Tài liệu Giáo án an toàn giao thông lớp 3_bộ 4.

  • Số trang: 9 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 92 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

An toµn giao th«ng. Bµi 1:Giao th«ng ®êng bé. I-Môc tiªu: - HS nhËn biÕt®îc GT§B .Tªn gäi c¸c lo¹i ®êng bé, nhËn biÕt ®iÒu kiÖn, ®Æc ®iÓm cña c¸c lo¹i GT§B vÒ mÆt an toµn vµ cha an toµn. - Ph©n biÖt ®îc c¸c lo¹i®êng bé vµ biÕt c¸ch ®i trªn c¸c con ®êng mét c¸ch an toµn. - Gi¸o dôc HS thùc hiÖn ®óng luËt GT§B. II- ChØ©n bÞ: 1- ThÇy:tranh, ¶nhc¸c hÖ thèng ®êng bé 2- Trß: su tÇm tanh, ¶nh vÒ c¸c lo¹i ®êng giao th«ng. III- Ho¹t ®éng d¹y vµ häc: Ho¹t ®«ng cña thÇy. Ho¹t ®«ng cña trß. H§1:GT c¸c lo¹i ®êng bé. QS tranh. a-Môc tiªu:HS biÕt ®îc c¸c laäi GT§B. Ph©n biÖt c¸c lo¹i ®êng bé - HS nªu. b- C¸ch tiÕn hµnh: - §êng quèc lé. - Treo tranh. - §êng tØnh. - Nªu ®Æc ®iÓm ®êng, xe cé cña tõng tranh? - §êng huyÖn - M¹ng líi GT§B gåm c¸c lo¹i ®êng nµo?Cho HS xem tranh ®êng ®« thÞ. - §êng trong tranh kh¸c víi ®êng trªn nh thÕ nµo? - Thµnh phè ViÖt Tr× cã nh÷ng lo¹i ®êng nµo? *KL: M¹ng líi GT§B gåm: - §êng quèc lé. - §êng tØnh.§êng huyÖn§êng x·. 2-H§2:§iÒu kiÖn an toµn vµ cha an toµn cña ®êng bé: Môc tiªu: HS biÕt ®îc ®iÒu kiÖn an toµn vµ cha an cña c¸c ®êng bé. Ph©n b- C c¸ch tiÕn hµnh:Chia nhãm.Giao viÖc: §êng nh thÕ nµo lµ an toµn? - §êng x·. HS nªHS nªu. HS nh¾c l¹i.Cö nhãm trëng. - §êng cã vØa hÌ, cã d¶i ph©n c¸ch, cã ®Ìn tÝn hiÖu, cã ®Ìn ®iÖn vµo ban ®ªm, cã biÓn b¸o hiÖu GT§B… - MÆt ®êng kh«ng b»ng ph¼ng, ®ªm kh«ng cã ®Ìn chiÕu s¸ng, vØa hÌ cã nhiÒu vËt c¶n che khuÊt tÇm nh×n… - ý thøc cña ngêi tham gia giao th«ng cha tèt - Thùc hµnh ®i bé an toµn. §êng nh thÕ nµo lµ cha an toµn? ®êng an toµn mµ vÉn x¶y ra tai n¹n? 2-H§3:Qui ®Þnh ®i trªn ®êng bé. a-Môc tiªu:BiÕt ®îc quy ®Þnh khi®i trªn ®êng. b- C¸ch tiÕn hµnh: - HS thùc hµnh ®i trªn sa h×nh. V- cñng cè- d¨n dß. Thùc hiÖn tèt luËt GT. An toµn giao th«ng. Bµi 2:Giao th«ng ®êng s¾t. I-Môc tiªu: - HS n¾m ®îc ®Æc ®iÓm cña GT§S,nh÷ng quy ®Þnh cña GT§S - HS biÕt ®îc nh÷ng quy ®Þnh khi ®i ®êng gÆp ®êng s¾t c¾t ngang ®êng bé. - Cã ý thøc b¶o vÖ ®êng s¾t. II- ChuÈn bÞ: 3- ThÇy:sa h×nh ®êng s¾t c¾t ngang ®êng bé.BiÓn b¸o n¬i cã ®êng s¾t ch¹y qua. 4- Trß: su tÇm tranh, ¶nh vÒ ®êng s¾t. III. Ho¹t ®éng d¹y vµ häc: Ho¹t ®«ng cña thÇy. Ho¹t ®«ng cña trß. H§1:§Æc ®iÓm cña GT ®êng s¾t. a-Môc tiªu:HS biÕt ®îc ®Æc ®IÓm cña giao th«ng ®êng s¾t vµ hÖ thèng ®êng bé ViÖt Nam. Ph©n biÖt c¸c lo¹i ®êng bé b- C¸ch tiÕn hµnh: - Ngoµi ph¬ng tiÖn GT§B cßn cã ph¬ng tiÖn - §êng s¾t, ®êng hµng kh«ng, ®êng thuû. GT nµo? - §êng s¾t cè®Æc ®iÓm g×? - V× sao tµu ho¶ l¹icã ®êng riªng? 2-H§2: GT ®êng s¾t ViÖt Nam a-Môc tiªu:NhËn biÕt ®îc ®êng s¾t níc ta cã c¸c tuyÕn ®i c¸c n¬i. b- C¸ch tiÕn hµnh: - Chia nhãm. *KL:§êng s¾t ®Ó dµnh riªng cho tÇu ho¶, c¸c ph¬ng tiÖn GT kh¸c kh«ng ®îc ®i trªn ®êng s¾t. - Giao viÖc: §êng s¾t tõ Hµ Néi ®i c¸c tØnh? Dïng b¶n ®å GT 6 tuyÕn ®êng s¾t. 2-H§3:Qui ®Þnh ®i trªn ®êng s¾t. a-Môc tiªu: N¾m ®îc quy ®Þnh khi ®i trªn ®êng s¾t. b- C¸ch tiÕn hµnh: - Chia nhãm. Giao viÖc: QS hai biÓn b¸o: 210, 211 nªu: §Æc diÓm 2 biÓn b¸o, ND cña 2 biÓn b¸o? Em thÊy 2 biÓn b¸o ®ã cã ë ®o¹n ®êng nµo? GÆp biÓn b¸o nµy em ph¶i lµm g×? H§4: Thùc hµnh. a-Môc tiªu: Cñng cè kü n¨ng ®i bé khi ®i ®êng gÆp ®êng s¾t cc¾t ngang. b- C¸ch tiÕn hµnh: Cho HS ra s©n. V- cñng cè- d¨n dß. HÖ thèng kiÕn thøc.Thùc hiÖn tèt luËt GT. *KL:Tõ HN cã 6 tuyÕn ®êng s¾t ®i c¸c n¬i. Cö nhãm trëng. - HS th¶o luËn. - §¹i diÖn b¸o c¸o kÕt qu¶. BiÓn 210: Giao nhauvíi ®êng s¾t cã rµo ch¾n. BiÓn 211: Giao nhau víi ®êng s¾t kh«ng cã rµo ch¾n. *KL: Khi ®i trªn ®êng s¾t c¾t ngang. ®êng bé chóng ta ph¶i tu©n theo hiÖu lÖnh cña biÓn b¸o hiÖu vµ cña ngêi chØ dÉn. -Thùc hµnh trªn sa h×nh. An toµn giao th«ng. Bµi 3: BiÓn b¸o hiÖu giao th«ng ®êng bé. I-Môc tiªu: - HS nhËn biÕt ®îc ®Æc ®iÓm, ND cña biÓn b¸o:204,210, 423(a,b), 434, 443, 424. - VËn dông hiÓu biÕt vÒbiÓn b¸o khi tham gia GT. - GD ý thøc khi tham gia GT. II- ChuÈn bÞ: 5- ThÇy:BiÓn b¸o. 6- Trß: ¤n biÓn b¸o ®· häc. III- Ho¹t ®éng d¹y vµ häc: Ho¹t ®«ng cña thÇy. H§1: ¤n biÓn b¸o ®· häc: a-Môc tiªu:Cñng cè l¹i kiÕn thøc ®· häc. b- C¸ch tiÕn hµnh: Ho¹t ®«ng cña trß. - Nªu c¸c biÓn b¸o ®· häc? - Nªu®Æc ®IÓm,ND cña tõng biÓn b¸o? 2-H§2: Häc biÓn b¸o míi: a-Môc tiªu:N¾m ®îc®Æc®IÓm, ND cña biÓn b¸o: BiÓn b¸o nguy hiÓm: 204,210, 211. BiÓn b¸o chØ dÉn: 423(a,b),424,434,443. b- C¸ch tiÕn hµnh: - Chia nhãm.Giao viÖc: Treo biÓn b¸o. Nªu ®Æc ®iÓm, ND cña tõng biÓn b¸o? BiÓn nµo cã ®Æc ®iÓm gièng nhau? Thuéc nhãm biÓn b¸o nµo? §Æc ®iÓm chung cña nhãm biÓn b¸o ®ã? *KL:. Nhãm biÓn b¸o nguy hiÓm: H×nh tam gi¸c, viÒn ®á, nÒn vµng, h×nh vÏ biÓu thÞ ND mÇu ®en. - NhãmbiÓn b¸o chØ dÉn:H×nh vu«ng, nÒn mÇu xanh, h×nh vÏ biÓu thÞ ND mÇu ®en. H§3:Trß ch¬i biÓn b¸o a-Môc tiªu: Cñng cè c¸c biÓn b¸o ®· häc. b- C¸ch tiÕn hµnh: - Chia nhãm.Ph¸t biÓn b¸o cho tõng nhãm. - Giao viÖc: G¾n biÓn b¸o vµo ®óng vÞ trÝ nhãm b¶ng) V- cñng cè- d¨n dß. HÖ thèng kiÕn thøc. Thùc hiÖn tèt luËt GT. Cö nhãm trëng. - HS th¶o luËn. - §¹i diÖn b¸o c¸o kÕt qu¶. BiÓn 204: §êng 2 chiÒu.. BiÓn 210: Giao nhau víi ®êng s¾t cã rµo ch¾n. BiÓn 211: Giao nhau víi ®êng s¾t kh«ng cã rµo ch¾n. BiÓn 423a,b: ®êng ngêi ®i bé sang ngang BiÓn 434: BÕn xe buýt. BiÓn 443: Cã chî -204,210, 211 - 423(a,b),424,434,443. BiÓn b¸o nguy hiÓm: 204,210, 211. BiÓn b¸o chØ dÉn: 423(a,b),424,434,443. - Nhãm biÓn b¸o nguy hiÓm: H×nh tam gi¸c, viÒn ®á, nÒn vµng, h×nh vÏ biÓu thÞ ND mÇu ®en. - Nhãm biÓn b¸o chØ dÉn:H×nh vu«ng, nÒn mÇu xanh, h×nh vÏ biÓu thÞ ND mÇu ®en. ( trªn ch¬i trß ch¬i. An toµn giao th«ng. Bµi 4: Kü n¨ng ®i bé qua ®êng an toµn. I-Môc tiªu: - HS nhËn biÕt ®îc c¸c ®Æc ®iÓm an toµn vµ kh«n an toµn cña ®êng bé. - Thùc hµnh tèt kü n¨ng ®i vµ qua ®êng an toµn. - ChÊp hµnh tèt luËt ATGT. II- ChuÈn bÞ: ThÇy:tranh vÏ n¬i qua ®êng an toµn vµ kh«ng an toµn, Sa h×nh. Trß: ¤n bµi. III- Ho¹t ®éng d¹y vµ häc: Ho¹t ®éng cña thÇy. Ho¹t ®éng cña trß. H§1: Kü n¨ng ®i bé: a-Môc tiªu:N¾m ®îc kü n¨ng ®i bé. BiÕt xö lý c¸c t×nh huèng khi gÆp trë ng¹i. b- C¸ch tiÕn hµnh: - §i trªn vØa hÌ, Kh«ng ch¹y nghÞch, ®ïa - Treo tranh. nghÞch. N¬i kh«ng cã vØa hÌ hoÆc vØa hÌ - Ai ®i ®óng luËt GT§B? v× sao? cã vËt c¶n ph¶i ®i s¸t lÒ ®êngvµ chó ý - Khi ®i bé cÇn ®i nh thÕ nµo? tr¸nh xe cé ®i trªn ®êng. *KL: §i trªn vØa hÌ, Kh«ng ch¹y nghÞch, ®ïa nghÞch. N¬i kh«ng cã vØa hÌ hoÆc vØa hÌ cã vËt c¶n ph¶i ®i s¸t lÒ ®êngvµ chó ý tr¸nh xe cé ®i trªn ®êng. H§2: Kü n¨ng qua ®êng an toµn a-Môc tiªu:BiÕt c¸ch ®i, chän n¬i vµ thêi ®iÓm qua ®êng an toµn. Cö nhãm trëng. b- C¸ch tiÕn hµnh: - HS th¶o luËn. - Chia nhãm. Giao viÖc: - §¹i diÖn b¸o c¸o kÕt qu¶. Treo biÓn b¸o. QS tranh th¶o luËn t×nh huèng nµo qua ®êng an toµn, kh«ng an toµn? v× sao? *KL:Khi cã ®Ìn tÝn hiÖu giao th«ng dµnh cho ngêi ®i bé th× míi ®îc phÐp qua ®êng n¬i cã v¹ch ®i bé qua ®êng.N¬i kh«ng cã v¹ch ®i bé qua ®êng ph¶i QS kü tríc khi sang ®êng vµ chän thêi ®iÓm thÝch hîp ®Ó H§3: Thùc hµnh. qua ®êng. a-Môc tiªu: Cñng cè kü n¨ng ®i bé an toµn. b- C¸ch tiÕn hµnh: Cho HS ra s©n. V- Cñng cè- d¨n dß. HÖ thèng kiÕn thøc. Thùc hiÖn tèt luËt GT. - Thùc hµnh trªn sa h×nh An toµn giao th«ng. Bµi 5: Con ®êng an toµn ®Õn trêng. I-Môc tiªu: - HS biÕt tªn ®êng phè xung quanh trêng. BiÕt c¸c ®Æc ®iÓm an toµn vµ kÐm an toµn cña ®êng ®i.BiÕt lùa chän ®êng an toµn ®Õn trêng. II- ChuÈn bÞ: ThÇy:tranh , phiÕu ®¸nh gi¸ c¸c ®iÒn kiÖn cña ®êng. Trß: ¤n bµi. III- Ho¹t ®éng d¹y vµ häc: Ho¹t ®éng cña thÇy. Ho¹t ®éng cña trß. H§1: §êng phè an toµn vµ kÐm an toµn. - a-Môc tiªu:N¾m ®îc ®Æc ®iÓm cña ®êng an toµn,®Æc ®iÓm cña ®êng cha ®¶m b¶o an toµn. b- C¸ch tiÕn hµnh: - Chia nhãm. Cö nhãm trëng. - Giao viÖc: Nªu tªn 1 sè ®êng phè mµ em - Th¶o luËn biÕt, miªu t¶ 1 sè ®Æc ®iÓm chÝnh? Con - B¸o c¸o KQ ®êng ®ã cã an toµn kh«ng? V× sao? *KL: Con ®êng an toµn: Cã mÆt ®êng ph¼ng, ®êng th¼ng Ýt khóc ngoÆt, mÆ cã v¹ch kÎ ph©n chia lµn ®êng , cã ®Ìn tÝn hiÖu GT, cã biÓn b¸o GT, cã vØa hÌ réng H§2: LuyÖn tËp t×m ®êng ®i an toµn. kh«ng bÞ lÊn chiÕm, cã ®Ìn chiÕu s¸ng… a-Môc tiªu:VËn dông ®Æc ®iÓm con ®êng an toµn, kÐm an toµn vµ biÕt c¸ch xö lý khi gÆp trêng hîp kÐm an toµn. b- C¸ch tiÕn hµnh: Cö nhãm trëng. - Chia nhãm.Giao viÖc: - HS th¶o luËn phÇn luyÖn tËp SGK. - HS th¶o luËn. - §¹i diÖn b¸o c¸o kÕt qu¶, tr×nh bµy trªn s¬ ®å. *KL:Nªn chän ®êng an toµn ®Ó ®Õn trêng. H§3: Lùa chän con ®êng an toµn ®Ó ®i häc. a-Môc tiªu: HS ®¸nh gi¸ con ®êng hµng ngµy ®i hcä cã ®Æc ®iÓm an toµn haycha an toµn? v× sao? b- C¸ch tiÕn hµnh: H·y GT vÒ con ®êng tíi trêng? V- Cñng cè- dÆn dß. HÖ thèng kiÕn thøc. Thùc hiÖn tèt luËt GT. HS nªu. - Ph©n tÝch ®Æc ®iÓm an toµn vµ cha an toµn. An toµn giao th«ng. Bµi 6: An toµn khi ®i « t«, xe buýt. I-Môc tiªu: - HS biÕt n¬i chê xe buýt. Ghi nhí nh÷ng quy ®Þnh khi lªn xuèng xe. BiÕt m« t¶, nhËn biÕt hµnh vi an toµn vµ kh«ng an toµn khi ngåi trªn xe. - BiÕt thùc hiÖn ®óng c¸c hµnh vi an toµn khi ®i xe. - Cã thãi quen thùc hiÖn hµnh vi an toµn trªn c¸c ph¬ng tiÖn GT c«ng céng. II- ChuÈn bÞ: ThÇy:tranh , phiÕu ghi t×nh huèng. Trß: ¤n bµi. III- Ho¹t ®éng d¹y vµ häc: Ho¹t ®éng cña thÇy. Ho¹t ®éng cña trß. H§1: An toµn lªn xuèng xe buýt. a- Môc tiªu:BiÕt n¬i ®øng chê xe buýt, c¸ch lªn xuèng xe an toµn . S¸t lÒ ®êng. b- C¸ch tiÕn hµnh: - ë ®ã cã biÓn th«ng b¸o ®iÓm - Em nµo ®îc ®i xe buýt? ®ç xe buýt. - Xe buýt ®ç ë ®©u ®Ó ®ãn kh¸ch? - BiÓn h×nh ch÷ nhËt, nÒn mÇu xanh lam, bªn trong cã h×nh vu«ng mÇu tr¾ng vµ cã vÏ h×nh chiÔce buýt mÇu ®em. - ë ®ã cã ®Æc ®iÓm g× ®Ó nhËn ra? - GT biÓn:434 Nªu ®Æc ®iÓm , néi dung cña biÓn b¸o? Khi lªn xuèng xe ph¶i lªn xuèng nh thÕ nµo cho an toµn? H§2: Hµnh vi an toµn khi nngoßi trªn xe. a-Môc tiªu:Nhí ®îc nh÷ng hµnh vi an toµn gi¶i thÝch ®îc v× sao ph¶i thùc hiÖn nh÷ng - §©y lµ biÓn : BÕn xe buýt. - Chê xe dõng h¼n míi lªn xuèng.B¸m vÞn ch¾c ch¾n vµo thµnh xe míi lªn hoÆc xuèng. *KL: - Chê xe dõng h¼n míi lªn xuèng.B¸m vÞn ch¾c ch¾n vµo thµnh xe míi lªn hoÆc xuèng, kh«ng chªn lÊn, x« hµnh vi ®ã. b- C¸ch tiÕn hµnh: - Chia nhãm. Giao viÖc: Nªu nh÷ng hµnh vi an toµn khi ngåi trªn « t«, xe buýt? *KL:Ngåi ngay ng¾n kh«ng thß ®Çu,thß tay ra ngoµI cöa sæ.Ph¶I b¸m vÞn vµo ghÕ hoÆc tay vÞn khi xe chuyÓn b¸nh. Khi ngåi kh«ng x« ®Èy, kh«ng ®i l¹i, ®ïa nghÞch H§3: Thùc hµnh. a-Môc tiªu: Thùc hµnh tèt kü n¨ng an toµn khi ®i « t«, xe buýt. b- C¸ch tiÕn hµnh: Chia 4 nhãm. V- Cñng cè- d¨n dß. - HÖ thèng kiÕn thøc:Khi ®i « t«, xe buýt em cÇn thùc hiÖn c¸c hµnh vi nµo ®Ó ®¶m b¶o an toµn cho m×nh vµ cho ngêi kh¸c? ®Èy.Khi xuèng xe kh«ng ®îc qua ®êng ngay. Cö nhãm trëng. - HS th¶o luËn. - §¹i diÖn b¸o c¸o kÕt qu¶. Thùc hµnh c¸c hµnh vi an toµn khi ®i « t«, xe buýt.
- Xem thêm -