Tài liệu Giáo án an toàn giao thông lớp 3_bộ 3

  • Số trang: 14 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 114 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

An toaø n giao thoâ n g BAØI 1: GIAO THOÂNG ÑÖÔØNG BOÄ I MUÏC TIEÂU: 1.Kieán thöùc: HS nhaän bieát heä thoáng giao thoâng ñöôøng boä, teân goïi caùc loaïi ñöôøng boä, hs nhaän bieát ñieàu kieän, ñaëc ñieåm cuûa caùc loaïi ñöôøng boä veà maët an toaøn vaø chöa an toaøn. 2.Kyõ naêng: phaân bieät ñöôïc caùc loaïi ñöôøng boä vaù bieát caùch ñi treân caùc con ñöôøng ñoù moät caùch an toaøn. 3.Thaùi ñoä: Thöïc hieän ñuùng qui ñònh veà giao thoâng ñöôøng boä. II.CHUAÅN BÒ: - GV:Baøn ñoà GTÑB Vieät Nam, tranh aûnh ñöôøng phoá, ñöôøng cao toác, ñöôøng quoác loä, ñöôøng tænh loä,…… duïng cuï troø chôi "Ai nhanh ai ñuùng " - HS: söu taàm tranh aûnh veà caùc loaïi ñöôøng. III.HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOC: HOAÏT ÑOÄNG DAÏY 1.OÅn ñònh: 2.Kieåm tra baøi cuõ: -GV giôùi thieäu veà moân hoïc ATGT 3.Baøi môùi: Hoâm nay chuùng ta hoïc ATGT baøi "Giao thoâng ñöôøng boä " - GV ghi töïa +Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu caùc loaïi ñöôøng boä. -HS quan saùt 4 böùc tranh vaø neâu noäi dung cuûa töøng böùc tranh? -GV cho HS nhaän xeùt caùc con ñöôøng treân GV keát luaän: Heä thoáng giao thoâng ñöôøng boä ôû nöôùc ta goàm coù: Ñöôøng quoác loä, ñöôøng tænh, ñöôøng huyeän, HOAÏT ÑOÄNG HOÏC -HS laéng nghe -HS nhaéc -HS neâu Tranh 1: Giôùi thieäu treân ñöôøng quoác loä. Tranh 2: Giôùi thieäu treân ñöôøng phoá. Tranh 3: Giôùi thieäu treân ñöôøng tænh. Tranh 4: Giôùi thieäu treân ñöôøng xa. -HS neâu nhaän xeùt töøng böùc tranh ñöôøng laøng xaõ,döôøng ñoâ thò. +Hoaït ñoäng 2: Ñieàu kieän an toaøn vaø chöa an toaøn cuûa ñöôøng boä. -Caùc em ñaõ ñi treân ñöôøng tænh, ñöôøng huyeän, theo em ñieàu kieän naøo ñaûm baûo ATGT cho nhöõng con ñöôøng ñoù? -Taïi sao ñöôøng quoác loä,coù ñuû ñieáu kieän noùi treân laïi xaûy ra tai naïn giao thoâng ? GV keát luaän: Nhöõng ñieàu kieän an toaøn cho caùc con ñöôøng. -Ñöôøng phaúng,ñuû roäng ñeå caùc xe traùnh nhau . -Coù giaûi phaân caùch caùc vaïch keû ñôöøng chia caùc laøn xe chaïy. -Coù coïc tieâu, bieån baùo hieäu GT. -Coù ñeøn tín hieäu giao thoâng, vaïch ñi boä qua ñöôøng, coù ñeøn chieáu saùng. +Hoaït ñoäng 3: Qui ñònh ñi treân ñöôøng quoác loä, tænh loä. -Ngöôøi ñi treân ñöôøng nhoû ra ñöôøng quoác loä phaûi ñi nhö theá naøo? -Ñi boä treân ñöôøng quoác loä, ñöôøng tænh, ñöôøng huyeän phaûi ñi nhö theá naøo? 4.Cuûng coá: -Hoâm nay chuùng ta hoïc ATGT baøi -……..maët ñöôøng phaúng, traûi nhöïa, coù bieån baùo hieäu giao thoâng, coù coïc tieâu, coù vaïch keû phaân laøn xe coù ñöôøng daønh cho xe thoâ Sô hoaëc leà ñöôøng roäng laø ñieàu kieän ñeå ñi laïi ñöôïc an toaøn. -….ñöôøng quoác loä ñöôïc laøm môùi coù chaát löôïng toát, xe ñi laïi nhieàu chaïy nhanh. Nhöng vì yù thöùc cuûa ngöôøi tham gia giao thoâng khoâng chaáp haønh ñuùng luaät giao thoâng neân hay xaûy ra tai naïn. -Phaûi ñi chaäm, quan saùt kyõ khi ra ñöôøng lôùn, nhöôøng ñöôøng cho xe ñi treân ñöôøng quoác loä chaïy qua môùi vöôït qua ñöôøng hoaëc ñi cuøng chieàu. -……..ngöôøi ñi boä phaûi ñi saùt leà ñöôøng,khoâng chôi ñuøa, ngoài ôû loøng ñöôøng,khoâng qua ñöôøng ôû nôi ù ñöôøng cong coù caây hoaëc vaät caûn che khuaát, chæ neân ñi qua ôû nôi qui ñònh (coù vaïch ñi boä qua ñöôøng, coù bieån chæ daãn ngöôøi ñi boä qua ñöôøng) gì ? -Em haõy keå teân caùc loaïi ñöôøng maø em ñaõ ñöôïc hoïc? -Em haõy neâu noäi dung baøi hoïc ôû SGK? 5.Daën doø: -Veà nhaø hoïc baøi – chuaån bò baøi ATGT tieáp theo. Nhaän xeùt tieát hoïc. -……Giao thoâng ñöôøng boä. -…….ñöôøng quoác loä, ñöôøng tænh.ñöôøng huyeän.ñöôøng laøng xaõ, ñöôøng ñoâ thò. -…..HS neâu ôû SGK Baøi 2 : GIAO THOÂNG ÑÖÔØNG SAÉT I . MUÏC TIEÂU 1 . Kieán thöùc HS naém ñöôïc ñaëc ñieåm giao thoâng ñöôøng saét (GTÑS) nhöõng qui ñònh ñaûm baûo an toaøn GTÑS . 2 . Kó naêng HS bieát thöïc hieän nhöõng qui ñònh khi ñi ñöôøng gaëp ñöôøng saét caét ngang ñöôøng boä ( coù raøo chaén vaø khoâng coù raøo chaén) . 3. Thaùi ñoä Coù yù thöùc khoâng ñi boä hoaëc chôi treân ñöôøng saét , khoâng neùm ñaát ñaù hay vaät cöùng leân taøu II . CHUAÅN BÒ - Bieån baùo hieäu nôùi coù ñöôøng saùt ñi qua coù raøo chaén vaø khoâng coù raøo chaén . - Tranh aûnh veà ñöôøng saét , nhaø ga taøu hoaû . - Baûn ñoà tuyeán ñöôøng saét Vieät Nam . - Phieáu hoïc taäp . III . CAÙC HOAÏT ÑOÄNG CHÍNH Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh 1 . OÅn ñònh Em haõy neâu caùc loaïi ñöôøng boä ôû 2 . Baøi cuõ nöôùc ta ? - GV nhaän xeùt 3. Baøi môùi * Hoaït ñoäng 1 : Ñaëc ñieåm cuûa giao thoâng ñöôøng saét . GV hoûi : + Ñeå vaän chuyeån ngöôøi vaø haøng hoaù , ngoaøi caùc phöông tieän oâtoâ , xe maùy em naøo bieát coøn coù loaïi phöông tieän naøo ? + Taøu hoaû ñi treân loaïi ñöôøng nhö theá naøo ? + Em hieåu theá naøo laø ñöôøng saét ? … taøu hoaû … ñöôøng saét … laø loaïi ñöôøng daønh rieâng cho taøu hoaû coù 2 thanh saét noá daøi coøn goïi laø ñöôøng ray .(3 HS nhaéc laïi) … taøu hoaû goàm coù ñaàu maùy vaø + Em naøo ñaõ ñöôïc ñi taøu hoaû, em haõy noùi söï caùc toa chôû haøng , toa chôû khaùc bieät giöõa taøu hoaû vaø oâ toâ ? khaùch , taøu hoaû chôû ñöôïc nhieàu ngöôøi vaø haøng hoaù . …taøu hoaû goám coù ñaàu taøu , keùo theo nhieàu toa taøu , thaønh ñoaøn daøi , chôû naëng , chaïy nhanh neân khi döøng phaûi coù thôøi gian , caùc PTGT khaùc phaûi nhöôøng ñöôøng - GV duøng tranh aûnh ñöôøng saét , nhaø ga , taøu cho taøu hoaû . hoaû giôùi thieäu . + Vì sao taøu hoaû phaûi coù ñöôøng rieâng ? …Taøu khoâng döøng ñöôïc ngay vì taøu raát daøi , chôû naëng , chaïy nhanh neân hki döøng phaøi coù thôøi gian ñeå taøu ñi chaäm daàn roài môùi + Khi gaëp tình huoáng nguy hieåm , taøu hoaû coù döøng laïi ñöôïc . theå döøng ngay ñöôïc khoâng ? 6 HS chæ treân baûn ñocaùc tuyeán ñöôøng saét ñoù laø : Haø Noäi – Haûi * Hoaït ñoäng 2 : Giôùi thieäu heä thoáng ñöôøng Phoøng ; Haø Noäi – TP HCM Haø Noäi – Laøo Cai ; Haø Noäi – Laïng saét nöôùc ta . GV treo baûn ñoà ñöôøng saét Vieät Nam giôùi Sôn ; Haø Noäi – Thaùi Nguyeân . thieäu . GV : Ñöôøng saét nöôùc ta ñi qua nhieàu thaønh HS caùc nhoùm thaûo luaän phieáu HT phoá , thò traán , laøng xaõ nôi ñoâng daân , caét cuûa nhoùm mình . Ñaïi dieän baùo ngang qua nhieàu ñoaïn ñöôøng GTÑB ( nhieàu caùo nôi khoâng coù raøo chaén) neân deã xaûy ra tai naïn cho ngöôøi ñi treân ñöôøng boä Neáu khong coù yù thöùc chaáp haønh nhöõng qui ñòng veà ATGT. * Hoaït ñoäng 3 : Nhöõng qui ñònh ñi treân ñöôøng boä coù ñöôøng saét caét ngang . * Keát kuaän : Khoâng ñi boä , ngoài chôi treân ñöôøng saét . Khoâng neùm ñaù , ñaát leân taøu gaây tai Hs nhắc lại naïn cho ngöôøi treân taøu . * Hoaït ñoäng 4 : Luyeän taäp GV cuûng coá nhaän thöùc veà ñöôøng saét vaø ñaûm baûo an toan giao thoâng ñöôøng saét . 4 . Cuûng coá : - Ñöôøng saét laø ñöôøng daønh rieâng cho taøu hoaû . - Caàn nhôù nhöõng qui ñònh treân ñeå giöõ an toaøn cho mình vaø nhaéc nhôû moïi ngöôøi thöïc hieän . Baøi 3 : BIEÅN BAÙO HIEÄU GIAO THOÂNG ÑÖÔØNG BOÄ . I. MỤC TIEÂU: -HS nhaän bieát hình daùng, maøu saéc vaø hieåu ñöôïc noäi dung hai nhoùm bieån baùo giao thoâng: bieån baùo nguy hieåm, bieån chæ daãn. -HS giaûi thích ñöôïc yù nghóa cuûa caùc bieån baùo hieäu: 204,210,211,423(a,b),434,443, 424. -HS nhaän daïng vaø vaän duïng, hieåu bieát veà bieån baùo hieäu khi ñi ñöôøng ñeå laømtheo hieäu leänh cuûa bieån baùo hieäu. -Bieån baùo hieäu giao thoâng laø hieäu leänh chæ huy giao thoâng. Moïi ngöôøi phaûi chaáp haønh. II. CHUAÅN BÒ: 3 bieån baùo ñaõ hoïc lô Caùc bieån baùo nguy hieåm vaø bieån chæ daãn. HS oân laïi caùc bieån baùo ñaõ hoïc ôû lôùp 2 III. LEÂN LÔÙP: Hoaït ñoäng cuûa GV. 1).KTBC:-GV KT söï chuaån bò cuûa hoïc sinh. Goïi 3 HS leân baûng. -Ñöôøng saét laø PTGT thuaän tieän vì sao? -Neâu teân bieån soá 210 vaø 211? Hoaït ñoäng cuûa HS. Lôùp tröôûng baùo caùo . HS1: Ñöôøng saét laø PTGT thuaän lôïi vì taøu chôû ñöôïc nhieàu ngöôøi vaø haøng hoaù. Ngöôøi ñi taøu khoâng meät coù theå nguû laïi treân taøu HS2: Bieån soá 210 laø nôi coù taøu hoaû ñi qua coù raøo chaén. 211 laø nôi coù taøu -Neâu nhöõng quy ñònh ñi treân ñöôøng boä coù hoaû ñi qua khoâng coù raøo chaén. ñöôøng saét caét ngang? HS3: Khi ñi ñöôøng gaëp nôi coù ñöôøng saét caét ngang ta phaûi quan saùt kyõ. Khoâng chaïy chôi treân ñöôøng saét khoâng neùm ñaát ñaù leân taøu. Nhaän xeùt. Khoâng coá vöôït qua ñöôøng saét khi taøu saép chaïy ñeán hoaë¨c khi raøo chaén ñaõ 2) Baøi Môùi :GT Ghi Töïa ñoùng HÑ1: OÂn caùc bieån baùo ñaõ hoïc: -ÔÛ lôùp 2 em hoïc nhöõng bieån baùo naøo? Nhaéc Töïa . -Bieån baùo caám:101,bieån baùo caám ngöôøi ñi boä. 112,bieån baùo caám ñi -Neâu TD cuûa bieån baùo hieäu GT? ngöôïc chieàu. 102. GV nhaän xeùt tuyeân döông KL: Bieån baùo hieäu giao thoâng laø hieäu leänh 3HS leân neâu teân vaø choïn ñuùng bieån chæ huy giao thoâng. Moïi ngöôøi phaûi chaáp baùo. haønh. _ HÑ2:Tìmhieåucaùc bieån baùo hieäu G/Tmôùi. - Nhaän xeùt GV chia lôùp thaønh 4 nhoùm giao cho moãi nhoùm 2 loaïi bieån yeâu caàu HS nhaän xeùt, neâu ñaëc ñieåm cuûa loaïi bieån ñoù veà: hình - HS laøm vieäc theo nhoùm. daùng, maøu saéc hình daùng beân trong. TL:Neâu ñaêïc ñieåm vaø noäi dung moãi böùc tranh. Bieån soá 204 laø bieån baùo nguy hieåm giôùi thieäu ñöôøng hai chieàu. Bieån soá 210 laø ñöôøng giao nhau vôùi Môøi ñaïi dieän baùo caùo. ñöôøng saét coù raøo chaén. GV vieát yù kieán cuûa HS leân baûng. Bieån soá 211 laø ñöôøng giao nhau vôùi +Hình daùng: hình tam giaùc. +Maøu saéc: neàn maøu vaøng xung quanh vieàn ñöôøng saét khoâng coù raøo chaén. maøu ñoû. +hình veõ maøu ñen theå hieän noäi dung. GV giaûng: Ñöôøng 2 chieàu laø ñöôøng coù 2 laøn xe chaïy ngöôïc chieàu nhau ôû 2 beân ñöôøng. Ñöôøng boä giao nhau vôùi ñöôøng saét laø ñoaïn Caû lôùp laéng nghe ñöôøng coù ñöôøng saét caét ngang qua ñ/ boä. + Caùc em nhìn thaáy nhöõng bieån naøy ôû ñoaïn ñöôøng naøy, taùc duïng cuûa nhöõng bieån baùo nguy hieåm laø gì? GV toùm taét: bieån baùo nguy hieåm coù hình tam giaùc vieàn ñoû neàn maøu vaøng, hình veõ maøu ñen baùo hieäu cho ta bieát nhöõng nguy hieåm caàn traùnh khi ñi treân ñoaïn ñöôøng ñoù. - Giôùi thieäu bieån chæ daãn giao thoâng - Môøi ñaïi dieän nhoùm leân trình baøy - GV ghi toùm taét: Hình daùng:Hình vuoâng. Maøu xanh. Hình veõ beân trong maøu traéng. GV keát luaän: Bieån chæ daãn coù hình vuoâng hoaëc HCN neàn maøu xanh beân trong coù kyù hieäu hoaëc chöõ chæ daãn maøu traéng(hoaëc maøu vaøng ñeå chæ daãn cho ngöôøi ñi ñöôøng nhöõng ñieàu ñöôïc laøm theo hoaëc caàn bieát. Hoaït ñoäng 3: Nhaän bieát ñuùng bieån baùo. - Troø chôi tieáp söùc: Ñoïc teân caùc bieån baùo. - GV chia lôùp thaønh 3 ñoäi, moãi ñoäi 3 em. Ñoäi 1 ñoïc teân nhoùm bieån baùo caám. Ñoäi 2 ñoïc teân nhoùm bieån baùo nguy hieåm. Ñoäi 3 ñoïc teân nhoùm bieån baùo chæ daãn GV nhaän xeùt tuyeân döông Cuõng coá: + Em vöøa hoïc an toaøn giao thoâng baøi gì? + Neâu teân caùc loaïi bieån baùo maø em bieát? - GV nhaän xeùt tuyeân döông GDTT: Caùc em tìm hieåu veà ñöôøng boä thöïc hieän ñuùng luaät ñi ñöôøng Ta phaûi tuaân theo söï chæ daãn cuûa bieån baùo hieäu. - Veà nhaø thöïc haønh vaø chuaån bò baøi: kyõ naêng ñi boä vaø qua ñöôøng an toaøn. + Nhöõng bieån baùo naøy thöôøng ñöôïc gaén ôû nhöõng ñoaïn ñöôøng nguy hieåm. Coù taùc duïng baùo cho ngöôøi ñi ñöôøng bieát ñeå traùnh nhöõng tai naïn coù theå xaûy ra. Bieån soá 423: laø ñöôøng daønh cho ngöôøi ñi boä qua ñöôøng. Bieån soá 434: laø bieån chæ daãn beán xe Buyùt. Bieån soá 443:laø bieån chæ daãn coù chôï HS nhaéc laïi teân caùc bieån baùo - HS tham gia troø chôi. Moãi nhoùm 3 baïn cuøng ñoïc: “chuùng toâi laø bieån baùo caám” moät em ñoïc “toâi laø bieån baùo ñöôøng caám”. HS2 ñoïc “toâi laø ñöôøng daønh rieâng cho ngöôøi ñi boä”. HS3 ñoïc “toâi laø bieån baùo caám ngöôøi ñi boä”. - Lôùp theo doõi nhaän xeùt. + Bieån baùo hieäu giao thoâng ñöôøng boä. - HS neâu. Baøi 4 : KÓ NAÊNG ÑI BOÄ VAØ QUA ÑÖÔØNG AN TOAØN I . MUÏC TIEÂU 1 . Kieán thöùc caàn ñaït : Bieát caùc ñaëc ñieåm an toaøn , keùm an toaøn cuûa ñöôøng phoá . 2 . Kó naêng : - Bieát choïn nôi qua ñöôøng an toaøn . - Bieát xöû lí khi ñi boä treân ñöôøng gaëp tình huoáng khoâng an toaøn 3 . Thaùi ñoä - Chaáp haønh nhöõng qui ñònh cuûa luaät giao thoâng ñöôøng boä . II . CHUAÅN BÒ - Phieáu giao vieäc - Naêm böùc tranh veà nhöõng nôi qua ñöôøng khong an toaøn . III . CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh * Hoaït ñoäng 1: Ñi boä an toaøn treân - ñi boä treân væa heø ñöôøng - Ñeå ñi boä ñöôïc an toaøn , em phaûi ñi treân - Ñi vôùi ngöôøi lôùn vaø naêm tay ngöôøi lôùn . ñöôøng naøo vaø ñi nhö theá naøo ? - Phaûi chuù yù quan saùt treân ñöôøng ñi , khoâng maûi nhìn cuûa haøng hoaëc qung caûnh treân ñöôøng . - GV neâu tình huoáng : Neáu væa heø coù nhieàu vaät caûn hoaëc khoâng coù væa heø , em … ñi saùt leà ñöôøng beân phaûi . seõ ñi nhö theá naøo ? * Hoaït ñoäng 2 : Qua ñöôøng an toaøn - Nhöõng tình huoáng qua ñöôøng khoâng an - HS caû lôùp chia lôùp thaønh 6 nhoùm , thaûo toaøn luaän veà noäi dung 5 böùc tranh Gv gôïi yù cho caùc em nhaän xeùt veà nhöõng nôi qua ñöôøng khoâng an toaøn . +Muoán qua ñöôøng an toaøn phaûi traùnh + Khoâng qua ñöôøng ôû giöõa ñoaïn ñöôøng , nhöõng ñieàu gì ? nôi nhieàu xe ñi laïi . + Khoâng qua ñöôøng cheùo qua ng4 tö , ngaû naêm . + Khoâng qua ñöôøng ôû gaàn xe buyùt hoaëc xe oâ toâ ñang ñoã , hoaïc ngay sau khi vöøa xuoáng xe . + Khoâng qua ñöôøng treân ñöôøng cao toác . * Qua ñöôøng ôû nôi khoâng coù tín hieäu giao thoâng - Neáu qua ñöôøng ôû nôi khoâng coù tín hieäu ñeøn giao thoâng , em seõ ñi nhö theá naøo ? + Em quan saùt nhö theá naøo ? + Em nghe , nhìn thaáy gì ? + theo em khi naøo qua ñöôøng an toaøn ? + Em neân qua ñöôøng nhö theá naøo ? * GV keát luaän : * Hoaït ñoäng 3 : Baøi taäp thöïc haønh - Laøm baøi taäp + Em haõy saép xeáp theo trình töï caùc ñoäng taùc khi qua ñöôøng : ( suy nghó , ñi thaúng , laéng nghe , quan saùt , döøng laïi) - GV nhaän xeùt söûa sai * Cuûng coá . - Laøm theá naøo ñeå qua ñöôøng an toaøn ôû nôi khoâng coù tín hieäu . - Caùc böôùc ñeå qua ñöôøng an toaøn ? - Caùc em phaûi coù thoùi quen quan saùt xe coä treân nhöõng ñöôøng phoá cuï theå ñöôøng em thöôøng ñi qua . ñöôøng coù daûi phaân caùch . + Khoâng qua ñöôøng ôû nôi ñöôøng doác , ôû saùt ñaàu caàu , ñöôøng coù khuùc quanh hoaëc coù vaät caûn che taàm nhìn cuûa xe ñang ñi tôùi . … nhìn beân traùi tröôùc , sau ñoù nhìn beân phaûi , coù theå caû ñaèng tröôùc vaø ñaèng sau neáu ôû gaàn ñöôøng giao nhau xem coù nhieàu xe ñang ñi tôùi khoâng ) … coù nhieàu xe ñi tôùi phía traùi khoâng ? Caùc xe ñoù coù nhanh khoâng ? tieáng coøi laø loaïi xe to laø xe ñaõ ñeán gaàn hay ôû xa ? … … khoâng coù xe ñeán gaàn hoaëc coù ñuû thôøi gian ñeå qua ñöôøng tröôùc khi xe tôùi . … ñi theo ñöôøng thaúng vì ñoù laø ñöôøng ngaén nhaát , cuøng qua ñöôøng vôùi nhieàu ngöôøi , khoâng vöøa tieán vöøa luøi . - HS caû lôùp laøm phieáu HT . Sau ñoù ñaïi dieän caùc nhoùm baùo caùo keát quaû . - Caû lôùp nhaän xeùt Baøi 5 : CON ÑÖÔØNG AN TOAØN ÑEÁN TRÖÔØNG . I .MUÏC TIEÂU: - HS nhaän bieát.ñaëc ñieåm vaøteân ñöôøng phoá xung quanh tröôøng .Bieát saép xeáp caùc ñöôøng phoá naøy theo thöù töï öu tieân veà maët an toaøn . - HS bieát caùc ñaëc ñieåm an toaøn , keùm an toaøn cuûa ñöôøng vaø choïn ñöôøng ñi an toaøn nhaát - Bieát xöû lyù khi ñi boä treân ñöôøng gaëp tình huoáng khoâng an toaøn . - Thöïc hieän ñuùng luaät GT ñöôøng boä. Coù thoùi quen chæ ñi treân nhöõng con ñöôøng an toaøn . II.CHUAÅN BÒ : - Phieáu giao vieäc . Ñaùnh giaù caùc ñieàu kieän cuûa con ñöôøng. - Tranh chuïp caùc veà caùc loaïi ñöôøng giao thoâng . III . LEÂN LÔÙP : Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân 1).KTBC: -GV yeâu caàu 3HS leân baûng - Ñi boä an toaøn laø ñi ntn? + Qua ñöôøng an toaøn thì phaûi ñi ntn? + Neâu coâng thöùc caàn thöïc hieän khi qua ñöôøng - Nhaän xeùt tuyeân döông. 2) Baøi Môùi : - Giôùi thieäu ghi töïa * HÑ1: Ñöôøng phoá an toaøn vaø keùm an toaøn + Ñeå ñi ñeán tröôøng em ñi treân ñöôøng naøo? +Theo em ñöôøng ñoù laø an toaøn hay nguy hieåm, taïi sao? Giôùi - Giôùi thieäu tranh Ñöôø – Ñöôøng ñi an toaøn :laø ñöôøng coù væa heø khoâng coù vaät coù vaät caûn Ñöôø 1chieàu, ñöôøng 2 chieàu phaûi roäng ,coù daûi phaân - caùch ,thaúng coù vaïch phaân chia caùc laøn xe coù ñeøn - tính hieäu giao thoâng coù vaïch ñi boä qua ñöôøng . Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Lôùp Tröôûng Baùo Caùo . - Nhaéc Töïa . -Hs Quan Saùt Lôùp quan saùt .Phaân bieät ñöôøng an toaøn vaø khoâng an toaøn . - Lôùp NX boå sung - HS quan saùt ,thaûo luaän, neâu NX veà nhöõng nôi qua ñöôøng khoâng an toaøn - Ñöôøng keùm an toaøn : laø ñöôøng coù doác khoâng baèng baèng phaúng khoâng coù daûi phaân caùch, khoâng coù væa heø væa heø,ñöôøng 2chieàu heïp -Neáu * HÑ2:Thöïc h aønh. - Xem sô ñoà löïa choïn ñöôøng an toaøn . - GV chia lôùp theo nhoùm, cho HS thaûo luaän - GV treo sô ñoà GVkeát luaän:Caàn choïn con ñöôøng an toaøn ñeán tröôøng. Con ñöôøng ngaén coù theå khoâng phaûi laø con ñöôøng an toaøn nhaát * Hoaït ñoäng 3: Baøi taäp thöïc haønh + löïa choïn con ñöôøng an toaøn khi ñi hoïc -YC 3HS giôùi thieäu con ñöôøng em ñi töø nhaø ñeán tröôøng - GVphaân tích yù ñuùng ,chöa ñuùng. - GV nhaän xeùt tuyeân döông. Keát luaän :khi ñi töø nhaø ñeán tröôøng em choïn con ñöôøng an toaøn ít xe coä ñeå ñi ñeå ñaûm baûo an toaøn . 3. Cuûng coá: + Em vöøa hoïc an toaøn giao thoâng baøi gì? + Qua baøi em naém ñöôïc ñieàu gì? - Troø chôi ñoùng vai - GV nhaän xeùt tuyeân döông - HS leân baûng giôùi thieäu con ñöôøng töø nhaø em ñeán tröôøng. -Neâu nhöõng ñoaïn ñöôøng an toaøn , nhöõng ñoaïn ñöôøng khoâng an toaøn. - Caùc baïn ñi cuøng ñöôøng cho yù kieán vaø nhaän xeùt. - Lôùp laéng nghe NX + Con ñöôøng an toaøn ñeán tröôøng + Bieát choïn con ñöôøng an toaøn ñeå ñi -HS ñoùng vai. HS nhìn beân traùi tröôùc sau ñoù nhìn beân phaûi, nhìn ñaèng tröôùc ,nhìn ñaèng sau, laéng tai nghecoù nhieàu xe ñi tôùi khoâng.Khi khoâng coù xe ñeán gaàn hoaëc coù ñuû thôøi gian ñeå qua ñöôøng tröôùc khi xe tôùi,em ñi qua ñöôøng theo ñöôøng thaúngvì ñoù laø ñöôøng ngaén nhaát. GDTT: Caùc em tìm hieåu veà ñöôøng boä thöïc hieän ñuùng luaät ñi ñöôøng tham gia giao thoâng phaûi thöïc hieän luaät giao thoâng nhaéc nhôû moïi ngöôøi cuøng thöïc hieän toát luaät giao thoâng ñöôøng boä. Bieát löïa choïn con ñöôøng an toaøn khi ñi hoïc - Veà nhaø thöïc haønh , caàn coù thoùi quen quan saùt xe coä treân nhöõng ñöôøng maø em thöôøng ñivaø chuaån bò baøi: "An toaøn khi ñi oâ toâ xe buyùt ". Baøi 6 : AN TOAØN KHI ÑI O TO XE BUYÙT. I . MUÏC TIEÂU: - HS bieát. Nôi chôø xe buyùt (xe khaùch ,xe ñoø)ø Thöïc hieän ñuùng quy ñònh khi leân xuoáng xe . - Bieát moâ taû nhaän xeùt nhöõng haønh vi an toaøn khoâng an toaøn khi ngoài treân xe buyùt (xe khaùch , xe ñoø). - HS bieát thöïc hieän ñuùng caùc haønh vi an toaøn khi ñi oâ toâ , xe buyùt. - Coù thoùi quen thöïc hieän haønh vi an toaøn treân caùc phöông tieän giao thoâng coâng coäng (PTGTCC). II. CHUAÅN BÒ : - Phieáu giao vieäc . - Tranh chuïp caùc loaïi ñöôøng . - Duïng cuï troø chôi “Ai nhanh ,ai ñuùng”. - HS söu taàm aûnh veà caùc loaïi ñöôøng giao thoâng . III.LEÂN LÔÙP : Hoïat ñoäng cuûa hoïc sinh Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh 1).KTBC: - 3H traû lôøi - GV yeâu caàu 3HS leân baûng - Lôùp theo doõi NX - Ñi boä an toaøn laø ñi ntn? - Qua ñöôøng an toaøn thì phaûi ñi nhö theá naøo ? - Neâu coâng thöùc caàn thöïc hieän khi qua - 3 HS nhaéc töïa . ñöôøng GV nhaän xeùt 2) Baøi Môùi : “ An toaøn khi ñi oâ-toâ xe buyùt” * Hoaït ñoäng 1: An toaøn leân ,xuoáng xe + Xe ñoùn khaùch ôû beán xevaø ôû caùc traïm xe buyùt . buyùt . - HS Quan Saùt - Em naøo ñaõ ñöôïc ñi xe buyùt? - Theo em xe ñoùn khaùch ôû ñaâu ? …Xe chaïy theo tuyeán ñöôøng nhaát ñònh Vaø chæ ñoã ôû beán xe ñeå khaùch leân - Giôùi thieäu tranh. - Giôùi thieäu bieån soá 434 (bieån chæ daãn bbeán xuoáng. - Khi xe ñaõ döøng haún ta leân xuoáng thöù xe buyùt) töï nhö xeáp haøng vaøo lôùp .Khoâng ñöôïc - Xe buyùt chaïy qua nhöõng ñaâu ? chen laán xoâ ñaåy .Tröôùc khi ñaët chaân ôû baäc leân xuoáng phaûi baùm vaøo tay vòn - Khi leân xuoáng xe phaûi nhö theá naøo ? cuûa xe hoaëc naém tay ngöôøi lôùn . - 2HS thöïc haønh - Lôùp nhaän xeùt boå sung * Chuù yù: Khi xuoáng xe khoâng ñöôïc chaïy - Lôùp quan saùt .Phaân bieät haønh vi ñuùng sai ngay qua ñöôøng . - Yeâu caàu HS leân thöïc haønh ñoäng taùc leân Caùc nhoùm moâ taû hình veõ trong tranh baèng lôøi xuoáng xe buyùt - HS thaûo luaän vaø neâu yù kieán cuûa * Hoaït ñoäng 2: Haønh vi an toaøn khi ngoài nhoùm . treân xe buyùt - Xem tranh löïa choïn haønh vi ñuùng sai . - HS quan saùt ,thaûo luaän neâu NX veà - GV chia lôùp theo nhoùm nhöõng - GV treo tranh Keát luaän : Khi ñi treân xe buyùt ta caàn thöïc haønh vi ñuùng sai hieän neáp soáng vaên minh ñeå khoâng aûnh - HS leân baûng theå hieän . höôûng ñeán ngöôøi khaùc . Ngoài ngay ngaén - Lôùp laéng nghe N/X khoâng thoø ñaàu,tay ra ngoaøi cöûa soå - Phaûi baùm chaéc vaøo gheá hoaëc tay vòn khi xe chuyeån baùnh . -Khoâng ñeå haønh lyù gaàn cöûa leân xuoáng hay treân loái ñi , khoâng ñi laïi khi xe ñang chaïy Khi xuoáng xe khoâng xoâ ñaåy vaø khoâng ñi qua ñöôøng ngay . * Hoaït ñoäng 3: Baøi taäp thöïc haønh - Chia 4 nhoùm YC moãi nhoùm dieãn laïi 1trong caùc tình huoáng sau .: 1. Moät nhoùm HS 5 baïn tranh nhau leân xe vaø tranh nhau gheá ngoài , 1 baïn nhaéc caùc baïn giöõ traät töï. Baïn ñoù seõ noùi nhö theá naøo ? 2. Moât cuï giaø mang moät tuùi to loay hoay maõi chöa leân ñöôïc xe 2 baïn HS vöøa ñeán ñeå leân xe . Neáu em laø 1 trong 2 baïn HS ñoù em seõ laøm gì ? 3. Hai HS ñuøa nghòch treân xe thaáy vaäy moät baïn nhaéc nhôû .Theo em baïn aáy seõ nhaéc nhö theá naøo ? 4. Moät haønh khaùch ñeå 1 tuùi haønh lí to ngay loái ñi moät HS nhaéc nhôû vaø giuùp ngöôøi ñoù ñeå vaøo ñuùng choã . Baïn ñoù seõ noùi theá naøo ? - GV nhaän xeùt tuyeân döông. Keát luaän : Khi ñi oâ toâ buyùt ñeå ñaûm baûo an toaøn em caàn nhôù : ngoài ngay ngaén khoâng thoø ñaàu , tay ra ngoaøi cöûa xe . 3. Cuûng coá: + Em vöøa hoïc an toaøn giao thoâng baøi gì? + Qua baøi em naém ñöôïc ñieàu gì? - 4 nhoùm cho yù kieán khaùc nhaän xeùt nhöõng haønh vi toát, xaáu, ñuùng ,sai + An toaøn khi ñi oâ toâ xe buyùt . + khi ñi oâ toâ buyùt ñeå ñaûm baûo an toaønem caàn nhôù :ngoài ngay ngaén khoâng thoø ñaàu ,tay ra ngoaøi cöûa xe . Chæ leân xuoáng xe khi xe ñaõ döøng ,khoâng chen laán nhau . Khoâng neùm vaät boû ra ngoaøi cöûa xe . - Troø chôi ñoùng vai - GV nhaän xeùt tuyeân döông GDTT: Chæ leân xuoáng xe khi xe ñaõ döøng ,khoâng chen laán nhau . Veà nhaø thöïc haønh , caàn coù thoùi quen giöõ an toaøn khi ñi xe xe vaø chuaån bò baøi: "OÂn taäp "
- Xem thêm -