Tài liệu Giáo án âm nhạc lớp 9 trọn bộ_cktkn_bộ 9

  • Số trang: 39 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 47 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Gi¸o ¸n: m ¢ nh¹c 9 TuÇn 1 trang 13 TiÕt sè 01 ***** Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ MAI Ngµy so¹n: 18/8/2013 Häc h¸t bµi: Bãng d¸ng mét ng«i trêng I. Môc tiªu - H¸t ®óng giai ®iÖu cña bµi. - ThÓ hiÖn ®óng tÝnh chÊt cña bµi. - Gi¸o dôc t×nh yªu m¸i trêng, thÇy c«, b¹n bÌ. II. ChuÈn bÞ 1. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn - Tài liệu âm nhạc - SGK-sgv - Bé loa di ®éng. - TËp luyÖn kü bµi h¸t Bãng d¸ng mét ng«i trêng. 2. ChuÈn bÞ cña häc sinh. - §äc, nghiªn cøu bµi ë nhµ tríc khi ®Õn líp . III. TiÕn tr×nh d¹y – häc. Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Yªu cÇu cÇn ®¹t A. æn ®Þnh tæ chøc KiÓm tra sÜ sè: Ban c¸n sù líp b¸o c¸o sÜ sè B. Bµi míi Néi dung 1: Giíi thiÖu bµi Bãng d¸ng mét ng«i trêng bµi häc: Häc h¸t bµi: Bãng d¸ng mét ng«i trêng Néi dung 1: Giíi thiÖu bµi Bãng d¸ng mét ng«i trêng Gi¸o viªn giíi thiÖu t¸c gi¶, t¸c phÈm a) T¸c gi¶. Häc sinh nghe, ghi chÐp vµ c¶m nhËn ®îc t tëng cña bµi th«ng qua giai ®iÖu vµ lêi ca , Nh¹c sÜ Hoµng L©n sinh ngµy 18/6/1942 t¹i S¬n T©y.©m nh¹c cña «ng d¶n dÞ trong tÝnh chÊt ©m nh¹c bëi giai ®iÖu ©m nh¹c . s¸ng ,gÇn gòi víi tuæi th¬ nh bµi (§i häc vÒ , Tõ rõng xanh ch¸u vÒ th¨m l¨ng B¸c ,B¸c Hå ngêi cho em tÊt c¶ thËt lµ hay v.v…) Néi dung 2 : Híng dÉn h¸t a) LuyÖn giäng. Gi¸o viªn híng dÉn luyÖn gÞong Häc sinh thùc hiÖn theo híng dÉn cña gi¸o viªn b) LuyÖn chç khã. 2/4 Gi¸o viªn híng dÉn häc sinh h¸t tiÕt tÊu ®¶o ph¸ch c) Häc h¸t bµi Bãng d¸ng mét ng«i trêng. b) T¸c phÈm. Bµi h¸t trong s¸ng gi¶n dÞ víi h×nh thc 2 ®o¹n ®¬n . §o¹n A : Tõ ®Çu ®Õn…….Chóng ta. §o¹n B: TiÕp theo ®Õn hÕt . Néi dung 2 : Híng dÉn h¸t a) LuyÖn giäng. Mi m« mi m« mi m« mi m« b) LuyÖn chç khã. 2/4 c) Häc h¸t bµi Bãng d¸ng mét ng«i trêng. (Néi dung SGK N¨m häc: 2013 - 2014 mi 1 Gi¸o ¸n: ¢m nh¹c 9 ***** (Néi dung SGK) Gi¸o viªn cho häc sinh nghe mÉu (Cho häc sinh nghe ®Üa ho¹c gi¸o viªn h¸t mÉu). Häc sinh nghe c¶m nhËn, ghi nhí giai ®iÖu Sau khi nghe mÉu gi¸o viªn híng dÉn häc sinh h¸t tõng c©u theo lèi mãc xÝch ®Õn hÕt bµi Sau khi häc sinh h¸t chÝnh x¸c giai ®iÖu gi¸o viªn cho c¸c em h¸t toµn bµi 3 - 4 lÇn (cã nh¹c ®Öm lµ tèt nhÊt ). Sau ®ã híng dÉn häc sinh ph©n tÝch tÝnh chÊt ©m nh¹c cña tõng c©u, ®o¹n nh¹c . Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ MAI Thùc hµnh h¸t theo híng dÉn cña gi¸o viªn Bµi h¸t viÕt ë giäng Fdur §o¹n A: S«i næi ,nhiÖt t×nh ,khoÎ kho¾n ,t¬i trÎ . §o¹n B: Ph¸t triÓn tÝnh chÊt cña ®o¹n A nhng tha thiÕt l«i cuèn , lu luyÕn, b©ng khu©ng . IV. Cñng cè, DÆn dß . Gi¸o viªn híng dÉn häc sinh häc bµi ë nhµ. V. Rót kinh nghiÖm giê d¹y …………………………………………………………………………………………. ……………......................................................................................................................... ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. .....…………………………………………………... ……………………………………….... ……………...................................................................................................................... TuÇn : 1 PhÇn duyÖt cña Tæ CM PhÇn duyÖt cña BGH TuÇn : 1 PhÇn duyÖt cña Tæ PhÇn duyÖt cña BGH TuÇn 2 TiÕt sè 02 Tªn bµi d¹y: Ngµy so¹n: 25/8/2013 - Nh¹c lÝ: Giíi thiÖu vÒ Qu·ng - TËp ®äc nh¹c: Giäng son trëng – T§n sè 1 I. Môc tiªu - N¾m ®îc qu·ng lµ g×. - §äc ®óng giai ®iÖu bµi tËp ®äc nh¹c sè 1. - N¾m ®îc cÊu tróc cña giäng son trëng . II. ChuÈn bÞ 1) ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn - Tài liệu âm nhạc - SGK-sgv - Bé loa di ®éng. 2) ChuÈn bÞ cña häc sinh - §äc, nghiªn cøu bµi tríc khi ®Õn líp III. TiÕn tr×nh d¹y – häc. Ho¹t ®éng cña GV vµ HS A. æn ®Þnh tæ chøc KiÓm tra sÜ sè :Ban c¸n sù líp b¸o c¸o sÜ sè 2 Yªu cÇu cÇn ®¹t N¨m häc: 2013 - 2014 Gi¸o ¸n: m ¢ nh¹c 9 ***** KiÓm tra bµi cò Gi¸o viªn gäi häc sinh h¸t bµi Bãng d¸ng mét ng«i trêng Häc sinh ®îc gäi lªn b¶ng ph¶i h¸t ®îc chÝnh x¸c giai ®iÖu cña bµi h¸t Bãng d¸ng mét ng«i trêng B. Bµi míi Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ MAI bµi häc: - Nh¹c lÝ: Giíi thiÖu vÒ Qu·ng - TËp ®äc nh¹c: Giäng son trëng -T§n sè 1 Néi dung 1: Nh¹c lÝ Néi dung 1: Nh¹c lÝ 1) S¬ lîc vÒ Qu·ng. 1) S¬ lîc vÒ Qu·ng. Gi¸o viªn giíi thiÖu vµ híng dÉn häc sinh kh¸i niÖm vÒ qu·ng t×m hiÓu kh¸i niÖm vÒ qu·ng 3.5 cung 3.5 cung 1.5 cung Qu·ng lµ kho¶ng c¸ch vÒ cao ®é cña c¸c ©m thanh. Qu·ng C- G =3,5 cung. Qu·ng E –H =3,5 cung. Qu·ng E –G = 1,5 cung . 2) Giäng Gdur. sè lîng cung chøa trong qu·ng mµ nã lµ Gi¸o viªn giíi thiÖu cÊu tróc cña giäng Tuú Qu·ng trëng, thø ,®óng , t¨ng , gi¶m . Gdur Qu·ng trëng gåm nh÷ng Qu·ng 2, 3, 6, 7. Qu·ng thø Qu·ng 2, 3, 6, 7. # Qu·ng ®óng Qu·ng 1, 4, 5, 8. Chó ý: C¸c Qu·ng trëng gi¶m ©m ngän + lu ý ©m F ®· ®îc th¨ng lªn 1/2 cung . xuèng 1/2 cung lµ Qu·ng thø. HS t×m hiÓu cÊu t¹o giäng Gdur. C¸c Qu·ng ®óng t¨ng ©m ngän lªn 1/2 cung lµ Qu·ng t¨ng, gi¶m ©m ngän xuèng 1/2 cung lµ Qu·ng gi¶m . 2) Giäng Gdur CÊu tróc cña giäng Gdur # Néi dung 2. TËp ®äc nh¹c T§N sè 1 Häc sinh ghi chÐp vµ ®äc trôc giäng # Trôc giäng + lu ý ©m F ®· ®îc th¨ng lªn 1/2 cung . Néi dung 2. TËp ®äc nh¹c T§N sè 1 Thùc hµnh ®äc theo híng dÉn cña gi¸o viªn (cã thÓ ®äc cuèn chiÕu qu·ng 3, qu·ng 4) gam G dur. Gi¸o viªn treo b¶ng phô , ®äc mÉu . Gi¸o viªn híng dÉn Häc sinh ®äc cao ®é cña tõng c©u theo lèi mãc xÝch cã ghÐp tiÕt tÊu . Häc sinh nghe, c¶m nhËn Häc sinh thùc hµnh ®äc theo híng dÉn cña gi¸o viªn Khi häc sinh ®äc hÕt lît gi¸o viªn cho häc sinh ®äc toµn bµi ë tèc ®é chËm sau ®ã cho häc sinh ®äc ë tèc ®é chuÈn 2-3 lÇn . IV. cñng cè, dÆn dß N¨m häc: 2013 - 2014 3 Gi¸o ¸n: ¢m nh¹c 9 ***** Gi¸o viªn híng dÉn häc sinh häc bµi ë nhµ Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ MAI V. Rót kinh nghiÖm giê d¹y ............................................................................................................................................. .…………………………………………………... ……………………………………….... ……………...................................................................................................................... TuÇn 3 TiÕt sè 03 Ngµy so¹n: 01/9/2013 Tªn bµi d¹y: - ¤n bµi h¸t: Bãng d¸ng mét ng«i trêng - ¤n TËp ®äc nh¹c: T§N sè 1 - ¢m nh¹c thêng thøc: Ca khóc thiÕu nhi phæ th¬ I. Môc tiªu - H¸t chÝnh x¸c giai ®iÖu cã thÓ hiÖn t×nh c¶m cña bµi Bãng d¸ng mét ng«i trêng vµ kÕt hîp biÓu diÔn. - §äc chÝnh x¸c bµi T§N sè 1. - HiÓu s¬ lîc vÒ ph¬ng thøc s¸ng t¸c bµi h¸t ®Æc biÖt lµ phæ th¬. II. ChuÈn bÞ 1) ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn - Tài liệu âm nhạc - SGK-sgv - Bé loa di ®éng. 2) ChuÈn bÞ cña häc sinh - §äc, nghiªn cøu bµi tríc khi ®Õn líp III. TiÕn tr×nh d¹y – häc. Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Yªu cÇu cÇn ®¹t A. æn ®Þnh tæ chøc KiÓm tra sÜ sè :Ban c¸n sù líp b¸o c¸o sÜ sè KiÓm tra bµi cò Gi¸o viªn gäi häc sinh ®äc bµi T§N sè 1 Häc sinh ®îc gäi lªn b¶ng ph¶i h¸t ®îc chÝnh x¸c giai ®iÖu cña bµi T§N sè 1 B. Bµi míi Néi dung 1: ¤n tËp 1) ¤n tËp bµi h¸t Bãng d¸ng mét ng«i trêng Gi¸o viªn cho häc sinh h¸t l¹i bµi h¸t 2-3 lÇn Gi¸o viªn yªu cÇu hai nhãm thùc hiÖn theo h×nh thøc s©n khÊu ho¸ c¸c häc sinh cßn l¹i cña líp nghe vµ ®¸nh gi¸ viÖc thÓ hiÖn cña tõng nhãm. Häc sinh h¸t 2) ¤n tËp tËp ®äc nh¹c TËp ®äc nh¹c bµi sè 1 Gi¸o viªn cho c¶ líp ®äc l¹i bµi T§N 1-2 lÇn Gi¸o viªn chØnh söa nh÷ng chç häc sinh ®äc sai giai ®iÖu Néi dung 2: ¢m nh¹c thêng thøc C¸c ca khóc thiÕu nhi phæ th¬ 4 bµi häc: - ¤n bµi h¸t: Bãng d¸ng mét ng«i trêng - ¤n TËp ®äc nh¹c: T§N sè 1 - ¢m nh¹c thêng thøc: Ca khóc thiÕu nhi phæ th¬ Néi dung 1: ¤n tËp 1) ¤n tËp bµi h¸t Bãng d¸ng mét ng«i trêng thùc hiÖn theo h×nh thøc s©n khÊu ho¸ H¸t cã kÜ thuËt thanh nh¹c H¸t cã kÕt hîp biÓu diÔn hoÆc dµn dùng ®¬n gi¶n 2) ¤n tËp tËp ®äc nh¹c TËp ®äc nh¹c bµi sè 1 Néi dung: SGK Néi dung 2: ¢m nh¹c thêng thøc C¸c ca khóc thiÕu nhi phæ th¬ N¨m häc: 2013 - 2014 Gi¸o ¸n: m ¢ nh¹c 9 ***** Gi¸o viªn híng dÉn häc sinh ®äc bµi SGK ®Ó rót ra kÕt luËn chung vÒ c¸c khóc thiÕu nhi phæ th¬ Gi¸o viªn híng dÉn häc sinh su tÇm c¸c ca khóc thiÕu nhi phæ th¬ 1) Kh¸i niÖm chung vÒ c¸c ca khóc thiÕu nhi phæ th¬ Gi¸o viªn híng dÉn häc sinh t×m hiÓu kh¸i niÖm chung Häc sinh ®äc bµi theo yªu cÇu cña gi¸o viªn Häc sinh thùc hiÖn söa lçi theo yªu cÇu cña gi¸o viªn 2) Mét sè t¸c phÈm ©m nh¹c thiÕu nhi phæ th¬ Gi¸o viªn híng dÉn häc sinh ®äc vµ t×m mét sè ca khóc thiÕu nhi phæ th¬ ®· biÕt Häc sinh th¶o luËn theo nhãm vµ tr×nh bµy kÕt qu¶ th¶o luËn tríc líp IV. cñng cè, dÆn dß Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ MAI 1) Kh¸i niÖm chung vÒ c¸c ca khóc thiÕu nhi phæ th¬ Gi¸o viªn híng dÉn häc sinh t×m hiÓu kh¸i niÖm chung 2) Mét sè t¸c phÈm ©m nh¹c thiÕu nhi phæ th¬ §äc vµ nghiªn cøu Néi dung SGK Trªn c¬ së bµi th¬ mµ c¸c nh¹c sÜ viÕt nªn giai ®iÖu, sù kÕt hîp gi÷a nÐt nh¹c vµ ý th¬ hoµ quÖn Nghe ®äc vµ t×m mét sè ca khóc thiÕu nhi ®îc phæ tõ nh÷ng bµi th¬ quen thuéc råi tr×nh bµy kÕt qu¶ tríc líp. VÝ dô: H¹t g¹o lµng ta (TrÇn §¨ng Khoa-TrÇn ViÕt BÝnh) Bôi phÊn (Minh ChÝnh- Bïi §×nh Th¶o) v.v… Gi¸o viªn híng dÉn häc sinh häc bµi ë nhµ V. Rót kinh nghiÖm giê d¹y …………………………………………………………………………………………. ……………......................................................................................................................... ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. .....…………………………………………………... ……………………………………….... ……………...................................................................................................................... TuÇn : 3 PhÇn duyÖt cña Tæ CM PhÇn duyÖt cña BGH TuÇn : TuÇn 4 TiÕt sè 04 Tªn bµi d¹y: Ngµy so¹n: 08/9/2013 Häc h¸t bµi: Nô cêi I. Môc tiªu - Häc sinh h¸t ®îc mét bµi h¸t hay cña Nga do nh¹c sÜ Ph¹m Tuyªn pháng dÞch lêi N¨m häc: 2013 - 2014 5 Gi¸o ¸n: ¢m nh¹c 9 ***** Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ MAI - H¸t ®óng giai ®iÖu cña bµi . - N¾m ®îc ®óng tÝnh chÊt cña bµi khi ©m nh¹c chuyÓn giäng. II. ChuÈn bÞ 1) ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn - Tài liệu âm nhạc - SGK-sgv - Bé loa di ®éng. 2) ChuÈn bÞ cña häc sinh - §äc, nghiªn cøu bµi tríc khi ®Õn líp III. TiÕn tr×nh d¹y – häc. Ho¹t ®éng cña GV vµ HS A. æn ®Þnh tæ chøc KiÓm tra sÜ sè: Ban c¸n sù líp b¸o c¸o sÜ sè KiÓm tra bµi cò Gi¸o viªn gäi häc sinh ®äc bµi T§N sè 1 Häc sinh ®îc gäi lªn b¶ng ph¶i ®äc chÝnh x¸c giai ®iÖu cña bµi T§N sè 1 B. Bµi míi Néi dung 1: Giíi thiÖu bµi Nô cêi Gi¸o viªn giíi thiÖu t¸c gi¶, t¸c phÈm Häc sinh nghe, ghi chÐp vµ c¶m nhËn ®îc t tëng cña bµi th«ng qua giai ®iÖu vµ lêi ca , tÝnh chÊt ©m nh¹c bëi giai ®iÖu ©m nh¹c . Yªu cÇu cÇn ®¹t Häc h¸t bµi: bµi häc: Nô cêi Néi dung 1: Giíi thiÖu bµi : Nô cêi a) T¸c gi¶. §©y lµ bµi h¸t cña Nga do nh¹c sÜ Ph¹m Tuyªn pháng dÞch lêi. b) T¸c phÈm. Bµi h¸t ®îc viÕt díi gi¹ng 2 ®o¹n ®¬n. §o¹n A : Tõ ®Çu ®Õn…….cÊt tiÕng cêi §o¹n B: TiÕp theo ®Õn hÕt . Gi¸o viªn híng dÉn häc sinh t×m tÝnh chÊt §o¹n A: Giäng trëng tÝnh chÊt ©m nh¹c trong s¸ng, rén rµng diÔn t¶ cuéc sèng h¹nh phóc. ©m nh¹c cña tõng ®o¹n §o¹n B: Giäng thø mét chót buån tho¸ng Häc sinh thùc hiÖn theo híng dÉn cña gi¸o qua råi trë nªn nghÞ lùc, r¾n rái, thÓ hiÖn sù tin tëng,t×nh ®oµn kÕt cña b¹n bÌ trong tiÕng viªn cêi l¹c quan. Néi dung 2 : Híng dÉn h¸t a) LuyÖn giäng. Néi dung 2 : Híng dÉn h¸t Gi¸o viªn híng dÉn luyÖn gÞong # a) LuyÖn giäng. Mi m« mi # Mi m« mi m« mi m« mi m« mi m« mi m« mi m« mi b) LuyÖn chç khã. Thùc hiÖn gâ tiÕt tÊu nghÞch ph¸ch NghÞch ph¸ch Häc sinh thùc hiÖn theo híng dÉn cña Gi¸o c) Häc h¸t bµi viªn . Nô cêi. b) LuyÖn chç khã. (Néi dung SGK) Gi¸o viªn híng dÉn häc sinh thùc hiÖn gâ tiÕt tÊu nghÞch ph¸ch NghÞch ph¸ch Häc sinh nghe Häc sinh nghe c¶m nhËn , ghi Thùc hµnh luyÖn h¸t nhí giai ®iÖu . c) Häc h¸t bµi Nô cêi. (Néi dung SGK) Gi¸o viªn cho häc sinh nghe mÉu (Cho häc 6 N¨m häc: 2013 - 2014 Gi¸o ¸n: m ¢ nh¹c 9 ***** sinh nghe loa hoÆc gi¸o viªn h¸t mÉu). Sau khi nghe mÉu gi¸o viªn híng dÉn häc sinh h¸t tõng c©u theo lèi mãc xÝch ®Õn hÕt bµi Häc sinh thùc hµnh h¸t theo híng dÉn cña gi¸o viªn Sau khi häc sinh h¸t chÝnh x¸c giai ®iÖu gi¸o viªn cho c¸c em h¸t toµn bµi 3-4 lÇn (cã nh¹c ®Öm lµ tèt nhÊt ). Vµ híng dÉn häc sinh ¸p dông c¸c h×nh thøc h¸t. Gi¸o viªn gäi mét nhãm thùc hiÖn lµm vÝ dô Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ MAI IV. cñng cè, dÆn dß Gi¸o viªn nh¾c häc sinh ®©y lµ bµi h¸t cã giai ®iÖu khã nªn cÇn häc bµi nhiÒu ë nhµ. V. Rót kinh nghiÖm giê d¹y ............................................................................................................................................. .…………………………………………………... ……………………………………….... ……………...................................................................................................................... TuÇn : 4 PhÇn duyÖt cña Tæ CM PhÇn duyÖt cña BGH n TuÇn 5 TiÕt sè 05 Ngµy so¹n: 15/9/2013 Tªn bµi d¹y: - ¤n tËp bµi h¸t: Nô Cêi - TËp ®äc nh¹c: Giäng Mi thø - T§N sè 2 I. Môc tiªu - N¾m v÷ng bµi nô cêi - HiÓu vµ ®äc ®îc nh¹c giäng Mi thø II. ChuÈn bÞ 1) ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn - Tài liệu âm nhạc - SGK-sgv - Bé loa di ®éng. 2) ChuÈn bÞ cña häc sinh - §äc, nghiªn cøu bµi tríc khi ®Õn líp III. TiÕn tr×nh d¹y – häc. Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Yªu cÇu cÇn ®¹t A. æn ®Þnh tæ chøc KiÓm tra sÜ sè: Ban c¸n sù líp b¸o c¸o sÜ sè KiÓm tra bµi cò: Gi¸o viªn gäi häc sinh h¸t bµi Nô cêi Häc sinh ®îc gäi lªn b¶ng ph¶i h¸t ®îc chÝnh x¸c giai ®iÖu cña bµi h¸t Nô cêi B. Bµi míi bµi häc: - ¤n tËp bµi h¸t: Nô Cêi - TËp ®äc nh¹c: Giäng Mi thø - T§N sè 2 Néi dung 1. ¤n bµi h¸t Nô cêi Néi dung 1. ¤n bµi h¸t Nô cêi Gi¸o viªn cho häc sinh h¸t l¹i bµi h¸t 23 lÇn hiÖn h¸t lêi 1 (c¶ líp) Häc sinh thùc hiÖn h¸t theo yªu cÇu cña Thùc H¸t lêi 2: + §o¹n 1 (1 ngêi h¸t) gi¸o viªn + §o¹n 2 (c¶ líp h¸t) N¨m häc: 2013 - 2014 7 Gi¸o ¸n: ¢m nh¹c 9 ***** Gi¸o viªn híng dÉn häc sinh h¸t ®uæi canon, lÜnh xíng. Häc sinh thùc hµnh thÓ hiÖn s¾c th¸i t×nh c¶m cña bµi cô thÓ: Gi¸o viªn híng dÉn häc sinh viÖc thÓ hiÖn s¾c th¸i t×nh c¶m cña bµi. Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ MAI ThÓ hiÖn s¾c th¸i t×nh c¶m cña bµi cô thÓ: §o¹n 1: giäng trëng nªn thÓ hiÖn giai ®iÖu trong s¸ng §o¹n 2: giäng thø nªn giai ®iÖu h¬i mê, s©u l¾ng Néi dung 2: TËp ®äc nh¹c Néi dung 2: TËp ®äc nh¹c Giäng Emol-TËp ®äc nh¹c bµi sè 2 Giäng Emol-TËp ®äc nh¹c bµi sè 2 1) Giäng Emol. 1) Giäng Emol. Gi¸o viªn giíi thiÖu cÊu tróc cña giäng Giíi thiÖu cÊu tróc cña giäng Emol Emol Häc sinh ghi chÐp ®Ó n¾m ®îc cÊu tróc cña # giäng Emol 2) §äc nh¹c bµi sè 2 a/ §äc trôc giäng, gam Emol Häc sinh thùc hµnh ®äc theo híng dÉn cña gi¸o viªn (cã thÓ ®äc cuèn chiÕu qu·ng 3, qu·ng 4) b/ Gi¸o viªn giíi thiÖu chïm 3. Häc sinh nghe gi¶ng ®Ó n¾m ®îc c¸ch thùc hiÖn chïm 3: Gi¸o viªn ®äc mÉu vµ híng dÉn häc sinh ®äc chç khã: - Gi¸o viªn cho häc sinh ®äc tõng c©u theo lèi mãc xÝch ®Õn hÕt bµi. - Sau khi häc sinh d· ®äc ®¬c gi¸o viªn cho häc sinh ®äc c¶ bµi 2-3 lÇn råi cho c¸c nhãm tù «n luyÖn. Häc sinh nghe, c¶m nhËn vµ thùc hiÖn ®äc chç khã theo híng dÉn cña gi¸o viªn Häc sinh thùc hµnh ®äc theo híng dÉn cña gi¸o viªn + lu ý ©m F ®· ®îc th¨ng lªn 1/2 cung . 2) §äc nh¹c bµi sè 2 a/ §äc trôc giäng, gam Emol # Trôc giäng gam Emol. b/ Gi¸o viªn giíi thiÖu chïm 3. Giíi thiÖu gi¸ trÞ thùc cña chïm 3 3  vµ lu ý häc sinh dÊu th¨ng bÊt thêng ë nèt Rª. IV. cñng cè, dÆn dß Gi¸o viªn híng dÉn häc sinh häc bµi ë nhµ V. Rót kinh nghiÖm giê d¹y ............................................................................................................................................. …………………………………………………………………………………………. ……………......................................................................................................................... ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. .... TuÇn : 5 PhÇn duyÖt cña Tæ CM PhÇn duyÖt cña BGH 8 N¨m häc: 2013 - 2014 Gi¸o ¸n: m ¢ nh¹c 9 ***** Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ MAI TuÇn 6 TiÕt sè 06 Ngµy so¹n: 22/9/2013 - Nh¹c lÝ: S¬ lîc vÒ hîp ©m - ¢m nh¹c thêng thøc: Nh¹c sÜ Trai – cèp – xki I. Môc tiªu - N¾m ®îc thÕ nµo lµ hîp ©m. - BiÕt Trai – cèp – xki lµ mét nh¹c sÜ thiªn tµi cña níc Nga. II. ChuÈn bÞ 1) ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn - Tài liệu âm nhạc - SGK-sgv - Bé loa x¸ch tay. 2) ChuÈn bÞ cña häc sinh - §äc, nghiªn cøu bµi tríc khi ®Õn líp III. TiÕn tr×nh d¹y – häc. Ho¹t ®éng cña gv vµ hs Yªu cÇu cÇn ®¹t A. æn ®Þnh tæ chøc KiÓm tra sÜ sè:Ban c¸n sù líp b¸o c¸o sÜ sè KiÓm tra bµi cò: Gi¸o viªn gäi häc sinh ®äc bµi T§N sè 1 Häc sinh ®îc gäi lªn b¶ng ph¶i h¸t ®îc chÝnh x¸c giai ®iÖu cña bµi T§N sè 1 B. Bµi míi Néi dung 1: Nh¹c lÝ S¬ lîc vÒ hîp ©m 1. Kh¸i niÖm vÒ hîp ©m Gi¸o viªn giíi thiÖu kh¸i niÖm vÒ hîp ©m Häc sinh ®äc bµi theo yªu cÇu cña gi¸o viªn Häc sinh thùc hiÖn söa lçi theo yªu cÇu cña gi¸o viªn Häc sinh nghe, ghi chÐp, th¶o luËn ®Ó n¾m ®îc: Hîp ©m lµ sù vang lªn ®ång thêi cña 3,4 hoÆc 5 ©m c¸ch nhau q3 . Mét sè lo¹i hîp ©m Gi¸o viªn giíi thiÖu mét sè lo¹i hîp ©m bµi häc: - Nh¹c lÝ: S¬ lîc vÒ hîp ©m - ¢NTT: Nh¹c sÜ Trai – cèp – xki Néi dung 1: Nh¹c lÝ S¬ lîc vÒ hîp ©m 1. Kh¸i niÖm vÒ hîp ©m Hîp ©m lµ sù vang lªn ®ång thêi cña 3,4 hoÆc 5 ©m c¸ch nhau q3 * Mét sè lo¹i hîp ©m Néi dung SGK a) Hîp ©m ba (n¨m) Gåm cã 3 ©m c¸c ©m c¸ch nhau q3, hai ©m ngoµi cïng c¸ch nhau q5. b) Hîp ©m 7 Gåm cã 4 ©m, c¸c ©m c¸ch nhau q3, hai ©m ngoµi cïng c¸ch nhau q7 N¨m häc: 2013 - 2014 9 Gi¸o ¸n: ¢m nh¹c 9 ***** Néi dung 2: ¢m nh¹c thêng thøc Nh¹c sÜ Trai – cèp – xki 1. Cuéc ®êi vµ sù nghiÖp Gi¸o viªn híng dÉn häc sinh ®äc vµ t×m hiÓu cuéc ®êi vµ sù nghiÖp cña nh¹c sÜ Trai – cèp – xki th«ng qua bµi ®äc SGK trang 20. Häc sinh ®äc vµ nghiªn cøu 2. Nghe nh¹c Gi¸o viªn cho häc sinh nghe mét sè trÝch ®o¹n c¸c t¸c phÈm tiªu biÓu cña «ng Häc sinh nghe, ®äc, th¶o luËn ®Ó n¾m ch¾c cuéc ®êi vµ sù nghiÖp cña nh¹c sÜ Trai – cèp – xki Häc sinh su tÇm c¸c t¸c phÈm vµ nh÷ng t liÖu vÒ nh¹c sÜ Trai – cèp – ki cïng ®em ra trao ®æi víi nhau ®Ó hiÓu râ h¬n Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ MAI Néi dung 2: ¢m nh¹c thêng thøc Nh¹c sÜ Trai – cèp – xki 1. Cuéc ®êi vµ sù nghiÖp T×m hiÓu cuéc ®êi vµ sù nghiÖp cña nh¹c sÜ Trai – cèp – xki th«ng qua bµi ®äc SGK trang 20. 2. Nghe nh¹c Nghe, c¶m nhËn th«ng qua c¸c t¸c phÈm cña «ng ®Ó hiÓu ®îc mét c¸ch s¬ lîc nhÊt tÝnh chÊt ©m nh¹c c¬ b¶n trong c¸c t¸c phÈm, tÝnh nh©n v¨n, tÝnh nghÖ thuËt vµ sù cèng hiÕn cña «ng ®èi víi nÒn ©m nh¹c Nga nãi riªng, ©m nh¹c thÕ giíi nãi chung IV. cñng cè, dÆn dß Gi¸o viªn híng dÉn häc sinh häc bµi ë nhµ V. Rót kinh nghiÖm giê d¹y ……………………………………………………………………………………………………….…… ..................................................................................................................................................................... TuÇn : 6 PhÇn duyÖt cña Tæ TuÇn 7 TiÕt sè 7 PhÇn duyÖt cña BGH KiÓm tra 1 tiÕt Ngµy so¹n: 29/9/2013 I. Môc tiªu: - §¸nh gi¸ chÊt lîng kiÕn thøc cña HS qua c¸c bµi ®· häc. - KiÓm tra theo nhãm . II. ChuÈn bÞ: - GV : sæ gäi tªn ghi ®iÓm vµ mét sè bé th¨m cho häc sinh b¾t. 10 N¨m häc: 2013 - 2014 Gi¸o ¸n: m ¢ nh¹c 9 ***** Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ MAI - HS : s¸ch gi¸o khoa ®Ó ®äc nh¹c. Néi dung : KiÓm III. Ph ¬ng ¸n kiÓm tra tra - Mçi häc sinh ph¶i thùc hiÖn ®îc mét bµi h¸t hoÆc bµi TËp ®äc nh¹c b»ng c¸ch bèc th¨m - Gi¸o viªn cã thÓ tuú theo ®iÒu kiÖn vÒ thêi gian cña tiÕt häc ®Ó cho 2 ®Õ 4 em cïng thùc hiÖn 1 lÇn IV. BiÓu chÊm 1./ Sö dông h×nh thøc cho ®iÓm a) Víi bµi h¸t - Thuéc lêi bµi h¸t …………………………………………………. ( 2 ®iÓm) - H¸t ®óng giai ®iÖu………………………………………………. . ( 3 ®iÓm) - BiÕt phèi hîp biÓu diÔn ®¬n gi¶n………………………………. ( 2 ®iÓm) - BiÕt sö dông c¸c h×nh thøc h¸t phï hîp víi bµi………………. ( 1 ®iÓm) - BiÕt thÓ hiÖn s¾c th¸i t×nh c¶m cña bµi………………………… ( 2 ®iÓm) b) Víi bµi T§N - §äc ®óng tªn nèt nh¹c…………………………………………. ( 2 ®iÓm) - §äc ®óng cao ®é………………………………………………… ( 3 ®iÓm) - §äc ®óng trêng ®é…………………………………………….. (2 ®iÓm) - Ph¶i biÕt ghÐp lêi ca cho nh÷ng bµi T§N cã lêi……………… ( 1 ®iÓm) - Cã ý thøc thÓ hiÖn s¾c th¸i t×nh c¶m cña bµi…………………. ( 2 ®iÓm) IV. Cñng cè, dÆn dß Gi¸o viªn nhËn xÐt tinh thÇn chuÈn bÞ bµi vµ ý thøc thùc hiÖn bµi kiÓm tra cña häc sinh. Nh¾c nhë häc sinh häc bµi vµ chuÈn bÞ bµi cho giê häc tiÕp theo V. Rót kinh nghiÖm giê d¹y ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... TuÇn : 7 PhÇn duyÖt cña Tæ CM PhÇn duyÖt cña BGH TuÇn 9 TiÕt sè 09 Ngµy so¹n: 16/10/2011 Häc h¸t: Bµi nèi vßng tay lín I. Môc tiªu - H¸t ®óng giai ®iÖu cña bµi. - TËp h¸t víi khÝ thÕ hµo høng s«i næi - Gi¸o dôc t×nh ®oµn kÕt th©n ¸i, cïng híng tíi mét lÝ tëng cao ®Ñp x©y dùng tæ quèc ViÖt Nam thèng nhÊt, hoµ b×nh. II. ChuÈn bÞ 1. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn - §µi ®Üa nh¹c (dïng m¸y chiÕu thay ®µi) . - TËp luyÖn kü bµi h¸t Nèi vßng tay lín. - B¶ng phô cã chÐp bµi h¸t. Nèi vßng tay lín. N¨m häc: 2013 - 2014 11 Gi¸o ¸n: ¢m nh¹c 9 ***** Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ MAI 2. ChuÈn bÞ cña häc sinh. - §äc, nghiªn cøu bµi ë nhµ tríc khi ®Õn líp . III. TiÕn tr×nh d¹y – häc. Ho¹t ®éng cña gv vµ hs A. æn ®Þnh tæ chøc KiÓm tra sÜ sè KiÓm tra bµi cò Yªu cÇu cÇn ®¹t Líp trëng b¸o c¸o sÜ sèóH ®îc gäi ph¶i thùc hiÖn ®îc bµi T§N sè 2 B. Bµi míi 1. Giíi thiÖu bµi Nèi vßng tay lín Gi¸o viªn giíi thiÖu t¸c gi¶, t¸c phÈm Häc sinh nghe, ghi chÐp vµ c¶m nhËn ®îc t t- Häc sinh nghe vµ ghi chÐp: ëng cña bµi th«ng qua giai ®iÖu vµ lêi ca , tÝnh Nh¹c sÜ TrÞnh C«ng S¬n sinh n¨m 1939 t¹i chÊt ©m nh¹c bëi giai ®iÖu ©m nh¹c . §¾c L¾c, quª ë HuÕ. Sau khi tèt nghiÖp s ph¹m Quy Nh¬n «ng vÒ d¹y ë Blao(L©m §ång), «ng b¾t ®Çu s¸ng t¸c ca khóc tõ n¨m 1958 sau ®ã «ng th«i d¹y häc vÒ sèng vµ s¸ng t¸c ë Sµi Gßn ¤ng lµ t¸c gi¶ cña h¬n 500 ca khóc næi tiÕng nh: BiÓn nhí, H¹ tr¾ng, DiÔm xa, nèi vßng tay lín, Nhí mïa thu Hµ Néi, HuyÒn tho¹i MÑ, Tuæi ®êi mªnh m«ng… Häc sinh nghe vµ t×m hiÓu néi dung bµi h¸t qua néi dung SGK 2) TËp h¸t a/. LuyÖn ©m Häc sinh thùc hµnh luyÖn ©m theo híng dÉn cña gi¸o viªn la……………………………………………… b/. Häc h¸t Gi¸o viªn cho häc sinh nghe ®Üa hoÆc h¸t mÉu Gi¸o viªn cho häc sinh h¸t tõng c©u ng¾n theo lèi mãc xÝch tõ ®Çu ®Õn hÕt bµi. Gi¸o viªn híng dÉn häc sinh h¸t luyÕn ©m Gi¸o viªn cho häc sinh h¸t toµn bµi 1-2 lÇn sau ®ã kÕt hîp víi nh¹c ®Öm Khi häc sinh thùc hiÖn t¬ng ®èi chÝnh x¸c giai ®iÖu cña bµi h¸t gi¸o viªn cho häc sinh thùc hµnh theo nhãm, tæ hoÆc c¸ nh©n vµ ®¸nh g¸i 12 la……………………………………………… Häc sinh nghe, c¶m nhËn giai ®iÖu. Häc sinh thùc hµnh h¸t theo híng dÉn cña gi¸o viªn. Häc sinh thùc hiÖn tËp h¸t luyÕn ©m theo yªu cÇu cña gi¸o viªn Häc sinh thùc hiÖn nghe nh¹c vµ h¸t cho chÝnh x¸c víi nh¹c ®Öm C¸c nhãm, tæ hoÆc c¸ nh©n luyÖn tËp thùc hµnh ®Ó cñng cè giai ®iÖu. Sau khi c¸c tæ, nhãm hoÆc c¸ nh©n tr×nh bµy giai ®iÖu cña bµi h¸t c¸c nhãm, tæ hoÆc c¸ N¨m häc: 2013 - 2014 Gi¸o ¸n: m ¢ nh¹c 9 ***** Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ MAI nhËn xÐt rót kinh nghiÖm gi÷a c¸c nhãm, tæ, nh©n nhËn xÐt viÖc tr×nh bµy gia ®iÖu cña c¸ c¸ nh©n. nh©n, nhãm, tæ ®· chÝnh x¸c cha. Chç nµo cÇn ph¶i lu ý. IV. Cñng cè, DÆn dß . Gi¸o viªn híng dÉn häc sinh häc bµi ë nhµ. V. Rót kinh nghiÖm giê d¹y ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... TuÇn : 9. PhÇn duyÖt cña Tæ CM PhÇn duyÖt cña BGH TuÇn 10 TiÕt sè 10 Ngµy so¹n: 23/10/2011 - Nh¹c lÝ: Giíi thiÖu vÒ dÞch giäng - TËp ®äc nh¹c: Giäng pha trëng– T§n sè 3 I. Môc tiªu - N¾m ®îc kh¸i niÖm vÒ dÞch giäng - §äc ®óng giai ®iÖu bµi tËp ®äc nh¹c sè 3. - N¾m ®îc cÊu tróc cña giäng Pha trëng . II. ChuÈn bÞ 1. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn - Tµi liÖu ©m nh¹c liªn quan vµ sgk. 2. ChuÈn bÞ cña häc sinh. - §äc nghiªn cøu bµi ë nhµ tríc khi ®Õn líp . III. TiÕn tr×nh d¹y – häc. Ho¹t ®éng cña gv vµ hs N¨m häc: 2013 - 2014 Yªu cÇu cÇn ®¹t 13 Gi¸o ¸n: ¢m nh¹c 9 ***** Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ MAI A. æn ®Þnh tæ chøc KiÓm tra sÜ sè KiÓm tra bµi cò Gi¸o viªn gäi häc sinh h¸t bµi Nèi vßng tay lín B. Bµi míi Néi dung 1. TËp ®äc nh¹c T§N sè 3 Gi¸o viªn giíi thiÖu cÊu t¹o giäng Fdur. Ban c¸n sù líp b¸o c¸o sÜ sè Häc sinh ®îc gäi lªn b¶ng ph¶i h¸t ®îc chÝnh x¸c giai ®iÖu cña bµi h¸t Nèi vßng tay lín Häc sinh thùc hµnh ®äc theo híng dÉn cña gi¸o viªn (cã thÓ ®äc cuèn chiÕu qu·ng 3, qu·ng 4) Häc sinh ghi chÐp vµ ®äc trôc giäng Häc sinh ®äc theo híng dÉn cña gi¸o viªn Häc sinh nghe, c¶m nhËn Häc sinh thùc hµnh ®äc theo híng dÉn cña gi¸o viªn Gi¸o viªn treo b¶ng phô , ®äc mÉu . Gi¸o viªn híng dÉn Häc sinh ®äc cao ®é cña tõng c©u theo lèi mãc xÝch cã ghÐp tiÕt tÊu . Häc sinh thùc hµnh ®äc 14 N¨m häc: 2013 - 2014 Gi¸o ¸n: m ¢ nh¹c 9 ***** Khi häc sinh ®äc hÕt lît gi¸o viªn cho häc sinh ®äc toµn bµi ë tèc ®é chËm sau ®ã cho häc sinh ®äc ë tèc ®é chuÈn 2-3 lÇn . Néi dung 2: Nh¹c lÝ 1) Kh¸i niÖm chung. Gi¸o viªn giíi thiÖu kh¸i niÖm chung vÒ dÞch giäng VD: Bµi h¸t Nô cêi ®îc viÕt ë giäng Cdur nhng víi mét ngêi nµo ®ã h¸t ë giäng nµy sÏ cao qu¸ hoÆc thÊp qu¸ th× ngêi ta chuyÓn bµi h¸t ®Õn mét giäng kh¸c nh: Fdur 2) Nguyªn t¾c cña dÞch giäng Gi¸o viªn giíi thiÖu VD: Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ MAI Sù chuyÓn dÞch ®é cao thÊp cña mét bµi h¸t cho phï hîp víi tÇm c÷ giäng cña ngêi h¸t Häc sinh nghe ghi chÐp ®Ó n¾m ®îc: Khi t¸c phÈm ®îc dÞch giäng th× ®iÖu thøc(Trëng, Thø) sÏ kh«ng bÞ thay ®æi Khi t¸c phÈm ®· dÞch giäng th× ho¸ biÓu kh«ng cßn gi÷ nguyªn nh cò. Bµi h¸t Nô cêi Cdur ho¸ biÓu kh«ng cã dÊu ho¸ Bµi h¸t Nô cêi Fdur ho¸ biÓu cã dÊu ho¸ Si gi¸ng IV. cñng cè, dÆn dß Gi¸o viªn híng dÉn häc sinh häc bµi ë nhµ V. Rót kinh nghiÖm giê d¹y .......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... TuÇn 11 TiÕt sè 11 Ngµy so¹n: 30/10/2011 - ¤n bµi h¸t: - ¤n TËp ®äc nh¹c: - ¢m nh¹c thêng thøc: Nèi vßng tay lín T§N sè 3 Nh¹c sÜ NguyÔn V¨n Tý vµ bµi h¸t MÑ yªu con I. Môc tiªu - H¸t chÝnh x¸c giai ®iÖu cã thÓ hiÖn t×nh c¶m cña bµi Nèi vßng tay lín vµ kÕt hîp biÓu diÔn. - §äc chÝnh x¸c bµi T§N sè 3. - HiÓu s¬ lîc vÒ cuéc ®êi vµ sù nghiÖp cña nh¹c sÜ NguyÔn V¨n Tý II. ChuÈn bÞ 1. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn N¨m häc: 2013 - 2014 15 Gi¸o ¸n: ¢m nh¹c 9 ***** - B¶ng phô bµi T§N sè 3. 2. ChuÈn bÞ cña häc sinh. - §äc nghiªn cøu bµi ë nhµ tríc khi ®Õn líp . III. TiÕn tr×nh d¹y – häc. Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ MAI Ho¹t ®éng cña gv vµ hs A. æn ®Þnh tæ chøc KiÓm tra sÜ sè KiÓm tra bµi cò Gi¸o viªn gäi häc sinh ®äc bµi T§N sè 3 B. Bµi míi Néi dung 1: ¤n tËp 1) ¤n tËp bµi h¸t Nèi vßng tay lín Gi¸o viªn cho häc sinh h¸t l¹i bµi h¸t 2-3 lÇn Gi¸o viªn yªu cÇu hai nhãm thùc hiÖn theo h×nh thøc s©n khÊu ho¸ c¸c häc sinh cßn l¹i cña líp nghe vµ ®¸nh gi¸ viÖc thÓ hiÖn cña tõng nhãm 2) ¤n tËp tËp ®äc nh¹c TËp ®äc nh¹c bµi sè 3 a/. LuyÖn thang ©m Gi¸o viªn híng dÉn häc sinh ®äc trôc giäng vµ gam Fdur 16 Yªu cÇu cÇn ®¹t Ban c¸n sù líp b¸o c¸o sÜ sè Häc sinh ®îc gäi lªn b¶ng ph¶i h¸t ®îc chÝnh x¸c giai ®iÖu cña bµi T§N sè 3 Häc sinh h¸t H¸t cã kÜ thuËt thanh nh¹c H¸t cã kÕt hîp biÓu diÔn hoÆc dµn dùng ®¬n gi¶n Häc sinh thùc hµnh ®äc trôc giäng, gam Fdur N¨m häc: 2013 - 2014 Gi¸o ¸n: m ¢ nh¹c 9 ***** b/. TËp ®äc nh¹c Gi¸o viªn cho häc sinh ®äc bµi T§N sè 3 mét lÇn Gi¸o viªn söa lçi ®äc sai cao ®é, trêng ®é cho häc sinh . Gi¸o viªn híng dÉn häc sinh thÓ hiÖn s¾c th¸i cña bµi Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh ®äc bµi cã thÓ hiÖn s¾c th¸i t×nh c¶m. Gi¸o viªn híng dÉn häc sinh ghÐp lêi ca Néi dung 2: ¢m nh¹c thêng thøc Nh¹c sÜ NguyÔn V¨n Tý vµ bµi h¸t MÑ yªu con 1) Nh¹c sÜ NguyÔn V¨n Tý Gi¸o viªn giíi thiÖu s¬ lîc vÒ cuéc ®êi, sù nghiÖp cña nh¹c sÜ NguyÔn V¨n Tý vµ híng dÉn häc sinh th¶o luËn t×m hiÓu 2) Bµi h¸t MÑ yªu con Gi¸o viªn cho häc sinh nghe bµi h¸t MÑ yªu con (B»ng ®Üa nh¹c hoÆc h¸t) vµ híng dÉn häc sinh th¶o luËn t×m hiÓu néi dung, tÝnh chÊt ©m nh¹c, cÊu tróc cña bµi h¸t Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ MAI Häc sinh thùc hiÖn theo yªu cÇu cña gi¸o viªn Häc sinh thùc hµnh söa lçi Häc sinh thùc hiÖn theo híng dÉn cña gi¸o viªn Häc sinh tËp ghÐp lêi ca theo nhãm, tæ sau ®ã c¸ nh©n tr×nh bµy tríc líp ®Ó rót kinh nghiÖm Häc sinh ®äc vµ nghiªn cøu Néi dung SGK Häc sinh th¶o luËn theo nhãm vµ tr×nh bµy kÕt qu¶ th¶o luËn tríc líp IV. cñng cè, dÆn dß Gi¸o viªn híng dÉn häc sinh häc bµi ë nhµ V. Rót kinh nghiÖm giê d¹y ……………………………………………………………………………………………………….…… ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... TuÇn 12 TiÕt sè 9 Ngµy so¹n: 06/11/2011 - Nh¹c lÝ: Giíi thiÖu vÒ dÞch giäng - TËp ®äc nh¹c: Giäng pha trëng– T§n sè 3 N¨m häc: 2013 - 2014 17 Gi¸o ¸n: ¢m nh¹c 9 ***** I. Môc tiªu Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ MAI - N¾m ®îc kh¸i niÖm vÒ dÞch giäng - §äc ®óng giai ®iÖu bµi tËp ®äc nh¹c sè 3. - N¾m ®îc cÊu tróc cña giäng Pha trëng . II. ChuÈn bÞ 1. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn - Tµi liÖu ©m nh¹c liªn quan vµ sgk. 2. ChuÈn bÞ cña häc sinh. - §äc nghiªn cøu bµi ë nhµ tríc khi ®Õn líp . III. TiÕn tr×nh d¹y – häc. Ho¹t ®éng cña gv vµ hs Yªu cÇu cÇn ®¹t A. æn ®Þnh tæ chøc KiÓm tra sÜ sè KiÓm tra bµi cò Gi¸o viªn gäi häc sinh h¸t bµi Nèi vßng tay lín Ban c¸n sù líp b¸o c¸o sÜ sè B. Bµi míi Néi dung 1: Nh¹c lÝ 1) Kh¸i niÖm chung. Gi¸o viªn giíi thiÖu kh¸i niÖm chung vÒ dÞch giäng VD: Bµi h¸t Nô cêi ®îc viÕt ë giäng Cdur nhng víi mét ngêi nµo ®ã h¸t ë giäng nµy sÏ cao qu¸ hoÆc thÊp qu¸ th× ngêi ta chuyÓn bµi h¸t ®Õn Häc sinh thùc hµnh ®äc theo híng dÉn cña gi¸o viªn (cã thÓ ®äc cuèn chiÕu qu·ng 3, mét giäng kh¸c nh: Fdur qu·ng 4) 2) Nguyªn t¾c cña dÞch giäng Gi¸o viªn giíi thiÖu VD: Bµi h¸t Nô cêi Cdur ho¸ biÓu kh«ng cã dÊu ho¸ Bµi h¸t Nô cêi Fdur ho¸ biÓu cã dÊu ho¸ Si gi¸ng Häc sinh ghi chÐp vµ ®äc trôc giäng 18 N¨m häc: 2013 - 2014 Gi¸o ¸n: m ¢ nh¹c 9 ***** Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ MAI Néi dung 2. TËp ®äc nh¹c T§N sè 3 Gi¸o viªn giíi thiÖu cÊu t¹o giäng Fdur. Häc sinh ®äc theo híng dÉn cña gi¸o viªn Gi¸o viªn treo b¶ng phô , ®äc mÉu . Gi¸o viªn híng dÉn Häc sinh ®äc cao ®é cña Häc sinh nghe, c¶m nhËn tõng c©u theo lèi mãc xÝch cã ghÐp tiÕt tÊu . Khi häc sinh ®äc hÕt lît gi¸o viªn cho häc sinh Häc sinh thùc hµnh ®äc theo híng dÉn cña ®äc toµn bµi ë tèc ®é chËm sau ®ã cho häc sinh gi¸o viªn ®äc ë tèc ®é chuÈn 2-3 lÇn . Häc sinh thùc hµnh ®äc IV. cñng cè, dÆn dß Gi¸o viªn híng dÉn häc sinh häc bµi ë nhµ V. Rót kinh nghiÖm giê d¹y .......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... TuÇn 12 TiÕt sè 10 Ngµy so¹n: 06/11/2011 - ¤n bµi h¸t: - ¤n TËp ®äc nh¹c: - ¢m nh¹c thêng thøc: Nèi vßng tay lín T§N sè 3 Nh¹c sÜ NguyÔn V¨n Tý vµ bµi h¸t MÑ yªu con I. Môc tiªu - H¸t chÝnh x¸c giai ®iÖu cã thÓ hiÖn t×nh c¶m cña bµi Nèi vßng tay lín vµ kÕt hîp biÓu diÔn. - §äc chÝnh x¸c bµi T§N sè 3. - HiÓu s¬ lîc vÒ cuéc ®êi vµ sù nghiÖp cña nh¹c sÜ NguyÔn V¨n Tý II. ChuÈn bÞ 1. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn - B¶ng phô bµi T§N sè 3. N¨m häc: 2013 - 2014 19 Gi¸o ¸n: ¢m nh¹c 9 ***** 2. ChuÈn bÞ cña häc sinh. - §äc nghiªn cøu bµi ë nhµ tríc khi ®Õn líp . III. TiÕn tr×nh d¹y – häc. Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ MAI Ho¹t ®éng cña gv vµ hs A. æn ®Þnh tæ chøc KiÓm tra sÜ sè KiÓm tra bµi cò Gi¸o viªn gäi häc sinh ®äc bµi T§N sè 3 B. Bµi míi Néi dung 1: ¤n tËp 1) ¤n tËp bµi h¸t Nèi vßng tay lín Gi¸o viªn cho häc sinh h¸t l¹i bµi h¸t 2-3 lÇn Gi¸o viªn yªu cÇu hai nhãm thùc hiÖn theo h×nh thøc s©n khÊu ho¸ c¸c häc sinh cßn l¹i cña líp nghe vµ ®¸nh gi¸ viÖc thÓ hiÖn cña tõng nhãm 2) ¤n tËp tËp ®äc nh¹c TËp ®äc nh¹c bµi sè 3 a/. LuyÖn thang ©m Gi¸o viªn híng dÉn häc sinh ®äc trôc giäng vµ gam Fdur 20 Yªu cÇu cÇn ®¹t Ban c¸n sù líp b¸o c¸o sÜ sè Häc sinh ®îc gäi lªn b¶ng ph¶i h¸t ®îc chÝnh x¸c giai ®iÖu cña bµi T§N sè 3 Häc sinh h¸t H¸t cã kÜ thuËt thanh nh¹c H¸t cã kÕt hîp biÓu diÔn hoÆc dµn dùng ®¬n gi¶n Häc sinh thùc hµnh ®äc trôc giäng, gam Fdur N¨m häc: 2013 - 2014
- Xem thêm -