Tài liệu Giáo án âm nhạc lớp 9 trọn bộ_cktkn_bộ 7

  • Số trang: 31 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 51 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

TuÇn 1 Ngµy d¹y: 9A:……. 9B:…….. Gi¸o ¸n m«n ¢m nh¹c 9 Bµi 1 TiÕt 1: Häc h¸t : Bµi Bãng d¸ng mét ng«i trêng I. Môc tiªu: + KiÕn thøc: - HS biÕt ®îc giai ®iÖu cña bµi h¸t, biÕt h¸t chÝnh x¸c nh÷ng chç ®¶o ph¸ch. + Kü n¨ng: - H¸t víi t×nh c¶m s«i næi nhiÖt t×nh. + Th¸i ®é: - Gi¸o dôc cho HS t×nh yªu m¸i trêng, t×nh c¶m g¾n bã víi thÇy c« gi¸o vµ b¹n bÌ. II. ChuÈn bÞ: + GV: - §µn phÝm ®iÖn tö, b¨ng ®Üa bµi h¸t & M¸y nghe (nÕu cã). - B¶ng phô chÐp s½n bµi h¸t. GV tËp ®µn vµ h¸t thµnh th¹o bµi h¸t. - Su tÇm thªm mét sè ca khóc kh¸c viÕt vÒ ®Ò tµi m¸i trêng ®Ó giíi thiÖu cho HS nghe (nÕu cã). + HS : - SGK, vë ghi, thanh ph¸ch (nÕu cã). III. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc: 1. Tæ chøc: (1’) 9A:………………………………………………… 9B:………………………………………………… 2. KiÓm tra bµi cò: (4’) - §an xen trong giê häc. 9A:………………………………………………… 9B:………………………………………………… 3. Bµi míi: (35’) tg Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß Néi dung 10’ 1. Vµi nÐt vÒ t¸c gi¶ & bµi h¸t: * Ho¹t ®éng 1: GV: Treo b¶ng phô chÐp bµi h¸t. Bãng d¸ng mét ng«i trêng N&L: Hoµng L©n HS: Quan s¸t. - Nh¹c sÜ Hoµng L©n sinh ngµy GV: Su tÇm thªm mét sè bµi h¸t kh¸c cña NS 18/06/1942. Lµ anh em sinh ®«i ®Ó giíi thiÖu cho HS . víi NS Hoµng Long. ¤ng sinh ra HS: Nghe vµ c¶m nhËn & viÕt bµi. t¹i TX S¬n T©y – Hµ T©y. S¸ng GV: §· cã rÊt nhiÒu bµi h¸t viÕt vÒ chñ ®Ò t¸c tiªu biÓu lµ: Tõ rõng xanh ch¸u m¸i trêng, thÇy c«, b¹n bÌ... Vµ h«m nay chóng ta l¹i ®îc häc thªm mét bµi h¸t n÷a vÒ th¨m l¨ng B¸c; §i häc vÒ; ThËt còng vÒ chñ ®Ò mµ chóng ta võa nh¾c tíi. lµ hay; B¸c Hå Ngêi cho em tÊt N¬i ®ã lu gi÷ nh÷ng kû nÖm vÒ mét thêi c¾p c¶… s¸ch tíi trêng, nhòng dÊu Ên ®ã m·i kh«ng phai mê trong mçi chóng ta. §ã lµ bµi: “Bãng d¸ng mét ng«i trêng” cña NS Hoµng L©n. HS: Nghe, c¶m nhËn & ghi mét sè ý chÝnh. GV: C¸c em ®· ®îc häc nh÷ng bµi h¸t nµo viÕt vÒ m¸i trêng, thÇy c«, b¹n bÌ ? HS: M¸i trêng mÕn yªu, Mïa thu ngµy khai trêng, Trêng lµng t«i… 2’ 2. LuyÖn thanh: * Ho¹t ®éng 2: GV: §µn mÉu luyÖn thanh ë bªn vµi phót ®Ó - MÉu luyÖn thanh: MÝ i ×… MÕ ª Ò… khëi ®éng giäng. HS: Lµm theo sù híng dÉn cña GV. M¸ a µ… * Ho¹t ®éng 3: GV: Ph©n tÝch s¬ qua vµi nÐt chÝnh cña bµi h¸t. Lu ý cã nh÷ng kiÕn thøc kh«ng cÇn ph¶i gi¶i thÝch. 5’ 3. Ph©n tÝch bµi h¸t: - Giäng F_dur (Pha trëng). - H×nh thøc: 2 ®o¹n ®¬n: a - b. §o¹n a: (NhÞp 44 ). 2 4 1 Gi¸o ¸n m«n ¢m nh¹c 9 HS: Nghe – c¶m nhËn & viÕt bµi. §o¹n b: (NhÞp ). - Sö dông tiÕt tÊu ®¶o ph¸ch, nghÞch ph¸ch, khung thay ®æi, dÊu nh¾c l¹i. 4. Häc h¸t: * Ho¹t ®éng 4: 23’ GV: Më b¨ng ®Üa hoÆc tr×nh bµy bµi h¸t. HS: Nghe vµ c¶m nhËn. GV: D¹y tõng c©u ng¾n, chËm (®µn giai ®iÖu theo) theo lèi truyÒn khÈu, mãc xÝch tõ ®Çu ®Õn hÕt bµi. HS: H¸t theo sù híng dÉn cña GV. GV: Lu ý cho c¸c em nh÷ng chç khã & chØ huy cho c¸c em h¸t ng©n nghØ ®ñ sè ph¸ch. HS: Lµm theo sù híng dÉn cña GV. GV: Khi HS h¸t tèt , thµnh th¹o th× GV ®Öm ®µn cho c¸c em h¸t vµi lÇn. HS: H¸t theo ®µn. GV: Cho HS tËp biÓu diÔn theo nhãm hoÆc c¸ nh©n sau ®ã cho c¸c em nhËn xÐt. GV söa sai kÞp thêi (nÕu cã). HS: Lµm theo sù híng dÉn cña GV. GV: Gäi mét nhãm nh÷ng em h¸t kh¸ lªn tËp biÓu diÔn cho c¶ líp nghe. Sau ®ã GV nhËn xÐt vµ kÕt hîp cho ®iÓm. HS: TËp h¸t vµ biÓu diÔn. 4. Cñng cè: (4’) - GV ®Öm ®µn cho c¶ líp h¸t l¹i bµi h¸t: “Bãng d¸ng mét ng«i trêng”. - Cñng cè kh¾c s©u néi dung & t¸c gi¶ bµi h¸t cho HS. 5. DÆn dß: (1’) - VÒ nhµ häc thuéc giai ®iÖu, tiÕt tÊu & lêi ca bµi h¸t. - Xem tríc bµi míi, lu ý phÇn Qu·ng. TuÇn 2 Ngµy d¹y: 9A:……. 9B:…….. TiÕt 2: - Nh¹c lý: Giíi thiÖu vÒ qu·ng - TËp ®äc nh¹c: Giäng Son trëng – T§N Sè 1 I. Môc tiªu: + KiÕn thøc: - HS n¾m b¾t ®îc s¬ lîc vÒ qu·ng. - §äc ®óng cao ®é, tiÕt tÊu bµi T§N- øng dông giäng Son trëng. + Kü n¨ng: - Thùc hiÖn thµnh th¹o kü n¨ng ®äc bµi T§N. + Th¸i ®é: - Gi¸o dôc ý thøc häc tËp cho HS. II. ChuÈn bÞ: + GV: - §µn phÝm ®iÖn tö, b¶ng phô chÐp bµi T§N sè 1. - GV tËp ®µn, ®äc nh¹c vµ ghÐp lêi ca bµi T§N sè 1 thµnh th¹o. + HS : - SGK, vë ghi, thanh ph¸ch (nÕu cã). III. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc: 1. Tæ chøc: (1’) 9A:………………………………………………… 9B:………………………………………………… 2 Gi¸o ¸n m«n ¢m nh¹c 9 2. KiÓm tra bµi cò: (4’) - §an xen trong giê häc. 9A:………………………………………………… 9B:………………………………………………… 3. Bµi míi: (35’) tg Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß Néi dung 15’ 1. Nh¹c lý: * Ho¹t ®éng 1: GV: ë líp 8 c¸c em ®· ®îc häc vÒ qu·ng Giíi thiÖu vÒ qu·ng. chöa ? GV nh¾c l¹i KN. HS: tr¶ lêi nh trong SGK – Trang 10. VD : SGK – Tr 10. Qu·ng lµ kho¶ng c¸ch vÒ ®é cao cña 2 C¸c ký hiÖu cña qu·ng: ©m thanh liÒn bËc hoÆc c¸ch bËc. Mçi - Qu·ng trëng : (T). qu·ng mang mét tÝnh chÊt riªng. - Qu·ng thø : (t). - Qu·ng ®óng : (®). GV: Treo b¶ng phô 1 sè VD vÒ qu·ng. - Qu·ng t¨ng : (+). HS : Quan s¸t vµ ph¸t biÓu. - Qu·ng gi¶m : (-). GV: Ph©n tÝch s¬ qua vÒ qu·ng vµ ®µn 1 VD mét sè t¸c phÈm cô thÓ nh: Nh cã vµi qu·ng minh ho¹. B¸c trong ngµy vui ®¹i th¾ng – Ph¹m HS : Nghe, c¶m nhËn vµ ph©n biÖt. Tuyªn; L·nh Tô ca – Lu H÷u Phíc… 2. TËp ®äc nh¹c: 20’ a. Giäng Son trëng. * Ho¹t ®éng 2: GV: Giíi thiÖu vÒ giäng Son trëng vµ nªu 5’ - Cã ©m chñ lµ Son. Ho¸ biÓu cña kh¸i niÖm nh ë bªn. giäng Son trëng cã mét dÊu th¨ng (Pha HS: Nghe, c¶m nhËn vµ viÕt bµi. th¨ng). - CÊu t¹o gam Son trëng: b. TËp ®äc nh¹c sè 1. Bµi : C©y s¸o. GV: Treo b¶ng phô chÐp bµi T§N sè 1. 15’ Nh¹c : Ba Lan. Gäi 1 HS ®äc tªn nèt nh¹c toµn bµi. Lêi : Hoµng Anh. HS : Nh×n b¶ng phô ®äc tªn nèt nh¹c. GV: §µn cho c¶ líp nghe giai ®iÖu bµi T§N sau ®ã gäi HS nhËn xÐt vÒ trêng ®é, * Ph©n tÝch: cao ®é, nhÞp… - Giäng Son trëng (G_dur) HS : NhËn xÐt nh gîi ý ë bªn. - NhÞp 24 . Gåm 4 c©u. - TÝnh chÊt : Vui, nhÝ nh¶nh. - Trêng ®é : - Cao ®é : Pha, son, la, xi, ®è, rÕ, mÝ. - Cã 2 ©m h×nh tiÕt tÊu gÇn gièng nhau. GV: Treo b¶ng phô 2 ©m h×nh tiÕt tÊu. Híng dÉn HS gâ tiÕt tÊu, sau ®ã ®äc cao ®é giäng Son trëng. HS : Thùc hiÖn theo GV 2 lÇn. GV: §µn tõng c©u nh¹c theo lèi mãc xÝch. HS : §äc tªn nèt nh¹c theo giai ®iÖu cña ®µn. GV: Söa sai nh÷ng chç HS thùc hiÖn cha ®óng, híng dÉn ghÐp lêi ca tõng c©u nh¹c. HS : Thùc hiÖn theo ®µn kÕt hîp gâ ph¸ch. GV: §Öm ®µn cho c¶ líp ghÐp lêi ca. HS : §äc nh¹c vµ ghÐp lêi ca theo ®µn. 3 Gi¸o ¸n m«n ¢m nh¹c 9 GV: Híng dÉn HS ®äc nh¹c vµ ghÐp lêi ca theo d·y, bµn, sau ®ã ®æi l¹i. HS: Thùc hiÖn 2 lÇn theo híng dÉn cña GV. GV: KiÓm tra mét sè em kh¸ (®äc nh¹c vµ ghÐp lêi ca) nhËn xÐt, söa sai nÕu cã vµ cho ®iÓm. HS: Thùc hiÖn yªu cÇu cña GV. 4. Cñng cè: (4’) - GV nh¾c l¹i kh¸i niÖm vÒ qu·ng. - Giäng Son trëng – T§N sè 1. (§äc nh¹c vµ ghÐp lêi ca). 5. DÆn dß: (1’) - VÒ nhµ häc thuéc bµi cò vµ xem tríc bµi míi. TuÇn 3 Ngµy d¹y: 9A:……. 9B:…….. TiÕt 3: - ¤n tËp bµi h¸t: Bãng d¸ng mét ng«i trêng - ¤n tËp TËp ®äc nh¹c: t®n Sè 1 - ¢m nh¹c thêng thøc: Ca khóc thiÕu nhi phæ th¬ I. Môc tiªu: + KiÕn thøc: - HS h¸t thÓ hiÖn t×nh c¶m vµ mét vµi ®éng t¸c vËn ®éng cho bµi h¸t. - §äc ®óng cao ®é, tiÕt tÊu bµi T§N. - HiÓu s¬ qua vÒ mét ph¬ng thøc s¸ng t¸c bµi h¸t vµ gi¸ trÞ cña nh÷ng bµi h¸t phæ th¬ thµnh c«ng. + Kü n¨ng: - Thùc hiÖn thµnh th¹o kü n¨ng h¸t vµ ®äc bµi T§N. + Th¸i ®é: - Gi¸o dôc ý thøc häc tËp tù tin, nghiªm tóc cho HS. II. ChuÈn bÞ: + GV: - §µn phÝm ®iÖn tö, b¨ng ®Üa bµi h¸t vµ m¸y nghe (nÕu cã). - GV su tÇm mét sè t liÖu dïng cho phÇn ANTT. + HS : - SGK, vë ghi, thanh ph¸ch (nÕu cã). III. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc: 1. Tæ chøc: (1’) 9A:………………………………………………… 9B:………………………………………………… 2. KiÓm tra bµi cò: (4’) - §an xen trong giê häc. 9A:………………………………………………… 9B:………………………………………………… 3. Bµi míi: (35’) tg Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß Néi dung 10’ 1. ¤n tËp bµi h¸t: * Ho¹t ®éng 1: 4 Gi¸o ¸n m«n ¢m nh¹c 9 GV: Më b¨ng ®Üa hoÆc tù tr×nh bµy l¹i bµi h¸t Bãng d¸ng mét ng«i trêng vµi lÇn. HS : Nghe vµ c¶m nhËn. GV: §µn mÉu luyÖn thanh ®· häc vµi lÇn. HS : Thùc hiÖn theo sù híng dÉn cña GV. GV: §Öm ®µn bµi h¸t vµi lÇn (chän giäng vµ phÇn ®Öm phï hîp). HS : Thùc hiÖn yªu cÇu cña GV. GV: Cho c¸c em tËp biÓu diÔn theo nhãm, tæ, c¸ nh©n… NhËn xÐt, söa sai (nÕu cã) vµ cho ®iÓm. HS : TËp biÓu diÔn tríc líp. GV: Cho c¸c em h¸t ®èi ®¸p cã lÜnh xíng, thÓ hiÖn s¾c th¸i ë 2 ®o¹n kh¸c nhau. HS : H¸t theo sù híng dÉn cña GV. 10’ 2. ¤n tËp TËp ®äc nh¹c: * Ho¹t ®éng 2: T§N sè 1 - C©y s¸o GV: §µn giai ®iÖu bµi T§N vµi lÇn. HS: Nghe vµ c¶m nhËn. GV: §µn gam Son trëng vµ ©m trô 2 lÇn. HS : Thùc hiÖn theo híng dÉn cña GV. GV: Cho HS «n l¹i 2 ©m h×nh tiÕt tÊu cña bµi T§N. HS : Thùc hiÖn theo híng dÉn cña GV. GV: §Öm ®µn bµi T§N sè 1 vµi lÇn. HS : §äc nh¹c vµ ghÐp lêi ca theo ®µn. GV: Gäi 1 vµi em ®äc tèt ®Ó ®äc mÉu. NhËn xÐt, söa sai (nÕu cã) vµ cho ®iÓm. HS : Thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV. 15’ 3. ¢m nh¹c thêng thøc: * Ho¹t ®éng 3: Ca khóc thiÕu nhi phæ th¬. GV: Giíi thiÖu. - Tuú tõng bµi, tõng t¸c gi¶. Cã HS : Nghe vµ viÕt bµi. khi ngêi ta gi÷ nguyªn vÑn bµi th¬ GV: ThÕ nµo lµ ca khóc phæ th¬ ? kh«ng thay ®æi dï chØ lµ mét tõ (Ýt HS : Tr¶ lêi nh ë bªn. (C¸c NS t×m c¶m høng thÊy). Cã khi lêi th¬ ®îc thay ®æi tõ bµi th¬ ®Ó s¸ng t¸c thµnh bµi h¸t). Ýt nhiÒu, còng cã trêng hîp NS GV: Em h·y kÓ tªn 1 sè ca khóc phæ th¬ mµ phæ theo ý th¬, dùa vµo ý th¬ ®Ó em biÕt ? phãng t¸c lêi ca cho phï hîp víi HS : Tr¶ lêi 1 sè VD trong SGK Trang 21. c¶m høng, víi sù ph¸t triÓn hîp lý GV: Nh¾c l¹i 1 sè c¸ch mµ ngêi ta cã thÓ cña giai ®iÖu vµ cÊu tróc b¶n s¸ng t¸c ca khóc theo c¸ch phæ th¬.( 3 c¸ch). nh¹c. GV ®a 1 vµi VD minh ho¹ cho tõng c¸ch. HS : Nghe, c¶m nhËn vµ viÕt bµi. GV : Më b¨ng ®Üa hoÆc tù tr×nh bµy 1 sè c¸c ca khóc thiÕu nhi phæ th¬(nÕu cã). HS : Nghe vµ c¶m nhËn. GV: C¸c em cã nhËn xÐt g× vÒ c¸c ca khóc nµy ? HS : Tr¶ lêi theo sù c¶m nhËn cña m×nh. 4. Cñng cè: (4’) - GV ®µn cho c¶ líp h¸t l¹i bµi h¸t “Bãng d¸ng mét ng«i trêng”. - GV ®Öm ®µn ho HS ®äc nh¹c vµ ghÐp lêi ca bµi T§N sè 1. - GV hÖ thèng l¹i kiÕn thøc phÇn ANTT. 5. DÆn dß: (1’) - Su tÇm 1 sè ca khóc phæ th¬ viÕt cho thiÕu nhi. 5 Gi¸o ¸n m«n ¢m nh¹c 9 - VÒ nhµ häc thuéc bµi cò vµ xem tríc bµi míi. TuÇn 4 Ngµy d¹y: 9A:……. 9B:…….. Bµi 2 TiÕt 4: Häc h¸t : Bµi Nô cêi I. Môc tiªu: + KiÕn thøc: - HS biÕt ®îc 1 bµi h¸t cña thiÕu nhi níc Nga. - HS h¸t ®óng giai ®iÖu, tiÕt tÊu vµ ®óng lêi. + Kü n¨ng: - H¸t víi t×nh c¶m rén rµng, t¬i vui. + Th¸i ®é: - Gi¸o dôc cho HS t×nh c¶m l¹c quan, sù tin yªu cuéc sèng vµ t×nh th©n ¸i h÷u nghÞ gi÷a thiÕu nhi 2 níc ViÖt – Nga. II. ChuÈn bÞ: + GV: - §µn phÝm ®iÖn tö, b¨ng ®Üa bµi h¸t & M¸y nghe (nÕu cã). - B¶ng phô chÐp s½n bµi h¸t. GV tËp ®µn vµ h¸t thµnh th¹o bµi h¸t. - Su tÇm thªm mét sè t liÖu, ca khóc kh¸c vÒ níc Nga ®Ó giíi thiÖu cho HS nghe (nÕu cã). + HS : - SGK, vë ghi, thanh ph¸ch (nÕu cã). III. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc: 1. Tæ chøc: (1’) 9A:………………………………………………… 9B:………………………………………………… 2. KiÓm tra bµi cò: (4’) - §an xen trong giê häc. 9A:………………………………………………… 9B:………………………………………………… 3. Bµi míi: (35’) tg Néi dung Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß 10’ 1. Giíi thiÖu bµi h¸t: Nô cêi * Ho¹t ®éng 1: GV: Treo b¶n ®å thÕ giíi (nÕu cã). Giíi thiÖu vÞ Nh¹c: Nga trÝ níc Nga trªn b¶n ®å TG. Pháng dÞch: Ph¹m Tuyªn HS: Quan s¸t vµ nhËn biÕt. GV: Giíi thiÖu vÒ níc Nga: Níc Nga lµ mét ®Êt níc réng lín, cã vÞ trÝ quan träng trªn thÕ giíi. Lµ quª h¬ng cña c¸ch m¹ng th¸ng 10 vÜ ®¹i, cã vÞ l·nh tô thiªn tµi Lª Nin. Thñ ®« lµ Matxc¬va. §©y lµ ®Êt níc cã nÒn v¨n ho¸ cao víi nh÷ng tªn tuæi lõng lÉy trªn TG.: VÒ v¨n häc cã: Puskin; Goãcki; LÐpt«nxt«i. VÒ Mü thuËt cã: Lªvitan. VÒ ¢m nh¹c cã: Traic«pxki; Pr«c«nhÐp vµ nhiÒu danh nh©n næi tiÕng kh¸c. HS: Nghe, c¶m nhËn vµ viÕt bµi. GV: ViÖt nam vµ Nga ®· cã quan hÖ h÷u nghÞ tõ nhiÒu n¨m nay vµ ngµy cµng ph¸t triÓn tèt ®Ñp. Em h·y kÓ tªn mét sè bµi h¸t cña níc Nga mµ em biÕt ? HS: Tr¶ lêi theo sù hiÓu biÕt. GV: Më b¨ng ®Üa hoÆc tù tr×nh bµy mét sè ca khóc cña níc Nga nh: ChiÒu Matxc¬va; Cuéc sèng ¬i ta mÕn th¬ng; §«i bê… HS: Nghe vµ c¶m nhËn. 6 Gi¸o ¸n m«n ¢m nh¹c 9 * Ho¹t ®éng 2: GV: §µn mÉu luyÖn thanh ë bªn vµi phót ®Ó khëi ®éng giäng. HS: Lµm theo sù híng dÉn cña GV. 2’ * Ho¹t ®éng 3: GV: Treo b¶ng phô chÐp bµi h¸t. HS: Quan s¸t vµ nhËn xÐt nh ë bªn. GV: Ph©n tÝch s¬ qua vµi nÐt chÝnh cña bµi h¸t. HS: Nghe – c¶m nhËn & viÕt bµi. 2. LuyÖn thanh: - MÉu luyÖn thanh: MÝ i ×… MÕ ª Ò… M¸ a µ… 5’ 3. Ph©n tÝch bµi h¸t: - NhÞp 2 TÝnh chÊt: H¬i nhanh. 2 - H×nh thøc: 2 ®o¹n ®¬n: a - b. §o¹n a: Giäng C dur. §o¹n b: Giäng c moll. - Cã dÊu b×nh vµ dÊu miÔn nhÞp. - Cã « nhÞp lÊy ®µ. - Sö dông dÊu nh¾c l¹i vµ khung thay ®æi. * Ho¹t ®éng 4: GV: Më b¨ng ®Üa hoÆc tr×nh bµy bµi h¸t. HS: Nghe vµ c¶m nhËn. 23’ 4. Häc h¸t: GV: D¹y tõng c©u ng¾n, chËm (®µn giai ®iÖu theo) theo lèi truyÒn khÈu, mãc xÝch tõ ®Çu ®Õn hÕt bµi. HS: H¸t theo sù híng dÉn cña GV. GV: Lu ý cho c¸c em nh÷ng chç khã & chØ huy cho c¸c em h¸t ng©n nghØ ®ñ sè ph¸ch. HS: Lµm theo sù híng dÉn cña GV. GV: Khi HS h¸t tèt , thµnh th¹o th× GV ®Öm ®µn cho c¸c em h¸t vµi lÇn. HS: H¸t theo ®µn. GV: Cho HS tËp biÓu diÔn theo nhãm hoÆc c¸ nh©n sau ®ã cho c¸c em nhËn xÐt. GV söa sai kÞp thêi (nÕu cã). HS: Lµm theo sù híng dÉn cña GV. GV: Gäi mét nhãm nh÷ng em h¸t kh¸ lªn tËp biÓu diÔn cho c¶ líp nghe. Sau ®ã GV nhËn xÐt vµ kÕt hîp cho ®iÓm. HS: TËp h¸t vµ biÓu diÔn. 4. Cñng cè: (4’) - GV ®Öm ®µn cho c¶ líp h¸t l¹i bµi h¸t: “Nô cêi”. - Cñng cè kh¾c s©u néi dung & t¸c gi¶ bµi h¸t cho HS. 5. DÆn dß: (1’) - VÒ nhµ häc thuéc giai ®iÖu, tiÕt tÊu & lêi ca bµi h¸t. - Xem tríc bµi míi, lu ý Giäng mi thø. 7 Gi¸o ¸n m«n ¢m nh¹c 9 TuÇn 5 Ngµy d¹y: 9A:……. 9B:…….. TiÕt 5: - ¤n tËp bµi h¸t: Nô cêi - TËp ®äc nh¹c: Giäng Mi thø – T§N Sè 2 I. Môc tiªu: + KiÕn thøc: - HS h¸t chuÈn bµi h¸t, biÕt thÓ hiÖn t×nh c¶m cña bµi h¸t. - HiÓu biÕt s¬ qua vÒ giäng Mi thø vµ ®äc ®óng bµi T§N sè 2. + Kü n¨ng: - Thùc hiÖn thµnh th¹o kü n¨ng ®äc bµi T§N. + Th¸i ®é: - Gi¸o dôc ý thøc häc tËp cho HS. II. ChuÈn bÞ: + GV: - §µn phÝm ®iÖn tö, b¶ng phô chÐp bµi T§N sè 2. - GV tËp ®µn, ®äc nh¹c vµ ghÐp lêi ca bµi T§N sè 2 thµnh th¹o. + HS : - SGK, vë ghi, thanh ph¸ch (nÕu cã). III. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc: 1. Tæ chøc: (1’) 9A:………………………………………………… 9B:………………………………………………… 2. KiÓm tra bµi cò: (4’) - §an xen trong giê häc. 9A:………………………………………………… 9B:………………………………………………… 3. Bµi míi: (35’) tg Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß Néi dung 15’ 1. ¤n tËp bµi h¸t: Nô cêi * Ho¹t ®éng 1: GV: Më b¨ng ®Üa hoÆc tù tr×nh bµy bµi h¸t mét vµi lÇn. HS : Nghe vµ c¶m nhËn. GV: §µn mÉu luyÖn thanh ®· häc 1 vµi phót. HS: LuyÖn thanh theo mÉu, theo ®µn. GV: §Öm ®µn bµi h¸t vµi lÇn (chän giäng vµ phÇn ®Öm phï hîp). HS: H¸t theo ®µn. GV: Chia líp lµm 2 d·y, chØ huy cho c¸c em h¸t ®uæi hoÆc h¸t ®èi ®¸p c¸c ®o¹n kÕt hîp ®¸nh nhÞp. HS: H¸t theo híng dÉn cña GV. 8 Gi¸o ¸n m«n ¢m nh¹c 9 GV: Gäi mét vµi em lªn h¸t kÕt hîp mét vµi vËn ®éng. NhËn xÐt, söa sai (nÕu cã) vµ cho ®iÓm. HS: Thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV. 20’ 2. TËp ®äc nh¹c: * Ho¹t ®éng 2: GV: Giíi thiÖu vÒ giäng Mi thø vµ nªu 5’ a. Giäng Mi thø. kh¸i niÖm nh ë bªn. - Cã ©m chñ lµ Mi. Ho¸ biÓu cña HS: Nghe, c¶m nhËn vµ viÕt bµi. giäng Mi thø cã mét dÊu th¨ng (Pha th¨ng). GV: Treo b¶ng phô chÐp bµi T§N sè 2. Gam Mi thø tù nhiªn vµ gam Mi thø Gäi 1 HS ®äc tªn nèt nh¹c toµn bµi. hoµ thanh cã cÊu t¹o nh sau: HS : Nh×n b¶ng phô ®äc tªn nèt nh¹c. Gam Mi thø tù nhiªn: Gam Mi thø hoµ thanh: VD: §o¹n nhac giäng Mi thø HT. GV: §µn cho c¶ líp nghe giai ®iÖu bµi 15’ T§N. b. TËp ®äc nh¹c sè 2. HS: Nghe vµ c¶m nhËn. Bµi : NghÖ sÜ víi c©y ®µn. Nh¹c : Nga. GV: Gäi 1 HS nhËn xÐt bµi T§N. HS : NhËn xÐt nh gîi ý ë bªn. * Ph©n tÝch: - Giäng (e_moll) Mi thø hoµ thanh. - NhÞp . Gåm 4 c©u. - TÝnh chÊt : Võa ph¶i. 3 GV: §µn tõng c©u nh¹c theo lèi mãc xÝch. HS : §äc tªn nèt nh¹c theo giai ®iÖu ®µn. GV: Söa sai nh÷ng chç HS thùc hiÖn cha ®óng, híng dÉn ghÐp lêi ca tõng c©u nh¹c. HS : Thùc hiÖn theo ®µn kÕt hîp gâ ph¸ch. GV: §Öm ®µn cho c¶ líp ghÐp lêi ca. HS : §äc nh¹c vµ ghÐp lêi ca theo ®µn. GV: Híng dÉn HS ®äc nh¹c vµ ghÐp lêi ca theo d·y, bµn, sau ®ã ®æi l¹i. HS: Thùc hiÖn 2 lÇn theo híng dÉn cña GV. GV: KiÓm tra mè sè em kh¸ (®äc nh¹c vµ ghÐp lêi ca) nhËn xÐt, söa sai nÕu cã vµ cho ®iÓm. HS: Thùc hiÖn yªu cÇu cña GV. - Trêng ®é : - Cao ®é : S×, rª, mi, fa, son, la, si, ®è. 4. Cñng cè: (4’) - GV ®Öm ®µn cho HS h¸t l¹i bµi h¸t “Nô cêi”. - Giäng Mi thø – T§N sè 2. (§äc nh¹c vµ ghÐp lêi ca). 5. DÆn dß: (1’) - VÒ nhµ häc thuéc bµi cò vµ xem tríc bµi míi. 9 Gi¸o ¸n m«n ¢m nh¹c 9 TuÇn 6 Ngµy d¹y: 9A:……. 9B:…….. TiÕt 6: - ¤n tËp TËp ®äc nh¹c: t®n Sè 2 - Nh¹c lý : S¬ lîc vÒ hîp ©m - ¢m nh¹c thêng thøc: Nh¹c sÜ Trai cèp xki I. Môc tiªu: + KiÕn thøc: - §äc ®óng cao ®é, tiÕt tÊu, ghÐp lêi ca kÕt hîp ®¸nh nhÞp bµi T§N. - BiÕt s¬ qua vÒ hîp ©m, cã KN vÒ thuËt ng÷ hîp ©m. - BiÕt Trai cèp xki lµ NS thiªn tµi ngêi níc Nga ®· cã nhiÒu cèng hiÕn cho nÒn ¢m nh¹c níc Nga vµ TG. + Kü n¨ng: - Thùc hiÖn thµnh th¹o kü n¨ng ®äc bµi T§N. + Th¸i ®é: - Gi¸o dôc ý thøc häc tËp tù tin, nghiªm tóc cho HS. II. ChuÈn bÞ: + GV: - §µn phÝm ®iÖn tö, mét sè VD vÒ phÇn nh¹c lý. - GV su tÇm mét sè t liÖu dïng cho phÇn ANTT. + HS : - SGK, vë ghi, thanh ph¸ch (nÕu cã). III. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc: 1. Tæ chøc: (1’) 9A:………………………………………………… 9B:………………………………………………… 2. KiÓm tra bµi cò: (4’) - §an xen trong giê häc. 9A:………………………………………………… 9B:………………………………………………… 3. Bµi míi: (35’) tg Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß Néi dung 10’ * Ho¹t ®éng 1: 1. ¤n tËp TËp ®äc nh¹c: GV: §µn giai ®iÖu bµi T§N vµi lÇn. T§N sè 2 HS : Nghe vµ c¶m nhËn. NghÖ sÜ víi c©y ®µn GV: §Öm ®µn bµi T§N vµi lÇn (chän giäng phï hîp). HS : §äc nh¹c vµ ghÐp lêi ca. GV: §µn 1 c©u nh¹c bÊt kú trong bµi T§N. HS: Nghe, ®äc nh¹c vµ ghÐp lêi ca. GV: Cho c¸c em ho¹t ®éng theo nhãm, tæ, c¸ nh©n… HS : Thùc hiÖn yªu cÇu cña GV. GV: Gäi 1 vµi em ®äc nh¹c vµ ghÐp lêi ca. NhËn xÐt, söa sai (nÕu cã) vµ cho ®iÓm. HS : Thùc hiÖn yªu cÇu cña GV. * Ho¹t ®éng 2: GV: Treo b¶ng phô ghi mét sè VD hîp ©m. Giíi thiÖu KN vÒ hîp ©m. 15’ 2. Nh¹c lý: S¬ lîc vÒ hîp ©m. - Hîp ©m lµ sù vang lªn ®ång thêi hoÆc nèi tiÕp cña 3, 4 hoÆc 5 ©m 10 Gi¸o ¸n m«n ¢m nh¹c 9 HS: Quan s¸t, nghe vµ viÕt bµi. c¸ch nhau 1 qu·ng 3. GV: §µn VD mét sè hîp ©m nh ë bªn. VD: HS: Nghe vµ c¶m nhËn. 3 3 GV: Nªu KN hîp ©m 3 vµ lÊy VD chøng minh nh ë bªn. HS: Nghe vµ viÕt bµi. GV: §µn 1 vµi VD vÒ HA3 trëng vµ HA3 thø nh ë bªn. HS: Nghe, c¶m nhËn vµ viÕt bµi. GV: Nªu KN hîp ©m 7 vµ lÊy VD chøng minh nh ë bªn. HS: Nghe vµ viÕt bµi. GV: §µn 1 vµi VD vÒ HA7 nh ë bªn. HS: Nghe, c¶m nhËn vµ viÕt bµi. GV: §a ra vµi ®iÒu vÒ t¸c dông cña HA nh ë bªn. HS : Nghe vµ viÕt bµi. 5 * Hîp ©m ba: Cã 3 ©m c¸ch nhau qu·ng 3. Hai ©m ngoµi cïng t¹o thµnh qu·ng 5. (HA 3 cßn gäi lµ HA 5). VD: 3 3 5 * Hîp ©m bÈy: Gåm cã 4 ©m c¸ch nhau theo qu·ng 3. Hai ©m ngoµi cïng t¹o thµnh qu·ng 7. VD: 7 * T¸c dông cña hîp ©m: Hîp ©m lµ mét trong nh÷ng ph¬ng tiÖn diÔn t¶ ©m nh¹c. C¸c nh¹c sÜ sö dông hîp ©m ®Ó thÓ hiÖn nh÷ng ý tëng, c¶m xóc, néi dung ©m nh¹c ë c¸c t¸c phÈm nh¹c ®µn vµ nh¹c h¸t. * Ho¹t ®éng 3: 10’ GV: Gäi HS ®äc phÇn ANTT – SGK Tr 20. 3. ¢m nh¹c thêng thøc: HS : §äc bµi trong SGK. Nh¹c sÜ Trai cèp xki. GV: Treo tranh ¶nh NS (nÕu cã) vµ giíi - Pi èt I lÝch Trai cèp xki lµ NS næi thiÖu vµi nÐt vÒ th©n thÕ sù ngiÖp vµ nh÷ng tiÕng ngêi Nga, danh nh©n AN thÕ s¸ng t¸c tiªu biÓu. giíi. ¤ng sinh ngµy 2/4/1840 vµ HS : Nghe, c¶m nhËn vµ viÕt bµi. mÊt ngµy 25/1/1893 t¹i Xanh pª tÐc GV: KÓ tªn mét sè s¸ng t¸c tiªu biÓu cña bua. S¸ng t¸c tiªu biÓu lµ: Vò kÞch NS Trai cèp xki. “Hå Thiªn Nga”; Nh¹c kÞch “Ðp HS: Nghe vµ viÕt bµi. nhª ghi - ¤ nhª ghin”; B¶n giao hGV : Më b¨ng ®Üa 1 sè c¸c t¸c phÈm cña ëng sè 6. «ng (nÕu cã). Lµ ngêi lµm r¹ng rì nÒn AN Nga HS : Nghe vµ c¶m nhËn. TK XIX. GV: Giíi thiÖu vµi nÐt vÒ bµi h¸t “C« g¸i - Bµi h¸t “C« g¸i miÒn ®ång cá” muÒn ®ång cá”. miªu t¶ bøc tranh thiªn nhiªn thËt méng m¬ víi nh÷ng cÆp t×nh nh©n HS: Nghe vµ viÕt bµi. GV: Më b¨ng ®Üa hoÆc tù tr×nh bµy bµi h¸t ®ang yªu. Bµi h¸t ®îc viÕt ë nhÞp 34 vµi lÇn. HS : Nghe vµ c¶m nhËn. Víi chÊt ©m nh¹c du d¬ng, mÒm m¹i ®Ëm chÊt tr÷ t×nh. 4. Cñng cè: (4’) - GV ®Öm ®µn ho HS ®äc nh¹c vµ ghÐp lêi ca bµi T§N sè 2. - GV hÖ thèng l¹i kiÕn thøc phÇn Nh¹c lý vµ phÇn ANTT. 5. DÆn dß: (1’) - VÒ nhµ häc thuéc bµi cò vµ xem tríc bµi míi. 11 Gi¸o ¸n m«n ¢m nh¹c 9 TuÇn 7 Ngµy d¹y: 9A:……. 9B:…….. TiÕt 7: ¤n tËp I. Môc tiªu: + KiÕn thøc: - H¸t chuÈn 2 bµi h¸t ®· häc. - §äc nh¹c – ghÐp lêi ca thµnh th¹o 2 bµi T§N. - Nhí l¹i nh÷ng kiÕn thøc vÒ Qu·ng vµ lµm quen víi KN vÒ Hîp ©m. - T×m hiÓu vÒ NS Trai cèp xki vµ mét sè ca khóc thiÕu nhi phæ th¬. + Kü n¨ng: - Thùc hiÖn thµnh th¹o kü n¨ng h¸t vµ ®äc bµi T§N. + Th¸i ®é: - Gi¸o dôc ý thøc häc tËp tù tin, nghiªm tóc cho HS. II. ChuÈn bÞ: + GV: - §µn phÝm ®iÖn tö, b¨ng ®Üa 2 bµi h¸t vµ m¸y nghe (nÕu cã). - GV su tÇm mét sè t liÖu dïng cho phÇn ANTT. + HS : - SGK, vë ghi, thanh ph¸ch (nÕu cã). III. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc: 1. Tæ chøc: (1’) 9A:………………………………………………… 9B:………………………………………………… 2. KiÓm tra bµi cò: (4’) - §an xen trong giê häc. 9A:………………………………………………… 9B:………………………………………………… 3. Bµi míi: (35’) tg Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß Néi dung 10’ 1. ¤n tËp 2 bµi h¸t: * Ho¹t ®éng 1: GV: Më b¨ng ®Üa (nÕu cã) hoÆc tù tr×nh - Bãng d¸ng mét ng«i trêng. bµy l¹i 2 bµi h¸t ®· häc. - Nô cêi. HS: Nghe vµ c¶m nhËn. GV: §µn mÉu luyÖn thanh ®· häc vµi phót. HS: Thùc hiÖn theo híng dÉn cña GV. GV: §Öm ®µn bµi h¸t vµi lÇn (DÞch giäng vµ chän phÇn ®Öm phï hîp). HS: H¸t theo ®µn. 12 Gi¸o ¸n m«n ¢m nh¹c 9 GV: Chia líp lµm 2 d·y, mçi d·y h¸t 1 bµi sau ®ã ®æi l¹i. HS: Thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV. GV: Gäi 1 vµi em lªn ®äc nh¹c, ghÐp lêi ca. NhËn xÐt söa sai (nÕu cã) vµ cho ®iÓm. HS: Thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV. 14’ 2. ¤n tËp TËp ®äc nh¹c: * Ho¹t ®éng 2: GV: §µn giai ®iÖu 2 bµi T§N ®· häc vµi T§N sè 1, sè 2. lÇn. HS: Nghe vµ c¶m nhËn. GV: §µn gam Son trëng vµ gam Mi thø. Gam Son trëng: HS: LuyÖn ®äc theo híng dÉn cña GV. GV: §Öm ®µn 2 bµi T§N vµi lÇn. Gam Mi thø tù nhiªn: HS: §äc nh¹c vµ ghÐp lêi ca theo ®µn. GV: Cho HS ho¹t ®éng theo nhãm, tæ, c¸ nh©n. NhËn xÐt, söa sai (nÕu cã) vµ Gam Mi thø hoµ thanh: cho ®iÓm. HS: Thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV. * Ho¹t ®éng 3: GV: Gäi HS nh¾c l¹i KN vÒ qu·ng vµ 5’ 3. ¤n tËp Nh¹c lý: hîp ©m. LÊy VD vÒ hai KN nµy. - Qu·ng: Lµ kho¶ng c¸ch vÒ ®é cao HS: Thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV. gi÷a 2 ©m thanh liÒn bËc hoÆc c¸ch GV: LÊy thªm mét vµi VD kh¸c ®Ó c¸c bËc. Hai ©m thanh ®ång thêi cïng vang em kh¾c s©u kiÕn thøc h¬n. lªn gäi lµ qu·ng hoµ thanh. Hai ©m HS: Nghe, ghi nhí vµ viÕt bµi. thanh kh«ng ®ång thêi cïng vang lªn gäi lµ qu·ng giai ®iÖu. - Hîp ©m: Lµ sù vang lªn ®ång thêi cña ba, bèn hoÆc n¨m ©m thanh c¸ch nhau mét qu·ng 3. * Ho¹t ®éng 4: 9’ 4. ¢m nh¹c thêng thøc: GV: Gäi HS ®äc phÇn ANTT. HS: §äc bµi trong SGK. Mét sè ca khóc thiÕu nhi phæ th¬ vµ GV: Yªu cÇu HS tãm t¾t vµi nÐt vÒ NS Nh¹c sÜ Trai cèp xki. Trai cèp xki vµ phÇn Mét sè ca khóc thiÕu nhi phæ th¬. - Tuú tõng bµi, tõng t¸c gi¶. Cã khi ngêi HS: Thùc hiÖn theo gîi ý cña GV. ta gi÷ nguyªn vÑn bµi th¬ kh«ng thay GV: Cã thÓ cho c¸c em nghe l¹i vµi ®æi dï chØ lµ mét tõ (Ýt thÊy). Cã khi lêi trÝch ®o¹n c¸c s¸ng t¸c trong phÇn th¬ ®îc thay ®æi Ýt nhiÒu, còng cã trêng ANTT. hîp NS phæ theo ý th¬, dùa vµo ý th¬ ®Ó HS: Nghe vµ c¶m nhËn. phãng t¸c lêi ca cho phï hîp víi c¶m høng, víi sù ph¸t triÓn hîp lý cña giai ®iÖu vµ cÊu tróc b¶n nh¹c. - Pi èt I lÝch Trai cèp xki lµ NS næi tiÕng ngêi Nga, danh nh©n AN thÕ giíi. ¤ng sinh ngµy 2/4/1840 vµ mÊt ngµy 25/1/1893 t¹i Xanh pª tÐc bua. S¸ng t¸c tiªu biÓu lµ: Vò kÞch “Hå Thiªn Nga”; Nh¹c kÞch “Ðp nhª ghi - ¤ nhª ghin”; B¶n giao hëng sè 6. Lµ ngêi lµm r¹ng rì nÒn AN Nga TK XIX. - Bµi h¸t “C« g¸i miÒn ®ång cá” miªu t¶ bøc tranh thiªn nhiªn thËt méng m¬ víi nh÷ng cÆp t×nh nh©n ®ang yªu. Bµi h¸t ®îc viÕt ë nhÞp víi3chÊt ©m nh¹c du d4 13 Gi¸o ¸n m«n ¢m nh¹c 9 ¬ng, mÒm m¹i ®Ëm chÊt tr÷ t×nh. 4. Cñng cè: (1’) - GV nhËn xÐt giê «n tËp. 5. DÆn dß: (1’) - VÒ nhµ häc thuéc bµi cò ®Ó giê sau kiÓm tra 1 tiÕt. TuÇn 8 Ngµy d¹y: 9A:……. 9B:…….. TiÕt 8: KiÓm tra I. Môc tiªu: + KiÕn thøc: - H¸t ®óng giai ®iÖu vµ thuéc lêi ca 2 bµi h¸t ®· häc. - §äc nh¹c – ghÐp lêi ca thµnh th¹o 2 bµi T§N. BiÕt giäng G dur (Son trëng) & e moll (mi thø) lµ 2 giäng song song. - Nhí l¹i nh÷ng kiÕn thøc vÒ Qu·ng vµ lµm quen víi KN vÒ Hîp ©m. - T×m hiÓu vÒ NS Trai cèp xki vµ mét sè ca khóc thiÕu nhi phæ th¬. + Kü n¨ng: - Thùc hiÖn thµnh th¹o kü n¨ng h¸t vµ ®äc bµi T§N. + Th¸i ®é: - Gi¸o dôc ý thøc häc tËp tù tin, nghiªm tóc cho HS. II. ChuÈn bÞ: + GV: - §µn phÝm ®iÖn tö, §Ò bµi v¸ ®¸p ¸n (NÕu KT viÕt). + HS : - SGK, vë ghi, giÊy KT. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc: 1. Tæ chøc: (1’) 9A:………………………………………………… 9B:………………………………………………… 2. KiÓm tra bµi cò: (Kh«ng kiÓm tra) 3. Bµi míi: (42’) §Ò bµi §Ò 1: - H¸t bµi: Bãng d¸ng mét ng«i trêng ? - T§N: §äc nh¹c vµ ghÐp lêi ca bµi T§N sè 1 ? - Nh¹c lý: Nªu sù hiÓu biÕt vÒ giäng Son trëng, giäng Mi thø vµ Mi thø hoµ thanh ? §iÓm §¸p ¸n 4® - H¸t: To, râ rµng, thuéc lêi, ®óng cao ®é, tiÕt tÊu, s¾c th¸i. - T§N: Thuéc nèt nh¹c vµ lêi ca, ®óng cao ®é, tiÕt tÊu, s¾c th¸i. - Giäng Son trëng vµ Giäng Mi thø ho¸ biÓu cã 1 dÊu th¨ng (Fa th¨ng). ¢m chñ cña giäng Son trëng lµ nèt 4® 2® 14 Gi¸o ¸n m«n ¢m nh¹c 9 Son. ¢m chñ cña giäng Mi thø lµ nèt Mi. Giäng Mi thø thoµ thanh cã bËc VII ®îc n©ng lªn nöa cung. §Ò 2: - H¸t bµi: Nô cêi ? 4® - T§N: §äc nh¹c vµ ghÐp lêi ca bµi T§N sè 2 ? - Nh¹c lý: Nªu kh¸i niÖm vÒ qu·ng vµ hîp ©m ? Cho VD ? 4® 2® - H¸t: To, râ rµng, thuéc lêi, ®óng cao ®é, tiÕt tÊu, s¾c th¸i. - T§N: Thuéc nèt nh¹c vµ lêi ca, ®óng cao ®é, tiÕt tÊu, s¾c th¸i. - Qu·ng lµ kho¶ng c¸ch vÒ ®é cao gi÷a 2 ©m thanh liÒn bËc hoÆc c¸ch bËc. VD: Qu·ng 1, qu·ng 2 qu·ng 4, qu·ng 5, qu·ng 7, qu·ng 8… - Hîp ©m lµ sù vang lªn ®ång thêi cña 3, 4 hoÆc 5 ©m c¸ch nhau mét qu·ng 3. VD: HA 3, HA 5 HA 7… 4. Cñng cè: (1’) - GV nhËn xÐt giê kiÓm tra. 5. DÆn dß: (1’) - ChuÈn bÞ bµi míi. TuÇn 9 Ngµy d¹y: 9A:……. 9B:…….. Bµi 3 TiÕt 9: Häc h¸t : Bµi Nèi vßng tay lín I. Môc tiªu: + KiÕn thøc: - HS biÕt ®îc 1 bµi h¸t tËp thÓ ®Ó h¸t trong c¸c buæi sinh ho¹t, ngo¹i kho¸. - HS h¸t ®óng giai ®iÖu, tiÕt tÊu vµ ®óng lêi. + Kü n¨ng: - H¸t víi khÝ thÕ hµo hïng s«i næi. + Th¸i ®é: - Gi¸o dôc cho HS t×nh ®oµn kÕt th©n ¸i, cïng híng tíi mét lý tëng cao ®Ñp, x©y dùng tæ quèc ViÖt Nam thèng nhÊt, hoµ b×nh. II. ChuÈn bÞ: + GV: - §µn phÝm ®iÖn tö, b¨ng ®Üa bµi h¸t & M¸y nghe (nÕu cã). - B¶ng phô chÐp s½n bµi h¸t. GV tËp ®µn vµ h¸t thµnh th¹o bµi h¸t. - Su tÇm thªm mét sè t liÖu, ca khóc kh¸c cña NS TrÞnh C«ng S¬n ®Ó giíi thiÖu cho HS nghe (nÕu cã). + HS : - SGK, vë ghi, thanh ph¸ch (nÕu cã). III. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc: 15 Gi¸o ¸n m«n ¢m nh¹c 9 1. Tæ chøc: (1’) 9A:………………………………………………… 9B:………………………………………………… 2. KiÓm tra bµi cò: (4’) - §an xen trong giê häc. 9A:………………………………………………… 9B:………………………………………………… 3. Bµi míi: (35’) tg Néi dung Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß 10’ 1. Vµi nÐt vÒ bµi h¸t & t¸c * Ho¹t ®éng 1: GV: Nªu vµi nÐt vÒ NS TrÞnh C«ng S¬n. gi¶: - NS TrÞnh C«ng S¬n sinh n¨m 1939 t¹i §¾c L¾c Nèi vßng tay lín quª ë HuÕ. Sau khi tèt nghiÖp TH s ph¹m ë Quy N&L: TrÞnh C«ng s¬n Nh¬n (B×nh §Þnh) «ng vÒ B’Lao - L©m §ång d¹y häc vµ b¾t ®Çu s¸ng t¸c ca khóc tõ n¨m 1958. Lµ t¸c gi¶ cña h¬n 500 ca khóc trong ®ã cã rÊt nhiÒu bµi næi tiÕng nh: BiÓn nhí; H¹ tr¾ng; DiÔm xa; Mét câi ®i vÒ; N¾ng thuû tinh; Tuæi ®¸ buån... Mét sè ca khóc kh¸c cña «ng ®îc s¸ng t¸c sau ngµy thèng nhÊt ®Êt níc nh: ChiÒu trªn quª h¬ng; §êi gäi em biÕt bao lÇn; Quúnh h¬ng; HuyÒn tho¹i mÑ; Nhí mïa thu Hµ Néi… Mét sè ca khóc viÕt cho thiÕu nhi nh: Tuæi ®êi mªnh m«ng; TiÕng ve gäi hÌ; Em lµ b«ng hång nhá… ¤ng mÊt ngµy 1/4/2001 t¹i Thµnh phè Hå ChÝ Minh. - Bµi h¸t: “Nèi vßng tay lín” ®îc viÕt ë nhÞp 2 S¸ng t¸c tríc n¨m 1975, giäng e moll gåm4 2 ®o¹n, ®îc phæ biÕn réng r·i trong häc sinh – sinh viªn. HS: Nghe vµ c¶m nhËn. 2’ 2. LuyÖn thanh: * Ho¹t ®éng 2: - MÉu luyÖn thanh: MÝ i ×… GV: §µn mÉu luyÖn thanh ë bªn vµi phót ®Ó khëi MÕ ª Ò… ®éng giäng. M¸ a µ… HS: Lµm theo sù híng dÉn cña GV. * Ho¹t ®éng 3: GV: Treo b¶ng phô chÐp bµi h¸t. HS: Quan s¸t vµ nhËn xÐt nh ë bªn. GV: Ph©n tÝch s¬ qua vµi nÐt chÝnh cña bµi h¸t. HS: Nghe – c¶m nhËn & viÕt bµi. 5’ 3. Ph©n tÝch bµi h¸t: - NhÞp 2 4 - Giäng mi thø hoµ thanh. - H×nh thøc: 2 ®o¹n ®¬n: a - b. §o¹n a: Rõng…Nam. §o¹n b: Cê…m«i. - Sö dông dÊu quay l¹i. - Cã « nhÞp lÊy ®µ. - Sö dông dÊu nh¾c l¹i vµ khung thay ®æi. * Ho¹t ®éng 4: GV: Më b¨ng ®Üa hoÆc tù tr×nh bµy bµi h¸t. 23’ 4. Häc h¸t: HS: Nghe vµ c¶m nhËn. GV: D¹y tõng c©u ng¾n, chËm (®µn giai ®iÖu theo) theo lèi truyÒn khÈu, mãc xÝch tõ ®Çu ®Õn hÕt bµi. HS: H¸t theo sù híng dÉn cña GV. 16 Gi¸o ¸n m«n ¢m nh¹c 9 GV: Lu ý cho c¸c em nh÷ng chç khã & chØ huy cho c¸c em h¸t ng©n nghØ ®ñ sè ph¸ch. HS: Lµm theo sù híng dÉn cña GV. GV: Khi HS h¸t tèt , thµnh th¹o th× GV ®Öm ®µn cho c¸c em h¸t vµi lÇn. HS: H¸t theo ®µn. GV: Cho HS tËp biÓu diÔn theo nhãm hoÆc c¸ nh©n sau ®ã cho c¸c em nhËn xÐt. GV söa sai kÞp thêi (nÕu cã). HS: Lµm theo sù híng dÉn cña GV. GV: Gäi mét nhãm nh÷ng em h¸t kh¸ lªn tËp biÓu diÔn cho c¶ líp nghe. Sau ®ã GV nhËn xÐt vµ kÕt hîp cho ®iÓm. HS: TËp h¸t vµ biÓu diÔn. 4. Cñng cè: (4’) - GV ®Öm ®µn cho c¶ líp h¸t l¹i bµi h¸t: “Nèi vßng tay lín”. - Cñng cè kh¾c s©u néi dung & t¸c gi¶ bµi h¸t cho HS. 5. DÆn dß: (1’) - VÒ nhµ häc thuéc giai ®iÖu, tiÕt tÊu & lêi ca bµi h¸t. - Xem tríc bµi míi, lu ý phÇn dÞch giäng. TuÇn 10 Ngµy d¹y: 9A:……. 9B:…….. TiÕt 10: - Nh¹c lý: Giíi thiÖu dÞch giäng - TËp ®äc nh¹c: Giäng Pha trëng – T§N Sè 3 I. Môc tiªu: + KiÕn thøc: - HS n¾m b¾t ®îc s¬ lîc vÒ dÞch giäng. - §äc ®óng cao ®é, tiÕt tÊu bµi T§N- øng dông giäng Pha trëng. + Kü n¨ng: - Thùc hiÖn thµnh th¹o kü n¨ng ®äc bµi T§N. + Th¸i ®é: - Gi¸o dôc ý thøc häc tËp cho HS. II. ChuÈn bÞ: + GV: - §µn phÝm ®iÖn tö, b¶ng phô chÐp bµi T§N sè 3 vµ mét sè VD vÒ dÞch giäng. - GV tËp ®µn, ®äc nh¹c vµ ghÐp lêi ca bµi T§N sè 3 thµnh th¹o. + HS : - SGK, vë ghi, thanh ph¸ch (nÕu cã). III. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc: 1. Tæ chøc: (1’) 9A:………………………………………………… 9B:………………………………………………… 17 Gi¸o ¸n m«n ¢m nh¹c 9 2. KiÓm tra bµi cò: (4’) - §an xen trong giê häc. 9A:………………………………………………… 9B:………………………………………………… 3. Bµi míi: (35’) tg Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß Néi dung 15’ 1. Nh¹c lý: * Ho¹t ®éng 1: GV: Treo b¶ng phô chÐp VD c©u ®Çu Giíi thiÖu vÒ dÞch giäng. tiªn cña bµi h¸t “Nô cêi” ë 3 giäng C; F; A. §µn giai ®iÖu mçi giäng cña c©u nh¹c trªn. HS: Nghe, c¶m nhËn vµ h¸t theo yªu cÇu cña GV. GV: Nh vËy cïng mét c©u h¸t ®· ®îc chuyÓn dÞch vÒ ®é cao cña 3 giäng kh¸c nhau. Theo c¸c em víi c©u h¸t ë 3 giäng trªn th× em phï hîp víi giäng nµo ? HS: Tr¶ lêi cô thÓ theo tõng giäng. GV: Sù chuyÓn dÞch ®é cao cña c©u h¸t * Sù chuyÓn dÞch ®é cao – thÊp cña mét bµi h¸t cho phï hîp víi tÇm c÷ trªn tõ giäng C  F hoÆc tõ giäng C  giäng cña ngêi h¸t ®îc gäi lµ dÞch A cã t¸c dông g× ? giäng. HS: §Ó phï hîp víi tÇm giäng ngêi h¸t Ho¹t ®éng 2: 20’ 2. TËp ®äc nh¹c: GV: Giíi thiÖu vÒ giäng Pha trëng vµ 5’ a. Giäng Pha trëng. - Cã ©m chñ lµ Pha. Ho¸ biÓu cña giäng nªu kh¸i niÖm nh ë bªn. Pha trëng cã mét dÊu gi¸ng (Si gi¸ng). HS: Nghe, c¶m nhËn vµ viÕt bµi. - CÊu t¹o gam Pha trëng: GV: Treo b¶ng phô chÐp bµi T§N sè 3. 15’ b. TËp ®äc nh¹c sè 3. Bµi : L¸ xanh. Gäi 1 HS ®äc tªn nèt nh¹c toµn bµi. NVL : Hoµng ViÖt. HS : Nh×n b¶ng phô ®äc tªn nèt nh¹c. * Ph©n tÝch: GV: §µn cho c¶ líp nghe giai ®iÖu bµi - Giäng Pha trëng (F_dur) T§N sau ®ã gäi HS nhËn xÐt vÒ trêng - NhÞp 24 . Gåm 4 c©u. ®é, cao ®é, nhÞp… - TÝnh chÊt : NhÞp ®i. HS : NhËn xÐt nh gîi ý ë bªn. GV: §µn tõng c©u nh¹c theo lèi mãc xÝch. HS : §äc tªn nèt nh¹c theo giai ®iÖu cña ®µn. GV: Söa sai nh÷ng chç HS thùc hiÖn cha ®óng, híng dÉn ghÐp lêi ca tõng c©u nh¹c. HS : Thùc hiÖn theo ®µn kÕt hîp gâ ph¸ch. GV: §Öm ®µn cho c¶ líp ghÐp lêi ca. HS : §äc nh¹c vµ ghÐp lêi ca theo ®µn. GV: Híng dÉn HS ®äc nh¹c vµ ghÐp lêi ca theo d·y, bµn, sau ®ã ®æi l¹i. HS: Thùc hiÖn 2 lÇn theo híng dÉn cña GV. GV: KiÓm tra mè sè em kh¸ (®äc nh¹c vµ ghÐp lêi ca) nhËn xÐt, söa sai nÕu cã vµ cho ®iÓm. - Trêng ®é : - Cao ®é : Lµ, ®å, rª, mi, fa, son, l¸, ®è. Sö dông nèt hoa mü ( ) 18 Gi¸o ¸n m«n ¢m nh¹c 9 HS: Thùc hiÖn yªu cÇu cña GV. 4. Cñng cè: (4’) - GV nh¾c l¹i kh¸i niÖm vÒ dÞch giäng. - Giäng Pha trëng – T§N sè 3. (§äc nh¹c vµ ghÐp lêi ca). 5. DÆn dß: (1’) - VÒ nhµ häc thuéc bµi cò vµ xem tríc bµi míi. TuÇn 11 Ngµy d¹y: 9A:……. 9B:…….. TiÕt 11: - ¤n tËp bµi h¸t : Nèi vßng tay lín - ¤n tËp TËp ®äc nh¹c: t®n Sè 3 - ¢m nh¹c thêng thøc: Nh¹c sÜ NguyÔn V¨n Tý vµ bµi h¸t: MÑ yªu con I. Môc tiªu: + KiÕn thøc: - H¸t thuéc bµi h¸t, tËp thÓ hiÖn s¾c th¸i vµ mét vµi vËn ®éng nhÑ nhµng trong khi h¸t. - §äc ®óng cao ®é, tiÕt tÊu, ghÐp lêi ca kÕt hîp ®¸nh nhÞp bµi T§N. - BiÕt 1 sè t¸c phÈm næi tiÕng kh¸c ngoµi bµi h¸t MÑ yªu con cña Nh¹c sÜ NguyÔn V¨n Tý + Kü n¨ng: - Thùc hiÖn thµnh th¹o kü n¨ng h¸t bµi h¸t vµ ®äc bµi T§N. + Th¸i ®é: - Gi¸o dôc ý thøc häc tËp tù tin, nghiªm tóc cho HS. II. ChuÈn bÞ: + GV: - §µn phÝm ®iÖn tö, b¨ng ®Üa bµi h¸t vµ m¸y nghe (nÕu cã). - GV su tÇm mét sè t liÖu dïng cho phÇn ANTT. + HS : - SGK, vë ghi, thanh ph¸ch (nÕu cã). III. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc: 1. Tæ chøc: (1’) 9A:………………………………………………… 9B:………………………………………………… 2. KiÓm tra bµi cò: (4’) - §an xen trong giê häc. 9A:………………………………………………… 9B:………………………………………………… 3. Bµi míi: (35’) tg Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß Néi dung 10’ 1. ¤n tËp bµi h¸t: Nèi vßng tay lín * Ho¹t ®éng 1: GV: Më b¨ng ®Üa hoÆc tù tr×nh bµy l¹i bµi h¸t vµi lÇn. HS : Nghe vµ c¶m nhËn. GV: §µn mÉu luyÖn thanh ®· häc vµi lÇn. HS : Thùc hiÖn theo sù híng dÉn cña GV. GV: §Öm ®µn bµi h¸t vµi lÇn (chän giäng 19 Gi¸o ¸n m«n ¢m nh¹c 9 vµ phÇn ®Öm phï hîp). HS : Thùc hiÖn yªu cÇu cña GV. GV: Cho c¸c em h¸t víi tèc nhanh, h¸t thÓ hiÖn khÝ thÕ hµo hïng, tù hµo, truyÒn c¶m. HS: H¸t theo híng dÉn cña GV. GV: Cho c¸c em tËp biÓu diÔn theo nhãm, tæ, c¸ nh©n… NhËn xÐt, söa sai (nÕu cã) vµ cho ®iÓm. HS : TËp biÓu diÔn tríc líp. * Ho¹t ®éng 2: 2. ¤n tËp TËp ®äc nh¹c: 10’ T§N sè 3 L¸ xanh GV: §µn giai ®iÖu bµi T§N vµi lÇn. HS : Nghe vµ c¶m nhËn. Nh¹c & lêi: Hoµng viÖt - Gam Fa trëng vµ c¸c nèt trô. GV: §µn gam Fa trëng vµ c¸c nèt trô. HS: Thùc hiÖn theo sù híng dÉn cña GV. F - G - A- B - C - D - E – F F - A - C F GV: §Öm ®µn bµi T§N vµi lÇn (chän giäng phï hîp). HS : §äc nh¹c vµ ghÐp lêi ca. GV: §µn 1 c©u nh¹c bÊt kú trong bµi T§N. HS: Nghe, ®äc nh¹c vµ ghÐp lêi ca. GV: Cho c¸c em ho¹t ®éng theo nhãm, tæ, c¸ nh©n… HS : Thùc hiÖn yªu cÇu cña GV. GV: Gäi 1 vµi em ®äc nh¹c vµ ghÐp lêi ca. NhËn xÐt, söa sai (nÕu cã) vµ cho ®iÓm. HS : Thùc hiÖn yªu cÇu cña GV. 3. ¢m nh¹c thêng thøc: * Ho¹t ®éng 3: GV: Gäi HS ®äc phÇn ANTT – SGK Tr 10’ Nh¹c sÜ NguyÔn V¨n Tý vµ bµi h¸t: MÑ yªu con. 31. - ¤ng sinh ngµy 5/3/1925 quª ë HS : §äc bµi trong SGK. Vinh – NghÖ An. Lµ t¸c gi¶ cña GV: Treo tranh ¶nh NS (nÕu cã) vµ giíi nhiÒu ca khóc næi tiÕng nh: TÊm ¸o thiÖu vµi nÐt vÒ th©n thÕ sù ngiÖp vµ nh÷ng chiÕn sÜ mÑ v¸ n¨m xa; Mét khóc s¸ng t¸c tiªu biÓu. HS : Nghe, c¶m nhËn vµ viÕt bµi. t©m t×nh ngêi Hµ TÜnh; Ngêi ®i x©y GV: KÓ tªn mét sè s¸ng t¸c tiªu biÓu cña hå kÎ gç; MÇu ¸o chó bé ®éi; Mïa Nh¹c sÜ NguyÔn V¨n Tý. xu©n c« nu«i d¹y trÎ; D¸ng ®øng HS: Nghe vµ viÕt bµi. bÕn tre…¤ng ®· ®îc nhµ níc trao GV : Më b¨ng ®Üa 1 sè c¸c t¸c phÈm cña tÆng gi¶i thëng Hå ChÝ Minh vÒ «ng (nÕu cã). V¨n Häc – NghÖ thuËt. ¢m nh¹c HS : Nghe vµ c¶m nhËn. cña «ng giÇu chÊt tr÷ t×nh, giai ®iÖu GV: Giíi thiÖu vµi nÐt vÒ bµi h¸t “MÑ yªu mît mµ ®Ëm ®µ b¶n s¾c d©n téc. con”. Tr×nh bµy bµi h¸t 1 lÇn. - Bµi h¸t: “MÑ yªu con” ra ®êi n¨m HS: Nghe vµ c¶m nhËn. 1956 mang ®Ëm nÐt d©n ca d©n vò ViÖt Nam. NhÞp 3 giäng C dur. 4 4. Cñng cè: (4’) - GV ®Öm ®µn cho HS h¸t l¹i bµi h¸t, ®äc nh¹c vµ ghÐp lêi ca bµi T§N sè 3. - GV hÖ thèng l¹i kiÕn thøc phÇn ANTT. 5. DÆn dß: (1’) - VÒ nhµ häc thuéc bµi cò vµ xem tríc bµi míi. 20
- Xem thêm -