Tài liệu Giáo án âm nhạc lớp 9 trọn bộ_cktkn_bộ 16

  • Số trang: 56 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 46 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Giaùo aùn AÂm nhaïc 9 1 Baøi: - tieát: 01 Tuaàn daïy: 01 Ngày dạy:13/08/2012 Hoïc haùt baøi: BOÙNG DAÙNG MOÄT NGOÂI TRÖÔØNG. 1.MUÏC TIEÂU: 1.1. Kieán thöùc: - HS bieát nhaïc só Hoaøng Laân laø taùc giaû cuûa baøi Boùng daùng moät ngoâi tröôøng. Bieát noäi dung baøi haùt noùi veà nhöõng kæ nieäm saâu saéc thôøi ñi hoïc. - HS haùt ñuùng giai ñieäu, lôøi ca cuûa baøi haùt. Bieát caùch laáy hôi, haùt roõ lôøi, dieãn caûm ; taäp haùt theo hình thöùc ñôn ca, song ca, toáp ca… 1.2. Kyõ naêng: Haùt vôùi tình caûm soâi noåi, nhieät tình. 1.3. Thaùi ñoä: Giaùo duïc tình yeâu maùi tröôøng, tình caûm gaén boù vôùi thaày coâ vaø baïn beø. 2.TROÏNG TAÂM: - HS haùt ñuùng lôøi vaø giai ñieäu baøi haùt. 3.CHUAÅN BÒ: 3.1. Giaùo vieân: - Maùy haùt ñóa. - Ñóa CD aâm nhaïc lôùp 9. - Baûng phuï baøi haùt. - GV taäp ñaøn vaø haùt thuaàn thuïc baøi haùt Nieàm vui cuûa em. 3.2. Hoïc sinh: - Saùch giaùo khoa. - Duïng cuï hoïc taäp boä moân. - Ñoïc vaø tìm hieåu noäi dung baøi haùt. - Tìm nghe theâm moät soá taùc phaåm cuaû moät soá taùc phaåm aâm nhaïc cuûa Hoaøng Laân. 4.TIEÁN TRÌNH: 4.1. OÅn ñònh toå chức vaø kieåm dieän - Kieåm tra só soá. + Lôùp 9A1: ......................................................................................................... + Lôùp 9A2: ......................................................................................................... + Lôùp 9A3: ........................................................................................................ + Lôùp 9A4: ......................................................................................................... + Lôùp 9A5: ......................................................................................................... - OÅn ñònh choã ngoài - Haùt taäp theå 4.2. Kieåm tra mieäng: - Kieåm tra saùch vôû, duïng cuï hoïc taäp cuûa hoïc sinh. - Kieåm tra kieán thöùc ñoïc nhaïc cô baûn. 4.3. Baøi môùi: Giaùo vieân: Nguyeãn Thò Thúy Nga Giaùo aùn AÂm nhaïc 9 HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV VAØ HS * Hoïat ñoäng 1: Vaøo baøi “Hoïc haùt baøi: Boùng daùng moät ngoâi tröôøng” - GV treo baûng phuï baøi haùt Boùng daùng moät ngoâi tröôøng. Taùc giaû? Hoaøng Laân. -GV giôùi thieäu ñoâi neùt veà nhaïc só Hoaøng Laân GV cho hoïc sinh nghe trích ñoaïn 1 trong caùc baøi treân. GV cho hoïc sinh baùo caùo keát quaû söu taàm moät soá baøi haùt cuûa Hoaøng Laân. - Goïi 1-2 hs ñoïc lôøi baøi haùt. * Hoaït ñoäng 2: Daïy haùt - Nhaän xeùt: + Saéc thaùi: Soâi noåi, raát noàng nhieät. + Nhòp: 4/4 (C)  2/4. + Caáu truùc: 2 ñoaïn + Gioïng: Fa tröôûng. + Daáu hieäu khaùc: Daáu nhaéc laïi, daáu ngaân töï do, coù nhieàu ñaûo phaùch – nghòch phaùch – laùy nhanh… - GV cho hs nghe baøi haùt 1-2 laàn qua maùy ñóa. - GV ñaøn moãi caâu 3-4 laàn sau ñoù baét gioïng cho hs haùt theo, laàn löôït cho ñeán heát baøi, sau moãi ñoaïn oân laïi nhieàu laàn (löu yù nghe vaø söûa sai) - Höôùng daãn hs haùt vaø voã tay theo nhòp 2 phaùch (ñoaïn 1); Ñoaïn 2: haùt vaø voã tay theo phaùch. - Goïi hs thöïc hieän theo nhoùm GV söûa sai (4 nhoùm) - Goïi caû lôùp thöïc hieän 1-2 laàn. - Goïi caù nhaân 1-2 hs thöïc hieän keát hôïp ho ñieåm. - Taäp vöøa haùt vöøa vaän ñoâng theo nhòp. * Hoaït ñoäng 3: Baøi ñoïc theâm - Goïi 1-2 hs ñoïc noäi dung SGK caû lôùp laéng nghe. - GV giaûi thích vaø haùt minh hoaï moät soá baøi. - Cho hs nghe baøi CAÂU HOØ BEÂN BÔØ HIEÀN Giaùo vieân: Nguyeãn Thò Thúy Nga 2 NOÄI DUNG BAØI HOÏC 1/Tìm hieåu baøi haùt: “Boùng daùng moät ngoâi tröôøng” Nhaïc vaø lôøi: Hoaøng Laân * Ñoâi neùt veà nhaïc só Hoaøng Laân : Hoaøng Laân vaø Hoaøng Long laø anh em sinh ñoâi, sinh ngaøy 18-6-1942 taïi thò xaõ Sôn Taây (Haø Taây). Oâng laø moät nhaïc só gaén boù maät thieát vôùi tuoåi thô, ñaõ saùng taùc haøng traêm taùc phaåm aâm nhaïc cho thieáu nhi trong hôn 40 naêm qua. Aâm nhaïc cuûa Hoaøng Laân giaûn dò, trong saùng, deã thuoäc, deã nhôù ñaõ coù söùc soáng trong caùc löùa tuoåi thô. Coù theå keå nhöõng baøi haùt tieâu bieåu nhö: Ñi hoïc veà (1962), Töø röøng xanh chaùu veà thaêm Laêng Baùc (1978), Baùc HoàNgöôøi cho em taát caû (1975), Thaät laø hay (1980), Muøa heø öôùc mong (1982) vaø nhieàu taùc phaåm khaùc… 2/ Hoïc haùt: * Lôøi baøi haùt: Ñaõ bao muøa thu khai tröôøng, ñaõ bao muøa heø chia tay, vaãn coøn treû maõi ngoâi tröôøng ôû choán ñaây. Nhöõng caùnh chi duø bay xa, naêm thaùng khoâng theå xoaù nhoaø, vaø tình yeâu aáy saùng leân trong loøng chuùng ta. Haùt maõi beân doøng soâng aáy mang theo bao kyû nieäm, haøng caây xanh deät bao böùc tranh ñaày kí öùc tuoåi thô, moät khuùc ca ñang vang voïng, laøm ta xao xuyeán nhôù ñeán baây giôø. Haùt tieáp nhöõng baøi ca môùi cho xanh töôi tình baïn, doøng soâng xöa thôøi gian laéng troâi caøng gaén boù daøi laâu, caøng laéng saâu trong taâm hoàn, loøng ta ghi maõi boùng daùng ngoâi tröôøng. 2/BAØI ÑOÏC THEÂM: Nhaïc só Hoaøng Vieät vaø baøi haùt: “Caâu hoø beân bô Hieàn Löông”ø Giaùo aùn AÂm nhaïc 9 3 LÖÔNG qua CD. 4.4. Caâu hoûi, baøi taäp cuûng coá : - Caâu 1: Chia lôùp thaønh 2 daõy luyeän taäp haùt ñoái ñaùp. - Caâu 2: Haùt laïi hoaøn chænh baøi haùt keát hôïp voã tay theo phaùch. 4.5.Höôùng daãn hoïc sinh töï hoïc: - Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát hoïc naøy: + Hoïc thuoäc lôøi baøi haùt Boùng daùng moät ngoâi tröôøng. + Trình baøy baøi haùt keát hôïp goõ ñeäm. - Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát hoïc tieáp theo: + Vieát baøi TÑN soá 1, tìm hieåu caùc kí hieäu aâm nhaïc trong baøi. 5.RUÙT KINH NGHIEÄM: Noäi dung:.............................................................................................................................. . ............................................................................................................................................. . ............................................................................................................................................. . ............................................................................................................................................. Phöông phaùp:........................................................................................................................ . ............................................................................................................................................. . ............................................................................................................................................. . ............................................................................................................................................. Phöông tieän:.......................................................................................................................... . ............................................................................................................................................. . ............................................................................................................................................. . ............................................................................................................................................. . ............................................................................................................................................. Giaùo vieân: Nguyeãn Thò Thúy Nga Giaùo aùn AÂm nhaïc 9 4 Baøi:1 - tieát: 02 Tuaàn daïy: 02 Nhaïc lí: GIÔÙI THIEÄU VEÀ QUAÕNG Taäp ñoïc nhaïc :GIOÏNG SOL TRÖÔÛNG - TÑN SOÁ 1 1. MUÏC TIEÂU: 1.1Kieán thöùc: - HS coù khaùi nieäm veà quaõng. Bieát coù caùc loaïi quaõng: tröôûng, thöù, ñuùng, taêng, giaûm. - HS bieát caáu taïo cuûa gioïng Son tröôûng. - HS bieát baøi TÑN soá 1 – Caây saùo laø nhaïc Ba Lan, ñöôïc vieát ôû gioïng Son tröôûng. Noùi ñuùng teân noát nhaïc, ñoïc ñuùng giai ñieäu, gheùp lôøi ca, keát hôïp goõ ñeäm hoaëc ñaùnh nhòp. 1.2.Kó naêng: - Reøn kyõ naêng ñoïc gam Son tröôûng, ñoïc ñuùng cao ñoä, tröôøng ñoä baøi TÑN. 1.3.Thaùi ñoä: - Hieåu bieát vaø traân troïng neùt ñaëc saéc cuûa nhaïc Ba Lan. - Giuùp caùc em theâm yeâu moân aâm nhaïc töø ñoù coù ñoäng cô hoïc taäp toát hôn. 2. TROÏNG TAÂM: - HS ñoïc ñöôïc teân noát nhaïc vaø gheùp lôøi ca baøi TÑN soá 1. 3. CHUAÅN BÒ: 3.1. Giaùo vieân: - Ñaøn Organ, baûng phuï baøi TÑN soá 9. - GV taäp ñoïc nhaïc vaø haùt ñuùng lôøi baøi TÑN soá 9. 3.2.Hoïc sinh: - Hoïc thuoäc lôøi baøi haùt Boùng daùng moät ngoâi tröôøng. - Vieát baøi TÑN soá 1, nhaän xeùt, taäp nhaän teân noát baøi TÑN. 4. TIEÁN TRÌNH: 4.1.OÅn ñònh toå chöùc vaø kieåm dieän: - Kieåm tra só soá HS. - OÅn ñònh toå chöùc. + Lôùp 9A1: .........................; Lôùp 9A2: .........................; - Cho HS haùt moät baøi haùt taäp theå 4.2. Kieåm tra mieäng: - Caâu 1: Haõy keå teân nhöõng baøi haùt vieát veà nhaø tröôøng, thaày coâ giaùo. - Caâu 2: Haùt vaø voã tay theo nhòp 2 baøi Boùng daùng moät ngoâi tröôøng. 4.3. Baøi môùi: Giaùo vieân: Nguyeãn Thò Thúy Nga Giaùo aùn AÂm nhaïc 9 5 HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV VAØ HS * Hoaït ñoäng 1: Vaøo baøi NOÄI DUNG BAØI HOÏC 1/ Nhaïc lí: Giôùi thieäu veà quaõng * Ñònh nghóa : Nhaïc lí: Giôùi thieäu veà quaõng Quaõng laø khoaûng caùch veà cao ñoä - GV treo baûng phuï. cuûa 2 aâm thanh lieàn baäc hoaëc caùch - GV neâu thí duï: “Trích Nhö coù Baùc…” - TD: Trang 11/SGV, GV ñaùnh ñaøn keát hôïp haùt cho hs baäc. Moãi quaõng mang moät tính chaát rieâng. Tuyø theo soá löôïng cung hoaëc nghe sau ñoù  keát luaän veà quaõng. nöûa cung chöùa trong quaõng ñoù maø - HS chuù yù laéng nghe vaø ghi baøi. xaùc ñònh teân goïi vaø tính chaát caùc - GV giôùi thieäu vaø giaûi thích tính chaát quaõng tröôûng, quaõng laø tröôûng, thöù, ñuùng, taêng thöù, ñuùng, taêng giaûm. giaûm. - HS laéng nghe vaø ghi baøi. - TD: trang 10/SGK. - Tuyø theo caáu truùc töøng caâu nhaïc, baûn nhaïc, do töøng taùc giaû taïo neân, neáu thay ñoåi quaõng naøy baèng quaõng khaùc seõ laøm cho neùt nhaïc bieán ñoåi. * Hoaït ñoäng 2: Gioïng son tröôûng – TÑN soá 1 2/ Gioïng son tröôûng – TÑN soá 1 Caây saùo Taäp ñoïc nhaïc soá 1 (Trích) Caây saùo Nhaïc: Ba Lan (Trích) Ñaët lôøi: Hoaøng Anh Nhaïc: Ba Lan - Gv ghi baûng, hs ghi baøi Ñaët lôøi: Hoaøng Anh - Gv treo baûng phuï vaø giôùi thieäu baøi TÑN. - Gv höôùng daãn HS tìm hieåu baøi TÑN: * Nhaän xeùt: + Baøi TÑN vieát ôû nhòp maáy? YÙ nghóa? + Baøi haùt vieát ôû gioïng gì? + Nhòp: 2/4 + Gioïng Son tröôûng - Gv hoûi: Cao ñoä söû duïng trong baøi goàm nhöõng noát naøo? + Cao ñoä: son, la, si, ñoâ, reâ, mi, fa + Hs traû lôøi: - Gv hoûi:Tröôøng ñoä söû duïng trong baøi TÑN goàm nhöõng thaêng. hình noát naøo? + Tröôøng ñoä: keùp, ñôn chaám, ñôn, + Hs traû lôøi: ñen, traéng. - Gv hoûi: Baøi TÑN coù theå chia thaønh maáy caâu? + Caáu truùc: Baøi TÑN coù 4 caâu + Hs traû lôøi - GV höôùng daãn HS ñoïc vaø goõ tieát taáu baøi TÑN. - HS chia nhoùm luyeän taäp. - HS trình baøy ñoïc teân noát nhaïc vaø goõ tieát taáu baøi TÑN. * Daïy ñoïc: - Luyeän thanh: Cho hs ñoïc gam Son tröôûng 2 – 3 laàn, ñi - Ñoïc nhaïc. leân, ñi xuoáng. - Caâu 1: GV ñaùnh ñaøn 3-4 laàn roài baét nhòp cho hs ñoïc + Taäp ñoïc nhaïc töøng caâu theo (2 – 3 laàn) ñeán khi ñoïc ñuùng. - Caâu 2: GV ñaùnh ñaøn 3-4 laàn roài baét nhòp cho hs ñoïc theo (2 – 3 laàn) ñeán khi ñoïc ñuùng. Giaùo vieân: Nguyeãn Thò Thúy Nga Giaùo aùn AÂm nhaïc 9 6 - OÂn caâu 1 & 2 theo toå, nhoùm… Caâu 3: GV ñaùnh ñaøn 3-4 laàn roài baét nhòp cho hs ñoïc theo (2 – 3 laàn) ñeán khi ñoïc ñuùng. - Caâu 4: GV ñaùnh ñaøn 3-4 laàn roài baét nhòp cho hs ñoïc theo (2 – 3 laàn) ñeán khi ñoïc ñuùng. - OÂn caâu 3 – 4: 2 ñeán 3 laàn. - OÂn caû baøi: 2 laàn. - Cho hs ñoïc caû baøi keát hôïp goõ phaùch, gheùp lôøi. - Goïi caû lôùp thöïc hieän 1-2 laàn. - GV söûa sai cho HS. - Goïi hs thöïc hieän theo nhoùm GV söûa sai (4 nhoùm) - Goïi caù nhaân 1-2 hs thöïc hieän keát hôïp cho ñieåm. - GV goïi HS nhaän xeùt. - GV söûa sai cho HS (neáu coù). 4.4. Caâu hoûi, baøi taäp cuûng coá: - Caâu 1: Haùt keát hôïp voã tay theo phaùch baøi haùt Boùng daùng moät ngoâi tröôøng. - Caâu 2: Ñoïc nhaïc vaø gheùp lôøi keát hôïp goõ phaùch baøi TÑN soá 1. 4.5. Höôùng daãn hoïc sinh töï hoïc: - Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát hoïc naøy: + Thuoäc lôøi, haùt ñuùng giai ñieäu keát hôïp goõ phaùch baøi haùt Boùng daùng moät ngoâi tröôøng. + Ñoïc nhaïc, keát hôïp gheùp lôøi ca vaø voã tay theo phaùch baøi TÑN soá 1. - Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát hoïc tieáp theo: + Ñoïc vaø tìm hieåu phaàn ANTT: Nhaïc só nhaïc só Hoøang Vieät vaø baøi haùt Nhaïc röøng. 5.RUÙT KINH NGHIEÄM: Noäi dung:.............................................................................................................................. . ............................................................................................................................................. . ............................................................................................................................................. . ............................................................................................................................................. Phöông phaùp:........................................................................................................................ . ............................................................................................................................................. . ............................................................................................................................................. . ............................................................................................................................................. Phöông tieän:.......................................................................................................................... . ............................................................................................................................................. . ............................................................................................................................................. . ............................................................................................................................................. . ............................................................................................................................................. Giaùo vieân: Nguyeãn Thò Thúy Nga Giaùo aùn AÂm nhaïc 9 Baøi: 1 – tieát: 03 Tuaàn daïy: 03 7 OÂn taäp baøi haùt: BOÙNG DAÙNG MOÄT NGOÂI TRÖÔØNG. OÂn taäp Taäp ñoïc nhaïc: TÑN SOÁ 1. AÂm nhaïc thöôøng thöùc: CA KHUÙC THIEÁU NHI PHOÅ THÔ. 1. MUÏC TIEÂU: 1.1.Kieán thöùc: - HS haùt ñuùng giai ñieäu, lôøi ca cuûa baøi Boùng daùng moät ngoâi tröôøng. Bieát haùt keát hôïp goõ ñeäm. Bieát trình baøy baøi haùt theo hình thöùc ñôn ca, song ca, toáp ca… - HS ñoïc ñuùng giai ñieäu, gheùp lôøi ca baøi TÑN soá 5, keát hôïp goõ ñeäm hoaëc ñaùnh nhòp. - HS bieát ñaëc ñieåm cuûa ca khuùc thieáu nhi phoå thô. Keå ñöôïc teân moät soá baøi haùt thieáu nhi phoå thô. 1.2.Kó naêng: - Reøn caùch theå hieän ñuùng tình caûm, saéc thaùi cuûa baøi haùt. - Ñoïc chính xaùc TÑN soá 1, keát hôïp goõ phaùch. 1.3.Thaùi ñoä: Qua noäi dung baøi hoïc HS töï haøo veà veà caùc taùc phaåm aâm nhaïc ñöôïc phoå thô cuûa caùc nhaïc só Vieät Nam, qua ñoù theâm yeâu quyù neàn aâm nhaïc Vieät Nam. Coù yù thöùc hoïc taäp ñuùng ñaén hôn. 2. TROÏNG TAÂM: - HS bieát ñaëc ñieåm cuûa ca khuùc thieáu nhi phoå thô. Keå ñöôïc teân moät soá baøi haùt thieáu nhi phoå thô. 3. CHUAÅN BÒ: 3.1.Giaùo vieân: - Ñaøn Organ. Maùy CD vaø ñóa baøi haùt Boùng daùng moät ngoâi tröôøng. - Baûng phuï TÑN soá 1. - Ñóa nhaïc moät soá baøi haùt thieáu nhi phoå thô (neáu coù). 3.2.Hoïc sinh: - Hoïc thuoäc baøi haùt Boùng daùng moät ngoâi tröôøng. - Ñoïc vaø tìm hieåu tröôùc phaàn aâm nhaïc thöôøng thöùc. 4. TIEÁN TRÌNH: 4.1.OÅn ñònh toå chöùc vaø kieåm dieän: - Kieåm tra só soá HS. + Lôùp 9A1: .........................; Lôùp 9A2: .........................; - OÅn ñònh toå chöùc. Giaùo vieân: Nguyeãn Thò Thúy Nga Giaùo aùn AÂm nhaïc 9 4.2.Kieåm tra mieäng: - Caâu 1: Quaõng laø gì? Coù nhöõng loaïi quaõng naøo? - Caâu 2:Ñoïc TÑN soá 1 keát hôïp goõ phaùch vaø gheùp lôøi. 4.3.Baøi môùi: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV VAØ HS * Hoaït ñoäng 1: Vaøo baøi OÂn taäp baøi haùt “Boùng daùng moät ngoâi tröôøng” - Gv ghi baûng; Hs ghi baøi. - Gv goïi Hs nhaéc laïi noäi dung vaø saéc thaùi cuûa baøi haùt. - Cho hs nghe laïi baøi haùt moät laàn qua maùy ñóa. - GV höôùng daãn HS oân haùt: + Luyeän thanh + Caû lôùp haùt laïi baøi haùt: Boùng daùng moät ngoâi tröôøng + GV nhaän xeùt, höôùng daãn HS söûa sai cuï theå baèng caùch haùt laïi giai ñieäu baøi haùt. - Goïi moãi nhoùm thöïc hieän 1 laàn (3-4 nhoùm). - GV goïi caùc nhoùm nhaän xeùt laãn nhau. - Goïi caù nhaân 2 – 3 hoïc sinh haùt. - Goïi HS nhaän xeùt. - GV choát yù keát hôïp cho ñieåm. - Höôùng daãn 1 soá ñoäng taùc phuï hoïa cho baøi haùt. * Noäi dung 2: OÂn taäp Taäp ñoïc nhaïc: TÑN soá 1 “Caây saùo” (Trích) Nhaïc: Ba Lan Ñaët lôøi: Hoaøng Anh - Gv ghi baûng, Hs ghi baøi - Gv hoûi:Neâu cao ñoä, tröôøng ñoä söû duïng trong baøi TÑN? + HS traû lôøi. - Luyeän thanh: Cho hs ñoïc gam Son tröôûng 2 – 3 laàn - GV ñaùnh ñaøn cho hs nghe laïi baøi TÑN töø 1 ñeán 2 laàn, yeâu caàu hoïc sinh löu yù vaø ñoïc theo . - Cho caû lôùp ñoïc keát hôïp voã tay theo phaùch. - Giaùo vieân nghe vaø söûa sai. - Goïi moãi nhoùm thöïc hieän 1-2 laàn, giaùo vieân nghe vaø söûa sai (löu yù ñoïc chính xaùc cao ñoä). - Goïi 3 – 4 hoïc sinh thöïc hieän, giaùo vieân cho ñieåm. * Hoaït ñoäng 3: AÂm nhaïc thöôøng thöùc: “Ca khuùc thieáu nhi phoå thô” - GV: goïi 1-2 hs ñoïc noäi dung SGK + Theá naøo laø ca khuùc thieáu nhi phoå thô? + Keå teân nhöõng ca khuùc thieáu nhi phoå thô maø em Giaùo vieân: Nguyeãn Thò Thúy Nga 8 NOÄI DUNG BAØI HOÏC Giaùo aùn AÂm nhaïc 9 bieát? - GV neâu moät soá thí duï sgk. - GV haùt trích ñoaïn baøi sau ñoù giôùi thieäu cho hoïc sinh bieát moät vaøi caùch phoå thô nhö sau: 1/ OÂn tập baøi haùt: “Boùng daùng một ngoâi trường” Nhạc vaø lời: Hoaøng Laân 2/ OÂn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 2 “Caây saùo” (Trích) Nhaïc: Ba Lan Giaùo vieân: Nguyeãn Thò Thúy Nga 9 Giaùo aùn AÂm nhaïc 9 10 Ñaët lôøi: Hoaøng Anh 3/ AÂm nhạc thường thức: “Ca khuùc thiếu nhi phổ thơ” - Ca khuùc phổ thơ laø những baøi haùt được caùc nhạc sĩ saùng taùc từ một lời thơ của baøi thơ. Tuỳ từng baøi từng taùc giả. Coù khi người ta giữ nguyeân vẹn baøi thơ khoâng thay đổi duø chỉ một từ(ít thấy). Coù khi lời thơ được thay đổi ít nhiều. Cũng coù trường hợp nhạc sĩ phổ theo yù thơ, dựa vaøo yù thơ để phoûng taïc lời thơ cho phuø hợp với cảm hứng , với sự phaùt triển hợp lyù của giai điệu vaø cấu truùc bản nhạc. - Baøi Lí chieàu chieàu (Daân ca Nam Boä) ñöôïc phoå töø caâu thô luïc baùt: Chieàu chieàu ra ñöùng laàu taây Thaáy coâ gaùnh nöôùc töôùi caây ngoâ ñoàng. + Baøi Taùt Nöôùc Ñaàu Ñình: Ñeâm qua taùt nöôùc ñaàu ñình Boû queân chieác aùo treân caønh hoa sen Em ñöôïc thì cho anh xin Hay laø em ñeå laøm tin trong nhaø. + Giöõ nguyeân lôøi: - Daøn ñoàng ca muøa haï - Haït gaïo laøng ta - Ngaøy ñaàu tieân ñi hoïc - Buïi phaán + Thay ñoåi lôøi chuùt ít: - Ñi hoïc + Trích ñoaïn, döïa yù: - Baùc Hoà ngöôøi cho em taát caû. 4.4. Caâu hoûi, baøi taäp cuûng coá : - Caâu 1: Ca khuùc thieáu nhi phoå thô laø gì?. Giaùo vieân: Nguyeãn Thò Thúy Nga Giaùo aùn AÂm nhaïc 9 11 Ñaùp aùn: Ca khuùc phổ thơ laø những baøi haùt được caùc nhạc sĩ saùng taùc từ một lời thơ của baøi thơ - Caâu 2: Neâu moät soá ca khuùc thieáu nhi phoå thô maø em bieát?. Ñaùp aùn: Baøi Lí chieàu chieàu (Daân ca Nam Boä), Baøi Taùt Nöôùc Ñaàu Ñình, Ngaøy ñaàu tieân ñi hoïc, Buïi phaán, Ñi hoïc 4.5. Höôùng daãn hoïc sinh töï hoïc: - Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát hoïc naøy: + Thuoäc vaø haùt ñuùng giai ñieäu baøi haùt Boùng daùng moät ngoâi tröôøng. + Ñoïc nhaïc, gheùp lôøi keát hôïp voã tay theo phaùch baøi TÑN soá 1. + Ghi nhôù moät nhöõng neùt cô baûn veà Ca khuùc thieáu nhi phoå thô - Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát hoïc tieáp theo: + Ñoïc lôøi, tìm hieåu noäi dung vaø caùc kí hieäu aâm nhaïc trong baøi Nuï cöôøi. 5.RUÙT KINH NGHIEÄM: Noäi dung:.............................................................................................................................. . ............................................................................................................................................. . ............................................................................................................................................. Phöông phaùp:........................................................................................................................ . ............................................................................................................................................. . ............................................................................................................................................. Phöông tieän:.......................................................................................................................... . ............................................................................................................................................. . ............................................................................................................................................. . ............................................................................................................................................. . ............................................................................................................................................. Baøi: 2-tieát: 04 Töøan daïy: 04 Hoïc haùt baøi: NUÏ CÖÔØI. 1.MUÏC TIEÂU: 1.1. Kieán thöùc: - HS bieát baøi Nuï cöôøi laø baøi haùt Nga, noäi dung baøi, noäi dung baøi haùt theå hieän söï laïc quan, yeâu ñôøi cuûa tuoåi thieáu nhi. Bieát baøi haùt vieát ôû gioïng 2/2. - HS haùt ñuùng giai ñieäu, lôøi ca cuûa baøi haùt. Bieát caùch laáy hôi, haùt roõ lôøi, dieãn caûm ; taäp haùt theo hình thöùc ñôn ca, song ca, toáp ca... 1.2. Kyõ naêng: Reøn kyõ naêng haùt ñuùng saéc thaùi baøi haùt, ñuùng yeâu caàu khi chuyeån ñieäu thöùc. 1.3. Thaùi ñoä: Giaùo duïc cho HS tình caûm, thaùi ñoä laïc quan, yeâu ñôøi, söï tin yeâu cuoäc soáng vaø tình thaân aùi höõu nghò giöõa thieáu nhi 2 nöôùc Vieät – Nga. 2.TROÏNG TAÂM: - HS haùt ñuùng lôøi vaø giai ñieäu baøi haùt. Giaùo vieân: Nguyeãn Thò Thúy Nga Giaùo aùn AÂm nhaïc 9 12 3.CHUAÅN BÒ: 3.1. Giaùo vieân: - Maùy haùt ñóa. - Ñóa CD aâm nhaïc lôùp 9. - Baûng phuï baøi haùt. - Baûn ñoà theá giôùi, vò trí nöôùc Nga treân baûn ñoà; moät vaøi hình aûnh cuûa nöôùc Nga: thuû ñoâ Mat-xcô-va, ñieän Crem-li, Quaûng tröôøng ñoû (neáu coù). 3.2. Hoïc sinh: - Saùch giaùo khoa. - Duïng cuï hoïc taäp boä moân. - Ñoïc vaø tìm hieåu noäi dung baøi haùt. 4.TIEÁN TRÌNH: 4.1. OÅn ñònh toå chức vaø kieåm dieän - Kieåm tra só soá. + Lôùp 9A1: ............... + Lôùp 9A2: ............... - OÅn ñònh choã ngoài - Haùt taäp theå 4.2. Kieåm tra mieäng: - Caâu 1: Haùt vaø voã tay theo nhòp phaùch baøi haùt Boùng daùng moät ngoâi tröôøng. - Caâu 2: Ñoïc TÑN soá 1 keát hôïp goõ phaùch vaø gheùp lôøi? - Caâu 3: Tìm moät soá ca khuùc thieáu nhi vaø ngöôøi lôùn ñaõ ñöôcï phoå thô? 4.3. Baøi môùi: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV VAØ HS * Hoaït ñoäng 1: Vaøo baøi - GV ghi ñaàu baøi. - GV treo baûng phuï baøi haùt. - Giôùi thieäu vò trí nöôùc Nga treân baûng ñoà theá giôùi(neáu coù). - GV giôùi thieäu ñoâi neùt veà baøi haùt vaø ñaát nöôùc Nga cho HS bieát. - HS chuù yù laéng nghe. Giaùo vieân: Nguyeãn Thò Thúy Nga NOÄI DUNG BAØI HOÏC 1/Tìm hieåu baøi haùt: “Nuï cöôøi” Nhaïc: Nga Phoûng dòch lôøi: Phaïm Tuyeân * Ñoâi neùt veà baøi haùt: Nga laø moät nöôùc roäng lôùn, coù vò trí quan troïng treân theá giôùi, thuû ñoâ laø Mat-xcô-va. Nga laø queâ höông cuûa cuoäc Caùch Maïng Thaùng 10 vó ñaïi vôùi vò laõnh tuï thieân taøi Leâ Nin. Ñaây cuõng laø moät ñaát nöôùc coù neàn vaên hoaù cao vôùi nhöõng teân tuoåi laãy löøng theá giôùi: Vaên hoïc coù Pus-kin, Seâ-khoáp, Leùp Toân-xtoâi, Gooc-ki; Mó thuaät coù: Leâ-vi-tan; AÂm nhaïc coù Trai-coáp-xki, Proâ-coâ-phi-ep… vaø nhieàu danh nhaân vaên hoaù khaùc. - Vieät Nam vaø Nga ñaõ coù quan heä töø nhieàu Giaùo aùn AÂm nhaïc 9 - GV thuyeát trình höôùng daãn HS tìm hieåu baøi haùt: + Nhòp cuûa baøi haùt? + Gioïng cuûa baøi haùt? 13 naêm nay vaø ngaøy caøng phaùt trieån toát ñeïp. - Baøi haùt Nuï cöôøi laø moät trong nhöõng baøi noåi tieáng cuûa thieáu nhi nöôùc Nga * Tìm hieåu baøi haùt: - Nhòp C . Coøn goïi laø nhòp 2/2. - Gioïng Ñoâ tröôûng  Ñoâ thöù (coù 3 daáu giaùng). - Daáu nhaéc laïi, khung thay ñoåi. + Caùc kí hieäu aâm nhaïc coù trong baøi? - Goïi 2 hoïc ñoïc lôøi baøi haùt. - Cho hoïc sinh nghe baøi haùt qua maùy ñóa(2 laàn). * Hoaït ñoäng 2: Daïy haùt. 2/Hoïc haùt: - Luyeän thanh khôûi ñoäng gioïng. - Daïy haùt: Moãi caâu GV haùt maãu 3-4 laàn sau ñoù baét gioïng cho hs haùt theo, thöïc hieän töông töï theo loái moùc xích laàn löôït cho ñeán khi heát baøi, sau moãi ñoaïn oân laïi nhieàu laàn (löu yù nghe vaø söûa sai). - Löu yù: cho hoïc sinh phaân bieät tính chaát tröôûng thöù giöõa 2 ñoaïn. - Höôùng daãn hs haùt vaø voã tay theo phaùch. - Chia lôùp thaønh 2 daõy, 1 daõy haùt lôøi, 1 daõy voã tay theo phaùch. Ngöôïc laïi. - Goïi moãi nhoùm thöïc hieän 1 laàn (3-4 nhoùm) - Goïi caùc nhoùm nhaän xeùt laãn nhau. - Goïi caù nhaân HS thöïc hieän baøi haùt. - GV goïi HS nhaän xeùt. - GV toùm yù. - Goïi 3-4 hoïc sinh thöïc hieän keát hôïp cho ñieåm. - Cho caû lôùp ñöùng leân vöøa haùt vöøa voã tay theo phaùch. 4.4. Caâu hoûi, baøi taäp cuûng coá: - Caâu 1 : Haùt vaø voã tay theo phaùch baøi haùt “Nuï cöôøi”. 4.5. Höôùng daãn HS töï hoïc: - Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát hoïc naøy : + Haùt vaø voã tay theo phaùch baøi haùt “ Nuï cöôøi ”. - Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát hoïc tieáp theo : + Tìm hieåu tröôùc baøi “ Gioïng Mi thöù - Taäp ñoïc nhaïc soá 2” . 5.RUÙT KINH NGHIEÄM: Noäi dung:.............................................................................................................................. . ............................................................................................................................................. . ............................................................................................................................................. Giaùo vieân: Nguyeãn Thò Thúy Nga Giaùo aùn AÂm nhaïc 9 14 Phöông phaùp:........................................................................................................................ . ............................................................................................................................................. . ............................................................................................................................................. . ............................................................................................................................................. Phöông tieän:.......................................................................................................................... . ............................................................................................................................................. . ............................................................................................................................................. . ............................................................................................................................................. . ............................................................................................................................................. Baøi: 2-tieát: 05 Tuaàn daïy: 05 OÂn taäp baøi haùt: NUÏ CÖÔØI. Taäp ñoïc nhaïc: GIOÏNG MI THÖÙ – TÑN SOÁ 2. 1. MUÏC TIEÂU: 1.1Kieán thöùc: - HS haùt ñuùng giai ñieäu, lôøi ca cuûa baøi Nuï cöôøi. Bieát haùt keát hôïp goõ ñeäm. Bieát trình baøy baøi haùt theo hình thöùc ñôn ca, song ca, toáp ca... - HS bieát coâng thöùc caáu taïo cuûa gioïng Mi thöù. Giaùo vieân: Nguyeãn Thò Thúy Nga Giaùo aùn AÂm nhaïc 9 15 - HS bieát baøi TÑN soá 2 – Ngheä só vôùi caây ñaøn laø nhaïc Nga, ñöôïc vieát ôû gioïng Mi thöù, nhòp 3/4. Noùi ñuùng teân noát nhaïc, ñoïc ñuùng giai ñieäu, gheùp lôøi ca, keát hôïp goõ ñeäm hoaëc ñaùnh nhòp. 1.2.Kó naêng: - Reøn kyõ naêng haùt ñuùng saéc thaùi baøi haùt, ñuùng yeâu caàu khi chuyeån ñieäu thöùc baøi haùt Nuï cöôøi. - Ñoïc ñuùng cao ñoä, tröôøng ñoä baøi TÑN soá 2. 1.3.Thaùi ñoä: - Giaùo duïc tình caûm laïc quan, söï tin yeâu cuoäc soáng vaø tình thaân aùi höõu nghò giöõa thieáu nhi 2 nöôùc Vieät – Nga. 2. TROÏNG TAÂM: - HS ñoïc ñöôïc teân noát nhaïc vaø gheùp lôøi ca baøi TÑN soá 2. 3. CHUAÅN BÒ: 3.1. Giaùo vieân: - Maùy haùt, ñóa CD aâm nhaïc 9. - Ñaøn Organ, baûng phuï baøi TÑN soá 2. - GV taäp ñoïc nhaïc vaø haùt ñuùng lôøi baøi TÑN soá 2. 3.2.Hoïc sinh: - Hoïc thuoäc lôøi baøi haùt Nuï cöôøi. - Vieát baøi TÑN soá 2, nhaän xeùt, taäp nhaän teân noát baøi TÑN. 4. TIEÁN TRÌNH: 4.1.OÅn ñònh toå chöùc vaø kieåm dieän: - Kieåm tra só soá HS. - OÅn ñònh toå chöùc. + Lôùp 9A1: .........................; Lôùp 9A2: ......................... - Cho HS haùt moät baøi haùt taäp theå 4.2. Kieåm tra mieäng: Loàng gheùp vaøo noäi dung oân taäp 4.3. Baøi môùi: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV VAØ HS NOÄI DUNG BAØI HOÏC * Hoaït ñoäng 1: Vaøo baøi 1/ OÂn taäp baøi haùt: OÂn taäp baøi haùt “Nuï cöôøi”. “Nuï cöôøi”. - Cho hs nghe laïi baøi haùt moät laàn qua maùy ñóa. Nhaïc: Nga - HS laéng nghe vaø thöïc hieän. Phoûng dòch lôøi: Phaïm Tuyeân. - GV laéng nghe vaø söûa sai cho HS. - Baét gioïng cho caû lôùp haùt vaø voã tay theo phaùch. - HS laéng nghe vaø thöïc hieän. - Goïi moãi nhoùm thöïc hieän moät laàn GV löu yù nghe vaø söûa sai cuï theå cho töøng nhoùm. - Goïi caù nhaân 3-4 hoïc sinh thöïc hieän vaø cho ñieåm. - Goïi HS nhaän xeùt. - Löu yù söûa sai cho hoïc sinh ôû ñoaïn chuyeån ñieäu thöùc. 2/ Taäp ñoïc nhaïc: TÑN soá 2. Giaùo vieân: Nguyeãn Thò Thúy Nga Giaùo aùn AÂm nhaïc 9 16 * Hoaït ñoäng 2: Gioïng Mi thöù – TÑN soá 2. “Ngheä só vôùi caây ñaøn” Nhaïc: Nga “Ngheä só vôùi caây ñaøn” * Nhaän xeùt: Nhaïc: Nga - GV giôùi thieäu baûng phuï TÑN soá 2, yeâu caàu hs + Cao ñoä: Coù daáu thaêng baát thöôøng (reâ nhaän xeùt: thaêng). + Cao ñoä cuûa baøi haùt? + Tröôøng ñoä: ñôn, ñen, ñen chaám, traéng, traéng chaám. Lieân 3 moùc ñôn. + Tröôøng ñoä ñöôïc söû duïng trong baøi haùt? + Nhòp: 3/4 + Gioïng: Mi thöù. + Nhòp cuûa baøi haùt? + Baøi haùt ñöôïc vieát ôû gioïng gì? - Ñoïc nhaïc + Caáu truùc: Baøi TÑN coù 4 caâu * Daïy ñoïc: - Luyeän thanh: Cho hs ñoïc gam Mi thöù 2-3 laàn ñi leân, ñi xuoáng. - Caâu 1: GV ñaùnh ñaøn 3-4 laàn roài baét nhòp cho hs ñoïc theo (2 – 3 laàn) ñeán khi ñoïc ñuùng, löu yù höôùng daãn cho hs ñoïc ñuùng lieân 3 moùc ñôn. - Caâu 2: GV ñaùnh ñaøn 3-4 laàn roài baét nhòp cho hs ñoïc theo (2 – 3 laàn) ñeán khi ñoïc ñuùng, löu yù söûa sai ôû daáu hoaù baát thöôøng. - OÂn caâu 1 & 2 theo toå, nhoùm… Caâu 3: GV ñaùnh ñaøn 3-4 laàn roài baét nhòp cho hs ñoïc theo (2 – 3 laàn) ñeán khi ñoïc ñuùng. - Caâu 4: GV ñaùnh ñaøn 3-4 laàn roài baét nhòp cho hs ñoïc theo (2 – 3 laàn) ñeán khi ñoïc ñuùng. - OÂn caâu 3 – 4: 2 ñeán 3 laàn. - GV nhaän xeùt, söûa sai( neáu coù) - Taäp töông töï nhö vaäy vôùi nhöõng caâu coøn laïi theo loái moùc xích. TÑN caû baøi. - OÂn caû baøi: 2 laàn. - Cho hs ñoïc caû baøi keát hôïp goõ phaùch, gheùp lôøi. - Gv chia lôùp thaønh 2 daõy: 1 daõy ñoïc nhaïc, daõy kia gheùp lôøi ca, ngöôïc laïi - Gv chuù yù söûa sai cuï theå cho HS. - Goïi 3-4 nhoùm thöïc hieän laïi baøi TÑN. - Goïi caùc nhoùm nhaän xeùt laãn nhau. - Goïi caù nhaân HS thöïc hieän. - Goïi HS nhaän xeùt. - GV choát yù keát hôïp cho ñieåm. - Gv höôùng daãn hs caùch haùt ñoái ñaùp: Nöûa lôùp haùt caâu 1, nöûa lôùp haùt caâu 2. Ngöôïc laïi. Giaùo vieân: Nguyeãn Thò Thúy Nga Giaùo aùn AÂm nhaïc 9 17 4.4. Caâu hoûi, baøi taäp cuûng coá: - Caâu 1: Haùt keát hôïp voã tay theo phaùch baøi haùt Nuï cöôøi. - Caâu 2: Ñoïc nhaïc vaø gheùp lôøi keát hôïp goõ phaùch baøi TÑN soá 2. 4.5. Höôùng daãn hoïc sinh töï hoïc: - Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát hoïc naøy: + Thuoäc lôøi, haùt ñuùng giai ñieäu keát hôïp goõ phaùch baøi haùt Nuï cöôøi. + Ñoïc nhaïc, keát hôïp gheùp lôøi ca vaø voã tay theo phaùch baøi TÑN soá 2. - Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát hoïc tieáp theo: + Ñoïc nhaïc, keát hôïp gheùp lôøi ca vaø voã tay theo phaùch baøi TÑN soá 2. + Ñoïc tìm hieåu tröôùc phaàn nhaïc lí: Sô löôïc veà hôïp aâm. + Ñoïc vaø tìm hieåu phaàn ANTT: Nhaïc só Trai-coáp-xki. 5.RUÙT KINH NGHIEÄM: Noäi dung:.............................................................................................................................. . ............................................................................................................................................. . ............................................................................................................................................. . ............................................................................................................................................. Phöông phaùp:........................................................................................................................ . ............................................................................................................................................. . ............................................................................................................................................. . ............................................................................................................................................. Phöông tieän:.......................................................................................................................... . ............................................................................................................................................. . ............................................................................................................................................. . ............................................................................................................................................. . ............................................................................................................................................. Giaùo vieân: Nguyeãn Thò Thúy Nga Giaùo aùn AÂm nhaïc 9 18 Baøi: 02 – tieát: 06 Tuaàn daïy: 06 Ngày dạy:20/09/2011 OÂn taäp Taäp ñoïc nhaïc: TÑN SOÁ 2. Nhaïc lí: SÔ LÖÔÏC VEÀ HÔÏP AÂM. AÂm nhaïc thöôøng thöùc: NHAÏC SÓ TRAI-COÁP-XKI. 1.MUÏC TIEÂU: 1.1.Kieán thöùc: - HS ñoïc ñuùng giai ñieäu, gheùp lôøi ca baøi TÑN soá 2, keát hôïp goõ ñeäm. - HS bieát khaùi nieäm veà hôïp aâm, phaân bieät ñöôïc hôïp aâm 3 vaø hôïp aâm 7. - HS bieát vaøi neùt veà tieåu söû vaø söï nghieäp cuûa Nhaïc só Trai-coáp-xki. 1. 2.Kyõ naêng: - Ñoïc troâi chaûy baøi TÑN soá 2 keát hôïp ñaùnh nhòp. 1.3. Thaùi ñoä: - Bieát traân troïng nhaïc só thieân taøi Trai-coáp-xki vaø caùc taùc phaåm aâm nhaïc noåi tieáng cuûa oâng. 2.TROÏNG TAÂM: - Hieåu bieát sô löôïc veà hôïp aâm. - Hieåu bieát sô löôïc veà nhaïc só Trai-coáp-xki. 3.CHUAÅN BÒ: 3.1.Giaùo vieân: - Maùy haùt ñóa. - Ñóa CD aâm nhaïc 9, - Baûng phuï TÑN soá 2. - Aûnh Trai-coáp-xki(Neáu coù). Giaùo vieân: Nguyeãn Thò Thúy Nga Giaùo aùn AÂm nhaïc 9 19 3.2.Hoïc sinh: - Sgk vaø duïng cuï hoïc taäp boä moân. - Ñoïc tröôùc noäi dung nhaïc lí vaø aâm nhaïc thöôøng thöùc trong SGK. 4.TIEÁN TRÌNH: 4.1.OÅn ñònh toå chöùc vaø kieåm dieän: - Kieåm tra só soá. +9A1:…………………………………………………………………………………………… +9A2:…………………………………………………………………………………………… +9A3:…………………………………………………………………………………………… - OÅn ñònh choã ngoài - Haùt taäp theå. 4.2.Kieåm tra mieäng: * Caâu 1: Gioïng Mi thöù hoaø thanh coù ñaëc ñieåm gì? Ñaùp aùn: Gioïng Mi thöù hoaø thanh coù ñaëc ñieåm laø coù 1 daáu Pha thaêng. * Caâu 2: Ñoïc nhaïc gheùp lôøi keát hôïp ñaùnh nhòp TÑN soá 2. 4.3.Baøi môùi: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV VAØ HS * Hoaït ñoäng 1: Vaøo baøi OÂn taäp TÑN soá 2. - Luyeän thanh: Cho hs ñoïc gam Mi thöù 2 - 3 laàn. - GV ñaùnh ñaøn cho hs nghe laïi baøi TÑN soá 2 töø 1 ñeán 2 laàn, yeâu caàu hoïc sinh löu yù vaø ñoïc theo . - Cho caû lôùp ñoïc keát hôïp voã tay theo phaùch nhòp ¾. - GV laéng nghe va 2sua73 sai cho HS. - Goïi moãi nhoùm thöïc hieän 1-2 laàn, giaùo vieân nghe vaø söûa sai (löu yù ñoïc chính xaùc cao ñoä, tröôøng ñoä lieân 3 ñôn, caùc choã luyeán …). - Goïi 3 – 4 hoïc sinh thöïc hieän, giaùo vieân cho ñieåm. * Hoaït ñoäng 2: Nhaïc lí: Sô löôïc veà hôïp aâm. - GV giôùi thieäu baûng phuï veà giai ñieäu coù hoaø aâm vaø khoâng coù hoaø aâm (keát hôïp ñaùnh ñaøn). - GV ñaët caâu hoûi cho HS: + Hôïp aâm laø gì? TD 1: SGK trang 19 veà hôïp aâm. * Moät soá loaïi hôïp aâm: a/ Hôïp aâm 3: - GV giôùi thieäu baûng phuï veà hôïp aâm 3: TD: 2 / SGK + AÂm 1 caùch aâm 3 quaõng maáy? Giaùo vieân: Nguyeãn Thò Thúy Nga NOÄI DUNG BAØI HOÏC 1/ OÂn taäp TÑN soá 2: “Ngheä só vôùi caây ñaøn” Nhaïc Nga. 2/ Sô löôïc veà hôïp aâm: a/ Hôïp aâm: + Laø söï vang leân ñoàng thôøi cuûa 3-45 aâm caùch nhau moät quaõng 3. + TD 1/SGK 19 b/ Moät soá loaïi hôïp aâm: - Hôïp aâm 3: goàm 3 aâm, caùc aâm caùch nhau quaõng 3. Hai aâm ngoaøi cuøng taïo thaønh quaõng 5. TD 2 SGK/19 + AÂm Ñoâ vaø aâm Mi caùch nhau 1 quaõng 3 tröôûng. + AÂm Mi vaø aâm Son caùch nhau 1 Giaùo aùn AÂm nhaïc 9 + AÂm 3 caùch aâm 5 quaõng maáy? + AÂm 1 caùch aâm 5 quaõng maáy?  Hôïp aâm 3 goàm 3 aâm, caùc aâm caùch nhau quaõng 3. Hai aâm ngoaøi cuøng taïo thaønh quaõng 5. (TD: 2 / SGK) + AÂm Ñoâ vaø aâm Mi caùch nhau 1 quaõng 3 tröôûng. + AÂm Mi vaø aâm Son caùch nhau 1 quaõng 3 thöù + AÂm Ñoâ vaø aâm Son caùch nhau 1 quaõng 5 ñuùng. - GV: Tuyø theo caùch saép xeáp caùc quaõng 3 tröôûng, ba thöù maø taïo thaønh caùc hôïp aâm tröôûng, hôïp aâm thöù vaø caùc hôïp aâm khaùc. + TD 3/SGK (Hôïp aâm 3 tröôûng, 3 thöù) b/ Hôïp aâm 7: - GV giôùi thieäu baûng phuï veà hôïp aâm 7: TD / SGK trang 20.  Hôïp aâm 7 goàm 4 aâm, caùc aâm caùch nhau quaõng 3. Hai aâm ngoaøi cuøng taïo thaønh quaõng 7. - TD / SGK trang 20. + Hôïïp aâm Son 7 coù 2 aâm ngoaøi cuøng laø Son vaø Pha taïo thaønh quaõng 7. + Hôïp aâm Pha 7 coù 2 aâm ngoaøi cuøng laø Pha vaø Mi taïo thaønh quaõng 7. - GV: noùi roõ veà taùc duïng cuûa hôïp aâm vaø neâu thí duï ñeå HS hieåu. * Hoaït ñoäng 3: AÂm nhaïc thöôøng thöùc Nhaïc só TRAI-COÁP-XKI. - Giôùi thieäu aûnh TRAI-COÁP-XKI. - Goïi 2 hs ñoïc noäi dung SGK. - GV noùi theâm veà cuoäc ñôøi vaø söï nghieäp cuûa oâng, cho hs nghe trích ñoaïn caùc taùc phaåm giao höôûng cuûa oâng (giao höôûng soá 6, Vuõ kòch Hoà thieân nga) vaø baøi haùt Coâ gaùi mieàn ñoàng coû. 20 quaõng 3 thöù + AÂm Ñoâ vaø aâm Son caùch nhau 1 quaõng 5 ñuùng. Tuyø theo caùch saép xeáp caùc quaõng 3 tröôûng, ba thöù maø taïo thaønh caùc hôïp aâm tröôûng, hôïp aâm thöù vaø caùc hôïp aâm khaùc. TD 3 SGK/19 - Hôïp aâm 7: Hôïp aâm 7 goàm 4 aâm, caùc aâm caùch nhau quaõng 3. Hai aâm ngoaøi cuøng taïo thaønh quaõng 7. TD: SGK/ 20. + Hôïïp aâm Son 7 coù 2 aâm ngoaøi cuøng laø Son vaø Pha taïo thaønh quaõng 7. + Hôïïp aâm Pha 7 coù 2 aâm ngoaøi cuøng laø Pha vaø Mi taïo thaønh quaõng 7. 3/ AÂm nhaïc thöôøng thöùc: Nhaïc só TRAI-COÁP-XKI. - Pi-oát I-lích Trai-coáp-xki ngöôøi Nga, sinh ngaøy 2/4/1840, maát ngaøy 25/1/1893 taïi Xanh Peâ-tec-bua. - Caùc taùc phaåm noåi tieáng: Vuõ kòch Hoà Thieân nga, nhaïc kòch Eùp-gheâ-nhi OÂnheâ-ghin, Baûn giao höôûng soá 6… 4.4.Caâu hoûi, baøi taäp cuûng coáø: - Caâu 1: Theá naøo laø hôïp aâm? Keå caùc loaïi hôïp aâm maø em bieát? Ñaùp aùn caâu 1: Laø söï vang leân ñoàng thôøi cuûa 3-4-5 aâm caùch nhau moät quaõng 3. Coù 2 loaïi hôïp aâm: hôïp aâm 3 vaø hôïp aâm 7. - Caâu 2: Theá naøo laø hôïp aâm ba vaø hôïp aâm baûy? Ñaùp aùn caâu 1: + Hôïp aâm 3: goàm 3 aâm, caùc aâm caùch nhau quaõng 3. Hai aâm ngoaøi cuøng taïo thaønh quaõng 5. + Hôïp aâm 7: Hôïp aâm 7 goàm 4 aâm, caùc aâm caùch nhau quaõng 3. Hai aâm ngoaøi cuøng taïo thaønh quaõng 7. Giaùo vieân: Nguyeãn Thò Thúy Nga
- Xem thêm -