Tài liệu Giáo án âm nhạc lớp 9 trọn bộ_cktkn_bộ 11

  • Số trang: 34 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 43 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Trêng THCS Qu¶ng Trêng Ngµy so¹n:09/01/2014 Ngµy d¹y:11/01/2014 TiÕt:1 Häc h¸t: Bãng d¸ng mét ng«i trêng I. Môc tiªu: - HS h¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca bµi Bãng d¸ng mét ng«i trêng, thÓ hiÖn ®óng nh÷ng chç ®¶o ph¸ch cã trong bµi. - LuyÖn tËp c¸ch h¸t hoµ giäng, h¸t lÜnh xíng - Qua néi dung bµi h¸t, gi¸o dôc c¸c em cã t×nh c¶m yªu mÕn m¸i trêng II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: - Nh¹c cô quen dïng: ®µn Organ - TËp ®Öm ®µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi Bãng d¸ng mét ng«i trêng. III. TiÕn tr×nh d¹y häc: 1. æn ®Þnh tæ chøc: 2. Bµi míi H§ cña GV GV ghi b¶ng Néi dung Häc h¸t : H§ cña HS HS ghi bµi Bãng d¸ng mét ng«i trêng GVthuyÕt tr×nh 1. GV giíi thiÖu mét sè nÐt vÒ nh¹c sÜ Hoµng L©n HS nghe vµ bµi h¸t. GV ®iÒu khiÓn 2. GV cho HS nghe bµi h¸t qua b¨ng hoÆc Gv tù HS nghe tr×nh bµy. GV hái 3.Chia c©u, chia ®o¹n: Bµi h¸t gåm mÊy ®o¹n? HS tr¶ lêi Bµi h¸t gåm hai ®o¹n, ®o¹n a tõ ®Çu ®Ðn tron lßng chóng ta, ®o¹n nµy viÕt ë nhÞp 4/4. §o¹n b lµ phÇn tiÕp theo, viÕt ë nhÞp 2/4. Gv ®µn 4. LuyÖn thanh: 1-2 phót LuyÖn thanh GVhíng dÉn 5. TËp tõng c©u: DÞch giäng = -5 HS thùc hiÖn GV h¸t mÉu vµ GV h¸t mÉu c©u mét, sau ®ã ®µn giai ®iÖu c©u HS tËp h¸t híng dÉn nµy 2-3 lÇn, yªu cÇu HS nghe vµ h¸t nhÈm theo. Nh÷ng chç ®¶o ph¸ch, dÊu lÆng vµ nèt hoa mÜ t¬ng ®èi khã h¸t, GV cã thÓ h¸t mÉu kÜ h¬n hoÆc chØ ®Þnh HS cã n¨ng khiÕu lµm mÉu cho c¸c b¹n. GV®iÒu khiÓn GV tiÕp tôc ®µn c©u mét vµ b¾t nhÞp cho HS h¸t HS thùc hiÖn cïng víi tiÕng ®µn, híng dÉn HS h¸t ®óng hai chç ®¶o ph¸ch trong c©u h¸t nµy. Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 9 N¨m häc 2013 - 2014 -1- Trêng THCS Qu¶ng Trêng GV yªu cÇu TËp t¬ng tù víi c¸c c©u tiÕp theo, HS cÇn thùc HS thùc hiÖn hiÖn ®óng nhøng chç ng©n dµi, dÊu lÆng. Khi tËp xong, GV yªu cÇu c¸c em h¸t kÕt nèi l¹i ®Ó thµnh bµi hoµn chØnh. GV nhËn xÐt vµ híng dÉn c¸c em söa nh÷ng châ cha ®¹t. GV®iÒu khiÓn 6. H¸t ®Çy ®ñ c¶ bµi HS tr×nh bµy GV h¸t ®o¹n a, HS h¸t ®o¹n b. Sau ®ã ®æi l¹i c¸ch tr×nh bµy, khi Gv h¸t, HS cÇn l¾ng nghe, c©c em tù kiÓm tra xem h¸t ®óng cha vµ söa l¹i cho ®óng. GV híng dÉn GV yªu cÇu Hs thÓ hiÖn s¾c th¸i ®o¹n a s«i næi, HS thùc hiÖn vµ ®Öm ®µn linh ho¹t, ®o¹n b tha thiÕt, l«i cuèn vµ híng dÉn c¸ch ph¸t ©m, nh¾c c¸c em lÊy h¬i vµ söa nhøng chç cßn sai tronmg toµn bé bµi h¸t. 7. Tr×nh bµy bµi h¸t ë møc ®é hoµn chØnh GV thao t¸c GV chon tiÕt ®iÖu Disco, tèc ®é 124 ®Öm. GV yªu cÇu vµ H¸t toµn bé bµi vµ nh¾c l¹i c©u kÕt “ Cµng l¾ng HS tr×nh bµy ®Öm ®µn s©u - bãng d¸ng ng«i trêng thªm lÇn n÷a. bµi h¸t. GV®iÒu khiÓn 8. Cñng cè bµi HS thùc hiÖn Tõng tæ ®øng t¹i chç tr×nh bµy bµi h¸t, tæ trëng cö mét HS b¾t nhÞp. 3. DÆn dß: - VÒ nhµ «n l¹i bµi h¸t ®Ó h¸t mét c¸ch thuÇn thôc. - Ph¶i h¸t ®óng vµ thuéc giai ®iÖu vµ lêi ca ®Ó lÇn sau kiÓm tra - Xem tríc bµi T§N sè 1. 4. Rót kinh nghiÖm: ……………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… *** TiÕt:2 Nh¹c lÝ:: S¬ lîc vÒ TËp ®äc nh¹c: Giäng Son qu·ng Ngµy so¹n:16/01/2014 Ngµy d¹y:18/01/2014 trëng-T§N sè 1 I. Môc tiªu: Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 9 -2- N¨m häc 2013 - 2014 Trêng THCS Qu¶ng Trêng - HS t×m hiÓu vÒ qu·ng trong ©m nh¹c - HS biªt c«ng thøc giäng Son trëng, T§N vµ h¸t lêi bµi T§N sè 1- C©y s¸o. ThÓ hiÖn ®óng trêng ®é mãc ®¬n chÊm d«i, mãc kÐp trong bµi T§N. II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: - Nh¹c cô quen dïng: ®µn organ - §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi Bãng d¸ng mét ng«i trêng - §µn, ®äc nh¹c vµ h¸t ®óng bµi T§N sè 1 - C©y s¸o - TËp ®µn giai ®iÖu c¶ bµi C©y s¸o. III. TiÕn tr×nh d¹y häc: 1. æn ®Þnh tæ chøc: 2. KiÓm tra bµi cò: Tr×nh bµy bµi h¸t Bãng d¸ng mét ng«i trêng 3. Bµi míi H§ cña GV Néi dung H§ cña HS GV ghi b¶ng GV giíi thiÖu I. Nh¹c lÝ: S¬ lîc vÒ qu·ng - ë líp 7 chóng ta ®· t×m hiÓu s¬ lîc vÒ qu·ng trong ©m nh¹c. Qu·ng lµ kho¶ng c¸ch vÒ cao ®é gi÷a hai ©m thanh, ©m thÊp gäi lµ ©m gèc, ©m cao gäi lµ ©m ngän. -Tªn cña mçi qu·ng ®îc dùa trªn sè bËc vµ sè cung gi÷a hai ©m thanh. - Thùc hiÖn mét sè bµi tËp vÒ qu·ng + H·y lÊy vÝ dô vÒ c¸c qu·ng 2,3,4,5,6 ? + Cho ©m gèc lµ nèt Mi, h·y t×m ©m ngän cã qu·ng 3, qu·ng 5, qu·ng 7. + GV cho thªm mét sè bµi tËp n÷a vµ yªu cÇu c¸c em hoµn thµnh HS ghi bµi HS theo dâi vµ nhí l¹i kiÕn thøc II. TËp ®äc nh¹c: HS ghi bµi GV ghi b¶ng GV chØ ®Þnh GV ghi b¶ng HS thùc hiÖn HS ch÷a bµi tËp Giäng son trëng - T§N sè1: C©y s¸o GV giíi thiÖu Giäng Son trëng cã ©m chñ Son vµ cã ho¸ biÓu lµ HS theo dâi mét dÊu th¨ng. GV yªu cÇu H·y ghi c«ng thøc giäng Son trëng. HS ghi CT GV hái H·y nªu sù kh¸c nhau gi÷a giäng Son trëng vµ HS tr¶ lêi giäng §o trëng? ( cã c«ng thøc gièng nhau nhng kh¸c nhau vÒ ©m chñ ). GV ®µn Gv ®µn gam G vµ C ®Ó HS c¶m nhËn sù kh¸c nhau HS nghe gi÷a hai gam nµy. GV ®µn - Gv ®µn gam G 2-3 lÇn, HS nghe vµ ®äc cïng ®µn. HS thùc hiÖn Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 9 N¨m häc 2013 - 2014 -3- Trêng THCS Qu¶ng Trêng * TËp ®äc nh¹c: T§N sè 1: C©y s¸o GV giíi thiÖu - B¶n nh¹c C©y s¸o cã bèn c©u, mçi c©u cã bèn nhÞp. C©u 1 vµ c©u3 cã h×nh tiÕt tÊu gièng nhau, c©u 2 vµ c©u 4 còng vËy. - T§N tõng c©u: GV ®µn vµ h- DÞch giäng -5, ®¸nh giai ®iÖu c©u 1 kho¶ng 2-3 lÇn íng dÉn sau ®ã b¾t nhÞp ®Ó HS tù ®äc ®Ó GV híng dÉn cho HS ®äc ®óng trêng ®é mãc ®¬n chÊm d«i vµ mãc kÐp. GV kÕt hîp sö dông nh¹c cô vµ ®¸nh mÉu. GVhíng dÉn TËp t¬ng tù víi c¸c c©u cßn l¹i - GhÐp c©u 1 - 2, c©u3 - 4, ®äc nh¹c c¶ bµi. Gv ®Öm ®µn - Tr×nh bµy hoµn chØnh GV ®Öm ®µn cho c¶ líp ®äc nh¹c vµ ghÐp lêi. Nöa líp ®äc nh¹c, nöa líp h¸t lêi sau ®ã ®æi l¹i c¸ch tr×nh bµy. GV ®µn C¶ líp cïng ®äc nh¹c vµ ghÐp lêi kÕt hîp gâ ph¸ch vµ gâ ®Öm hai ©m s¾c. GV kiÓm tra - Tõng tæ, nhãm hoÆc c¸ nh©n tr×nh bµy bµi T§N, nh÷ng em kh¸c nghe vµ nhËn xÐt. HS theo dâi HS nghe HS thùc hiÖn HS ghÐp lêi HS ®äc nh¹c vµ h¸t lêi HS thùc hiÖn 4. DÆn dß: - VÒ nhµ «n l¹i bµi T§N, c¸c kiÕn thøc nh¹c lÝ. - ¤n l¹i bµi h¸t Bãng d¸ng mét ng«i trêng - Xem tríc bµi ¢NTT vÒ ca khóc thiÕu nhi phæ th¬. 5. Rót kinh nghiÖm: ……………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… *** Ngµy so¹n:22/01/2014 Ngµy d¹y:24/01/2014 TiÕt:3 ¤n tËp bµi h¸t : Bãng d¸ng mét ng«i trêng ¤n tËp TËp ®äc nh¹c: T§N sè 1 ¢ m nh¹c thêng thøc : Ca khóc thiÕu nhi phæ th¬ I. Môc tiªu: Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 9 -4- N¨m häc 2013 - 2014 Trêng THCS Qu¶ng Trêng - HS h¸t ®óng giai diÖu vµ thuéc lêi ca bµi h¸t “Bãng d¸ng mét ng«i trêng”. TËp tr×nh bµy bµi h¸t qua c¸ch h¸t hoµ giäng, h¸t lÜnh xíng. - ¤n tËp bµi tËp ®äc nh¹c C©y s¸o ®Ó HS ®äc nh¹c ®óng vµ thuÇn thôc h¬n. - HS cã thªm kiÕn thøc ©m nh¹c phæ th«ng qua bµi Ca khóc thiªu nhi phæ th¬ II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: - Nh¹c cô quen dïng: §µn Organ. - M¸y nghe vµ b¨ng nh¹c c¸c bµi h¸t ®Ó giíi thiÖu vÒ ca khóc thiÕu nhi phæ th¬. - TËp tr×nh bµy mét sè ®o¹n trÝch ca khóc phæ th¬ ®Ó cã thÓ giíi thiÖu cho HS. III. TiÕn tr×nh d¹y häc: 1. æn ®Þnh tæ chøc: 2. KiÓm tra bµi cò: Tr×nh bµy bµi h¸t: Bãng d¸ng mét ng«i trêng? 3. Bµi míi H§ cña GV Néi dung H§ cña HS GV ghi b¶ng GV thùc hiÖn GV nh¾c nhë I. ¤n tËp bµi h¸t: Bãng d¸ng mét ng«i trêng GV ®Öm ®µn vµ tr×nh bµy hoµn chØnh bµi h¸t GV lu ý: Mét vµ chç trong bµi h¸t cÇn tËp kü ®Ó h¸t ®óng lµ ®¶o ph¸ch, nèt ng©n dµi, dÊu lÆng. §o¹n b cÇn thÓ hiÖn ®óng träng ©m c¸c c©u h¸t khi chóng thêng thay ®æi. GV ®Öm ®µn vµ yªu cÇu HS tËp h¸t víi tèc ®é: H¬i chËm, h¬i nhanh, võa ph¶i. GV chØ ®Þnh mét sè HS tr×nh bµy tõng ®o¹n trong bµi h¸t, yªu cÇu c¸c em thuéc lêi, h¸t diÔn c¶m. GV söa nh÷ng chç cßn sai hoÆc híng dÉn c¸c em h¸t hay h¬n. Tõng tæ cö HS lÜnh xíng h¸t ®o¹n a, nh÷ng em h¸t h¸t hoµ giäng ®o¹n b. Nhãm HS tr×nh bµy bµi h¸t tríc líp víi h×nh thøc tèp ca cã lÜnh xíng. HS ghi bµi HS nghe HS ghi nhí vµ thùc hiÖn GV ®Öm ®µn GV chØ ®Þnh GV yªu cÇu GV kiÓm tra II. ¤n tËp TËp ®äc nh¹c: T§N sè 1: C©y s¸o GV ®Öm ®µn, ®äc nh¹c vµ h¸t lêi hoµn chØnh bµi T§N sè 1 C©y s¸o. GV ®iÒu Chia líp thµnh hai d·y T§N vµ h¸t lêi theo c¸ch khiÓn ®èi ®¸p, mçi d·y tr×nh bµy mét c©u. GV híng dÉn HS ®äc nh¹c, h¸t lêi kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch, GV ghi b¶ng GV tr×nh bµy Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 9 -5- HS thùc hiÖn HS tr×nh bµy HS thùc hiÖn HS lªn kiÓm tra HS ghi bµi HS theo dâi HS tr×nh bµy HS ®äc nh¹c, N¨m häc 2013 - 2014 Trêng THCS Qu¶ng Trêng GV ph¸t hiÖn nh÷ng chç cßn sai vµ híng dÉn c¸c em söa l¹i. GV ®µn vµ NhËn biÕt tõng c©u vµ ®äc nh¹c: GV ®µn giai ®iÖu chØ ®Þnh 5 nèt cuèi cña mçi c©u, kh«ng theo thø tù trong bµi. HS l¾ng nghe, cho biÕt ®ã lµ c©u sè mÊy, ®äc nh¹c vµ h¸t lêi c¶ c©u. GV híng dÉn HS ®äc nh¹c, h¸t lêi kÕt hîp gâ ®Öm hai ©m s¾c. GV ph¸t hiÖn nh÷ng chç sai vµ híng dÉn c¸c em söa l¹i. GV kiÓm tra KiÓm tra mét vµi HS xung phong tr×nh bµy bµi tËp ®äc nh¹c. GV ghi b¶ng III. ¢m nh¹c thêng thøc: h¸t vµ gâ ®Öm HS nghe, nhËn biÕt råi ®äc nh¹c, h¸t lêi c¶ c©u. HS thùc hiÖn HS lªn kiÓm tra HS ghi bµi Ca khóc thiÕu nhi phæ th¬ GV®iÒu khiÓn GV hái GV kÕt luËn GV hái HS t×m hiÓu vÒ néi dung nµy qua c¸c bíc sau: - ThÕ nµo lµ ca phæ th¬? Lµ bµi h¸t ®îc h×nh thµnh tõ bµi th¬ cã tríc. - §Æc ®iÓm cña nh÷ng ca khóc thiÕu nhi phæ th¬ lµ g×? ( SGK) - Em h·y nªu mét sè c¸ch phæ th¬ kh¸c nhau? GV giíi thiÖu GV giíi thiÖu vµ ph©n tÝch cho HS mét sè ®o¹n trÝch ca khóc phæ th¬: H¹t g¹o lµng ta, B¸c Hå – Ngêi cho em tÊt c¶… GV ®iÒu - GV cho HS nghe mét sè ca khóc phæ th¬ qua khiÓn b¨ng nh¹c HS tr¶ lêi HS tr¶ lêi HS theo dâi HS nghe 4. DÆn dß: - VÒ nhµ «n l¹i bµi h¸t vµ bµi T§N ®Ó h¸t vµ T§N mét c¸ch thuÇn thôc. - Su tÇm nh÷ng ca khóc phæ th¬ ngoµi nh÷ng bµi h¸t ®· ®îc giíi thiÖu 5. Rót kinh nghiÖm: ……………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Ngµy so¹n:06/02/2014 Ngµy d¹y:08/02/2014 TiÕt:4 Häc h¸t: Nô cêi I. Môc tiªu: - HS h¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca bµi Nô cêi, HS thùc hiÖn ®óng viÖc chuyÓn tõ giäng §« trëng qua giäng §« thø - HS biÕt tr×nh bµy bµi h¸t víi nhiÒu h×nh thøc. Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 9 -6- N¨m häc 2013 - 2014 Trêng THCS Qu¶ng Trêng - Qua néi dung bµi h¸t, gi¸o dôc c¸c em biÕt gi÷ g×n sù hån nhiªn cña tuæi häc trß, biÕt mang niÒm vui vµ tiÕng cêi ®Õn víi mäi ngêi. II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: - Nh¹c cô: §µn Organ. - §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi Nô cêi - Mét vµi tranh ¶nh minh ho¹ vÒ níc Nga, bµi h¸t Nga III. TiÕn tr×nh d¹y häc: 1. æn ®Þnh tæ chøc: 2. KiÓm tra bµi cò: 3. Bµi míi: H§ cña GV Néi dung H§ cña HS Gv ghi b¶ng Häc h¸t: Nô cêi HS ghi bµi GV thuyÕt 1. Giíi thiÖu vÒ bµi h¸t vµ t¸c gi¶: N¨m 1977, bé HS nghe tr×nh phim ho¹t h×nh “ Chuét chòi £-nèt” cña ho¹ sÜ A. Xu- khèp ®· ®îc tr×nh chiÕu ë níc Nga vµ ®îc c¸c b¹n nhá rÊt yªu thÝch. Nô cêi lµ bµi h¸t chÝnh trong bé phim nµy, bµi h¸t do V. Sain-xki viÕt nh¹c vµ A. Pliaxc«p-xki viÕt lêi. Víi h×nh tîng tiÕng cêi ®Çy vÎ trong s¸ng, hån nhiªn vµ nhÝ nh¶nh, bµi h¸t kh«ng chØ ®îc tuæi thiÐu niªn mµ ngêi lín còng yªu thÝch. Bµi Nô cêi ®îc dÞch sang nhiÒu thø tiÕng, lêi ViÖt do nh¹c sÜ Ph¹m Tuyªn pháng dÞch. GV ®iÒu khiÓn 2. Nghe b¨ng h¸t mÉu hoÆc Gv tù tr×nh bµy HS nghe GV hái 3. Chia ®o¹n, chia c©u: Bµi h¸t gåm hai lêi vµ cã HS tr¶ lêi hai ®o¹n. H·y chia ®o¹n theo tÝnh ch¸t ©m nh¹c cña tõng ®o¹n? GV ®µn 4. LuyÖn thanh: 1-2 phót LuyÖn thanh GV híng dÉn 5. TËp h¸t tõng c©u :DÞch giäng = -3 HS tËp h¸t - Häc h¸t ®o¹n 1: GV ®iÒu khiÓn GV ®µn c©u 1 kho¶ng 2-3 lÇn, yªu cÇu HS nghe vµ HS h¸t h¸t nhÈm theo. GV híng dÉn GV tiÕp tôc ®µn c©u 1 vµ b¾t nhÞp cho HS h¸t cïng HS thùc hiÖn víi ®µn. Nh¾c HS ng©n ®ñ trêng ®é. TËp t¬ng tù víi c©u 2 Khi tËp xong hai c©u, GV cho h¸t nèi liÒn hai c©u. GV chØ ®Þnh GV chØ ®Þnh 1-2 HS h¸t l¹i hai c©u nµy. HS tr×nh bµy Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 9 N¨m häc 2013 - 2014 -7- Trêng THCS Qu¶ng Trêng TËp c©u 3, c©u 4 theo c¸ch t¬ng tù GV híng dÉn - Häc h¸t ®o¹n 2: §o¹n 2 chuyÓn sang giäng §« thø lµ ®iÓm khã cña bµi h¸t, Gv cã thÓ h¸t mÉu hoÆc chØ ®Þnh HS cã n¨ng khiÕu lµm mÉu cho c¸c b¹n. HS tËp c¸ch h¸t nhanh, thÓ hiÖn t×nh ®oµn kÕt, niÒm tin, sù l¹c quan. 6. H¸t ®Çy ®ñ c¶ bµi GV ®iÒu khiÓn GV híng dÉn HS h¸t lÜnh xíng vµ ph©n c«ng nhiÖm vô cho c¸c em. 7. Tr×nh bµy bµi h¸t hoµn chØnh: GV ®Öm ®µn GV chän tiÕt ®iÖu Polka pop, Tem = 126 GV yªu cÇu Tr×nh bµy hai lêi cña bµi, HS võa h¸t võa gâ ph¸ch. Trong bµi Nô cêi, mçi ph¸ch lµ mét nèt tr¾ng, HS gâ nhÞp nhÑ nhµng hoµ víi giai ®iÖu cña lêi ca. 8. Cñng cè bµi GV yªu cÇu, Tæ trëng ®iÒu khiÓn tæ m×nh tr×nh bµy bµi Nô cêi, ®¸nh gi¸ chän 2 trong 3 h×nh thøc sau: d¬n ca, song ca, tèp ca. HS h¸t ®o¹n 2 HS tr×nh bµy HS tr×nh bµy HS tr×nh bµy 4. DÆn dß: - VÒ nhµ «n l¹i bµi h¸t ®Ó h¸t mét c¸ch thuÇn thôc. - Ph¶i h¸t ®óng vµ thuéc giai ®iÖu vµ lêi ca ®Ó lÇn sau kiÓm tra. - ChuÈn bÞ bµi míi: TiÕt 5: Giéng Mi thø lµ g×? TËp ®äc tªn nèt bµi TËp ®äc nh¹c sè 2 vµ cho biÕt bµi TDN ®îc viÕt ë giäng g× ? 5. Rót kinh nghiÖm: ……………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Ngµy so¹n:12/02/2014 ¤n tËp h¸t : Nô cêi TËp ®äc nh¹c: Giäng Mi thø TiÕt:5 Ngµy d¹y:15/02/2014 - T§N sè 2 I. Môc tiªu: - HS tr×nh bµy bµi h¸t Nô cêi b»ng h×nh thøc sau: §¬n ca, tèp ca. - HS n¾m ®îc c«ng thøc giäng Mi thø, tËp ®äc nh¹c vµ h¸t lêi bµi T§N sè 2 - NghÖ sÜ víi c©y ®µn. II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 9 -8- N¨m häc 2013 - 2014 Trêng THCS Qu¶ng Trêng - Nh¹c cô: §µn Organ. - §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi Nô cêi - §Öm ®µn, ®äc nh¹c vµ h¸t thuÇn thôc bµi NghÖ sÜ víi c©y ®µn. III. TiÕn tr×nh d¹y häc: 1. æn ®Þnh tæ chøc: 2. KiÓm tra bµi cò: ( Lßng ghÐp) 3. Bµi míi: H§ cña GV Néi dung H§ cña HS I. ¤n tËp bµi h¸t: Nô cêi - Nghe bµi h¸t qua b¨ng ®Þa nh¹c. - GV yªu cÇu HS thuéc lêi 1 vµ h¸t diÔn c¶m. HS h¸t lêi 1 theo yªu cÇu tren - HS nghe, nhËn biÕt tiÕt tÊu sau ®ay ë c©u h¸t nµo? - TiÕt tÊu trªn ë c©u h¸t: Nô cêi t¬i chóng ta cïng chung niÒm vui. HS nµo nhËn biÕt ra tiÕt tÊu c¶u c©u h¸t, GV mêi em ®ã h¸t c¶ ®o¹n a, tõ Cho trêi s¸ng lªn - ta cïng cÊt tiÕng cêi. GV ®iÒu khiÓn - GV ph©n c«ng mét HS n÷ xíng ®o¹n a cña lêi 1, mét HS nam lÜnh xíng ®o¹n a cña lêi 2, c¶ líp h¸t hoµ giäng ®iÖp khóc. GV híng dÉn - Tr×nh bµy bµi h¸t kÕt hîp gâ ®Öm víi 2 ©m s¾c. GV kiÓm tra KiÓm tra bµi h¸t: HS tr×nh bµy theo h×nh thøc ®¬n ca, song ca hoÆc tèp ca. GV ghi b¶ng II. TËp ®äc nh¹c Giäng mi thø - T§N sè 2 GV ghi b¶ng GV thùc hiÖn GV yªu cÇu GV ®Öm ®µn GV ®iÒu khiÓn HS ghi bµi HS theo dâi HS thùc hiÖn HS nghe, nhËn biÕt vµ h¸t ®o¹n a HS tr×nh bµy. H¸t vµ gâ ®Öm HS lªn kiÓm tra HS ghi bµi NghÖ sÜ víi c©y ®µn. GV hái GV yªu cÇu GV hái 1. Giäng Mi thø: Giäng mi thø song song víi giäng nµo? (Giäng Mi HS tr¶ lêi thø song song víi giäng Son trëng). Giäng Mi thø cïng tªn víi giäng nµo? (Cïng tªn víi giäng Mi trëng). Ghi c«ng thøc giäng Mi thøc HS thùc hiÖn H·y so s¸nh giäng Mi thø vµ giäng La thø? HS tr¶ lêi Hai giäng nµy cã c«ng thøc gièng nhau nhng ©m chñ kh¸c nhau (cao ®é kh¸c nhau) Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 9 -9- N¨m häc 2013 - 2014 Trêng THCS Qu¶ng Trêng GV ®µn GV ®µn gam La thø vµ Mi thø ®Ó HS nghe vµ c¶m nhËn sù gièng nhau, kh¸c nhau gi÷a 2 giäng. GV ®µn GV ®µn gam Mi thø 2-3 lÇn, HS nghe vµ ®äc cïng ®µn. 2. TËp ®äc nh¹c: T§N sè 2- NghÖ sÜ víi c©y ®µn GV hái Bµi T§N NghÖ sÜ víi c©y ®µn gåm mÊy c©u? - Cã 4 c©u, mçi c©u 3 nhÞp, riªng c©u 3 cã 4 nhÞp GV nh¾c nhë Lu ý: NhÞp thø hai cã chïm ba nèt mãc ®¬n Khi ®äc nh¹c chïm ba nèt mãc ®¬n, gâ mét ph¸ch ph¶i ®äc ®Òu ba nèt nh¹c nµy. GV ®µn - §äc gam Mi thø thay cho luyÖn thanh GV híng dÉn - §äc tõng c©u: GV dÞch giäng b¶n nh¹c xuèng giäng Si thø (-5), ®µn giai ®iÖu tõng c©u, HS l¾ng nghe vµ tù ®äc theo ®µn. NÕu c©u 1 HS ®äc chïm 3 cha ®¹t, GV ®äc mÉu vµi lÇn ®Ó c¸c em nghe vµ ®äc cho ®óng. GV híng dÉn GhÐp hai c©u 1 vµ 2, c©u 3 vµ c©u 4. - §äc nh¹c c¶ bµi: GV ®µn giai ®iÖu, HS ®äc nh¹c c¶ bµi. GV ®Öm ®µn - GhÐp lêi ca: Nöa líp ®äc nh¹c, ®ång thêi nöa vµ söa chç sai cßn l¹i ghÐp lêi. GV ®µn ®Öm ®µn vµ b¾t nhÞp, GV ph¸t hiÖn chç sai vµ híng dÉn c¸c em söa ch÷a HS nghe c¶m nhËn. HS nghe ®äc gam. vµ vµ HS tr¶ lêi HS ghi nhí HS thùc hiÖn HS tr×nh bµy HS thùc hiÖn 4. DÆn dß:- VÒ nhµ «n l¹i bµi h¸t ®Ó h¸t mét c¸ch thuÇn thôc. - §äc. ghÐp lêi ca vµ gâ ph¸ch nhÞp chÝnh x¸c bµi TDN sè 2. - ChuÈn bÞ bµi míi:§äc vµ tãm t¾t nh÷ng th«ng tin chÝnh vÒ nh¹c sÜ Trai - cèp - xki. 5. Rót kinh nghiÖm: ……………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………… Ngµy so¹n:20/02/2014 Ngµy d¹y:22/02/2014 TiÕt 6 : ¤n tËp tËp ®äc nh¹c: T§N sè 2 Nh¹c lÝ: S¬ lîc vÒ hîp ©m ¢m nh¹c thêng thøc: Nh¹c sÜ Trai - cèp - xki. I. Môc tiªu: - HS ®äc nh¹c, h¸t lêi tr«i ch¶y bµi T§N sè 2 - NghÖ sÜ víi c©y ®µn. - HS cã hiÓu biÕt s¬ lîc vÒ hîp ©m, biÕt x©y dùng hîp ©m ba vµ hîp ©m b¶y. - T×m hiÓu vÒ nh¹c sÜ Trai - cèp - xki, mét tªn tuæi lín cña nÒn ©m nh¹c Nga vµ thÕ giíi. II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 9 - 10 - N¨m häc 2013 - 2014 Trêng THCS Qu¶ng Trêng - Nh¹c cô quen dïng. §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi NghÖ sÜ víi c©y ®µn ; b¶ng phô bµi tËp vÒ hîp ©m. - Tranh ch©n dung nh¹c sÜ Trai - cèp - xki. - M¸y nghe vµ b¨ng, ®Üa mét sè t¸c phÈm ©m nh¹c cña Trai - cèp - xki. (NÕu cã) III. TiÕn tr×nh d¹y häc: 1. æn ®Þnh tæ chøc: 2. KiÓm tra bµi cò: ( Lßng ghÐp ). 3. Bµi míi: H§ cña GV Néi dung - Ghi b¶ng H§ cña HS GV ghi b¶ng I. ¤n tËp T§N sè 2 - NghÖ sÜ víi c©y ®µn HS ghi bµi GV ®µn - Nghe l¹i gam Em vµ giai ®iÖu cña bµi T§N. HS nghe GV thùc hiÖn vµ - Cho HS «n tËp, kÕt hîp gâ ph¸ch. HS thùc hiÖn yªu cÇu. - §äc nh¹c vµ h¸t lêi tõng c©u: yªu cÇu. GV híng dÉn vµ GV ®µn 4 nèt nh¹c ®Çu cña tõng c©u theo thø HS nhËn biÕt, chØ ®Þnh tù: c©u 3 - c©u 2 - c©u 1 - c©u 4 (®µn 2 lÇn), ®äc nh¹c vµ h¸t HS nghe, nhËn biÕt, T§N vµ h¸t lêi tõng c©u. lêi. GV ®µn C¶ líp ®äc nh¹c vµ h¸t lêi HS thùc hiÖn. GV kiÓm tra KiÓm tra: HS ngåi cïng bµn tËp tr×nh bµy HS lªn kiÓm tra hoµn chØnh bµi T§N, mét em gâ ®Öm víi 2 ©m s¾c. GV nghi b¶ng II. Nh¹c lÝ: S¬ luîc vÒ hîp ©m HS ghi bµi GV hái bµi cò Qu·ng lµ g×? LÊy mét vµi vÝ dô vÒ c¸c qu·ng HS tr¶ lêi ba? Sù kh¸c nhau gi÷a qu·ng 3 trëng vµ qu¶ng 3 thø? (KiÕn thøc trong tiÕt 2) GV nªu kh¸i - Kh¸i niÖm: Hîp ©m lµ sù kÕt hîp c¸c nèt HS ghi bµi niÖm nh¹c ®îc xÕp chång lªn nhau theo c¸c qu·ng ba. Hîp ©m ph¶i cã tõ 3 nèt trë lªn. GV giíi thiÖu - Giíi thiÖu 2 lo¹i hîp ©m thêng dïng: hîp HS theo dâi ©m ba vµ hîp ©m b¶y. GV thuyÕt tr×nh - Hîp ©m ba cã 3 ©m: ©m 1, ©m 3 vµ ©m 5. vµ nªu vÝ dô - Hîp ©m b¶y cã 4 ©m: ©m 1, ©m 3, ©m 5 vµ ©m 7. GV ®µn hîp ©m - Nghe ®µn hîp ©m ba, ®µn tõng ©m: 1-3-5 HS nghe. råi ®µn ®ång thêi ba ©m. T¬ng tù víi hîp ©m b¶y. - Hîp ©m ba cã 2 lo¹i thêng dïng lµ hîp ©m ba trëng vµ hîp ©m ba thø. H·y xem vÝ dô vÒ ©m §« trëng vµ §« thø trong SGK Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 9 N¨m häc 2013 - 2014 - 11 - Trêng THCS Qu¶ng Trêng GV ®µn hîp ©m GV hái GV minh ho¹ - T×m hiÓu vÒ t¸c dông cña hîp ©m. ? H·y nªu t¸c dông cña hîp ©m theo SGK GV ®Öm ®µn, ®äc nh¹c, h¸t lêi bµi NghÖ sÜ víi c©y ®µn ®Ó giíi thiÖu vÒ t¸c dông cña hîp ©m. GV yªu cÇu HS Bµi tËp 1: Nh÷ng hîp ©m ba sau ®©y cßn thùc hiÖn thiÕu ©m 3 hoÆc 5. H·y ®iÒn nh÷ng nèt cßn thiÕu ( b¶ng phô) Bµi tËp 2: Nh÷ng hîp ©m b¶y sau ®©y cßn thiÕu ©m 3 hoÆc 5, h·y ®iÒn nh÷ng nèt cßn thiÕt ( b¶ng phô). GV ghi néi dung III. ¢m nh¹c thêng thøc: HS tr¶ lêi HS theo dâi. HS lµm vµ lªn b¶ng ch÷a bµi tËp HS ghi bµi Nh¹c sÜ Trai - cèp - xki GV giíi thiÖu Néi dung trong SKG HS nghe v¸ ghi bµi 4. DÆn dß: - ¤n l¹i bµi h¸t vµ bµi TËp ®äc nh¹c mét c¸ch thuÇn thôc h¬n. - ? ThÕ nµo lµ hîp ©m ba vµ hîp ©m b¶y. - ChuÈn bÞ bµi míi: ¤n t©p c¸c néi dung ®· dîc häc tõ tiÕt 1 ®Õn tiÕt 6 chuÈn bÞ cho tiÕt «n tËp. 5. Rót kinh nghiÖm: ……………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………… * ¤n tËp TiÕt:7 : Ngµyso¹n:25/02/2014 Ngµy d¹y:01/03/2014 I. Môc tiªu: - HS «n tËp nh÷ng kiÕn thøc ®· häc: Bµi h¸t Bãng d¸ng mét ng«i trêng, Nôcêi; bµi T§N C©y s¸o, NghÖ sÜ víi c©y ®µn. - HS thùc hµnh mét sè bµi tËp vÒ qu·ng vµ hîp ©m. II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: - Nh¹c cô quen dïng - Mét sè bµi tËp vÒ qu·ng vµ hîp ©m. III. TiÕn tr×nh d¹y häc: 1. æn ®Þnh tæ chøc: Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 9 - 12 - N¨m häc 2013 - 2014 Trêng THCS Qu¶ng Trêng 2. Bµi míi 3. Bµi cò ( Lßng ghÐp) H§ cña GV Néi dung - Ghi b¶ng H§ cña HS I. ¤n tËp 2 bµi h¸t: Bãng d¸ng mét ng«i trêng, nô cêi - Bµi: Bãng d¸ng mét ng«i trêng GV chØ ®Þnh vµ GV chØ ®Þnh mét sè HS tr×nh bµy tõng ®o¹n ®Öm ®µn trong bµi h¸t, yªu cÇu c¸c em thuéc lêi, h¸t diÔn c¶m. GV híng dÉn Gv söa nh÷ng chç cha ®óng hoÆc híng dÉn c¸c em h¸t hay h¬n. Tõng tæ cö HS h¸t lÜnh xíng ®o¹n a, nh÷ng em kh¸c h¸t hoµ giäng ®o¹n b. Nhãm HS tr×nh bµy bµi h¸t tríc líp víi h×nh thøc tèp ca cã lÜnh xíng. - Bµi h¸t Nô cêi: GV yªu cÇu: GV yªu cÇu HS h¸t thuéc lêi, râ lêi vµ h¸t diÔn c¶m. GV ®Öm ®µn GV chØ ®Þnh mét sè HS n÷ lÜnh xíng ®o¹n a cña lêi 1, mét HS nam lÜnh xíng ®o¹n a cña lêi 2, c¶ líp h¸t hoµ giäng ®iÖp khóc GV yªu cÇu - Tr×nh bµy theo h×nh thøc ®¬n ca, song ca hoÆc tèp ca. GV ghi néi dung HS ghi bµi HS thùc hiÖn HS thùc hiÖn HS lªn kiÓm tra GV viÕt bµi tËp II. ¤n tËp nh¹c lÝ: HS lµm bµi tËp lªn b¶ng 1. Cho ©m gèc lµ nèt Rª, h·y t×m ©m ngän vµo vâ ghi bµi ®Ó cã qu·ng 3, qu·ng 5, qu·ng 7, qu·ng 9. Cho ©m ngän lµ nèt MÝ, h·y t×m ©m gèc ®Ó t¹o thµnh qu·ng 4, qu·ng 6, qu·ng 8, qu·ng 11. GV kiÓm tra, 2. H·y chØ ra c¸c qu·ng 3, qu·ng 4, qu·ng 5, ®¸nh gi¸. qu·ng 6, qu·ng 7 trong bµi C« g¸i miÒn ®ång cá. 3. H·y viÕt hîp ©m Fa th¨ng thø, Si trëng, Si thø, §« th¨ng thø, Mi trëng trªn khu«ng nh¹c. Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 9 - 13 - N¨m häc 2013 - 2014 Trêng THCS Qu¶ng Trêng III. ¤n tËp 2 bµi T§N :C©y s¸o, nghÖ sÜ víi c©y ®µn GV híng dÉn vµ T§N vµ h¸t lêi 2 C©y s¸o, NghÑ sÜ víi c©y ®Öm ®µn ®µn víi tèc ®é: H¬i chËm, h¬i nhanh võa ph¶i. GV ®iÒu khiÓn Chia líp theo 4 tæ, mçi tæ ®äc nh¹c vµ h¸t lêi mét c©u nèi tiÕp. GV kiÓm tra HS tr×nh bµy lêi míi cña bµi T§N sè 2 NghÖ sÜ víi c©y ®µn (thùc hiÖn tõ tiÕt 5). GV ghi néi dung HS ghi néi dung HS ®äc nh¹c víi tèc ®é kh¸c nhau HS tr×nh bµy HS lªn kiÓm tra 4. DÆn dß: - ¤n tËp 2 bµi h¸t vµ hai bµi TËp ®äc nh¹c ®· ®îc häc chuÈn bÞ cho kiÓm tra mét tiÕt vµo tuÇn sau. *** Ngµy so¹n:01/03/2014 TiÕt 8 : KiÓm tra mét tiÕt Ngµy d¹y:03/03/2014 I. Môc tiªu: - KiÓm tra møc ®é n¾m v÷ng kiÕn thøc cña häc sinh vÒ ®äc nh¹c, h¸t vµ biÓu diÔn b»ng mét sè ®éng t¸c t¹i chç. - Tõ ®ã, GV cã nh÷ng ®iÒu chØnh trong PPDH nh»m n©ng cao chÊt lîng häc tËp. II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: - §µn Organ. - §Ò kiÓm tra, ®¸p ¸n vµ biÓu ®iÓm chÊm. III. §Ò vµ ®¸p ¸n 1. §Ò thi: §Ò 1: Tr×nh bµy bµi h¸t: Bãng d¸ng mét ng«i trêng Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 9 - 14 - N¨m häc 2013 - 2014 Trêng THCS Qu¶ng Trêng §Ò 2: §äc nh¹c vµ ghÐp lêi bµi T§N sè 1: C©y s¸o. §Ò 3: Tr×nh bµi bµi h¸t : Nô cêi §Ò 4: §äc nh¹c vµ ghÐp lêi bµi T§N sè 2: NghÖ sÜ víi c©y ®µn 2. §¸p ¸n vµ biÓu ®iÓm : *) §èi víi ®Ò h¸t: Yªu cÇu: - H¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca bµi h¸t bµi h¸t ( 4 ®iÓm ) - ThÓ hiÖn ®îc tÝnh chÊt cña bµi h¸t ( 2 ®iÓm ) - ThÓ hiÖn tù tin, kÕt hîp mét sè ®éng t¸c vËn ®éng t¹i chæ ( 2 ®iÓm ) - Ph¸t biÓu néi dung cña bµi h¸t ( 2 ®iÓm ) *) §èi víi ®Ò T§N: Yªu cÇu: - §äc nh¹c chÝnh x¸c, gâ ph¸ch nhÞp ®óng ( 4 ®iÓm ) - ThÓ hiÖn tù tin, ®äc to, râ rµng ( 2 ®iÓm ) - ThÓ hiÖn ®îc tÝnh chÊt cña bµi T§N ( 2 ®iÓm ) - Nªu ®îc c¸c ®Æc ®iÓm của bài TĐN ( 2 điểm ) Xếp loại: §¹t yªu cÇu: tõ 5 ®iÓm trë lªn Cha ®¹t yªu cÇu: díi 5 ®iÓm IV. NhËn xÐt, dÆn dß: - NhËn xÐt tinh thÇn, th¸i ®é cña HS khi kiÓm tra. - Møc ®é n¾m v÷ng kiÕn thøc cña HS. - DÆn dß: Xem tríc néi dung tiÕt 9 - Häc h¸t : Nèi vßng tay lín. *** TiÕt 9: Häc h¸t: Ngµy so¹n:12/03/2014 Ngµy d¹y:15/03/2014 Nèi vßng tay lín I. Môc tiªu: - HS h¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi bµi h¸t Nèi vßng tay lín, thÓ hiÖn râ tÝnh chÊt hµnh khóc cña bµi h¸t. - HS biÕt tr×nh bµy bµi h¸t hoµ giäng, lÜnh xíng nèi tiÕp. - Qua néi dung cña bµi h¸t, gi¸o dôc HS t×nh ®oµn kÕt, híng tíi lý tëng nh©n ¸i cao c¶. II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: - Nh¹c cô: §µn Organ, b¨ng ®Üa nh¹c vµ ®µi cacset. - Tranh ¶nh ch©n dung nh¹c sÜ TrÞnh C«ng S¬n - §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi Nèi vßng tay lín. III. TiÕn tr×nh d¹y häc: 1. æn ®Þnh tæ chøc: Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 9 - 15 - N¨m häc 2013 - 2014 Trêng THCS Qu¶ng Trêng 2. Bµi míi: H§ cña GV GV ghi néi dung Néi dung - Ghi b¶ng Häc h¸t: H§ cña HS HS ghi bµi Nèi vßng tay lín 1. Giíi thiÖu vÒ t¸c gi¶ vµ bµi Nèi vßng tay lín. GV thuyÕt tr×nh GV giíi thiÖu ch©n dung nh¹c sÜ TrÞnh C«ng S¬n. GV ®iÒu khiÓn 2. Nghe b¨ng h¸t mÉu hoÆc GV tù tr×nh bµy GV híng dÉn 3. Chia ®o¹n, chia c©u: Bµi h¸t ®îc viÕt theo cÊu tróc a-b-¸: - §o¹n a: Rõng nói dang tay - ViÖt Nam - §o¹n b: Cê nèi giã - nèi trªn m«i. - §o¹n ¸: Tõ B¾c v« Nam - tö sinh GV ®µn 4. LuyÖn thanh: 1-2 phót GV híng dÉn 5. TËp h¸t tõng c©u: DÞch bµi h¸t xuèng giäng Rª thø. - §o¹n a chia lµm thµnh hai c©u h¸t. GV ®µn giai ®iÖu mçi c©u 2-3 lÇn, yªu cÇu HS nghe vµ h¸t nhÈm theo. GV b¾t nhÞp (2-1) ®µn giai ®iÖu ®Ó HS h¸t hoµ theo. GV chØ ®Þnh Trong bµi h¸t cÇn thÓ hiÖn ®óng trêng ®é GV cã thÓ h¸t mÉu hoÆc chØ ®Þnh HS cã n¨ng khiÕu lµm mÉu cho c¸c b¹n. GV ®iÒu khiÓn Khi tËp xong 2 c©u, GV cho h¸t nèi liÒn hai c©u. §o¹n a cÇn h¸t nhÊn vµo tõng tiÕng, thÓ hiÖn tÝnh chÊt hµnh khóc. GV chØ ®Þnh GV chØ ®Þnh 1-2 HS h¸t ®o¹n b, gióp c¸c em chØnh söa nh÷ng chç cha ®¹t. - Giai ®iÖu ®o¹n ¸ gièng ®o¹n a, ®Ó HS tù h¸t. GV híng dÉn vµ 6. H¸t ®Çy ®ñ c¶ bµi ®Öm ®µn GV híng dÉn c¸ch ph¸t ©m, nh¾c HS lÊy h¬i vµ söa chç h¸t sai nÕu cã. Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 9 - 16 - HS theo dâi vµ ghi bµi HS l¾ng nghe HS theo dâi vµ ghi nhí HS luyÖn thanh HS tËp h¸t HS tr×nh bµy HS thùc hÞªn HS thÓ hiÖn HS h¸t ®Çy ®ñ c¶ bµi N¨m häc 2013 - 2014 Trêng THCS Qu¶ng Trêng Gv ®Öm ®µn GV híng dÉn GV ®iÒu khiÓn GV yªu cÇu 7. Tr×nh bµy bµi h¸t hoµn chØnh. GV chän tiÕt ®iÖu March, tèc ®é kho¶ng 118. H¸t toµn bé bµi vµ nh¾c l¹i c©u “biÓn xanh s«ng gÊm nèi liÌn mét vßng tö sinh” thªm 2 lÇn n÷a. 8. Cñng cè bµi Bµi h¸t nèi vßng tay lín cÇn ®îc h¸t víi sù nhiÖt t×nh ch¸y báng vµ tha thiÕt, v× thÕ GV yªu cÇu c¸ líp ®øng thÓ hiÖn bµi h¸t. Sö dông c¸ch h¸t ®èi ®¸p, hoµ giäng vµ lÜnh xíng: Tõng tæ ®øng t¹i chç tr×nh bµy bµi theo c¸ch h¸t trªn. Cßn thêi gian GV giíi thiÖu vÒ mét sè bµi h¸t kh¸c cña nh¹c sÜ TrÞnh C«ng S¬n HS thùc hiÖn HS tr×nh bµy HS thùc hiÖn HS nghe 3. DÆn dß: - VÒ nhµ «n l¹i bµi h¸t ®Ó h¸t mét c¸ch thuÇn thôc. - Ph¶i h¸t ®óng vµ thuéc giai ®iÖu vµ lêi ca ®Ó lÇn sau kiÓm tra - Xem tríc bµi T§N sè 6. 4. Rót kinh nghiÖm: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Ngµy so¹n:18/03/2014 Ngµy d¹y:20/03/2014 TiÕt:10 Nh¹c lÝ: TËp ®äc nh¹c: Giíi thiÖu vÒ dÞch giäng Giäng pha trëng - T§N sè 3 I. Môc tiªu: - HS n¾m ®îc s¬ lîc vÒ dÞch giäng trong ©m nh¹c, lµm mét sè bµi tËp thùc hµnh dÞch giäng ë møc ®é ®¬n gi¶n. - HS n¾m ®îc c«ng thøc giäng Pha trëng, so s¸nh víi giäng §« trëng, tËp ®äc nh¹c vµ h¸t lêi ca bµi T§N sè 3 - L¸ xanh. II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: - Nh¹c cô ®µn Organ. - Tranh ¶nh ch©n dung nh¹c sÜ Hoµng ViÖt - §µn, ®äc nh¹c vµ h¸t thuÇn thôc bµi L¸ xanh. - TËp bµi L¸ xanh ®Ó giíi thiÖu trän vÑn bµi h¸t cho HS nghe. III. TiÕn tr×nh d¹y häc: Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 9 - 17 - N¨m häc 2013 - 2014 Trêng THCS Qu¶ng Trêng 1. æn ®Þnh tæ chøc: 2. KiÓm tra bµi cò: ( Lßng ghÐp trong giê häc ) 3.Bµi míi: H§ cña GV GV ghi b¶ng Néi dung - Ghi b¶ng I.Nh¹c lÝ: H§ cña HS HS ghi bµi Giíi thiÖu vÒ dÞch giäng GV tr×nh bµy - DÞch giäng lµ viÖc chuyÓn dÞch cao ®é c¸c nèt HS ghi kh¸i kh¸i niÖm nh¹c trong bµi h¸t, b¶n nh¹c cho phï hîp víi niÖm giäng cña ngêi tr×nh bµy. GV gi¶i thÝch - DÞch giäng cã thÓ thùc hiÖn khi h¸t hoÆc thùc HS theo dâi hiÖn trªn b¶n nh¹c. VÝ dô: GV ®µn vµ h¸t HS nghe minh ho¹ Thùc hiÖn khi h¸t, GV ®µn vµ h¸t mét ®o¹n trong bµi Nèi vßng tay lín ë giäng Mi thø, sau ®ã chuyÓn xuèng giäng Rª thø hay §« thø. GV yªu cÇu - HS nhËn xÐt: Giai ®iÖu bµi Nèi vßng tay lín HS nhËn xÐt ®ược gi÷ nguyªn dï ®îc h¸t ë giäng Mi thø, Rª thø hay §« thø. GV viÕt lªn HS theo dâi b¶ng - Thùc hiÖn dÞch giäng trªn b¶n nh¹c, GV chuyÓn mét vµi « nhÞp bµi Nèi vßng tay lín trªn b¶ng cho HS theo dâi: GV yªu cÇu - HS nhËn xÐt: Tªn nèt nh¹c cã thay ®æi nhng HS nhËn xÐt Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 9 N¨m häc 2013 - 2014 - 18 - Trêng THCS Qu¶ng Trêng khi ®äc nh¹c hoÆc h¸t, giai ®iÖu vÉn gi÷ nguyªn. GV c¨n dÆn Lu ý: Khi dÞch giäng, chØ thay ®æi cao ®é c¸c HS ghi nhí nèt nh¹c, cßn giai ®iÖu lêi ca, tÝnh chÊt ©m nh¹c, kh«ng thÓ thay ®æi. GV yªu cÇu Bµi tËp 1: Mçi tæ dÞch giäng tõ nhÞp 1 ®Õn 6 HS lµm bµi tËp trong bµi NghÖ sÜ víi c©y ®µn sang c¸c giäng kh¸c nhau: - Tæ 1 chuyÓn sang giäng §« thø - Tæ 2 chuyÓn sang giäng Rª thø GV ®¸nh gi¸, - Tæ 3 chuyÓn sang giäng Son thø. nhËn xÐt bµi - Tæ 4 chuyÓn sang giäng La thø lµm cña HS. GV ®µn GV y/c Bµi tËp 2: HS ®äc nh¹c bµi NghÖ sÜ víi c©y ®µn HS thùc hiÖn ë giäng §« thø, sau ®ã chuyÓn sang giäng Rª thø. GV dÞch giäng trªn ®µn phÝm ®iÖn tö. GV ghi b¶ng II.TËp ®äc nh¹c: HS ghi bµi Giäng pha trëng - T§N sè 3 L¸ xanh. * Giäng pha trëng GV hái ?Dùa vµo ®©u ®Ó nhËn biÕt mét b¶n nh¹c viÕt HS tr¶ lêi giäng Pha trëng? B¶n nh¹c cã ho¸ biÓu 1 dÊu gi¸ng vµ kÕt nèt Pha. GV yªu cÇu H·y viÕt c«ng thøc cña giäng Pha trëng. HS viÕt GV hái ?H·y so s¸nh giäng Pha trëng vµ giäng §« tr- HS tr¶ lêi ëng. Hai giäng nµy cã c«ng thøc gièng nhau nhng ©m chñ kh¸c nhau (cao ®é kh¸c nhau) GV ®µn GV ®µn gam §« trëng vµ Pha trëng ®Ó HS nghe HS nghe, c¶m vµ c¶m nhËn sù gièng nhau, kh¸c nhau gi÷a hai nhËn giäng GV ®µn §äc gam Pha trëng: GV ®µn gam Pha trëng 2-3 HS ®äc gam lÇn, HS nghe vµ ®äc cïng ®µn. Pha trëng * TËp ®äc nh¹c: T§N sè 3 : L¸ xanh GV giíi thiÖu - GV giíi thiÖu ch©n dung nh¹c sÜ Hoµng ViÖt. HS quan s¸t GV thuyÕt Nh¹c sÜ Hoµng ViÖt lµ t¸c gi¶ bµi h¸t L¸ xanh, tr×nh «ng còng lµ t¸c gi¶ cña nhiÒu ca khóc rÊt hay Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 9 N¨m häc 2013 - 2014 - 19 - Trêng THCS Qu¶ng Trêng GV hái GV y/c GV ®µn GV híng dÉn GV yªu cÇu nh: Nh¹c rõng, Lªn ngµn, T×nh ca Bµi T§N sè 3 lµ ®o¹n trÝch cu¶ bµi h¸t L¸ xanh. - Bµi T§N sè 3 L¸ xanh gåm mÊy c©u? Bµi cã 4 c©u, mçi c©u cã 4 nhÞp - LuyÖn ®äc tªn nèt nh¹c - §äc tõng c©u: DÞch giäng = -1 (thùc chÊt giäng Mi trëng). + GV ®µn giai ®iÖu 2 lÇn , HS nghe. + GV ®µn giai ®iÖu HS gâ tiÕt tÊu tõng c©u + GV ®µn giai ®iÖu, HS ®äc nh¹c vµ gâ tiÕt tÊu tõng c©u. §äc ghÐp c©u 1 vµ c©u 2, c©u 3 vµ c©u 4 HS tr¶ lêi HS ®äc tªn nèt HS tËp ®äc tõng c©u HS thùc hiÖn HS ghÐp c©u 1 vµ 2 GV ®µn - §äc nh¹c c¶ bµi: GV ®µn giai ®iÖu, HS ®äc HS ®äc c¶ bµi nh¹c c¶ bµi GV ®µn vµ h- - GhÐp lêi ca: Nöa líp ®äc nh¹c, ®ång thêi nöa HS ghÐp lêi íng dÉn cßn l¹i ghÐp lêi. GV ®Öm ®µn vµ b¾t nhÞp, GV ph¸t hiÖn chç sai vµ híng dÉn HS söa ch÷a. GV thao t¸c vµ - §äc nh¹c vµ h¸t lêi: GV chän tiÕt ®iÖu Cha HS ®äc nh¹c vµ ®Öm ®µn cha cha, tèc ®é kho¶ng 132. h¸t lêi. GV yªu cÇu HS ®äc nh¹c råi h¸t lêi b¶n nh¹c nµy 1-2 lÇn, HS thùc hiÖn kÕt hîp gâ ph¸ch. GV kiÓm tra - KiÓm tra viÖc tr×nh bµy bµi tËp ®oc nh¹c cña HS tr×nh bµy tõng nhãm hoÆc c¸ nh©n. GV thùc hiÖn - HS nghe bµi L¸ xanh qua b¨ng, ®Üa nh¹c hoÆc HS nghe bµi L¸ do GV tr×nh bµy. xanh 4. DÆn dß: - VÒ nhµ «n l¹i bµi h¸t ®Ó h¸t mét c¸ch thuÇn thôc, ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca. - LuyÖn ®äc bµi tËp ®äc nh¹c kÕt hîp gâ tiÕt ( hoÆc vç ph¸ch nhÞp). - Xem tríc néi dung tiÕt 11. 5. Rót kinh nghiÖm: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… *** Ngµy so¹n:24/03/2014 Ngµy d¹y:27/03/2014 TiÕt:11 ¤n tËp bµi h¸t: Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 9 Nèi vßng tay lín - 20 - N¨m häc 2013 - 2014
- Xem thêm -