Tài liệu Giáo án âm nhạc lớp 9 trọn bộ_cktkn_bộ 1

  • Số trang: 22 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 56 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TRUNG HỌC **************************************** TÀI LIỆU GIÁO ÁN GIẢNG DẠY GIÁO VIÊN THỰC HIỆN DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ THEO CHUẨN KIẾN THỨC, KỸ NĂNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CẤP : TRUNG HỌC CƠ SỞ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Tài liệu PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH THCS MÔN ÂM NHẠC 9 (Dùng cho các cơ quan quản lí giáo dục và giáo viên, áp dụng từ năm học 2013-2014) LỚP 9 Học trong 1 học kỳ (học kỳ I hoặc học kỳ II) : 19 tuần = 18 tiết Tiết 1: Học hát: Bài Bóng dáng một ngôi trường Tiết 2: - Nhạc lí: Giới thiệu về quãng - Tập đọc nhạc: Giọng Son trưởng -TĐN số 1 Tiết 3: - Ôn tập bài hát: Bóng dáng một ngôi trường - Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 1 - Âm nhạc thường thức: Ca khúc thiếu nhi phổ thơ Tiết 4: Học hát: Bài Nụ cười Tiết 5: - Ôn tập bài hát: Nụ cười - Tập đọc nhạc: Giọng Mi thứ -TĐN số 2 Tiết 6: - Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 2 - Nhạc lí: Sơ lược về hợp âm - Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Trai-cốp-xki Tiết 7: Ôn tập Tiết 8: Kiểm tra 1 tiết Tiết 9: Học hát: Bài Nối vòng tay lớn Tiết 10: - Nhạc lí: Giới thiệu về dịch giọng - Tập đọc nhạc: Giọng Pha trưởng -TĐN số 3 Tiết 11: - Ôn tập bài hát: Nối vòng tay lớn - Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 3 - Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý và bài hát Mẹ yêu con Tiết 12: Học hát: Bài Lí kéo chài Tiết 13: - Ôn tập bài hát: Lí kéo chài - Tập đọc nhạc: Giọng Rê thứ - TĐN số 4 Tiết 14: - Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 4 - Âm nhạc thường thức: Một số ca khúc mang âm hưởng dân ca Tiết 15: Dạy bài hát do địa phương tự chọn Tiết 16-17: Ôn tập Tiết 18: Kiểm tra cuối học kì GIÁO ÁN ÂM NHẠC 9 ĐẦY ĐỦ CÁC KỸ NĂNG CHI TIẾT ĐÃ GIẢM TẢI THEO SÁCH CHUẨN NĂM HỌC 2013-2014 Tieát 1 Ngaøy soaïn: Ngaøy Hoï c haù t : Boù n g daù n g moä t ngoâ i tröôø n g I.Muïc tieâu: 1.Kieán thöùc -Daïy HS baøi haùt Boùng daùng moät ngoâi tröôøng. 2. Kỹ năng -Hoïc sinh haùt ñuùng giai ñieäu vaø lôøi ca baøi haùt Boùng daùng moät ngoâi tröôøng. Hoïc sinh bieát trình baøy baøi haùt qua moät vaøi caùch haùt taäp theå nhö haùt hoøa gioïng, haùt lónh xöôùng. 3 Thái độ -Qua noäi dung baøi haùt giaùo duïc caùc em coù nhöõng tình caûm gaén boù vaø yeâu meán maùi tröôøng, tình caûm gaén boù vôùi thaày, coâ giaùo vaø baïn beø. II. Chuẩn bị của gv và hs 1/ Chuẩn bị của gv - Phöông phaùp : Truyeàn khaåu-thöïc haønh - Nhaïc cuï - Baêng nhaïc; Baûng phuï baøi haùt “ Boùng daùng moät ngoâi tröôøng “ - Söu taàm moät soá baì haùt veà ñeà taøi thaày coâ vaø nhaø tröôøng. 2/ Chuẩn bị của hs SGK + vôû ghi cheùp III Hoạt động dạy học : 1. OÅn ñònh tình hình lớp: ( 1 phuùt ) Ñieåm danh + kieåm tra taùc phong. 2/ Kieåm tra baøi cuõ: (Khoâng ) 3/ Baøi môùi: a.Giôùi thieäu baøi: ( 3 phuùt ) - Naêm 1985, nhaïc só Hoaøng Laân saùng taùc baøi Boùng daùng moät ngoâi tröôøng döïa vaøo nhöõng kí öùc veà moät maùi tröôøng maø oâng töøng gaén boù thaân thieát. Ñoù laø tröôøng THPT Nguyeãn Hueä( thò xaõ Haø Ñoâng- tænh Haø Taây). Hai nhaïc só Hoaøng Long – Hoaøng Laân laø taùc giaû cuûa nhöõng ca khuùc quen thuoäc nhö: -Em ñi thaêm Mieàn Nam( 1959), Baùc Hoà –Ngöôøi cho em taát caû (1975), phoûng thô Phong Thu, Töø röøng xanh chaùu veà thaêm Laêng Baùc(1978), Chuùng em caàn hoøa bình(1985)… b. Tiến trình dạy học Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Noäi dung kieán thöùc TL 35 Hoạt động 1 Hoïc baøi hatù ph -Gv: Viết bảng - Hs : Viết bài Boùng daùng moät ngoâi - Gv: Treo baûng phuï - Hs : Traû lôøi : Nhòp tröôøng 4/4 vaø sau chuyeån Nhaïc vaø lôøi: Hoûi :Baøi haùt ñöôïc vieát ôû sang nhòp 2/4 nhòp maáy ? ( Hs Yeáu) Hoaøng Laân - Hs : Traû lôøi : Hoûi : Baøi haùt ñöôïc vieát ôû Gioïng pha tröôûng gioïng gì ? (Hs Khaù, Gioûi) (F) Hoûi : Trong baøi söû duïng - Hs : Traû lôøi : Daáu nhöõng kí hieäu gì ? (HsTb) luyeán ; daáu noái ; khung thay ñoåi ; daáu quay laïi … - Gv: Ñaøn vaø höôùng daãn - Hs : Luyeän thanh - Gv: Chæ ñònh - Hs : Ñoïc lôøi ca - Gv: Haùt maãu hoaëc môû - Hs : Laéng nghe baøi maùy haùt . - Gv: Höôùng daãn chia caâu: haùt maãu vaø caûm Ñoaïn 1 chia laøm 4 caâu, caâu nhaän 1 vaø caâu 3 (coù 4 nhòp) .Ñoaïn - Hs : Chuù yù vaø nhaéc laïi 2 coù 3 caâu - Gv: Tieán haønh taäp töøng caâu theo loái moùc xích Moãi caâu GV ñaøn giai ñieäu 3 - Hs : Haùt theo söï laàn sau ñoù cho HS haùt cöù höôùng daãn cuûa GV theá cho ñeán heát baøi . - Gv: Chia töøng toå , nhoùm luyeän taäp vaø phaùt hieän nhöõng choå sai ñeå söûa sai - Hs : Luyeän taäp vaø ( neáu coù ) - Gv: Chuù yù khi taäp haùt yeâu söûa nhöõng choå sai caàu HS theå hieän saéc thaùi ñoaïn a soâi noåi, linh hoaït,ñoaïn b tha thieát, loâi - Hs : Theå hieän ñuùng cuoán, höôùng daãn caùch phaùt saéc thaùi baøi haùt theo aâm, söûa sai , nhaän xeùt sau yeâu caàu cuûa GV moãi laàn haùt ñeå HS kòp thôøi söûa chöõa 5 ph * Ñoái vôùi nhöõng HS khaù, gioûi coù theå cho bieåu dieãn baøi haùt vôùi hình thöùc caù nhaân * Cuûng coá : Gv: -Cho HS haùt laïi baøi haùt “ Muøa thu ngaøy khai tröôøng “ - Hs : Hs: thöïc hieän 4/ Daën doø (1 phuùt): + Veà nhaø hoïc thuoäc giai ñieäu vaø lôøi baøi haùt + Ñoïc nhieàu laàn baøi ñoïc theâm trang 7 SGK IV. BOÃ SUNG - RUÙT KINH NGHIEÄM: Giáo án âm nhạc 9 theo chuẩn kiến thức kỹ năng mới Liên hệ đt 0168.921.86.68 Tieát 2 Ngaøy soaïn: Ngày dạy: Nhaïc Lí: Giôùi thieäu veà quaõng Taäp ñoïc nhaïc: Gioïng son tröôûng TÑN soá 1 ……..…….. I.Mục tiêu: 1.Kiến thức -HS hoïc phaàn nhaïc lí, taäp ñoïc nhaïc gioïng son tröôûng. -HS tìm hieåu veà quaõng trong aâm nhaïc. Kieán thöùc naøy ñöôïc cuûng coá vaø naâng cao hôn so vôùi lôùp7. HS bieát coâng thöùc gioïng son tröôûng, taäp ñoïc nhaïc vaø haùt lôøi baøi taäp ñoïc nhaïc soá 1- Caây saùo. 2.Kỹ năng -Theå hieän ñuùng tröôøng ñoä moùc ñôn chaám doâi , moùc keùp trong baøi TÑN. -Qua noäi dung baøi hoïc luyeän taäp kyõ naêng ñoïc moùc ñôn chaám doâi , moùc keùp . 3 Thái độ -Giúp học sinh lạc quan hơn trong cuộc sống, yêu âm nhạc biết sống đoàn kết giúp đỡ nhau trong học tập. II. Chuẩn bị của thầy và trò 1/ Chuẩn bị của thầy - Phöông phaùp : Truyeàn khaåu-thöïc haønh - Nhaïc cuï - Baûng keû phuï baøi TÑN soá 1 2/ Chuẩn bị của trò - SGK + vôû ghi cheùp III.Hoạt động day học : 1. OÅn ñònh tình hình lớ: ( 1 phuùt ) Ñieåm danh + kieåm tra taùc phong. 2. Kieåm tra baøi cuõ: ( 5 phuùt ) - HS theå hieän baøi haùt “ Boùng daùng moät ngoâi tröôøng” - GV nhaän xeùt, ñaùnh giaù. 3. Baøi môùi: a.Giôùi thieäu baøi: ( 1 phuùt) -ÔÛ lôùp 7 caùc em ñaõ döôïc giôùi thieäu veà quaõng laø gì ,qua tieát hoïc hoâm nay caùc em ñöôïc oân laïi kieán thöùc cuõ vaø hieåu ñöôïc tính chaát cuûa töøng quaõng sau ñoù ñoïc baøi TÑN : gioïng Son tröôûng, TÑN soá 1 b.Tiến trình dạy học TL Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa Noäi dung kieán thöùc HS 10 Hoaït ñoäng 1: ph - Hs : Viết bài -Gv: Viết bảng I.Giôùi thieäu veà -HS: laéng nghe - Gv: Giôùi thieäu: ÔÛ lôùp quaõng: 7(tieát 19),chuùng ta ñaõ -Quaõng laø khoaûng tìm hieåu sô löôïc veà caùch veà cao ñoä giöõa quaõng trong aâm nhaïc. - HS: Quaõng laø hai aâm thanh,aâm -Hoûi (HsTb ) quaõng laø gì? khoaûng caùch veà thaáp goïi laø aâm goác, cao ñoä giöõa 2 aâm aâm cao goïi laø aâm ngoïn. - Gv: Minh hoaï baèng aâm thanh. thanh:Teân cuûa moãi quaõng - HS: Laéng nghe 8 ph 15 ph ñöôïc caên cöù theo soá löôïng vaø ruùt ra nhaän cung giöõa hai aâm thanh. xeùt . - Gv: Ñöa ra 1 soá ví duï veà quaõng . - HS: Chuù yù vaø - Gv: Chæ ñònh phaân bieät ñöôïc Q8 Ñ quaõng tröôûng – thöù – ñuùng … - HS: Thöïc hieän moät soá baøi taäp Hoaït ñoäng 2: veà quaõng: - Gv: Chæ ñònh : 2,3,4,5,6? - Gv: Ghi coâng thöùc son tröôûng Hoûi:( Hs Kh,G )Haõy so - HS: Ghi coâng gioïng saùnh gioïng Son tröôûng & thöùc tröôûng. gioïng Ñoâ tröôûng? - HS: Chuù yù - Gv: Ñaøn gam Ñoâ tröôûng & gam Son tröôûng ñeå HS nghe & caûm nhaän söï gioáng nhau & khaùc nhau. - Gv: Ñaøn gam son tröôûng - Gv: Treo baûng phuï ñaõ cheùp saün. Hoûi :(Hs Tb) Baøi TÑN soá 1 vieát ôû nhòp maáy ? - HS: Hai gioïng naøy coù coâng thöùc gioáng nhau nhöng aâm chuû vaø daáu hoùa bieåu khaùc nhau( cao ñoä khaùc nhau ). - HS: Nghe & caûm nhaän. - HS: Ñoïc gam Hoûi :( Hs Kh) Baøi naøy vieát son tröôûng ôû gioïng gì vaø vì sao nhaän - HS: Ghi baøi TÑN vaøo vôû bieát ñöôïc gioïng ñoù ? - HS: Traû lôøi : Q3 T Q3 t II. Taäp ñoïc nhaïc: 1/ Gioï n g Son tröôû n g Coù aâm chuû laø Son . Hoaù bieåu coù moät daáu thaêng(pha thaêng) Nhòp 2/4 4 ph Hoûi :( Hs Tb)Veà cao ñoä goàm coù nhöõng teân noát gì ? - HS: Traû lôøi : TÑN Soá 1 Hoûi : Veà tröôøng ñoä goàm Gioïng son tröôûng Caâ y saù o coù nhöõng aâm hình noát gì ? vì aâm chuû laø noát son vaø daáu hoùa (Trích ) Nhaïc Ba Lan bieåu coù 1 daáu - Gv: Cho HS thöïc hieän pha thaêng . Ñaït lôøi: tieát taáu baøi TÑN. Hoaøng Anh - HS: Traû lôøi : Reâ, pha, son, la, - Gv: Ñaøn gam son tröôûng si, ñoâ, reâ - HS: Traû lôøi : - Gv: Höôùng dẫn Moùc keùp, moùc ñôn, ñôn chaám - Gv: Ñaøn giai ñieäu baøi doâi, noát ñen vaø TÑN traéng - Gv: Giôùi thieäu:Baûn nhaïc - HS: Thöïc hieän Caây saùo coù 4 caâu & moãi tieát taáu theo caâu goàm 4 nhòp. Caâu 1 & höôùng daãn GV. caâu 3 coù hình tieát taáu - HS: Ñoïc gam gioáng nhau. son tröôûng - Gv: Tieán haønh taäp töøng - HS: Ñoïc teân caâu theo loái moùc xích . noát nhaïc Ñaøn moãi caâu ba laàn sau ñoù - HS: Laéng nghe cho HS ñoïc cöù theá cho ñeán heát baøi . - HS: Laéng nghe - Gv: Sau khi ñoïc hoaøn & nhaéc laïi caáu chænh cho HS gheùp lôøi ca. truùc caâu - Gv: Chia thaønh töøng nhoùm hoaëc toå ñoïc baøi ñeå kieåm tra vaø phaùt hieän nhöõng choå sai ñeå söûa sai - HS: Ñoïc baøi ( Neáu coù ) theo söï höôùng - Gv: Ñaùnh giaù – nhaän xeùt daãn cuûa GV * Chuù yù : Ñoái vôùi nhöõng em coù khaû naêng cho caùc em vaø ñaùnh nhòp 2/4 * Cuûng coá : - Gv: Chia lôùp thaønh 2 nhoùm : Nhoùm 1 ñoïc noát nhaïc vaø nhoùm 2 gheùp lôøi ca vaø sau ñoù ngöôïc laïi - HS: Ñoïc nhaïc vaø gheùp lôøi ca. - HS: Chia thaønh töøng toå luyeän taäp vaø söûa sai theo höôùng daãn cuûa GV - HS: Laéng nghe -Hs: thực hiện 4/ Dặn dò (1 phuùt) + Veà nhaø hoïc thuoäc giai ñieäu vaø lôøi baøi haùt. + Ñoïc nhaïc thuaàn thuïc baøi TÑN soá 1 +Chuaån bò baøi môùi. IV/ Rút kinh nghiệm: Giáo án âm nhạc 9 theo chuẩn kiến thức kỹ năng mới Liên hệ đt 0168.921.86.68 Tieát 3 Ngaøy soaïn : Ngày dạy: OÂ n baø i haù t : Boùng daùng moät ngoâi tröôøng OÂn taäp ñoïc nhaïc soá 1: Caây saùo AÂm nhaïc thöôøng thöùc: Ca khuùc thieáu nhi phoå thô ……..…….. I.Mục tiêu: 1.Kiến thức -HS oân baøi haùt Boùng daùng moät ngoâi tröôøng, oân TÑN, hoïc aâm nhaïc thöôøng thöùc. 2.Kỹ năng - Hoïc sinh haùt thuaàn thuïc baøi haùt Boùng daùng moät ngoâi tröôøng. HS bieát trình baøy baøi haùt qua moät vaøi caùch haùt taäp theå nhö haùt hoøa gioïng, haùt lónh xöôùng. Ñoïc chính xaùc cao ñoä baøi TÑN. Qua baøi aâm nhaïc thöôøng thöùc HS ñöôïc giôùi thieäu ca khuùc thieáu nhi phoå thô. -HS coù theâm kieán thöùc aâm nhaïc phoå thoâng qua baøi “Ca khuùc thieáu nhi phoå thô”. 3.Thái độ -Giáo dục các em biết yêu thương lẫn nhau, giúp đỡ nhau cùng học tập, biết yêu âm nhạc, lạc quan hơn trong cuộc sống. II. Chuẩn bị của thầy và trò 1/ Chuẩn bị của thầy -Phöông phaùp : thuyeát trình- vaán ñaùp - Nhaïc cuï – baêng nhaïc moät soá ca khuùc thieáu nhi phoå thô. 2/ Chuẩn bị của trò SGK + vôû ghi cheùp. III.Hoạt động day học : 1. OÅn ñònh tình hình lớp: ( 1 phuùt ) Ñieåm danh + kieåm tra taùc phong. 2. Kieåm tra baøi cuõ: Tieán haønh khi oân taäp 3. Baøi môùi: a.Giôùi thieäu baøi: ( 1 phuùt ) -Trong baøi aâm nhaïc thöôøng thöùc hoâm nay, chuùng ta ñöôïc giôùi thieäu veà ca khuùc thieáu nhi phoå thô. Tröôùc khi tìm hieåu baøi hoïc caû lôùp oân laïi baøi haùt Boùng daùng moät ngoâi tröôøng vaø baøi TÑN soá 1. b.Tieán trình daïy hoïc TL Hoaït ñoäng cuûa GV 15 ph *Hoaït ñoäng 1: - Gv: Viết bảng - Gv: Höôùng daãn HS luyeän thanh. - Gv: Cho HS haùt laïi toaøn boä baøi haùt coù nhaïc ñeäm. - Gv: Trong quaù trình oân caàn naâng cao chaát löôïng gioïng haùt nhö höôùng daãn phaùt aâm chuaån, laáy hôi ñuùng vaø söûa sai kòp thôøi. - Gv: Ñaùnh giaù – ghi ñieåm *Hoaït ñoäng 2: - Gv: Viết bảng Hoûi:( Hs Kha)Baøi TÑN ñöôïc chia laøm maáy caâu ? - Gv: Ñaøn gam Son tröôûng 10 ph 17 ph - Gv: Ñaøn laïi baøi TÑN - Gv: Baét nhòp caû lôùp ñoïc baøi TÑN keát hôïp gheùp lôøi ca - Gv: Phaùt hieän nhöõng choå sai ñeåsöûa sai ( neáu coù ) - Gv: Chæ ñònh Hoaït ñoäng cuûa HS Noäi dung kieán thöùc I.OÂn baøi haùt: - Hs: Viết bài Boùng daùng moät ngoâi tröôøng - Hs: Luyeän Nhaïc vaø lôøi: Hoaøng Laân thanh - Hs: OÂn luyeän baøi haùt theo phaàn nhaïc ñeäm, theå hieän ñoäng taùc. - Hs: Taäp bieåu dieãn ñôn ca, song ca, toáp ca. - Hs: Laéng nghe -Hs:Viết bài - Hs: Traû lôøi : 4 caâu II. OÂn taäp ñoïc nhaïc: - Hs: Ñoïc gam Anh son tröôûng - Hs: Laéng nghe vaø nhôù laïi baøi TÑN. - Hs: Ñoïc baøi vaø gheùp lôøi ca. - Hs: Laéng nghe vaø söûa nhöõng choå sai - Hs: Coù theå ñoïc caû lôùp, töøng daõy, caù nhaân. Caây saùo Nhaïc Ba Lan Ñaït lôøi: Hoaøng - Gv: trong quaù trình chæ ñònh neáu em naøo ñoïc toát coù theå ghi ñieåm khuyeán khích. *Hoaït ñoäng 3: - Gv: Viết bảng - Gv: Chæ ñònh -Hoûi: ( Hs Tb )Theá naøo laø ca khuùc phoå thô? Hỏi: ( Hs Kh, Giỏi) Ñaëc ñieåm cuûa nhöõng ca khuùc thieáu nhi phoå thô? - Gv: Giaûi thích: Ngöôøi phoå thô ñoâi khi phaûi thay ñoåi lôøi baøi thô(thay ñoåi chuùt ít veà lôøi, boû bôùt caâu thô hoaëc vieát theâm caâu môùi…) - Gv: Giôùi thieäu: Baøi Haùt gaïo laøng ta, ñoaïn a, taùc giaû Traàn Vieát Bính khi phoå nhaïc ñaõ giöõ nguyeân lôøi baøi thô cuøng teân cuûa Traàn Ñaêng Khoa: -Hs:Viết bài - Hs: Ñoïc phaàn giôùi thieäu trong SGK - Hs: Laø baøi haùt ñöôïc hình thaønh töø baøi thô coù tröôùc. - Hs: Giai ñieâuï vaø lôøi ca theå hieän söï gaén keát nhuaàn nhuyeãn, aâm nhaïc taïo ñieàu kieän cho baøi thô bay boång.Lôøi ca coù chaát löôïng ngheä thuaät toát, bôûi baûn thaân noù laø baøi thô coù giaù trò. - Hs: Laéng nghe III. AÂm nhaïc thöôøng thöùc: Ca khuùc thieáu nhi phoå thô +Ca khuùc thieáu nhi coù nhieàu baøi ñöôïc hình thaønh töø nhöõng baøi thô.Phoå nhaïc theo thô laø moät phöông phaùp saùng taùc baøi haùt ñöôïc söû duïng coù hieäu quaû vaø khaù phoå bieán. Trong daân ca Vieät Nam haàu heát caùc laøn ñieäu ñöôïc hình thaønh töø nhöõng caâu thô: VD:Baøi lí caây boâng baét nguoàn töø caâu thô: Boâng xanh, boâng traéng, boâng vaøng Boâng leâ, boâng löïu , ñoá naøng maáy boâng… Trong caùc ca khuùc thieáu nhi coù khaù nhieàu ca khuùc phoå thô.VD:  Haït gaïo laøng ta - Hs: Laéng nghe  Buïi phaán vaø ghi nhôù  Baùc Hoà- Ngöôøi cho em taát ca.û.. Haït gaoï laøng ta Coù vò phuø sa Cuûa soâng kinh Thaày Coù höông sen thôm Trong hoà nöôùc ñaày… - Gv: Môû baêng nhaïc coù baøi haùt Haït gaïo laøng ta, Baøi Daøn ñoàng ca muøa haï , baøi Baùc HoàNgöôøi cho em taát caû. * Chuù yù : Ñoái vôùi nhöõng em khaù , gioûi coù theå trình baøy moät vaøi baøi haùt thieáu nhi phoå thô maø em bieát? - Gv: Ñaùnh giaù phaàn trình baøy cuûa HS * Cuûng coá : - Gv: Cho HS haùt laïi baøi haùt vaø baøi TÑN. - Hs: Thöôûng thöùc vaø caûm nhaän. - Hs: Trình baøy baøi haùt maø em bieát. - Hs: Laéng nghe - Hs: thực hiện 4/ Daën doø (1 phuùt): + Veà nhaø hoïc thuoäc baøi haùt. + Ñoïc nhieàu laàn baøi + Söu taàm moät soá baøi haùt thieáu nhi phoå thô. + Chuaån bò baøi môùi IV/ Rút kinh nghiệm: Giáo án âm nhạc 6,7,8, 9 theo chuẩn kiến thức kỹ năng mới Liên hệ đt 0168.921.86.68
- Xem thêm -