Tài liệu Giáo án âm nhạc lớp 9 hk1_cktkn

  • Số trang: 42 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 63 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Trường THCS An Thạnh 1 Sóc Trăng GIÁO ÁN MÔN ÂM NHẠC 9 Tuần 1- tiết 1: Ngày soạn: 25/8/2007 Học hát: BÓNG DÁNG MỘT NGÔI TRƯỜNG Nhạc và lời: Hoàng Lân I- Mục tiêu: Qua dạy hát, giúp HS biết cách thể hiện đúng tiết tấu, giai điệu của bài hát. Thể hiện chính xác những chỗ đảo phách. HS biết trình bày bài hát với nhiều hình thức; thể hiện tình cảm sôi nổi nhiệt tình khi hát. Qua nội dung của bài hát, giáo dục các em tình cảm yêu mến mái trường, thầy cô, tình cảm bạn bè. II- Chuẩn bị: - Đàn phím điện tử. - Bài hát “Bóng dáng một ngôi trường” phóng to trên bảng phụ. - Bản nhạc bài hát “Bóng dáng một ngôi trường”. III. Tiến trình lên lớp: TG 1 phút 30 Phút HĐ Thầy HĐ Trò 1. Ổn Định: GV điều khiển 2. Kiểm tra bài củ: GV điều khiển 3. Bài mới: Nội dung 1: Học hát: Bóng dáng một ngôi trường. - GV giới thiệu Tác giả và bài hát: Năm 1985 Hoàng Lân sáng tác bài dựa vào ký ức về một mái trường mà ông đã học đó là trường THPT Nguyễn Huệ. - Các bài hát: Em đi thăm miền nam, Bác Hồ người cho em tất cả. . . - GV treo bảng phụ Giaùo AÙn AÂm Nhaïc 9 - HS báo cáo sỉ - HS hát vui: bài ca đi học - HS ghi bài - HS nghe và nhắc lại Giaùo Vieân: Döông Phöôùc Giaøu Trường THCS An Thạnh 1 Sóc Trăng - HS nghe băng mẫu - HSTL: Chia làm 2 đoạn Đoạn a: từ đầu đến chúng ta viết ở nhịp44 Đoạn b: đoạn còn lại - HS luyện gam Đô trưởng - HS nghe - HS nghe và nhẩm theo - HS tập hát - HS hát và sử sai theo yêu cầu của GV. - HS tập hát cả bài - HS lưu ý những chổ khó để hát đúng - HS hát toàn bộ đạon a theo đàn. - HS sửa sai - HS lưu ý những chổ khó trong đoạn b, vì giai điệu đoạn b hoàn toàn thay đổi. - HS hát đoạn b theo đàn và chỉ huy của GV, cần thể hiện sắc thái bài hát. - GV mở bài hát cho HS nghe 2 lần - Bài hát chia làm mấy đoạn? 10 phút - GV điều khiển: cho HS luyện thanh - GV cho biết đây là giọng Pha trưởng nhưng được dịch xuống giọng Đô trưởng. * Dạy hát: - GV đàn câu 1 đoạn a khoảng 3 lần yêu cầu HS nghe và nhẩm theo. - GV đàn lại và bắt nhịp cho HS hát. - GV Chỉ định 1 vài cá nhân hát lại câu 1. GV nhận xét. - Tương tự các câu còn lại của lời 1 (theo lối móc xích “câu-đoạn-bài”. - GV cần lưu ý HS: cách nối câu và những chổ đảo 3 phách, ngân dài, dấu lặng . . . phút - GV đàn: - GV nhận xét, sửa chửa và tuyên dương các em. + Đoạn b: - Lưu ý HS ở những chổ: Cao độ, đảo phách và đặt 1 biệt trọng âm ở đầu mỗi câu luôn thay đổi. phút - GV chỉ đàn và chỉ huy: - HS hát cả bài theo đàn và theo hướng dẫn của GV - HS hát theo nhóm, tổ và các nhóm các tổ còn lại nhận xét. - HS hát cả bài với đàn có vận động phụ họa (vỗ tay) - 1 vài cá nhân trình bày theo chỉ định của GV. * Luyện hát: - GV đàn và nhận xét - GV cho caû lôùp haùt nhieàu laàn theo ñaøn, chuù yù söûa - HS nghe và thực hiện khi về nhà. Giaùo AÙn AÂm Nhaïc 9 Giaùo Vieân: Döông Phöôùc Giaøu Trường THCS An Thạnh 1 Sóc Trăng loãi phaùt aâm vaø caùch ngöng nghæ ôû cuoái moãi caâu, khi haùt phaûi chuù yù ñeán nhòp ñaøn, nhöõng choã coù ñaûo phaùch. - Taäp cho HS theå hieän ñuùng tình caûm cuûa baøi haùt: + Ñoaïn 1: Soâi noåi, linh hoaït. + Ñoaïn 2: Tha thieát, loâi cuoán. - Cho HS taäp haùt lónh xöôùng: Ñoaïn 1 cho moät baïn lónh xöôùng, ñoaïn 2 caû lôùp seõ haùt ñoàng thanh. - Töøng toå trình baøy baøi haùt theo ñaøn. - GV chỉ định 1 vài cá nhân khá trình bày. - GV mời HS nhận xét, GV nhận xét và tuyên dương 4. Củng cố: - GV đàn: - GV chỉ định: 5. Dặn dò: Về chép bài, hát lại bài hát và xem trương trước bài nhạc lý, TĐN số 1. Đây là kiến thức củ nên chúng ta cần xem lại để củng cố lại những gì đã học ở lớp 7. Đặc biệt xem giai điệu và tên nốt ở bài TĐN có giai điệu đơn liên tiếp. Tuần 2- tiết 2: Ngày soạn: 1/9/2007 Nhạc lí: GIỚI THIỆU VỀ QUÃNG Tập đọc nhạc: GIỌNG SON TRƯỞNG – TĐN số 1 I-Mục tiêu: - HS biết sơ lược về quãng, cách gọi tên quãng. - HS biết được đặc điểm của một bài nhạc viết ở giọng son trưởng. - HS đọc đúng cao độ , trường độ của bài Tập đọc nhạc TĐN số 1. - Qua nội dung của bài TĐN số 1, HS có tình cảm biết trân trọng , giữ gìn nhạc cụ dù rằng đó chỉ là một nhạc cụ nhỏ bé. ‘ II- Chuẩn bị: - Đàn phím điện tử. - Bài tập đọc nhạc số 1 phóng to trên bảng phụ. III Các hoạt động dạy – học: HĐ của GV - GV chỉ định - GV thuyết trình. Giaùo AÙn AÂm Nhaïc 9 Nội dung 1. Ổn Định: (1 phút) Báo cáo si số 2. Kiểm tra: Lòng ghép vào phần ôn tập 3. Bài mới: (38 phút) Nội dung 1: (13 phút) Nhạc lí : Sơ lược về quãng. - Quãng là khoảng cách về độ cao của hai âm thanh đi liền bậc hoặc cách bậc. -Tuỳ số lượng cung hoặc nửa cung chứa trong quãng đó mà xác định tên gọi và tính HĐ của HS - HS thực hiện - HS nghe và ghi nhớ. Giaùo Vieân: Döông Phöôùc Giaøu Trường THCS An Thạnh 1 - GV yêu cầu. - GV đàn và hướng dẫn. Sóc Trăng chất của các quãng là trưởng, thứ, đúng, tăng, giảm. Cho Hs quan sát các ví dụ về quãng - HS quan sát và nhận như SGK. xét. Cho HS nghe đàn 2 âm và nhận xét - HS nghe và nhận xét. về quãng. - GV ghi bảng. - HS quan sát và nhận xét và trả lời câu hỏi. - GV treo bài TĐN lên bảng , yêu cầu HS quan sát và trả lời câu hỏi. - GV kết luận. - GV yêu cầu HS quan sát và nhận xét. - HS ghi nhớ. Giọng Son trưởng Tập đọc nhạc TĐN số1. HĐ1: Giọng Son trưởng: Cho HS quan sát bài TĐn số 1. + Hoá biểu của bài nhạc có dấu hoá nào ? + Nốt kết thúc của bài là nốt gì ? KL : Giọng Son trưởng có âm chủ là nốt son. Hoá biểu của giọng son trưởng có một dấu # ( fa thăng). Nốt kết thúc của bài thường là nốt Son. HĐ 2: Tập đọc nhạc TĐN số 1: - GV treo bảng phụ TĐN - Cho HS phân tích bài TĐN : + Nhịp hai bốn. + Giọng Son trưởng. + Cao độ : sử dụng đủ 7 âm: Son –La-SiĐô-Rê-Mi-Fa thăng. + Bài gồm 4 câu hát với 2 âm hình tiết tấu gần giống nhau. - Cho hs luyện thanh : đọc gam và các nốt trụ của giọng Son trưởng. - Cho hs đọc tên nốt nhạc. - Hướng dẫn HS tập đọc nhạc: GV đàn từng - GV dùng đàn để hướng câu(3 lần)cho hs nghe và đọc theo. Tiến dẫn HS luyện thanh. hành từng câu cho đến hết bài. - GV chỉ định. HĐ3: Luyện tập: - GV hướng dẫn hs tập - Cho hs đọc nhạc nhiều lần theo đàn, kết đọc nhạc theo đàn. hợp gõ đệm theo phách, theo nhịp. - Từng tổ hs thực hiện đọc nhạc, kết hợp với - GV điều khiển. gõ đệm. - Cả lớp hát lời ca và vỗ tay theo nhịp, Giaùo AÙn AÂm Nhaïc 9 - Quan sát và trả lời. - Luyện thanh theo đàn. - 1HS đọc. - Tập đọc nhạc theo sự hướng dẫn của gv. - Tập trình bày bài TĐN theo sự điều khiển của gv. Giaùo Vieân: Döông Phöôùc Giaøu Trường THCS An Thạnh 1 Sóc Trăng phách.(3 lần) 4. Củng cố: (5 phút) + Quãng là gì? Người ta gọi tên quãng dựa - GV điều khiển. vào cái gì? + Nêu đặc điểm của một bài hát viết ở giọng Son trưởng. - GV hỏi. - Chia lớp thành 2 nhóm , tập đọc nhạc và ghép lời ca. - Vài học sinh khá giỏi đọc nhạc và hát lời ca trước lớp. - GV chỉ định. 5. Dặn dò: (1 phút) - Về học bài, chép bài và xem trước tiết 3: Các ca khúc thiếu nhi phổ thơ. Ở bài nay chúng ta sẽ biết thêm một số ca khúc không phải sáng tác mà được phổ từ những bài - GV dặn dò và nhận xét. thơ. Các em về xem tại sao mà ngườI ta lại phổ thơ? đặc điểm của ca khúc phổ thơ? - GV chỉ định. - Thực hiện theo tổ. - HS thực hiện. - HS trả lời cá nhân. - HS trình bày theo nhóm. - HS nghe và ghi nhớ Tuần 3 – tiết 3: Ngày soạn: 8/9/2007 Ôn tập bài hát: BÓNG DÁNG MỘT NGÔI TRƯỜNG. Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 1 Âm nhạc thường thức: CA KHÚC THIẾU NHI PHỔ THƠ I- Mục tiêu: - Hs thuộc lời hát và có thể đứng hát trước lớp moat cách thành thạo. Thể hiện đúng tình cảm của bài hát; thể hiện được sắc thái khác nhau ở mỗi đoạn. - Cho HS ôn lại bài TĐN số 1 với yêu cầu cao hơn, HS phải đọc đúng cao độ, tiết tấu của bài nhạc và hát chính xác lời ca. - HS hiểu biết sơ qua về một phương thức sáng tác bài hát thông qua những bài thơ và giá trị của những bài hát phổ thơ thành công. II- Chuẩn bị: - Đàn phím điện tử. - Sưu tầm moat số bài hát phổ thơ dành cho thiếu nhi. III Các hoạt động dạy – học: HĐ của GV - Gv chỉ định - GV đàn và hướng dẫn. - GV đàn và hát. Giaùo AÙn AÂm Nhaïc 9 Nội dung HĐ của HS 1. Ổn Định: (1 phút) Báo cáo sỉ số - HS thực hiện 2. Kiểm tra: Lòng ghép vào phần ôn tập 3. Bài mới: (40 phút) Nội dung 1: (10 phút) Ôn tập bài hát: Bóng dáng một ngôi trường - Luyện thanh 1’-2’: - HS thực hiện. + Cho HS luyện đọc thang âm Fa trưởng và đọc các nốt trụ của gam. - GV hát lại bài hát cho HS nghe 1 - HS nghe GV hát. lần. Ôn tập: Giaùo Vieân: Döông Phöôùc Giaøu Trường THCS An Thạnh 1 Sóc Trăng - GV đàn và hướng dẫn + Cả lớp hát đầy đủ cả bài ở mức độ HS ôn tập. hoàn chỉnh và kết hợp với vận động theo nhạc. - GV chỉ định. + Tập cho HS hát có lĩnh xướng. + GV kiểm tra vài học sinh. + Nhận xét và ghi điểm . Nội dung 2: (10 phút) Ôn tập Tập đọc nhạc TĐN số1: - GV hướng dẫn hs tập + Cho hs đọc nhạc nhiều lần theo đàn, đọc nhạc theo đàn. kết hợp gõ đệm theo phách, theo nhịp. - GV điều khiển. + Từng tổ hs thực hiện đọc nhạc, kết hợp với gõ đệm. + Chia lớp thành 2 nhóm , tập đọc - GV chỉ định. nhạc và ghép lời ca . - GV nhận xét ghi điểm + Kiểm tra vài học sinh. + Nhận xét và tuyên dương. Nội dung 3 : (20 phút) Âm nhạc thường thức: Ca khúc thiếu nhi phổ thơ: - GV yêu cầu. - Cho HS đọc phần giới thiệu trong SGK. + Thế nào là ca khúc thiếu nhi phổ - GV nêu câu hỏi tìm thơ ? hiểu bài. + Có mấy cách phổ nhạc theo thơ? ( Có 3 cách phổ nhạc theo thơ) - GV thuyết trình. - GV giảng thêm về 3 cách phổ nhạc theo thơ: + Giữ nguyên lời thơ để phổ nhạc. + Thay đổi lời thơ đôi chút cho phù hợp khi hát. + Chỉ lấy ý thơ để phát triển thêm. - GVhỏi. + Kể tên những ca khúc thiếu nhi phổ thơ mà em biết ? ( Hạt gạo làng ta, Bụi phấn, Đi học, Cho con…) - GV đàn và hát. - Cho HS nghe 1 số trích đoạn của các bài hát nêu trên. 4. Củng cố: (3 phút) - GV yêu cầu. - Kể tên một số ca khúc phổ thơ. - Tập phổ nhạc cho một đoạn thơ mà em - GV chỉ định. thích. ( Khoảng 4 câu) - Gọi một số HS trình bày đoạn nhạc mà mình vừa sáng tác. 5. dặn dò: (1 phút) - Về các em học bài, xem trước bài hát - GV dặn dò và nhận xét. Nụ cười (Nhạc nga). Do đây là một bài dân ca Nga nên giai điệu vui tươi, về xem lại các bài hát nước ngoài đã được học ở lớp7, 8. Để tiết sau chúng ta hát đúng hơn và hay hơn. - Nhận xét tiết học. Giaùo AÙn AÂm Nhaïc 9 - HS thực hiện theo yêu cầu của GV. - HS thực hiện. - Tập đọc nhạc theo sự hướng dẫn của gv. - Thực hiện theo tổ. - HS trình bày theo nhóm. - HS thực hiện cá nhân - HS nhận xét -1 HS đọc SGK. - HS phát biểu cá nhân. - HS nghe và ghi nhớ. - HS trả lời - HS nghe bài hát và nêu cảm nghĩ của mình. - HS trả lời cá nhân. - HS thực hiện. - HS trình bày. - HS nghe. Giaùo Vieân: Döông Phöôùc Giaøu Trường THCS An Thạnh 1 Sóc Trăng Tuần 4 - tiết 4: Ngày soạn: 15/9/2007 Học hát: NỤ CƯỜI. Nhạc Nga Lời việt: Phạm Tuyên I- Mục tiêu: - HS hát đúng giai điệu và lời ca của bài hát “Nụ Cười”- 1 bài hát thiếu nhi nước Nga, được nhạc sĩ Phạm Tuyên phỏng dịch bằng lời việt. - Tập cho HS thể hiện được giai điệu rộn ràng, tính chất tươi vui của bài hát. - Qua nội dung của bài hát, giáo dục các em tình cảm lạc quan, sự tin yêu cuộc sống và tình thân ái hữu nghị giữa thiếu nhi 2 nước Việt - Nga. II- Chuẩn bị: - Đàn phím điện tử - Máy phát nhạc và băng nhạc - Bài hát “Nụ cười” phóng to trên bảng phụ. - Một số hình ảnh về nước Nga. III Các hoạt động dạy – học: HĐ của GV - GV chỉ định - GV ghi bảng. - GV thực hiện và thuyết trình. Giaùo AÙn AÂm Nhaïc 9 Nội dung HĐ của HS 1. Ổn Định: (1 phút) Báo cáo sỉ số - HS thực hiện 2. Kiểm tra: - Nêu, một số đặc điểm chính của ca khúc thiếu nhi phổ thơ? - Kể tên một số bài hát thiếu nhi được phổ thơ mà em biết? 3. Bài mới: (40 phút) Nội dung: Học hát Nụ Cười HĐ1: Giới thiệu về bài hát: - GV dùng bản đồ chỉ vị trí nước Nga và - HS nghe và ghi giới thiệu: Nước Nga là một quốc gia rộng nhớ. lớn, quê hương của nhà cách mạng vĩ đại LêNin. Nước Nga có một nền văn hoá cao với tên tuổi của đại văn hào Pus-kin, Lep Tônxtôi, Gooc ki; nhạc sĩ thiên tài Trai-cốp-ki, Prô-côphi-ep. Giaùo Vieân: Döông Phöôùc Giaøu Trường THCS An Thạnh 1 - Gv thực hiện. - GV yêu cầu - Gv đàn và hát. Sóc Trăng - Cho HS xem một số hình ảnh về nước Nga. - HS quan sát. - Cho HS đọc phần giới thiệu trong SGK. - HS đọc SGK. - Gv đàn và hát cho HS nghe 1 lần. (có thể - HS nghe. mở băng nhạc). - GV treo bảng phụ: - Gv hướng dẫn. Giaùo AÙn AÂm Nhaïc 9 HĐ2: Hướng dẫn chia câu, chia đoạn: - Bài hát gồm 2 đoạn: + Đoạn a: Viết ở giọng Đô trưởng, tính chất âm nhạc trong sáng, rộn ràng. + Đoạn b: Chuyển sang giọng Đô thứ, thể hiện niềm tin tưởng, tình đoàn kết của bạn bè. HĐ3: Luyện thanh: - Cho HS xướng âm gam Đô trưởng va Đô thứ, đọc các nốt trụ. HĐ4: Hướng dẫn HS tập hát: - GV đàn mỗi câu 2 lần, hát 2 lần và yêu cầu HS hát lại câu đó. GV nghe và sửa sai cho - HS ghi nhớ. Giaùo Vieân: Döông Phöôùc Giaøu Trường THCS An Thạnh 1 Sóc Trăng HS. - Hướng dẫn theo lối móc xích (câu -đoạnbài). + Chú ý: Hướng dẫn HS thể hiện được tính chất âm nhạc ở từng đoạn- nhất là ở đoạn 2 có - GV đàn và điều khiển. đến 3 đấu giáng (Sib,Mib,Lab). - Luyện thanh theo đàn. HĐ5: Luyện tập: - GV dùng đàn để hướng - GV cho cả lớp hát nhiều lần theo đàn, chú ý - Tập hát theo sự dẫn HS tập hát. sửa lỗi phát âm và cách ngưng nghỉ ở cuối hướng dẫn của gv. mỗi câu hát, khi hát phải chú ý đến nhịp đàn và các động tác phụ hoạ. - Từng tổ trình bày bài hát theo đàn. 4. Củng cố: (3 phút) -Từng nhóm 5 HS trình bày bài hát trước lớp với hình thức hát hoà giọng. - Gọi 1 HS trình bày hoàn chỉnh bài hát. - GV điều khiển. - Gv chỉ định. - Gv chỉ định. - GV dặn dò và nhận xét. Giaùo AÙn AÂm Nhaïc 9 -Tập trình bày bài 5. Dặn dò: (1 phút) hát theo sự điều - Về xem bài, xem trước Giọng mi thứ, TĐN khiển của gv. số 2. Các em xem lại ở lớp 8 chúng ta đã được học giọng thứ gì? Để tiết sau chúng ta sẽ - Hát theo tổ, nhóm so sánh giữa các giọng thứ đó với nhau. - GV nhận xét tiết học. - HS trình bày theo nhóm. - 1HS hát trước lớp. - Nghe và ghi nhớ Giaùo Vieân: Döông Phöôùc Giaøu Trường THCS An Thạnh 1 Sóc Trăng Tuần 5- tiết 5: Ngày soạn: 22/9/2007 Ôn tập bài hát: NỤ CƯỜI. Tập đọc nhạc: GIỌNG MI THỨ - TĐN số 2. I- Mục tiêu: - HS được ôn lại để hát thuần thục hơn bài hát Nụ cười. Hs thuộc lời và biết thể hiện tốt sắc thái tình cảm trong mỗi đoạn nhạc. - HS hiểu biết sơ lược về đặc điểm của giọng Mi thứ. - HS đọc đúng cao độ, trường độ của bài Tập đọc nhạc TĐN số 2:“Nghệ sĩ với cây đàn”. II- Chuẩn bị: - Đàn phím điện tử. - Bài tập đọc nhạc số 2 phóng to trên bảng phụ. III Các hoạt động dạy – học: HĐ của GV Nội dung 1. Ổn Định: (1 phút) - GV chỉ định Báo cáo sỉ số 2. Kiểm tra: Lòng ghép vào phần ôn tập 3. Bài mới: (40 phút) Nội dung 1: (15 phút) Ôn tập bài hát: Nụ Cười. - GV đàn và hướng dẫn. - Luyện thanh 1’-2’: - Cho HS luyện đọc thang âm Đô trưởng và đọc các nốt trụ của gam. - GV đàn và hát. - GV hát lại bài hát cho HS nghe 1 lần. Ôn tập: - GV đàn và hướng dẫn + Cả lớp hát đầy đủ cả bài ở mức độ HS ôn tập. hoàn chỉnh. + Cho HS tập hát và vỗ tay theo nhịp. + Tiến hành tập theo nhóm, kết hợp với vận động phụ hoạ. - GV chỉ định. + GV kiểm tra vài học sinh. - GV nhận xét + Nhận xét và ghi điểm . Nội dung 2: (25 phút) Tập đọc nhạc: Giọng Mi thứ - TĐN số2: Nghệ sĩ với cây đàn. HĐ1: Tìm hiểu về giọng Mi thứ. Giaùo AÙn AÂm Nhaïc 9 HĐ của HS - HS thực hiện - HS thực hiện. - HS nghe GV hát. - HS thực hiện theo yêu cầu của GV. - HS thực hiện. - HS nhận xét Giaùo Vieân: Döông Phöôùc Giaøu Trường THCS An Thạnh 1 Sóc Trăng - GV yêu cầu. - GV hỏi. - Cho HS quan sát bài TĐN số 2. + Hoá biểu của bài nhạc này có đặc điểm gì? + Nốt kết thúc của bài là nốt gì? KL: Bài nhạc viết ở giọng Mi thứ có - Gv kết luận. âm chủ là Mi. Hoá biểu giọng Mi thứ có một dấu thăng (Fa# ), nốt kết thúc của bài là nốt Mi. HĐ2 : Giới thiệu bài TĐN: - Bài tập đọc nhạc này là một bài hát của - GV giới thiệu. nước Nga. - GV treo bài Tập đọc nhạc đã phóng to - GV yêu cầu HS quan sát trên bảng phụ và yêu cầu HS quan sát và và nhận xét. nhận xét. - GV gợi ý và hướng dẫn . HĐ 2: Phân tích bài TĐN : - Nhịp gì? - Giọng gì? - Về cao độ và trường độ - Chia câu? - Hs quan sát. - HS trả lời. - HS ghi nhớ. - HS nghe và ghi nhớ. - Quan sát và trả lời theo gợi ý của GV. - Trả lời cá nhân. + Nhịp ba bốn. + Giọng Mi thứ. + Cao độ : sử dụng đủ 7 âm trong đó có Fa# và Rê#â. + Trường độ : có các hìn nốt đen, nốt trắng, trắng chấm dôi, lặng đen và đặc biệt là chùm ba móc đơn. + Bài gồm 4 câu hát với giai điệu nhẹ nhàng và buồn. HĐ3: luyện thanh : + Cho hs đọc gam và các nốt trụ của - Gv dùng đàn để hướng - Luyện thanh theo đàn. giọng Mi thứ. dẫn HS luyện thanh. + Luyện tập cho HS phát âm đúng các nốt thăng. HĐ 4: Hướng dẫn tập đọc nhạc. + Cho hs đọc tên nốt nhạc. - GV chỉ định. - 1 HS đọc. + Giới thiệu cho HS biết trường độ - GV trình bày - HS ghi nhớ. Giaùo AÙn AÂm Nhaïc 9 Giaùo Vieân: Döông Phöôùc Giaøu Trường THCS An Thạnh 1 Sóc Trăng của chùm ba móc đơn là bằng một nốt đen. - GV hướng dẫn hs tập - Hướng dẫn HS tập đọc nhạc: đọc nhạc theo đàn. GV đàn từng câu (3 lần) cho hs nghe và đọc theo. Tiến hành từng câu cho đến hết bài. HĐ5: Luyện tập: - GV điều khiển. + Cho hs đọc nhạc nhiều lần theo đàn, kết hợp gõ đệm theo phách, theo nhịp. + Cho HS ghép lời ca theo giai điệu kết hợp gõ đệm theo phách. 4. Củng cố: (3 phút) - GV chỉ định. + Chia lớp thành 2 nhóm, tập đọc nhạc và ghép lời ca. + Vài học sinh khá giỏi đọc nhạc và - GV chỉ định. hát lời ca trước lớp. + Nhắc lại đặc điểm của moat bài - GV yêu cầu. nhạc viết ở giọng Mi thứ. 5. Dặn dò: (1 phút) - Về các em học bài, xem trước phần hợp - GV dặn dò và nhận xét. âm và NS Trai-cốp-xki. Do đây là một bài mới nên các em cần xem trước phần Hợp âm và Trai-cốp-xki cách thành lập hợp âm. Phần NS Trai-cốp-xki thì xem lại một số NS đã được học ở lớp 7, 8. Để tiết sau chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn. - Nhận xét tiết học. Giaùo AÙn AÂm Nhaïc 9 - Tập đọc nhạc theo sự hướng dẫn của gv. - Tập trình bày bài TĐN theo sự điều khiển của gv. - Thực hiện theo tổ. - HS thực hiện cá nhân. - HS trả lời cá nhân. - HS nghe và ghi nhớ. Giaùo Vieân: Döông Phöôùc Giaøu Trường THCS An Thạnh 1 Sóc Trăng Tuần 6 – tiết 6: Ngày soạn: 30/9/2007 - Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 2. - Nhạc Lí: SƠ LƯỢC VỀ HỢP ÂM. - Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Trai-cốp-xki. I-Mục tiêu: - HS đọc trôi chảy bài Tập đọc nhạc số 2, kết hợp với đánh nhịp . - HS biết sơ qua về hợp âm, có khái niệm va øthuật ngữ về hợp âm. - HS biết được tiểu sử và sự nghiệp của nhạc sĩ Trai- cốp- xki, moat nhạc sĩ thiên tài người Nga- người đã có những cống hiến to lớn cho nền âm nhạc nga và thế giới. II- Chuẩn bị: -Bài TĐN số 2 phóng to. -Tranh ảnh về hoạt động nghệ thuật của nhạc sĩ Trai-cốp-xki. -Tập đàn và hát bài “Cô gái miền đồng cỏ”. III Các hoạt động dạy – học: HĐ của GV Nội dung 1. Ổn Định: (1 phút) - GV chỉ định Báo cáo sỉ số 2. Kiểm tra: Lòng ghép vào phần ôn tập 3. Bài mới: (40 phút) Nội dung2: (10 phút) Ôn Tập đọc nhạc TĐN số 2: - GV đàn và hướng dẫn. + Cho HS luyện thanh giọng Mi thứ. + Cho HS nghe lại giai điệu của bài - GV đàn. TĐN . Hướng dẫn ôn tập: - GV hướng dẫn hs tập + Cho hs đọc nhạc nhiều lần theo đọc nhạc theo đàn. đàn, kết hợp gõ đệm theo phách, theo nhịp. - GV điều khiển. + Từng tổ hs thực hiện đọc nhạc, kết hợp với đánh nhịp ba bốn. + Chia lớp thành 2 nhóm , tập đọc - GV chỉ định. nhạc và ghép lời ca . + Kiểm tra vài học sinh. - GV nhận xét + Nhận xét và ghi điểm. Nội dung2: (15 phút) Nhạc lí: Sơ lược về hợp âm. HĐ1: Hợp âm. - GV thực hiện. - GV đàn hợp cho Hs nghe và giới Giaùo AÙn AÂm Nhaïc 9 HĐ của HS - HS thực hiện - HS thực hiện. - HS nghe đàn. - Tập đọc nhạc theo sự hướng dẫn của gv. -Thực hiện theo tổ. - HS trình bày theo nhóm. - HS thực hiện cá nhân - HS nhận xét. - HS nghe và nhận xét. Giaùo Vieân: Döông Phöôùc Giaøu Trường THCS An Thạnh 1 - GV thuyết trình. - GV thuýết trình. - GV đàn. - GV thuyết trình. - GV thực hiện. Sóc Trăng thiệu về hợp âm. + Hợp âm là sự vang lên đồng thời của 3, 4 hoặc 5 âm cách nhau một quãng 3. HĐ2: Các loại hợp âm. 1/ Hợp âm ba: + Hợp âm ba gồm có ba âm, các âm cách nhau quãng 3, hai âm ngoài cùng tạo thành quãng 5 đúng. + Tuỳ theo sự sắp xếp câc quãng 3 mà tạo thành các hợp âm khác nhau. - GV cho HS nghe Ví dụ. 2/ Hợp âm bảy: - Hợp âm bảy gồm có 4 âm cách nhau quãng 3, hai âm ngoài cùng tạo thành quãng 7. - GV dùng đàn ghi ta đệm hợp âm cho bài TĐN số 2 để HS thấy được tác dụng của hợp âm. Nội dung 3: (15 phút) Âm nhạc thường thức. HĐ1: Nhạc sĩ Trai-cốp-xki. - GV treo ảnh Nhạc sĩ lên - Cho HS đọc phần giới thiệu trong SGK. - GV tóm tắt ý chính: - GV thuyết trình và tóm + Tên thật: Pi-ốt-I lich Trai-côp-xki. tắt . + Ngày sinh: 02-04-1840. + Ngày mất: 25-11-1893. + Các tác phẩm chính: Vũ kịch Hồ thiên nga, nhạc kịch Eùp-ghê-nhi Ônhê-ghin, bản Giao hưởng số 6. - Cho HS xem ảnh hoạt động nghệ - GV giới thiệu tranh. thuật của Trai-cốp-xki. HĐ2: Giới thiệu bài hát Cô gái miền đồng cỏ. - GV đàn và hát bài hát 1 lần. - GV đàn và hát. - Yêu cầu hs nêu cảm xúc khi nghe - GV yêu cầu. bài hát này. - GV yêu cầu. - GV gợi hỏi. Giaùo AÙn AÂm Nhaïc 9 4. Củng cố: (3 phút) + Hợp âm là gì? - HS nghe và ghi nhớ. - HS ghi nhớ. - HS nghe. - HS nghe và cảm nhận. - HS quan sát - 1 HS đọc SGK. - HS ghi nhớ. - HS xem tranh và nhận xét. - HS nhe GV hát. - Phát biểu cảm nghĩ khi nghe bài hát. - HS trả lời cá nhân. Giaùo Vieân: Döông Phöôùc Giaøu Trường THCS An Thạnh 1 Sóc Trăng + Hãy nêu lại tiểu sử và sự nghiệp sáng tác của nhạc sĩ Trai-cốp-xki. - GV dặn dò và nhận xét. 5. Dặn dò: (1 phút) - Về các em học bài, xem lại tất cả các - HS nghe và ghi nhớ. tiết trước để tiết sau chúng ta sẽ ôn tập và kiểm tra lại những kiến thức đã học. - Nhận xét tiết học. Tuần 8 - tiết 8 : Ngày soạn: 23 / 10 / 2007 Học hát: NỐI VÒNG TAY LỚN Nhạc và lời: Trịnh Công Sơn I. Mục tiêu: - HS hát đúng giai điệu và ca từ của bài hát Nối vòng tay lớn của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. - HS biết thể hiện bài hát với tính chất hành khúc mạnh mẽ. - Tập cho HS kĩ năng hát và múa tập thể . - Qua nội dung bài hát, giáo dục HS có thái độ thân ái với mọi người, biết yêu quí và bảo vệ hoà bình. II. Chuẩn bị: 1- Giáo viên: - Viết lời bài hát ra bảng phụ. - Tập đàn và hát thuần thục bài hát. - Đàn phím điện tử. 2 - Học sinh: -Viết sẵn bài hát Nối vòng tay lớn vào vở. -Thanh phách. III Các hoạt động dạy – học: 1. Ổn Định: (1 phút) Báo cáo sỉ số 2. Kiểm tra: Lòng ghép vào phần ôn tập 3. Bài mới: (40 phút) HĐ của GV Nội Dung HĐ 1: Giới thiệu bài(5phút) -GV treo bảng phụ có -Giới thiệu: Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn bài hát phóng to và là một nhạc sĩ lớn của nền âm nhạc Việt thuyết trình. Nam. Bài hát Nối vòng tay lớn của ông là tiếng nói tình cảm của những người Việt nam yêu chuộng hoà bình. - GV treo bảng phụ bài hát lên Giaùo AÙn AÂm Nhaïc 9 HĐ của HS -HS nghe và ghi nhớ. Giaùo Vieân: Döông Phöôùc Giaøu Trường THCS An Thạnh 1 Sóc Trăng -GV mở băng nhạc. - HS nghe. -GV trình bày bài hát 1 lần cùng với đàn. HĐ2: Hướng dẫn HS chia câu, đoạn. (5phút) - GV yêu cầu Hs đọc -Cho HS đọc lời bài hát và giải thích từ -HS đọc cá nhân. lời bài hát. khó cho HS nếu HS thắc mắc. -Hướng dẫn HS quan -Bài hát được viết ở nhịp hai bốn. -HS nghe và ghi sát bài hát và chia câu -Có tính chất hành khúc, tươi vui. nhớ. để tập hát. -Bài gồm 3 đoạn : + Đoạn 1 : Rừng núi .....Việt Nam. + Đoạn 2 : Cờ nối....Nối trên môi. + Đoạn 3 : Lặp lại tiết tấu của đoạn 1. HĐ3 : Tập hát (30 phút) -Dùng đàn hướng dẫn Hs luyện thanh. -Cho HS luyện thanh thang âm Mi thứ: -HS thực hiện đồng thanh. -Thay tên nốt bằng các nguyên âm như : i, ê, ô,a. Tập hát: -Dùng đàn để hướng -HS tập hát theo sự -Mỗi câu hát GV đàn cho HS nghe 1 dẫn HS tập hát từng câu lần, GV hát 2 lần sau đó bắt nhịp cho HS hướng dẫn của GV. theo lối móc xích. hát nhắc lại 3-4 lần. -Thực hiện theo lối móc xích cho đến hết bài. -Cho HS tập hát vào -Tập nghe Intro để -GV sử dụng đoạn 2 để làm nhạc dạo bài theo In tro nhiều lần. và hướng dẫn HS vào bài hát. vào bài hát. -Hướng dẫn Hs hát và vận động theo -GV hướng dẫn. -HS quan sát và nhạc ( tập thể): + Câu Rừng núi...sơn hà: Nắm tay đi thực hiện theo GV. vòng tròn theo chiều kim đồng hồ. Giaùo AÙn AÂm Nhaïc 9 Giaùo Vieân: Döông Phöôùc Giaøu Trường THCS An Thạnh 1 -GV điều khiển. Sóc Trăng + Câu Mặt dất ....Việt Nam: đi ngược lại. + Đoạn 2: Hướng người vào trong và đi vào, đi ra và kết hợp nhún chân theo phách mạnh. + Đoạn 3: Thực hiện như đoạn 1. -Cho HS thực hiện nhiều lần theo -Hát kết hợp với vận đàn. động. 4. Củng cố. (3phút) -Yêu cầu HS trình bày bài hát hoàn chỉnh theo đàn. -GV chỉ định từng nhóm HS trình bày. -GV đàn và điều khiển. -Cả lớp hát theo nhạc đệm và theo sự -Thực hiện đồng hướng dẫn của GV. thanh. -Từng nhóm 3-4 HS hát bài hát theo nhịp đàn. -Thực hiện theo -GV cho HS xung phong hát cá nhân nhóm. và kết hợp vận động theo nhịp.(GV sửa sai nếu có). -Cá nhân trình bày. 5. Dặn dò (1phút) -GV dặn HS về nhà -Dặn HS về nhà sưu tầm thêm các -HS nghe và ghi thực hiện một số công bài hát thiếu nhi của nhạc sĩ Trịnh nhớ vào sổ tay. việc. Công Sơn. -Tập hát thuộc lời và tập vận động phụ hoạ trong khi hát . -Viết trước bài TĐN số 3 vào vở. -Nhâïn xét. -Nhận xét tiết học. Giaùo AÙn AÂm Nhaïc 9 Giaùo Vieân: Döông Phöôùc Giaøu Trường THCS An Thạnh 1 Sóc Trăng Tuần 9 - tiết 9 : Ngày soạn:30 / 10 / 2007 Nhạc lí: GIỚI THIỆU VỀ DỊCH GIỌNG Tập Đọc Nhạc: GIỌNG PHA TRƯỞNG - TĐN số 3. I - Mục tiêu: - Giúp hs có khái niệm sơ bộ về dịch giọng. -HS biết được đặc điểm và cấu tạo gam của giọng pha trưởng. -Tập đọc đúng cao độ và trường độ của bài TĐN số 3, đọc đúng cao độ của nốt Si giáng. - Qua nội dung bài tập đọc nhạc, giáo dục HS tình yêu đất nước ,thấy được tinh thần chiến đấu của lớp người đi trước. II - Chuẩn bị: 2- Giáo viên: -Đàn phím điện tử. -Bài TĐN số 3 phóng to. -Tập hát và đàn thuần thục bài TĐN. - Tập hát dịch giọng bài hát Nối vòng tay lớn. 2 - Học sinh: -Viết sẵn bài TĐN số 3 vào vở. III Các hoạt động dạy – học: 1. Ổn Định: (1 phút) Báo cáo sỉ số 2. Kiểm tra: (5phút) ?Hát lại bài nói vòng tay lớn. 3. Bài mới: (35 phút) HĐ của GV Nội Dung HĐ của HS Nội dung 1: Giới thiệu về dịch giọng (10 phút) -GV đàn và hát, -GV đàn và hát đoạn 1 bài hát Nối vòng tay -HS nghe và yêu cầu HS nghe và lớn với 3 cao độ khác nhau: nhận xét. nhận xét. + Lần 1: Giọng M thứ. + Lần 2: Giọng Đô thứ. + Lần3: Giọng Son thứ. -Gợi ý: + Các em có nhận xét gì về cao độ ở 3 lần -Trả lời cá -GV đặt câu hỏi thầy hát. (Cao độ không giống nhau) nhân. gợi ý. + Tiết tấu và giai điệu cua bài hát có thay đổi Giaùo AÙn AÂm Nhaïc 9 Giaùo Vieân: Döông Phöôùc Giaøu Trường THCS An Thạnh 1 Sóc Trăng không?(không thay đổi). GV kết luận: +Sự chuyển dịch độ cao – thấp của một bài hát cho phù hợp với tầm cử giọng của người hát -HS ghi nhớ. -GV kết luận về đươc gọi là Dịch giọng. dịch giọng. +Khi dịch giọng một bài nhạc thì tính chất của bài nhạc đó sẽ không thay đổi. Nội dung 2: Giọng pha trưởng - TĐN số 3. (10 phút) -HS quan sát, nhận xét và trả lời các câu hỏi ?HĐ 1: Giọng Pha trưởng - HSTL: có dấu si giáng - HSTL: nốt Pha -HS ghi nhớ. HĐ2: Tập đọc nhạc TĐN số 3 – Lá Xanh. (15 phút)-Cho HS xem bài Tập đọc nhạc TĐN số 3 và gợi hỏi: + Ở hoá biểu của bài có dấu hoá gì? + Nốt kết thúc của bài là nốt gì? GV kết luận: + Bài nhạc viết ở giọng Pha trưởng có âm chủ là Pha, hoá biểu có một dấu giáng ( Si giáng), nốt kết thúc của bài là nốt Pha. -Yêu cầu HS quan sát và nhận xét. - GV đặt câu hỏi. -GV kết luận. Giaùo AÙn AÂm Nhaïc 9 Giaùo Vieân: Döông Phöôùc Giaøu Trường THCS An Thạnh 1 Sóc Trăng -GV treo bảng phụ có bài TĐN và giới thiệu . - Hướng dẫn HS phân tích bài TĐN. - Hướng dẫn HS luyện thanh. - GV yêu cầu. - Dùng đàn để hướng dẫn HS tập đọc nhạc theo lối móc xích. -GV đàn và điều khiển . -Gv chỉ định. HĐ cuối:Củng cố - Dặn dò (4 phút)-HS nghe và ghi nhớ. GT: Bài TĐN hôm nay là đoạn trích trong bài hát Lá xanh của nhạc sĩ Hoàng Việt. Nhạc sĩ Hoàng Việt là một nhạc sĩ lớn của nền âm nhạc Việt Nam, Ông là người viết giao hưởng đầu tiên ở Việt Nam. Giaùo AÙn AÂm Nhaïc 9 Giaùo Vieân: Döông Phöôùc Giaøu
- Xem thêm -