Tài liệu Giáo án âm nhạc lớp 8 cả năm_cktkn_bộ 7

  • Số trang: 105 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 42 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng Năm học 2013-2014 Ngày soạn: 18/8/2012 Ngày dạy: 20/8/2012 TUẦN I TiÕt 1: Häc h¸t bµi: MÙA THU NGÀY KHAI TRƯỜNG Nhạc và lời: Vũ Trọng Tường. I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Học sinh hát đúng giai điệu và lời ca bài hát Mùa thu ngày khai trường, thể hiện đúng đảo phách, ngân đủ 3 phách. 2. Kỹ năng: - Học sinh biết trình bày bài hát qua một vài cách hát tập thể như hát hoà giọng, hát lĩnh xướng, hát đối đáp. 3. Thái độ : - Qua nội dung bài hát, hướng các em đến tình cảm yêu mến tháng năm đi học để khắc sâu trong trí nhớ các em. II. Chuẩn bị: 1. Chuẩn bị của GV: - Tìm hiểu về tác giả Vũ Trọng Tường. - Tập hát và đệm đàn. - Đĩa nhạc, đàn phím điện tử, đài. 2. Chuẩn bị của HS: - SGK, Vở ghi chép III. Phương pháp: - PP trực quan, PP giảng giải IV. Tiến trình dạy học: Hoạt động của GV Gv kiểm tra sĩ số. Gv ghi b¶ng Gv giíi thiÖu. Gv h¸t. Gv hái. Gv ®iÒu khiÓn. Hoạt động của HS Nội dung 1) ổn định tổ chức: (1 phút ) Lớp trưởng b/cáo 2) Bài cũ: Không thực hiện 3) Nội dung bài:Học hát ( 25 phút ) MÙA THU NGÀY KHAI TRƯỜNG Nh¹c vµ lêi: Vò Träng Têng - Nh÷ng th¸ng n¨m ®i häc lµ thêi gian rÊt ®Ñp trong cuéc ®êi mçi chóng ta, khi thêi gian ®ã tr«i qua chóng ta míi nhËn thÊy ®iÒu ®ã. H×nh ¶nh vÒ m¸i trêng, vÒ thÇy c« gi¸o, kû niÖm vÒ nh÷ng ngêi b¹n th©n sÏ l¾ng ®äng trong t©m trÝ mçi ngêi. §ã lµ ngµy khai trêng. - H¸t trÝch ®o¹n bµi "Lêi ru cña mÑ" cña nh¹c sÜ Vò Träng Têng. ? H·y kÓ tªn mét vµi bµi h¸t cña nh¹c sÜ Vò Träng Têng mµ em biÕt? - Cho Hs nghe mÉu bµi h¸t "Mïa thu ngµy khai trêng" qua ®Üa. GV: Nguyễn Thị Thanh Tân -1- - Hs ghi bµi. - Hs theo dâi. - Hs nghe. - Hs tr¶ lêi. Hs nghe vµ nhËn biÕt. Âm nhạc lớp 8 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng Gv treo b¶ng phô vµ ®Æt c©u hái. Gv híng dÉn. Gv ®µn. Gv híng dÉn. Gv ®µn. Gv yªu cÇu. Gv chØ ®Þnh. Gv híng dÉn. Gv ®iÒu khiÓn. Gv thao t¸c vµ yªu cÇu. Gv híng dÉn. Gv chØ ®Þnh. Gv ®iÒu khiÓn. Gv chØ ®Þnh. Gv yªu cÇu. Gv gîi ý, híng dÉn Hs lµm bµi tËp. - Mét sè bµi h¸t viÕt vÒ mïa thu nh: "ChiÒu thu nhí trêng, Hµ Néi mïa thu, Nhí mïa thu Hµ Néi…". Năm học 2013-2014 ? Bµi h¸t gåm mÊy ®o¹n? (2 ®o¹n) - Hs tr¶ lêi. - §o¹n 1 gåm 2 c©u, mçi c©u 8 nhÞp. - §o¹n 2 gåm 4 c©u, mçi c©u 8 nhÞp (®iÖp khóc) * LuyÖn thanh ©m: Mi-Ma-M« (1-2 phót) * TËp h¸t tõng c©u: - Gv h¸t mÉu c©u mét, sau ®ã ®µn giai ®iÖu c©u nµy 2-3 lÇn, yªu cÇu Hs nghe vµ h¸t nhÈm theo. - Gv ®µn c©u mét vµ b¾t nhÞp cho Hs h¸t cïng víi ®µn. - T¬ng tù víi c©u tiÕp theo. - Khi tËp xong hai c©u th× Gv cho Hs nèi tiÕp hai c©u víi nhau. - Gv h¸t hai c©u sau ®ã ®µn giai ®iÖu vµ yªu cÇu Hs h¸t cïng víi ®µn. - Gv chØ ®Þnh 1-2 Hs h¸t l¹i hai c©u nµy. Khi tËp h¸t lu ý Hs nh÷ng chç cã ®¶o ph¸ch vµ c¸c tiÕng cã luyÕn 2-3 nèt nh¹c. - TiÕn hµnh d¹y ®o¹n 2 cã luyÕn theo c¸ch t¬ng tù. * H¸t ®Çy ®ñ c¶ bµi: Nöa líp h¸t ®o¹n 1, nöa líp h¸t ®o¹n 2. §æi ngîc l¹i. Gv nhËn xÐt- söa sai(nÕu cã). - Tèc ®é: 124. §o¹n ®Çu dïng tiÕt tÊu cha cha cha, ®iÖp khóc Rum ba. - ThÓ hiÖn s¾c th¸i: §o¹n 1 h¸t s«i næi, nhiÖt t×nh. §o¹n 2 h¸t tha thiÕt, mªnh m«ng. - H¸t lÇn 1: §o¹n 1 h¸t ®èi ®¸p theo hai d·y. §o¹n 2 c¶ líp cïng hoµ giäng. - H¸t lÇn 2: Hs n÷ lÜnh xíng ®o¹n 1. §o¹n 2 h¸t hoµ giäng. - Më phÇn ®Öm vµ giai ®iÖu ghi s½n ë ®µn b¾t nhÞp cho Hs h¸t hai lÇn kÕt hîp gâ ®Öm theo nhÞp, theo ph¸ch. - Hs nh¾c l¹i. - Hs luyÖn thanh. - TËp h¸t. - Hs tËp h¸t. - Hs thùc hiÖn. - Hs tr×nh bµy. - Hs thùc hiÖn. - Hs thùc hiÖn. - Hs ghi nhí. - Hs tr×nh bµy. - Hs h¸t kÕt hîp gâ ®Öm. - Gäi mét sè Hs tr×nh bµi bµi h¸t. Gv nhËn xÐt- xÕp - Hs tr×nh bµy. lo¹i mét sè Hs. (8p) 4) Cñng cè (10 phót ) - Tõng tæ ®øng t¹i chç tr×nh bµy bµi h¸t, tæ trëng cö - Hs thùc hiÖn. mét Hs b¾t nhÞp. - Hs thùc hiÖn. 5) DÆn dß (:1 phót ) - Lµm bµi tËp ë SGK. - ChuÈn bÞ tiÕt häc sau. Rút kinh nghiệm: GV: Nguyễn Thị Thanh Tân -2- Âm nhạc lớp 8 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng Năm học 2013-2014 ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …… Ngày soạn: 25/8/2012 Ngày dạy: 27/8/2012 TUẦN 2 TiÕt 2 : ¤n tËp bµi h¸t: Tập đọc nhạc: MÙA THU NGÀY KHAI TRƯỜNG. TĐN số 1 I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: GV: Nguyễn Thị Thanh Tân -3- Âm nhạc lớp 8 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng Năm học 2013-2014 - Học sinh biết hát kết hợp với vận động phụ hoạ, biết thể hiện sắc thái tình cảm bài Mùa thu ngày khai trường 2. Kỹ năng: - Củng cố cho Hs nắm vững vị trí các nốt nhạc trên khuông. 3.Thái độ: - Qua bài TĐN, Hs bước đầu làm quen với âm hình tiết tấu gồm móc đơn đứng trước hai móc kép. II. Chuẩn bị: 1. Chuẩn bị của GV: - Nghiên cứu xử lý sắc thái của bài hát. Tập thể hiện một số động tác. - Đàn phím điện tử. - Chép bài TĐN số 1 ra bảng phụ. 2. Chuẩn bị của HS: - SGK, Vở ghi chép III. Phương pháp: - PP trực quan, PP giảng giải IV. Tiến trình dạy học: Hoạt động của GV Nội dung Hoạt động của HS 1) ổn định tổ chức (1 phút) Gv kiểm tra sĩ số Lớp trưởng b/cáo. 2) Bài cũ:(4p )Gọi một số Hs hát bài Mùa thu ngày khai trường? và cho biết nhạc và lời của ai? 3) Nội dung bài: Nội dung 1: (15 phút) Ôn tập bài hát: MÙA THU NGÀY KHAI TRƯỜNG. Gv ghi lªn b¶ng. - Hs ghi vë. Gv ®iÒu khiÓn. - Hs theo dõi và thực hiện. - Mở giai điệu ghi Hs thực hiện sẵn ở đàn và hát lại bài hát 1 lần, Hs nghe để so sánh sửa những chỗ còn hát sai. Gv mở đàn và chỉ huy cho hs hát cả lớp Gv chỉ định. - Gọi một vài Hs trình bày bài hát, Gv tiếp tục chỉ - Hs tr×nh bµy. ra những chỗ chưa đạt và hướng dẫn Hs sửa chữa. Gv ®Öm ®µn. - Bắt nhịp Hs hát bài kết hợp gõ thanh phách theo - Hs hát kết hợp gõ nhịp, theo phách. phách. Gv điều khiển. Mở giai điệu ghi sẵn ở đàn chỉ huy cho Hs hát đoạn - Hs thùc hiÖn. a: Với tình cảm vui hoạt; đoạn b tha thiết sâu lắng hơn. GV: Nguyễn Thị Thanh Tân -4- Âm nhạc lớp 8 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng Năm học 2013-2014 Gv chØ huy. - Hs thực hiện theo sự chỉ huy. - Tất cả Hs trình bày bài hát: Hát lần 1: Đoạn 1 Hs nam và nữ hát đối đáp. Đoạn 2 cả lớp hát hoà giọng. Hát lần 2: Đ 1 Gv lĩnh xướng. Đ2cả lớp hát hoà giọng. Gv đệm đàn. - Hs hát kết hợp múa phụ hoạ. - Bắt nhịp cho Hs hát kết hợp vận động, phụ hoạ một vài động tác tự sáng tạo, phù hợp với nội dung bài. Gv chỉ định. - Gọi 1-2 Hs trình bày bài hát có múa phụ hoạ. Gv - Hs trình bày. nhận xét- xếp loại. - Hs ghi vë. Gv ghi lên bảng. Nội dung 2: (20 phút ) - Tập đọc nhạc: TĐN số 1 Chiếc đèn ông Sao Nhạc và lời: Phạm Tuyên Gv hướng dẫn. - Ghi nhớ cao độ nốt nhạc trên khuông: - Hs ghi bài. Gv treo b/phụ. - Bảng phụ chép bài tập số 1. - Hs quan sát. Gv hỏi. - Tìm hiểu về đoạn nhạc: ? Đoạn nhạc sử dụng những ký hiệu nào? (sắc thái vừa phải, sử dụng dấu nhắc lại, dấu chấm dôi, dấu luyến). ? Đoạn nhạc này có thể chia làm mấy câu? (bốn câu) - Hs thực hiện. Gv hướng dẫn. - Hs đọc gamGv chỉ định. - Tập đọc hình tiết tấu như sau: Tiết tấu : - Hs trả lời. - Hình tiết tấu của bài - Hs ghi nhớ và th hiện. Cho Hs đọc tên nốt nhạc của từng câu trong bài - Hs đọc tên nốt. TĐN. 2 4 GV: Nguyễn Thị Thanh Tân -5- Âm nhạc lớp 8 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng Năm học 2013-2014 Tay gõ: Miệng đọc: Đơn đơn đơn kép kép đơn đơn đơn Gv làm mẫu và hướng dẫn Hs. Gv hướng dẫn. - Tập đọc nhạc từng câu: Hs đọc gam Đô trưởng. Gv đàn. Gv đàn và yêu cầu. - Gv đàn câu một khoảng 3 lần, yêu cầu Hs lắng nghe và tập đọc nhạc nhẩm theo. Gv điều khiển. - Hs đọc câu 1. Gv tiếp tục đàn giai điệu câu một 2-3 lần, yêu cầu Hs đọc nhạc hoà với tiếng đàn. Gv hướng dẫn. - Trong quá trình Hs đọc nhạc hoà với tiếng đàn, nếu chỗ nào sai Gv hướng dẫn và đàn lại cho hs nghe để sửa. - Hs thực hiện. - Hs nghe và nhẩm theo - Hs thực hiện. - Tiến hành tương tự với các câu còn lại. Gv điều khiển. - Nhận biết từng câu và TĐN: Gv dùng nhạc cụ đàn - Hs nhận nhận biết giai điệu một số nốt nhạc đầu tiên của mỗi câu, yêu và đọc. cầu Hs nhận biết đó là câu số mấy và hãy TĐN đầu đủ cả câu. Gv đàn. - Hs nghe. Gv hướng dẫn. - Hs thực hiện. - Gv đàn ví dụ: - Hs đọc nhạc kết hợp gõ phách theo nhịp 24 . Gv ®iÒu khiÓn. - Hs ghép lời ca. Gv thuyết trình * Tập hát lời ca: - Hs lắng nghe Chia lớp thành 2 nửa: Nửa lớp TĐN và gõ tiết tấu, nửa còn lại hát lời và GV: Nguyễn Thị Thanh Tân -6- Âm nhạc lớp 8 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng Năm học 2013-2014 gõ nhịp. Tập riêng cho từng bên để các em nắm vững nhiệm vụ rồi mới ghép hai bên với nhau. Sau đó đổi lại Gv nhận xét về ưu điểm, nhược điểm của từng bên, nhắc Hs TDN và hát lời nhẹ nhàng. * Liên hệ lồng gép, giáo dục học sinh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh. Chủ tịch Hồ Chí Minh trọn đời phấn đấu, hi sinh vì sự nhiệp giải phóng dân tộc, vì nhân dân, vì Tổ quốc Việt Nam. Người luôn quan tâm, chăm sóc, dành nhiều tình cảm cho thiếu niên, nhi đồng. Các em thiếc niên, nhi đồng trên khắp mọi miền đất nước luôn tỏ lòng kính yêu và biết ơn vô hạn đối với Bác. Bác như vì sao “ tỏa sáng khắp nơi nơi” Gv hướng dẫn. Gv đệm đàn và bắt nhịp. - Tập đọc nhạc và hát lời: Gv chia lớp thành hai - Hs trình bày. nửa, một nửa TĐN và hát lời, nửa còn lại gõ đệm - Hs thực hiện. theo âm hình tiết tấu sau: - Cả lớp cùng nhau thực hiện TĐN và hát lời khoảng 1-2 lần theo sự chỉ huy của Gv. 4) Củng cố ( 4 phút ) GV: Nguyễn Thị Thanh Tân -7- Âm nhạc lớp 8 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng Gv hướng dẫn. Năm học 2013-2014 * Tập lối hát đối đáp: - Hs tập hát đ/đáp. Gv đàn. - Hs nữ hát câu 1 và 3. Hs nam hát câu 2 và 4. Gv chỉ định. - Chọn hai Hs một nữ và một nam lên bảng trình - Hs tr×nh bµy. bày lối hát đối đáp. Gv nhận xét- xếp loại 2 Hs. - Hướng dẫn Hs làm bài tập ở SGK. Gv nhắc nhở 5) Dặn dò: (1p) Hs nghe để thực hiện ở nhà Học thuộc bài cũ, chuẩn bị bài mới Nhận xét tiết học Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …… TiÕt 3: Ngày soạn: 30/9/2013 Ngày dạy: 02/9/2013 ¤n tËp bµi h¸t: MÙA THU NGÀY KHAI TRƯỜNG Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 1 Âm nhạc thường thức: NHẠC SĨ TRẦN HOÀN VÀ BÀI HÁT: "MỘT MÙA XUÂN NHO NHỎ" I- Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Tập rèn kỹ năng hát theo tay chỉ huy của giáo viên. 2. Kỹ năng: - Ôn luyện bài TĐN số 1 "Chiếc đèn ông sao". 3. Thái độ: - Cho các em nghe bài Một mùa xuân nho nhỏ của nhạc sĩ Trần Hoàn và biết được những nét chính về cuộc đời hoạt động âm nhạc của tác giả. II. Chuẩn bị: 1. Chuẩn bị của GV: - Phân chia câu để Hs tập hát đối đáp. GV: Nguyễn Thị Thanh Tân -8- Âm nhạc lớp 8 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng Năm học 2013-2014 - Tập thể hiện hát đuổi bài hát với đàn phím điện tử. - Một vài hình ảnh về nhạc sĩ Trần Hoàn. - Đàn phím điện tử, băng đĩa, đài. 2. Chuẩn bị của HS: - Vở ghi chép, SKG III. Phương pháp: - PP trực quan, PP giảng giải IV. Tiến trình dạy học: Hoạt động của GV Nội dung Hoạt động của HS 1) ổn định tổ chức ( 1P) Gv kiểm tra sĩ số Gv ghi bảng. Nội dung 1: Ôn tập bài hát. (10P) M ùa thu ngày khai trường Gv đàn. Gv đệm đàn. Gv điều khiển. - Mở phần đệm và giai điệu ghi sẵn ở đàn bắt nhịp cho Hs hát kết hợp với múa phụ hoạ. Gv hướng dẫn. Gv kiểm tra. Gv ghi bảng. Gv treo b/phụ. Lớp trưởng b/cáo 2) Bài cũ: Kiểm tra đan xen. 3) Nội dung bài: - Hs ghi bài. - Cho Hs luyện thanh âm Mi-Ma-Mi. - Gv đệm đàn cho Hs hát lại cả bài. - Hs hát kết hợp múa phụ hoạ. - Hs luyện thanh. - Hs hát 2 lần. - Chia lớp thành 2 nhóm, hướng dẫn hát đuổi: Đoạn a: Cả lớp cùng hát. Đoạn b: Hát đuổi: Bè 1: Mùa thu ơi… Bè 2: ……. Mùa thu… Khi kết thúc bài, hai bè hát theo nhạc ở hai khuông trên (Đô) - Kiểm tra một vài Hs hát. Gv nhận xét- cho điểm . Nội dung 2: Ôn tập TĐN số (12 P) Chiếc đèn ông sao. - Treo bảng phụ và đàn giai điệu bài TĐN cho Hs nghe - Hs thực hiện. GV: Nguyễn Thị Thanh Tân -9- - Hs trình bày. - Hs ghi bài. - Hs nghe lại giai điệu. Âm nhạc lớp 8 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng Năm học 2013-2014 Gv đàn. Gv đàn cao độ - Hs đọc gam Đô trưởng. - Hs luyện cao độ bài TĐN theo đàn. - Hs đọc gam. - Hs luyện. Gv đàn g/ điệu. Gv hướng dẫn. - Hs đọc giai điệu bài TĐN kết hợp gõ phách. - Hs đọc +gõ phách. - Hs thực hiện. Gv chỉ định và hướng dẫn. - Chỉ định một vài Hs khá đọc bài TĐN, Gv chỉ ra chỗ còn chưa đạt và hướng dẫn các em sửa sai (nếu có). - Chia lớp thành 3 tổ: Tổ một đọc nhạc, tổ hai hát lời, tổ 3 gõ nhịp. Sau đổi ngược lại. - Cả lớp cùng trình bày lại bài hát kết hợp đánh nhịp. - Hs đọc nhạc hát lời. - Gọi một số Hs trình bày bài TĐN hoàn chỉnh- Gv nhận xétcho điểm . Nội dung 3: Âm nhạc thường thức:( 16 P) Nhạc sĩ Trần Hoàn và bài hát: Một mùa xuân nho nhỏ. - Hs ghi bài. - Ôn lại một số kiến thức trong nội dung âm nhạc thường thức ở lớp 7. ? Bản giao hưởng đầu tiên của Việt Nam tên là gì? Ai là tác giả?(Đó là bản Quê hương của n sĩ Hoàng Việt). ? Vở nhạc kịch đầu tiên của Việt Nam tên là gì? Ai là tác giả?(Đó là vở Cô Sao của nhạc sĩ Đỗ Nhuận) ? Ai là tác giả bài hát Đường chúng ta đi? (Nhạc sĩ Huy Du). a) Giới thiệu về nhạc sĩ Trần Hoàn. - Đọc giới thiệu về nhạc sĩ ở SGK. - Nhạc sĩ Trần Hoàn tên thật là Nguyễn Tăng Hích (còn có bút danh là Hồ Thuận An). Sinh năm 1928 ở Hải Lăng- Quảng Trị. Nguyễn là Bộ trưởng Bộ VHTT. - Ca khúc nổi tiếng: Lời người ra đi, Lời Bác dặn…. xa, Giữa mạc tư khoa…..dặm… - Ông được Nhà nước trao tặng giải thưởng HCM. - Nhạc sĩ Trần Hoàn mất ngày 23/11/2003 tại Hà Nội. - Cho Hs nghe trích đoạn bài "Lời người ra đi, Lời Bác dặn….xa. Gv điều khiển. Gv đàn. Gv chỉ định. Gv ghi bảng. Gv điều khiển. Gv hỏi. Gv ghi bảng. Gv chỉ định. Gv treo ảnh và giới thiệu tóm tắt. - Gv thực hiện. - Đọc kết hợp đánh nhịp 2 4 . - Hs trình bày. - Hs thực hiện. - Hs trình bày. - Hs thực hiện. - Hs trả lời. - Hs ghi bài. - Hs đọc. - Hs quan sát và ghi nhớ. - Hs nghe. b) Bài hát: Một mùa xuân GV: Nguyễn Thị Thanh Tân -10- Âm nhạc lớp 8 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng nho nhỏ. Gv giới thiệu. Năm học 2013-2014 - Bài hát phổ nhạc vào năm 1980. Viết ở nhịp 86 với giai điệu phóng khoáng, trong sáng và sâu lắng. - Hs nghe hát thầm. - Hs nghe ghi nhớ. Gv ®iÒu khiÓn. - Cho Hs nghe đĩa bài hát "Một mùa xuân nho nhỏ. Gv gợi ý. ? Hs phát biểu những điều cảm nhận sau khi được - Hs phát biểu. nghe bài hát? 4) Củng cố :( 6 p) Gv điều khiển. - Cho Hs nghe lại bài hát Một mùa xuân nho nhỏ. - Hs nghe. Gv đàn. - Hs ôn tập - Ôn lại bài hát Mùa thu … trường và đọc TĐN số 1. 5) Dặn dò: (1 P) - Ôn lại những nội dung và kiến thức đã học. - Chuẩn bị tiết học sau. Nhận xét tiết học Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …… GV: Nguyễn Thị Thanh Tân -11- Âm nhạc lớp 8 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng Năm học 2013-2014 Ngày soạn: 07/9/2013 Ngày dạy: 09/9/2013 TUẦN 4 TiÕt 4: Häc h¸t bµi: LÝ DĨA BÁNH BÒ ( Dân ca Nam Bộ ) I- Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Học sinh hát đúng giai điệu và lời ca bài hát Lý dĩa bánh bò. 2. Kỹ năng: - Thông qua bài hát Hs hiểu biết thêm về dân ca Nam Bộ. 3.Thái độ: - Tập cho Hs làm quen với cách thể hiện tính chất vui- dí dỏm của bài hát diệu lý của Nam Bộ . II. Chuẩn bị: 1. Chuẩn bị của GV: - Gv tìm hiểu một số nét về dân ca Nam bộ và nội dung bài hát. - Bản độ hành chính Việt Nam. - Đĩa nhạc, đàn phím điện tử, máy nghe nhạc. 2. Chuẩn bị của HS: - Vở ghi chép, SKG III. Phương pháp: - PP trực quan, PP giảng giải IV. Tiến trình dạy học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung 1) ổn định tổ chức: (1p) Gv kiểm tra sĩ số Lớp trưởng b/cáo 2) Bài cũ: Kiểm tra đan xen trong giờ. - Hs quan s¸t vµ thùc hiÖn.Gv ghi bảng. Gv giíi thiÖu. Treo b¶n ®å lªn b¶ng gäi Hs lªn chØ vïng Nam Bé tRªn b¶n ®å. Gv treo b¶n ®å Gv tr×nh bµy. Gv giíi thiÖu. 3) Nội dung bài: ( 25 p ) Học hát bài :Lý dĩa bánh - Hs ghi bài. bò - Dân ca Nam Bộ - Giíi thiÖu mét sè nÐt vÒ d©n ca Nam bé. - Hs nghe. - H¸t trÝch ®o¹n bµi Lý c©y b«ng, Lý ngùa «, Lý con - Hs nghe c¶m qu¹. nhËn. * Giíi thiÖu bµi h¸t: Bµi Lý dÜa b¸nh bß ®îc h×nh - Hs theo dâi. thµnh tõ hai c©u th¬: Hai tay bng dÜa b¸nh bß GV: Nguyễn Thị Thanh Tân -12- Âm nhạc lớp 8 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng Năm học 2013-2014 GiÊu cha, giÊu mÑ cho trß ®i thi. - Lêi bµi h¸t gîi lªn h×nh ¶nh c« g¸i tèt bông, th¬ng anh häc trß nghÌo ë trä, nªn dÊu cha mÑ mang dÜa b¸nh bß tíi cho anh. Gv ®iÒu khiÓn. Gv chØ ®Þnh. Gv gi¶i thÝch. Gv ®µn. Gv chia c©u Gv híng dÉn. Gv ®µn tõng c©u. Gv híng dÉn. Gv ®µn. Gv ®Öm ®µn. Gv ®iÒu khiÓn. Gv thùc hiÖn vµ yªu cÇu. Gv yªu cÇu. Gv chØ ®Þnh. Gv gîi ý Gv ®iÒu khiÓn. - Gi¸o viªn ®Öm ®µn cho häc h¸t bµi h¸t theo tæ, nhãm c¸ nh©n h¸t kÕt hîp vç tay theo nhÞp cña bµi h¸t . - Cho Hs nghe mÉu bµi h¸t qua ®Üa 1-2 lÇn. - Gäi Hs ®äc lêi ca. Tõ "dÜa" lµ tiÕng Nam Bé, B¸nh bß lµ mét lo¹i b¸nh lµm b»ng bét g¹o. - Cho Hs luyÖn thanh khëi ®éng giäng theo mÉu ©m Mi. - Chia bµi h¸t thµnh tõng c©u ng¾n. * TËp h¸t: - §µn tõng c©u 2-3 lÇn cho Hs nghe sau ®ã ®µn l¹i 1 lÇn vµ b¾t nhÞp cho Hs h¸t. - Khi Hs h¸t Gv nh¾c Hs chó ý nh÷ng chç cã nèt mãc ®¬n chÊm d«i ®i víi nèt mãc kÐp vµ chç cã ®¶o ph¸ch. - T¬ng tù nh vËy víi nh÷ng c©u cßn l¹i. - Hs h¸t lêi ca theo giai ®iÖu ®µn. Gv nghe ph¸t hiÖn chç sai, híng dÉn Hs söa l¹i. - §Öm ®µn b¾t nhÞp Hs h¸t bµi 2 lÇn. - Cho Hs h¸t kÕt hîp gâ theo nhÞp. -b¾t nhÞp cho Hs h¸t bµi hai lÇn kÕt hîp nhón theo nhÞp. - Hs tù chän nhãm 2 Hs, luyÖn tËp vµ lªn tr×nh bµy bµi h¸t . Gv nhËn xÐt tõng nhãm. - Hs nghe. - Hs ®äc. - Hs nghe ghi nhí. - Hs luyÖn thanh. - Hs theo dâi. - Hs thùc hiÖn. - Hs tËp h¸t. - Hs ghi nhí vµ thùc hiÖn - Hs nèi c¸c c©u theo g/®iÖu ®µn. - Hs h¸t. - Hs h¸t, gâ nhÞp. - Hs thùc hiÖn. - Hs th¶o luËn, luyÖn tËp vµ tr×nh bµy. - ChØ ®Þnh mét sè Hs tr×nh bµy bµi h¸t, Gv nhËn xÐt - Hs tr×nh bµy. vµ cho ®iÓm . 4) Cñng cè: ( 16 p) - Gîi ý Hs tr¶ lêi c©u hái 1, 2 ë SGK. - Hs lµm bµi tËp. - Hs h¸t kÕt hîp gâ ph¸ch. 5) DÆn dß ( 3 p ) - ¤n l¹i nh÷ng néi dung vµ kiÕn thøc ®· häc h«m nay. - ChuÈn bÞ tiÕt häc sau. Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …… Ngày soạn: 14/9/2013 GV: Nguyễn Thị Thanh Tân -13- Âm nhạc lớp 8 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng Năm học 2013-2014 Ngày dạy: 16/9/2013 TUẦN 5 TiÕt 5: ¤n tËp bµi h¸t: LÝ DĨA BÁNH BÒ Nhạc lý: Gam thứ, giọng thứ. Tập đọc nhạc: TĐN số 2. I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Hs biết thể hiện bài hát Lý dĩa bánh bò với tính chất vui, dí dỏm. 2. Kỹ năng: - Học sinh nhận biết được cấu tạo gam thứ, giọng thứ. 3. Thái độ: - Làm quen với bài TĐN giọng La thứ. II. Chuẩn bị: 1. Chuẩn bị của GV: - Gv tập thể hiện thành thạo bài :Lý dĩa bánh bò. - Chuẩn bị bản nhạc, bài hát viết ở giọng thứ. - Chép bài TĐN số 2 ra bảng phụ. - Đàn phím điện tử. 2. Chuẩn bị của HS: - Vở ghi chép, SKG III. Phương pháp: - PP trực quan, PP giảng giải, PP luyện tập IV. Tiến trình dạy học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung 1) ổn định tổ chức: ( 1phút ) Gv kiểm tra sĩ số. Lớp trưởng b/cáo 2) Bài cũ: Kiểm tra đan xen. 3) Nội dung bài: Gv ghi bảng. Gv đàn. Gv đệm đàn. Gv điều khiển. -Giáo viên đệm đàn và bắt nhịp cho các em hát . Nội dung 1: (10 p ) Ôn tập bài hát “Lý dĩa bánh bò” - Hs luyện thanh âm: Mi-Ma-Mu. - Hs hát bài 2 lần. - Hs thực hiện. GV: Nguyễn Thị Thanh Tân -14- - Hs ghi vở. - Hs luyện thanh. - Hs hát. Âm nhạc lớp 8 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng Gv hướng dẫn. Năm học 2013-2014 - Cho Hs đứng hát kết hợp vận động (nhún theo - Hs hát kết hợp nhịp). nhún theo nhịp. - Cho Hs hát kết hợp gõ đệm theo phách, theo - Hs hát gõ đệm nhịp. phách, nhịp. - Hs thực hiện. Gv hướng dẫn. - Hướng dẫn Hs tập thể hiện một vài động tác khi hát. Gv chia nhóm. - Chia Hs thành 4 nhóm luyện tập. Gv điều khiển. - Mở phần đệm ghi sẵn ở đàn gọi lần lượt từng nhóm lên biểu diễn. Gv nhận xét từng nhóm. Gv chỉ định. - Hs trình bày. - Gọi một số Hs lên trình bày bài hát kết hợp thể hiện động tác phụ hoạ. Gv nhận xétxếp loại. Gv ghi bảng. Nội dung 2: (9 phút ) Nhạc lý: Gam thứ, giọng thứ. Gv thuyết trình. - Hầu hết các bài hát và bản nhạc các em biết, được viết trên hai hệ thống giọng trưởng và thứ. Bài hát viết ở giọng trưởng thường mang tính chất sôi nổi, tươi sáng, bài viết ở giọng thứ thường diễn tả sự du dương, tha thiết (điều này cũng có tính tương đối và còn phụ thuộc vào tốc độ của bản nhạc). - Hs nghe. Gv Minh hoạ - Gv đàn gam Đô trưởng cho Hs nghe. bằng cách đánh - Gv đàn tiếp gam La thứ cho Hs nghe rồi gợi ý đàn. cho Hs nhận xét: Giọng La thứ có màu sắc êm dịu hơn so với giọng trưởng. Gv đàn. - Hs nghe. - Gv đàn bài hát viết ở giọng GV: Nguyễn Thị Thanh Tân -15- - Hs luyện tập. - Hs biểu diễn. - Hs ghi bài. - Hs nghe và cảm nhận tính chất của 2 giọng. Âm nhạc lớp 8 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng Năm học 2013-2014 trưởng: "Chú chim nhỏ dễ thương". - Bài hát viết ở giọng thứ: "Xuân về trên bản", Cachiu-sa". Gv giải thích. - Hs theo dõi. - Giọng trưởng và giọng thứ khác nhau ở công thức cấu tạo (biểu hiện về mặt cao độ) công thức giọng trưởng là: I II III IV V VI VII (I) Gv viết lên bảng. - Công thức giọng thứ là: I II III IV V VI - Hs ghi nhớ. VII I Gv giải thích. - Hs nhắc lại. - Dấu hiệu để nhận ra bản nhạc viết ở giọng La thứ là bản nhạc không có hoá biểu và kết thúc ở nốt La. (Âm ổn định nhất trong gam gọi là âm chủ) Gv đưa ra ví dụ. - Ví dụ bài TĐN số 7 "Quê hương" (SGK7). Gv hỏi. ? Bài TĐN được viết ở giọng gì? Giải thích? (Bài TĐN số 7 được viết ở giọng La thứ, âm chủ là nốt La, hoá biểu không có dấu thăng, giáng, nốt kết thúc của bài là nốt La). Gv đàn. - Đàn giai điệu bài "Quê hương" giọng La thứ, cho Hs nghe. Gv củng cố. - Hs ghi nhớ. - Củng cố lại về gam thứ, giọng thứ. Gv ghi bảng. Nội dung 3 (20 p ) Tập đọc nhạc: TĐN số 2. Trở về Su-Ri-En-Tô (trích). GV: Nguyễn Thị Thanh Tân -16- - Hs quan sát. - Hs trả lời. - Hs nghe cảm nhận. - Hs ghi vở. Âm nhạc lớp 8 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng Gv giới thiệu. - Hs quan sát. Gv hướng dẫn. Gv hỏi. - Bảng phụ chép bài TĐN số 2. Gv treo bảng phụ. Gv hướng dẫn. Gv điều khiển. Gv ghi bảng và hướng dẫn. Năm học 2013-2014 Bài hát I-ta-li-a. - Bài Trở về Su-ri-en-tô do nhạc sĩ người I-ta-li-a viết vào khoảng cuối thế kỷ 17. Người dân I-ta-lia yêu thích và coi nó như một bài dân ca. - Bài TĐN là đoạn đầu của bài hát Trở về Su-rien-tô. Đoạn nhạc gồm 4 câu, mỗi câu hai ô nhịp. ? Bài TĐN được viết ở giọng gì? (Giọng La thứ). ? Cao độ gồm những nốt nào? (La-Si-Đô-Rê-MiPha) ? Về trường độ? (Sử dụng hình nốt đen, móc đơn, nốt trắng, lặng đen). - Âm hình tiết tấu chính trong bài. đơn , đơn, đơn , đơn , đơn, đơn , đen , đen, lặng - Cho Hs đọc và gõ hình tiết tấu Tập đọc nhạc. Tiết tấu 3/4 - Hs nghe. - Hs quan sát. - Hs trả lời. - Hs ghi nhớ. - Hs thực hiện. - Hs thực hiện. Miệng đọc: đơn đơn đơn đơn đơn đơn đen đen (lặng) Gõ phách: + + + + + + + + + + Gv ®µn gam La - Gv cho Hs luyÖn gam La thø ®i lªn, xuèng. - Hs luyÖn gam. thø. Gv chØ ®Þnh. - §äc tªn nèt nh¹c tõng c©u. - Hs ®äc tªn nèt. Gv híng dÉn. - Hs thùc hiÖn. * TËp ®äc nh¹c tõng c©u: Gv ®µn. - §µn giai ®iÖu tõng c©u 2-3 lÇn, Hs l¾ng nghe sau - Hs tËp ®äc tõng ®ã ®äc nh¹c hoµ víi tiÕng ®µn. c©u. - Gv tËp kü c©u 1, ®©y lµ c©u Hs thêng ®äc sai, ®Æc - Hs lu ý. biÖt ë nèt Rª. Gv yªu cÇu. - TËp xong hai c©u, Gv cho Hs ®äc nèi liÒn hai - Hs tr×nh bµy. c©u, sau ®ã ghep lêi h¸t. Gv chØ ®Þnh. - Gäi hai Hs ngåi gÇn nhau ®øng t¹i chç, mét Hs - Hs thùc hiÖn. ®äc hai c©u, em cßn l¹i h¸t lêi. - Gv nhËn xÐt vµ híng dÉn Hs thùc hiÖn l¹i chç cha ®¹t. Gv yªu cÇu. - TËp tiÕp hai c©u vµ Gv cho Hs ®äc nèi liÒn hai - Hs tËp 2 c©u cßn c©u sau ®ã ghÐp lêi h¸t. l¹i. Gv ®µn giai ®iÖu. - Cho Hs ®äc nh¹c c¶ ®o¹n theo ®µn. - Hs ®äc. Gv chia nhãm. - Chia Hs thµnh 4 nhãm luyÖn tËp. - Hs luyÖn tËp. Gv yªu cÇu. - Mét nöa líp ®äc nh¹c, ®ång thêi nöa kia h¸t lêi, - Hs thùc hiÖn. sau ®ã ®æi l¹i phÇn tr×nh bµy. Gv híng dÉn. Cho Hs ®äc nh¹c kÕt hîp gâ ph¸ch. - Hs ®äc nh¹c kÕt hîp gâ ph¸ch. Gv chØ ®Þnh. - Gäi 4 Hs thùc hiÖn. - Hs tr×nh bµy. 1 Hs ®äc nh¹c 2 c©u ®Çu, 1 Hs ®äc 2 c©u cuèi. 1 Hs h¸t lêi 2 c©u ®Çu, 1 Hs h¸t lêi 2 cÊu cuèi. Gv ®iÒu khiÓn. - TiÕp tôc cho Hs tr×nh bµy nh vËy. Gv nhËn xÐt vµ - Hs thùc hiÖn. híng dÉn Hs söa chç cha ®¹t. 4) Cñng cè: 5 phót GV: Nguyễn Thị Thanh Tân -17- Âm nhạc lớp 8 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng Gv ®iÒu khiÓn. Gv gîi ý. Gv ®iÒu khiÓn. Gv c¨n dÆn. Năm học 2013-2014 - Më phÇn ®Öm ghi s½n ë ®µn b¾t nhÞp chØ huy cho - Hs h¸t 1-2 lÇn. Hs l¹i bµi Lý dÜa b¸nh bß. - Gîi ý Hs tr¶ lêi c©u hái ë SGK. - Hs chó ý. Bµi h¸t "Chim s¬n ca" giäng Emoll, "Ai yªu nhi §«ng" giäng D-moll - LÊy tinh thÇn xung phong Hs tr×nh bµy bµi T§N - Hs tr×nh bµy. sè 2. Gv nhËn xÐt- xÕp lo¹i. *Trß ch¬i: §µn bÊt kú mét c©u nh¹c trong bµi cho Hs nhËn biÕt vµ ®äc lªn c©u ®ã. 5) DÆn dß: ( 1phót ) - ¤n l¹i nh÷ng néi dung vµ kiÕn thøc ®· häc h«m - Hs ghi nhí. nay. - Lµm bµi tËp ë SGK- Trang 15. - ChuÈn bÞ tiÕt häc sau. Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …… Ngày soạn: 21/9/2013 Ngày dạy: 23/9/2013 Tuần 6- TiÕt 6 : ¤n tËp bµi: LÝ DĨA BÁNH BÒ Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 2. Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Hoàng Vân và bài hát Hò kéo pháo. I- Mục tiêu: GV: Nguyễn Thị Thanh Tân -18- Âm nhạc lớp 8 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng Năm học 2013-2014 1. Kiến thức: - Tập thể hiện bài hát Lý dĩa bánh bò, từng nhóm trình bày, cá nhân. 2. Kỹ năng: - Ôn lại bài TĐN số 2 để Hs làm quen với giọng La thứ. 3. Thái độ: - Hs hiểu biết sơ lược về cuộc đời, sự nghiệp âm nhạc của nhạc sĩ Hoàng Vân và bài hát Hò kéo pháo. II. Chuẩn bị: 1. Chuẩn bị của GV: - Tập thể hiện bài hát Lý dĩa bánh bò. - Ảnh nhạc sĩ Hoàng Vân. Đĩa nhạc bài Hò kéo pháo. - Tập hát và đệm đàn. 2. Chuẩn bị của HS: - Vở ghi chép, SKG III. Phương pháp: - PP trực quan, PP giảng giải, PP luyện tập 2. Chuẩn bị của HS: - Vở ghi chép, SKG III. Phương pháp: - PP trực quan, PP giảng giải, PP luyện tập IV. Tiến trình dạy học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung 1) ổn định tổ chức: ( 1phút ) Gv kiểm tra sĩ số Lớp trưởng b/cáo 2) Bài cũ: Kiểm tra đan xen trong giờ. 3) Nội dung bài: Nội dung 1: ( 10 p) Ôn bài hát :Lý dĩa bánh bò. -Thể hiện bài hát theo sự chỉ huy của Gv. Gv ghi bảng. Gv điều khiển. - Mở phần đệm ghi sẵn ở đàn chỉ huy cho Hs hát. Thể hiện tính chất vui, hóm hỉnh của bài hát. Gv đàn. - Cho Hs hát lời cũ và lời mới kết hợp gõ phách. Gv chỉ định. - Gọi từng nhóm, cá nhân trình bày chủ đề của mình theo lời mới và cũ. GV: Nguyễn Thị Thanh Tân -19- - Hs ghi bài. - Hs hát. - Từng nhóm và cá nhân trình bày Âm nhạc lớp 8 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng Gv nhận xét. Năm học 2013-2014 1- Chủ đề về mái trường, thầy cô. 2- Chủ đề về học tập. 3- Chủ đề về gia đình, quê hương. - Gv nhận xét từng nhóm, cá nhân và xếp loại Hs đặt lời - Hs ghi nhớ. và trình bày tốt. - Hs ghi bài. Gv ghi bảng. Nội dung 2: (10 phút )Ôn tập Tập đọc nhạc Gv đặt câu hỏi. ? Bài TĐN được viết ở nhịp mấy? (nhịp ? Khái niệm về nhịp 3 4 3 4 ) - Hs trả lời. ? - Nhịp 34 mỗi nhịp có 3 phách, giá trị mỗi phách băng một nốt đen. Phách thứ nhất là phách mạnh, hai phách sau là phách nhẹ. ? Tập đọc nhạc số 2 được viết ở giọng gì? - Giọng La thứ. ? Tại sao gọi là giọng La thứ? - Vì âm chủ là nốt La, hoá biểu không có dấu #, b. - Hs luyện gam. Gv đàn. - Đàn gam Đô trưởng và La thứ cho Hs nghe và luyện đọc. Gv đàn giai - Hs đọc nhạc theo đàn kết hợp đánh nhịp. điệu . Gv chỉ định. - Gọi một số Hs đọc bài như cách trên. - Gọi một vài Hs đọc nhạc, hát lời, Gv nhận xét. Gv hướng dẫn. - Hs thực hiện. - Khi đọc bài TĐN cần thể hiện đúng sắc thái tình cảm của bài của bài, ngân nghỉ đúng nhịp 34 . Gv điều khiển. - Chia Hs thành 2 tổ: Tổ 1 đọc nhạc. Tổ 2 hát lời Sau đổi ngược lại. Gv nhận xét cả 2 tổ. Gv ghi bảng. Nội dung 3: ( 20 phút ) Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Hoàng Vân và bài hát Hò kéo pháo. - Hs nghe. Gv - Treo ảnh nhạc sĩ Hoàng Vân lên bảng. treo ảnh lên GV: Nguyễn Thị Thanh Tân -20- Hs đọc kết+đánh nhịp. - Hs trình bày. - Hs thực hiện. - Hs ghi bài. - Hs quan sát. Âm nhạc lớp 8
- Xem thêm -