Tài liệu Giáo án âm nhạc lớp 8 cả năm_cktkn_bộ 3

  • Số trang: 100 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 59 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 8 Bµi 1 TiÕt 1 N¨m häc 2013-2014 - häc h¸t bµi : mïa thu ngµy khai trêng Nh¹c vµ lêi : Vò Träng Têng Ngày soạn: 12/08/2013 Ngày dạy: 16/08/2013 I.môc tiªu: 1. KiÕn thøc. - HS h¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca bµi h¸t. - BiÕt h¸t ®óng chç ®¶o ph¸ch. - VËn dông bµi h¸t vµo ho¹t ®éng tËp thÓ. 2. KÜ n¨ng. - H¸t víi t×nh c¶m s«i næi, nhiÖt t×nh. - H¸t víi tiÕt tÊu ®¶o ph¸ch. 3. Th¸i ®é - Gi¸o dôc t×nh yªu m¸i trêng, t×nh c¶m g¾n bã víi thÇy c« gi¸o vµ bÌ b¹n. II. chuÈn bÞ ®å dïng, ph¬ng tiÖn. 1. Gi¸o viªn - Nh¹c cô,b¨ng nh¹c bµi h¸t Bãng d¸ng mét ng«i trêng - §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi h¸t - ChÐp bµi h¸t ra b¶ng phô - Su tÇm mét sè bµi h¸t cã cïng ®Ò tµi. 2. Häc sinh. - T×m hiÓu tríc vÒ bµi h¸t. - Su tÇm mét sè bµi h¸t cïng ®Ò tµi. III. TIÕn tr×nh d¹y häc Néi dung ChuÈn kiÕn thøc * .æn ®Þnh líp: 8 B…..... 8A......... I. Giíi thiÖu vÒ t¸c gi¶ vµ bµi h¸t. GV: Ph¹m Xu©n D¬ng ChuÈn kÜ n¨ng Líp trëng b¸o c¸o 1. KiÓm tra bµi cò: 2 . Bµi míi: *häc h¸t : a. Giíi thiÖu vÒ t¸c gi¶ vµ bµi h¸t. - Gv giíi thiÖu : Nh¹c sÜ Vò Träng Têng lµ nh¹c sÜ g¾n bã víi tuæi th¬, ©m nh¹c cña «ng gi¶n dÞ, trong s¸ng, cã søc l«i cuèn víi løa tuæi TNN§ v× vËy ®· ®îc c¸c em ®ãn nhËn víi t×nh c¶m ch©n thµnh. - Bµi h¸t Mïa thu ngµy khai trêng n»m trong chïm ca khóc viÕt vÒ chñ ®Ò m¸i trêng vµ thÇy c« gi¸o. íi giai ®iÖu t¬i trÎ, lêi ca giµu h×nh ¶nh, bµi h¸t gîi cho chóng ta nhiÒu kØ - 1- - Nghe giíi thiÖu Trêng THCS §oµn X¸ Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 8 N¨m häc 2013-2014 niÖm ®Ñp, khã phai cña mét thêi c¾p s¸ch. - H : B»ng hiÓu biÕt cña m×nh em h·y kÓ tªn t sè cac khóc viÕt vÒ ®Ò tµi trªn ? ( ChiÒu thu nhí trêng, Mïa thu ngµy khai trêng, m¸i trêng mÕn yªu…….). - Cho HS quan s¸t bµi h¸t trªn b¶ng phô. - H : X¸c ®Þnh sè chØ nhÞp vµ c¸c kÝ hiÖu ©m nh¹c cã trong bµi h¸t. ( NhÞp C, 2/4, dÊu b, dÊu nèi, dÊu luyÕn, dÊu nh¾c l¹i, lÆng ®en , - Quan s¸t bµi h¸t lÆng ®¬n.) - HS tr¶ lêi b. Gi¸o viªn tr×nh bµy bµi h¸t. - Gäi 1 HS ®äc lêi ca bµi h¸t. c. Chia ®o¹n,chia c©u: Bµi h¸t Mïa thu ngµy khai trêng gåm 2 ®o¹n a vµ b, ®o¹n b gäi lµ ®iÖp khóc vµ ®îc nh¾c l¹i 2 lÇn. - HS nghe h¸t II. Häc h¸t §o¹n a: TiÕng trèng trêng ………tiÕng h¸t mïa thu. - HS ®äc lêi ca bµi h¸t §o¹n b: Mïa thu ¬i………hÕt bµi. d. Híng dÉn HS LuyÖn thanh . - MÉu ©m - Quan s¸t b¶n nh¹c - HS luyÖn thanh - Gi¸o viªn ®µn,thùc hiÖn mÉu tríc,b¾t nhÞp HS thùc hiÖn. e .TËp h¸t tõng c©u theo lèi mãc xÝch. - Tríc khi d¹y mçi c©u, GV ®µn vµ h¸t mÉu 2 III. Tr×nh bµy lÇn . hoµn chØnh bµi - B¾t nhÞp cho HS h¸t, GV ®µn giai ®iÖu theo - HS tr¶ lêi h¸t. c©u h¸t ®ã(Lu ý: cÇn sö sai kÞp thêi cho HS nÕu cã ). - TiÕn hµnh d¹y theo lèi mãc xÝch.(Thùc hiÖn - TËp h¸t tõng c©u theo híng dÉn cña tríc hÕt ë lêi 1 sau ®ã ®Õn lêi 2) GV - Sau mçi c©u, Gv gäi HS h¸t l¹i. - §Öm ®µn vµ yªu cÇu c¶ líp h¸t ®Çy ®ñ bµi h¸t. - Gv chØ huy cho HS h¸t ®µy ®ñ bµi h¸t GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - KiÓm tra mét sè nhãm vµ c¸ nh©n HS. - H¸t ®Çy ®ñ bµi h¸t f. H¸t ®Çy ®ñ c¶ bµi: - Tr¶ lêi c©u hái - 2- Trêng THCS §oµn X¸ Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 8 N¨m häc 2013-2014 - §Öm ®µn, yªu cÇu HS thÓ hiÖn hoµn chØnh bµi h¸t H: Bµi h¸t Bãng d¸ng mét ng«i trêng cña nh¹c sÜ Hoµng L©n nãi lªn néi dung g× ? (..............) 3. Cñng cè vµ luyÖn tËp: - HS tËp biÓu diÔn bµi h¸t theo nhãm vµ c¸ - HS ghi nhí nh©n. GV ®Öm ®µn. 4. Híng dÉn vÒ nhµ: - H¸t thuéc lêi ca, giai ®iÖu vµ tËp biÓu diÔn bµi Bãng d¸ng mét ng«i trêng - §äc vµ t×m hiÓu néi dung tiÕt häc 2,chÐp bµi T§N sè1 vµo vë chÐp nh¹c. **********************************&&&*********************************** Ngày soạn: 20/08/2013 Ngày dạy: 23/08/2013 Bµi 1 - «n tËp bµi h¸t: TiÕt 2 Mïa thu ngµy khai trêng - tËp ®äc nh¹c: t®n sè 1 I. MôC TI£U 1. KiÕn thøc - HS ®îc «n luyÖn trong viÖc thÓ hiÖn bµi h¸t - Qua bµi T§N, HS bíc ®Çu lµm quen víi ©m h×nh tiÕt tÊu gåm mãc ®¬n ®øng tríc 2 mãc kÐp. 2. KÜ n¨ng - HS biÕt h¸t kÕt hîp víi vËn ®éng phô ho¹. - BiÕt thÓ hiÖn s¾c th¸i t×nh c¶m bµi Mïa thu ngµy khai trêng. 3. Th¸i ®é - Tr©n träng nh÷ng kØ niÖm ®Ñp bªn thÇy c«, bÌ b¹n vµ mµi trêng mçi ngµy ®Õn líp. II. ChuÈn bÞ ®å dïng ph¬ng tiÖn. 1. Gi¸o viªn - TËp sö lÝ s¾c th¸i nh sau: §o¹n 1: H¸t víi t×nh c¶m vui ho¹t trong s¸ng. §o¹n 2: H¸t víi t×nh c¶m tha thiÕt l¾ng ®äng h¬n. - TËp thÓ hiÖn mét vµi ®éng t¸c phô ho¹ cho bµi h¸t ®Ó híng dÉn HS. 2. Häc sinh - TËp biÓu diÔn bµi h¸t mét c¸ch thuÇn thôc, cã s¾c th¸i - ChÐp T§N sè 1. GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 3- Trêng THCS §oµn X¸ Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 8 N¨m häc 2013-2014 III. TIÕn tr×nh d¹yhäc Néi dung ChuÈn kiÕn thøc *.æn ®Þnh líp: 8A......... ChuÈn kÜ n¨ng Líp trëng b¸o 8B………. c¸o 1. KiÓm tra bµi cò:(Thùc hiÖn trong néi dung «n tËp) I ¤n tËp bµi h¸t: Mïa thu ngµy khai trêng. 2. Bµi míi: * Ho¹t ®éng 1: - Yªu cÇu HS nghe l¹i giai ®iÖu bµi h¸t(1lÇn) - Híng dÉn HS luyÖn thanh ®¬n gi¶n (1 phót) * MÉu luyÖn thanh HS nghe giai - GV chØ huy cho HS ®øng h¸t víi s¾c th¸i vui, ®iÖu bµi h¸t. trong s¸ng ë ®o¹n 1, tha thiÕt s©u l¾ng h¬n ë - HS luyÖn ®o¹n 2.( yªu cÇu HS kÕt hîp vËn ®éng nhÑ thanh 2 nhµng theo nhÞp 4 , lu ý nh÷ng tõ cã dÊu - §øng h¸t luyÕn) theo chØ huy. - Chon mét HS cã giäng h¸t tèt h¸t lÜnh xíng ë ®o¹n 1, ®o¹n 2 c¶ líp cïng h¸t hoµ giäng - HS H¸t lÜnh - KiÓm tra HS tËp biÓu diÔn tríc líp qua mét sè xíng vµ hoµ h×nh thøc: ®¬n ca, tèp ca, song ca... giäng - Yªu cÇu HS díi líp nhËn xÐt phÇn tr×nh diÔn cña c¸c b¹n - GV nhËn xÐt, rót kinh nghiÖm cho HS. * Ho¹t ®éng 2: a. T×m hiÓu bµi * T§N lµ 1 lµ trÝch ®o¹n ng¸n trong t¸c II. TËp ®äc nh¹c: phÈm cïng tªn cña nh¹c sÜ Ph¹m Tuyªn. T§N sè 1. Bµi h¸t nµy thÓ hiÖn kh«ng khÝ vui t¬i s«i næi ChiÕc ®Ìn «ng sao cña ®ªm r»m trung thu vµ ®o¹n trÝch nµy lµ - HS nghe gi¶ng ®o¹n thÓ hiÖn râ nÐt nhÊt (TrÝch) -Yªu cÇu HS quan s¸t bµi T§N sè 1 trªn b¶ng Nh¹c vµ lêi:Ph¹m Tuyªn H: Em h·y nhËn xÐt bµi T§N sè 1? a. Cao ®é: Gåm cã c¸c - Bµi T§N viÕt ë giäng §« 5 ©m: (§« – Rª - Quan s¸t bµi ©m: Mi – Son – La – – Mi – Son – La.) T§N §è – RÕ – MÝ. GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 4- Trêng THCS §oµn X¸ Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 8 b. Trêng ®é: Dïng nhÞp 2 4 víi c¸c h×nh nèt: §en, ®¬n, ®¬n chÊm d«i, nèt mãc kÐp. + KÝ hiÖu ©m nh¹c: Cã dÊu nh¾c l¹i vµ dÊu luyÕn. N¨m häc 2013-2014 b. Chia c©u. H : Cã thÓ chia bµi T§N sè 1 thµnh mÊy c©u ? ( 4 c©u ) c. HS tËp ®äc tªn nèt nh¹c cña tõng c©u. d. Híng dÉn HS ®äc gam §« 5 ©m. (chó ý - Tr¶ lêi c©u dÞch giäng xuèng – 4) hái. e. Híng dÉn HS tËp gâ tiÕt tÊu chñ ®¹o cña - §äc tªn nèt. * Thang §« 5 ©m. bµi. - §äc gam §« - GV lµm mÉu, híng dÉn HS gâ l¹i cho ®óng 5 ©m. f. §äc tõng c©u: - Gâ tiÕt tÊu - §µn giai ®iÖu c©u nh¹c 3 lÇn (yªu cÇu HS chó chñ ®¹o. ý nghe vµ ®äc nhÈm theo) * TiÕt tÊu chñ ®¹o. - §µn l¹i giai ®iÖu, yªu cÇu HS ®äc to c©u nh¹c ®ã. 2 4 - D¹y lÇn lît tõng c©u, ghÐp nèi theo mãc xÝch. - Gäi mét vµi c¸ nh©n, nhãm nhá HS ®äc ®Çy - T§N tõng c©u ®ñ bµi T§N. g.H¸t lêi ca: - §äc nh¹c ®Çy - Híng dÉn HS tËp ghÐp lêi ca cho phÇn nh¹c ®ñ c¶ bµi. võa ®äc. - Chia líp lµm 2 nhãm cïng ®äc nh¹c vµ h¸t lêi ca(lÇn 2 ®æi l¹i c¸ch thùc hiÖn) - HS ghÐp lêi h. T§N vµ h¸t lêi ca hoµn chØnh. ca. - §Öm ®µn, yªu cÇu HS T§N vµ h¸t lêi ca - Thùc hiÖn hoµn chØnh. T§N, h¸t lêi ca 3. Cñng cè – luyÖn tËp: theo nhãm - Gäi mét sè c¸ nh©n HS ®äc nh¹c, h¸t lêi ca. - Gâ tiÕt tÊu cña mét c©u bÊt k× trong bµi T§N, - §äc nh¹c, yªu cÇu HS nhËn biÕt vµ gâ l¹i tiÕt tÊu c©u ®ã. h¸t lêi ca hoµn chØnh 4. Híng dÉn vÒ nhµ: - ¤n l¹i bµi h¸t Mïa thu ngµy khai trêng. - TËp nhËn - ¤n l¹i bµi T§N sè 1kÕt hîp vç tay theo biÕt tiÕt t©u ph¸ch, nhÞp. c©u nh¹c - T×m hiÓu nh¹c sÜ TrÇn Hoµn víi bµi h¸t: Mét - HS ghi nhí. mïa xu©n nho nhá (TiÕt 3) ************************&&&************************** GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 5- Trêng THCS §oµn X¸ Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 8 N¨m häc 2013-2014 Ngày soạn: 26/08/2013 Ngày giảng : 29/08/2013 Bµi 1 - «n tËp bµi h¸t: TiÕt 3 - «n tËp tËp ®äc nh¹c: Mïa thu ngµy khai tr êng t®n sè 1 - ©m nh¹c thêng thøc: nh¹c sÜ trÇn hoµn vµ bµi h¸t mét mïa xu©n nho nhá I. MôC TI£U 1. KiÕn thøc . - HS hiÓu s¬ bé vÒ cuéc ®êi vµ sù nghiÖp s¸ng t¸c cña nh¹c sÜ TrÇn Hoµn. - ¤n tËp ©m h×nh tiÕt tÊu cña bµi T§N. - Cho c¸c em nghe bµi h¸t Mét mïa xu©n nho nhá cña nh¹c sÜ TrÇn Hoµn vµ ®îc biÕt nh÷ng nÐt chÝnh vÒ cuéc ®êi ho¹t ®éng ©m nh¹c cña t¸c gi¶. 2. KÜ n¨ng - TËp rÌn kÜ n¨ng h¸t theo tay chØ huy cña GV (Trong ®ã cã h¸t ®uæi) - LuyÖn tËp kÜ n¨ng ®äc nh¹c kÕt hîp gâ tiÕt tÊu 3. Th¸i ®é - Tr©n träng vµ biÕt ¬n TrÇn Hoµn – mét nh¹c sÜ tµi danh ®· cã nhiÒu ®ãng gãp cho sù ph¸t trÓn kh«ng ngõng cña nÒn ©m nh¹c ViÖt Nam. II. ChuÈn bÞ. 1. Gi¸o viªn - Ph©n chia c©u ®Ó cho HS tËp h¸t ®èi ®¸p. - TËp thÓ hiÖn h¸t ®uæi bµi h¸t víi ®µn phÝm ®iÖn tö. - Mét vµi h×nh ¶nh vÒ nh¹c sÜ TrÇn Hoµn. - B¨ng ®Üa bµi h¸t Mét mïa xu©n nho nhá vµ mét bµi h¸t kh¸c cña nh¹c sÜ TrÇn Hoµn. - §µn phÝm ®iÖn tö. 2. Häc sinh - Su tÇm mét sè t liÖu vÒ nh¹c sÜ TrÇn Hoµn vµ nh÷ng t¸c phÈm ©m nh¹c cña «ng. III. TIÕn tr×nh d¹y häc Néi dung ChuÈn kiÕn thøc *.æn ®Þnh líp: 8A......... ChuÈn kÜ n¨ng Líp trëng b¸o 8B………. c¸o 1. KiÓm tra bµi cò:(Thùc hiÖn trong néi dung «n tËp) 2. Bµi míi: I ¤n tËp bµi h¸t: Mïa thu ngµy khai tr- * Ho¹t ®éng 1: êng. - Híng dÉn HS luyÖn thanh ®¬n gi¶n (1phót) - GV chØ huy cho HS ®øng h¸t thÓ hiÖn ®óng s¾c th¸i cña bµi h¸t. GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 6- - HS luyÖn thanh - §øng h¸t theo chØ huy. Trêng THCS §oµn X¸ Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 8 N¨m häc 2013-2014 - Chia líp thµnh 2 nhãm, híng dÉn HS tËp h¸t - HS tËp h¸t ®uæi ®uæi víi phÇn ®Öm cña ®µn Organ. vµ h¸t hoµ giäng. *§o¹n 1 c¶ líp h¸t hoµ giäng * §o¹n 2 nhãm A h¸t tríc nhãm B 1nhÞp - Gäi HS lªn tríc líp biÓu diÔn theo nhãm hoÆc c¸ nh©n. - HS biÓu diÔn - NhËn xÐt, cho ®iÓm HS. * Ho¹t ®éng 2: §µn giai ®iÖu mét sè c©u nh¹c bÊt k× trong bµi - HS nghe vµ tËp T§N, yªu cÇu HS nghe, nhËn biÕt vµ ®äc nh¹c nhËn biÕt c©u c©u ®ã. nh¹c. - §µn giai ®iÖu bµi T§N. - Híng d©n HS ®äc gam §« 5 ©m. II. ¤n tËp T§N sè1. - Yªu cÇu HS ®äc nh¹c, h¸t lêi ca hoµn chØnh bµi T§N. ChiÕc ®Ìn «ng sao (TrÝch) Nh¹c vµ lêi:Ph¹m Tuyªn * Thang §« 5 ©m. - Híng dÉn HS gâ tiÕt tÊu toµn bé bµi T§N. - Yªu cÇu HS ®äc nh¹c, h¸t lêi ca kÕt hîp gâ tiÕt t©u. - Chia líp lµm 2 nhãm: - §äc gam §« 5 ©m. - T§N hoµn chØnh - TËp gâ tiÕt t©u bµi T§N. * Nhãm A: T§N+ gâ ph¸ch * TiÕt tÊu chñ ®¹o. 2 4 - TËp ®äc nh¹c, gâ ph¸ch vµ tiÕt - KiÕm tra mét sè c¸ nh©n HS ®äc nh¹c, h¸t lêi tÊu theo nhãm. ca hoµn chØnh. * Nhãm B: H¸t lêi ca + gâ tiÕt tÊu. - NhËn xÐt, cho ®iÓm. * Ho¹t ®éng 3 - GV giíi thiÖu: - Giíi thiÖu mét vµi nÐt kh¸i qu¸t vÒ nh¹c sÜ TrÇn Hoµn. - Cho HS quan s¸t ¶nh nh¹c sÜ TrÇn Hoµn III. ¢m nh¹c thêng thøc: H: KÓ tªn mét sè ca khóc tiªu biÓu cña nh¹c sÜ TrÇn Hoµn mµ em biÕt? - HS nghe gi¶ng. - Cho HS nghe trÝch ®o¹n ng¾n 2 bµi h¸t cña Nh¹c sÜ TrÇn Hoµn nh¹c sÜ TrÇn Hoµn: Gi÷a M¹c T Khoa nghe c©u - Trêi c©u hái vµ bµi h¸t Mét mïa hß vÝ dÆm, Lêi ru trªn n¬ng. xu©n nho nhá. H: NhËn xÐt g× ©m nh¹c qua nh÷ng ca khóc - HS nghe h¸t. GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 7- Trêng THCS §oµn X¸ Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 8 1. Nh¹c sÜ TrÇn Hoµn(1928 – 2003) - Tªn thËt lµ NguyÔn T¨ng HÝch - Quª: H¶i l¨ng,Qu¶ng TrÞ N¨m häc 2013-2014 do nh¹c sÜ TrÇn Hoµn s¸ng t¸c? (Tha thiÕt s©u . l¾ng, giÇu chÊt tr÷ t×nh.¢m nh¹c cña TrÇn Hoµn mang ®Ëm ©m hëng d©n ca miÒn - Trêi c©u hái Trung…) H: Bµi h¸t Mét mïa xu©n nho nhá ra ®êi vµo thêi gian nµo?( SGK) - Cho HS nge bµi h¸t Mét mïa Xu©n nho nhá. H: Em h·y ph¸t biÓu c¶m nhËn cña m×nh sau - Tr¶ lêi c©u hái khi ®îc nghe bµi h¸t Mét mïa x©n nho nhá.? * Mét sè ca khóc tiªu biÓu: Gia M¹c T khoa nghe c©u hß vÝ giÆm, Lêi - GV bæ sung. ngêi ra ®i, Lêi ru trªn n- Cho HS nghe l¹i bµi h¸t lÇn 2. ¬ng, MiÒn Trung nhí B¸c v.v... 3. Cñng cè – luyÖn tËp: 2. Bµi h¸t Mét mïa Xu©n nho nhá. - Phæ nh¹c tõ bµi th¬ cña nhµ th¬ Thanh H¶i n¨m 1980 GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - HS nghe gi¶ng. H: Nªu mét vµi hiÓu biÕt cña em vÒ nh¹c sÜ TrÇn Hoµn. 4. Híng dÉn vÒ nhµ: - ¤n l¹i bµi h¸t Mïa thu ngµy khai trêng. - ¤n l¹i bµi T§N sè - T×m hiÓu bµi h¸t LÝ dÜa b¸nh bß(D©n ca Nam bé) - 8- - HS nghe h¸t. - Tr¶ lêi c©u hái. - HS ghi nhí. Trêng THCS §oµn X¸ Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 8 N¨m häc 2013-2014 Ngµy so¹n: 4 - 9 - 2012 2012 Bµi 2 Häc h¸t: TiÕt 4 Ngµy gi¶ng : 6 - 9 - lÝ dÜa b¸nh bß D©n ca Nam bé I.MôC TI£U 1. KIÕn thøc. - HS biÕt h¸t bµi h¸t d©n ca . - Th«ng qua bµi h¸t HS hiÓu biÕt thªm vÒ d©n ca Nam Bé. - VËn dông ®Æt lêi míi cho bµi h¸t theo lµn ®ØÖu d©n ca. 2. KÜ n¨ng - TËp cho HS lµm quen víi c¸ch thÓ hiÖn tÝnh chÊt vui – dÝ dám cña bµi h¸t. 3. Th¸i ®é - HS biÕt thªm mét bµi d©n ca hay cña Nam bé - Tr©n träng, g×n gi÷ nh÷ng nÐt v¨n ho¸ttot ®Ñp mµ cha «ng ®· ®Ó l¹i. II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn 1. Gi¸o viªn - GV t×m hiÓu mét sè nÐt vÒ d©n ca Nam Bé vµ néi dung bµi LÝ DÜa B¸nh Bß. - GV tËp h¸t vµ ®µn bµi h¸t thuÇn thôc. - B¨ng nh¹c, ®Üa nh¹c - §µn phÝm ®iÖn tö. 2. Häc sinh - Su tÇm, t×m hiÓu mét sè nÐt vÒ d©n ca Nam Bé vµ néi dung bµi LÝ DÜa B¸nh Bß. III. TIÕn tr×nh d¹y häc Néi dung ChuÈn kÜ n¨ng - Líp trëng b¸o c¸o ChuÈn kiÕn thøc *.æn ®Þnh líp: 1.Giíi thiÖu bµi h¸t. * Bµi h¸t ®îc x©y dùng dùa trªn 2 c©u th¬ lôc b¸t: Hai tay bng dÜa b¸nh bß.DÊu cha, dÊu mÑ cho trß ®i thi. 8A........ 8B…..... 1. KiÓm tra bµi cò H: T§N sè 1, h¸t lêi ca? H: Tr×nh bµy hiÓu biÕt cña em vÒ nh¹c sÜ TrÇn Hoµn. 2. Bµi míi: a. Giíi thiÖu bµi h¸t. - Cho HS quan s¸t B¶n ®å Hµnh chÝnh ViÖt Nam. H: X¸c ®Þnh vÞ trÝ cña vïng Nam Bé trªn B¶n ®å Hµnh chÝnh ViÖt nam?. - GV giíi thiÖu: Nam Bé- mét vïng ®Êt næi tiÕng víi nhiÒu lµn ®iÖu d©n ca ngät ngµo, s©u l¾ng. Nh÷ng c©u hß, ®iÖu lÝ lu«n lµm say ®¾m GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 9- - Quan s¸t b¶n ®å Hµnh chÝnh ViÖt nam. - Tr¶ lêi c©u hái Trêng THCS §oµn X¸ Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 8 N¨m häc 2013-2014 lßng ngêi.Trong nh÷ng c©u h¸t d©n ca Êy, nh÷ng bµi LÝ ®· trë nªn kh¸ quen thuéc víi mäi ngêi nh: LÝ c©y b«ng, LÝ ngùa «, LÝ chiÒu chiÒu, LÝ con qu¹ v.v… §Ó hiÓu h¬n vÒ Nam Bé, vÒ nh÷ng c©u h¸t d©n ca mît mµ, khã quªn Êy, trong buæi häc h«m nay c« sÏ giíi thiÖu ®Õn c¸c em bµi d©n ca quen thuéc cña vïng Nam Bé – Bµi h¸t LÝ dÜa b¸nh bß. Bµi h¸t LÝ dÜa b¸nh bß ®îc h×nh thµnh tõ hai c©u th¬ lôc b¸t: Hai tay bng dÜa b¸nh bß. DÊu cha dÊu mÑ cho trß ®i thi. Víi giai ®iÖu vui tíi, lêi ca hãm hØnh, bµi h¸t ®· ®îc lu truyÒn ®Õn ngµy nay. - Yªu cÇu HS quan s¸t b¶n nh¹c bµi h¸t trªn mµn h×nh. b.Gi¸o viªn tr×nh bµy bµi h¸t. - Gäi 1 HS ®äc lêi ca bµi h¸t. c. Chia ®o¹n,chia c©u: H: Bµi h¸t LÝ dÜa b¸nh bß viÕt ë nhÞp bao nhiªu? H: Cã thÓ chia bµi h¸t thµnh mÊy c©u(Bµi h¸t cã cÊu tróc 1 ®o¹n ®¬n gåm 2 c©u, ®îc x©y dùng trªn giäng §« 5 ©m) - GV gi¶i thÝch: “DÜa” lµ “§Üa” (TiÕng Nam Bé) b¸nh bß lµ lo¹i b¸nh lµm b»ng bét g¹o. - HS nghe gi¶ng - HS ghi nhí. - Quan s¸t b¶n nh¹c bµi h¸t - HS nghe h¸t mÉu. - Tr¶ lêi c©u hái d. Híng dÉn HS LuyÖn thanh - Cho HS luyÖn thanh khëi ®éng giäng. - HS luyÖn thanh theo híng dÉn. e .TËp h¸t tõng c©u theo lèi mãc xÝch. - GV ®µn vµ h¸t mÉu c©u h¸t 2 lÇn * MÉu luyÖn thanh 2. Häc h¸t - B¾t nhÞp cho HS h¸t (Lu ý: söa sai kÞp thêi cho HS - nÕu cã) - TËp h¸t tõng c©u. - TiÕn hµnh d¹y h¸t, ghÐp tõng c©u theo lèi mãc xÝch. * Chó ý nh÷ng chç cã dÊu chÊm d«i ®i víi nèt mãc kÐp, ®Æc biÖt nh÷ng chç ®¶o ph¸ch vµ chïm 4 mãc kÐp cã luyÕn. - Cho HS h¸t kÕt hîp gâ nhÞp. - KiÓm tra viÖc n¾m b¾t lêi ca, giai ®iÖu ë mét sè c¸ nh©n HS trong líp. GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 10- Trêng THCS §oµn X¸ Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 8 N¨m häc 2013-2014 f. H¸t ®Çy ®ñ c¶ bµi: - HS ®øng h¸t kÕt hîp víi phô häa theo lêi ca cña bµi. G. Tr×nh bµy bµi h¸t ë møc ®é hoµn chØnh. - Hoµn thiÖn c¶ bµi h¸t theo ®µn cã d¹o ®Çu vµ d¹o gi÷a. -Yªu cÇu HS ®øng h¸t kÕt hîp vËn ®éng. - Híng dÉn HS tËp thÓ biÓu diÔn bµi h¸t víi s¾c th¸i vui nhén, dÝ dám, hµi híc. 3. Cñng cè – luyÖn tËp: - Cho HS nghe trÝch ®o¹n mét sè bµi LÝ (d©n ca Nam Bé): LÝ ngùa «, LÝ chiÒu chiÒu. - HS biÓu diÔn bµi h¸t víi phÇn ®Öm cña ®µn Organ. 4. Híng dÉn vÒ nhµ: - Häc thuéc lêi ca, giai ®iÖu bµi h¸t LÝ dÜa b¸nh bß(D©n ca Nam bé) kÕt hîp phô ho¹. - T×m hiÓu nh¹c lÝ: Gam thø – Giäng thø. - ChÐp T§N sè 2 vµo vë chÐp nh¹c. - ThÓ hiÖn ®Çy ®ñ bµi h¸t. - Tr×nh bµy hoµn chØnh bµi h¸t, kÕt hîp vËn ®éng. - TËp biÓu diÔn vµ thÓ hiÖn s¾c th¸i. - HS nghe h¸t. - HS ghi nhí. **********************&&&************************ GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 11- Trêng THCS §oµn X¸ Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 8 N¨m häc 2013-2014 Ngµy so¹n: 11 - 9 2012- Ngµy gi¶ng : 13 - 9 - 2012 Bµi 2 - «n tËp bµi h¸t: lÝ dÜa b¸nh bß TiÕt 5 - nh¹c lÝ: gam thø – giäng thø - tËp ®äc nh¹c: t®n sè 2 1.MôC TI£U 1. KiÕn thøc - ¤n l¹i bµi h¸t LÝ dÜa b¸nh bß, tËp mét sè ®éng t¸c phô ho¹ phï hîp. - HS nhËn biÕt ®îc cÊu t¹o Gam thø, Giäng thø. - Lµm quen víi bµi tËp ®äc nh¹c giäng La thø. 2. KÜ n¨ng - HS biÕt thÓ hiÖn bµi h¸t LÝ dÜa b¸nh bß, víi tÝnh chÊt vui – dÝ dám - Nghe, ®äc chÝnh x¸c cao ®é, trêng ®é bµi T§N 3. Th¸i ®é - Th«ng qua bµi T§N c¸c em hiÓu s¬ lîc vÒ ©m nh¹c Nga, tõ ®ã thªm yªu quÝ ®Êt níc vµ con Ngêi Nga. II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn 1. Gi¸o viªn - GV tËp thÓ hiÖn thµnh th¹o bµi LÝ dÜa b¸nh bß. - §µn phÝm ®iÖn tö. - ChuÈn bÞ 1 sè b¶n nh¹c, mét sè bµi h¸t ë giäng thø nh bµi: Lîn trßn lîn khÐo, NiÒm vui cña em, TrÎ em h«m nay thÕ giíi ngµy mai. - ChÐp bµi T§N sè 2 ra b¶ng phô. - Nh¹c cô quen dïng. 2. Häc sinh - ChÐp T§N sè 2 vµo vë III TiÕn tr×nh d¹y häc GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 12- Trêng THCS §oµn X¸ Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 8 N¨m häc 2013-2014 1.æn ®Þnh líp: - Líp trëng b¸o c¸o 8A......... 8B…..... 2. KiÓm tra bµi cò( Thùc hiÖn trong néi dung «n tËp) 3. Bµi míi: I. ¤n tËp bµi h¸t: LÝ dÜa b¸nh bß. D©n ca Nam bé * MÉu luyÖn thanh * Ho¹t ®éng 1: - Yªu cÇu HS nghe l¹i giai ®iÖu bµi h¸t(1lÇn) - Híng dÉn HS luyÖn thanh ®¬n gi¶n (1 phót) - HS Nghe nh¹c - GV chØ huy cho HS ®øng h¸t kÕt hîp vËn ®éng víi s¾c th¸i vui nhén, dÝ dám, hµi híc. - LuyÖn thanh. - Cho mét vµi nhãm,c¸ nh©n HS lªn tríc líp biÓu diÔn kÕt hîp mét sè ®éng t¸c phô ho¹ phï hîp. - Gäi HS c¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt. - H¸t theo chØ huy. - TËp biÓu diÔn theo nhãm. - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm. * Ho¹t ®éng 2 - Yªu cÇu HS quan s¸t trªn b¶ng Gam §« trëng. II. Nh¹c lÝ: Gam thø, giäng thø 1. Gam thø - Quan s¸t Gam §« trëng H: X¸c ®Þnh nguyªn cung vµ nöa cung ®îc quy ®Þnh trong gam ®« trëng? - Cho HS quan s¸t Gam La thø . - Tr¶ lêi c©u hái * VD: Gam La thø * C«ng thøc Gam thø: H: So s¸nh ®iÓm gièng vµ kh¸c nhau c¬ b¶n gi÷a . Gam §« trëng vµ Gam La thø? H: ThÕ nµo lµ Gam La thø ? ( SGK ) * Gam La thø cã ©m chñ lµ La, ®ång thêi còng - Tr¶ lêi c©u hái. lµ ©m æn ®Þnh nhÊt cña gam. - Cho HS ghi nhí c«ng thøc Gam thø: - Yªu cÇu HS däc SGK. GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 13- - HS ghi nhí. Trêng THCS §oµn X¸ Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 8 2. Giäng thø. N¨m häc 2013-2014 - Cho HS nghe trÝch ®o¹n mét sè bµi h¸t viÕt ë giäng thø.VD(NiÒm vui cña em, TrÎ em h«m nay thÕ gií ngµy mai) * C¸c bµi h¸t viÕt ë giäng thø thêng cã mµu s¾c - T×m hiÓu SGK ªm dÞu, mÒm m¹i h¬n. - HS nghe h¸t. * Ho¹t ®éng 3: a. T×m hiÓu bµi -Yªu cÇu HS quan s¸t bµi T§N sè 2 trªn b¶ng. III. TËp ®äc nh¹c: T§N sè 2: * T§N sè 1 lµ trÝch ®o¹n ng¸n trong t¸c phÈm Trë vÒ Su-ri-en- cïng tªn cña nh¹c sÜ ngêi I-ta-li-a:Ernesto Decurtis viÕt vµo kho¶ng thÕ kØ XVII. Bµi h¸t t«. diÔn t¶ t×nh yªu s©u nÆng cña ngêi con víi Nh¹c I-ta-li-a m¶nh ®Êt quª h¬ng. 3 - Sè chØ nhip: 4 H: T§N sè 2 viÕt ë giäng g×? V× sao? - Giäng La thø - Cho HS quan s¸t vµ nhËn xÐt T§N sè 2 dùa theo SGK. b. Chia c©u. H : Cã thÓ chia bµi T§N sè 1 thµnh mÊy c©u ?( 4 c©u ) c. HS tËp ®äc tªn nèt nh¹c cña tõng c©u. * Gam la thø: d. Híng dÉn HS ®äc gam La thø. e. Híng dÉn HS tËp gâ tiÕt tÊu chñ ®¹o cña bµi. - GV lµm mÉu, híng dÉn HS gâ l¹i cho ®óng f. §äc tõng c©u: * TiÕt tÊu chñ ®¹o - §µn giai ®iÖu c©u nh¹c 3 lÇn (yªu cÇu HS chó ý nghe vµ ®äc nhÈm theo) - §µn l¹i giai ®iÖu, yªu cÇu HS ®äc to c©u nh¹c ®ã. - D¹y lÇn lît tõng c©u, ghÐp nèi theo mãc xÝch. - Gäi mét vµi c¸ nh©n, nhãm nhá HS ®äc ®Çy ®ñ bµi T§N. g.H¸t lêi ca: - Híng dÉn HS tËp ghÐp lêi ca cho phÇn nh¹c võa ®äc. - Chia líp lµm 2 nhãm cïng ®äc nh¹c vµ h¸t lêi ca(lÇn 2 ®æi l¹i c¸ch thùc hiÖn) h. T§N vµ h¸t lêi ca hoµn chØnh. - §Öm ®µn, yªu cÇu HS T§N vµ h¸t lêi ca hoµn chØnh kÕt hîp gâ ph¸ch theo nhÞp GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 14- - Ghi nhí. - Quan s¸t bµi T§N sè 2. - HS nghe gi¶ng - Tr¶ lêi c©u hái - Tr¶ lêi c©u hái. - TËp ®äc tªn nèt nh¹c. - §äc Gam La thø. - Gâ tiÕt tÊu chñ ®¹o bµi T§N. -T§N tõng c©u. - §äc nh¹c ®Çy ®ñ c¶ bµi. - GhÐp lêi ca Trêng THCS §oµn X¸ Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 8 N¨m häc 2013-2014 3. Cñng cè – luyÖn tËp: - GV ®Öm ®µn, HS «n luyÖn bµi T§N sè 2 - KiÓm tra kÜ n¨ng ®äc nh¹c cña mét sè HS. 4. Híng dÉn vÒ nhµ: - ¤n tËp bµi h¸t: LÝ dÜa b¸nh bß, T§N sè 2. * GV chia líp lµm 5 nhãm ,yªu cÇu c¸c nhãm vÒ nhµ: X©y dùng giai ®iÖu cho 2 c©u th¬ sau theo giai ®iÖu cña bµi h¸t LÝ dÜa b¸nh bß (D©n ca Nam bé) Quª h¬ng 2 tiÕng s¸ng ngêi. Chóng em g¾ng häc x©y ®êi mai sau. - TËp biÓu diÔn bµi h¸t( cã thÓ kÕt hîp móa phô ho¹) theo nhãm. - T×m hiÓu vÒ nh¹c sÜ Hoµng V©n víi bµi h¸t Hß kÐo ph¸o. - T§N, h¸t lêi ca theo nhãm. - T§N, h¸t lêi ca theo nh¹c ®Öm kÕt hîp gâ ph¸ch. - HS rÌn kÜ n¨ng ®äc nh¹c. - HS ghi nhí. **********************&&&************************ GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 15- Trêng THCS §oµn X¸ Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 8 N¨m häc 2013-2014 Ngµy so¹n: 18- 9 - 2012 Ngµy gi¶ng : 20- 9 - 2012 Bµi 2 - «n tËp bµi h¸t: lÝ dÜa b¸nh bß TiÕt 6 - ¤n tËp ®äc nh¹c : T§N sè 2 - ¢M nh¹c thêng thøc: nh¹c sÜ hoµng v©n vµ bµi h¸t hß kÐo ph¸o 1.MôC TI£U 1. KiÕn thøc - ¤n l¹i T§N sè 2 ®Ó HS quen víi giäng La thø. - TËp thÓ hiÖn bµi h¸t LÝ dÜa b¸nh bß, tõng nhãm tr×nh bµy. - HS biÕt s¬ lîc vÒ cuéc ®êi, sù nghiÖp ©m nh¹c cña nh¹c sÜ Hoµng V©n vµ nghe bµi h¸t Hß kÐo ph¸o. 2. KÜ n¨ng - TËp s¸ng t¹o trong c¸ch vËn dông nh÷ng ca tõ míi vµo giai ®iÖu c¶u bµi d©n ca - Nghe vµ c¶m nhËn néi dïng, giai ®iÖu th«ng qua nh÷ng ca khóc cña nh¹c sÜ Hoµng V©n 3. Th¸i ®é - Víi ca khóc Hß kÐo ph¸o cña nh¹c sÜ Hoµng V©n, c¸c hiÓu h¬n vÒ anh bé ®éi cô Hå trong nh÷ng n¨m th¸ng ¸c liÖt cña chiÕn dÞch §iÖn Biªn Phñ , cµng biÕt ¬n vµ tr©n träng sù hi sinh, mÊt m¸t cña c¸c anh. II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn 1. Gi¸o viªn - TËp thÓ hiÖn bµi h¸t LÝ dÜa b¸nh bß. - TËp h¸t mét sè bµi h¸t thiÕu nhi tiªu biÓu cña nh¹c sÜ Hoµng V©n. - B¨ng nh¹c bµi Hß kÐo ph¸o. - §µn phÝm ®iÖn tö 2. Häc sinh - Su tÇm t liÖu, ¶nh cña nh¹c sÜ Hoµng V©n III. TIÕn tr×nh d¹y häc Néi dung ChuÈn kÜ n¨ng - Líp trëng b¸o c¸o ChuÈn kiÕn thøc *.æn ®Þnh líp: 8A......... 8B…..... I. ¤n tËp bµi h¸t: LÝ dÜa b¸nh bß. 1. KiÓm tra bµi cò H: ThÕ nµo lµ Gm thø? ViÕt c«ng thøc Gam thø? - Tr¶ lêi c©u hái H: T§N sè 2 vµ ghÐp lêi ca hoµn chØnh? 2. Bµi míi: * Ho¹t ®éng 1: - Híng dÉn HS luyÖn thanh ®¬n gi¶n (1 phót) - LuyÖn thanh. D©n ca Nam bé GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 16- Trêng THCS §oµn X¸ Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 8 * MÉu luyÖn thanh N¨m häc 2013-2014 - GV chØ huy cho HS ®øng h¸t kÕt hîp vËn ®éng - H¸t theo chØ vµ thÓ hiÖn s¾c th¸i. huy. - KiÓm tra viÖc x©y dùng giai ®iÖu cña HS cho 2 - TËp biÓu diÔn c©u th¬ lôc b¸t (GV ®a ra trong tiÕt häc tríc.) theo nhãm. - Chän mét sè bµi hay, gäi HS lªn tríc líp thÓ hiÖn phÇn dÆt giai ®iÖu cña m×nh ë nhµ. - Yªu cÇu HS díi líp nhËn xÐt chÊt lîng bµi h¸t vµ phÇn tr×nh diÔn cña c¸c b¹n - GV nhËn xÐt, rót kinh nghiÖm, cho ®iÓm miÖng. - Cho HS quan s¸t, nghe phÇn ®Æt giai ®iÖu cña 2 - HS nghe h¸t. III. «n tËp T§N sè 2: Trë vÒ Su- c©u th¬ (GV chuÈn bÞ tríc.) ri-en-t« Nh¹c I-ta-li-a * Gam La thø: III. ¢M nh¹c thêng thøc: Nh¹c sÜ Hoµng V©n vµ bµi h¸t Hß kÐo ph¸o * Ho¹t ®éng 2: 1. Nh¹c sÜ Hoµng - Híng dÉn HS ®äc Gam La thø - §äc gam La thø §µn giai ®iÖu bÊt k× mét vµi c©u trong bµi T§N v©n - Nghe vµ nhËn sè 2, yªu cÇu HS nghe, nhËn biÕt giai ®iÖu võa - SN: 24/ 7/ 1930 t¹i nghe lµ c©u mÊy, HS ®äc nh¹c vµ h¸t lêi ca c©u Hµ Néi nh¹c trªn. - Híng dÉn HS ®äc nh¹c, kÕt hîp gâ ph¸ch ( gâ - Nh÷ng ca khóc tiÕt tÊu) cho bµi T§N næi bËt: Hß kÐo ph¸o, T×nh ca T©y - KiÎm tra viÖc ®äc nh¹c cña HS theo nhãm nhá nguyªn, Ca ngîi tæ vµ c¸ nh©n. - NhËn xÐt, ®¸nh gi¸. quèc… biÕt c©u nh¹c. - T§N, kÕt hîp gâ ph¸ch, gâ tiÕt tÊu. - Nh¹c sÜ ®îc nhµ níc phong tÆng Gi¶i * Ho¹t ®éng 3: GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 17- Trêng THCS §oµn X¸ Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 8 N¨m häc 2013-2014 thëng Hå ChÝ Minh - Giíi thiÖu mét vµi nÐt kh¸i qu¸t vÒ nh¹c sÜ Hoµng V©n. vÒ v¨n häc nghÖ - Cho HS xem ¶nh nh¹c sÜ thuËt. 2. Bµi h¸t Hß kÐo H: KÓ tªn mét sè ca khóc tiªu biÓu cña nh¹c sÜ Hoµng V©n mµ em biÕt? ph¸o. - Cho HS nghe trÝch ®o¹n ng¾n 3 bµi h¸t cña - S¸ng t¸c n¨m 1954. nh¹c sÜ Hoµng V©n: T×nh ca T©y Nguyªn, Bµi ca ngêi gi¸o viªn nh©n d©n, Qu¶ng B×nh Quª ta ¬i. H: Bµi h¸t Hß kÐo ph¸o ra ®êi trong hoµn c¶nh nµo? - GV cho HS xem mét sè h×nh ¶nh vÒ chiÕn dÞch §iÖn Biªn Phñ - HS nghe gi¶ng. - Xem ¶nh nh¹c sÜ Hoµng V©n. - Tr¶ lêi c©u hái - HS nghe nh¹c. - Tr¶ lêi c©u hái - HS quan s¸t vµ - Cho HS nge bµi h¸t Hß kÐo ph¸o H: Em h·y ph¸t biÓu c¶m nhËn cña m×nh sau khi ghi nhí. ®îc nghe bµi h¸t Hß kÐo ph¸o - HS Nghe h¸t. - GV bæ sung. - Tr¶ lêi c©u hái - Cho HS nghe l¹i bµi h¸t lÇn 2. 3. Cñng cè – luyÖn tËp: H: Nªu mét vµi nÐt kh¸i qu¸t vÒ cuéc ®êi vµ sù nghiÖp s¸ng t¸c ©m nh¹c cña nh¹c sÜ Hoµng V©n? - Nghe h¸t lÇn 2. - Tr¶ lêi c©u hái. 4. Híng dÉn vÒ nhµ: - ¤n tËp 2 bµi h¸t: Mïa thu ngµy khai trêng, LÝ dÜa b¸nh bß - ¤n T§N sè 1, 2 - ChuÈn bÞ kiÓm tra 45 phót. - HS ghi nhí. ***********************&&&*********************** GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 18- Trêng THCS §oµn X¸ Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 8 N¨m häc 2013-2014 Ngµy so¹n: 25 - 9 - 2012 Ngµy gi¶ng : 27- 9 - 2012 «n tËp TiÕt 7 I. MôC TI£U 1. KiÕn thøc: - HS ®îc «n tËp 2 bµi h¸t Mïa thu ngµy khai trêng, LÝ dÜa b¸nh bß. Thùc hµnh kiÓm biÓu diÔn 2 bµi h¸t. - HiÓu cÊu t¹o gam thø vµ bµi nh¹c viÕt theo giäng thø. - §äc ®óng bµi T§N sè 1, sè 2. 2. KÜ n¨ng: - HS cã kÜ n¨ng biÓu diÔn c¸c bµi h¸t vµ kÕt hîp mét sè ®éng t¸c phô ho¹ phï hîp. - Bíc ®Çu h×nh thµnh cho HS kÜ n¨ng ®äc ®óng cao ®é, trêng ®é mét sè bµi T§N. 3. Th¸i ®é: - T¹o kh«ng khÝ giê häc s«i nèi, g©y høng thó cho HS. - Qua bµi häc khuyÕn khÝch c¸c em thªm yªu ©m nh¹c. II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn 1. Gi¸o viªn - §µn phÝm ®iÖn tö. - B¨ng vµ m¸y nghe nh¹c. 2. Häc sinh. - BiÓu diÔn thuÇn thôc 2 bµi h¸t. - §äc vµ ghÐp lêi chÝnh x¸c 2 bµi T§N. III. TIÕn tr×nh d¹y häc Néi dung ChuÈn kiÕn thøc *.æn ®Þnh líp: 8B………. 8A........ ChuÈn kÜ n¨ng - Líp trëng b¸o c¸o 1. KiÓm tra bµi cò 2. Bµi míi: I. ¤n tËp h¸t: * Ho¹t ®éng 1: 1. Mïa thu ngµy - Híng dÉn HS luyÖn thanh ®¬n gi¶n (1 phót) - LuyÖn thanh. khai trêng - GV chØ huy cho HS ®øng h¸t kÕt hîp vËn ®éng vµ thÓ hiÖn s¾c th¸i. - H¸t theo chØ Nh¹c vµ lêi: Vò Träng Têng - Chia líp thµnh 2 nhãm, thùc hiÖn h¸t nh ®· híng huy. * MÉu luyÖn thanh dÉn ë phÇn «n tËp (tiÕt 3). - TËp biÓu diÔn GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 19- Trêng THCS §oµn X¸ Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 8 N¨m häc 2013-2014 - Gäi HS lªn tríc líp biÓu diÔn theo nhãm nhá kÕt theo nhãm. hîp vËn ®éng( 3 ®Õn 5 em) - HS thùc hiÖn - Yªu cÇu HS díi líp nhËn xÐt chÊt lîng bµi h¸t vµ néi dung ®îc phÇn tr×nh diÔn cña c¸c b¹n kiÓm tra - GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ chung - HS díi líp - §µn giai ®iÖu mét vµi c©u bÊt k× trong bµi h¸t, yªu nhËn xÐt. cÇu HS nghe, ph¸t ®ã lµ c©u nµo vµ tr×nh bµy c©u 2. LÝ dÜa b¸nh h¸t ®ã. bß.(D©n ca Nam Bé) - GoÞ HS lªn tríc líp biÓu diÔn nh©n, kÕt hîp móa phô ho¹( KiÓm tra theo c¸ nh©n) - HS nghe h¸t. -Yªu cÇu HS díi líp nhËn xÐt chÊt lîng bµi h¸t vµ phÇn tr×nh diÔn cña c¸c b¹n - HS biÓu diÔn theo c¸ nh©n. - GV nhËn xÐt, cñng cè. III. «n tËp nh¹c lÝ: Gam thø – giäng thø. * Ho¹t ®éng2: - Cho HS quan s¸t 2 C«ng thøc gam sau: * C«ng thøc 1 - Quan s¸t 2 CT gam trªn b¶ng. * C«ng thøc 2 H: X¸c ®Þnh c«ng thøc cÊu t¹o Gam thø? T×m VD Gam thø? - NhËn xÐt phÇn tr¶ lêi cña HS, kh¾c s©u kiÕn thøc III. «n tËp T§N 1. T§N sè 1: ChiÕc ®Ìn «ng sao (Ph¹m Tuyªn) - Tr¶ lêi c©u hái. - GV gâ cho HS nghe 2 ®o¹n tiÕt tÊu sau: 2 4 2 4 H: Nghe vµ ph¸t hiÖn tiÕt tÊu nµo thuéc tiÕt tÊu trong bµi T§N sè1? - Cho HS ®äc l¹i Gam §« trëng vµ «n l¹i phÇn tiÕt tÊu cña bµi T§N sè1. - §Öm ®µn cho HS ®äc T§N vµ h¸t lêi ca kÕt hîp GV: Ph¹m Xu©n D¬ng - 20- - Nghe vµ x¸c ®Þnh tiÕt tÊu bµi T§N sè 1. - HS ®äc gam Trêng THCS §oµn X¸
- Xem thêm -