Tài liệu Giáo án âm nhạc lớp 8 cả năm_cktkn_bộ 16

  • Số trang: 56 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 44 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Baøi: - tieát: 01 Tuaàn daïy: 01 Ngày dạy:20/08/2013 Hoïc haùt baøi: MUØA THU NGAØY KHAI TRÖÔØNG 1.MUÏC TIEÂU: 1.1. Kieán thöùc: - HS bieát: + HĐ 1: - Hoïc sinh bieát taùc giaû cuûa baøi haùt Muøa thu ngaøy khai tröôøng laø Nhaïc só Vuõ Troïng Töôøng. + HĐ 2:- Học sinh biết sơ lược về bài hát Muøa thu ngaøy khai tröôøng. - HS hiểu: + HĐ 1,2: - Hoïc sinh haùt ñuùng giai ñieäu, lôøi ca cuûa baøi haùt. 1.2. Kyõ naêng: - HS thöïc hieän ñöôc : - Haùt ñuùng giai ñieäu bieát theå hieän ñaûo phaùch, ngaân daøi ñuû 3 phaùch. - HS thöïc hieän thaønh thaïo: HS hát đúng giai điệu bài hát. 1.3. Thaùi ñoä - Thoùi quen:- Thoâng qua baøi haùt giaùo ducï cho hocï sinh theâm yeâu quí maùi tröôøng, ôû ñoù coù nhöõng thaày coâ ngaøy ñeâm chaêm soùc, vun troàng nhöõng maàm xanh ñaát nöôùc. - Tính caùch:- Thoâng qua baøi haùt giaùo duïc caùc em tình caûm gaén boù vôùi nhaø tröôøng. 2.NỘI DUNG BÀI HỌC - HS haùt ñuùng lôøi vaø giai ñieäu baøi haut 3.CHUAÅN BÒ: 3.1. Giaùo vieân: - Maùy haùt ñóa. - Ñóa CD aâm nhaïc lôùp 8. - Baûng phuï baøi haùt. - GV taäp ñaøn vaø haùt thuaàn thuïc baøi haùt Muøa thu ngaøy khai tröôøng. 3.2. Hoïc sinh: - Saùch giaùo khoa. - Duïng cuï hoïc taäp boä moân. - Ñoïc vaø tìm hieåu noäi dung baøi haùt. - Tìm nghe theâm moät soá taùc phaåm cuaû moät soá taùc phaåm aâm nhaïc cuûa Vuõ Troïng Töôøng. 4.TOÅ CHÖÙC CAÙC HOAÏT ÑOÄNG HOÏC TAÄP: 4.1. OÅn ñònh toå chức vaø kieåm dieän - Kieåm tra só soá. + Lôùp 8A5: ......................................................................................................... - OÅn ñònh choã ngoài - Haùt taäp theå 4.2. Kieåm tra mieäng: - Kieåm tra saùch vôû, duïng cuï hoïc taäp cuûa hoïc sinh. Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga - Kieåm tra kieán thöùc ñoïc nhaïc cô baûn. 4.3.Tieán trình baøi hoïc: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV VAØ HS * Hoïat ñoäng 1: Vaøo baøi (10p) “Hoïc haùt baøi: Muøa thu ngaøy khai tröôøng” - GV ghi ñaàu baøi. - GV treo baûng phuï. - GV giôùi thieäu ñoâi neùt veà taùc giaû. - HS laéng nghe. - Tìm hieåu caùc daáu hieäu coù trong baøi: + Nhòp cuûa baøi haùt ? Nhòp2/4 + Gioïng cuûa baøi haùt? Ñoâ tröôûng + Luyeán 3 noát. + Ñaûo phaùch, nghòch phaùch… - Goïi 2 hoïc sinh ñoïc lôøi baøi haùt. - Baøi haùt chia laøm 2 ñoaïn: + Ñoaïn 1: Tieáng …..muaø thu. + Ñoaïn 2: coøn laïi. - Cho caû lôùp nghe baøi haùt qua maùy. * Hoaït ñoäng 2: Daïy haùt.(25p) - Luyeän thanh: cho hoïc sinh ñoïc gam ñoâ tröôûng. - Daïy haùt: + Moãi caâu GV haùt maãu 3-4 laàn roài baét nhòp cho hoïc sinh haùt theo. + Thöïc hieän töông töï theo loái moùc xích cho ñeán khi heát baøi (löu yù daïy chaäm vaø söûa sai cho hoïc sinh ôû caùc daáu luyeán, ñaûo nghòch phaùch). + Moãi caâu GV chia lôùp thaønh 2 daõy laàn löôït thöïc hieän. + GV chuù yù söûa sai cho HS. + Höôùng daãn HS voã tay theo phaùch. + Cho caû lôùp haùt baøi keát hôïp voã tay theo phaùch. - GV nhaän xeùt, söûa sai. - Goïi moãi nhoùm thöïc hieän 2-3 laàn. - GV goïi HS nhaän xeùt. - Höôùng daãn cho HS1 soá hình thöùc haùt nhö: haùt lónh xöoùng, haùt ñoái ñaùp… - Goïi 2-3 nhoùm HS thöïc hieän. - HS thöïc hieän, GV chuù yù söûa sai(neáu coù). Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga NOÄI DUNG BAØI HOÏC 1/Tìm hieåu baøi haùt: “Muaø Thu ngaøy khai tröôøng” Nhaïc vaø lôøi: Vuõ Troïng Töôøng * Ñoâi neùt veà taùc giaû: Vuõ Troïng Töôøng coù moät soá ca khuùc thieáu nhi nhö: Lôøi ru cuaû meï, Chò Haèng, Caây baøng muaø haï… * Nhaän xeùt: - Nhòp2/4 - Gioïng Ñoâ tröôûng 2/ Hoïc haùt: *Lôøi baøi haùt : Tieáng troáng tröôøng roän raõ laøm tan caùi naéng heø dòu ñi nhöõng tieáng ve coøn vöông treân voøm caây xanh laù. Muaø thu sang ñeïp quaù xao xuyeán bao taâm hoàn vui tieán troáng töïu tröôøng trong tieán haùt muaø thu. Muaø thu ôi! Muaø thu! Muaø ñi xaây nhöõng öùôc mô, tung bay maøu khaên thaém röïc rôõ treân vai em. Muaø thu ôi! Muaø thu! Muaø thôm trang saùch môùi, tieáng haùt ngaøy khai tröøông trong saùng nhö trôøi thu. - Goïi 3-4 hoïc sinh thöïc hieän keát hôïp cho ñieåm. - Cho caû lôùp ñöùng leân vöøa haùt vöøa vaän ñoäng theo nhòp. 4.4/Tổng kết: - Caâu 1: Chia lôùp thaønh 2 daõy luyeän taäp haùt ñoái ñaùp. - Caâu 2: Haùt laïi hoaøn chænh baøi haùt keát hôïp voã tay theo phaùch. 4.5.Höôùng daãn hoïc sinh töï hoïc: - Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát hoïc naøy: + Hoïc thuoäc lôøi baøi haùt Muøa thu ngaøy khai tröôøng. + Trình baøy baøi haùt keát hôïp goõ ñeäm. - Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát hoïc tieáp theo: + Vieát baøi TÑN soá 1, tìm hieåu caùc kí hieäu aâm nhaïc trong baøi. 5/PHỤ LỤC:......................................................................................................................... . ............................................................................................................................................. . ............................................................................................................................................. Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga Baøi:1 - tieát: 02 Tuaàn daïy: 02 Ngày dạy:26/08/2013 OÂn taäp baøi haùt: MUØA THU NGAØY KHAI TRÖÔØNG. Taäp ñoïc nhaïc: TÑN SOÁ 1. 1. MUÏC TIEÂU: 1.1Kieán thöùc: - HS bieát: + HĐ 1: - HS haùt thuoäc baøi haùt Muøa thu ngaøy khai tröôøng vaø theå hieän ñöôïc saéc thaùi, tình caûm cuûa baøi haùt. Bieát haùt keát hôïp goõ ñeäm. + HĐ 2:Bieát trình baøy baøi haùt theo hình thöùc ñôn ca, song ca, toáp ca... - HS hiểu: + HĐ 1,2: - HS ñoïc ñuùng giai ñieäu, gheùp lôøi ca baøi TÑN soá 1. * Tích hôïp: Hoïc taäp vaø laøm theo taám göông ñaïo ñöùc Hoà Chí Minh. 1.2.Kó naêng: - HS thöïc hieän ñöôc : - Hoïc sinh bieát theå hieän saéc thaùi tình caûm baøi Muøa thu ngaøy khai tröôøng. - HS thöïc hieän thaønh thaïo: - HS bieát trình baøy baøi haùt ôû möùc ñoä hoaøn chænh. 1.3.Thaùi ñoä: - Thoùi quen : - Coù yù thöùc, coá gaéng hoïc haønh vöôn tôùi nhöõng öôùc mô töôi ñeïp. - Tính caùch:- Thoâng qua baøi haùt giaùo duïc caùc em tình caûm gaén boù vôùi nhaø tröôøng ñeå coù ñoäng cô hoïc taäp toát hôn. 2.NỘI DUNG BÀI HỌC - HS ñoïc ñöôïc teân noát nhaïc vaø gheùp lôøi ca baøi TÑN soá 1. 3. CHUAÅN BÒ: 3.1. Giaùo vieân: - Ñaøn Organ, baûng phuï baøi TÑN soá 8. - GV taäp ñoïc nhaïc vaø haùt ñuùng lôøi baøi TÑN soá 8. 3.2.Hoïc sinh: - Hoïc thuoäc lôøi baøi haùt Muøa thu ngaøy khai tröôøng. - Vieát baøi TÑN soá 1, nhaän xeùt, taäp nhaän teân noát baøi TÑN. 4.TOÅ CHÖÙC CAÙC HOAÏT ÑOÄNG HOÏC TAÄP: 4.1. OÅn ñònh toå chöùc vaø kieåm dieän: - Kieåm tra só soá HS. - OÅn ñònh toå chöùc. + Lôùp 8A5: ........................................................................................ - Cho HS haùt moät baøi haùt taäp theå 4.2. Kieåm tra mieäng: - Caâu 1: Haùt keát hôïp voã tay baøi haùt Muøa thu ngaøy khai tröôøng. - Caâu 2: Keå teân moät vaøi baøi haùt veà muøa thu. Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga 4.3.Tieán trình baøi hoïc: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV VAØ HS * Hoaït ñoâng 1: Vaøo baøi(15p) OÂn taäp baøi haùt: “Muaø thu ngaøy khai tröôøng” Nhaïc vaø lôøi: Vuõ Troïng Töôøng - Gv ghi baûng, Hs ghi baøi - GV thuyeát trình giôùi thieäu baøi. ÔÛ tieát tröôùc, chuùng ta ñaõ ñöôïc hoïc haùt baøi Muaø thu ngaøy khai tröôøng. Hoâm nay, chuùng ta seõ oân laïi vaø cuøng tìm hieåu saâu hôn veà baøi haùt. Hoïc baøi TÑN soá 1- Chieác ñeøn oâng sao. - Gv hoûi: Em haõy cho bieát noäi dung cuûa baøi haùt Muaø thu ngaøy khai tröôøng? + Hs traû lôøi: - Gv hoûi: Cho bieát saéc thaùi caàn theå hieän khi haùt? + Hs traû lôøi: - GV höôùng daãn HS oân haùt: + Luyeän thanh + Caû lôùp haùt laïi baøi: Muaø thu ngaøy khai tröôøng + GV nhaän xeùt, höôùng daãn HS söûa sai baèng caùch haùt laïi giai ñieäu baøi haùt. - Gv höôùng daãn hs minh hoaï moät vaøi ñoäng taùc cho baøi haùt. - Gv kieám tra, hs thöïc hieän kieåm tra theo nhoùm. - Gv nhaän xeùt cho ñieåm. * Hoaït ñoâng 2: TÑN soá 1(15P) “Chieác ñeøn oâng sao” Nhaïc vaø lôøi: Phaïm Tuyeân - Giôùi thieäu baûng phuï cheùp TÑN soá 1. - Nhaän xeùt: + Nhòp cuûa baøi haùt? + Baøi haùt ñöôïc vieát ôû gioïng gì? + Cao ñoä goàm nhöõng noát naøo ? + Baøi haùt söû duïng nhöõng aâm hình noát gì? NOÄI DUNG BAØI HOÏC 1/ OÂn taäp baøi haùt: “ Muaø thu ngaøy khai tröôøng” Nhaïc vaø lôøi: Vuõ Troïng Töôøng. 2/ Taäp ñoïc nhaïc soá 1 Trích baøi: “Chieác ñeøn oâng sao” Nhaïc vaø lôøi: Phaïm Tuyeân * Nhaän xeùt: + Nhòp : 2/4 + Gioïng Ñoâ tröôûng + Cao ñoä: Ñoââ - reâ - mi - son - la + Tröôøng ñoä: keùp, ñôn, ñôn chaám doâi, ñen. + Daáu nhaéc laïi, daáu luyeán 2 aâm. + Caùc kí hieäu aâm nhaïc cuûa baøi ? * Taäp ñoïc teân noát nhaïc vaø goõ tieát taáu - GV höôùng daãn HS ñoïc vaø goõ tieát taáu baøi TÑN. baøi TÑN. HS chia nhoùm luyeän taäp. - HS trình baøy ñoïc teân noát nhaïc vaø goõ tieát taáu baøi TÑN. * Daïy ñoïc: * Daïy ñoïc: - Luyeän thanh Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga - GV cho HS ñoïc gam Ñoâ tröôûng (C) 2-3 laàn. - Taäp ñoïc nhaïc töøng caâu - GV ñaøn giai ñieäu caâu 1 (2 laàn) cho HS laéng nghe vaø caûm nhaän. - GV ñaøn giai ñieäu caâu 1 , hs ñoïc nhaïc 3 laàn - GV nhaän xeùt, söûa sai( neáu coù) - GV ñaøn giai ñieäu caâu 2 (2 laàn) cho HS laéng gnhe vaø caûm nhaän. - GV ñaøn giai ñieäu caâu 2 , hs ñoïc nhaïc 3 laàn - GV nhaän xeùt, söûa sai( neáu coù) - Gv ñaøn noái caâu 1 vaø 2, Hs ñoïc nhaïc hoaø theo. - Ñoïc nhaïc caû baøi - Taäp töông töï nhö vaäy vôùi nhöõng caâu coøn laïi theo loái moùc xích. TÑN caû baøi. - Gv chæ ñònh hs khaù ñoïc cho caùc baïn nghe. - Gheùp lôøi ca - GV cho HS gheùp lôøi ca. - Gv chia lôùp thaønh 2 daõy: 1 daõy ñoïc nhaïc, daõy kia gheùp lôøi ca, ngöôïc laïi. - Gv chuù yù söûa sai cuï theå cho HS. - Goïi 3-4 nhoùm thöïc hieän laïi baøi TÑN. - Goïi caùc nhoùm nhaän xeùt laãn nhau. - Goïi caù nhaân HS thöïc hieän. - Goïi HS nhaän xeùt. - GV choát yù keát hôïp cho ñieåm. - Gv höôùng daãn hs caùch haùt ñoái ñaùp: Nöûa lôùp haùt caâu 1 vaø 3, nöûa lôùp haùt caâu 2 vaø 4. Ngöôïc laïi. 4.4/Tổng kết: - Caâu 1: Haùt keát hôïp voã tay theo phaùch baøi haùt Muaø thu ngaøy khai tröôøng. - Caâu 2: Ñoïc nhaïc vaø gheùp lôøi keát hôïp goõ phaùch baøi TÑN soá 1. 4.5. Höôùng daãn hoïc sinh töï hoïc: - Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát hoïc naøy: + Thuoäc lôøi, haùt ñuùng giai ñieäu baøi haùt Muaø thu ngaøy khai tröôøng. + Ñoïc nhaïc, keát hôïp gheùp lôøi ca vaø voã tay theo phaùch baøi TÑN soá 1. - Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát hoïc tieáp theo: + Ñoïc vaø tìm hieåu phaàn ANTT: Nhaïc só Traàn Hoaøn vaø baøi haùt Moät muøa xuaân nho............ 5/PHỤ LỤC: . ............................................................................................................................................. . ............................................................................................................................................. . ............................................................................................................................................. Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga Baøi: 1 – tieát: 03 Tuaàn daïy: 03 Ngày dạy:03/09/2013 OÂn taäp baøi haùt: MUØA THU NGAØY KHAI TRÖÔØNG. OÂn taäp Taäp ñoïc nhaïc: TÑN SOÁ 1. AÂm nhaïc thöôøng thöùc: NHAÏC SÓ TRAÀN HOAØN VAØ BAØI HAÙT MOÄT MUØA XUAÂN NHO NHOÛ. 1. MUÏC TIEÂU: 1.1.Kieán thöùc: - HS bieát: + HĐ 1:- HS haùt thuoäc baøi Muøa thu ngaøy khai tröôøng vaø theå hieän ñuùng toác ñoä, saéc thaùi, tình caûm, khaùc nhau ôû hai ñoaïn a vaø b cuûa baøi haùt, + HĐ 2: - HS ñoïc ñuùng giai ñieäu, gheùp lôøi ca baøi TÑN soá 1, keát hôïp voã tay theo phaùch. - HS hiểu: + HĐ 1,2: - Thoâng qua baøi haùt Moät muøa xuaân nho nhoû, HS bieát vaøi neùt veà nhaïc só Traàn Hoaøn vaø moät soá saùng taùc cuûa oâng. 1.2.Kó naêng: - HS thöïc hieän ñöôc : - Haùt ñuùng cao ñoä vaø tröôøng ñoä baøi haùt. - HS thöïc hieän thaønh thaïo: - Đoïc ñuùng cao ñoä tröông ñoä TÑN soá 1 1.3.Thaùi ñoä: - Thoùi quen:- Qua noäi dung baøi hoïc HS töï haøo veà taøi naêng cuûa nhaïc só Traàn Hoaøn, töï haøo veà neàn aâm nhaïc nöôùc nhaø, coù tinh thaàn hoïc hoûi vaø tích cöïc hoïc moân aâm nhaïc. - Tính caùch: -Coù yù thöùc hoïc taäp toát hôn. 2.NỘI DUNG BÀI HỌC - Bieát vaøi neùt veà NS Traàn Hoaøn vaø noäi dung cuûa baøi haùt Moät muøa xuaân nho nhoû. 3. CHUAÅN BÒ: 3.1.Giaùo vieân: - Ñaøn Organ. Maùy CD vaø ñóa baøi haùt Muøa thu ngaøy khai tröôøng. - Tranh chaân dung nhaïc só Traàn Hoaøn (neáu coù). 3.2.Hoïc sinh: - Hoïc thuoäc baøi haùt Muøa thu ngaøy khai tröôøng. - Ñoïc vaø tìm hieåu tröôùc phaàn aâm nhaïc thöôøng thöùc. 4.TOÅ CHÖÙC CAÙC HOAÏT ÑOÄNG HOÏC TAÄP: 4.1. OÅn ñònh toå chöùc vaø kieåm dieän: - Kieåm tra só soá HS. + Lôùp 8ª5: ............................................................................................. - OÅn ñònh toå chöùc. 4.2.Kieåm tra mieäng: - Caâu 1: Haùt keát hôïp voã tay baøi haùt Muøa thu ngaøy khai tröôøng. - Caâu 2: Ñoïc nhaïc, gheùp lôøi keát hoïp goõ phaùch TÑN soá 1. Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga 4.3.Baøi môùi: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV VAØ HS NOÄI DUNG HAØI HOÏC * Giôùi thieäu baøi: ÔÛ caùc tieát tröôùc chuùng ta ñaõ ñöôïc hoïc haùt baøi Muøa thu ngaøy khai tröôøng vaø baøi TÑN soá 1. Hoâm nay chuùng ta seõ oân laïi, taäp goõ nhòp, phaùch cho baøi haùt vaø cuøng tìm hieåu veà nhaïc só Traàn Hoaøn vaø moät taùc phaåm raát quen thuoäc cuûa oâng – Moät muøa xuaân nho nhoû qua phaàn ANTT. - HS laéng nghe 1/ OÂn taäp baøi haùt: * Hoaït ñoäng 1: Vaøo baøi(15P) “ Muaø thu ngaøy khai tröôøng” OÂn taäp baøi haùt: “Muøa thu ngaøy khai tröôøng” Nhaïc vaø lôøi: Vuõ Troïng Töôøng Nhaïc vaø lôøi: Vuõ Troïng Töôøng - Gv ghi baûng; Hs ghi baøi. - Gv goïi Hs nhaéc laïi noäi dung vaø saéc thaùi cuûa baøi haùt. - GV cho hoïc sinh nghe laïi baøi haùt qua maùy ñóa 2 laàn. - GV höôùng daãn HS oân haùt: + Luyeän thanh + Caû lôùp haùt laïi baøi haùt: Muøa thu ngaøy khai tröôøng + GV nhaän xeùt, höôùng daãn HS söûa sai cuï theå baèng caùch haùt laïi giai ñieäu baøi haùt. - Goïi moãi nhoùm thöïc hieän 1 laàn (3-4 nhoùm). - GV goïi caùc nhoùm nhaän xeùt laãn nhau. - GV söûa sai cho hoïc sinh caùc choã luyeán. - Goïi caù nhaân 2 – 3 hoïc sinh haùt. - Goïi HS nhaän xeùt. - GV choát yù keát hôïp cho ñieåm. 2/ OÂn taäp Taäp ñoïc nhaïc: TÑN soá 1 - Höôùng daãn 1 soá ñoäng taùc phuï hoïa cho baøi haùt. Trích baøi: “Chieác ñeøn oâng sao” * Hoaït ñoäng 2: OÂn taäp TÑN soá 1(15P) Nhaïc vaø lôøi: Phaïm Tuyeân “Chieác ñeøn oâng sao” (trích) Nhaïc vaø lôøi: Phaïm Tuyeân - Gv ghi baûng, Hs ghi baøi - Gv hoûi: Em haõy neâu cao ñoä vaø tröôøng ñoä söû duïng trong baøi TÑN? + HS traû lôøi. - Luyeän thanh: Cho hs ñoïc gam Ñoâ tröôûng 2 – 3 laàn. - GV ñaùnh ñaøn (ñoïc) cho hs nghe laïi baøi TÑN töø 1 ñeán 2 laàn, yeâu caàu hoïc sinh löu yù vaø ñoïc theo . - Cho caû lôùp ñoïc keát hôïp goõ phaùch. Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga - Goïi moãi nhoùm thöïc hieän 1-2 laàn, giaùo vieân nghe vaø söûa sai (löu yù ñoïc ñuùng caùc choã luyeán vaø theå hieän daáu nhaéc laïi). - GV goïi caùc nhoùm nhaän xeùt laãn nhau. - Goïi 3 – 4 hoïc sinh thöïc hieän, giaùo vieân cho ñieåm. * Hoaït ñoäng 3: AÂm nhaïc thöôøng thöùc(15P) “ Nhaïc só Traàn Hoøan vaø baøi haùt Moät muøa xuaân nho nhoû” * Giôùi thieäu veà taùc giaû: - GV treo aûnh Traàn Hoøan (neáu coù). - Goïi 1 – 2 hs ñoïc noäi dung SGK - Giôùi thieäu ñoâi neùt veà cuoäc ñôøi vaø söï nghieäp cuûa oâng: 3/ AÂm nhaïc thöôøng thöùc: Nhaïc só Traàn Hoøan vaø baøi haùt “ Moät muøa xuaân nho nhoû” 1/ Nhaïc só Nguyeãn Ñöùc Toaøn: - Nhaïc só Traàn Hoøan teân thaät laø Taêng Hích (buùt danh laø Hoà Thuaän An) sinh naêm 1928 ôû Haûi Laêng, tænh Quaûng Trò, oâng nguyeân laø Boä tröôûng Boä Vaên hoùa – Thoâng tin - Caùc ca khuùc noåi tieáng: Sôn nöõ ca, Lôøi ngöôøi ra ñi, Lôøi ru treân nöông, Giöõa Maïc Tö Kha nghe caâu hoø ví daëm, Thaêm beán nhaø roàng, Lôøi Baùc daën tröôùc luùc ñi xa…. - GV giaûi thích vaø haùt maãu trích ñoaïn caùc baøi haùt - Oâng ñöôïc nhaø nöôùc trao taëng giaûi cuûa Traàn Hoøan, keát hôïp cho hs nghe moät soá baøi haùt thöôûng Hoà Chí Minh veà vaên hoïc ngheä hay cuûa oâng qua maùy ñóa. thuaät - Oâng maát ngaøy 23/11/2003 taïi Haø Noäi. 2/ Baøi haùt Moät muøa xuaân nho nhoû - Baøi thô Moät muøa xuaân nho nhoû cuûa - Baøi haùt: Moät muøa xuaân nho nhoû Goïi 1-2 hs ñoïc lôøi nhaø thô Thanh Haûi ñöôïc nhaïc só Traàn Hoaøn phoå nhaïc vaøo naêm 1980. baøi haùt, keát hoïp cho hs nghe baøi qua maùy ñóa. 4.4/Tổng kết: - Caâu 1: Haõy trình baøy caûm nghó veà baøi haùt Moät muøa xuaân nho nhoû. - Caâu 2: Neâu moät soá taùc phaåm tieâu bieåu cuûa Nhaïc só Traàn Hoaøn? Ñaùp aùn: Caùc taùc phaåm noåi tieáng: Sôn nöõ ca, Lôøi ngöôøi ra ñi, Lôøi ru treân nöông, Giöõa Maïc Tö Kha nghe caâu hoø ví daëm, Thaêm beán nhaø roàng, Lôøi Baùc daën tröôùc luùc ñi xa 4.5. Höôùng daãn hoïc sinh töï hoïc: - Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát hoïc naøy: + Thuoäc vaø haùt ñuùng giai ñieäu baøi haùt Muøa thu ngaøy khai tröôøng. + Ñoïc nhaïc, gheùp lôøi keát hôïp voã tay theo phaùch baøi TÑN soá 1. + Ghi nhôù moät nhöõng neùt cô baûn veà nhaïc só Traàn Hoaøn vaø baøi haùt Moät muøa xuaân nho nhoû. - Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát hoïc tieáp theo: + Ñoïc lôøi, tìm hieåu noäi dung vaø caùc kí hieäu aâm nhaïc trong baøi Lí dóa baùnh boø. 5/PHỤ LỤC: . ............................................................................................................................................. Baøi: 2-tieát: 04 Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga Tuaàn daïy: 04 Ngày dạy:09/09/2013 Hoïc haùt baøi LÍ DÓA BAÙNH BOØ. 1.MUÏC TIEÂU: 1.1. Kieán thöùc: - HS bieát: + HĐ 1,2: - Hoïc sinh bieát baøi haùt Lí dóa baùnh boø laø moät baøi daân ca Nam Boä. - HS hiểu: + HĐ 1,2:- Hoïc sinh haùt ñuùng giai ñieäu, lôøi ca vaø theå hieän ñöôïc tính chaát vui töôi, nhí nhaûnh cuûa baøi haùt. 1.2. Kyõ naêng: - HS thöïc hieän ñöôc : - Taäp cho hoïc sinh laøm quen vôùi caùch theå hieän tính chaát vui-dí doûm cuûa baøi haùt. - HS thöïc hieän thaønh thaïo: HS hát đúng giai điệu bài hát. 1.3. Thaùi ñoä: - Thoùi quen: - Yeâu quùi voán daân ca cuûa Vieät Nam. - Tính caùch:Töø ñoù coù thaùi ñoä ñuùng ñaén tích cöïc hôn trong hoïc taäp. 2.NỘI DUNG BÀI HỌC: - HS haùt ñuùng lôøi vaø giai ñieäu baøi haùt Lí dóa baùnh boø. 3.CHUAÅN BÒ: 3.1. Giaùo vieân: - Maùy haùt ñóa. - Ñóa CD aâm nhaïc lôùp 8. - Baûng phuï baøi haùt. - GV taäp ñaøn vaø haùt thuaàn thuïc baøi haùt Lí dóa baùnh boø. 3.2. Hoïc sinh: - Saùch giaùo khoa. - Duïng cuï hoïc taäp boä moân. - Ñoïc vaø tìm hieåu noäi dung baøi haùt. - Tìm nghe theâm moät soá taùc phaåm cuaû moät soá baøi haùt mang aâm höôûng daân ca Nam Boä. 4.TOÅ CHÖÙC CAÙC HOAÏT ÑOÄNG HOÏC TAÄP: 4.1. OÅn ñònh toå chöùc vaø kieåm dieän: - Kieåm tra só soá. + Lôùp 8A5: ......................................................................................................... - OÅn ñònh choã ngoài - Haùt taäp theå 4.2. Kieåm tra mieäng: - Caâu 1: Haùt keát hôïp ñaùnh nhòp (voã tay) baøi haùt Muøa thu ngaøy khai tröôøng. - Caâu 2: Ñoïc nhaïc, gheùp lôøi keát hoïp goõ phaùch TÑN soá 1 : 4.3.Tieán trình baøi hoïc: Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV VAØ HS * Hoaït ñoäng 1: Vaøo baøi(10) - GV ghi ñaàu baøi. - GV treo baûng phuï. - Gv giôùi thieäu cho Hs bieát ñoâi neùt veà baøi haùt. NOÄI DUNG BAØI HOÏC 1/Tìm hieåu baøi haùt: “ Lí dóa baùnh boø”ø Daân ca Nam Boä * Baøi Lí dóa baùnh boø ñöôïc hình thaønh töø 2 caâu thô: Hai tay böng dóa baùnh boø Giaáu cha giaáu meï cho troø ñi thi - Giôùi thieäu moät vaøi laøng ñieäu daân ca Nam boä - Giôùi thieäu moät vaøi laøng ñieäu daân ca - Hs chuù yù laéng nghe. Nam boä: Lí caây boâng, Lí ngöïa oâ, Lí quaï keâu… - Giôùi thieäu veà ñoàng baèng Nam Boä. Cho hoïc sinh - Giôùi thieäu veà ñoàng baèng Nam Boä. xem tranh aûnh sinh hoïat cuûa ñoàng baøo Nam boä(neáu coù). - GV thuyeát trình höôùng daãn HS tìm hieåu baøi haùt: * Tìm hieåu baøi haùt: + Nhòp cuûa baøi haùt? - Nhòp 2/4. + Gioïng cuûa baøi haùt? - Gioïng Ñoâ tröôûng. + Caùc kí hieäu aâm nhaïc coù trong baøi? - Luyeán 4 noát, ñaûo phaùch, daáu nhaéc laïi. - Baøi haùt chia thaønh 4 caâu: + Caâu 1: “Töø ñaàu…………………baùnh boø”. + Caâu 2: “Giaáu cha……………………cho troø”. + Caâu 3: “I i i i…………………..i i i troø”. + Caâu 4: Coøn laïi. - Goïi 2 hoïc ñoïc lôøi baøi haùt. - Cho hoïc sinh nghe baøi haùt qua maùy ñóa(2 laàn). * Hoaït ñoäng 2: Daïy haùt.(25P) 2/Hoïc haùt: - Luyeän thanh khôûi ñoäng gioïng. - Daïy haùt: Moãi caâu GV haùt maãu 3-4 laàn roài baét nhòp cho hoïc sinh haùt theo, thöïc hieän töông töï theo loái moùc xích cho ñeán khi heát baøi (löu yù daïy chaäm vaø söûa * Lôøi baøi haùt: sai cho hoïc sinh ôû caùc daáu luyeán, ñaûo nghòch phaùch). Hai tay böng dóa í a baùnh boø. - Moãi caâu Gv chuù yù laéng nghe, söûa sai cho HS. Giaáu cha giaáu meï chaân di kheù neù toái - Höôùng daãn HS voã tay theo phaùch. trôøi sôï teù leùn ñem cho troø i i i i i troø - Chia lôùp thaønh 2 daõy, 1 daõy haùt lôøi, 1 daõy voã tay laø troø di thi i i i troø tình tính tang theo phaùch. Ngöôïc laïi. tang laø troø laø troø ñi thi i i i i i (2 laàn) - Goïi moãi nhoùm thöïc hieän 1 laàn (3-4 nhoùm) - Goïi caùc nhoùm nhaän xeùt laãn nhau. - Goïi caù nhaân HS thöïc hieän baøi haùt. - GV goïi HS nhaän xeùt. Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga - GV toùm yù. - Goïi 3-4 hoïc sinh thöïc hieän keát hôïp cho ñieåm. - Cho caû lôùp ñöùng leân vöøa haùt vöøa voã tay theo phaùch. 4.4/Tổng kết - Caâu 1 : Haùt vaø voã tay theo phaùch baøi haùt “Lí dóa baùnh boø”. - Caâu 2 : Haõy keå teân moät soá baøi haùt mang laøn ñieäu daân ca Nam Boä. Ñaùp aùn : Moät vaøi baøi haùt coù laøn ñieäu daân ca Nam boä nhö: Lí caây boâng, Lí ngöïa oâ, Lí quaï keâu… 4.5. Höôùng daãn HS töï hoïc: - Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát hoïc naøy : + Haùt vaø voã tay theo phaùch baøi haùt “Lí dóa baùnh boø ”. - Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát hoïc tieáp theo : + Tìm hieåu tröôùc phaàn nhaïc lí : Gam thöù – gioïng thöù. + Taäp ñoïc nhaïc soá 2. 5/PHỤ LỤC: . ............................................................................................................................................. . ............................................................................................................................................. . ............................................................................................................................................. . ............................................................................................................................................. Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga Baøi : 2-Tieát 05 Tuaàn daïy : 05 Ngày dạy:16/09/2013 OÂn taäp baøi haùt: LÍ DÓA BAÙNH BOØ. Nhaïc lí: GAM THÖÙ – GIOÏNG THÖÙ. Taäp ñoïc nhaïc: TÑN SOÁ 2. 1. MUÏC TIEÂU: 1.1. Kieán thöùc: - HS bieát: + HĐ 1: - Hoïc sinh haùt thuoäc baøi Lí dóa baùnh boø vaø taäp theå hieän saéc thaùi, tình caûm cuûa baøi haùt. + HĐ 2: - HS bieát ñöôïc caáu taïo, tính chaát cuûa gam thöù, gioïng thöù. - HS hiểu: + HĐ 1,2: - Hoïc sinh ñoïc ñuùng giai ñieäu, gheùp lôøi ca baøi TÑN soá 2. 1.2. Kyõ naêng: - HS thöïc hieän ñöôc : - Reøn kyõ naêng vöøa ñoïc nhaïc vöøa goõ phaùch 3/4. - HS thöïc hieän thaønh thaïo: HS hát đúng giai điệu bài hát. 1.3. Thaùi ñoä: - Thoùi quen:- Yeâu quùi voán daân ca cuûa Vieät Nam. - Tính caùch:Thoâng qua baøi haùt caùc em hieåu theâm, vaø yeâu quí voán daân ca Vieät Nam 2.NỘI DUNG BÀI HỌC - HS haùt ñuùng giai ñieäu, lôøi ca cuûa baøi haùt “Lí dóa baùnh boø”. - HS ñoïc ñöïôc nhaïc vaø gheùp lôøi baøi TÑN 2. 3. CHUAÅN BÒ: 3.1. Giaùo vieân: - Maùy haùt ñóa, CD aâm nhaïc lôùp 8. - Baûng phuï baøi haùt. Baûng phuï TÑN soá 2. 3.2. Hoïc sinh: - Saùch giaùo khoa. - Thuoäc lôøi baøi haùt. - Ñoïc teân noát nhaïc, taäp goõ phaùch TÑN soá 2. 4.TIEÁN TRÌNH: 4.1. OÅn ñònh toå chức vaø kieåm dieän - Kieåm tra só soá. + Lôùp 8A5:………………………………………………………………………………………………………………….. - OÅn ñònh choã ngoài. 4.2. Kieåm tra mieäng: * Caâu 1: Haùt vaø voã tay theo phaùch baøi haùt Lí dóa baùnh boø. * Caâu 2: Tìm 1 soá baøi haùt trong chöông trình ñöïôc vieát ôû nhòp 2/4. 4.3.Tieán trình baøi hoïc: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV VAØ HS Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga NOÄI DUNG BAØI HOÏC * Hoaït ñoäng 1: Vaøo baøi(15P) OÂn taäp baøi haùt Lí dóa baùnh boø. - Cho hs nghe laïi baøi haùt qua maùy ñóa. - GV baét gioïng cho caû lôùp haùt laïi baøi (keát hôïp voã tay theo phaùch nhòp 2/4). - Goïi moãi nhoùm thöïc hieän 1 -2 laàn. - GV nghe vaø söûa sai cho hoïc sinh choã luyeán 4 noát, löu yù haùt ñuùng daáu nhaéc laïi. - Goïi caù nhaân 3 – 4 hoïc sinh thöïc hieän cho cho ñieåm. - GV goïi HS nhaän xeùt. - GV nghe vaø söûa sai cho hoïc sinh. - Höôùng daãn cho hoïc sinh moät soá ñoäng taùc minh hoïa cho baøi haùt. * Hoaït ñoäng 2: Nhac lí: Gam thöù, gioïng thöù * Gam thöù: GV nhaéc laïi coâng thöùc cung vaø nöûa cung gam thöù: I II III IV V VI VII VIII 1c 1 ½ 1 1 1 ½ - HS chuù yù laéng nghe vaø theo doõi. - GV ñaùnh ñaøn cho hs nghe laïi gam ñoâ tröôûng - Ñaùnh ñaøn cho hs nghe trích ñoïan moät vaøi baøi haùt gòong tröôûng  gioïng tröôûng mang tính chaát soâi noåi, trong saùng… - HS chuù yù laéng nghe, vaø caûm nhaän. - HS phaùt bieåu caûm nhaän cuûa mình sau khi nghe baøi haùt. * GV giôùi thieäu coâng thöùc cung vaø nöûa cung gioïng thöù. 1/ OÂn taäp baøi haùt: “Lí dóa baùnh boø”. Daân ca Nam Boä 2/ Nhac lí: Gam thöù, gioïng thöù a/ Gam thöù: - Gam thöù laø heä thoáng 7 baäc aâm ñöôïc saép xeáp lieàn baäc, hình thaønh döïa treân coâng thöùc cung vaø nöûa cung nhö sau: I II III IV V VI VII VIII 1c 1 ½ 1 1 1 ½ - AÂm oån ñònh nhaát trong gam goïi laø aâm chuû (baäc 1) TD: Gam la thöù (SGK/14) b/ Gioïng thöù: I II III IV V VI VII VIII Caùc baäc aâm trong gam thöù ñöôïc söû 1c ½ 1 1 ½ 1 1 duïng ñeå xaây döïng giai ñieäu moät baøi - HS chuù yù laéng nghe vaø theo doõi. haùt (hay baûn nhaïc) ngöôøi ta goïi ñoù laø - GV ñaùnh ñaøn cho hs nghe laïi gam la thöù gioïng thöù keøm theo teân aâm chuû - Ñaøn, haùt trích ñoïan moät vaøi baøi gioïng thöù  gioïng TD: TÑN soá 7/SGK AÂN 7 thöù dieãn taû söï dòu daøng tha thieát… - HS chuù yù laéng nghe, vaø caûm nhaän. - HS phaùt bieåu caûm nhaän cuûa mình sau khi nghe baøi haùt. * Hoaït ñoäng 3: TÑN soá 2(15P) Giôùi thieäu baûng phuï cheùp TÑN soá 2. 3/ Taäp ñoïc nhaïc: TÑN soá 2 HS ghi baøi. “Trôû veà Su-ri-en-toâ” (trích) - GV höôùng daãn HS tìm hieåu baøi: * Nhaän xeùt: Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga + Nhòp cuûa baøi haùt? + Nhòp? 3/4 + Baøi haùt ñöôïc vieát ôû gioïng gì? + Gioïng? La thöù + Veà cao ñoä baøi haùt söû duïng nhöõng noát gì? + Cao ñoä: La, si, ño,â re,â mi, pha + Veà tröôøng ñoä baøi haùt söû duïng nhöõng hình noát + Tröôøng ñoä: ñôn, ñen, traéng, laëng gì? ñen. - HS laàn löôït traû lôøi caùc caâu hoûi cuûa GV keát hôïp ghi baøi. - Daïy ñoïc: + Cho hs ñoïc gam la thöù 2 laàn (Ñi leân, ñi xuoáng) + GV ñaùnh ñaøn caû baøi cho lôùp nghe (2 laàn) + Moãi caâu nhaïc GV ñaøn cho hs nghe 3-4 laàn roài baét gioïng cho hs ñoïc theo (Cho gheùp 2 caâu nhieàu laàn). + Höôùng daãn hs vöøa ñoïc vöøa ñaùnh nhòp 3/4, keát hôïp gheùp lôøi ca. + Goïi moãi nhoùm thöïc hieän 1 laàn (GV söûa sai cho töøng nhoùm) + Goïi caù nhaân 3-4 hs xung phong thöïc hieän vaø cho ñieåm. 4.4/Tổng kết: - Caâu 1: Haùt vaø voã tay theo phaùch baøi haùt Lí dóa baùnh boø. - Caâu 2: Ñoïc nhaïc gheùp lôøi keáp hôïp goõ phaùch TÑN soá 2. 4.5. Höôùng daãn hoïc sinh töï hoïc: - Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát hoïc naøy: + Haùt vaø voã tay theo phaùch baøi haùt Lí dóa baùnh boø. + Ñoïc nhaïc gheùp lôøi keáp hôïp goõ phaùch TÑN soá 2. + Ghi nhôù veà gam thöù – gioïng thöù. - Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát hoïc tieáp theo: + Thuoäc vaø haùt ñuùng giai ñieäu baøi haùt Lí dóa baùnh boø. + Ñoïc nhaïc gheùp lôøi keáp hôïp goõ phaùch TÑN soá 2. + Ñoïc vaø tìm hieåu tröôùc AÂNTT: Nhaïc só Hoaøng Vaân vaø baøi haùt Hoø keùo phaùo. 5/PHỤ LỤC: . ............................................................................................................................................. . ............................................................................................................................................. . ............................................................................................................................................. Baøi: 02 – tieát: 06 Tuaàn daïy: 06 Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga Ngày dạy :24/09/2013 OÂn taäp baøi haùt: LÍ DÓA BAÙNH BOØ. OÂn taäp Taäp ñoïc nhaïc: TÑN SOÁ 2 AÂm nhaïc thöôøng thöùc: NHAÏC SÓ HOAØNG VAÂN VAØ BAØI HAÙT HOØ KEÙO PHAÙO. 1.MUÏC TIEÂU: 1.1.Kieán thöùc: - HS bieát: + HĐ 1: - Hoïc sinh haùt thuoäc vaø bieåu dieãn baøi Lí dóa baùnh boø. + HĐ 2- Hoïc sinh ñoïc ñuùng giai ñieäu, gheùp lôøi ca baøi TÑN soá 2. - HS hiểu: + HĐ 1,2- Hoïc sinh bieát sô löôïc tieåu söû cuûa nhaïc só Hoøang Vaân vaø baøi haùt Hoø keùo phaùo. 1.2.Kyõ naêng: - HS thöïc hieän ñöôc :- Reøn kyõ naêng vöøa ñoïc nhaïc vöøa goõ phaùch 3/4. - HS thöïc hieän thaønh thaïo:- Haùt ñuùng saéc thaùi baøi Lí dóa baùnh boø. 1.3.Thaùi ñoä: - Thoùi quen:- Yeâu quùi voán daân ca cuûa Vieät Nam. - Töï haøo veà taøi naêng cuûa nhaïc só Vieät Nam . - Tính caùch:- Caùc em thaáy ñöôïc taùc duïng cuûa aâm nhaïc ñoái vôùi ñôøi soáng cuûa con ngöôøi. Töø ñoù coù ñoäng cô hoïc taäp ñuùng ñaén hôn. 2.NỘI DUNG BÀI HỌC - Hoïc sinh bieát veà cuoäc ñôøi, söï nghieäp aâm nhaïc cuûa nhaïc só Hoøang Vaân, vaø ñöôïc nghe baøi haùt Hoø keùo phaùo. 3.CHUAÅN BÒ: 3.1.Giaùo vieân: - Maùy ñóa. - Ñóa CD aâm nhaïc 8. - Baûng phuï TÑN soá 2. 3.2.Hoïc sinh: - Saùch giaùo khoa, duïng cuï hoïc taäp - Ñoïc vaø tìm hieåu noäi dung veà nhaïc só Hoaøng Vaân. 4.TIEÁN TRÌNH: 4.1.OÅn ñònh toå chöùc vaø kieåm dieän: - Kieåm tra só soá. + Lớp 8A5:............................................................................................. - OÅn ñònh choã ngoài - Haùt taäp theå. Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga 4.2.Kieåm tra mieäng: * Caâu 1: Haùt vaø voã tay theo phaùch baøi haùt Lí dóa baùnh boø. * Caâu 2: Ñoïc nhaïc, gheùp lôøi keát hôïp voã tay theo phaùch baøi TÑN soá 2. 4.3.Tieán trình baøi hoïc: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV VAØ HS * Hoaït ñoäng 1: Vaøo baøi(10p) OÂn taäp baøi haùt : “Lí dóa baùnh boø” Daân ca Nam Boä - Cho hs nghe laïi baøi haùt qua maùy ñóa. - GV baét gioïng cho caû lôùp haùt laïi baøi (keát hôïp voã tay theo phaùch). - Chia lôùp thaønh 2 daõy laàn löôït thöïc hieän theo yeâu caàu cuûa GV. - GV nghe vaø söûa sai cho HS. - Goïi 3-4 nhoùm thöïc hieän 1 -2 laàn. - GV nghe vaø löu yù söûa sai cho hoïc sinh. - Goïi caù nhaân 3 – 4 hoïc sinh thöïc hieän. - Goïi HS nhaän xeùt. - GV choát yù vaø keát hôïp cho ñieåm. - Höôùng daãn HS 1 soá caùch haùt thoâng duïng nhö: haùt ñoái ñaùp, haùt lónh xöôùng… - Höôùng daãn cho hoïc sinh moät soá ñoäng taùc minh hoïa cho baøi haùt. * Hoaït ñoäng 2: OÂn taäp Taäp ñoïc nhaïc: TÑN soá 2(15p) “Trôû veà Su-ri-en-to“â (trích) Nhaïc: Italia - Luyeän thanh: Cho hs ñoïc gam La thöù 2 – 3 laàn. - GV ñaùnh ñaøn cho hs nghe laïi baøi TÑN töø 1 ñeán 2 laàn, yeâu caàu hoïc sinh löu yù vaø ñoïc theo . - Cho caû lôùp ñoïc keát hôïp voã tay theo phaùch. - Goïi moãi nhoùm thöïc hieän 1-2 laàn, giaùo vieân nghe vaø söûa sai (löu yù ñoïc ñuùng caùc choã ngaân daøi 2 phaùch). - Goïi 3 – 4 hoïc sinh thöïc hieän, giaùo vieân cho ñieåm. * Hoïat ñoäng 3: AÂm nhaïc thöôøng thöùc: (15p) Nhaïc só Hoøang Vaân vaø baøi haùt Hoø Keùo phaùo Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga NOÄI DUNG BAØI HOÏC 1/ OÂn taäp baøi haùt: “Lí dóa baùnh boø”ø. Daân ca Nam Boä 2/ OÂn taäp Taäp ñoïc nhaïc: TÑN soá 2 “Trôû veà Su-ri-en-to“â (trích) Nhaïc: Italia 3/ AÂm nhaïc thöôøng thöùc: Nhaïc só Hoøang Vaân vaø baøi haùt Hoø Keùo phaùo - Nhaïc só Hoøang Vaân teân thaät laø Leâ * Giôùi thieäu veà taùc giaû: - GV treo aûnh Hoaøng Vaân(neáu coù). - Goïi 1 – 2 hs ñoïc noäi dung SGK. - Giôùi thieäu ñoâi neùt veà cuoäc ñôøi vaø söï nghieäp cuûa oâng. - GV giaûi thích vaø haùt maãu trích ñoaïn caùc baøi haùt cuûa Hoaøng Vaân, keát hôïp cho hs nghe moät soá baøi haùt hay cuûa oâng qua maùy ñóa. - HS chuù yù laéng nghe. - Baøi haùt: Hoø keùo phaùo Goïi 1-2 hs ñoïc lôøi baøi haùt, keát hôïp cho hs nghe baøi qua maùy ñóa. Vaên Ngoï (coøn coù buùt danh laø Y na), sinh naêm 1930 taïi Haø Noäi. - Caùc baøi haùt noåi tieáng cuûa oâng nhö: Quaõng Bình queâ ta ôi, Hai chò em, Toâi laø ngöôøi thôï moû, Baøi ca xaây döïng, Tình ca Taây Nguyeân… - Caùc baøi haùt oâng vieát cho thieáu nhi nhö: Em yeâu tröôøng em, Con chim vaønh khuyeân, Muøa hoa phöôïng nôû, Ca ngôïi toå quoác…. - Baøi haùt hoø keùo phaùo ra ñôøi naêm 1954 nhaèm khích leä tinh thaàn cuûa caùc chieán só keùo phaùo vaøo traän ñòa. 4.4/Tổng kết: - Caâu 1: Haùt vaø voã tay theo phaùch baøi haùt Lí dóa baùnh boø. - Caâu 2: Ñoïc nhaïc, gheùp lôøi keát hôïp voã tay theo phaùch baøi TÑN soá 2. - Caâu 3: Keå caùc baøi haùt tieâu bieåu cuûa nhaïc só Hoaøng Vaân. Ñaùp aùn caâu 3: Baøi ca xaây döïng, Tình ca Taây Nguyeân, Em yeâu tröôøng em, Con chim vaønh khuyeân, Muøa hoa phöôïng nôû, Ca ngôïi toå quoác… 4. 5.Höôùng daãn hoïc sinh töï hoïc: - Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát hoïc naøy: + OÂn laïi baøi haùt Lí dóa baùnh boø, vaø baøi YÑN soá 2. + Tìm vaø nghe theâm moät soá ca khuùc cuûa Nhaïc só Hoaøng Vaân. - Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát hoïc tieáp theo: + OÂn taäp 2 baøi haùt: Muøa thu ngaøy khai tröôøng - Lí dóa baùnh boø . + OÂn taäp 2 baøi TÑN:TÑN soá 1 - TÑN soâ 2. + OÂn taäp phaàn nhaïc lí. 5/PHỤ LỤC: . ............................................................................................................................................. . ............................................................................................................................................. Baøi: - tieát: 07 Tuaàn daïy: 07 Ngày dạy:26/09/2011 Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga OÂN TAÄP 1.MUÏC TIEÂU: 1.1.Kieán thöùc: - HS bieát: + HĐ 1: - HS haùt ñuùng giai ñieäu vaø thuoäc lôøi ca cuûa 2: Muøa thu ngaøy khai tröôøng, Lí dóa baùnh boø. Bieát trình baøy baøi haùt theo hình thöùc ñôn ca, song ca, toáp ca… + HĐ 2 :- HS bieát caáu taïo cuûa gam thöù, gioïng thöù. - HS hiểu: + HĐ 1,2: - HS ñoïc ñuùng giai ñieäu, gheùp lôøi ca baøi TÑN soá 1, soá 2vaø ghi nhôù hình tieát taáu coù trong caùc baøi TÑN. 1.2. Kyõ naêng: - HS thöïc hieän ñöôc : - Reøn kyõ naêng theå hieän 2 baøi haùt ñuùng saéc thaùi, ñuùng cao ñoä, tröôøng ñoä. - HS thöïc hieän thaønh thaïo:- Reøn kyõ naêng ñoïc nhaïc, goõ phaùch, ghi nhôù aâm hình tieát taáu caùc baøi TÑN. 1.3.Thaùi ñoä: - Thoùi quen:- Qua baøi haùt HS bieát traân troïng yeâu quí thaày coâ, baïn beø, nhaø tröôøng. - Tính caùch:- Yeâu thích daân ca caùc mieàn cuûa daân toäc Vieät Nam. 2.NỘI DUNG BÀI HỌC - HS theå hieän ñuùng saéc thaùi, ñuùng cao ñoä, tröôøng ñoä 2 baøi haùt. - Ñoïc ñöôïc nhaïc, voã tay theo phaùch caùc baøi TÑN. 3.CHUAÅN BÒ: 3.1.Giaùo vieân: - Maùy ñóa, ñóa CD aâm nhaïc 8. - Baûng phuï TÑN 1,2. 3.2.Hoïc sinh: - OÂn taäp laïi 2 baøi haùt ñaõ ñöôïc hoïc. - OÂn laïi 2 baøi TÑN 1,2. 4.TOÅ CHÖÙC CAÙC HOAÏT ÑOÄNG HOÏC TAÄP: 4.1.Oån ñònh toå chöùc vaø kieåm dieän: - Kieåm tra só soá. + Lớp 8A5:............................................................................................. - Oån ñònh choã ngoài 4.2.Kieåm tra mieäng: Khoâng kieåm tra 4.3.Tieán trình baøi hoïc: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV VAØ HS * Hoaït ñoäng 1: Vaøo baøi: OÂn taäp 2 baøi haùt (20p) * Muøa thu ngaøy khai tröôøng - Cho lôùp nghe laïi baøi haùt ñóa. - Baét gioïng cho lôùp haùt vaø ñaùnh nhòp (goõ phaùch) Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga NOÄI DUNG BAØI HOÏC 1/ OÂn taäp 2 baøi haùt: + Muøa thu ngaøy khai tröôøng. - Goïi 1-2 nhoùm haùt, cho ñieåm. - Löu yù söûa sai cho hs * Lí dóa baùnh boø - Cho lôùp nghe laïi baøi haùt ñóa. - Baét gioïng cho lôùp haùt vaø ñaùnh nhòp (goõ phaùch) - Goïi 1-2 nhoùm haùt, cho ñieåm. - Löu yù söûa sai cho hs * Hoaït ñoäng 2: OÂn TÑN(15p) *TÑN soá 1: - GV ñaùnh ñaøn cho lôùp nghe laïi baøi TÑN soá 5. - Cho caû lôùp ñoïc laïi baøi keát hôïp gheùp lôøi, goõ phaùch. - Goïi nhoùm – caù nhaân ñoïc vaø cho ñieåm *TÑN soá 2: - GV ñaùnh ñaøn cho lôùp nghe laïi baøi TÑN soá 5. - Cho caû lôùp ñoïc laïi baøi keát hôïp gheùp lôøi, goõ phaùch. - Goïi nhoùm – caù nhaân ñoïc vaø cho ñieåm. * Hoaït ñoäng 3: OÂn taäp Nhaïc lí(10p) - Goïi HS nhaéc laïi khaùi nieäm Gam thöù? - HS thöïc hieän theo yeâu caàu cuûa GV. - Goïi HS nhaéc laïi khaùi nieäm Gioïng thöù? - HS thöïc hieän theo yeâu caàu cuûa GV. + Lí dóa baùnh boø. 2/ OÂn taäp 2 baøi TÑN: + TÑN soá 1. + TÑN soá 2. 3/ OÂn taäp nhaïc lí: - Gam thöù laø heä thoáng 7 baäc aâm ñöôïc saép xeáp lieàn baäc, hình thaønh döïa treân coâng thöùc cung vaø nöûa cung nhö sau: I II III IV V VI VII VIII 1c 1 ½ 1 1 1 ½ - Caùc baäc aâm trong gam thöù ñöôïc söû duïng ñeå xaây döïng giai ñieäu moät baøi haùt (hay baûn nhaïc) ngöôøi ta goïi ñoù laø gioïng thöù keøm theo teân aâm chuû 4.4/Tổng kết: - Caâu 1: Haùt laïi 2 baøi haùt: Muøa thu ngaøy khai tröôøng – Lí dóa baùnh boø. - Caâu 2: Ñoïc laïi 2 baøi TÑN soá 1, soá 2. 4.5.Höôùng daãn HS töï hoïc: - Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát hoïc naøy: + OÂn laïi 2 baøi haùt: Muøa thu ngaøy khai tröôøng – Lí dóa baùnh boø. + OÂn laïi 2 baøi TÑN soá 1, soá 2. - Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát hoïc tieáp theo: + OÂn taäp kyõ 2 baøi haùt, 2 baøi TÑN chuaån bò cho kieåm tra 1 tieát. 5/PHỤ LỤC: …………………………………………...………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………. Baøi:… - tieát: 08 Tuaàn daïy: 08 Ngày dạy:08/10/2013 KIEÅM TRA 1 TIEÁT Giaùo vieân: Nguyễn Thị Thuùy Nga
- Xem thêm -