Tài liệu Giáo án âm nhạc lớp 8 cả năm_cktkn_bộ 15

  • Số trang: 79 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 45 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Trêng THCS T©n tiÕn - Gi¸o ¸n ©m nh¹c líp 8 TuÇn I Bµi 1 TiÕt sè 1 Ngµy soan: 10 th¸ng 8 n¨m 2013 Ngµy d¹y : th¸ng n¨m 2013 Häc h¸t : Mïa thu khai trêng nh¹c vµ lêi: Vò Träng Têng. I/ Môc tiªu: - Båi dìng t×nh c¶m yªu trêng, yªu líp, quÝ mÕn thÇy gi¸o, c« gi¸o ngµy trë l¹i trêng sau ba th¸ng hÌ. - Cung cÊp nh÷ng hiÓu biÕt vÒ t¸c gi¶ bµi h¸t ®Ó quÝ träng t¸c gi¶. -H¸t ®óng giai ®iÖu, ®Æc biÖt chó ý c¸c c©u ®¶o ph¸ch ë ®o¹n 2. Ng©n ®ñ 3 ph¸ch nh÷ng c©u ®o¹n 2 ®Ó chuÈn bÞ cho h¸t ®uæi ®îc ®óng sau nµy. II/ ChuÈn bÞ: - Häc sinh, gi¸o viªn n¾m ®îc t×nh h×nh SGK ¢m nh¹c- MÜ thuËt líp 8 cña hs ®Ó ®«n ®èc, mua s¾m vµ cã c¸ch d¹y phï hîp. - §µn oãc -gan. Tù tËp ®Öm vµ h¸t bµi h¸t thËt v÷ng vµng. Chän tiÕt ®iÖu vµ tèc ®é, cao ®é hîp lÝ cho bµi h¸t. - ChuÈn bÞ su tÇm mét sè bµi h¸t quen thuéc cña nh¹c sÜ Vò Träng Têng ®Ó h¸t minh ho¹ cho hs nghe. - ¶nh nh¹c sÜ Vò Träng Têng ®Ó giíi thiÖu cho hs biÕt. - B¶ng phô chÐp bµi h¸t. III/ TiÕn tr×nh: 1 æn ®Þnh tæ chøc: - KiÓm tra sÜ sè líp. 2 KiÓm tra bµi cò: -KiÓm tra s¸ch - vë hs 3 Bµi míi: Néi dung 1: Häc h¸t ( 30 phót T/ gian Ho¹t ®éng cña thÇy. Ho¹t ®éng cña trß. 3phót 1Giíi thiÖu bµi ë líp 7 khi nãi vÒ c¸c nh¹c sÜ ®¬ng thêi, cã kÓ ®Õn nh¹c sÜ Vò Träng Têng. H«m nay chóng ta h·y h¸t 1 bµi h¸t mµ nh¹c sÜ cã nhiÒu c¶m sóc tríc ngµy héi khai trêng: Bµi Mïa thu khai trêng. ( Cho xem ¶nh ch©n dung nh¹c sÜ vµ ghi ®Çu bµi lªn b¶ng) -Nh¹c sÜ VTT sinh ngµy 4-9-1946 t¹i thÞ x· H¶i D¬ng - Ho¹t ®éng ©m nh¹c: ¤ng ®i bé ®éi sau ®ã xuÊt ngò råi ®i häc s ph¹m ©m nh¹c vµ lµm GV ©m nh¹c - Tæng phô tr¸ch ®éi ë trêng THCS Hµ Néi. Nay c«ng t¸c ë héi nh¹c sÜ ViÖt Nam 1 Xem ¶nh ch©n dung nh¹c sÜ Vò Träng Têng vµ nghe giíi thiÖu tiÓu sö tãm t¾t. Gi¸o viªn: TrÇn ThÞ Ngoan 1 - Ngµy sinh 4-9-1946 - N¬i sinh: thÞ x· H¶i D¬ng -N¬i c«ng t¸c: Héi nh¹c sÜ ViÖt Nam. Trêng THCS T©n tiÕn - Gi¸o ¸n ©m nh¹c líp 8 1 phót 5 phót - Nh÷ng bµi h¸t quen thuéc lµ nh÷ng bµi: C©y bµng mïa h¹, H¹t n¾ng s©n trêng, Lêi ru cña mÑ ....( C¸c bµi h¸t GV h¸t minh ho¹ 1-2 c©u ®Çu cho hs nghe) - Treo b¶ng phô. 2) H¸t mÉu: B©y giê chóng ta nghe cô thÓ bµi h¸t Mïa thu khai trêng. - BËt tiÕt tÊu ®µn vµ h¸t ( cã thÓ bËt b¨ng ®µi) 3) §äc lêi ca - khai th¸c néi dung - §äc: Em A ®äc ®o¹n 1" TiÕng....mïa thu". Lêi ca ®o¹n nµy diÔn t¶ c¶m xóc nh thÕ nµo? - Nghe h¸t minh ho¹ bµi h¸t C©y bµng mïa h¹, Lêi ru cña mÑ 2 Nghe h¸t mÉu 3 Khai th¸c néi dung. - §o¹n nµy lêi ca nãi nªn c¶m xóc vui síng tríc ngµy khai trêng khi mïa thu ®Õn. - Em B ®äc lêi ca cßn l¹i. Mïa thu víi ngµy khai trêng gîi cho ta -§o¹n lêi ca nµy gîi cho ngêi nh÷ng íc väng g×? hs nh÷ng nhiÖm vô míi , íc väng míi nh bíc vµo n¨m häc míi ®Çy trong s¸ng nh trêi thu 1 phót 20 phót +) Gi¶ng thªm: VÒ ©m nh¹c tiÕt tÊu ®o¹n 1 rén rµng nh diÔn t¶ tiÕng trèng trêng tríc mét n¨m häc míi. Sang ®o¹n 2 nÐt nh¹c ng©n nga víi nh÷ng nèt ng©n dµi, kÕt hîp víi ®¶o ph¸ch, diÔn t¶ sù trong s¸ng nhng th«i thóc vµ tr¸ch nhiÖm cña chóng ta ngay tõ ngµy ®Çu n¨m häc. 4) LuyÖn thanh: LuyÖn më khÈu h×nh ©m U( mïa thu) kÕt hîp víi tiÕt tÊu ®¶o ph¸ch. §¸nh ®µn cho hs luyÖn thanh. 5) TËp h¸t: -TËp tõng c©u, tõng ®o¹n, tiÕn tíi toµn bµi theo ®µn. -C©u 1" TiÕng trèng......xanh l¸" cã thÓ chia 3 tiÕt nh¹c cho hs tËp. Lu ý nhÞp nghÞch ph¸ch vµ cã nèt luyÕn. -C©u 2" Mïa thu......mïa thu" ( t¬ng tù nh c©u 1) - §o¹n 2: 2 c©u, mçi c©u 4 tiÕt. Mçi tiÕt h¸t 3 lÇn. HÕt c©u h¸t l¹i 2 lÇn. Chó ý ®é ng©n dµi vµ nghÞch ph¸ch 4 LuyÖn thanh 5 TËp h¸t theo ®µn. - Mçi tiÕt h¸t 3 lÇn. Mçi c©u h¸t l¹i 2 lÇn. + TiÕt 1: TiÕng...n¾ng hÌ. + TiÕt 2: DÞu ®i....ve +TiÕt 3: Cßn ....l¸. §o¹n 2: 2 c©u mçi c©u 4 tiÕt. + TiÕt 1: Mïa ...mïa thu Gi¸o viªn: TrÇn ThÞ Ngoan 2 Trêng THCS T©n tiÕn - Gi¸o ¸n ©m nh¹c líp 8 C©u 2 t¬ng tù nh c©u 1 + TiÕt 2: Mïa ®i...m¬ + TiÕt 3: Tung bay...th¾m + TiÕt 4: Rùc rì...vai em. C©u 2 t¬ng tù nh c©u 1 Néi dung 2: Cñng cè kÕt hîp vç tiÕt tÊu(14 phót). 10 phót 2 phót 1) Cñng cè bµi h¸t - §µn cho hs h¸t theo nhãm, tæ. + §o¹n 1 : C©u 1 d·y bµn bªn ph¶i C©u 2 d·y bµn bªn tr¸i( h¸t 2 lÇn) + §o¹n 2 h¸t ®æi bªn theo tõng tiÕt nh¹c cña tõng c©u GV nghe söa ch÷a h¸t sai. NhÊt lµ nghÞch ph¸ch ë tõng tiÕt tõng c©u. 1 cñng cè +) §o¹n 1 - D·y ph¶i: TiÕng...l¸. - D·y tr¸i: Mïa...thu. ( H¸t hai lÇn) +) §o¹n 2: C©u 1 - D·y ph¶i: Mïa ...thu - D·y tr¸i: Mïa ®i...m¬. C©u 2 t¬ng tù nh c©u 1 2) H¸t kÕt hîp vç tiÕt tÊu. -VÉn ph©n theo 2 d·y bµn ®Ó 1 bªn h¸t 1bªn 2- H¸t kÕt hîp vç tiÕt tÊu. vç tiÕt tÊu. + §o¹n 1 vç theo giai ®iÖu GV thùc hiÖn mÉu +) §o¹n 1 H¸t vµ ®Öm tiÕt tÊu, vç tay theo giai ®iÖu. - D·y ph¶i: h¸t- D/tr¸i vç tay vµ ®æi l¹i. TiÕng trèng trêng rén r· lµm tan c¸i.... §o¹n 2 H¸t vµ ®Öm vç tay theo 2 nhÞp 1( 2 §o¹n 2: H¸t vµ vç tay theo nhÞp vç 1 tiÕng ) nhÞp ( thùc hiÖn theo c¶ ®o¹n GV lµm mÉu - Ph¶i- h¸t . Tr¸i - vç tay. vµ ®æi l¹i. Mïa thu ¬i mïa thu. 3) Cñng cè toµn bµi: §Öm ®µn cho hs thùc hiÖn. 3 Cñng cè toµn bµi. - LÇn 1: §ång ca c¶ bµi - LÇn 2: H¸t ®èi ®¸p gi÷a 2 d·y bµn. * §o¹n 1 ®æi theo c©u * §o¹n 2 ®æi theo tiÕt. 2 phót 4) KÕt thóc Gi¸o viªn: TrÇn ThÞ Ngoan 3 Trêng THCS T©n tiÕn - Gi¸o ¸n ©m nh¹c líp 8 * NhËn xÐt tiÕt häc. 5) dÆn dß (1 phót). * D¨n dß: - ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ SGK, vë ghi chÐp - Häc thuéc bµi h¸t, chó ý chç khã. - Su tÇm thªm mét sè bµi h¸t vÒ mïa thu. nhµ trêng ký duyÖt gi¸o ¸n ngêi so¹n gi¸o ¸n TrÇn ThÞ Ngoan Ngµy so¹n: 18 th¸ng 8 n¨m 2013 Ngµy d¹y: th¸ng n¨m 2013 TuÇn 2 Bµi 1 TiÕt 2 ¤ n tËp bµi h¸t " Mïa thu khai trêng" TËp ®äc nh¹c: Bµi sè 1 " ChiÕc ®Ìn «ng sao" I Môc tiªu: - Cñng cè vµ h¸t l¹i bµi h¸t. TËp diÔn c¶m cho bµi h¸t qua mét sè ®éng t¸c phô ho¹. -Bíc ®Çu lµm quen vµ ®äc nh¹c ©m h×nh tiÕt tÊu II ChuÈn bÞ: - Nghiªn cøu s¾c th¸i, t×nh c¶m tõng ®o¹n trong bµi h¸t ®Ó tËp tríc c¸c ®éng t¸c phô ho¹ cho hîp lý. - §µn oãc- gan - B¶ng phô chÐp bµi T§N - T×m hiÓu tµi liÖu vÒ nh¹c sÜ Ph¹m Tuyªn- ¶nh ch©n dung. III TiÕn tr×nh: 1 æn ®Þnh tæ chøc: KiÓm tra sÜ sè - nh¾c hs lÊy s¸ch, vë. 2 kiÓm tra bµi cò: Xen kÏ trong giê. 3 TiÕn tr×nh: Néi dung 1: ¤ n tËp bµi h¸t Mïa thu khai trêng(15 phót). T/ gian Ho¹t ®éng cña thÇy. 1 phót Ho¹t ®éng cña trß. 1- Giíi thiÖu: TiÕt häc h«m nay 1- Nghe giíi thiÖu. chóng ta «n tËp l¹i bµi h¸t ”Mïa thu -Häc sinh tù nªu c¸c bµi h¸t vÒ mïa khai trêng." Sau ®ã sÏ häc tiÕp bµi thu. tËp ®äc nh¹c ®Çu tiªn ë líp 8 ( ViÕt ®Çu bµi lªn b¶ng) Gi¸o viªn: TrÇn ThÞ Ngoan 4 Trêng THCS T©n tiÕn - Gi¸o ¸n ©m nh¹c líp 8 2 phót 3 phót 5 phót 4 phót Nh phÇn chuÈn bÞ ë nhµ, em h·y kÓ - Hµ Néi mïa thu, tªn c¸c bµi h¸t vÒ mïa thu mµ em biÕt. 2- LuyÖn thanh: §µn cho hs luyÖn thanh theo khÈu 2- LuyÖn thanh theo ®µnvµ tiÕt tÊu h×nh ©m U nh tiÕt tríc. chÝnh bµi h¸t. 3- ¤n tËp bµi h¸t. §¸nh ®µn cho hs «n h¸t. Gi¸o viªn nghe, nh©n xÐt söa sai 4- Híng dÉn ®éng t¸c phô ho¹: - Ph©n tÝch t×nh c¶m cña bµi h¸t: Lêi ®o¹n 1 diÔn t¶ t×nh c¶m vui t¬i trong s¸ng, rén rµng trong ngµy khai trêng nªn tiÕt tÊu s«i næi. §o¹n 2 thÓ hiÖn íc m¬, hy väng trong 1 n¨m häc míi ®Çy t¬i s¸ng nh c¶nh s¾c mïa thu nªn giäng h¸t ph¶i tha thiÕt, l¾ng ®éng h¬n. Cô thÓ lµ: - §éng t¸c ch©n chñ yÕu lµ nhón kÐp ( nh ®· tËp ë c¸c líp díi) - §éng t¸c tay: "TiÕng...ve" Tay ph¶i lµm ®éng t¸c chØ, ngãn tay ph¶i ®a lªn s¸t tai, ®Çu nghiªng. "cßn...l¸" Tay tr¸i më c¶ bµn tay híng lªn cao (vßm c©y). "xao ...hån" tay ph¶i ®a vµo tr¸i tim. §o¹n 2 thÓ hiÖn t×nh c¶m b»ng giäng h¸t trang träng, b»ng ¸nh m¾t lµ chÝnh. "...tung ....vai em "Hai bµn tay cÇm hai ®u«i kh¨n ®á, tõ tõ n©ng lªn ngang vai. 5- Cñng cè: §µn cho líp vµ tæ, c¸ nh©n cñng cè l¹i bµi. - LÇn 1 ®ång ca c¶ bµi. - LÇn 2 h¸t ®èi ®¸p gi÷a 2 d·y bµn ®ång thêi vç tay theo nhÞp cho §1, ®« 3- ¤n tËp bµi h¸t theo ®µn. - LÇn 1 h¸t ®ång ca - LÇn 2 h¸t ®èi ®¸p theo d·y bµn. §o¹n 1 theo 2 c©u. §o¹n 2 theo tiÕt. -LÇn 3 h¸t kÕt hîp vç tiÕt tÊu. §o¹n 1 vç theo giai ®iÖu. §o¹n 2 vç theo nhÞp. 4- H¸t víi ®éng t¸c phô häa - Thùc hiÖn ®éng t¸c " nhón, ký ch©n" cho toµn bµi.(c¶ líp cïng ®øng t¹i chç tËp theo mét h/s lµm mÉu trªn b¶ng) -"TiÕng trèng......tiÕng ve" -"Cßn v¬ng....l¸" -"Tung bay.....vai em." 5 Cñng cè: H¸t theo híng dÉn cña GV Néi dung 2 TËp ®äc nh¹c- bµi sè 1 ( phót) Gi¸o viªn: TrÇn ThÞ Ngoan 5 Trêng THCS T©n tiÕn - Gi¸o ¸n ©m nh¹c líp 8 1 phót 2 phót 2 phót 1- Giíi thiÖu: cho hs xem ¶nh nh¹c sü Ph¹m Tuyªn. Nh¹c sü Ph¹m Tuyªn viÕt nhiÒu ca khóc cho thiÕu nhi, trong ®ã cã bµi "ChiÕc ®Ìn «ng sao." H«m nay chóng ta sÏ tËp ®äc trÝch ®o¹n bµi nµy.( Treo b¶ng phô cã bµi T§N) 2- §äc mÉu (2 lÇn)vµ cho hs nhËn xÐt. LÇn 1 GV ®¸nh ®µn. LÇn 2 §äc nh¹c. +) Bµi nµy vÒ cao ®é cã nh÷ng nèt nµo? §ã lµ giäng ®« 5 ©m §-R-M-S-L. +) Cßn vÒ trêng ®é cã nh÷ng h×nh nèt nµc? 1 Nghe giíi thiÖu vÒ nh¹c sü Ph¹m Tuyªn. 2 Nghe ®äc mÉu vµ nhËn xÐt. - Cao ®é cã nèt ®å-rª-mi-son-la-®è. -Trêng ®é cã h×nh nèt ®en, nèt mãc ®¬n, mãc ®¬n cã chÊm d«i vµ nèt mãc kÐp. 3- Híng dÉn ®äc ©m h×nh tiÕt tÊu 3-§äc ©m h×nh tiÕt tÊu: tõ 2 ®Õn 3 lÇn. ®¬n ®¬n ®¬n ®«i ®«i ®¬n ®.. - §äc vµo nhÞp cã h×nh tiÕt tÊu ë nhÞp 1,3,4,5,7. 4- §äc vµo bµi T§N. 4 §äc bµi T§N. 15 phót §¸nh ®µn cho hs ®äc giäng ®« 5 -Nghe ®µn ®äc thang ©m §RMSL§ lªn vµ xuèng 2 lÇn. ©m §RMSL§ - §äc cao ®é theo que chØ nèt1 lÇn cho c¶ bµi. - Cho hs ®äc cao ®é theo que chØ -§äc tõng c©u, mçi c©u ®äc tõ 2 ®Õn 3 nèt. lÇn §äc cao ®é lÉn tiÕt tÊu tõng c©u theo lèi mãc xÝch. 5- H¸t lêi ca. 5 GhÐp lêi ca. -H¸t ©m la theo giai ®iÖu c¶ bµi 1 lÇn 2 phót sau ®ã ghÐp vµo bµi. 6 - Cñng cè: 6- Cñng cè: 6 phót - Cho hs ®oc theo nhãm. - LÇn 1 d·y bµn bªn ph¶i ®äc nh¹c d·y - ®äc c¸ nh©n ( GV nghe, nhËn xÐt bµn bªn tr¸i h¸t, sau ®ã lÇn 2 ®æi l¹i. vµ söa sai) - Gäi hs ®äc c¸ nh©n ( Tõ 4 ®Õn 5 em Néi dung 3 Híng dÉn bµi ®äc thªm(1 phót) B¸t ©m thêi cæ vµ dµn b¸t ©m Híng dÉn hs vÒ nhµ ®äc bµi trong SGK, chó ý 8 chñng lo¹i nh¹c khÝ cæ truyÒn lµ nh÷ng lo¹i nµo? T¹i sao gäi lµ phêng b¸t ©m? 4- KÕt thóc- Gi¸o viªn: TrÇn ThÞ Ngoan 6 Trêng THCS T©n tiÕn - Gi¸o ¸n ©m nh¹c líp 8 - NhËn xÐt tiÕt häc dÆn dß ( 1 phót) -DÆn dß, vÒ nhµ tËp h¸t kÕt hîp víi ®éng t¸c phô ho¹ cho bµi h¸t võa häc. §äc cho tèt bµi T§N ghÐp lêi ca. Su tÇm h¸t c¶ bµi " ChiÕc ®Ìn «ng sao". nhµ trêng ký duyÖt gi¸o ¸n ngêi so¹n gi¸o ¸n TrÇn ThÞ Ngoan TuÇn 3 Ngµy so¹n: 19 th¸ng 8 n¨m 2013 Ngµy d¹y: th¸ng n¨m 2013 Bµi 1 TiÕt 3. ¤ n tËp bµi h¸t "Mïa thu khai trêng" ¤ n tËp - TËp ®äc nh¹c bµi sè 1. Gi¸o viªn: TrÇn ThÞ Ngoan 7 Trêng THCS T©n tiÕn - Gi¸o ¸n ©m nh¹c líp 8 ¢m nh¹c thêng thøc: Nh¹c sü TrÇn Hoµn vµ bµi h¸t "Mïa xu©n nho nhá" I Môc tiªu: -TËp h¸t ®uæi theo tay chØ huy. - Cñng cè kü n¨ng T§N, ©m h×nh tiÕt tÊu... - Cung cÊp mét sè hiÓu biÕt vÒ nh¹c sü TrÇn Hoµn, gîi më nh÷ng c¶m xóc vÒ bµi h¸t "Mét mïa xu©n nho nhá." II ChuÈn bÞ: - §Þnh híng c¸ch h¸t ®uæi cho bµi h¸t vµ tËp ®éng t¸c chØ huy khi h/s h¸t ®uæi. - B¶ng phô chÐp bµi T§N. - ¶nh nh¹c sü TrÇn Hoµn. Tham kh¶o tiÓu sö nh¹c sü TrÇn Hoµn vµ mét sè bµi h¸t cña «ng.( Gi÷a M¹c T Khoa nghe c©u hß vÝ dÆm; Lêi B¸c dÆn tríc lóc ®i xa...) - §µn Oãc-gan ®Öm cho h¸t vµ T§N. III TiÕn tr×nh: 1 æn ®Þnh tæ chøc: 2 KiÓm tra bµi cò: Xen kÏ trong giê. 3 Bµi míi: Néi dung 1 ¤ n tËp bµi h¸t Mïa thu ngµy khai trêng. (15 phót) T/gian Ho¹t ®éng cña thÇy. 1 phót 1/ Giíi thiÖu *Häc sinh nghe. TiÕt thø 3 phÇn häc h¸t h«m nay chóng ta sÏ häc c¸ch h¸t ®uæi cho bµi h¸t "Mïa thu ngµy khai trêng" *Häc sinh nghe. 2/ Gi¸o viªn h¸t mÉu. BËt tiÕt tÊu ®µn Oãc-gan ®Ó h¸t. *LuyÖn thanh theo ®µn. 3/ LuyÖn thanh. Cñng cè luyÖn thanh khÈu h×nh ©m U vµ tËp thªm ©m A Ma a a a a a a - §¸nh ®µn ®Ó luyÖn thanh. 1 phót 1 phót 7 phót Ho¹t ®éng cña trß. u u u u u u. *¤n tËp bµi h¸t. - LÇn 1: Nghe giai ®iÖu qua ®µn. - LÇn 2 : §ång ca c¶ bµi - LÇn 3 : H¸t ®èi ®¸p theo 2 d·y 4/ ¤n tËp bµi h¸t. - LÇn 1 §¸nh ®µn. -LÇn 2 B¾t nhÞp h¸t ®ång ca. -LÇn 3 H¸t ®æi d·y bµn. Gi¸o viªn: TrÇn ThÞ Ngoan 8 Trêng THCS T©n tiÕn - Gi¸o ¸n ©m nh¹c líp 8 4 phót 1 phót -LÇn 4 Chän 2 h/s lªn tríc líp h¸t cã bµn vµ theo chØ huy. ®éng t¸c phô ho¹ cho ®o¹n1, c¶ líp LÇn 4 : H¸t cã ®éng t¸c phô ho¹ ë h¸t ®ång ca ®o¹n 2 ®o¹n 1 cña 2 b¹n ®øng tríc líp, ®o¹n 2 ®ång ca. 5/ TËp h¸t ®uæi. * TËp h¸t ®uæi. -LÊy ®o¹n 2 ®Ó h¸t ®uæi theo chØ huy vµ theo 2 d·y bµn. Mïa thu ¬i mïa thu BÌ 2 vµo sau bÌ 1 mét nhÞp 2/4. Khi h¸t hÕt bµi bÌ 2 bá kh«ng h¸t "Nh trêi" Mïa thu ¬i mïa thu TËp kü cho bÌ h¸t ®uæi råi phèi hîp víi bÌ 1theo tay chØ huy cña GV C©u kÕt. Trong s¸ng nh trêi thu 6/ KÕt thóc häc h¸t: GV chØ huy, trêng trong s¸ng thu. bËt tiÕt tÊu ®µn Oãc-gan ®Ó tr×nh bµy * KÕt thóc bµi h¸t theo híng dÉn bµi h¸t theo tr×nh tù; cña GV. -Nghe ®µn tiÕt tÊu khóc d¹o ®Çu -§ång ca ®o¹n 1. -H¸t ®uæi ®o¹n 2. Néi dung 2: ¤ n tËp T§N sè 1 "ChiÕc ®Ìn «ng sao."(10 phót) 1 phót 9 phót 1/ Giíi thiÖu: PhÇn T§N chóng ta *Häc sinh nghe. cñng cè l¹i ®Ó ®äc tèt h×nh tiÕt tÊu ..... (Treo b¶ng phô) 2/ ¤n tËp: §µn gam §« 5 ©m cho hs ®éc ®i lªn, * §äc «n: - §äc gam §« 5 ©m ®i lªn, ®i ®i xuèng 2 lÇn. xuèng 2 lÇn § R M S L § §äc ©m h×nh tiÕt tÊu chÝnh. -§äc ©m h×nh tiÕt tÊu. ®¬n ®¬n ®¬n ®«i®«i ®¬n ®¬n - §äc tõng c©u theo ®µn. TiÕn tíi - §äc bµi theo ®µn. ®äc c¶ bµi 2 lÇn. -H¸t lêi ca. - H¸t lêi ca. Néi dung 3: Nh¹c sü TrÇn Hoµn vµ bµi h¸t "Mét mïa xu©n nho nhá."(15 phót). Gi¸o viªn: TrÇn ThÞ Ngoan 9 Trêng THCS T©n tiÕn - Gi¸o ¸n ©m nh¹c líp 8 1/ Giíi thiÖu: Trong nh÷ng bµi h¸t vÒ B¸c Hå, mçi chóng ta ai còng ®Òu c¶m ®éng khi nghe c©u h¸t "ChuyÖn kÓ r»ng tríc lóc Ngêi ®i xa...."(gv h¸t). §ã lµ 1 trong nh÷ng b¸i h¸t hay cña nh¹c sü TrÇn Hoµn. Chóng ta h·y cïng nhau t×m hiÓu vÒ th©n thÕ, sù nghiÖp cña ¤ng ( Cho hs xem ¶nh ch©n dung nh¹c sü). 13ph 2/ Gi¶ng gi¶i: * TiÓu sö tãm t¾t (KÕt hîp lêi gi¶ng víi ghi tãm t¾t tiÓu sö trªn b¶ng líp) - Nh¹c sü TrÇn Hoµn tªn thËt lµ NguyÔn T¨ng HÝch sinh n¨m 1928 ë huyÖn H¶i L¨ng, tØnh Qu¶ng TrÞ. Trong mét gia ®×nh cã bè mÑ ®Òu yªu ca h¸t víi nh÷ng lµn ®iÖu ca HuÕ, vµ nh÷ng giäng hß s«ng níc MiÒn Trung. - §îc ®ång chÝ Tè H÷u, NguyÔn ChÝ Thanh (cïng quª h¬ng) gi¸c ngé, «ng tham gia ho¹t ®éng c¸ch m¹ng tõ n¨m 1945 víi c«ng t¸c tuyªn truyÒn v¨n nghÖ, ho¹t ®éng ë liªn khu IV vµ ë chiÕn trêng B×nh TrÞ Thiªn. - 1954 «ng tËp kÕt ra B¾c lµm gi¸m ®èc Së v¨n ho¸ H¶i Phßng. -Bíc vµo cuéc kh¸ng chiÕn chèng Mü(1966) ¤ng trë vÒ ho¹t ®éng kh¸ng chiÕn ë quª h¬ng víi bót danh lµ Hå ThuËn An. -Tõ khi thèng nhÊt ®Êt níc (1975) ¤ng gi÷ c¬ng vÞ l·nh ®¹o : + Trëng ban tuyªn huÊn tØnh B×nh TrÞ Thiªn. +Trëng ban tuyªn huÊn thµnh uû Hµ Néi. +Bé trëng Bé v¨n ho¸ (1986). +Phã ban v¨n hãa t tëng trung ¬ng. ¤ng mÊt ngµy 23-11-2003 ë Hµ Néi trong c¬n ®au tim ®ét ngét, ®ang lóc s¸ng t¹o dåi dµo. * Sù nghiÖp ©m nh¹c: Nh¹c sü TrÇn Hoµn ®Ó l¹i cho ®êi mét khèi lîng ca khóc phong phó mµ mçi t¸c phÈm ®Òu mang h¬i thë cñ cuéc sèng s¶n xuÊt, chiÕn ®Êu nh c¸c bµi: Lêi B¸c dÆn tríc lóc ®i xa; Gi÷a M¹c T Khoa nghe c©u hß vÝ dÆm.(GV h¸t trÝch ®o¹n cho mçi bµi h¸t.) * Bµi h¸t Mïa xu©n nho nhá. GV cho hs nghe bµi h¸t qua b¨ng ®Üa hoÆc bËt tiÕt tÊu ®µn råi h¸t cho hs nghe. - Nªu c¶m nhËn khi nghe bµi h¸t. 2ph Häc sinh nghe HS ghi tãm t¾t nh trªn b¶ng Hs nghe 4 Cñng cè toµn bµi.(4 phót) BËt tiÕt tÊu ®µn cho hs h¸t l¹i bµi h¸t Mïa thu ngµy khai trêng. Mét hs ®äc tèt ®äc bµi T§N ChiÕc ®Ìn «ng sao. 5 DÆn dß:(1phót) -VÒ nhµ tËp h¸t l¹i bµi h¸t cho thËt tèt. - §äc l¹i bµi T§N cho thËt chÝnh x¸c vÒ c¶ cao ®é lÉn trêng ®é, ghÐp lêi ca. -Su tÇm nghe c¸c bµi h¸t cña nh¹c sü TrÇn Hoµn. nhµ trêng ký duyÖt gi¸o ¸n ngêi so¹n gi¸o ¸n Gi¸o viªn: TrÇn ThÞ Ngoan 10 Trêng THCS T©n tiÕn - Gi¸o ¸n ©m nh¹c líp 8 TrÇn ThÞ Ngoan TuÇn 4 Bµi 2 TiÕt 4 Ngµy so¹n: 26 th¸ng 8 n¨m 2013 Ngµy d¹y: th¸ng n¨m 2013 Häc h¸t Lý dÜa b¸nh bß. D©n ca Nam Bé. I Môc tiªu: Cung cÊp nh÷ng hiÓu biÕt s¬ lîc vÒ d©n ca Nam bé, cã ®îc c¶m nhËn bíc ®Çu vÒ ©m hëng cña nÒn d©n ca nµy. ThÓ hiÖn ®îc phong c¸ch vui t¬i, dÝ dám qua giai ®iÖu vµ lêi ca cña bµi Lý dÜa b¸nh bß. II ChuÈn bÞ: -Tham kh¶o tµi liÖu vÒ d©n ca Nam bé. - ChuÈn bÞ ®Ó minh ho¹ 1 sè bµi Lý nh Lý c©y xanh; Lý c©y b«ng; Lý chiÒu chiÒu; Lý con s¸o...Mét sè ®iÖu hß nh Hß ba lý; Hß §ång Th¸p ®Ó minh ho¹. -Mét sè tranh ¶nh vÒ thiªn nhiªn, con ngêi Nam bé. -§µi c¸t sÐt, b¨ng ®Üa nh¹c. -§µn Oãc-gan, b¶ng phô chÐp lêi ca cña bµi h¸t. -B¶n ®å ViÖt Nam. III TiÕn tr×nh: 1 æn ®Þnh tæ chøc. 2 KiÓm tra bµi cò.(5 phót) Gäi 2 hs thÓ hiÖn l¹i bµi h¸t Mïa thu ngµy khai trêng, Yªu cÇu h¸t thÓ hiÖn néi dung t×nh c¶m bµi h¸t, thÓ hiÖn ®éng t¸c phô ho¹ ë ®o¹n 2. 3 Bµi míi: Néi dung 1 T×m hiÓu vÒ d©n ca Nam bé (15 phót). (Dïng ph¬ng ph¸p gi¶ng gi¶i kÕt hîp ®µm tho¹i minh ho¹). T/gian Ho¹t ®éng cña thÇy. 1 phót H§CTrß 1/ Giíi thiÖu: §Êt níc ta tr¶i dµi tø Môc Nam quan HS nghe ®Õn Mòi Cµ Mau, tËn cïng cña miÒn Nam bé. Mçi mét vïng miÒn ®Òu mang mét ®Æc trng v¨n ho¸ riªng. H«m nay chóng ta t×m hiÓu vÒ dc Nam bé vµ tËp h¸t bµi Lý dÜa b¸nh bß.(Ghi ®Çu bµi lªn b¶ng) Gi¸o viªn: TrÇn ThÞ Ngoan 11 Trêng THCS T©n tiÕn - Gi¸o ¸n ©m nh¹c líp 8 9phót 2/ PhÇn gi¶ng: * Vµi nÐt vÒ ®Êt Nam bé Treo b¶n ®å VN( GV võa chØ b¶n ®å võa gi¶ng). Nam bé lµ vïng ®Êt khÈn hoang cña tæ tiªn ta tõ thÕ kû 17 gåm MiÒn §«ng Nam bé gian lao mµ anh dòng, ë ®©y rõng nhiÒu, ®Êt ®ai ph× nhiªu. Nam bé gåm cã c¸c tØnh nh T©y Ninh, §ång Nai, S«ng BÐ, Thµnh phè HCM. MiÒn trung Nam bé víi nh÷ng miÖt vên næi tiÕng hoa tr¸i, t«m c¸ ®Çy ghe, lóa vµng b¸t ng¸t, nhê phï xa cña s«ng Cöu Long(§ång Th¸p, BÕn Tre, R¹ch Gi¸..) Vµ miÒn T©y Nam bé víi An Giang, CÇn Th¬, Sãc Tr¨ng, B¹c Liªu, Cµ Mau, Hµ Tiªn. Võa lµ vùa lóa võa lµ chiÕn khu c¸ch m¹ng. Rõng U Minh tr¶i dµi ®Ó bÇy chim lµm tæ, c¸ ®Î tõng ®µn. * VÒ nÒn d©n ca Nam bé: Nam bé lµ n¬i c tró cña nhiÒu d©n téc anh em nh ngêi Kinh, ngêi Hoa, ngêi Ch¨m, Kh¬ Me... nªn cã nhiÒu lµn ®iÖu dc nh Lý, hß, nãi th¬, ®ång dao, tµi tö...nhng phong phó h¬n c¶ lµ lý vµ hß. -Lý lµ nh÷ng khóc h¸t tõ nh÷ng sinh ho¹t hµng ngµy nh vÒ ngµnh nghÒ L§(Lý kÐo chµi..), vÒ c¸c con vËt nh (Lý ngùa «, lý con s¸o, lý con cua...) (Mçi vÝ dô GV h¸t minh ho¹ ) - Hß : víi hoµn c¶nh ®Þa lý, s«ng níc mªnh m«ng, kªnh r¹ch ch»ng chÞt nªn nhu cÇu ph¸t sinh®Ó cÇm nhÞp cho lao ®éng vµ còng ®Ó giao lu t×nh c¶m. Hß cã 2 lo¹i lµ hß c¹n (hß B¹c Liªu, hß xay lóa...)vµ hß trªn s«ng níc(Hß chÌo ghe, hß §ång Th¸p...) Trong bµi hß cã 2 phÇn: PhÇn kÓ do 1 ngêi hß vµ phÇn x« do tËp thÓ hß.( Mçi VD gi¸o viªn h¸t minh ho¹.) * VÒ bµi Lý dÜa b¸nh bß: Còng nh hÇu hÕt c¸c bµi lý, phÇn lêi ca ®Òu xuÊt ph¸t tõ nh÷ng c©u th¬ hoÆc lôc b¸t hoÆc thÊt ng«n : "Hai tay bng dÜa b¸nh bß GiÊu cha giÊu mÑ cho trß ®i thi" "C¸i c©y xanh xanh th× l¸ còng xanh Chim ®Ëu trªn cµnh chim hãt lÝu lo" Néi dung lêi ca hãm hØnh, giai ®iÖu vui t¬i víi nh÷ng tiÕng ®Öm hån nhiªn. Néi dung 2 Häc h¸t Lý dÜa b¸nh bß.(20phót) 1phót 2phót 2phót 1 Giíi thiÖu:(Nh nãi trªn) Treo b¶ng phô cã bµi h¸t. 2 H¸t mÉu:BËt tiÕt tÊu ®µn Oãc-gan -gv h¸t mÉu(hoÆc bËt b¨ng ®Üa ) 3 LuyÖn thanh: TËp ph¸t ©m theo khÈu h×nh ©m A vµ I Gi¸o viªn: TrÇn ThÞ Ngoan 12 *Häc sinh nghe. * Häc sinh nghe. *LuyÖn thanh. Mµ a a a a a Trêng THCS T©n tiÕn - Gi¸o ¸n ©m nh¹c líp 8 Mi i i i i i i 15phót 4 TËp h¸t: * TËp h¸t. Chia ra c¸c tiÕt nhá ®Ó d¹y h¸t theo ®µn. H¸t theo ®µn vµ theo sù hMçi c©u ®µn 2 lÇn sau ®ã gv b¾t nhÞp cho hs íng dÉn cña GV h¸t. Mçi c©u h¸t 2-3 lÇn. -Hai tay.......b¸nh bß.( H¸t ng©n ®ñ nèt ®en cã chÊm d«i) - GiÊu cha.....cho trß.( chó ý lÊy h¬i vµo c¸c ph¸ch cã h×nh nèt ) - × i....i i trß (vÉn chó ý h¸t ®óng ©m h×nh) - T×nh tÝnh.........thi i i i i i ( chó ý nhÞp ®¶o ph¸ch vµ nhÞp 4 mãc kÐp) 4/ Cñng cè: (5 phót) BËt ®µn cho hs h¸t gv nghe nhËn xÐt söa sai. LÇn 1: §ång ca c¶ bµi. LÇn 2: H¸t ®æi giäng gi÷a 2 d·y ( Mét d·y h¸t- mét d·y vç tay theo nhÞp 2/4 sau ®ã ®æi l¹i) LÇn 3 : H¸t ®æi giäng nam- n÷. N÷: Hai tay.......cho trß Nam: i i.....®Õn hÕt. Sau ®ã ®æi l¹i. LÇn 4 : ChØ ®Þnh 2 hs h¸t c¸ nh©n. 5/ DÆn dß: NhËn xÐt tiÕt häc. VÒ nhµ t×m thªm 1 sè ®iÖu lý mµ em biÕt. H¸t thuéc lêi bµi h¸t tù s¸ng t¸c 1 mét sè ®éng t¸c phô ho¹. nhµ trêng ký duyÖt gi¸o ¸n ngêi so¹n gi¸o ¸n TuÇn 5 TrÇn ThÞ Ngoan Ngµy soạn: 7 th¸ng 9 n¨m 2013 Ngµy dạy: th¸ng n¨m 2013 Bµi 2 TiÕt 5 ¤ n tËp bµi h¸t: Lý dÜa b¸nh bß. Nh¹c lý: Gam thø - giäng thø. TËp ®äc nh¹c: Bµi sè 2" Trë vÒ Su-ri-en-t«". I Môc tiªu: Cñng cè ®Ó hoµn thiÖn bµi h¸t LÝ dÜa b¸nh bß. Híng dÉn mét sè ®éng t¸c phô ho¹ ®Ó thÓ hiÖn tÝnh c¸ch bµi h¸t. NhËn biÕt ®îc gam thø, giäng thø. Gi¸o viªn: TrÇn ThÞ Ngoan 13 Trêng THCS T©n tiÕn - Gi¸o ¸n ©m nh¹c líp 8 C¶m nhËn ®îc tÝnh chÊt giäng thø qua bµi T§N sè 2. II ChuÈn bÞ: Mét sè ®éng t¸c phô ho¹ cho bµi h¸t LÝ dÜa b¸nh bß. ChuÈn bÞ mét sè bµi h¸t giäng thø ®Ó lµm râ tÝnh chÊt giäng thø ( NiÒm vui cña em, Lîn trßn lîn khÐo) §µn Oãc- gan, b¶ng phô chÐp bµi T§N Trë vÒ Su-ri-en-t«. III TiÕn tr×nh: 1/ æn ®Þnh tæ chøc: 2/ KiÓm tra bµi cò: Xen kÏ trong giê. 3 Bµi míi: Néi dung 1: ¤n tËp bµi h¸t LÝ dÜa b¸nh bß.(15 phót) T/ gian Ho¹t ®éng cña thÇy. 1phót 1/ Giíi thiÖu: Giê häc tríc chóng ta ®· * Häc sinh nghe. häc mét bµi h¸t d©n ca Nam bé: Bµi LÝ dÜa b¸nh bß. H«m nay sÏ «n l¹i bµi h¸t nµy vµ tËp mét sè ®éng t¸c phô ho¹. 2/LuyÖn thanh: §µn cho hs tiÕp tôc * LuyÖn thanh theo ®µn. luyÖn thanh theo khÈu h×nh ©m A vµ I. Mµ a a a a a 3/ ¤n tËp: §µnh ®µn cho hs «n tËp. Mi i i i i i i KiÓm tra mét sè hs gi¸o viªn nhËn xÐt * ¤n tËp: cho ®iÓm. L1: C¶ líp h¸t ®ång ca. L2: H¸t theo nhãm.( N1 h¸t N2 vç tay theo nhÞp sau ®ã ®æi l¹i) L3 h¸t c¸ nh©n lÊy ®iÓm kiÓm tra. * TËp ®éng t¸c phô ho¹. 4/ TËp ®éng t¸c phô ho¹. GV lµm mÉu cho c¶ líp ®øng t¹i chç C¶ líp ®øng dËy lµm theo híng dÉn cña GV lµm theo. Mçi ®éng t¸c lµm 2-3 lÇn. * "Hai tay....cho trß" Hai bµn tay ngöa n©ng ngang ngùc, ch©n dÞch chuyÓn sang tr¸itheo tõng nhÞp. * " × i ...trß ®i thi" Thu 2 tayl¹i, tay tr¸i chèng h«ng, tay ph¶i lµm ®éng t¸c chØ, ch©n lµm ®éng t¸c kÝ. - Gäi mét sè hs cã n¨ng khiÕu lªn b¶ng võa h¸t võa lµm ®éng t¸c phô ho¹. 2 phót 5 phót 8 phót Ho¹t ®éng cña trß. Néi dung 2 Gam thø, giäng thø( 10 phót) 2 phót 1/ Giíi thiÖu: §¸nh ®µn 2 gam thø C vµ * Häc sinh nghe. Am cho hs nhËn xÐt: Em cã c¶m nhËn NhËn xÐt: Gam ®Çu s¸ng, m¹nh thÕ nµo vÒ 2 giai ®iÖu nµy. mÏ, gam sau ªm dÞu h¬n. KL: Gam ®Çu lµ gam trëng, gam sau lµ Gi¸o viªn: TrÇn ThÞ Ngoan 14 Trêng THCS T©n tiÕn - Gi¸o ¸n ©m nh¹c líp 8 3phót 5 phót gam thø. §Ó hiÓu râ h¬n chóng ta cïng t×m hiÓu. 2/ Gam thø: Ghi hÖ thèng 7 ©m lªn b¶ng I II III IV V VI VII (I) c 1/2 c c c 1/2c c c S¬ ®å nµy thÝch hîp víi hµng ©m. Trong hµng ©m nµy ©m æn ®Þnh nhÊt lµ ©m La ë bËc I gäi lµ ©m chñ. C¸c ©m t¬ng ®èi æn dÞnh lµ ©m §« ë bËc III, ©m Mi ë bËc V. 3 Giäng thø: C¸c bËc ©m trong gam thø ®îc sö dông ®Ó x©y dùng giai ®iÖu 1 bµi h¸t, 1 b¶n nh¹c ngêi ta gäi lµ giäng thø( KÌm theo tªn ©m chñ) á hµng ©m trªn ta cã giäng La thø. Tãm l¹i: Gam thø cã c«ng thøc cÊu t¹o hµng ©m lµ: cung+1/2 cung+ cung+ cung+ 1/2 cung + cung + cung. - Khi x¸c ®Þnh tªn ©m chñ cho gam thø th× cã giäng thø nh: giäng La thø, giäng Mi thø... TÝnh chÊt cña giäng thø ªm dÞu h¬n giäng trëng. C¸c em h·y nghe mét sè bµi vÒ giäng thø( GV h¸t minh ho¹) TiÕng chu«ng vµ ngän cê (®o¹n ®Çu)- Giäng Rª thø. NiÒm vui cña em, Tia n¾ng h¹t ma(Mi thø).... * Gam thø: HS ghi hÖ thèng 7 ©m vµo vë vµ nghe gi¶ng. * Giäng thø: HS nghe. Néi dung 3: TËp ®äc nh¹c " Trë vÒ Su-ri-en-t«"( 15 phót) 4/ Cñng cè: BËt ®µn cho hs h¸t gv nghe nhËn xÐt söa sai. LÇn 1: §ång ca c¶ bµi. LÇn 2: H¸t ®æi giäng gi÷a 2 d·y ( Mét d·y h¸t- mét d·y vç tay theo nhÞp 2/4 sau ®ã ®æi l¹i) LÇn 3 : H¸t ®æi giäng nam- n÷. N÷: Hai tay.......cho trß Nam: i i.....®Õn hÕt. Sau ®ã ®æi l¹i. LÇn 4 : ChØ ®Þnh 2 hs h¸t c¸ nh©n. 5/ DÆn dß: NhËn xÐt tiÕt häc. Gi¸o viªn: TrÇn ThÞ Ngoan 15 Trêng THCS T©n tiÕn - Gi¸o ¸n ©m nh¹c líp 8 VÒ nhµ t×m thªm 1 sè ®iÖu lý mµ em biÕt. H¸t thuéc lêi bµi h¸t tù s¸ng t¸c 1 mét sè ®éng t¸c phô ho¹. nhµ trêng ký duyÖt gi¸o ¸n ngêi so¹n gi¸o ¸n TrÇn ThÞ Ngoan TuÇn 6 Ngµy soan Ngµy day th¸ng n¨m 2011 th¸ng n¨m 2011 Bµi 2. TiÕt 6. ¤ n tËp bµi T§N sè 2" Trë vÒ Su- ri - en- t« " ¤ n tËp bµi h¸t LÝ dÜa b¸nh bß. ¢m nh¹c thêng thøc Nh¹c sü Hoµng V©n víi bµi Hß kÐo ph¸o I. Môc tiªu: - Cñng cè c¸ch ®äc giäng La thø. - ThÓ hiÖn bµi h¸t LÝ dÜa b¸nh bß võa «n tËp võa kiÓm tra lÊy ®iÓm. - Cung cÊp nh÷ng hiÓu biÕt vÒ nh¹c sü Hoµng V©n. HiÓu ®îc gi¸ trÞ lÞch sö bµi h¸t Hß kÐo ph¸o. II. ChuÈn bÞ: - §µn Oãc gan ghi ©m vµo bé nhí bµi h¸t. - B¶ng phô chÐp c¸c bµi T§N. - ¶nh ch©n dung nh¹c sü Hoµng V©n vµ mét sè ca khóc kh¸c cña nh¹c sü ®Ó h¸t minh ho¹ III. TiÕn tr×nh d¹y häc: 1. æn ®Þnh tæ chøc. 2. KiÓm tra bµi cò. Xen kÏ trong giê. 3. Bµi míi. Néi dung 1: ¤n tËp bµi T§N sè 2. ( 10 phót) T/ gian. Ho¹t ®éng cña thÇy 1 phót. 2phót. 7 phót. Ho¹t ®éng cña trß 1 Giíi thiÖu:PhÇn T§N h«m nay chóng * HS nghe. ta tiÕp tôc cñng cè giäng ®äc Am ë bµi T§N sè 2. 2. §µn gam vµ trôc gam. * Nghe ®µn ®äc truc gam. §äc ®i lªn vµ xuèng 3 lÇn. 3. §äc «n tËp : GV ®µn cho hs «n tËp. Gi¸o viªn: TrÇn ThÞ Ngoan 16 Trêng THCS T©n tiÕn - Gi¸o ¸n ©m nh¹c líp 8 Nghe uÊn n¾n söa sai. Cho ®iÓm ®¸nh * §äc «n tËp. gi¸. L1 c¶ líp ®äc bµi. L2 §äc theo nhãm. L3 §äc c¸ nh©n. Néi dung 2: ¤n bµi h¸t LÝ dÜa b¸nh bß .(15 phót) 1 phót. 5 phót. 9 phót. 1 Giíi thiÖu: H«m nay chóng ta sÏ «n l¹i bµi h¸t vµ kiÓm tra lÊy ®iÓm 1 sè em. 2. ¤n tËp chung: §µn cho hs «n tËp. 3. KiÓm tra: Yªu cÇu hs võa h¸t võa lµm ®éng t¸c phô ho¹. GV nghe, d¸nh gi¸ cho ®iÓm. * HS nghe. * ¤n tËp theo ®µn. L1 ®ång ca. L2 H¸t vç tay theo TT. * H¸t c¸ nh©n lÊy ®iÓm KT. Néi dung 3: ¢m nh¹c thêng thøc Nh¹c sü Hoµng V©n víi bµi Hß kÐo ph¸o(20') 1. Giíi thiÖu: GV h¸t trÝch ®o¹n 2 bµi h¸t " Mïa hoa phîng në" "Em yªu trêng em " C¸c em cã biÕt bµi h¸t nµy cña ai kh«ng? ( Cña nh¹c sü Hoµng V©n ) PhÇn ©m nh¹c thêng thøc h«m nay chóng ta cïng t×m hiÓu vÒ nh¹c sü Hoµng V©n. ( Cho hs xem ¶nh nh¹c sü) 2. TiÓu sö vµ qu¸ tr×nh c«ng t¸c: - Nh¹c sü Hoµng V©n tªn khai sinh vµ c¸c bót danh kh¸c: Lª v¨n Ngä- Yna. - Ngµy sinh 24- 7 - 1930 t¹i Hµ Néi. - 1946 thiÕu nhi Mai H¾c §Õ Hµ Néi. ThiÕu sinh qu©n trung ®oµn 165 s ®oµn 312. - 1954 ChØ huy ®oµn ca nh¹c §µi tiÕng nãi VN. D¹y s¸ng t¸c cho nh¹c viÖn Hµ Néi. - 1963- 1989 Uû viªn ban chÊp hµnh héi nh¹c sü VN. - 1975 Häc nh¹c viÖn S« phi a (Bun ga ri). Phã tiÕn sü ©m nh¹c. - 1997 nghØ hu t¹i Hµ Néi. Nh÷ng t¸c phÈm chÝnh: ChiÕn th¾ng T©y B¾c ( 1952); Hß kÐo ph¸o ( 1953); Qu¶ng B×nh quª ta ¬i (1964 ); Ngêi chiÕn sü Êy ( 1970).... GV minh ho¹ bµi : Qu¶ng B×nh quª ta ¬i ; Bµi ca ngêi gv trÎ; Em yªu trêng em. 3. Bµi h¸t Hß kÐo ph¸o : Cho 1 hs ®äc SGK. Më b¨ng cho hs nghe ca khóc Hß kÐo ph¸o. 4. Cñng cè : Cho 2 hs ®äc l¹i bµi T§N. 1 hs h¸t l¹i bµi h¸t. NhËn xÐt giê. Gi¸o viªn: TrÇn ThÞ Ngoan 17 Trêng THCS T©n tiÕn - Gi¸o ¸n ©m nh¹c líp 8 5. DÆn dß: - VÒ nhµ «n tËp l¹i c¸c bµi h¸t vµ bµi T§N ®· häc cho thËt tèt. - Su tÇm nghe c¸c ca khóc cña nh¹c sü Hoµng V©n. nhµ trêng ký duyÖt gi¸o ¸n ngêi so¹n gi¸o ¸n TrÇn ThÞ Ngoan TuÇn 7 Ngµy soan Ngµy day th¸ng th¸ng n¨m 2011 n¨m 2011 Bµi 2. TiÕt 7. ¤ n tËp vµ kiÓm tra. I. Môc tiªu. - Võa «n tËp võa ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ KT 2 bµi h¸t ®· häc " Mïa thu khai trêng" vµ " LÝ dÜa b¸nh bß" Hai bµi T§N sè 1vµ 2. - N¾m ch¾c nh÷ng kh¸i niÖm vÒ gam vµ giäng thø còng nh c¶m nhËn ®îc tÝnh chÊt cña thÓ trëng vµ thÓ thø. II. ChuÈn bÞ: §µn Oãc gan ghi ©m vµo bé nhí 2 bµi h¸t. - B¶ng phô chÐp c¸c bµi T§N, b¶ng cÊu t¹o gam C trëng vµ Am. III. TiÕn tr×nh d¹y häc: 1. æn ®Þnh tæ chøc. 2. KiÓm tra bµi cò. Xen kÏ trong giê. 3. Bµi míi. Néi dung 1: ¤n vµ kiÓm tra bµi h¸t.(20 phót) T/ gian. Ho¹t ®éng cña thÇy. 1 phót. 2phót. 5phót. Ho¹t ®éng cña trß. 1. Giíi thiÖu: §¸nh ®µn trÝch ®o¹n 1 c©u trong 2 bµi h¸t vµ hái ®ã lµ bµi h¸t nµo? H«m nay chóng ta sÏ võa «n vµ võa kiÓm tra lÊy ®iÓm. 2. LuyÖn thanh:Tæ chøc trß ch¬i luyÖn thanh: Híng dÉn c¸ch më khÈu h×nh c¸c ©m A,O,U,I . Qui ®Þnh tay cho 4 ch÷ c¸i GV ®iÒu khiÓn kÝ hiÖu tay cho c¶ líp h¸t bµi " Hµnh khóc tíi trêng"( L6). 3. ¤n tËp bµi " Mïa thu khai trêng" Gi¸o viªn: TrÇn ThÞ Ngoan 18 * Häc sinh nghe vµ tr¶ lêi c©u hái: - Bµi " Mïa thu khai trêng" vµ " LÝ dÜa b¸nh bß". * LuyÖn thanh theo chØ huy cña gi¸o viªn. * ¤n tËp bµi " Mïa thu khai trêng" Trêng THCS T©n tiÕn - Gi¸o ¸n ©m nh¹c líp 8 §µn cho hs «n luyÖn. 4phót. 8phót. LÇn 1 h¸t ®ång ca. LÇn 2 N÷ h¸t ®o¹n 1 ®ång ca §2. * ¤n luyÖn bµi " LÝ dÜa b¸nh bß". 4. ¤n luyÖn bµi " LÝ dÜa b¸nh bß". LÇn 1 h¸t ®ång ca. LÇn 2 h¸t vç tay theo nhÞp. * H¸t c¸ nh©n lÊy ®iÓm KT. 5. KiÓm tra: GV nghe nhËn xÐt ®¸nh gi¸ cho H¸t theo nhãm mçi nhãm 2 hs. ®iÓm. - Bµi sè 1 :3 nhãm 6 em. - Bµi sè 2: 4 nhãm 8 em. Néi dung2: ¤n tËp nh¹c lÝ Gam thø- giäng La thø. ( 5 phót) GV nªu néi dung «n vµ kiÓm tra * HS nghe vµ tr¶ lêi c©u hái: b»ng c©u hái ( GV nghe nhËn xÐt, bæ xung vµ cho ®iÓm) - H·y lªn b¶ng lËp b¶ng cÊu t¹o giong Am? - H·y lËp c«ng thøc cÊu t¹o lªn giäng - c + 1/2c +c +c +1/2c +c +c. Am? - Giäng thø kh¸c gam thø thÕ nµo? - Giäng thø cã cÊu t¹o cña gam thø nhng cã tªn cña nèt chñ ©m. - TÝnh chÊt cña giäng thø so víi trëng - TÝnh chÊt giäng thø nãi chung dÞu dµng, ªm ¸i h¬n giäng trëng. nãi chung thÕ nµo? Néi dung 3:¤ n vµ kiÓm tra bµi T§N sè 1 vµ 2.( 20 phót) 1 phót 4 phót. 5 phót. 5 phót. 1. Giíi thiÖu: Tõ ®Çu n¨m chóng ta ®· häc 2 bµi T§N b©y giê chóng ta sÏ cïng nhau «n l¹i vµ kiÓm tra lÊy ®iÓm. ( Treo b¶ng phô cã 2 bµi T§N) 2. ¤n tËp bµi T§N sè 2: Nh kiÕn thøc võa «n ë trªn bµi nµy ë giäng g×? - §µn trôc vµ gam cho hs ®äc 2 lÇn ®i lª vµ xuèng. - §µn cho hs ®äc vµo bµi 3 lÇn. 3. KiÓm tra : GV nghe nhËn xÐt ®¸nh gi¸ cho ®iÓm. 4.¤n tËp bµi T§N sè 1. - Bµi T§N nµy ë giäng g×? - §µn gam vµ trôc gam cho hs ®äc 2 lÇn. Gi¸o viªn: TrÇn ThÞ Ngoan 19 *¤n tËp bµi T§N sè 2. - Bµi T§N ®îc viÕt ë giäng La thø. - §äc gam vµ trôc gam theo ®µn. - §äc vµo bµi. * §äc c¸ nh©n lÊy ®iÓm kiÓm tra. ( 5 em) * ¤n tËp bµi T§N sè 1. - Bµi T§N nµy ë giäng §« trëng. - §äc gam vµ trôc gam theo ®µn. Trêng THCS T©n tiÕn - Gi¸o ¸n ©m nh¹c líp 8 5 phót. - §µn vµo bµi cho hs ®äc 2 lÇn. 5 KiÓm tra: GV nghe nhËn xÐt ®¸nh gi¸ cho ®iÓm. - §äc vµo bµi 2 lÇn. * §äc c¸ nh©n lÊy ®iÓm kiÓm tra. ( 5 em) 4. Cñng cè : - NhËn xÐt giê «n tËp vµ kiÓm tra. 5. DÆn dß: - VÒ nhµ «n tËp l¹i c¸c bµi h¸t vµ bµi T§N ®· häc cho thËt tèt. nhµ trêng ký duyÖt gi¸o ¸n ngêi so¹n gi¸o ¸n TrÇn ThÞ Ngoan Gi¸o viªn: TrÇn ThÞ Ngoan 20
- Xem thêm -