Tài liệu Giáo án âm nhạc lớp 8 cả năm_cktkn_bộ 11

  • Số trang: 85 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 47 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng Năm học 2013-2014 TUẦN I TiÕt 1: Häc h¸t: Bµi: MÙA THU NGÀY KHAI TRƯỜNG Nhạc và lời: Vũ Trọng Tường. Ngày soạn: 18/8/2012 Ngày dạy: 20/8/2012 I- Mục tiêu: 1 .Kiến thức : Học sinh hát đúng giai điệu và lời ca bài hát Mùa thu ngày khai trường, thể hiện đúng đảo phách, ngân đủ 3 phách. 2. .Kỹ năng: Học sinh biết trình bày bài hát qua một vài cách hát tập thể như hát hoà giọng, hát lĩnh xướng, hát đối đáp. 3. Thái độ : Qua nội dung bài hát, hướng các em đến tình cảm yêu mến tháng năm đi học để khắc sâu trong trí nhớ các em. II- Giáo viên chuẩn bị: - Tìm hiểu về tác giả Vũ Trọng Tường. - Tập hát và đệm đàn. - Đĩa nhạc, đàn phím điện tử, đài. - Thanh phách, Song loan, tranh ảnh III- Tiến trình dạy học: Nội dung Hoạt động Hoạt động của GV Gv kiểm tra sĩ số. của HS 1) ổn định tổ chức: (1 phút ) Lớp trưởng b/cáo 2) Bài cũ: Không thực hiện - Hs theo dâi. 3) Nội dung bài:Học hát ( 25 phút ) Gv ghi b¶ng MÙA THU NGÀY KHAI TRƯỜNG Nh¹c vµ lêi: Vò Träng Têng - H¸t trÝch ®o¹n bµi "Lêi ru cña mÑ" cña nh¹c sÜ Vò Träng Têng. Gv h¸t.Nh÷ng th¸ng n¨m ®i häc lµ thêi gian rÊt ®Ñp trong cuéc ®êi mçi chóng ta, khi thêi gian ®ã tr«i qua chóng ta míi nhËn thÊy ®iÒu ®ã. H×nh ¶nh vÒ m¸i trêng, vÒ thÇy c« gi¸o, kû niÖm vÒ nh÷ng ngêi b¹n th©n sÏ l¾ng ®äng trong t©m trÝ mçi ngêi. §ã lµ ngµy khai trêng. Gv giíi thiÖu. Gv hái. Gv ®iÒu khiÓn. - Hs ghi bµi. - Hs nghe. ? H·y kÓ tªn mét vµi bµi h¸t cña nh¹c sÜ Vò Träng Têng - Hs tr¶ lêi. mµ em biÕt? - Cho Hs nghe mÉu bµi h¸t "Mïa thu ngµy khai trêng" Hs nghe vµ nhËn biÕt. qua ®Üa. GV: Nguyễn Thị Thanh Tân -1- Âm nhạc lớp 8 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng Gv treo b¶ng phô vµ ®Æt c©u hái. Gv híng dÉn. Gv ®µn. Gv híng dÉn. Gv ®µn. Gv yªu cÇu. Gv chØ ®Þnh. Gv híng dÉn. Gv ®iÒu khiÓn. Gv thao t¸c vµ yªu cÇu. Gv híng dÉn. Gv chØ ®Þnh. Gv ®iÒu khiÓn. Gv chØ ®Þnh. Gv yªu cÇu. Gv gîi ý, híng dÉn Hs lµm bµi tËp. - Mét sè bµi h¸t viÕt vÒ mïa thu nh: "ChiÒu thu nhí trêng, Hµ Néi mïa thu, Nhí mïa thu Hµ Néi…". Năm học 2013-2014 ? Bµi h¸t gåm mÊy ®o¹n? (2 ®o¹n) - Hs tr¶ lêi. - §o¹n 1 gåm 2 c©u, mçi c©u 8 nhÞp. - §o¹n 2 gåm 4 c©u, mçi c©u 8 nhÞp (®iÖp khóc) * LuyÖn thanh ©m: Mi-Ma-M« (1-2 phót) * TËp h¸t tõng c©u: - Gv h¸t mÉu c©u mét, sau ®ã ®µn giai ®iÖu c©u nµy 2-3 lÇn, yªu cÇu Hs nghe vµ h¸t nhÈm theo. - Gv ®µn c©u mét vµ b¾t nhÞp cho Hs h¸t cïng víi ®µn. - T¬ng tù víi c©u tiÕp theo. - Khi tËp xong hai c©u th× Gv cho Hs nèi tiÕp hai c©u víi nhau. - Gv h¸t hai c©u sau ®ã ®µn giai ®iÖu vµ yªu cÇu Hs h¸t cïng víi ®µn. - Gv chØ ®Þnh 1-2 Hs h¸t l¹i hai c©u nµy. Khi tËp h¸t lu ý Hs nh÷ng chç cã ®¶o ph¸ch vµ c¸c tiÕng cã luyÕn 2-3 nèt nh¹c. - TiÕn hµnh d¹y ®o¹n 2 cã luyÕn theo c¸ch t¬ng tù. * H¸t ®Çy ®ñ c¶ bµi: Nöa líp h¸t ®o¹n 1, nöa líp h¸t ®o¹n 2. §æi ngîc l¹i. Gv nhËn xÐt- söa sai(nÕu cã). - Tèc ®é: 124. §o¹n ®Çu dïng tiÕt tÊu cha cha cha, ®iÖp khóc Rum ba. - ThÓ hiÖn s¾c th¸i: §o¹n 1 h¸t s«i næi, nhiÖt t×nh. §o¹n 2 h¸t tha thiÕt, mªnh m«ng. - H¸t lÇn 1: §o¹n 1 h¸t ®èi ®¸p theo hai d·y. §o¹n 2 c¶ líp cïng hoµ giäng. - H¸t lÇn 2: Hs n÷ lÜnh xíng ®o¹n 1. §o¹n 2 h¸t hoµ giäng. - Më phÇn ®Öm vµ giai ®iÖu ghi s½n ë ®µn b¾t nhÞp cho Hs h¸t hai lÇn kÕt hîp gâ ®Öm theo nhÞp, theo ph¸ch. - Hs nh¾c l¹i. - Hs luyÖn thanh. - TËp h¸t. - Hs tËp h¸t. - Hs thùc hiÖn. - Hs tr×nh bµy. - Hs thùc hiÖn. - Hs thùc hiÖn. - Hs ghi nhí. - Hs tr×nh bµy. - Hs h¸t kÕt hîp gâ ®Öm. - Hs tr×nh bµy. - Gäi mét sè Hs tr×nh bµi bµi h¸t. Gv nhËn xÐt- xÕp lo¹i mét sè Hs. 4) Cñng cè (:18 phót ) - Tõng tæ ®øng t¹i chç tr×nh bµy bµi h¸t, tæ trëng cö mét - Hs thùc hiÖn. Hs b¾t nhÞp. - Hs thùc hiÖn. 5) DÆn dß (:1 phót ) - Lµm bµi tËp ë SGK. - ChuÈn bÞ tiÕt häc sau. Rút kinh nghiệm: GV: Nguyễn Thị Thanh Tân -2- Âm nhạc lớp 8 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng Năm học 2013-2014 TUẦN 2 TiÕt 2 : ¤n tËp bµi h¸t: MÙA THU NGÀY KHAI TRƯỜNG. Ngày soạn: 25/8/2012 Tập đọc nhạc: TĐN số 1. Ngày dạy: 27/8/2012 I- Mục tiêu: 1. Kiến thức :Học sinh biết hát kết hợp với vận động phụ hoạ, biết thể hiện sắc thái tình cảm bài Mùa thu ngày khai trường 2. Kỹ năng : Củng cố cho Hs nắm vững vị trí các nốt nhạc trên khuông. 3. Thái độ : Qua bài TĐN, Hs bước đầu làm quen với âm hình t. tấu gồm móc đơn đứng trước hai móc kép. II- Giáo viên chuẩn bị: - Nghiên cứu xử lý sắc thái của bài hát. Tập thể hiện một số động tác. - Đàn phím điện tử. - Chép bài TĐN số 1 ra bảng phụ. III- Tiến trình dạy học: Hoạt động của GV Nội dung Hoạt động của HS 1) ổn định tổ chức (1 phút) Gv kiểm tra sĩ số Lớp trưởng b/cáo. 2) Bài cũ:(4p )Gọi một số Hs hát bài Mùa thu ngày khai trường? và cho biết nhạc và lời của ai? 3) Nội dung bài: Gv ghi lªn b¶ng. Gv ®iÒu khiÓn. Nội dung 1: (15 phút) Ôn MÙA THU NGÀY KHAI TRƯỜNG. tập bài hát: - Hs ghi vë. - Hs theo dõi và thực hiện. - Mở giai điệu ghi Hs thực hiện sẵn ở đàn và hát lại bài hát 1 lần, Hs nghe để so sánh sửa những chỗ còn hát sai. Gv mở đàn và chỉ huy cho hs hát cả lớp Gv chỉ định. - Gọi một vài Hs trình bày bài hát, Gv tiếp tục chỉ ra những chỗ chưa đạt và hướng dẫn Hs sửa chữa. Gv ®Öm ®µn. - Hs hát kết hợp gõ phách. - Hs tr×nh bµy. - Bắt nhịp Hs hát bài kết hợp gõ thanh GV: Nguyễn Thị Thanh Tân -3- Âm nhạc lớp 8 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng phách theo theo phách. Năm học 2013-2014 nhịp, Gv điều khiển. Mở giai điệu ghi sẵn ở đàn chỉ huy cho Hs hát đoạn a: Với tình cảm vui hoạt; đoạn b tha thiết sâu lắng hơn. Gv chØ huy. - Hs thực hiện theo sự chỉ huy. - Hs thùc hiÖn. - Tất cả Hs trình bày bài hát: Hát lần 1: Đoạn 1 Hs nam và nữ hát đối đáp. Đoạn 2 cả lớp hát hoà giọng. Hát lần 2: Đ 1 Gv lĩnh xướng. Đ2cả lớp hát hoà giọng. Gv đệm đàn. - Hs hát kết hợp múa phụ hoạ. - Bắt nhịp cho Hs hát kết hợp vận động, phụ hoạ một vài động tác tự sáng tạo, phù hợp với nội dung bài. Gv chỉ định. - Gọi 1-2 Hs trình bày bài hát có múa phụ hoạ. Gv nhận xét- xếp loại. - Hs trình bày. Gv ghi lên bảng. Nội dung 2: (20 phút ) - Hs ghi vë. - Tập đọc nhạc: TĐN số 1 Chiếc đèn ông Sao Nhạc và lời: Phạm Tuyên Gv hướng dẫn. - Ghi nhớ cao độ nốt nhạc trên khuông: - Hs ghi bài. Gv treo b/phụ. - Bảng phụ chép bài tập số 1. - Hs quan sát. Gv hỏi. - Tìm hiểu về đoạn nhạc: - Hs trả lời. ? Đoạn nhạc sử dụng những ký hiệu nào? (sắc thái vừa phải, sử dụng dấu nhắc lại, dấu chấm dôi, dấu luyến). ? Đoạn nhạc này có thể chia làm mấy câu? (bốn câu) - Hs thực hiện. Gv hướng dẫn. - Hình tiết tấu của bài - Hs ghi nhớ và th hiện. Gv chỉ định. - Tập đọc hình tiết tấu như sau: Cho Hs đọc tên nốt nhạc của từng câu trong bài TĐN. - Hs đọc tên nốt. Tiết tấu : 2 4 Tay gõ: Miệng đọc: Đơn đơn đơn kép kép đơn đơn đơn Gv làm mẫu và hướng dẫn Hs. Gv đàn. - Hs đọc gam - Hs đọc gam Đô trưởng. Gv hướng dẫn. - Tập đọc nhạc từng câu: GV: Nguyễn Thị Thanh Tân - Hs thực hiện. -4- Âm nhạc lớp 8 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng Năm học 2013-2014 Gv đàn và yêu cầu. - Gv đàn câu một khoảng 3 lần, yêu cầu Hs lắng nghe và tập đọc nhạc nhẩm theo. - Hs nghe và nhẩm theo Gv điều khiển. Gv tiếp tục đàn giai điệu câu một 2-3 lần, yêu cầu Hs đọc nhạc hoà với tiếng đàn. - Hs đọc câu 1. Gv hướng dẫn. - Trong quá trình Hs đọc nhạc hoà với tiếng đàn, nếu chỗ nào sai Gv hướng dẫn và đàn lại cho hs nghe để sửa. - Hs thực hiện. - Hs nhận nhận - Tiến hành tương tự với các câu còn lại. biết và đọc. Gv đàn.- Nhận biết từng câu và TĐN: Gv dùng nhạc cụ đàn giai điệu một số nốt nhạc đầu tiên của mỗi câu, yêu cầu Hs nhận biết đó là câu số mấy và hãy TĐN đầu đủ cả câu. - Gv đàn ví dụ: - Hs nghe. - Hs đọc nhạc kết hợp gõ phách theo nhịp 2 4 . - Hs thực hiện. Gv hướng dẫn. Gv điều khiển. Gv ®iÒu khiÓn. - Hs ghép lời ca. Gv thuyết trình * Tập hát lời ca: - Hs lắng nghe Chia lớp thành 2 nửa: Nửa lớp TĐN và gõ tiết tấu, nửa còn lại hát lời và gõ nhịp. Tập riêng cho từng bên để các em nắm vững nhiệm vụ rồi mới ghép hai bên với nhau. Sau đó đổi lại Gv nhận xét về ưu điểm, nhược điểm của từng bên, nhắc Hs TDN và hát lời nhẹ nhàng. * Liên hệ lồng gép, giáo dục học sinh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh. Chủ tịch Hồ Chí Minh trọn đời phấn đấu, hi sinh vì sự nhiệp giải phóng dân tộc, vì nhân dân, vì Tổ quốc GV: Nguyễn Thị Thanh Tân -5- Âm nhạc lớp 8 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng Năm học 2013-2014 Việt Nam. Người luôn quan tâm, chăm sóc, dành nhiều tình cảm cho thiếu niên, nhi đồng. Các em thiếc niên, nhi đồng trên khắp mọi miền đất nước luôn tỏ lòng kính yêu và biết ơn vô hạn đối với Bác. Bác như vì sao “ tỏa sáng khắp nơi nơi” Gv hướng dẫn. - Hs trình bày. Gv đệm đàn và bắt nhịp. - Hs thực hiện. - Tập đọc nhạc và hát lời: Gv chia lớp thành hai nửa, một nửa TĐN và hát lời, nửa còn lại gõ đệm theo âm hình tiết tấu sau: - Cả lớp cùng nhau thực hiện TĐN và hát lời khoảng 1-2 lần theo sự chỉ huy của Gv. 4) Củng cố ( 5 phút ) Gv hướng dẫn. * Tập lối hát đối đáp: - Hs tập hát đ/đáp. - Chọn hai Hs một nữ và một nam lên bảng trình bày lối hát đối đáp. Gv nhận xét- xếp loại 2 Hs. - Hs tr×nh bµy. Gv đàn. - Hs nữ hát câu 1 và 3. Hs nam hát câu 2 và 4. Gv chỉ định. - Hướng dẫn Hs làm bài tập ở SGK. Gv nhắc nhở 5) Dặn dò Học thuộc bài cũ, chuẩn bị bài mới Hs nghe để thực hiện ở nhà Nhận xét tiết học Rút kinh nghiệm: GV: Nguyễn Thị Thanh Tân -6- Âm nhạc lớp 8 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng TiÕt 3: ¤n tËp bµi h¸t: Ôn tập Tập đọc nhạc: Năm học 2013-2014 MÙA THU NGÀY KHAI TRƯỜNG Ngày soạn: 01/9/2012 TĐN số 1 Ngày dạy: 03/9/2012 Âm nhạc thường thức: NHẠC SĨ TRẦN HOÀN VÀ BÀI HÁT: "MỘT MÙA XUÂN NHO NHỎ" I- Mục tiêu: 1. Kiến thức : Tập rèn kỹ năng hát theo tay chỉ huy của giáo viên. 2. Kỹ năng : Ôn luyện bài TĐN số 1 "Chiếc đèn ông sao". 3. Giáo dục : Cho các em nghe bài Một mùa xuân nho nhỏ của nhạc sĩ Trần Hoàn và biết được những nét chính về cuộc đời hoạt động âm nhạc của tác giả. II- Giáo viên chuẩn bị: - Phân chia câu để Hs tập hát đối đáp. - Tập thể hiện hát đuổi bài hát với đàn phím điện tử. - Một vài hình ảnh về nhạc sĩ Trần Hoàn. GV: Nguyễn Thị Thanh Tân -7- Âm nhạc lớp 8 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng Năm học 2013-2014 - Đàn phím điện tử, băng đĩa, đài. III- Tiến trình dạy học: Hoạt động của GV Nội dung Hoạt động của HS 1) ổn định tổ chức ( 1P) Gv kiểm tra sĩ số Lớp trưởng b/cáo 2) Bài cũ: Kiểm tra đan xen. 3) Nội dung bài: Gv ghi bảng. Nội dung 1: Ôn tập bài hát. (10P) - Hs ghi bài. Mùa thu ngày khai trường Gv đàn. - Cho Hs luyện thanh âm Mi-Ma-Mi. - Hs luyện thanh. Gv đệm đàn. - Gv đệm đàn cho Hs hát lại cả bài. - Hs hát 2 lần. Gv điều khiển. - Mở phần đệm và giai điệu ghi sẵn ở đàn bắt nhịp cho Hs hát kết hợp với múa phụ hoạ. - Hs hát kết hợp múa phụ hoạ. Gv hướng dẫn. - Hs thực hiện. - Chia lớp thành 2 nhóm, hướng dẫn hát đuổi: Đoạn a: Cả lớp cùng hát. Đoạn b: Hát đuổi: Bè 1: Mùa thu ơi… 2: ……. thu… Bè Mùa Khi kết thúc bài, hai bè hát theo nhạc ở hai khuông trên (Đô) Gv kiểm tra. - Hs trình bày. - Kiểm tra một vài Hs hát. Gv nhận xét- cho điểm . Gv ghi bảng. Nội dung 2: Ôn tập TĐN số (12 P.) - Hs ghi bài. Chiếc đèn ông sao. Gv treo b/phụ. - Treo bảng phụ và đàn giai điệu bài TĐN cho Hs nghe Gv đàn. - Hs đọc gam. Gv đàn cao độ - Hs luyện. - Hs nghe lại giai điệu. - Hs đọc gam Đô trưởng. - Hs luyện cao độ bài TĐN theo đàn. Gv đàn g/ điệu. - Hs đọc giai điệu bài TĐN kết hợp gõ phách. Gv hướng dẫn. - Đọc kết hợp đánh nhịp . - Hs thực hiện. Gv chỉ định và hướng dẫn. - Chỉ định một vài Hs khá đọc bài TĐN, Gv chỉ ra chỗ còn chưa đạt và hướng dẫn các em sửa sai (nếu có). - Hs trình bày. GV: Nguyễn Thị Thanh Tân 2 4 -8- - Hs đọc +gõ phách. Âm nhạc lớp 8 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng Gv điều khiển. Năm học 2013-2014 - Chia lớp thành 3 tổ: Tổ một đọc nhạc, tổ hai hát lời, tổ 3 gõ nhịp. Sau đổi ngược lại. - Hs thực hiện. Gv đàn. - Cả lớp cùng trình bày lại bài hát kết hợp đánh nhịp. - Hs đọc nhạc hát lời. Gv chỉ định. - Gọi một số Hs trình bày bài TĐN hoàn chỉnh- Gv nhận xétcho điểm . - Hs trình bày. Gv ghi bảng. Nội dung 3: Âm nhạc thường thức:( 16 P) - Hs ghi bài. Nhạc sĩ Trần Hoàn và bài hát: Một mùa xuân nho nhỏ. Gv điều khiển. - Ôn lại một số kiến thức trong nội dung âm nhạc thường thức ở lớp 7. Gv hỏi. - Hs trả lời. - Hs thực hiện. ? Bản giao hưởng đầu tiên của Việt Nam tên là gì? Ai là tác giả?(Đó là bản Quê hương của n sĩ Hoàng Việt). ? Vở nhạc kịch đầu tiên của Việt Nam tên là gì? Ai là tác giả?(Đó là vở Cô Sao của nhạc sĩ Đỗ Nhuận) ? Ai là tác giả bài hát Đường chúng ta đi? (Nhạc sĩ Huy Du). Gv ghi bảng. - Hs ghi bài. a) Giới thiệu về nhạc sĩ Trần Hoàn. Gv chỉ định. - Đọc giới thiệu về nhạc sĩ ở SGK. Gv treo ảnh và giới thiệu tóm tắt. - Hs quan sát và ghi nhớ. - Hs đọc. - Nhạc sĩ Trần Hoàn tên thật là Nguyễn Tăng Hích (còn có bút danh là Hồ Thuận An). Sinh năm 1928 ở Hải LăngQuảng Trị. Nguyễn là Bộ trưởng Bộ VHTT. - Ca khúc nổi tiếng: Lời người ra đi, Lời Bác dặn…. xa, Giữa mạc tư khoa…..dặm… GV: Nguyễn Thị Thanh Tân -9- Âm nhạc lớp 8 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng Năm học 2013-2014 - Ông được Nhà nước trao tặng giải thưởng HCM. - Nhạc sĩ Trần Hoàn mất ngày 23/11/2003 tại Hà Nội. - Gv thực hiện. - Hs nghe. - Cho Hs nghe trích đoạn bài "Lời người ra đi, Lời Bác dặn….xa. b) Bài hát: Gv giới thiệu. Một mùa xuân nho nhỏ. - Bài hát phổ nhạc vào năm 1980. Viết ở nhịp điệu phóng khoáng, trong sáng và sâu lắng. 6 8 với giai - Hs nghe ghi nhớ. Gv ®iÒu khiÓn. - Cho Hs nghe đĩa bài hát "Một mùa xuân nho nhỏ. - Hs nghe hát thầm. Gv gợi ý. ? Hs phát biểu những điều cảm nhận sau khi được nghe bài hát? - Hs phát biểu. 4) Củng cố :( 6 p) Gv điều khiển. - Cho Hs nghe lại bài hát Một mùa xuân nho nhỏ. - Hs nghe. Gv đàn. - Ôn lại bài hát Mùa thu … trường và đọc TĐN số 1. - Hs ôn tập 5) Dặn dò: (1 P) - Ôn lại những nội dung và kiến thức đã học. - Chuẩn bị tiết học sau. Nhận xét tiết học Rút kinh nghiệm: TiÕt 4: TUẦN4 Ngày soạn: 08/9/2012 Häc h¸t: Bµi: LÝ DĨA BÁNH BÒ Ngày dạy: 10/9/2012 ( Dân ca Nam Bộ ) I- Mục tiêu: 1. Kiến thức : Học sinh hát đúng giai điệu và lời ca bài hát Lý dĩa bánh bò. 2. Kỹ năng: Thông qua bài hát Hs hiểu biết thêm về dân ca Nam Bộ. 3. Thái độ : Tập cho Hs làm quen với cách thể hiện tính chất vui- dí dỏm của bài hát diệu lý của Nam Bộ . II- Giáo viên chuẩn bị: - Gv tìm hiểu một số nét về dân ca Nam bộ và nội dung bài hát. - Bản độ hành chính Việt Nam. - Đĩa nhạc, đàn phím điện tử, máy nghe nhạc. GV: Nguyễn Thị Thanh Tân -10- Âm nhạc lớp 8 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng Năm học 2013-2014 III- Tiến trình dạy học: Hoạt động của GV Hoạt động Nội dung của HS 1) ổn định tổ chức: (1p) Gv kiểm tra sĩ số Lớp trưởng b/cáo 2) Bài cũ: Kiểm tra đan xen trong giờ. Gv ghi bảng. - Hs nghe. Gv treo b¶n ®å Gv tr×nh bµy. Giíi thiÖu mét sè nÐt vÒ d©n ca Nam bé. Gv giíi thiÖu. Gv giíi thiÖu. Gv ®iÒu khiÓn. Gv chØ ®Þnh. Gv gi¶i thÝch. Gv ®µn. Gv chia c©u Gv híng dÉn. Gv ®µn tõng c©u. Gv híng dÉn. Gv ®µn. Gv ®Öm ®µn. Gv ®iÒu khiÓn. Gv thùc hiÖn vµ yªu cÇu. Gv yªu cÇu. Gv chØ ®Þnh. Gv gîi ý Gv ®iÒu khiÓn. 3) Nội dung bài: ( 25 p ) Học hát bài :Lý dĩa bánh bò Dân ca Nam Bộ - Treo b¶n ®å lªn b¶ng gäi Hs lªn chØ vïng Nam Bé tRªn b¶n ®å. - Hs ghi bài. - H¸t trÝch ®o¹n bµi Lý c©y b«ng, Lý ngùa «, Lý con qu¹. - Hs nghe c¶m nhËn. - Hs quan s¸t vµ thùc hiÖn. * Giíi thiÖu bµi h¸t: Bµi Lý dÜa b¸nh bß ®îc h×nh thµnh - Hs theo dâi. tõ hai c©u th¬: Hai tay bng dÜa b¸nh bß GiÊu cha, giÊu mÑ cho trß ®i thi. - Lêi bµi h¸t gîi lªn h×nh ¶nh c« g¸i tèt bông, th¬ng anh häc trß nghÌo ë trä, nªn dÊu cha mÑ mang dÜa b¸nh bß tíi cho anh. - Cho Hs nghe mÉu bµi h¸t qua ®Üa 1-2 lÇn. - Gäi Hs ®äc lêi ca. Tõ "dÜa" lµ tiÕng Nam Bé, B¸nh bß lµ mét lo¹i b¸nh lµm b»ng bét g¹o. - Cho Hs luyÖn thanh khëi ®éng giäng theo mÉu ©m Mi. - Chia bµi h¸t thµnh tõng c©u ng¾n. * TËp h¸t: - §µn tõng c©u 2-3 lÇn cho Hs nghe sau ®ã ®µn l¹i 1 lÇn vµ b¾t nhÞp cho Hs h¸t. - Khi Hs h¸t Gv nh¾c Hs chó ý nh÷ng chç cã nèt mãc ®¬n chÊm d«i ®i víi nèt mãc kÐp vµ chç cã ®¶o ph¸ch. - T¬ng tù nh vËy víi nh÷ng c©u cßn l¹i. - Hs h¸t lêi ca theo giai ®iÖu ®µn. Gv nghe ph¸t hiÖn chç sai, híng dÉn Hs söa l¹i. - §Öm ®µn b¾t nhÞp Hs h¸t bµi 2 lÇn. - Cho Hs h¸t kÕt hîp gâ theo nhÞp. -b¾t nhÞp cho Hs h¸t bµi hai lÇn kÕt hîp nhón theo nhÞp. - Hs nghe. - Hs ®äc. - Hs nghe ghi nhí. - Hs tù chän nhãm 2 Hs, luyÖn tËp vµ lªn tr×nh bµy bµi h¸t . Gv nhËn xÐt tõng nhãm. - ChØ ®Þnh mét sè Hs tr×nh bµy bµi h¸t, Gv nhËn xÐt vµ cho ®iÓm . 4) Cñng cè: ( 16 p) - Gîi ý Hs tr¶ lêi c©u hái 1, 2 ë SGK. - Gi¸o viªn ®Öm ®µn cho häc h¸t bµi h¸t theo tæ, nhãm c¸ nh©n h¸t kÕt hîp vç tay theo nhÞp cña bµi h¸t . 5) DÆn dß ( 3 p ) - ¤n l¹i nh÷ng néi dung vµ kiÕn thøc ®· häc h«m nay. - Hs th¶o luËn, luyÖn tËp vµ tr×nh bµy. - Hs tr×nh bµy. GV: Nguyễn Thị Thanh Tân -11- - Hs luyÖn thanh. - Hs theo dâi. - Hs thùc hiÖn. - Hs tËp h¸t. - Hs ghi nhí vµ thùc hiÖn - Hs nèi c¸c c©u theo g/®iÖu ®µn. - Hs h¸t. - Hs h¸t, gâ nhÞp. - Hs thùc hiÖn. - Hs lµm bµi tËp. - Hs h¸t kÕt hîp gâ ph¸ch. Âm nhạc lớp 8 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng Năm học 2013-2014 - ChuÈn bÞ tiÕt häc sau. Rút kinh nghiệm: TUẦN 5 TiÕt 5: ¤n tËp bµi h¸t: LÝ DĨA BÁNH BÒ Nhạc lý: Ngày soạn: 15/9/2012 Ngày dạy: 17/9/2012 Gam thứ, giọng thứ. Tập đọc nhạc: TĐN số 2. I- Mục tiêu: 1. Kiến thức :Hs biết thể hiện bài hát Lý dĩa bánh bò với tính chất vui, dí dỏm. 2. Kỹ năng: Học sinh nhận biết được cấu tạo gam thứ, giọng thứ. 3. Thái độ : Làm quen với bài TĐN giọng La thứ. II- Giáo viên chuẩn bị: - Gv tập thể hiện thành thạo bài :Lý dĩa bánh bò. - Chuẩn bị bản nhạc, bài hát viết ở giọng thứ. - Chép bài TĐN số 2 ra bảng phụ. - Đàn phím điện tử. III- Tiến trình dạy học: Hoạt động Hoạt động Nội dung của GV của HS 1) ổn định tổ chức: ( 1phút ) Gv kiểm tra sĩ số. Lớp trưởng b/cáo 2) Bài cũ: Kiểm tra đan xen. GV: Nguyễn Thị Thanh Tân -12- Âm nhạc lớp 8 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng Năm học 2013-2014 3) Nội dung bài: Gv ghi bảng. Nội dung 1: (10 p ) Ôn tập bài hát Lý dĩa bánh bò - Hs ghi vở. Gv đàn. - Hs luyện thanh âm: Mi-Ma-Mu. - Hs luyện thanh. Gv đệm đàn. - Hs hát. - Hs hát bài 2 lần. Gv điều khiển. -Giáo viên đệm đàn và bắt nhịp cho các em hát . Gv hướng dẫn. - Cho Hs đứng hát kết hợp vận động (nhún theo nhịp). - Hs thực hiện. - Cho Hs hát kết hợp gõ đệm theo phách, theo nhịp. - Hs hát kết hợp nhún theo nhịp. - Hs hát gõ đệm phách, nhịp. Gv hướng dẫn. - Hướng dẫn Hs tập thể hiện một vài động tác khi hát. - Hs thực hiện. Gv chia nhóm. - Chia Hs thành 4 nhóm luyện tập. - Hs luyện tập. Gv điều khiển. - Hs biểu diễn. - Mở phần đệm ghi sẵn ở đàn gọi lần lượt từng nhóm lên biểu diễn. Gv nhận xét từng nhóm. Gv chỉ định. - Gọi một số Hs lên trình bày bài hát kết hợp thể hiện động tác phụ hoạ. Gv nhận xét- xếp loại. Gv ghi bảng. Nội dung 2: (9 phút ) Nhạc lý: Gam thứ, giọng thứ. - Hs trình bày. - Hs ghi bài. Gv thuyết trình. - Hs nghe. - Hầu hết các bài hát và bản nhạc các em biết, được viết trên hai hệ thống giọng trưởng và thứ. Bài hát viết ở giọng trưởng thường mang tính chất sôi nổi, tươi sáng, bài viết ở giọng thứ thường diễn tả sự du dương, tha thiết (điều này cũng có tính tương đối và còn phụ thuộc vào tốc độ của bản nhạc). Gv Minh hoạ bằng - Gv đàn gam Đô trưởng cho Hs nghe. cách đánh đàn. - Gv đàn tiếp gam La thứ cho Hs nghe rồi gợi ý cho Hs nhận xét: Giọng La thứ có màu sắc êm dịu hơn so với giọng trưởng. - Hs nghe và cảm nhận tính chất của 2 giọng. Gv đàn. - Hs nghe. - Gv đàn bài hát viết ở giọng trưởng: "Chú chim nhỏ dễ thương". - Bài hát viết ở giọng thứ: "Xuân về trên bản", Ca-chiu-sa". Gv giải thích. - Hs theo dõi. GV: Nguyễn Thị Thanh Tân -13- Âm nhạc lớp 8 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng Năm học 2013-2014 - Giọng trưởng và giọng thứ khác nhau ở công thức cấu tạo (biểu hiện về mặt cao độ) công thức giọng trưởng là: I II V VI III IV VII (I) Gv viết lên bảng. - Công thức giọng thứ là: I Gv giải thích. II III IV V VI - Hs ghi nhớ. VII I - Dấu hiệu để nhận ra bản nhạc viết ở giọng La thứ là bản nhạc không có hoá biểu và kết thúc ở nốt La. - Hs nhắc lại. (Âm ổn định nhất trong gam gọi là âm chủ) Gv đưa ra ví dụ. - Ví dụ bài TĐN số 7 "Quê hương" (SGK7). - Hs quan sát. Gv hỏi. ? Bài TĐN được viết ở giọng gì? Giải thích? (Bài TĐN số 7 được viết ở giọng La thứ, âm chủ là nốt La, hoá biểu không có dấu thăng, giáng, nốt kết thúc của bài là nốt La). Gv đàn. - Hs nghe cảm nhận. - Hs trả lời. - Đàn giai điệu bài "Quê hương" giọng La thứ, cho Hs nghe. Gv củng cố. - Củng cố lại về gam thứ, giọng thứ. - Hs ghi nhớ. Gv ghi bảng. Nội dung 3 (20 p ) Tập đọc nhạc: TĐN số 2. - Hs ghi vở. Trở về Su-Ri-En-Tô (trích). Bài hát I-ta-li-a. Gv giới thiệu. - Bài Trở về Su-ri-en-tô do nhạc sĩ người I-ta-li-a viết vào khoảng cuối thế kỷ 17. Người dân I-ta-li-a yêu thích và coi nó như một bài dân ca. - Hs nghe. Gv hướng dẫn. - Bài TĐN là đoạn đầu của bài hát Trở về Su-ri-en-tô. Đoạn nhạc gồm 4 câu, mỗi câu hai ô nhịp. - Hs quan sát. Gv treo bảng phụ. - Bảng phụ chép bài TĐN số 2. - Hs quan sát. Gv hỏi. ? Bài TĐN được viết ở giọng gì? (Giọng La thứ). - Hs trả lời. ? Cao độ gồm những nốt nào? (La-Si-Đô-Rê-Mi-Pha) ? Về trường độ? (Sử dụng hình nốt đen, móc đơn, nốt trắng, lặng đen). Gv hướng dẫn. - Âm hình tiết tấu chính trong bài. - Hs ghi nhớ. đơn , đơn, đơn , đơn , đơn, đơn , đen , đen, lặng Gv điều khiển. - Cho Hs đọc và gõ hình tiết tấu Tập đọc nhạc. Gv ghi bảng và Tiết tấu 3/4 hướng dẫn. - Hs thực hiện. - Hs thực hiện. Miệng đọc: đơn đơn đơn đơn đơn đơn đen đen (lặng) Gv ®µn gam La thø. Gõ phách: + + + + + + + + + + - Gv cho Hs luyÖn gam La thø ®i lªn, xuèng. GV: Nguyễn Thị Thanh Tân -14- - Hs luyÖn gam. Âm nhạc lớp 8 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng Năm học 2013-2014 Gv chØ ®Þnh. - Hs ®äc tªn nèt. - §äc tªn nèt nh¹c tõng c©u. Gv híng dÉn. * TËp ®äc nh¹c tõng c©u: Gv ®µn. - §µn giai ®iÖu tõng c©u 2-3 lÇn, Hs l¾ng nghe sau ®ã ®äc nh¹c hoµ víi tiÕng ®µn. - Gv tËp kü c©u 1, ®©y lµ c©u Hs thêng ®äc sai, ®Æc biÖt ë nèt Rª. Gv yªu cÇu. - TËp xong hai c©u, Gv cho Hs ®äc nèi liÒn hai c©u, sau ®ã ghep lêi h¸t. Gv chØ ®Þnh. - Gäi hai Hs ngåi gÇn nhau ®øng t¹i chç, mét Hs ®äc hai c©u, em cßn l¹i h¸t lêi. - Gv nhËn xÐt vµ híng dÉn Hs thùc hiÖn l¹i chç cha ®¹t. Gv yªu cÇu. - TËp tiÕp hai c©u vµ Gv cho Hs ®äc nèi liÒn hai c©u sau ®ã ghÐp lêi h¸t. Gv ®µn giai ®iÖu. - Cho Hs ®äc nh¹c c¶ ®o¹n theo ®µn. Gv chia nhãm. - Chia Hs thµnh 4 nhãm luyÖn tËp. Gv yªu cÇu. - Mét nöa líp ®äc nh¹c, ®ång thêi nöa kia h¸t lêi, sau ®ã ®æi l¹i phÇn tr×nh bµy. Gv híng dÉn. Cho Hs ®äc nh¹c kÕt hîp gâ ph¸ch. Gv chØ ®Þnh. Gv ®iÒu khiÓn. Gv ®iÒu khiÓn. Gv gîi ý. Gv ®iÒu khiÓn. Gv c¨n dÆn. - Gäi 4 Hs thùc hiÖn. 1 Hs ®äc nh¹c 2 c©u ®Çu, 1 Hs ®äc 2 c©u cuèi. 1 Hs h¸t lêi 2 c©u ®Çu, 1 Hs h¸t lêi 2 cÊu cuèi. - TiÕp tôc cho Hs tr×nh bµy nh vËy. Gv nhËn xÐt vµ híng dÉn Hs söa chç cha ®¹t. 4) Cñng cè: 5 phót - Më phÇn ®Öm ghi s½n ë ®µn b¾t nhÞp chØ huy cho Hs l¹i bµi Lý dÜa b¸nh bß. - Gîi ý Hs tr¶ lêi c©u hái ë SGK. Bµi h¸t "Chim s¬n ca" giäng Emoll, "Ai yªu nhi §«ng" giäng D-moll… - LÊy tinh thÇn xung phong Hs tr×nh bµy bµi T§N sè 2. Gv nhËn xÐt- xÕp lo¹i. *Trß ch¬i: §µn bÊt kú mét c©u nh¹c trong bµi cho Hs nhËn biÕt vµ ®äc lªn c©u ®ã. 5) DÆn dß: ( 1phót ) - ¤n l¹i nh÷ng néi dung vµ kiÕn thøc ®· häc h«m nay. - Lµm bµi tËp ë SGK- Trang 15. - ChuÈn bÞ tiÕt häc sau. - Hs thùc hiÖn. - Hs tËp ®äc tõng c©u. - Hs lu ý. - Hs tr×nh bµy. - Hs thùc hiÖn. - Hs tËp 2 c©u cßn l¹i. - Hs ®äc. - Hs luyÖn tËp. - Hs thùc hiÖn. - Hs ®äc nh¹c kÕt hîp gâ ph¸ch. - Hs tr×nh bµy. - Hs thùc hiÖn. - Hs h¸t 1-2 lÇn. - Hs chó ý. - Hs tr×nh bµy. - Hs ghi nhí. Rút kinh nghiệm: Ngày soạn: 22/09/2012 TiÕt 6 : ¤n tËp bµi: LÝ DĨA BÁNH BÒ Ngày dạy: 24/09/2012 Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 2. GV: Nguyễn Thị Thanh Tân -15- Âm nhạc lớp 8 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng Năm học 2013-2014 Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Hoàng Vân và bài hát Hò kéo pháo. I- Mục tiêu: 1. Kiến thức : Tập thể hiện bài hát Lý dĩa bánh bò, từng nhóm trình bày, cá nhân. 2. Kỹ năng: Ôn lại bài TĐN số 2 để Hs làm quen với giọng La thứ. 3. Giáo dục : Hs hiểu biết sơ lược về cuộc đời, sự nghiệp âm nhạc của nhạc sĩ Hoàng Vân và bài hát Hò kéo pháo. II- Giáo viên chuẩn bị: - Tập thể hiện bài hát Lý dĩa bánh bò. - Ảnh nhạc sĩ Hoàng Vân. - Đĩa nhạc bài Hò kéo pháo. - Tập hát và đệm đàn. - Đàn, đầu đĩa, đài. III- Tiến trình dạy học: Hoạt động Hoạt động Nội dung của GV của HS 1) ổn định tổ chức: ( 1phút ) Gv kiểm tra sĩ số Lớp trưởng b/cáo 2) Bài cũ: Kiểm tra đan xen trong giờ. 3) Nội dung bài: Gv ghi bảng. Nội dung 1: ( 10 p) Ôn bài hát :Lý dĩa bánh bò. Gv điều khiển. -Thể hiện bài hát theo sự chỉ huy của Gv. - Hs ghi bài. - Mở phần đệm ghi sẵn ở đàn chỉ huy cho Hs hát. Thể hiện tính chất vui, hóm hỉnh của bài hát. Gv đàn. - Cho Hs hát lời cũ và lời mới kết hợp gõ phách. - Hs hát. Gv chỉ định. - Gọi từng nhóm, cá nhân trình bày chủ đề của mình theo lời mới và cũ. - Từng nhóm và cá nhân trình bày 1- Chủ đề về mái trường, thầy cô. 2- Chủ đề về học tập. 3- Chủ đề về gia đình, quê hương. Gv nhận xét. - Gv nhận xét từng nhóm, cá nhân và xếp loại Hs đặt lời và trình bày tốt. - Hs ghi nhớ. Gv ghi bảng. Nội dung 2: (10 phút )Ôn tập Tập đọc nhạc - Hs ghi bài. Gv đặt câu hỏi. ? Bài TĐN được viết ở nhịp mấy? (nhịp ? Khái niệm về nhịp 3 4 3 4 ) - Hs trả lời. ? - Nhịp 34 mỗi nhịp có 3 phách, giá trị mỗi phách băng một nốt đen. Phách thứ nhất là phách mạnh, hai phách sau là phách nhẹ. ? Tập đọc nhạc số 2 được viết ở giọng gì? GV: Nguyễn Thị Thanh Tân -16- Âm nhạc lớp 8 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng Năm học 2013-2014 - Giọng La thứ. ? Tại sao gọi là giọng La thứ? - Vì âm chủ là nốt La, hoá biểu không có dấu #, b. Gv đàn. - Đàn gam Đô trưởng và La thứ cho Hs nghe và luyện đọc. - Hs luyện gam. Gv đàn giai điệu . - Hs đọc nhạc theo đàn kết hợp đánh nhịp. Hs đọc nhịp. kết+đánh Gv chỉ định. - Gọi một số Hs đọc bài như cách trên. - Hs trình bày. - Gọi một vài Hs đọc nhạc, hát lời, Gv nhận xét. Gv hướng dẫn. - Hs thực hiện. - Khi đọc bài TĐN cần thể hiện đúng sắc thái tình cảm của bài của bài, ngân nghỉ đúng nhịp 34 . Gv điều khiển. - Chia Hs thành 2 tổ: Tổ 1 đọc nhạc. - Hs thực hiện. Tổ 2 hát lời Sau đổi ngược lại. Gv nhận xét cả 2 tổ. Gv ghi bảng. Nội dung 3: ( 20 phút ) Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Hoàng Vân và bài hát Hò kéo pháo. Gv treo ảnh lên - Treo ảnh nhạc sĩ Hoàng Vân lên bảng. bảng. Gv giới thiệu. - Hs ghi bài. - Hs quan sát. - Hs nghe. 1) G/thiệu về cuộc đời và s/nghiệp của ông: - Nhạc sĩ Hoàng Vân tên thật là Lê Văn Ngọ (có bút danh Y-na), sinh năm 1930 tại Hà Nội. Tham gia hoạt động kháng chiến chống thực dân Pháp khi còn nhỏ. - Bài hát nổi tiếng: Quảng Bình quê ta ơi, Hò kéo pháo, Bai ca người Gv nhân dân… - Ca khúc thiếu nhi: Ca ngợi Tổ quốc, Em yêu trường em, Mùa hoa phượng nở… GV: Nguyễn Thị Thanh Tân -17- Âm nhạc lớp 8 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng Năm học 2013-2014 - Nhạc sĩ Hoàng Vân được Nhà nước trao tặng giải thưởng HCM về VHNT. -Hs ngheGv - Cho Hs nghe trích đoạn 1 số bài hát trên. điều khiển. - Hs nghe. Gv giới thiệu. 2) Bài hát: Hò kéo pháo. -Hát cho học - Giới thiệu hoàn cảnh ra đời của bài hát như SGK. sinh nghe một số trích đoạn - Hs nghe. Gv thực hiện - Hs trả lời. Gv điều khiển. - Cho Hs nghe bài hát "Hò kéo pháo" qua đĩa 1-2 lần. Gv điều khiển. ? - Cho Hs nghe lại 1 lần. Em có cảm nhận gì khi nghe bài hát Hò kéo pháo. - Hs nghe. - Hs nghe, cảm nhận. ? Thông qua n/dung bài hát nói lên điều gì? Gv hỏi. Gv hỏi. ? Bài hát Hò kéo pháo thuộc thể loại gì? (Lao động) - Hs trả lời. ? Bài hát ra đời vào hoàn cảnh nào? Gv giới thiệu. Gv ®iÒu khiÓn. - G thiệu bài Hò kéo pháo theo sự hiểu biết của mình. - Cho Hs nghe bµi h¸t qua ®Üa vµ h¸t cïng - Hs nghe ghi nhớ. - Hs h¸t hoµ theo. 4) Củng cố:( 4 phút ) Gv điều khiển. - Hs hát. - Cho Hs hát lại bài "Lý dĩa bánh bò " - Ôn lại bài TĐN số 2 kết hợp đánh nhịp. 5) Dặn dò: ( 1 phút ) Gv căn dặn. - Ôn lại những nội dung đã học. - Hs thực hiện. - Làm bài tập số 1, 2 ở SGK. Rút kinh nghiệm: NS:28/09/2012-NS:01/10/2012 Tiết 7: ÔN TẬP I- Mục tiêu: 1. Kiến thức : Học sinh hát đúng giai điệu và thuộc lời ca hai bài hát "Mùa thu ngày khai trường" và "Lý dĩa bánh bò". 2. Kỹ năng: Hiểu cấu tạo gam thứ và bản nhạc viết theo giọng thứ. GV: Nguyễn Thị Thanh Tân -18- Âm nhạc lớp 8 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng Năm học 2013-2014 - Đọc đúng bài TĐN số 1, số 2. II- Giáo viên chuẩn bị: - Đĩa nhạc, đàn phím điện tử, máy nghe. - Nắm vững kiến thức bài dạy. III- Tiến trình dạy học: Hoạt động Hoạt động Nội dung của GV của HS 1) ổn định tổ chức: Gv kiểm tra sĩ số Lớp trưởng b/cáo 2) Bài cũ: Kiểm tra đan xen trong giờ. 3) Nội dung bài: Gv ghi bảng. Nội dung 1: (15 phút ) Ôn tập hai bài hát: 1- Ôn hát: Gv đàn. - Hs ghi bài. Mùa thu ngày khai trường. - Hs nghe, nhận biết và hát. - Gv đàn câu hát cuối của bài Mùa thu ngày khai trường cho Hs nghe và nhận biết câu hát đó trong bài hát nào và hãy hát lên. Gv điều khiển. - Mở phần đệm ghi sẵn ở đàn bắt nhịp cho Hs hát bài "Mùa thu nagỳ khai trường". Gv sửa những chỗ hát sai. Gv điều khiển. - Hs biểu diễn. - Hs thực hiện. - Tổ chức cho từng nhóm biểu diễn (kết hợp một số động tác phụ hoạ). Gv hỏi. ? Trong bài "Mùa thu ngày khai trường" ở đoạn b những câu hát nào còn có tiết tấu giống nhau? Gv chỉ định. - Hs trả lời. - Hs trả lời. - Gọi một số Hs lên biểu diễn bài hát kết hợp múa phụ hoạ. Gv nhận xét- xếp loại. 2- Ôn hát: Lý dĩa bánh bò. Gv đàn. - Đàn bất kỳ một câu hát trong bài Lý dĩa bánh bò cho Hs nhận biết câu hát đó trong bài nào? Dân ca ở vùng Miền nào? - Tương tự ôn tập như bài hát tRên. - Hs nhận biết và trả lời. Gv kiểm tra. - Gọi một số Hs lên biểu diễn bài hát Lý dĩa bánh bò. Gv nhận xét- xếp loại. - Hs trình bày. Gv ghi bảng. Nội dung 2: ( 10 phút ) Ôn tập về nhạc lý: - Hs ghi bài. Gv hỏi. ? Hãy lập công thức cấu tạo gam thứ? - Hs làm bài tập. Công thức: I II III IV V VI VII I. GV: Nguyễn Thị Thanh Tân -19- Âm nhạc lớp 8 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng Năm học 2013-2014 ? ? Tìm một vài bài hát giọng thứ đã học? - Bài Ca-chiu-sa, Mái trường mến yêu, TĐN Quê Hương … Gv đàn. - Hs nghe và cảm nhận. - Gv đàn 1-2 giai điệu giọng thứ và 1-2 giai điệu giọng trưởng để Hs cảm nhận và phát biểu, nhận xét tính chất khác nhau của giọng trưởng và thứ? - Giọng thứ có màu sắc êm dịu hơn so với giọng trưởng. Gv đọc bài tập. ? Hãy viết một đoạn nhạc ở giọng La thứ? Gồm 16 ô nhịp 3 4 ? - Hs làm bài. Gv nhận xét- xếp loại. - Gv nhận xét sau mỗi lần Hs tra lời câu hỏi mà Gv đã ra; nhận xét một số Hs viết nhạc. Xếp loại một số Hs. - Hs ghi nhớ. Gv ghi bảng. Nội dung 3: ( 18 phút ) Ôn tập đọc nhạc: - Hs ghi bài. 1- Ôn TĐN số 1: Chiếc đèn ông sao. Gv đàn. - Hs đọc bài. - Đàn giai điệu bài TĐN số 1 cho Hs nhớ lại và sau đó bắt nhịp cho Hs đọc tập thể. Gv chia nhóm. - Chia lớp làm 3 nhóm: Nhóm 1 đọc nhạc - Hs thực hiện. Nhóm 2 hát lời Nhóm 3 đánh nhịp Sau đổi lại ngược lại. Gv nhận xét cả 3 nhóm. Gv kiểm tra. - Kiểm tra một số Hs đọc bài TĐN số 1 kết hợp đánh nhịp . 3 4 - Hs trình bày. 2- Ôn TĐN số 2: Trở về Su-ri-en-tô. Gv đàn. - Hs nhận biết và đọc. - Đàn bất kỳ một câu nhạc trong bài TĐN số 2 cho Hs nhận biết và đọc lên câu nhạc đó. - Tương tự như cách ôn tập bài TĐN số 1. Gv kiểm tra. - Kiểm tra lần lượt với những Hs còn lại chưa kiểm tra. Đọc bài TĐN số 2. - Hs trình bày. Gv phân tích. - Bài TĐN số 1 là giọng Đô trưởng, bài TĐN số 2 là giọng La thứ. - Hs nhận biết. GV: Nguyễn Thị Thanh Tân -20- Âm nhạc lớp 8
- Xem thêm -