Tài liệu Giáo án âm nhạc lớp 8 cả năm_cktkn_bộ 10

  • Số trang: 50 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 39 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Ngày so¹n :Thø 2 Ngµy19Th¸ng 8 N¨m 2013 Ngµy gi¶ng:Thø 3 Ngµy 20 Th¸ng 8 N¨m 2013 TiÕt 1: Häc h¸t bµi Mïa thu ngµy khai trêng I. Môc tiªu: - Häc sinh h¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca bµi h¸t “Mïa thu ngµy khai trêng”. Lu ý tËp h¸t ®óng chç ®¶o ph¸ch vµ nh÷ng dÊu luyÕn trong bµi. - Häc sinh biÕt tr×nh bµy bµi h¸t qua mét vµi c¸ch h¸t tËp thÓ nh h¸t hoµ giäng, h¸t lÜnh xíng, h¸t ®èi ®¸p. - Qua néi dung bµi h¸t, híng c¸c em ®Õn t×nh c¶m yªu mÕn th¸ng n¨m ®i häc, ®Ó nh÷ng kØ niÖm ®Ñp vÒ m¸i trêng sÏ kh¾c s©u trong trÝ nhí c¸c em. II. ChuÈn bÞ - Nh¹c cô quen dïng. - §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi “Mïa thu ngµy khai trêng” III. Lªn líp: 1. æn ®Þnh tæ chøc:KiÓm tra sÜ sè 2. KiÓm tra bµi cò. ? KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña häc sinh. 3. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña gv Néi dung Gi¸o viªn ghi lªn Häc h¸t bµi : b¶ng “Mïa thu ngµy khai trêng” 1. Giíi thiÖu vÒ bµi h¸t vµ t¸c gi¶ : Gi¸o viªn thuyÕt Nh÷ng th¸ng n¨m ®i häc lµ thêi gian rÊt tr×nh ®Ñp trong cuéc ®êi mçi chóng ta. Khi Gi¸o viªn ®iÒu khiÓn thêi gian ®ã tr«i qua, chóng ta míi nhËn thÊy ®iÒu ®ã. H×nh ¶nh vÒ m¸i trêng, vÒ thÇy c« gi¸o, kû niÖm vÒ nh÷ng ngêi Gi¸o viªn hái Gi¸o viªn híng dÉn b¹n th©n sÏ l¾ng ®äng trong t©m trÝ mçi ngêi. Bµi h¸t ®Çu tiªn trong n¨m häc sÏ chia c©u lµm ta nhí vÒ m¸i trêng th©n thuéc trong mét ngµy khã quªn - ngµy khai trGi¸o viªn ®µn Gi¸o viªn híng dÉn êng. 2. Nghe b¨ng h¶t mÉu hoÆc gi¸o viªn tù tr×nh bµy. 3. Chia ®o¹n : Bµi h¸t cã mÊy ®o¹n ? Gi¸o viªn ®µn Gi¸o viªn yªu cÇu Gi¸o viªn chØ ®Þnh Ho¹t ®éng cña trß Häc sinh ghi bµi HS l¾ng nghe Häc sinh nghe vµ c¶m nhËn Häc sinh tr¶ lêi theo SGK Häc sinh luyÖn thanh TËp h¸t tõng c©u Häc sinh tËp h¸t Häc sinh thùc hiÖn Häc sinh tr×nh bµy Chia c©u: §o¹n 1 gåm 2 c©u, mçi c©u 8 nhÞp. §o¹n 2 (§iÖp khóc) gåm 4 c©u, mçi c©u còng cã 8 nhÞp. 4. LuyÖn thanh : 1- 2 phót Häc sinh thùc hiÖn 5. TËp h¸t tõng c©u : GV h¸t mÉu 1 c©u, sau ®ã ®µn giai ®iÖu c©u nµy 2- 3 lÇn, yªu cÇu HS nghe vµ h¸t nhÈm theo Häc sinh tr×nh bµy 1 GV tiÕp tôc ®µn c©u 1 vµ b¾t nhÞp (®Õm Gi¸o viªn ®iÒu 1- 2) cho HS h¸t cïng víi ®µn. khiÓn TËp t¬ng tù víi c¸c c©u tiÕp theo. Khi tËp xong hai c©u th× gi¸o viªn cho h¸t nèi liÒn hai c©u víi nhau. Gi¸o viªn thao t¸c Gi¸o viªn h¸t hai c©u, ®µn giai ®iÖu vµ yªu cÇu HS h¸t cïng víi ®µn. vµ yªu cÇu Gi¸o viªn chØ ®Þnh 1- 2 häc sinh h¸t l¹i hai c©u nµy, tiÕn hµnh d¹y ®o¹n 2 theo c¸ch t¬ng tù. Gi¸o viªn híng dÉn 6. H¸t ®Çy ®ñ c¶ bµi : Nöa líp h¸t ®o¹n 1, nöa kia h¸t ®o¹n 2, råi ®æi ngîc l¹i. 7. Tr×nh bµy bµi h¸t ë møc ®é hoµn chØnh : tèc ®é = 124. §o¹n ®Çu dïng tiÕt tÊu Cha cha cha, ®o¹n ®iÖp khóc Gi¸o viªn chØ ®Þnh chuyÓn sang tiÕt tÊu Bhrumba. ThÓ hiÖn s¾c th¸i : §o¹n 1 bµi h¸t lµ h×nh ¶nh mïa hÌ cßn v¬ng l¹i; c¸c em h¸t víi sù s«i næi, nhiÖt t×nh. §o¹n 2 lµ Gi¸o viªn yªu cÇu h×nh ¶nh mïa thu, cÇn thÓ hiÖn sù tha thiÕt, mªnh mang. H¸t lÇn 1: §o¹n 1 h¸t ®èi ®¸p theo 2 d·y. §o¹n 2 c¶ líp h¸t hoµ giäng. H¶t lÇn 2: §o¹n 1 häc sinh n÷ lÜnh xíng. §o¹n 2 h¸t hoµ giäng. 8. Cñng cè bµi : Tõng tæ ®øng t¹i chç tr×nh bµy bµi h¸t, tæ,c¸ nh©n thùc hiÖn Häc sinh ghi nhí Häc sinh thùc hiÖn Häc sinh thùc hiÖn Häc sinh tr×nh bµy Häc sinh thùc hiÖn Ngày so¹n :Thø 4 Ngµy 21 Th¸ng 8 N¨m 2013 Ngµy gi¶ng:Thø 3 Ngµy 27 Th¸ng 8 N¨m 2013 TiÕt 2: - ¤n tËp bµi h¸t : Mïa thu ngµy khai trêng - TËp ®äc nh¹c : T§N sè 1 I. Môc tiªu: - Häc sinh h¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca bµi h¸t “Mïa thu ngµy khai trêng”. Lu ý tËp h¸t ®óng chç ®¶o ph¸ch vµ nh÷ng dÊu luyÕn trong bµi. - Häc sinh tiÕp tôc tr×nh bµy bµi h¸t c¸ch h¸t hoµ giäng, lÜnh xíng, ®èi ®¸p. - Cñng cè cho häc sinh n¾m v÷ng vÞ trÝ c¸c nèt nh¹c trªn khu«ng. - Häc sinh ®äc nh¹c vµ h¸t lêi bµi “ChiÕc ®Ìn «ng sao” II. ChuÈn bÞ: 2 - Nh¹c cô quen dïng. - §äc nh¹c, ®µn vµ h¸t thuÇn thôc ®o¹n trÝch trong bµi “ChiÕc ®Ìn «ng sao”. III. Lªn líp: 1. æn ®Þnh tæ chøc: KiÓm tra sÜ sè: 2. KiÓm tra bµi cò. ? Tr×nh bµy bµi h¸t: Mïa thu ngµy khai trêng 3. Bµi míi Ho¹t ®éng cña gv Gi¸o viªn ghi lªn b¶ng Gi¸o viªn thùc hiÖn Néi dung Ho¹t ®éng cña trß Häc sinh ghi bµi ¤n tËp bµi h¸t : “Mïa thu ngµy khai trêng” Gi¸o viªn ®Öm ®µn vµ thÓ hiÖn bµi h¸t, Häc sinh nghe ®Ó so s¸nh vµ söa nh÷ng Häc sinh thùc hiÖn Gi¸o viªn chØ ®Þnh chç cßn h¸t sai. Mét vµi häc sinh tr×nh bµy bµi h¸t, gi¸o Gi¸o viªn ®Öm ®µn viªn tiÕp tôc chØ ra nh÷ng chç cha ®¹t vµ híng dÉn c¸c em söa ch÷a. Häc sinh ghi bµi TÊt c¶ tr×nh bµy hoµn chØnh bµi h¸t. Gi¸o viªn ghi lªn b¶ng - H¸t lÇn 1: §o¹n 1 HS nam, n÷ h¸t ®èi ®¸p. §o¹n 2 c¶ líp h¸t hoµ giäng. - H¸t lÇn 2: §o¹n 1, GV lÜnh xíng. §o¹n 2 c¶ líp hoµ giäng TËp ®äc nh¹c. GV «n l¹i kiÕn thøc “ ChiÕc ®Ìn «ng sao” Häc sinh tr¶ lêi 1. Ghi nhí cao ®é c¸c nèt nh¹c trªn khu«ng Gi¸o viªn hái Gi¸o viªn chØ ®Þnh Gi¸o viªn ®µn Gi¸o viªn híng dÉn Gi¸o viªn ®iÒu khiÓn Häc sinh ®äc tªn nèt Son La Si §« Rª Mi Pha Son Häc sinh ®äc gam 2. T×m hiÓu vÒ ®o¹n nh¹c : - §o¹n nh¹c sö dông nh÷ng kÝ hiÖu nµo ? Häc sinh tr×nh bµy (s¾c th¸i võa ph¶i, dÊu nh¾c l¹i, dÊu chÊm d«i, dÊu luyÕn). - §o¹n nh¹c nµy cã thÓ chia lµm mÊy c©u ? (4 c©u) 3. TËp ®äc tªn nèt nh¹c tõng c©u. 4. §äc gam §« trëng. Häc sinh thùc hiÖn 5. T§N tõng c©u : DÞch giäng = -7 (thùc chÊt lµ ®äc ë giäng pha trëng) Häc sinh tr×nh bµy - Gi¸o viªn ®µn giai ®iÖu c©u 1kho¶ng 3 lÇn, yªu cÇu häc sinh l¾ng nghe vµ T§N nhÈm theo Häc sinh thùc hiÖn - Gi¸o viªn tiÕp tôc ®µn giai ®iÖu c©u mét 3 lÇn, yªu cÇu häc sinh ®äc nh¹c hoµ víi tiÕng ®µn. 3 Gi¸o viªn chØ ®Þnh GV Híng dÉn Gi¸o viªn ®iÒu khiÓn GV §µn GV Híng dÉn Trong qu¸ tr×nh häc sinh tù ®äc nh¹c hoµ Häc sinh thùc hiÖn víi tiÕng ®µn, nÕu chç nµo sai, gi¸o viªn híng dÉn söa cho ®óng. TiÕn hµnh t¬ng tù víi c¸c c©u cßn l¹i. NhËn biÕt tõng c©u vµ T§N: Gi¸o viªn dïng nh¹c cô ®µn giai ®iÖu mét sè nèt nh¹c ®Çu tiªn cña mçi c©u, yªu cÇu häc sinh nhËn biÕt ®ã lµ c©u sè mÊy vµ h·y T§N ®Çy ®ñ c¶ c©u (ViÖc nµy gi¸o viªn kh«ng nªn thùc hiÖn theo thø tù c¸c c©u trong bµi). 6. TËp h¸t lêi ca : Chia líp häc thµnh 2 phÇn, mét nöa líp T§N vµ gâ tiÕt tÊu, nöa Häc sinh thùc hiÖn cßn l¹i h¸t lêi vµ gâ nhÞp. TËp riªng cho tõng bªn ®Ó c¸c em n¾m v÷ng nhiÖm vô råi míi ghÐp hai bªn víi nhau. Sau ®ã ®æi l¹i phÇn tr×nh bµy cña mçi bªn, gi¸o viªn nhËn xÐt vÒ u ®iÓm , nhîc ®iÓm cña tõng bªn. Nh¾c c¸c em nªn T§N vµ h¸t nhÑ Häc sinh thùc hiÖn nhµng, võa thùc hiÖn bµi tËp cña m×nh, võa nghe phÇn tr×nh bµy cña c¸c b¹n. 7. T§N vµ h¸t lêi : Khi ®Öm ®µn, GV cã thÓ dïng tiÕt tÊu Pop vµ lÊy tèc ®é = 108 Chia líp thµnh 2 nöa, mét nöa T§N vµ h¸t lêi, nöa cßn l¹i lµm nhiÖm vô gâ ®Öm theo ©m h×nh tiÕt tÊu Lu ý : Trong ©m h×nh nµy ph¶i gâ b»ng hai tay nèt 1, 2, 3, 4, 5 gâ tay ph¶i. Nèt 3, 6 gâ Häc sinh thùc hiÖn tay tr¸i (cã thÓ gâ hoÆc vç nhÑ bµn tay xuèng mÆt bµn). C¶ líp cïng nhau thùc hiÖnT§N vµ h¸t lêi kho¶ng 1- 2 lÇn. 8. Cñng cè bµi : TËp lèi h¸t ®èi ®¸p Häc sinh n÷ h¸t c©u 1 vµ 3 Häc sinh nam h¸t c©u 2 vµ 4. Hai häc sinh, 1 n÷ vµ 1 nam lªn b¶ng tr×nh bµy lèi h¸t ®èi ®¸p. Ngày so¹n :Thø 4 Ngµy 28 Th¸ng 8 N¨m 2013 Ngµy gi¶ng:Thø 3 Ngµy 10 Th¸ng 9 N¨m 2013 4 TiÕt 3 : ¤n tËp bµi h¸t : Mïa thu ngµy khai trêng ¤n tËp tËp ®äc nh¹c : T§N sè 1 ¢m nh¹c thêng thøc : Nh¹c sü TrÇn Hoµn vµ bµi h¸t Mét mïa xu©n nho nhá I. Môc tiªu. - Häc sinh thuéc lêi vµ h¸t thuÇn thôc bµi “Mïa thu ngµy khai trêng” - Häc sinh biÕt tr×nh bµy bµi h¸t qua mét vµi c¸ch h¸t tËp thÓ nh h¸t hoµ giäng, h¸t lÜnh xíng. - Häc sinh ®äc nh¹c vµ h¸t lêi bµi “ChiÕc ®Ìn «ng sao” ®îc nhuÇn nhuyÔn. - Qua néi dung bµi h¸t, híng c¸c em ®Õn t×nh c¶m yªu mÕn m¸i trêng, thÇy c« gi¸o vµ réng h¬n lµ t×nh yªu quª h¬ng, ®Êt níc. II. gi¸o viªn ChuÈn bÞ. - Nh¹c cô quen dïng. - §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi “Mïa thu ngµy khai trêng” - §µn, ®äc nh¹c vµ h¸t thuÇn thôc bµi “ChiÕc ®Ìn «ng sao” - TËp tr×nh bµy ®Ó giíi thiÖu mét vµi bµi h¸t cña nh¹c sÜ TrÇn Hoµn : S¬n n÷ ca, T×nh ca mïa xu©n, Lêi ngêi ra ®i, Hµ Néi mua thu,......... III. TiÕn tr×nh d¹y häc. 1. æn ®Þnh tæ chøc. 2. KiÓm tra bµi cò. 3.Bµi míi: Ho¹t ®éng cña gv GV ghi lªn b¶ng Gi¸o viªn ®Öm ®µn Gi¸o viªn kiÓm tra GV ghi lªn b¶ng Néi dung Ho¹t ®éng cña trß Häc sinh ghi bµi 1.¤n tËp bµi h¸t : Mïa thu ngµy khai trêng Gi¸o viªn ®Öm ®µn cho häc sinh h¸t l¹i Häc sinh h¸t c¶ bµi c¶ bµi. GV kiÓm tra mét vµi häc sinh tr×nh bµy Häc sinh lªn kiÓm tra 2. ¤n tËp ®äc nh¹c : “ChiÕc ®Ìn «ng sao” Gi¸o viªn ®µn, ®äc nh¹c vµ h¸t lêi bµi Gi¸o viªn chØ ®Þnh T§N sè 1. Häc sinh nghe vµ ®äc theo. vµ híng dÉn Gi¸o viªn chØ ®Þnh mét vµi häc sinh kh¸ tr×nh bµy bµi. Gi¸o viªn ®µn Gi¸o viªn chØ ra chç cßn cha ®¹t vµ híng dÉn c¸c em söa l¹i. GV ghi lªn b¶ng C¶ líp cïng tr×nh bµy l¹i bµi. Gi¸o viªn thùc hiÖn HS nghe vµ ®äc theo Häc sinh tr×nh bµy Häc sinh thùc hiÖn Häc sinh ghi bµi 5 Gi¸o viªn ®iÒu khiÓn 3 .¢m nh¹c thêng thøc Nh¹c sÜ TrÇn Hoµn vµbµi h¸t “Mét mïa xu©n nho nhá” Häc sinh tr¶ lêi ¤n l¹i mét vµi kiÕn thøc trong néi dung ¢m nh¹c thêng thøc ë líp 7: B¶n giao hëng ®Çu tiªn ë ViÖt Nam tªn lµ g× ? Ai lµ t¸c gi¶ ? §ã lµ b¶n “Quª H¬ng” cña nh¹c sÜ Gi¸o viªn hái Hoµng ViÖt Häc sinh tr¶ lêi Vë kÞch ®Çu tiªn cña ViÖt Nam tªn lµ g× ? Ai lµ t¸c gi¶ ? Gi¸o viªn hái §ã lµ vë “C« Sao” cña nh¹c sÜ §ç Häc sinh tr¶ lêi NhuËn GV ghi lªn b¶ng Ai lµ t¸c gi¶ bµi h¸t “§êng chóng ta ®i” ? §ã lµ nh¹c sÜ Huy Du. Giíi thiÖu nh¹c sÜ TrÇn Hoµn : Gi¸o Häc sinh ghi bµi Gi¸o viªn ®iÒu khiÓn viªn ®äc bµi viÕt díi ®©y. Sau ®ã cho häc sinh nghe mét vµi bµi h¸t Gi¸o viªn hái cña nh¹c sÜ TrÇn Hoµn qua b¨ng ®Üa hoÆc tù gi¸o viªn thÓ hiÖn. Cñng cè dÆn dß: H¸t l¹i bµi h¸t vµ bµi T§N. Tãm t¾t l¹i phÇn ¢NTT 4.Cñng cè bµi : Gv híng dÉn Häc sinh theo dâi Häc sinh chó ý 5.BTVN : sgk Ngày so¹n :Thø 4 Ngµy 11 Th¸ng 9 N¨m 2013 Ngµy gi¶ng:Thø 3 Ngµy 17 Th¸ng 9 N¨m 2013 TiÕt 4 : Häc h¸t Lý dÜa b¸nh bß I. Môc tiªu. - Häc sinh h¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca bµi h¸t “Lý dÜa b¸nh bß”. - Häc sinh biÕt tr×nh bµy bµi h¸t qua mét vµi c¸ch h¸t tËp thÓ nh : h¸t hoµ giäng, h¸t lÜnh xíng. II. gi¸o viªn ChuÈn bÞ. - Nh¹c cô quen dïng. 6 - §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi “Lý dÜa b¸nh bß” III. TiÕn tr×nh d¹y häc. 1. æn ®Þnh tæ chøc. 2. KiÓm tra bµi cò 3. Bµi míi. Ho¹t ®éng cña gv Néi dung Gi¸o viªn ghi lªn Nét dung: Häc h¸t bµi “Lý dÜa b¸nh bß” b¶ng 1. Giíi thiÖu bµi h¸t : Lý dÜa b¸nh bß ®Gi¸o viªn thuyÕt îc h×nh thµnh tõ hai c©u th¬ : Hai tay bng dÜa b¸nh bß tr×nh GiÊu cha, giÊu mÑ cho trß ®i thi. Lêi bµi h¸t gîi lªn h×nh ¶nh c« g¸i tèt bông, th¬ng anh häc trß nghÌo ë trä, nªn giÊu cha mÑ, mang dÜa b¸nh bß tíi cho anh. Ch¾c h¼n ®©y lµ lÇn ®Çu lµm viÖc nµy nªn c« g¸i cßn lóng tóng, ch©n bíc ngËp ngõng. Nhng víi t×nh th¬ng ch©n thËt, c« g¸i ®ang vît lªn sù rôt rÌ ®Ó thùc hiÖn mong muèn cña m×nh. 2. Nghe b¨ng h¸t mÉu 3. TËp h¸t : V× bµi h¸t ng¾n, dÔ thuéc vµ dÔ häc, tiÕn hµnh theo c¸ch d¹y sau : Gi¸o viªn thùc hiÖn Gi¸o viªn ®Öm ®µn vµ tr×nh bµy bµi 4 lÇn, c¨n dÆn häc sinh : lÇn thø nhÊt c¸c em chØ Gi¸o viªn híng dÉn l¾ng nghe, lÇn thø hai h¸t nhÈm theo, lÇn thø ba h¸t hoµ cïng gi¸o viªn, lÇn cuèi chØ cßn häc sinh h¸t. Gi¸o viªn ®µn vµ h¸t Gi¸o viªn nghe vµ ph¸t hiÖn chç sai, híng dÉn c¸c em söa l¹i, ®Æc biÖt lµ nh÷ng chç cã chÊm ®«i vµ h¸t luyÕn bèn nèt nh¹c. Gi¸o viªn ®Öm ®µn cho häc sinh h¸t l¹i bµi 2 lÇn. Gi¸o viªn chØ ®Þnh 1 - 2 häc sinh h¸t l¹i 2 Gi¸o viªn híng dÉn lÇn bµi nµy. 4. Tr×nh bµy bµi h¸t ë møc ®é hoµn söa chç cha ®¹t chØnh. DÞch giäng = -5 (thùc tÕ lµ h¸t giäng Son trëng) tèc ®é = 112. H¸t c¶ bµi 2 lÇn. Gi¸o viªn ®Öm ®µn 5. Cñng cè : Häc sinh tù chän nhãm 2 em, luyÖn tËp Gi¸o viªn chØ ®Þnh vµ lªn tr×nh bµy bµi h¸t. Gi¸o viªn thùc hiÖn 6.BTVN: sgk Ho¹t ®éng cña trß Häc sinh ghi bµi Häc sinh theo dâi HS nghe vµ c¶m nhËn TËp h¸t Nghe, h¸t nhÈm råi h¸t hoµ theo Häc sinh tËp h¸t cho ®óng nh¹c Häc sinh tr×nh bµy Häc sinh thùc hiÖn Häc sinh tr×nh bµy Häc sinh thùc hiÖn 7 Gi¸o viªn yªu cÇu Häc sinh th¶o luËn vµ tr×nh bµy Ngày so¹n :Thø 4 Ngµy 18 Th¸ng 9 N¨m 2013 Ngµy gi¶ng:Thø 3 Ngµy 24 Th¸ng 9N¨m 2013 TiÕt 5 : ¤n tËp bµi h¸t Lý dÜa b¸nh bß Nh¹c lý : Gam Thø - Giäng Thø TËp ®äc nh¹c : T§N sè 2 I. Môc tiªu. - Häc sinh thuéc lêi vµ h¸t thuÇn thôc bµi “Lý dÜa b¸nh bß”. - Häc sinh cã hiÓu biÕt s¬ lîng vÒ Giäng Trëng vµ Giäng Thø. Hoµn thµnh viÖc ®äc nh¹c vµ h¸t lêi ®o¹n trÝch trong bµi “Trë vÒ Su-ri-en-t«”. II. gi¸o viªn ChuÈn bÞ. - Nh¹c cô quen dïng. - §µn vµ h¸t thuÇn thôc ®o¹n trÝch trong bµi “Trë vÒ Su-ri-en-t«”. - TËp luyÖn ®Ó tr×nh bµy hoµn chØnh bµi “Trë vÒ Su-ri-en-t«”. III. TiÕn tr×nh d¹y häc. 1. æn ®Þnh tæ chøc. 2. KiÓm tra bµi cò. 3. Bµi míi. Ho¹t ®éng cña gv Néi dung Ho¹t ®éng cña trß Gi¸o viªn ghi lªn 1.¤n tËp bµi h¸t : Häc sinh ghi bµi “Lý dÜa b¸nh bß” b¶ng Gi¸o viªn ®Öm ®µn ®Ó lÇn lît mçi tæ tr×nh bµy bµi h¸t 1 lÇn. Gi¸o viªn nhËn xÐt u, nh- Häc sinh theo dâi Gi¸o viªn ®Öm ®µn îc ®iÓm vµ híng dÉn c¸c em ®iÒu chØnh l¹i nh÷ng chç cha ®¹t. vµ nhËn xÐt Gi¸o viªn ghi lªn Gi¸o viªn ®Öm ®µn cho häc sinh h¸t l¹i bµi 2 lÇn. b¶ng KiÓm tra viÖc tr×nh bµy bµi h¸t. 2.Nh¹c lý :Gam thø - Giäng thø Gi¸o viªn thuyÕt tr×nh HÇu hÕt c¸c bµi h¸t vµ b¶n nh¹c c¸c em biÕt ®îc viÕt trªn hai hÖ thèng Giäng Trëng vµ Häc sinh nghe vµ Giäng Thø. Bµi h¸t viÕt Giäng trëng thêng c¶m nhËn tÝnh chÊt 8 mang tÝnh chÊt s«i næi, t¬i s¸ng..., bµi h¸t viÕt Giäng Thø thêng diÔn t¶ sù du d¬ng, tha thiÕt (®iÒu nµy còng cã tÝnh t¬ng ®èi v× cßn phô thuéc vµo tèc ®é cña b¶n nh¹c). Mét vµi vÝ dô vÒ bµi viÕt ë Giäng trëng : - Chó chim nhá dÔ th¬ng. - TiÕng ve gäi hÌ. Gi¸o viªn minh ho¹ - Trêng lµng t«i. b»ng c¸ch ®äc nh¹c - ChiÕc ®Ìn «ng sao. hoÆc h¸t Mét vµi vÝ dô vÒ bµi viÕt ë Giäng Thø : - Xu©n vÒ trªn b¶n. - Quª h¬ng. - Ca-chiu-sa. Giäng Trëng vµ Giäng Thø kh¸c nhau ë c«ng thøc cÊu t¹o (biÓu hiÖn vÒ mÆt cao ®é). Gi¸o viªn gi¶i thÝch C«ng thøc Giäng Trëng lµ : I II III IV V VI VII I Häc sinh theo dâi Häc sinh ghi c«ng thøc vµo vë Häc sinh nh¾c l¹i ⌣⌣  ⌣ ⌣ ⌣  C«ng thøc Giäng Thø lµ : Gi¸o viªn viÕt lªn I II III IV V VI VII b¶ng Giäng Trëng kh¸c víi tÝnh chÊt Giäng Thø. I ⌣⌣  ⌣  ⌣ ⌣ Gi¸o viªn gi¶i thÝch DÊu hiÖu ®Ó nhËn ra b¶n nh¹c viÕt giäng La thø Häc sinh ghi bµi lµ b¶n nh¹c kh«ng cã dÊu ho¸ biÓu vµ kÕt thóc Häc sinh l¾ng nghe ë nèt La. 3.TËp ®äc nh¹c : “Trë vÒ Su-ri-en-t«” Gi¸o viªn ghi lªn Bµi “Trë vÒ Su-ri-en-t«” do nh¹c sÜ ngêi b¶ng Italia tªn lµ E rnesto De Curtis viÕt vµo kho¶ng cuèi thÕ kû 17. Ngêi d©n Italia yªu Gi¸o viªn giíi thiÖu thÝch vµ coi nã nh mét bµi d©n ca. Víi giai ®iÖu tha thiÕt, bång bÒnh nh nh÷ng lµn sãng §Þa Trung Gi¸o viªn chØ ®Þnh H¶i, bµi h¸t diÔn t¶ t×nh yªu s©u nÆng cña Gi¸o viªn tr×nh bµy con ngêi víi m¶nh ®Êt quª h¬ng. Gi¸o viªn híng dÉn Bµi T§N lµ ®o¹n ®Çu cña bµi h¸t “Trë vÒ Su-ri-en-t«”. §o¹n nh¹c cã 4 c©u, mçi c©u hai « nhÞp. Gi¸o viªn thùc hiÖn - §äc tªn nèt nh¹c tõng c©u. - Gi¸o viªn ®äc vµ h¸t mÉu 1 lÇn. - Gi¸o viªn ®µn giai ®iÖu tõng c©u, häc sinh HS ®äc tªn nèt nh¹c Häc sinh nghe Häc sinh tËp tõng c©u Häc sinh lu ý Häc sinh tr×nh bµy Häc sinh tr×nh bµy Häc sinh thùc hiÖn 9 Gi¸o viªn yªu cÇu Gi¸o viªn yªu cÇu Gi¸o viªn chØ ®Þnh Gi¸o viªn yªu cÇu Gi¸o viªn chØ ®Þn Gi¸o viªn híng dÉn l¾ng nghe giai ®iÖu sau ®ã ®äc nh¹c hoµ víi tiÕng ®µn. CÇn tËp kü c©u 1, ®©y lµ c©u häc sinh thêng hay ®äc sai, ®Æc biÖt ë nèt Rª, c¸c em hay ®äc kh«ng ®óng cao ®é. TËp xong 2 c©u, GV cho HS ®äc nèi liÒn hai c©u, sau ®ã ghÐp lêi h¸t. TËp xong 2 c©u, GV cho HS ®äc nèi liÒn 2 c©u, sau ®ã ghÐp lêi h¸t. Gi¸o viªn chØ ®Þnh 2 häc sinh ngåi gÇn nhau ®øng t¹i chç, 1 em ®äc nh¹c 2 c©u, em cßn l¹i h¸t lêi. GV nhËn xÐt vµ híng dÉn c¸c em thùc hiÖn l¹i chç cha ®¹t. TËp tiÕp 2 c©u vµ GV cho HS ®äc nèi liÌn 2 c©u, sau ®ã ghÐp lêi h¸t. GV l¹i chØ ®Þnh cho 2 HS ngåi gÇn nhau ®øng dËy tr×nh bµy nh ®· nãi trªn. §äc nh¹c c¶ bµi. Mét nöa líp ®äc nh¹c, ®ång thêi nöa kia h¸t lêi, sau ®ã ®æi l¹i phÇn tr×nh bµy. ¤n luyÖn ®äc nh¹c vµ h¸t lêi Gi¸o viªn chØ ®Þnh 4 HS thùc hiÖn : Häc sinh tr×nh bµy Häc sinh thùc hiÖn §äc nh¹c c¶ bµi Häc sinh thùc hiÖn Häc sinh tr×nh bµy - §äc nh¹c 2 c©u ®Çu. - §äc nh¹c 2 c©u cuèi. - H¸t lêi 2 c©u cuèi. - H¸t lêi 2 c©u cuèi. Häc sinh ®äc bµi Gi¸o viªn tiÕp tôc cho c¸c em tr×nh bµy nh vËy, gi¸o viªn nhËn xÐt vµ híng dÉn Gi¸o viªn ®iÒu khiÓn 4. Cñng cè : gv ®µn häc sinh ®äc l¹i tËp ®äc Häc sinh ghi nhí nh¹c 5.BTVN : sgk 10 Ngày so¹n :Thø 2 Ngµy 30 Th¸ng 09 N¨m 2013 Ngµy gi¶ng:Thø 3 Ngµy 01 Th¸ng 10 N¨m 2013 TiÕt 6 ¤n tËp bµi h¸t : Lý dÜa b¸nh bß ¤n tËp tËp ®äc nh¹c : T§N sè 2 ¢m nh¹c thêng thøc : Nh¹c sü Hoµng V©n vµ bµi Hß kÐo ph¸o I. Môc tiªu. - Häc sinh «n tËp ®Ó tr×nh bµy bµi “Lý dÜa b¸nh bß” vµ “Trë vÒ Su-ri-en-t«” thuÇn thôc h¬n. - Häc sinh biÕt tr×nh bµy bµi h¸t qua mét vµi c¸ch h¸t tËp thÓ nh : h¸t hoµ giäng, h¸t lÜnh xíng. - Häc sinh hiÓu biÕt vÒ sù ®ãng gãp cña nh¹c sü Hoµng V©n cho nÒn ¢m nh¹c ViÖt Nam. II. gi¸o viªn ChuÈn bÞ. - Nh¹c cô quen dïng. - §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi “Lý dÜa b¸nh bß” còng nh bµi “Trë vÒ Su-ri-en-t«”. - Su tÇm nh÷ng t liÖu vÒ nh¹c sü Hoµng V©n nh b¨ng, ®Üa nh¹c hay tËp tr×nh bµy mét vµi bµi h¸t kh¸c cña «ng : Bµi ca ngêi gi¸o viªn nh©n d©n, T×nh ca T©y Nguyªn, III. TiÕn tr×nh d¹y häc. 1. æn ®Þnh tæ chøc. 2.. KiÓm tra bµi cò. 3. Bµi míi. Ho¹t ®éng cña gv GV ghi lªn b¶ng Gi¸o hiÖn Néi dung ¤n tËp tËp ®äc nh¹c : “Trë vÒ Su-ri-en-t«” Ho¹t ®éng cña trß Häc sinh ghi bµi viªn thùc Gi¸o viªn ®µn, ®äc nh¹c vµ h¸t lêi bµi Häc sinh nghe vµ T§N sè 2. Häc sinh nghe vµ ®äc theo. ®äc NhËn biÕt tõng c©u : Gi¸o viªn dïng nh¹c Gi¸o viªn yªu cÇu cô ®µn giai ®iÖu mét sè nèt nh¹c ®Çu tiªn cña mçi c©u, yªu cÇu häc sinh nhËn biÕt ®ã lµ c©u sè mÊy råi T§N, h¸t lêi c¶ c©u. VÝ dô : Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh nam ®äc nh¹c Gi¸o viªn yªu cÇu vµ h¸t c©u 1 - 3. Häc sinh n÷ ®äc nh¹c vµ Häc sinh thùc hiÖn h¸t c©u 2 - 4. Gi¸o viªn chØ ®Þnh mét vµi häc sinh häc 11 Gi¸o viªn chØ ®Þnh GV ghi lªn b¶ng Gi¸o viªn yªu cÇu kh¸ tr×nh bµy bµi, gi¸o viªn chØ ra chç cßn Häc sinh tr×nh bµy cha ®¹t vµ híng dÉn c¸c em söa l¹i. vµ söa chç sai C¶ líp cïng tr×nh bµyl¹i bµi. ¢m nh¹c thêng thøc : Nh¹c sü Hoµng V©n vµ bµi h¸t “Hß kÐo ph¸o” C¸c em h·y tù nghiªn cøu phÇn giíi thiÖu Häc sinh ghi bµi nh¹c sü Hoµng V©n ë trang 16, sau ®ã ghi tãm t¾t (trong 3 c©u) vµo vë ®Ó giíi thiÖu Häc sinh thùc hiÖn vÒ nh¹c sü (4 phót). Ngày so¹n :Thø 2 Ngµy 07 Th¸ng 10 N¨m 2013 Ngµy gi¶ng:Thø 3 Ngµy 08 Th¸ng 10 N¨m 2013 TiÕt 7 ¤n tËp I. Môc tiªu. - Häc sinh «n tËp l¹i nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ®Ó h¸t vµ ®äc nh¹c thuÇn thôc. - Qua viÖc «n tËp, gi¸o viªn kiÓm tra vÒ sù tiÕp thu vµ thÓ hiÖn bµi h¸t, bµi T§N II. gi¸o viªn ChuÈn bÞ. - Nh¹c cô quen dïng. - §µn vµ h¸t thuÇn thôc nh÷ng bµi h¸t, bµi T§N ®· híng dÉn cho häc sinh. - X©y dùng bé ®Ò kiÓm tra m«n ¢m nh¹c líp 8. III. TiÕn tr×nh d¹y häc. 1. æn ®Þnh tæ chøc. 2. KiÓm tra bµi cò. 3. Bµi míi. Ho¹t ®éng cña gv GV ghi lªn b¶ng ¤n tËp : Néi dung Ho¹t ®éng cña trß Häc sinh ghi bµi - ¤n l¹i bµi h¸t : “Mïa thu ngµy khai trêng” “Lý dÜa b¸nh bß” Gi¸o viªn ®iÒu Tr×nh bµy hoµn chØnh mçi bµi 1 lÇn. Häc sinh tr×nh bµy khiÓn - ¤n nh¹c lý : Bµi tËp : H·y tù viÕt 1 ®o¹n nh¹c ë Häc sinh ghi bµi tËp Gi¸o viªn ®äc bµi giäng La thø. §o¹n nh¹c gåm 16 «, tËp nhÞp 3 Häc sinh thùc hiÖn 4 - ¤n T§N : ¤n bµi T§N sè 1, 2, 3. Gi¸o viªn híng dÉn C¶ líp cïng tr×nh bµy bµi, sau khi T§N ph¸t h¸t lêi cho hoµn chØnh. 12 - KiÓm tra h¸t : Theo nhãm hs - KiÓm tra bµi tËp nh¹c lý : kiÓm tra Häc sinh thùc hiÖn bµi lµm cña tõng häc sinh. - KiÓm tra T§N : C¸ nh©n. TiÕt 8 Ngày so¹n :Thø 2 Ngµy 14 Th¸ng 10 N¨m 2013 Ngµy gi¶ng:Thø 3 Ngµy 15 Th¸ng 10 N¨m 2013 kiÓm tra I.Môc tiªu : - KiÓm tra nh÷ng bµi h¸t ®· häc - KiÓm tra T§N - KiÓm tra lÝ thuyÕt II. Gi¸o Viªn ChuÈn bÞ: - §µn casio - Néi dung kiÓm tra III.TiÕn Hµnh KiÓm Tra: 1. æn ®Þnh tæ chøc 2. TiÕn hµnh kiÓm tra. Ho¹t ®éng cña gv - GV ®iÒu hµnh - GV cñng cè bµi Néi dung Ho¹t ®éng cña trß - GV chia nhãm HS - HS thùc hiÖn - KiÓm tra h¸t theo nhãm - KiÓm tra bµi tËp: Nh¹c lý - GV kiÓm tra vµ ®¸nh gi¸ bµi lµm cña HS theo nhãm - KiÓm tra T§N theo nhãm - GV nhËn xÐt qu¸ tr×nh tiÕp thu bµi vµ - HS l¾ng nghe vµ phÇn kiÓm tra cña HS. rót kinh nghiÖm - Rót ra nh÷ng yÕu kÐm sai sãt gióp HS häc tèt h¬n ë nh÷ng bµi sau. Ngày so¹n :Thø 2 Ngµy 21 Th¸ng 10 N¨m 2013 Ngµy gi¶ng:Thø 3 Ngµy 22 Th¸ng 10 N¨m 2013 13 TiÕt 9 Bµi h¸t Tuæi hång I. Môc tiªu. - Häc sinh h¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca bµi h¸t “Tuæi hång”. - Häc sinh biÕt tr×nh bµy bµi h¸t qua mét vµi c¸ch h¸t tËp thÓ nh : h¸t hoµ giäng, h¸t lÜnh xíng. - Qua néi dung cña bµi h¸t híng c¸c em biÕt tr©n träng vµ g×n gi÷ nh÷ng th¸ng ngµy t¬i ®Ñp khi cßn c¾p s¸ch ®Õn trêng. II. gi¸o viªn ChuÈn bÞ. - Nh¹c cô quen dïng. - §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi “Tuæi hång”. - TËp tr×nh bµy mét ®o¹n trong bµi “Mµu mùc tÝm” cña nh¹c sü Tr¬ng Quang Lôc. III. TiÕn tr×nh d¹y häc. 1. æn ®Þnh tæ chøc. 2. KiÓm tra bµi cò. 3. Bµi míi. Ho¹t ®éng cña gv Néi dung Ho¹t ®éng cña hs Häc h¸t : Häc sinh ghi bµi “Tuæi hång” Häc sinh theo dâi Gi¸o viªn thuyÕt 1. Giíi thiÖu vÒ bµi h¸t vµ t¸c gi¶ : Nh÷ng ngµy th¸ng c¾p s¸ch ®Õn trêng lµ kho¶ng Häc sinh nghe tr×nh thêi gian thËt hån nhiªn, trong s¸ng. Chóng Gi¸o viªn hái GV ghi lªn b¶ng ta hay gäi thêi gian ®ã b»ng nh÷ng tõ thËt ®¸ng yªu nh : tuæi xanh, tuæi hång, thêi mùc tÝm, thêi ¸o tr¾ng hay tuæi Gi¸o viªn ®µn vµ thÇn tiªn. Nh÷ng bµi h¸t viÕt vÒ ®Ò tµi nµy thêng h¸t ®Ó l¹i trong lßng c¸c em thiÕu niªn nh÷ng c¶m xóc thËt ®Ñp. Nh¹c sü Tr¬ng Quang Lôc viÕt 2 bµi h¸t ®Ó chóng ta nhí m·i vÒ chuçi kû niÖm trong nh÷ng ngµy ngåi trªn ghÕ nhµ trêng. §ã lµ bµi “Mµu mùc Gi¸o viªn ®iÒu tÝm” vµ “Tuæi hång”. Bµi h¸t “Tuæi hång”, chóng ta sÏ häc h«m nay, khiÓn cßn bµi “Mµu mùc tÝm”, em bµo biÕt vµ cã thÓ tr×nh bµy 1 ®o¹n ? Gi¸o viªn hái NÕu häc sinh kh«ng thuéc, gi¸o viªn h¸t 1 ®o¹n Gi¸o viªn híng bµi nµy vµ vµo néi dung chÝnh tiÕt häc, c¸c em sÏ dÉn häc h¸t bµi “Tuæi hång”. Chóng ta cïng nghe b¨ng bµi h¸t. 2. Nghe b¨ng h¸t mÉu hoÆc gi¸o viªn tù tr×nh bµy. 3. Chia ®o¹n : Bµi h¸t gåm mÊy ®o¹n ? Häc sinh tr¶ lêi theo SGK trang 21. Chia c©u : §o¹n 1 chia lµm 4 c©u. 14 Häc sinh nghe Häc sinh tr¶ lêi Häc sinh tr×nh bµy Häc sinh ghi nhí vµ 2 - 3 em nh¾c l¹i Häc sinh thanh luyÖn Gi¸o viªn ®µn VÝ dô ë lêi 1 : Gi¸o viªn híng - C©u 1 : “Tõ ®Çu......ngµy”. dÉn - C©u 2 : “TiÕp theo.... t¬ng lai” - C©u 3 : “T¬ng lai......cµnh l¸”. GV ®µn vµ b¾t - C©u 4 : Cßn l¹i. nhÞp §o¹n 2 chia lµm 2 c©u. 4. LuyÖn thanh : (1 - 2 phót) 5. TËp h¸t tõng c©u : GV h¸t mÉu c©u 1 sau ®ã Gi¸o viªn híng ®µn giai ®iÖu c©y nµy 2 dÉn - 3. Yªu cÇu HS nghe vµ h¸t nhÈm theo. Gi¸o viªn tiÕp tôc ®µn c©u 1 vµ b¾t nhÞp ®Õm 2/3 Gi¸o viªn chØ ®Þnh ®Ó HS h¸t tõ ph¸ch thø 4. TËp t¬ng tù víi c¸c c©u tiÕp theo. Khi tËp xong 2 Gi¸o viªn ®iÒu c©u th× gi¸o viªn cho h¸t nèi liÒn 2 c©u víi nhau. khiÓn Gi¸o viªn h¸t 2 c©u, ®µn giai ®iÖu vµ yªu cÇu häc sinh h¸t cïng víi ®µn. Gi¸o viªn híng Gi¸o viªn chØ ®Þnh 1 - 2 häc sinh h¸t l¹i 2 c©u dÉn nµy. TiÕn hµnh d¹y c¸c c©u cßn l¹i theo c¸ch t¬ng tù. Häc sinh thùc hiÖn Häc sinh tr×nh bµy Häc sinh tr×nh bµy Häc sinh thùc hiÖn Häc sinh thùc hiÖn 6. H¸t ®Çy ®ñ c¶ bµi : Mét nöa líp h¸t ®o¹n 1, nöa cßn l¹i h¸t ®o¹n 2. Gi¸o viªn híng dÉn c¸ch ph¸t ©m, nh¾c häc sinh lÊy h¬i vµ söa chç h¸t sai nÕu cã. §æi thø tù ®Ó lµm sao mçi häc sinh ®Òu ®îc h¸t Häc sinh tr×nh bµy c¶ 2 ®o¹n trong bµi. 7. Tr×nh bµy bµi h¸t ë møc ®é hoµn chØnh : Tèc ®é = 132. Cö mét vµi häc sinh lÜnh xíng tõng c©u trong bµi. §iÖp khóc tÊt c¶ cïng h¸t. Gi¸o viªn yªu cÇu 8. Cñng cè bµi : Tõng tæ ®øng t¹i chç tr×nh bµy bµi h¸t. Tæ trëng cö 1 häc sinh b¾t nhÞp. Ngày so¹n :Thø 2 Ngµy 28 Th¸ng 10 N¨m 2013 Ngµy gi¶ng:Thø 3 Ngµy 29 Th¸ng 10 N¨m 2013 TiÕt 10: ¤n tËp bµi h¸t Tuæi hång Nh¹c lý : Giäng song song - Giäng La thø hoµ thanh TËp ®äc nh¹c : T§N sè 3 I. Môc tiªu. - Häc sinh «n tËp ®Ó tr×nh bµy bµi h¸t “Tuæi hång” thuÇn thôc h¬n. 15 - Häc sinh biÕt vÒ giäng song song vµ ph©n biÖt ®îc giäng La thø tù nhiªn víi giäng La thø hoµ thanh. - BiÕt ®äc nh¹c vµ h¸t lêi bµi “ H·y hãt, Chó chim nhá hay hãt. II. gi¸o viªn ChuÈn bÞ. - Nh¹c cô quen dïng. - §µn, ®äc nh¹c vµ h¸t thuÇn thôc ®o¹n trÝch bµi “H·y hãt”, “Chó chim nhá hay hãt”. - TËp tr×nh bµy ®Çy ®ñ bµi h¸t “H·y hãt”, “Chó chim nhá hay hãt”. III. TiÕn tr×nh d¹y häc. 1. æn ®Þnh tæ chøc. 2. KiÓm tra bµi cò. 3. Bµi míi. Ho¹t ®éng cña gv GV ghi lªn b¶ng Néi dung ¤n tËp bµi h¸t : “Tuæi hång” Ho¹t ®éng cña trß Häc sinh ghi bµi - Gi¸o viªn yªu cÇu c¸c em tù «n l¹i bµi trong 2 phót. Gi¸o viªn chØ ®Þnh - Gi¸o viªn chØ ®Þnh 1 häc sinh h¸t kh¸ tr×nh bµy l¹i bµi. Gi¸o viªn thùc hiÖn Gi¸o viªn híng dÉn, chØnh söa nh÷ng chç cÇn thiÕt. Gi¸o viªn ®Öm ®µn vµ tr×nh bµy l¹i bµi h¸t. - TÊt c¶ cïng tr×nh bµy bµi h¸t. Gi¸o viªn ®Öm ®µn Nh¹c lý : Giäng song song Häc sinh «n l¹i bµi h¸t H·y ghi nh÷ng c©u hái sau vµo vë vµ tr¶ lêi : - §Ó x¸c ®Þnh giäng ®iÖu cña b¶n nh¹c, cÇn dùa vµo yÕu tè nµo ? Dùa vµo ho¸ biÓu vµ nèt kÕt thóc bµi. Gi¸o viªn yªu cÇu - Ho¸ biÓu lµ g× ? Lµ nh÷ng dÊu th¨ng hoÆc dÊu gi¸ng n»m ë ®Çu Gi¸o viªn hái khu«ng nh¹c. LÊy vÝ dô vÒ mét sè bµi h¸t cã ho¸ biÓu ? Trong s¸ch lµ nh÷ng bµi : Hß kÐo ph¸o, Tuæi Gi¸o viªn hái hång, Bãng c©y K¬-nia, Quèc tÕ ca... - ThÕ nµo lµ 2 giäng song song ? Lµ 1 giäng trëng vµ 1 giäng thø cïng chung Gi¸o viªn hái ho¸ biÓu. Gi¸o viªn hái Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh më SGK/69 vµ hái : - Giäng §« trëng song song víi giäng nµo ? T¬ng tù, giäng Mi thø, La trëng, Si thø song Gi¸o viªn yªu cÇu song víi giäng nµo ? C«ng thøc giäng La thø (cßn gäi lµ giäng La Gi¸o viªn hái vÒ thø tù nhiªn) : 16 Häc sinh ghi bµi Gi¸o viªn yªu cÇu Giäng la thø hoµ thanh GV ghi lªn b¶ng Häc sinh thÓ hiÖn Häc sinh theo dâi Häc sinh tr×nh bµy Häc sinh thùc hiÖn Häc sinht tr¶ lêi Häc sinh tr¶ lêi Häc sinh tr¶ lêi Häc sinh tr¶ lêi cÆp giäng song song Häc sinh thùc hiÖn Häc sinh tr¶ lêi C«ng thøc giäng La thø hoµn thanh : Häc sinh ®äc theo ®µn Gi¸o viªn ®µn GV ghi lªn b¶ng - TËp ®äc cao ®é giäng La thø tù nhiªn vµ giäng La thø hoµ thanh. Gi¸o viªn giíi thiÖu Gi¸o viªn tr×nh bµy Gi¸o viªn yªu cÇu TËp ®äc nh¹c : “H·y hãt” “Chó chim nhá hay hãt” Giíi thiÖu vÒ bµi : T§N sè 3 lµ 2 c©u ®Çu trong bµi h¸t : “H·y hãt”, “Chó chim nhá hay hãt”. Gi¸o viªn híng dÉn Gi¸o viªn tr×nh bµy ®Çy ®ñ c¶ bµi h¸t. Chia c©u : Bµi T§N cã 2 c©u, mçi c©u 4 « nhÞp. - TËp ®äc nh¹c tõng c©u : Gi¸o viªn ®µn giai ®iÖu mçi c©u 2 - 3 lÇn, häc sinh l¾ng nghe vµ ®äc nhÈm theo. Gi¸o viªn ®µn vµ b¾t nhÞp (®Õm 2/3) ®Ó tÊt c¶ ®äc hoµ theo tiÕng ®µn. Gi¸o viªn tr×nh bµy ¤ nhÞp sè 4 vµ 8, gi¸o viªn ®äc mÉu ®Ó häc Gi¸o viªn yªu cÇu sinh ®äc ®óng trêng ®é nèt mãc ®¬n chÊm ®«i vµ nèt mãc kÐp. Gi¸o viªn híng dÉn - H¸t lêi ca : Nöa líp ®äc nh¹c ®ång thêi nöa kia h¸t lêi ca, ®æi l¹i c¸ch tr×nh bµy. - §äc nh¹c vµ h¸t lêi hoµn chØnh : Nöa líp ®äc nh¹c vµ h¸t c©u 1, nöa kia ®äc nh¹c vµ h¸t c©u 2 - Cñng cè bµi : Gi¸o viªn yªu cÇu mçi tæ trëng cö 1 b¹n trong tæ tr×nh bµy bµi. Gi¸o viªn ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ®Ó t¹o nªn kh«ng khÝ thi ®ua. Häc sinh ghi bµi Häc sinh theo dâi Häc sinh nghe Häc sinh thùc hiÖn Häc sinh tËp ®äc nh¹ Häc sinh thùc hiÖn Häc sinh tr×nh bµy Häc sinh thùc hiÖn Häc sinh thùc hiÖn Häc sinh tr×nh bµy Häc sinh thùc hiÖn Ngày so¹n :Thø 7 Ngµy 02 Th¸ng 11 N¨m 2013 Ngµy gi¶ng:Thø 3 Ngµy 05 Th¸ng 11 N¨m 2013 TiÕt 11: ¤n tËp bµi h¸t Tuæi hång 17 ¤n tËp ®äc nh¹c : T§N sè 3 ¢m nh¹c thêng thøc : Nh¹c sü Phan Huúnh §iÓu vµ bµi h¸t Bãng c©y K¬-nia I. Môc tiªu. - Häc sinh «n tËp bµi “Tuæi hång” vµ “H·y hãt”, “Chó chim nhá hay hãt” ®Ó h¸t vµ ®äc nh¹c thuÇn thôc h¬n. - Häc sinh cã hiÓu biÕt s¬ lîc vÒ cuéc ®êi vµ sù nghiÖp ¢m nh¹c cña nh¹c sü Phan Huúnh §iÓu. II. gi¸o viªn ChuÈn bÞ. - Nh¹c cô quen dïng. - §µn, ®äc nh¹c vµ h¸t thuÇn thôc bµi “Tuæi hång vµ ”“H·y hãt”, “Chó chim nhá hay hãt”. - M¸y nghe vµ b¨ng nh¹c mét sè bµi h¸t cña nh¹c sü Phan Huúnh §iÓu. NÕu kh«ng cã thÓ tËp tr×nh bµy mét vµi bµi h¸t sau : “ThuyÒn vµ biÓn”, “Nhí ¬n B¸c”. III. TiÕn tr×nh d¹y häc. 1. æn ®Þnh tæ chøc. 2. KiÓm tra bµi cò. 3. Bµi míi.: Ho¹t ®éng cña gv Néi dung GV ghi lªn b¶ng ¤n tËp bµi h¸t : “Tuæi hång” Ho¹t ®éng cña trß Häc sinh ghi bµi Gi¸o viªn ®Öm ®µn vµ tr×nh bµy l¹i bµi h¸t. Häc sinh thùc hiÖn Gi¸o viªn ®Öm ®µn Gi¸o viªn söa nh÷ng chç sai nÕu cã. vµ híng dÉn KiÓm tra tr×nh bµy bµi h¸t cña mét sè em. Gi¸o viªn kiÓm tra Häc sinh lªn kiÓm tra ¤n tËp tËp ®äc nh¹c : GV ghi lªn b¶ng “H·y hãt Häc sinh ghi bµi Chó chim nhá hay hãt Gi¸o viªn ®Öm ®µn, ®äc nh¹c vµ h¸t lêi Häc sinh l¾ng nghe ®Ó tù ®iÒu chØnh. Häc sinh l¾ng LÇn lît tõng tæ tr×nh bµy bµi T§N sè 3, GV nghe Gi¸o viªn chØ ®Þnh nhËn xÐt hoÆc cho ®iÓm t¬ng ®¬ng. vµ nhËn xÐt Gi¸o viªn kiÓm tra KiÓm tra mét sè häc sinh Häc sinh thùc hiÖn ¢m nh¹c thêng thøc : Häc sinh lªn kiÓm Nh¹c sü Phan Huúnh §iÓu tra GV ghi lªn b¶ng Vµ bµi h¸t “Bãng c©y K¬-nia” - Trong s¸ch ¢m nh¹c líp 6, cã mét bµi h¸t cña nh¹c sü Phan Huúnh §iÓu. Em Häc sinh ghi bµi Gi¸o viªn hái råi nµo cã thÓ cho biÕt tªn vµ h¸t mét ®o¹n ®¸nh gi¸, cho ®iÓm trong bµi ? - Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh tù nghiªn Häc sinh tr¶ lêi cøu phÇn ¢m nh¹c thêng thøc (3 phót) bµi “Ngµy vui 18 Gi¸o viªn tr×nh bµy sau ®ã giíi thiÖu vµi nÐt chÝnh vÒ nh¹c sü míi” (PhÇn môc Phan Huúnh §iÓu theo c¶m nhËn cña c¸c lôc) em. Gi¸o viªn tæng hîp ý kiÕn : Häc sinh tù nghiªn cøu SGK Gi¸o viªn kÕt luËn - Nh¹c sü Phan Huúnh §iÓu cã thêi gian 2 - 3 em tr×nh bµy s¸ng t¸c ©m nh¹c rÊt dµi, tõ tríc n¨m kh¸i qu¸t 1945 ®Õn nay. Bµi h¸t “Con chim hay hãt” cña «ng võa ®îc gi¶i trong cuéc vËn HS ghi nÐt chÝnh ®éng s¸ng t¸c cho thiÕu nhi n¨m 2002. - Nh¹c sü thµnh c«ng víi nh÷ng ca khóc cña c¶ thiÕu nhi vµ ngêi lín. ¢m nh¹c cña HS nghe vµ c¶m Gi¸o viªn ®iÒu «ng cã ®Æc ®iÓm lµ trau chuèt vµ tr÷ t×nh. nhËn Cho häc sinh nghe b¨ng nh¹c mét sè bµi khiÓn Gi¸o viªn ®iÒu Häc sinh cã thÓ khiÓn h¸t hoµ theo Gi¸o viªn yªu cÇu 19 Ngày so¹n :Thø 4 Ngµy 14 Th¸ng 11 N¨m 2012 Ngµy gi¶ng:Thø 6 Ngµy 16 Th¸ng 11 N¨m 2012 TiÕt 12 : Häc h¸t : Hß ba lý I. Môc tiªu. - Häc sinh h¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca bµi h¸t “Hß ba lý”. - Häc sinh biÕt tr×nh bµy bµi h¸t qua mét vµi c¸ch h¸t tËp thÓ nh h¸t hoµ giäng, h¸t lÜnh xíng. - Nh¾c c¸c em biÕt gi÷ g×n nh÷ng lµn ®iÖu d©n ca b»ng c¸ch sö dông chóng thêng xuyªn trong sinh ho¹t ¢m nh¹c hµng ngµy. II. gi¸o viªn ChuÈn bÞ. - Nh¹c cô quen dïng. - §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi “ Hß ba lý” . III. TiÕn tr×nh d¹y häc. 1. æn ®Þnh tæ chøc. 2. KiÓm tra bµi cò. 3. Bµi míi. 20
- Xem thêm -