Tài liệu Giáo án âm nhạc lớp 8_bộ 2

  • Số trang: 50 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 92 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Ngµy so¹n: 15/08/2014 Ngµy gi¶ng: 18/08/2014 TiÕt 1: Häc h¸t: Mïa thu ngµy khai trêng I. Môc tiªu: - HS h¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca bµi h¸t Mïa thu ngµy khai trêng. Lu ý tËp h¸t ®óng chç ®¶o ph¸ch vµ nh÷ng dÊu luyÕn trong bµi. - HS biÕt tr×nh bµy bµi h¸t qua mét vµi c¸ch h¸t tËp thÓ nh h¸t hßa giäng, h¸t lÜnh xíng, h¸t ®èi ®¸p. - Qua néi dung bµi h¸t, híng c¸c em ®Õn t×nh c¶m yªu mÕn th¸ng n¨m ®i häc, ®Ó nh÷ng kØ niÖm ®Ñp vÒ m¸i trêng sÏ kh¾c s©u trong trÝ nhí c¸c em. II. Gi¸o viªn chuÈn bÞ: - §µn Organ. - §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi Mïa thu ngµy khai trêng. III. TiÕn tr×nh d¹y häc: 1. æn ®Þnh líp. 2. KiÓm tra §DHT m«n häc cña HS 3. Bµi míi: H§ cña GV GV ghi b¶ng. Néi dung Häc h¸t Mïa thu ngµy khai trêng H§ cña HS HS ghi bµi. Nh¹c vµ lêi: Vò Träng Têng 1.Giíi thiÖu vÒ bµi h¸t vµ t¸c gi¶: GV thuyÕt HS theo dâi. Hoµ trong kh«ng khÝ cña ngµy tùu trêng, bµi h¸t tr×nh Mïa thu ngµy khai trêng cña nh¹c sÜ Vò Träng Têng trµn ®Çy niÒm vui, trÎ trung, hµo høng nhng còng kh«ng kÐm phÇn thiÕt tha, ®»m th¾m hoµ trong tiÕng trèng trêng vang lªn rén r· nh thóc giôc c¸c em ®Õn trêng. GV ®iÒu 2. Nghe b¨ng h¸t mÉu hoÆc GV tù tr×nh bµy. HS nghe vµ khiÓn. c¶m nhËn. GV híng dÉn 3. Chia ®o¹n: §o¹n 1 gåm hai c©u, mçi c©u 8 nhÞp. HS nh¾c l¹i. §o¹n 2 (§iÖp khóc) gåm 4 c©u, mçi c©u còng cã 8 chia c©u. nhÞp. 4. LuyÖn thanh: 1-2 phót. GV ®µn. HS luyÖn thanh GV híng dÉn. 5. TËp h¸t tõng c©u: TËp h¸t tõng GV h¸t mÉu c©u mét, sau ®ã ®µn giai ®iÖu c©u nµy c©u. 2-3 lÇn, yªu cÇu HS nghe vµ h¸t nhÉm theo. GV tiÕp tôc ®µn c©u mét vµ b¾t nhÞp (®Õm 1-2) cho GV ®µn. HS h¸t cïng víi ®µn. HS tËp h¸t. TËp t¬ng tù víi c¸c c©u tiÕp theo. Khi tËp xong hai c©u th× GV cho h¸t nèi liÒn hai c©u víi nhau. GV h¸t hai c©u, ®µn giai ®iÖu vµ yªu cÇu HS h¸t cïng víi ®µn. GV yªu cÇu. GV chØ ®Þnh 1-2 HS h¸t l¹i hai c©u nµy. HS thùc hiÖn. GV chØ ®Þnh. TiÕn tr×nh d¹y ®o¹n 2 theo c¸ch t¬ng tù. 6. H¸t ®Çy ®ñ c¶ bµi: HS tr×nh bµy. Nöa líp h¸t ®o¹n 1, nöa kia h¸t ®o¹n 2, råi ®æi ngGV ®iÒu îc l¹i. 7. Tr×nh bµy bµi h¸t ë møc ®é hoµn chØnh: khiÓn. HS thùc hiÖn. GV thao t¸c Tèc ®é = 124. §o¹n ®Çu dïng tiÕt tÊu Cha Cha Cha, ®o¹n ®iÖp khóc chuyÓn sang tiÕt tÊu Rhumba. vµ yªu cÇu. GV híng dÉn. ThÓ hiÖn s¾c th¸i : §o¹n 1 bµi h¸t lµ h×nh ¶nh vÒ mïa hÌ cßn v¬ng l¹i, c¸c em h¸t víi sù s«i næi, HS tr×nh bµy. GV chØ ®Þnh. nhiÖt t×nh. §o¹n 2 lµ h×nh ¶nh mïa thu, cÇn thÓ hiÖn sù tha thiÕt, mªnh mang. - H¸t lÇn 1: §o¹n 1 h¸t ®èi ®¸p theo hai d·y. §o¹n HS ghi nhí. Giáo án Âm nhạc 8 -1- Năm học : 2014 – 2015 GV yªu cÇu. 2 c¶ líp h¸t hßa giäng. - H¸t lÇn 2: §o¹n 1, HS n÷ lÜnh xíng. §o¹n hai h¸t hßa giäng. 8. Cñng cè bµi: HS thùc hiÖn. Tõng tæ ®øng t¹i chç tr×nh bµt bµi h¸t, tæ trëng cö mét HS b¾t nhÞp. 4. Cñng cè, luyÖn tËp: - TËp h¸t l¹i bµi Mïa thu ngµy khai trêng (thuéc lêi). - Xem tríc néi dung cña tiÕt 2. 5. Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… *** Ngµy so¹n: 22/08/2014 Ngµy gi¶ng: 25/08/2014 tiÕt 2: ¤n tËp bµi h¸t: Mïa thu ngµy khai trêng TËp ®äc nh¹c: T§N sè 1 I. Môc tiªu: - HS h¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca bµi h¸t Mïa thu ngµy khai trêng. - HS tiÕp tôc tËp tr×nh bµy bµi h¸t c¸ch h¸t hßa giäng, lÜnh xíng, ®èi ®¸p. - Còng cè cho HS n¾m v÷ng vÞ trÝ c¸c nèt nh¹c trªn khu«ng. II. Gi¸o viªn chuÈn bÞ: - Nh¹c cô quen dïng: - §äc nh¹c, ®µn vµ h¸t thuÇn thôc ®o¹n trÝch trong bµi ChiÕc ®Ìn «ng sao. - TËp luyÖn ®Ó tr×nh bµy bµi ChiÕc ®Ìn «ng sao. III. TiÕn tr×nh d¹y häc: 1. æn ®Þnh tæ chøc: 2. KiÓm tra bµi cò: (Lßng ghÐp trong tiÕt häc) 3. Bµi míi: H§ cña GV GV ghi b¶ng. GV thùc hiÖn. GV chØ ®Þnh. GV ®Öm ®µn. Néi dung I. ¤n tËp bµi h¸t Mïa thu ngµy khai trêng H§ cña HS HS ghi bµi. GV ®Öm ®µn vµ thÓ hiÖn bµi h¸t, HS nghe ®Ó so HS theo dâi. s¸nh vµ söa nh÷ng chç cßn h¸t sai. Mét vµi HS tr×nh bµy bµi h¸t, GV tiÕp tôc chØ ra HS tr×nh bµy. nh÷ng chç cha ®¹t vµ híng dÉn c¸c em söa ch÷a. TÊt c¶ tr×nh bµy hoµn chØnh bµi h¸t. HS thùc hiÖn. Giáo án Âm nhạc 8 -2- Năm học : 2014 – 2015 GV ghi b¶ng. - H¸t lÇn 1: §o¹n 1 HS nam vµ n÷ h¸t ®èi ®¸p. §o¹n hai c¶ líp h¸t hßa giäng. - H¸t lÇn 2: §o¹n 1, GV lÜnh xíng. §o¹n hai c¶ líp h¸t hßa giäng. HS ghi bµi. II. TËp ®äc nh¹c ChiÕc ®Ìn «ng sao ( TrÝch ) 1. T×m hiÓu vÒ ®o¹n nh¹c: ? §o¹n nh¹c sö dông nh÷ng kÝ hiÖu ©m nh¹c g×. HS tr¶ lêi. GV hái. (s¾c th¸i võa ph¶i, dÊu nh¾c l¹i, dÊu chÊm ®«i, dÊu luyÕn). ? §o¹n nh¹c sö dông c¸c trêng ®é vµ cao ®é g×.( CD - E - G - A) - TËp ®äc tªn nèt nh¹c cña tõng c©u. Gv híng dÉn HS ®äc tªn 2. Chia c©u: Gåm 4 c©u nh¹c. Mçi c©u cã 2 « nhÞp Gv híng dÉn nèt. HS theo dâi vµ 3. §äc gam C - dur GV ®µn. nh¾c l¹i GV ®µn vµ h- 4. T§N tõng c©u: DÞch giäng = - 7 (thùc chÊt lµ ®äc HS ®äc gam ë giäng Fa trëng). íng dÉn. HS nghe vµ - GV ®µn c©u mét kho¶ng ba lÇn, yªu cÇu HS l¾ng nhÈm theo, nghe vµ T§N nhÈm theo. ®äc nh¹c theo - GV tiÕp tôc ®µn giai ®iÖu c©u mét- ba lÇn, yªu cÇu híng dÉn. HS ®äc nh¹c hßa víi tiÕng ®µn. Trong qu¸ tr×nh HS tù ®äc nh¹c hßa víi tiÕng ®µn, nÕu chç nµo sai, GV híng dÉn söa cho ®óng. TiÕn hµnh t¬ng tù víi c¸c c©u cßn l¹i. NhËn biÕt tõng c©u vµ T§N: GV dïng nh¹c cô ®µn GV ®µn. giai ®iÖu mét sè nèt nh¹c ®Çu tiªn cña mæi c©u, yªu HS nghe,nhËn cÇu HS nhËn biÕt ®ã lµ c©u sè mÊy vµ h·y T§N ®Çy biÕt vµ ®äc ®ñ c¶ c©u. nh¹c. (ViÖc nµy GV kh«ng nªn thùc hiÖn theo thø tù c¸c c©u trong bµi). GV híng dÉn. 6. TËp h¸t lêi ca: Chia líp häc thµnh hai phÇn, mét nöa líp T§N vµ HS thùc hiÖn. gâ tiÕt tÊu, nöa cßn l¹i h¸t lêi vµ gâ nhÞp. Sau ®ã ®æi l¹i phÇn tr×nh bµy cña mçii bªn, GV nhËn xÐt vÒ u GV híng dÉn, ®iÓm, nhîc ®iÓm cña tõng bªn.. ®µn vµ ®iÒu 7. T§N vµ h¸t lêi: Khi ®Öm ®µn, GV cã thÓ dïng tiÕt tÊu Pop vµ lÊy tèc ®é = 108. khiÓn HS tr×nh bµy. Chia líp thµnh hai nöa, mét nöa T§N vµ nöa cßn l¹i h¸t lêi, kÕt hîp gâ ph¸ch C¶ líp cïng nhau thùc hiÖn T§N vµ h¸t lêi kho¶ng 1-2 lÇn. GV tæ chøc 8. Cñng cè bµi: TËp lèi h¸t ®èi ®¸p. - HS n÷ h¸t c©u mét vµ ba. HS thùc hiÖn. - HS nam h¸t c©u hai vµ bèn. Hai HS, mét n÷ vµ mét nam lªn b¶ng tr×nh bµy lèi h¸t ®èi ®¸p. 4. DÆn dß: - TËp h¸t l¹i bµi “Mïa thu ngµy khai trêng” thuÇn thôc h¬n. - TËp ®äc nh¹c: T§N sè 1 - Xem tríc néi dung cña tiÕt 3 phÇn ¢NTT. 5. Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… *** Giáo án Âm nhạc 8 -3- Năm học : 2014 – 2015 Ngµy so¹n: 01/09/2014 Ngµy gi¶ng: 03/09/2014 ¤n tËp bµi h¸t: Mïa thu ngµy khai trêng ¤n t©p TËp ®äc nh¹c: T§N sè 1 ¢m nh¹c thêng thøc: Nh¹c sÜ TrÇn Hoµn vµ bµi h¸t Mét mïa xu©n nho nhá tiÕt 3: I. Môc tiªu: - HS thuéc lêi vµ h¸t thuÇn thôc bµi Mïa thu ngµy khai trêng. - HS biÕt tr×nh bµy bµi h¸t qua mét vµi c¸ch h¸t tËp thÓ nh h¸t hßa giäng, h¸t lÜnh xíng. - HS ®äc nh¹c vµ h¸t lêi bµi ChiÕc ®Ìn «ng sao ®îc nhuÇn nhuyÔn. - Qua néi dung bµi h¸t, híng c¸c em ®Õn t×nh c¶m yªu mÕn m¸i trêng, thÇy c« gi¸o vµ réng h¬n lµ t×nh yªu quª h¬ng ®Êt níc. II. Gi¸o viªn chuÈn bÞ: - §µn Organ. - §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi Mïa thu ngµy khai trêng. - §µn, ®äc nh¹c vµ h¸t thuÇn thôc bµi ChiÕc ®Ìn «ng sao. - TËp tr×nh bµy ®Ó giíi thiÖu mét vµi bµi h¸t cña nh¹c sÜ TrÇn Hoµn. III. TiÕn tr×nh d¹y häc: 1. æn ®Þnh tæ chøc. 2. KiÓm tra bµi cò: (Lßng ghÐp trong tiÕt häc) 3. Bµi míi: H§ cña GV GV ghi b¶ng. GV ®Öm ®µn. GV kiÓm tra. GV tæ chøc GV chØ ®Þnh GV ghi b¶ng. Néi dung I. ¤n tËp bµi h¸t mïa thu ngµy khai trêng H§ cña HS HS ghi bµi. LuyÖn thanh ( 1 - 2 phóc ) HS h¸t c¶ bµi. GV ®Öm ®µn cho HS h¸t l¹i c¶ bµi. HS lªn k. tra. GV tæ chøc cho HS h¸t theo h×nh thøc ®èi ®¸p ë HS thùc hiÖn ®o¹n 1 vµ hoµ giäng ë ®o¹n 2. GV chØ ®Þnh 2 -3 HS lªn b¶ng kiÓm tra HS lªn k.tra II. ¤n tËp TËp ®äc nh¹c HS ghi bµi. chiÕc ®Ìn «ng sao GV ®µn giai ®iÖu cña bµi T§N 2 lÇn HS nghe vµ nhÈm theo. GV chØ ®Þnh vµ GV chØ ®Þnh mét vµi HS kh¸ tr×nh bµy bµi, GV HS tr×nh bµy chØ ra chç cßn cha ®¹t vµ híng dÉn c¸c em söa híng dÉn. l¹i. C¶ líp cïng tr×nh bµy l¹i bµi. III. ¢m nh¹c thêng thøc HS thùc hiÖn. GV ®µn. GV thùc hiÖn. GV ghi b¶ng. GV hái. lªn Nh¹c sÜ TrÇn Hoµn vµ bµi h¸t Mét mïa xu©n nho nhá HS ghi bµi. - ¤n l¹i mét vµi kiÕn thøc trong néi dung ¢ m nh¹c thêng thøc ë líp 7: ? B¶n giao hëng ®Çu tiªn cña ViÖt Nam tªn lµ g×. HS tr¶ lêi. Ai lµ t¸c gi¶. §ã lµ b¶n Quª h¬ng cña nh¹c sÜ Hoµng ViÖt. ? Vë nh¹c kÞch ®Çu tiªn cña ViÖt Nam tªn lµ g×. HS tr¶ lêi. Ai lµ t¸c gi¶. Giáo án Âm nhạc 8 -4- Năm học : 2014 – 2015 GV hái. GV hái. GV chØ ®Þnh 1 HS ®äc phÇn giíi thiÖu vÒ t¸c gØa. GV hái. GV ®iÒu khiÓn §ã lµ vë C« sao cña nh¹c sÜ §ç NhuËn. ? Ai lµ t¸c gi¶ bµi h¸t §êng chóng ta ®i ? §ã lµ nh¹c sÜ Huy Du. Giíi thiÖu vÒ nh¹c sÜ TrÇn Hoµn: HS tr¶ lêi HS tr¶ lêi. HS ®äc bµi ? Em biÕt g× vÒ nh¹c sÜ TrÇn Hoµn ( tªn thËt lµ NguyÔn T¨ng HÝch , bót danh lµ Hå ThuËn An. Sinh n¨m1928, t¹i Qu¶nh TrÞ ) - GV cho HS nghe mét vµi bµi h¸t cña nh¹c sÜ HS tr¶ lêi TrÇn Hoµn qua b¨ng ®Üa hoÆc tù GV thÓ hiÖn. HS nghe vµ c¶m nhËn. 4. Cñng cè, luyÖn tËp: - N¾m l¹i c¸c néi dung ®· ®îc häc. - TËp h¸t l¹i bµi Mïa thu ngµy khai trêng va bµi T§N sè 1 thuÇn thôc h¬n. - Su tÇm c¸c bµi h¸t kh¸c cña nh¹c sÜ TrÇn Hoµn. - Xem tríc néi dung cña tiÕt 4. 5. Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… *** tiÕt 4: Häc h¸t: LÝ dÜa b¸nh bß Ngµy so¹n: 08/09/2014 Ngµy gi¶ng: 10/09/2014 I. Môc tiªu: - HS h¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca bµi h¸t LÝ dÜa b¸nh bß. - HS biÕt tr×nh bµy bµi h¸t qua mét vµi c¸ch h¸t tËp thÓ nh h¸t hßa giäng, h¸t lÜnh xíng. II. Gi¸o viªn chuÈn bÞ: - Nh¹c cô quen dïng: - §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi LÝ dÜa b¸nh bß. III. TiÕn tr×nh d¹y häc: 1. æn ®Þnh tæ chøc 2. KiÓm tra bµi cò: Tr×nh bµy bµi T§N sè 1. Giáo án Âm nhạc 8 -5- Năm học : 2014 – 2015 H§ cña GV GV ghi b¶ng. Néi dung 1. Häc h¸t LÝ dÜa b¸nh bß H§ cña HS HS ghi bµi. GV thuyÕt 1. Giíi thiÖu bµi h¸t: Bµi LÝ d·i b¸nh bß ®îc h×nh thµnh tõ hai c©u th¬: tr×nh. Hai tay bng dÜa b¸nh bß GiÊu cha, giÊu mÑ cho trß ®i thi. Lêi bµi h¸t gîi lªn h×nh ¶nh c« g¸i tèt bông, th¬ng anh häc trß nghÌo ë trä, nªn giÊu cha mÑ, mang ®Üa b¸nh tíi cho anh. Ch¾c h¼n ®©y lµ lÇn ®Çu lµm viÖc nµy, nªn c« cßn lóng tóng ch©n bíc ngËp ngõng. Nhng víi t×nh th¬ng ch©n thËt, c« g¸i ®ang vît lªn sù rôt rÌ ®Ó thùc hiÖn mong muèn cña m×nh. 2. Nghe b¨ng h¸t mÉu hoÆc GV tù tr×nh bµy. 3. TËp h¸t: V× bµi h¸t ng¾n, dÔ thuéc vµ dÔ häc, GV thùc hiÖn. tiÕn hµnh theo c¸ch d¹y sau: GV híng dÉn. GV ®Öm ®µn vµ tr×nh bµy bµi 4 lÇn, c¨n dÆn HS: Gv ®µn vµ h¸t. LÇn thø nhÊt c¸c em chØ l¾ng nghe, lÇn thø hai h¸t nhÉm theo, lÇn thø ba h¸t hßa cïng GV, lÇn cuèi chØ cßn HS h¸t. GV nghe vµ ph¸t hiÖn chç sai, híng dÉn c¸c em GV híng dÉn söa l¹i, ®Æc biÖt lµ nh÷ng chç cã chÊm ®«i vµ h¸t söa chç cha ®¹t. luyÕn bèn nèt nh¹c. HS h¸t l¹i bµi hai lÇn. GV ®Öm ®µn. GV chØ ®Þnh 1-2 HS h¸t l¹i hai bµi nµy. GV chØ ®Þnh. 4. Tr×nh bµy bµi h¸t ë møc ®é hoµn chØnh: GV thùc hiÖn. DÞch giäng = -5, tèc ®é = 112. GV yªu cÇu. H¸t c¶ bµi hai lÇn. 5. Cñng cè bµi: GV yªu cÇu. HS tù chän nhãm hai em, luyÖn tËp vµ lªn tr×nh bµy bµi h¸t. HS theo dâi. HS nghe vµ c¶m nhËn. TËp h¸t. Nghe, h¸t nhÉm råi h¸t hßa theo. HS tËp h¸t cho ®óng nh¹c. HS tr×nh bµy. HS thùc hiÖn. HS tr×nh bµy. HS thùc hiÖn. 3. Bµi míi: 4. Cñng cè, luyÖn tËp: - N¾m l¹i c¸c néi dung ®· ®îc häc. - TËp h¸t l¹i bµi Mïa thu ngµy khai trêng. - TËp ®äc nh¹c: T§N sè 1. - Xem tríc néi dung cña tiÕt 5. 5. Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… *** Giáo án Âm nhạc 8 -6- Năm học : 2014 – 2015 tiÕt 5: Ngµy so¹n: 15/09/2014 Ngµy gi¶ng: 17/09/2014 Nh¹c lÝ: Gam thø, Giäng thø. TËp ®äc nh¹c: T§N sè 2. I. Môc tiªu: - HS cã hiÓu biÕt s¬ lîc vÒ giäng trëng vµ giäng thø. - Hoµn thµnh viÖc ®äc nh¹c vµ h¸t lêi ®o¹n trÝch trong bµi Trë vÒ Su- ri-en-t«. II. Gi¸o viªn chuÈn bÞ: - §µn Organ, thanh ph¸ch. - §µn, ®äc nh¹c vµ h¸t thuÇn thôc ®o¹n trÝch trong bµi Trë vÒ Su-ri-en-t«. - TËp luyÖn ®Ó tr×nh bµy hoµn chØnh bµi Trë vÒ Su-ri-en-t«. III. TiÕn tr×nh d¹y häc: 1. æn ®Þnh tæ chøc: 2. KiÓm tra bµi cò: 2 em - Lßng ghÐp trong tiÕt häc. 3. Bµi míi: H§ cña GV Néi dung H§ cña HS GV ghi b¶ng HS ghi bµi. I. Nh¹c lÝ: Gam thø, giäng thø GV thuyÕt HÇu hÕt c¸c bµi h¸t vµ b¶n nh¹c c¸c em biÕt, ®îc HS theo dâi. tr×nh. viÕt trªn hai hÖ thèng giäng trëng vµ giäng thø. Bµi h¸t viÕt víi giäng trëng thêng mang tÝnh chÊt GV híng dÉn. s«i næi, t¬i s¸ng, bµi viÕt giäng thø thêng diÔn t¶ sù du d¬ng, tha thiÕt (phô thuéc tèc ®é cña b¶n HS l¾ng nghe vµ so s¸nh. nh¹c). GV®µn vµ h¸t. Nªu vµi vÝ dô vÒ bµi viÕt ë giäng trëng: Chó chim nhá dÔ th¬ng; TiÕng ve gäi hÌ; Trêng lµng t«i. ChiÕc ®Ìn «ng sao. Vµi vÝ dô vÒ giäng thø: - Xu©n vÒ trªn b¶n; Quª h- HS thùc hiÖn. ¬ng; Ca- chiu- sa. - Giäng trëng vµ giäng thø kh¸c nhau ë c«ng thøc HS theo dâi. Giáo án Âm nhạc 8 -7- Năm học : 2014 – 2015 GV gi¶ng ghi cÊu t¹o ( BiÓu hiÖn vÒ mÆt cao ®é) HS ghi c«ng b¶ng. C«ng thøc cña giäng trëng lµ: thøc vµo vë I II III IV V VI VII ( I ) 1c 1c 1/2c 1c 1c 1c 1/2c C«ng thøc cña giäng thø lµ: I II III IV V VI VII ( I ) Gv gi¶i thÝch. 1c 1/2c 1c 1c 1/2c 1c 1c DÊu hiÖu ®Ó nhËn ra b¶n nh¹c viÕt giäng La thø lµ HS ghi bµi GV ghi b¶ng b¶n nh¹c kh«ng cã hãa biÓu vµ kÕt thóc ë nèt La. GV giíi thiÖu II. TËp ®äc nh¹c: Trë vÒ Su - ri - en -t«. HS ghi bµi HS theo dâi 1. Giíi thiÖu bµi: Bµi trë vÒ Su-ri-en-t« do nh¹c sÜ ngêi I-ta-li-a tªn lµ Ernesto De Curtis viÕt vµo kho¶ng cuèi thÕ kû 17. Ngêi d©n I-ta-li-a yªu thÝch vµ coi nã nh mét bµi d©n ca. Víi giai ®iÖu tha thiÕt, bång bÒnh nh nh÷ng lµn sãng §Þa Trung H¶i, bµi h¸t diÔn t¶ t×nh yªu s©u nÆng cña con ngêi víi m¶nh ®Êt quª h¬ng. Bµi T§N lµ ®o¹n ®Çu cña bµi h¸t Trë vÒ Su-ri-enGV híng dÉn t«. GV thùc hiÖn - §äc tªn nèt nh¹c cña bµi. HS ®äc tªn nèt 2. Chia c©u: §o¹n nh¹c cã 4 c©u, mçi c©u cã hai « HS theo dâi GV ®µn nhÞp. GV ®µn vµ h- 3. §µn mÉu: 2 lÇn. HS nghe íng dÉn HS ®äc gam 4. §äc gam: Am HS tËp tõng 5. TËp ®äc nh¹c tõng c©u: - GV ®µn giai ®iÖu tõng c©u 2 - 3 lÇn, HS l¾ng c©u theo híng nghe giai ®iÖu sau ®ã ®äc nh¹c hßa víi tiÕng ®µn. dÉn * Lu ý: CÇn tËp kü c©u 1, ®©y lµ c©u HS thêng hay ®äc sai, ®Æc biÖt ë nèt Rª, c¸c em hay ®äc kh«ng ®óng cao ®é. - TËp xong hai c©u, GV cho HS ®äc nèi liÒn 2 c©u, sau ®ã ghÐp lêi h¸t. GV híng dÉn - TËp t¬ng tù víi c¸c c©u cßn l¹i cho ®Õn hÕt bµi. HS tr×nh bµy 6. §äc nh¹c vµ ghÐp lêi: Mét nöa líp ®äc nh¹c, ®ång thêi nöa kia h¸t lêi, GV ®iÒu khiÓn sau ®ã ®æi l¹i phÇn tr×nh bµy. HS thùc hiÖn 7. Cñng cè: ¤n luyÖn ®äc nh¹c vµ h¸t lêi. GV chØ ®Þnh 4 HS thùc hiÖn: - §äc nh¹c hai c©u ®Çu. - §äc nh¹c hai c©u cuèi. - H¸t lêi hai c©u ®Çu. - H¸t lêi hai c©u cuèi. GV tiÕp tôc cho c¸c em tr×nh bµy nh vËy, GV nhËn xÐt vµ híng dÉn c¸c em s÷a chç cha ®¹t. 4. D¨n dß: - N¾m l¹i c¸c néi dung ®· ®îc häc. - Lµm bµi tËp vÒ nhµ - §äc tríc tiÕt 6: chuÈn bÞ phÇn ¢NTT 5. Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… *** Giáo án Âm nhạc 8 -8- Năm học : 2014 – 2015 Ngµy gi¶ng: TiÕt 6: /9/2012 ¤n tËp bµi h¸t: LÝ dÜa b¸nh bß ¤n tËp TËp ®äc nh¹c: T§N sè 2. ¢m nh¹c thêng thøc: Nh¹c sÜ Hoµng V©n vµ bµi h¸t Hß kÐo ph¸o I. Môc tiªu: - HS «n tËp ®Ó tr×nh bµy bµi LÝ dÜa b¸nh bß vµ Trë vÒ Su-ri-en-t« thuÇn thôc h¬n. - HS biÕt tr×nh bµy bµi h¸t qua mét vµi c¸ch h¸t tËp thÓ nh h¸t hßa giäng, h¸t lÜnh xíng. - HS hiÓu biÕt vÒ sù ®ãng gãp cña nh¹c sÜ Hoµng V©n vµ bµi h¸t Hß kÐo ph¸o. II. Gi¸o viªn chuÈn bÞ: - §µn Organ. - §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi LÝ dÜa b¸nh bß còng nh bµi Trë vÒ Su-ri-en-t«. - Su tÇm nh÷ng t liÖu vÒ nh¹c sÜ Hoµng V©n nh b¨ng ®Üa nh¹c hay tËp tr×nh bµy mét vµi bµi h¸t kh¸c cña «ng. III. TiÕn tr×nh d¹y häc: 1. æn ®Þnh tæ chøc: 2. KiÓm tra bµi cò: (Lßng ghÐp trong tiÕt häc) 3. Bµi míi: H§ cña GV GV ghi b¶ng GV ®µn GV ®Öm ®µn GV yªu cÇu GV kiÓm tra I. ¤n tËp bµi h¸t: - LuyÖn thanh Néi dung lÝ dÜa b¸nh bß - GV ®Öm ®µn cho HS h¸t l¹i c¶ bµi. - Mæi tæ tr×nh bµy h¸t mét lît. - GV kiÓm tra mét vµi HS tr×nh bµy bµi h¸t. II. ¤n tËp T§N: Trë vÒ su-ri-en-t« - GV ®µn mÉu bµi T§N sè 2 hai lÇn . - HS ®äc T§N vµ ghÐp lêi. ( GV chó ý söa sai GV thùc hiÖn cho HS nÕu cã ). - NhËn biÕt tõng c©u: GV dïng nh¹c cô ®µn giai GV ®µn vµ ®iÖu mét sè nèt nh¹c ®Çu tiªn cña mæi c©u, yªu chØ ®Þnh cÇu HS nhËn biÕt ®ã lµ c©u sè mÊy råi T§N, h¸t lêi c¶ c©u. GV chØ ®Þnh - GV chØ ®Þnh mét vµi HS kh¸ tr×nh bµy bµi. (cã thÓ cho ®iÓm ) . GV yªu cÇu - C¶ líp cïng tr×nh bµy l¹i bµi. III. ¢m nh¹c thêng thøc GV ghi b¶ng Nh¹c sÜ hoµng v©n vµ bµi h¸t Hß kÐo ph¸o - Hai HS ®äc phÇn giíi thiÖu vÒ ns Hoµng V©n. GV chØ ®Þnh C¸c em h·y tù nghiªn cøu phÇn giíi thiÖu nh¹c sÜ GV ghi b¶ng Giáo án Âm nhạc 8 -9- H§ cña HS HS ghi bµi HS luyÖn thanh HS tr×nh bµy HS thùc hiÖn HS lªn kiÓm tra HS ghi bµi HS nghe vµ ®äc HS nghe, ph¸t hiÖn vµ ®äc nh¹c. HS thùc hiÖn HS thùc hiÖn HS ghi bµi HS thùc hiÖn Năm học : 2014 – 2015 - Yªu cÇu HS tù tãm t¾t néi dung vÒ phÇn giíi thiÖu trªn vµo vë. ( 4 phót ). - GV chØ ®Þnh mét vµi HS ®äc kÕt qu¶ c¸c em tãm t¾t ®îc. GV chØ ®Þnh - Nh¹c sÜ Hoµng V©n lµ ngêi cã nhiÒu ®ãng gãp cho nÒn ©m nh¹c ViÖt Nam, «ng ®· thµnh c«ng GV nhËn xÐt trong viÖc s¸ng t¸c ca khóc cho thiÕu niªn vµ vµ tæng kÕt ngêi lín. - Nh÷ng ca khóc næi bËt cña «ng gåm cã: Hß kÐo ph¸o, Qu¶ng B×nh quª ta ¬i, T×nh ca T©y Nguyªn, Bµi ca ngêi gi¸o viªn nh©n d©n, ca khóc thiÕu nhi cã Mïa hoa phîng në, Ca ngîi Tæ quèc, Em yªu trêng em... - Nh¹c sÜ Hoµng V©n ®· ®îc Nhµ níc phong tÆng gi¶i thëng Hå ChÝ Minh vÒ V¨n häc nghÖ thuËt. §©y lµ gi¶i thëng dµnh cho nh÷ng ngêi cã nhiÒu ®ãng gãp trong lÜnh vùc s¸ng t¹o v¨n hãa, nghÖ thuËt ë ViÖt Nam. HS nghe mét sè ca khóc cña nh¹c sÜ Hoµng V©n mµ GV ®· chuÈn bÞ giíi thiÖu, trong ®ã cã bµi GV®iÒu khiÓn Hß kÐo ph¸o. GV yªu cÇu 4. Cñng cè, dÆn dß: - N¾m l¹i c¸c néi dung ®· ®îc häc. - Lµm bµi tËp vÒ nhµ - §äc tríc tiÕt 7. HS thùc hiÖn HS tr×nh bµy HS theo dâi vµ bæ sung vµo vë. HS nghe vµ cã thÓ h¸t hßa cïng *** TCM kÝ duyÖt: /9 /2012 TrÇn §×nh Hng Ngµy gi¶ng: 03/10/2012 TiÕt 7 ¤n tËp I. Môc tiªu: - HS «n l¹i nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ®Ó h¸t vµ ®äc nh¹c thuÇn thôc h¬n. - Qua viÖc «n tËp, chuÈn bÞ cho kiÓm tra 1 tiÕt cã kÕt qu¶ cao nhÊt. II. Gi¸o viªn chuÈn bÞ: - §µn Organ, m¸y nghe vµ b¨ng nh¹c. - §µn vµ h¸t thuÇn thôc nh÷ng bµi h¸t, bµi T§N ®· híng dÉn cho HS. III. TiÕn tr×nh d¹y häc: Giáo án Âm nhạc 8 - 10 - Năm học : 2014 – 2015 1. æn ®Þnh tæ chøc: 2. KiÓm tra bµi cò: ( Lßng ghÐp) 3 Bµi míi: H§ cña GV GV ghi b¶ng GV ®anh ®µn GV ®iÒu khiÓn GV ®µn vµ yªu cÇu GV ®Öm ®µn GV ®iÒu khiÓn GV chØ ®Þnh GV ghi b¶ng GV hái GV hái GV hái GV ghi b¶ng GV ®µn vµ híng dÉn HS «n tËp Néi dung I. ¤n tËp hai bµi h¸t. - Mïa thu ngµy khai trêng. - LÝ dÜa b¸nh bß. - LuyÖn thanh - GV cho HS nghe l¹i lÇn lît 2 bµi h¸t qua b¨ng nh¹c. - GV ®µn vµ yªu cÇu HS lÇn lît «n tËp 2 bµi h¸t trªn. - TiÕn hµnh «n tËp2 bµi h¸t nµy theo nhãm (hoÆc d·y bµn) GV chó ý söa sai cho HS (nÕu cã). Mét sè nhãm (d·ybµn) tr×nh bµy bµi h¸t yheo yªu cÇu cña GV GV ghi ®iÓm. II. ¤n tËp Nh¹c lÝ: ? Gam thø lµ g×? Em h·y ghi c«ng thøc cña gam thø vµ so s¸nh víi c«ng thøc cña gam trëng. ? Giäng thø lµ g×? ? Giäng La thø cã ®Æc ®iÓm g×? ¢m æn ®Þnh nhÊt cña giäng La thø lµ bËc mÊy? III. ¤n tËp T§N: TËp ®äc nh¹c sè 1, 2 - GV ®µn giai ®iÖu cña c¸c bµi T§N sè1, 2 vµ híng dÉn HS lÇn lît «n tËp hai bµi T§N nµy: bao gåm ®äc nh¹c vµ ghÐp lêi, kÕt hîp gâ ph¸ch nhÞp. H§ cña HS HS gh bµi HS thùc hiÖn HS l¾ng nghe HS tr×nh bµy HS thùc hiÖn HS tr×nh bµy HS ghi bµi HS tr¶ lêi HS tr¶ lêi HS tr¶ lêi HS ghi bµi HS l¾ng nghe vµ «n tËp theo híng dÉn cña GV 4. DÆn dß: - TiÕp tôc «n l¹i c¸c néi dung ®· häc (2 bµi h¸t, 2 bµi T§N vµ nh¹c lÝ) chuÈn bÞ cho tiÕt kiÓm tra mét tiÕt. *** TCM kÝ duyÖt: 01/10/2012 TrÇn §×nh Hng TiÕt 8: Ngµy gi¶ng:10/10/2012 KiÓm tra mét tiÕt (thùc hµnh) I. Môc tiªu: - KiÓm tra møc ®é n¾m v÷ng kiÕn thøc cña häc sinh vÒ hai bµi h¸t vµ hai bµi T§N ®· häc. - KiÓm tra mét sè kÜ n¨ng h¸t vµ biÓu diÔn; c¸ch ®äc nh¹c vµ vç ph¸ch nhÞp, tiÕt tÊu. II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: - §µn Organ. - §Ò kiÓm tra, ®¸p ¸n vµ biÓu ®iÓm chÊm. III. §Ò vµ ®¸p ¸n 1. §Ò thi: §Ò 1: Tr×nh bµy bµi h¸t: Mïa thu ngµy khai trêng ( Vò Träng Têng ) §Ò 2: §äc nh¹c vµ ghÐp lêi bµi T§N sè 1: ChiÕc ®Ìn «ng sao. §Ò 3: Tr×nh bµi bµi h¸t : LÝ dÜa b¸nh bß ( D©n ca Nam Bé ) Giáo án Âm nhạc 8 - 11 - Năm học : 2014 – 2015 §Ò 4: §äc nh¹c vµ ghÐp lêi bµi T§N sè 2: Trë vÒ Su - ri - en - t« ( Bµi h¸t Italia ) 2. §¸p ¸n vµ biÓu ®iÓm : *) §èi víi ®Ò h¸t: Yªu cÇu: - H¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca bµi h¸t ( 4 ®iÓm ) - ThÓ hiÖn ®îc tÝnh chÊt cña bµi h¸t ( 2 ®iÓm ) - ThÓ hiÖn tù tin, kÕt hîp mét sè ®éng t¸c vËn ®éng t¹i chæ ( 2 ®iÓm ) - Ph¸t biÓu néi dung cña bµi h¸t nµy ( 2 ®iÓm ) *) §èi víi ®Ò T§N: Yªu cÇu: - §äc nh¹c chÝnh x¸c, gâ ph¸ch nhÞp ®óng ( 4 ®iÓm ) - ThÓ hiÖn tù tin, ®äc to, râ rµng ( 2 ®iÓm ) - ThÓ hiÖn ®îc tÝnh chÊt cña bµi T§N ( 2 ®iÓm ) - Nªu ®îc c¸c ®Æc ®iÓm cña bµi T§N ( 2 ®iÓm ) Xếp loại: - §¹t yªu cÇu: tõ 5 ®iÓm trë lªn - Cha ®¹t : díi 5 ®iÓm. IV. NhËn xÐt, dÆn dß: - NhËn xÐt tinh thÇn, th¸i ®é cña HS khi kiÓm tra. - Møc ®é n¾m v÷ng kiÕn thøc cña HS. - DÆn dß: Xem tríc néi dung tiÕt 9 - Häc h¸t : Tuæi hång. *** TCM kÝ duyÖt: 08/10 /2012 TrÇn §×nh Hng Ngµy gi¶ng: 17/10/2012 tiÕt 9 Häc h¸t: Tuæi hång I. Môc tiªu: - HS h¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca bµi h¸t Tuæi hång. - HS biÕt tr×nh bµy bµi h¸t qua mét vµi c¸ch h¸t tËp thÓ nh h¸t hßa giäng, h¸t lÜnh xíng. - Qua néi dung cña bµi h¸t, híng c¸c em biÕt tr©n träng vµ g×n gi÷ nh÷ng th¸ng ngµy t¬i ®Ñp khi cßn c¾p s¸ch ®Õn trêng. II. Gi¸o viªn chuÈn bÞ: - §µn Organ, ®Üa nh¹c, ®µi ®Üa. - §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi Tuæi hång. - TËp tr×nh bµy mét ®o¹n trong bµi Mµu mùc tÝm cña nh¹c sÜ Tr¬ng Quang Lôc. III. TiÕn tr×nh d¹y häc: 1. æn ®Þnh tæ chøc: 2. KiÓm tra bµi cò: 3. Bµi míi: H§ cña GV Néi dung H§ cña HS GV thuyÕt 1. Giíi thiÖu vÒ bµi h¸t vµ t¸c gi¶: HS theo dâi Nh÷ng ngµy th¸ng c¾p s¸ch ®Õn trêng lµ kho¶ng tr×nh thêi gian thËt hån nhiªn, trong s¸ng. Chóng ta hay gäi thêi gian ®ã b»ng nh÷ng tõ thËt ®¸ng yªu nh tuæi xanh, tuæi hång, thêi mùc tÝm, thêi ¸o tr¾ng hay tuæi thÇn tiªn. Nh÷ng bµi h¸t viÕt vÒ ®Ò tµi nµy thêng ®Ó l¹i trong lßng c¸c em Giáo án Âm nhạc 8 - 12 - Năm học : 2014 – 2015 thiÕu niªn nh÷ng c¶m xóc thËt ®Ñp. Nh¹c sÜ Tr¬ng Quang Lôc viÕt hai bµi h¸t ®Ó chóng ta nhí m·i vÒ chuæi kØ niÖm trong nh÷ng ngµy ngåi trªn ghÕ nhµ trêng, ®ã lµ bµi Mµu mùc tÝm vµ Tuæi hång. GV hái Bµi h¸t Tuæi hång, chóng ta sÏ häc h«m nay, cßn bµi Mµu mùc tÝm, em nµo biÕt cã thÓ tr×nh bµy mét ®o¹n? GV ®µn vµ h¸t NÕu HS kh«ng thuéc, GV h¸t mét ®o¹n bµi nµy. Vµo néi dung chÝnh tiÕt häc, c¸c em sÏ häc bµi h¸t Tuæi hång, chóng ta cïng nghe b¨ng bµi h¸t. GV ®iÒu khiÓn 2. Nghe b¨ng h¸t mÉu hoÆc GV tù tr×nh bµy. GV híng dÉn 3. Chia ®o¹n, chia c©u: §o¹n 1 chia lµm 4 c©u, vÝ dô ë lêi mét: - C©u 1: Tõ ®Çu ®Õn "ngµy ngµy". - C©u 2: TiÕp theo ®Õn "t¬ng lai". - C©u 3: TiÕp theo ®Õn "cµnh l¸". - C©u 4: Cßn l¹i. §o¹n 2 chia lµm 2 c©u. GV ®µn 4. LuyÖn thanh: 1-2 phót. GV híng dÉn 5. TËp h¸t tõng c©u: GV h¸t mÉu c©u mét, sau ®ã ®µn giai ®iÖu c©u nµy 2-3 lÇn, yªu cÇu HS nghe vµ h¸t nhÈm theo. GV ®µn vµ b¾t GV tiÕp tôc ®µn c©u mét vµ b¾t nhÞp, ®Õm 2-3 ®Ó nhÞp HS h¸t tõ ph¸ch thø 4. GV híng dÉn TËp t¬ng tù víi c¸c c©u tiÕp theo. Khi tËp xong hai c©u th× GV cho h¸t nèi liÒn hai c©u víi nhau. GV h¸t hai c©u, ®µn giai ®iÖu vµ yªu cÇu HS h¸t cïng víi ®µn. GV chØ ®Þnh GV chØ ®Þnh 1-2 HS h¸t l¹i hai c©u nµy. TiÕn hµnh d¹y c¸c c©u cßn l¹i theo c¸ch t¬ng tù. 6. H¸t ®Çy ®ñ c¶ bµi: GV ®iÒu khiÓn Mét nöa líp h¸t ®o¹n mét, nöa cßn l¹i h¸t ®o¹n hai. GV híng dÉn c¸ch ph¸t ©m, nh¾c HS lÊy h¬i vµ sö chç h¸t sai nÕu cã. §æi thø tù ®Ó lµm sao mæi HS ®Òu ®îc h¸t c¶ hai ®o¹n trong bµi. 7. Cñng cè bµi: GV yªu cÇu Tõng tæ ®øng t¹i chç tr×nh bµy bµi h¸t, tæ trëng cö mét HS b¾t nhÞp. HS tr×nh bµy bµi h¸t HS nghe HS nghe HS ghi nhí vµ 2-3 em nh¾c l¹i HS luyÖn thanh HS tËp h¸t HS thùc hiÖn HS tr×nh bµy HS tr×nh bµy HS thùc hiÖn HS tr×nh bµy 4. Híng dÉn vÒ nhµ: - Häc thuéc bµi h¸t Tuæi hång. - KÓ tªn mét sè bµi h¸t cña nh¹c sÜ Tr¬ng Quang Lôc. - Xem tríc bµi míi vµ chuÈn bÞ c¸c néi dung: + Giäng song song lµ g×? Giäng La thø hoµ thanh kh¸c giäng La thø tù nhiªn ntn? + §Æc ®iÓm cña bµi T§N sè 3. *** TCM kÝ duyÖt : 15/10/2012 TrÇn §×nh Hng Giáo án Âm nhạc 8 - 13 - Năm học : 2014 – 2015 Ngµy gi¶ng: 26 /10/2012 tiÕt 10 Nh¹c lÝ: Giäng song song, giäng La thø hßa thanh TËp ®äc nh¹c: T§N sè 3 I. Môc tiªu: - HS «n tËp ®Ó tr×nh bµy bµi h¸t Tuæi hång thuÇn thôc h¬n. - HS biÕt vÒ giäng song song vµ ph©n biÖt ®îc giäng La thø tù nhiªn víi giäng La thø hßa thanh. - BiÕt ®äc nh¹c vµ h¸t lêi bµi H·y hãt, chó chim nhá hay hãt. II. Gi¸o viªn chuÈn bÞ: - §µn Organ. - §µn, ®äc nh¹c vµ h¸t thuÇn thôc ®o¹n trÝch bµi H·y hãt, chó chim nhá hay hãt. - TËp tr×nh bµy ®Çy ®ñ bµi h¸t H·y hãt, chó chim nhá hay hãt. III. TiÕn tr×nh d¹y häc: 1. æn ®Þnh tæ chøc: 2. KiÓm tra bµi cò: (Lßng ghÐp sau khi «n tËp ) 3. Bµi míi: H§ cña GV Giáo án Âm nhạc 8 Néi dung - 14 - H§ cña HS Năm học : 2014 – 2015 I. Nh¹c lÝ HS ghi bµi ? §Ó x¸c ®Þnh giäng ®iÖu cña b¶n nh¹c, cÇn dùa vµo yÕu tè nµo Dùa vµo hãa biÓu vµ nèt kÕt thóc bµi. ? Hãa biÓu lµ g× Lµ nh÷ng dÊu th¨ng hoÆc dÊu gi¸ng n»m ë ®Çu khu«ng nh¹c. ? LÊy vÝ dô vÒ mét sè bµi h¸t cã hãa biÓu Trong s¸ch lµ nh÷ng bµi nh Hß kÐo ph¸o, Tuæi h«ng, Bãng c©y K¬-nia, Quèc tÕ ca... 1. Giäng song song: K/n: Lµ mét giäng trëng vµ mét giäng thø cïng chung hãa biÓu. GV yªu cÇu HS më SGK trang 69 vµ hái: ? Giäng §« trëng song song víi giäng nµo ? T¬ng tù, giäng Mi thø, La trëng, Si thø song song víi giäng nµo 2.Giọng La thứ: C«ng thøc giäng La thø (cßn gäi lµ giäng La thø tù nhiªn): HS tr¶ lêi GV ghi b¶ng GV hái GV hái GV hái GV cung cấp kiến thức GV yªu cÇu GV hái vÒ cÆp giäng song song GV giíi thiÖu Giäng song song, giäng La thø hßa thanh HS tr¶ lêi HS tr¶ lêi HS lắng nghe và ghi bài. HS thùc hiÖn HS tr¶ lêi HS ghi bµi C«ng thøc giäng La thø hßa thanh: GV hái GV ®µn GV ghi b¶ng GV giíi thiÖu GV hái GV yªu cÇu GV híng dÉn GV ®µn GV đàn GV đàn và ®iÒu khiÓn GV yªu cÇu ? NhËn xÐt sù kh¸c nhau gi÷a hai giäng trªn Giäng La thø hßa thanh cã xuÊt hiÖn nèt Son HS tr¶ lêi th¨ng. - TËp ®äc cao ®é giäng La thø tù nhiªn vµ giäng La thø hßa thanh. HS ®äc theo ®µn II. TËp ®äc nh¹c: T§N sè 3 H·y hãt, chó chim nhá Hay hãt 1.Giíi thiÖu vÒ bµi: Bµi T§N sè 3 lµ hai c©u ®Çu trong bµi h¸t H·y hãt, chó chim nhá hay hãt. ? Bµi T§N sd c¸c cao ®é vµ trêng ®é nµo. - LuyÖn tËp ®äc tªn nèt vµ gâ tiÕt tÊu. 2. Chia c©u: Bµi T§N cã 2 c©u, mæi c©u 4 « nhÞp. 3.Luyện gam : La thứ tự nhiên và La thứ hòa thanh. 4.TËp ®äc nh¹c tõng c©u: GV ®µn giai ®iÖu mæi c©u 2-3 lÇn, HS l¾ng nghe vµ ®äc nhÈm theo. GV ®µn vµ b¾t nhÞp (®Õm 2-3) ®Ó tÊt c¶ ®äc hßa theo tiÕng ®µn. 5. Ghép lêi ca: Nöa líp ®äc nh¹c ®ång thêi nöa kia h¸t lêi ca, ®æi l¹i c¸ch tr×nh bµy. 6. §äc nh¹c vµ h¸t lêi hoµn chØnh: Nöa líp ®äc nh¹c vµ h¸t c©u 1, nöa kia ®äc nh¹c, h¸t c©u 2. ThÓ hiÖn bµi víi s¾c th¸i mÒm m¹i, du d¬ng. 7. Cñng cè bµi: GV yªu cÇu mæi tæ trëng cö mét b¹n trong tæ tr×nh bµy bµi. GV ®¸nh gi¸ kÕt Giáo án Âm nhạc 8 - 15 - HS ghi bµi HS tr¶ lêi HS thùc hiÖn HS theo dâi HS nghe vµ thùc hiÖn HS tËp ®äc nh¹c HS thùc hiÖn HS tr×nh bµy Năm học : 2014 – 2015 qu¶ ®Ó t¹o nªn kh«ng khÝ thi ®ua. HS thùc hiÖn GV đàn và điều khiển 4. Cñng cè, luyÖn tËp: - Ôn luyện các néi dung ®· ®îc häc. - §äc nh¹c vµ ghÐp lêi thuÇn thôc bµi T§N sè 3. - §äc tríc tiÕt 11. *** TiÕt 11: Ngµy so¹n: 04/11/2013 Ngµy gi¶ng:06 /11/2013 ¤n tËp bµi h¸t: Tuæi hång ¤n tËp TËp ®äc nh¹c: T§N sè 3. Giáo án Âm nhạc 8 - 16 - Năm học : 2014 – 2015 ¢m nh¹c thêng thøc: Nh¹c sÜ Phan Huúnh §iÓu vµ bµi h¸t Bãng c©y K¬-nia I. Môc tiªu: - HS «n tËp bµi Tuæi hång vµ H·y hãt, chó chim nhá hay hãt ®Ó h¸t vµ ®äc nh¹c thuÇn thôc h¬n. - HS cã hiÓu biÕt s¬ lîc vÒ cuéc ®êi vµ sù nghiÖp ©m nh¹c cña nh¹c sÜ Phan Huúnh §iÓu. II. Gi¸o viªn chuÈn bÞ: -Đàn Organ. - §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi Tuæi hång vµ H·y hãt, chó chim nhá hay hãt. - M¸y nghe vµ b¨ng nh¹c mét sè bµi h¸t cña nh¹c sÜ Phan Huúnh §iÓu. NÕu kh«ng, cã thÓ tËp tr×nh bµy mét vµi bµi h¸t sau: ThuyÒn vµ biÓn, Nhí ¬n B¸c. III. TiÕn tr×nh d¹y häc: 1. æn ®Þnh tæ chøc: 2. KiÓm tra bµi cò: ( Lòng ghép) 3. Bµi míi: H§ cña GV GV ghi b¶ng I. ¤n tËp bµi h¸t: Néi dung H§ cña HS HS ghi bµi GV ®Öm ®µn vµ híng dÉn GV kiÓm tra GV ghi b¶ng GV ®Öm ®µn cho HS tr×nh bµy l¹i bµi h¸t. GV söa nh÷ng chç sai nÕu cã. KiÓm tra tr×nh bµy bµi h¸t cña mét sè em. II. ¤n tËp TËp ®äc nh¹c: Tuæi hång H·y hãt, chó chim nhá Hay hãt GV ®Öm ®µn, ®äc nh¹c vµ h¸t lêi. HS l¾ng nghe ®Ó tù ®iÒu chØnh. GV chØ ®Þnh vµ LÇn lît tõng tæ tr×nh bµy bµi T§N sè 3, GV nhËn xÐt hoÆc cho ®iÓm tîng trng. nhËn xÐt KiÓm tra mét sç HS. GV kiÓm tra III. ¢m nh¹c thêng thøc: GV ghi b¶ng Nh¹c sÜ phan huúnh ®iÓu GV tr×nh bµy Vµ bµi h¸t bãng c©y k¬-nia GV hái, råi ®¸nh gi¸, cho ®iÓm GV yªu cÇu GV kÕt luËn GV ®iÒu khiÓn GV ®iÒu khiÓn - Trong s¸ch ©m nh¹c líp 6, cã mét bµi h¸t cña nh¹c sÜ Phan Huúnh §iÓu. Em nµo cã thÓ cho biÕt tªn vµ h¸t mét ®o¹n trong bµi? - GV yªu cÇu HS tù nghiªn cøu phÇn ©m nh¹c thêng thøc (3 phót), sau ®ã giíi thiÖu vµi nÐt chÝnh vÒ nh¹c sÜ Phan Huúnh §iÓu theo c¶m nhËn cña c¸c em. GV tæng hîp c¸c ý kiÕn: - Nh¹c sÜ Phan Huúnh §iÓu cã thêi gian s¸ng t¸c ©m nh¹c rÊt dµi, tõ tríc 1945 ®Õn nay. Bµi h¸t Con chim hay hãt võa ®îc gi¶i trong cuéc vËn ®éng s¸ng t¸c cho thiÕu nhi, n¨m 2002. - Nh¹c sÜ Phan Huúnh §iÓu thµnh c«ng víi nh÷ng ca khóc cña c¶ thiÕu nhi vµ ngêi lín, ©m nh¹c cña «ng cã ®Æc ®iÓm lµ trau chuèt vµ tr÷ t×nh. Cho HS nghe b¨ng nh¹c mét sè bµi h¸t cña «ng hoÆc GV tr×nh bµy mét vµi ®o¹n trÝch. GV më b¨ng hoÆc ®Öm ®µn, tr×nh bµy bµi h¸t Bài hát Bãng c©y K¬-nia. HS thùc hiÖn HS thùc hiÖn HS ghi bµi HS l¾ng nghe HS thùc hiÖn HS lªn kiÓm tra HS ghi bµi HS tr¶ lêi: Bµi Ngµy vui míi (phÇn phô lôc) HS tù nghiªn cøu s¸ch gi¸o khoa. 2-3 em tr×nh bµy kÕt qu¶. HS ghi vµi nÐt chÝnh HS nghe vµ c¶m nhËn HS cã thÓ h¸t hßa theo. 4. Cñng cè, luyÖn tËp: - Nắm l¹i c¸c néi dung ®· ®îc häc. Giáo án Âm nhạc 8 - 17 - Năm học : 2014 – 2015 - Lµm bµi tËp vÒ nhµ - §äc tríc tiÕt 12: Tìm hiểu về điệu Lí, đọc lời bài hát Hò ba Lí. 5. Rót kinh nghiÖm: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………….. *** tiÕt 12: Ngµy so¹n: 11/11/2013 Ngµy gi¶ng:13 /11/2013 Häc h¸t: Hß ba lÝ I. Môc tiªu: - HS h¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca bµi h¸t Hß ba lÝ. - HS biÕt tr×nh bµy bµi h¸t qua mét vµi c¸ch h¸t tËp thÓ nh h¸t hßa giäng, h¸t lÜnh xíng. II. Gi¸o viªn chuÈn bÞ: - §µn Orga, ®µi, ®Üa nh¹c. - §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi Hß ba lÝ. III. TiÕn tr×nh d¹y häc: 1. æn ®Þnh tæ chøc: 2. KiÓm tra bµi cò: Em h·y ®äc nh¹c vµ ghÐp lêi bµi T§N sè 3: H·y hãt, chó chim nhá hay h¸t. 3. Bµi míi: H§ cña GV GV ghi b¶ng GV thùc hiÖn Néi dung Häc h¸t: Hß ba lÝ 1. Nghe b¨ng h¸t mÉu hoÆc GV tù tr×nh bµy: GV ®Öm ®µn vµ tr×nh bµy bµi h¸t hai lÇn. GV ®µn 2. LuyÖn thanh: 1-2 phót. GV híng dÉn 3. TËp h¸t tõng c©u: Chia bµi thµnh ba c©u h¸t. C©u mét cã t¸m « nhÞp, c©u hai cã 11 « nhÞp vµ c©u ba cã 8 « nhÞp. GV ®µn vµ h¸t GV h¸t mÉu c©u mét 3-4 lÇn, HS nghe vµ h¸t nhÈm theo. GV b¾t nhÞp ®Ó c¸c em h¸t hßa theo. Giáo án Âm nhạc 8 - 18 - H§ cña HS HS ghi bµi HS nghe vµ c¶m nhËn HS luyÖn thanh HS tËp h¸t HS nghe vµ tËp h¸t Năm học : 2014 – 2015 TËp t¬ng tù víi hai c©u cßn l¹i. 4. H¸t ®Çy ®ñ c¶ bµi: GV híng dÉn c¸ch ph¸t ©m, nh¾c HS lÊy h¬i vµ söa chç h¸t sai nªu cã. GV ®iÒu khiÓn 5. Tr×nh bµy bµi h¸t ë møc ®é hoµn chØnh: DÞch giäng = -7 (H¸t giäng Fa trëng), tèc ®é = 112. H¸t c¶ bµi hai lÇn. TËp tr×nh bµy theo c¸ch h¸t ®èi ®¸p (SGK theo c¸ch gäi cña d©n ca lµ phÇn "xíng" vµ phÇn "x«"). GV viÕt b¶ng GV viÕt lªn b¶ng: TrÌo lªn trªn rÉy khoai lang ChÎ tre mµ ®an sÞa, cho nµng ph¬i khoai. - GV h¸t hai c©u nµy, phÇn cßn l¹i, HS h¸t hßa GV quy ®Þnh giäng. Sau ®ã ®æi l¹i c¸ch tr×nh bµy. - TiÕp theo, HS n÷ h¸t hai c©u nµy, phÇn cßn l¹i, HS nam h¸t. Sau ®ã ®æi l¹i c¸ch tr×nh bµy. 6. Cñng cè bµi: GV yªu cÇu Tõng tæ ®øng tr×nh bµy bµi h¸t, tæ trëng cö mét HS b¾t nhÞp. GV ®¸nh gi¸ b»ng ®iÓm (tîng trng) ®Ó g©y kh«ng GV ®¸nh gi¸ khÝ thi ®ua. NÕu cßn thêi gian, mæi tæ l¹i cö mét HS tr×nh bµy GV ®iÒu khiÓn tiÕp. GV yªu cÇu HS söa chç sai HS thùc hiÖn HS nghe, ghi nhí vµ thùc hiÖn ®óng quy ®Þnh HS thùc hiÖn HS tr×nh bµy theo tæ HS tr×nh bµy ®¬n ca 4. Cñng cè:: - Thuéc lêi ca vµ giai ®iÖu cña bµi h¸t: Hß ba lÝ - Chuẩn bị bài mới tiÕt 13: T×m hiÓu ®Ó thÊy ®îc thø tù cña c¸c dÊu th¨ng, gi¸ng trong hãa biÓu vµ giäng cïng tªn lµ ntn. LuyÖn ®äc tªn n«t nh¹c bµi T§N sè 4. 5. Rót kinh nghiÖm: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………….. Giáo án Âm nhạc 8 - 19 - Năm học : 2014 – 2015 Ngµy so¹n: 25/11/2013 Ngµy gi¶ng:27 /11/2013 tiÕt 13 Nhạc lí: Thứ tự các dấu thăng, giáng ở hóa biểu - Giọng cùng tên TËp ®äc nh¹c: T§N sè 4 I. Môc tiªu: - HS n¾m ®îc nh÷ng kiÕn thøc vÒ hãa biÓu vµ giäng cïng tªn. - BiÕt ®äc nh¹c vµ h¸t lêi bµi Chim hãt ®Çu xu©n. II. Gi¸o viªn chuÈn bÞ: - §µn Organ. - §µn, ®äc nh¹c vµ h¸t thuÇn thôc Chim hãt ®Çu xu©n. III. TiÕn tr×nh d¹y häc: 1. æn ®Þnh tæ chøc: 2. KiÓm tra bµi cò: Em h·y tr×nh bµy bµi h¸t Hß ba lÝ. 3. Bµi míi: H§ cña GV GV ghi b¶ng GV hỏi Néi dung I. Nh¹c lÝ Thø tù c¸c dÊu th¨ng, gi¸ng ë hãa biÓuGiäng cïng tªn ? §Ó x¸c ®Þnh giäng ®iÖu cña b¶n nh¹c, cÇn dùa vµo yÕu tè nµo(Dùa vµo hãa biÓu vµ nèt kÕt thóc bµi). ? Hãa biÓu lµ g× (Lµ nh÷ng dÊu th¨ng hoÆc dÊu GV hái gi¸ng n»m ë ®Çu khu«ng nh¹c) - Nh÷ng dÊu th¨ng hoÆc dÊu gi¸ng trong hãa biÓu còng xuÊt hiÖn theo quy luËt nhÊt ®Þnh. NÕu b¶n GV giảng nh¹c cã mét dÊu thăng, nã sÏ n»m trªn dßng thø n¨m - vÞ trÝ nèt Pha. GV híng GV gi¶i thÝch t¬ng tù víi c¸c dÊu th¨ng, dÊu gi¸ng kh¸c. dÉn - ThÕ nµo lµ hai giäng cïng tªn? GV hỏi Lµ mét giäng trëng vµ mét giäng thø cïng chung nèt kÕt thóc (gäi lµ chñ ©m). - LÊy mét sè vÝ dô vÒ giäng cïng tªn? GV y/c VÝ dô nh giäng §« trëng vµ giäng §« thø; giäng Rª trëng vµ giäng Rª thø; giäng Mi trëng vµ GV gi¶i giäng Mi thø.. thÝch vµ lµm mÉu II. TËp ®äc nh¹c H§ cña HS HS ghi bµi HS vận dụng kiến thức đã học để trả lời. HS lắng nghe. HS ghi nhí HS trả lời HS tr¶ lêi HS ghi bài Chim hãt ®Çu xu©n HS trả lời GV ghi bảng 1.T×m hiÓu bµi: ? Em h·y cho biÕt bµi T§N nµy sd nh÷ng kÝ hiªô Giáo án Âm nhạc 8 - 20 - Năm học : 2014 – 2015
- Xem thêm -