Tài liệu Giáo án âm nhạc lớp 6 trọn bộ_cktkn_bộ 9

  • Số trang: 55 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 43 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

TiÕt 1 Gi¸o ¸n ¢m Nh¹c líp 6 Thø .... ngµy .... th¸ng .... n¨m 200... Giíi thiÖu m«n häc ©m nh¹c trong trêng trung häc c¬ së. TËp h¸t Quèc ca i Môc tiªu: 1 Giíi thiÖu kh¸i niÖm vÒ nghÖ thuËt ©m nh¹c. 2 Gióp Hs n¾m ®îc m«n häc ©m nh¹c gåm 3 ph©n m«n. 3 Gióp Hs x¸c ®Þnh ®îc nhiÖm vô häc tËp m«n häc ©m nh¹c. 4 Híng dÉn Hs «n tËp l¹i bµi h¸t 'Quèc ca". II ChuÈn bÞ cña Gv: 1 §µn - B¨ng nh¹c baig h¸t " Quèc ca" 2 §µn ,h¸t thuÇn thôc vµ h¸t chÝnh x¸c bµi h¸t " Quèc ca" 3 B¨ng nh¹c ®Ó giíi thiÖu 8 bµi h¸t chÝnh thøc trong tr¬ng tr×nh. III TiÕn tr×nh d¹y häc: * Bµi míi : H§ cña Gv Néi dung H§ cña Hs -Gv ghi b¶ng 1 Giíi thiÖu m«n häc ©m nh¹c ë trêng-Hs cgi bµi THCS -Gv kh¸i qu¸t -Hs nghe -Gv kh¸i qu¸t m«n häc ©m nh¹c ë trêng THCS qua SGK -Gv ghi b¶ng -Hs ghi bµi a Kh¸i niÖm vÒ ©m nh¹c: -Gv kh¸i qu¸t +¢m nh¹c lµ nghÖ thuËt cña nh÷ng ©m thanh -Hs ghi bµi ®· ®îc chän läc,dïng ®Ó diÔn t¶ toµn bé thÕ giíi tinh thÇn cña con ngêi. -Gv ph©n tÝch -Hs nghe -Muèn nghe vµ hiÓu ®îc ©m nh¹c c¸c em cÇn ph¶i häc tËp vµ tiÕp xóc thêng xuyªn víi ©m nh¹c. -Gv ghi b¶ng -Hs ghi bµi b Giíi thiÖu ch¬ng tr×nh : -Gv ph©n tÝch -Hs nghe -Trong trêng THCS m«m häc ©m nh¹c ®îc chia lµm 3 ph©n m«m: +Ph©n m«n tËp h¸t:Gåm 8 bµi h¸t chÝnh thøc. +Ph©n m«n T§N-Nh¹c lý: Muèn hiÓu ®îc ©m nh¹c th× ph¶i n¾m ®îc c¸c ký hiÖu ghi chÐp vµ mét sè lý thuyÕt ©m nh¹c.Muèn biÕt thÓ hiÖn c¸c ký hiÖu ©m nh¹c thµnh ©m th× ph¶i biÕt T§N. -Gv tãm t¾t * Nh¹c lý lµ nh÷ng ký hiÖu ghi chÐp vµ mét -Hs ghi sè lý thuyÕt vÒ ©m nh¹c. 1 * T§N: Lµ sù thÓ hiÖn c¸c ký hiÖu ©m nh¹c b»ng ©m thanh. -Gv ghi b¶ng +Ph©n m«n ©m nh¹c thêng thøc:T×m hiÓu c¸c danh nh©n ©m nh¹c trªn thÕ giíi,c¸c nh¹c sü næi tiÕng ë VN,t×m hiÓu d©n ca mét sè miÒn,c¸c sinh ho¹t ©m nh¹c d©n gian ë VN. -Gv ghi b¶ng -Hs ghi bµi 2 TËp h¸t Quèc ca Nh¹c vµ lêi : V¨n Cao -gv më tiÕt tÊu -Hs h¸t tËp thÓ :1 lÇn .Gv nhËn xÐt vµ h¸t -Hs thÓ hiÖn ë ®µn mÉu :1 lÇn. Gv yªu cÇu : thÓ hiÖn tÝnh chÊt nghiªm trang, t«n kÝnh, râ lêi vµ thÓ hiÖn ®óng tiÕt tÊu. -gv ®µn -Hs thÓ hiÖn -Hs h¸t c¶ bµi theo ®µn : 1 lÇn. -Gv ®µn -H¸t c¸ nh©n : 1 em ( Gv nhËn xÐt) Iv PhÇn kÕt thóc: 1 Gv nh¾c nhë Hs chuÈn bÞ tèt c¸c ph¬ng tiÖn häc tËp. 2 Gv më b¨ng cho Hs nghe 8 bµi h¸t trong ch¬ng tr×nh sÏ häc 3 BT vÒ nhµ :Thuéc vµ h¸t ®óng bµi " Quèc Ca" Gi¸o ¸n ¢m Nh¹c líp 6 Thø .... ngµy .... th¸ng .... n¨m 200... TiÕt 2 Häc h¸t : tiÕng chu«ng vµ ngän cê Bµi ®äc thªm :©m nh¹c ë quanh ta i Môc tiªu: 1 D¹y cho Hs biÕt h¸t 1 bµi h¸t hay cña nh¹c sÜ Ph¹m Tuyªn.§ång thêi giíi thiÖu mét sè ca khóc cña «ng viÕt cho thiÕu nhi. 2 Yªu cÇu Hs h¸t ®óng giai ®iÖu bµi h¸t. 3 Th«ng qua bµi h¸t,bíc ®µu cho Hs nghe vµ ph©n biÖt ®îc tÝnh chÊt nhÑ nhµng,mÒm m¹i cña giäng thø vµ tÝnh chÊt kháe,t¬i s¸ng cña giäng trëng. 4 Gi¸o dôc cho Hs yªu hßa b×nh vµ lßng nh©n ¸i. II chuÈn bÞ cña gv: 1 T×m hiÓu th©n thÕ vµ sù nghiÖp cña nh¹c sÜ Ph¹m Tuyªn. 2 §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi h¸t :" TiÕng chu«ng vµ ngän cê". 3 §µn vµ b¨ng nh¹c bµi h¸t. iii TiÕn tr×nh bµi d¹y : 2 * æn ®Þnh líp - h¸t tËp thÓ 3 phót. * Bµi míi: H§ cña Gv Néi dung -Gv ghi b¶ng Häc h¸t TiÕng chu«ng vµ ngän cê Nh¹c vµ lêi : Ph¹m Tuyªn -Gv treo b¶ng 1- Giíi thiÖu bµi: phô a- T¸c gi¶ :Nh¹c sÜ Ph¹m Tuyªn quª ë x· L¬ng Ngäc huyÖn B×nh Giang tØnh H¶i D¬ng.HiÖn «ng ®ang sèng vµ c«ng t¸c t¹i HN.¤ng lµ trëng ban ©m nh¹c §THVN vµ lµ ñy viªn thêng vô Héi nh¹c sÜ VN. -Gv hái ? Em h·y nªu tªn mét sè bµi h¸t do nh¹c sÜ Ph¹m Tuyªn s¸ng t¸c. -Gv ®µn vµ h¸t - Gv tr×nh bµy bµi h¸t : "C¸nh Ðn tuæi th¬" cho Hs nghe. -Gv ®µn -Hs h¸t tËp thÓ bµi h¸t "TiÕn lªn §oµn viªn" 1 lÇn -Gv híng dÉn b- Bµi h¸t :" TiÕng chu«ng vµ ngän cê" -S¸ng t¸c :n¨m 1985 -Néi dung : Nãi lªn íc väng cña tuæi th¬ mong muèn cuéc sèng hßa b×nh,h÷u nghÞ, ®oµn kÕt gi÷a c¸c d©n téc trªn toµn TG. --Gv ghi b¶ng 2- D¹y h¸t : -Gv më b¨ng -Hs nghe b¨ng bµi h¸t 2 lÇn -Gv chia ®o¹n, chia c©u: +§o¹n 1 :Tõ ®Çu ®Õn..." cña t«i" : viÕt ë giäng Rª thø , tÝnh chÊt ©m nh¹c nhÑ nhµng mÒm m¹i. +§o¹n 2 : PhÇn cßn l¹i ( 2 c©u) ViÕt ë giäng Rª trëng , tÝnh chÊt ©m nh¹c kháe , t¬i s¸ng. -Gv ®µn -LuyÖn thanh :2 phót * TËp h¸t tõng c©u: +§o¹n 1 : Gv ®µn c©u 1 ba lÇn cho Hs nghe c¶m nhËn vµ h¸t nhÈm,sau ®ã Gv b¾t nhÞp cho Hs h¸t l¹i 3 lÇn. -TiÕp tôc thùc hiÖn t¬ng tù c©u 2 H§ cña Hs -Hs ghi bµi -Hs quan s¸t -Hs tr¶ lêi -Hs nghe vµ c¶m nhËn -Hs h¸t -Hs c¶m nhËn -Hs ghi bµi -Hs nghe -Hs quan s¸t -Hs thùc hiÖn 3 -Gv híng dÉn h¸t nèi c¶ 2 c©u,chó ý thÓ hiÖn tÝnh chÊt thø cuae ®o¹n nh¹c. -Gv ®µn +§o¹n 2: TiÕn hµnh t¬ng tù nh ®o¹n 1 -Hs thùc hiÖn nhng lu ý thÓ hiÖn ®ù¬c tÝnh chÊt kháe m¹nh vµ t¬i s¸ng cña giäng T. -Gv híng dÉn -Hs h¸t c¶ bµi : 2 lÇn -Hs h¸t -Mét d·y bµn h¸t ®o¹n 1 vµ d·y cßn l¹i h¸t ®o¹n 2 (Gv nhËn xÐt vµ söa l¹i nh÷ng ©m Hs h¸t cha chuÈn) -Gv ®µn -H¸t c¸ nh©n : 1 em ( Gv nhËn xÐt vµ cho -Hs thùc hiÖn ®iÓm). -Gv më tt ®µn -Hs h¸t tËp thÓ c¶ bµi, lu ý c¸ch ph¸t ©m, lÊy -Hs h¸t h¬i vµ thÓ hiÖn ®óng tÝnh chÊt ©m nh¹c ë tõng ®o¹n cña bµi h¸t. iv PhÇn kÕt thóc : 1 Gv híng dÉn Hs ®äc bµi ®äc thªm : ¢m nh¹c ë quanh ta - Gv ph©n tÝch qua SGK. 2 Gv ®µn , Hs h¸t tËp thÓ bµi " TiÕng chu«ng vµ ngän cê". 3 BT vÒ nhµ : Hs lµm Bt SGK. Gi¸o ¸n ¢m Nh¹c líp 6 Thø .... ngµy .... th¸ng .... n¨m 200... 4 TiÕt 3 «n tËp bµi h¸t : TiÕng chu«ng vµ ngän cê nh¹c lý : Nh÷ng thuéc tÝnh cña ©m thanh c¸c ký hiÖu ©m nh¹c i môc tiªu: 1 Gióp Hs h¸t thuéc bµi h¸t cµ c¸ch thÓ hiÖn s¾c th¸i t×nh c¶m kh¸c nhau cña ®o¹n 1 vµ ®o¹n 2 c¶u bµi h¸t. 2 Hs h¸t vµ vËn ®äng theo nhÞp, biÕt thÓ hiÖn mét vµi ®äng t¸c phô häa. 3 Hs biÕt ®îc 4 thuéc tÝnh cña ©m thanh, biÕt tªn 7 nèt nh¹c trªn khu«ng nh¹c ,biÕt vµ viÕt ®ùoc khãa Son trªn khu«ng nh¹c. ii ChuÈn bÞ cña Gv : 1 Chän mét bµi h¸t quen thuéc ®Ó Hs ph©n biÖt ®ù¬c 4 thuéc tÝnh cña ©m thanh. 2 §µn - ®µi - b¨ng nh¹c bµi h¸t. iii TiÕn hµnh bµi d¹y : * Bµi míi : H§ cña Gv Néi dung H§ cña Hs -Gv ghi b¶ng -Hs ghi bµi 1 ¤n tËp bµi h¸t TiÕng chu«ng vµ ngän cê Nh¹c vµ lêi : Ph¹m Tuyªn -Gv ®µn vµ -Hs h¸t tËp thÓ : 1 lÇn - Gv nhËn xÐt vµ híng -Hs thùchiÖn híng dÉn dÉn Hs thÓ hiÖn ®o¹n1 nhÑ nhµng,®äan 2 h¸t s¸ng vµ kháe h¬n. -Gv ®µn vµ ghi -Hs h¸t vµ thÓ hiÖn ®îc tÝnh chÊt cña 2 ®o¹n, -Hs h¸t bé nhí. sau ®ã vç tay gi÷ nhÞp. -Hs h¸t nhón theo nhÞp 2,®ång thêi thÓ hiÖn 1 sè ®éng t¸c phô häa theo tëng tîng -Gv híng dÉn -Hs thÓ hiÖn -H¸t ®o¹n 1: Nhón nh×nh thêng -H¸t ®o¹n 2 :2 b¹n cÇm tay nhau ®a lªn cao,tay ph¶i cßn l¹i ®a ngang bông cho ®Õn c©u "l¸ cê cña ta" th× quay ngêi ra vµ vÉy tay lªn cao -Gv ®µn -Hs thùc hiÖn -Hs thùc hiÖn 2-3 l©n (Gv nhËn xÐt) -Gv ghi b¶ng -Hs ghi bµi 2 Nh¹c lý : a Nh÷ng thuéc tÝnh cña ©m thanh : -Gv ph©n tÝch * ¢m thanh chia lµm 2 lo¹i: Nh¹c ©m vµ t¹p qua bµi TÕng ©m. 5 chu«ng -Gv ghi b¶ng -Gv ph©n tÝch -Gv ghi b¶ng -Gv hái -Gv chØ dÞnh *Thuéc tÝnh: -Cao ®é -Trêng ®é -Cêng ®é -¢m s¾c b C¸c ký hiÖu ©m nh¹c: -C¸c ký hiÖu ghi cao ®é cña ©m thanh -Tªn gäi 7 nèt nh¹c -Khu«ng nh¹c:Gåm 5 dßng kÎ vµ 4 khe hë tÝnh tõ díi lªn. -Khãa Son: H×nh d¹ng h¬i gièng ch÷ T(hoa) dÊu chÊm b¾t ®Çu tõ dßng kÎ thø 2 cña khu«ng nh¹c tÝnh tõ duíi lªn. -VD (ë trªn) ? Qua VD ë trªn em h·y cho biÕt vÞ trÝ cña khãa Son trªn khu«ng nh¹c? (Gv ph©n tÝch thªm) -Hs viÕt khãa Son vµ vÞ trÝ 7 nèt nh¹c -Hs ghi bµi -Hs ®äc nèt nh¹c tõ trÇm lªn bæng vµ ngîc l¹i -Hs nhËn biÕt -Hs tr¶ lêi Hs thùc hiÖn iv PhÇn kÕt thóc : 1 Gv tãm t¾t c¸c ý chÝnh cña bµi vµ híng dÉn Hs viÕt nèt nh¹c. 2 BTvÒ nhµ : ViÕt 5 dßng vÞ trÝ c¸c nèt nh¹c trªn khu«ng nh¹c cã khãa Son Gi¸o ¸n ¢m Nh¹c líp 6 Thø .... ngµy .... th¸ng .... n¨m 200... TiÕt 4 C¸c ký hiÖu ghi trêng ®é cña ©m thanh TËp ®äc nh¹c : t®n sè 1 i môc tiªu : 1 Hs nhËn biÕt vµ lµm quen víi c¸c h×nh nèt nh¹c thêng gÆp trong b¶n nh¹c. 2 Gióp Hs hiÓu ®îc quan hÖ gi÷a c¸c h×nh nèt vµ cÊch viÕt h×nh nèt trªn khu«ng nh¹c. 3 Hs biÕt ®îc h×nh d¸ng dÊu lÆng thêng gÆp cã gi¸ trÞ t¬ng øng víi 2 h×nh 6 nèt nh¹c : Nèt t¬ng øng víi dÊu lÆng ®en,nèt t¬ng øng víi dÊu lÆng ®¬n 4 T§N gióp Hs lµm quen víi c¸c nèt § - R - M - F - S - L trªn khu«ng nh¹c vµ tËp nghe víi c¸c ©m ®ã. ii ChuÈn bÞ cña Gv : 1 ChÐp 1 Vd ®Ó giíi thiÖu c¸c lo¹i h×nh nèt 2 B¶ng phô chÐp T§N sè 1 3 §µn vµ ®äc nh¹c thuÇn thôc T§N sè 1. iii TiÕn tr×nh bµi d¹y : * KiÓm tra bµi cò : 1 em. ? H·y ®äc tªn c¸c nèt nh¹c tõ trÇm lªn bæng va tõ bæng xuèng trÇm. *Bµi míi : H§ cña Gv Néi dung H§ cña Hs -Gv ghi b¶ng -Hs ghi bµi 1 Nh¹c lý: a C¸c ký hiÖu ghi trêng ®é: -Gv ph©n tÝch -Hs nghe vµ * H×nh nèt : -Trêng ®é lµ ®ä ng©n dµi ng¾n cña ©m thanh. nhËn biÕt §Ó ghi c¸c ©m thanh dµi ng¾n ngêi ta chØ sö dông c¸c lo¹i h×nh nèt. -Gv hái -Hs tr¶ lêi ? H×nh nèt lµ g×? ( Lµ ký hiÖu ®é ng©n dµi ng¾n cña ©m thanh) -Gv giíi thiÖu - Cã 5 lo¹i h×nh nèt : -Hs nhËn biÕt vµ treo b¶ng vµ ghi bµi +H×nh nèt trßn : 4 ph¸ch phô,ph©n tÝch. +H×nh nèt tr¾ng : 2 ph¸ch +H×nh nèt ®en : 1 ph¸ch +H×nh nèt ®¬n : 1/2 ph¸ch +H×nh nèt kÐp : 1/4 ph¸ch -Gv ghi b¶ng -Hs ghi bµi * C¸ch viÕt h×nh nèt trªn khu«ng : -Gv hái ? Quan s¸t 2 VD , em h·y nªu c¸ch viÕt h×nh nèt trªn khu«ng nh¹c? -Gv ph©n tÝch qua c¸c VD -C¸c nèt nh¹c cã h×nh bÇu dôc nghiªng vÒ phiad tay ph¶i. -C¸c nèt nh¹c n»m ë phÝa duíi dßng kÎ gi÷a th× viÕt ®u«i ®i lªn (1),n»m ë phÝa trªn dßng -Hs quan s¸t kÎ gi÷a th× viÕt ®u«i ®i lªn hay ®i xuèng còng 7 -GV ghi b¶ng -Gv ®µn -Gv hái -Gv ph©n tÝch -Gv ghi b¶ng -Gv treo b¶ng phô -Gv ®µn -Gv ph©n c©u -Gv ®µn -Gv ®µn -Gv hái -Gv híng dÉn -Gv ®äc bµi -Gv ®µn -Gv híng dÉn ®îc(3),C¸c nèt mãc ®øng c¹nh nhau th× cã thÓ nèi víi nhau b»ng 1 v¹ch hoÆc 2 v¹ch. * DÊu lÆng : -Hs nghe bµi "Em lín kh«n lªn" ®Ó thÓ hiÖn c¸c dÊu lÆng. ? VËy dÊu lÆng lµ g×? +DÊu l¨ng lµ ký hiÖu ghi thêi gian t¹m ngõng nghØ cña ©m thanh. -Mçi lo¹i h×nh nèt cã 1 lo¹i dÊu lÆng t¬ng øng : DÊu lÆng ®en : DÊu lÆng ®¬n : 2 TËp ®äc nh¹c : Bµi T§N sè 1:§å - rª - mi - fa - son - la -Hs nãi tªn nèt nh¹c: 2-3 em( cho ®iÓm) -Hs luyÖn thanh : 2 phót -Chia bµi lµm 2 c©u ,mçi c©u ®îc c¸ch nhau bëi dÊu -Hs nghe ca bµi : 2 lÇn -Hs ®äc cao ®é theo ®µn : 2 lÇn -c¶ bµi. ? Trong bµi gåm nh÷ng h×nh nèt g× ?( h×nh nèt ®en vµ dÊu lÆng ®en) -Hs gâ tiÕt tÊu c¶ bµi -2 lÇn ( Gv nhËn xÐt) -Gv ®äc c¶ bµi kÕt hîp gâ ph¸ch : 2 ;Çn -Hs ®äc kÕt hîp cao ®é vµ ®é ng©n cña tõng c©u nh¹c sau ®ã ®äc c¶ bµi. -Hs ®äc ghÐp lêi ca : 3 lÇn. -Hs ghi bµi -Hs tr¶ lêi -Hs c¶m nhËn -Hs quan s¸t -Hs thùc hiÖn -Hs quan s¸t -Hs nghe -Hs ®äc -Hs tr¶ lêi -Hs gâ tiÕt tÊu -Hs nghe -Hs ®äc -Hs thùc hiÖn iv phÇn kÕt thóc : 1 Gv tãm t¾t phÇn nh¹c lý cña bµi. 2 Gv ®µn,Hs ®äc T§n bµi sè 1 kÕt hîp gâ ph¸ch. 3 BT vÒ nhµ : Lµm Bt SGK 8 Gi¸o ¸n ¢m Nh¹c líp 6 Thø .... ngµy .... th¸ng .... n¨m 200... TiÕt 5: häc h¸t : vui bíc trªn ®êng xa i môc tiªu: 1 Cho Hs biÕt h¸t mét bµi h¸t theo ®iÖu lý cña ®ång b»ng Nam Bé. 2 Gióp Hs hiÓu :Lý lµ thÓ lo¹i d©n ca ng¾n gän , gi¶n dÞ , méc m¹c.Mçi bµi lý thêng ®îc x©y dùng trªn nh÷ng c©u th¬ lôc b¸t. 3 Cho Hs nghe ®Ó biÕt thªm mét sè bµi lý quen thuéc kh¸c cña ®ång bµo Nam Bé. 11 ChuÈn bÞ cña Gv : 1 §µn - ®µi - b¨ng nh¹c -b¶n ®å hµnh chÝnh VN. 2 TËp h¸t vµ ®µn thuÇn thôc bµi h¸t 3 b¶ng phô chÐp bµi h¸t ( Lêi míi ),lêi cæ. 4 TËp h¸t thªm mét sè lµn ®iÖu lý ®Ó minh häa. iii TiÕn tr×nh bµi d¹y : * KiÓm tra bµi cò : 1 em ? Em h·y nªu tªn vµ sè lîng ph¸ch cña c¸c lo¹i h×nh nèt ®· häc? * Bµi míi : H§ cña Gv Néi dung H§ cña Hs -Gv ghi b¶ng -Hs ghi bµi Häc h¸t Vui bíc trªn ®êng xa (D©n ca Nam Bé) -Gv treo b¶n ®å 1 Giíi thiÖu bµi : -Hs quan s¸t -Gv hái -Hs tr¶ lêi ? Em h·y x® vÞ trÝ ®ång b»ng Nam Bé trªn b¶n ®å? -ë Nam Bé cã rÊt nhiÒu lµn ®iÖu d©n ca nh: Hß ,lý ,h¸t nãi ...Lý lµ nh÷ng bµi h¸t ng¾n gän , gi¶n dÞ , méc m¹c.Mçi bµi lý thêng ®îc x©y dùng trªn nh÷ng c©u th¬ lôc b¸t. VD :Lý ngùa « , lý c©y b«ng... -Trong d©n ca VN cã rÊt nhiÒu bµi Lý con s¸o kh¸c nhau.Bµi h¸t " Vui bíc trªn ®êng xa" lµ bµi h¸t Lý con s¸o gß c«ng. -Gv ghi b¶ng -Hs ghi bµi 2 TËp h¸t : -Gv chØ ®Þnh -Hs ®äc -Hs ®äc lêi ca : 1-2 lÇn -Gv ®µn -Hs nghe vµ -Gv ®µn vµ h¸t mÉu 1 lÇn råi sau ®ã më 9 -Gv híng dÉn -Gv ph©n tÝch -Gv híng dÉn -Gv lu ý -Gv h¸t mÉu -Gv kiÓm tra -Gv ®µn -Gv ®µn -Gv giíi thiÖu b¨ng cho Hs nghe thªm 1 lÇn c¶m nhËn -LuyÖn thanh : -Hs thùc hiÖn ©m :La......... -Chia c©u: 5 c©u -Hs quan s¸t -TËp h¸t tõng c©u:Gv ®µn giai ®iÖu mçi c©u 2-Hs thùc hiÖn lÇn sau ®ã h¸t mÉu cho Hs nghe.B¾t nhÞp cho Hs h¸t theo. -TiÕn hµnh theo lèi mãc xÜch cho ®Õn hÕt bµi -Trong bµi cã 2 tiÕng luyÕn lµ : -Hs quan s¸t vµ thùc hiÖn VËy khi h¸t cÇn thÓ hiÖn ®óng vµ mÒm m¹i h¬n. -Gv h¸t mÉu 2 c©u h¸t cho Hs nghe vµ h¸t l¹i. -H¸t thÓ hiÖn dÊu luyÕn : 2-3 em.Gv nhËn xÐt -H¸t tËp thÓ c¶ bµi,vç tay theo nhÞp 1 lÇn sau ®ã ®øng h¸t ë t thÕ tho¶i m¸i. -H¸t theo d·y bµn 2 lÇn - Gv nhËn xÐt -Gv giíi thiÖu thªm 1 sè bµi h¸t Lý ( §µn vµ h¸t)nh : Lý c©y b«ng , Lý ngùa « -Hs nghe -Hs h¸t -Hs h¸t -Hs h¸t -Hs nghe iv PhÇn kÕt thóc : *Gv h¸t lêi cæ cho Hs nghe : 1 lÇn vµ ph©n tÝch thªm :Lµn ®iÖu Lý con s¸o gß c«ng do nh¹c sÜ TrÇn KiÕt Têng su tÇm vµ dùa vµo lµn ®iÖu nµy.Nh¹c sÜ Hoµng L©n ®· ®Æt lêi míi thµnh bµi " Vui bíc trªn ®êng xa" Gi¸o ¸n ¢m Nh¹c líp 6 Thø .... ngµy .... th¸ng .... n¨m 200... TiÕt 6: «n tËp bµi h¸t :Vui bíc trªn ®êng xa nh¹c lý : NhÞp vµ ph¸ch - NhÞp 2/4 TËp ®äc nh¹c : T§N sè 2 i môc tiªu : 1 Cho Hs «n bµi h¸t "Vui bíc trªn ®êng xa",h¸t thuéc lêi kÕt hîp vËn ®éng nhÑ nhµng theo nhÞp. 2 Hs biÕt vËn ®éng vµ thùc hiÖn vµi ®éng t¸c phô häa. 3 Hs biÕt kh¸i niÖm nhÞp vµ phÊch,biÕt ý nghÜa sè chØ nhÞp vµ nhÞp 2/4. 4 TËp ®äc nh¹c : Lµm quen víi c¸ch ®äc thang ©m : 10 §å - Rª - Mi - Fa - Son - La - Si ii chuÈn bÞ cña Gv : 1 TËp thÓ hiÖn vµi ®éng t¸c thµnh th¹o ®Ó phï häa cho bµi h¸t. 2 B¶ng phô chÐp bµi T§N sè 2. 3 TËp ®µn vµ chØ huy bµi h¸t. H§ cña Gv -Gv ghi b¶ng -Gv ®µn -Gv më tiÕt tÊu ®µn -Gv híng dÉn -Gv ghi b¶ng -Gv ®µn -Gv ph©n tÝch -Gv ®a VD vµ hái -Gv ghi b¶ng -Gv ®a VD vµ hái -Gv ph©n tÝch Néi dung 1 - ¤n tËp bµi h¸t : Vui bíc trªn ®êng xa D©n ca Nam Bé -LuyÖn thanh : 2 phót -Hs ®øng h¸t c¶ bµi : 1 lÇn (Gv nhËn xÐt vµ söa l¹i nh÷ng ©m Hs h¸t cha ®óng) -Hs ®øng h¸t -Gv chØ huy sau ®ã Hs vËn ®éng nhÑ nhµng t¹i chç , ®a tay ë 1 sè c©u h¸t mµ tù cho lµ phï hîp sau ®ã Gv híng dÉn Hs thÓ hiÖn l¹i. -ChØ ®Þnh 1 nhãm 3-5 em, h¸t thÓ hiÖn ( cho ®iÓm) 2 Nh¹c lý : a NhÞp vµ ph¸ch : -Hs nghe vµ h¸t " Hoa l¸ mïa xu©n ":1 lÇn. -NhÞp lµ nh÷ng phÇn nhá ®Òu nhau trong b¶n nh¹c ®îc lÆp l¹i nhiÒu lÇn - gi÷a c¸c nhÞp cã ®êng v¹c nhÞp. + Mçi nhÞp l¹i chia ra nh÷ng phÇn nhá ®Òu nhau gäi lµ ph¸ch. ? Trong VD cã mÊy nhÞp ? ? Mçi nhÞp cã mÊy ph¸ch ? b Sè chØ nhÞp : ? Sè chØ nhÞp ®îc ®Æt ë vÞ trÝ nµo trong bµi? - Sè chØ nhÞp lµ 2 ch÷ sè dÆt ë phÇn ®Çu b¶n nh¹c ®Ó chØ lo¹i nhÞp vµ ®é dµi cña ph¸ch. -Sè ë trªn chØ sè lîng ph¸ch cã trong 1 H§ cña Hs -Hs ghi bµi -Hs thùc hiÖn -Hs thùc hiÖn -Hs thùc hiÖn -Hs nghe -Hs ghi bµi -Hs tr¶ lêi -Hs tr¶ lêi -Hs ghi bµi 11 -Gv ghi b¶ng -Gv hái -Gv ph©n tÝch nhÞp. -Sè ®Æt ë díi chØ ®é dµi cña ph¸ch.§é dµi cña ph¸ch b»ng nèt trßn chia cho chÝnh nã. c NhÞp 2/4: ? Trong nhÞp 2/4 cã mÊy ph¸ch trong 1 -Hs ghi bµi nhÞp vµ ®é ng©n cña mçi ph¸ch b»ng bao -Hs tr¶ lêi nhiªu ? -Cã 2 ph¸ch trong 1 nhÞp . -§é ng©n cña mçi ph¸ch b»ng 1 nèt ®en. -Hs ghi bµi -Ph¸ch ®Çu lµ ph¸ch m¹nh,ph¸ch sau lµ ph¸ch nhÑ VD : -NhÞp 2/4 thêng sö dông cho nh÷ng bµi -Gv giíi thiÖu h¸t vui t¬i,nhén nhÞp. 3 TËp ®äc nh¹c : T§N sè 2 : -Gv ghi b¶ng Mïa xu©n trong rõng. ? Trong bµi viÕt ë nhÞp g× ? -Gv treo b¶ng phô ? Gåm nh÷ng lo¹i h×nh nèt nµo ? vµ hái -Hs ®äc thang 7 ©m : -Gv ®µn §-R-M-F-S-L-X -Bµi chia lµm 4 tiÕt nh¹c ( Gv ph©n chia -Gv chia c©u tiÕt nh¹c ë bµi ) -Hs ®äc tªn nèt nh¹c cña c¶ bµi : 2 em. -Gv chi ®Þnh -Hs ®äc tiÕt tÊu : 2 lÇn. -Hs nghe ca bµi : 2 lÇn -Gv ®µn -Gv ®µn mçi tiÕt nh¹c 3 lÇn, sau ®ã híng -Gv ®µn vµ dÉn Hs ®äc l¹i. híng dÉn -Thùc hiÖn theo lèi cuèn chiÕu ®Õn hÕt bµi. -Gv më tiÕt tÊu ®µn vµ h¸t lêi ca : 2 lÇn , -Gv thùc hiÖn sau ®ãc híng dÉn Hs h¸t lêi : 2 lÇn. -Hs ®äc nh¹c vµ h¸t lêi ca : 2 lÇn. -Gv ®µn -Hs nhËn biÕt -Hs tr¶ lêi -Hs ®äc -Hs quan s¸t -Hs ®äc -Hs nghe -Hs ®äc -Hs nghe vµ thùc hiÖn -Hs thùc hiÖn iv phÇn kÕt thóc : 1 Gv ®µn , 1 d·y bµn h¸t lêi ca vµ 1 d·y bµn T§N sau ®ã ®æi lai. 2 Gv tãm t¾t c¸c ý chÝnh cña bµi. 12 3 BT vÒ nhµ : Hs lµm Bt SGK. Gi¸o ¸n ¢m Nh¹c líp 6 Thø .... ngµy .... th¸ng .... n¨m 200... TiÕt 7: tËp ®äc nh¹c : t®n sè 3 c¸ch ®¸nh nhÞp 2/4 ©m nh¹c thêng thøc:nh¹c sÜ v¨n cao vµ bµi h¸t lµng t«i i môc tiªu : 1 Cho hs luyÖn tËp thang 7 ©m : § - R - M - F - S - L - X 2 TËp thÓ hiÖn tiÕt tÊu mãc ®¬n. 3 TËp ®¸nh nhÞp 2/4. 4 Th«ng qua bµi h¸t " Lµng t«i ", giíi thiÖu cho hs biÕt vÒ nh¹c sÜ v¨n Cao Mét tµi danh cña nÒn ©m nh¹c Vn hiÖn ®¹i. ii ChuÈn bÞ cña Gv: 1 TËp ®µn ,®äc vµ h¸t ®óng bµi T§N sè 3. 2 B¶ng phô chÐp bµi T§N sè 3. 3 TËp ®µn vµ h¸t lêi bµi h¸t " Lµng t«i " 4 B¨ng nh¹c c¸c bµi h¸t cña nh¹c sÜ V¨n Cao. iii TiÕn tr×nh bµi d¹y : * æn ®Þnh líp - h¸t tËp thÓ : 3phót . * KiÓm tra bµi cò : 2 em. ? Em h·y nªu nh÷ng hiÓu biÕt cña em vÒ nhÞp 2/4 ? ? Em h·y T§N bµi sè 2 ? * Bµi míi : H§ cña Gv Néi dung -Gv ghi b¶ng -Hs ghi bµi 1 TËp ®äc nh¹c : T§N sè 3 ThËt lµ hay Nh¹c vµ lêi : Hoµng L©n -Hs tr¶ lêi ? Bµi T§N viÕt ë nhÞp g×? ? Trong bµi gåm cã cao ®é cña nh÷ng nèt g× ? - § - R - M - S - L -§' -Hs luyÖn ®äc : 2-4 lÇn. -Hs tr¶ lêi ? Trong bµi gåm nh÷ng h×nh nèt g× ? -Gv treo b¶ng phô vµ hái -Gv ®µn -Gv híng dÉn -Gv hái -Gv gâ tiÕt tÊu -Gv ph©n tÝch -Gv ®µn -Gv híng dÉn -Hs ®äc tiÕt tÊu : 3-4 lÇn. -Hs gâ tiÕt tÊu c¶ bµi : 1 lÇn -Chia c©u : 4 c©u -Hs nghe giai ®iªu c¶ bµi : 2 lÇn -Hs ®äc tõng c©u : mçi c©u Gv ®µn cho H§ cña Hs -Hs gâ -Hs theo dâi -Hs nghe -Hs nghe vµ 13 -Gv ®µn -Gv híng dÉn -Gv ph©n c«ng -Gv ghi b¶ng -Gv thùc hiÖn -Gv ghi b¶ng -Gv treo b¶ng phô vµ g.thiÖu -Gv ghi b¶ng -Gv tr×nh bµy Hs nghe 3 lÇn sau ®ã híng dÉn Hs ®äc l¹i :2-3 lÇn. -TiÕn hµnh theo lèi cuèn chiÕu ®Õn hÕt bµi. -Hs ®äc giai ®iÖu c¶ bµi : 2-3 lÇn. -Gv h¸t lêi ca c¶ bµi sau ®ã híng dÉn Hs h¸t lêi ca. -Chia 2 d·y bµn thµnh 2 nhãm : 1 nhãm ®äc nh¹c ,1 nhãm h¸t lêi ca sau ®ã ®æi bªn. : 2 C¸ch ®¸nh nhÞp ®óng -S¬ ®å ®¸nh nhÞp : ®äc bµi - Gv ®¸nh nhÞp mÉu, Hs ®øng quan s¸t vµ thùc hiÖn theo sù híng dÉn cña Gv :2-3 phót. 3 Giíi thiÖu nh¹c sÜ V¨n Cao vµ bµi h¸t Lµng t«i : a Nh¹c sÜ V¨n Cao : -¤ng lµ mét trong nh÷ng nh¹c sÜ ®Çu tiªn cña nÒn ©m nh¹c hiÖn ®¹i VN,®îc nhµ níc tÆng thëng gi¶i thëng HCM vÒ VH-HT. b Bµi h¸t Lµng t«i: -Gv tãm t¾t qua SGK. -Hs nghe bµi h¸t : 1 lÇn -Hs quan s¸t vµ thùc hiÖn -Hs ®äc -Hs thùc hiÖn -Hs thùc hiÖn -Hs ghi bµi -Hs ghi bµi -Hs quan s¸t vµ ghi bµi -Hs ghi bµi -Hs nghe iv PhÇn kÕt thóc : 1 Gv híng dÉn Hs tr¶ lêi c©u hái qua SGK. 2 Gv tãm t¾t c¸c ý chÝnh cña bµi. Gi¸o ¸n ¢m Nh¹c líp 6 Thø .... ngµy .... th¸ng .... n¨m 200... TiÕt 8: «n tËp vµ kiÓm tra i Môc tiªu : 1 Gióp Hs häc «n 2 bµi h¸t ®· häc. 2. Hs «n l¹i kiÕn thøc nh¹c lÝ ®· häc. 3. ¤n l¹i bµi tËp ®äc nh¹c sè 1- sè 2- sè 3. 4. KÕt hîp kiÓm tra, ®¸nh gi¸, xÕp lo¹i Hs. 14 ii ChuÈn bÞ cña Gv: 1_ Thùc hiÖn h¸t ®uæi víi ®µn. 2_ ChuÈn bÞ 1 chiÕu trèng con ®Ó gâ tiÕt tÊu. iii TiÕn tr×nh bµi d¹y: * æn ®Þnh líp- H¸t tËp thÓ : 3'. * Bµi míi: H§ cña Gv Néi dung H§ cña Hs -Gv ghi b¶ng 1 ¤n tËp bµi h¸t : -Hs ghi bµi * TiÕng chu«ng vµ ngän cê. Nh¹c vµ lêi :Ph¹m Tuyªn -G ®µn -Hs h¸t -Hs h¸t tËp thÓ : 1 lÇn -Gv nhËn xÐt vµ híng dÉn Hs h¸t ®uæ : chia líp thµnh 2 nhãm ( 2 d·y bµn).Nhãm 2 h¸t sau nhãm 1 lµ 1 nhÞp.Lêi 2 h¸t t¬ng tù nh lêi 1. -Gv híng dÉn -Hs h¸t ®uæi : 2-3 lÇn. -Hs h¸t ®uæi -Gv híng dÉn + Chon 4 em chia lµm 2 nhãm vµ tiÕn hµnh -Hs thùc hiÖn h¸t ®uæi sau ®ã Gv nhËn xÐt cho ®iÓm. -Gv ghi b¶ng * -Hs ghi bµi Vui bø¬c trªn ®êng xa. D©n ca Nam Bé -Gv ®µn -Hs h¸t tËp thÓ : 1 lÇn.Gv nhËn xÐt vµ h¸t ®uæi . thùc hiÖn 3 c©u ®Çu nh bµi h¸t trªn.H¸t ®Õn c©u 4 th× nhãm 1 dõng l¹i h¸t vµo nhÞp chung. -Gv chØ huy -Hs h¸t +H¸t ®uæi c¶ bµi : 2 lÇn +H¸t ®uæi :4-6 em,Gv chia lµm 2 nhãm h¸t, nhËn xÐt vµ cho ®iÓm. -Gv ghi b¶ng 2 ¤n tËp nh¹c lý : -Hs ghi bµi a Nh÷ng thuéc tÝnh cña ©m thanh: -Gv hái -Hs tr¶ lêi ? Em h·y nªu 4 thuéc tÝnh cña ©m thanh ? -Gv híng dÉn -Trong 4 thuéc tÝnh nã th× thuéc tÝnh thø nhÊt -Hs ghi bµi ( Cao ®é) lµ quan träng nhÊt. -Gv ghi b¶ng b C¸c ký hiÖu ©m nh¹c : -Gv ®µn +Gv ®µn trôc gam vµ gam r¶i cho hs nghe 2-3 lÇn sau ®ã híng dÉn Hs nghe chËm cµ ghi vµo khu«ng nh¹c ®Ó nhËn biÕt cao ®é ( Gäi 5-7 Hs ®Ó chÊm ®iÓm) -Gv hái ? Em h·y nªu c¸c lo¹i h×nh nèt ®· häc ? ( Gv -Hs tr¶ lêi nhËn xÐt cho ®iÓm ) -Gv ghi b¶ng c NhÞp vµ ph¸ch - NhÞp: -Hs ghi bµi -Gv h×nh thµnh * d·y tiÕt tÊu -Hs thùc hiÖn -Gv gâ tiÕt tÊu b»ng trèng con -Hs nghe vµ gâ l¹i tõ 3-5 lÇn -gv h×nh thµnh c¸c d·y tiÕt 15 tÊu kh¸c ®Ó Hs v¹ch nhip -Gv ghi b¶ng -Gv ®µn -Gv kiÓm tra 2 4 . ( Gv cho ®iÓm 3-5 em) 3 ¤n tËp T§N : -Hs nghe tõng bµi T§N (Bµi sè 1,sè 2,sè 3). cho Hs nghe vµ ®äc theo ®µn :mçi bµi ®äc 1-2 lÇn. -Gv ®µn tõng c©u cña tõng bµi,sau ®ã gäi sè Hs cßn l¹i ®øng t¹i chç nghe vµ ®äc l¹i .Gv nhËn xÐt vµ cho ®iÓm. -Hs ghi bµi -Hs ®äc bµi Iv phÇn kÕt thóc : 1 Gv tãm t¾t c¸c ý chÝnh cña bµi . 2 BT vÒ nhµ : §Æt lêi ca ( tù chän chñ ®Ò ) cho bµi T§N sè 1 vµ sè 2 Gi¸o ¸n ¢m Nh¹c líp 6 Thø .... ngµy .... th¸ng .... n¨m 200... TiÕt 9: Häc h¸t : Hµnh khóc tíi trêng i môc tiªu : 1 D¹y cho Hs mét bµi h¸t cña níc Ph¸p vµ th«ng qua bµi h¸t cho c¸c em hiÓu vµi nÐt vÒ níc Ph¸p. 2 Gióp c¸c em hiÓu thªm vÒ thÓ lo¹i hµnh khóc. 3 TËp cho c¸c em c¸c kiÓu h¸t ®uæi th«ng dông. ii ChuÈn bÞ cña Gv : 1 B¶n ®å TG ®Ó giíi thiÖu vÞ trÝ cña níc Ph¸p. 2 B¶ng phô chÐp bµi h¸t. 3 §µn , ®µi vµ b¨ng nh¹c. 4 §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi h¸t. 5 Su tÇm 1 sè bµi h¸t thuéc thÓ lo¹i hµnh khóc. iii TiÕn tr×nh bµi d¹y : *æn ®Þnh líp - h¸t tËp thÓ 3 phót. * Bµi míi : H§ cña Gv Néi dung H§ cña Hs 16 -Gv ghi b¶ng -Gv treo b¶n ®å TG vµ giíi thiÖu níc Ph¸p -Gv híng dÉn -Gv ghi b¶ng -Gv ®iÒu khiÓn vµ treo b¶ng ohô -Gv hái -Gv ®µn -Gv ®µn -Gv hái -Gv ®µn -Gv ®µn -Gv híng dÉn -Gv ®µn Häc h¸t : Hµnh khóc tíi trêng Nh¹c : Ph¸p Lêi : Phan T B¶ng Lª Minh Ch©u 1 Giíi thiÖu bµi h¸t : - Níc Ph¸p thuéc Ch©u ¢u, cã nÒn v¨n minh rÊt l©u ®êi,thñ ®« Pa-ri.bµi h¸t : Hµnh khóc tíi trêng do 2 nh¹c sÜ Phan TrÇn B¶ng vµ Lª Minh Ch©u d¨t lêi tõ nh¹c cña níc Ph¸p ( Tªn gèc : Ngêi kÐo chu«ng) +Gv tãm t¾t n«i dung phÇn nµy qua SGK 2 TËp h¸t : +Hs nghe b¨ng mÉu : 2 lÇn ?Bµi h¸t viÕt ë nhÞp gi ?( NhÞp 2/4) - gv ph©n tÝch thÓ lo¹i hµnh khóc. ?Bµi nµy chia lµm mÊy c©u ? ( 6 c©u ) -Gv ph©n tÝch giai ®iÖu c©u 5, c©u 6 +LuyÖn thanh : 1 phót. +TËp h¸t tõng c©u: -Gâ h×nh tiÕt tÊu c©u 1 vµ c©u 2 ? Em h·y nhËn xÐt tiÕt tÊu cña c©u 1 vµ c©u 2 ?( Gièng nhau ) -Gv ®µn giai ®iÖu c©u 1 sau ®ã h¸t mÉu lêi ca -Hs h¸t theo tiÕt tÊu cña ®µn. -Gv tæ chøc thùc hiÖn c©u 2 gièng c©u 1 sau ®ã h¸t nèi c¶ 2 c©u. -Hs tiÕn hµnh tËp theo lèi cuèn chiÕu cho ®Õn hÕt bµi. -H¸t c¶ bµi : 2 lÇn. -Hs ghi bµi -Hs nghe vµ quan s¸t -Hs theo dâi -Hs nghe -Hs tr¶ lêi -Hs thùc hiÖn -Hs thùc hiÖn -Hs thùc hiÖn -Hs thùc hiÖn iv PhÇn kÕt thóc : 1 Gv ®µn vµ lu ý Hs h¸t ®óng tÝnh chÊt cña nhÞp hµnh khóc. - 1 lÇn. 2 Hs h¸t gâ nhÞp - Gv vhØ huy cho Hs h¸t ®uæi theo bµn :Nhãm 2 h¸t sau nhãm 1 lµ 1 c©u.Sau ®ã ®æi bªn. 3 H¸t theo tõng bµn : 2 bµn. 17 Gi¸o ¸n ¢m Nh¹c líp 6 Thø .... ngµy .... th¸ng .... n¨m 200... TiÕt 10: tËp ®äc nh¹c : T§N sè 4 ©m nh¹c thêng thøc: Nh¹c sÜ Lu h÷u phíc vµ bµi h¸t Lªn ®µng i môc tiªu : 1 ¤n bµi h¸t Hµnh khóc tíi trêng. 2 TËp ®äc nh¹c thang 7 ©m : § - R - M - F - S - L - X. ( Më réng ©m S× )víi c¸c h×nh nèt ®¬n, lÆng ®¬n vµ lÆng ®en. 3 Cho Hs biÕt nh¹c sÜ Lu H÷u Phíc lµ nh¹c sÜ lín ë VN. ii ChuÈn bÞ cña Gv : 1 B¶ng phô chÐp bµi T§N sè 4. 2 ¶nh nh¹c sÜ Lu H÷u Phíc. 3 §µn vµ h¸t thuÇn thôc 2 bµi h¸t cña nh¹c sÜ Lu H÷u Phíc. iii tiÕn tr×nh bµi d¹y : * Bµi míi : H§ cña Gv -Gv ghi b¶ng Néi dung H§ cña Hs -Hs ghi bµi 1 ¤n tËp bµi h¸t: Hµnh khóc tíi trêng Nh¹c : Ph¸p Lêi :Ph¹m T B¶ng Lª Minh Ch©u -Gv híng dÉn -Hs ®øng h¸t tËp thÓ,diÔn ®¹t theo c¶m -Hs ®øng h¸t nhËn -Gv ®µn -Gv ®øng h¸t riªng , Gv quan s¸t vµ söa l¹i. -Gv kiÓm tra -Hs h¸t nh híng d·n. -Hs ghi bµi -Hs h¸t ®¬n ca : 2-3 em ( cho ®iÓm) -Gv ghi b¶ng vµ 2 TËp ®äc nh¹c: T§N sè 4 18 treo b¶ng phô -Gv hái -Gv híng dÉn -Gv chi ®Þnh -Gv ®µn -Gv híng dÉn -Gv ®µn -Gv ®µn -Gv ghi b¶ng -Gv giíi thiÖu -Gv ®µn vµ h¸t -Gv ghi b¶ng -Gv hái Nh¹c: M« Da ? Bµi viÕt ë nhÞp g×? ý nghÜa ra sao? (-NhÞp 2/4 - cã 2 ph¸ch trong 1 nhÞp - §é ng©n mçi ph¸ch b»ng 1 nèt ®en, ph¸ch ®Çu tiªn lµ ph¸ch m¹nh, ph¸ch sau nhÑ). + Chia c©u: Bµi chia lµm 2 c©u, mçi c©u gåm 4 nhÞp. + Hs ®äc tªn nèt nh¹c: 4 em ( Gv cho ®iÓm). + LuyÖn thanh: 2 phót. + Gv ®µn c¶ bµi cho Hs nghe vµ c¶m nhËn: 2 lÇn sau ®ã ®µn tõng c©u, mçi c©u ®µn 2-3 lÇn cho Hs nghe sau ®ã Gv ®äc mÉu, b¾t nhÞp cho Hs ®äc 2-3 lÇn. - Thùc hiÖn theo lèi cuèn chiÕu cho ®Õn hÕt bµi ?( Lu ý c¸c qu·ng Mi-fa ; Si - ®« ;®äc c¸c qu·ng 3 : Fa - la; Rª - fa; Mi - son ) -Hs ®äc c¶ bµi : 2 lÇn -Chia líp thµnh 2 d·y bµn ; 1 d·y ®äc nh¹c va 1 daü gâ ph¸ch ,sau ®ã ®æi bªn. +C¶ líp ®äc toµn bµi:1-2 lÇn (Gv nhËn xÐt 3 ¢m nh¹c thêng thøc: Nh¹c sÜ Lu H÷u Phíc vµ bµi h¸t Lªn ®µng. a Nh¹c sÜ Lu H÷u Phíc ( Gv tãm t¾t qua SGK) +Hs nghe bµi :" ThiÕu nhi TG liªn hoan 'vµ " Reo vang b×nh minh". b Bµi h¸t : Lªn ®µng -Hs nghe b¨ng : 1 lÇn. ? Néi dung bµi h¸t nãi lªn ®iÒu g× ? ( Gv tãm t¾t qua SGK). -Hs tr¶ lêi -Hs quan s¸t -Hs ®äc tªn nèt nh¹c -Hs thùc hiÖn -Hs thùc hiÖn -Hs ®äc bµi -Hs ghi bµi -Hs nghe -Hs ghi bµi -Hs tr¶ lêi iv phÇn kÕt thóc : 1 Gv tãm t¾t c¸c néi dung chÝnh cña bµi 19 2 Gv ®µn cho Hs ®äc bµi T§N sè 4 TiÕt 11: Gi¸o ¸n ¢m Nh¹c líp 6 Thø .... ngµy .... th¸ng .... n¨m 200... ¤n tËp bµi h¸t: Hµnh khóc tíi trêng ¤n tËp tËp ®äc nh¹c: T§N sè 4 ¤n tËp nh¹c thêng thøc: S¬ lîc vÒ d©n ca ViÖt Nam I. Môc tiªu 1. Häc sinh h¸t thuÇn thôc bµi h¸t "Hµnh khóc tíi trêng", tËp c¸ch h¸t ®uæi. 2. Häc sinh ®äc nh¹c thuÇn thôc bµi T§N sè 4 3. Gióp häc sinh hiÒu biÕt vÒ ©m nh¹c qua nh÷ng kiÕn thøc vÒ d©n ca ViÖt Nam. II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: 1. §µn oãc - gan 2. §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi h¸t Hµnh khóc tíi trêng, tËp h¸t ®uæi. 3. B¨ng nh¹c cã c¸c bµi h¸t d©n ca ViÖt Nam. III. TiÕn tr×nh bµi d¹y * æn ®Þnh líp - h¸t tËp thÓ: 2' * Bµi míi: H§ cña GV Néi dung H§ cña HS - GV ghi b¶ng 1. ¤n tËp bµi h¸t - HS ghi bµi Hµnh khóc tíi trêng Nh¹c: Ph¸p Lêi ViÖt: Phan T. B¶ng Lª Minh Ch©u - GV híng dÉn - GV tËp l¹i h×nh thøc h¸t ®uæi: chia líp - HS thùc hiÖn thµnh 2 d·y líp, d·y 1 h¸t tríc d·y 2 mét c©u. TËp 1 lÇn sau ®ã ®uæi bªn. - GV më tiÕt tÊu - GV luyÖn l¹i c¸ch h¸t ®uæi, ®æi bªn vµ ®µn vµ chØ huy chØ huy b»ng tay - GV kiÓm tra - GV ghi b¶ng - GV ®µn - GV ®µn - KiÓm tra h¸t ®uæi: 2-4 em (cho ®iÓm) 2. ¤n tËp tËp ®äc nh¹c T§N sè 4 - Gi¸o viªn ®µn c¶ bµi: 1 lÇn - Gi¸o viªn h¸t lêi ca: 1 lÇn - Gi¸o viªn ®µn, häc sinh ®äc nh¹c vµ h¸t lêi ca theo ®µn: 2-3 lÇn - HS h¸t ®uæi - HS ghi bµi - HS nghe vµ c¶m nhËn - Häc sinh ®äc bµi 20
- Xem thêm -