Tài liệu Giáo án âm nhạc lớp 6 trọn bộ_cktkn_bộ 8

  • Số trang: 104 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 93 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng Năm học 2013-2014 Ngày soạn:19/8/2012-Ngàydạy:21/8/2012 TIẾT1. GIỚI THIỆU MÔN ÂM NHẠC Ở TRƯỜNG THCS TẬP HÁT QUỐC CA I. Mục tiêu: - Học sinh có khái niệm về nghệ thuật âm nhạc. - Học sinh nắm sơ lược về các phân môn học hát, nhạc lí, tập đọc nhạc và âm nhạc thường thức. - Ôn tập lại bài hát Quốc ca Việt Nam. II. Giáo viên chuẩn bị : - Đàn phím điện tử - Đàn và hát thuần thục, chính xác bài Quốc ca Việt Nam - Băng nhạc giới thiệu về tám bài hát chính thức trong chương trình. III. Tiến trình dạy học: Hoạt động của giáo viên Nội dung Hoạt động của học sinh 1. ổn định tổ chức: - Kiểm tra sĩ số L.trưởng báo cáo - Gv ghi lên bảng 2. Nội dung bài : Nội dung 1: Giới thiệu môn Âm nhạc ở trường - Hs ghi vở THCS - Hs nghiên cứu và trả lời câu hỏi - Gv chỉ định - Giới thiệu về môn Âm nhạc ở trường THCS. - Gv khái quát a) Khái niệm về âm nhạc : Âm nhạc là nghệ thuật của âm thanh đã được chọn lọc, có tính truyền cảm trực tiếp, dùng để diễn tả toàn bộ thế giới tinh thần của con người. Gv ghi lên bảng b) Giới thiệu về chương trình : Gồm 3 nội dung: - Học hát : Có 8 bài hát chính thức - Nhạc lí và TĐN : Có 10 bài TĐN - Hs nhắc lạiGv + Nhạc lý là viết tắt của Lý thuyết âm nhạc. giải thích - Âm nhạc thường thức : Có 7 bài Gv dẫn chứngÂm - ở tiết 7, trong bài âm nhạc thường thức, chúng ta nhạc thường thức sẽ được giới thiệu về nhạc sĩ Văn Cao và bài hát nghĩa là kiến thức "Làng tôi" của ông. âm nhạc phổ thông. Gv giải thích Gv ®iÒu khiÓn - Nghe bµi - Hs ghi bài - Hs ghi bài - Hs nhắc lại - Hs theo dõi - Hs nghe h¸t GV: Nguyễn Thị Thanh Tân -1- Âm nhạc lớp 6 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng Lµng t«i tõ b¨ng nh¹c. Gv ghi lªn b¶ng Néi dung 2 : TËp h¸t Quèc ca ViÖt Nam Gv thuyÕt tr×nh - Hs nghe Năm học 2013-2014 - Hs ghi bµi Gv hát GV thuyết trình §©y lµ bµi h¸t quen thuéc víi mäi ngêi d©n ViÖt Nam, c¸c em ®· ®îc nghe bµi h¸t nµy tõ líp 1 vµ chÝnh thøc ®îc häc ë líp 3. Tuy nhiªn, kh«ng ph¶i tÊt c¶ c¸c em ®Òu ®· h¸t ®óng. H«m nay mét lÇn n÷a chóng ta «n l¹i bµi nµy ®Ó h¸t chÝnh x¸c hơn, hay hơn Quốc ca do nhạc sĩ Văn Cao sáng tác năm1944. ngoài ra nhạc sĩ Văn Cao còn sáng tác bài “Ca ngợi Hồ Chủ Tịch” -Cho Hs nghe bài “ ca ngợi Hồ Chủ Tịch” * Liên hệ lồng ghép: Chủ tịch Hồ Chí Minh trọn đời phấn đấu, hi sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì nhân dân, vì Tổ quốc Việt Nam - Hs ®øng h¸tGv Nghe b¨ng nh¹c Quèc ca ViÖt Nam ®iÒu khiÓn Gv ®¸nh ®µnC¶ - Hs tËp vµ söa l¹i cho ®óng líp h¸t lêi 1 cña bµi Quèc ca ViÖt Nam. ThÓ hiÖn sắc - Hs nghe th¸i trang nghiªm, hïng m¹nh. - Lu ý c©u h¸t : " §êng vinh quang GV: Nguyễn Thị Thanh Tân -2- Âm nhạc lớp 6 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng Năm học 2013-2014 x©y x¸c qu©n thï " ë ®©y ch÷ "thï" c¸c em thêng h¸t thÊp xuèng, sai vÒ cao ®é, cÇn söa l¹i cho ®óng. - Gv yªu cÇu Gv yªu cÇu - H¸t ®Çy ®ñ c¶ bµi gåm 2 lêi. Gv dÞch giäng xuèng - 5 (giäng D) Tèc ®é 100. 3) Cñng cè: Gv gäi Hs - H·y nh¾c l¹i kh¸i niÖm vÒ ©m nh¹c vµ ch¬ng tr×nh, nªu cô thÓ tõng ph©n m«n? Gv ®µn - B¾t nhÞp cho Hs h¸t l¹i bµi Quèc ca. 4/dặn dò: về nhà học bài và chuẩn bị tiết học sau - Hs tr×nh bµy - Hs nh¾c l¹i - Hs h¸t -Hs ghi nhớ * Rót kinh nghiÖm: .............................................................................................................................................................. GV: Nguyễn Thị Thanh Tân -3- Âm nhạc lớp 6 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng Năm học 2013-2014 Ngày soạn:26/8/2012-Ngàydạy:28/8/2012 TIẾT 2. HỌC HÁT BÀI : TIẾNG CHUÔNG VÀ NGỌN CỜ BÀI ĐỌC THÊM : ÂM NHẠC Ở QUANH TA I. Mục tiêu: - Học sinh hát đúng giai điệu và lời ca bài hát Tiếng chuông và ngọn cờ. - Học sinh trình bày bài hát ở mức độ hoàn chỉnh. Thông qua bài hát giáo dục cho các em yêu hoà bình và tình thân ái đoàn kết. - Có thêm hiểu biết về thế giới âm nhạc qua bài đọc thêm. II. Giáo viên chuẩn bị : - Tìm hiểu về nhạc sĩ Phạm Tuyên - Đàn phím điện tử - Hát đúng giai điệu và lời ca, một đoạn trong bài "Chiếc đèn ông sao, Cánh én tuổi thơ", "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng" III. Tiến trình dạy học: Hoạt động của giáo viên Nội dung Hoạt động của học sinh 1) ổn định tổ chức: Gv kiểm tra sĩ số - L.trưởng cáo báo 2) Bài cũ : Gv hỏi ? Chương trình âm nhạc ở trường THCS gồm có mấy - Hs trả lời phân môn. Hãy nêu rõ từng phân môn và ý nghĩa của nó? - Gồm 3 phân môn: + Phân môn học hát Gv củng cố lại + Phân môn: Nhạc lý - TĐN + Phân môn: Âm nhạc thường thức 3) Nội dung bài : Gv ghi lên bảng Nội dung 1: Học hát : Bài Tiếng chuông và ngọn cờ Nhạc và lời : Phạm Tuyên - Hs ghi vở Gv hướng dẫn * Giới thiệu về bài hát và tác giả (T. 8) - HS nghiên cứu SGK Gv giới thiệu về Hưởng ứng phong trào thiếu nhi quốc tế ngọn cờ hoà - Hs nghe bài hát bình, năm 1985 nhạc sỹ Phạm Tuyên đã sáng tác bài "Tiếng chuông và ngọn cờ" Bài hát nói lên ước vọng của tuổi thơ mong muốn cuộc sống hoà bình, hữu nghị, đoàn kết giữa các dân tộc trên toàn thế giới. Gv giới thiệu tác - Sơ lược tiểu sử nhạc sĩ Phạm Tuyên (SGK) - Hs ghi giả Gv hát trích - Hs nghe - Hát một đoạn trong bài "Chiếc GV: Nguyễn Thị Thanh Tân -4- Âm nhạc lớp 6 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng Năm học 2013-2014 đèn ông sao, Cánh én tuổi thơ, Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng". Gv thực hiện - Gv hát mẫu bài Tiếng chuông và ngọn cờ Gv chỉ định - Cho Hs đọc lời ca Gv hướng dẫn Gv đàn - Hs nghe - Hs đọc lời ca - Chia đoạn, chia câu: Cấu trúc của bài hát gồm hai đoạn - Hs nghe và nhắc đơn, a và b, đoạn b được nhắc lại 2 lần gọi là điệp khúc. lại Mỗi đoạn đều có 4 câu. - Luyện thanh : Hs luyện thanh mẫu âm Mi-Ma (khoảng - Hs luyện thanh 1-2 phút) * Tập hát từng câu: Lời 1-2 Dịch giọng = -3 - Hs tập hát từng câu Gv đàn giai điệu - Mỗi câu hát 3 4 lần, nối các câu thành đoạn. Gv hướng dẫn - Khi dạy xong đoạn 1 sang đoạn 2 (chuyển giọng) cho Hs nghe kỹ câu hát đầu của đoạn 2 và nhận xét : (giai điệu tươi sáng, khoẻ hơn). - Hát câu cuối của đoạn 2 phải cho Hs ngân và nghỉ đủ số phách. Gv đàn giai điệu - Cho Hs ghép cả hai đoạn a và b. Gv phân chia - Chia lớp thành 2 nửa : Nửa lớp hát đoạn a, nửa lớp hát đoạn b. Gv hướng dẫn * Hát đầy đủ cả bài : Hát toàn bộ lời 1. Để học sinh tự hát lời 2 trên nền giai điệu của lời 1. - Khi Gv dạy xong bài cho Hs vừa hát vừa vỗ tay theo phách, theo nhịp, theo tiết tấu. Gv đàn - Hs đứng hát tại chỗ và nhún chân theo nhịp. - Hs thực hiện - Hs thực hiện - Hs trình bày - Hs hát nhún chân theo nhịp Gv quy định - Hs thực hiện * Trình bày bài hát ở mức độ hoàn chỉnh : Dịch giọng -3, tốc độ : 118. Đoạn a viết ở giọng Rê thứ, cần thể hiện tính chất êm dịu tha thiết. Đoạn b chuyển sang giọng Rê trưởng, cần thể hiện sắc thái tươi sáng, GV: Nguyễn Thị Thanh Tân -5- Âm nhạc lớp 6 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng Năm học 2013-2014 sôi nổi. Hát cả bài với lối hát lĩnh xướng. Tiến hành như sau: Gv hát lời 1 đoạn a, cả lớp cùng hát điệp khúc. Cử 1 Hs hát lời 2 đoạn a, cả lớp cùng hát điệp khúc. - Cách kết thúc bài : Sau khi hát cả hai lời, nhắc lại câu "Hãy phất cao… của ta" thêm 2 lần nữa. Gv ghi lên bảng - Hs ghi vở Nội dung 2 : Bài đọc thêm "Âm nhạc ở quanh ta" Gv chỉ định Hs đọc bài đọc thêm. - Hs đọc Gv điều khiển - Cho Hs nghe một đoạn nhạc không lời khoảng từ 1-2 - Hs nghe phút. Gv đàn 4) Củng cố - Hs thực hiện - Gv đàn bất kỳ một câu hát trong bài cho Hs nhận biết - Ghi nhớ và hát lên. 5.dặn dò; về nhà học bài ,và xem bài mới * Rót kinh nghiÖm: .............................................................................................................................................................. GV: Nguyễn Thị Thanh Tân -6- Âm nhạc lớp 6 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng Năm học 2013-2014 Ngày soạn:02/9/2012-Ngày dạy:04/9/2012 TIẾT 3. ÔN TẬP BÀI HÁT : TIẾNG CHUÔNG VÀ NGỌN CỜ NHẠC LÍ :NHỮNG THUỘC TÍNH CỦA ÂM NHANH - KÍ HIỆU ÂM NHẠC. I. Mục tiêu: - Học sinh hát đúng giai điệu và thuộc lời ca bài hát - HS làm quen với những thuộc tính của âm thanh - Biết các kí hiệu âm nhạc _ Luyện kỹ năng hát đồng đều hòa giọng, thể hiện sắc thái khác nhau giữa hai đoạn. II. Giáo viên chuẩn bị : - Tìm hiểu về nhạc sĩ Phạm Tuyên - Đàn phím điện tử - Hát đúng giai điệu và lời ca, một đoạn trong bài "Chiếc đèn ông sao, Cánh én tuổi thơ", "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng" III. Tiến trình dạy học: L.trëng b¸o Hoạt động của học c¸oHoạt động của Nội dung sinh giáo viên 1) ổn định tổ 2) Bµi cò : KiÓm tra ®an xen chức Gv kiểm tra sĩ số 3) Néi dung bµi: Gv ghi lªn b¶ng Néi dung 1 : ¤n tËp bµi h¸t - Hs ghi bµi TiÕng chu«ng vµ ngän cê - LuyÖn thang ©m: Ma-m« (1-2 phót) - LuyÖn thanh - Hs h¸tGv ®µn Gv chØ huy- ¤n - Cö 2 Hs h¸t tèt lÜnh xíng ®o¹n a cña 2 lêi, c¶ -Hs h¸t tËp : Gv më giai líp cïng h¸t ®iÖp khóc. §o¹n b lu ý Hs h¸t s¸ng, ®iÖu ghi s½n ë khoÎ h¬n. ®µn b¾t nhÞp cho Hs h¸t ®Çy ®ñ c¶ bµi. Gv nghe vµ ph¸t hiÖn nh÷ng chç cßn sai, Gv h¸t mÉu vµ söa cho Hs. Gv ®µn vµ söa nh÷ng chç h¸t sai Gv ®iÒu khiÓn - Cho Hs võa h¸t võa vç tay theo ph¸ch theo - Hs h¸t kÕt hîp vç tay nhÞp. Gv chØ ®Þnh Gv ®iÒu khiÓn - Gv më giai ®iÖu ghi s½n ë ®µn vµ b¾t nhÞp cho Hs ®øng h¸t vµ nhón theo nhÞp bµi. - Sau khi Hs ®îc «n l¹i, Gv ®éng viªn c¸c em xung phong lªn b¶ng tr×nh bµy bµi. Gv nhËn xÐt xÕp lo¹i - Gv ®µn c©u h¸t sau: - Hs h¸t kÕt hîp nhón theo nhÞp -Hs tr×nh bµy - Hs nghe nhËn biÕt Hs h¸t GV: Nguyễn Thị Thanh Tân -7- Âm nhạc lớp 6 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng Gv ghi lªn b¶ng Gv híng dÉn Gv hái Gv kÕt luËn Gv dïng ®µn Gv kÕt luËn Gv ®äc nh¹c Gv hái Gv cñng cè Gv ghi b¶ng Gv ®äc nh¹c Gv hái Gv kÕt luËn Gv kÎ khu«ng nh¹c Gv hái Gv kÕt luËn Năm học 2013-2014 ? §©y lµ c©u h¸t nµo trong bµi? H·y h¸t lªn c©u h¸t ®ã? (C©u h¸t : "Mét qu¶ cÇu ®Ñp t¬i lung linh gi÷a trêi sao") - Néi dung 2 : Nh¹c lý: Nh÷ng thuéc tÝnh cña ©m thanh. C¸c ký hiÖu ©m nh¹c. a) Nh÷ng thuéc tÝnh cña ©m thanh - Gv cÇm thíc gâ lªn b¶ng, ®Ó hßn phÊn r¬i trªn bµn vµ hái: ? C¸c tiÕng thíc gâ lªn b¶ng cã tiÕng cao thÊp kh«ng ? Vµ tiÕng phÊn? (TiÕng thíc gâ lªn b¶ng, tiÕng phÊn r¬i xuèng bµn cê ph¸t ra ©m thanh nhng kh«ng ph©n biÖt ®îc cao thÊp). - Trong ®êi sèng, tiÕng kÑt cöa, tiÕng ®¸ r¬i ©m thanh kh«ng cã ®é cao thÊp râ rÖt; §ã lµ tiÕng ®éng (t¹p ©m). - Dïng ®µn OOC Gan, bÊm nót Voice chän giäng ghi-ta, giäng s¸o… ®¸nh lªn 1 c©u nh¹c vµ cho HS so s¸nh tiÕng Ghi Ta víi tiÕng ®éng. (TiÕng ghi-ta, tiÕng s¸o cã ®é trÇm bæng râ rµng). C¸c ©m thanh cã ®é cao, thÊp râ rµnh ngêi ta gäi ®ã lµ ©m thanh cã tÝnh nh¹c. Gi¸o viªn ®äc nh¹c bµi lµng t«i gåm 8 nhÞp ®Çu tiªn ®Ó minh ho¹ vÒ cao ®é, trêng ®é, cêng ®é, ©m s¾c. Gv nhÊn m¹nh tÝnh chÊt cña thuéc tÝnh ®ã trong lóc ®äc nh¹c. ? VËy bèn thuéc tÝnh cña ©m thanh lµ g×? - Cao ®é : Lµ ®é cao thÊp cña ©m thanh - Trêng ®é : §é ng©n dµi hay ng¾n - Cêng ®é : Ph¸t ra m¹nh hay nhÑ - ¢m s¾c : Mµu s¾c riªng cña mçi ©m thanh - Gi¸o viªn cñng cè l¹i 4 thuéc tÝnh cña ©m thanh b) C¸c ký hiÖu ©m nh¹c - Gv ghi 7 nèt nh¹c lªn b¶ng : §«-Rª-Mi PhaSon-La-Si. Gv ®äc nh¹c bµi h¸t :"TiÕng lªn ®oµn viªn, Nh cã B¸c Hå,…" ? Qua xíng ©m nh÷ng bµi h¸t nµy, c¸c em thÊy g× ®Æc biÖt? (Bµi h¸t nµy ®Òu cã c¸c nèt trong 7 nèt nh¹c ë b¶ng) - KÕt luËn : Tõ nh÷ng bµi h¸t, b¶n nh¹c ng¾n ®Õn nh÷ng t¸c phÈm ©m nh¹c ®å sé còng chØ h×nh thµnh tõ 7 nèt nh¹c c¬ b¶n : §«-Rª-Mi-Fa-SonLa-Si. * Khu«ng nh¹c: - KÎ 2 khu«ng nh¹c ®Ó so s¸nh vµ nhËn biÕt a vµ b - Hs ghi bµi - Hs tr¶ lêi - Hs ghi nhí - Hs nghe vµ ph©n biÖt -Hs tr¶ lêi - Hs ghi nhí - Hs nghe - Hs tr¶ lêi ë SGK - Hs ghi nhí - Hs nghe - Hs tr¶ lêi - Hs quan s¸t vµ so s¸nh (a) (b) ? Sè lîng dßng kÎ ë 2 khu«ng nµy thÕ nµo? Lµ - Hs tr¶ lêi bao nhiªu dßng (c¶ (a) vµ (b) ®Òu cã 5 dßng kÎ) ? Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c dßng kÎ a vµ b thÕ nµo ? (ë a th× c¸ch ®Òu nhau, cßn ë b th× kh«ng ®Òu). ? Cßn ®iÒu g× kh¸c l¹ n÷a gi÷a a vµ b cña c¸c dßng kÎ? (ë a th× c¸c dßng kÎ song song víi nhau, cßn ë b th× kh«ng song song) - H×nh (a) míi ®óng gäi lµ khu«ng nh¹c - Hs ghi nhí GV: Nguyễn Thị Thanh Tân -8- Âm nhạc lớp 6 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng Gv hái Gv híng dÉn Gv giíi thiÖu Gv ghi b¶ng -Lưu ý Hs Cách viết nốt nhạc:các nốt nạc đều có hình bầu dục nằm nghiên về phía tay phải Gv híng dÉn Năm học 2013-2014 ? VËy thÕ nµo lµ khu«ng nh¹c? (Khu«ng nh¹c lµ 4 dßng kÎ song song, c¸ch ®Òu nhau) - C¸c dßng kÎ ®îc ®¸nh sè thø tù tõ 1 ®Õn 5. KÓ tõ díi lªn.Gi÷a 2 dßng kÎ lµ 4 khe. Khu«ng nh¹c cßn ®îc më réng bëi c¸c dßng kÎ phô ë trªn vµ díi. +Kho¸ son - kho¸ nh¹c. - Kho¸ nh¹c lµ ký hiÖu ©m nh¹c ®Æt ë ®Çu c¸c khu«ng nh¹c. Cã 3 lo¹i kho¸ nh¹c : Kho¸ son, kho¸ pha, kho¸ ®« nhng hay dïng lµ kho¸ son. - Kho¸ son : Kho¸ son cã nÐt b¾t ®Çu tõ dßng 2 cña khu«ng (Võa vÏ võa nãi c¸ch vÏ). Nèt nh¹c n»m trªn dßng 2 nµy cã ªn lµ nèt Son mµ ®Þnh ra vÞ trÝ cao ®é c¸c nèt nh¹c kh¸c. - Hs ghi vë - Hs tr¶ lêi - - Hs thùc hiÖn - Hs ghi nhí - Hs nghe vµ ghi kho¸ son 4) Cñng cè: Gv ®iÒu khiÓn - Më giai ®iÖu ghi s½n ë ®µn chØ huy cho Hs h¸t - Hs h¸t 2 lÇn bµi "TiÕng chu«ng vµ ngän cê". - Gv ®Æt mét sè c©u hái vÒ nh¹c lý: Gv hái ? ThÕ nµo lµ khu«ng nh¹c ? Gi¶i thÝch? - Hs tr¶ lêi ? Nãi t¸c dông vµ c¸ch viÕt cña kho¸ son? (thùc hµnh). ? Cã bao nhiªu nèt ®Ó ghi cao ®é nèt nh¹c? H·y kÓ tªn? 5) DÆn dß - ¤n l¹i nh÷ng kiÕn thøc ®· häc - ChuÈn bÞ tiÕt häc sau./. * Rót kinh nghiÖm: .............................................................................................................................................................. GV: Nguyễn Thị Thanh Tân -9- Âm nhạc lớp 6 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng Năm học 2013-2014 Ngày soạn: 09/9/2012-Ngày dạy: 11/9/2012 TIẾT 4. NHẠC LÍ : CÁC KÍ HIỆU GHI TRƯỜNG ĐỘ CỦA ÂM THANH TẬP ĐỌC NHẠC : TĐN SỐ 1. I. Mục tiêu: - Học sinh có những hiểu biết về trường độ trong âm nhạc. - Ghi nhớ những lưu ý khi viết nốt nhạc, biết cách viết và tác dụng của dấu lặng. - Thông qua TĐN số 1 Hs làm quen với cac nốt Đô, Rê, Mi, Pha, Son, La, Si trên khuông và tập đọc, tập nghe các âm đó. II. Giáo viên chuẩn bị : - Đàn phím điện tử - Gv ghi quan hệ giữa cá hình nốt trong SGK ra bảng phụ. - Chép bài TĐN ra bảng phụ. III. Tiến trình dạy học: Hoạt động Nội dung của giáo viên Gv kiểm tra 1) ổn định tổ chức sĩ số 2) Bài cũ : ? Hãy nhắc lại bốn thuộc tính của âm thanh và tác dụng Gv hỏi của nó? ? Kể tên 7 nốt nhạc theo thứ tự và viết lên khuông nhạc ? - Gv nhận xét - xếp loại. 3) Nội dung bài: Gv ghi lên Nội dung 1 : Nhạc lí : Các kí hiệu ghi trường độ của âm bảng thanh Gv viết a) Quy định về trường độ trong âm nhạc Một nốt tròn ngân dài = 2 nốt trắng = 4 nốt đen = 8 nốt móc đơn = 16 nốt móc kép. Gv lấy ví dụ Ví dụ : Trong khi một người đang hát một nốt tròn, một người khác có thể hát được 16 nốt móc kép. Gv viết ví dụ - Hs tập viết nhạc b) Cách viết nốt nhạc trên khuông Nốt nhạc có hình bầu dục nằm nghiêng về phía bên phải. Gv dẫn Hoạt động của học sinh L.trưởng báo cáo - Hs trả lời - Hs ghi bài - Hs ghi bài - Hs nghe hướng Các nốt nhạc từ dòng thứ ba đuôi nốt có thể quay lên - Hs nghe hoặc quay xuống. Các nốt từ khe thứ 3 trở lên đuôi nốt thường quay lên. GV: Nguyễn Thị Thanh Tân -10- Âm nhạc lớp 6 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng Năm học 2013-2014 Gv viết ví dụ Ví dụ: lên bảng - Hs ghi nhớ Quay xuống, lên Quay xuống Quay lên c) Dấu lặng Gv viết bảng Dấu lặng đen và dấu lặng đơn Dấu lặng đen: hoặc Dấu lặng đơn : Gv hướng - Hs nghe dẫn - Dấu lặng là kí hiệu chỉ thời gian tạm ngừng nghỉ của âm thanh. Mỗi hình nốt có 1 dấu lặng tương ứng. Gv đưa ví dụ Ví dụ : = hoặc (Dấu lặng đen 1p') = (Dấu lặng đơn 1/2p') Gv điều - Hs quan sát và nhận biết khiển Cho Hs quan sát và nghe câu hát trích trong bài Em lớn khôn lên đẻ Hs nhận biết về dấu lặng đen tương ứng nốt đen; Trích bài Lí cây xanh để nhận biết dấu lặng đơn Gv ghi lên Nội dung 2: Tập đọc nhạc : TĐN số 1. bảng Đây là bài Biết nói gì với mẹ đây, nhạc của Mô-da, Gv giới thiệu người ta đã dựa vào giai điệu này để đặt rất nhiều lời hát Gv hướng - Chia từng câu : Cả bài có 6 câu những SGK chỉ giới dẫn thiệu hai câu đầu tiên, mỗi câu có bảy nốt nhạc. Gv chỉ định - Hs nói tên nốt - Nói tên nốt nhạc trên khuông (2-3 lần) Gv đàn - Hs đọc khởi động theo đàn vài ba lần thang âm : ĐôRê-Mi-Pha-Son-La-Si-Đố GV: Nguyễn Thị Thanh Tân -11- - Hs quan sát - Hs ghi nhớ - Hs ghi bài - Hs nghe - Hs theo dõi - Hs đọc tên nối Âm nhạc lớp 6 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng Gv đàn Năm học 2013-2014 - Đọc từng câu : Gv đàn câu 1 hai đến 3 lần cho Hs nghe - Hs đọc câu 1 sau đó đàn lại bắt nhịp cho Hs đọc - Gv đàn tiếp câu 2 ba lần bắt nhịp cho Hs đọc. - Hs đọc câu 2 Gv khiển điều - Cho Hs ghép cả 2 câu . Khi tập đọc Gv hướng dẫn chú ý khi tập đọc : Đọc đúng cao độ các nốt, gõ theo từng nốt đều đặn. Thể hiện đúng dấu lặng đen. Gv đàn và - Hs thực hiện hướng dẫn - Hát lời ca : Gv đàn giai điệu cho Hs hát lời, hát mỗi câu 2-3 lần. Gv điều - Chia lớp thành 2 nhóm : Một nhóm đọc nhạc, nhóm - 2 nhãm thùc hiÖn - Hs tr×nh bµy khiển kia hát lời ca. Sau đổi lại. - Chỉ định 2-3 Hs trình bày hoàn chỉnh bài TĐN số 1 kết hợp vỗ phách. Gv nhận xét. Gv chỉ định Gv híng dÉn - Hs chÐp bµi T§N sè 1 ra vë chÐp nh¹c råi nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ Gv khiÓn ®iÒu 4/Củng cố: - Cho Hs nh¾c l¹i c¸c kÝ hiÖu ghi trêng ®é cña ©m thanh. 5) DÆn dß: - Lµm bµi tËp sè 1, 2 ë SGK * Rót kinh nghiÖm: .............................................................................................................................................................. GV: Nguyễn Thị Thanh Tân -12- Âm nhạc lớp 6 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng Năm học 2013-2014 Ngày soạn:16/9/2012-Ngày dạy:18/9/2012 TIẾT 5. HỌC HÁT BÀI : VUI BƯỚC TRÊN ĐƯỜNG XA (Theo điệu Lí cao sáo Gò Công (dân ca Nam Bộ) Đặt lời mới : Hoàng Lân I. Mục tiêu: - Cho Hs biết hát một điệu Lí của đồng bào Nam Bộ - Hs hiểu Lí là những bài dân ca ngắn gon, giản dị, mộc mạc. Mỗi bài lí thường được xây dựng trên những câu thơ lục bát. - Cho Hs nghe để biết thêm một số bài Lí quen thuộc khác của đồng bào Nam Bộ. II. Giáo viên chuẩn bị : - Đàn phím điện tử - Chép bản nhạc và lời bài hát ra bảng phụ - Tập hát và đàn thành thạo giai điệu bài hát. - Bản đồ hành chính Việt Nam - Tập hát một số điệu Lí để minh hoạ. III. Tiến trình dạy học: L.trëng b¸o Nội dung Hoạt động của học c¸oHoạt động sinh của giáo viên 2) Bµi cò : 1) ổn định tổ chức ? H×nh nèt nµo cã ®é ng©n dµi nhÊt trong hÖ thèng h×nh - Hs tr¶ lêi nèt? (H×nh nèt trßn : ) Gv hái ? H·y nh¾c l¹i ®é ng©n dµi ng¾n cña c¸c h×nh nèt : ? , Gv nhËn xÐt – - Gv nhËn xÐt – Ghi điểm Ghi điểm Gv kiÓm tra sÜ sè 3) Néi dung bµi: Gv ghi lªn b¶ng Häc bµi h¸t : Vui bíc trªn ®ìng D©n ca Nam Bé Gv treo b¶n ®å - Hs quan s¸t vµ chØ trªn b¶n ®å - Gv hái Hs vÞ trÝ ®ång b»ng Nam Bé trªn b¶n ®å hµnh chÝnh ViÖt Nam Gv giíi thiÖu - Gv giíi thiÖu vµi nÐt vÒ ®iÖu lÝ nh trong SGK. Gv h¸t H¸t trÝch ®o¹n 3 bµi lÝ : LÝ c©y b«ng, LÝ ngùa «, LÝ chiÒu chiÒu Gv hái ? Em h·y kÓ tªn mét vµi bµi LÝ mµ em biÕt ? H·y h¸t lªn bµi h¸t ®ã. Gv treo b¶ng Bµi h¸t LÝ con S¸o Gß C«ng - D©n ca Nam Bé cã nguån phô bµi h¸t vµ gèc ë HuyÖn Gß C«ng (TØnh TiÒn Giang) do nh¹c sÜ TrÇn giíi thiÖu KiÕt Têng su tÇm, ghi ©m. Bµi h¸t biÓu hiÖn t×nh c¶m nhÑ nhµng, cã tÝnh chÊt gi¶i bµy t©m sù. Dùa trªn lµn ®iÖu nµy Nh¹c sÜ Hoµng L©n ®Æt lêi míi thµnh bµi h¸t "Vui b- GV: Nguyễn Thị Thanh Tân -13- - Hs ghi vë - Hs nghe - Hs nghe c¶m nhËn - Hs tr¶ lêi - Hs nghe vµ ghi nhí Âm nhạc lớp 6 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng Năm học 2013-2014 íc trªn ®êng xa" * D¹y bµi h¸t Gv h¸t - Gv h¸t mÉu bµi h¸t 2 lÇn Gv chia ®o¹n, - Bµi h¸t ®îc chia lµm 5 c©u . Cã c©u 4 vµ c©u 5 gièng c©u nhau. Gv chØ ®Þnh - Gäi Hs ®äc lêi ca cña bµi Gv ®¸nh ®µn -Cho Hs luyÖn thanh ©m Mi-Ma-M« * TËp h¸t tõng c©u: Gv ®iÒu khiÓn - H¹ giäng xuèng -4 trªn ®µn ®iÖn tö. Gv ®µn - §µn c©u mét 3 lÇn cho Hs nghe råi sau ®ã ®µn l¹i vµ b¾t nhÞp cho Hs h¸t. Gv ®µn tiÕp c©u - Hs nghe sau ®ã Gv b¾t nhÞp cho Hs h¸t c©u 2. 2 Gv ®µn c©u 1 vµ - Gv ®µn giai ®iÖu c©u 1, 2 cho Hs ghÐp c¶ hai c©u. c©u 2 Gv ®iÒu khiÓn T¬ng tù nh vËy víi ba c©u cßn l¹i. Gv híng dÉn Khi d¹y h¸t cã hai tiÕng luyÖn ph¶i h¸t mÒm m¹i ®ã lµ "Tng vµ quyÕt" Gv HD, cïng - Hs ghÐp c¶ bµi theo giai ®iÖu ®µn ®µn vµ h¸t víi Hs Gv ®iÒu khiÓn - Cho Hs ®øng lªn Gv më giai ®iÖu ghi s½n ë ®µn vµ b¾t nhÞp cho Hs h¸t kÕt hîp vç tay theo nhÞp, theo ph¸ch. H¸t kÕt hîp nhón theo nhÞp hai. Gv chia nhãm - Chia líp thµnh 3 nhãm luyÖn tËp Gv chØ ®Þnh - Më giai ®iÖu ghi s½n ë ®µn b¾t nhÞp cho Hs ®øng h¸t vËn ®éng nhÑ nhµng t¹i chç theo nhÞp 2. Gv nhËn xÐt 2 nhãm Gv chØ ®Þnh - ChØ ®Þnh mét vµi c¸ nh©n tr×nh bµy bµi h¸t . Gv nhËn xÐt - xÕp lo¹i 4) Cñng cè: Gv ®iÒu khiÓn - Hs h¸t theo sù chØ huy cña gi¸o viªn - Më giai ®iÖu ghi s½n chØ huy cho Hs h¸t bµi. ThÓ hiÖn t×nh c¶m trong s¸ng, nhÞp nhµng. KÕt thóc nh¾c l¹i c©u "Mu«n ngêi.........bíc ch©n" thªm mét lÇn n÷a 5.Dặn dò; về nhà học bài , xem bài mới - Hs nghe - 2-3 Hs ®äc - Hs luyÖn thanh - Hs tËp h¸t c©u 1 - Hs tËp h¸t c©u 2 - Hs ghÐp 2 c©u - Hs thùc hiÖn - Hs h¸t luyÕn - Hs h¸t c¶ bµi - Hs thùc hiÖn - Hs luyÖn tËp - 2 nhãm tr×nh bµy - Hs tr×nh bµy * Rót kinh nghiÖm: .............................................................................................................................................................. GV: Nguyễn Thị Thanh Tân -14- Âm nhạc lớp 6 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng Năm học 2013-2014 Ngày soạn:23/09/2012-Ngày dạy: 25/09/2012 TIẾT 6. ÔN HÁT BÀI : VUI BƯỚC TRÊN ĐƯỜNG XA Nhạc lí : Nhịp và phách- Nhịp 2 4 Tập đọc nhạc : TĐN số 2 I. Mục tiêu: - Học sinh hát đúng giai điệu và lời ca bài Vui bước trên đường xa. - Học sinh hiểu biết ban đầu về những khái niệm nhịp và phách, có hiểu biết về số chỉ nhịp . - Đọc đúng nhạc và hát đúng lời bài Mùa xuân trong rừng II. Giáo viên chuẩn bị : - Đàn phím điện tử - Tập đàn và chỉ huy bài hát, tập thể hiện một số động tác phụ hoạ. - Chép trước ví dụ nhịp 2 4 2 4 và bài TĐN số 2 ra bảng phụ. III. Tiến trình dạy học: Hoạt động của giáo viên L.trưởng báo cáo Nội dung Hoạt động của học sinh 1) ổn định tổ chức 2) Bài cũ: Kiểm tra đan xen Gv kiểm tra sĩ số Gv ghi lên bảng 3) Nội dung bài: Nội dung 1: Ôn bài hát : Vui bước trên đường - Hs ghi vở xa - Hs hát theo sự chỉ huy của Gv Gv điều khiển Mở giai điệu ghi sẵn ở đàn bắt nhịp chỉ huy cho Hs hát 2 lần. Gv sửa chỗ còn sai và yêu cầu Hs hát với sắc thái nhịp nhàng, sôi nổi. Yêu cầu Hs hát thuộc lời. Gv hướng dẫn - Cho Hs tập thể hiện vài động tác của bài như - Hs thể hiện sau: Gv làm mẫu sau đó - Hs quan sát thực hiện hướng dẫn Hs làm Động tác 1: Khi hát đến câu "ta hát vang tưng bừng rộn ràng đi trong mùa xuân" tay trái từ từ đưa lên ngang tầm mắt, mắt nhìn theo GV: Nguyễn Thị Thanh Tân -15- Âm nhạc lớp 6 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng Năm học 2013-2014 bàn tay. Gv làm mẫu - Hs quan sát và thực hiện động tác 2 Động tác 2: Khi hát đến câu vai nhịp nhàng bước chân" bàn tay phải nắm lại từ từ đưa lên ngang tai. Cần làm động tác tự nhiên, tránh gò bó, gượng gạo. Gv chia lớp thành - Chia thành 4 nhóm luyện tập - Hs luyện tập từng nhóm Gv chỉ định - Chỉ định một vài nhóm biểu diễn tốt sẽ xếp - Hs thực hiện loại Gv ghi lên bảng - Hs ghi bài - Nội dung 2 : Nhịp và phách - Nhịp 2 4 Gv lấy ví dụ - Gv treo bảng phụ chép bài TĐN số 2 lên bảng cho Hs biết: Khuông nhạc đầu tiên có 5 nhịp (ô nhịp), mỗi nhịp đều có 2 phách? Vậy nhịp là gì? Phách là gì? (Hs đọc ở SGK) - Hs quan sát và nghe. nhận biết Gv hỏi hướng dẫn Hs ghi khái niệm Khái niệm : Nhịp là những phần nhỏ có giá trị thời gian bằng nhau được lặp đi lặp lại đều đặn trong bản nhạc, bài hát. Giữa các nhịp có một vạch đứng để phân cách gọi là vạch nhịp. Ví dụ: Nhịp -Hs trả lời - Hs ghi khái niệm Gv đưa ví dụ nhịp 2 trang 18 ở SGK 4 Nhịp Nhịp Phách ; Mỗi nhịch lại chia thành những phần nhỏ hơn đều nhau về GV: Nguyễn Thị Thanh Tân -16- Âm nhạc lớp 6 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng Năm học 2013-2014 thời gian gọi là phách. Ví dụ : Gv hướng dẫn Hs ghi- Cho Hs quan sát và rút ra khái niệm nhịp 2 .- Hs 4 quan sát và đọc ở SGK Khái niệm : Nhịp 2 4 (đọc là hai bốn) gồm có 2 phách, mỗi phách bằng một nốt đen, phách thứ nhất là phách mạnh, phách thứ hai là phách nhẹ. Gv hướng dẫn - Nhịp 24 thường dùng trong các bài hát tập - Hs ghi nhớ thể, hành khúc, bài hát trẻ em, nhạc múa và các làn điệu dân ca. Gv củng cố kiến - Hs nghe thức cũ - Gv hát trích đoạn một số bài hát Viết ở nhịp 24 : " Lí cây xanh" (Dân ca Nam Bộ) "Hoa lá mùa xuân "(Hoàng Hà), "Thật là hay"(Hoàng Lân),"Thiếu nhi thế giới liên hoan"(Lưu Hữu Phước),v.v… Gv hỏi - Hs trả lời ? Em hãy kể tên một vài bài hát viết ở nhịp 2 mà em 4 đã học? "Thật là hay", "Những bông hoa những bài ca" (Hoàng Long) Gv ghi lên bảng Nội dung 3: Tập đọc nhạc : TĐN số 2 Mùa xuân trong rừng Gv treo bảng phụ -Bảng phụ chép bài TĐN số 2 Gv đặt câu hỏi - Hs trả lời GV: Nguyễn Thị Thanh Tân -17- - Hs quan sát Âm nhạc lớp 6 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng Năm học 2013-2014 ? Nhịp của bài TĐN là nhịp mấy? (Nhịp 24 ) ? Trong bài sử dụng hình nốt gì? (đen và trắng) ? Tên nốt trong bài gồm nốt nào ? (ĐôRê-Mi-Pha-SonLa-Si-Đố) ? Bài TĐN chia làm mấy câu ? (Bốn câu) mỗi câu có bao nhiêu ô nhịp ? (Bốn nhịp) Gv đàn - Cho Hs đọc thang âm từ thấp lên cao và từ cao xuống thấp từ 3-4 lần Gv đàn - Cho Hs đọc từng chỗi nốt theo đàn để luyện tai nghe (Đồ, rê,Mi-mi, Rê, Đồ - Mi, Âm son, La, v.v…) Gv hướng dẫn - Hs ghi nhớ - Tiết tấu chính trong bài: - Học sinh đọc thang âm - Hs đọc từng chuỗi âm 2 4 Gv gõ tiết tấu Gv hướng dẫn Hs - Gõ tiết tấu chính trong bài bằng nốt đen, -Hs quan sát, nghe trắng. - Hs thực hiện - Miệng đọc: Đen đen đen đen đen đen trắng Gv gõ hình TT câu Hãy cho biết đó là tiết tấu của bài nào? (Đó là - Hs trả lời 1 và hỏi + + tiết tấu của bài TĐN số 1) + + + + + - Gõ tiết tấu Gv đánh đàn - Nghe lại câu 1 của bài TĐN số 1 -Hs nghe Gv hướng dẫn - Hs ghi nhớ - Đó cũng là tiết tấu của cả bốn câu trong bài TĐN số 2 Gv đánh đàn - Cho Hs nghe câu 1 của bài TĐN số 2 hai đến - Hs nghe 3 lần. Gv hướng dẫn - Hs thực hiện - Nghe đàn và tập đọc câu này khoảng 2-3 lần, tiếp theo đọc các câu còn lại. Khi hết GV: Nguyễn Thị Thanh Tân -18- Âm nhạc lớp 6 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng câu thứ hai, cho nối hai câu đầu lại - Tương tự như vậy đọc hai câu cuối Gv đàn giai điệu cả bài Gv chia nhóm Gv đánh đàn - Gọi mỗi lần hai nhóm hát lời ca theo kiểu đối đáp: Nhó m 1 - hát câu 1 Nhó m 2 - hát câu 2 Nhó m 3 - hát câu 3 Nhó m 4 - hát câu 4 Sau đổi ngư ợc lại - Hai nhóm còn lại thực hiện như trên. Gv đàn Gv điều khiển - Chia lớp thành 2 nửa: Nửa lớp TĐN, nửa còn lại hát lời, sau đó đổi lại. Kho đọc nhạc và hát lời kết hợp gõ phách. Lưu ý : nốt nhạc cuối ngân 2 phách, phải gõ sang phách thứ ba thì mới hên Năm học 2013-2014 - Cho Hs ghép cả bài (4 câu) - Chia Hs thành 4 nhóm luyện tập - Hs thực hiện - Cho Hs ghép lời ca toàn bài - Hs thực hiện GV: Nguyễn Thị Thanh Tân -Hs đọc theo giai điệu đàn - Hs luyện tập - Hs ghép lời ca -19- Âm nhạc lớp 6 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng Năm học 2013-2014 ngân. 4) Củng cố: - Cho Hs nhắc lại về nhịp và phách, nhịp Gv đàn Gv căn dặn 2 4 . - Cho Hs đọc lại bài TĐN số 2 kết hợp đánh - Hs đọc bài nhịp. 5) Dặn dò: - Ôn lại những nội dung và kiến thức đã học - Hs ghi nhớ hôm nay. - Chuẩn bị tiết học sau./. * Rót kinh nghiÖm: .............................................................................................................................................................. GV: Nguyễn Thị Thanh Tân -20- Âm nhạc lớp 6
- Xem thêm -