Tài liệu Giáo án âm nhạc lớp 6 trọn bộ_cktkn_bộ 7

  • Số trang: 79 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 42 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Gi¸o ¸n: ¢m nh¹c 6 ***** TuÇn 1 trang14 TiÕt sè 01 Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ MAI Ngµy so¹n: 18/8/2013 - Giíi thiÖu m«n häc ©m nh¹c ë trêng THCS -TËp h¸t quèc ca I. Môc tiªu - Häc sinh cã kh¸i niÖm vÒ m«n häc ¢m nh¹c - N¾m ®îc m«n häc ¢m nh¹c gåm cã 3 ph©n m«n chÝnh - H¸t ®óng ®îc bµi Quèc ca II. ChuÈn bÞ 1) ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn - Tài liệu âm nhạc - SGK-sgv - Bé loa di ®éng. 2) ChuÈn bÞ cña häc sinh - §äc, nghiªn cøu bµi tríc khi ®Õn líp III. TiÕn tr×nh d¹y – häc Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Yªu cÇu cÇn ®¹t a. æn ®Þnh tæ chøc KiÓm tra sÜ sè Líp trëng hoÆc c¸n sù líp b¸o c¸o sÜ sè vµ cã thÓ giíi thiÖu nhanh c¸c thµnh viªn trong líp. b. bµi míi Néi dung 1: S¬ lîc vÒ nghÖ thuËt ¢m nh¹c VD 1: Gi¸o viªn trÝch ®o¹n mét sè bµi h¸t cho häc sinh nghe VD 2: Gi¸o viªn cho häc sinh nghe mét sè lo¹i ©m thanh b»ng c¸ch dïng thøc gâ xuèng bµn hoÆc dïng loa më USB ®· ghi ©m s½n mét sè lo¹i ©m thanh nh; tiÕng næ m×n, tiÕng xe ch¹y… -HS nghe. -Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh so s¸nh ©m thanh tõ 2 vÝ dô trªn. Néi dung 2: M«n ©m nh¹c ë trêng THCS -Gi¸o viªn giíi thiÖu vµ híng dÉn häc sinh t×m hiÓu th«ng qua SGK. Häc sinh nghe vµ th¶o luËn theo nhãm néi dung mµ gi¸o viªn yªu cÇu ®Ó rót ra kÕt luËn. Néi dung 3: Bµi häc: - Giíi thiÖu m«n häc ©m nh¹c ë trêng THCS -TËp h¸t quèc ca Néi dung 1: S¬ lîc vÒ nghÖ thuËt ¢m nh¹c VD 1: sgk VD 2:sgk -¢m thanh t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn tai ngêi nghe -VËy nghÖ thuËt ¢m nh¹c lµ sö dông ©m thanh lµm c«ng cô chÝnh t¸c ®éng tùc tiÕp ®Õn gi¸c quan cña con ngêi Néi dung 2: M«n ©m nh¹c ë trêng THCS - Ch¬ng tr×nh ©m nh¹c ë trêng THCS gåm cã 3 ph©n m«n; - Häc h¸t (mçi líp gåm 8 bµi, riªng líp 9 cã 4 bµi) - Nh¹c lÝ-T§N Gåm c¸c bµi vÒ lÝ thuyÕt ©m nh¹c gióp cho c¸c em n¾m ®îc c¸c kÝ hiÖu ©m nh¹c vµ c¸c bµi T§N. - ¢m nh¹c thêng thøc; Lµ c¸c bµi giíi thiÖu mét sè danh nh©n ©m nh¹c thÕ giíi vµ trong níc, mét sè nÐt sinh ho¹t v¨n ho¸ cña c¸c d©n téc Ýt ngêi ViÖt Nam vµ thÕ giíi. N¨m häc: 2013 - 2014 1 Gi¸o ¸n: ¢m nh¹c 6 ***** Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ MAI TËp h¸t bµi QUèC CA Néi dung 3: -Gi¸o viªn b¾t nhÞp cho häc sinh h¸t bµi h¸t TËp h¸t bµi QUèC CA Quèc ca 1- 2 lÇn(®©y lµ bµi h¸t häc sinh thêng -H¸t bµi h¸t Quèc ca 1- 2 lÇn xuyªn h¸t trong nghi lÔ chµo cê tõ bËc häc tiÓu häc) -Gi¸o viªn h¸t mÉu vµ yªu cÇu häc sinh chó ý l¾ng nghe ®Ó so s¸nh ph¸t hiÖn nh÷ng chç h¸t sai giai ®iÖu -Häc sinh h¸t theo yªu cÇu cña gi¸o viªn -Gi¸o viªn híng dÉn häc sinh söa nh÷ng chç cßn sai giai ®iÖu Sau khi häc sinh h¸t t¬ng ®èi chÝnh x¸c giai ®iÖu cña bµi gi¸o viªn cho häc sinh h¸t c¶ bµi 1-2 lÇn IV. Cñng cè, dÆn dß Gi¸o viªn nh¾c nhë häc sinh chuÈn bÞ ®å dïng häc tËp cÇn thiÕt(nÕu ®ang thiÕu) vµ ®äc bµi míi, chuÈn bÞ bµi tríc khi ®Õn líp. V. Rót kinh nghiÖm giê d¹y ………………………………………………………………………………………….. ......................................................................................................................................... TuÇn : 1 PhÇn duyÖt cña Tæ CM PhÇn duyÖt cña BGH TuÇn 2 TiÕt sè 02 Ngµy so¹n: 25/8/2013 - Häc h¸t bµi: TiÕng chu«ng vµ ngän cê - Bµi ®äc thªm: ¢m nh¹c ë quanh ta I. Môc tiªu - H¸t ®óng giai ®iÖu cña bµi h¸t - Bíc ®Çu ph©n biÖt ®îc tÝnh chÊt mÒm m¹i cña giäng thø, trong s¸ng khoÎ m¹nh cña giäng trëng II. ChuÈn bÞ 1) ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn - Tài liệu âm nhạc - SGK-sgv - Bé loa di ®éng. 2) ChuÈn bÞ cña häc sinh - §äc, nghiªn cøu bµi tríc khi ®Õn líp III. TiÕn tr×nh d¹y – häc Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Yªu cÇu cÇn ®¹t -KiÓm tra sÜ sè: C¸n sù líp b¸o c¸o sÜ sè -KiÓm tra bµi cò : Gi¸o viªn gäi häc sinh h¸t bµi Quèc ca -Häc sinh ®îc gäi lªn b¶ng ph¶i h¸t ®óng giai ®iÖu cña bµi h¸t; Quèc ca. Bµi häc: a. æn ®Þnh tæ chøc 2 N¨m häc: 2013 - 2014 Gi¸o ¸n: ¢m nh¹c 6 ***** b. bµi míi Néi dung 1: Giíi thiÖu bµi Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ MAI - Häc h¸t bµi: TiÕng chu«ng vµ ngän cê - Bµi ®äc thªm: ¢m nh¹c ë quanh ta TiÕng chu«ng vµ ngän cê Néi dung 1: Giíi thiÖu bµi Néi dung 2: Häc h¸t bµi 1) T¸c gi¶. Nh¹c sÜ Ph¹m Tuyªn sinh n¨m 1930 Quª ë x· L¬ng Ngäc, B×nh Giang, H¶i D¬ng Nguyªn lµ tëng ban ©m nh¹c ®µi tiÕng nãi ViÖt Nam. 2) T¸c phÈm. - XuÊt xø: Bµi h¸t TiÕng chu«ng vµ ngän cê ®îc nh¹c sÜ Ph¹m Tuyªn s¸ng t¸c hëng øng phong trµo thiÕu nhi quèc tÕ vµ ngän cê hoµ b×nh n¨m 1985. - Néi dung: Bµi h¸t nãi lªn íc väng cña tuæi th¬, mong muèn ®îc sèng trong hoµ b×nh, h÷u nghÞ, ®oµn kÕt c¸c d©n téc trªn toµn thÕ giíi. Néi dung 2: Häc h¸t bµi 1) T¸c gi¶. -Gi¸o viªn híng dÉn häc sinh t×m hiÓu cuéc ®êi vµ sù nghiÖp cña nh¹c sÜ Ph¹m Tuyªn -Häc sinh th¶o luËn t×m hiÓu cuéc ®êi vµ sù nghiÖp cña nh¹c sÜ Ph¹m Tuyªn 2) T¸c phÈm. Gi¸o viªn híng dÉn häc sinh th¶o luËn t×m hiÓu xuÊt xø, néi dung cña bµi h¸t TiÕng chu«ng vµ ngän cê TiÕng chu«ng vµ ngän cê 1) LuyÖn ©m, lÊy h¬i Gi¸o viªn híng dÉn häc sinh c¸ch lÊy h¬i vµ luyÖn ©m theo mÉu Häc sinh luyÖn ©m theo híng dÉn cña gi¸o viªn Häc sinh n¾m ®îc vÞ trÝ lÊy h¬i trong c¸c bµi h¸t ( cuèi c©u h¸t hoÆc nh÷ng chç trêng ®é cña giai ®iÖu ®îc ng©n dµi bÊt thêng ) 2) Häc h¸t -Gi¸o viªn cho häc sinh nghe mÉu b»ng b¨ng, ®Üa nh¹c hoÆc h¸t mÉu -HS c¶m nhËn giai ®iÖu cña bµi qua nghe loa. -Gi¸o viªn cho häc sinh h¸t tõng c©u theo lèi mãc xÝch tõ ®Çu ®Õn hÕt bµi -Häc sinh h¸t tõng c©u theo lèi mãc xÝch tõ ®Çu ®Õn hÕt bµi -Sau khi häc sinh h¸t t¬ng ®èi chÝnh x¸c giai ®iÖu gi¸o viªn cho häc sinh h¸t c¶ bµi 1-2 lÇn -Gi¸o viªn cã thÓ híng dÉn häc sinh kÕt hîp biÓu diÔn vµ thÓ hiÖn s¾c th¸i t×nh c¶m cña bµi h¸t nÕu häc sinh tiÕp thu tèt phÇn häc h¸t ë trªn TiÕng chu«ng vµ ngän cê TiÕng chu«ng vµ ngän cê 1) LuyÖn ©m, lÊy h¬i - VÞ trÝ lÊy h¬i trong c¸c bµi h¸t ( cuèi c©u h¸t hoÆc nh÷ng chç trêng ®é cña giai ®iÖu ®îc ng©n dµi bÊt thêng ) 2) Häc h¸t - C¶m nhËn giai ®iÖu cña bµi qua nghe loa. -Thùc hµnh h¸t. - Ghi nhí: sgk * Lu ý: §o¹n B ®îc ®æi sang giäng Ddur nªn giai diÖu cã tÝnh chÊt s¸ng h¬n, khoÎ h¬n. IV. Cñng cè, dÆn dß. - Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh h¸t l¹i bµi h¸t 1-2 lÇn lu ý häc sinh chç ®æi giäng cña bµi. Nh¾c nhë häc sinh chuÈn bÞ vµ lµm bµi tËp ë nhµ. V. Rót kinh nghiÖm giê d¹y ………………………………………………………………………………………….. ......................................................................................................................................... TuÇn : 2 PhÇn duyÖt cña Tæ CM PhÇn duyÖt cña BGH N¨m häc: 2013 - 2014 3 Gi¸o ¸n: ¢m nh¹c 6 ***** Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ MAI TuÇn 3 TiÕt sè 03 Ngµy so¹n: 01/9/2013 «n tËp bµi h¸t: TiÕng chu«ng vµ ngän cê Nh¹c lÝ: + Nh÷ng thuéc tÝnh cña ©m thanh +c¸c kÝ hiÖu ©m nh¹c I. Môc tiªu - H¸t ®óng giai ®iÖu cña bµi h¸t - Bíc ®Çu lµm quen víi vËn ®éng biÓu diÔn - N¾m ®îc c¸c thuéc tÝnh c¬ b¶n cña ©m thanh, hµng ©m c¬ b¶n vµ vÞ c¸c nèt nh¹c trªn khu«ng nh¹c II. ChuÈn bÞ 1) ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn - Tài liệu âm nhạc - SGK-sgv - Bé loa di ®éng. 2) ChuÈn bÞ cña häc sinh - §äc, nghiªn cøu bµi tríc khi ®Õn líp III. TiÕn tr×nh d¹y – häc Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Yªu cÇu cÇn ®¹t a. æn ®Þnh tæ chøc -KiÓm tra sÜ sè: C¸n sù líp b¸o c¸o sÜ sè -KiÓm tra bµi cò:Gi¸o viªn gäi häc sinh h¸t bµi TiÕng chu«ng vµ ngän cê. -Häc sinh ®îc gäi lªn b¶ng ph¶i h¸t ®óng giai ®iÖu cña bµi h¸t; TiÕng chu«ng vµ ngän cê b. bµi míi bµi häc: «n tËp bµi h¸t: TiÕng chu«ng vµ ngän cê Nh¹c lÝ: + Nh÷ng thuéc tÝnh cña ©m thanh +c¸c kÝ hiÖu ©m nh¹c Néi dung 1: ¤n tËp bµi h¸t Néi dung 1: ¤n tËp bµi h¸t 1) LuyÖn ©m, lÊy h¬i -Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh thùc hµnh lÊy h¬i vµ luyÖn ©m theo mÉu -Häc sinh thùc hµnh luyÖn ©m, lÊy h¬i theo yªu cÇu cña gi¸o viªn 2) ¤n bµi h¸t -Gi¸o viªn cho häc sinh h¸t c¶ bµi 1-2 lÇn -Häc sinh h¸t theo yªu cÇu cña gi¸o viªn. -Gi¸o viªn híng dÉn häc sinh kÕt hîp biÓu diÔn -HS thùc hiÖn theo s¬ ®å hoÆc tr×nh bµy c¸ch biÓu diÔn s¸ng t¹o cña m×nh tríc líp 1) LuyÖn ©m, lÊy h¬i TiÕng chu«ng vµ ngän cê Néi dung 2: Nh¹c lÝ 1) Nh÷ng thuéc tÝnh cña ©m thanh -Gi¸o viªn giíi thiÖu 4 thuéc tÝnh c¬ b¶n cña ©m thanh vµ híng dÉn häc sinh t×m hiÓu th«ng qua tµi liÖu 4 TiÕng chu«ng vµ ngän cê La ……………………………………………………. 2) ¤n bµi h¸t Thùc hiÖn theo s¬ ®å hoÆc tr×nh bµy c¸ch biÓu diÔn s¸ng t¹o cña m×nh tríc líp S¬ ®å tham kh¶o Tr¸i ®Êt th©n yªu lßng chóng em xiÕt bao tù hµo… Néi dung 2: Nh¹c lÝ 1) Nh÷ng thuéc tÝnh cña ©m thanh 4 thuéc tÝnh c¬ b¶n cña ©m thanh : - Cao ®é (®é cao thÊp) - Trêng ®é (®é dµi ng¾n) - Cêng ®é (®é m¹nh nhÑ) N¨m häc: 2013 - 2014 Gi¸o ¸n: ¢m nh¹c 6 ***** -Häc sinh n¾m ®îc 4 thuéc tÝnh cña ©m thanh. 2) C¸c kÝ hiÖu ©m nh¹c -Gi¸o viªn giíi thiÖu c¸c kÝ hiÖu ©m nh¹c -Häc sinh nghe, ghi chÐp ®Ó n¾m ®îc hµng ©m c¬ b¶n, khu«ng nh¹c, kho¸ Son IV. Cñng cè, dÆn dß. Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ MAI - ¢m s¾c ( mµu s¾c) 2) C¸c kÝ hiÖu ©m nh¹c -C¸c kÝ hiÖu ©m nh¹c: a, KÝ hiÖu ghi cao ®é (hµng ©m c¬ b¶n) C – D – E – F – G –A– B – C b, Khu«ng nh¹c -C¸c nèt nh¹c ®îc viÕt trªn dßng hoÆc khe cña khu«ng nh¹c -C¸c nèt nh¹c viÕt ë phÝa díi khu«ng nh¹c cã cao ®é thÊp h¬n c¸c nèt nh¹c viÕt ë phÝa trªn c, Kho¸ Son : Kho¸ Son quy ®Þnh c¸c nèt nh¹c n»m trªn dßng kÓ thø 2 lµ nèt Son * C¸c nèt nh¹c cña hµng ©m c¬ b¶n ®îc thiÕt lËp tr×nh tù tõ thÊp ®Õn cao hoÆc tõ cao ®Õn thÊp theo nguyªn t¾c dßng, khe, dßng, khe Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh h¸t l¹i bµi h¸t 1-2 lÇn lu ý häc sinh viÖc s¸ng t¹o biÓu diÔn. Nh¾c nhë häc sinh chuÈn bÞ vµ lµm bµi tËp ë nhµ. V. Rót kinh nghiÖm giê d¹y .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... ....... ………………………………………………………………………………………….. .. ……………...................................................................................................................... .............................................................................................................................. TuÇn : 3 PhÇn duyÖt cña Tæ CM PhÇn duyÖt cña BGH PhÇn duyÖt cña Tæ PhÇn duyÖt cña BGH TuÇn 4 TiÕt sè 04 Tªn bµi d¹y: Ngµy so¹n: 08/9/2013 Nh¹c lÝ: c¸c kÝ hiÖu ghi trêng ®é cña ©m thanh TËp ®äc nh¹c: T§N sè 1 I. Môc tiªu - H¸t ®óng giai ®iÖu cña bµi h¸t - NhËn biÕt h×nh c¸c nèt nh¹c thêng gÆp vµ mèi t¬ng quan vÒ trêng ®é gi÷a chóng. - §äc ®îc bµi T§N sè 1 II. ChuÈn bÞ 1) ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn - Tài liệu âm nhạc N¨m häc: 2013 - 2014 5 Gi¸o ¸n: ¢m nh¹c 6 ***** Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ MAI - SGK-sgv - Bé loa di ®éng. 2) ChuÈn bÞ cña häc sinh - §äc, nghiªn cøu bµi tríc khi ®Õn líp III. TiÕn tr×nh d¹y – häc Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Yªu cÇu cÇn ®¹t a. æn ®Þnh tæ chøc -KiÓm tra sÜ sè: C¸n sù líp b¸o c¸o sÜ sè -KiÓm tra bµi cò:Gi¸o viªn gäi häc sinh h¸t bµi TiÕng chu«ng vµ ngän cê. -Häc sinh ®îc gäi lªn b¶ng ph¶i h¸t ®óng giai ®iÖu cña bµi h¸t; TiÕng chu«ng vµ ngän cê b. bµi míi Néi dung 1: Nh¹c lÝ C¸c kÝ hiÖu ghi trêng ®é 1) H×nh nèt vµ gi¸ trÞ t¬ng quan -Gi¸o viªn giíi thiÖu c¸c kÝ hiÖu ghi trêng ®é cña ©m thanh, híng dÉn häc sinh t×m hiÓu th«ng qua tµi liÖu (SGK) 2) C¸ch ghi c¸c nèt nh¹c trªn khu«ng - Gi¸o viªn giíi thiÖu c¸ch ghi nèt nh¹c trªn khu«ng nh¹c. - Häc sinh nghe vµ tham kh¶o tµi liÖu ®Ó n¾m ®îc c¸ch ghi nèt nh¹c trªn khu«ng nh¹c. 3) C¸ch ghi c¸c nèt nh¹c cã mãc gÇn nhau -Gi¸o viªn híng dÉn häc sinh c¸ch ghi nèt nh¹c cã mãc gÇn nhau - Häc sinh nghe vµ tham kh¶o tµi liÖu ®Ó n¾m ®îc c¸ch ghi nèt nh¹c cã mãc gÇn nhau. bµi häc: - Nh¹c lÝ: c¸c kÝ hiÖu ghi trêng ®é cña ©m thanh -TËp ®äc nh¹c: T§N sè 1 Néi dung 1: Nh¹c lÝ C¸c kÝ hiÖu ghi trêng ®é 1) H×nh nèt vµ gi¸ trÞ t¬ng quan SGK 2) C¸ch ghi c¸c nèt nh¹c trªn khu«ng Nèt trßn  =2 Nèt tr¾ng  =2 Nèt ®en  =2 Nèt mãc ®¬n  =2 Nèt mãc kÐp  =2 3) C¸ch ghi c¸c nèt nh¹c cã mãc gÇn nhau -C¸c nèt nh¹c viÕt tõ dßng kÎ thø 3 trë lªn ®u«i quay xuèng, c¸c nèt nh¹c viÕt tõ dßng kÎ thø 3 trë xuèng ®u«i quay lªn. Néi dung 2: TËp ®äc nh¹c Néi dung 2: TËp ®äc nh¹c 1) LuyÖn ®äc trôc giäng, gam -Gi¸o viªn híng dÉn häc sinh ®äc trôc giäng vµ gam Cdur. -Häc sinh nghe, ghi chÐp ®Ó n¾m ®îc c¸ch ghi chÐp * Gi¸o viªn cã thÓ cho häc sinh lµm quen víi ®äc gam cuèn chiÕu q3 tiÕn 2) TËp ®äc nh¹c -Gi¸o viªn cho häc sinh nghe ®äc mÉu -Häc sinh nghe 1) LuyÖn ®äc trôc giäng, gam -C¸ch ®äc trôc giäng vµ gam Cdur. T§N sè 1 T§N sè 1 Trôc giäng. Gam Cdur 2) TËp ®äc nh¹c - Thùc hµnh ®äc kÕt hîp gâ ph¸ch = nèt ®en -Gi¸o viªn cho häc sinh ®äc chËm cao ®é cña bµi -Sau khi thùc hµnh ®îc nh÷ng yªu cÇu trªn th× -Häc sinh thùc hµnh ®äc theo híng dÉn cña tiÕn hµnh ®äc nhanh h¬n ë nhiÒu tèc ®é kh¸c nhau ®Ó luyÖn ph¶n x¹ nh×n nèt nh¹c ®äc (ThÞ gi¸o viªn -Gi¸o viªn híng dÉn häc sinh ®äc cao ®é kÕt tÊu) hîp gâ ph¸ch = nèt ®en -Häc sinh ®äc cao ®é chËm theo yªu cÇu cña gi¸o viªn -Sau khi häc sinh thùc hµnh ®îc nh÷ng yªu cÇu trªn gi¸o viªn híng dÉn häc sinh ®äc nhanh h¬n ë nhiÒu tèc ®é kh¸c nhau ®Ó luyÖn ph¶n x¹ nh×n nèt nh¹c ®äc (ThÞ tÊu) 6 N¨m häc: 2013 - 2014 Gi¸o ¸n: ¢m nh¹c 6 ***** IV. Cñng cè, dÆn dß. Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ MAI Gi¸o viªn hÖ thèng l¹i c¸c kÝ hiÖu ghi trêng ®é cña ©m thanh sau ®ã yªu cÇu häc sinh ®äc l¹i bµi T§N 1- 2 lÇn. Nh¾c nhë häc sinh chuÈn bÞ vµ lµm bµi tËp ë nhµ. V. Rót kinh nghiÖm giê d¹y .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... TuÇn : 4 PhÇn duyÖt cña Tæ CM PhÇn duyÖt cña BGH TuÇn 5 TiÕt sè 05 Ngµy so¹n: 15/9/2013 Häc h¸t bµi: Vui bíc trªn ®êng xa Nh¹c lÝ: NhÞp vµ ph¸ch- NhÞp 2/4 I. Môc tiªu - H¸t ®óng giai ®iÖu cña bµi h¸t. Häc sinh cã kh¸i niÖm vÒ nhÞp vµ ph¸ch - HiÓu ®îc thÕ nµo lµ nhÞp 2/4 - HiÓu ®îc LÝ lµ mét bµi d©n ca ng¾n gän, xóc tÝch ®îc x©y dùng trªn mét c©u th¬ lôc b¸t II. ChuÈn bÞ 1) ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn - Tài liệu âm nhạc, SGK-sgv - Bé loa di ®éng. 2) ChuÈn bÞ cña häc sinh - §äc, nghiªn cøu bµi tríc khi ®Õn líp III. TiÕn tr×nh d¹y – häc Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Yªu cÇu cÇn ®¹t a. æn ®Þnh tæ chøc -KiÓm tra sÜ sè: C¸n sù líp b¸o c¸o sÜ sè -KiÓm tra bµi cò:Gi¸o viªn gäi häc sinh h¸t bµi TiÕng chu«ng vµ ngän cê. -Häc sinh ®îc gäi lªn b¶ng ph¶i h¸t ®óng giai ®iÖu cña bµi h¸t; TiÕng chu«ng vµ ngän cê b. bµi míi -Häc h¸t bµi: -Nh¹c lÝ: bµi hoc: Vui bíc trªn ®êng xa NhÞp vµ ph¸ch- NhÞp 2/4 Néi dung 1: Giíi thiÖu bµi Néi dung 1: Giíi thiÖu bµi a) T¸c gi¶. -Gi¸o viªn híng dÉn häc sinh t×m hiÓu vÒ t¸c gi¶ cña bµi h¸t -Häc sinh th¶o luËn theo nhãm ®Ó rót ra ®îc: Bµi h¸t ®îc ®Æt lêi tõ ®iÖu LÝ con s¸o gß c«ng cña nh¹c sÜ Hoµng L©n b) T¸c phÈm. Gi¸o viªn híng dÉn häc sinh th¶o luËn t×m hiÓu xuÊt xø, néi dung cña bµi h¸t Vui bíc a) T¸c gi¶. Nh¹c sÜ Hoµng L©n sinh ra trong mét gia ®×nh cã truyÒn thèng ©m nh¹c «ng biÕt s¸ng t¸c ©m nh¹c tõ rÊt sím, c¸c t¸c phÈm cña «ng chñ yÕu lµ dµnh cho tuæi th¬ Vui bíc trªn ®êng xa Vui bíc trªn ®êng xa b) T¸c phÈm. - XuÊt xø Bµi h¸t Vui bíc trªn ®êng xa N¨m häc: 2013 - 2014 7 Gi¸o ¸n: ¢m nh¹c 6 trªn ®êng xa ***** c) Häc h¸t bµi: Vui bíc trªn ®êng xa *LuyÖn ©m, lÊy h¬i -Gi¸o viªn híng dÉn häc sinh c¸ch lÊy h¬i vµ luyÖn ©m theo mÉu -Häc sinh luyÖn ©m theo híng dÉn cña gi¸o viªn *Häc h¸t -Gi¸o viªn cho häc sinh nghe mÉu bµi h¸t qua loa. -Gi¸o viªn cho häc sinh h¸t tõng c©u theo lèi mãc xÝch tõ ®Çu ®Õn hÕt bµi -Sau khi häc sinh h¸t t¬ng ®èi chÝnh x¸c giai ®iÖu gi¸o viªn cho häc sinh h¸t c¶ bµi 1-2 lÇn Néi dung 2: Nh¹c lÝ NhÞp vµ ph¸ch- nhÞp 2/4 Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ MAI ®îc nh¹c sÜ Hoµng L©n ®Æt lêi míi dùa theo diÖu LÝ con s¸o gß c«ng tØnh tiÒn giang do nh¹c sÜ TrÇn KiÕt Têng su tÇm vµ biªn so¹n - Néi dung Bµi h¸t nãi lªn niÒm l¹c quan yªu ®êi, tinh thÇn ®oµn kÕt cña con ngêi. c) Häc h¸t bµi: Vui bíc trªn ®êng xa *LuyÖn ©m, lÊy h¬i La ……………………………………………………. *Häc h¸t H¸t tõng c©u theo lèi mãc xÝch tõ ®Çu ®Õn hÕt bµi Néi dung 2: Nh¹c lÝ NhÞp vµ ph¸ch- nhÞp 2/4 1) NhÞp vµ ph¸ch 1) NhÞp vµ ph¸ch a, nhÞp a, nhÞp -Giíi vÒ nhÞp b»ng m« h×nh §ång hå qu¶ -Gi¸o viªn giíi thiÖu vÒ nhÞp b»ng m« h×nh l¾c vµthiÖu hµng c©y ®Òu nhau §ång hå qu¶ l¾c vµ hµng c©y ®Òu nhau M« h×nh: §ång hå qu¶ l¾c vµ hµng c©y ®Òu nhau -Häc sinh nghe giíi thiÖu vµ quan s¸t m« h×nh. V¹ch nhÞp V¹ch nhÞp V¹ch nhÞp N M M N M N Ph¸ch NhÞp NhÞp b, Ph¸ch b, Ph¸ch Gi¸o viªn tiÕp tôc sö dông sö dông m« h×nh -NhÞp lµ nh÷ng kho¶ng thùc hµnhêi gian ®Òu §ång hå qu¶ l¾c vµ hµng c©y ®Òu nhau ®Ó giíi nhau ®îc lÆp ®i lÆp l¹i trong suèt b¶n nh¹c. Mçi nhÞp trong b¶n nh¹c ®îc ph©n c¸ch bëi thiÖu vÒ ph¸ch v¹ch nhÞp -Ph¸ch lµ nh÷ng phÇn nhá vÒ thêi gian ®îc chia ®Ò trong mét nhÞp IV. Cñng cè, dÆn dß. Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh h¸t l¹i bµi h¸t 1-2 lÇn lu ý häc sinh chç luyÕn cña bµi. Nh¾c nhë häc sinh chuÈn bÞ vµ lµm bµi tËp ë nhµ. V. Rót kinh nghiÖm giê d¹y .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... TuÇn 6 TiÕt sè 06 8 Ngµy so¹n: 22/9/2013 N¨m häc: 2013 - 2014 Gi¸o ¸n: ¢m nh¹c 6 Tªn bµi d¹y: ***** Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ MAI ¤n tËp bµi h¸t: Vui bíc trªn ®êng xa TËp ®äc nh¹c: T§N sè 2 I. Môc tiªu - H¸t ®óng giai ®iÖu cña bµi h¸t - §äc ®îc bµi T§N sè 2 II. ChuÈn bÞ 1) ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn - Tài liệu âm nhạc - SGK-sgv - Bé loa x¸ch tay. 2) ChuÈn bÞ cña häc sinh - §äc, nghiªn cøu bµi tríc khi ®Õn líp III. TiÕn tr×nh d¹y – häc Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Yªu cÇu cÇn ®¹t a. æn ®Þnh tæ chøc -KiÓm tra sÜ sè: C¸n sù líp b¸o c¸o sÜ sè -KiÓm tra bµi cò: Gi¸o viªn gäi häc sinh h¸t bµi Vui bíc trªn ®êng xa -Häc sinh ®îc gäi lªn b¶ng ph¶i h¸t ®óng giai ®iÖu cña bµi h¸t; Vui bíc trªn ®êng xa b. bµi míi Néi dung 1: ¤n tËp h¸t bµi Néi dung 1: ¤n tËp h¸t bµi Vui bíc trªn ®êng xa -Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh h¸t 1-2 lÇn bµi h¸t Vui bíc trªn ®êng xa.Gi¸o viªn híng dÉn häc sinh söa lçi h¸t sai cao ®é vµ trêng ®é -Häc sinh h¸t theo yªu cÇu cña gi¸o viªn .Häc sinh thùc hµnh söa lçi theo híng dÉn cña gi¸o viªn -Sau khi häc sinh h¸t t¬ng ®èi chÝnh x¸c giai ®iÖu cña bµi gi¸o viªn híng dÉn häc sinh tiÕp cËn mét sè h×nh thøc h¸t vµ biÓu diÔn ®¬n gi¶n. Néi dung 2: TËp ®äc nh¹c T§N sè 2 bµi häc: -¤n tËp bµi h¸t: Vui bíc trªn ®êng xa -TËp ®äc nh¹c: T§N sè 2 1) LuyÖn ®äc trôc giäng -Gi¸o viªn híng dÉn häc sinh ®äc trôc giäng vµ gam Cdur * Gi¸o viªn cã thÓ cho häc sinh ®äc gam Cdur cuèn chiÕu q3 tiÕn hoÆc lïi. -Häc sinh thùc hµnh ®äc theo híng dÉn cña gi¸o viªn 2) §äc nh¹c -Gi¸o viªn ®äc mÉu cho häc sinh nghe -Häc sinh nghe c¶m nhËn giai ®iÖu cña bµi -Gi¸o viªn cho häc sinh Vui bíc trªn ®êng xa -H¸t 1-2 lÇn bµi h¸t Vui bíc trªn ®êng xa -Ghi nhí ®îc c¸c h×nh thøc h¸t vµ biÓu diÔn ®Ó nghiªn cøu thùc hµnh ë nhµ. Néi dung 2: TËp ®äc nh¹c T§N sè 2 1) LuyÖn ®äc trôc giäng ®äc trôc giäng vµ gam Cdur Trôc giäng Gam Cdur 2) §äc nh¹c -§äc cao ®é cña bµi T§N sè 2. -§äc kÕt hîp c¶ cao ®é vµ trêng ®é tõng c©u theo lèi mãc xÝch tõ ®Çu ®Õn hÕt bµi N¨m häc: 2013 - 2014 9 Gi¸o ¸n: ¢m nh¹c 6 ***** -Gi¸o viªn híng dÉn häc sinh ®äc kÕt hîp c¶ cao ®é vµ trêng ®é tõng c©u theo lèi mãc xÝch tõ ®Çu ®Õn hÕt bµi Häc sinh thùc hµnh h¸t theo híng dÉn cña gi¸o viªn. Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ MAI IV. Cñng cè, dÆn dß. Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh ®äc l¹i bµi T§N 1-2 lÇn lu ý häc sinh nh÷ng qu · ng khã cña bµi T§N sè 2. Nh¾c nhë häc sinh chuÈn bÞ vµ lµm bµi tËp ë nhµ. V. Rót kinh nghiÖm giê d¹y ……………………………………………………………………………………………………….… ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. TuÇn : 6 PhÇn duyÖt cña Tæ CM TuÇn 8 TiÕt sè 07 PhÇn duyÖt cña BGH Ngµy so¹n: 06/10/2013 T§N sè 3 C¸ch ®¸nh NhÞp 2/4 TËp ®äc nh¹c: ¢NTT: Nh¹c sÜ V¨n Cao vµ bµi h¸t Lµng T«i I. Môc tiªu - HiÓu vµ ®¸nh ®îc nhÞp 2/4 - §äc ®îc bµi T§N sè 3 Th«ng qua bµi h¸t Lµng t«i giíi thiÖu cho häc sinh biÕt vÒ nh¹c sÜ V¨n Cao mét tµi danh cña nÒn ©m nh¹c ViÖt Nam. II. ChuÈn bÞ 1) ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn - Tài liệu âm nhạc - SGK-sgv - Bé loa x¸ch tay. 2) ChuÈn bÞ cña häc sinh - §äc, nghiªn cøu bµi tríc khi ®Õn líp III. TiÕn tr×nh d¹y – häc Ho¹t ®éng cña gv vµ hs A. æn ®Þnh tæ chøc -KiÓm tra sÜ sè:C¸n sù líp b¸o c¸o sÜ sè -KiÓm tra bµi cò:Gi¸o viªn gäi häc sinh ®äc bµi T§N sè 2 -Häc sinh ®îc gäi lªn b¶ng ph¶i ®äc ®óng giai ®iÖu cña bµi T§N sè 2. b. bµi míi Néi dung 1: TËp ®äc nh¹c 10 Yªu cÇu cÇn ®¹t bµi häc: TËp ®äc nh¹c: T§N sè 3 Nh¹c lÝ: C¸ch ®¸nh NhÞp 2/4 ¢NTT: Nh¹c sÜ V¨n Cao vµ bµi h¸t Lµng T«i N¨m häc: 2013 - 2014 Gi¸o ¸n: ¢m nh¹c 6 ***** T§N sè 3 Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ MAI Néi dung 1: TËp ®äc nh¹c 1) LuyÖn ®äc trôc giäng T§N sè 3 -Gi¸o viªn híng dÉn häc sinh ®äc trôc giäng vµ 1) LuyÖn ®äc trôc giäng gam Cdur -§äc trôc giäng vµ gam Cdur -Häc sinh thùc hµnh ®äc theo híng dÉn cña gi¸o viªn.Gi¸o viªn cã thÓ cho häc sinh ®äc gam Cdur cuèn chiÕu q3 tiÕn hoÆc lïi Trôc giäng Gam Cdur 2) §äc nh¹c -Gi¸o viªn ®äc mÉu cho häc sinh nghe -Häc sinh nghe c¶m nhËn giai ®iÖu cña bµi -Gi¸o viªn cho häc sinh ®äc cao ®é cña bµi T§N sè 3. §äc nh÷ng qu·ng khã nhiÒu lÇn -Gi¸o viªn híng dÉn häc sinh ®äc kÕt hîp c¶ cao ®é vµ trêng ®é tõng c©u theo lèi mãc xÝch tõ ®Çu ®Õn hÕt bµi 2) §äc nh¹c -§äc cao ®é cña bµi T§N sè 3. -§äc kÕt hîp c¶ cao ®é vµ trêng ®é tõng c©u theo lèi mãc xÝch tõ ®Çu ®Õn hÕt bµi Néi dung 2: Nh¹c lÝ C¸ch ®¸nh nhÞp 2/4 Néi dung 2: Nh¹c lÝ Gi¸o viªn híng dÉn häc sinh thùc hµnh C¸ch ®¸nh nhÞp 2/4 ®¸nh nhÞp 2/4 theo s¬ ®å. -Thùc hµnh ®¸nh nhÞp 2/4 theo s¬ ®å: 1 2 1 2 1 2 1 2 S¬ ®å c¬ b¶n S¬ ®å nghÖ thuËt Néi dung 3: ¢m nh¹c thêng thøc Nh¹c sÜ V¨n Cao vµ bµi h¸t Lµng T«i 1)Nh¹c sÜ V¨n Cao -Gi¸o viªn híng dÉn häc sinh th¶o luËn theo nhãm t×m hiÓu s¬ lîc cuéc ®êi vµ sù nghiÖp cña nh¹c sÜ V¨n Cao. -Häc sinh th¶o luËn nhãm ®Ó t×m hiÓu s¬ lîc cuéc ®êi vµ sù nghiÖp cña nh¹c sÜ V¨n Cao. Xuèng Lªn Xuèng Lªn Néi dung 3: ¢m nh¹c thêng thøc Nh¹c sÜ V¨n Cao vµ bµi h¸t Lµng T«i 1)Nh¹c sÜ V¨n Cao - Nh¹c sÜ V¨n Cao sinh n¨m 1923 mÊt n¨m 1995. - ¤ng lµ mét trong nh÷ng nh¹c sÜ líp ®Çu tiªn cña nÒn ©m nh¹c ViÖt Nam hiÖn ®¹i - ¤ng ®· s¸ng t¸c nhiÒu t¸c phÈm ©m nh¹c cã gi¸ trÞ ë nhiÒu thêi k×, ®Æc biÖt n¨m 1944 bµi TiÕn qu©n ca do «ng s¸ng t¸c ®· ®îc quèc héi kho¸ I níc ViÖt Nam d©n chñ céng hoµ chän lµm quèc ca. 2) Bµi h¸t Lµng t«i -Gi¸o viªn cho häc sinh nghe bµi h¸t Lµng - ¤ng ®· ®îc nhµ níc ®· truy tÆng gi¶i thëng Hå Minh vÒ V¨n häc nghÖ thuËt. t«i vµ híng dÉn häc sinh th¶o luËn theo ChÝ 2) Bµi h¸t Lµng t«i nhãm ®Ó n¾m ®îc néi dung cña bµi - Bµi h¸t ra ®êi n¨m 1947, lµ bøc tranh sèng ®éng -Häc sinh th¶o luËn nhãm ®Ó n¾m ®îc néi vÒ sù tµn ¸c cña thùc d©n Ph¸p x©m lîc. Lßng dung cña bµi c¨m thï giÆc, tinh thÇn dòng c¶m vµ niÒm tin vµo ngµy mai t¬i s¸ng cña nh©n d©n ta. - Bµi h¸t ®· cã søc sèng l©u bÒn trong ®êi sèng ©m nh¹c cña ngêi ViÖt Nam, cho tíi h«m nay gi¸ trÞ nghÖ thuËt vÉn cßn nguyªn vÑn vµ lµm rung ®éng hµng triÖu tr¸i tim ngêi nghe. IV. Cñng cè, dÆn dß. Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh ®äc l¹i bµi T§N 1-2 lÇn lu ý häc sinh nh÷ng qu·ng khã cña bµi T§N sè 3. Nh¾c nhë häc sinh chuÈn bÞ vµ lµm bµi tËp ë nhµ. V. Rót kinh nghiÖm giê d¹y ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. N¨m häc: 2013 - 2014 11 Gi¸o ¸n: ¢m nh¹c 6 TuÇn 9 TiÕt sè 08 ***** Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ MAI KiÓm tra 1 tiÕt Ngµy so¹n: 14/10/2012 I. Yªu cÇu a) Víi bµi h¸t 1- Thuéc lêi bµi h¸t 2- H¸t ®óng giai ®iÖu 3- BiÕt phèi hîp biÓu diÔn ®¬n gi¶n 4- BiÕt sö dông c¸c h×nh thøc h¸t phï hîp víi bµi 5- BiÕt thÓ hiÖn s¾c th¸i t×nh c¶m cña bµi b) Víi bµi T§N 1- §äc ®óng tªn nèt nh¹c 2- §äc ®óng cao ®é 3- §äc ®óng trêng ®é 4- Ph¶i biÕt ghÐp lêi ca cho nh÷ng bµi T§N cã lêi 5- Cã ý thøc thÓ hiÖn s¾c th¸i t×nh c¶m cña bµi II. Ph ¬ng ¸n kiÓm tra - Mçi häc sinh ph¶i thùc hiÖn ®îc mét bµi h¸t hoÆc bµi TËp ®äc nh¹c b»ng c¸ch bèc th¨m - Gi¸o viªn cã thÓ tuú theo ®iÒu kiÖn vÒ thêi gian cña tiÕt häc ®Ó cho 2 ®Õ 4 em cïng thùc hiÖn 1 lÇn III. BiÓu chÊm 1./ Víi bµi h¸t - Thuéc lêi bµi h¸t …………………………………………………. (2 ®iÓm) - H¸t ®óng giai ®iÖu………………………………………………. . (3 ®iÓm) - BiÕt phèi hîp biÓu diÔn ®¬n gi¶n………………………………. (2 ®iÓm) - BiÕt sö dông c¸c h×nh thøc h¸t phï hîp víi bµi………………. (1 ®iÓm) - BiÕt thÓ hiÖn s¾c th¸i t×nh c¶m cña bµi………………………… (2 ®iÓm) 2./ Víi bµi T§N - §äc ®óng tªn nèt nh¹c…………………………………………. (2 ®iÓm) - §äc ®óng cao ®é………………………………………………… (3 ®iÓm) - §äc ®óng trêng ®é…………………………………………….. (2 ®iÓm) - Ph¶i biÕt ghÐp lêi ca cho nh÷ng bµi T§N cã lêi……………… (1 ®iÓm) - Cã ý thøc thÓ hiÖn s¾c th¸i t×nh c¶m cña bµi…………………. (2 ®iÓm) IV. Cñng cè, dÆn dß Gi¸o viªn nhËn xÐt tinh thÇn chuÈn bÞ bµi vµ ý thøc thùc hiÖn bµi kiÓm tra cña häc sinh. Nh¾c nhë häc sinh häc bµi vµ chuÈn bÞ bµi cho giê häc tiÕp theo V. Rót kinh nghiÖm giê d¹y .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... TuÇn : 9 PhÇn duyÖt cña Tæ CM PhÇn duyÖt cña BGH TuÇn : 11 12 N¨m häc: 2013 - 2014 Gi¸o ¸n: ¢m nh¹c 6 ***** TiÕt sè 09 Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ MAI Ngµy so¹n: 27/10/2012 Häc h¸t bµi: Hµnh khóc tíi trêng I. Môc tiªu - Häc sinh h¸t ®îc 1 bµi h¸t cña Ph¸p - Th«ng qua bµi h¸t häc sinh biÕt s¬ qua vÒ níc Ph¸p vµ thÓ lo¹i hµnh khóc - Lµm quen víi h¸t ®uæi canon II. ChuÈn bÞ 1) ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn - Tài liệu âm nhạc - SGK-sgv - Bé loa di ®éng. 2) ChuÈn bÞ cña häc sinh - §äc, nghiªn cøu bµi tríc khi ®Õn líp III. TiÕn tr×nh d¹y – häc Ho¹t ®éng cña gv vµ hs a. æn ®Þnh tæ chøc KiÓm tra sÜ sè: C¸n sù líp b¸o c¸o sÜ sè KiÓm tra bµi cò: Gi¸o viªn gäi häc sinh ®äc bµi T§N sè 3. Häc sinh ®îc gäi ph¶i ®äc ®óng giai ®iÖu bµi T§N sè 3 b. Bµi míi Yªu cÇu cÇn ®¹t bµi häc: Häc h¸t bµi: Hµnh khóc tíi trêng Néi dung 1: Giíi thiÖu bµi Néi dung 1: Giíi thiÖu bµi 1) XuÊt xø Gi¸o viªn giíi thiÖu vµ híng dÉn häc sinh t×m hiÓu s¬ lîc xuÊt xø cña bµi h¸t. Häc sinh nghe giíi thiÖu vµ th¶o luËn ®Ó n¾m s¬ lîc xuÊt xø cña bµi h¸t Gi¸o viªn giíi thiÖu: Níc Ph¸p lµ mét ®Êt níc cã nÒn v¨n minh l©u ®êi. Thñ ®« Pari cã th¸p Ðp-Phen lµ mét k× quan næi tiÕng thÕ giíi. 2) T¸c phÈm Gi¸o viªn híng dÉn häc sinh t×m tÝnh chÊt ©m nh¹c cña t¸c phÈm Gi¸o viªn giíi thiÖu: Nh÷ng bµi h¸t phï hîp víi nhÞp ®i thêng lµ thuéc thÓ lo¹i hµnh khóc Häc sinh th¶o luËn ®Ó n¾m ®îc t¸c phÈm Néi dung 2: Häc h¸t bµi 1) XuÊt xø §©y lµ mét bµi h¸t cña Ph¸p du nhËp vµo ViÖt Nam tõ rÊt l©u Nh¹c sÜ Phan TrÇn B¶ng vµ Lª Minh Ch©u ®Æt lêi míi Hµnh khóc tíi trêng Hµnh khóc tíi trêng Hµnh khóc tíi trêng 2) T¸c phÈm Bµi h¸t cã tÝnh chÊt vui nhén, phï hîp víi nhÞp ®i KÕt luËn: Nh÷ng bµi h¸t hµnh khóc lµ nh÷ng bµi mµ ta cã thÓ võa h¸t vïa ®i ®Òu. TÝnh chÊt ©m nh¹c cña nh÷ng bµi h¸t thuéc thÓ lo¹i nµy; t¬i s¸ng, rén rµng… Néi dung 2: Häc h¸t bµi Hµnh khóc tíi trêng 1) LuyÖn ©m 1) LuyÖn ©m Gi¸o viªn híng dÉn häc sinh luyÖn ©m theo luyÖn mÉu ©m: mÉu Häc sinh luyÖn mÉu ©m theo híng dÉn cña gi¸o Mi mª ma m« mu, Mi viªn 2) Häc h¸t 2) Häc h¸t Gi¸o viªn cho häc sinh nghe mÉu b»ng ®Üa nh¹c thùc hµnh h¸t theo híng dÉn mª ma m« mu, hoÆc h¸t. Häc sinh nghe Gi¸o viªn cho häc sinh h¸t tõng c©u theo lèi mãc N¨m häc: 2013 - 2014 13 Gi¸o ¸n: ¢m nh¹c 6 ***** xÝch tõ ®Çu ®Õn hÕt bµi.Häc sinh thùc hµnh h¸t theo híng dÉn cña gi¸o viªn Sau khi häc sinh tËp xong giai ®iÖu cña bµi gi¸o viªn cho häc sinh h¸t toµn bµi nhiÒu lÇn ®Ó æn ®Þnh giai ®iÖu trong trÝ nhí cña häc sinh. Gi¸o viªn cã thÓ gîi ý vµ híng dÉn c¸c h×nh thøc h¸t vµ tæ chøc biÓu diÔn ®Ó häc sinh tham kh¶o Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ MAI H¸t ®uæi Canon BÌ chÝnh MÆt BÌ ®uæi Canon: trêi lÊp lã ®»ng ch©n trêi xa. Rén rµng ch©n bíc ®Òu theo tiÕng ca… MÆt trêi lÊp lã ®»ng ch©n trêi xa… (PhÇn nµy gi¸o viªn giíi thiÖu mÉu b»ng c¸ch ghi s½n 2 bÌ nh¹c ®a lªn m¸y chiÕu) Häc sinh thùc hµnh h¸t ®uæi Canon theo híng dÉn cña gi¸o viªn (Trªn ®©y lµ c¸ch h¸t ®uæi Canon 1 c©u nh¹c. Ngoµi ra häc sinh cã thÓ h¸t ®æi Canon 1 nhÞp, 2 nhÞp….) Gi¸o viªn lu ý häc sinh h¸t ®uæi Canon chØ cã thÓ thùc hiÖn ®îc khi cã tõ 2 ngêi cïng h¸t trë lªn IV. Cñng cè, dÆn dß - Gi¸o viªn cho häc sinh h¸t l¹i bµi h¸t 1-2 lÇn - Gi¸o viªn híng dÉn häc sinh häc bµi vµ lµm bµi tËp ë nhµ V. Rót kinh nghiÖm giê d¹y .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... TuÇn : 11 PhÇn duyÖt cña Tæ CM PhÇn duyÖt cña BGH TuÇn 12 TiÕt sè 10 Ngµy so¹n: 03/11/2012 TËp ®äc nh¹c: T§N sè 4 ¢m nh¹c thêng thøc: Nh¹c sÜ Lu H÷u Phíc vµ bµi h¸t Lªn ®µng I. Môc tiªu - §äc dóng giai ®iÖu bµi T§N sè 4 - BiÕt ®îc Nh¹c sÜ Lu H÷u Phíc lµ mét t¸c gi¶ ©m nh¹c lín cña ViÖt Nam II. ChuÈn bÞ 1) ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn - Tài liệu âm nhạc - SGK-sgv - Bé loa di ®éng. 2) ChuÈn bÞ cña häc sinh - §äc, nghiªn cøu bµi tríc khi ®Õn líp III. TiÕn tr×nh d¹y – häc Ho¹t ®éng cña gv vµ hs a. æn ®Þnh tæ chøc Yªu cÇu cÇn ®¹t KiÓm tra sÜ sè: C¸n sù líp b¸o c¸o sÜ sè KiÓm tra bµi cò: Gi¸o viªn gäi häc sinh h¸t bµi Hµnh khóc tíi trêng. Häc sinh ®îc gäi ph¶i 14 N¨m häc: 2013 - 2014 bµi häc: Gi¸o ¸n: ¢m nh¹c 6 thuéc bµi Hµnh khóc tíi trêng b. Bµi míi ***** Néi dung 1: TËp ®äc nh¹c T§N sè 4 1) §äc trôc giäng vµ gam Gi¸o viªn híng dÉn häc sinh luyÖn ®äcHäc sinh thùc hµnh ®äc theo híng dÉn cña gi¸o viªn * Khi häc sinh ®äc tèt ch¾c ch¾n vÒ cao ®é gi¸o viªn cã thÓ cho häc sinh ®äc cuèn chiÕu q3 ®Ó t¨ng cêng kh¶ n¨ng ®äc c¸c ©m thanh nh¶y qu·ng 2) §äc nh¹c Gi¸o viªn ®äc mÉu cho häc sinh nghe Gi¸o viªn cho häc sinh ®äc cao ®é cña bµi T§N sè 4. §äc nh÷ng qu·ng khã nhiÒu lÇn. Gi¸o viªn híng dÉn häc sinh ®äc kÕt hîp c¶ cao ®é vµ trêng ®é tõng c©u theo lèi mãc xÝch tõ ®Çu ®Õn hÕt bµi Gi¸o viªn cho häc sinh h¸t tõng c©u theo lèi mãc xÝch tõ ®Çu ®Õn hÕt bµi. Häc sinh nghe c¶m nhËn giai ®iÖu cña bµi Häc sinh thùc hµnh ®äc theo híng dÉn cña gi¸o viªn. Néi dung 2: ¢m nh¹c thêng thøc Nh¹c sÜ Lu H÷u Phíc vµ bµi h¸t Lªn ®µng 1) Nh¹c sÜ Lu H÷u Phíc Gi¸o viªn híng dÉn häc sinh th¶o luËn nhãm ®Ó t×m hiÓu s¬ lîc cuéc ®êi vµ sù nghiÖp cña nh¹c sÜ Lu H÷u Phíc Häc sinh th¶o luËn nhãm ®Ó t×m hiÓu s¬ lîc cuéc ®êi vµ sù nghiÖp cña nh¹c sÜ Lu H÷u Phíc Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ MAI TËp ®äc nh¹c: T§N sè 4 ¢m nh¹c thêng thøc: Nh¹c sÜ Lu H÷u Phíc vµ bµi h¸t Lªn ®µng Néi dung 1: TËp ®äc nh¹c T§N sè 4 1) §äc trôc giäng vµ gam Trôc giäng Gam Cdur 2) §äc nh¹c thùc hµnh ®äc T§N sè 4 theo híng dÉn Néi dung 2: ¢m nh¹c thêng thøc Nh¹c sÜ Lu H÷u Phíc vµ bµi h¸t Lªn ®µng 1) Nh¹c sÜ Lu H÷u Phíc Nh¹c sÜ Lu H÷u Phíc sinh ngµy 12/9/1921 t¹i ¤ M«n CÇn Th¬ ¤ng b¾t ®Çu so¹n nh¹c tõ khi 15-16 tuæi. Cuéc ®êi vµ sù nghiÖp s¸ng t¸c cña «ng g¾n liÒn víi nh÷ng bíc ®i cña lÞch sö c¸ch m¹ng ViÖt Nam ¤ng ®· s¸ng t¸c ®îc rÊt nhiÒu t¸c phÈm ©m nh¹c cã gi¸ trÞ, ngoµi s¸ng t¸c nh¹c «ng cßn lµ mét nhµ nghiªn cøu ©m nh¹c vµ mét nhµ ho¹t ®éng chÝnh trÞ, x· héi næi tiÕng. ¤ng mÊt 12/6/1989 t¹i TP Hå ChÝ Minh ¤ng ®· ®îc nhµ níc truy tÆng gi¶i thëng Hå ChÝ Minh vÒ v¨n häc nghÖ thuËt. 2) Bµi h¸t Lªn ®µng 2) Bµi h¸t Lªn ®µng Gi¸o viªn cho häc sinh nghe bµi h¸t lªn Bµi h¸t ra ®êi n¨m 1944, thÓ hiÖn mét khÝ ®µng 1-2 lÇn vµ híng dÉn häc sinh th¶o thÕ hµo hïng, mét lêi kªu gäi thóc giôc m¹nh mÏ thÕ hÖ trÎ lªn ®êng tham gia vµo luËn. T×m hiÓu néi dung cña bµi Häc sinh nghe vµ th¶o luËn nhãm ®Ó hiÓu sù nghiÖp gi¶i phãng d©n téc ®îc néi dung cña bµi IV. Cñng cè, dÆn dß. Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh ®äc l¹i bµi T§N 1-2 lÇn lu ý häc sinh nh÷ng qu·ng khã A-D; G-C; F-B cña bµi T§N sè 4. Gi¸o viªn nh¾c nhë híng dÉn häc sinh chuÈn bÞ vµ lµm bµi tËp ë nhµ. N¨m häc: 2013 - 2014 15 Gi¸o ¸n: ¢m nh¹c 6 V. Rót kinh nghiÖm giê d¹y ***** Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ MAI .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... TuÇn 12 TiÕt sè 11 Ngµy so¹n: 03/11/2012 ¤n tËp bµi h¸t: Hµnh khóc tíi trêng ¤n tËp tËp ®äc nh¹c: T§N sè 4 ¢NTT: S¬ lîc vÒ d©n ca ViÖt Nam I. Môc tiªu - Häc sinh h¸t ®óng ®îc bµi Hµnh khóc tíi trêng vµ thùc hiÖn ®îc h¸t ®uæi Canon - §äc chÝnh x¸c giai ®iÖu cña bµi T§N sè 4, n¾m ®îc c¸ch ®Æt lêi míi cho b¶n nh¹c. - BiÕt d©n ca lµ g× vµ ®îc nghe mét sè bµi d©n ca tiªu biÓu cña 3 miÒn ®Êt níc. II. ChuÈn bÞ. 1) ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn - Tài liệu âm nhạc - SGK-sgv - Bé loa di ®éng. 2) ChuÈn bÞ cña häc sinh - §äc, nghiªn cøu bµi tríc khi ®Õn líp III. TiÕn tr×nh d¹y häc Ho¹t ®éng cña GV vµ HS a. æn ®Þnh tæ chøc KiÓm tra sÜ sè: C¸n sù líp b¸o c¸o sÜ sè KiÓm tra bµi cò: Gi¸o viªn gäi häc sinh h¸t bµi Hµnh khóc tíi trêng. Häc sinh ®îc gäi ph¶i thuéc bµi Hµnh khóc tíi trêng b. Bµi míi Néi dung 1: ¤n tËp 1) ¤n bµi h¸t: Hµnh khóc tíi trêng Gi¸o viªn cho häc sinh h¸t l¹i bµi h¸t 1-2 lÇn Gi¸o viªn söa lçi h¸t sai giai ®iÖu cña häc sinh Gi¸o viªn híng dÉn häc sinh thùc hµnh h¸t ®uæi Canon Häc sinh thùc hµnh h¸t vµ söa lçi h¸t sai giai ®iÖu nh gi¸o viªn híng dÉn 2) TËp ®äc nh¹c: T§N sè 4 Gi¸o viªn cho häc sinh ®äc l¹i bµi tËp ®äc nh¹c 1-2 lÇn.Häc sinh thùc hiÖn theo yªu cÇu cña gi¸o viªn Gi¸o viªn söa lçi ®äc sai giai ®iÖu cña häc sinh Gi¸o viªn híng dÉn häc sinh ®Æt lêi ca cho b¶n nh¹c Néi dung 2: ¢m nh¹c thêng thøc S¬ lîc vÒ d©n ca ViÖt Nam 16 Yªu cÇu cÇn ®¹t bµi häc: ¤n tËp bµi h¸t: Hµnh khóc tíi trêng ¤n tËp tËp ®äc nh¹c: T§N sè 4 ¢NTT: S¬ lîc vÒ d©n ca ViÖt Nam Néi dung 1: ¤n tËp 1) ¤n bµi h¸t: Hµnh khóc tíi trêng Thùc hiÖn h¸t ®uæi Canon: + §uæi sau 1 c©u h¸t. + §uæi sau 2 « nhÞp + §uæi sau 1 « nhÞp 2) TËp ®äc nh¹c: T§N sè 4 Thùc hiÖn ®Æt lêi ca theo giai ®iÖu cña bµi T§N sè 4 (ph¶i ghi nhí c¸c tõ cã dÊu s¾c cÇn ®îc dÆt vµo c¸c ©m cao lµ phï hîp nhÊt) Néi dung 2: ¢m nh¹c thêng thøc S¬ lîc vÒ d©n ca ViÖt Nam 1) Giíi thiÖu s¬ lîc N¨m häc: 2013 - 2014 Gi¸o ¸n: ¢m nh¹c 6 ***** Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ MAI D©n ca ®Çu tiªn do mét ngêi s¸ng t¸c ®îc lu truyÒn tõ ®êi nµy sang dêi kh¸c sau ®ã Gi¸o viªn giíi thiÖu s¬ lîc c¸c vïng ®Þa lÝ c¬ b¶n kh«ng râ lµ ai. C¸c bµi d©n ca chÞu ¶nh ht¹o nªn nÐt v¨n ho¸ ®Æc trng trong d©n ca ëng lín tõ ®êi sèng sinh ho¹t cña nh©n d©n ViÖt Nam Häc sinh nghe, ghi chÐp bµi vµ hiÓu ®îc s¬ lîc c¸c tõ c¸c vïng, miÒn ®Þa lÝ kh¸c nhau nªn kho vïng ®Þa lÝ c¬ b¶n t¹o nªn nÐt v¨n ho¸ ®Æc tr- tµng ©m nh¹c d©n ca ViÖt Nam rÊt phong phó ng trong d©n ca ViÖt Nam 1) Giíi thiÖu s¬ lîc 2) Nghe nh¹c 2) Nghe nh¹c Gi¸o viªn cho häc sinh nghe mét sè bµi d©n ca ®Æc trng tiªu biÓu qua m¸y chiÕu MiÒn b¾c, MiÒn trung, MiÒn cao nguyªn trung bé, MiÒn Nam bé, Häc sinh nghe bµi h¸t d©n ca theo c¸c vïng ®Þa lÝ c¬ b¶n t¹o nªn nÐt v¨n ho¸ ®Æc trng trong d©n ca ViÖt Nam LÝ c©y ®a XoÌ hoa VÝ dÆm §i cÊy Hoµ tÊu cång chiªng LÝ ngùa « IV. Cñng cè, dÆn dß. Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh ®äc l¹i bµi T§N 1-2 lÇn lu ý häc sinh nh÷ng qu · ng khã A-D; G-C; F-B cña bµi T§N sè 4. Gi¸o viªn nh¾c nhë híng dÉn häc sinh chuÈn bÞ vµ lµm bµi tËp ë V. Rót kinh nghiÖm giê d¹y .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... TuÇn : 12 PhÇn duyÖt cña Tæ CM PhÇn duyÖt cña BGH TuÇn 13 TiÕt sè 12 Ngµy so¹n: 11/11/2012 Häc h¸t bµi: ®i cÊy N¨m häc: 2013 - 2014 17 Gi¸o ¸n: ¢m nh¹c 6 ***** I. Môc tiªu Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ MAI - H¸t ®óng giai ®iÖu cña bµi h¸t §i cÊy - HiÓu ®îc Bµi h¸t §i cÊy lµ mét bµi d©n ca næi tiÕng cña nh©n d©n Thanh Ho¸ II. ChuÈn bÞ 1) ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn - Tài liệu âm nhạc - SGK-sgv - Bé loa di ®éng. 2) ChuÈn bÞ cña häc sinh - §äc, nghiªn cøu bµi tríc khi ®Õn líp III. TiÕn tr×nh d¹y – häc Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Yªu cÇu cÇn ®¹t a. æn ®Þnh tæ chøc KiÓm tra sÜ sè: C¸n sù líp b¸o c¸o sÜ sè KiÓm tra bµi cò:Gi¸o viªn gäi häc sinh ®äc bµi T§N sè 4. Häc sinh ®îc gäi lªn b¶ng ph¶i ®äc ®óng giai ®iÖu cña bµi T§N sè 4. bµi häc: b. bµi míi Häc h¸t bµi: ®i cÊy Néi dung 1: Giíi thiÖu bµi §i cÊy 1) XuÊt xø Gi¸o viªn híng dÉn häc sinh t×m hiÓu vÒ xuÊt xø cña bµi h¸t Häc sinh th¶o luËn theo nhãm ®Ó rót ra ®îc xuÊt xø cña bµi h¸t 2) T¸c phÈm. Gi¸o viªn híng dÉn häc sinh th¶o luËn t×m hiÓu néi dung cña bµi h¸t §i cÊy Häc sinh th¶o luËn t×m hiÓu néi dung cña bµi h¸t §i cÊy Néi dung 2: Häc h¸t bµi §I cÊy Néi dung 1: Giíi thiÖu bµi §i cÊy 1) XuÊt xø Bµi h¸t cã nguån gèc tõ x· §«ng Anh, huyÖn §«ng S¬n, tØnh Thanh Ho¸. Bµi h¸t §i cÊy lµ mét trong 10 bµi thuéc tæ khóc Móa §Ìn 2) T¸c phÈm. - Néi dung Bµi h¸t nãi lªn niÒm l¹c quan yªu ®êi, tinh thÇn ®oµn kÕt cña ngêi d©n lao ®éng. Bµi h¸t nµy ®îc x©y dùng trªn ®o¹n th¬: Lªn chïa bÎ mét cµnh sen ¨n c¬m b»ng ®Ìn ®i cÊy s¸ng tr¨ng Ba c« cã hÑn cïng ch¨ng Th¾p ®Ìn ta sÏ ch¬i tr¨ng ngoµi thÒm CÇu cho trong Êm, ngoµi ªm Néi dung 2: Häc h¸t bµi 1) LuyÖn ©m, lÊy h¬i §I cÊy Gi¸o viªn híng dÉn häc sinh c¸ch lÊy h¬i vµ luyÖn 1) LuyÖn ©m, lÊy h¬i lÊy h¬i vµ luyÖn ©m theo mÉu ©m theo mÉu LÊy h¬i Häc sinh n¾m ®îc vÞ trÝ lÊy h¬i trong c¸c bµi h¸t  (cuèi c©u h¸t hoÆc nh÷ng chç trêng ®é cña giai ®iÖu ®îc ng©n dµi bÊt thêng ) La ……………………………………………………. 2) Häc h¸t -Gi¸o viªn cho häc sinh nghe mÉu b»ng b¨ng, ®Üa 2) Häc h¸t nh¹c hoÆc h¸t mÉu -Häc sinh nghe c¶m nhËn giai ®iÖu cña bµi Thùc hµnh h¸t theo híng dÉn cña gi¸o viªn. - Gi¸o viªn cho häc sinh h¸t tõng c©u theo lèi mãc xÝch tõ ®Çu ®Õn hÕt bµi. Sau khi häc sinh h¸t t¬ng ®èi chÝnh x¸c giai ®iÖu gi¸o viªn cho häc sinh h¸t c¶ bµi 1-2 lÇn. -Häc sinh thùc hiÖn theo yªu cÇu cña gi¸o viªn 18 N¨m häc: 2013 - 2014 Gi¸o ¸n: ¢m nh¹c 6 ***** Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ MAI -Gi¸o viªn cung cÊp cho häc sinh mét sè ®éng t¸c móa c¬ b¶n ®Æc trng trong tæ khóc Móa ®Ìn ®Ó häc sinh tham kh¶o vµ sö dông khi thùc hiÖn bµi h¸t nµy Häc sinh ghi chÐp ®éng t¸c cuén tay, bíc ch©n. * Lu ý: Trong bµi cã nhiÒu chç luyÕn hai, ba nèt nh¹c nªn häc sinh cÇn hÕt søc chó ý tr¸nh viÖc bá ©m cuèi cña chç luyÕn IV. Cñng cè, dÆn dß. Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh h¸t l¹i bµi h¸t 1-2 lÇn lu ý häc sinh chç luyÕn cña bµi. Nh¾c nhë häc sinh chuÈn bÞ vµ lµm bµi tËp ë nhµ. V. Rót kinh nghiÖm giê d¹y ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ TuÇn : 13 PhÇn duyÖt cña Tæ CM PhÇn duyÖt cña BGH TuÇn 14 TiÕt sè 13 Ngµy so¹n: 18/11/2012 ¤n tËp bµi h¸t: §i cÊy TËp ®äc nh¹c: T§N sè 5 I. Môc tiªu - Häc sinh h¸t ®óng ®îc giai ®iÖu cña bµi §i cÊy - BiÕt thÓ hiÖn mét sè ®éng t¸c biÓu diÔn phô ho¹ khi h¸t. - Lµm quen víi viÖc ®Æt lêi míi cho lµn ®iÖu d©n ca - §äc ®îc bµi T§N sè 5 II. ChuÈn bÞ 1) ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn - Tài liệu âm nhạc - SGK-sgv - Bé loa di ®éng. 2) ChuÈn bÞ cña häc sinh - §äc, nghiªn cøu bµi tríc khi ®Õn líp III. TiÕn tr×nh d¹y – häc Ho¹t ®éng cña GV vµ HS a. æn ®Þnh tæ chøc KiÓm tra sÜ sè : C¸n sù líp b¸o c¸o sÜ sè KiÓm tra bµi cò: Gi¸o viªn gäi häc sinh h¸t bµi §i cÊy N¨m häc: 2013 - 2014 Yªu cÇu cÇn ®¹t bµi häc: ¤n tËp bµi h¸t: §i cÊy 19 Gi¸o ¸n: ¢m nh¹c 6 ***** Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ MAI TËp ®äc nh¹c: T§N sè 5 Häc sinh ®îc gäi lªn b¶ng ph¶i h¸t ®óng giai ®iÖu cña bµi h¸t; §i cÊy. b. bµi míi Néi dung 1: ¤n tËp h¸t bµi §i cÊy Néi dung 1: ¤n tËp h¸t bµi §i cÊy -Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh h¸t 1-2 lÇn bµi h¸t §i cÊy -Häc sinh h¸t theo yªu cÇu cña gi¸o viªn -Gi¸o viªn híng dÉn häc sinh söa lçi h¸t sai cao ®é vµ trêng ®é Sau khi häc sinh h¸t t¬ng ®èi chÝnh x¸c giai ®iÖu cña bµi gi¸o viªn híng dÉn häc sinh biÓu diÔn ®¬n gi¶n vµ ®Æt lêi míi cho lµn ®iÖu d©n ca §i cÊy ( ë ®©y chó ý nhÊt lµ luËt gieo vÇn b»ng, tr¾c) . - Häc sinh nghe, ghi chÐp ®Ó ghi nhí ®îc c¸c h×nh thøc h¸t vµ biÓu diÔn ®Ó nghiªn cøu thùc hµnh ë nhµ Néi dung 2: TËp ®äc nh¹c - Thùc hµnh «n l¹i bµi h¸t. 1) LuyÖn ®äc trôc giäng -Gi¸o viªn híng dÉn häc sinh ®äc trôc giäng vµ gam Cdur * Gi¸o viªn cã thÓ cho häc sinh ®äc gam Cdur cuèn chiÕu q3 tiÕn hoÆc lïi - Häc sinh ®äc trôc giäng vµ gam Cdur 2) §äc nh¹c -Gi¸o viªn ®äc mÉu cho häc sinh nghe. -Häc sinh nghe c¶m nhËn giai ®iÖu cña bµi - Gi¸o viªn cho häc sinh ®äc cao ®é cña bµi T§N sè 5 tõ chËm dÕn nhanh dÇn ®Ó luyÖn kÜ n¨ng phÈn x¹ nhËn biÕt c¸c nèt nh¹c khi ®äc nh¹c. - Häc sinh thùc hiÖn ®äc kÕt hîp c¶ cao ®é vµ trêng ®é theo yªu cÇu cña gi¸o viªn - Gi¸o viªn híng dÉn häc sinh ®äc kÕt hîp c¶ cao ®é vµ trêng ®é tõng c©u theo lèi mãc xÝch tõ ®Çu ®Õn hÕt bµi. - Gi¸o viªn cho häc sinh thùc hiÖn ®äc theo nhãm tæ - Häc sinh thùc hiÖn ®äc theo tõng tæ nhãm nh gi¸o viªn ®· chia 1) LuyÖn ®äc trôc giäng ®äc trôc giäng vµ gam Cdur T§N sè 5 D©n ca §«ng Anh - Thùc hµnh söa lçi theo híng dÉn cña gi¸o viªn Néi dung 2: TËp ®äc nh¹c T§N sè 5 Trôc giäng 2) §äc nh¹c Néi dung: sgk Gam Cdur - Thùc hµnh ®äc theo híng dÉn cña gi¸o viªn - §äc nh÷ng qu·ng khã nhiÒu lÇn IV. Cñng cè, dÆn dß. Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh ®äc l¹i bµi T§N 1-2 lÇn lu ý häc sinh nh÷ng qu·ng khã cña bµi T§N sè 5. Nh¾c nhë häc sinh chuÈn bÞ vµ lµm bµi tËp ë nhµ. V. Rót kinh nghiÖm giê d¹y ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ TuÇn : 14 PhÇn duyÖt cña Tæ CM 20 N¨m häc: 2013 - 2014 PhÇn duyÖt cña BGH
- Xem thêm -