Tài liệu Giáo án âm nhạc lớp 6 trọn bộ_cktkn_bộ 5

  • Số trang: 111 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 52 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng 2014 Năm học 2013- Ngày soạn: 31/8/2013 Ngàydạy:21/8/2012 TIẾT1. GIỚI THIỆU MÔN ÂM NHẠC Ở TRƯỜNG THCS TẬP HÁT QUỐC CA I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Học sinh có khái niệm về nghệ thuật âm nhạc. - Học sinh nắm sơ lược về các phân môn học hát, nhạc lí, tập đọc nhạc và âm nhạc thường thức. - Ôn tập lại bài hát Quốc ca Việt Nam. 2. Kỹ năng: - Có được những kỹ năng để học các phân môn TĐN, học hát, âm nhạc thường thức. 3. Thái độ: - Có tinh thần trách nhiệm và yêu thích môn học âm nhạc hơn. II. Chuẩn bị : 1. Chuẩn bị của GV: - Đàn phím điện tử - Đàn và hát thuần thục, chính xác bài Quốc ca Việt Nam - Băng nhạc giới thiệu về tám bài hát chính thức trong chương trình. 2. Chuẩn bị của HS: - Vở ghi chép, SKG lớp 6 III. Phương pháp: - Phương pháp trực quan, giảng giải VI. Tiến trình dạy học: Hoạt động của giáo viên Nội dung Hoạt động của học sinh 1. ổn định tổ chức: ( 1p) - Kiểm tra sĩ số - Gv ghi lên bảng - Gv chỉ định L.trưởng báo cáo 2. Nội dung bài : Nội dung 1: Giới thiệu môn Âm nhạc ở trường THCS - Hs ghi vở - Giới thiệu về môn Âm nhạc ở trường THCS. GV: Nguyễn Thị Thanh Tân -1- - Hs nghiên cứu và trả lời câu hỏi Âm nhạc lớp 6 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng 2014 Năm học 2013- - Gv khái quát - Hs ghi bài a) Khái niệm về âm nhạc : Âm nhạc là nghệ thuật của âm thanh đã được chọn lọc, có tính truyền cảm trực tiếp, dùng để diễn tả toàn bộ thế giới tinh thần của con người. Gv ghi lên bảng b) Giới thiệu về chương trình : Gồm 3 nội dung: - Hs ghi bài - Học hát : Có 8 bài hát chính thức - Nhạc lí và TĐN : Có 10 bài TĐN Gv giải thích + Nhạc lý là viết tắt của Lý thuyết âm nhạc. - Hs nhắc lại - Âm nhạc thường thức : Có 7 bài Gv giải thích Âm nhạc thường thức nghĩa là kiến thức âm nhạc - Hs nhắc lại phổ thông. Gv dẫn chứng Gv ®iÒu khiÓn Gv ghi lªn b¶ng Gv thuyÕt tr×nh - ở tiết 7, trong bài âm nhạc thường thức, chúng ta - Hs theo dõi sẽ được giới thiệu về nhạc sĩ Văn Cao và bài hát "Làng tôi" của ông. - Nghe bµi h¸t Lµng t«i tõ b¨ng nh¹c. - Hs nghe Néi dung 2 : TËp h¸t Quèc ca ViÖt Nam - Hs ghi bµi - Hs nghe Gv hát GV thuyết trình §©y lµ bµi h¸t quen thuéc víi mäi ngêi d©n ViÖt Nam, c¸c em ®· ®îc nghe bµi h¸t nµy tõ líp 1 vµ chÝnh thøc ®îc häc ë líp 3. Tuy nhiªn, kh«ng ph¶i tÊt c¶ c¸c em ®Òu ®· h¸t ®óng. H«m nay mét lÇn n÷a chóng ta «n l¹i bµi nµy ®Ó h¸t chÝnh x¸c hơn, hay hơn Quốc ca do nhạc sĩ Văn Cao sáng tác năm1944. ngoài ra GV: Nguyễn Thị Thanh Tân -2- Âm nhạc lớp 6 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng 2014 Năm học 2013- nhạc sĩ Văn Cao còn sáng tác bài “Ca ngợi Hồ Chủ Tịch” -Cho Hs nghe bài “ ca ngợi Hồ Chủ Tịch” * Liên hệ lồng ghép: Chủ tịch Hồ Chí Minh trọn đời phấn đấu, hi sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì nhân dân, vì Tổ quốc Việt Nam Gv ®iÒu khiÓn - Hs nghe Nghe b¨ng nh¹c Quèc ca ViÖt Nam - Gv yªu cÇu C¶ líp h¸t lêi 1 cña bµi Quèc ca ViÖt Nam. ThÓ hiÖn sắc th¸i trang nghiªm, hïng m¹nh. Gv ®¸nh ®µn - Hs tËp vµ söa l¹i cho ®óng - Lu ý c©u h¸t : " §êng vinh quang x©y x¸c qu©n thï " ë ®©y ch÷ "thï" c¸c em thêng h¸t thÊp xuèng, sai vÒ cao ®é, cÇn söa l¹i cho ®óng. Gv yªu cÇu - H¸t ®Çy ®ñ c¶ bµi gåm 2 lêi. Gv dÞch giäng xuèng - 5 (giäng D) Tèc ®é 100. 3) Cñng cè: Gv gäi Hs - H·y nh¾c l¹i kh¸i niÖm vÒ ©m nh¹c vµ ch¬ng tr×nh, nªu cô thÓ tõng ph©n m«n? Gv ®µn - B¾t nhÞp cho Hs h¸t l¹i bµi Quèc ca. 4/dặn dò: về nhà học bài và chuẩn bị tiết học sau - Hs ®øng h¸t - Hs tr×nh bµy - Hs nh¾c l¹i - Hs h¸t -Hs ghi nhớ * Rót kinh nghiÖm: GV: Nguyễn Thị Thanh Tân -3- Âm nhạc lớp 6 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng 2014 Năm học 2013Ngày soạn:26/8/2012 Ngàydạy:28/8/2012 TIẾT 2. HỌC HÁT BÀI : TIẾNG CHUÔNG VÀ NGỌN CỜ BÀI ĐỌC THÊM : ÂM NHẠC Ở QUANH TA I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Học sinh hát đúng giai điệu và lời ca bài hát Tiếng chuông và ngọn cờ. 2. Kỹ năng: - Học sinh trình bày bài hát ở mức độ hoàn chỉnh. Thông qua bài hát giáo dục cho các em yêu hoà bình và tình thân ái đoàn kết. 3. Thái độ: - Có thêm hiểu biết về thế giới âm nhạc qua bài đọc thêm. Giúp các em yêu thích môn học hơn. II. Chuẩn bị: 1. Chuẩn bị của GV: - Tìm hiểu về nhạc sĩ Phạm Tuyên - Đàn phím điện tử - Hát đúng giai điệu và lời ca, một đoạn trong bài "Chiếc đèn ông sao, Cánh én tuổi thơ", "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng" 2. Chuẩn bị của HS: - Vở ghi chép, SGK III. Phương pháp: - Pương pháp trực quan, phương pháp trình bày. VI. Tiến trình dạy học: Hoạt động của giáo viên Nội dung Hoạt động của học sinh 1) ổn định tổ chức: Gv kiểm tra sĩ số Gv hỏi Gv củng cố lại - L.trưởng cáo báo 2) Bài cũ : ? Chương trình âm nhạc ở trường THCS gồm có mấy - Hs trả lời phân môn. Hãy nêu rõ từng phân môn và ý nghĩa của nó? - Gồm 3 phân môn: + Phân môn học hát + Phân môn: Nhạc lý - TĐN + Phân môn: Âm nhạc thường thức 3) Nội dung bài : GV: Nguyễn Thị Thanh Tân -4- Âm nhạc lớp 6 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng 2014 Gv ghi lên bảng Gv hướng dẫn Năm học 2013- Nội dung 1: Học hát : Bài Tiếng chuông và ngọn cờ Nhạc và lời : Phạm Tuyên * Giới thiệu về bài hát và tác giả (T. 8) Gv giới thiệu - Sơ lược tiểu sử nhạc sĩ Phạm Tuyên (SGK) - Hs ghi vở - HS nghiên cứu SGK - Hs ghi tác giả- Hs nghe Gv giới thiệu về bài hát Hưởng ứng phong trào thiếu nhi quốc tế ngọn cờ hoà bình, năm 1985 nhạc sỹ Phạm Tuyên đã sáng tác bài "Tiếng chuông và ngọn cờ" Bài hát nói lên ước vọng của tuổi thơ mong muốn cuộc sống hoà bình, hữu nghị, đoàn kết giữa các dân tộc trên toàn thế giới. Gv hát trích - Hát một đoạn trong bài "Chiếc đèn ông sao, Cánh én - Hs nghe tuổi thơ, Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng". Gv thực hiện - Hs nghe - Gv hát mẫu bài Tiếng chuông và ngọn cờ Gv chỉ định - Cho Hs đọc lời ca - Hs đọc lời ca Gv hướng dẫn Gv đàn Gv đàn giai điệu Gv hướng dẫn - Khi dạy xong đoạn 1 sang đoạn - Chia đoạn, chia câu: Cấu trúc của bài hát gồm hai đoạn đơn, a và b, đoạn b được nhắc lại 2 lần gọi là điệp khúc. Mỗi đoạn đều có 4 câu. - Hs nghe và nhắc lại - Luyện thanh : Hs luyện thanh mẫu âm Mi-Ma (khoảng - Hs luyện thanh 1-2 phút) * Tập hát từng câu: Lời 1-2 Dịch giọng = -3 - Mỗi câu hát 3 - 4 lần, nối các câu thành đoạn. - Hs tập hát từng câu - Hs thực hiện GV: Nguyễn Thị Thanh Tân -5- Âm nhạc lớp 6 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng 2014 2 (chuyển giọng) cho Hs nghe kỹ câu hát đầu của đoạn 2 và nhận xét : (giai điệu tươi sáng, khoẻ hơn). - Hát câu cuối của đoạn 2 phải cho Hs ngân và nghỉ đủ số phách. - Hs thực hiệnGv đàn giai điệu Gv hướng dẫnChia lớp thành 2 nửa : Nửa lớp hát đoạn a, nửa lớp hát đoạn b. Gv phân chia Gv đàn Gv quy định Năm học 2013- - Cho Hs ghép cả hai đoạn a và b. * Hát đầy đủ cả bài : Hát toàn bộ lời 1. Để học sinh tự hát - Hs trình bày lời 2 trên nền giai điệu của lời 1. - Khi Gv dạy xong bài cho Hs vừa hát vừa vỗ tay theo phách, theo nhịp, theo tiết tấu. - Hs đứng hát tại chỗ và nhún chân theo nhịp. - Hs hát nhún chân theo nhịp * Trình bày bài hát ở mức độ hoàn chỉnh : Dịch giọng -3, - Hs thực hiện tốc độ : 118. Đoạn a viết ở giọng Rê thứ, cần thể hiện tính chất êm dịu tha thiết. Đoạn b chuyển sang giọng Rê trưởng, cần thể hiện sắc thái tươi sáng, sôi nổi. Hát cả bài với lối hát lĩnh xướng. Tiến hành như sau: Gv hát lời 1 đoạn a, cả lớp cùng hát điệp khúc. Cử 1 Hs hát lời 2 đoạn a, cả lớp cùng hát điệp khúc. - Cách kết thúc bài : Sau khi hát cả hai lời, nhắc lại câu "Hãy phất cao… của ta" thêm 2 lần nữa. Nội dung 2 : Bài đọc thêm "Âm nhạc ở quanh ta" - Hs ghi vở Hs đọc bài đọc thêm. - Hs đọc - Hs nghe Gv ghi lên bảng Gv chỉ định Gv điều khiển - Cho Hs nghe một đoạn nhạc không lời khoảng từ 1-2 phút. Gv đàn 4) Củng cố - Hs thực hiện - Gv đàn bất kỳ một câu hát trong bài cho Hs nhận biết - Ghi nhớ và hát lên. 5.dặn dò; về nhà học bài ,và xem bài mới * Rót kinh nghiÖm: GV: Nguyễn Thị Thanh Tân -6- Âm nhạc lớp 6 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng 2014 Năm học 2013- .............................................................................................................................................................. GV: Nguyễn Thị Thanh Tân -7- Âm nhạc lớp 6 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng 2014 Năm học 2013Ngày soạn:31/9/2013 Ngày dạy:02/9/2013 TIẾT 3: ÔN TẬP BÀI HÁT : TIẾNG CHUÔNG VÀ NGỌN CỜ NHẠC LÍ :NHỮNG THUỘC TÍNH CỦA ÂM NHANH - KÍ HIỆU ÂM NHẠC. I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Học sinh hát đúng giai điệu và thuộc lời ca bài hát - HS làm quen với những thuộc tính của âm thanh - Biết các kí hiệu âm nhạc 2. Kỹ năng: _ Luyện kỹ năng hát đồng đều hòa giọng, thể hiện sắc thái khác nhau giữa hai đoạn. 3. Thái độ: - Có tinh thần học tập và yêu thích môn học. II. Chuẩn bị : 1. Chuẩn bị của GV: - Đàn phím điện tử - Hát đúng giai điệu và lời ca, một đoạn trong bài "Chiếc đèn ông sao, Cánh én tuổi thơ", "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng" 2.Chuẩn bị của HS: - Vở nghi chép, SKG III. Phương pháp: - PP trực quan, PP giảng giải, PP trình bày VI. Tiến trình dạy học: Hoạt động của giáo viên Gv kiểm tra sĩ số Nội dung 1) ổn định tổ chức (2p) 2) Bµi cò : KiÓm tra ®an xen (3p ) 3) Néi dung bµi: Gv ghi lªn b¶ng Néi dung 1 : ¤n tËp bµi h¸t TiÕng chu«ng vµ ngän cê ( 15p ) Gv ®µn - LuyÖn thang ©m: Ma-m« (1-2 phót) Gv ®µn vµ söa - ¤n tËp : Gv më giai ®iÖu ghi s½n ë ®µn b¾t nhÞp nh÷ng chç h¸t sai cho Hs h¸t ®Çy ®ñ c¶ bµi. Gv nghe vµ ph¸t hiÖn nh÷ng chç cßn sai, Gv h¸t mÉu vµ söa cho Hs. Gv chØ huy - Cö 2 Hs h¸t tèt lÜnh xíng ®o¹n a cña 2 lêi, c¶ líp cïng h¸t ®iÖp khóc. §o¹n b lu ý Hs h¸t s¸ng, khoÎ h¬n. Gv ®iÒu khiÓn - Cho Hs võa h¸t võa vç tay theo ph¸ch theo nhÞp. Hoạt động của học sinh L.trëng b¸o c¸o - Hs ghi bµi - LuyÖn thanh - Hs h¸t -Hs h¸t - Hs h¸t kÕt hîp vç tay - Gv më giai ®iÖu ghi s½n ë ®µn vµ b¾t nhÞp cho - Hs h¸t kÕt hîp nhón Hs ®øng h¸t vµ nhón theo nhÞp bµi. theo nhÞp GV: Nguyễn Thị Thanh Tân -8- Âm nhạc lớp 6 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng 2014 Gv chØ ®Þnh Gv ®iÒu khiÓn Năm học 2013- - Sau khi Hs ®îc «n l¹i, Gv ®éng viªn c¸c em -Hs tr×nh bµy xung phong lªn b¶ng tr×nh bµy bµi. Gv nhËn xÐt xÕp lo¹i - Gv ®µn c©u h¸t sau: - Hs nghe nhËn biÕt Hs h¸t Gv ghi lªn b¶ng Gv híng dÉn Gv hái Gv kÕt luËn Gv dïng ®µn Gv kÕt luËn Gv ®äc nh¹c Gv hái Gv cñng cè Gv ghi b¶ng Gv ®äc nh¹c Gv hái Gv kÕt luËn Gv kÎ khu«ng nh¹c ? §©y lµ c©u h¸t nµo trong bµi? H·y h¸t lªn c©u h¸t ®ã? (C©u h¸t : "Mét qu¶ cÇu ®Ñp t¬i lung linh gi÷a trêi sao") - Néi dung 2 : Nh¹c lý: Nh÷ng thuéc tÝnh cña ©m thanh. C¸c ký hiÖu ©m nh¹c.(20p ) a) Nh÷ng thuéc tÝnh cña ©m thanh - Gv cÇm thíc gâ lªn b¶ng, ®Ó hßn phÊn r¬i trªn bµn vµ hái: ? C¸c tiÕng thíc gâ lªn b¶ng cã tiÕng cao thÊp kh«ng ? Vµ tiÕng phÊn? (TiÕng thíc gâ lªn b¶ng, tiÕng phÊn r¬i xuèng bµn cê ph¸t ra ©m thanh nhng kh«ng ph©n biÖt ®îc cao thÊp). - Trong ®êi sèng, tiÕng kÑt cöa, tiÕng ®¸ r¬i ©m thanh kh«ng cã ®é cao thÊp râ rÖt; §ã lµ tiÕng ®éng (t¹p ©m). - Dïng ®µn OOC Gan, bÊm nót Voice chän giäng ghi-ta, giäng s¸o… ®¸nh lªn 1 c©u nh¹c vµ cho HS so s¸nh tiÕng Ghi Ta víi tiÕng ®éng. (TiÕng ghi-ta, tiÕng s¸o cã ®é trÇm bæng râ rµng). C¸c ©m thanh cã ®é cao, thÊp râ rµnh ngêi ta gäi ®ã lµ ©m thanh cã tÝnh nh¹c. Gi¸o viªn ®äc nh¹c bµi lµng t«i gåm 8 nhÞp ®Çu tiªn ®Ó minh ho¹ vÒ cao ®é, trêng ®é, cêng ®é, ©m s¾c. Gv nhÊn m¹nh tÝnh chÊt cña thuéc tÝnh ®ã trong lóc ®äc nh¹c. ? VËy bèn thuéc tÝnh cña ©m thanh lµ g×? - Cao ®é : Lµ ®é cao thÊp cña ©m thanh - Trêng ®é : §é ng©n dµi hay ng¾n - Cêng ®é : Ph¸t ra m¹nh hay nhÑ - ¢m s¾c : Mµu s¾c riªng cña mçi ©m thanh - Gi¸o viªn cñng cè l¹i 4 thuéc tÝnh cña ©m thanh b) C¸c ký hiÖu ©m nh¹c - Gv ghi 7 nèt nh¹c lªn b¶ng : §«-Rª-Mi PhaSon-La-Si. Gv ®äc nh¹c bµi h¸t :"TiÕng lªn ®oµn viªn, Nh cã B¸c Hå,…" ? Qua xíng ©m nh÷ng bµi h¸t nµy, c¸c em thÊy g× ®Æc biÖt? (Bµi h¸t nµy ®Òu cã c¸c nèt trong 7 nèt nh¹c ë b¶ng) - KÕt luËn : Tõ nh÷ng bµi h¸t, b¶n nh¹c ng¾n ®Õn nh÷ng t¸c phÈm ©m nh¹c ®å sé còng chØ h×nh thµnh tõ 7 nèt nh¹c c¬ b¶n : §«-Rª-Mi-Fa-SonLa-Si. * Khu«ng nh¹c: - KÎ 2 khu«ng nh¹c ®Ó so s¸nh vµ nhËn biÕt a vµ b GV: Nguyễn Thị Thanh Tân -9- - Hs ghi bµi - Hs tr¶ lêi - Hs ghi nhí - Hs nghe vµ ph©n biÖt -Hs tr¶ lêi - Hs ghi nhí - Hs nghe - Hs tr¶ lêi ë SGK - Hs ghi nhí - Hs nghe - Hs tr¶ lêi - Hs quan s¸t vµ so s¸nh Âm nhạc lớp 6 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng 2014 Gv hái Gv kÕt luËn Gv hái Gv híng dÉn Gv giíi thiÖu Gv ghi b¶ng -Lưu ý Hs Cách viết nốt nhạc:các nốt nạc đều có hình bầu dục nằm nghiên về phía tay phải Gv híng dÉn Gv ®iÒu khiÓn Gv hái Năm học 2013- (a) (b) ? Sè lîng dßng kÎ ë 2 khu«ng nµy thÕ nµo? Lµ bao nhiªu dßng (c¶ (a) vµ (b) ®Òu cã 5 dßng kÎ) ? Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c dßng kÎ a vµ b thÕ nµo ? (ë a th× c¸ch ®Òu nhau, cßn ë b th× kh«ng ®Òu). ? Cßn ®iÒu g× kh¸c l¹ n÷a gi÷a a vµ b cña c¸c dßng kÎ? (ë a th× c¸c dßng kÎ song song víi nhau, cßn ë b th× kh«ng song song) - H×nh (a) míi ®óng gäi lµ khu«ng nh¹c ? VËy thÕ nµo lµ khu«ng nh¹c? (Khu«ng nh¹c lµ 4 dßng kÎ song song, c¸ch ®Òu nhau) - C¸c dßng kÎ ®îc ®¸nh sè thø tù tõ 1 ®Õn 5. KÓ tõ díi lªn.Gi÷a 2 dßng kÎ lµ 4 khe. Khu«ng nh¹c cßn ®îc më réng bëi c¸c dßng kÎ phô ë trªn vµ díi. +Kho¸ son - kho¸ nh¹c. - Kho¸ nh¹c lµ ký hiÖu ©m nh¹c ®Æt ë ®Çu c¸c khu«ng nh¹c. Cã 3 lo¹i kho¸ nh¹c : Kho¸ son, kho¸ pha, kho¸ ®« nhng hay dïng lµ kho¸ son. - Kho¸ son : Kho¸ son cã nÐt b¾t ®Çu tõ dßng 2 cña khu«ng (Võa vÏ võa nãi c¸ch vÏ). Nèt nh¹c n»m trªn dßng 2 nµy cã ªn lµ nèt Son mµ ®Þnh ra vÞ trÝ cao ®é c¸c nèt nh¹c kh¸c. - Hs ghi vë - - Hs tr¶ lêi - Hs ghi nhí - Hs tr¶ lêi - Hs ghi nhí - Hs nghe vµ ghi kho¸ son - Hs thùc hiÖn 4) Cñng cè (4p ) - Më giai ®iÖu ghi s½n ë ®µn chØ huy cho Hs h¸t - Hs h¸t 2 lÇn bµi "TiÕng chu«ng vµ ngän cê". - Gv ®Æt mét sè c©u hái vÒ nh¹c lý: ? ThÕ nµo lµ khu«ng nh¹c ? Gi¶i thÝch? - Hs tr¶ lêi ? Nãi t¸c dông vµ c¸ch viÕt cña kho¸ son? (thùc hµnh). ? Cã bao nhiªu nèt ®Ó ghi cao ®é nèt nh¹c? H·y kÓ tªn? 5) DÆn dß (1p) - ¤n l¹i nh÷ng kiÕn thøc ®· häc - ChuÈn bÞ tiÕt häc sau. * Rót kinh nghiÖm: .............................................................................................................................................................. GV: Nguyễn Thị Thanh Tân -10- Âm nhạc lớp 6 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng 2014 Năm học 2013Ngày soạn:07/9/2012 Ngày dạy:09/9/2012 TIẾT 4. NHẠC LÍ : CÁC KÍ HIỆU GHI TRƯỜNG ĐỘ CỦA ÂM THANH TẬP ĐỌC NHẠC : TĐN SỐ 1. I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Học sinh có những hiểu biết về trường độ trong âm nhạc. - Ghi nhớ những lưu ý khi viết nốt nhạc, biết cách viết và tác dụng của dấu lặng. - Thông qua TĐN số 1 Hs làm quen với cac nốt Đô, Rê, Mi, Pha, Son, La, Si trên khuông và tập đọc, tập nghe các âm đó. 2. Kỹ năng: - Giúp các em ghi nhớ tên nốt trên khuông nhạc. 3. Thái độ: - Giúp các em có tinh thần thía độ học tập tốt, thích thú với môn học II. Giáo viên chuẩn bị : 1. Chuẩn bị cùa GV: - Đàn phím điện tử - Gv ghi quan hệ giữa cá hình nốt trong SGK ra bảng phụ. - Chép bài TĐN ra bảng phụ. 2. Chuẩn bị của HS: - Vỏ ghi chép, SGK III. Phương pháp: - Phương pháp trực quan, PP giảng giải, Pp giao nhiệm vụ VI. Tiến trình dạy học: Hoạt động Nội dung Hoạt động của học của giáo viên sinh Gv kiểm tra L.trưởng báo cáo 1) ổn định tổ chức: ( 1p ) sĩ số 2) Bài cũ : (3p) ? Hãy nhắc lại bốn thuộc tính của âm thanh và tác dụng - Hs trả lời Gv hỏi của nó? ? Kể tên 7 nốt nhạc theo thứ tự và viết lên khuông nhạc ? - Gv nhận xét - xếp loại. 3) Nội dung bài: Gv ghi lên Nội dung 1 : Nhạc lí : Các kí hiệu ghi trường độ của bảng âm thanh - Hs ghi bài Gv viết a) Quy định về trường độ trong âm nhạc (10p) - Hs ghi bài Một nốt tròn ngân dài = 2 nốt trắng = 4 nốt đen = 8 nốt móc đơn = 16 nốt móc kép. GV: Nguyễn Thị Thanh Tân -11- Âm nhạc lớp 6 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng 2014 Năm học 2013- Gv lấy ví dụ - Hs nghe Ví dụ : Trong khi một người đang hát một nốt tròn, một người khác có thể hát được 16 nốt móc kép. Gv viết ví dụ b) Cách viết nốt nhạc trên khuông(5p) - Hs tập viết nhạc Nốt nhạc có hình bầu dục nằm nghiêng về phía bên phải. Gv hướng - Hs nghe dẫn Các nốt nhạc từ dòng thứ ba đuôi nốt có thể quay lên hoặc quay xuống. Các nốt từ khe thứ 3 trở lên đuôi nốt thường quay lên. Gv viết ví dụ Ví dụ: lên bảng - Hs ghi nhớ Quay xuống, lên Quay xuống Quay lên c) Dấu lặng: (5p) Gv viết bảng Dấu lặng đen và dấu lặng đơn Dấu lặng đen: hoặc Dấu lặng đơn : - Hs quan sát Gv hướng - Dấu lặng là kí hiệu chỉ thời gian tạm ngừng nghỉ của - Hs nghe dẫn âm thanh. Mỗi hình nốt có 1 dấu lặng tương ứng. - Hs quan sát Ví dụ : = hoặc (Dấu lặng đen 1p') - Hs ghi nhớ và nhận = (Dấu lặng đơn 1/2p') biếtGv đưa ví dụ Gv ghi lên Nội dung 2: Tập đọc nhạc : TĐN số 1 (10p) - Hs ghi bài bảngCho Hs Đây là bài Biết nói gì với mẹ đây, nhạc của Mô-da, - Hs nghe quan sát và người ta đã dựa vào giai điệu này để đặt rất nhiều lời hát GV: Nguyễn Thị Thanh Tân -12- Âm nhạc lớp 6 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng 2014 nghe câu hát trích trong bài Em lớn khôn lên đẻ Hs nhận biết về dấu lặng đen tương ứng nốt đen; Gv giới thiệu Trích bài Lí cây xanh để nhận biết dấu lặng đơn Gv điều khiển Gv hướng dẫn Gv chỉ định Gv đàn Năm học 2013- - Chia từng câu : Cả bài có 6 câu những SGK chỉ giới - Hs theo dõi thiệu hai câu đầu tiên, mỗi câu có bảy nốt nhạc. - Nói tên nốt nhạc trên khuông (2-3 lần) - Hs nói tên nốt - Hs đọc khởi động theo đàn vài ba lần thang âm : Đô- - Hs đọc tên nối Rê-Mi-Pha-Son-La-Si-Đố - Hs đọc câu 1 Gv đàn - Đọc từng câu : Gv đàn câu 1 hai đến 3 lần cho Hs - Hs đọc câu 2 nghe sau đó đàn lại bắt nhịp cho Hs đọc - Gv đàn tiếp câu 2 ba lần bắt nhịp cho Hs đọc. Gv điều khiển - Cho Hs ghép cả 2 câu . Khi tập đọc Gv hướng dẫn chú ý khi tập đọc : Đọc đúng cao độ các nốt, gõ theo từng nốt đều đặn. Thể hiện đúng dấu lặng đen. Gv đàn và - Hát lời ca : Gv đàn giai điệu cho Hs hát lời, hát mỗi - Hs thực hiện GV: Nguyễn Thị Thanh Tân -13- Âm nhạc lớp 6 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng 2014 Năm học 2013- hướng dẫn câu 2-3 lần. Gv điều - Chia lớp thành 2 nhóm : Một nhóm đọc nhạc, nhóm - 2 nhãm thùc hiÖn - Hs tr×nh bµy khiển kia hát lời ca. Sau đổi lại. - Chỉ định 2-3 Hs trình bày hoàn chỉnh bài TĐN số 1 kết hợp vỗ phách. Gv nhận xét. Gv chỉ định Gv híng dÉn - Hs chÐp bµi T§N sè 1 ra vë chÐp nh¹c råi nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ Gv khiÓn ®iÒu 4/Củng cố (4p) - Cho Hs nh¾c l¹i c¸c kÝ hiÖu ghi trêng ®é cña ©m thanh. 5) DÆn dß(1p) - Lµm bµi tËp sè 1, 2 ë SGK * Rót kinh nghiÖm: .............................................................................................................................................................. GV: Nguyễn Thị Thanh Tân -14- Âm nhạc lớp 6 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng 2014 Năm học 2013Ngày soạn:14/9/2013 Ngày dạy: 16/9/2013 TIẾT 5. HỌC HÁT BÀI : VUI BƯỚC TRÊN ĐƯỜNG XA (Theo điệu Lí cao sáo Gò Công (dân ca Nam Bộ) Đặt lời mới : Hoàng Lân I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Cho Hs biết hát một điệu Lí của đồng bào Nam Bộ - Hs hiểu Lí là những bài dân ca ngắn gon, giản dị, mộc mạc. Mỗi bài lí thường được xây dựng trên những câu thơ lục bát. - Cho Hs nghe để biết thêm một số bài Lí quen thuộc khác của đồng bào Nam Bộ. 2. Kỹ năng: - Có kỹ năng đọc và hát thuần thục bài TĐN. 3. Thái độ: - Có thái độ học tập tốt và thêm yêu quý môn học. II. Chuẩn bị : 1. Chuẩn bị của GV: - Đàn phím điện tử - Chép bản nhạc và lời bài hát ra bảng phụ - Tập hát và đàn thành thạo giai điệu bài hát. - Bản đồ hành chính Việt Nam - Tập hát một số điệu Lí để minh hoạ. 2. Chuẩn bị của HS: - SKG, vở nghi chép III. Phương pháp: - PP trực quan, phương pháp trình bày VI. Tiến trình dạy học: Hoạt động của Nội dung Hoạt động của học giáo viên sinh Gv kiÓm tra sÜ 1) ổn định tổ chức: (1p) L.trëng b¸o c¸o sè 2) Bµi cò :(3p) ? H×nh nèt nµo cã ®é ng©n dµi nhÊt trong hÖ thèng h×nh - Hs tr¶ lêi Gv hái nèt? (H×nh nèt trßn : ) Gv nhËn xÐt – Ghi điểm Gv ghi lªn b¶ng ? H·y nh¾c l¹i ®é ng©n dµi ng¾n cña c¸c h×nh nèt : ? - Gv nhËn xÐt – Ghi điểm 3) Néi dung bµi: Häc bµi h¸t : Vui bíc trªn ®ìng , - Hs ghi vë D©n ca Nam Bé GV: Nguyễn Thị Thanh Tân -15- Âm nhạc lớp 6 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng 2014 Gv treo b¶n ®å Gv giíi thiÖu Gv h¸t Gv hái Gv treo b¶ng phô bµi h¸t vµ giíi thiÖu Gv h¸t Gv chia ®o¹n, c©u Gv chØ ®Þnh Gv ®¸nh ®µn Gv ®iÒu khiÓn Gv ®µn Năm học 2013- - Gv hái Hs vÞ trÝ ®ång b»ng Nam Bé trªn b¶n ®å hµnh chÝnh ViÖt Nam - Gv giíi thiÖu vµi nÐt vÒ ®iÖu lÝ nh trong SGK. (15p) H¸t trÝch ®o¹n 3 bµi lÝ : LÝ c©y b«ng, LÝ ngùa «, LÝ chiÒu chiÒu ? Em h·y kÓ tªn mét vµi bµi LÝ mµ em biÕt ? H·y h¸t lªn bµi h¸t ®ã. Bµi h¸t LÝ con S¸o Gß C«ng - D©n ca Nam Bé cã nguån gèc ë HuyÖn Gß C«ng (TØnh TiÒn Giang) do nh¹c sÜ TrÇn KiÕt Têng su tÇm, ghi ©m. Bµi h¸t biÓu hiÖn t×nh c¶m nhÑ nhµng, cã tÝnh chÊt gi¶i bµy t©m sù. Dùa trªn lµn ®iÖu nµy Nh¹c sÜ Hoµng L©n ®Æt lêi míi thµnh bµi h¸t "Vui bíc trªn ®êng xa" * D¹y bµi h¸t (25p) - Gv h¸t mÉu bµi h¸t 2 lÇn - Bµi h¸t ®îc chia lµm 5 c©u . Cã c©u 4 vµ c©u 5 gièng nhau. - Gäi Hs ®äc lêi ca cña bµi -Cho Hs luyÖn thanh ©m Mi-Ma-M« * TËp h¸t tõng c©u: - H¹ giäng xuèng -4 trªn ®µn ®iÖn tö. - §µn c©u mét 3 lÇn cho Hs nghe råi sau ®ã ®µn l¹i vµ b¾t nhÞp cho Hs h¸t. - Hs nghe sau ®ã Gv b¾t nhÞp cho Hs h¸t c©u 2. Gv ®µn tiÕp c©u 2 Gv ®µn c©u 1 vµ - Gv ®µn giai ®iÖu c©u 1, 2 cho Hs ghÐp c¶ hai c©u. c©u 2 Gv ®iÒu khiÓn T¬ng tù nh vËy víi ba c©u cßn l¹i. Gv híng dÉn Khi d¹y h¸t cã hai tiÕng luyÖn ph¶i h¸t mÒm m¹i ®ã lµ "Tng vµ quyÕt" Gv HD, cïng - Hs ghÐp c¶ bµi theo giai ®iÖu ®µn ®µn vµ h¸t víi Hs Gv ®iÒu khiÓn - Cho Hs ®øng lªn Gv më giai ®iÖu ghi s½n ë ®µn vµ b¾t nhÞp cho Hs h¸t kÕt hîp vç tay theo nhÞp, theo ph¸ch. H¸t kÕt hîp nhón theo nhÞp hai. Gv chia nhãm - Chia líp thµnh 3 nhãm luyÖn tËp Gv chØ ®Þnh - Më giai ®iÖu ghi s½n ë ®µn b¾t nhÞp cho Hs ®øng h¸t vËn ®éng nhÑ nhµng t¹i chç theo nhÞp 2. Gv nhËn xÐt 2 nhãm Gv chØ ®Þnh - ChØ ®Þnh mét vµi c¸ nh©n tr×nh bµy bµi h¸t . Gv nhËn xÐt - xÕp lo¹i 4) Cñng cè:(4p) Gv ®iÒu khiÓn - Më giai ®iÖu ghi s½n chØ huy cho Hs h¸t bµi. ThÓ hiÖn t×nh c¶m trong s¸ng, nhÞp nhµng. KÕt thóc nh¾c l¹i c©u "Mu«n ngêi.........bíc ch©n" thªm mét lÇn n÷a 5.Dặn dò:(2p) - Về nhà học bài , xem bài mới - Hs quan s¸t vµ chØ trªn b¶n ®å - Hs nghe - Hs nghe c¶m nhËn - Hs tr¶ lêi - Hs nghe vµ ghi nhí - Hs nghe - 2-3 Hs ®äc - Hs luyÖn thanh - Hs tËp h¸t c©u 1 - Hs tËp h¸t c©u 2 - Hs ghÐp 2 c©u - Hs thùc hiÖn - Hs h¸t luyÕn - Hs h¸t c¶ bµi - Hs thùc hiÖn - Hs luyÖn tËp - 2 nhãm tr×nh bµy - Hs tr×nh bµy - Hs h¸t theo sù chØ huy cña gi¸o viªn * Rót kinh nghiÖm: .............................................................................................................................................................. GV: Nguyễn Thị Thanh Tân -16- Âm nhạc lớp 6 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng 2014 GV: Nguyễn Thị Thanh Tân Năm học 2013- -17- Âm nhạc lớp 6 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng 2014 Năm học 2013Ngày soạn:21/9/2013 Ngày dạy: 23/9/2013 TIẾT 6. ÔN HÁT BÀI : VUI BƯỚC TRÊN ĐƯỜNG XA Nhạc lí : Nhịp và phách- Nhịp 2 4 Tập đọc nhạc : TĐN số 2 I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Học sinh hát đúng giai điệu và lời ca bài Vui bước trên đường xa. - Học sinh hiểu biết ban đầu về những khái niệm nhịp và phách, có hiểu biết về số chỉ nhịp . - Đọc đúng nhạc và hát đúng lời bài Mùa xuân trong rừng 2. Kỹ năng: - Đọc đúng nhạc và tiết tấu của bài TĐN 3. Thái độ: - Giúp HS có tinh thần học tập tốt II. Chuẩn bị: 1. Chuẩn bị của GV: - Đàn phím điện tử - Tập đàn và chỉ huy bài hát, tập thể hiện một số động tác phụ hoạ. - Chép trước ví dụ nhịp 2 4 2 4 và bài TĐN số 2 ra bảng phụ. 2. Chuấn bị của HS: - SGK, vở ghi chép III. Phương pháp: - Phương pháp trực quan, PP giảng giải VI. Tiến trình dạy học: Hoạt động của giáo viên Nội dung Hoạt động của học sinh 1) ổn định tổ chức (1p) Gv kiểm tra sĩ số Gv ghi lên bảng Gv điều khiển Gv hướng dẫn L.trưởng báo cáo 2) Bài cũ: Kiểm tra đan xen (3p) 3) Nội dung bài: Nội dung 1: Ôn bài hát : Vui bước trên - Hs ghi vở đường xa (10p) Mở giai điệu ghi sẵn ở đàn bắt nhịp chỉ huy cho - Hs hát theo sự chỉ Hs hát 2 lần. Gv sửa chỗ còn sai và yêu cầu Hs huy của Gv hát với sắc thái nhịp nhàng, sôi nổi. Yêu cầu Hs hát thuộc lời. - Hs thể hiện GV: Nguyễn Thị Thanh Tân -18- Âm nhạc lớp 6 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng 2014 Năm học 2013- - Cho Hs tập thể hiện vài động tác của bài như sau: Gv làm mẫu sau đó Động tác 1: Khi hát đến câu "ta hát vang tưng hướng dẫn Hs làm bừng rộn ràng đi trong mùa xuân" tay trái từ từ đưa lên ngang tầm mắt, mắt nhìn theo bàn tay. Gv làm mẫu - Hs quan sát và thực hiện động tác 2 Động tác 2: Khi hát đến câu vai nhịp nhàng bước chân" bàn tay phải nắm lại từ từ đưa lên ngang tai. Cần làm động tác tự nhiên, tránh gò bó, gượng gạo. Gv chia lớp thành - Chia thành 4 nhóm luyện tập từng nhóm Gv chỉ định - Hs thực hiện - Chỉ định một vài nhóm biểu diễn tốt sẽ xếp loại 2 Gv ghi lên bảng - Nội dung 2 : Nhịp và phách - Nhịp (10) - Hs quan sát thực hiện - Hs luyện tập - Hs ghi bài 4 Gv lấy ví dụ - Hs quan sát và nghe. nhận biết -Hs trả lời Gv hỏi - Gv treo bảng phụ chép bài TĐN số 2 lên bảng cho Hs biết: Khuông nhạc đầu tiên có 5 nhịp (ô nhịp), mỗi nhịp đều có 2 phách? Vậy nhịp là gì? Phách là gì? (Hs đọc ở SGK) GV: Nguyễn Thị Thanh Tân -19- Âm nhạc lớp 6 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng 2014 Năm học 2013- hướng dẫn Hs ghi - Hs ghi khái niệm khái niệm Khái niệm : Nhịp là những phần nhỏ có giá trị thời gian bằng nhau được lặp đi lặp lại đều đặn trong bản nhạc, bài hát. Giữa các nhịp có một vạch đứng để phân cách gọi là vạch nhịp. Ví dụ: Nhịp Nhịp Nhịp Phách ; Mỗi nhịch lại chia thành những phần nhỏ hơn đều nhau về thời gian gọi là phách. Ví dụ : Gv đưa ví dụ nhịp 2 trang 18 ở SGK 4 - Cho Hs quan sát và rút ra khái niệm nhịp 2 . 4 - Hs quan sát và đọc ở SGK Gv hướng dẫn Hs ghi Khái niệm : Nhịp 2 4 (đọc là hai bốn) gồm có 2 phách, mỗi phách bằng một nốt đen, phách thứ nhất là phách mạnh, phách thứ hai là phách nhẹ. Gv hướng dẫn - Hs ghi nhớ - Nhịp 24 thường dùng trong các bài hát tập thể, hành khúc, bài hát trẻ em, nhạc múa và các làn điệu dân ca. Gv củng cố kiến - Hs nghe GV: Nguyễn Thị Thanh Tân -20- Âm nhạc lớp 6
- Xem thêm -