Tài liệu Giáo án âm nhạc lớp 6 trọn bộ_cktkn_bộ 4

  • Số trang: 72 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 55 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

trêng thcs t©n tiÕn - gi¸o ¸n ©m nh¹c 6 TuÇn 1 Ngµy so¹n: 14 th¸ng 8 n¨m 2013 Ngµy d¹y : th¸ng n¨m 2013 TuÇn 1 tiÕt 1: thøc Giíi thiÖu m«n häc ©m nh¹c ë trêng THCS TËp h¸t Quèc ca I. Môc tiªu - HS cã kh¸i niÖm vÒ nghÖ thuËt ©m nh¹c - HS n¾m s¬ lîc vÒ ph©n m«n häc h¸t, nh¹c lý, tËp ®äc nh¹c vµ ©m nh¹c thêng II. ChuÈn bÞ - Nh¹c cô - §µn vµ h¸t thuÇn thôc chÝnh x¸c bµi Quèc ca - B¨ng nh¹c giíi thiÖu vµ bµi h¸t chÝnh thøc trong ch¬ng tr×nh III. D¹y bµi míi 1) æn ®Þnh líp 2) Häc bµi míi Néi dung 1: Giíi thiÖu m«n häc ë trêng THCS 5 phót 15 phót 1) Kh¸i niÖm vÒ ©m nh¹c. Ghi bµi ¢m nh¹c lµ nghÖ thuËt cña ©m thanh ®· ®îc chän läc dïng ®Ó diÔn t¶ toµn bé thÕ giíi tinh thÇn cña con ngêi. 2) Giíi thiÖu vÒ ch¬ng tr×nh gåm 3 néi dung - Häc h¸t: Theo dâi vµ ghi bµi Mçi líp häc 8 bµi h¸t , riªng líp 9 häc 4 bµi - Nh¹c lý vµ tËp ®äc nh¹c + Nh¹c lý lµ viÐt t¾t cña lý thuyÕt ©m nh¹c + TËp ®äc nh¹c häc nh÷ng kÝ hiÖu ©m nh¹c th«ng thêng ®Ó øng dông vµo viÖc häc h¸t + TËp thÓ hiÖn c¸c kÝ hiÖu ©m nh¹c vµ lµm quen víi tËp ®äc nh¹c - ¢m nh¹c thêng thøc lµ nh÷ng kÝ hiÖu ©m nh¹c phæ th«ng Néi dung 2: TËp h¸t Quèc ca 20 phót - Giíi thiÖu vÒ bµi h¸t TËp h¸t §©y lµ 1 bµi h¸t quen thuéc víi ngêi d©n ViÖt Nam, c¸c em ®· ®îc nghe bµi h¸t nµy tõ líp 1 vµ ®îc häc Gi¸o viªn : TrÇn ThÞ Ngoan 6 trêng thcs t©n tiÕn - gi¸o ¸n ©m nh¹c 6 chÝnh thøc ë líp 3. Tuy nhiªn jkh«ng ph¶i em nµo còng h¸t chÝnh x¸c bµi h¸t nµy nªn h«m nay chóng ta sÏ tËp l¹i ®Ó cã thÓ ht¸ chÝnh x¸c h¬n. - GV b¾t ®iÖu cho hs h¸t vµ ph¸t hiÖn nh÷ng chç cßn sai vµ söa sai cho hs chó ý: " §êng vinh quang" kh«ng ®îc nghØ mµ ph¶i h¸t lu«n "x©y x¸c " míi ®ùoc nghØ - Cho c¶ líp h¸t l¹i bµi h¸t cho hoan chØnh Thùc hiÖn 3) Cñng cè bµi - Em h·y cho biÕt trong ch¬ng tr×nh ©m nh¹c ë trêng THCS gåm mÊy ph©n m«n, em h·y kÓ tªn - Em h·y h¸t bµi h¸t Quèc ca 4) DÆn dß vÒ nhµ - §äc kÜ phÇn giíi thiÖu ©m nh¹c ë trêng THCS Thùc hiÖn - Häc thuéc vµ h¸t chÝnh x¸c bµi h¸t Quèc ca Chó ý ngêi so¹n gi¸o ¸n nhµ trêng ký duyÖt gi¸o ¸n TrÇn ThÞ Ngoan TuÇn 2 Ngµy so¹n: 21 th¸ng 8 n¨m 2013 Ngµy d¹y : th¸ng n¨m 2013 Bµi 1 tiÕt 2: häC H¸T: Bµi tiÕng chu«ng vµ ngän cê bµi ®äc thªm: ©m nh¹c ë quanh ta I. Môc tiªu - Häc sinh h¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca bµi " TiÕng chu«ng vµ ngän cê" - Qua néi dung bµi h¸t gi¸o dôc c¸c em yªu hoµ b×nh, t×nh th©n ¸i ®oµn kÕt. - Cã thªm hiÓu biÕt vÒ thÕ gi¬i ©m nh¹c qua bµi ®äc thªm. II. ChuÈn bÞ Gi¸o viªn : TrÇn ThÞ Ngoan 7 trêng thcs t©n tiÕn - gi¸o ¸n ©m nh¹c 6 - Nh¹c cô - §µn vµ hat thuÇn thôc bµi " TiÕng chu«ng vµ ngän cê". - H¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca bµi "ChiÕc ®Ìn «ng sao", " C¸nh Ðn tuæi th¬" ®Ó giíi thiÖu vÒ nh¹c sÜ ph¹m tuyªn. III. TiÕn tr×nh d¹y häc 1. æn ®Þnh tæ chøc. 2. KiÓm tra bµi cò. - Xen kÏ trong giê. 3. Bµi míi. Néi dung 1: häc h¸t bµi tiÕng chu«ng vµ ngän cê T/ gian Ho¹t ®éng cña thÇy. 1. Giíi thiÖu vÒ bµi h¸t: §Ó hëng øng phong trµo quèc tÕ v× ngän cê v× hoµ b×nh. N¨m 1985 nh¹c sÜ Ph¹m Tuyªn ®· s¸ng t¸c bµi "TiÕn chu«ng vµ ngän cê". Bµi h¸t nãi lªn íc väng cña tuæi th¬ mong muèn cuéc sèng hoµ b×nh, h÷u nghÞ ®oµn kÕt gi÷a c¸c d©n téc trªn thÕ giíi. 2. Giíi thiÖu vÒ t¸c gi¶: - Nh¹c sÜ Ph¹m Tuyªn sinh n¨m 1930, quª ë x· L¬ng Ngäc - B×nh Giang - H¶i 3 phót D¬ng. ¤ng sèng vµ lµm viÖc t¹i Hµ Néi - ¤ng nguyªn lµ trëng ban v¨n nghÖ ®µi truyÒn h×nh ViÖt Nam vµ lµ uû viªn biªn tËp viªn héi nghÖ sÜ ViÖt Nam - ¤ng lµ t¸c gi¶ cña hµng tr¨m ca khóc nh: C¸nh Ðn tuæi th¬, ChiÕc ®Ìn «ng sao ... 3. LuyÖn thanh §an giai ®iªu gam C trëng cho häc sinh luyÖn thanh 4. Häc h¸t 2 phót - Chia ®o¹n chia c©u a) Chia ®o¹n: Bµi ®îc chia lµm 2 ®o¹n §o¹n 1 : Tr¸i ®Êt ........Gia ®×nh cña ta 30 phót §o¹n 2: Bong bÝnh bong ......... hoµ b×nh ®o¹n 2 gäi lµ ®o¹n ®iÖp khóc vµ ®îc nh¾c l¹i nhiÒu lÇn b) Chia c©u §o¹n 1 gåm 4 c©u §o¹n 2 gåm 4 c©u c) TËp h¸t - GV h¸t mÉu c©u 1 sau ®ã ®µn giai ®iÖu 2 ®Õn 3 lÇn 3 phót Gi¸o viªn : TrÇn ThÞ Ngoan 8 Ho¹t ®éng cña trß Häc sinh l¾ng nghe vµ ghi chÐp LuyÖn thanh theo ®µn Ghi nhí Tr¶ lêi trêng thcs t©n tiÕn - gi¸o ¸n ©m nh¹c 6 cho häc sinh nghe vµ nhÈm theo sau ®ã b¾t ®iÖu cho häc sinh h¸t. - GV h¸t mÉu c©u 2 sau ®ã ®µn giai ®iÖu cho häc sinh nghe vµ nhÈm theo sau ®ã b¾t ®iÖu cho häc sinh h¸t - Nèi c©u 1 víi c©u 2 - T¬ng tù nh vËy day c¸c c©u cßn l¹i - Sang ®o¹n 2 ®o¹n ®iÖp khóc GV ®µn giai ®iÖu cho häc sinh nghe kÜ c©u 1 cña ®o¹n 2 vµ nhËm xÐt giai ®iÖu t¬i s¸ng vµ khoÎ h¬n Chó ý c©u cuèi cña ®o¹n 2 ph¶i ng©n dñ sè ph¸ch - Cho c¶ líp h¸t dÇy ®ñ cña bµi. Häc sinh chó ý nh÷ng c©u sau " tr¸i ®Êt chÝnh lµ nhµ bao........" "vµ b¹n nhá gÇn xa ®©y chÝnh........" "trong khóc ca ®µy t×nh yªu th¬ng s¸ng ngêi......." - Gäi 1 em h¸t ®o¹n 1 c¶ líp h¸t ®o¹n 2 - GVnhËn xÐt vµ söa sai. - Sang lêi 2 GV cho c¶ líp h¸t gièng lêi 1. §Õn c©u cuèi cïng" H·y phÊt cao lªn l¸ cê hoµ b×nh....cña ta" GV h¸t mÉu cho hs nghe vµ b¾t ®iÖu cho hs nhÈm theo sau ®ã b¾t ®iÖu cho hs h¸t - Cho hs h¸t ®Çy ®ñ c¶ bµi hoµn chØnh - Gäi 1 vµi hs h¸t tèt trÝnh bÇy bµi h¸t TËp h¸t Thùc hiÖn Chó ý söa sai tr×nh bÇy Néi dung 2: Bµi ®äc thªm ©m nh¹c ë quanh ta 5 phót h¸t - Gäi 1 hs ®äc to râ rµng bµi ®äc thªm - GV cho hs nghe 1 vµi ®o¹n nh¹c kh«ng lêi 4: Cñng cè bµi - GV cho tõng tæ tõng nhãm hoÆc cho hs xung phong lªn b¶ng tr×nh bÇy bµi 5: DÆn dß vÒ nhµ - Häc thuéc bµi "TiÕng chu«ng vµ ngän cê" - §äc thªm phÇn ©m nh¹c thêng thøc Gi¸o viªn : TrÇn ThÞ Ngoan 9 trêng thcs t©n tiÕn - gi¸o ¸n ©m nh¹c 6 nhµ trêng ký duyÖt gi¸o ¸n ngêi so¹n gi¸o ¸n TrÇn ThÞ Ngoan TuÇn 3 Ngµy so¹n: 24 th¸ng 8 n¨m 2013 Ngµy d¹y : th¸ng n¨m 2013 ¤ n bµi h¸t " TiÕng chu«ng vµ ngän cê" Nh¹c lý: Nh÷ng thuéc tÝnh ©m thanh. 1. C¸c kÝ hiÖu ©m nh¹c. I. Môc tiªu: - Häc tiÕp lêi 2 ®Ó hoµn chØnh bµi h¸t. Bíc ®Çu thÓ hiÖn ®îc s¸c th¸i t×nh c¶m cña bµi gi÷a 2 ®o¹n ë thÓ thø vµ thÓ trëng. - N¾m v÷ng vµ ph©n biÖt ®îc 4 thuéc tÝnh cña nh¹c ©m, mét sè kÝ hiÖu ©m nh¹c ®Ó vËn dông vµo ca h¸t vµ T§N. - TËp kÎ khu«ng, vÏ kho¸ Son, viÕt c¸c nèt nh¹c. II. ChuÈn bÞ: - §µn Oãc- gan. B¶ng phô chÐp bµi h¸t. III. TiÕn tr×nh d¹y häc: 1. æn ®Þnh tæ chøc. 2. KiÓm tra bµi cò. - Xen kÏ trong giê. 3. Bµi míi. Néi dung 1 ¤ n bµi h¸t " TiÕng chu«ng vµ ngän cê"( 15 phót) Bµi 1 tiÕt 3. T/ gian 1 phót. Ho¹t ®éng cña thÇy. Ho¹t ®éng cña trß 1. Giíi thiÖu: GV ®µn c©u nh¹c trong bµi * Häc sinh nghe vµ tr¶ lêi: §©y TiÕng chu«ng vµ ngän cê vµ hái ®©y lµ c©u lµ bµi h¸t:" TiÕng chu«ng vµ ngän h¸t trong bµi h¸t nµo? Nh¹c vµ lêi cña ai? cê" Nh¹c vµ lêi cña Ph¹m Tuyªn. TiÕt häc h«m nay chóng ta sÏ häc hoµn Gi¸o viªn : TrÇn ThÞ Ngoan 10 trêng thcs t©n tiÕn - gi¸o ¸n ©m nh¹c 6 2 phót. 7 phót. chØnh bµi h¸t nµy. 2. LuyÖn thanh: §µn cho hs luyÖn thanh víi 2 s¾c th¸i: giäng thø nhÑ nhµng, giäng trëng m¹nh, gän gµng. 3. TËp lêi 2. - ¤n lêi 1: D¹o nh¹c cho c¶ líp h¸t l¹i lêi 1 GV nhËn xÐt chÊt lîng mµ líp võa h¸t. - TËp lêi 2: GV h¸t mÉu vµ hái em cã nhËn xÐt g× vÒ sù gièng nhau vµ kh¸c nhau gi÷a lêi 1 vµ lêi 2? - Giµnh thêi gian cho hs tù tËp lêi 2. - §µn cho hs h¸t lêi 2 mét lÇn. GV nhËn xÐt söa sai. 4.Cñng cè toµn bµi. §µn cho hs h¸t c¶ bµi. GV nghe, nhËn xÐt söa sai.( Cã thÓ cho ®iÓm nh÷ng hs h¸t tèt). 5 phót. * LuyÖn thanh theo ®µn. *TËp lêi 2. - C¶ líp h¸t l¹i lêi 1. NhËn xÐt : Lêi ca kh¸c nhau nhng giai ®iÖu gièng nhau. - HS tù tËp lêi 2. - HS h¸t lêi 2 mét lÇn * Cñng cè toµn bµi. HS h¸t rheo ®µn. §ång ca L1. L2 h¸t theo nhãm, L3 h¸t c¸ nh©n Néi dung 2: Nh÷ng thuéc tÝnh ©m thanh.(10 phót). 2 Phót 8 Phót 1. Ph©n biÖt t¹p ©m vµ nh¹c ©m. GV cÇm thíc gâ lªn b¶ng, ®Ó viªn phÊn r¬i trªn bµn vµ hái: Hai ©m thanh trªn cã tiÕng cao thÊp kh«ng? KL: Trong ®êi sèng tiÕng kÑt cöa, tiÕng gâ bµn, tiÕng ®¸ r¬i... ©m thanh ph¸t ra kh«ng cã ®é cao thÊp râ rÖt ®ã lµ tiÕng ®éng ( T¹p ©m). GV dïng ®µn bÊm nóm voke chän giäng ghi ta, s¸o.. ®¸nh lªn 1 c©u nh¹c vµ hái: §©y lµ tiÕng ghi ta c¸c em cã thÊy kh¸c víi tiÕng gâ kh«ng? KL: TiÕng c¸c nh¹c cô cã ®é cao thÊp kh¸c nhau râ rµng gäi lµ ©m nh¹c 2. Bèn thuéc tÝnh cña ©m thanh. a, Cao ®é: GV h¸t 1 c©u h¸t trong bµi TiÕng chu«ng vµ ngän cê theo 2 c¸ch C1 h¸t kh«ng cã cao ®é. C2 h¸t cã cao ®é râ rµng vµ hái: Em cã nhËn xÐt g× gi÷a 2 c¸ch h¸t trªn? KL: V× vËy ©m nh¹c cã thuéc tÝnh thø nhÊt Gi¸o viªn : TrÇn ThÞ Ngoan 11 * Nghe vµ tr¶ lêi c©u hái. TiÕng gâ b¶ng, tiÕng phÊn r¬i cã ph¸t ra ©m thanh nhng kh«ng cã ®é cao thÊp. - HS nh¾c l¹i KL. - TiÕng ghi ta, s¸o cã ®é cao thÊp râ rµng. - HS nh¾c l¹i KL. * HS nghe, nhËn xÐt: - C©u h¸t cã sù kh¸c nhau vÒ cao thÊp. trêng thcs t©n tiÕn - gi¸o ¸n ©m nh¹c 6 lµ cao ®é. b, Trêng ®é: ( T¬ng tù nh phÇn cao ®é GV h¸t theo hai c¸ch cã trêng ®é vµ kh«ng cã trêng ®é ) KL: VËy ©m nh¹c cã thuéc tÝnh thø hai lµ trêng ®é. c, Cêng ®é: GV h¸t c©u h¸t trong bµi Quèc ca víi 2 trêng hîp lµ to khoÎ vµ nhÑ dÞu dµng. C¸c em nghe trêng hîp nµo hîp lÝ ? T¹i sao? KL: ¢m thanh ph¸t ra m¹nh, nhÑ kh¸c nhau lµ thuéc tÝnh thø 3 Cêng ®é. d, ¢m s¾c: §¸nh trªn ®µn Oãc chän giäng ghi ta vµ s¸o cho hs nghe vµ hái c¸c em cã nhËn xÐt g× vÒ tiÕng 2 lo¹i nh¹c cô nµy? KL: ¢m thanh c¸c nh¹c cô kh¸c nhau do ¢m s¾c cña chóng ®ã lµ thuéc tÝnh thø 4 cña nh¹c ©m . KL chung vÒ 4 thuéc tÝnh ©m thanh: - Cao ®é lµ ®é cao thÊp cña ©m thanh. - Trêng ®é lµ ®é ng©n dµi ng¾n cña ©m thanh. - Cêng ®é lµ ®é ph¸t ra m¹nh hay nhÑ. - ¢m s¾c lµ mÇu s¾c riªng cña ©m thanh. - HS nh¾c l¹i KL. - Tuy cã ®é cao thÊp nhng cø ®Òu ®Òu nh ®äc bµi h¸t. - HS nh¾c l¹i KL. - Trêng hîp h¸t L1 lµ hîp lÝ v× lêi h¸t cã tÝnh chÊt kªu gäi ph¶i h¸t to khoÎ. - HS nh¾c l¹i KL - Hai tiÕng nh¹c cô kh¸c nhau cã thÓ ph©n biÖt ®îc. - HS nh¾c l¹i KL. - HS nh¾c l¹i KL vµ ghi vµo vë. Néi dung 3: C¸c kÝ hiÖu ©m nh¹c.(15 phót) 3 Phót. 5 Phót 1. KÝ hiÖu ghi cao ®é ©m thanh. GV ghi 7 nèt nh¹c lªn b¶ng vµ xíng ©m vµi bµi h¸t quen thuéc. Qua nghe mét sè bµi xíng ©m trªn em thÊy cã g× ®Æc biÖt? KL: Tõ nh÷ng bµi h¸t ng¾n, b¶n nh¹c ng¾n ®Õn nh÷ng t¸c phÈm ®å sé còng chØ h×nh thµnh tõ 7 nèt nh¹c c¬ b¶n ®ã lµ: §å- rª- mipha- son - la- xi. 2. Khu«ng nh¹c: GV kÎ 2 khu«ng nh¹c ®Ó so s¸nh vµ nhËn biÕt (a) vµ(b) Sè lîng dßng kÎ ë 2 khu«ng nµy thÕ nµo? cã bao nhiªu dßng kÎ? KL: Khu«ng nh¹c lµ 5 dßng kÎ song song c¸ch ®Òu nhau. - C¸c dßng kÎ ®îc ®¸nh sè tõ 1-5 kÓ tõ díi lªn, gi÷a 2 dßng kÎ cã 4 khe. Khu«ng nh¹c cßn ®îc më réng bëi c¸c dßng kÎ phô trªn vµ Gi¸o viªn : TrÇn ThÞ Ngoan 12 * HS nghe vµ tr¶ lêi c©u hái: Qua nghe mét sè bµi xíng ©m trªn em thÊy chØ cã tªn cña 7 nèt nh¹c trªn b¶ng. HS ghi tªn 7 nèt nh¹c vµo vë. *Quan s¸t vµ nhËn xÐt: - So s¸nh (a) vµ(b) ®Òu cã 5 dßng kÎ. - ë (a) th× dßng kÎ c¸ch ®Òu nhau cßn ë (b) th× kh«ng ®Òu. * HS nh¾c l¹i KL vµ tËp kÎ vµo vë. trêng thcs t©n tiÕn - gi¸o ¸n ©m nh¹c 6 7 Phót díi. 3. Kho¸ nh¹c- kho¸ son. - Kho¸ nh¹c lµ kÝ hiÖu ©m nh¹c ®îc ®Æt ë ®Çu c¸c khu«ng nh¹c.Cã 3 lo¹i kho¸ nh¹c lµ: * Kho¸ nh¹c- kho¸ son. Kho¸ ®«, kho¸ pha, kho¸ son nhng hay dïng - HS tËp viÕt vµo vë kho¸ son lµ kho¸ son( Phï hîp víi giäng con ngêi) vµ vÞ trÝ 7 nèt nh¹c trªn khu«ng. - Kho¸ son cã nÐt b¾t ®Çu tõ dßng kÎ thø 2 ( gv võa vÏ võa nãi c¸ch vÏ) Nèt nh¹c n»m trªn dßng 2 nµy cã tªn lµ nèt son. Tõ nèt son nµy mµ ®Þnh ra vÞ trÝ cao ®é c¸c nèt kh¸c. GV ghi lªn b¶ng. Chó ý : C¸c nèt nh¹c ®Òu cã h×nh bÇu dôc nghiªng. 4 Cñng cè:(5 phót) - Ra c©u hái cho hs tr¶ lêi: +) Ph©n biÖt gi÷a t¹p ©m vµ nh¹c ©m bëi ®iÒu g×? +) Nh¹c ©m cã nh÷ng thuéc tÝnh nµo ? Gi¶i thÝch? +) ThÕ nµo lµ khu«ng nh¹c? Nªn b¶ng kÎ khu«ng nh¹c vµ viÕt kho¸ son, viÕt vÞ trÝ 7 nèt nh¹c. 5. DÆn dß : VÒ nhµ «n l¹i cho kÜ phÇn ND 1vµ 2. nhµ trêng ký duyÖt gi¸o ¸n TuÇn 4. ngêi so¹n gi¸o ¸n TrÇn ThÞ Ngoan Ngµy so¹n: 29 th¸ng 8 n¨m 2013 Ngµy d¹y : th¸ng n¨m 2013 Nh¹c lÝ: C¸c kÝ hiÖu ghi trêng ®é ©m thanh. TËp ®äc nh¹c: Bµi sè 1" Vui h¸t díi tr¨ng hÌ" I. Môc tiªu: - Lµm quen vµ nhËn biÕt c¸c h×nh nèt nh¹c thßng gÆp ë b¶n nh¹c, n¾m ®îc mèi t¬ng quan ®é ng©n gi÷a c¸c h×nh nèt nh¹c. §Æc biÖt lµ c¸ch chÐp nèt nh¹c cho ®óng. - NhËn biÕt 2 lo¹i dÊu lÆng ®¬n vµ ®en n¾m ®îc ®é nghØ t¬ng øng víi c¸c h×nh nèt nh¹c. - Bíc ®Çu h×nh thµnh ph¬ng ph¸p xíng ©m mét bµi T§N. §äc chuÈn x¸c bµi T§N. II. ChuÈn bÞ: Bµi 1 TiÕt 4. Gi¸o viªn : TrÇn ThÞ Ngoan 13 trêng thcs t©n tiÕn - gi¸o ¸n ©m nh¹c 6 - §µn Oãc- gan. B¶ng phô chÐp b¶ng t¬ng quan ®é ng©n c¸c h×nh nèt nh¹c vµ bµi T§N. - Que chØ nèt. III. TiÕn tr×nh d¹y häc: 1. æn ®Þnh tæ chøc. 2. KiÓm tra bµi cò. - KiÓm tra song song 2 hs: Em A Lªn b¶ng kÎ khu«ng nh¹c, viÕt kho¸ son ghi 7 nèt nh¹c. Em B h¸t lêi 1 bµi TiÕng chu«ng vµ ngän cê. GV ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ cho ®iÓm. 3. Bµi míi. Néi dung 1 Nh¹c lÝ: C¸c kÝ hiÖu ghi trêng ®é ©m thanh. (25 phót) T/ gian. Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß. 1. Giíi thiÖu: TiÕt häc h«m nay chóng ta häc thªm vÒ nh¹c lÝ vµ T§N bµi T§N sè 1. 2. C¸c kÝ hiÖu ghi trêng ®é ©m thanh. a) H×nh nèt nh¹c. Treo b¶ng phô cã c©u ®Çu bµi TiÕn qu©n ca gv xíng ©m vµ hái: C¸c nèt nh¹c nµy ngoµi ®é cao thÊp kh¸c nhau c¸c em cßn thÊy cã g× kh¸c nhau ? v× sao? - KL: §ã lµ h×nh nèt nh¹c kh¸c nhau t¹o nªn ®é ng©n dµi ng¾n kh¸c nhau. +) H×nh nèt trßn cã ®é ng©n dµi nhÊt. +) H×nh nèt tr¾ng ng©n b»ng nöa nèt trßn. +) H×nh nèt ®en ng©n b»ng nöa nèt tr¾ng +) H×nh nèt mãc ®¬n ng©n b»ng nöa nèt ®en +) H×nh nèt mãc kÐp ng©n b»ng nöa nèt mãc ®¬n. 3. C¸ch viÕt c¸c h×nh nèt trªn khu«ng. GV kÎ khu«ng nh¹c vµ ghi h×nh nèt. - C¸c nèt nh¹c ®Òu lµ h×nh bÇu dôc nghiªng Trõ nèt trßn c¸c nèt nh¹c kh¸c cã phÇn c¸n nèt vµ phÇn mãc cña nèt. - ë VD (b) hai nèt xi c¸n nèt thÕ nµo? Gi¶i thÝch nh»m môc ®Ých ®Ñp m¾t. - ë VD (c) c¸n nèt thÕ nµo? - ë VD (d) c¸c nèt thÊp h¬n nèt xi c¸n nèt thÕ nµo? - C¸c nèt mãc ®¬n, mãc kÐp ë (c)vµ (d) th× c¸c mãc viÕt thÕ nµo? * Häc sinh nghe. * C¸c kÝ hiÖu ghi trêng ®é ©m thanh. a) H×nh nèt nh¹c. C¸c nèt nh¹c nµy ngoµi ®é cao thÊp kh¸c nhau c¸c em cßn thÊy cã c¸c h×nh nèt kh¸c nhau. Gi¸o viªn : TrÇn ThÞ Ngoan 14 - HS ghi c¸c lo¹i h×nh nèt nh¹c vµo vë. *. C¸ch viÕt c¸c h×nh nèt trªn khu«ng. - C¸n nèt xi võa cã thÓ quay lªn võa cã thÓ quay xuèng. - C¸c nèt cao h¬n nèt xi c¸n n«t quay xuèng. - C¸c nèt thÊp h¬n nèt xi c¸n n«t quay lªn. - C¸c nèt mãc ®¬n, mãc kÐp c¸c dÊu mãc ®Òu quay bªn ph¶i cña nèt. trêng thcs t©n tiÕn - gi¸o ¸n ©m nh¹c 6 - GV nªu 1 vµi trêng hîp cÇn tr¸nh nh c¸n nèt kh«ng th¼ng hay c¸n qu¸ cao. 4. DÊu lÆng: Bµ ¬i bµ ch¸u yªu bµ l¾m Tãc bµ tr¾ng.. - GV h¸t c©u h¸t, nghØ ®óng c¸c dÊu lÆng ®¬n, lÆng ®en vµ hái c¸c em cã nhËn xÐt g× khi c« h¸t tíi c¸c tiÕng Bµ, l¾m, tr¾ng, ... - Nh÷ng chç ngõng nµy øng víi c¸c kÝ hiÖu lµ nh÷ng d©u lÆng ®Ó nghØ l¹i. - DÊu l¨ng ®¬n nghØ t¬ng ®¬ng - DÊu l¨ng ®ªn nghØ t¬ng ®¬ng * DÊu lÆng: Khi c« h¸t tíi c¸c tiÕng Bµ, l¾m, tr¾ng, ... C« ®Òu nghØ. - HS nghi l¹i c¸c dÊu lÆng. Néi dung 2: TËp ®äc nh¹c bµi sè 1 " Vui h¸t díi tr¨ng hÌ" 1. Treo b¶ng phô cã bµi T§N cho hs nhËn * Quan s¸t b¶ng phô vµ nhËn xÐt:+) Bµi T§N nµy cã nh÷ng h×nh nèt nµo? xÐt: Bµi T§N nµy cã nh÷ng h×nh nèt ®en vµ kÝ hiÖu dÊu lÆng ®en. +) Nãi tªn c¸c nèt nh¹c trªn khu«ng? - LÇn 1 c¶ líp ®äc tªn nèt - L2 n÷ ®äc L3 Nam ®äc. L1 c¶ líp ®äc ®i lªn vµ 2. GV ®µn thang ©m §-R-M-P-S-L cho c¶ *xuèng. líp ®äc. L2 N÷ ®äc ®i lªn. L3 Nam ®äc ®i xuèng. 3. §äc mÉu :GV ®µn giai ®iÖu bµi T§N 1 * Nghe ®äc mÉu. lÇn vµ ®äc 1 lÇn. 4. §µn cho hs ®äc. * Nghe ®µn ®äc theo. MiÖng ®äc tay vç ph¸ch ( c¶ líp ®äc tõ 2-3 lÇn). 5. H¸t lêi : Chia lµm 2 c©u ®äc vµ vç tay tr- * H¸t lêi ca. íc h¸t lêi ca sau. §äc vµ vç tay tríc. § § S S L L S cïng ®ïa vui ca h¸t díi tr¨ng P P M MR R § TiÕng s¸o vi vu trong ®ªm hÌ. 6. Cñng cè : GV nghe nhËn xÐt söa sai. * ¤n tËp cñng cè: C¶ líp ®äc theo ®µn 1 lÇn sau ®ã ®äc theo nhãm, c¸ nh©n. 4 Cñng cè: - NhËn xÐt tiÕt häc. Cho 1 hs ®äc tèt ®äc l¹i bµi T§N 5. DÆn dß : Gi¸o viªn : TrÇn ThÞ Ngoan 15 trêng thcs t©n tiÕn - gi¸o ¸n ©m nh¹c 6 - VÒ nhµ ®äc l¹i bµi T§N. N¾m ch¾c phÇn nh¹c lÝ nhµ trêng ký duyÖt gi¸o ¸n ngêi so¹n gi¸o ¸n TrÇn ThÞ Ngoan Ngµy so¹n: 10 th¸ng 9 n¨m 2013 Ngµy d¹y : th¸ng n¨m 2013 TuÇn 5. tiÕt 5 Häc h¸t : Vui bíc trªn ®êng xa. Theo ®iÖu lÝ con s¸o Gß C«ng- d©n ca Nam bé. I. Môc tiªu: - HiÓu biÕt kh¸i qu¸t vÒ d©n ca Nam Bé trong ®ã cã ®iÖu lÝ lµ phæ biÕn. - C¶m nhËn ®îc tÝnh chÊt vµ nÐt nh¹c cña d©n ca Nam bé. II. ChuÈn bÞ: - §µn Oãc- gan. B¶ng phô chÐp bµi h¸t. - Tham kh¶o tµi liÖu vÒ d©n ca Nam Bé, b¶n ®å hµnh chÝnh VN. - §µn vµ h¸t v÷ng bµi h¸t lÝ con s¸o Gß C«ng lêi cæ. III. TiÕn tr×nh d¹y häc: 1. æn ®Þnh tæ chøc. 2. KiÓm tra bµi cò. - Xen kÏ trong giê. 3. Bµi míi. Néi dung 1 Giíi thiÖu d©n ca Nam bé vµ bµi LÝ con s¸o Gß C«ng .(20 phót) Bµi 2 T/ gian 6 phót. Ho¹t ®éng cña thÇy. Ho¹t ®éng cña trß 1. Kh¸i qu¸t vÒ miÒn ®Êt Nam bé. * Häc sinh nghe - MiÒn §«ng Nam bé " Gian lao mµ anh dòng" cã ®Þa häc sinh ghi bµi ®¹o Cñ Chi, cã T©y Ninh thñ ®« kh¸ng chiÕn chèng Mü cã thµnh phè Hå ChÝ Minh víi bÕn c¶ng Nhµ Rång, n¬i B¸c Hå ra ®i t×m ®êng cøu níc. - MiÒn trung Nam bé víi chiÕn khu §ång Th¸p, víi §ång Khëi,BÕn Tre. N¬i ®©y lµ vïng ®ång ruéng ph× nhiªu, kªnh r¹ch ch»ng chÞt, t«m c¸ ®Çy ghe, miÖt vên trÜu qu¶ ®îc phï xa s«ng TiÒn Giang båi ®¾p. - MiÒn t©y Nam bé víi ®Êt mòi Cµ Mau, víi CÇn Th¬ g¹o tr¾ng, níc trong, th¨m th¼m rõng U Minh chim bÇy lµm tæ, c¸ ®Î tõng ®µn, n¬i cã ®Þa danh Hßn §Êt, Gi¸o viªn : TrÇn ThÞ Ngoan 16 trêng thcs t©n tiÕn - gi¸o ¸n ©m nh¹c 6 7 phót. 7 phót. N¨m C¨n. 2. D©n ca Nam bé: Lµ miÒn ®Êt lËp nghiÖp, khÈn hoang, ®ång réng s«ng dµi, tµi nguyªn giµu cã. NÒn d©n ca Nam bé v« cïng phong phó víi c¸c ®iÖu hß trªn s«ng, hß trªn c¹n ( Hß xay lóa, cÊy lóa..) ®iÖu lÝ h¸t ru Çu ¬, h¸t s¾c bïa, vµ ®ång dao( Con chim manh manh, B¾c kim thang...)( Minh ho¹ Con chim manh manh, B¾c kim thang, Ru con...) 3. Trong c¸c ®iÖu d©n ca: KÓ trªn th× Hß vµ LÝ nhÊt lµ LÝ lµ phong phó nhÊt. Lý lµ h¸t nh©n d©n Nam bé h¸t vÒ ®ñ mäi khÝa c¹nh cuéc sèng diÔn ra hµng ngµy. Tªn ®iÖu lÝ lµ c¸c c©y( LÝ c©y xanh, LÝ c©y b«ng, LÝ c©y ít, LÝ c©y chanh....)( Minh ho¹ bµi LÝ c©y b«ng, LÝ c©y xanh) LÝ vÒ con vËt nh: LÝ con s¸o, lÝ ngùa «.... ( Minh ho¹ LÝ con s¸o, lÝ ngùa «) LÝ vÒ c¸c sù viÖc nh: LÝ chiÒu chiÒu, lÝ dÜa b¸nh bß... (Minh ho¹) Ngµy nay cïng 1 tªn bµi mµ mçi ®ia ph¬ng l¹i cã bµi riªng nh LÝ con s¸o Gß C«ng. Lêi c¸c bµi d©n ca lµ nh÷ng c©u th¬ lôc b¸t nh : - C¸i c©y xanh xanh th× l¸ còng xanh. Chim ®Ëu trªn cµnh chim hãt lÝu lo. - B«ng xanh b«ng tr¾ng b«ng vµng. B«ng lª b«ng lùu ®è nµng mÊy b«ng. Nh¹c ®iÖu nãi chung mît mµ, phï hîp víi c¶nh s«ng níc bao la, víi tÝnh c¸ch chÊt ph¸c cña ®ång bµo NBé Néi dung 2: Häc h¸t : Vui bíc trªn ®êng xa. ( 20 phót) 2 Phót 1 Phót. 1 Phót. 2 Phót. 8 Phót 1. Giíi thiÖu: LÝ con s¸o Gß C«ng cã nguån * Häc sinh nghe. gèc tõ HuyÖn Gß C«ng §«ng tØnh TiÒn Giang cò. Bµi d©n ca nµy ®îc nh¹c sü TrÇn KiÕt Têng ghi ©m. Lêi h¸t cã nguån gèc nh sau:(gv h¸t minh ho¹ ) Ai ®em con s¸o....l¸ gan. Tõ chÊt liÖu nµy nh¹c sü Hoµng L©n ®Æt lêi míi víi tªn bµi Vui bíc trªn ®êng xa. ( Treo b¶ng phô cã lêi ca) 2. H¸t mÉu: GV ®µn vµ h¸t theo lêi míi. 3. §äc lêi ca. * Häc sinh nghe. 4. LuyÖn thanh: §µn cho hs luyÖn h¸t cã * Hai hs ®äc lêi ca. luyÕn n©ng dÇn ®é cao. * LuyÖn thanh theo ®µn. 5. TËp h¸t: §µn cho hs tËp theo lèi mãc xÝch. 6. ¤n luyÖn. GV nghe, söa sai. Gi¸o viªn : TrÇn ThÞ Ngoan 17 Mµ a ma ma a. * TËp h¸t tõng c©u theo ®µn trêng thcs t©n tiÕn - gi¸o ¸n ©m nh¹c 6 * ¤n luyÖn: c¶ líp h¸t 2 lÇn. - Võa h¸t võa vç tay theo nhÞp. - H¸t theo nhãm, c¸ nh©n. 6 Phót 4 Cñng cè:( 5 phót) - NhËn xÐt tiÕt häc. Cho 2 hs h¸t tèt h¸t l¹i bµi h¸t Vui bíc trªn ®êng xa. 5. DÆn dß : VÒ nhµ «n l¹i bµi h¸t, tù tËp c¸c ®éng t¸c phô ho¹. nhµ trêng ký duyÖt gi¸o ¸n ngêi so¹n gi¸o ¸n TrÇn ThÞ Ngoan TuÇn 6. Ngµy so¹n Ngµy d¹y th¸ng th¸ng n¨m 2012 n¨m 202 ¤n bµi h¸t Vui bíc trªn ®êng xa. Nh¹c lÝ: NhÞp vµ ph¸ch- nhÞp 2/4. TËp ®äc nh¹c bµi sè 2" Mïa xu©n trong rõng" I. Môc tiªu: - H¸t ®óng, thuéc bµi h¸t, biÕt lµm 1 sè ®éng t¸c ®¬n gi¶n phô ho¹ cho bµi. - HiÓu râ vÒ nhÞp vµ ph¸ch biÕt ®¸nh nhÞp 2/4. Bµi 2 tiÕt 6 Gi¸o viªn : TrÇn ThÞ Ngoan 18 trêng thcs t©n tiÕn - gi¸o ¸n ©m nh¹c 6 - Cñng cè vµ më r«ng xíng ©m theo thang 7 ©m. II. ChuÈn bÞ: - §µn Oãc- gan. B¶ng phô chÐp bµi h¸t, bµi T§N. III. TiÕn tr×nh d¹y häc: 1. æn ®Þnh tæ chøc. 2. KiÓm tra bµi cò. - Xen kÏ trong giê. 3. Bµi míi. Néi dung 1: ¤ n tËp bµi h¸t (15 phót). Vui bíc trªn ®êng xa. T/gian. Ho¹t ®éng cña thÇy. Ho¹t ®éng cña trß. 1 phót. 1. Giíi thiÖu bµi:Giê häc tríc chóng ta ®· häc bµi h¸t g×? H«m naychóng ta sÏ «n l¹i bµi h¸t nµy vµ tËp xíng ©m bµi sè 2 theo nhÞp 2/4. 2. §µn cho hs luyÖn thanh (nh T5). 3. GV ®µn cho hs cïng h¸t l¹i 1 lÇn. 4. KiÓm tra bµi cò: Gäi 2 hs h¸t vµ tr¶ lêi c©u hái. - D©n ca Nam bé cã nh÷ng thÓ lo¹i nµo? - Em cã nhËn xÐt g× vÒ lêi ca cña c¸c bµi lÝ? lÊy vÝ dô? * Häc sinh nghe vµ tr¶ lêi: Giê häc trícchóng ta ®· häc bµi h¸t "Vui bíc trªn ®êng xa" D©n ca Nam bé. * LuyÖn thanh theo ®µn. * H¸t ®ång ca theo ®µn. * Hai hs h¸t lÊy ®iÓm kiÓm tra. 2 phót. 2 phót. 3 phót. 2 phót. 5 phót. - D©n ca Nam bé cã nh÷ng thÓ lo¹i : Hß, lÝ, ru, ®ång dao, s¾c bïa - VÒ lêi ca cña c¸c bµi lÝ thêng lµ th¬ lôc b¸t. 5. ¤n bµi h¸t.GV ®µn cho hs «n luyÖn * ¤n bµi h¸t theo ®µn. theo tæ, nhãm, c¸ nh©n.(Nghe, nhËn xÐt, L1: C¶ líp h¸t c¶ bµi. söa sai) L2: N÷ h¸t Nam vç tay theo nhÞp. Sau ®ã ®æi l¹i. 6. Híng dÉn ®éng t¸c phô ho¹. * Thùc hiÖn ®éng t¸c phô ho¹ Cho c¶ líp ®øng dËy GV lµm mÉu HS lµm theo híng dÉn. theo. - NhÞp ch©n: VÞ trÝ 2 bµn ch©n ®øng t¹i chç dån träng t©m ch©n nä, ch©n kia theo tõng ph¸ch, ngêi nghiªng theo. - §éng t¸c tay: C1" §êng dµi... ch©n" tay vung tù nhiªn, nhÑ nhµng.C2 " Ta...xu©n" Tay tr¸i tõ tõ ®a lªn ngang tÇm m¾t, m¾t nh×n theo tay. C3 " Vui....gÇn" Tay tõ tõ h¹ xuèng. C4 " Mu«n....t©m" Tay ph¶i n¾m l¹i ®a ngang tai ( Nh h« khÈu hiÖu). Gi¸o viªn : TrÇn ThÞ Ngoan 19 trêng thcs t©n tiÕn - gi¸o ¸n ©m nh¹c 6 GV bËt ®µn Oãc gan cho hs tËp tõ 2-3 lÇn. GV quan s¸t söa cho hs. Cã thÓ cho 2 hs cã ®éng t¸c ®Ñp lªn lµm mÉu. Néi dung 2: Nh¹c lÝ: NhÞp - ph¸ch- nhÞp 2/4.( 10 phót) 5 phót. 1. NhÞp vµ ph¸ch: §µn cho hs h¸t vµ vç tay theo nhÞp c©u ®Çu bµi h¸t LÝ con s¸o. C¸c em cã nhËn xÐt g× vÒ ®é dµi c¸c tiÕng vç tay? KL: §ã lµ nhÞp trong bµi h¸t. V× vËy nhÞp lµ nh÷ng phÇn nhá cã gi¸ trÞ thêi gian b»ng nhau ®îc lÆp ®i lÆp l¹i ®Òu ®Æn trong b¶n nh¹c. Ng¨n bëi v¹ch nhÞp. ( Cho hs nh¾c l¹i) Ph¸ch: BËt nóm Metronome cña ®µn cho hs nghe. §ã lµ ph¸ch - Ph¸ch lµ nh÷ng phÇn nhá h¬n ®Òu ®Æn do nhÞp chia ra. 2. NhÞp 2/4: ( Treo b¶ng phô cã bµi T§N 5 phót. Mïa xu©n trong rõng) ChØ cho hs biÕt c¸c nhÞp cña bµi. " Mçi nhÞp trong bµi cã mÊy nèt ®en?" Nhng ë nhÞp 4,8,12 th× thÕ nµo? KL: ë lo¹i nhÞp mµ mçi nhÞp cã 2 ph¸ch, mçi ph¸ch lµ 1 nèt ®en ®ã lµ nhÞp 2/4. Sè chØ nhÞp nµy ®îc ghi ë ®Çu khu«ng nh¹c vµ chØ viÕt ë khu«ng ®Çu. - Ph¸ch ®Çu lµ ph¸ch m¹nh ph¸ch 2 lµ ph¸ch nhÑ. ( Cho 1 hs lªn b¶ng chØ vÒ nhÞp vµ ph¸ch m¹nh, nhÑ ë bµi T§N) * NhÞp vµ ph¸ch. C¶ líp h¸t vµ vç tay c©u ®Çu bµi h¸t LÝ con s¸o. C¸c tiÕng vç tay c¸ch ®Òu nhau. - Hai hs nh¾c l¹i KL * NhÞp 2/4. - Mçi nhÞp trong bµi cã 2 nèt ®en. - ë c¸c nhÞp nµy cã ®é ng©n lµ nèt tr¾ng ( b»ng 2 nèt ®en) - HS lªn b¶ng chØ nhÞp vµ ph¸ch trong bµi T§N. Néi dung 3: TËp ®äc nh¹c bµi sè 2. ( 20 phót) Mïa xu©n trong rõng. 2 phót 2 phót. 1. NhËn xÐt bµi T§N: Bµi T§N cã nh÷ng * NhËn xÐt bµi T§N: Bµi T§N h×nh nèt nµo? Nãi tªn c¸c nèt nh¹c? cã nh÷ng h×nh nèt ®en, tr¾ng. - HS ®äc ®ång thanh tªn nèt nh¹c § X L S P M R §. * Nghe ®µn råi ®äc theo. 2. §µn thang ©m cho hs ®äc theo. §äc tõ thÊp lªn cao råi ngîc l¹i. - N÷ ®äc ®i lªn, nam ®äc ®i xuèng. * Nghe ®µn vµ nghe ®äc mÉu. 2 phót. 3. GV ®µn cho hs nghe giai ®iÖu cña bµi 2 lÇn. §äc mÉu c©u ®Çu tay gâ ph¸ch m¹nh, nhÑ. 7 phót. 4. §äc vµo bµi theo lèi mãc xÝch víi cÊu Gi¸o viªn : TrÇn ThÞ Ngoan 20 trêng thcs t©n tiÕn - gi¸o ¸n ©m nh¹c 6 tróc 4 c©u. Mçi c©u ®µn cho hs nghe 2 lÇn 4 phót. sau ®ã míi b¾t nhÞp cho hs ®äc. 5. GhÐp lêi ca: - Xíng ©m nèt nh¹c. - Thay tªn nèt nh¹c b»ng ©m la. - H¸t lêi ca. 3 phót. 6. Cñng cè: Xíng ©m ®èi ®¸p gi÷a 2 nöa líp. ( C©u 1,3 bªn tr¸i ®äc. C©u 2,4 bªn ph¶i ®äc). Nöa líp ®äc nh¹c nöa líp h¸t lêi. * §äc vµo bµi theo tõng c©u. * GhÐp lêi ca theo híng dÇn cña GV. * ¤n tËp vµ cñng cè. 4 Cñng cè: - NhËn xÐt tiÕt häc. Cho 1 hs h¸t tèt h¸t l¹i bµi h¸t Vui bíc trªn ®êng xa. - Mét hs ®äc l¹i bµi T§N vµ chØ ra nhÞp vµ ph¸ch. 5. DÆn dß : VÒ nhµ «n l¹i bµi h¸t, tËp tèt c¸c ®éng t¸c phô ho¹. §äc l¹i bµi T§N. nhµ trêng ký duyÖt gi¸o ¸n ngêi so¹n gi¸o ¸n TrÇn ThÞ Ngoan TuÇn 7 Ngµy so¹n Ngµy d¹y th¸ng th¸ng n¨m 2012 n¨m 2012 TËp ®äc nh¹c: Bµi 3 " ThËt lµ hay" C¸ch ®¸nh nhÞp 2/4. ¢m nh¹c thêng thøc: Nh¹c sü V¨n Cao vµ bµi h¸t Lµng t«i. I. Môc tiªu: LuyÖn ®äc cao ®é, thang ©m § R M S L §' vµ c¸c tiÕt tÊu c¬ b¶n ( TiÕt tÊu mau, tiÕt tÊu phèi hîp) BiÕt c¸ch ®¸nh nhÞp 2/4 øng dông vµo bµi h¸t. ThÊy ®îc gi¸ trÞ lÞch sö cña bµi " Lµng t«i"qua ®ã hiÓu vµ tr©n träng Nh¹c sü V¨n Cao, mét tµi danh cña nÒn ©m nh¹c ViÖt Nam. II. ChuÈn bÞ: - B¶ng phô chÐp bµi T§N, ghi 2 tiÕt tÊu c¬ b¶n. - ¶nh nh¹c sü V¨n Cao, tham kh¶o t liÖu vÒ Nh¹c sü V¨n Cao. - ChuÈn bÞ tèt mét sè trÝch ®o¹n ca khóc næi tiÕng cña Nh¹c sü V¨n Cao ®Ó minh ho¹ ( S«ng l«; Ngµy mïa; TiÕn vÒ Hµ Néi....) Bµi 2. TiÕt 7. Gi¸o viªn : TrÇn ThÞ Ngoan 21 trêng thcs t©n tiÕn - gi¸o ¸n ©m nh¹c 6 III. TiÕn tr×nh : 1. æn ®Þnh tæ chøc: 2. KiÓm tra bµi cò:( 5 phót) KT song song 2 hs : A- §äc bµi T§N sè 1. B- Lªn b¶ng kÎ khu«ng nh¹c vµ chÐp 4 nhÞp ®Çu cña bµi T§N sè 2 råi tr¶ lêi ®©u lµ nhÞp , lµ ph¸ch, ph¸ch m¹nh ph¸ch nhÑ? C- §äc bµi T§N sè 2. GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸. 3. Bµi míi: Néi dung 1: TËp ®äc nh¹c( 20 phót) Bµi 3 " ThËt lµ hay". T/gian Ho¹t ®éng cña thÇy. Ho¹t ®éng cña trß. 2 phót. 1. Giíi thiÖu bµi: Treo b¶ng phô cã bµi xíng ©m. Hái hs Quan s¸t bµi T§N h«m nay cã g× kh¸c l¹ so víi bµi T§N sè 1,2. TiÕt nh¹c nµy chóng ta ®äc h×nh TT mãc ®¬n. 3 phót. 2. TËp ®äc 2 h×nh TT mÉu. Nh×n bµi T§N nµy ta thÊy ®îc xd bëi 2 h×nh tiÕt tÊu c¬ b¶n ®ã lµ : a/ H×nh tiÕt tÊu mau. §äc lµ ®¬n ®¬n ®¬n ®¬n ®en b/H×nh tiÕt tÊu phèi hîp. ®¬n ®¬n ®en ( lÆng) 2 phót. 3. Ch¬i trß ch¬i ®èi ®¸p TT. GV Vç TT mau. HS ®äc vµ vç TT phèi hîp.( Sau ®ã gv l¹i ®æi l¹i) 4.TËp ®äc vµo bµi: 8 phót. - Cho hs ®äc thang ©m. - §äc theo que chØ nèt cao ®é c¸c nèt cã trong bµi. - §äc theo TT tõng c©u tiÕn tíi c¶ bµi. * Häc sinh nghe quan s¸t b¶ng phô vµ nhËn xÐt: Cã h×nh nèt tr¾ng, nèt ®en vµ mãc ®¬n. * TËp ®äc h×nh tiÕt tÊu: - H×nh tiÕt tÊu mau. H×nh tiÕt tÊu phèi hîp. *Ch¬i trß ch¬i ®èi ®¸p TT. *TËp ®äc vµo bµi : - C¶ líp ®äc ®i lªn vµ xuèng 2 lÇn. - §äc theo que chØ nèt. - C¶ líp ®äc 1 lÇn . LÇn 2 ®äc theo nhãm . N1 ®äc TT phèi hîp. N2 ®äc TT mau. - §äc phèi hîp gi÷a cao ®é víi TT theo - C¶ líp cïng ®äc L1. L2 ®äc theo giäng Nam, N÷. ph¬ng ph¸p mãc xÝch. 5. GhÐp lêi ca: GV h¸t mÉu sau ®ã yªu * Nghe híng dÉn vµ tù tËp ë nhµ. cÇu hs tù tËp ë nhµ. Gi¸o viªn : TrÇn ThÞ Ngoan 22 trêng thcs t©n tiÕn - gi¸o ¸n ©m nh¹c 6 1 phót. 6. §¸nh nhÞp 2/4. GV híng dÉn theo s¬ * Quan s¸t vµ tËp thùc hµnh. ®å ( Ph¸ch m¹nh tay ®¸nh xuèng, Ph¸ch - §¸nh nhÞp 2/4 cho bµi Mïa xu©n nhÑ tay hÊt lªn) trong rõng. 4 phót. Néi dung 2: Giíi thiÖu Nh¹c sü V¨n Cao vµ bµi h¸t Lµng t«i.( 15phót) 1. Giíi thiÖu: giê häc ®Çu tiªn chóng ta ®· häc h¸t bµi TiÕn qu©n ca cña nh¹c sü V¨n Cao, nay lµ Quèc Ca cña níc ta. H«m nay chóng ta l¹i cïng t×m hiÓu vÒ nh¹c sü V¨n Cao. Ngêi con cña quª h¬ng Nam §Þnh. 2. TiÓu sö tãm t¾t vÒ nh¹c sü V¨n Cao.( Treo ¶nh nh¹c sü V¨n Cao) Nh¹c sü V¨n Cao sinh ngµy 15-11-1923 tai H¶i Phßng nhng quª gèc ë th«n An LÔ, x· Liªn Minh huyÖn Vô B¶n tØnh Nam §Þnh. N¨ng khiÕu nghÖ thuËt cña «ng n¶y në tõ rÊt sím vµ toµn diÖn. ¤ng lµm th¬, viÕt kÞch, vÏ tranh, vÏ minh ho¹ cho s¸ch b¸o. VÒ ©m nh¹c «ng lµ c¸nh chim ®Çu ®µn. Tríc c¸ch m¹ng th¸ng 8 -1945 nh÷ng nh¹c phÈm Thiªn Thai, Suèi m¬, §µn chim viÖt... ®îc nhiÒu ngêi a thÝch. - N¨m 1944 «ng s¸ng t¸c bµi TiÕn qu©n ca nay lµ Quèc Ca cña níc ta. - N¨m 1945 mét lo¹t ca khóc mang tÝnh dù b¸o t¬ng lai ®Êt níc ra ®êi ®ã lµ: ChiÕn sü ViÖt Nam; H¶i qu©n VN... - N¨m 1949 bµi TiÕn vÒ Hµ néi còng ®· ph¸c ra khÝ thÕ cña ®oµn qu©n chiÕn th¾ng trë vÒ Hµ Néi. - Trong nh÷ng n¨m kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p nhiÒu bµi ca ®· ®i cïng lÞch sö ®Êt níc nh Trßng ca S«ng L« ( 1947) mµ t¸c gi¶ ®· tËn m¾t chøng kiÕn c¶nh giÆc rót ch¹y ®Ó l¹i xãm lµng ch¸y, tr©u bß v¬ng ®Çy ®êng... khi nh¹c sü ®i c«ng t¸c tõ VÜnh Yªn lªn Phó Thä. " S«ng L« sãng ngµn kh¸ng chiÕn ch¸y bê lau tha ...." ( GV h¸t minh ho¹) - §©y lµ lêi tù kÓ cña nh¹c sü vÒ ca khóc "Ngµy mïa" H«m Êy trªn ®êng tõ VÜnh Yªn lªn phè Me, thÊy bµ con n«ng d©n ®ang thu ho¹ch vô mïa, quang c¶nh thËt nhén nhÞp, vui vÎ. Tõ phÝa ®åi xa cã mÊy anh du kÝch ®i ngîc l¹i. ThÕ lµ c¸i tø ngµy mïa nµy sinh vµ bµi h¸t Ngµy mïa hoµn thµnh ngay ë ®ã. ( GV h¸t minh ho¹) - ¤ng mÊt ngµy 10-7-1995 t¹i Hµ Néi. Ghi nhËn cèng hiÕn cña «ng nhµ níc ta ®· tÆng hu©n ch¬ng ®éc lËp h¹ng nhÊt, truy tÆng gi¶i thëng Hå ChÝ Minh vÒ v¨n häc nghÖ thuËt. 3. Bµi h¸t Lµng t«i: a/ Giíi thiÖu xuÊt sø: Bµi Lµng t«i ®îc nh¹c sü V¨n Cao s¸ng t¸c n¨m 1947 víi lêi kÓ cña t¸c gi¶: Lµng t«i, t«i s¸ng t¸c t¹i ®Ønh Di LËp Th¹ch. Lóc Êy cuéc kh¸ng chiÕn cña ta ®ang ph¸t triÓn m¹nh song téi ¸c cña giÆc còng kh«ng nhá sau mçi trËn chóng ®i cµn. Khi viÕt song bµi h¸t nµy t«i ®· in ngay t¹i ®ã ®Ó phæ biÕn. b/ Ph©n tÝch: Bµi h¸t viÕt ë nhÞp 6/8 dÞu dµng s©u l¾ng, giµu t×nh c¶m, bè côc chÆt chÏ. NÐt nh¹c chñ ®¹o pháng theo nhÞp ng©n nga cña tiÕng chu«ng nhµ thê. Bµi h¸t gåm 3 lêi nh 1 c©u chuyÖn kÓ cã më ®Çu, cã dÉn d¾t t×nh tiÕt vµ kÕt thóc l¹c quan tin t ëng. c/ Nghe t¸c phÈm: Më b¨ng cã bµi h¸t hoÆc h¸t cho hs nghe. - Cho hs ph¸t biÓu c¶m nhËn khi nghe bµi h¸t. 4. Cñng cè: ( 5 phót) Gi¸o viªn : TrÇn ThÞ Ngoan 23 trêng thcs t©n tiÕn - gi¸o ¸n ©m nh¹c 6 Cho hs ®äc l¹i bµi T§N ( Mét sè em ®äc c¸ nh©n) Cho 1 hs ®¸nh nhÞp tèt ®¸nh nhÞp cho c¶ líp ®äc nh¹c. 5. DÆn dß : VÒ nhµ tËp ghÐp lêi ca cho bµi T§N. nhµ trêng ký duyÖt gi¸o ¸n TuÇn 8 ngêi so¹n gi¸o ¸n Ngµy so¹n Ngµy d¹y TrÇn ThÞ Ngoan th¸ng n¨m 2012 th¸ng n¨m 2012 Bµi 2. TiÕt 8. ¤ n tËp vµ kiÓm tra. I. Môc tiªu. - Nhí l¹i 2 bµi h¸t ®· häc vµ c¸ch thÓ hiÖn h¸t ®uæi. - N¾m v÷ng c¸c kiÕn thøc nh¹c lÝ ®· häc. - ¤n l¹i bµi T§N sè 1-2-3 trong ®ã n¾m ch¾c vÞ trÝ vµ cao ®é c¸c nèt nh¹c trong thang 7 ©m, n¾m ch¾c 3 h×nh TT c¬ b¶n ®Ó vËn dông vµo bµi T§N. KÕt hîp kiÓm tra ®¸nh gi¸ 8 tuÇn häc k× I. II. ChuÈn bÞ: - §µn Oãc gan ghi ©m vµo bé nhí 2 bµi h¸t. - B¶ng phô chÐp c¸c bµi T§N. - N¾m v÷ng c¸ch h¸t ®uæi ®Ó chØ huy cho hs h¸t. III. TiÕn tr×nh d¹y häc: 1. æn ®Þnh tæ chøc. 2. KiÓm tra bµi cò. Xen kÏ trong giê. 3. Bµi míi. Néi dung 1: ¤n vµ kiÓm tra bµi h¸t.( 20 phót) T/gian Ho¹t ®éng cña thÇy. Ho¹t ®éng cña trß. 2 phót. 1.Giíi thiÖu bµi: GV xíng nguyªn ©m c©u " Vµ b¹n nhá....... cña ta" §ã lµ c©u trong bµi h¸t nµo? Bµi h¸t nµo trong ®ã cã lêi ca:" §êng xa thÊy gÇn"? H«m nay chóng ta sÏ «n l¹i vµ kiÓm tra 2 Gi¸o viªn : TrÇn ThÞ Ngoan 24 * HS nghe vµ tr¶ lêi c©u hái: - §ã lµ bµi h¸t :" TiÕng chu«ng vµ ngän cê".Vµ bµi " Vui bíc trªn ®êng xa". trêng thcs t©n tiÕn - gi¸o ¸n ©m nh¹c 6 8phót. 8phót. bµi h¸t nµy. 2. ¤n vµ kiÓm tra bµi h¸t :" TiÕng chu«ng * ¤n tËp vµ kiÓm tra: vµ ngän cê". - LuyÖn thanh:GV ®µn cho hs LuyÖn thanh. - §µn cho hs «n luyÖn theo c¸ch h¸t ®æi - LuyÖn thanh theo ®µn. - ¤n tËp theo híng dÉn: giäng. L1 c¶ líp h¸t ®ång ca. L2 N÷ h¸t " ThÕ giíi...xinh" Nam h¸t " ThÕ giíi...niÒm tin" c¶ líp h¸t ®iÖp khóc. - Híng dÉn c¸ch h¸t ®uæi. - KiÓm tra ®¸nh gi¸: Gäi mçi cÆp 2 hs h¸t - Thùc hµnh h¸t ®uæi ( 2 lÇn). GV nhËn xÐt cho ®iÓm. - KiÓm tra mçi cÆp 2 hs h¸t lÊy 3. ¤n vµ kiÓm tra bµi h¸t " Vui bíc trªn ®- ®iÓm. êng xa" §µn cho hs «n luyÖn. * ¤n vµ kiÓm tra bµi h¸t " Vui bíc - KiÓm tra ®¸nh gi¸: Gäi mçi cÆp 2 hs h¸t trªn ®êng xa" GV nhËn xÐt cho ®iÓm. L1 Nöa líp h¸t nöa líp vç tay theo nhÞp, sau ®ã ®æi l¹i. L2 TËp h¸t ®uæi: Nöa líp h¸t tríc h¸t b×nh thêng. Nöa líp vµ sau 2 ph¸ch. Riªng c©u kÕt chØ h¸t " Vui h¸t vang ..." ®Ó cïng h¸t. - H¸t theo tõng cÆp 4 hs theo c¸ch h¸t ®uæi ®Ó lÊy ®iÓm. Néi dung 2: ¤n tËp nh¹c lÝ.( 10 phót) 3phót. 3phót. 3phót. 1- GV viÕt vÝ dô: ë vÝ dô nµy « nhÞp (a) « nhÞp (b) cã g× gièng nhau vµ kh¸c nhau? Gi¶i thÝch râ? 2 - NÕu cã sè chØ nhÞp th× vd (a) sè chØ nhÞp lµ bao nhiªu? sè chØ nhÞp cña (b) lµ bao nhiªu? 3- ë « nhÞp (b) h·y gi¶i thÝch râ vÒ nhÞp vµ ph¸ch. Nãi vµ thùc hµnh c¸ch ®¸nh nhÞp 2/4. - GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ cho ®iÓm. * Quan s¸t vÝ dô vµ tr¶ lêi c©u hái. - ¤ nhÞp (a) gièng nhau vÒ cao ®é cïng lµ nèt S nhng kh¸c nhau vÒ trêng ®é mét nèt ®en vµ 1 nèt tr¾ng. - ¤ nhÞp (a) cã sè chØ nhÞp lµ 3/4. ¤ nhÞp (b) cã sè chØ nhÞp lµ 2/4. - ¤ nhÞp (b) lµ nhÞp 2/4 v× cã 2 nèt ®en trong 1 « nhÞp, ph¸ch ®Çu lµ ph¸ch m¹nh ph¸ch thø 2 lµ ph¸ch nhÑ. §¸nh nhÞp ph¸ch m¹nh tay ®¸nh xuèng, ph¸ch nhÑ tay hÊt lªn. Néi dung 3: ¤n tËp vµ kiÓm tra 3 bµi T§N.( 15 phót) 1 phót 1. ¤n tËp ®é cao chung: Treo b¶ng phô * Häc sinh ®äc theo ®µn. Gi¸o viªn : TrÇn ThÞ Ngoan 25
- Xem thêm -