Tài liệu Giáo án âm nhạc lớp 6 trọn bộ_cktkn_bộ 15

  • Số trang: 62 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 47 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

TiÕt 1: Ngµy so¹n: 17/08/2014 Ngµy gi¶ng: 19/08/2014 Giíi thiÖu m«n häc ¢m nh¹c ë trêng THCS TËp h¸t: Quèc ca ViÖt Nam I. Môc tiªu: - HS cã kh¸i niÖm vÒ nghÖ thuËt ©m nh¹c - HS n¾m s¬ lîc vÒ c¸c ph©n m«n häc h¸t, nh¹c lÝ, ¢NTT vµ T§N. - ¤n tËp l¹i bµi h¸t Quèc ca II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: - Nh¹c cô quen dïng - §µn vµ h¸t thuÇn thôc, chÝnh x¸c bµi Quèc ca ViÖt Nam - B¨ng nh¹c giíi thiÖu vÒ 8 bµi h¸t chÝnh thøc trong ch¬ng tr×nh ¢m nh¹c III. TiÕn tr×nh d¹y häc: 1. æn ®Þnh tæ chøc: 2. Kiểm tra đồ dùng học tập của HS 3. Bµi míi Néi dung H§ cña HS I. Giíi thiÖu m«n ¢ m nh¹c ë trêng THCS Giíi thiÖu vÒ m«n häc ¢m nh¹c ë trêng THCS 2. Giíi thiÖu ch¬ng tr×nh; Gåm 3 néi dung:HS ghi bµi - Häc h¸t: cã 8 bµi h¸t chÝnh thøc - Nh¹c lÝ vµ T§N: lµ nh÷ng kiÕn thøc ©m nh¹c phæ th«ng - ¢m nh¹c thêng thøc: Giíi thiÖu mét sè danh nh©n ©m nh¹c thÕ giíi, mét sè nh¹c sÜ ViÖt Nam cã nhiÒu ®ãng gãp cho nÒn ©m nh¹c c¸ch m¹ng. §ång thêi c¸c em còng ®îc giíi thiÖu vÒ d©n ca vµ nh÷ng sinh ho¹t v¨n ho¸ ©m nh¹c cña ViÖt Nam. 1. Kh¸i niÖm: ¢m nh¹c lµ nghÖ thuËt cña ©m thanh ®· ®îc chän läc dïng ®Ó diÔn t¶ toµn bé thÕ giíi tinh thÇn cña con ngêi. II. TËp h¸t Quèc ca ViÖt Nam §©y lµ bµi h¸t quen thuéc víi mäi ngêi d©n ViÖt Nam, c¸c em ®· ®îc nghe bµi nµy tõ líp 1 vµ chÝnh thøc ®îc häc ë líp 3. Tuy Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 6 -1- HS ghi bµi HS ®äc HS ghi bµi HS ghi bµi HS nghe N¨m häc 2014 - 2015 nhiªn kh«ng ph¶i tÊt c¶ c¸c em ®Òu h¸t ®óng. H«m nay mét lÇn n÷a chóng ta l¹i «n l¹i bµi h¸t nµy ®Ó h¸t chÝnh x¸c h¬n, hay h¬n. GV cho HS nghe b¨ng nh¹c bµi h¸t Quèc ca ViÖt Nam ®Ó c¸c em cã thÓ nghe ®îc giai ®iÖu chÝnh x¸c h¬n. C¶ líp h¸t lê 1 cña bµi Quèc ca ViÖt Nam. ThÓ hiÖn s¾c th¸i trang nghiªm, hïng m¹nh. Lu ý c©u h¸t: “ §êng vinh quang x©y x¸c qu©n thï”, ë ®©y ch÷ thï c¸c em thêng h¸t thÊp xuèng, sai vÒ cao ®é cÇn söa l¹i cho ®óng. H¸t ®Çy ®ñ c¶ bµi gåm hai lêi. GV lu ý, HS h¸t nèt cao nhÊt thêng chØ tíi nèt Si, trong bµi h¸t nµy cao nhÊt tíi nèt MÝ, vËy cÇn h¹ thÊp giäng h¸t xuèng. NÕu dïng ®µn phÝm ®iÖn tö cÇn h¹ giäng = -5 HS nghe HS ®øng h¸t. HS tËp vµ söa l¹i cho ®óng. HS tr×nh bµy 4. DÆn dß: - VÒ nhµ «n l¹i bµi h¸t ®Ó h¸t mét c¸ch thuÇn thôc bµi Quèc ca ViÖt Nam mét c¸ch chÝnh x¸c vµ hay. - §äc tríc bµi ®äc thªm ¢m nh¹c ë quanh ta. 5. Rút kinh nghiệm: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… *** Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 6 -2- N¨m häc 2014 - 2015 Ngµy so¹n: 24/08/2014 Ngµy gi¶ng: 26/08/2014 Häc h¸t: TiÕt:2 TiÕng chu«ng vµ ngän cê I. Môc tiªu: - HS h¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca cña bµi TiÕng chu«ng vµ ngän cê. - HS biÕt tr×nh bµy bµi h¸t ë møc ®é hoµn chØnh II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: - Nh¹c cô quen dïng: ®µn Organ - §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi TiÕng chu«ng vµ ngän cê. - H¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca mét trÝch ®o¹n trong bµi ChiÕc ®Ìn «ng sao, C¸nh Ðn tuæi th¬ cña nh¹c sÜ Ph¹m Tuyªn III. TiÕn tr×nh d¹y häc: 1. æn ®Þnh tæ chøc: 2. Bµi míi: H§ cña GV Néi dung H§ cña HS Häc h¸t: TiÕng chu«ng vµ ngän cê 1. Giíi thiÖu vÒ bµi h¸t vµ t¸c gi¶ ( Tr 8 ) H¸t mét ®o¹n trong bµi C¸nh Ðn tuæi th¬, ChiÕc ®Ìn «ng sao ®Ó giíi thiÖu vÒ nh÷ng t¸c phÈm cña nh¹c sÜ Ph¹m Tuyªn GV thùc hiÖn 2. GV cho HS nghe bµi h¸t qua b¨ng hoÆc GV tù tr×nh bµy. GV híng dÉn 3. Chia ®o¹n, chia c©u: CÊu tróc cña bµi h¸t gåm hai ®o¹n ®¬n a vµ b, ®o¹n b ®îc gäi lµ ®o¹n ®iÖp khóc v× ®îc nh¾c l¹i nhiÒu lÇn. Mçi ®o¹n ®Òu cã bèn c©u GV ®µn 4. LuyÖnt thanh: 1- 2 phót 5. TËp h¸t tõng c©u: Lêi 1 (Tr = -3) GV ®µn giai ®iÖu Mçi c©u h¸t, GV ®µn mÉu 3 - 4 lÇn råi yªu cÇu HS h¸t theo. Nèi c¸c c©u thµnh ®o¹n, nèi hai ®o¹n thµnh bµi. Mét nöa líp h¸t ®o¹n a, mét nöa líp h¸t ®o¹n b. GV híng dÉn 6. H¸t ®Çy ®ñ c¶ bµi. H¸t toµn bé lêi 1, ®Ó HS tù h¸t lêi 2 trªn nÒn giai ®iÖu cña lêi 1. GV quy ®Þnh 7. Tr×nh bµy bµi h¸t ë møc ®é hoµn chØnh: GV ghi b¶ng GV chØ ®Þnh GV h¸t mÉu Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 6 -3- HS ghi bµi HS ®äc HS nghe HS nghe HS nghe nh¾c l¹i. vµ LuyÖn thanh HS h¸t tõng c©u HS tr×nh bµy N¨m häc 2014 - 2015 Tr = -3, Tempo = 118. §o¹n a viÕt giäng Dm, cÇn thÓ hiÖn tÝnh chÊt ªm dÞu, tha thiÕt. §o¹n b chuyÓn sang giäng D-dur cÇn thÓ hiÖn tÝnh chÊt trong s¸ng, s«i næi. H¸t c¶ bµi víi lèi h¸t lÜnh xíng. TiÕn hµnh nh sau: GV h¸t lêi 1 ®o¹n a, c¶ líp cïng h¸t ®iÖp khóc. Cö mét HS h¸t lêi hai ®o¹n a, c¶ líp h¸t ®iÖp khóc. C¸ch kÕt thóc bµi: sau khi h¸t c¶ hai lêi, nh¾c l¹i c©u “H·y phÊt cao l¸ cê cña ta” thªm lÇn n÷a. 3. DÆn dß: - VÒ nhµ «n l¹i bµi h¸t ®Ó h¸t mét c¸ch thuÇn thôc. - Ph¶i h¸t ®óng vµ thuéc giai ®iÖu vµ lêi ca ®Ó lÇn sau kiÓm tra 4. Rút kinh nghiệm: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… *** Ngµy so¹n: 07/09/2014 Ngµy gi¶ng: 09/09/2014 Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 6 -4- N¨m häc 2014 - 2015 TiÕt: 3 ¤n bµi h¸t: TiÕng chu«ng vµ ngän cê Nh¹c lÝ: - Nh÷ng thuéc tÝnh cña ©m thanh - C¸c kÝ hiÖu ©m nh¹c I. Môc tiªu: - HS h¸t thuÇn thôc bµi h¸t TiÕng chu«ng vµ ngän cê biÕt tr×nh bµy ë møc ®é hoµn chØnh. - HS lµm quen víi nh÷ng thuéc tÝnh cña ©m thanh vµ c¸c kÝ hiÖu trong ©m nh¹c II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: - Nh¹c cô quen dïng: ®µn Organ. - §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi h¸t TiÕng chu«ng vµ ngän cê - T×m c¸c vÝ dô ®Ó dÉn chøng vÒ c¸c thuéc tÝnh cña ©m thanh III. TiÕn tr×nh d¹y häc: 1. æn ®Þnh tæ chøc: 2. KiÓm tra bµi cò: (Sau khi «n tËp ) 3. Bµi míi: H§ cña GV GV ghi b¶ng Néi dung H§ cña HS I. ¤n tËp bµi h¸t: HS ghi bµi TiÕng chu«ng vµ ngän cê GV ®µn - LuyÖn thanh (1-2 phót) GV ®µn vµ söa - ¤n tËp: C¶ líp cïng h¸t ®Çy ®ñ c¶ bµi. GV nh÷ng chç h¸t nghe vµ ph¸t hiÖn nh÷ng chç cßn sai, GV sai. h¸t mÉu vµ söa cho HS. Cö 2 HS h¸t tèt lÜnh xíng ®o¹n a cña hai lêi, c¶ líp cïng h¸t ®iÖp khóc. GV chØ ®Þnh Sau khi HS ®îc «n l¹i, GV ®éng viªn c¸c em xung phong lªn b¶ng tr×nh bµy bµi ®Ò kiÓm tra. GV ghi lªn b¶ng II. Nh¹c lÝ: LuyÖn thanh HS h¸t HS h¸t HS lªn kiÓm tra HS ghi bµi Nh÷ng thuéc tÝnh ©m thanh- c¸c kÝ hiÖu ©m nh¹c Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 6 -5- N¨m häc 2014 - 2015 GV ®äc nh¹c GV hái: §iÒu chØnh c©u tr¶ lêi cho ®óng. GV tr×nh bµy Giíi thiÖu vÒ thuéc tÝnh cña ©m thanh: GV ®äc nh¹c bµi Lµng t«i gåm t¸m nhÞp ®Çu tiªn, ®Ó minh ho¹ vÒ cao ®é, trêng ®é, cêng ®é, ©m s¾c. Khi giíi thiÖu ®Õn thuéc tÝnh nµo, GV ph¶i nhÊn m¹nh tÝnh chÊt cña thuéc tÝnh ®ã trong lóc ®äc nh¹c. GV hái VËy bèn thuéc tÝnh cña ©m thanh lµ g×? ( Cao ®é, Trêng ®é, Cêng ®é, ¢m s¾c ) GV híng dÉn C¸c kÝ hiÖu ©m nh¹c: §Ó häc ©m nh¹c hiÖu qu¶ vµ khoa häc, cÇn ph¶i biÕt ghi chÐp nh¹c b»ng v¨n b¶n (gièng nh chÐp chÝnh t¶). Do ®ã, c¸c em ph¶i biÕt c¸ch dïng khu«ng nh¹c, kho¸ son vµ nhí vÞ trÝ c¸c nèt trªn khu«ng. GV vÏ mÉu vµ ? TËp kÎ khu«ng nh¹c, tËp viÕt kho¸ Son vµ gi¶i thÝch viÕt b¶y nèt nh¹c lªn khu«ng. GV yªu cÇu HS thùc hiÖn III. Cñng cè: ChØ ®Þnh mét sè HS lªn b¶ng kÎ khu«ng nh¹c, viÕt kho¸ Sol vµ x¸c ®Þnh vÞ trÝ cña b¶y tªn nèt nh¹c trªn khu«ng nh¹c. HS nghe HS nh¾c l¹i (kh«ng xem s¸ch) HS dùa vµo SGK ®Ó tr¶ lêi HS l¾ng nghe. HS quan s¸t vµ thùc hiÖn 4. DÆn dß: - TËp kÎ khu«ng nh¹c, viÕt kho¸ Sol vµ ghi b¶y tªn nèt nh¹c trªn khu«ng nh¹c ®ã. - KÓ tªn c¸c nèt nh¹c theo thø tù tõ thÊp lªn cao. - Xem tríc néi dung tiÕt 4(Tr 12 - SGK) 5. Rút kinh nghiệm: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… *** Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 6 -6- N¨m häc 2014 - 2015 Ngµy so¹n: 15/09/2014 Ngµy gi¶ng: 16/09/2014 TiÕt 4 : Nh¹c lÝ : C¸c kÝ hiÖu ghi trêng ®é cña ©m thanh TËp ®äc nh¹c: T§N sè 1 I. Môc tiªu: - HS cã nh÷ng hiÓu biÕt vÒ trêng ®é trong ©m nh¹c. - Ghi nhí nh÷ng lu ý khi viÕt nèt nh¹c, biÕt c¸ch viÕt vµ t¸c dông cña dÊu lÆng. - §äc ®óng bµi T§N sè 1. II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: - Nh¹c cô quen dïng: ®µn Organ, b¶ng phô : s¬ ®å vÒ quan hÖ gi÷a c¸c h×nh nèt. - T×m mét vµi vÝ dô nãi lªn t¸c dông cña trêng ®é trong ©m nh¹c - §¸nh ®µn vµ ®äc nh¹c chÝnh x¸c bµi T§N sè 1 III. TiÕn tr×nh d¹y häc: 1. æn ®Þnh tæ chøc: 2. KiÓm tra bµi cò: - HS tr×nh bµy bµi h¸t TiÕng chu«ng vµ ngän cê - ¢m thanh trong ©m nh¹c cã mÊy thuéc tÝnh? ý nghÜa cña c¸c thuéc tÝnh ®ã? 3. Bµi míi H§ cña GV GV ghi b¶ng GV hái Néi dung H§ cña HS Nh¹c lÝ: C¸c kÝ hiÖu ghi trêng ®é cña ©m thanh I. HS ghi bµi 1. H×nh nèt: ? H×nh nèt lµ g×. GV treo b¶ng S¬ ®å vÒ quan hÖ gi÷a c¸c h×nh nèt ( b¶ng phô vµ gi¶i thÝch phô ) GV lÊy vÝ dô VD: Trong khi mét ngêi ®ang h¸t mét nèt trßn, mét ngêi kh¸c cã thÓ h¸t ®îc 16 nèt mãc kÐp. Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 6 -7- HS tr¶ lêi theo SGK HS quan s¸t vµ l¾ng nghe HS nghe N¨m häc 2014 - 2015 GV lÊy vÝ dô GV ghi b¶ng GV ghi lªn b¶ng 2. C¸ch viÕt c¸c h×nh nèt nh¹c trªn khu«ng: H×nh nèt bÇu dôc nghiªng vÒ bªn ph¶i 3. DÊu lÆng: K/ n ( SGK ) Lu ý: Mçi h×nh nèt cã dÊu lÆng t¬ng øng. II. TËp ®äc nh¹c: T§N sè 1. §©y lµ bµi: BiÕt nãi g× víi mÑ ®©y, nh¹c cña M«-da, ngêi ta d· dùa vµo giai ®iÖu nµy ®Ó ®Æt rÊt nhiÒu lêi h¸t. Riªng tiÕng Anh ®· cã nhiÒu lêi kh¸c nhau, vÝ dô bµi ABC, bµi Twinkle Twinkle, litte star. GV híng dÉn 1. Chia tõng c©u: c¶ bµi cã 6 c©u nhng SGK chØ giíi thiÖu hai c©u ®Çu tiªn, mçi c©u cã 7 nèt nh¹c GV chØ ®Þnh 2. TËp ®äc tªn nèt nh¹c cña tõng c©u GV ®µn 3. LuyÖn thanh, ®äc gam §« trëng 4. §äc tõng c©u: mçi c©u 3-4 lÇn GV ®µn vµ híng 5. H¸t lêi ca: Nöa líp ®äc nh¹c, nöa líp cßn dÉn l¹i ghÐp lêi ( cïng thùc hiÖn ®ång thêi ) 6. T§N vµ h¸t lêi: lÊy tèc ®é = 140, nöa líp TDN nöa cßn l¹i h¸t lêi sau ®ã ®æi l¹i c¸ch tr×nh bµy. GV chØ ®Þnh 7. Cñng cè bµi: T§N vµ h¸t lêi ®Çy ®ñ, sau ®ã tõng tæ tr×nh bµy l¹i. ChØ ®Þnh 2-3 HS tr×nh bµy. GV giíi thiÖu HS tËp viÕt nh¹c HS ghi bµi HS ghi bµi HS nghe HS theo dâi HS ®äc LuyÖn thanh HS thùc hiÖn HS tr×nh bµy HS tr×nh bµy 4. DÆn dß: - HS vÒ nhµ häc thuéc c¸c kÝ hiÖu ghi trêng ®é cña ©m thanh. - §äc chÝnh x¸c bµi T§N sè 1 c¶ vÒ lêi ca vµ cao ®é, trêng ®é 5. Rút kinh nghiệm: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… *** Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 6 -8- N¨m häc 2014 - 2015 Ngµy so¹n: 15/09/2013 Ngµy gi¶ng: 17/09/2013 Häc h¸t: TiÕt:5 Vui bíc trªn ®êng xa I. Môc tiªu: - HS h¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca bµi Vui bíc trªn ®êng xa. Qua ®ã cã thªm nh÷ng hiÓu biÕt vÒ c¸c bµi lÝ cña d©n ca Nam Bé. - HS biÕt tr×nh bµy bµi h¸t ë møc ®é hoµn chØnh. II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: - Nh¹c cô: ®µn Organ - §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi h¸t Vui bíc trªn ®êng xa - H¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca bµi LÝ c©y b«ng ®Ó giíi thiÖu thªm vÒ c¸c ®iÖu lÝ ë Nam Bé. III. TiÕn tr×nh d¹y häc: 1. æn ®Þnh tæ chøc: 2. KiÓm tra bµi cò: ? HS lªn b¶ng tr×nh bµy bµi h¸t: TiÕng chu«ng vµ ngän cê ? Cho biÕt c¸c kÝ hiÖu ghi trêng ®é cña ©m thanh 3. Bµi míi H§ cña GV GV ghi b¶ng Néi dung - Ghi b¶ng H§ cña HS Häc h¸t: Vui bíc trªn ®êng xa 1. Giíi thiÖu bµi : GV chØ ®Þnh - Mét HS ®äc phÇn giíi thiÖu (SGK. Tr 6) GV hái ? Em cho biÕt d©n ca Nam Bé cã nh÷ng lµn ®iÖu nµo. ? VËy LÝ lµ g× GV giíi thiÖu - LÝ con s¸o Gß C«ng cã nguån gèc ë huyÖn thªm Gß C«ng §«ng ( tØnh TiÒn Giang ) do ns TrÇn KiÕt Têng su tÇm, ghi ©m. - Bµi h¸t biÓu hiÖn t×nh c¶m nhÑ nhµng, cã tÝch chÊt gi¶i bµy, t©m sù. Dùa trªn lµn ®iÖu nµy, ns Hoµng L©n ®Æt lêi míi thµnh bµi Vui bíc trªn ®êng xa. GV ®iÒu khiÓn 2. §µn vµ h¸t mÉu:GV cho HS nghe bµi h¸t Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 6 -9- HS ghi bµi HS ®äc HS tr¶ lêi HS l¾ng nghe HS nghe N¨m häc 2014 - 2015 vµ qua b¨ng hoÆc Gv tù tr×nh bµy GV híng dÉn 3. Chia ®o¹n, chia c©u: Bµi h¸t ®îc chia lµm 5 c©u.Mçi c©u cã 4 « nhÞp, riªng c©u hai cã 5 « nhÞp. GV ®¸nh ®µn 4. LuyÖn thanh: 1-2 phót GV ®µn, h¸t mÉu 5. TËp h¸t tõng c©u:( Tr = -5 ) vµ híng dÉn. TËp tõng c©u, mçi c©u GV ®µn giai ®iÖu 2-3 lÇn, HS nghe h¸t nhÈm theo sau ®ã h¸t hoµ víi tiÕng ®µn. GV nghe vµ ph¸t hiÖn chç sai vµ söa cho HS. Cø tËp nh v©y cho ®Õn hÕt bµi vµ nèi thµnh bµi hoµn chØnh. GV híng dÉn 6. Tr×nh bµy bµi h¸t ë møc ®é hoµn chØnh: LÊy téc ®é =120, thÓ hiÖn t×nh c¶m trong s¸ng, nhÞp nhµng. Sö dông lèi h¸t hoµ giäng. KÕt thóc bµi b»ng c¸ch nh¾c l¹i c©u “Mu«n ngêi chung mét lêi quyÕt t©m.. bíc ch©n” thªm mét lÇn n÷a. GV tæ chøc 7. Cñng cè bµi: GV cho tõng nhãm, tæ lªn tr×nh bµy bµi h¸t ®Ó kiÓm tra kh¶ n¨ng tiÕp thu bµi cña HS. GV nhËn xÐt vµ cã thÓ cho ®iÓm tîng trng. c¶m nhËn. HS ghi nhí. LuyÖn thanh HS tËp h¸t theo híng dÉn. HS tr×nh bµy HS tr×nh bµy 4. DÆn dß: - VÒ nhµ «n l¹i bµi h¸t ®Ó h¸t mét c¸ch thuÇn thôc. - Ph¶i h¸t ®óng vµ thuéc giai ®iÖu vµ lêi ca ®Ó lÇn sau kiÓm tra - Xem tríc bµi T§N sè 2 vµ kiÕn thøc nh¹c lÝ (TiÕt 6) *** Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 6 - 10 - N¨m häc 2014 - 2015 TiÕt 6 : Ngµy so¹n: 22/09/2013 Ngµy gi¶ng: 24/09/2013 NhÞp vµ ph¸ch - NhÞp 2/4 TËp ®äc nh¹c: T§N sè 2 Nh¹c lÝ: I. Môc tiªu: - HS cã hiÓu biÕt ban ®Çu vÒ nh÷ng kh¸i niÖm nhÞp vµ ph¸ch, cã hiÓu biÕt vÒ sè chØ nhÞp 2/4. - §äc ®óng nh¹c vµ h¸t ®óng lêi bµi Mïa xu©n trong rõng II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: - Nh¹c cô: ®µn Organ - §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi Vui bíc trªn ®êng xa - §äc nh¹c, ®µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi Mïa xu©n trong rõng III. TiÕn tr×nh d¹y häc: 1. æn ®Þnh tæ chøc: 2. KiÓm tra bµi cò: ( Cã thÓ xen kÏ trong néi dung «n tËp ). 3. Bµi míi H§ cña GV Néi dung - Ghi b¶ng H§ cña HS I. Nh¹c lÝ: NhÞp vµ ph¸ch - NhÞp 2/4 *) NhÞp vµ ph¸ch lµ ®¬n vÞ ®o trêng ®é trong ©m nh¹c. GV P.tÝch VD - VÝ dô vÒ nhÞp vµ ph¸ch: (SGK - Tr.17) GV hái ? VËy nhÞp lµ g×. Ph¸ch lµ g×. Híng dÉn HS HS ghi kh¸i niÖm vÒ nhÞp vµ ph¸ch, nhÞp ghi kh¸i niÖm. 2/4 *) NhÞp 2/4 GV hái ? Sè chØ nhÞp cho biÕt ®iÒu g× GV thùc hiÖn. - Ph©n tÝch VD minh häc (SGK. Tr.18) GV hái ? VËy nhÞp 2/4 lµ g×. GV gi¶i thÝch - Mçi ph¸ch cã gi¸ trÞ b»ng mét nèt ®en v× lÊy nèt trßn chia cho bèn . GV ghi b¶ng GV thuyÕt tr×nh II. TËp ®äc nh¹c: GV ghi b¶ng GV hái HS ghi bµi HS l¾ng nghe. HS theo dâi. HS tr¶ lêi Ghi kh¸i niÖm HS tr¶ lêi. HS theo dâi. HS tr¶ lêi. HS l¾ng nghe. HS ghi bµi T§N sè 2: Mïa xu©n trong rõng 1. T×m hiÓu bµi: ? Bµi T§N viÕt ë lo¹i nhÞp g×. Cã mÊy nhÞp. HS tr¶ lêi ? Bµi T§N sd c¸c trêng ®é nµo. Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 6 - 11 - N¨m häc 2014 - 2015 GV híng dÉn GV híng dÉn GV ®µn GV híng dÉn GV ®µn GV ®µn - §äc tªn nèt nh¹c c¶ bµi. 2. Chia c©u: Bµi ®îc chia lµm bèn c©u. Bèn nhÞp / c©u. 3. LuyÖn gam: 1- 2 phót Gam §« trëng 4. §äc T§N tõng c©u: Mçi c©u, GV ®µn 2-3 lÇn, HS nghe vµ ®äc theo cao ®é. TËp theo kiÓu mãc xÝch truyÒn thèng cho ®Õn hÕt bµi T§N. 5. H¸t lêi ca: Cã thÓ sö dông lèi h¸t ®èi ®¸p, gåm hai nhãm, mçi nhãm sÏ h¸t mét c©u. §æi nhau c¸ch tr×nh bµy ®Õn khi hai nhãm n¾m v÷ng nhiÖm vô cña m×nh. 6. Cñng cè bµi: T§N, h¸t lêi c¶ bµi kÕt hîp gâ nhÞp. KiÓm tra tõng tæ vµ nhãm HS. HS ghÐp lêi HS thùc hiÖn. HS theo dâi vµ nh¾c l¹i. HS luyÖn thanh HS T§N HS ghÐp lêi HS tr×nh bµy 4. DÆn dß:- VÒ nhµ «n l¹i bµi T§N ®Ó h¸t vµ T§N mét c¸ch thuÇn thôc - ChuÈn bÞ bµi míi: §äc tªn nèt bµi T§N sè 3, C¸ch ®¸nh nhÞp 2/4 ntn. T×m hiÓu vÒ nh¹c sÜ V¨n Cao vµ bµi h¸t Lµng t«i. *** Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 6 - 12 - N¨m häc 2014 - 2015 Ngày giảng: 05/10/2012 TËp ®äc nh¹c: T§N sè 3 C¸ch ®¸nh nhÞp 2/4 ¢m nh¹c thêng thøc: Nh¹c sÜ V¨n Cao vµ bµi h¸t Lµng t«i TiÕt:7 I. Môc tiªu: - HS ®äc ®óng nh¹c vµ h¸t ®óng lêi bµi ThËt lµ hay - §äc nh¹c bµi T§N sè 3 kÕt hîp gâ nhÞp 2/4 - Cã thªm hiÓu biÕt vÒ nÒn ©m nh¹c ViÖt Nam qua bµi ©m nh¹c thêng thøc giíi thiÖu vÒ nh¹c sÜ V¨n Cao vµ bµi h¸t Lµng t«i II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: - Nh¹c cô ®µn Organ - §µn, ®äc nh¹c vµ h¸t thuÇn thôc bµi ThËt lµ hay. - H¸t ®óng mét sè ®o¹n trÝch c¸c t¸c phÈm næi tiÕng cña V¨n Cao. - B¨ng nh¹c bµi h¸t Lµng t«i. III. TiÕn tr×nh d¹y häc: 1. æn ®Þnh tæ chøc:. 2. Bµi cò: Em h·y ®äc nh¹c vµ ghÐp lêi bµi T§N sè 2: Mïa xu©n trong rõng. 3.Bài mới: H§ cña GV Néi dung - Ghi b¶ng H§ cña HS I. TËp ®äc nh¹c : ThËt lµ hay 1. T×m hiÓu bµi: GV hái ? Bµi T§N ®îc viÕt ë lo¹i nµo, sd nh÷ng trêng ®é vµ cao ®é g×. GV híng dÉn. - Híng dÉn HS ®äc tªn nèt nh¹c toµn bµi. GV thùc hiÖn. 2. §¸nh mÉu giai ®iÖu toµn bµi. ( 2 lÇn ) GV ®µn 3. §äc gam: C- dur. GV híng dÉn 4. Chia tõng c©u: Bµi nµy ®îc chia lµm bèn c©u. Bèn « nhÞp / c©u. VG ®µn vµ híng 5. §äc tõng c©u: DÞch giäng = -3 dÉn Mçi c©u nh¹c, Gv ®µn 3-4 lÇn cho HS nghe vµ ®äc theo. GV nghe vµ ph¸t hiÖn nh÷ng chç cßn sai. GV híng dÉn hoÆc lµm mÉu ®Ó c¸c em söa l¹i cho ®óng. TËp t¬ng tù cho ®Õn hÕt bµi. GV yªu cÇu 5. H¸t lêi ca: dùa trªn nÒn giai ®iÖu cña tiÕt GV ghi b¶ng Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 6 - 13 - HS ghi bµi HS tr¶ lêi HS ®äc tªn nèt. HS l¾ng nghe. HS ®äc. HS theo dâi vµ ghi nhí. HS ®äc T§N tõng c©u HS h¸t lêi N¨m häc 2014 - 2015 nh¹c, GV cho HS h¸t lêi ca. Gv nghe vµ chØnh söa nh÷ng chç cßn sai. 6. T§N vµ h¸t lêi: L¸y tèc ®é = 114. Nöa HS thùc hiÖn líp ®äc nh¹c, nöa cßn l¹i h¸t lêi sau ®ã ®æi l¹i cho ®Õn khi hai nhãm n¾m v÷ng nhiÖm vô cña m×nh. 7. Cñng cè bµi: C¶ líp cïng T§N råi h¸t lêi. GV ghi b¶ng vµ II. C¸ch ®¸nh nhÞp 2/4: HS ghi bµi vµ híng dÉn thùc hiÖn GV vÏ lªn b¶ng S¬ ®å Thùc tÕ HS vÏ vµo vë 2 2 GV lµm mÉu GV ®äc nh¹c GV ghi b¶ng GV chØ ®Þnh GV hái GV h¸t GV ®iÒu khiÓn 1 1 Tay tr¸i ®¸nh nhÞp ®èi xøng víi tay ph¶i TËp ®¸nh nhÞp 2/4, Gv ®ªm ph¸ch 1-2, 1-2... Võa ®äc nh¹c bµi thËt lµ hay võa kÕt hîp ®¸nh nhÞp 2/4. LuyÖn tËp ®¸nh nhÞp víi bµi T§N sè 3 III.¢NTT: Nh¹c sÜ V¨n Cao vµ bµi h¸t Lµng t«i §äc tõng phÇn cña muc nµy KÓ tªn nh÷ng bµi h¸t næi tiÕng cña V¨n Cao Giíi thiÖu ®o¹n trÝch bµi Suèi M¬, Ngµy mïa vµ bµi Trêng ca s«ng L« cña nh¹c sÜ V¨n Cao. Nghe b¨ng bµi h¸t Lµng t«i kho¶ng 1-2 lÇn. HS theo dâi HS ®¸nh nhÞp HS ghi bµi HS ®äc HS tr¶ lêi HS nghe HS nghe vµ cã thÓ h¸t theo 4. DÆn dß: - VÒ nhµ «n l¹i bµi T§N ®Ó ®äc mét cach tr«i ch¶y h¬n. - LuyÖn tËp c¸ch ®¸nh nhÞp 2/4 - Häc thuéc phÇn giíi thiÖu vÒ nh¹c sÜ V¨n Cao vµ bµi h¸t Lµng t«i. *** TCM kÝ duyÖt : 01 /10/2012 TrÇn §×nh Hng Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 6 - 14 - N¨m häc 2014 - 2015 TiÕt:8 I. Môc tiªu: ¤n tËp Ngày giảng: 09 /10/2012 - ¤n tËp, tæng hîp l¹i nh÷ng kiÕn thøc ®· häc II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: - Nh¹c cô quen dïng - §µn vµ h¸t thuÇn thôc c¸c bµi h¸t ®· häc - §¸nh ®µn, ®äc nh¹c thuÇn thôc ba bµi T§N ®· häc. III. TiÕn tr×nh d¹y häc: 1. æn ®Þnh tæ chøc: 2. ¤n tËp: 3 Bµi míi: ( Lßng ghÐp ) H§ cña GV Néi dung - Ghi b¶ng 1. ¤n bµi h¸t: - TiÕng chu«ng vµ ngän cê - Vui bíc trªn ®êng xa GV b¾t nhÞp Mçi bµi cho c¶ líp h¸t 1-2 lÇn sau ®ã chØ ®Þnh 1-2 HS h¸t l¹i. GV ph¸t hiÖn chç sai vµ híng dÉn HS söa l¹i. GV híng dÉn 2. ¤n T§N: - T§N sè 1: BiÕt nãi g× víi mÑ ®©y - T§N sè 2: Mïa xu©n trong rõng - T§N sè 3: ThËt lµ hay GV ®¸nh ®µn vµ Cho HS ®äc nh¹c, h¸t lêi mçi bµi 1-2 lÇn, híng dÉn GV ph¸t hiÖn chç sai, lµm mÉu cho HS söa l¹i. 3. ¤n nh¹c lÝ: BT chÐp nh¹c KÎ hai khu«ng nh¹c vµo vë, nghe ®äc vµ tËp viÕt ®o¹n nh¹c sau: Gv ®äc tªn nèt Gv ®äc 8 « nhÞp ®Çu cña bµi H«-la-hª H«-lah« ®Ó HS tËp viÕt nh¹c. (HS kh«ng ®îc xem s¸ch) GV ghi b¶ng H§ cña HS HS ghi bµi HS h¸t HS thùc hiÖn HS ®äc nh¹c HS ghi bµi KiÓm tra mét sè bµi cña HS vµ ghi ®iÓm. 3. DÆn dß - VÒ nhµ «n l¹i c¸c bµi tËp ®äc nh¹c vµ c¸c bµi h¸t cho tèt ®Ó tiÕt sau kiÓm tra ®îc tèt h¬n. *** TCM kÝ duyÖt: 08 /10/2012 Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 6 - 15 - Ngày giảng: 16 /10/2012 N¨m häc 2014 - 2015 TiÕt:9 I. Môc tiªu: KiÓm tra mét tiÕt (Thùc hµnh) - KiÓm tra møc ®é n¾m v÷ng kiÕn thøc cña häc sinh vÒ häc h¸t, tËp ®äc nh¹c vµ mét sè kÜ n¨ng vÒ ®äc tËp ®äc nh¹c, vç ph¸ch nhÞp, gâ tiÕt tÊu; tr×nh bµy bµi h¸t cã s¾c th¸i vµ biÕt biÓu diÔn víi mét sè ®éng t¸c ®¬n gi¶n. II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: - §Ò kiÓm tra, ®¸p ¸n vµ biÓu ®iÓm chÊm. III. §Ò vµ ®¸p ¸n ( HS bèc th¨m ®Ò thi vµ thi theo nhãm tõ 2-3 em) 1. §Ò thi: §Ò 1: Tr×nh bµy bµi h¸t: tiÕng chu«ng vµ ngän cê ( Ph¹m Tuyªn ) §Ò 2: §äc nh¹c vµ ghÐp lêi bµi T§N sè 2: Mïa xu©n trong rõng. §Ò 3: Tr×nh bµi bµi h¸t : Vui bíc trªn ®êng xa ( D©n ca Nam Bé ) §Ò 4: §äc nh¹c vµ ghÐp lêi bµi T§N sè 3: ThËt lµ hay ( Hoµng L©n ) 2. §¸p ¸n vµ biÓu ®iÓm : *) §èi víi ®Ò h¸t: Yªu cÇu: - H¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca bµi h¸t ( 4 ®iÓm ) - ThÓ hiÖn ®îc tÝnh chÊt cña bµi h¸t ( 2 ®iÓm ) - ThÓ hiÖn tù tin, kÕt hîp mét sè ®éng t¸c vËn ®éng t¹i chæ ( 2 ®iÓm ) - Ph¸t biÓu néi dung cña bµi h¸t nµy ( 2 ®iÓm ) *) §èi víi ®Ò T§N: Yªu cÇu: - §äc nh¹c chÝnh x¸c, gâ ph¸ch nhÞp ®óng ( 4 ®iÓm ) - ThÓ hiÖn tù tin, ®äc to, râ rµng ( 2 ®iÓm ) - ThÓ hiÖn ®îc tÝnh chÊt cña bµi T§N ( 2 ®iÓm ) - Nªu ®îc c¸c ®Æc ®iÓm cña bµi T§N ( 2 ®iÓm ) Xếp loại: §¹t yªu cÇu: tõ 5 ®iÓm trë lªn. Cha ®¹t: díi 5 ®iÓm. IV. NhËn xÐt, dÆn dß: - NhËn xÐt tinh thÇn, th¸i ®é vµ møc ®é n¾m v÷ng kiÕn thøc cña HS. - DÆn dß: Xem tríc néi dung tiÕt 10 - Häc h¸t : Hµnh khóc tíi trêng vµ nh÷ng kÝ hiÖu thêng gÆp trong b¶n nh¹c. *** TCM kÝ duyÖt: 15 /10/2012 TrÇn §×nh Hng Ngày giảng: 23 /10/2012 Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 6 - 16 - N¨m häc 2014 - 2015 TiÕt:10 Häc h¸t : Hµnh khóc tíi trêng I. Môc tiªu: - HS h¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca bµi Hµnh khóc tíi trêng - HS biÕt tr×nh bµy bµi ë møc ®é hoµn chØnh vµ biÕt tr×nh bµy bµi h¸t qua mét sè h×nh thøc h¸t song ca, tèp ca... - HS ®îc luyÖn tËp c¸ch h¸t ®uæi II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: - Nh¹c cô quen dïng: ®µn Organ, ®Üa nh¹c, ®µi ®Üa. - §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi Hµnh khóc tíi trêng - H¸t v÷ng bÌ ®uæi. III. TiÕn tr×nh d¹y häc: 1. æn ®Þnh tæ chøc 2. Bµi míi H§ cña GV GV thuyÕt tr×nh GV chØ ®Þnh GV thùc hiÖn GV hái GV ®µn GV híng dÉn GV híng dÉn Néi dung - Ghi b¶ng H§ cña HS 1. Giíi thiÖu vÒ bµi h¸t: §©y lµ bµi d©n ca Ph¸p, tªn nguyªn b¶n lµ Ngêi kÐo chu«ng. Riªng lêi ViÖt ®· cã hai lêi kh¸c nhau, mét bµi lµ §µn gµ con vµ mét bµi lµ Hµnh khóc tíi trêng. §äc thªm lêi giíi thiÖu trong SGK 2. GV cho HS nghe bµi h¸t qua b¨ng hoÆc GV tù tr×nh bµy 3. Chia , ®o¹n, chia c©u: Bµi h¸t nµy chia lµm s¸u c©u. ? Nh÷ng c©u nµo gièng nhau? ( c©u 5 vµ c©u 6 ). 4. LuyÖn thanh: 1-2 phót 5. TËp tõng c©u: DÞch giäng = -3. Mçi c©u h¸t GV ®µn 2 - 3 lÇn cho HS nghe, sau ®ã ®µn 2 - 3 lÇn ®Ó HS h¸t hoµ cïng víi tiÕng ®µn. GV nghe vµ ph¸t hiÖn nh÷ng chç cßn sai. GV híng dÉn, lµm mÉu vµ yªu cÇu c¸c em söa l¹i cho ®óng. TËp nh vËy cho ®Õn hÕt bµi. TËp theo kiÓu mãc xÝch truyÒn thèng, nèi c¸c c©u l¹i víi nhau thµnh bµi hoµn chØnh. Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 6 - 17 - HS nghe HS ®äc HS nghe HS tr¶ lêi LuyÖn thanh HS thùc hiÖn HS thùc hiÖn N¨m häc 2014 - 2015 GV yªu cÇu GV chØ ®Þnh 6. H¸t ®Çy ®ñ c¶ bµi: GV cho Hs h¸t ®Çy ®ñ HS thùc hiÖn c¶ bµi kho¶ng hai lÇn. GV nghe, ph¸t hiÖn chç sai vµ y©u cÇu c¸c em söa l¹i hoc ®óng. 7. Tr×nh bµy bµi ë møc ®é hoµn chØnh. LÊy tèc ®é = 112, tËp sö dông lèi h¸t ®uæi trong bµi nµy: cha nªn ®Ó HS h¸t ®uæi cïng nhau v× c¸c em míi tËp, cha v÷ng bÌ mµ GV h¸t ®uæi víi HS. Nöa líp h¸t tríc, GV h¸t ®uæi vµo sau mét c©u, h¸t nh thÕ c¶ bµi hai lÇn. 8. Cñng cè bµi: Yªu cÇu nöa líp, tõng tæ HS tr×nh bµy. hoÆc tõng bµn tr×nh bµy l¹i bµi h¸t 3. DÆn dß: - VÒ nhµ «n l¹i bµi h¸t ®Ó h¸t mét c¸ch thuÇn thôc. - H¸t ®óng, thuéc giai ®iÖu vµ lêi ca, luyÖn tËp mét sè ®éng t¸c biÓu diÔn t¹i chç. *** TCM kÝ duyÖt: 22/10/2012 TrÇn §×nh Hng Ngày giảng: 30 /10/2012 Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 6 - 18 - N¨m häc 2014 - 2015 TËp ®äc nh¹c: T§N sè 4 ¢m nh¹c thêng thøc: Nh¹c sÜ Lu H÷u Phíc vµ bµi h¸t Lªn ®µng TiÕt:11 I. Môc tiªu: - HS ®äc ®óng nh¹c bµi T§N sè 4 - Cã nh÷ng hiÓu biÕt vÒ nh¹c sÜ Lu H÷u Phíc vµ nh÷ng ®ãng gãp cña «ng trong nÒn ©m nh¹c ViÖt Nam. II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: - Nh¹c cô: ®µn Organ - §¸nh ®µn, ®äc nh¹c thuÇn thôc bµi T§N sè 4 - T×m hiÓu vÒ cuéc ®êi, sù nghiÖp vµ nh÷ng trÝch ®oan t¸c phÈm quen thuéc vµ næi tiÕng cña nh¹c sÜ Lu H÷u Phíc ®Ó minh ho¹. III. TiÕn tr×nh d¹y häc: 1. æn ®Þnh tæ chøc: 2. Bµi cò: ? Tr×nh bµy bµi h¸t: Hµnh khóc tíi trêng 3. Bµi míi: H§ cña GV Néi dung - Ghi b¶ng H§ cña HS GV ghi b¶ng HS ghi bµi I. TËp ®äc nh¹c: T§N sè 4 GV híng dÉn 1. Chia tõng c©u: bµi nµy gåm hai c©u, mçi HS nh¾c l¹i. c©u cã bèn «n nhÞp. GV chØ ®Þnh 2. TËp ®äc tªn nèt nh¹c. 2 HS ®äc HS thùc hiÖnGV 3. Đäc gam :§ô trëng LuyÖn gam ®µn 4. Nghe mẫu giai điệu: 2 lần HS lắng nghe GV đàn GV ®äc lêi5. HS chÐp lêi §äc tõng c©u: DÞch giäng = -2 6. H¸t lêi ca: Cho HS ghÐp lêi ca; “ Nµo cïng nhau cÇm tay ta vui móa vµ ta h¸t mu«n c©u ca, chan cha t×nh mến th¬ng chóng Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 6 - 19 - N¨m häc 2014 - 2015 m×nh s¸t vai víi lßng thiÕt tha”. §äc nh¹c vµ h¸t lêi ca ®ã. Mçi c©u nh¹c GV ®µn 2-3 lÇn cho HS ®äc theo. Mçi c©u cho HS ®äc 3-4 lÇn råi ghÐp l¹i thµnh bµi hoµn chØnh. GV nghe HS ®äc, ph¸t hiÖn chç sai, GV híng dÉn hoÆc lµm mÉu ®Ó c¸c em, söa l¹i cho ®óng. GV híng dÉn GV ®µn vµ híng 7. T§N vµ h¸t lêi: LÊy tèc ®é = 110. Nöa dÉn líp ®äc nh¹c, nöa cßn l¹i h¸t lêi sau ®ã ®æi l¹i phÇn tr×nh bµy ®Ó c¸c em ®Òu n¾m v÷ng ®îc nhiÖm vô cña toµn bµi. 8. Cñng cè bµi: c¶ líp T§N vµ h¸t lêi c¶ bµi thªm 1-2 lÇn n÷a. GV ghi b¶ng II. ¢m nh¹c thêng thøc: Nh¹c sÜ Lu H÷u Phíc vµ bµi h¸t Lªn ®µng GV chØ ®Þnh Giíi thiÖu vÒ cuéc ®êi vµ sù nghiÖp ©m nh¹c cña nh¹c sÜ Lu H÷u Phíc. GV h¸t Giãi thiÖu mét sè trÝch ®o¹n trong c¸c t¸c phÈm næi tiÕng cu¶ «ng nh: Reo vang b×nh minh, ThiÕu nhi thÕ giíi liªn hoan. GV ®iÒu khiÓn Cho HS nghe bµi h¸t Lªn ®µng kho¶ng 2 lÇn. GV vµ HS cã thÓ cïng h¸t theo HS thùc hiÖn HS ghi bµi HS nghe HS nghe HS nghe vµ cã thÓ h¸t theo 4. DÆn dß: - VÒ nhµ «n l¹i bµi h¸t vµ bµi T§N ®Ó h¸t vµ T§N mét c¸ch thuÇn thôc. - N¾m v÷ng mét sè nÐt vÒ nh¹c sÜ Lu H÷u Phíc Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 6 N¨m häc 2014 - 2015 - 20 -
- Xem thêm -