Tài liệu Giáo án âm nhạc lớp 6 trọn bộ_cktkn_bộ 13

  • Số trang: 59 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 44 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Baøi1: - tieát: 01 Tuaàn daïy: 01 Ngày dạy:20/08/2013 GIÔÙI THIEÄU MOÂN HOÏC AÂM NHAÏC ÔÛ TRÖÔØNG THCS HOÏC HAÙT QUOÁC CA TAÄP HAÙT QUOÁC CA 1.MUÏC TIEÂU: 1.1. Kieán thöùc: - HS bieát: + HĐ 1: - HS bieát teân taùc giaû cuûa baøi Quoác ca.+ HĐ 2: - HS bieát ñöôïc noäi dung cuûa moân aâm nhaïc ôû tröôøng THCS. - HS hiểu: + HĐ 1: Hoïc sinh coù nhöõng hieåu bieát sô löôïc veà ngheä thuaät aâm nhaïc. + HĐ 2:- HS haùt thuoäc baøi Quoác ca. 1.2. Kyõ naêng: - HS thöïc hieän ñöôc : - Oân taäp laïi baøi Quoác ca, haùt ñuùng nhòp, cao ñoä. - HS thöïc hieän thaønh thaïo: - HS hát đúng giai điệu bài hát. 1.3. Thaùi ñoä: - Thoùi quen:- Xaùc ñònh nhieäm vuï hoïc taäp moân aâm nhaïc ñoái vôùi hoïc sinh. - Tính caùch:Yêu quý môn Âm nhạc. 2.NỘI DUNG BÀI HỌC - HS haùt ñuùng lôøi vaø giai ñieäu baøi haùt. - Giuùp HS hieåu roõ nhieäm vuï hoïc taäp vaø bieát ñöôïc caùc phaân moân cuûa boä moân aâm nhaïc ôû tröôøng THCS. 3.CHUAÅN BÒ: 3.1. Giaùo vieân: - Maùy haùt ñóa, CD aâm nhaïc lôùp 6. - Baûng phuï baøi haùt Quoác Ca. 3.1. Hoïc sinh: - Saùch giaùo khoa - Duïng cuï hoïc taäp boä moân 4.TOÅ CHÖÙC CAÙC HOAÏT ÑOÄNG HOÏC TAÄP: 4.1. OÅn ñònh toå chức vaø kieåm dieän - Kieåm tra só soá. + Lôùp 6A1: ......................................................................................................... + Lôùp 6A2: ......................................................................................................... + Lôùp 6A3: ........................................................................................................ + Lôùp 6A4: ......................................................................................................... + Lôùp 6A5: ......................................................................................................... + Lôùp 6A6: ........................................................................................................ 4.2. Kieåm tra mieäng: Giaùo vieân: Nguyeãn Thị Thúy Nga 1 - Kieåm tra saùch vôû, duïng cuï hoïc taäp cuûa hoïc sinh. 4.3.Tieán trình baøi hoïc : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV VAØ HS * Hoïat ñoäng 1: Vaøo baøi (10p) “Sô löôïc veà ngheä thuaät aâm nhaïc” - GV cho hocï sinh nghe moät soá baøi haùt, baûn nhaïc ñeå minh hoïa veà ngheä thuaät aâm nhaïc (nhö saùch giaùo khoa). - GV ñaët caâu hoûi höôùng HS vaøo baøi: + Aâm nhaïc laø gì? + HS thöïc hieän. + GV nghe vaø giaûi thích laïi cho HS hieåu. + HS ghi baøi. + Taùc duïng cuûa aâm nhaïc? + HS thöïc hieän. + GV nghe vaø giaûi thích laïi cho HS hieåu. + HS ghi baøi. + Muoán nghe vaø hieåu ñöôïc aâm nhaïc ta caàn phaûi nhö theá naøo? + HS traû lôøi. +GV nhaän xeùt.HS ghi baøi. * Hoïat ñoäng 2: Giôùi thieäu moân hoïc aâm nhaïc ôû tröôøng trung hoïc cô sôû.(5p) - GV giôùi thieäu veà moân hoïc. - HS laéng nghe. - GV cho HS ghibaøi. NOÄI DUNG BAØI HOÏC 1/ Sô löôïc veà ngheä thuaät aâm nhaïc: - Aâm nhaïc laø gì? Aâm nhaïc laø ngheä thuaät cuûa aâm thanh, coù tính truyeàn caûm tröïc tieáp, goàm aâm thanh cuûa gioïng haùt vaø aâm thanh cuûa caùc loïai nhaïc cuï. - Taùc duïng cuûa aâm nhaïc: Aâm nhaïc coù tính haáp daãn, tính taäp hôïp, tính coå vuõ ñoäng vieân, tính lieân töôûng, söï hoøa nhaäp coäng ñoàng vaø phaùt huy oùc töôûng töôïng, saùng taïo. - Muoán nghe vaø hieåu ñöôïc aâm nhaïc ta caàn phaûi hoïc taäp vaø tieáp xuùc thöôøng xuyeân vôùi loïai hình vôùi loïai hình ngheä thuaät naøy. 2/ Giôùi thieäu moân hoïc aâm nhaïc ôû tröôøng trung hoïc cô sôû: Moân hoïc aâm nhaïc ôû tröôøng trung hoïc cô sôû goàm coù 3 phaân moân: Hoïc haùt, Nhaïc lí vaø taäp ñoïc nhaïc vaø Aâm nhaïc thöôøng thöùc 3/ Taäp haùt Quoác Ca * Hoïat ñoäng 3: Taäp haùt Quoác Ca(20p) - Cho hoïc sinh nghe laïi baøi haùt Quoác ca qua maùt ñóa. - Höôùng daãn caùc em haùt ñuùng, löu yù söûa sai veà nhòp, cao ñoä… 4.4/Tổng kết: - Caâu 1: Aâm nhaïc laø gì? Ñaùp aùn: Aâm nhaïc laø ngheä thuaät cuûa aâm thanh, coù tính truyeàn caûm tröïc tieáp, goàm aâm thanh cuûa gioïng haùt vaø aâm thanh cuûa caùc loïai nhaïc cuï. - Caâu 2: ÔÛ tröôøng THCS moân aâm nhaïc coù bao nhieâu phaân moân? Haõy keå ra? Ñaùp aùn: Moân aâm nhaïc ôû tröôøng THCS coù 3 phaân moân: Hoïc haùt, Nhaïc lí vaø taäp ñoïc nhaïc, Aâm nhaïc thöôøng thöùc 4.5. Höôùng daãn hoïc tập: - Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát hoïc naøy: Haùt ñuùng vaø thuoäc lôøi baøi Quoác ca. - Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát hoïc tieáp theo: Ñoïc lôøi, tìm hieåu baøi Tieáng chuoâng vaø ngoïn cô.ø 5/PHỤ LỤC: Giaùo vieân: Nguyeãn Thị Thúy Nga 2 . ................................................................................................................................................. . ............................................................................................................................................. . ............................................................................................................................................. Baøi:1 - tieát: 02 Tuaàn daïy: 02 Ngày dạy:26/08/2013 Hoïc haùt baøi: TIEÁNG CHUOÂNG VAØ NGOÏN CÔØ. Baøi ñoïc theâm: AÂM NHAÏC ÔÛ QUANH TA. Giaùo vieân: Nguyeãn Thị Thúy Nga 3 1.MUÏC TIEÂU: 1.1.Kieán thöùc: - HS bieát: + HĐ 1,2:- HS bieát taùc giaû cuûa baøi haùt Tieáng chuoâng vaø ngoïn côø laø nhaïc só Phaïm Tuyeân vaø keå teân moät vaøi baøi haùt tieâu bieåu cuûa oâng vieát cho thieáu nhi. - HS hiểu: + HĐ 1,2: - HS haùt ñuùng giai ñieäu, lôøi ca cuûa baøi haùt. Bieát haùt keát hôïp goõ ñeäm theo phaùch, theo nhòp, theo tieát taáu lôøi ca. 1.2.Kó naêng: - HS thöïc hieän ñöôc : - HS taäp trình baøy baøi Tieáng chuoâng vaø ngoïn côø qua caùch haùt lónh xöôùng vaø haùt ñoái ñaùp. HS taäp theå hieän baøi haùt tröôùc ñaùm ñoâng. - HS thöïc hieän thaønh thaïo: - Taäp cho hoïc sinh haùt vaø voã tay theo nhòp cuûa baøi haùt. 1.2.Thaùi ñoä: - Thoùi quen : - Coù yù thöùc, coá gaéng hoïc haønh vöôn tôùi nhöõng öôùc mô töôi ñeïp. - Tính caùch: - Qua noäi dung baøi haùt giuùp caùc em theâm yeâu hoøa bình vaø tình thaân aùi, ñoøan keát. 2.NỘI DUNG BÀI HỌC - HS taäp haùt ñuùng giai ñieäu, lôøi ca baøi haùt. 3.CHUAÅN BÒ: 3.1 Giaùo vieân: - Maùy ñóa, ñóa CD baøi haùt. - Baûng phuï baøi haùt. - GV taäp ñaøn vaø haùt thuaàn thuïc baøi haùt Tieáng chuoâng vaø ngoïn côø. 3.2.Hoïc sinh: - Tìm hieåu noäi dung, caùc kí hieäu aâm nhaïc trong baøi Tieáng chuoâng vaø ngoïn côø. - SGK aâm nhaïc 6. - Duïng cuï hoïc taäp boä moân. 4.TOÅ CHÖÙC CAÙC HOAÏT ÑOÄNG HOÏC TAÄP: 4.1. OÅn ñònh toå chöùc vaø kieåm dieän: - OÅn ñònh lôùp. - Kieåm tra só soá HS. + Lôùp 6A1: ......................................................................................................... + Lôùp 6A2: ......................................................................................................... + Lôùp 6A3: ........................................................................................................ + Lôùp 6A4: ......................................................................................................... + Lôùp 6A5: ......................................................................................................... + Lôùp 6A6: ........................................................................................................ 4.2. Kieåm tra mieäng: - Caâu 1: Aâm nhaïc laø gì? Ñaùp aùn: Aâm nhaïc laø ngheä thuaät cuûa aâm thanh, coù tính truyeàn caûm tröïc tieáp, goàm aâm thanh cuûa gioïng haùt vaø aâm thanh cuûa caùc loaïi nhaïc cuï. Giaùo vieân: Nguyeãn Thị Thúy Nga 4 - Caâu 2: Haõy haùt baøi Quoác Ca. 4.3.Tieán trình baøi hoïc: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV VAØ HS * Hoaït ñoäng 1: Vaøo baøi(1OP) - GV ghi ñaàu baøi. - HS ghi baøi vaøo vôû. - GV treo baûng phuï: giôùi thieäu baøi haùt. - GV giôùi thieäu ñoâi neùt veà taùc giaû. - HS laéng nghe. NOÄI DUNG BAØI HOÏC 1/ Hoïc haùt baøi: “Tieáng chuoâng vaø ngoïn côø” Nhaïc vaø lôøi: Phaïm Tuyeân. * Giôùi thieäu ñoâi neùt veà nhaïc só Phaïm Tuyeân: Nhaïc só Phaïm Tuyeân sinh naêm 1930. OÂng laø taùc giaû cuûa moät soá ca khuùc tieâu bieåu nhö: Nhö coù Baùc trong ngaøy ñaïi thaéng, Caùnh eùn tuoåi thô, Chieác ñeøn oâng sao, Tieán leân ñoaøn vieân... * Nhaän xeùt: - Gv thuyeát trình höôùng daãn HS tìm hieåu baøi: - Gioïng Reâ thö ù Reâ tröôûng. + Baøi haùt ñöôïc vieát ôû gioïng gì? + Nhòp cuûa baøi haùt? Em haõy cho bieát soá chæ nhòp 2/4 - Nhòp 2/4, moãi oâ nhòp coù 2 phaùch, giaù cho bieát gì? trò moãi phaùch baèng moät neùt ñen. Phaùch 1 maïnh, phaùch 2 nheï. + Nhöõng kí hieäu aâm nhaïc naøo ñöôïc söû duïng trong - Daáu luyeán, daáu noái, daáu nhaéc laïi, baøi haùt? khung thay ñoåi... - HS laàn löôït traû lôøi caùc caâu hoûi cuûa GV keát hôïp ghi baøi vaøo vôû. - Gv hoûi: Phaùch maïnh ñaàu tieân rôi vaøo chöõ naøo? - Phaùch maïnh ñaàu tieân rôi vaøo Chöõ “OÂng” - Gv hoûi: Baøi haùt coù theå chia thanh maáy caâu? (Goàm 7 caâu) + Coù söï chuyeån gioïng giöõa ñoïan a vaø b Ñoan a: “Töø ñaàu ................ cuûa ta”. Ñoaïn b: “Boong binh ................ hoøa bình. Ñoaïn a’: “ Theá giôùi ....................nieàm tin”. - Goïi 2 hoïc sinh ñoïc lôøi baøi haùt coù löu yù theå hieän daáu quay laïi vaø nhaéc laïi. * Hoaït ñoäng 2: Daïy hát (20P) 2/ Hoïc haùt: - Cho HS luyeän thanh khôûi ñoäng gioïng Cho hoïc sinh - Luyeän thanh ñoïc gam Mi thöù 2 – 3 laàn. - Cho hoïc sinh nghe baøi haùt qua maùy ñóa. - Cho hoïc sinh nghe baøi haùt maãu. - HS chuù yù laéng nghe vaø caûm nhaän baøi haùt. - Daïy haùt: - Taäp haùt töøng caâu + Moãi caâu nhaïc giaùo vieân haùt maãu 3-4 laàn vaø ñeám phaùch cho hoïc sinh haùt theo. + HS thöïc hieän theo yeâu caàu cuûa GV. - GV nhaän xeùt, söûa sai (neáu coù).GV chuù yù nhöõng choã nghòch phaùch, chuù yù nhöõng choã haùt luyeán, chuù yù ngaân Giaùo vieân: Nguyeãn Thị Thúy Nga 5 nghæ ñuû phaùch, ñoä ngaân cuûa oâ nhòp cuoái baøi vaø caùch phaùt aâm khi haùt. - Taäp heát theo loái moùc xích ñeán heát baøi. - GV höôùng daãn HS goõ phaùch baøi haùt. - GV chia lôùp thaønh 2 daõy laàn löôït thöïc hieän baøi haùt. - GV nghe vaø löu yù söûa sai cho HS. - Goïi nhoùm HS haùt baøi haùt( 3-4 nhoùm). - GV goïi HS nhaän xeùt. - Goïi caù nhaân theå hieän baøi haùt.(Yeâu caàu caùc em theå hieän ñuùng saéc thaùi baøi haùt). - Löu yù cho hoïc sinh theå hieän ñuùng luyeán 2 -3 noát - Haùt caû baøi vôùi nhaïc. - GV goïi moät vaøi HS trình baøy laïi baøi haùt. * Hoaït ñoäng 2: Baøi ñoïc theâm Aâm nhaïc ôû quanh ta(5p) 3/ Baøi ñoïc theâm: “AÂm nhaïc ôû quanh - Goïi 1-2 hoïc sinh ñoïc noäi dung sgk trang 8 ta” - GV ñoïc laïi vaø giaûi thích caùc thuaät ngöõ cho hs. 4.4/Tổng kết: - Caâu 1: Chia lôùp thaønh 2 daõy luyeän taäp haùt ñoái ñaùp. - Caâu 2: Haùt laïi hoaøn chænh baøi haùt keát hôïp voã tay theo phaùch. 4.5.Höôùng daãn hoïc sinh töï hoïc: - Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát hoïc naøy: + Hoïc thuoäc lôøi baøi haùt Tieáng chuoâng vaø ngoïn côø. + Trình baøy baøi haùt keát hôïp goõ ñeäm. - Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát hoïc tieáp theo: + Vieát baøi TÑN soá 1, tìm hieåu caùc kí hieäu aâm nhaïc trong baøi. 5/PHỤ LỤC: . ................................................................................................................................................. . ............................................................................................................................................. . ............................................................................................................................................. . ............................................................................................................................................. . ............................................................................................................................................. Baøi:1 – tiet: 03 Tuaàn daïy: 03 Ngày dạy:03/09/2013 OÂn taäp baøi haùt: TIEÁNG CHUOÂNG VAØ NGOÏN CÔØ. Nhaïc lí: - NHÖÕNG THUOÄC TÍNH CUÛA AÂM THANH. - CAÙC KÍ HIEÄU AÂM NHAÏC. 1.MUÏC TIEÂU: 1.1.Kieán thöùc: - HS bieát: Giaùo vieân: Nguyeãn Thị Thúy Nga 6 + HĐ 1:- HS haùt thuoäc baøi Tieáng chuoâng vaø ngoïn côø vaø theå hieän ñöôïc saéc thaùi, tình caûm khaùc nhau ôû hai ñoaïn a vaø b cuûa baøi haùt. + HĐ 2: - HS bieát ñöôïc nhöõng thuoäc tính cuûa aâm thanh, caùc kí hieäu ghi cao ñoä trong aâm nhaïc. - HS hiểu: + HĐ 1,2: - HS haùt ñuùng giai ñieäu, lôøi ca cuûa baøi haùt. 1.2.Kó naêng: - HS thöïc hieän ñöôc : - Hoïc sinh theå hieän ñöôïc saéc thaùi tình caûm khaùc nhau giöõa 2 ñoïan a vaø b cuûa baøi haùt. - HS thöïc hieän thaønh thaïo: HS hát đúng giai điệu bài hát. Reøn cho hoïc sinh haùt theo nhòp 2/4, bieát theå hieän moät vaøi ñoäng taùc phuï hoaï. 1.3.Thaùi ñoä: - Thoùi quen:- Giaùo duïc caùc em yeâu hoøa bình vaø tình thaân aùi, ñoøan keát treân traùi ñaát. - Tính caùch: -Coù yù thöùc hoïc taäp toát hôn. 2.NỘI DUNG BÀI HỌC - HS haùt ñuùng lôøi vaø giai ñieäu baøi haùt. - HS bieát ñöôïc nhöõng thuoäc tính cuûa aâm thanh, caùc kí hieäu ghi cao ñoä trong aâm nhaïc. 3. CHUAÅN BÒ: 3.1. Giaùo vieân: - Ñaøn Organ, maùy ñóa CD lôùp 6. - SGK aâm nhaïc lôùp 6. - Baûng phuï caùc kí hieäu aâm nhaïc. 3.2. Hoïc sinh: - Hoïc thuoäc lôøi baøi haùt Tieáng chuoâng vaø ngoïn côø. - Ñoïc tröôùc noäi dung nhaïc lí. 4.TOÅ CHÖÙC CAÙC HOAÏT ÑOÄNG HOÏC TAÄP: 4.1. OÅn ñònh toå chöùc vaø kieåm dieän: - Kieåm tra só soá. + Lôùp 6A1: ......................................................................................................... + Lôùp 6A2: ......................................................................................................... + Lôùp 6A3: ........................................................................................................ + Lôùp 6A4: ........................................................................................................ + Lôùp 6A5: ......................................................................................................... + Lôùp 6A6: ......................................................................................................... - OÅn ñònh toå chöùc. 4.2 .Kieåm tra mieäng: Loàng gheùp vaøo noäi dung I sau khi oân taäp. 4.3. Baøi môùi: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV VAØ HS NOÄI DUNG BAØI HOÏC * Hoaït ñoâng 1: Vaøo baøi(20P) 1/ OÂn taäp baøi haùt: OÂn taäp baøi haùt: “Tieáng chuoâng vaø ngoïn “Tieáng chuoâng vaø ngoïn côø” côø” Nhaïc vaø lôøi: Phaïm Tuyeân Nhaïc vaø lôøi: Phaïm Tuyeân Giaùo vieân: Nguyeãn Thị Thúy Nga 7 - Gv ghi baûng, Hs ghi baøi - GV thuyeát trình giôùi thieäu baøi. ÔÛ tieát tröôùc, chuùng ta ñaõ ñöôïc hoïc haùt baøi Tieáng chuoâng vaø ngoïn côø. Hoâm nay, chuùng ta seõ oân laïi vaø cuøng tìm hieåu saâu hôn veà baøi haùt. Vaø tìm hieåu theâm veà nhöõng thuoäc tình cuûa aâm thanh – caùc kí hieäu cuûa aâm nhaïc. - Gv hoûi: Em haõy cho bieát noäi dung cuûa baøi haùt Tieáng chuoâng vaø ngoïn côø? + Hs traû lôøi: - Gv hoûi: Cho bieát saéc thaùi caàn theå hieän khi haùt? + Hs traû lôøi: - GV höôùng daãn HS oân haùt: + Luyeän thanh + Caû lôùp haùt laïi baøi haùt: Tieáng chuoâng vaø ngoïn côø + GV nhaän xeùt, höôùng daãn HS söûa sai baèng caùch haùt laïi giai ñieäu baøi haùt. - Gv höôùng daãn hs minh hoaï moät vaøi ñoäng taùc cho baøi haùt. - Gv kieám tra, hs thöïc hieän kieåm tra theo nhoùm. - Gv nhaän xeùt cho ñieåm. * Hoaït ñoäng 2: Nhaïc lí(15P) * Nhöõng thuoäc tính cuûa aâm thanh -GV thuyeát trình cho HS hieåu veà caùc thuoäc tính cuûa aâm nhaïc. - HS chuù yù laéng nghe. - GV cho HS ghi baøi vaøo vôû. - HS thöïc hieän. 2/ Nhaïc lí: *Nhöõng thuoäc tính cuûa aâm thanh: Ngöôøi ta chia aâm thanh laøm 2 loïai: + Loaïi thöù nhaát khoâng coù cao ñoä laø aâm thanh cuûa tieáng ñoäng (laù rôi, tieáng gioù, tieáng keït cuûa, tieáng ñaù laên…) + Loaïi thöù 2: AT coù 4 thuoäc tính roõ reät: @ Cao ñoä: Ñoä cao thaáp @ Tröôøng ñoä: Ñoä daøi ngaén @ Cöôøng ñoä: Ñoä maïnh nheï @ AÂm saéc: Saéc thaùi khaùc nhau cuûa aâm thanh * Caùc kí hieäu aâm nhaïc: * Caùc kí hieäu aâm nhaïc: - GV giôùi thieäu ñoâi neùt veà caùc kí hieäu ñöôïc söû duïng - Caùc kí hieäu ghi cao ñoä: Ñoâ, reâ, mi, pha, son, la, si. trong aâm nhaïc. - Khuoâng nhaïc: coù 5 doøng 4 khe - HS laéng nghe. - Khoùa: Laø kí hieäu ñeå xaùc ñònh teân - GV cho HS ghi baøi vaøo vôû. noát nhaïc treân khuoâng, coù 3 loïai khoùa - HS thöïc hieän. nhaïc laø + Khoùa son + Khoùa pha Giaùo vieân: Nguyeãn Thị Thúy Nga 8 + Khoa ñoâ Thoâng duïng nhaát laù khoùa son töø ñaây chuùng ta coù theå tìm ñöôïc vò trí cuûa caùc noát nhaïc theo thöù töï ñi leân hoaëc ñi xuoáng. 4.4/Tổng kết: - Caâu 1: Haùt keát hôïp voã tay theo phaùch baøi haùt Tieáng chuoâng vaø ngoïn côø. - Caâu 2: Neâu caùc kí hieäu cuûa aâm nhaïc? Ñaùp aùn: - Caùc kí hieäu ghi cao ñoä: Ñoâ, reâ, mi, pha, son, la, si. - Khuoâng nhaïc: coù 5 doøng 4 khe - Khoùa: Laø kí hieäu ñeå xaùc ñònh teân noát nhaïc treân khuoâng, coù 3 loïai khoùa nhaïc laø : Khoùa son, Khoùa pha, Khoa ñoâ. 4.5. Höôùng daãn hoïc sinh töï hoïc: - Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát hoïc naøy: + Thuoäc lôøi, haùt ñuùng giai ñieäu baøi haùt Tieáng chuoâng vaø ngoïn côø. + Hoïc thuoäc nhaïc lí. - Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát hoïc tieáp theo: 5/PHỤ LỤC: . ................................................................................................................................................. . ............................................................................................................................................. . ............................................................................................................................................. . ............................................................................................................................................. Baøi : 1-tieát : 04 Tuaàn daïy : 04 Ngày dạy:09/09/2013 Nhaïc lí: CAÙC KÍ HIEÄU GHI TRÖÔØNG ÑOÄ CUÛA AÂM THANH. Taäp ñoïc nhaïc: TÑN SOÁ 1. 1. MUÏC TIEÂU: 1.1Kieán thöùc: - HS bieát: + HĐ 1,2: - HS bieát caùc kí hieäu ghi tröôøng ñoä cuûa aâm thanh, caùch vieát caùc hình noát vaø daáu laëng treân khuoâng nhaïc. - HS hiểu: Giaùo vieân: Nguyeãn Thị Thúy Nga 9 + HĐ 1,2:- HS ñoïc ñuùng teân noát nhaïc trong baøi TÑN soá 1. 1.2.Kó naêng: - HS thöïc hieän ñöôc : - Reøn kyõ naêng ñoïc noát nhaïc treân khuoâng caên cöù vaøo noát son. - HS thöïc hieän thaønh thaïo: HS hát đúng giai điệu bài TÑN soá 1. 1.3.Thaùi ñoä: - Thoùi quen:- Giuùp HS hieåu hôn veà aâm nhaïc, thaáy yeâu thích moân hoïc. - Tính caùch:Töø ñoù coù thaùi ñoä ñuùng ñaén tích cöïc hôn trong hoïc taäp. 2.NỘI DUNG BÀI HỌC: - HS ñoïc ñöôïc ñuùng teân noát nhaïc trong baøi TÑN soá 1. 3. CHUAÅN BÒ: 3.1. Giaùo vieân: - Baûng phuï TÑN soá 1(neáu coù). - Sgk aâm nhaïc 6. - GV taäp ñoïc nhaïc baøi TÑN soá 1. 3.2.Hoïc sinh: - Saùch giaùo khoa aâm nhaïc 6. - Duïng cuï hoïc taäp boä moân. - Ñoïc vaø tìm hieåu noäi dung nhaïc lí. 4.TOÅ CHÖÙC CAÙC HOAÏT ÑOÄNG HOÏC TAÄP: 4.1. OÅn ñònh toå chöùc vaø kieåm dieän: - Kieåm tra só soá. + Lôùp 6A1: ......................................................................................................... + Lôùp 6A2: ......................................................................................................... + Lôùp 6A3: ........................................................................................................ + Lôùp 6A4: ........................................................................................................ + Lôùp 6A5: ......................................................................................................... + Lôùp 6A6: ......................................................................................................... - OÅn ñònh toå chöùc. 4.2. Kieåm tra mieäng: - Caâu 1: Haõy neâu caùc thuoäc tính cuûa aâm thanh? Ñaùp aùn: AÂm thanh coù 4 thuoäc tính: Cao ñoä (ñoä cao thaáp), Tröôøng ñoä (ñoä daøi ngaén), Cöôøng ñoä (ñoä maïnh nheï), AÂm saéc (saéc thaùi khaùc nhau cuûa aâm thanh) - Caâu 2: Keå teân caùc noát nhaïc theo thöù töï? Ñaùp aùn: Ñoâ, reâ, mi, pha, son, la, si. - Caâu 3: Haõy ñònh nghóa khuoâng nhaïc, khoùa nhaïc?Neâu ví duï. Ñaùp aùn: Khuoâng nhaïc: coù 5 doøng song song vaø caùch ñeàu nhau tính theo thöù töï töø döôùi leân taïo thaønh 4 khe. Khoùa: Laø kí hieäu ñeå xaùc ñònh teân noát nhaïc treân khuoâng. + Ví duï : Khoùa son 4.3.Tieán trình baøi hoïc: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV VAØ HS Giaùo vieân: Nguyeãn Thị Thúy Nga NOÄI DUNG BAØI HOÏC 10 * Hoaït ñoäng 1: Vaøo baøi(20p) Nhaïc lí: Caùc kí hieäu ghi tröôøng ñoä cuûa aâm thanh - GV thuyeát trình höôùng daãn HS : * Hình noát laø gì? + HS traû lôøi. + GV nhaän xeùt, giaûi thích laïi roài cho HS ghi baøi vaøo vôû. * Quan heä giöõa caùc hình noát ñöôïc bieåu dieãn nhö theá naøo? + HS traû lôøi. + GV nhaän xeùt,giaûi thích laïi roài cho HS ghi baøi vaøo vôû. * Caùch vieát caùc hình noát treân khuoâng: - GV veõ khuoâng nhaïc vaø noát leân baûng, ñaët caâu hoûi höôùng HS vaøo baøi: + Hình daïng cuûa noát nhaïc nhö theá naøo? Neâu thí duï cuï theå? + Caùc noát nhaïc naèm doøng thöù 3 thì nhö theá naøo? Neâu ví duï minh hoïa. Thí duï: + Caùc noát nhaïc töø khe thöù 3 trôû leân ñuoâi thöôøng quay nhö theá naøo? Cho ví duï minh hoïa. 1/ Nhaïc lí: Caùc kí hieäu ghi tröôøng ñoä cuûa aâm thanh: * Hình noát laø kí hieäu ghi ñoä ngaân daøi ngaén cuûa aâm thanh: troøn, traéng, ñen, ñôn, keùp… * Quan heä giöõa caùc hình noát ñöôïc bieåu dieãn baèng sô ñoà sau: (Trang 12/SGK) * Caùch vieát caùc hình noát treân khuoâng: - Noát nhaïc coù hình baàu duïc naèm nghieâng veà phía tay phaûi Thí duï: - Caùc noát nhaïc naèm ôû doøng thöù 3 ñuoâi noát coù theå quay leân hoaëc quay xuoáng. Thí duï: - Caùc noát nhaïc töø khe thöù 3 trôû leân ñuoâi thöôøng quay xuoáng Thí duï: - Caùc noát nhaïc töø khe thöù 2 trôû xuoáng ñuoâi thöôøng quay leân Thí duï: - Caùc noát moùc ñöùng caïnh nhau coù theå noái vôùi nhau baèng moät vaïch hoaëc hai vaïch ngang. Thí duï: * Daáu laëng: Laø kí hieäu chæ thôøi gian taïm ngöøng nghæ cuûa aâm thanh. Moãi hình noát coù moät daáu laëng töông öùng. Thí duï: 2/ Taäp ñoïc nhaïc: TÑN soá 1 + Caùc noát nhaïc töø khe thöù 2 trôû xuoáng ñuoâi thöôøng quay leân Thí duï: + Caùc noát moùc ñöùng caïnh nhau coù theå noái vôùi nhau baèng gì? Thí duï: + Haõy ñònh nghóa daáu laëng? Thí duï: - HS laàn löïôt traû lôøi caùc caâu hoûi. - GV nhaän xeùt, giaûi thích, toùm yù caùc noäi dung. - GV cho HS ghi baøi vaøo vôû. * Hoaït ñoäng 2: Taäp ñoïc nhaïc: TÑN soá 1(15p) - GV giôùi thieäu baûng phuï baøi TÑN soá 1. * Nhaän xeùt: * Nhaän xeùt: - Cao ñoä: Ñoâ, reâ, mi, fa, son, la - Cao ñoä cuøa baøi TÑN goàm nhöõng noát gì ? - Daéu laëng ñen. - Kí hieãu aâm nhaïc coù trong baøi ?(gv giaûi thích daáu - Caâu coù 2 tieát nhaïc. laëng). - GV ñaùnh ñaøn cho hoïc sinh nghe baøi TÑN 2 -3 laàn. - Luyeän thanh: Ñoïc gam ñoâ tröôûng. Giaùo vieân: Nguyeãn Thị Thúy Nga 11 - Daïy ñoïc: + Tieát nhaïc 1: GV ñaùnh ñaøn cho hoïc sinh nghe 3-4 roài ñoïc tröôùc cho hoïc sinh ñoïc theo. + Tieát nhaïc 1: GV ñaùnh ñaøn cho hoïc sinh nghe 3-4 roài ñoïc tröôùc cho hoïc sinh ñoïc theo. - Cho lôùp oân laïi caû baøi. - Goïi nhoùm thöïc hieän laïi baøi TÑN(2-3 nhoùm). - GV nhaän xeùt, söûa sai. - Cho caû lôùp voã tay keát hôïp gheùp lôøi. - GV nhaän xeùt, söûa sai. - Gv goïi caù nhaân HS thöïc hieän keát hôïp cho ñieåm. * Ñoïc baøi TÑN : 4.4/Tổng kết - Caâu 1: Hình noát laø gì? Haõy keå teân caùc hình noát maø em ñaõ ñöôïc hoïc? Ñaùp aùn: Hình noát laø kí hieäu ghi ñoä ngaân daøi ngaén cuûa aâm thanh: troøn, traéng, ñen, ñôn, keùp… - Caâu 2: Ñoïc nhaïc vaø gheùp lôøi keát hôïp goõ phaùch baøi TÑN soá 1. 4.5. Höôùng daãn hoïc sinh töï hoïc: - Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát hoïc naøy: + Ghi nhôù caùc kí hieäu ghi tröôøng ñoä cuûa aâm thanh + Ñoïc nhaïc, keát hôïp gheùp lôøi ca vaø voã tay theo phaùch baøi TÑN soá 1. - Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát hoïc tieáp theo: + Ñoïc vaø tìm hieåu tröôùc baøi haùt Vui böôùc treân ñöôøng xa. 5/PHỤ LỤC: . ................................................................................................................................................. .. Baøi : 2-tieát : 05 Tuaàn daïy : 05 Hoïc haùt baøi : VUI BÖÔÙC TREÂN ÑÖÔØNG XA. Ngày dạy:16/09/2013 Nhaïc lí : NHÒP VAØ PHAÙCH – NHÒP 2/4. 1.MUÏC TIEÂU: 1.1. Kieán thöùc: - HS bieát: + HĐ 1: - HS bieát baøi Vui böôùc treân ñöôøng xa do nhaïc só Hoaøng Laân ñaët lôøi môùi theo ñieäu Lí con saùo Goø Coâng (daân ca Nam Boä). + HĐ 2- HS bieát veà nhòp vaø phaùch trong aâm nhaïc, yù nghóa cuûa soá chæ nhòp, nhòp 2/4. - HS hiểu: + HĐ 1,2: - HS haùt ñuùng giai ñieäu, lôøi ca cuûa baøi haùt. Bieát haùt keát hôïp goõ ñeäm theo phaùch, theo nhòp, theo tieát taáu lôøi ca. 1.2. Kyõ naêng: - HS thöïc hieän ñöôc : HS taäp luyeän kó naêng haùt taäp theå vaø haùt ñôn ca, loái haùt hoaø gioïng vaø haùt lónh xöôùng Giaùo vieân: Nguyeãn Thị Thúy Nga 12 - HS thöïc hieän thaønh thaïo: HS hát đúng giai điệu bài hát. 1.3. Thaùi ñoä: - Thoùi quen:- Thoâng qua baøi haùt giaùo ducï cho hocï sinh theâm yeâu quí maùi tröôøng, ôû ñoù coù nhöõng thaày coâ ngaøy ñeâm chaêm soùc, vun troàng nhöõng maàm xanh ñaát nöôùc. - Tính caùch:Thoâng qua baøi haùt caùc em hieåu theâm, vaø yeâu quí voán daân ca Vieät Nam. Töø ñoù coù yù thöùc hoïc taäp boä moân. 2.NỘI DUNG BÀI HỌC - HS haùt ñuùng lôøi vaø giai ñieäu baøi haùt. - HS bieát yù nghóa cuûa soá chæ nhòp 2/4. 3.CHUAÅN BÒ: 3.1. Giaùo vieân: - Maùy haùt ñóa. - Ñóa CD aâm nhaïc lôùp 6. - Baûng phuï baøi haùt (neáu coù). 3.2. Hoïc sinh: - Saùch giaùo khoa. - Duïng cuï hoïc taäp boä moân. - Ñoïc vaø tìm hieåu noäi dung baøi haùt. 4.TIEÁN TRÌNH: 4.1. OÅn ñònh toå chức vaø kieåm dieän - Kieåm tra só soá. + Lôùp 6A1:………………………………………………………………………………………………………………….. +Lôùp 6A2:…………………………………………………………………………………………………………………..; +Lôùp 6A3:……………………………………………………………………………………………………………………. +Lôùp 6A4:……………………………………………………………………………………………………………………. +Lôùp 6A5:……………………………………………………………………………………………………………………. +Lôùp 6A6:……………………………………………………………………………………………………………………. - OÅn ñònh choã ngoài 4.2. Kieåm tra mieäng: - Caâu 3: Haùt vaø voã tay theo phaùch baøi haùt “ Tieáng chuoâng vaø ngoïn côø” - Caâu 3: Ñoïc nhaïc goõ phaùch TÑN soá 1. - Caâu 3: Neâu caùc kí hieäu ghi tröôøng ñoä cuûa aâm thanh? 4.3.Tieán trình baøi hoïc: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV VAØ HS NOÄI DUNG BAØI HOÏC 1/ Tìm hieåu baøi haùt: * Hoïat ñoäng 1: Vaøo baøi (5p) “Vui böôùc treân ñöôøng xa” “Hoïc haùt baøi: Vui böôùc treân ñöôøng xa” Theo ñieäu Lí con saùo Goø Coâng - GV ghi ñaàu baøi. (daân ca Nam Boä) - Treo baûng phuï. Ñaët lôøi môùi: Hoaøng Laân * Ñoâi neùt veà baøi haùt : Ñoàng baèng Nam - GV giôùi thieäu ñoâi neùt veàø baøi haùt. boä, veà Goø Coâng – Tieàn Giang, moät soá - HS laéng nghe. baøi daân ca Nam boä nhö: Lí caây boâng, Lí - GV ñaët caâu hoûi höôùng HS vaøo baøi: ngöïa oâ, Lí chieàu chieàu. + Taùc giaû cuûa baøi haùt naøy laø ai? Giaùo vieân: Nguyeãn Thị Thúy Nga 13 + Em haõy phaùt bieåu noäi dung cuûa baøi haùt? - GV giôùi thieäu ñoâi neùt veà baøi haùt. - Nhòp cuûa baøi haùt? - Gioïng cuûa baøi haùt? - Caùc daáu hieäu khaùc? - Baøi haùt coù 5 caâu: + Caâu 1: “Töø ñaàu .................. böôùc chaân”. + Caâu 2: “Ta haùt ..................... muøa xuaân”. + Caâu 3: “Vui haùt ..................... thaáy gaàn”. + Caâu 4: “Muoân ngöôøi ................. quyeát taâm”. + Caâu 5: Coøn laïi. - Goïi 1 - 2 hs ñoïc lôøi baøi haùt. * Hoaït ñoäng 2: Daïy haùt (20p) - Cho hoïc sinh nghe baøi qua maùy ñóa (2laàn). - Luyeän thanh khôûi ñoäng gioïng 2-3 phuùt (ñoïc gam ñoâ tröôûng) Moãi caâu GV haùt maãu 3-4 laàn roài baét nhòp cho hoïc sinh haùt theo, thöïc hieän töông töï theo loái moùc xích cho ñeán khi heát baøi (löu yù daïy chaäm vaø söûa sai cho hoïc sinh ôû caùc daáu luyeán). - Moãi caâu GV chia lôùp thaønh 2 daõy thöïc hieän baøi haùt. - GV nhaän xeùt, söûa sai cho HS. - Cho caû lôùp haùt baøi keát hôïp voã tay theo phaùch. - Goïi moãi nhoùm thöïc hieän 2-3 laàn. - GV nghe söûa sai cho HS. - Goïi 3-4 hoïc sinh thöïc hieän keát hôïp cho ñieåm. - Cho caû lôùp ñöùng leân vöøa haùt vöøa vaän ñoäng theo nhòp. * Hoaït ñoäng 3: Nhaïc lí(10p) * Nhòp vaø phaùch: - Giôùi thieäu baûng phuï veà nhòp vaø phaùch: giôùi thieäu vaø giaûi thích cho hoïc sinh hieåu theá naøo laø nhòp – phaùch. + Nhịp laø gì? Thí dụ. - HS chuù yù lắng nghe. - GV cho HS ghi baøi. - HS thực hiện. * Nhaän xeùt: - Nhòp2/4. - Gioïng Ñoâ tröôûng (keát baäc 5). - Daáu nhaéc laïi, khung thay ñoåi. 2/ Hoïc haùt: “Vui böôùc treân ñöôøng xa” Theo ñieäu Lí con saùo Goø Coâng (daân ca Nam Boä). Ñaët lôøi môùi: Hoaøng Laân * Lôøi baùi haùt: Ñöôøng daøi ñöôøng daøi khoâng ngaïi böôùc chaân. Ta haùt vang töng böøng roän raøng ñi trong muøa xuaân. Vui haùt vang ñöôøng xa thaáy gaàn. Muoân ngöôøi chung moät lôøi quyeát taâm, vai keà vai nhòp nhaøng böôùc chaân. 3/ Nhaïc lí: a/ Nhòp vaø phaùch: - Nhòp: laø nhöõng phaàn nhoû coù giaù trò thôøi gian baèng nhau ñöôïc laäp ñi laäp laøi ñeàu ñaën trong moät baøi haùt, baûn nhaïc. Giöõa caùc nhòp coù moät vaïch ñöùng ñeå phaân caùch goïi laø vaïch nhòp. Thí duï: SGK/17 - Phaùch: Moãi nhòp laïi ñöôïc chia thaønh - Phach la gì? Thí duï - Cho hoïc sinh nghe laïi baøi Vui böôùc treân ñöôøng xa nhöõng phaàn nhoû hôn ñeàu nhau veà thôøi höôùng daãn hoïc sinh voã tay theo nhòp – phaùch ñeå phaân gian goïi laø phaùch. Thí duï: SGK/17 bieät. b/ Nhòp 2/4: * Nhòp 2/4: - GV giôùi thieäu baûng phuï coù TD nhòp 2/4: Nhòp 2/4 coù 2 - Nhòp 2/4 coù 2 phaùch, giaù trò moãi phaùch Giaùo vieân: Nguyeãn Thị Thúy Nga 14 phaùch, giaù trò moãi phaùch baèng moät noát ñen, phaùch thöù nhaát maïnh, phaùch thöù 2 nheï. Thí duï: SGK/18 - Tính chaát nhòp 2/4: laø loïai nhòp thoâng duïng, thöôøng duøng cho caùc baøi haùt taäp theå, haønh khuùc, baøi haùt thieáu nhi nhaïc muùa vaø caùc ñieäu daân ca… baèng moät noát ñen, phaùch thöù nhaát maïnh, phaùch thöù 2 nheï. Thí duï: SGK/18 - Tính chaát nhòp 2/4: laø loïai nhòp thoâng duïng, thöôøng duøng cho caùc baøi haùt taäp theå, haønh khuùc, baøi haùt thieáu nhi nhaïc muùa vaø caùc ñieäu daân ca… 4.4/Tổng kết: - Caâu 1 : Haùt vaø voã tay theo phaùch baøi haùt “ Vui böôùc treân ñöôøng xa ”. - Caâu 2 : Haõy cho bieát baøi Vui böôùc treân ñöôøng xa vieát ôû nhòp maáy?YÙ nghóa soá chæ nhòp? Ñaùp aùn: Nhòp 2/4 coù 2 phaùch, giaù trò moãi phaùch baèng moät noát ñen, phaùch thöù nhaát maïnh, phaùch thöù 2 nheï. 4.5. Höôùng daãn HS töï hoïc: - Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát hoïc naøy : + Haùt vaø voã tay theo phaùch baøi haùt “ Vui böôùc treân ñöôøng xa ”. + Ghi nhôù ñònh nghóa veà nhòp vaø phaùch, nhòp 2/4. - Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát hoïc tieáp theo : + Tìm hieåu tröôùc baøi TÑN soá 1. 5/PHỤ LỤC: . ................................................................................................................................................. . ............................................................................................................................................. Baøi: 02 - tieát: 06 Tuaàn daïy: 06 Ngày dạy :23/09/2013 OÂn taäp baøi haùt: VUI BÖÔÙC TREÂN ÑÖÔØNG XA. Taäp ñoïc nhaïc: TÑN SOÁ 2. 1. MUÏC TIEÂU: 1.1. Kieán thöùc: - HS bieát: + HĐ 1,2- Hoïc sinh haùt ñuùng giai ñieäu, lôøi ca baøi Vui böôùc treân ñöôøng xa. Bieát haùt keát hôïp goõ ñeäm theo phaùch - HS hiểu: + HĐ 1,2: - Hoïc sinh ñoïc ñuùng giai, gheùp lôøi ca baøi TÑN soá 2. 1.2. Kyõ naêng: - HS thöïc hieän ñöôc : Hoïc sinh ñoïc ñuùng giai ñieäu, gheùp lôøi ca baøi TÑN soá 3. - HS thöïc hieän thaønh thaïo: - Reøn kyõ naêng haùt ñuùng saéc thaùi baøi haùt theo ñieäu Lí con saùo ø Gò công. 1.3. Thaùi ñoä: - Thoùi quen:-- Bieát giöõ gìn vaø phaùt huy neùt ñoäc ñaùo cuûa nhaïc cuï daân toäc. - Tính caùch - Yeâu quí voán daân ca Vieät Nam. Töø ñoù coù ñoäng cô hoïc taäp ñuùng ñaén. 2.NỘI DUNG BÀI HỌC Giaùo vieân: Nguyeãn Thị Thúy Nga 15 - HS ñuùng lôøi vaø tieát taáu baøi haùt “ Vui böùôc treân ñöôøng xa”. - HS ñoïc ñöïôc nhaïc vaø gheùp lôøi baøi TÑN. 3. CHUAÅN BÒ: 3.1. Giaùo vieân: - Maùy haùt ñóa. - CD aâm nhaïc lôùp 6. - Baûng phuï baøi haùt. Baûng phuï TÑN soá 2. 3.2. Hoïc sinh: - Saùch giaùo khoa. - Duïng cuï hoïc taäp boä moân. - Thuoäc lôøi baøi haùt. - Ñoïc tröôùc teân noát nhaïc baøi TÑN soá 2. 4. TIEÁN TRÌNH: 4.1. Oån ñònh toå chöùc vaø kieåm dieän : - Kieåm tra só soá. + Lôùp 6A1:………………………………………………………………………………………………………………….. +Lôùp 6A2:…………………………………………………………………………………………………………………..; +Lôùp 6A3:……………………………………………………………………………………………………………………. +Lôùp 6A4:……………………………………………………………………………………………………………………. +Lôùp 6A5:……………………………………………………………………………………………………………………. +Lôùp 6A6:……………………………………………………………………………………………………………………. - Oån ñònh choã ngoài. - Haùt taäp theå. 4.2. Kieåm tra mieäng: * Caâu 1: Haùt vaø voã tay theo phaùch baøi haùt Vui böôùc treân ñöôøng xa. * Caâu 2: Tìm 1 soá baøi haùt trong chöông trình ñöïôc vieát ôû nhòp 2/4. Ñaùp aùn: Baøi haùt: Tieáng chuoâng vaø ngoïn côø, Haønh khuùc tôùi tröôøng, Ñi caáy… 4.3.Tieán trình baøi hoïc: HOAÏT ÑOÄNG CỦA GV VÀ HS NOÄI DUNG BAØI HỌC * Hoaït ñoäng 1: Vaøo baøi(15P) 1/ OÂn taäp baøi haùt: “Vui böôùc treân ñöôøng xa” OÂn taäp baøi haùt: Vui böôùc treân ñöôøng xa Theo ñieäu Lí con saùo Goø Coâng - Cho hs nghe laïi baøi haùt 1 -2 laàn qua maùy ñóa. (daân ca Nam Boä) - Baét gioïng cho caû lôùp haùt vaø voã tay theo phaùch. Ñaët lôøi môùi: Hoaøng Laân - GV chuù yù laéng nghe vaø söûa sai cho HS. - Goïi moãi nhoùm thöc hieän moät laàn GV löu yù nghe vaø söûa sai cuï theå cho töøng nhoùm(3-4 nhom). - Goïi HS nhaän xeùt. - Goïi caù nhaân 3-4 hoïc sinh thöïc hieän vaø cho ñieåm. - Nhaéc hocï sinh theå hieän ñuùng caùc choã luyeán . - Höôùng daãn moät soá ñoäng taùc minh hoïa cho baøi. * Hoaït ñoäng 2: Taäp ñoïc nhaïc: TÑN soá 2(20P) 2/ Taäp ñoïc nhaïc: TÑN soá 2 GV giôùi thieäu baûng phuï TÑN soá 2 “Muøa xuaân trong röøng” Giaùo vieân: Nguyeãn Thị Thúy Nga 16 Muøa xuaân trong röøng * Nhaän xeùt: - Nhòp cuûa baøi haùt? - Baøi haùt ñöôïc vieát ôû gioïng gì? - Veà cao ñoä baøi haùt söû duïng nhöõng noát gì? - Veà tröôøng ñoä baøi haùt söû duïng nhöõng hình noát gì? - HS laàn löôït traû lôøi caùc caâu hoûi cuûa GV keát hôïp ghi baøi. - GV ñaùnh ñaøn cho hoïc sinh nghe baøi TÑN 2 -3 laàn. - Luyeän thanh: Ñoïc gam ñoâ tröôûng. - Daïy ñoïc: + Caâu 1: GV ñaùnh ñaøn cho hoïc sinh nghe 3-4 roài ñoïc tröôùc cho hoïc sinh ñoïc theo. + Caâu 2: GV ñaùnh ñaøn cho hoïc sinh nghe 3-4 roài ñoïc tröôùc cho hoïc sinh ñoïc theo. + Cho lôùp oân laïi 2 caâu. + Caâu 3 (gioáng caâu 1): GV ñaùnh ñaøn cho hoïc sinh nghe 3-4 roài ñoïc tröôùc cho hoïc sinh ñoïc theo. + Caâu 4: GV ñaùnh ñaøn cho hoïc sinh nghe 3-4 roài ñoïc tröôùc cho hoïc sinh ñoïc theo. + Cho lôùp oân laïi 2 caâu. + Sau moãi caâu chia lôùp thaønh 2 daõy laàn löôït ñoïc laïi theo söï höôùng daãn cuûa GV. + Taäp cho HS laàn löôït theo loái moùc xích cho ñeán khi heát baøi. - Cho lôùp oân laïi caû baøi. - Cho caû lôùp vöøa haùt vöøa voã tay theo phaùch keát hôïp gheùp lôøi. - GV chuù yù laéng nghe, söûa sai cho HS. - Goïi nhoùm HS thöïc hieän (2-3 nhoùm). - Goïi caù nhaân HS ñoïc laïi baøi TÑN. - Goïi HS nhaän xeùt. - GV choát yù keát hôïp cho ñieåm. * Nhaän xeùt: - Nhòp: 2/4 - Gioïng: Ñoâ tröôûng - Cao ñoä: Ñoâ, reâ, mi, fa, son, la, si, (ñoâ) - Tröôøng ñoä: ñen, traéng. 4.4/Tổng kết: - Caâu 1: Haùt vaø voã tay theo phaùch baøi haùt Vui böôùc treân ñöôøng xa. - Caâu 2: Ñoïc nhaïc gheùp lôøi keáp hôïp goõ phaùch TÑN soá 2. 4.5. Höôùng daãn hoïc sinh töï hoïc: - Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát hoïc naøy: + Haùt vaø voã tay theo phaùch baøi haùt Vui böôùc treân ñöôøng xa. + Ñoïc nhaïc gheùp lôøi keáp hôïp goõ phaùch TÑN soá 2. - Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát hoïc tieáp theo: Chuaån bò cho tieát 7: Giaùo vieân: Nguyeãn Thị Thúy Nga 17 + TÑN soá 3 (Thaät laø hay). + Caùch ñaùnh nhòp 2/4. + AÂm nhaïc thöôøng thöùc. 5/PHỤ LỤC:......................................................................................................................... . ............................................................................................................................................. . ............................................................................................................................................. Baøi: 02 - tieát: 07 Tuaàn day :07 Ngàydạy:01/10/2013 Taäp ñoïc nhaïc: TÑN SỐ 3. Nhạc lí: CAÙCH ĐÁNH NHỊP 2/4. AÂm nhaïc thöôøng thöùc: NHẠC SĨ VĂN CAO VÀ BÀI HÁT LÀNG TÔI. 1. MUÏC TIEÂU: 1.1. Kieán thöùc: - HS bieát: + HĐ 1: - Hoïc sinh bieát baøi TÑN soá 3 – Thaät laø hay do nhaïc só Hoaøng Laân saùng taùc. +HĐ 2:Bieát ñoïc ñuùng giai ñieäu, gheùp lôøi ca baøi TÑN soá 3. HS bieát caùch ñaùnh nhòp 2/4. - HS hiểu: + HĐ 1,2: - Thoâng qua baøi haùt Laùng toâi, HS bieát vaøi neùt veà nhaïc só Vaên Cao. 1.2. Kyõ naêng: - HS thöïc hieän ñöôc : - Reøn ñoïc ñuùng cao ñoä gam: Ñoâ tröôûng. - HS thöïc hieän thaønh thaïo:- Reøn kyõ naêng ñaùnh nhòp 2/4. 1.3. Thaùi ñoä: Giaùo vieân: Nguyeãn Thị Thúy Nga 18 - Thoùi quen:- Töï haøo veà nhaïc só Vaên Cao, moät nhaïc só coù nhieàu baøi haùt hay ñoùng goùp cho neàn aâm nhaïc Vieät Nam. - Tính caùch:Yêu mái trường,Thầy cô . 2.NỘI DUNG BÀI HỌC - HS ñoïc ñöôïc nhaïc vaø gheùp lôøi baøi TÑN. - HS ñaùnh ñöïôc nhòp 2/4 ôû möùc ñoä ñôn giaûn. 3. CHUAÅN BÒ: 3.1. Giaùo vieân: - Maùy haùt ñóa, CD aâm nhaïc lôùp 6. - Baûng phuï baøi haùt. Baûng phuï TÑN soá 2 - Aûnh Vaên Cao vaø moät soá baøi haùt hay cuûa oâng (nếu có). 3.2. Hoïc sinh: - Saùch giaùo khoa. - Duïng cuï hoïc taäp boä moân. - Ñoïc tröôùc teân noát nhaïc baøi TÑN soá 3. 4.TOÅ CHÖÙC CAÙC HOAÏT ÑOÄNG HOÏC TAÄP: 4.1. Oån ñònh toå chöùc vaø kieåm dieän: - Kieåm tra só soá. + Lôùp 6A1:………………………………………………………………………………………………………………….. +Lôùp 6A2:…………………………………………………………………………………………………………………..; +Lôùp 6A3:……………………………………………………………………………………………………………………. +Lôùp 6A4:……………………………………………………………………………………………………………………. +Lôùp 6A5:……………………………………………………………………………………………………………………. +Lôùp 6A6:……………………………………………………………………………………………………………………. - Oån ñònh choã ngoài - Haùt taäp theå. 4.2. Kieåm tra mieäng: * Caâu 1: Haùt vaø voã tay theo nhòp baøi haùt Vui böôùc treân ñöôøng xa. * Caâu 2: Ñoïc nhaïc gheùp lôøi keáp hôïp goõ phaùch TÑN soá 2. 4.3.Tieán trình baøi hoïc: HOAÏT ÑOÄNG CỦA GV VÀ HS * Hoaït ñoäng 1: Vaøo baøi(20p) Taäp ñoïc nhaïc soá 3 “Thaät laø hay” Nhaïc vaø lôøi: Hoøang Laân GV giôùi thieäu baûng phuï TÑN soá 3 * Nhaän xeùt: - Nhòp: 2/4 - Gioïng: Ñoâ tröôûng Oân baøi - Cao ñoä: Ñoâ, reâ, mi, son, la, (ñoâ) - Tröôøng ñoä: moùc ñôn, ñen, traéng. - GV ñaùnh ñaøn cho hoïc sinh nghe baøi TÑN Giaùo vieân: Nguyeãn Thị Thúy Nga NOÄI DUNG BAØI HỌC 1/ Taäp ñoïc nhaïc soá 3: “Thaät laø hay” Nhaïc vaø lôøi: Hoøang Laân * Nhaän xeùt: - Nhòp: 2/4 - Gioïng: Ñoâ tröôûng - Cao ñoä: Ñoâ, reâ, mi, son, la, (ñoâ) - Tröôøng ñoä: moùc ñôn, ñen, traéng. 19 2 -3 laàn. - Luyeän thanh: Ñoïc gam ñoâ tröôûng. - Daïy ñoïc: + Caâu 1: GV ñaùnh ñaøn cho hoïc sinh nghe 3-4 roài ñoïc tröôùc cho hoïc sinh ñoïc theo. + Caâu 2: GV ñaùnh ñaøn cho hoïc sinh nghe 3-4 roài ñoïc tröôùc cho hoïc sinh ñoïc theo. + Cho lôùp oân laïi 2 caâu. + Caâu 3: GV ñaùnh ñaøn cho hoïc sinh nghe 3-4 roài ñoïc tröôùc cho hoïc sinh ñoïc theo. + Caâu 4: GV ñaùnh ñaøn cho hoïc sinh nghe 3-4 roài ñoïc tröôùc cho hoïc sinh ñoïc theo. + Cho lôùp oân laïi 2 caâu. - Cho lôùp oân laïi caû baøi keát hôïp gheùp lôøi - Cho caû lôùp goõ phaùch (ñaùnh nhòp) keát hôïp gheùp lôøi. * Hoaït ñoäng 2: Caùch ñaùnh nhòp 2/4(5p) 2/ Caùch ñaùnh nhòp 2/4: - Giaùo vieân giôùi thieäu ñoäng taùc tay theo Ñoäng taùc tay theo hình veõ: hình veõ: 2 2 1 - Taäp cho caû lôùp ñaùnh nhòp 2/4: 1 tay, 2 tay keát hôp haùt baøi Vui böôùc treân ñöôøng xa * Hoaït ñoäng 3: AÂm nhaïc thöôøng thöùc: Nhaïc só Vaên Cao vaø baøi haùt Laøng Toâi(10p) - Giôùi thieäu aûnh Vaên Cao - Goïi 2 hs ñoïc noäi dung SGK - GV toùm yù vaø phaân tích cuoäc ñôøi söï nghieäp cuõng nhö nhöõng taùc phaåm noäi tieáng cuûa Vaên Cao: Oâng vöøa laø nhaïc só vöøa laø hoïa só - Cho hoïc sinh nghe trích ñoïan moät soá baøi haùt cuûa oâng lieân heä ñeán baøi Quoác Ca. - Cho hoïc sinh nghe baøi Laøng Toâi - Goïi moät vaøi hoïc sinh nhaän xeùt vaø phaùt bieåu caûm nhaän. 1 3/ AÂm nhaïc thöôøng thöùc: Nhaïc só Vaên Cao vaø baøi haùt Laøng Toâi - Nhaïc só Vaên Cao sinh naêm 1923 maát naêm 1995 - Nhöõng baøi haùt noåi tieáng: Suoái mô, Thieân thai, Ñaøn chim Vieät, Thaêng Long haønh khuùc ca, Tieán quaân ca, Tröôøng ca soâng Loâ, Ca ngôïi Hoà Chuû Tòch, Ngaøy muøa, Tieán veàø Haø Noäi… - Baøi haùt Laøng toâi ra ñôøi naêm 1947. 4.4/Tổng kết: - Caâu 1 : Ñoïc nhaïc, gheùp lôøi, ñaùnh nhòp TÑN soá 3. - Caâu 2 : Neâu moät soá baøi haùt tieâu bieåu cuûa nhaïc só Vaên Cao. Ñaùp aùn caâu 2 : Thaêng long haønh khuùc ca, Tieán quaân ca, Ca ngôïi Hoà Chuû Tòch, Tieán veàø Haø Noäi… Giaùo vieân: Nguyeãn Thị Thúy Nga 20
- Xem thêm -