Tài liệu Giáo án âm nhạc lớp 6 trọn bộ_cktkn_bộ 12

  • Số trang: 13 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 54 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Tuaàn daïy: Tieát ppct: Ngaøy daïy : Tieát -OÂN TAÄP BAØI HAÙT:TIEÁNG CHUOÂNG VAØ NGOÏN CÔØ . 3 -NHAÏC LÍ: +NHÖÕNG THUOÄC TÍNH CUÛA AÂM THANH. +CAÙC KÍ HIEÄU AÂM NHAÏC. 1.MUÏC TIEÂU: 1.1 Kieán thöùc: *Hoaït ñoäng 1: -Hs bieát : haùt ñuùng giai ñieäu vaø thuoäc lôøi ca baøi haùt “Tieáng chuoâng vaø ngoïn côø”. -Hs hieåu : caùch theå hieän baøi haùt moät caùch thuaàn thuïc *Hoaït ñoäng 2: -Hs bieát: neâu ñuôïc 4 thuoäc tính cuûa aâm thanh. - Hs hieåu : caùch keå teân ñöôïc 7 teân noát nhaïc, bieát thöù töï doøng vaø khe treân khuoâng nhaïc, bieát caùch vieát khoùa Son. 1.2 Kó naêng: -Hs thöïc hieän ñöôïc : trình baøy baùi haùt coù lónh xöôùng,ñoàng ca. -Hs thöïc hieän thaønh thaïo: caùch haùt baøi haùt 1.3 Thaùi ñoä: -Thoùi quen: naém vöõng kieán thöùc. -Tính caùch :töï tin vui veû 2 .NOÄI DUNG HOÏC TAÄP: -Hs neâu ñuôïc 4 thuoäc tính cuûa aâm thanh. Keå teân ñöôïc 7 teân noát nhaïc, bieát thöù töï doøng vaø khe treân khuoâng nhaïc, bieát caùch vieát khoùa Son. 3.CHUAÅN BÒ: 3.1 Giaùo vieân: -Baêng maãu, maùy cassette. 3.2 Hoïc sinh: -Xem baøi tröôùc ôû nhaø(phaàn nhaïc lí) -Duïng cuï hoïc taäp. 4.TOÅ CHÖÙC CAÙC HOAÏT ÑOÄNG HOÏC TAÄP: 4.1 oån ñònh toå chöùc vaø kiểm diện 6A1:………………………………………………… 6A2:………………………………………………… 6A3:………………………………………………… 4.2 Kiểm tra miệng: GV goïi hs haùt baøi “Tieáng chuoâng vaø ngoïn côø” +Haùt thuoäc lôøi +Haùt ñuùng cao ñoä, tröôøng ñoä +AÂm thanh coù bao nhieâu thuộc tính? 4.3 Tieán trình baøi hoïc: Hoaït ñoäng cuûa GV vaø HS *Hoaït ñoäng 1:(10p)OÂn Noäi dung baøi hoïc I/OÂn baøi : Tiếng chuoâng vaø ngọn cờ. baøi : Tiếng chuoâng vaø ngọn cờ. -GV ghi baûng. -GV cho hs haùt oân vôùi -Haùt oân vôùi baêng maãu. baêng maãu qua 1 laàn. Hs thöï hieän. -GV cho hs vöøa haùt vöøa -Haùt keát hôïp voã tay theo phaùch. voã tay theo phaùch. Hs thöïc hieän. -GV cho hs thöïc hieän baøi -Luyeän taäp baøi haùt theo toå nhoùm. haùt theo toå nhoùm. HS thöïc hieän. -GV kieåm tra caù nhaân hs. -Kieåm tra caù nhaân hs. Gv nhaän xeùt vaø ñaùnh giaù. *Hoaït ñoäng 2:(25p)Nhaïc II: Nhaïc lí: lí -GV ghi baûng. 1. Nhöõng thuoäc tính cuûa aâm thanh. -GV giôùi thieäu veà thuoäc - Giới thiệu về thuộc tính của aâm thanh: GV đọc tính cuûa aâm thanh. HS nhạc baøi Laøng toâi gồm nhịp đ đcoù minh hoạ. laéng nghe. ?Gv hoûi hs 4 thuoäc tính cuûa aâm thanh haõy keå ra? HS traû lôøi. -Boán thuoäc tính cuûa aâm thanh: +Cao ñoä. +Tröôøng ñoä. +Cöôøng ñoä. +AÂm saéc. ? Gv hoûi hs cao ñoä laø gì? HS traû lôøi. -GV minh hoïa cho hs veà cao ñoä.Hs laéng nghe ? Gv hoûi hs tröôøng ñoä laø gì? HS traû lôøi. -Cao ñoä: laø ñoä traàm boång, cao thaáp cuûa aâm thanh. -Nghe gv haùt moät caâu trong baøi “Tieáng chuoâng vaø ngoïn côø”. -Tröôøng ñoä:laø ñoä ngaân daøi,ngaén cuûa aâm thanh. -Nghe gv haùt moät caâu trong baøi “Tieáng chuoâng vaø -GV minh hoïa cho hs veà ngoïn côø”. tröôøng ñoä. HS laéng nghe. -Cöôøng ñoä:laø ñoä vang maïnh, nheï cuûa aâm thanh. ? Gv hoûi hs cöôøng ñoä laø gì? HS traû lôøi. -Nghe gv minh hoïa. -GV minh hoïa cho hs veà cöôøng ñoä. HS laéng nghe. ? Gv hoûi hs aâm saéc laø gì? HS traû lôøi. -AÂm saéc: laø saéc thaùi, maøu saéc khaùc nhau cuûa aâm -GV minh hoïa cho hs veà thanh. aâm saéc. HS laéng nghe. -Nghe gv minh hoïa. -Nhöõng thuoäc tính naøy taïo neân giai ñieäu caùc baûn nhaïc goùp phaàn dieãn taû moïi traïng thaùi tình caûm -Gv keát luaän veà vai troø khaùc nhau cuûa con ngöôøi. cuûa 4 thuoäc tính aâm thanh. 2.Caùc kí hieäu aâm nhaïc: -GV ghi baûng. -Ñoâ-reâ-mi-pha-son-la-si. ? Gv hoûi hs haõy keå teân 7 noát nhaïc? HS traû lôøi. -Caáu taïo:goàm 5 doøng vaø boán khe thöù töï doøng vaø ? Gv hoûi hs haõy giôùi thieäu khe tính töø döôùi leân. veà caáu taïo cuûa khuoâng nhaïc? HS traû lôøi. -Khoùa:laø kí hieäu ñeå xaùc ñònh teân noát. ? Gv hoûi hs khoùa laø gì?coù maáy loaïi khoùa?Khoùa Son Coù 3 loaïi khoùa:khoùa Son, Pha, Ñoâ. Khoùa Son ñöôïc vieát baét ñaàu töø doøng 2(laø vò trí noát ñöôïc vieát baét ñaàu töø ñaâu? Son). HS traû lôøi. 4.4 Toång keát: -Cho hs oân taäp baøi haùt “Tieáng chuoâng vaø ngoïn côø”. 4.5 Höôùng daãn hoïc taäp: * Đối với tiết này : -Taäp keû khuoâng nhaïc, vieát khoùa Son vaø 7 noát nhaïc treân khuoâng nhaïc. -Traû lôøi 2 caâu hoûi trong SGK. * Đối với tiết sau: -Chuaån bò tröôùc ôû nhaø tieát 4( phaàn Nhaïc lí vaø taäp ñoïc nhaïc soá 1). 5.Phuï luïc Tuaàn daïy: Tieát pppct: Ngaøy daïy: -NHAÏC LÍ: CAÙC KÍ HIEÄU GHI TRÖÔØNG ÑOÄ CUÛA AÂM 4 THANH. Tieát -TAÄP ÑOÏC NHAÏC: TÑN SOÁ 1. 1.MUÏC TIEÂU: 1.1 Kieán thöùc: *Hoaït ñoäng 1: - Hs bieát: ñoïc ñuùng cao ñoä, tröôøng ñoä baøi TÑN soá 1. -Hs hieåu: caùch tieáp thu phaàn nhaï lí:caùc kí hieäu ghi tröôøng ñoä cuûa aâm thanh. *Hoaït ñoäng 2: -Hs bieát: teân noát baøi TÑN 1 -Hs hieåu: caùch gheùp lôøi baøi TÑN 1 1.2 Kó naêng: -Hs thöïc hieän ñöôïc : taäp cho hs nhaän bieát caùc hình noát, caùch vieát nhaïc treân khuoâng. -Hs thöïc hieän thaønh thaïo: Ñoïc vaø nhaän bieát chính xaùc teân noát treân khuoâng baøi TÑN soá 1. 1.3 Thaùi ñoä: -Thoùi quen :hs naém vöõng kieán thöùc. -Tính caùch: Töï tin 2 .NOÄI DUNG HOÏC TAÄP: Biết đñọc nốt cao ñoä trường đñộ baøi tập đñọc nhạc số 1 3.CHUAÅN BÒ: 3.1 Giaùo vieân: -Ñaøn Organ. 3.2 Hoïc sinh: -Xem baøi tröôùc ôû nhaø(phaàn nhaïc lí) -Duïng cuï hoïc taäp 4.TOÅ CHÖÙC CAÙC HOAÏT ÑOÄNG HOÏC TAÄP: 4.1 OÅn ñònh toå chöùc vaø kiểm diện 6A1:………………………………………………… 6A2:………………………………………………… 6A3:………………………………………………… 4.2 Kiểm tra miệng: GV goïi hs haùt baøi “Tieáng chuoâng vaø ngoïn côø” +Haùt thuoäc lôøi +Haùt ñuùng cao ñoä, tröôøng ñoä 4.3 Tieán trình baøi hoïc: Hoaït ñoäng cuûa GV vaø HS *Hoaït ñoäng 1:(10p)Nhaïc lí: Noäi dung baøi hoïc I.Nhaïc lí: Caùc kí hieäu ghi tröôøng ñoä. Caùc kí hieäu ghi tröôøng ñoä -Gv ghi baûng. -Gv cho hs ñoïc baøi trong 1. Hình noát: -Ñoïc baøi trong SGK. SGK qua 1 laàn.Hs thöïc hieän. -Gv giôùi thieäu sô qua 5 loaïi -5 hình noát: hình noát cho hs naém baét.Hs 1troøn=2laàn traéng=4 laàn ñen=8laàn moùc chuù yù laéng nghe vaø ghi ñôn=16 laàn moùc keùp. cheùp. -Gv ghi baûng. 2.Caùch vieát caùc hình noát treân khuoâng: -Ñoïc baøi trong SGK. -Gv cho hs ñoïc baøi trong SGK.Hs thöïc hieän. -Gv giôùi thieäu vaø chæ daãn -5 caùch vieát: +Noát nhaïc hình baàu duïc naèm nghieâng veà beân cho hs 5 caùch vieát caùc hình phaûi. noát treân khuoâng. +Caùc noát nhaïc ôû doøng thöù 3 ñuoâi noát coù theå quay leân hoaëc quay xuoáng. +Caùc noát töø khe thöù 3 trôû leân ñuoâi noát quay xuoáng. + Caùc noát töø khe thöù 2 trôû xuoáng ñuoâi noát quay leân. +Caùc noát moùc ñöùng caïnh nhau coù theå noái vôùi nhau baèng 1,2,3 vaïch ngang. 3. Daáu laëng: -Gv ghi baûng. -Ñoïc baøi trong SGK. -Gv cho hs ñoïc baøi trong SGK .Hs thöïc hieän. -Caùch vieát daáu laëng. -Gv höôùng daãn hs caùch vieát hình daáu laëng.Hs theo doõi vaø ghi cheùp. II. Taäp ñoïc nhaïc: TÑN soá 1. *Hoaït ñoäng 2:(25p) Taäp ñoïc nhaïc: TÑN soá 1. -Gv ghi baûng. -Ñoïc teân noát treân khuoâng. -Gv cho hs ñoïc teân noát nhaïc treân khuoâng.Hs thöïc hieän. -Gv ñoïc maãu baøi TÑN soá 1 -Nghe Gv ñoïc maãu baøi TÑN soá 1. qua 1 laàn.Hs laéng nghe. -Luyeän thanh:1-2 phuùt. Ñoïc gam Ñoâ tröôûng. -GV cho HS khôûi ñoäng gioïng Ñoâ tröôûng. HS thöïc hieän. -Gv tieán haønh daïy ñoïc nhaïc vôùi ñaøn Organ.Hs thöïc hieän. - Daïy ñoïc nhaïc vôùi ñaøn Organ. -Gheùp lôøi ca. -Luyeän taäp TÑN soá 1 theo toå, nhoùm. -Gv cho hs töï gheùp lôøi ca. -Gv cho hs luyeän taäp TÑN soá 1 theo toå, nhoùm. 4.4 Toång keát : -Cho hs oân taäp baøi TÑN soá 1. 4.5 Höôùng daãn hoïc taäp: * Đối với tiết này : -Taäp vieát caùc hình noát vaø daáu laëng treân khuoâng nhaïc. -OÂn TÑN soá 1. -Traû lôøi 2 caâu hoûi trong SGK. * Đối với tiết sau: -Chuaån bò tröôùc ôû nhaø tieát 5( phaàn lôøi baøi haùt Vui böôùc treân ñöôøng xa). 5 .Phuï luïc Tuaàn daïy: Tiết ppct: Ngày dạy: Tieát 5 51 1.MUÏC TIEÂU: HOÏC HAÙT BAØI: VUI BÖÔÙC TREÂN ÑÖÔØNG XA. 1.1 Kieán thöùc: *Hoaït ñoäng 1: -Hs bieát : theâm nhieàu veà nhaïc só daân ca -Hs hieåu : baøi haùt thuoäc daân ca Nam Boä *Hoaït ñoäng 2: -Hs bieát : haùt ñuùng giai ñieäu vaø lôøi ca baøi haùt “øVui böôùc treân ñöôøng xa” -Hs hieåu : caùch theå hieän baøi haùt 1.2 Kó naêng: -Hs thực hiện được : hs haùt theå hieän tình caûm . -Hs thực hiện thành thạo cách haùt hoøa gioïng. 1.3 Thaùi ñoä: -Thoùi quen: qua baøi haùt hs bieát theâm veà baøi haùt thuoäc laøn ñieäu daân ca Nam Boä. –Tính caùch: Qua ñoù hs theâm yeâu quyù vaø traân troïng daân ca Vieät Nam. 2 .NOÄI DUNG HOÏC TAÄP: -Học sinh haùt ñuùng giai đñiệu veà lời ca baøi haùt vui bước đñường xa. 3.CHUAÅN BÒ: 3.1Giaùo vieân: -Maùy nghe,ñóa nhaïc. -Ñaøn Organ. 3.2Hoïc sinh: -Xem baøi tröôùc ôû nhaø(baøi haùt “Vui böôùc treân ñöôøng xa”). -Duïng cuï hoïc taäp 4.TOÅ CHÖÙC CAÙC HOAÏT ÑOÄNG HOÏC TAÄP: 4.1 OÅn ñònh toå chöùc vaø kiểm diện: 6A1:………………………………………………… 6A2:………………………………………………… 6A3:………………………………………………… 4.2 Kiểm tra miệng:GV goïi hs ñoïc baøi TÑN soá 1. +ñoïc ñuùng teân noát +ñoïc ñuùng cao ñoä, tröôøng ñoä +baøi haùt “vui bước đñường xa”đñược viết ở nhịp mấy?(2/4) -gv nhaän xeùt vaø ñaùnh gía. 4.3 Tieán trình baøi hoïc: Hoaït ñoäng cuûa GV vaø HS *Hoaït ñoäng 1:(7p) Giôùi Noäi dung baøi hoïc 1.Giôùi thieäu baøi haùt: thieäu baøi haùt -Gv ghi baûng. -Gv giôùi thieäu sô löôïc -Baøi haùt Vui böôùc treân ñöôøng xa theo ñieäu Lí veà baøi haùt cho hs.Hs con saùo Goø Coâng (Daân ca Nam Boä)ñaët lôøi môùi chuù yù laéng nghe. Hoaøng Laân. -Baøi haùt Lí con saùo Goø Coâng coù nguoàn goác ôû huyeän Goø Coâng Ñoâng(Tieàn Giang) do nhaïc só Traàn Kieát Töôøng söu taàm vaø ghi aâm. *Hoaït ñoäng 2:(28p) 2.Daïy haùt: Daïy haùt -Gv ghi baûng. - GV cho hs nghe baøi -Nghe baøi haùt vôùi baêng maãu. haùt vôùi baêng maãu.HS laéng nghe. - GV haùt maãu cho hs -Nghe Gv haùt maãu baøi haùt. nghe.HS laéng nghe. - Gv phaân tích caáu truùc -Phaân tích caáu truùc baøi haùt: baøi haùt:veà nhòp,gioïng, +nhòp 2/4, gioïng Ñoâ tröôûng. chia maáy caâu. +Chia 4 caâu nhaïc öùng vôùi 4 caâu lôøi. -Gv cho HS luyeän thanh vôùi ñaøn Organ gam Ñoâ tröôûng.Hs thöïc hieän. -Luyeän thanh:1-2 phuùt. Ñoïc gam Ñoâ tröôûng. -Gv tieán haønh daïy haùt cho hs töøng caâu vôùi ñaøn Organ theo loái moùc xích. -Gv löu yù cho hs caùc noát luyeán aâm.Daáu nhaéc laïi(haùt quay laïi 2 laàn). -Daïy haùt töøng caâu theo loái moùc xích. -Gv cho hs gheùp caû baøi haùt vôùi baêng maãu. Hs thöïc hieän. -Gv cho hs thöïc hieän baøi haùt theo toå, nhoùm. Hs thöïc hieän. Caâu 1+2+3+4=caû baøi. -Löu yù caùc noát luyeán aâm. Daáu nhaéc laïi. -Gheùp caû baøi haùt vôùi baêng maãu. -Luyeän taäp baøi haùt theo toå ,nhoùm. -Caù nhaân hs thöïc hieän. -Gv cho caù nhaân hs thöïc hieän. Gv nhaän xeùt * OÂn taäp baøi haùt: Vui bước ñường xa vaø söûa sai cho hs. -Gv ghi bảng. Học sinh ghi baøi -Haùt maãu với băng mẫu. -Gv cho học sinh haùt với băng mẫu 1 lần. -Luyện tập baøi haùt theo tổ nhoùm. -Gv cho học sinh thực hiện baøi haùt theo tổ nhoùm. Hs thực hiện. -Kiểm tra caùc nhoùm học sinh -Gv kiểm tra caùc nhoùmhs. Gv nhận xeùt ñaùnh giaù 4.4 Toång keát: -Cho hs oân taäp baøi haùt “Vui böôùc treân ñöôøng xa”. 4.5Höôùng daãn hoïc taäp: * Ñoái vôùi tieát naøy: -Hoïc thuoäc lôøi baøi haùt “Vui böôùc treân ñöôøng xa”. -Traû lôøi 2 caâu hoûi trong SGK. * Ñoái vôùi tieát sau : -Chuaån bò tröôùc ôû nhaø tieát 6( phaàn nhaïc lí vaø baøi TÑN soá 2 ). 5.Phuï luïc:
- Xem thêm -