Tài liệu Giáo án âm nhạc lớp 6 trọn bộ_cktkn_bộ 10

  • Số trang: 104 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 51 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Tröôøng THCS Thanh Thạch Giaùo AÙn AÂm Nhaïc lôùp 6 Ngày soạn : 13/8/2013 Ngày dạy: 21/8/2013 Tieát: 1 BAØI MÔÛ ÑAÀU GIÔÙI THIEÄU MOÂN HOÏC AÂM NHAÏC TRONG TRÖÔØNG THCS TAÄP HAÙT QUOÁC CA I. Muïc Tieâu: - HS coù nhöõng hieåu bieát sô löôïc veà ngheä thuaät AÂm nhaïc. - HS bieát ñöôïc noäi dung cuûa moân AÂm nhaïc ôû tröôøng THCS - HS bieát teân taùc giaû cuûa baøi Quoác ca. - HS haùt thuoäc baøi Quoác ca. II. Chuaån bò: - Baêng nhaïc haùt Quoác ca - Nhaïc cuï - haùt - ñeäm thuaàn thuïc baøi Quoác ca III. Tieán trình daïy hoïc Hoaït ñoäng cuûa GVvaø HS Noâi dung caàn ñaït I. Giôùi thieäu moân hoïc trong tröôøng THCS: Hoûi: Tieáng oâtoâ ñi ngoaøi ñöôøng - AÂN phaûi coù tieát taáu, giai ñieäu… Neân hay tieáng quaït quay coù phaûi laø aâm tieáng oâtoâ khoâng theå goïi laø AÂN thamh khoâng? (laø AÂ. T) 1. Khaùi nieäm veà aâm nhaïc: Hoûi: Tieáng coâ haùt coù phaûi laø AÂT - AÂN laø ngheä thuaät cuûa aâm thanh ñaõ ñöôïc khoâng? (ñuùng) choïn loïc dung ñeå dieãn taû toaøn boä theá giôùi Hoûi: Tieáng oâtoâ coù goïi laø AÂN tinh thaàn cuûa con ngöôøi khoâng? Taïi sao? (khoâng, vì tieáng oâtoâ khoâng coù giai 2. Taùc duïng cuûa AÂN: ñieäu) - AÂN ñem ñeán cho con ngöôøi khoaùi caûm - HS ñoïc phaàn giôùi thieäu trong thaåm mó, phaùt huy söï linh hoaït, tính saùng SGK taïo söï linh hoaït vaø khaû naêng töôûng töôïng Hoûi: AÂN coù taùc duïng nhö theá naøo phong phuù trong cuoäc soáng cuûa con ngöôøi? 3. Nhieäm vuï cuûa HS vôùi boä moân AÂN: - Phaûi hoïc vaø tieáp xuùc thöôøng xuyeân vôùi loaïi hình ngheä thuaät naøy 4. Giôùi thieäu chöông trình: Hoûi: Ñeå hieåu noäi dung cuûa moät Chöông trình AÂN trong tröôøng THCS goàm baûn nhaïc chuùng ta phai coù ñieàu 3 noäi dung: GV: NguyÔn ChÝ Thanh Tröôøng THCS Thanh Thạch Giaùo AÙn AÂm Nhaïc lôùp 6 * Hoïc haùt: coù 8baøi haùt vôùi lôùp 6, 7, 8 vaø 4 Hoûi:Muoán coù kieán thöùc thì phai baøi haùt vôùi lôùp 9 laøm gì? Thoâng qua vieäc hoïc haùt ñeå caùc em lam quen vôùi caùch theå hieän caûm xuùc vaø caûm thuï AÂN kieän gì? (phaûi coù kieán thöùc)? * Nhaïc lí vaø TÑN: - Nhaïc lyù laø lí thuyeát cuûa AÂN laø nhöõngkhaùi nieäm sô giaûn nhaát veà AÂN - TÑN: Theå hieän nhöõng kieán thöùc AÂN ñaõ hoïc * AÂm nhaïc thöôøng thöùc: - Laø nhöõng kieán thöùc aâm nhaïc phoå thoâng vaø chuùng ta seõ ñöôc laøm quen vôùi 1 soá NS noåi tieáng treân theá giôùi, trong nöôùc vaø tim hieåu veà cuoïc ñôøi, söï nghieäp cuøng vôùi 1 vaøi taùc phaåm noåi tieáng cuûa hoï. - Caû lôùp haùt lôøi 1 cuûa baøi II. Taäp haùt Quoác Ca: - Löu yù caâu “Ñöôøng vinh quang - Laø ngöôøi Vieät Nam ai ai cuõng thuoäc. xaây xaùc quaân thuø” HS thöôøng haï Tuy nhieân khoâng phaûi ai cuõng haùt ñuùng. Hoâm nay chuùng ta seõ oân laïi baøi haùt naøy ñeå thaáp gioïng neân sai veà cao ñoä - HS haùt 2 lôøi theå hieän tính chaát haùt hay hôn, chính xaùc hôn huøng traùng cuûa baøi Quoác ca. Nhöõng öu nhöôïc ñieåm cuûa haùt. * Lieân heä loàng gheùp, giaùo hoïc sinh hoïc taäp vaø laøm theo göông ñaïo ñöùc Hoà Chí Minh. - Môû baêng nhaïc baøi Quoác Ca theå hieän saéc baøi thaùinghieâm trang huøng traùng Hoà Chuû tòch, vò laõnh tuï kính yeâu cuûa daân duïc toäc ta, ñaõ hieán daâng taát caû tình caûm, trí tueä taám cuoäc ñôøi cho söï nghieäp caùch maïng. Hoâm nay chuùng ta ñang ñöôïc soáng vaø hoïc taäp ôû moät ñaát nöôùc hoøa bình ñoäc laäp daân chuû vaên minh laø nhôø coâng ôn cuûa ñaûng vaø Baùc Hoà kính yeâu. Moãi chuùng ta ñeàu phaûi coá gaéng reøn luyeän tu döôõng ñaïo ñöùc, chaêm ngoan, hoïc gioûi ñeå ñeàn ñaùp coâng lao cuûa Baùc Hoà vó ñaïi, goùp phaàn xaây döïng ñaát nöôùc ra ngaøy caøng giaøu ñeïp hôn. Chính caùc em seõ laø chuû cuûa ñaát nöôùc trong töông lai. IV. Cuûng coá Hoûi: ? Baøi hoïc goàm maáy noäi dung? Laø nhöõng noäi Traû lôøi GV: NguyÔn ChÝ Thanh Tröôøng THCS Thanh Thạch Giaùo AÙn AÂm Nhaïc lôùp 6 dung naøo? Caàn löu yù ñieàu gì? (goàm 2 nd: giôùi thieäu vaø taäp haùt, caàn naém ñöôïc KN veà AÂN cuõng nhö chöông trình trong THCS, haùt Quoác ca ñuùng giai ñieäu, tính chaát ? Caùc em caàn laøm gì ñeå naâng cao kieán thöùc aâm nhaïc cuûa mình? (phaûi hoïc, tìm hieåu vaø tieáp xuùc) V. Höôùng daãn veà nhaø Yeâu caàu - Haùt ñuùng g/ñ, t/c cuûa baøi Quoác ca Ghi nhôù - Tìm hieåu tröôùc veà NS Phaïm Tuyeân vaø moät vaøi saùng taùc cuûa oâng. Tìm hieåu noäi dung cuûa baøi haùt “Tieáng chuoâng vaø ngoïn côø” Rút kinh nghiệm: .................................................................................................... .................................................................................................................................... Thanh Thạch, ngày 16/8/2012 Tổ trưởng Hoàng Thế Hiến GV: NguyÔn ChÝ Thanh Tröôøng THCS Thanh Thạch GV: NguyÔn ChÝ Thanh Giaùo AÙn AÂm Nhaïc lôùp 6 Tröôøng THCS Thanh Thạch Giaùo AÙn AÂm Nhaïc lôùp 6 Ngày soạn: 21/8/2013 Ngày dạy: 28/8/2013 Tieát: 2 HOÏC HAÙT: TIEÁNG CHUOÂNG VAØ NGOÏN CÔØ I. Muïc tieâu: - HS bieát taùc giaû cuûa baøi tieáng chuoâng vaø ngoïn côø laø nhaïc só Phaïm Tuyeân vaø keå teân moät vaøi baøi haùt tieâu bieåu cuûa oâng vieát cho thieáu nhi. - HS haùt ñuùng giai ñieäu, lôøi ca cuûa baøi haùt. Bieát haùt keát hôïp goõ ñeäm theo phaùch, theo nhòp, theo tieát taáu lôøi ca. II. Chuaån bò: - Tìm hieåu veà tieåu söû nhaïc só Phaïm Tuyeân. - Tìm hieåu vaø hoïc thuoäc baøi haùt coù keøm nhaïc ñeäm. - Ñaøn Ooùc gan. III. Tieán trình leân lôùp Hoaït ñoäng cuûa Thaày vaø Troø Noäi Dung caàn ñaït *Hoïc haùt Tieáng chuoâng vaø ngoïn côø 1. Taùc giaû: Hoûi: Haõy neâu nhöng neùt chính veà *OÂng nguyeân laø tröôûng ban AÂ. N ñaøi NS Phaïm Tuyeân cuõng nhö phong TNVN vaø ban vaên ngheä ñaøi THVN. caùch aâm nhaïc cuûa oâng? - AÂm nhaïc cuûa oâng trong saùng giaûn dò, ñaèm thaém, deã haùt deã thuoäc. - GV haùt giôùi thieäu 2 trích ñoaïn baøi haùt: “Caùnh eùn tuoåi thô” vaø “Nhö coù baùc trong ngaøy vui ñaïi thaéng 2. Baøi haùt: Hoûi: Haõy giôùi thieäu 1 caùch ngaén - Höôûng öùng phong traøo thieáu nhi quoác teá goïn veà xuaát xöù cuûa baøi haùt “ ngoïn côø hoaø bình, naêm 1985 oâng ñaõ saùng taùc ca khuùc naøy. Tieáng chuoâng vaø ngoïn côø”? Baøi haùt noùi leân öôùc voïng cuûa tuoåi thô mong muoán moät cuoäc soáng hoaø bình, höõu - Haùt maãu theo nhaïc ñeäm nghò, ñoaøn keát giöõa caùc daân toäc treân theá - Treo baûn nhaïc ñaõ cheùp saün goïi 1 giôùi. - 3 em ñoïc lôøi ca. - Baøi haùt ñöôïc chia laøm 2 ñoaïn: Ñoaïn 1 Hoûi: Baøi haùt ñöôïc chia laøm maáy “Traùi ñaát …cuûa ta” vieát ôû gioïng reâ thöù, ñoaïn, maáy caâu? ñoaïn 2 töø “Boong bính boong. . . ñeán heát” - Ñaøn caâu thöù nhaát 1 laàn vaø haùt baøi vieát ôû gioïng reâ tröôûng. GV: NguyÔn ChÝ Thanh Tröôøng THCS Thanh Thạch maãu 2 laàn cho HS nghe. Giaùo AÙn AÂm Nhaïc lôùp 6 * Daïy haùt: - Baét ñieäu cho HS haùt 1 - 3 laàn. *Luyeän thanh theo maãu: - GV ñaøn caâu thöù 2 cho hoïc sinh - Baøi haùt chia laøm2 ñoaïn. ñoaïn 1 laøm 2 nghe. caâu. - goïi 1 - 3 em haùt laïi - GV nhaän *Daïy haùt töøng caâu: xeùt. - Baét ñieäu cho caû lôùp haùt caâu 2. - Goïi 1 - 2 em gheùp caâu 1 vaø caâu 2 cuûa ñoaïn 1 GV nhaän xeùt. - Baét ñieäu cho lôùp haùt gheùp ñoaïn 1. Hoûi: Em haõy so saùnh t/c cuûa ñoaïn 1 vaø ñoaïn 2? - Ñoaïn 2 daïy töông töï nhö ñoaïn 1. - Luyeän taäp theo hình thöùc haùt vaø voã tay theo nhòp, tieát taáu cuûa 2 *Hoaøn thieän baøi haùt: - Saéc thaùi: Ñ1 meàm maïi, tha thieát. Ñ2 ñoaïn. - Töøng baøn luyeän taäp haùt vaø nhuùn töôi saùng, khoeû maïnh theo nhòp cuûa baøi haùt. - Tieát taáu: - Goïi töø 1 - 3 em ñoïc baøi ñoïc theâm. - GV toùm taét laïi nhöõng yù chính cuûa baøi ñoïc theâm. Hoûi: AÂm nhaïc laø gì? IV. Cuûng coá: Hoûi: - Baøi haùt “ Tieáng chuoâng vaø ngoïn côø” ñaõ noùi leân Traû lôøi khaùt voïng gì cuûa tuoåi thô? - Haõy keå 1 soá baøi haùt cuûa nhaïc só Phaïm Tuyeân maø em bieát? Yeâu caàu - Haùt hoaøn chænh baøi haùt. Thöïc hieän V. Höôùng daãn veà nhaø: Höôùng daãn - Veà nhaø haùt ñuùng giai ñieäu vaø tính chaát cuûa baøi Ghi GV: NguyÔn ChÝ Thanh nhôù vaø Tröôøng THCS Thanh Thạch haùt. Giaùo AÙn AÂm Nhaïc lôùp 6 thöïc hieän. - Taäp theâm 1 soá ñoäng taùc phuï hoaï. - Chuaån bò baøi môùi. Rút kinh nghiệm: .................................................................................................... . Thanh Thạch, ngày 23/8/2013 Tổ trưởng Hoàng Thế Hiến GV: NguyÔn ChÝ Thanh Tröôøng THCS Thanh Thạch GV: NguyÔn ChÝ Thanh Giaùo AÙn AÂm Nhaïc lôùp 6 Tröôøng THCS Thanh Thạch Giaùo AÙn AÂm Nhaïc lôùp 6 Ngày soạn: 24/8/2013 Ngày dạy: 04/9/2013 Tieát: 3 OÂN HAÙT: TIEÁNG CHUOÂNG VAØ NGOÏN CÔØ NHAÏC LÍ: NHÖÕNG THUOÄC TÍNH CUÛA AÂM THANH CAÙC KÍ HIEÄU AÂM NHAÏC I. Muïc tieâu: - HS haùt thuoäc baøi tieáng chuoâng vaø ngoïn côø vaø theå hieän ñöôïc saéc thaùi, tình caûm khaùc nhau ôû hai ñoaïn a vaø b cuûa baøi haùt. - HS bieát nhöõng thuoäc tính cuûa aâm thanh, caùc kí hieäu ghi cao ñoä trong aâm nhaïc. II. Chuaån bò: - Chuaån bò baøi haùt Hoa laù muøa xuaân ñaõ hoïc ôû caáp I ñeå HS phaân bieät caùc thuoäc tính cuûa aâm thanh. - Ñaøn Ooùc gan, Maùy nghe nhaïc. III. Tieán trình daïy - hoïc Hoaït ñoäng cuûa Thaày vaøTroø Noäi dung caàn ñaït I. OÂn haùt: Hoûi: Haùt laïi baøi haùt Tieáng chuoâng vaø ngoïn côø? *Luyeän taäp theo nhoùm: - Yeâu caàu HS nhaän xeùt baïn haùt. - Nhaän xeùt vaø chænh söûa, noùi leân tính chaát cuûa töøng ñoaïn. - Haùt maãu baøi haùt 1 löôït. - Luyeän taäp theo hình thöùc coù ngöôøi ñieàu khieån theo *Kieåm tra - ñaùnh giaù: töøng nhoùm. - Toå nhoùm leân trình baøy baøi haùt vaø cöû ngöôøi ñaïi dieän ñieàu khieån nhoùm. - Goïi 1 vaøi em leân haùt keøm theo ñoäng taùc phuï hoaï. - Khi HS haùt thuaàn thuïc GV II. Nhaïc lí: ñaùnh ñaøn cho HS ñoaùn caâu 1. Nhöõng thuoäc tính cuûa aâm thanh: haùt trong baøi töø 1 - 3 caâu. - Ñaøn giai ñieäu baøi haùt Hoa - Coù 2 loaïi aâm thanh loaïi 1 laø nhöõng aâm thanh khoâng coù cao ñoä goïi laø tieáng ñoäng GV: NguyÔn ChÝ Thanh Tröôøng THCS Thanh Thạch Giaùo AÙn AÂm Nhaïc lôùp 6 nhö: tieáng goõ vaøo baøn, tieáng keït cöûa…Loaïi Hoûi: Ñoaïn ñaàu cuûa baøi giai thöù 2 laø nhöõng aâm thanh coù 4 thuoäc tính roõ reät laø nhöõng aâm thanh duøng trong aâm nhaïc) ñieäu ñi leân hay ñi xuoáng? laù muøa xuaân. Hoûi: Ñoaïn sau cuûa baøi giai ñieäu ñi leân hay ñi xuoáng? *Boán thuoäc tính cuûa aâm thanh: Hoûi: Trong baøi haùt choã naøo + Cao ñoä: Ñoä traàm boång, cao thaáp. ñöôïc ngaân daøi choã naøo haùt + Tröôøng ñoä: Ñoä ngaân daøi, ngaén. nhanh? + Cöôøng ñoä: Ñoä maïnh, nheï. Hoûi: Trong baøi ñaõ söû duïng + AÂm saéc: Saéc thaùi khaùc nhau. nhaïc cuï gi? 2. Caùc kí hieäu aâm nhaïc: Hoûi: Vaäy theo chuùng ta coù a. Caùc kí hieäu ghi cao ñoä: maáy loaïi aâm thanh vaø chuùng Duøng 7 noát C - D - E - F - G - A - H coù ñaëc ñieåm nhö theá naøo? - Trong moät ñoaïn nhaïc hay moät baûn giao Hoûi: Boán thuoäc tính cuûa aâm höôûng chæ duøng ñeán 7 noát nhaïc treân. . Ñoù thanh laø nhöõng thuoäc tính chính laø KH ghi cao ñoä. naøo? b. Khuoâng nhaïc: Hoûi: Ñeå ghi giai ñieäu cuûa baûn nhaïc chuùng ta söû duïng - Goàm 5 doøng keû // vaø caùch ñeàu nhau, ôû giöõa coù caùc khe vaø ñeàu ñöôïc tính töø döôùi KH gì? leân. Ngoaøi ra coøn coù nhöõng doøng keû phuï vaø khe phuï ôû treân vaø döôùi khuoâng nhaïc. Hoûi: Khuoâng nhaïc laø gì? c. Khoaù: - Laø kí hieäu ñeå xaùc ñònh teân noát treân khuoâng. Coù 3 loaïi khoùa ñoù laø khoaù Ñoâ, khoaù Pha, vaø khoaù Son laø ñöôïc söû duïng thoâng duïng nhaát. - ôû khoaù son noát nhaïc treân doøng keû thöù 2 laø Hoûi: Töø doøng 2 laø noát G haõy noát son qua ñoù ta tìm ñöôïc caùc noát nhaïc ghi caùc noát tieáp theo ñi leân, khaùc. ñi xuoáng theo thöù töï? - Ñoïc teân noát lieàn baäc, caùch quaõng. IV. cuûng coá: Hoûi: ? Haõy nhaéc laïi caùc thuoäc tính cuûa aâm thanh? Yeâu caàu ? Theå hieän baøi haùt “Tieáng chuoâng vaø ngoïn côø” Thöïc hieän vôùi caùc thuoäc tính ñoù. V. Höôùng daãn veà nhaø: GV: NguyÔn ChÝ Thanh Traû lôøi Tröôøng THCS Thanh Thạch Nhaéc nhôû Giaùo AÙn AÂm Nhaïc lôùp 6 - Theå hieän ñuùng giai ñieäu, saéc thaùi, tính chaát cuûa Ghi nhôù vaø thöïc baøi haùt. - Traû lôøi caâu hoûi laøm baøi taäp 1, 2 hieän Rút kinh nghiệm: .................................................................................................... . Thanh Thạch, ngày 30/8/2013 Tổ trưởng Hoàng Thế Hiến GV: NguyÔn ChÝ Thanh Tröôøng THCS Thanh Thạch Giaùo AÙn AÂm Nhaïc lôùp 6 Ngày soạn: 03/9/2013 Ngày dạy: 11/9/2013 Tieát: 4 NHAÏC LÍ: CAÙC KÍ HIEÄU GHI TRÖÔØNG ÑOÄ CUÛA AÂM THANH. TAÄP ÑOÏC NHAÏC: TÑN SOÁ 1. I. Muïc tieâu: - HS bieát caùc kí hieäu ghi tröôøng ñoä cuûa aâm thanh, caùch vieát caùc hình noát vaø daáu laëng treân khuoâng nhaïc. - HS ñoïc ñuùng teân noát nhaïc trong baøi TÑN soá 1. II. Chuaån bò: - Chuaån bò vaø hoïc thuoäc 2 baøi haùt Taây du kí vaø baøi Em ñi thaêm mieàn nam ñeå söû duïng trong baøi. - Baûng phuï ghi moái quan heä giöõa caùc noát nhaïc. - Ñaøn Ooùc gan. - Taäp luyeän kó baøi TÑN soá 1 vaø gheùp lôøi ca. III. Tieán trình daïy - hoïc Hoaït ñoäng cuûa Thaày vaø Troø Noäi dung caàn ñaït Hoûi: Kí hieäu ghi cao ñoä laø gì? Hoûi: Tröôøng ñoä laø gì? Hoûi: Qua vieäc theo doõi baûn nhaïc vaø nghe haùt. haõy cho bieát giaù trò doä daøi cuûa caùc hình noát? I/ Nhaïc lí: Caùc kí hieäu ghi tröôøng ñoä cuûa aâm thanh. - Ñeå ghi laïi ñöôïc baøi haùt, baûn nhaïc thì phaûi coù ngoân ngöõ rieâng - Ñoù chính laø caùc kí hieäu aâm nhaïc. * Nhö vaäy ñeå ghi laïi g/ñ cuûa baûn nhaïcthì söû duïng 7 noát nhaïc coøn ghi laïi ñoä ngaân ngaén daøi cuûa giai ñieäu thì chuùng ta phaûi duøng caùc kí hieäu ghi tröôøng ñoä. - Laø Ñoä ngaân ngaén daøi ngaén cuûa aâm thanh. * KH ghi tröôøng ñoä ñöôïc kí hieäu baèng heä thoáng caùc hình noát. 1. Hình noát: (Tröôøng ñoä) - Treo 2 baøi haùt ñaõ cheùp saün treân baûng phuï vaø ñaøn giai ñieäu baøi Taây du kí vaø baøi Em ñi thaêm Mieàn Nam cho HS quan saùt vaø nghe. - Ñeå ghi ñoä daøi cuûa aâm thanh ngöôøi ta ñaõ duøng caùc kí hieäu ghi ñoä daøi nhö: + Noát troøn baèng 2 noát traéng. + Noát traéng baèng 2 noát ñen. + Noát ñen baèng 2 noát ñôn. + Noát ñôn baèng 2 noát keùp. - Trong khi 1 ngöôøi haùt 1 noát troøn thì ngöôøi khaùc coù theå haùt ñöôïc16 noát ñôn. GV: NguyÔn ChÝ Thanh Tröôøng THCS Thanh Thạch Hoûi: Trong nhöõng baøi haùt ñaõ hoïc nhöõng noát nhaïc coù nhöõng quy luaät nhö theá naøo ôû treân khuoâng nhaïc? Hoûi: Daáu laëng ñen, laëng ñôn töông öùng vôùi noát naøo? Giaùo AÙn AÂm Nhaïc lôùp 6 * Sô ñoà hình noát: SGK. 2. Caùch vieát caùc hình noát treân khuoâng nhaïc: + Caùc noát nhaïc naèm ôû doøng keû thöù 3 ñuoâi noát coù theå quay leân hoaëc quay xuoáng. + Caùc noát töø doøng thöù 3 trôû xuoáng ñuoâi noát quay quay leân. + Caùc noát töø doøng thöù 3 trôû leân ñuoâi noát quay xuoáng. + Caùc noát coù moùc ñöùng caïnh nhau coù theå noái vôùi nhau baèng ghaïch ngang. 3. Daáu laëng: - Ñaøn giai ñieäu baøi haùt Ñoäi ca cuûa NS Phong Nhaõ. - ÔÛ ñoù laø coù daáu laëng vaø laø daáu laëng ñen. - Daáu laëng laø kí hieäu chæ thôøi gian taïm ngöøng, nghæ cuûa aâm thanh. Moãi hình noát coù moät daáu laëng töông öùng. II. Taäp ñoïc nhaïc: TÑN soá 1 Ñoà, Reâ, Mi, Pha, Son, La. * Luyeän Tröôøng ñoä: - GV goõ maãu tieát taáu - HS chuù yù theo doõi goõ laïi chính xaùc. * Luyeän cao ñoä: Ñoà - reâ - mi - fa - son - la - si - ñoâ. ................................................... ................. - Caâu 2 taäp töông töï, sau ñoù gheùp 2 caâu, chuù yù choã daáu laëng - Caû lôùp ñoïc hoaøn chænh caû baøi. * Gheùp lôøi: Hoûi: Baøi TÑN coù söû duïng cao ñoä naøo? Tröôøngñoä naøo? Hoûi: Ñoïc teân caùc noát cuûa baøi TÑN? Hoûi: Baøi TÑN naøy coù theå chia laøm maáy caâu? (2 caâu) - Ñaøn giai ñieäu thang aâm Cdur - Caû lôùp ñoïc thang aâm cho chính xaùc, sau ñoù ñoïc truïc aâm. - Ñaøn g/ñ 3 laàn HS nghe, nhaåm. - Caû lôùp ñoïc to theo ñaøn. 1 daõy ñoïc nhaïc, 1 daõy haùt lôøi sau ñoù ñoåi laïi. - 2 HS ñoïc nhaïc gheùp lôøi. - Ñaùnh giaù nhöõng öu nhöôïc ñieåm IV. Cuûng coá: - Coù bao nhieâu hình noát cô baûn? Hoûi: - Caùch vieát caùc hình noát treân khuoâng nhö theá naøo? Yeâu caàu - Daáu laëng laø gì? - Caû lôùp ñöùng daäy ñoïc vaø haùt lôøi baøi TÑN coù keøm theo ñoäng taùc phuï hoaï. V. Höôùng daãn veà nhaø: Nhaéc - Veà taäp vieát caùc hình noát: Troøn, Ñen, Traéng, moùc ñôn, moùc nhôû keùp, laëng ñen, laëng ñôn. - Ghi nhôù quan heä giöõa caùc hình noát thoâng qua sô ñoà. GV: NguyÔn ChÝ Thanh Traû lôøi Thöïc hieän Ghi nhôù vaø thöïc hieän Tröôøng THCS Thanh Thạch Giaùo AÙn AÂm Nhaïc lôùp 6 - Ñoïc nhaïc vaø haùt chính xaùc baøi TÑN soá 1. - Taäp ñaët lôøi ca môùi cho baøi TDN soá 1. Rút kinh nghiệm: .................................................................................................... . Thanh Thạch, ngày 06/9/2013 Tổ trưởng Hoàng Thế Hiến GV: NguyÔn ChÝ Thanh Tröôøng THCS Thanh Thạch Giaùo AÙn AÂm Nhaïc lôùp 6 Ngày soạn : 10/9/2013 Ngày dạy: 18/9/2013 Tieát: 5 HOÏC HAÙT: VUI BÖÔÙC TREÂN ÑÖÔØNG XA THEO ÑIEÄU LÍ CON SAÙO GOØ COÂNG (DAÂN CA NAM BOÄ) ÑAËT LÔØI MÔÙI: HOAØNG LAÂN I. Muïc tieâu: - HS bieát baøi vui böôùc treân ñöôøng xa do nhaïc só Hoaøng Laân ñaët lôøi môùi theo ñieäu lí con saùo Goø Coâng (daân ca Nam Boä) - HS haùt ñuùng giai ñieäu, lôøi ca cuûa baøi haùt. Bieát haùt keát hôïp goõ ñeäm theo phaùch, theo nhòp, theo tieát taáu lôøi ca. II. Chuaån bò: - Baûng phuï cheùp saün baøi haùt. - Haùt chuaån xaùc baøi haùt coù phaàn ñeäm saün. - Tìm hieåu veà lôøi coå cuûa baøi daân ca lí con saùo Goø coâng. - Söu taàm theâm moät vaøi baøi haùt thuoäc theå loaïi lí. III. Tieán trình daïy hoïc: 1, Kieåm tra baøi cuõ: - Em haõy neâu caùc kí hieäu ghi tröôøng ñoä ? - Em haõy ñoïc baøi nhaïc soá 1 vaø gheùp lôøi? 2. Baøi môùi: Hoaït ñoäng cuûa Thaày vaø Troø Noäi dung caàn ñaït - Môû baêng nhaïc baøi: Lí caây boâng, lí I. Giôùi thieäu baøi: ngöïa oâ. . . . . . . 1. Daân ca - lí: Hoûi:Daân ca khaùc vôùi baøi haùt nhaïc - Daân ca laø nhöõng baøi haùt do nhaân daân saùng môùi ôû choã naøo? taùc vaø khoâng coù taùc giaû naøo cuï theå so vôùi nhöõng baøi haùt nhaïc môùi Hoûi; Daân ca laø gì? - Daân ca laø nhöõng baøi haùt ñöôïc nhaân daân saùng taùc vaø thöôøng baét nguoàn töø nhöõng baøi ca dao, tuïc ngöõ…ñöôïc goït giuõa vaø truyeàn tuïng töø ñôøi naøy qua ñôøi khaùc. - Lí cuõng laø moät theå loaïi cuûa daân ca beân caïnh ñoù coøn coù caùc theå loaïi nhö Hoø, veø, haùt GV: NguyÔn ChÝ Thanh Tröôøng THCS Thanh Thạch Giaùo AÙn AÂm Nhaïc lôùp 6 noùi… - Lí laø nhöõng baøi daân ca ngaén goïn, giaûn dò, moäc maïc thöôøng ñöôïc xaây döïng töø nhöõng caâu thô luïc baùt. 2. Baøi haùt: vui böôùc treân ñöôøng xa. Hoûi: Theá naøo laø lí? - Baøi haùt vui böôùc treân ñöôøng xa ñöôïc nhaïc só Hoaøng Laân ñaët lôøi môùi treân giai ñieäu baøi Lí con saùo Goø coâng do nhaïc só Traàn Kieát Töôøng söu taàm. - Baøi haùt bieåu hieän tình caûm nheï nhaøng, coù tính chaát giaõi baøy taâm söï. Hoûi: Coù nhöõng caâu thô luïc baùt naøo ñaõ - Baøi haùt vieát ôû gioïng son tröôûng nhòp 2/4, ñöôïc xaây döïng thaønh nhöõng baøi daân trong baøi coù söû duïng daáu quay laïi vaø khung ca? thay ñoåi soá 1 vaø soá 2. II. Daïy haùt: * Luyeän thanh theo maãu *Haùt maãu: (5 caâu) + Caâu 1: “Ñöôøng daøi…böôùc chaân” + Caâu 2: “Ta haùt…muøa xuaân” Hoûi: Baøi haùt vieât ôû nhòp bao nhieâu? + Caâu 3: “Vui haùt vang…thaáy gaàn” Coù nhöõng kí hieäu AÂN naøo? Haõy ñoïc + Caâu 4: “Muoân ngöôøi…quyeát taâm” lôøi ca cuûa baøi theo KHAÂN ñoù? + Caâu 5: “Vai keà vai…böôùc chaân” Hoûi: Baøi haùt chia thaønh maáy caâu haùt ? * Chuù yù nhöõng lôøi ca coù daáu luyeán caâu haùt - Ñaøn giai ñieäu töøng caâu töø 2 - 3 laàn, caàn chuaån xaùc, meàm maïi. HS nghe, nhaåm vaø haùt hoaø tieáng ñaøn * Haùt hoaøn chænh caû baøi: theo höôùng daãn. - Haùt keát hôïp goõ tieát taáu vaø goõ phaùch thuaàn - GV daïy theo loái moùc xích(Chuù yù ôû thuïc. caâu 4, 5 coù KH daáu nhaéc laïi, neân caâu 4 haùt 2 laàn) - Caû lôùp ñöùng daäy haùt vôùi tö theá thoaûi maùi, nhòp nhaøng theo nhòp 2/4. IV. Cuûng coá: Hoûi: - Baøi haùt noùi leân ñieàu gì? (Laø söï ñoäng vieân moãi ngöôøi Traû lôøi caàn phaûi coù söï kieân trì, nhaãn naïi, khoâng ngaïi khoù) Yeâu caàu - Caû lôùp ñöùng daäy haùt keát hôïp 1soá ñ/taùc phuï hoaï. V. Höôùng daãn veà nhaø: GV: NguyÔn ChÝ Thanh Trình baøy Tröôøng THCS Thanh Thạch Höông daãn Giaùo AÙn AÂm Nhaïc lôùp 6 - Ñaët lôøi môùi cho giai ñieäu baøi haùt treân. Ghi nhôù - Söu taàm moät soá baøi haùt thuoäc theå loaïi daân ca vaø hoïc thuoäc baøi haùt Vui böôùc treân ñöôøng xa. - Chuaån bò baøi môùi Rút kinh nghiệm: .................................................................................................... . Thanh Thạch, ngày 13/9/2013 Tổ trưởng Hoàng Thế Hiến GV: NguyÔn ChÝ Thanh Tröôøng THCS Thanh Thạch GV: NguyÔn ChÝ Thanh Giaùo AÙn AÂm Nhaïc lôùp 6 Tröôøng THCS Thanh Thạch Giaùo AÙn AÂm Nhaïc lôùp 6 Ngày soạn : 18/9/2013 Ngày dạy: 25/9/2013 Tieát: 6 NHAÏC LÍ: NHÒP VAØ PHAÙCH - NHÒP 2/4 TAÄP ÑOÏC NHAÏC: TÑN SOÁ 2. I. Muïc tieâu: 2 - HS bieát veà nhòp vaø phaùch trong aâm nhaïc, yù nghóa cuûa soá chæ nhòp, nhòp 4 . - HS ñoïc ñuùng giai ñieäu, gheùp lôøi ca baøi TÑN soá 2. II. Chuaån bò: - Baûng phuï cheùp TÑN saün. - Ñoïc nhaïc vaø gheùp lôøi ca baøi TÑN coù nhaïc ñeäm. III. Tieán trình daïy hoïc Hoaït ñoäng cuûa Thaày vaø Troø Noäi dung caàn ñaït I. Nhaïc lí: Hoûi: Caùc em nghe thaáy tieáng a. Nhòp vaø phaùch voã tay coù ñeàu nhau khoâng? - Treo baûng phuï TÑN soá 2 - ñoïc nhaïc keát Hoûi:Thôøi gian giöõa nhöõng laàn hôïp voã tay theo nhòp, sau ñoù goõ theo phaùch. voã tay khaùc nhau nhö theá naøo? (Laàn voã tay tröôùc thôøi gian daøi hôn (nhòp) laàn voã sau(phaùch) - nhöng ñeàu gioáng nhau laø Hoûi: Töø nhöõng ví duï treân em khoaûng caùch giöõa tieáng voã tay ñeàu nhau). haõy cho bieát theá naøo laø phaùch, - Trong moät baûn nhaïc ñöôïc chia thaønh nhòp? nhöõng “nhòp” vaø “phaùch” ñeå giuùp chuùng ta deã phaân bieät vôùi aâm maïnh, nheï, phaàn maïnh, nheï cuûa aâm thanh. *Nhòp laø nhöõng phaàn nhoû coù giaù trò thôøi gian baèng nhau ñöôïc laëp ñi laëp laïi ñeàu ñaën trong moät baûn nhaïc, baøi haùt. Giöõa caùc nhòp coù moät vaïch nhòp ñeå phaân caùch goïi laø vaïch nhòp. Hoûi: Quan saùt vaø cho bieát theá * Phaùch: Moãi nhòp laïi chia thaønh nhöõng naøo laø soá chæ nhòp? phaàn nhoû hôn ñeàu nhau veà thôøi gian goïi laø phaùch. b. Nhòp 2/4 Hoûi: Em haõy cho bieát theá naøo * Soá chæ nhòp: GV: NguyÔn ChÝ Thanh Tröôøng THCS Thanh Thạch laø nhòp 2/4? Giaùo AÙn AÂm Nhaïc lôùp 6 - Soá chæ nhòp ñöùng ñaàu baûn nhaïc. - Laø 2 soá ñöùng ñaàu baûn nhaïcñeå chæ loaïi nhòp, soá phaùch trong nhòp vaø ñoä daøi cuûa phaùch. * Nhòp 2/4 - Laø nhòp goàm coù 2 phaùch, moãi phaùch baèng moät noát ñen. Phaùch 1 maïnh, phaùch 2 nheï. VD:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... *Nhòp 2/4 laø loaïi thoâng duïng, thöôøng ñöôïc duøng cho caùc baøi haùt taäp theå, haønh khuùc. II. Taäp ñoïc nhaïc: TÑN soá 2 “ Muøa xuaân trong röøng” * Nhaän xeùt: Coù noát traéng, ñen, laëng ñen. Coù noát C, D, E, F, G, A, H - Thöù töï caùc noát coù trong baøi töø Ñoâ ñeán Ñoá chính laø thang aâm Cdur. * Luyeän cao ñoä * Ñoïc cao ñoä cuûa baøi treân thang aâm: * Luyeän tröôøng ñoä: *Theo tieát taáu * Vaøo baøi TÑN soá 2: - 4 caâu * Ñoïc töøng caâu: ? Quan saùt baøi TÑN soá 2 cho bieát caùc hình noát, teân noát coù trong baøi ? ? EM haõy saép xeáp thöù töï caùc noát nhaïc coù trong baøi töø cao xuoáng thaáp? - Nghe ñaøn, sau ñoù ñoïc thang aâm cho chính xaùc vaø thuaàn thuïc(3 - 4 laàn). - Lôùp ñoïc tieát taáu tröôùc sau ñoù môùi goõ TT cho thuaàn thuïc. - Ñaøn g/ñ caû baøi ñeå HS theo doõi. Hoûi: Baøi TÑN naøy coù theå chia thaønh maáy caâu ñoïc nhaïc? - Ñoïc laïi teân noát cuûa baøi 2 laàn. - GV ñaøn moãi caâu khoaûng 2 laàn, HS nghe, nhaåm, sau ñoù ñoïc hoaø tieáng ñaøn. Taäp theo loái moùc xích (GV chuù yù chænh söûa cho chính xaùc). - Gheùp 4 caâu nhaïc ñaõ hoïc - Baét ñieäu cho caû lôùp ñoïc toaøn boä baøi TÑN. * Gheùp lôøi baøi TÑN soá 2? - Chia lôùp thaønh 2 nhoùm moät beân ñoïc nhaïc moät beân haùt lôøi ca. - Hai baøn thaønh moät nhoùm moät * Gheùp lôøi: beân ñoïc nhaïc moät beân haùt lôøi *Hoaøn thieän caû baøi: ca luyeän taäp baøi haùt. - Caû lôùp ñoïc hoaøn chænh caû baøi. IV. Cuûng coá: - Theá naøo laø nhòp, Phaùch ? Nhòp 2/4 coù yù nghóa gì? Hoûi: Yeâu caàu - Haùt laïi baøi haùt Vui böôùc treân ñöôøng xa GV: NguyÔn ChÝ Thanh Traû lôøi
- Xem thêm -