Tài liệu Giáo án âm nhạc lớp 6 trọn bộ_cktkn_bộ 1

  • Số trang: 73 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 57 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Giaùo aùn AÂm nhaïc 6 Ngaøy soaïn: 11 / 08 Tuaàn 1 Ngaøy daïy: 16 / 08 Tieát 1 GIÔÙI THIEÄU MOÂN HOÏC AÂM NHAÏC ÔÛ TRÖÔØNG THCS Taäp haùt: QUOÁC CA VIEÄT NAM I . Muïc tieâu : - HS coù khaùi nieäm veà ngheä thuaät aâm nhaïc HS bieát ñöôïc noäi dung cuûa moân Aâm nhaïc ôû tröôøng THCS. HS bieát teân taùc giaû baøi Quoác ca. OÂn taäp laïi baøi haùt “Quoác ca Vieät Nam” II . Chuaån bò :  Giaùo vieân : - Nhaïc cuï quen duøng: ñaøn Organ, baûng nhaïc - Ñaøn vaø haùt thuaàn thuïc chính xaùc baøi “Quoác ca Vieät Nam”  Hoïc sinh : - Xem baøi tröôùc III . Tieán trình daïy hoïc : NOÄI DUNG HOAÏT ÑOÄNG HOAÏT ÑOÄNG GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG HOÏC SINH HOAÏT ÑOÄNG 1: OÅN ÑÒNH(1’) -Kieåm tra sæ soá lôùp,oån ñònh vò trí HS Hoïc sinh baùo caùo HOAÏT ÑOÄNG 2: BAØI MÔÙI 2.1 Giôùi thieäu moân aâm nhaïc ôû tröôøng THCS(20’) a sô löôïc veà ngheä thuaät aâm nhaïc. - Laø ngheä thuaät cuûa aâm thanh,xuaát hieän laâu ñôøi,gaén boù vôùi con ngöôøi töø luùc môùi chaøo ñôøi,laø moät phöông tieän laøm cho ñôøi soáng tinh thaàn theâm phong phuù, -Taùc duïng:haáp daãn,taäp hôïp,coå vuõ ñoäng vieân,mang tinh,mang tính lieân töôngû,söï hoøa nhaäp coäng ñoàngvaø phaùt huy oùc töôûng töôïng saùng taïo… b Giôù thieäu moân hoïc aâm nhaïc ôû tröôøng THCS: -Hoïc haùt -Nhaïc lí vaø TÑN -AÂm nhaïc thöôøng thöùc -GV goïi 1 HS ñoïc noäi dung baøi ñoïc -HS ñoïc Giôùi thieäu ñoâi neùt veà ngheä thuaät aâm nhaïc,cho hs nghe moät soá baøi minh - Laéng nghe giôùi thieäu vaø hoïa,ví duï: ru con(daân ca Nam ghi baøi. boä),chaùu ñi maãu giaùo… -ÔÛ moãi taùc duïng GV cho ví duï cuï theå. Ví duï tính haáp daãn aâm nhaïc coù nhieàu theå loaïi,nhieàu baøi haùt…cho hs nghe moätt vaøi baøi haùt. GV giôùi thieäu töøng noäi dung cho hs hieåu ñöô4c chöông trình seõ ñöôïc hoïc. Goàm 3noäi dung -Hoïc haùt: coù 8 baøi haùt chính thöùc,phuø hôïp voái löùa tuoåi cuûa caùc em. -Nhaïc lí vaø taäp ñoïc nhaïc: coù 10 baøi taäp ñoïc nhaïc (Nhaïc lí laø vieát taét cuûa lyù thuyeát aâm nhaïc) -AÂm nhaïc thöôøng thöùc: coù 7 baøi ANTT (ANTT laø nhöõng kieán thöùc aâm Giaùo vieân: Nguyeãn Minh Trieån 1 -cuøng tim hieåu taùc duïng cuûa aâm nhaïc ñeå thaáy aâm nhaïc raát caàn thieát cho ñôøi soáng con ngöôøi. -Laéng nghe gv giôùi thieäu chöông trình hoïc. Tröôøng THCS Trung Hieäp Giaùo aùn AÂm nhaïc 6 2.2 Taäp haùt Quoác ca(20’) -Taäp haùt laïi baøi Quoác ca. -Chuaån bò baøi tieát 2: hoïc haùt baøi Tieáng chuoâng vaø ngoïn côø. nhaïc phoå thoâng). ÔÛ 7 tieát trong baøi ANTT chuùng ta seõ ñöôïc giôùi thieäu veà nhaïc só Vaên Cao vôùi baøi “Laøng toâi”(töøù ñoù GV chuyeån yù) Ñaây cuõng laø nhaïc só saùng taùc baøi Tieán quaân ca hay coøn goïi laø baøi Quoác ca cuûa nöôùc ta,hoâm nay chuùng ta seõ taäp haùt laïi giai ñieäu baøi haùt naøy. - Ñaây laø baøi haùt quen thuoäc vôùi moïi ngöôøi daân VN, caùc em ñaõ ñöôïc nghe baøi haùt naøy töø naêm lôùp 1 vaø chính thöùc hoïc ôû lôùp 3. Tuy nhieân khoâng phaûi taát caû caùc em ñeàu haùt ñuùng.Hoâm nay, coâ seõ höôùng daãn cho caùc em haùt chính xaùc hôn, hay hôn. GV haùt maãu moät laàn chuù yù theå hieän roõ saéc thaùi haøo huøng cuûa baøi haùt. Cho caû lôùp haùt laïi GV laéng nghe nhaä ra nhöõng choå HS haùt sai vaø chænh söûa laïi. Yeâu caàu caû lôùp haùt laïi sau khi chænh söûa. Löu yù HS haùt ñuùng tính chaát baøi haùt. Cho HS nghe laïi baêng nhaïc baøi Quoác ca. Caû lôùp haùt lôøi 1 cuûa baøi Quoác ca VN theå hieän saéc thaùi trang nghieâm. - Cho toå 1-2 haùt lôøi 1 vaø toå 3-4 haùt lôøi 2, ñöùng haùt vôùi tö theá trang nghieâm - GV dòch gioïng baøi haùt (-5) HOAÏT ÑOÄNG 3: DAËN DOØ(4’) Veà nhaø caùc em: -Taäp haùt laïi baøi Quoác ca,chuù yù haùt ñuùng saéc thaùi baøi haùt. -Chuaån bì baøi tieát 2: hoïc haùt baøi Tieáng chuoâng vaø ngoïn côø. Giaùo vieân: Nguyeãn Minh Trieån 2 -Nghe gv giôùi thieäu baøi haùt vaø nghe giai ñieäu baøi haùt. -Haùt laïi baøi ,chænh söûa theo höôùng daãn cuûa gv. -Haùt laïi caû baøi hoaøn chænh,chuù yù saéc thaùi baøi haùt. -HS haùt theo yeâu caàu cuûa GV HS laêng nghe lôøi daën vaø chuaån bò baøi. Tröôøng THCS Trung Hieäp Giaùo aùn AÂm nhaïc 6 Ngaøy soaïn: 19 /08 Tuaàn 2 Ngaøy daïy: 23 / 08 Tieát 2 Hoïc haùt : TIEÁNG CHUOÂNG VAØ NGOÏN CÔØ Baøi ñoïc theâm: AÂM NHAÏC QUANH TA I . Muïc tieâu : -Daïy cho HS bieát haùt moät baøi hay cuûa nhaïc só Phaïm Tuyeân,ñoàng thôøi giôùi thieäu moät soá ca khuùc tieâu bieåu cuûa oâng vieát cho thieáu nhi. - Hoïc sinh haùt ñuùng giai ñieäu vaø lôøi baøi haùt “Tieáng chuoâng vaø ngoïn côø” - Qua baøi haùt böôùc ñaàu cho HS nghe vaø phaân bieät ñöôïc tính chaát nheï nhaøng meàm maò cuûa gioïng thöù vaø tính chaát khoûe töôi saùng cuûa gioïng tröôûng. -Giaùo duïc Hs yeâu hoøa bình vaø tinh thaân aùi ñoaøn keát. II . Chuaån bò :  Giaùo vieân : -Ñaøn vaø haùt thuaàn thuïc baøi “Tieáng chuoâng vaø ngoïn côø”. -Tö lieäu veà nhaïc só phaïm Tuyeân,bieát sô löôït tieåu söû. -Haùt ñuùng giai ñieäu vaø lô øi ca, moät ñoaïn trong baøi “Chieác ñeøn oâng sao”, “Nhö coù Baùc trong ngaøy ñaïi thaéng” ñeå giôùi thieäu veà nhaïc só Phaïm Tuyeân. -Nhaïc cuï quen duøng.  Hoïc sinh : -SGK. -Taäp luyeän baøi haùt. -Xem tröôùc baøi ôû nha.ø III . Tieán trình daïy hoïc : NOÄI DUNG HOAÏT ÑOÄNG HOAÏT ÑOÄNG GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG HOÏC SINH Hoaït ñoäng 1 : OÅN ÑÒNH (1’) - Kieåm tra sæ soá lôùp Hoïc sinh baùo caùo Hoat ñoäng 2: BAØI MÔÙI 1. Giôùi thieäu nhaïc só Phaïm + Giôùi thieäu veà baøi haùt vaø taùc giaû: -Caû lôùp cuøng haùt Tuyeân. - Giaùo vieân baét nhòp cho hoïc sinh haùt baøi “Chieác ñeøn oâng sao” ñeå giôùi thieäu veà NS Phaïm Tuyeân. Oâng laø nhaïc só ñaõ vieát haøng traêm -Hoïc sinh laéng nghe ca khuùc cho thieáu nhi nhö: Nhö coù Baùc trong ngaøy ñaïi thaéng.chieác ñeøn oâng sao… Oâng töøng giöõ nhieàu chöùc vuï quan 2. Baøi haùt Tieáng chuoâng vaø troïng trong hoäi aâm nhaïc Vieät -Quan saùt baøi haùt Nam. ngoïn côø. -Yeâu caàu HS môû SGK trang 9 Giaùo vieân: Nguyeãn Minh Trieån 3 Tröôøng THCS Trung Hieäp Giaùo aùn AÂm nhaïc 6 GV giôùi thieäu sô neùt veà baøi haùt: baøi haùt goàm 2 ñoaïn,ñoaïn 1 töø ñaàu ñeán gia ñình cuûa ta.(Coù 2 lôøi.) Ñoaïn 2 : boong bính boong ñeán heát. -Goïi HS ñoïc lôøi baøi haùt - Giaùo Vieân cho HS nghe baøi haùt @NOÄI DUNG BAØI HAÙT: vaø höôùng daãn caùch haùt baøi haùt. Baøi haùt theå hieän tinh thaàn gaén boù -Gôïi yù HS ruùt ra noâi dung baøi haùt: Baøi haùt ñeà caêp ñeán ñoái töông ñoaøn keát cuûa thieáu nieân treân theá naøo? Theå hieän vaán ñeà gì? -HS theo doõi vaø thöïc hieän -Laéng nghe giai ñieäu baøi haùt. -Ruùt ra noäi dung töø gôïi yù GV. giôùi,chaùn gheùt chieán tranh mong muoán hoøa bình cho moïi daân toäc. @LUYEÄN THANH @TAÄP HAÙT. -Ñoaïn 1: + Caâu 1: Traùi ñaát thaân yeâu… trôøi sao. + Caâu 2 :Traùi ñaát chính laø…cuûa ta. -Ñoaïn 2: + caâu 1:Boong bing boong… -Ñöùng ngay ngaén taäp khôûi ñoäng gioïng tröôùc khi haùt. - Taäp cho hoïc sinh böôùc ñaàu laøm quen caùch luyeän thanh baèng caùc töø:Mì ,mi ,mí.Maø, ma,maù ñoïc töø thaáp ñeán cao -Taäp töøng ñoaïn,ñoaïn 1 chia thaønh -Hoïc sinh nghe vaø theå hieän roõ saéc thaùi töøng ñoaïn. 2 caâu, - Moãi caâu GV ñaøn 2 laàn haùt 1 laàn - Noái caâu thaønh ñoaïn, cho HS haùt caû ñoaïn. Taäp cho HS ngaân ñuû -Chuù yù haùt to roû töøng caâu. tröôøng ñoä noát traéng. -Löu yù hs tieát taáu caâu haùt”trong khuùc ca ñaày tình yeâu thöông saùng ngôøi”. -Taäp cho HS haùt caâu keát,chuù yù ngaân daøi chöõ “ta”. saùng ngôøi. + Caâu 2: Boong boong…hoøa bình. -Chuù yù haùt ñuùng caa6u keát,ngaân ñuû tröôøng ñoä 3p -Haùt lôøi 2 cuûa ñoaïn 1(giai ñieäu cuoái baøi. gioáng nhö lôøi 1).GV haùt maãu sau ñoù cho hs haùt laïi. -Ñaøn giai ñieäu caû baøi cho hs nghe,sau ñoù laéng nghe hs haùt laïi. Giaùo vieân: Nguyeãn Minh Trieån 4 Tröôøng THCS Trung Hieäp Giaùo aùn AÂm nhaïc 6 -Laéng nghe chænh söûa nhöõng choå sai cuûa hs. Hoaït ñoäng 3: CUÛNG COÁ (7’) -Haùt laïi caû baøi -Cho caû lôùp haùt laïi caû baøi. -GV laéng nghe chænh söûa -Phaân tích cho HS thaáy ttinh1 chaát khaùc nhau cuûa 2 ñoaïn. -Chia töøng toå haùt laïi.GV laêng nghe,nhaän xeùt. -Goïi 1 HS haùt laïi caû baøi. -Hoïc sinh thöïc hieän -Haùt theo chæ ñònh cuûa GV. -Chænh söûa theo höôùng daãn cuûa GV. Hoaït ñoäng 4: DAËN DOØ(4’) -Hoïc thuoäc baøi haùt Tieáng chuoâng -Veà nhaø caùc em hoïc thuoäc noäi -Nghe lôøi daën ,hoïc baøi vaø vaø ngoïn côø. dung vaø loài baøi haùt Tieáng chuoâng chuaån bbi5 baøi. -Xem phaàn nhaïc lí. vaø ngoïn côø. -Xem phaàn nhaïc lí: nhöõng thuoäc tính cuûa aâm thanh,caùc kí hieäu aâm nhaïc chuaån bò cho tieát sau. Duyeä t cuû a Toå Giaùo vieân: Nguyeãn Minh Trieån Duyeä t cuû a BGH 5 Tröôøng THCS Trung Hieäp Giaùo aùn AÂm nhaïc 6 Ngaøy soaïn: 24 /08 Tuaàn 3 Ngaøy daïy: 31 / 08 Tieát 3 OÂn taäp baøi haùt : TIEÁ N G CHUO N G vaø NGOÏ N CÔØ Nhaïc lí: NHÖÕ N G THUOÄ C TÍNH CUÛ A A M THANH CAÙ C KÍ HIEÄ U A M NHAÏ C I . Muïc tieâu : - HS haùt thuaàn thuïc baøi “Tieáng chuoâng vaø ngoïn côø”. HS laøm quen vôùi nhöõng thuoäc tính cuûa aâm thanh vaø caùc kí hieäu aâm nhaïc HS bieát vaø vieát khoaù Sol treân khuoâng nhaïc II . Chuaån bò :  Giaùo vieân : - Tìm caùc daãn chöùng veà caùc thuoäc tính aâm thanh (choïn moät soá baøi haùt quen thuoäc ñeå HS phaân bieät) - Ñaøn Organ, baûng phuï keû khuoâng nhaïc  Hoïc sinh : - Chuaån bò baøi tröôùc ôû nhaø III . Tieán trình daïy hoïc : NOÄI DUNG HOAÏT ÑOÄNG HOAÏT ÑOÄNG GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG HOÏC SINH Hoaït ñoäng 1: Oån ñònh(1’) -Kieåm tra só soá. Hoaït ñoäng 2:Baøi cuõ(7’) Hoïc sinh baùo caùo @Oân taäp baøi haùt: Tieáng -GV ñaøn maãu luyeän thanh ôû tieát tröôùc ñaõ taäp cho HS. chuoäng vaø ngoïn côø - Cho taäp theå nghe laïi caû baøi haùt - Taäp theå haùt hoaøn chænh roõ saéc thaùi - GV nghe vaø phaùt hieän nhöõng choã coøn sai, GV haùt maãu vaø söûa laïi - Cho töøng nhoùm haùt vaø nhaän xeùt laãn nhau. GV coù theâ nhaän xeùt vaø cho ñieåm nhoùm haùt hay nhaát. Hoaït ñoäng 3: Baøi môùi 3..1 Nhöõng thuoäc tính cuûa a. Giôùi thieäu veà thuoäc tính cuûa aâm thanh (10’) -Aâm thanh ñöôïc chia thaønh 2 aâm thanh: GV laáy ví duï 2 nhoùm aâm thanh: loaïi: Giaùo vieân: Nguyeãn Minh Trieån 6 -HS ñöùng ñuùng tö theá khôûi ñoäng gioïng haùt. -Chænh söûa nhöûng choå coøn haùt sai theo höôùng daãn cuûa GV. -Töøng nhoùm thöïc hieän Tröôøng THCS Trung Hieäp Giaùo aùn AÂm nhaïc 6 +tieáng ñoäng. + Aâm coù tính nhaïc -Tieáng maùy noå,tieán g deùp leâ… -Tieáng chim hoùt,tieáng ñaøn,tieáng haùt… ?Haõy so saùnh 2 nhoùm aâm thanh ñoù . ?Em haõy cho bieát söï khaùc nhau. Töø ñoù GV ruùt ra keát luaän: Nhoùm aâm thanh thöù 1ta goïi laø tieáng ñoäng. Nhoùm thöù 2 ta gôïi laø aâm coù - Boán thuoäc tính cuûa aâm tính nhaïc.Trong aâm coù tính nhaïc thanh: ta seõ phaân bieät roû 4 thuoäc tính + Cao ñoä sau: Cao ñoä, tröôøng ñoä, cöôøng + Tröôøng ñoä ñoä,aâm saéc. +Cöôøng ñoä -GV giaûi thích töng thuoäc tính vaø +Aâm saéc cho ví duï. Cho HS phaân bieät treân ñaøn. 3..2Caùc kí hieäu aâm nhaïc(15’) Ñeå hoïc aâm nhaïc hieäu quaû vaø - Kí hieäu ghi cao ñoä: Goàm 7 noát nhaïc: khoa hoïc caàn phaûi bieát ghi cheùp nhaïc baèng vaên baûn. Do ñoù,caùc em Ñoà,Reâ,Mi,Pha,Sol,La,Si phaûi bieát caùch duøng khuoâng nhaïc, khoaù Sol vaø nhôù vò trí caùc noát nhaïc treân khuoâng nhaïc GV caàn löu yù HS caùch vieát noát nhaïc treân khuoâng, moãi doøng, moãi khe laø 1 noát nhaïc, khoâng ñöôïc vieát lô löûng ôû vò trí giöõa doøng vaø khe seõ khoâng theå xaùc ñònh roõ teân cuûa noát nhaïc. Cho HS nghe 7 noát nhaïc treân ñaøn. -Khuoâng nhaïc: -Keû khuoâng nhaïc vaø phaân tích -Khoùa nhaïc töng doøng vaø khe. - -Höôùng daãn HS caùch vieát noát nhaïc treân khuoâng.(Khoùa sol). -So saùnh 2 loaïi aâm thanh ñoù. -Aâm coù tính nhaïc nghe deã chòu hô. -Nhaän bieát 4 thuoäc tính cuûa aâm thanh. -Chuù yù caùch tính doøng va2 khe. -nhaä bieát khuoâng nhaïc vaø khoùa nhaïc thoäng duïng. Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá(5’) GV neâu caâu hoûi: ? haõy keå teân 7 noát nhaïc. -Hoïc sinh thöïc hieän. ? Neâu caáu taïo khuoâng nhaïc. Haõy veõ khoùa sol treân khuoâng nhaïc. Hoaït ñoäng 4: Daën doø(4’) -Hoïc thuoäc kí hieäu khuoâng -Veà nhaø caùc em hoïc kæ caùc kí hieäu -Nghe daën hoïc baøi chuaån bò nhaïc. aâm nhaïc. baøi. -Chuaån bò tieát 4,ñoïc tröôùc baøi -Chuaån bò baøi môùi:Caùc kí hieäu ghi Giaùo vieân: Nguyeãn Minh Trieån 7 Tröôøng THCS Trung Hieäp Giaùo aùn AÂm nhaïc 6 T ÑN soá 1. tröôøng ñoä,vaø bai T ÑN soá 1 Ngaøy soaïn: 1 /09 Tuaàn 4 Ngaøy daïy: 07. 09.11 Tieát 4 Nhaïc lí: : CAÙC KÍ HIEÄU GHI TRÖÔØNG ÑOÄ CUÛA AÂM THANH TAÄ P ÑOÏ C NHAÏ C SOÁ 1 I . Muïc tieâu : -HS coù nhöõng hieåu bieát veà tröôøng ñoä trong aâm nhaïc -Ghi nhôù nhöõng löu yù khi vieát noát nhaïc, bieát caùch vieát vaø taùc duïng cuûa daáu laëng - Thoâng qua baøi T ÑN soá 1 HS laøm quen vôùi caùc noát nhaïc,taäp ñoïc vaø taäp nghe caùc aâm ñoù. II . Chuaån bò :  Giaùo vieân : -Tìm moät baøi noùi leân taùc duïng cuûa tröôøng ñoä trong aâm nhaïc -Ñaùnh ñaøn vaø ñoïc chính xaùc baøi TÑN soá 1 -Moät soá ñoaïn nhaïc keõ ra baûng phuï.  Hoïc sinh : -Chuaån bò baøi tröôùc ôû nhaø III . Tieán trình daïy hoïc : NOÄI DUNG HOAÏT ÑOÄNG HOAÏT ÑOÄNG GIAÙO VIEÂN Hoaït ñoäng 1: Oån ñònh(1’) - Kieåm tra sæ soá lôùp HOAÏT ÑOÄNG HOÏC SINH Hoïc sinh baùo caùo Hoaït ñoäng 2:Baøi môùi ( 30’) 2.1 Caùc kí tröôøng ñoä thanh.(15’) hieäu cuûa ghi aâm a. GV cho HS nghe vaøi ba laàn -Laéng nghe giaùo vieân giôùi a.Hình noát:laø kí hieäu duøng ñeå ghi tröôøng ñoä. - Hình noát troøn  - Hình noát traéng  - Hình noát ñen  -Noát moùc ñôn - Hình noát moùc keùp  trích ñoaïn 2 baøi haùt: (tai nghe, thieäu vaø ghi nhôù maét quan saùt baøi ghi treân baûng phuï, sau ñoù GV cho HS nhaän xeùt caùc kí hieäu trong baøi). -Ñeå ghi ñoä daøi cau noát nhaïc ta söû duïng caùc loaïi hình noát HS quan saùt vaø nghe trong 2 baøi -Laéng nghe vaø chuù yù phaân coù nhöõng hình noát ghi ñoä daøi ngaén bieät caùc loaïi hình noát. khaùc nhau nhö sau: - Hình noát troøn  - Hình noát traéng  - Hình noát ñen  - Hình noát moùc keùp  Giaùo vieân: Nguyeãn Minh Trieån 8 Tröôøng THCS Trung Hieäp Giaùo aùn AÂm nhaïc 6 -GV löu yù ñoâ5 daøi cuûa moãi hình noát qua sô ñoà hình thaùp veà moái töông quan ñoä daøi giöõa caac1 hình noát(baûng phuï). -quan saùt sô ñoà. Caùch vieát noát nhaïc treân khuoâng. -Giôùi thieäu cho HS hình noát b. Caùch vieát hình noát treân nhaïc(hình baàu duïc) -GV ruùt ra nhöõng qui öôùc veà caùch khuoâng. -Caùc noát nhaïc naèm treân doøng keû vieát noát nhaïc treân khuoâng thöù 3 thì ñuoâi noát coù theå quay leân -Veõ nhöõng noát nhaïc treân doøng keû vaø trong khe nhaïc cho hoïc sinh Hoïc sinh nghe vaø quan hoaëc quay xuoáng. quan saùt. saùt -Löu yù hs caùch vieát caùc noát nhaïc ñöùng caïnh nhau. Laéng nghe -GV keû khuoâng nhaïc vaø höôùng -Caùc noát naè töø khe thöù 3 trôû daãn hs vieát. xuoáng thì ñuoâi noát quay leân. -Caùc noát naèm töø khe thöû trôû leân ñuoâi noát thöôøng quay leân. c. Daáu laëng: chæ thôi gian taïm Daáu laëng ngöøng nghæ cuûa aâm thanh. -GV cho HS quan saùt vaø nghe caâu haùt trích trong baøi “Em lôùn khoân leân” ñeå nhaän bieát veà daáu laëng. -Quan saùt daáu laëng. -Coù nhieàu loaïi daáu laëng. -Daáu laëng coù tröôøng ñoä baèng noát nhaïc töông öùng. 2.1 Taäp ñoïc nhaïc: TÑN Ñaây laø baøi haùt “Bieát noùi gì vôùi Meï -Hoïc sinh laéng nghe soá 1 (15’) ñaây” nhaïc cuûa Moza,ngöôøi ta döïa vaøo giai ñieâu naøy ñeå ñaët raát nhieàu lôøi baøi haùt khaùc nhau vd:ABC -Cho hoïc sinh quan saat1 baûng phuï vaø ñoïc teân noát nhaïc . -Cho HS ñoïc noát thanh thaïo saau ñoù ñaøn cho hs nghe. -Ñaøn cho hoïc sinh ñoïc töøng caâu(chia 2 caâu ngaén) Giaùo vieân: Nguyeãn Minh Trieån 9 -Hoïc sinh ñoïc teân noát nhaïc. -Hoïc sinh laéng nghe -Ñoïc theo ñaøn töøng caâu -Caû lôùp ñoïc keát hôïp voã Tröôøng THCS Trung Hieäp Giaùo aùn AÂm nhaïc 6 -Taäp theå ñoïc keát hôïp voã tay theo tay töøng noát nhaïc. -Chia nhoùm thöïc hieän , goïi hoïc sinh nhaän xeùt. -Nhoùm thöïc hieän. Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá(10’) -Cho HS ñoïc laïi baøi TÑN vaø voã -Hoïc sinh thöïc hieän tay theo töøng noát nhaïc. -Taäp cho HS gheùp lôøi ca. -Taäp gheùp lôùi ca theo -Goïi moät vaøi HS ñoïc laïi baøi. GV höôùng daãn. nghe nhaän xeùt,chænh söûa. Hoaït ñoäng 4 :Daën doø(4’) -Cheùp baøi T ÑN soá 1 vaøo taäp. -xem baøi tieát sau. -Veà nhaø caùc em hoïc kæ caùch vieát -Nghe lôøi daën hoïc baøi noát nhaïc treân khuoâng.cheùp baøi T chuaån bò baøi. ÑN soá 1 vaøo taäp. -Xem trru7o71c baøi haùt: Vui böôc treân ñöôøng xa,chuaån bò cho tieát sau. Duyeä t cuû a toå Giaùo vieân: Nguyeãn Minh Trieån Duyeä t cuû a BGH 10 Tröôøng THCS Trung Hieäp Giaùo aùn AÂm nhaïc 6 Ngaøy soaïn: 9/ 09 Tuaàn 5 Ngaøy daïy: 14/ 09 Tieát 5 HOÏC HAÙT BAØI: I . Muïc tieâu : -Giuùp hs hieåu lí laø nhöõng baøi daân ca ngaén goïn,giaûn dò ,moäc maïc thöôøng ñöôïc xaây döïng treân nhöõng caâu thô luïc baùt. -HS haùt ñuùng giai ñieâu vaø lôøi ca baøi “Vui böôùc treân ñöôøng xa” qua ñoù coù theâm nhöõng hieåu bieát veà caùc baøi Lí cuûa daân ca nam boâ. -HS trình baøy baøi haùt ôû möùc ñoâ hoaøn chænh. II . Chuaån bò :  Giaùo vieân : - Ñaøn vaø haùt thuaàn thuc baøi haùt “Vui buôùc treân ñöôøng xa” - Haùt ñuùng giai ñieâu vaø lôøi ca baøi Lí caây boâng”ñeå giôùi thieâu theâmveà caùc ñieâu lí Nam Boâ - Taâp haùt vaøi ba ñieâu lí ñeå minh hoïa theâm  Hoïc sinh : - Chuaån bò baøi tröôùc ôû nhaø III . Tieán trình daïy hoïc : NOÄI DUNG HOAÏT ÑOÄNG HOAÏT ÑOÄNG GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG HOÏC SINH Hoaït ñoäng 1: Oån ñònh(1’) - Kieåm tra sæ soá lôùp -Hoïc sinh baùo caùo. Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi(30’) 2.1 Giôù i thieä u baø i a.Giôùi haù t thieâu baøi haùt :ÔÛ caùc mieàn queâ nam boä coù nhieàu laøn ñieäu daân ca nhö caùc ñieäu hoø,caùc ñieäu lí vaø noùi thô.. - Lí laø nhöõng baøi daân ca ngaén goïn,giaûn dò ,moâc maïc.Moãi baøi lí thöôøng ñöôc xaây döng treân nhöõng caâu thô luc baùt.Baøi Lí con saùo goø coâng laø moât trong nhöõng baøi haùt cuûa daân ca Nam Boä,baøi haùt bieåu hieân tình caûm nheï nhaøng coù tính chaá tgiaõy baøy taâm söï. ,döïa treân laøn ñieäu naøy nhaïc só Hoaøng Laân ñaët lôøi môùi thaønh baøi haùt “Vui böôùc Giaùo vieân: Nguyeãn Minh Trieån 11 Laéng nghe giaùo vieân giôùi thieäu vaø ghi nhôù Tröôøng THCS Trung Hieäp Giaùo aùn AÂm nhaïc 6 treân ñöôøng xa”. -GV yeâu caàu HS quan saùt baøi haùt: ?Trong baøi haùt coù nhöõng hình noát naøo. -Goïi hs ñoïc lôøi baøi haùt. -Cho hs nghe baøi haùt. -Ñaøn maãu luyeän thanh Daïy haùt töøng caâu: Caâu 1: Ñöôøng daøi…muøa xuaân. Caâu 2: Vui haùt vang…böôùc chaân. -Quan saùt baøi haùt,traû lôøi. -Ñoïc baøi lôøi baøi haùt. -Laéng nghe giai ñie5 baøi haùt. -Ñöùng ñuùng tö theá.khôûi ñoäng gioïng haùt. -Chia baøi haùt thaønh 2 caâu,daïy töøng caâu. - Tieán haønh daïy theo loái moùc xích cho ñeán heát baøi. - Löu yù haùt meàm maïi ôû caùc daáu luyeán ôû töø :töøng vaø quyeát. - Cho caû lôùp vaø töøng toå haùt hoaøn chænh caû baøi keát hôp voã tay . - Yeâu caàu caù nhaân haùt. -Löu yù hs caùch haùt daân ca Nam boä: nheï nhaøng nhaû chöõ ñuùng. Hoïc sinh thöïc hieän -Nghe vaø haùt ñuùng cao ñoä. -Hoïc sinh trình baøy,löu yù haùt nheï nhaøng,meàm maïi. Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá (10’) -chia lôùp ra theo toå vaø cho moãi toå haùt -Hoïc sinh thöïc hieän. laïi,GV laéng nghe nhaän xeùt,söûa sai. -Chænh söûa theo höôùng -Höôùng daãn hs taäp ñaët lôøi môùi cho baøi daån cuûa GV. haùt. Hoaït ñoäng 4: Daën doø(4’) -Hoïc thuoäc baøi haùt. -Veà nhaø caùc em hoïc thuoäc baøi haùt Vui -Laéng nghe daën ,hoïc -Xem baøi môùi: Nhòp vaø phaùch böôùc treân ñöôøng xa. baøi vaø chuaån bò baøi. v2 T ÑN soá 2. -Chu63n bò baøi tieát sau: +Nhaïc lí nhòp vaø phaùch –nhòp 24. +T ÑN soá 2. Duyeä t cuû a toå Giaùo vieân: Nguyeãn Minh Trieån Duyeä t cuû a BGH 12 Tröôøng THCS Trung Hieäp Giaùo aùn AÂm nhaïc 6 Ngaøy soaïn: 15 /09 Tuaàn 6 Ngaøy daïy: 21 / 09 Tieát 6 OÂn taâp baøi haùt : ” VUI BÖÔÙ C TRE N ÑÖÔØ N G XA” 2 Nhaïc lí: Nhòp –Phaù c h –Nhòp 4 Taâp ñoïc nhaïc : TÑN SOÁ 2 I . Muïc tieâu : -Hoïc sinh haùt ñuùng giai ñieâu vaø lôøi ca baøi “Vui böôùc treân ñöôøng xa” -Hoïc sinh coù nhöõng hieåu bieát ban ñaàu veà nhöõng khaùi nieâm nhòp vaø phaùch,coù hieåu bieát veà soá chæ nhòp -Ñoïc ñuùng nhaïc vaø haùt ñuùng lôøi ca baøi “Muøa xuaân trong röøng” II . Chuaån bò :  Giaùo vieân : - Ñaøn vaø haùt thaønh thaïo baøi “Vui böôùc treân ñöôøng xa” - Tìm ví du veà nhòp vaø phaùch - Ñoïc vaø haùt thuaàn thuïc baøi “Muøa xuaân trong röøng”  Hoïc sinh : - Thuoäc baøi “Vui böôùc treân ñöôøng xa” - Ñoïc vaø haùt ñuùng baøi taäp ñoïc nhaïc soá 2 III . Tieán trình daïy hoïc : NOÄI DUNG HOAÏT ÑOÄNG HOAÏT ÑOÄNG GIAÙO HOAÏT ÑOÄNG VIEÂN HOÏC SINH Hoaït ñoäng 1: Oån ñònh(1’) - Kieåm tra sæ soá lôùp . -Lôùp tröôûng baùo caùo. Hoaït ñoäng 2: Baøi cuõ(10’) Oâ n taä p baø i haù t : Vui böôù c -Ñaøn maãu luyeän thanh. treâ n ñöôø n g xa -GV haùt laïi baøi haùt. -Ñöùng ñuùng tö theá,khôûi ñoäng gioïng haùt. -Laéng nghe laïi baøi haùt. - Taäp theå haùt roõ saéc thaùi caû -Hoïc sinh thöïc hieän. baøi haùt - Löu yù cao ñoä ôû töø “roän raøng” - Töøng toå leân trình baøy baøi haùt -Caù nhaân haùt theo chæ ñònh. vôùi saéc thaùi nhòp nhaøng. -Goïi moät vaøi caù nhaân trình baøy GV nhaä xeùt cho ñieåm. Giaùo vieân: Nguyeãn Minh Trieån 13 Tröôøng THCS Trung Hieäp Giaùo aùn AÂm nhaïc 6 - Caû lôùp haùt keát hôïp voã tay. Hoaït ñoäng 2 : baøi môùi Caù nhaân thöïc hieän 2.1Nhòp vaø phaù c h:(10 ’) - Goïi 1 hoïc sinh ñoïc SGK -Quan saùt vaø chuù yù. -Nhòp 24: laø nhòp coù 2 phaùch,moãi phaùch coù ñoä daøi baèng moät noát ñen, Phach thöù nhaát laø phaùch maïnh,phaùch thöù 2 laø phaùch nheï. 2.2TÑN soá 2(15 ’) - Giaùo vieân cho ví duï veà nhòp vaø phaùch,phaùch nhoû hôn nhòp. -Chæ cho hs bieát nhòp ñöôïc giôùi haïn bôûi vaïch nhòp,phaùch naèm trong nhòp. -Yeâu caà 2 u hoïc sinh quan saùt ví duï nhòp ,phaân tích soá 2 vaø 4 4( 2 laø soá phaùch,4 laø ñoä daøi cuûa phaùch) - Ruùt ra khaùi nieäm veà nhòp 24, -Ñaây laø loaïi nhòp thoâng duïng - Cho hoïc sinh ñoïc vaø goõ phaùch nhòp 24 -Treo baûng phuï: - Giôùi thieäu baøi TÑN soá 2 - Giaùo vieân cho hoïc sinh nhaän xeùt veà cao ñoä tröôøng ñoä vaø kí hieäu trong baøi TÑN. - Caû lôùp ñoïc teân noát baøi TÑN soá 2. - Caû lôùp ñoïc gam C dur. - Ñaøn töøng caâu nhaïc vaø yeâu caàu hoïc sinh nghe vaø ñoïc laïi. - Daïy töông töï caùc caâu coøn laïi cho ñeán heát baøi. - Löu yù cao ñoä ôû caâu nhaïc soá 2. - Caû lôùp ñoïc hoaøn chænh caû baøi sau ñoù gheùp lôøi - Chia nhoùm A ñoïc ,nhoùm B gheùp lôøi sau ñoù ñoåi nhieäm vuï - Caû lôùp ñoïc ,gheùp lôøi keát hôïp voã tay -quan saùt nhaän bieát nhip24 -Hoïc sinh laéng nghe. -Hoïc sinh quan saùt traû lôø.i -Hoïc sinh ñoïc noát. -Hoïc sinh ñoïc. -Nghe vaø ñoïc ñuùng cao ño.ä -Taäp theå ñoïc vaø gheùp lôøi. -Töøng nhoùm thöïc hieän. -Taäp theå thöïc hieän.s Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá (5’) - Yeâu caàu hs ñoïc laïi caû baøi -Hoïc sinh trình baøy. TÑN. -Laéng nghe hs ñoïc -Taäp theå thöïc hieän. baøi,chænh söûa nhöõng choå hs coøn ñoïc sai. -chia ra töøng nhoùm. Giaùo vieân: Nguyeãn Minh Trieån 14 Tröôøng THCS Trung Hieäp Giaùo aùn AÂm nhaïc 6 Hoaït ñoäng 5: Daën doø(4’) -Cheùp T ÑN soá 2 vaøo taäp. -chuaån bò baøi tieát sau. -Veà nhaø caùc em cheùp baøi -Laéng nghe,thöïc hieän. TÑN soá 2 vaøo taäp. -Chuaån bò baøi cho tieát sau : Ñoïc baøi TÑN soá 3. Ñoïc phaàn AÂNTT giôùi thieäu veà nhaïc só Vaên Cao. Ngaøy soaïn: 22 /09 Tuaàn 7 Ngaøy daïy: 28 /09 -TAÄ P ÑOÏ C NHAÏ C Tieát 7 - CAÙ C H ÑAÙ N H : TÑNSOÁ 3 2 4 NHÒP: -A M NHAÏ C THÖÔØ N G THÖÙ C : NHAÏC SÓ VAÊN CAO I . Muïc tieâu : -   Hoïc sinh ñoïc ñuùng nhaïc vaø haùt ñuùng lôøi baøi “Thaät laø hay” 2 Ñoïc nhaïc vaø keát hôïp ñaùnh nhòp4 Coù theâm nhöõng hieåu bieát veà neàn aâm nhaïcVieät nam qua phaàn giôùi thieäu veà nhaïc só Vaên Cao vaø baøi haùt “Laøng Toâi” Giaùo vieân : - Ñaøn vaø haùt thaønh thaïo baøi “Thaät laø hay” 2 - Ñoïc nhaïc ,gheùp lôøi keát hôïp vôùi ñaùnh nhòp 4 - Chuaån bò moät soá baøi haùt cuûa nhaïc só Vaên Cao Hoïc sinh : - Ñoïc vaø haùt ñuùng baøi taäp ñoïc nhaïc soá 3 III . Tieán trình daïy hoïc : NOÄI DUNG HOAÏT ÑOÄNG HOAÏT ÑOÄNG GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG HOÏC SINH Hoaït ñoäng 1 :oån ñònh(1’) - Kieåm tra sæ soá lôùp . -Lôùp tröôûng baùo caùo. Hoaït ñoäng 2:baøi môùi 2.1Taä p ñoï c nhaï c : TÑN soá 3 - Taäp theå nhaän xeùt veà cao -Hoïc sinh traû lôøi. (15 ’) ñoä,tröôøng ñoä vaø kyù hieäu baøi TÑN soá 3. - Baøi haùt chia laøm maáy caâu?moãi caâu maáy oâ nhòp. - Cho caû lôùp nghe baøi TÑN soá 3. - Caû lôùp ñoïc teân noát caûbaøi TÑN soá 3. - Ñoïc caùc aâm chuû cuûa gam C Giaùo vieân: Nguyeãn Minh Trieån 15 -4 caâu,moãi caâu 4 oâ nhòp -Hoïc sinh laéng nghe. -Hoïc sinh thöïc hieän. -Nghe vaø ñoïc ñuùng cao ñoä. Tröôøng THCS Trung Hieäp Giaùo aùn AÂm nhaïc 6 dur. - Ñaøn töøng caâu nhaïc yeâu caàu hoïc Ngaân ñuû tröôøng ñoä sinh nghe vaø ñoïc laïi. -Löu yù tröôøng ñoä noát traéng cuoái -Hoïc sinh thöïc hieän caâu. Töøng toå thöïc hieän - Töông töï ñaøn caùc caâu coøn laïi . Taäp theå thöïc hieän - Ñoïc caû baøi vaø gheùp lôøi hoaøn chænh. - Toå 1,2 ñoïc noát,toå 3,4 gheùp lôøi. - Caû lôùp ñoïc noát vaø gheùp lôøi keát hôïp voã tay theo phaùch. 2.2 Ñaù n h nhòp 1 2 4 2 GV yeâu caàu: - Nhaéc laïi khaùi nieäm nhòp4 GV höôùng daãn: 2 - Khi ñaùnh nhòp4 hai baøn tay naâng leân ngang tröôùc ngöïc tay traùi ñoái xöùng vôùi tay phaûi,loàng baøn tay uùp xuoáng caùc ngoùn tay chuïm laïi tö theá thoaûi maùi. - Phaùch 1 laø phaùch maïnh 2 tay töø treân cao ñaùnh xeùo xuoáng ,phaùch 2 laø phaùch nheï ñaùnh xeùo leân. GV yeâu caàu: 2 -Taäp theå ñoïc vaø ñaùnh nhòp4 baøi TÑN soá 3. GV quan saùt chænh söû cho hs. (10 ’) 2.3 Nhaï c só Vaê n Cao (10 ’) -Caù nhaân traû lôøi. -Quan saùt vaø chuù yù. -Taäp theå thöïc hieän theo höôùng daãn. -Hoïc sinh thöïc hieän. - Goïi 1 hoïc sinh ñoïc SGK. -Caù nhaân ñoïc SGK. -Gv trích daãn sô neùt veà cuoäc ñôøi vaø söï nghieäp cuûa nhaïc só Vaên -Laéng nghe. Cao. -Keå teân moät soá baøi haùt noåi tieáng cuûa nhaïc só Vaên Cao -Hoïc sinh traû lôøi.S - Cho hoïc sinh nghe trích ñoaïn baøi ngaøy muøa , soâng loâ, suoái mô - Haùt cho taäp theå nghe baøi “Laøng toâi” - Phaùt bieåu caûm nghó sau khi nghe baøi haùt Hoaït ñoäng 3: daën doø(4’) -Chuaån bò kieåm tra 1 tieát. Veá -Ghi nhôù lôøi daën chuaån bò baøi. nhaø caùc em hoïc thuoäc 2 baøi haùt Giaùo vieân: Nguyeãn Minh Trieån 16 Tröôøng THCS Trung Hieäp Giaùo aùn AÂm nhaïc 6 Tieáng chuoâng vaø ngoïn côø vaø Vui böôùc treân ñöôøng xa. Ñoïc laïi T ÑN soá 1,2,3 chuaån bò tieát sau kieåm tra 1 tieát. Duyeä t cuû a toå Duyeä t cuû a BGH Ngày soạn :29/9 Ngày dạy : 5/10 Tuần 8 Tiết 8 ÔN TẬP A.Mục tiêu: Giúp học sinh: - Ôn tập lại 2 bài hát “Tiếng chuông và ngọn cờ” và “Vui bbước trên đường xa”. - Có khái niệm về nhịp và phách, nhịp 2/4, biết cách đánh nhịp 2/4 - Đọc nhạc và hát lời chính xác bài TĐN số 1,2,3, kết hợp đánh đúng nhịp. B. Chuẩn bị của giáo viên: - Đàn ocgan - Bảng phụ chép bài TĐN số 1,2,3 C. Tiến trình dạy học: I. Ổn định lớp: II. Ôn tập: NỘI DUNG I. Ôn hát: 1. Luyện thanh: 2. Ôn tập: - Hướng dẫn cho hs hát tập thể mỗi bài từ 1-2 lần - Hướng dẫn ôn tập theo nhóm - Kỉêm tra 1 vài cá nhân II. Ôn tập nhạc lí: 1. Nhịp và phách. ? Em hãy nêu khái niệm về nhịp và phách, cho ví dụ? HĐ CỦA GV GV ghi bảng GV đàn 2. Số chỉ nhịp- Nhịp 2/4. ? SCN là gì, ý nghĩa của SCN? Giaùo vieân: Nguyeãn Minh Trieån 17 HĐ CỦA HS HS ghi bài GV hướng dẫn HS luyện thanh HS thực hiện GV ghi bảng HS ghi bài GV hỏi GV h/dẫn HS trả lời HS lấy ví dụ GV hỏi HS trả lời Tröôøng THCS Trung Hieäp Giaùo aùn AÂm nhaïc 6 * SCN là 2 chữ số được đặt ở đầu bản nhạc để chỉ loại nhịp, số phách trong mỗi ô nhịp (Số trên) và độ dài của mỗi phách (Độ dài mỗi phách bằng nốt tròn chia chi số dưới). ? Nhịp 2/4 có bao nhiêu phách, trường độ mỗi phách bằng hình nốt gì? * Nhịp 2/4 có 2 phách, trường đọ mỗi phách bằng nốt đen. Phách 1 là phách mạnh, phách 2 là phách nhẹ * Ví dụ: III. Ôn tập TĐN - GV cho hs nghe lại giai điệu từng bài TĐN để các em nhớ lại - Hướng dẫn hs ôn tập từng bài. - Ôn luyện theo từng nhóm- đọc nhạc và đánh nhịp- đọc nhạc và gõ phách. - Kiểm tra một vài cá nhân * Trò chơi âm nhạc: - Đàn giai điệu một câu bất kì trong một bài hát cho hs nghe và yêu cầu các em cho biết đó là câu hát trong bài hát nào? - Gõ tiết tấu một câu bất kì trong các bài TĐN, hs nghe và phát hiện đó là tiết tấu của câu nào trong bài TĐN số mấy và gõ lại. IV. Kết thúc: Về nhà học bài và chuẩn bị nội dung cho tiết học sau Ngaøy soaïn: 6 / 10 GV chốt ý HS ghi bài GV hỏi HS trả lời GV chốt ý GV Hướngdẫn HS lấy ví dụ GV ghi bảng GV đàn HS ghi bài HS nghe GV hướng dẫn HS thực hiện GV yêu cầu HS lên ktra GV đàn HS tham gia trò chơi GV gõ tiết tấu Ngaøy daïy: 12/10 Tuaàn 9 Tieát 9 A.Mục tiêu: - Kiểm tra đánh giá chất lượng học tập của học sinh một cách công bằng và khách quan. - Rèn luyện kĩ năng hát đơn ca, đọc nhạc và đánh nhịp B. Chuẩn bị của giáo viên: - Phổ biến trước cho hs biết về nội dung và hình thức kiểm tra - Sách giáo khoa. C. Tiến trình kiểm tra: I. Ổn định lớp: II. Kiểm tra: - Giáo viên gọi từng nhóm 3 em lên bảng chọn nội dung kiểm tra hát hoặc TĐN để trình bày.  Yêu cầu: 1. Hát: Thuộc lời, thể hiện tốt nội dung tình cảm của bài hát 2. TĐN: Đọc nhạc chính xác và kết hợp đánh nhịp (được nhìn sgk), thuộc lời ca của bài TĐN (không nhìn sgk).  Sau mỗi phần trình bày của hs, gv ghi lại những nhận xét cần chú ý để nhận xét, đánh giá cho các em rút kinh nghiệm III. Kết thúc kiểm tra: - GV nhận xét, đánh gia về phần chuẩn bị bài của hs và phâen kết quả kiểm tra (ưu- khuyết) để các em rút kinh nghiệm cho những lần sau - Nhắc nhở hs về nhà chuẩn bị bài cho tiết sau. III – DAÏN DOÙ ( 1 ‘) Giaùo vieân: Nguyeãn Minh Trieån 18 Tröôøng THCS Trung Hieäp Giaùo aùn AÂm nhaïc 6 Xem tröôùc baøi Haønh khuùc tôùi tröôøng Duyeät cuûa toå Ngaøy soaïn: 13/10 Tuaàn 10 Ngaøy daïy: 19/10 Tieát 10 Hoïc haùt : Haønh I. khuùc tôùi tröôøng Muïc tieâu : - Hoïc sinh haùt ñuùng giai ñieäu vaø lôøi ca baøi “Haønh khuùc tôùi tröôøng” - Hoïc sinh bieát trình baøy baøi haùt ôû möùc ñoä hoaøn chænh - Taäp cho hoïc sinh bieát caùch haùt ñuoåi II . Chuaån bò :  Giaùo vieân : - Ñaøn vaø haùt thuaàn thuïc baøi “Haønh khuùc tôùi tröôøng” - Baûng phuï baøi haùt  Hoïc sinh : - Xem tröôùc baøi haùt III . Tieán trình daïy hoïc : NOÄI DUNG HOAÏT ÑOÄNG HOAÏT ÑOÄNG GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG HOÏC SINH Hoaït ñoäng 1: Oån ñònh (1’) - Kieåm tra sæ soá lôùp Lôùp tröôûng baùo caùo Hoaït ñoäng 2: Baøi môùi ( 30’) Giaùo vieân: Nguyeãn Minh Trieån 19 Tröôøng THCS Trung Hieäp Giaùo aùn AÂm nhaïc 6 a. Giôùi thieäu baøi haùt b. Cho hoïc sinh nghe baêng baøi haùt c. Tìm hieåu noäi dung baøi haùt d. Luyeän thanh e. Taäp haùt töøng caâu Caâu 1: Maët trôì laáp loù… tieáng ca. Caâu 2: non soâng ta…la la. - Ñaây laø baøi haùt cuûa daân ca Phaùp baøi haùt coù 2 lôøi vieät Laéng nghe * Ñaøn gaø con * Haønh khuùc tôùi tröôøng -Nghe vaø caûm nhaän -Ñoïc lôøi baøi haùt -Coù 2 ñoaïn * Maáy ñoaïn , maáy caâu ? * Nhöõng caâu naøo gioáng nhau Ñoïc caùc töø mì mi mí, mí mi mì töø Luyeän thanh thaáp ñeán cao - Giaùo vieân ñaøn vaø haùt maãu töøng caàu,hoïc sinh nghe haùt laïi. - Taäp töông töï ôû töøng caâu coøn laïi theo loái moùc xích cho ñeán heát baøi. - Chæ ñònh töøng nhoùm, caù nhaân. - Löu yù caùc nhoùm moùc ñôn. -Löu yù caùch haùt naåy aâm. - Caû lôùp haùt ñaày ñuû caû baøi vaø voã tay - Taäp cho hoïc sinh haùt ñuoåi * Giaùo vieân haùt vôùi hoïc sinh * Hoïc sinh haùt vôùi hoïc sinh - Cho hoïc sinh gheùp lôøi môùi vaøo - Goïi 1 – 2 hoïc sinh haùt , ñaùnh giaù , chaám ñieåm -Nghe vaø haùt ñuùng cao Ñoä. -Caû lôùp haùt. - Chuù yù caùch haùt naåy. -Lôùp haùt laïi baøi. -Chuù yù Gv höôùng daãn caùch haùt ñuoåi. Hoaït ñoäng 3:cuûng coá (10’) 7. Hát hoàn chỉnh cả bài: * Trò chơi âm nhạc: - GV cho HS haùt laïi caû baøi,laéng nghe chænh söûa nhöõng choå hs coøn haùt sai. - Chọn tiết tấu Polka TP 110 đệm đàn cho hs hát. - Trình bày theo nhóm, GV nhận xét và sửa sai (nếu có) - Gọi một vài cá nhân trình bày bài hát. - Hướng dẫn hs hát đuổi và hoà giọng. - Cả lớp trình bày bài hát một vài lần theo tay chỉ huy của - Đàn cho HS nghe một vài nốt trong một câu bất kì và yêu cầu các em phát hiện đó là những tiếng hát trong câu hát nào và hát lại. Giaùo vieân: Nguyeãn Minh Trieån 20 -Haùt theo yeâu caàu cuûa GV. -Chænh söûa theo höôùng daãn. -Laéng nghe ñaøn vaø ñoaùn nhaïc. HS trình bày HS trình bày HS thực hiện HS tham gia trò chơi Tröôøng THCS Trung Hieäp
- Xem thêm -