Tài liệu Giáo án âm nhạc lớp 5 trọn bộ (hay)_2

  • Số trang: 35 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 262 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

TIEÁT 1 OÂN TAÄP MOÄT SOÁ BAØI HAÙT ÑAÕ HOÏC I. Muïc tieâu: -HS HS trình baøy baøi haùt : Quoác ca Vieät Nam, Em yeâu hoaø bình, Chuùc möøng , Thieáu nhi theá giôùi lieân hoan . - Taäp trình baøy theo toå, caù nhaân. Taïo khoâng khí hoïc taäp vui töôi, soâi noåi töø tieát hoïc ñaàu tieân trong CT aâm nhaïc lôùp 5 II.Chuaån bò cuûa giaùo vieân: Nhaïc cuï quen duøng, baêng ñóa nhaïc Toå chöùc cho caùc toå thi ñua trình baøy 3 baøi haùt Em yeâu hoaø bình , Chuùc möøng, Thieáu nhi theá giôùi lieân hoan. III,Hoaït ñoäng daïy hoïc: Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS HS oân theo höôùng daãn cuûa GV Hoaït ñoäng 1 OÂn taäp moät soá baøi haùt ñaõ hoïc - Quoáùc ca Vieät Nam HS traû lôøi Ai laø taùc giaû baøi Quoác ca Vieät Nam? HS trình baøy GV cho HS ñöùng nghieâm haùt Quoác caVieät Nam - Em yeâu hoaø bình. Ai laø taùc giaû baøi Em yeâu hoaø bình ? HS trình baøy GV cho caû lôùp haùt keát hôïp goõ ñeäm theo phaùch . Cho töøng toå nhoùm trình baøy , GV ñaùnh giaù. HS laéng nghe - Chuùc möøng Baøi Chuùc möøng laø nhaïc nöôùc naøo ? HS traû lôøi GV cho caû lôùp haùt keát hôïp goõ ñeäm theo phaùch . Cho töøng toå nhoùm trình baøy , GV ñaùnh giaù - Thieáu nhi theá giôùi lieân hoan HS ghi nhôù Ai laø taùc giaû baøi Thieáu nhi theá giôùi lieân hoan ? GV cho caû lôùp haùt keát hôïp goõ ñeäm theo phaùch . Cho töøng toå nhoùm trình baøy , GV ñaùnh giaù Hoaït ñoäng 2: GV toång keát phaàn trình baøy 3 baøi haùt cuûa caùc toå . Ñaùnh giaù khen ngôïi vaø ñoäng vieân HS coá gaéng hoïc taäp moân AÂm nhaïc . Cuûng coá daën doø: Cuûng coá baèng caùch hoûi teân baøi haùtvöøa hoïc, teân taùc giaû. Caû lôùp ñöùng haùt vaø voã tay theo nhòp, phaùch GV nhaän xeùt ,daën doø TIEÁT 2 Hoïc haùt : REO VANG BÌNH MINH I.Muïc tieâu: HS haùt ñuùng giai ñieäu vaø thuoäc lôøi ca baøi Reo vang bình minh . Theå hieän ñuùng nhöõng choã luyeán laùy, ngaân daøi 3 phaùch Qua baøi haùt giaùo duïc caùc em tình yeâu thieân nhieân, yeâu cuoäc soáng . II.Chuaån bò cuûa giaùo vieân: Nhaïc cuï quen duøng, baêng ñóa nhaïc Tôø tranh minh hoaï baøi Reo vang bình minh. III,Hoaït ñoäng daïy hoïc: Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Hoaït ñoäng 1: Daïy baøi haùt : Reo vang bình minh - Giôùi thieäu baøi haùt, noäi dung baøi haùt HS traû lôøi - Cho HS nghe baêng - Höôùng daãn HS ñoïc lôøi ca - Daïy haùt töøng caâu(baøi chia thaønh 8 caâu ñeå taäp Haùt theo daõy, theo nhoùm , caù nhaân cho HS) Haùt keát hôïp voã goõ ñeäm theo phaùch, - Cho HS haùt nhieàu laàn ñeå thuoäc lôøi vaø giai ñieäu tieát taáu lôøi ca baøi haùt - GV söûa cho HS neáu haùt chöa ñuùng, nhaän xeùt . Thöïc hieän theo höôùng daãn Hoaït ñoäng 2: Caù nhaân leân ñaùnh nhòp Haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï Haùt keát hôïp voã goõ ñeäm theo phaùch, tieát taáu lôøi ca Höôùng daãn HS haùt vaø voã tay hoaëc goõ ñeäm theo phaùch vaø tieát taáu lôøi ca. Höôùng daãn HS vöøa ñöùng haùt vöøa nhuùn chaân nhòp nhaøng HS goõ theo Thöïc hieän theo nhoùm 4 em Nhaän xeùt caùc nhoùm Cuûng coá – daën doø Cuûng coá baèng caùch hoûi teân baøi haùtvöøa hoïc, teân taùc giaû. Caû lôùp ñöùng haùt vaø voã tay theo nhòp, phaùch GV nhaän xeùt ,daën doø HS ghi nhôù TIEÁT 3 OÂN TAÄP : REO VANG BÌNH MINH Taäp ñoïcnhaïc: TÑN soá 1 I.Muïc tieâu: HS haùt ñuùng giai ñieäu vaø thuoäc lôøi ca baøi Reo vang bình minh . Theå hieän ñuùng nhöõng choã luyeán laùy, theå hieän tình caûm hoàn nhieân trong saùng cuûa baøi haùt . HS trình baøy baøi haùt theo caùch haùt lónh xöôùng, noái tieáp HS ñoïc ñuùng giai ñieäu gheùp lôøi II.Chuaån bò cuûa giaùo vieân: Nhaïc cuï quen duøng, baêng ñóa nhaïc Tôø tranh minh hoaï baøi Reo vang bình minh III,Hoaït ñoäng daïy hoïc: Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Hoaït ñoäng 1: Oân taäp haùt Reo vang bình minh - Höôùng daãn HS oân taäp baøi haùt chuù yù giöõ ñuùng Haùt keát hôïp voã goõ ñeäm theo nhòp nhòp vaø ñeàu - GV höôùng daãn HS haùt keát hôïp voã hoaëc goõ ñeäm theo nhòp - GV nhaän xeùt vaø söûa ñoåi vôùi nhöõng em chöa voã, Töøng toáp ñöùng haùt theo höôùng daãn haùt ñuùng nhòp - GV chæ ñònh töøng toå nhoùm ñöùng taïi choã trình cuûa GV HS haùt vôùi toác ñoä vöøa phaûi, haùt nheï baøy baøi haùt nhaøng, theå tình caûm vui töôi. - Höôùng daãn HS vaøi ñoäng taùc phuï hoaï. Hoaït ñoäng 3: Taäp ñoïc nhaïc : Cuøng vui chôi HS thöïc hieän theo . GV giôùi thieäu baøi TÑN – Treo baøi TÑN leân baûng Cho HS xaùc ñònh teân noát trong baøi TÑN Cho HS taäp noùi teân noát GV vieát tieát taáu Hoûi tieát taáu taáu naøy coù nhöõng hình noát naøo ? GV goõ tieát taáu treân , yeâu caàu HS laéng nghe vaø thöïc hieän laïi GV höôùng daãn HS nhìn vaøo baøi TÑN , noùi teân noát nhaïc HS nghe vaø ñoïc theo tieáng ñaøn trong baøi keát hôïp goõ tieát taáu vöøa taäp. GV ñaøn chuoåi aâm thanh HS nghe , baét nhòp HS ñoïc hoaø theo tieáng ñaøn GV cho HS ñoïc nhaïc caû baøi GV ñaøn giai ñieäu caû baøi HS ñoïc nhaïc hoaø theo tieáng ñaøn , vöøa ñoïc vöøa goõ tieát taáu GV ñaøn giai ñieäu caû baøi hai laàn . Laàn thöù nhaát HS ñoïc nhaïc, laàn hai gheùp lôøi, vöøa haùt vöøa goõ ñeäm theo phaùch. Cuûng coá – daën doø HS nghe vaø ghi nhôù. GV nhaän xeùt ,daën doø TIEÁT 4 Hoïc haùt : HAÕY GIÖÕ CHO EM BAÀU TRÔØI XANH I.Muïc tieâu: HS bieát haùt ñuùng giai ñieäu vaø thuoäc lôøi ca baøi haùt Haõy giöõ cho em baàu trôøi xanh Taäp trình baøy baøi haùt keát hôïp vaän ñoäng theo nhaïc HS trình baøy baøi haùt keát hôïp goõ ñeäm theo nhòp (ñoaïn 1)vaø theo phaùch (ñoaïn 2) Giaùo duïc HS yeâu hoaø bình, leân aùn chieán tranh II.Chuaån bò cuûa giaùo vieân: Nhaïc cuï quen duøng, baêng ñóa nhaïc Tôø tranh minh hoaï baøi Haõy giöõ cho em baàu trôøi xanh II. Hoaït ñoäng daïy hoïc. Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng 1: Daïy baøi haùt Haõy giöõ cho em baàu trôøi xanh - Giôùi thieäu baøi haùt - Cho HS nghe baêng - Hd HS ñoïc lôøi ca - Daïy haùt töøng caâu - Cho HS haùt nhieàu laàn ñeå thuoäc lôøi vaø giai ñieäu baøi haùt Hoaït ñoäng 2: Haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï Haùt keát hôïp voã goõ ñeäm theo phaùch, tieát taáu lôøi ca Höôùng daãn HS haùt vaø voã tay hoaëc goõ ñeäm theo phaùch vaø tieát taáu lôøi ca. Höôùng daãn HS söûa nhöõng choã haùt chöa ñaït, theå hieänñuùng choã ñaûo phaùch vaø tröôøng ñoä moùc ñôn chaám doâi, moùc keùp. Höôùng daãn HS haùt ñuùng nhòp ñoä. Theå hieän saéc thaùi maïnh meõ, soâi noåi cuûa baøi haùt GV yeâu caàu HS trình baøy baøi haùt keát hôïp goõ ñeäm theo nhòp (ñoaïn 1) vaø goõ ñeäm theo phaùch (ñoaïn 2) Hoaït ñoäng cuûa HS Ngoài ngay ngaén, chuù yù nghe Taäp ñoïc lôøi ca Taäp haùt töøng caâu theo Hd cuûa GV Haùt laïi nhieàu laàn Haùt keát hôïp voã goõ ñeäm theo phaùch, tieát taáu lôøi ca Töøng toáp ñöùng haùt theo höôùng daãn cuûa GV Thöïc hieän theo höôùng daãn Cuûng coá – daën doø Cuûng coá baèng caùch hoûi teân baøi haùt vöøa hoïc, teân taùc HS ghi nhôù giaû. Caû lôùp ñöùng haùt vaø voã tay theo nhòp, phaùch GV nhaän xeùt, daën doø TIEÁT 5 OÂN TAÄP : HAÕY GIÖÕ CHO EM BAÀU TRÔØI XANH Taäp ñoïc nhaïc: TÑN Soá 2 I.Muïc tieâu: HS haùt ñuùng giai ñieäu vaø thuoäc lôøi ca baøi Haõy giöõ cho em baàu trôøi xanh. HS trình baøy baøi haùt baèng caùch haùt ñoái ñaùp , ñoàng ca keát hôïp goõ ñeäm vaø vaän ñoäng theo nhaïc . Trình baøy theo nhoùm , caù nhaân. HS ñoïc ñuùng giai ñieäu , gheùp lôøi keát hôïp goõ phaùch baøi TÑN soá 2 II.Chuaån bò cuûa giaùo vieân: Nhaïc cuï quen duøng, baêng ñóa nhaïc Tôø tranh minh hoaï baøi Haõy giöõ cho em baàu trôøi xanh. III,Hoaït ñoäng daïy hoïc: Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Hoaït ñoäng 1: Oân taäp haùt Baïn ôi laéng nghe Haùt keát hôïp voã goõ ñeäm theo nhòp Höôùng daãn HS oân taäp baøi haùt giöõ ñuùng nhòp vaø ñeàu GV höôùng daãn HS haùt keát hôïp voã goõ ñeäm theo nhòp GV nhaän xeùt vaø söûa ñoåi vôùi nhöõng em chöa voã, haùt Töøng toáp ñöùng haùt theo höôùng daãn ñuùng nhòp GV chæ ñònh töøng toå nhoùm ñöùng taïi choã trình baøy baøi cuûa GV HS haùt vôùi toác ñoä vöøa phaûi, haùt nheï haùt nhaøng, theå tình caûm vui töôi. Höôùng daãn HS vaøi ñoäng taùc phuï hoaï. Hoaït ñoäng 3: Taäp ñoïc nhaïc : Maët trôøi leân HS thöïc hieän theo . GV giôùi thieäu baøi TÑN – Treo baøi TÑN leân baûng Cho HS xaùc ñònh teân noát trong baøi TÑN Cho HS taäp noùi teân noát GV vieát tieát taáu Hoûi tieát taáu taáu naøy coù nhöõng hình noát naøo ? GV goõ tieát taáu treân , yeâu caàu HS laéng nghe vaø thöïc HS traû lôøi hieän laïi GV höôùng daãn HS nhìn vaøo baøi TÑN , noùi teân noát nhaïc HS thöïc hieän theo yeâu caàu trong baøi keát hôïp goõ tieát taáu vöøa taäp. GV ñaøn chuoåi aâm thanh HS nghe , baét nhòp HS ñoïc hoaø theo tieáng ñaøn GV cho HS ñoïc nhaïc caû baøi GV ñaøn giai ñieäu caû baøi HS ñoïc nhaïc hoaø theo tieáng ñaøn , vöøa ñoïc vöøa goõ tieát taáu GV ñaøn giai ñieäu caû baøi hai laàn . Laàn thöù nhaát HS ñoïc nhaïc, laàn hai gheùp lôøi, vöøa haùt vöøa goõ ñeäm theo phaùch. HS nghe vaø ghi nhôù. Cuûng coá – daën doø Cuûng coá baèng caùch hoûi teân baøi haùtvöøa hoïc, teân taùc giaû. Caû lôùp ñöùng haùt vaø voã tay theo nhòp, phaùch GV nhaän xeùt, daën doø TIEÁT 6 HOÏC HAÙT :CON CHIM HAY HOÙT I.Muïc tieâu: HS haùt ñuùng giai ñieäu baøi Con chim hay hoùt. Theå hieän ñuùng nhöõng tieáng haùt luyeán ,vaø cao ñoächuyeån quaõng 8 trong baøi haùt HS trình baøy baøi haùt keát hôïp goõ ñeäm theo nhòp vaø theo phaùch . Goùp phaàn giaùo duïc HS theâm gaén boù vôùi thieân nhieân. II.Chuaån bò cuûa giaùo vieân: Nhaïc cuï quen duøng, baêng ñóa nhaïc Tranh aûnh minh hoaï baøi con chim hay hoùt III.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Hoaït ñoäng 1: Daïy baøi haùt Ngoài ngay ngaén, chuù yù nghe Con chim hay hoùt - Giôùi thieäu baøi haùt Taäp ñoïc lôøi ca - Cho HS nghe baêng Taäp haùt töøng caâu theo Hd cuûa GV - Hd HS ñoïc lôøi ca Haùt laïi nhieàu laàn - Daïy haùt töøng caâu - Cho HS haùt nhieàu laàn ñeå thuoäc lôøi vaø giai ñieäu Haùt keát hôïp voã goõ ñeäm theo phaùch, baøi haùt tieát taáu lôøi ca Hoaït ñoäng 2: Haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï Töøng toáp ñöùng haùt theo höôùng daãn Haùt keát hôïp voã goõ ñeäm theo phaùch, tieát taáu lôøi ca Höôùng daãn HS haùt vaø voã tay hoaëc goõ ñeäm theo phaùch cuûa GV vaø tieát taáu lôøi ca. Höôùng daãn HS söûa nhöõng choã haùt chöa ñaït, theå hieänñuùng choã ñaûo phaùch vaø tröôøng ñoä moùc ñôn chaám Thöïc hieän theo höôùng daãn doâi, moùc keùp. Höôùng daãn HS haùt ñuùng nhòp ñoä. Theå hieän saéc thaùi maïnh meõ, soâi noåi cuûa baøi haùt GV yeâu caàu HS trình baøy baøi haùt keát hôïp goõ ñeäm theo nhòp (ñoaïn 1) vaø goõ ñeäm theo phaùch (ñoaïn 2) Cuûng coá – daën doø Cuûng coá baèng caùch hoûi teân baøi haùt vöøa hoïc, teân taùc HS ghi nhôù giaû. Caû lôùp ñöùng haùt vaø voã tay theo nhòp, phaùch GV nhaän xeùt, daën doø TIEÁT 7 OÂN TAÄP : CON CHIM HAY HAÙT OÂN TAÄP TÑN soá 1, soá 2 I.Muïc tieâu: HS haùt thuoäc lôøi , ñuùng giai ñieäu, trình baøy baøi Con chim hay hoùt vôùi caùch haùt coù lónh xöôùng vaø hoaø gioïng. Theå hieän tình caûm hoàn nhieân, nhí nhaûnh cuûa baøi. Ñoïc ñuùng cao ñoä vaø tröôøng ñoä baøi TÑN soá 1 keát hôïp taäp ñaùnh nhòp 2/4. Ñoïc nhaïc haùt lôøi baøi TÑN soá 2 keát hôïp taäp ñaùnh nhòp 3/4 II.Chuaån bò cuûa giaùo vieân: Nhaïc cuï quen duøng, baêng ñóa nhaïc Baûn nhaïc baøi TÑN soá 1 vaø soá 2 . III.Hoaït ñoäng daïy hoïc: TIEÁT 5: ¢m nh¹c OÂN TAÄP 2 BAØI HAÙT : Reo vang bình minh Haõy giöõ cho em baàu trôøi xanh NGHE NHAÏC I.Muïc tieâu: - HS haùt thuoäc lôøi , ñuùng giai ñieäu vaø dieãn caûm 2 baøi haùt : Reo vang bình minh, Haõy giöõ cho em baàu trôøi xanh. Trình baøy baøi baøi haùt theo nhoùm keát hôïp goõ ñeäm hoaëc vaän ñoäng phuï hoaï theo nhaïc; -HS nghe nhaïc II.Chuaån bò cuûa giaùo vieân: - Nhaïc cuï quen duøng, baêng ñóa nhaïc Chuaån bò baêng ñóa III.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Hoaït ñoäng 1 OÂn taäp 2 baøi haùt ñaõ hoïc HS oân theo höôùng daãn cuûa GV - Reo vang bình minh HS nghe vaø haùt thaàm vöøa goõ GV ñaøn giai ñieäu ñeäm theo phaùch Taäp kyõ naêng haùt xöôùng vaø haùt hoaø gioïng : Lôøi 1: lónh xöôùng Reo vang reo…ngaäp hoàn ta Phaàn tieáp theo caû lôùp haùt hoaø gioïng ,vöøa haùt vöøa goõ theo ñeäm theo hai aâm saéc. HS trình baøy Haõy giöõ cho em baàu trôøi xanh GV höôùng daãn HS haùt nhöõng choã haùt coøn chöa ñaït Haùt keát hôïp vaän ñoäng GV chæ ñònh toå nhoùm hoaëc caù nhaân trình baøy baøi haùt tröôùc lôùp keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï. Nhaän xeùt , ñaùnh giaù Hoaït ñoäng 2: Nghe nhaïc : Cho con GV ñaøn giai ñieäu baøi Cho con Hoûi HS teânbaøi haùt , teân taùc giaû, noäi dung baøi haùt ? GV môû baêng ñóa nhaïc Cuûng coá daën doø: Cuûng coá baèng caùch hoûi teân baøi haùt vöøa hoïc, teân taùc giaû. Caû lôùp ñöùng haùt vaø voã tay theo nhòp, phaùch GV nhaän xeùt, daën doø HS laéng nghe HS HS ñoïc HS ngoài ngay ngaén nghe nhaïc HS ghi nhôù TIEÁT 9 Hoïc haùt : NHÖÕNG BOÂNG HOA NHÖÕNG BAØI CA I.Muïc tieâu: HS haùt ñuùng giai ñieäu vaø thuoäc lôøi ca baøi Nhöõng boâng hoa nhöõng baøi ca . Trình baøy baøi haùt Nhöõng boâng hoa nhöõng baøi ca keát hôïp goõ ñeäm theo phaùch vaø goõ ñeäm vôùi hai aâm saéc. Trình baøy baøi haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï. Goùp phaàn giaùo duïc HS theâm yeâu meán maùi tröôøng vaø caùc thaày coâ giaùo II.Chuaån bò cuûa giaùo vieân: Nhaïc cuï quen duøng, baêng ñóa nhaïc Tranh aûnh minh hoaï baøi Nhöõng boâng hoa nhöõng baøi ca III.Hoaït ñoäng daïy hoïc Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Hoaït ñoäng 1: Daïy baøi haùt : Nhöõng boâng hoa nhöõng baøi HS chuù yù nghe ca - Giôùi thieäu baøi haùt, noäi dung baøi haùt - Cho HS nghe baêng HS thöïc hieän theo höôùng daãn - Höôùng daãn HS ñoïc lôøi ca - Daïy haùt töøng caâu(baøi chia thaønh 8 caâu ñeå taäp HS traû lôøi cho HS) - Cho HS haùt nhieàu laàn ñeå thuoäc lôøi vaø giai ñieäu baøi haùt Haùt theo daõy, theo nhoùm , caù nhaân - GV söûa cho HS neáu haùt chöa ñuùng, nhaän xeùt . Haùt keát hôïp voã goõ ñeäm theo phaùch, tieát taáu lôøi ca Hoaït ñoäng 2: Haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï Thöïc hieän theo höôùng daãn Haùt keát hôïp voã goõ ñeäm theo phaùch, tieát taáu lôøi ca Höôùng daãn HS haùt vaø voã tay hoaëc goõ ñeäm theo phaùch Caù nhaân leân ñaùnh nhòp vaø tieát taáu lôøi ca. Höôùng daãn HS vöøa ñöùng haùt vöøa nhuùn chaân nhòp nhaøng GV chæ ñònh töøng nhoùm leân trình baøy baøi haùt keát hôïp goõ ñeäm hai aâm saéc Cuûng coá – daën doø Cuûng coá baèng caùch hoûi teân baøi haùtvöøa hoïc, teân taùc giaû. Caû lôùp ñöùng haùt vaø voã tay theo nhòp, phaùch GV nhaän xeùt ,daën doø HS goõ theo Thöïc hieän theo nhoùm 4 em Nhaän xeùt caùc nhoùm HS ghi nhôù TIEÁT 10 OÂN TAÄP BAØI HAÙT : Nhöõng boâng hoa nhöõng baøi ca Giôùi thieäu moät soá nhaïc cuï nöôùc ngoaøi I.Muïc tieâu: HS haùt thuoäc lôøi, ñuùng giai ñieäu vaø theå hieän saéc thaùi cuûa baøi Nhöõng boâng hoa nhöõng baøi ca HS taäp nhaän bieát hình daùng , bieát ñoïc teân vaø ñöôïc nghe aâm saéc 4 nhaïc cuï nöôùc ngoaøi : Saéc-xoâ-phoân, Phô-luyùt, Tôø-roâm-peùt, Côø-la-ri-neùt II.Chuaån bò cuûa giaùo vieân: Nhaïc cuï quen duøng, baêng ñóa nhaïc Tranh aûnh vaø baêng ñóa nhaïc ñeå giôùi thieäu moät soá nhaïc cuï nöôùc ngoaøi. III.Hoaït ñoäng daïy hoïc Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Hoaït ñoäng 1: OÂn taäp haùt Khaên quaøng thaém maõi Haùt keát hôïp voã goõ ñeäm theo nhòp vai em Höôùng daãn HS oân taäp baøi haùt chuù yù giöõ ñuùng nhòp vaø ñeàu GV höôùng daãn HS haùt keát hôïp voã hoaëc goõ ñeäm theo Töøng toáp ñöùng haùt theo höôùng daãn cuûa GV nhòp GV nhaän xeùt vaø söûa ñoåi vôùi nhöõng em chöa voã, haùt HS haùt vôùi toác ñoä vöøa phaûi, haùt nheï nhaøng, theå tình caûm vui töôi. ñuùng nhòp Taäp bieåu dieãn baøi haùt GV chæ ñònh töøng toå nhoùm ñöùng taïi choã trình baøy baøi HS thöïc hieän theo . haùt Höôùng daãn HS vaøi ñoäng taùc phuï hoaï. OÂn kyõ naêng haùt ñoái ñaùp GV kieåm tra HS trình baøy baøi haùt tröôùc lôùp vôùi caùc HS haùt goõ ñeäm hình thöùc :ñôn ca, song ca , toáp ca, trình baøy baøi haùt keát hôïp goõ ñeäm theo hai aâm saéc. Hoaït ñoäng 2: Giôùi thieäu moät soá nhaïc cuï nöôùc ngoaøi HS quan saùt GV söû duïng tranh ñeå giôùi thieäu 4 nhaïc cuï: Saéc-xoâphoân, Phô-luyùt, Tôø-roâm-peùt, Côø-la-ri-neùt GV giôùi thieäu teân, hình daùng , ñaëc ñieåm cuûa nhaïc cuï HS ñoïc teân HS taäp ñoïc teân nhaïc cuï HS theo doõi GV giôùi thieäu veà tö theá bieåu dieãn nhaïc cuï Cuûng coá – daën doø Cuûng coá baèng caùch hoûi teân baøi haùt vöøa hoïc, teân taùc giaû. HS nghe vaø ghi nhôù. Caû lôùp ñöùng haùt vaø voã tay theo nhòp, phaùch GV nhaän xeùt, daën doø Tieát 11 Taäp ñoïc nhaïc:TÑN soá 3 Nghe nhaïc I.Muïc tieâu: - HS ñoïc ñuùng giai ñieäu , gheùp lôøi keát hôïp goõ phaùch baøi TÑN soá 3. - HS nghe baøi haùt Ñi hoïc , nhaïc Buøi Ñình Thaûo, lôøi thô MinhChính – Buøi Ñình Thaûo II.Chuaån bò cuûa GV: Ñoïc nhaïc vaø ñaøn giai ñieäu baøi TÑN soá 3 Nhaïc cu ïñeäm, goõ. Baêng nhaïc III.Caùc hoaït ñoäng chuû yeáu: 1.OÅn ñònh toå chöùc, nhaéc HS söûa tö theá ngoài ngay ngaén 2.Kieåm tra baøi cuõ: 3.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Hoaït ñoäng 1: Taäp ñoïc nhaïc : TÑN soá 3: Toâi haùt Son La Son HS laéng nghe 1. Giôùi thieäu baøi TÑN HS traû lôøi GV hoûi baøi TÑN vieát ôû loaïi nhòp gì ? coù maáy nhòp HS noùi teân noát ôû khuoâng thöù nhaát . 1-2 HS noùi teân noát GV chæ teân noát ôû khuoâng thöù 2, caû lôùp ñoàng thanh noùi Caû lôùp thöïc hieän teân noát nhaïc. 2. Luyeän taäp cao ñoä HS ñoïc nhaïc , haùt lôøi goõ phaùch HS noùi teân noát trong baøi töø thaáp leân cao (Ñoâ-Reâ-MiSon-La) GV vieát baûng Khuoâng nhaïc coù 5 noát Ñoâ-Reâ-Mi-Son-La HS trình baøy GV quy ñònh ñoïc caùc noát Ñoâ Reâ Mi ReâÑoâ, roài ñaøn HS HS ñoïc noát nhaïc ñoïc theo GV quy ñònh ñoïc caùc noát Mi Son La Son Mi, roài ñaøn HS ñoïc theo 3. Luyeän taäp tieát taáu HS thöïc hieän laïi GV goõ tieát taáu GV ñaøn giai ñieäu, HS ñoïc nhaïc, haùt lôøi keát hôïp goõ ñeäm theo phaùch. HS thöïc hieän theo yeâu caàu Yeâu caàu HS ñoïc TÑN dieãn caûm, theå hieän tính chaát meàm maïi cuûa giai ñieäu Hoaït ñoäng 2: Nghe nhaïc : Ru con Hs ngoài ngay ngaén nghe nhaïc GV cho HS nghe nhaïc Cuûng coá – daën doø Cuûng coá baèng caùch hoûi teân baøi haùt vöøa hoïc, teân taùc giaû. HS nghe vaø ghi nhôù. Caû lôùp ñöùng haùt vaø voã tay theo nhòp, phaùch GV nhaän xeùt, daën doø Tieát 12 HOÏC HAÙT :ÖÔÙC MÔ I.Muïc tieâu: Haùt ñuùng giai ñieäu baøi Öôùc mô ,Theå hieän ñuùng nhöõng tieáng haùt luyeán laùy vaø ngaân daøi 2 phaùch , 4 phaùch. HS trình baøy baøi haùt keát hôïp goõ ñeäm theo nhòp chia ñoâi(goõ phaùch maïnh vaø maïnh vöøa cuûa nhòp 4/4). Giaùo duïc HS theâm yeâu cuoäc soáng bình yeân vaø bieát ñem nieàm vui ñeán cho moïi ngöôøi II.Chuaån bò cuûa GV: Haùt chuaån baøi haùt Öôùc mô Nhaïc cu ïñeäm, goõ. Baêng nhaïc III.Caùc hoaït ñoäng chuû yeáu: 1.OÅn ñònh toå chöùc, nhaéc HS söûa tö theá ngoài ngay ngaén 2.Kieåm tra baøi cuõ:HS oân laïi 3 baøi haùt ñaõ hoïc 3.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Hoaït ñoäng 1: Daïy baøi haùt Öôùc mô Ngoài ngay ngaén, chuù yù nghe - Giôùi thieäu baøi haùt, noäi dung baøi haùt - Cho HS nghe baêng Taäp ñoïc lôøi ca Höôùng daãn HS ñoïc lôøi ca töøng caâu ngaén. Hai caâu cuoái laëp laïi gioáng nhau. Coù theå ñoïc theo tieát taáu Taäp haùt töøng caâu theo Hd cuûa GV lôøi ca Haùt laïi nhieàu laàn Daïy haùt töøng caâu , moãi caâu cho HS haùt 2, 3 laàn ñeå HS thuoäc lôøi vaø giai ñieäu baøi haùt Cho HS haùt nhieàu laàn ñeå thuoäc lôøi vaø giai ñieäu baøi haùt Hoaït ñoäng 2:Haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï Höôùng daãn HS haùt keát hôïp voã goõ ñeäm theo phaùch Höôùng daãn HS haùt vaø voã tay hoaëc goõ ñeäm theo tieát taáu lôøi ca. Höôùng daãn HS haùt keát hôïp nhuùn chaân nhòp nhaøng theo nhòp , phaùch maïnh nhuùn chaân traùi 2 tay choáng hoâng GV höôùng daãn HS trình baøy baøi haùt keát hôïp goõ ñeäm theo nhòp chia ñoâi (goõ phaùch maïnh vaø phaùch maïnh vöøa cuûa nhòp 4/4) Cuûng coá – daën doø Cuûng coá baèng caùch hoûi teân baøi haùtvöøa hoïc, teân taùc giaû.caû lôùp ñöùng haùt vaø voã tay theo nhòp, phaùch GV nhaän xeùt ,daën doø Haùt keát hôïp voã goõ ñeäm theo phaùch Haùt goõ ñeäm theo tieát taáu lôøi ca Hs thöïc hieän theo höôùng daãn GV HS ghi nhôù TIEÁT 13 OÂN TAÄP BAØI HAÙT : ÖÔÙC MÔ TAÄP ÑOÏC NHAÏC: TÑN soá 4 I.Muïc tieâu: HS haùt thuoäc lôøi , ñuùng giai ñieäu vaø theå hieän saéc thaùi cuûa baøi Öôùc mô Ñoïc ñuùng cao ñoä vaø tröôøng ñoä baøi TÑN soá 4 keát hôïp goõ ñeäm theo phaùch . Taäp ñoïc nhaïc dieãn caûm, theå hieän tính chaát meàm maïi cuûa giai ñieäu II.Chuaån bò cuûa giaùo vieân: Nhaïc cuï quen duøng, baêng ñóa nhaïc Baûn nhaïc baøi TÑN soá 4: Nhôù ôn Baùc III.Hoaït ñoäng daïy hoïc: 1.OÅn ñònh toå chöùc, nhaéc HS söûa tö theá ngoài ngay ngaén 2.Kieåm tra baøi cuõ: 3.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Hoaït ñoäng 1: OÂn taäp haùt Öôùc mô Höôùng daãn HS oân taäp baøi haùt chuù yù giöõ ñuùng nhòp vaø Haùt keát hôïp voã goõ ñeäm theo nhòp ñeàu GV höôùng daãn HS haùt keát hôïp voã hoaëc goõ ñeäm theo Töøng toáp ñöùng haùt theo höôùng daãn nhòp GV nhaän xeùt vaø söûa ñoåi vôùi nhöõng em chöa voã, haùt cuûa GV HS haùt vôùi toác ñoä vöøa phaûi, haùt nheï ñuùng nhòp nhaøng, theå tình caûm vui töôi. Taäp bieåu dieãn baøi haùt GV chæ ñònh töøng toå nhoùm ñöùng taïi choã trình baøy baøi HS thöïc hieän theo . haùt Höôùng daãn HS vaøi ñoäng taùc phuï hoaï. OÂn kyõ naêng haùt ñoái ñaùp GV kieåm tra HS trình baøy baøi haùt tröôùc lôùp vôùi caùc hình thöùc :ñôn ca, song ca , toáp ca, trình baøy baøi haùt keát HS haùt goõ ñeäm hôïp goõ ñeäm theo hai aâm saéc. Hoaït ñoäng 2: Taäp ñoïc nhaïc : TÑN soá 4 HS noùi teân noát HS taäp noùi teân noát GV goõ tieát taáu , HS thöïc hieän laïi GV ñaøn giai ñieäu, HS ñoïc nhaïc, haùt lôøi keát hôïp goõ ñeäm HS ñoïc nhaïc , haùt lôøi goõ phaùch theo phaùch. HS trình baøy Yeâu caàu HS ñoïc TÑN dieãn caûm, theå hieän tính chaát meàm maïi cuûa giai ñieäu Cuûng coá – daën doø Cuûng coá baèng caùch hoûi teân baøi haùt vöøa hoïc, teân taùc giaû. HS nghe vaø ghi nhôù. Caû lôùp ñöùng haùt vaø voã tay theo nhòp, phaùch GV nhaän xeùt, daën doø TIEÁT 14 OÂN TAÄP 2 BAØI HAÙT :Nhöõng boâng hoa nhöõng baøi ca, Öôùc mô. Nghe nhaïc I.Muïc tieâu: HS haùt thuoäc lôøi , ñuùng giai ñieäu vaø dieãn caûm 2 baøi haùt Nhöõng boâng hoa nhöõng baøi ca, Öôùc mô. Trình baøy baøi baøi haùt theo nhoùm keát hôïp goõ ñeäm hoaëc vaän ñoäng phuï hoaï theo nhaïc HS nghe baøi Ca ngôïi Toå quoác – saùng taùc cuûa nhaïc só Hoaøng Vaân II.Chuaån bò cuûa giaùo vieân: Nhaïc cuï quen duøng, baêng ñóa nhaïc Chuaån bò baêng ñóa baøi Ca ngôïi Toå quoác III.Hoaït ñoäng daïy hoïc: 1.OÅn ñònh toå chöùc, nhaéc HS söûa tö theá ngoài ngay ngaén 2.Kieåm tra baøi cuõ: 3.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Hoaït ñoäng 1 OÂn taäp 2 baøi haùt ñaõ hoïc HS oân theo höôùng daãn cuûa GV Nhöõng boâng hoa nhöõng baøi ca, Öôùc mô. GV höôùng daãn HS haùt nhöõng choã haùt coøn chöa ñaït Haùt keát hôïp vaän ñoäng GV chæ ñònh toå nhoùm hoaëc caù nhaân trình baøy baøi haùt tröôùc lôùp keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï. HS trình baøy Nhaän xeùt , ñaùnh giaù Hoaït ñoäng 2: Nghe nhaïc Ca ngôïi Toå quoác GV giôùi thieäu baøi haùt GV môû baêng ñóa baøi Ca ngôïi Toå quoác Höôùng daãn HS coù thaùi ñoä chaêm chuù, taäp trung khi nghe HS laéng nghe nhaïc . Caùc em coù nhaän xeùt gì khi nghe baøi Ca HS traû lôøi ngôïi Toå quoác Cuûng coá daën doø: Cuûng coá baèng caùch hoûi teân baøi haùt vöøa hoïc, teân taùc giaû. HS ghi nhôù Caû lôùp ñöùng haùt vaø voã tay theo nhòp, phaùch GV nhaän xeùt, daën doø Tieát 15 OÂN TAÄP TÑN soá 3, soá 4 Keå chuyeän aâm nhaïc I.Muïc tieâu: Ñoïc ñuùng cao ñoä vaø tröôøng ñoä baøi TÑN soá 3 vaø soá 4 keát hôïp goõ phaùch HS nghe caâu chuyeän Ngheä só Cao Vaên Laàu, taäp keå sô löôïc noäi dung caâu chuyeän . HS laøm quen vôùi baûn Daï coå hoaøi lang cuûa Cao Vaên Laàu II.Chuaån bò cuûa giaùo vieân: Nhaïc cuï quen duøng, baêng ñóa nhaïc Baûn nhaïc baøi TÑN soá 3 vaø soá 4 . III.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Hoaït ñoäng 1: OÂn taäp TÑN soá 3 HS noùi teân noát HS taäp noùi teân noát GV goõ tieát taáu , HS thöïc hieän laïi GV ñaøn giai ñieäu, HS ñoïc nhaïc, haùt lôøi keát hôïp goõ ñeäm HS ñoïc nhaïc , haùt lôøi goõ phaùch theo phaùch. HS trình baøy Yeâu caàu HS ñoïc TÑN dieãn caûm, theå hieän tính chaát meàm maïi cuûa giai ñieäu HS noùi teân noát OÂn taäp TÑN soá 4 GV goõ tieát taáu , HS thöïc hieän laïi GV ñaøn giai ñieäu, HS ñoïc nhaïc, haùt lôøi keát hôïp goõ ñeäm HS ñoïc nhaïc , haùt lôøi goõ phaùch theo phaùch. HS trình baøy Yeâu caàu HS ñoïc TÑN dieãn caûm, theå hieän tính chaát meàm maïi cuûa giai ñieäu Hoaït ñoäng 2: Keå chuyeän aâm nhaïc Ngheä só cao Vaên Laàu HS theo doõi caâu chuyeän GV giôùi thieäu caâu chuyeän GV keå theo tranh minh hoaï HS thöïc hieän theo yeâu caàu GV höôùng daãn HS taäp keå chuyeän. HS nghe nhaïc GV cho HS nghe baøi Daï coå hoaøi lang Cuûng coá – daën doø Cuûng coá baèng caùch hoûi teân baøi haùtvöøa hoïc, teân taùc giaû. HS nghe vaø ghi nhôù. Caû lôùp ñöùng haùt vaø voã tay theo nhòp, phaùch GV nhaän xeùt, daën doø Tieát 16 HOÏC BAØI HAÙT TÖÏ CHOÏN Muøa hoa phöôïng nôû I.Muïc tieâu: Haùt thuoäc lôøi ca, ñuùng giai ñieäu , ñeàu gioïng baøi Muøa hoa phöôïng nôû . Trình baøy baøi haùt theo nhoùm keát hôïp goõ ñeäm hoaëc vaän ñoäng phuï hoaï II.Chuaån bò cuûa GV: Haùt chuaån baøi haùt Muøa hoa phöôïng nôû Nhaïc cu ïñeäm, goõ. Baêng nhaïc III.Caùc hoaït ñoäng chuû yeáu: 1.OÅn ñònh toå chöùc, nhaéc HS söûa tö theá ngoài ngay ngaén 2.Kieåm tra baøi cuõ: 3.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Hoaït ñoäng 1: Daïy baøi haùt : Muøa hoa phöôïng nôû - Giôùi thieäu baøi haùt, noäi dung baøi haùt HS traû lôøi - Cho HS nghe baêng - Höôùng daãn HS ñoïc lôøi ca - Daïy haùt töøng caâu(baøi chia thaønh 8 caâu ñeå taäp Haùt theo daõy, theo nhoùm , caù nhaân cho HS) Haùt keát hôïp voã goõ ñeäm theo phaùch, - Cho HS haùt nhieàu laàn ñeå thuoäc lôøi vaø giai ñieäu tieát taáu lôøi ca baøi haùt - GV söûa cho HS neáu haùt chöa ñuùng, nhaän xeùt . Thöïc hieän theo höôùng daãn Hoaït ñoäng 2: Caù nhaân leân ñaùnh nhòp Haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï Haùt keát hôïp voã goõ ñeäm theo phaùch, tieát taáu lôøi ca HS goõ theo Höôùng daãn HS haùt vaø voã tay hoaëc goõ ñeäm theo phaùch Thöïc hieän theo nhoùm 4 em vaø tieát taáu lôøi ca. Höôùng daãn HS vöøa ñöùng haùt vöøa nhuùn chaân nhòp nhaøng Nhaän xeùt caùc nhoùm Cuûng coá – daën doø Cuûng coá baèng caùch hoûi teân baøi haùtvöøa hoïc, teân taùc giaû. Caû lôùp ñöùng haùt vaø voã tay theo nhòp, phaùch GV nhaän xeùt ,daën doø HS ghi nhôù Tieát 17 OÂn vaø kieåm tra 2 baøi haùt :REO VANG BÌNH MINH, HAÕY GIÖÕ CHO EM BAÀU TRÔØI XANH OÂn taäp TÑN soá 2 I.Muïc tieâu: Haùt thuoäc lôøi ca, ñuùng giai ñieäu , ñeàu gioïng baøi Reo vang bình minh, Haõy giöõ cho em baàu trôøi xanh .Trình baøy baøi haùt theo nhoùm keát hôïp goõ ñeäm hoaëc vaän ñoäng phuï hoaï HS ñoïc nhaïc haùt lôøi TÑN soá 2 keát hôïp goõ phaùch vaø ñaùnh nhòp 3/4 II.Chuaån bò cuûa GV: Nhaïc cu ïñeäm, goõ. Baêng nhaïc III.Caùc hoaït ñoäng chuû yeáu: Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Hoaït ñoäng 1: OÂn baøi haùt Reo vang bình minh GV höôùng daãn haùt keát hôïp goõ ñeäm: Ñoaïn 1 haùt vaø goõ HS theo doõi ñeäm theo nhòp, ñoaïn 2 haùt vaø goõ ñeäm vôùi 2 aâm saéc . HS thöïc hieän theo yeâu caàu Theå hieän tình caûm hoàn nhieân, trong saùng cuûa baøi haùt GV höôùng daãn HS trình baøy baøi haùt baèng caùch haùt ñoái ñaùp , ñoàng ca keát hôïp goõ ñeäm HS trình baøy theo nhoùm, caù nhaân GV höôùng daãn HS trình baøy baøi haùt keát hôïp vaän ñoäng Hoaït ñoäng 2:OÂn baøi haùt Haõy giöõ cho em baàu trôøi xanh GV höôùng daãn haùt keát hôïp goõ ñeäm: Ñoaïn 1 haùt vaø goõ HS thöïc hieän theo yeâu caàu ñeäm theo nhòp, ñoaïn 2 haùt vaø goõ ñeäm vôùi 2 aâm saéc . Theå hieän tình caûm hoàn nhieân, trong saùng cuûa baøi haùt GV höôùng daãn HS trình baøy baøi haùt baèng caùch haùt ñoái HS trình baøy theo nhoùm, caù nhaân ñaùp , ñoàng ca keát hôïp goõ ñeäm GV höôùng daãn HS trình baøy baøi haùt keát hôïp vaän ñoäng Hoaït ñoäng 3 : OÂn taäp TÑN soá 2 Luyeän taäp cao ñoä GV Quy ñònh ñoïc caùc noát Ñoâ-Reâ-Mi-Reâ-Ñoâ, roài ñaøn HS luyeän ñoïc HS thöïc hieän ñeå HS ñoïc hoaø gioïng. GV höôùng daãn ñoïc nhaïc , haùt lôøi keát hôïp goõ phaùch GV höôùng daãn ñoïc nhaïc , haùt lôøi keát hôïp ñaùnh nhòp 3/4 + Baøi TÑN: HS ñoïc nhaïc , haùt lôøi keát hôïp goõ ñeäm theo HS trình baøy phaùch HS trình baøy baøi kieåm tra , GV ñaùnh giaù keát quaû baøi thöïc haønh cuûa caùc em . Trong quaù trình kieåm tra, GV khuyeán khích HS theå hieän söï töï tin khi trình baøy baøi haùt vaø baøi TÑ N. Tieát 18 OÂn vaø kieåm tra 2 baøi haùt :NHÖÕNG BOÂNG HOA NHÖÕNG BAØI CA ÖÔÙC MÔ OÂn taäp TÑN soá 4 I.Muïc tieâu: Haùt thuoäc lôøi ca, ñuùng giai ñieäu , ñeàu gioïng baøi Nhöõngboâng hoa nhöõng baøi ca, Öôùc mô .Trình baøy baøi haùt theo nhoùm keát hôïp goõ ñeäm hoaëc vaän ñoäng phuï hoaï HS ñoïc nhaïc haùt lôøi TÑN soá 4 keát hôïp goõ phaùch vaø ñaùnh nhòp 2/4 II.Chuaån bò cuûa GV: Nhaïc cu ïñeäm, goõ. Baêng nhaïc III.Caùc hoaït ñoäng chuû yeáu: Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Hoaït ñoäng 1: OÂn baøi haùt Nhöõngboâng hoa nhöõng baøi HS theo doõi ca GV höôùng daãn haùt keát hôïp goõ ñeäm: Ñoaïn 1 haùt vaø goõ ñeäm theo nhòp, ñoaïn 2 haùt vaø goõ ñeäm vôùi 2 aâm saéc . HS thöïc hieän theo yeâu caàu Theå hieän tình caûm hoàn nhieân, trong saùng cuûa baøi haùt GV höôùng daãn HS trình baøy baøi haùt baèng caùch haùt ñoái HS trình baøy theo nhoùm, caù nhaân ñaùp , ñoàng ca keát hôïp goõ ñeäm GV höôùng daãn HS trình baøy baøi haùt keát hôïp vaän ñoäng HS thöïc hieän theo yeâu caàu Hoaït ñoäng 2:OÂn baøi haùt Öôùc mô GV höôùng daãn haùt keát hôïp goõ ñeäm: Ñoaïn 1 haùt vaø goõ ñeäm theo nhòp, ñoaïn 2 haùt vaø goõ ñeäm vôùi 2 aâm saéc . HS trình baøy theo nhoùm, caù nhaân Theå hieän tình caûm hoàn nhieân, trong saùng cuûa baøi haùt GV höôùng daãn HS trình baøy baøi haùt keát hôïp vaän ñoäng Hoaït ñoäng 3 : OÂn taäp TÑN soá 4 Luyeän taäp cao ñoä GV Quy ñònh ñoïc caùc noát Ñoâ-Reâ-Mi-Son, roài ñaøn ñeå HS luyeän ñoïc HS ñoïc hoaø gioïng. GV Quy ñònh ñoïc caùc noát Mi-Son-La-Ñoá, roài ñaøn ñeå HS thöïc hieän HS ñoïc hoaø gioïng GV höôùng daãn ñoïc nhaïc , haùt lôøi keát hôïp goõ phaùch GV höôùng daãn ñoïc nhaïc , haùt lôøi keát hôïp ñaùnh nhòp 3/4 + Baøi TÑN: HS ñoïc nhaïc , haùt lôøi keát hôïp goõ ñeäm theo HS trình baøy phaùch HS trình baøy baøi kieåm tra , GV ñaùnh giaù keát quaû baøi thöïc haønh cuûa caùc em . Trong quaù trình kieåm tra, GV khuyeán khích HS theå hieän söï töï tin khi trình baøy baøi haùt vaø baøi TÑ N. Tieát 19 Hoïc haùt: HAÙT MÖØNG I. Muïc tieâu: HS haùt ñuùng giai ñieäu, thuoäc lôøi ca baøi Haùt möøng .Theå hieän ñuùng choã chuyeån quaõng 8 trong baøi haùt . Trình baøy baøi haùt Haùt möøng keát hôïp goõ ñeäm hai aâm saéc vaø vaän ñoäng theo nhaïc. Giaùo duïc HS yeâu thích nhöõng laøn ñieäu daân ca II.Chuaån bò cuûa giaùo vieân: Nhaïc cuï quen duøng , maùy nghe, baêng ñóa nhaïc baøi Haùt möøng. Tranh aûnh minh hoaï cho baøi Haùt möøng Chuaån bò höôùng daãn HS vaän ñoäng theo nhaïc baøi Haùt möøng III.Hoaït ñoäng daïy hoïc: 1. OÅn ñònh lôùp: 2. Kieåm tra baøi cuõ: ( Khoâng kieåm tra vì baøi ñaàu HK II) 3. Baøi môùi: Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Hoaït ñoäng 1: Daïy baøi haùt : Haùt möøng - Giôùi thieäu baøi haùt, noäi dung baøi haùt HS traû lôøi - Cho HS nghe baêng - Höôùng daãn HS ñoïc lôøi ca - Daïy haùt töøng caâu Haùt theo daõy, theo nhoùm , caù nhaân - Cho HS haùt nhieàu laàn ñeå thuoäc lôøi vaø giai ñieäu Haùt keát hôïp voã goõ ñeäm theo phaùch, baøi haùt tieát taáu lôøi ca - GV söûa cho HS neáu haùt chöa ñuùng, nhaän xeùt . Hoaït ñoäng 2: Haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï Haùt keát hôïp voã goõ ñeäm theo phaùch, tieát taáu lôøi ca Höôùng daãn HS haùt vaø voã tay hoaëc goõ ñeäm theo phaùch vaø tieát taáu lôøi ca. Höôùng daãn HS vöøa ñöùng haùt vöøa nhuùn chaân nhòp nhaøng Cuûng coá – daën doø Cuûng coá baèng caùch hoûi teân baøi haùtvöøa hoïc, teân taùc giaû. Caû lôùp ñöùng haùt vaø voã tay theo nhòp, phaùch GV nhaän xeùt , daën doø Thöïc hieän theo höôùng daãn Caù nhaân leân ñaùnh nhòp HS goõ theo Thöïc hieän theo nhoùm 4 em Nhaän xeùt caùc nhoùm HS ghi nhôù TIEÁT 20 OÂN TAÄP BAØI HAÙT : Chuùc möøng TAÄP ÑOÏC NHAÏC: TÑN soá 5 I.Muïc tieâu: HS haùt thuoäc lôøi , ñuùng giai ñieäu vaø theå hieän saéc thaùi cuûa baøi Haùt möøng Ñoïc ñuùng cao ñoä vaø tröôøng ñoä baøi TÑN soá 5 keát hôïp goõ ñeäm theo phaùch . Taäp ñoïc nhaïc dieãn caûm, theå hieän tính chaát meàm maïi cuûa giai ñieäu II.Chuaån bò cuûa giaùo vieân: Nhaïc cuï quen duøng, baêng ñóa nhaïc Baûn nhaïc baøi TÑN soá 5: Naêm caùnh sao vui III.Hoaït ñoäng daïy hoïc: 1.OÅn ñònh toå chöùc, nhaéc HS söûa tö theá ngoài ngay ngaén 2.Kieåm tra baøi cuõ: 3.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Hoaït ñoäng 1: OÂn taäp haùt Haùt möøng Höôùng daãn HS oân taäp baøi haùt chuù yù giöõ ñuùng nhòp vaø Haùt keát hôïp voã goõ ñeäm theo nhòp ñeàu GV höôùng daãn HS haùt keát hôïp voã hoaëc goõ ñeäm theo Töøng toáp ñöùng haùt theo höôùng daãn nhòp GV nhaän xeùt vaø söûa ñoåi vôùi nhöõng em chöa voã, haùt cuûa GV HS haùt vôùi toác ñoä vöøa phaûi, haùt nheï ñuùng nhòp nhaøng, theå tình caûm vui töôi. Taäp bieåu dieãn baøi haùt GV chæ ñònh töøng toå nhoùm ñöùng taïi choã trình baøy baøi HS thöïc hieän theo . haùt Höôùng daãn HS vaøi ñoäng taùc phuï hoaï. OÂn kyõ naêng haùt ñoái ñaùp GV kieåm tra HS trình baøy baøi haùt tröôùc lôùp vôùi caùc hình thöùc :ñôn ca, song ca , toáp ca, trình baøy baøi haùt keát HS haùt goõ ñeäm hôïp goõ ñeäm theo hai aâm saéc. Hoaït ñoäng 2: Taäp ñoïc nhaïc : TÑN soá 5 HS noùi teân noát HS taäp noùi teân noát GV goõ tieát taáu , HS thöïc hieän laïi GV ñaøn giai ñieäu, HS ñoïc nhaïc, haùt lôøi keát hôïp goõ ñeäm HS ñoïc nhaïc , haùt lôøi goõ phaùch theo phaùch. HS trình baøy Yeâu caàu HS ñoïc TÑN dieãn caûm, theå hieän tính chaát meàm maïi cuûa giai ñieäu Cuûng coá – daën doø Cuûng coá baèng caùch hoûi teân baøi haùt vöøa hoïc, teân taùc giaû. HS nghe vaø ghi nhôù. Caû lôùp ñöùng haùt vaø voã tay theo nhòp, phaùch GV nhaän xeùt, daën doø
- Xem thêm -