Tài liệu Giáo án âm nhạc lớp 5 cả năm_cktkn_bộ 4

  • Số trang: 45 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 63 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Gi¸o ¸n ¢m nh¹c líp 5 TuÇn :1 Ngµy so¹n: Khèi 5 TiÕt: 1 N¨m häc: 2010 - 2011 - ¤n tËp mét sè bµi h¸t ®· häc A/Môc tiªu: -BiÕt h¸t theo giai ®iÖu ®óng vµ thuéc lêi ca cña mét sè bµi h¸t ®· häc ë líp 4 -BiÕt h¸t kÕt hîp vç tay (gâ ®Öm) hoÆc vËn ®éng theo bµi h¸t. -Nhí mét sè ký hiÖu ghi nh¹c ®· häc B/ChuÈn bÞ -§µn phÝm ®iÖn tö hoÆc kÌn Me lo di on (®Öm h¸t) ®Üa CD bµi h¸t líp 3 ®Üa CD ¢m nh¹c 4 C/C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu I.PhÇn më ®Çu 1.KiÓm tra: 2.Giíi thiÖu bµi míi: - ¤n tËp mét sè bµi h¸t ®· häc ghi tiªu ®Ò bµi d¹y lªn b¶ng II.PhÇn ho¹t ®éng d¹y häc Néi dung 1.Ho¹t ®éng 1 -HS tr¶ lêi c©u hái vµ h¸t 2.Ho¹t ®éng 2 -¤n tËp c¸c bµi h¸t 3. Ho¹t ®éng 3 - TËp biÓu diÔn c¸c bµi h¸t Ho¹t ®éng cña thµy - Cho HS khëi ®éng giäng - Nªu c©u hái: Em h·y kÓ tªn mét sè bµi h¸t ®· häc ë líp 4? - Em nµo cã thÓ h¸t l¹i mét bµi trong sè c¸c bµi h¸t ®· häc ( GV cho 2-3 HS h¸t 2-3 Bµi h¸t kh¸c nhau - GV cho HS «n tËp lÇn lît 4 bµi h¸t Quèc ca ViÖt Nam ( ë líp 3) Em yªu hoµ b×nh, Chóc mõng, ThiÕu nhi thÕ giíi liªn hoan Mçi bµi h¸t «n tõ 3- 4 lît kÕt hîp gâ ®Öm theo nhÞp, theo ph¸ch - Chia líp thµnh 4 nhãm mçi nhãm h¸t biÓu diÔn 1 bµi h¸t võa «n ( h¸t kÕt hîp vËn ®éng phô ho¹. Ho¹t ®éng cña trß - Khëi ®éng giäng - Tr¶ lêi. - 2-3 HS thùc hiÖn - ¤n tËp lÇn lît c¸c bµi h¸t - Thùc hiÖn III.PhÇn kÕt thóc: GV cho HS «n l¹i 1 lît 4 bµi h¸t dÆn HS vÒ nhµ häc bµi TuÇn :2 Ngµy so¹n: Khèi 5 TiÕt 2 - Häc h¸t: Bµi Reo vang b×nh minh Nh¹c vµ lêi: Lu H÷u Phíc A/Môc tiªu: -BiÕt h¸t theo giai ®iÖu vµ lêi ca -BiÕt t¸c gi¶ bµi h¸t lµ: Nh¹c sÜ Lu H÷u Phíc - BiÕt h¸t kÕt hîp vç tay hoÆc gâ ®Öm theo ph¸ch, theo nhÞp B/ChuÈn bÞ -§µn phÝm ®iÖn tö hoÆc kÌn Me lo di on (®Öm h¸t) ®Üa CD bµi h¸t líp 5,®Çu ®µi ®Üa. C/C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu I.PhÇn më ®Çu Trêng TiÓu häc A Yªn Nh©n – ý Yªn Gv: …... 1 Gi¸o ¸n ¢m nh¹c líp 5 N¨m häc: 2010 - 2011 1.KiÓm tra: Gäi hoÆc lÊy tinh thÇn xung phong cña 1-2 HS lªn b¶ng h¸t 1 trong 4 bµi h¸t «n tËp ë tiÕt 1 2.Giíi thiÖu bµi míi: -Häc h¸t: Bµi Reo vang b×nh minh Nh¹c vµ lêi: Lu H÷u Phíc GV h¸t mÉu hoÆc më ®Üa bµi h¸t líp 5 cho HS nghe bµi h¸t Reo vang b×nh minh 12 lÇn ghi tiªu ®Ò bµi d¹y lªn b¶ng II.PhÇn ho¹t ®éng d¹y häc Néi dung 1.Ho¹t ®éng 1 -Häc h¸t: Bµi Reo vang b×nh minh 2.Ho¹t ®éng 2 - H¸t kÕt hîp vç tay hoÆc gâ ®Öm Néi dung Ho¹t ®éng cña thµy - Cho HS ®äc lêi ca theo tiÕt tÊu(GV gi¶i thÝch tõ khã) - Cho HS khëi ®éng giäng - D¹y h¸t tõng c©u (§µn,mÉu) (Chó ý nghe HS h¸t ph¸t hiÖn chç sai söa sai) - Híng dÉn HS ghÐp c¸c c©u h¸t víi nhau ®Õn hÕt bµi, h¸t c¶ bµi(GV söa sai) -Cho Hs c¶ líp h¸t GV ®Öm nh¹c -GV cho HS luyÖn h¸t theo tæ, nhãm GV ®Öm nh¹c -Cho HS h¸t lu©n phiªn nèi tiÕp c¸c c©u h¸t cã thÓ theo tæ,d·y bµn,hoÆc c¸ nh©n HS -Híng dÉn HS h¸t kÕt hîp vç tay hoÆc gâ ®Öm theo nhÞp, theo ph¸ch,( nÕu cã thÓ th× GV híng dÉn HS h¸t gâ ®Öm 2 ©m s¾c)(GV söa sai) Ho¹t ®éng cña trß - §äc lêi ca theo tiÕt tÊu - Khëi ®éng giäng - Häc h¸t tõng c©u(Nghe GV söa sai) - GhÐp nèi c¸c c©u h¸t víi nhau ®Õn hÕt bµi, h¸t c¶ bµi -Thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV -Thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV -Thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV -Nghe GV híng dÉn vµ thùc hiÖn Ho¹t ®éng cña thµy Ho¹t ®éng cña trß -Cho 1 sè c¸ nh©n HS tr×nh diÔn -1 sè HS thùc hiÖn HS kh¸c díi líp bµi h¸t tríc líp nghe,xem h¸t ®a ra ý kiÕn nhËn xÐt III.PhÇn kÕt thóc : GV b¾t nhÞp cho HS c¶ líp h¸t «n l¹i bµi h¸t 1-2 lÇn dÆn HS vÒ nhµ häc bµi ------------------------------------------------------------------------------------------------- Trêng TiÓu häc A Yªn Nh©n – ý Yªn Gv: …... 2 Gi¸o ¸n ¢m nh¹c líp 5 TuÇn: 3 Ngµy so¹n: Khèi 5 TiÕt 3 N¨m häc: 2010 - 2011 - ¤n tËp bµi h¸t: Reo vang b×nh minh - TËp ®äc nh¹c: T§N sè 1 A/Môc tiªu: -BiÕt h¸t theo giai ®iÖu vµ ®óng lêi ca -BiÕt h¸t kÕt hîp vËn ®éng phô ho¹.TËp biÓu diÔn bµi h¸t -BiÕt ®äc bµi T§N sè 1 B/ChuÈn bÞ -§µn phÝm ®iÖn tö hoÆc kÌn Me lo di on (®Öm h¸t).Tranh ©m nh¹c 5 tê sè 1 C/C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu I.PhÇn më ®Çu 1.KiÓm tra: Gäi hoÆc lÊy tinh thÇn xung phong cña 1-2 HS lªn b¶ng h¸t bµi Reo vang b×nh minh gäi 1-2 HS kh¸c nhËn xÐt GV nhËn xÐt 2.Giíi thiÖu bµi míi:- ¤n tËp bµi h¸t: Reo vang b×nh minh - TËp ®äc nh¹c: T§N sè 1 ,ghi tiªu ®Ò bµi d¹y lªn b¶ng II.PhÇn ho¹t ®éng d¹y häc Néi dung Ho¹t ®éng cña thµy 1.Néi dung 1 - Cho HS khëi ®éng giäng -¤n tËp bµi h¸t: Reo vang b×nh - Cho HS nghe l¹i ®Üa bµi h¸t 1 lÇn minh - Cho HS h¸t bµi h¸t tõ 3-5 lît h¸t kÕt hîp gâ ®Öm - Chia líp thµnh 2 nöa,1 nöa h¸t, 1 nöa gâ ®Öm( vµ ®æi l¹i) - Híng dÉn HS c¸ch h¸t lÜnh xíng §o¹n a 1 HS h¸t, §o¹n b c¶ líp h¸t - Cho 1 vµi nhãm biÓu diÔn tríc líp 2. Néi dung 2 - Giíi thiÖu bµi tËp ®äc nh¹c -TËp ®äc nh¹c: T§N sè 1 treo tranh ©m nh¹c 1 T§N sè 1 tê sè 1 cho HS quan s¸t, x¸c Cïng vui ®Þnh tªn nèt,h×nh nèt - Cho HS luyÖn tËp cao ®é,tiÕt Trêng TiÓu häc A Yªn Nh©n – ý Yªn Ho¹t ®éng cña trß - Khëi ®éng giäng ë t thÕ ®øng tho¶i m¸i - Nghe l¹i bµi h¸t 1 lÇn - Thùc hiÖn -Thùc hiÖn - Thùc hiÖn -Thùc hiÖn - Nghe giíi thiÖu bµi tËp ®äc nh¹c T§N sè 5 quan s¸t tranh x¸c ®Þnh tªn nèt,h×nh nèt - LuyÖn tËp cao ®é tiÕt tÊu tËp vì Gv: …... 3 Gi¸o ¸n ¢m nh¹c líp 5 Néi dung ch¬i N¨m häc: 2010 - 2011 Ho¹t ®éng cña thµy Ho¹t ®éng cña trß tÊu vµ tËp vì bµi T§N sè 1 theo bµi T§N theo híng dÉn cña GV tiÕt tÊu ghÐp h¸t lêi ca gâ ®Öm theo ph¸ch,theo tiÕt tÊu. - Cho 1 sè HS ®äc bµi c¸ nh©n -Thùc hiÖn. III.PhÇn kÕt thóc: GV b¾t nhÞp cho HS c¶ líp h¸t «n l¹i bµi h¸t 1-2 lÇn, vµ ®äc «n l¹i bµi tËp ®äc nh¹c 1 lÇn dÆn HS vÒ nhµ häc bµi TuÇn: 4 Ngµy so¹n: Khèi 5 TiÕt 4 - Häc h¸t: Bµi H·y gi÷ cho em bÇu trêi xanh Nh¹c vµ lêi: Huy Tr©n A/Môc tiªu: -BiÕt h¸t theo giai ®iÖu vµ lêi ca - BiÕt h¸t kÕt hîp vç tay hoÆc gâ ®Öm theo tiÕt tÊu lêi ca. B/ChuÈn bÞ -§µn phÝm ®iÖn tö hoÆc kÌn Me lo di on (®Öm h¸t) ®Üa CD bµi h¸t líp 5,®Çu ®µi ®Üa. C/C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu I.PhÇn më ®Çu 1.KiÓm tra: Gäi hoÆc lÊy tinh thÇn xung phong cña 2 HS lªn b¶ng 1 HS h¸t bµi h¸t Reo vang b×nh minh ; 1 HS ®äc bµi T§N sè 1 gäi 1-2 HS kh¸c nhËn xÐt GV nhËn xÐt. 2.Giíi thiÖu bµi míi: -Häc h¸t: Bµi H·y gi÷ cho em bÇu trêi xanh Nh¹c vµ lêi: Huy Tr©n GV h¸t mÉu hoÆc më ®Üa bµi h¸t líp 5 cho HS nghe bµi h¸t H·y gi÷ cho em bÇu trêi xanh 1-2 lÇn ghi tiªu ®Ò bµi d¹y lªn b¶ng II.PhÇn ho¹t ®éng d¹y häc Trêng TiÓu häc A Yªn Nh©n – ý Yªn Gv: …... 4 Gi¸o ¸n ¢m nh¹c líp 5 N¨m häc: 2010 - 2011 Néi dung 1.Ho¹t ®éng 1 -Häc h¸t: Bµi H·y gi÷ cho em bÇu trêi xanh Ho¹t ®éng cña thµy Ho¹t ®éng cña trß - Cho HS ®äc lêi ca theo tiÕt - §äc lêi ca theo tiÕt tÊu tÊu(GV gi¶i thÝch tõ khã) - Khëi ®éng giäng - Cho HS khëi ®éng giäng - Häc h¸t tõng c©u(Nghe GV söa sai) - D¹y h¸t tõng c©u (§µn,mÉu) (Chó ý nghe HS h¸t ph¸t hiÖn chç sai söa sai) - Híng dÉn HS ghÐp c¸c c©u - GhÐp nèi c¸c c©u h¸t víi nhau h¸t víi nhau ®Õn hÕt bµi, h¸t c¶ ®Õn hÕt bµi, h¸t c¶ bµi bµi(GV söa sai) -Cho Hs c¶ líp h¸t GV ®Öm -Thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV nh¹c -GV cho HS luyÖn h¸t theo tæ, -Thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV nhãm GV ®Öm nh¹c -Cho HS h¸t lu©n phiªn nèi tiÕp -Thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV c¸c c©u h¸t cã thÓ theo tæ,d·y bµn,hoÆc c¸ nh©n HS 2.Ho¹t ®éng 2 -Híng dÉn HS h¸t kÕt hîp vç -Nghe GV híng dÉn vµ thùc tay hoÆc gâ ®Öm theo mét ©m - H¸t kÕt hîp hiÖn. vç tay hoÆc gâ h×nh tiÕt tÊu cè ®Þnh (GV söa ®Öm tiÕt tÊu sai) -1 sè HS thùc hiÖn HS kh¸c díi -Cho 1 sè c¸ nh©n HS tr×nh líp nghe,xem h¸t ®a ra ý kiÕn diÔn bµi h¸t tríc líp nhËn xÐt III.PhÇn kÕt thóc : GV b¾t nhÞp cho HS c¶ líp h¸t «n l¹i bµi h¸t 1-2 lÇn dÆn HS vÒ nhµ häc bµi TuÇn 5 Ngµy so¹n: Khèi 5 TiÕt 5 - ¤n tËp bµi h¸t: H·y gi÷ cho em bÇu trêi xanh -TËp ®äc nh¹c: T§N sè 2 A/Môc tiªu: -BiÕt h¸t theo giai ®iÖu vµ ®óng lêi ca. BiÕt h¸t ®èi ®¸p. -BiÕt h¸t kÕt hîp vËn ®éng phô ho¹. -BiÕt ®äc bµi T§N sè 2 B/ChuÈn bÞ -§µn phÝm ®iÖn tö hoÆc kÌn Me lo di on (®Öm h¸t).Tranh ©m nh¹c 5 tê sè 2 C/C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu I.PhÇn më ®Çu 1.KiÓm tra: Gäi hoÆc lÊy tinh thÇn xung phong cña 1-2 HS lªn b¶ng h¸t bµi H·y gi÷ cho em bÇu trêi xanh gäi 1-2 HS kh¸c nhËn xÐt GV nhËn xÐt 2.Giíi thiÖu bµi míi:- ¤n tËp bµi h¸t: H·y gi÷ cho em bÇu trêi xanh - TËp ®äc nh¹c: T§N sè 2 ,ghi tiªu ®Ò bµi d¹y lªn b¶ng II.PhÇn ho¹t ®éng d¹y häc Néi dung Ho¹t ®éng cña thµy Ho¹t ®éng cña trß Trêng TiÓu häc A Yªn Nh©n – ý Yªn Gv: …... 5 Gi¸o ¸n ¢m nh¹c líp 5 1.Néi dung 1 -¤n tËp bµi h¸t: H·y gi÷ cho em bÇu trêi xanh 2. Néi dung 2 -TËp ®äc nh¹c: T§N sè 2 MÆt trêi lªn Néi dung N¨m häc: 2010 - 2011 - Cho HS khëi ®éng giäng - Cho HS nghe l¹i ®Üa bµi h¸t 1 lÇn - Cho HS h¸t bµi h¸t tõ 3-5 lît h¸t kÕt hîp gâ ®Öm - Chia líp thµnh 2 nöa, cho HS h¸t ®èi ®¸p nèi tiÕp (vµ ®æi l¹i) - Híng dÉn HS c¸ch h¸t lÜnh xíng §o¹n a 1 HS h¸t, §o¹n b c¶ líp h¸t - Cho 1 vµi nhãm biÓu diÔn tríc líp - Giíi thiÖu bµi tËp ®äc nh¹c T§N sè 2 treo tranh ©m nh¹c 2 tê sè 2 cho HS quan s¸t, x¸c ®Þnh tªn nèt,h×nh nèt - Cho HS luyÖn tËp cao ®é,tiÕt tÊu vµ tËp vì bµi T§N sè 2 theo Ho¹t ®éng cña thµy tiÕt tÊu - Cho 1 sè HS ®äc bµi c¸ nh©n - Khëi ®éng giäng ë t thÕ ®øng tho¶i m¸i - Nghe l¹i bµi h¸t 1 lÇn - Thùc hiÖn -Thùc hiÖn - Thùc hiÖn -Thùc hiÖn - Nghe giíi thiÖu bµi tËp ®äc nh¹c T§N sè 5 quan s¸t tranh x¸c ®Þnh tªn nèt,h×nh nèt - LuyÖn tËp cao ®é tiÕt tÊu tËp vì bµi T§N theo híng dÉn cña GV Ho¹t ®éng cña trß ghÐp h¸t lêi ca gâ ®Öm theo ph¸ch,theo tiÕt tÊu III.PhÇn kÕt thóc: GV b¾t nhÞp cho HS c¶ líp h¸t «n l¹i bµi h¸t H·y gi÷ cho em bÇu trêi xanh 1-2 lÇn, vµ ®äc «n l¹i bµi tËp ®äc nh¹c T§N sè 2 1 lÇn dÆn HS vÒ nhµ häc bµi ----------------------------------------------------------------------------------- Trêng TiÓu häc A Yªn Nh©n – ý Yªn Gv: …... 6 Gi¸o ¸n ¢m nh¹c líp 5 TuÇn : 6 Ngµy so¹n: Khèi 5 TiÕt 6 N¨m häc: 2010 - 2011 - Häc h¸t: Bµi Con chim hay hãt §iÓu Nh¹c: Phan Huúnh Lêi: Theo ®ång dao A/Môc tiªu: -BiÕt h¸t theo giai ®iÖu vµ lêi ca. -BiÕt ®©y lµ bµi h¸t do nh¹c sÜ: Phan Huúnh §iÓu s¸ng t¸c phÇn nhac, Lêi theo ®ång dao. - BiÕt h¸t kÕt hîp vç tay hoÆc gâ ®Öm theo ph¸ch, theo nhÞp. B/ChuÈn bÞ -§µn phÝm ®iÖn tö hoÆc kÌn Me lo di on (®Öm h¸t) ®Üa CD bµi h¸t líp 5,®Çu ®µi ®Üa. C/C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu I.PhÇn më ®Çu 1.KiÓm tra: Gäi hoÆc lÊy tinh thÇn xung phong cña 2 HS lªn b¶ng 1 HS h¸t bµi h¸t H·y gi÷ cho em bÇu trêi xanh; 1 HS ®äc bµi T§N sè 2 gäi 1-2 HS kh¸c nhËn xÐt GV nhËn xÐt. 2.Giíi thiÖu bµi míi: -Häc h¸t: Bµi Con chim hay hãt Nh¹c: Phan Huúnh §iÓu Lêi: Theo ®ång dao GV h¸t mÉu hoÆc më ®Üa bµi h¸t líp 5 cho HS nghe bµi h¸t Con chim hay hãt 1-2 lÇn ghi tiªu ®Ò bµi d¹y lªn b¶ng II.PhÇn ho¹t ®éng d¹y häc Néi dung 1.Ho¹t ®éng 1 -Häc h¸t: Bµi Con chim hay hãt 2.Ho¹t ®éng 2 - H¸t kÕt hîp vç tay hoÆc gâ Néi dung ®Öm tiÕt tÊu Ho¹t ®éng cña thµy - Cho HS ®äc lêi ca theo tiÕt tÊu(GV gi¶i thÝch tõ khã) - Cho HS khëi ®éng giäng - D¹y h¸t tõng c©u (§µn,mÉu) (Chó ý nghe HS h¸t ph¸t hiÖn chç sai söa sai) - Híng dÉn HS ghÐp c¸c c©u h¸t víi nhau ®Õn hÕt bµi, h¸t c¶ bµi(GV söa sai) -Cho Hs c¶ líp h¸t GV ®Öm nh¹c -GV cho HS luyÖn h¸t theo tæ, nhãm GV ®Öm nh¹c -Cho HS h¸t lu©n phiªn nèi tiÕp c¸c c©u h¸t cã thÓ theo tæ,d·y bµn,hoÆc c¸ nh©n HS -Híng dÉn HS h¸t kÕt hîp vç tay hoÆc gâ ®Öm theo mét ©m h×nh tiÕt tÊu cè ®Þnh, Ho¹t ®éng cña trß - §äc lêi ca theo tiÕt tÊu - Khëi ®éng giäng - Häc h¸t tõng c©u(Nghe GV söa sai) - GhÐp nèi c¸c c©u h¸t víi nhau ®Õn hÕt bµi, h¸t c¶ bµi -Thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV -Thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV -Thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV -Nghe GV híng dÉn vµ thùc hiÖn Ho¹t ®éng cña thµy Ho¹t ®éng cña trß -1 sè HS thùc hiÖn HS kh¸c díi líp ®Öm theo ph¸ch, theo nhÞp, (GV söa sai) nghe,xem h¸t ®a ra ý kiÕn nhËn xÐt -Cho 1 sè c¸ nh©n HS tr×nh diÔn bµi h¸t tríc líp Trêng TiÓu häc A Yªn Nh©n – ý Yªn Gv: …... 7 Gi¸o ¸n ¢m nh¹c líp 5 N¨m häc: 2010 - 2011 III.PhÇn kÕt thóc : GV b¾t nhÞp cho HS c¶ líp h¸t «n l¹i bµi h¸t 1-2 lÇn dÆn HS vÒ nhµ häc bµi TuÇn 7 Ngµy so¹n: Khèi 5 TiÕt 7 - ¤n tËp bµi h¸t: Con chim hay hãt - ¤n tËp: T§N sè 1, sè 2 A/Môc tiªu: -BiÕt h¸t theo giai ®iÖu vµ ®óng lêi ca. BiÕt h¸t ®èi ®¸p. -BiÕt h¸t kÕt hîp vËn ®éng phô ho¹. -BiÕt ®äc bµi vµ ghÐp lêi: T§N sè 1, T§N sè 2 B/ChuÈn bÞ -§µn phÝm ®iÖn tö hoÆc kÌn Me lo di on (®Öm h¸t). C/C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu I.PhÇn më ®Çu 1.KiÓm tra: Gäi hoÆc lÊy tinh thÇn xung phong cña 1-2 HS lªn b¶ng h¸t bµi Con chim hay hãt; gäi 1-2 HS kh¸c nhËn xÐt GV nhËn xÐt 2.Giíi thiÖu bµi míi:- ¤n tËp bµi h¸t: Con chim hay hãt - ¤n tËp: T§N sè 1; T§N sè 2 ,ghi tiªu ®Ò bµi d¹y lªn b¶ng II.PhÇn ho¹t ®éng d¹y häc Néi dung Ho¹t ®éng cña thµy Ho¹t ®éng cña trß Trêng TiÓu häc A Yªn Nh©n – ý Yªn Gv: …... 8 Gi¸o ¸n ¢m nh¹c líp 5 N¨m häc: 2010 - 2011 1.Néi dung 1 - Cho HS khëi ®éng giäng - Khëi ®éng giäng ë t thÕ ®øng -¤n tËp bµi h¸t: tho¶i m¸i Con chim hay - Cho HS nghe l¹i ®Üa bµi h¸t 1 - Nghe l¹i bµi h¸t 1 lÇn lÇn hãt - Cho HS h¸t bµi h¸t tõ 3-5 lît - Thùc hiÖn h¸t kÕt hîp gâ ®Öm - Chia líp thµnh 2 nöa, cho HS -Thùc hiÖn h¸t ®èi ®¸p nèi tiÕp (vµ ®æi l¹i) - Híng dÉn HS c¸ch h¸t lÜnh x- - Thùc hiÖn íng §o¹n a 1 HS h¸t, §o¹n b c¶ líp h¸t - Cho 1 vµi nhãm biÓu diÔn tríc -Thùc hiÖn líp 2. Néi dung 2 - Cho HS «n tËp lÇn lît tõng - Thùc hiÖn theo sù ®iÒu hµnh - ¤n tËp T§N bµi, T§N sè 7 tríc sè 8 sau. cña GV sè 1; T§N sè 2 -Cho HS luyÖn tËp cao ®é, tiÕt - Thùc hiÖn theo sù ®iÒu hµnh tÊu, «n tËp ®äc nh¹c ghÐp h¸t lêi, cña GV vµ kÕt hîp vç tay,hoÆc gâ ®Öm theo nhÞp, theo ph¸ch,theo tiÕt Néi dung Ho¹t ®éng cña thµy tÊu vµ 2 ©m s¾c - Cho 1 sè HS ®äc nh¹c c¸ nh©n ghÐp h¸t lêi vµ gâ ®Öm Ho¹t ®éng cña trß -Thùc hiÖn . III.PhÇn kÕt thóc: GV b¾t nhÞp cho HS c¶ líp h¸t «n l¹i bµi h¸t Con chim hay hãt 1-2 lÇn, vµ ®äc «n l¹i bµi tËp ®äc nh¹c T§N sè 1; T§N sè 2, 1 lÇn dÆn HS vÒ nhµ häc bµi ----------------------------------------------------------------------------------- Trêng TiÓu häc A Yªn Nh©n – ý Yªn Gv: …... 9 Gi¸o ¸n ¢m nh¹c líp 5 N¨m häc: 2010 - 2011 TuÇn: 8 Ngµy so¹n: Khèi 5 TiÕt 8 - ¤n tËp 2 bµi h¸t: Reo vang b×nh minh, H·y gi÷ cho em bÇu trêi xanh - Nghe nh¹c A/Môc tiªu: -BiÕt h¸t ®óng giai ®iÖu vµ thuéc lêi ca cña 2 bµi h¸t. -BiÕt h¸t kÕt hîp vç tay hoÆc gâ ®Öm theo bµi h¸t. -BiÕt h¸t kÕt hîp vËn ®éng phô ho¹. -Nghe mét ca khóc thiÕu nhi hoÆc mét trÝch ®o¹n nh¹c kh«ng lêi. B/ChuÈn bÞ -§µn phÝm ®iÖn tö hoÆc kÌn Me lo di on (®Öm h¸t).§Üa, ®Çu hoÆc ®µi ®Üa cho HS nghe nh¹c. C/C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu I.PhÇn më ®Çu 1.KiÓm tra: Gäi hoÆc lÊy tinh thÇn xung phong cña 1-2 HS lªn b¶ng Gv kiÓm tra c¸c néi dung: ®äc bµi T§N sè 1 T§N sè 2, h¸t bµi h¸t Con chim hay hãt. gäi 1-2 HS kh¸c nhËn xÐt GV nhËn xÐt 2.Giíi thiÖu bµi míi: -¤n tËp 2 bµi h¸t: Reo vang b×nh minh, H·y gi÷ cho em bÇu trêi xanh . - Nghe nh¹c. GV ghi tiªu ®Ò bµi d¹y lªn b¶ng. II.PhÇn ho¹t ®éng d¹y häc Néi dung 1. Ho¹t ®éng 1 -¤n tËp bµi h¸t Reo vang b×nh minh. Ho¹t ®éng cña thµy - Cho HS ®øng t¹i chç t thÕ tho¶i m¸i khëi ®éng giäng - B¾t nhÞp cho HS c¶ líp h¸t «n bµi h¸t kÕt hîp vç tay hoÆc gâ ®Öm theo ph¸ch, theo nhÞp, theo tiÕt tÊu (GV ®Öm nh¹c vµ söa sai) - Cho HS h¸t ®èi ®¸p mçi nhãm h¸t 1 c©u c¶ líp h¸t c©u cuèi - Cho HS h¸t kÕt hîp lµm ®éng t¸c phô ho¹ ( GV ®· híng dÉn ë tiÕt 2 &3 ) - Cho 1/3 sè HS lªn b¶ng tr×nh diÔn bµi h¸t c¸ nh©n. Néi dung 2.Ho¹t ®éng 2 -¤n tËp bµi h¸t H·y gi÷ cho em bÇu trêi xanh . Ho¹t ®éng cña trß - §øng t¹i chç t thÕ tho¶i m¸i khëi ®éng giäng - Thùc hiÖn - Thùc hiÖn - Thùc hiÖn - Thùc hiÖn Ho¹t ®éng cña thµy Ho¹t ®éng cña trß - GV h¸t hoÆc më ®Üa cho HS - Nghe l¹i bµi h¸t 1 lÇn nghe l¹i bµi h¸t 1 lÇn - B¾t nhÞp cho HS c¶ líp h¸t bµi - Thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV h¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch, nhÞp, (GV®Öm nh¹c) ë tiÕt 4&5 ®· T/C - GV cho HS h¸t bµi h¸t kÕt - Thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV Trêng TiÓu häc A Yªn Nh©n – ý Yªn Gv: …... 10 Gi¸o ¸n ¢m nh¹c líp 5 3.Ho¹t ®éng 3 -Nghe nh¹c. N¨m häc: 2010 - 2011 hîp lµm ®éng t¸c phô ho¹ (nh GV ®· híng dÉn HS ë tiÕt 5) - GV giíi thiÖu cho HS bµi nh¹c. - Gv më ®Üa cho HS nghe bµi nh¹c. - Cho HS th¶o luËn trao ®æi m¹n ®µm vÌ bµi nh¹c võa nghe vµ b»ng nh÷ng hiÓu biÕt cña m×nh ®a ra nh÷ng nhËn xÐt vÒ bµi nh¹c. - GV b»ng nh÷ng kiÕn thøc vµ hiÓu biÕt cña m×nh vÒ ©m nh¹c ph©n tÝch cho HS hiÓu vÒ bµi nh¹c vÒ h×nh thøc, vÒ thñ ph¸p, chia c©u, ®o¹n,v.v.. - Cho HS nghe l¹i bµi nh¹c. - Nghe GV giíi thiÖu vÒ bµi nh¹c. - Nghe nh¹c. - Trao ®æi m¹n ®µm vÒ bµi nh¹c. - Nghe GV ph©n tÝch vÒ cÊu tróc, thñ ph¸p diÔn t¶, ng«n ng÷ ©m nh¹c.v.v.. -Nghe l¹i bµi nh¹c ®Ó c¶m nhËn nh÷ng luËn ®iÓm mµ GV ®a ra. III.PhÇn kÕt thóc: GV b¾t nhÞp cho HS c¶ líp h¸t «n l¹i 2 bµi h¸t: Reo vang b×nh minh, H·y gi÷ cho em bÇu trêi xanh .;1 lÇn, dÆn HS vÒ nhµ häc bµi. TuÇn: 9 Ngµy so¹n: Khèi 5 TiÕt 9 - Häc h¸t: Bµi Nh÷ng b«ng hoa nh÷ng bµi ca Nh¹c vµ lêi: Hoµng Long A/Môc tiªu: -BiÕt h¸t theo giai ®iÖu vµ lêi ca. -BiÕt t¸c gi¶ bµi h¸t lµ nh¹c sÜ Hoµng Long. -BiÕt h¸t kÕt hîp vç tay hoÆc gâ ®Öm theo ph¸ch, theo nhÞp. B/ChuÈn bÞ: -§µn phÝm ®iÖn tö hoÆc kÌn Me lo di on (®Öm h¸t) ®Üa CD bµi h¸t líp 5 ®Çu,®µi ®Üa C/C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu I.PhÇn më ®Çu: 1.KiÓm tra: GV gäi hoÆc lÊy tinh thÇn xung phong cña 1-2 HS lªn b¶ng tr×nh diÔn 1 trong 2 bµi h¸t Reo vang b×nh minh, H·y gi÷ cho em bÇu trêi xanh. ®· «n tËp ë tiÕt 8, gäi 1-2 HS kh¸c nhËn xÐt GV nhËn xÐt. 2.Giíi thiÖu bµi míi: -Häc h¸t: Bµi Nh÷ng b«ng hoa nh÷ng bµi ca Nh¹c vµ lêi: Hoµng Long GV h¸t mÉu hoÆc më ®Üa CD ¢m nh¹c líp 5 cho HS nghe bµi h¸t Nh÷ng b«ng hoa nh÷ng bµi ca 1-2 lît ghi ®Ò bµi d¹y lªn b¶ng. II.PhÇn ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung Ho¹t ®éng cña thµy Ho¹t ®éng cña trß Trêng TiÓu häc A Yªn Nh©n – ý Yªn Gv: …... 11 Gi¸o ¸n ¢m nh¹c líp 5 1.Ho¹t ®éng 1 -Häc h¸t: Bµi Nh÷ng b«ng hoa nh÷ng bµi ca 2.Ho¹t ®éng 2 -LuyÖn h¸t,h¸t kÕt hîp vç tay hoÆc gâ ®Öm N¨m häc: 2010 - 2011 - Cho HS ®äc lêi ca theo tiÕt tÊu(GV gi¶i thÝch tõ khã) - Cho HS khëi ®éng giäng. - D¹y h¸t tõng c©u (§µn,mÉu) (Chó ý nghe HS h¸t ph¸t hiÖn chç sai söa sai) - Híng dÉn HS ghÐp c¸c c©u h¸t víi nhau ®Õn hÕt bµi(GV söa sai) - Cho HS h¸t «n theo tæ nhãm c¸ nh©n -Híng dÉn HS h¸t kÕt hîp vç tay hoÆc gâ ®Öm theo ph¸ch, theo nhÞp theo tiÕt tÊu lêi c¸c em biÕt ph©n biÖt c¸c kiÓu ®Öm) - Cho 1 sè HS tr×nh diÔn tríc líp - §äc lêi ca theo tiÕt tÊu - Khëi ®éng giäng - Häc h¸t tõng c©u(Nghe GV söa sai) - GhÐp nèi c¸c c©u h¸t víi nhau h¸t c¶ bµi -Thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV -Nghe GV híng dÉn vµ thùc hiÖn -Thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV III.PhÇn kÕt thóc: GV b¾t nhÞp cho HS c¶ líp h¸t «n l¹i bµi h¸t Nh÷ng b«ng hoa nh÷ng bµi ca 1-2 lÇn dÆn HS vÒ nhµ häc bµi Trêng TiÓu häc A Yªn Nh©n – ý Yªn Gv: …... 12 Gi¸o ¸n ¢m nh¹c líp 5 TuÇn 10 Ngµy so¹n: Khèi 5 TiÕt 10 N¨m häc: 2010 - 2011 -¤n tËp bµi h¸t: Nh÷ng b«ng hoa nh÷ng bµi ca -Giíi thiÖu mét sè nh¹c cô níc ngoµi A/Môc tiªu: -BiÕt h¸t theo giai ®iÖu vµ ®óng lêi ca -BiÕt h¸t kÕt hîp vËn ®éng phô ho¹. - NhËn biÕt mét sè nh¹c cô níc ngoµi: S¾c-x«-ph«n; Tê-r«m-pÐt; Ph¬-luýt; Cê-lari-nÐt. B/ChuÈn bÞ -§µn phÝm ®iÖn tö hoÆc kÌn Me lo di on (®Öm h¸t). §Üa CD ¢m nh¹c líp 5 cho HS nghe ©m thanh cña 4 lo¹i kÌn. Tranh vÏ phãng to 4 nh¹c cô: S¾c-x«-ph«n; Têr«m-pÐt; Ph¬-luýt; Cê-la-ri-nÐt. C/C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu I.PhÇn më ®Çu 1.KiÓm tra: Gäi hoÆc lÊy tinh thÇn xung phong cña 1-2 HS lªn b¶ng h¸t bµi Nh÷ng b«ng hoa nh÷ng bµi ca. gäi 1-2 HS kh¸c nhËn xÐt GV nhËn xÐt 2.Giíi thiÖu bµi míi:- ¤n tËp bµi h¸t: Nh÷ng b«ng hoa nh÷ng bµi ca. - Giíi thiÖu mét sè nh¹c cô níc ngoµi, ghi tiªu ®Ò bµi d¹y lªn b¶ng. II.PhÇn ho¹t ®éng d¹y häc Néi dung 1.Néi dung 1 -¤n tËp bµi h¸t: Nh÷ng b«ng hoa nh÷ng bµi ca. Ho¹t ®éng cña thµy - Cho HS khëi ®éng giäng - Cho HS nghe l¹i ®Üa bµi h¸t 1 lÇn - Cho HS h¸t bµi h¸t tõ 3-5 lît h¸t kÕt hîp gâ ®Öm - Chia líp thµnh 2 nöa,1 nöa h¸t, 1 nöa gâ ®Öm( vµ ®æi l¹i) - Híng dÉn HS c¸ch h¸t lÜnh xíng §o¹n a 1 HS h¸t, §o¹n b c¶ líp h¸t (¸p dông víi c¶ lêi 1 vµ lêi 2) - Cho 1 vµi nhãm biÓu diÔn tríc líp Néi dung Ho¹t ®éng cña thµy - KhuyÕn khÝch HS tù s¸ng t¹o ra ®éng t¸c phô ho¹ cho bµi h¸t. - Cho HS tr×nh diÔn ®éng t¸c phô ho¹ cho bµi h¸t. - GV híng dÉn ®éng t¸c phô ho¹ cña m×nh ®· chuÈn bÞ tríc (theo gîi ý híng dÉn SGV trang 31) Trêng TiÓu häc A Yªn Nh©n – ý Yªn 13 Ho¹t ®éng cña trß - Khëi ®éng giäng ë t thÕ ®øng tho¶i m¸i - Nghe l¹i bµi h¸t 1 lÇn - Thùc hiÖn -Thùc hiÖn - Thùc hiÖn -Thùc hiÖn Ho¹t ®éng cña trß - S¸ng t¹o c¸c ®éng t¸c phô ho¹ cho phï hîp víi néi dung bµi h¸t. -Thùc hiÖn - Nghe GV híng dÉn ®éng t¸c phô ho¹ cho bµi h¸t. Gv: …... Gi¸o ¸n ¢m nh¹c líp 5 2. Néi dung 2 - Giíi thiÖu mét sè nh¹c cô níc ngoµi, N¨m häc: 2010 - 2011 - GV cho HS xem, quan s¸t tranh vÏ phãng to ( nÕu cã) hoÆc kh«ng cã cho HS quan s¸t tranh vÏ SGK.GV dïng lêi ®Ó giíi thiÖu cho HS vÒ cÊu t¹o, chÊt liÖu, lÞch sö cña 4 lo¹i nh¹c cô thuéc nhãm dïng h¬i thæi. - Cho HS nghe ©m thanh cña 4 lo¹i nh¹c cô trªn b»ng ©m thanh cña ®µn Ogant ®iÖn tö. - Cho HS nghe giai ®iÖu bµi h¸t Nh÷ng b«ng hoa nh÷ng bµi ca thÓ hiÖn b»ng 4 lo¹i ©m s¾c cña 4 lo¹i nh¹c cô trªn, trªn ®µn Ogant ®iÖn tö. - Cho HS nghe ©m thanh cña 4 lo¹i kÌn GV võ giíi thiÖu trªn ®Üa CD ¢m nhac líp 5 - Quan s¸t tranh, nghe GV giíi thiÖu nhËn biÕt vÒ 4 lo¹i nh¹c cô thuéc nhãm kÌn h¬i. - Nghe ©m thanh cña 4 lo¹i nh¹c cô trªn ë trªn ®Çn Ogant ®iÖn tö. - Nghe giai ®iÖu bµi h¸t Nh÷ng b«ng hoa nh÷ng bµi ca thÓ hiÖn b»ng 4 lo¹i ©m s¾c cña 4 lo¹i nh¹c cô trªn, trªn ®µn Ogant ®iÖn tö. - Nghe ©m thanh cña 4 lo¹i kÌn GV võ giíi thiÖu trªn ®Üa CD ¢m nhac líp 5 III.PhÇn kÕt thóc: GV b¾t nhÞp cho HS c¶ líp h¸t «n l¹i bµi h¸t Nh÷ng b«ng hoa nh÷ng bµi ca 1-2 lÇn, vµ ®äc «n l¹i bµi tËp ®äc nh¹c 1 lÇn dÆn HS vÒ nhµ häc bµi. TuÇn: 11 Ngµy so¹n: Khèi 5 TiÕt 11 -TËp ®äc nh¹c: T§N sè 3 - Nghe nh¹c A/Môc tiªu: - BiÕt h¸t theo giai ®iÖu vµ ®óng lêi ca cña mét sè bµi h¸t ®· häc. - BiÕt ®äc nh¹c vµ ghÐp lêi ca bµi T§N sè 3. - Nghe 1 bµi d©n ca hoÆc 1 trÝch ®o¹n nh¹c kh«ng lêi B/ChuÈn bÞ - §µn phÝm ®iÖn tö hoÆc kÌn Me lo di on - Tranh ©m nh¹c líp 5 tê sè 3. C/C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu I.PhÇn më ®Çu 1.KiÓm tra: Gäi hoÆc lÊy tinh thÇn xung phong cña 1-2 HS lªn b¶ng h¸t bµi h¸t: Nh÷ng b«ng hoa nh÷ng ba× ca. gäi 1-2 HS kh¸c nhËn xÐt GV nhËn xÐt. 2.Giíi thiÖu bµi míi: - TËp ®äc nh¹c T§N sè 3. - Nghe nh¹c. ghi tiªu ®Ò bµi d¹y lªn b¶ng II.PhÇn ho¹t ®éng d¹y häc Néi dung Ho¹t ®éng cña thµy Ho¹t ®éng cña trß 1.Néi dung 1. - Giíi thiÖu bµi tËp ®äc nh¹c T§N - Nghe giíi thiÖu bµi tËp ®äc -TËp ®äc sè 3 treo tranh ©m nh¹c 5 tê sè 3 nh¹c nh¹c: T§N sè cho HS quan s¸t, x¸c ®Þnh tªn nèt, T§N sè 3 quan s¸t tranh x¸c Trêng TiÓu häc A Yªn Nh©n – ý Yªn Gv: …... 14 Gi¸o ¸n ¢m nh¹c líp 5 N¨m häc: 2010 - 2011 3: T«i h¸t Son l¸ son. Nh¹c vµ lêi: Vò Thanh h×nh nèt. ®Þnh tªn nèt, h×nh nèt . - Cho HS luyÖn tËp cao ®é,tiÕt tÊu vµ tËp vì bµi T§N sè 3 theo tiÕt - LuyÖn tËp cao ®é tiÕt tÊu tËp vì bµi T§N theo híng dÉn cña tÊu GV ghÐp h¸t lêi ca gâ ®Öm theo ph¸ch,theo tiÕt tÊu. -Thùc hiÖn. 2. Néi dung 2 - Cho 1 sè HS ®äc bµi c¸ nh©n. - GV cho HS nghe bµi sè 21 ë ®Üa - Nghe nh¹c. - Nghe nh¹c. CD bµi h¸t líp 5 ‘‘Duyªn quan hä’’ - Nghe giíi thiÖu bµi nh¹c. - GV cho HS nghe bµi h¸t, giíi thiÖu néi dung, xuÊt sø, - Th¶o luËn héi ý - Cho HS th¶o luËn héi ý. - Nghe l¹i bµi nh¹c. - Cho HS nghe l¹i III.PhÇn kÕt thóc: GV b¾t nhÞp cho HS c¶ líp ®äc l¹i bµi T§N sè 3 vµ ghÐp h¸t lêi; 1-2 lÇn dÆn HS vÒ nhµ häc bµi TuÇn: 12 Ngµy so¹n: Khèi 5 TiÕt 12 - Häc h¸t: Bµi ¦íc m¬ Nh¹c: Trung Quèc Lêi ViÖt: An Hoµ A/Môc tiªu: -BiÕt ®©y lµ bµi h¸t nh¹c Trung Quèc, do nh¹c sÜ An Hoµ, viÕt lêi ViÖt. -BiÕt h¸t theo giai ®iÖu vµ lêi ca. -BiÕt h¸t kÕt hîp vç tay hoÆc gâ ®Öm theo ph¸ch, theo nhÞp. B/ChuÈn bÞ: -§µn phÝm ®iÖn tö hoÆc kÌn Me lo di on (®Öm h¸t) ®Üa CD bµi h¸t líp 5 ®Çu,®µi ®Üa C/C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu I.PhÇn më ®Çu: 1.KiÓm tra: GV gäi hoÆc lÊy tinh thÇn xung phong cña 1-2 HS lªn b¶ng ®äc bµi T§N sè 3 ghÐp lêi, gâ tiÕt tÊu, gäi 1-2 HS kh¸c nhËn xÐt GV nhËn xÐt. 2.Giíi thiÖu bµi míi: -Häc h¸t: Bµi ¦íc m¬ , nh¹c Trung Quèc Lêi ViÖt: An Hoµ ,GV h¸t mÉu hoÆc më ®Üa CD ¢m nh¹c líp 5 cho HS nghe bµi h¸t ¦íc m¬ 1-2 lît ghi tiªu ®Ò bµi d¹y lªn b¶ng. II.PhÇn ho¹t ®éng d¹y häc Néi dung Ho¹t ®éng cña thµy Ho¹t ®éng cña trß 1.Ho¹t ®éng - Cho HS ®äc lêi ca theo tiÕt - §äc lêi ca theo tiÕt tÊu -Häc h¸t: Bµi tÊu(GV gi¶i thÝch tõ khã) ¦íc m¬ - Cho HS khëi ®éng giäng. - Khëi ®éng giäng. - D¹y h¸t tõng c©u (§µn,mÉu) - Häc h¸t tõng c©u(Nghe GV söa (Chó ý nghe HS h¸t ph¸t hiÖn sai) chç sai söa sai) - GhÐp nèi c¸c c©u h¸t víi nhau - Híng dÉn HS ghÐp c¸c c©u h¸t c¶ bµi h¸t víi nhau ®Õn hÕt bµi(GV 2.Ho¹t ®éng 2 söa sai)( GV Nh¾c HS nh÷ng -LuyÖn h¸t,h¸t chç ng©n dµi 4 ph¸ch) kÕt hîp vç tay - Cho HS h¸t «n theo tæ nhãm -Thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV hoÆc gâ ®Öm c¸ nh©n -Nghe GV híng dÉn vµ thùc hiÖn -Híng dÉn HS h¸t kÕt hîp vç tay hoÆc gâ ®Öm theo ph¸ch, theo nhÞp theo tiÕt tÊu lêi Trêng TiÓu häc A Yªn Nh©n – ý Yªn Gv: …... 15 Gi¸o ¸n ¢m nh¹c líp 5 N¨m häc: 2010 - 2011 c¸c em biÕt ph©n biÖt c¸c kiÓu ®Öm) - Cho 1 sè HS tr×nh diÔn tríc líp -Thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV III.PhÇn kÕt thóc: GV b¾t nhÞp cho HS c¶ líp h¸t «n l¹i bµi h¸t ¦íc m¬ 1-2 lÇn dÆn HS vÒ nhµ häc bµi TuÇn: 13 Ngµy so¹n: Khèi 5 TiÕt 13 -¤n tËp bµi h¸t: ¦íc m¬ - TËp ®äc nh¹c:T§N sè 4 A/Môc tiªu: -BiÕt h¸t theo giai ®iÖu vµ ®óng lêi ca. -BiÕt h¸t kÕt hîp vËn ®éng phô ho¹ ®¬n gi¶n. -BiÕt ®äc bµi T§N sè 4. B/ChuÈn bÞ - §µn phÝm ®iÖn tö hoÆc kÌn Me lo di on (®Öm h¸t). ChuÈn bÞ mét sè ®éng t¸c phô ho¹ theo gîi ý ( SGV.AN 5) - Tranh ©m nh¹c líp 5 tê sè 4. C/C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu I.PhÇn më ®Çu 1.KiÓm tra: Gäi hoÆc lÊy tinh thÇn xung phong cña 1-2 HS lªn b¶ng h¸t bµi h¸t: ¦íc m¬. gäi 1-2 HS kh¸c nhËn xÐt GV nhËn xÐt. 2.Giíi thiÖu bµi míi: -¤n tËp bµi h¸t: ¦íc m¬. . -TËp ®äc nh¹c T§N sè 4. ghi tiªu ®Ò bµi d¹y lªn b¶ng. Trêng TiÓu häc A Yªn Nh©n – ý Yªn Gv: …... 16 Gi¸o ¸n ¢m nh¹c líp 5 N¨m häc: 2010 - 2011 II.PhÇn ho¹t ®éng d¹y häc Néi dung 1.Néi dung 1 - ¤n tËp bµi h¸t: ¦íc m¬. Néi dung 2. Néi dung 2 -TËp ®äc nh¹c: T§N sè 4: “Nhí ¬n B¸c”(TrÝch) Nh¹c vµ lêi: Phan Huúnh §iÓu. Ho¹t ®éng cña thµy - Cho HS khëi ®éng giäng -§µn hoÆc thæi kÌn cho HS nghe l¹i giai ®iÖu bµi h¸t 1 lît - Cho HS c¶ líp h¸t «n bµi h¸t tõ 3-5 lît - Cho HS h¸t «n bµi h¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch, theo nhÞp, (nh ë tiÕt 12 ) - GV híng dÉn HS c¸ch h¸t lÜnh xíng. - Cho HS tù s¸ng t¹o ®éng t¸c phô ho¹, nÕu HS kh«ng t×m ra ®éng t¸c phï hîp víi lêi bµi h¸t GV nh ®· chuÈn bÞ (theo gîi ý híng dÉn SGV.A N 5 trang 37&38 ) Ho¹t ®éng cña trß - Khëi ®éng giäng ë t thÕ ®øng tho¶i m¸i - Nghe l¹i giai ®iÖu bµi h¸t -Thùc hiÖn -Thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV -Nghe GV híng dÉn vµ thùc hiÖn. - Quan s¸t ®éng t¸c mÉu cña GV nghe híng dÉn vµ thùc hiÖn. Ho¹t ®éng cña thµy Ho¹t ®éng cña trß - Giíi thiÖu bµi tËp ®äc nh¹c - Nghe giíi thiÖu bµi tËp ®äc T§N sè 4 treo tranh ©m nh¹c 4 nh¹c T§N sè 4 quan s¸t tranh tê sè 4 cho HS quan s¸t, x¸c x¸c ®Þnh tªn nèt,h×nh nèt ®Þnh tªn nèt,h×nh nèt - Cho HS luyÖn tËp cao ®é,tiÕt - LuyÖn tËp cao ®é tiÕt tÊu tËp vì tÊu vµ tËp vì bµi T§N sè 4 theo bµi T§N theo híng dÉn cña GV híng dÉn cña GV, ghÐp h¸t lêi ca ghÐp h¸t lêi ca gâ ®Öm theo vµ gâ ®Öm theo ph¸ch,theo ph¸ch,theo tiÕt tÊu tiÕt tÊu - Cho 1 sè HS ®äc bµi c¸ nh©n. -Thùc hiÖn III.PhÇn kÕt thóc: GV b¾t nhÞp cho HS c¶ líp h¸t «n l¹i bµi h¸t: ¦íc m¬. 1-2 lÇn, vµ ®äc «n l¹i bµi tËp ®äc nh¹c T§N sè 4, 1 lÇn dÆn HS vÒ nhµ häc bµi. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Trêng TiÓu häc A Yªn Nh©n – ý Yªn Gv: …... 17 Gi¸o ¸n ¢m nh¹c líp 5 N¨m häc: 2010 - 2011 TuÇn: 14 Ngµy so¹n: Khèi 5 TiÕt 14 -¤n tËp 2 bµi h¸t: Nh÷ng b«ng hoa nh÷ng bµi ca ¦íc m¬ - Nghe nh¹c A/Môc tiªu: -BiÕt h¸t ®óng giai ®iÖu vµ thuéc lêi ca cña 2 bµi h¸t, -BiÕt h¸t hoÆc vç tay hoÆc gâ ®Öm theo bµi h¸t. -BiÕt h¸t kÕt hîp vËn ®éng phô ho¹. - Nghe nh¹c , nghe 1 ca khóc thiÕu nhi hoÆc mét trÝch ®o¹n nh¹c kh«ng lêi. B/ChuÈn bÞ -§µn phÝm ®iÖn tö hoÆc kÌn Me lo di on (®Öm h¸t). §Üa CD ©m nh¹c cho HS nghe nh¹c. C/C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu. I.PhÇn më ®Çu . 1.KiÓm tra: Gäi hoÆc lÊy tinh thÇn xung phong cña 1-2 HS lªn b¶ng h¸t bµi h¸t: ¦íc m¬, 1-2 HS ®äc bµiT§N sè 4 gäi 1-2 HS kh¸c nhËn xÐt GV nhËn xÐt , 2.Giíi thiÖu bµi míi: -¤n tËp 2 bµi h¸t: Nh÷ng b«ng hoa, nh÷ng bµi ca. ¦íc m¬. - Nghe nh¹c. GV ghi tiªu ®Ò bµi d¹y lªn b¶ng. II.PhÇn ho¹t ®éng d¹y häc Néi dung 1.Ho¹t ®éng 1 -¤n tËp bµi h¸t Nh÷ng b«ng hoa, nh÷ng bµi ca. Ho¹t ®éng cña thµy - Cho HS ®øng t¹i chç ë t thÕ tho¶i m¸i khëi ®éng giäng. - B¾t nhÞp cho HS c¶ líp h¸t «n bµi h¸t kÕt hîp vç tay hoÆc gâ ®Öm theo ph¸ch, theo nhÞp, theo tiÕt tÊu (GV ®Öm nh¹c vµ söa sai) - Cho HS h¸t ®èi ®¸p mçi nhãm h¸t 1 c©u c¶ líp h¸t c©u cuèi - Cho HS h¸t kÕt hîp lµm ®éng t¸c phô ho¹ ( GV ®· híng dÉn ë tiÕt 9 & 10 ) - Cho 1/3 sè HS lªn b¶ng tr×nh 2Ho¹t ®éng2 diÔn bµi h¸t c¸ nh©n - GV h¸t hoÆc më ®Üa cho HS Néi dung Ho¹t ®éng cña thµy Ho¹t ®éng cña trß - §øng t¹i chç ë t thÕ tho¶i m¸i khëi ®éng giäng - Thùc hiÖn -Thùc hiÖn - Thùc hiÖn - Thùc hiÖn - Nghe l¹i bµi h¸t 1 lÇn. Ho¹t ®éng cña trß Trêng TiÓu häc A Yªn Nh©n – ý Yªn Gv: …... 18 Gi¸o ¸n ¢m nh¹c líp 5 N¨m häc: 2010 - 2011 -¤n tËp bµi h¸t ¦íc m¬. nghe l¹i bµi h¸t 1 lÇn - B¾t nhÞp cho HS c¶ líp h¸t bµi h¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch , nhÞp, (GV®Öm nh¹c) ë tiÕt 11&13 ®· T/C 3.Ho¹t ®éng 3 - GV cho HS nghe bµi: XÈm Chî do NghÖ nh©n Qu¸ch ThÞ - Nghe nh¹c. Hå Tr×nh bÇy. ë ®Üa CD ©m Bµi: Nh¹c sè 20 ë ®Üa CD ©m nh¹c líp 5 - GV cho HS nghe bµi h¸t, giíi nh¹c 5 thiÖu néi dung, xuÊt sø, - Cho HS th¶o luËn héi ý. - Cho HS nghe l¹i -Thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV - Nghe nh¹c. - Nghe giíi thiÖu bµi nh¹c. - Th¶o luËn héi ý -Nghe l¹i bµi nh¹c. III.PhÇn kÕt thóc: GV b¾t nhÞp cho HS c¶ líp h¸t «n l¹i 2 bµi h¸t: Nh÷ng b«ng hoa nh÷ng bµi ca, ¦íc m¬ . 1 lÇn, dÆn HS vÒ nhµ häc bµi. TuÇn: 15 Ngµy so¹n: Khèi 5 TiÕt 15 -¤n tËp T§N sè 3 sè 4 - KÓ chuyÖn ©m nh¹c A/Môc tiªu: - TËp biÓu diÔn mét sè bµi h¸t ®· häc. - BiÕt ®äc nh¹c vµ ghÐp lêi bµi T§N sè 3 sè 4. - BiÕt néi dung c©u chuyÖn vµ nghe b¶n D¹ cæ hoµi lang, Cña nh¹c sÜ Cao V¨n LÇu B/ChuÈn bÞ - §µn phÝm ®iÖn tö hoÆc kÌn Me lo di on - Tranh ©m nh¹c líp 5 tê sè 7 & 8 C/C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu I.PhÇn më ®Çu 1.KiÓm tra: Gäi hoÆc lÊy tinh thÇn xung phong cña 1-2 HS lªn b¶ng h¸t bµi 1 trong 2 bµi h¸t ®· «n tËp ë tiÕt 14. gäi 1-2 HS kh¸c nhËn xÐt GV nhËn xÐt. 2.Giíi thiÖu bµi míi:- ¤n tËp T§N sè 3 sè 4 - KÓ chuyÖn ©m nh¹c: Nh¹c sÜ Cao V¨n LÇu vµ b¶n D¹ cæ hoµi lang. ghi tiªu ®Ò bµi d¹y lªn b¶ng Trêng TiÓu häc A Yªn Nh©n – ý Yªn Gv: …... 19 Gi¸o ¸n ¢m nh¹c líp 5 N¨m häc: 2010 - 2011 II.PhÇn ho¹t ®éng d¹y häc Néi dung 1.Néi dung 1 -¤n tËp 2 bµi T§N sè 3 vµ sè 4. Ho¹t ®éng cña thµy - Cho HS «n tËp lÇn lît tõng bµi, T§N sè 3 tríc sè 4 sau. cho HS luyÖn tËp cao ®é, tiÕt tÊu, «n tËp ®äc nh¹c ghÐp h¸t lêi, vµ kÕt hîp vç tay,hoÆc gâ ®Öm theo nhÞp, theo ph¸ch,theo tiÕt tÊu vµ 2 ©m s¾c - Cho 1 sè HS ®äc nh¹c c¸ nh©n ghÐp h¸t lêi vµ gâ ®Öm. 2. Néi dung 2 - GV kÓ chuyÖn cho HS nghe ( Kh«ng cÇn chi tiÕt tõng c©u, - KÓ chuyÖn tõng ch÷ nhng ph¶i ®¶m b¶o ©m nh¹c: ®óng, ®ñ néi dung vµ c¸c mèc sù Nh¹c sÜ Cao kiÖn vÒ thêi gian vµ b¶n D¹ cæ V¨n LÇu vµ hoµi lang ra ®êi trong hoµn c¶nh b¶n D¹ cæ nµo? - Nªu mét sè c©u hái nh»m tãm hoµi lang. . t¾t néi dung truyÖn cho HS rÔ nhí. - Cho HS nghe b¶n D¹ cæ hoµi Néi dung Ho¹t ®éng cña thµy lang. §Ó HS thÊy ®îc gi¸ trÞ vÒ nghÖ thuËt, vµ vÒ ý nghÜa nh©n v¨n cña tõng ca tõ trong bµi. Ho¹t ®éng cña trß - Thùc hiÖn theo sù ®iÒu hµnh cña GV -Thùc hiÖn. - Nghe GV kÓ chuyÖn nhí ®îc ®ñ néi dung cña c©u truyÖn vµ B¶n D¹ cæ hoaiï lang ra ®êi trong hoµn c¶nh nµo? - Tr¶ lêi c©u hái ®Ó n¾m ®îc néi dung c¬ b¶n cña c©u truyÖn. - Nghe b¶n D¹ cæ hoµi lang. Ho¹t ®éng cña trß III.PhÇn kÕt thóc: GV b¾t nhÞp cho HS c¶ líp ®äc l¹i 2 bµi T§N. 1 -2 lÇn dÆn HS vÒ nhµ häc bµi. Trêng TiÓu häc A Yªn Nh©n – ý Yªn Gv: …... 20
- Xem thêm -