Tài liệu Giáo án âm nhạc lớp 5 cả năm_cktkn_bộ 10

  • Số trang: 57 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 63 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Giaùo aùn aâm nhaïc 5– Ngaøy soaïn : Ngaøy giaûng : Tieát 1 OÂn Taäp baøi haùt ñaõ hoïc lôùp 4 A / Muïc Tieâu : - HS trình baøy caùc baøi haùt ñaõ hoïc: Quoác ca, Em yeâu hoaø bình, chuùc möøng, thieáu nhi theá giôùi lieân hoan. - Haùt keát hôïp goõ ñeäm theo phaùch, theo nhòp hoaëc theo tieát taáu lôøi ca. Taäp trình baøy caùc baøi haùt ñaõ hoïc theo toå, nhoùm, caù nhaân. - Taïo khoâng khí hoïc taäp vui töôi, soâi noåi töø tieát hoïc ñaàu tieân trong chöông trình nhaïc lôùp 5. - Nhôù moät soá kyù hieäu ghi nhaïc ñaõ hoïc B / Chuaån Bò : Giaùo Vieân : - Nhaïc cuï , baêng ñóa nhaïc , baûng phuï cheùp moät soá kyù hieäu aâm nhaïc Hoïc Sinh : - Nhaïc cuï goõ , SGK lôùp 5 , baûng con . phaán C / Noäi Dung Tieán Haønh : I / OÅn ñònh lôùp : - Laøm quen HS , kieåm tra só soá , veä sinh lôùp hoïc II / Kieåm tra baøi cuõ : - Caâu hoûi : Em haõy haùt moät baøi haùt cuûa lôùp 4 ? - HS ñöôïc kieåm tra vaø nhaän ñieåm coâng khai III / Baøi môùi : Giaùo Vieân Noäi Dung Hoïc Sinh 1 . Phaàn môû ñaàu : HS laéng nghe GV tieáp xuùc HS trong tieát hoïc aâm nhaïc vaø ghi nhôù ñaàu tieân cuûa naêm hoïc lôùp 5. GV caàn taïo khoâng khí vui töôi , phaán khôûi , haøo höùng trong tieát hoïc GV ghi baûng 2 . Phaàn hoaït ñoäng : HS ghi baøi GV cho HS luyeän thanh a ) Noäi dung 1 : OÂn taäp moät soá baøi haùt lôùp HS luyeän 3 thanh khôûi * Hoaït ñoäng 1 : OÂn taäp baøi haùt – Quoác Ca , ñoäng gioïng GV höôùng daãn , choïn baøi Ai laø taùc giaû baøi Quoác ca? HS oân taäp caùc haùt Lôùp ñöùng nghieâm haùt baøi haùt . baøi haùt theo GV höôùng daãn oân taäp. Em yeâu hoaø bình höôùng daãn cuûa -Ai laø taùc giaû? GV -GV giôùi thieäu lôøi ca cuûa baøi haùt. Caû lôùp haùt keát hôïp goõ ñeäm theo phaùch. HS ghi baøi -Lôùp haùt keát hôïp goõ ñeäm theo nhòp. HS traû lôøi moät -GV ñaùnh giaù. Töøng toå trình baøy baøi haùt. soá caâu hoûi Chuùc möøng theo gôïi yù cuûa Baøi Chuùc möøng laø cuûa nhaïc só naøo? GV -Giôùi thieäu lôøi ca cuûa baøi haùt. -Lôùp haùt keát hôïp goõ theo phaùch. -Hst keát hôïp voã tay, coù phaùch maïnh, phaùch nheï. Trình baøy theo toå. Thieáu nhi theá giôùi lieân hoan. - HS haùt nhieàu laàn 4 baøi haùt treân B ) Noäi dung 2 : OÂn taäp moät soá kyù hieäu ghi nhaïc * Hoaït ñoäng 1 : Caâu hoûi - Lôùp 4 caùc em ñaõ ñöôïc hoïc nhöõng kyù hieäu ghi nhaïc gì ? ( Khuoâng nhaïc , khoaù son ) - Em haõy keå teân caùc noát nhaïc ? ( Ñoâ Reâ Mi Pha Son La Si Ñoâ ) - Em bieát nhöõng hình noát nhaïc naøo ? ( Noát traéng , noát ñen , noát moùc ñôn , moùc keùp ) * Hoaït ñoäng 2 : - HS taäp noùi teân caùc noát nhaïc treân khuoâng nhaïc HS taäp vieát noát nhaïc treân khuoâng nhaïc IV / Cuûng coá : - Heä thoáng hoaù kieán thöùc ñaõ hoïc - Caû lôùp haùt 4 baøi haùt nhieàu laàn , keát hôïp voã tay theo phaùch V / Daën doø : - Nhaän xeùt tieát hoïc - Gôïi yù cho HS traû lôøi caâu hoûi trong SGK - Hoïc thuoäc baøi vaø chuaån bò baøi cho tieát sau ./. ********** Giaùo aùn aâm nhaïc 5 – Ngaøy soaïn : Ngaøy giaûng : A / Muïc Tieâu : Tieát 2 Hoïc Haùt : Reo vang bình minh HS taäp noùi teân noát nhaïc vaø taäp vieát noát nhaïc treân khuoâng nhaïc theo höôùng daãn cuõa GV - HS haùt ñuùng vaø thuoäc baøi haùt Reo vang bình minh, Theå hieän ñuùng nhöõng tieáng haùt luyeán vaø ngaân nga 3 phaùch. - HS trình baøy baøi haùt keát hôïp goõ ñeämh theo nhòp vaø theo phaùch - Qua baøi haùt , giaùo duïc caùc em loøng yeâu thieân nhieân, yeâu cuoäc soáng. B / Chuaån Bò : Giaùo Vieân : - Nhaïc cuï , baêng ñóa nhaïc , baûng phuï cheùp baøi haùt EmYeâu HoaøBình , tranh aûnh phong caûnh queâ höông ñaát nöôùc Hoïc Sinh : - Nhaïc cuï goõ ( thanh phaùch , troáng nhoû ) SGK aâm nhaïc 5, vôû , vieát C / Noäi Dung Tieán Haønh : I / OÅn ñònh lôùp : - Kieåm tra só soá , veä sinh lôùp hoïc II / Kieåm tra baøi cuõ : - Caâu hoûi : Em haõy haùt baøi haùt Quoác Ca vieät Nam ? - HS ñöôïc kieåm tra vaø nhaän ñieåm coâng khai III / Baøi môùi : Giaùo Vieân Noäi Dung Hoïc Sinh GV ghi baûng 1 . Phaàn môû ñaàu HS ghi baøi a ) OÂn baøi cuõ HS oân baøi - Nhaän bieát teân vaø vò trí 7 noát nhaïc treân khuoâng GV giôùi thieäu - Söûa 2 baøi taäp trong baøi hoïc tröôùc HS laéng nghe B ) Gôïi yù giôùi thieäu baøi môùi : - Nhaïc só Löu Höõu Phöôùc sinh ngaøy … , queâ ôû …. - Baøi haùt Reo vang bình minh ,noùi leân moät cuoäc soáng hoaø bình… 2 .Phaàn hoaït ñoäng : HS luyeän a ) Noäi dung 1 : thanh khôûi GV cho HS luyeän thanh - Hoaït ñoäng 1 : ñoäng gioïng *Taäp haùt töøng caâu : GV haùt maãu caâu 1 töø HS taäp haùt ( Reo vang reo … hoàn ta ) , sau ñoù ñaøn giai theo höôùng GV ñoïc lôøi ca baøi haùt , ñieäu caâu naøy 2-3 laàn ,yeâu caàu HS laéng nghe daãn cuûa GV haùt maãu , höôùng daãn HS vaø haùt nhaåm theo haùt töøng caâu , töøng ñoaïn - GV tieáp tuïc ñaøn caâu 1 vaø baét nhòp ñeám 2-1 HS thöïc hieän vaø haùt hoaøn toaøn baøi haùt cho HS haùt cuøng vôùi ñaøn GV yeâu caàu - Taäp töông töï caùc caâu coøn laïi cho ñeán heát hoaøn toaøn baøi haùt - Khi HS taäp xong baøi haùt GV cho HS haùt hoaøn toaøn baøi haùt nhieàu laàn - GV chæ ñònh 1-2 HS trình baøy baøi haùt HS trình baøy GV chæ ñònh * Hoaït ñoäng 2 : - Haùt keát hôïp goõ ñeäm theo phaùch Reo vang reo, ca vang ca … - Haùt keát hôïp goõ ñeäm theo tieát taáu Reo vang reo, ca vang ca … IV / Cuûng coá : - Heä thoáng hoaù kieán thöùc ñaõ hoïc - Caû lôùp haùt laïi baøi haùt nhieàu laàn , keát hôïp goõ theo phaùch , tieát taáu V / Daën doø : - Nhaän xeùt tieát hoïc - Gôïi yù cho HS traû lôøi caâu hoûi trong SGK - Hoïc thuoäc baøi vaø chuaån bò baøi cho tieát sau ./. ********** Giaùo aùn aâm nhaïc 5 – Ngaøy soaïn : Ngaøy giaûng : Tieát 3 OÂn Taäp Baøi haùt : Reo vang bình minh Taäp ñoïc nhaïc soá 1 A / Muïc Tieâu : - HS thuoäc baøi haùt , theå hieän tính caûm hoàn nhieân, trong saùng cuûa baøi Reo vang bình minh. - HS taäp haùt keát hôïp goõ ñeâm vaø vaän ñoäng theo nhaïc. Trình baøy baøi haùt theo nhoùm, caù nhaân. - HS ñoïc ñuùng giai ñieäu, gheùp lôùi keát hôïp goõi theo phaùch baøi TÑN soá 1. B / Chuaån Bò : Giaùo Vieân : - Nhaïc cuï , baêng ñóa nhaïc ,moät vaøi ñoäng taùc phuï hoaï phuø hôïp vôùi baøi haùt , baûng phuï cheùp baøi taäp cao ñoä , baøi taäp tieát taáu Hoïc Sinh : - Nhaïc cuï goõ 9 thanh phaùch , troáng nhoû … ) C / Noäi Dung Tieán Haønh : I / OÅn ñònh lôùp : - Kieåm tra só soá , veä sinh lôùp hoïc II / Kieåm tra baøi cuõ : - Caâu hoûi : Em haõy haùt baøi haùt Reo vang bình minh ? - HS ñöôïc kieåm tra vaø nhaän ñieåm coâng khai III / Baøi môùi : Giaùo Vieân Noäi Dung Hoïc Sinh GV ghi baûng GV höôùng daãn 1. Phaàn môû ñaàu : - HS haùt oân laïi baøi haùt Reo vang bình minh. - GV hoûi HS ñaõ hoïc caùc noát nhaïc gì , caùc hình GV cho HS luyeän thanh noát naøo ? 2 . Phaàn hoaït ñoäng : a ) Noäi dung 1 : OÂn taäp 2 baøi haùt GV höôùng daãn Reo vang bình minh * Hoaït ñoäng 1 : OÂn taäp baøi haùt Reo vang bình minh. - HS haùt theå hieän saéc thaùi , tình caûm trình baøy baøi haùt baènh hình thöùc ñôn ca , song ca , toáp ca - Haùt caû lôùp , haùt theo nhoùm, caù nhaân xung phong haùt .Haùt coù theå hieän saéc thaùi , tình caûm - Coù theå cho HS haùt theo loái haùt ca non * Hoaït ñoäng 2 : GV ghi baûng Noäi dung 2 :OÂn TÑN soá 1 * Hoaït ñoäng 1 : OÂn taäp cao ñoä caùc noát Ñoâ – GV giôùi thieäu Reâ – Mi – Son – La , sau ñoù ñoïc baøi TÑN soá GV höôùng daãn 1 theo 3 böôùc GV ñoïc maãu , yeâu caàu + Böôùc 1 : GV ñoïc ( hay ñaøn ) maãu HS ñoïc theo + Böôùc 2 : HS ñoïc + Böôùc 3 : Gheùp lôøi ca * Hoaït ñoäng 2 :OÂn baøi TÑN theo tieát taáu ( Ñen ñen – Traéng 2 – ñen ñen – Traéng 2 …) * Hoaït ñoäng 3 : OÂn baøi TÑN soá 1 hình thöùc gheùp lôøi - HS haùt lôøi vaø voã tay ñeäm theo tieát taáu cuûa baøi IV / Cuûng coá : - Heä thoáng hoaù kieán thöùc ñaõ hoïc - Caû lôùp ñoïc baøi taäp cao ñoä vaø tieát taáu nhieàu laàn V / Daën doø : - Nhaän xeùt tieát hoïc - Gôïi yù cho HS traû lôøi caâu hoûi trong SGK - Hoïc thuoäc baøi vaø chuaån bò baøi cho tieát sau ./. ********** HS ghi baøi HS oân baøi haùt HS luyeän thanh khôûi ñoäng gioïng HS oân luyeän theo höôùng daãn cuûa GV HS ghi baøi HS laéng nghe HS thöïc hieän ñoïc theo yeâu caàu cuûa GV Giaùo aùn aâm nhaïc 5 – Ngaøy soaïn : Ngaøy giaûng : Tieát 4 Hoïc haùt : Haõy giöõ cho em baàu trôøi xanh. Keå chuyeän AÂm Nhaïc A / Muïc Tieâu : - HS haùt ñuùng giai ñieäu baøi : Haõy giöõ cho em baàu trôøi xanh. Theå hieän ñuùng choã ñaûo phaùch vaø tröôøng ñoä moùc ñôn chaám doâi, moùc keùp. - HS trình baøy baøi haùt keát hôïp goõ ñeïp theo nhòp (ñoaïn 1) vaø theo phaùch ñoaïn 2. -Goùp phaàn giaùo duïc HS yeâu cuoäc soáng, yeâu hoaø bình, leân aùn baïo löïc, chieán tranh. B / Chuaån Bò : Giaùo Vieân : - Nhaïc cuï , baêng ñóa nhaïc , baûng phuï cheùp baøi haùt Baïn Ôi Laéng Nghe , baûn ñoà Vieät Nam Hoïc Sinh : - Nhaïc cuï goõ ( thanh phaùch , troáng nhoû ) , SGK aâm nhaïc 5 C / Noäi Dung Tieán Haønh : I / OÅn ñònh lôùp : - Kieåm tra só soá , veä sinh lôùp hoïc II / Kieåm tra baøi cuõ : - Caâu hoûi : Em haõy haùt baøi haùt Reo vang bình minh ? - HS ñöôïc kieåm tra vaø nhaän ñieåm coâng khai III / Baøi môùi : Giaùo Vieân Noäi Dung Hoïc Sinh GV ghi baûng 1 . Phaàn môû ñaàu : HS ghi baøi GV höôùng daãn - GV ñaøn : Caùc noát Ñoâ , Mi , Son , La HS oân taäp baøi - HS ñoïc laïi baøi taäp cao ñoä vaø baøi taäp tieát taáu cuõ GV giôùi thieäu - Baøi haùt Haõy giöõ cho em baàu trôøi xanh : - Giôùi thieäu noäi dung cuûa baøi haùt. HS laéng nghe 2 . Phaàn hoaït ñoäng : vaø ghi nhôù a) Noäi dung 1 : Hoïc baøi haùt Haõy giöõ cho em baàu trôøi xanh. GV cho HS luyeän thanh HS luyeän - Hoaït ñoäng 1 : Taäp haùt töøng caâu : GV haùt thanh khôûi maãu caâu 1 töø ( Haõy xua tan … la la la ) , sau ñoäng gioïng GV ñoïc lôøi baøi haùt , haùt ñoù ñaøn giai ñieäu caâu naøy 2-3 laàn , yeâu caàu HS ghi baøi maãu , höôùng daãn HS haùt HS haùt nhaåm theo töøng caâu , töøng ñoaïn vaø - GV tieáp tuïc ñaøn caâu 1 vaø baét nhòp ñeám 1-2 HS taäp haùt haùt hoaøn toaøn baøi haùt cho HS haùt cuøng vôùi ñaøn theo höôùng GV yeâu caàu - Taäp töông töï caùc caâu coøn laïi cho ñeán heát daãn cuûa GV hoaøn toaøn baøi haùt - Khi HS ñaõ haùt toát baøi haùt , GV cho caùc em HS thöïc hieän haùt hoaøn toaøn baøi haùt nhieàu laàn - GV chæ ñònh 1-2 HS trình baøy laïi baøi haùt GV chæ ñònh GV ghi baûng GV höôùng daãn b ) Noäi dung 2 : - Hoaït ñoäng 1 : Haùt keát hôïp goõ ñeäm voã tay theo tieát taáu sau : - Hoaït ñoäng 2 : Haùt keát hôïp voã tay hay goõ ñeäm theo nhòp , theo phaùch -Nhòp: -Phaùch: HS trình baøy HS ghi baøi HS thöïc hieän theo yeâu caàu cuûa GV Haõy xua tan nhöng maây muø ñen toái 2 . Caâu chuyeän xaûy ra ôû giai ñoaïn naøo trong lòch söû nöôùc ta ? HS traû lôøi theo SGK IV / Cuûng coá : - Heä thoáng hoaù kieán thöùc ñaõ hoïc - Caû lôùp haùt laïi baøi haùt Haõy giöõ cho em baàu trôøi xanh nhieàu laàn , keát hôïp goõ tieát taáu vaø goõ phaùch V / Daën doø : - Nhaän xeùt tieát hoïc - Gôïi yù cho HS traû lôøi caâu hoûi trong SGK - Hoïc thuoäc baøi vaø chuaån bò baøi cho tieát sau ./. ********** Giaùo aùn aâm nhaïc 5 Ngaøy soaïn : Ngaøy giaûng : Tieát 5 OÂn Taäp Baøi haùt : Haõy giöõ cho em baàu trôøi xanh. Taäp ñoïc nhaïc: TÑN soá 2 A / Muïc Tieâu : - HS thuoäc lôøi ca, theå hieän söï maïnh meõ, thoâi thuùc cuûa baøi Haõy cho em baàu trôøi xanh. - HS trình baøy baøi haùt baèng caùch haùt ñoái ñaïp, ñoàng ca keát hôïp goõ ñeäm vaø vaän ñoäng theo nhaïc, Trình baøy baøi haùt theo nhoùm, caù nhaân. - HS ñoïc ñuùng giai ñieäu, gheùp lôøi keát hôïp goõ phaùch baøi TÑN soá 2. B / Chuaån Bò : Giaùo Vieân : - Nhaïc cuï , baêng ñóa nhaïc , baûng phuï cheùp baøi taäp tieát taáu , moät soá ñoäng taùc phuï hoaï Hoïc Sinh : - Nhaïc cuï goõ ( thanh phaùch , troáng nhoû ) , saùch , vôû hoïc taäp C / Noäi Dung Tieán Haønh : I / OÅn ñònh lôùp : - Kieåm tra só soá , veä sinh lôùp hoïc II / Kieåm tra baøi cuõ : - Caâu hoûi : Em haõy haùt baøi haùt Haõy giöõ cho em baàu trôøi xanh ? - HS ñöôïc kieåm tra vaø nhaän ñieåm coâng khai III / Baøi môùi : Giaùo Vieân Noäi Dung GV ghi baûng 1 . Phaàn môû ñaàu : GV höôùng daãn - Caû lôùp oân baøi haùt Haõy giöõ cho em baàu trôøi xanh nhieàu laàn , HS vöøa haùt vöøa voã tay GV cho HS luyeän thanh theo nhòp hay theo phaùch 2 . Phaàn hoaït ñoäng : a ) Noäi dung 1 :OÂn taäp baøi haùt baïn Haõy giöõ GV höôùng daãn cho em baàu trôøi xanh. * Hoaït ñoäng 1 :Haùt keát hôïp ñoäng taùc phuï hoaï - Caû lôùp ñöùng haùt : Nghieâng ñaàu sang beân traùi , roài beân phaûi theo phaùch . Cuoái lôøi 1 voã tay 2 caùi . Tieáp ñeán vaøo lôøi 2 cho ñeán heát GV Ghi baûng baøi haùt vaø voã tay 3 caùi ñeå keát thuùc ( vöøa GV thuyeát trình haùt vöøa keát hôïp ñoäng taùc ) * Hoaït ñoäng 2 : töøng nhoùm leân bieåu dieãn tröôùc lôùp , GV nhaän xeùt , ñaùnh giaù b ) Noäi dung 2 : Hoïc baøi TÑN Soá 2 Maët trôøi leân. * Hoaït ñoäng 1 : - Caâu hoûi : GV höôùng daãn -Neâu yeâu caàu. +Baøi TÑN coù nhöõng noát gì +Noát nhaïc cao nhaát , thaáp nhaát trong baøi - HS luyeän ñoïc theo tieát taáu * Hoaït ñoäng 2 : Ñoïc TÑN Soá 2 - Böôùc 1 : Ñoïc vôùi toác ñoä chaäm töøng caâu 1 - Böôùc 2 : Vöøa ñoïc vöøa goõ ñeäm theo phaùch - Böôùc 3 : Gheùp lôøi ca - HS theå hieän baøi taäp tieát taáu : ( Voã tay , keát hôïp mieäng noùi : ñen ñen traéng 2 , ñen ñen traéng 2 , töông töï ví duï treân ) Hoïc Sinh HS ghi baøi HS oân haùt HS luyeän thanh khôûi ñoäng gioïng HS oân haùt theo höôùng daãn cuûa GV HS ghi baøi HS laéng nghe vaø ghi nhôù HS thöïc hieän -Traû lôøi. -Thöïc hieän. -HS thöïc hieän IV / Cuûng coá : - Heä thoáng hoaù kieán thöùc ñaõ hoïc - Caû lôùp haùt laïi baøi haùt haõy giöõ cho em baàu trôøi xanh vaø voã tay keát hôïp voã tay theo phaùch. V / Daën doø : - Nhaän xeùt tieát hoïc - Gôïi yù cho HS traû lôøi caâu hoûi trong SGK , veà nhaø vieát baøi taäp ñoïc nhaïc vaøo vôû. - Hoïc thuoäc baøi vaø chuaån bò baøi cho tieát sau ./. ********** Giaùo aùn aâm nhaïc 5 Ngaøy soaïn : Ngaøy giaûng : Tieát 6 Hoïc haùt baøi: Con chim hay hoùt. A / Muïc Tieâu : - HS haùt ñuùng giai ñieäu cuûa baøi Con chim hay hoùt. Theå hieän ñuùng nhöõng tieáng haùt luyeán vaø cao ñoä chuyeån quaõng 8 baøi haùt. - HS trình baøy baøi haùt keát hôïp goõ ñeäm theo nhòp vaø theo phaùch. - Goùp phaàn giaùo duïc HS thaâm gaén boù vôùi thieân nhieân. B / Chuaån Bò : Giaùo Vieân : - Nhaïc cuï , baêng ñóa nhaïc Hoïc Sinh : - Nhaïc cuï goõ ( thanh phaùch , troáng nhoû ) , saùch vôû nhaïc C / Noäi Dung Tieán Haønh : I / OÅn ñònh lôùp : - Kieåm tra só soá , veä sinh lôùp hoïc II / Kieåm tra baøi cuõ : - Caâu hoûi : Em haõy voã tay baøi Haõy giöõ cho em baàu trôøi xanh? - HS ñöôïc kieåm tra vaø nhaän ñieåm coâng khai III / Baøi môùi : Giaùo Vieân Noäi Dung Hoïc Sinh GV ghi baûng 1 . Phaàn môû ñaàu : HS ghi baøi GV höôùng daãn - Caû lôùp HS oân taäp baøi TÑN soá 2 vaø baøi haùt HS oân baøi cuõ Haõy giöõ cho em baàu trôøi xanh - Baøi haùt Con chim hay hoùt 2 . Phaàn hoaït ñoäng : GV ghi baûng a ) Noäi dung 1 : Hoïc baøi haùt Con chim hay hoùt GV cho HS luyeän thanh Nhaïc vaø lôøi : Ngoâ Ngoïc Baùu ( Baûng phuï ) * Hoaït ñoäng 1 : Daïy haùt GV ñoïc lôøi , haùt maãu - GV haùt maãu caâu 1 töø ( Con chim … ôi chim vaø höôùng daãn HS haùt ôi), sau ñoù ñaøn giai ñieäu caâu naøy töø 2-3 laàn , töøng caâu , töøng ñoaïn vaø yeâu caàu HS nghe vaø haùt nhaåm theo haùt hoaøn toaøn baøi haùt - GV tieáp tuïc ñaøn caâu 1 vaø baét nhòp ñeám 2-1 HS ghi baøi HS luyeän thanh khôûi ñoäng gioïng HS taäp haùt theo höôùng daãn cuûa GV GV yeâu caàu GV höôùng daãn GV ghi baûng GV höôùng daãn cho HS haùt cuøng vôùi ñaøn - Taäp töông töï caùc caâu coøn laïi cho ñeán heát hoaøn toaøn baøi haùt * Hoaït ñoäng 2 : Luyeän taäp - Luyeän taäp baøi haùt theo nhoùm , luyeän taäp caù nhaân b ) Noäi dung 2 : Haùt keát hôïp hoaït ñoäng * Hoaït ñoäng1:Haùt keát hôïp goõ ñeäm - Haùt keát hôïp goõ ñeäm theo theo phaùch X X X X X HS thöïc hieän HS thöïc hieän HS ghi baøi HS thöïc hieän X X X… - Haùt keát hôïp goõ ñeäm theo nhòp x x x * Hoaït ñoäng 2 : Taäp bieåu dieãn baøi haùt - Hai daõy baøn ñöùng haùt vaø nhuùn thei nhòp 2/4 - Hai nhoùm leân baûng bieåu dieãn baøi haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï IV / Cuûng coá : - Heä thoáng hoaù kieán thöùc ñaõ hoïc - Caû lôùp haùt laïi baøi haùt Khaên Quaøng Thaém Maõi Vai Em nhieàu laàn , keát hôïp goõ ñeäm theo phaùch V / Daën doø : - Nhaän xeùt tieát hoïc - Gôïi yù cho HS traû lôøi caâu hoûi trong SGK - Hoïc thuoäc baøi vaø chuaån bò baøi cho tieát sau ./. ********** Giaùo aùn aâm nhaïc 5 Ngaøy soaïn : Ngaøy giaûng : Tieát 7 OÂn taäp baøi haùt: Con chim hay hoùt OÂn taäp TÑN soá 1, soá 2. A / Muïc Tieâu : -HS trình baøy baøi Con chim hay hoùt vôùi caùch haùt coù lónh xöôùng vaø hoaø gioïng. Theå hieän tình caûm hoàn nhieân, nhí nhaûnh cuûa baøi. -HS ñoïc nhaïc, haùt lôøi baøi TÑN soá 1 keát hôïp ñaùnh nhòp 2/4. HS ñoïc nhaïc haùt lôøi baøi TÑN soá 2 keát hôïp ñaùnh nhòp ¾. B / Chuaån Bò : Giaùo Vieân : - Nhaïc cuï , baêng ñóa nhaïc , baûng phuï cheùp 2 baøi haùt , caùc hình tieát taáu , baøi TÑN soá 1 Hoïc Sinh : - Nhaïc cuï goõ ( thanh phaùch , troáng nhoû ) , SGK aâm nhaïc 5 , vôû , vieát C / Noäi Dung Tieán Haønh : I / OÅn ñònh lôùp : - Kieåm tra só soá , veä sinh lôùp hoïc II / Kieåm tra baøi cuõ : - Caâu hoûi : Em haõy ñoïc baøi TÑN soá 1, soá 2 ? - HS ñöôïc kieåm tra vaø nhaän ñieåm coâng khai III / Baøi môùi : Giaùo Vieân Noäi Dung Hoïc Sinh GV ghi baûng 1. Phaàn môû ñaàu : HS ghi baøi GV höôùng daãn - HS haùt oân laïi baøi haùt Con chim hoùt hay HS oân baøi cuõ - GV hoûi HS ñaõ hoïc caùc noát nhaïc gì , caùc theo höôùng hình noát naøo ? daãn cuûa GV 2 . Phaàn hoaït ñoäng : GV ghi baûng a ) Noäi dung 1 : OÂn taäp baøi haùt HS ghi baøi GV cho HS luyeän thanh Con chim hoùt hay. HS luyeän * Hoaït ñoäng 1 : OÂn taäp baøi haùt Con chim hoùt thanh khôûi hay. ñoäng gioïng GV höôùng daãn - HS haùt theå hieän saéc thaùi , tình caûm trình HS oân luyeän baøy baøi haùt baènh hình thöùc ñôn ca , song ca , haùt theo höôùng toáp ca daãn cuûa GV - Haùt caû lôùp , haùt theo nhoùm, caù nhaân xung phong haùt .Haùt coù theå hieän saéc thaùi , tình caûm GV ghi baûng - Coù theå cho HS haùt theo loái haùt ca non HS ghi baøi GV höôùng daãn b ) Noäi dung 2 :OÂn TÑN soá 1 HS oân luyeän * Hoaït ñoäng 1 : OÂn taäp cao ñoä caùc noát Ñoâ – theo höôùng Reâ – Mi – Son – La , sau ñoù ñoïc baøi TÑN soá daãn cuûa GV GV ghi baûng 1 theo 3 böôùc GV höôùng daãn + Böôùc 1 : GV ñoïc ( hay ñaøn ) maãu + Böôùc 2 : HS ñoïc + Böôùc 3 : Gheùp lôøi ca * Hoaït ñoäng 2 :OÂn baøi TÑN theo nhòp 2/4 HS ghi baøi ( Ñen ñen – Traéng 2 – ñen ñen – Traéng 2 …) HS oân luyeän * Hoaït ñoäng 3 : OÂn baøi TÑN soá 1 hình thöùc theo höôùng gheùp lôøi daãn cuûa GV GV ghi baûng - HS haùt lôøi vaø voã tay ñeäm theo tieát taáu cuûa GV höôùng daãn baøi b ) Noäi dung 2 :OÂn TÑN soá 2 * Hoaït ñoäng 1 : OÂn taäp cao ñoä caùc noát Ñoâ – Reâ – Mi – Son – La , sau ñoù ñoïc baøi TÑN soá 1 theo 3 böôùc + Böôùc 1 : GV ñoïc ( hay ñaøn ) maãu + Böôùc 2 : HS ñoïc + Böôùc 3 : Gheùp lôøi ca * Hoaït ñoäng 2 :OÂn baøi TÑN theo nhòp 3/4 ( Ñen ñen – Traéng 2 – ñen ñen – Traéng 2 …) * Hoaït ñoäng 3 : OÂn baøi TÑN soá 1 hình thöùc gheùp lôøi - HS haùt lôøi vaø voã tay ñeäm theo tieát taáu cuûa baøi IV / Cuûng coá : - Heä thoáng hoaù kieán thöùc ñaõ hoïc - Caû lôùp haùt laïi baøi haùt ( Com chim hay hoùt ) vaø ñoïc baøi TÑN soá 1 vaø soá 2 nhieàu laàn , keát hôïp voã tay theo tieát taáu V / Daën doø : - Nhaän xeùt tieát hoïc - Gôïi yù cho HS traû lôøi caâu hoûi trong SGK - Hoïc thuoäc baøi vaø chuaån bò baøi cho tieát sau ./. ********** Giaùo aùn aâm nhaïc 5 Ngaøy soaïn : Ngaøy giaûng : Tieát 8 OÂn Taäp 2 Baøi Haùt : Reo vang bình minh vaø Giöõ cho em baàu trôøi xanh. Nghe nhaïc. A / Muïc Tieâu : - HS haùt baøi reo vang bình minh, Haõy giöõ cho em baàu trôøi xanh keát hôïp goõ ñeäm vaø vaän ñoäng theo nhaïc. Trình baøy 2 baøi haùt theo nhoùm, caù nhaân. - HS nghe baøi haùt Co con, saùng taùc cuûa nhaïc só Phaïm Troïng Caàu. B / Chuaån Bò : Giaùo Vieân : - Nhaïc cuï , baêng ñóa nhaïc Hoïc Sinh : - Nhaïc cuï goõ ( thanh phaùch , troáng nhoû ) , SGK aâm nhaïc 5 , vôû , vieát C / Noäi Dung Tieán Haønh : I / OÅn ñònh lôùp : - Kieåm tra só soá , veä sinh lôùp hoïc II / Kieåm tra baøi cuõ : - Caâu hoûi : Em haõy haùt baøi haùt Reo vang bình minh vaø baøi Haõy giöõ cho em baàu trôøi xanh ? - HS ñöôïc kieåm tra vaø nhaän ñieåm coâng khai III / Baøi môùi : Giaùo Vieân GV ghi baûng GV höôùng daãn Noäi Dung Hoïc Sinh HS ghi baøi HS oân taäp baøi cuõ 1 . Phaàn môû ñaàu : - OÂn taäp 2 baøi haùt Reo vang bình minh vaø Haõy giöõ cho em baàu trôøi xanh vaø nghe GV thuyeát trình nhaïc. GV ghi baûng a ) Noäi dung 1 : OÂn taäp 2 baøi haùt -Thöïc hieän. GV cho HS luyeän thanh Reo vang bình minh vaø Haõy giöõ cho em baàu trôøi xanh. * Hoaït ñoäng 1 : Reo vang bình minh. -Thöïc hieän - HS haùt theå hieän saéc thaùi , tình caûm trình theo yeâu caàu. GV yeâu caàu baøy baøi haùt baènh hình thöùc ñôn ca , song ca , toáp ca -GV toå chöùc oân taäp baøi haùt - Haùt caû lôùp , haùt theo nhoùm, caù nhaân xung -Thöïc hieän. theo caùc hình thöùc khaùc phong haùt .Haùt coù theå hieän saéc thaùi , tình nhau. caûm - Coù theå cho HS haùt theo loái haùt ca non GV neâu yeâu caàu. * Hoaït ñoäng 2 : OÂn taäp baøi haùt Haõy giöõ cho -Thöïc hieän. em baàu trôøi xanh. - HS haùt ñuùng saéc thaùi , tình caûm baøi haùt -haùt theo yeâu - Haùt caû lôùp , haùt theo nhoùm , caù nhaân xung caàu. phong haùt keát hôïp goõ ñeäm theo tieát taáu -ND3: Nghe nhaïc: Cho con. -GV ñaøn cho HS nghe. -Nghe. Giaùo vieân ñaøn baøi. -GV hoûi moät soá caâu hoûi. -Em naøo bieát teân baøi, taùc giaûi, noäi dung cuûa -Traû lôøi caâu hoûi. baøi haùt? -GV giôùi thieäu theâm veà taùc -GV giôùi thieäu theâm veà taùc giaûi cuûa baøi haùt. giaû. Neâu. -Goïi HS neâu noäi dung cuûa baøi haùt. -Môû ñóa nhaïc cho HS -Nghe nhaïc. -Cho HS nghe baêng nhaïc. nghe. IV / Cuûng coá : - Heä thoáng hoaù kieán thöùc ñaõ hoïc - Caû lôùp haùt laïi 2 baøi haùt nhieàu laàn , keát hôïp goõ theo tieát taáu , goõ theo phaùch V / Daën doø : - Nhaän xeùt tieát hoïc - Gôïi yù cho HS traû lôøi caâu hoûi trong SGK - Hoïc thuoäc baøi vaø chuaån bò baøi cho tieát sau ./. ********** Giaùo aùn aâm nhaïc 5 Ngaøy soaïn : Ngaøy giaûng : Tieát 9 Hoïc haùt: Baøi Nhöõng boâng hoa nhöõng baøi ca A / Muïc Tieâu : - HS haùt ñuùng giai ñieäu baøi: Nhöõng boâng hoa nhöõng baøi ca. Theå hieän ñuùng nhöõng choã cao ñoä chuyeån quaõng 6, quaõng 7 trong baøi haùt. - HS trình baøy baøi haùt keát hôïp goõ ñeäm theo nhòp vaø theo phaùch. - Goùp phaàn giaùo duïc HS theâm yeâu meán maùi tröôøng vaø caùc thaày coâ giaùo. B / Chuaån Bò : Giaùo Vieân : - Nhaïc cuï , baêng ñóa nhaïc , baûng phuï cheùp baøi haùt Nhöõng boâng hoa nhöõng baøi ca. Hoïc Sinh : - Nhaïc cuï goõ ( thanh phaùch , troáng nhoû , moõ … ) , SGK aâm nhaïc 5 , vôû , vieát … C / Noäi Dung Tieán Haønh : I / OÅn ñònh lôùp : - Kieåm tra só soá , veä sinh lôùp hoïc II / Kieåm tra baøi cuõ : - Caâu hoûi : Em haõy haùt baøi Con chim hoùt hay ? - HS ñöôïc kieåm tra vaø nhaän ñieåm coâng khai III / Baøi môùi : Giaùo Vieân Noäi Dung Hoïc Sinh GV ghi baûng 1 . Phaàn môû ñaàu : HS ghi baøi GV höôùng daãn - Caû lôùp oân baøi haùt Con chim hoùt hay. HS oân baøi -Giôùi thieäu vaøi neùt veà taùc giaû cuûa baøi haùt cuõ nhöõng boâng hoa nhöõng baøi ca. GV ghi baûng 2 . Phaàn hoaït ñoäng : a ) Noäi dung 1 : Hoïc baøi haùt HS ghi baøi GV cho HS luyeän thanh Nhöõng boâng hoa nhöõng baøi ca. Nhaïc vaø lôøi : Ngoâ Ngoïc Baùu HS luyeän ( Baûng phuï ) thanh khôûi GV ñoïc lôøi , haùt maãu vaø * Hoaït ñoäng 1 : Daïy haùt ñoäng gioïng höôùng daãn HS haùt töøng - GV haùt maãu caâu 1 töø ( Cuøng nhau … thaày caâu , töøng ñoaïn vaø haùt coâ) , sau ñoù ñaøn giai ñieäu caâu naøy töø 2-3 laàn , HS taäp haùt hoaøn toaøn baøi haùt yeâu caàu HS nghe vaø haùt nhaåm theo theo höôùng - GV tieáp tuïc ñaøn caâu 1 vaø baét nhòp ñeám 2-1 daãn cuûa GV yeâu caàu cho HS haùt cuøng vôùi ñaøn GV - Taäp töông töï caùc caâu coøn laïi cho ñeán heát hoaøn toaøn baøi haùt HS thöïc * Hoaït ñoäng 2 : Luyeän taäp hieän GV höôùng daãn - Luyeän taäp baøi haùt theo nhoùm , luyeän taäp caù nhaân GV ghi baûng GV höôùng daãn b ) Noäi dung 2 : Haùt keát hôïp hoaït ñoäng * Hoaït ñoäng1:Haùt keát hôïp goõ ñeäm - Haùt keát hôïp goõ ñeäm theo theo phaùch X X X X - Haùt keát hôïp goõ ñeäm theo nhòp X X X X… HS thöïc hieän HS ghi baøi HS thöïc hieän x x x * Hoaït ñoäng 2 : Taäp bieåu dieãn baøi haùt - Hai daõy baøn ñöùng haùt vaø nhuùn thei nhòp 2/4 - Hai nhoùm leân baûng bieåu dieãn baøi haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoa IV / Cuûng coá : - Heä thoáng hoaù kieán thöùc ñaõ hoïc - Caû lôùp haùt laïibaøi haùt Nhöõng boâng hoa nhöõng baøi ca, keát hôïp goõ ñeäm theo phaùch V / Daën doø : - Nhaän xeùt tieát hoïc - Gôïi yù cho HS traû lôøi caâu hoûi trong SGK . - Hoïc thuoäc baøi vaø chuaån bò baøi cho tieát sau ./. ********** Giaùo aùn aâm nhaïc 5 Ngaøy soaïn : Ngaøy giaûng : Tieát 10 OÂn taäp baøi haùt:Nhöõng boâng hoa nhöõng baøi ca. -Giôùi thieäu moät soá nhaïc cuï nöôùc ngoaøi. A / Muïc Tieâu : - HS thuoäc lôøi ca, theå hieän tình caûm vui töôi, hoàn nhieân cuûa baøi Nhöõn gboâng hoa nhöõng baøi ca. - HS taäp haùt keát hôïp goõ ñeâm vaø vaän ñoäng theo nhaïc. Trình baøy baøi haùt theo nhoùm, caù nhaân. - HS bieát hình daùng, bieát ñoïc teân vaø ñöôïc nghe aâm saéc 4 nhaïc cuï nöôùc ngoaøi: Saéc – xoâ – phoân, Tôø – roâm – peùt, Phô – luyùt, Côø – la – ri – neùt. B / Chuaån Bò : Giaùo Vieân : - Nhaïc cuï , baêng ñóa nhaïc , moät soá ñoäng taùc phuï hoaï Hoïc Sinh : - Nhaïc cuï goõ ( thanh phaùch , troáng nhoû ) , SGK aâm nhaïc 5 , vôû , vieát C / Noäi Dung Tieán Haønh : I / OÅn ñònh lôùp : - Kieåm tra só soá , veä sinh lôùp hoïc II / Kieåm tra baøi cuõ : - Caâu hoûi : Em haõy haùt baøi Nhöõng boâng hoa nhöõng baøi ca ? - HS ñöôïc kieåm tra vaø nhaän ñieåm coâng khai III / Baøi môùi : Giaùo Vieân Noäi Dung GV ghi baûng 1 . Phaàn môû ñaàu : GV höôùng daãn - Caû lôùp oân baøi haùt Nhöõng boâng hoa nhöõng baøi ca. - Caû lôùp haùt nhieàu laàn , keát hôïp goõ ñeäm theo phaùch 2 . Phaàn hoaït ñoäng GV ghi baûng a) Noäi dung 1 : OÂn taäp baøi haùt Nhöõng boâng hoa nhöõng baøi ca. GV cho HS luyeän thanh * Hoaït ñoäng 1 :Haùt keát hôïp goõ ñeäm theo tieát taáu - Chia lôùp laøm 2 nhoùm GV ñoïc lôøi , haùt maãu vaø + Nhoùm 1 : Haùt höôùng daãn HS haùt töøng + Nhoùm 2 : Goõ ñeäm theo tieát taáu caâu , töøng ñoaïn vaø haùt ( ñoåi luaân phieân nhau haùt vaø goõ ñeäm ) hoaøn toaøn baøi haùt * Hoaït ñoäng 2 : OÂn haùt keát hôïp ñoäng taùc phuï hoaï GV yeâu caàu + Ñoäng taùc 1 : Töø (Cuøng nhau … caùc coâ ) HS laøm ñoäng taùc … + Ñoäng taùc 2 : Töø ( Lôøi haùt …Ñöôøng phoá ) HS laøm ñoäng taùc Tay traùi ñöa ra tröôùc , sang GV höôùng daãn beân traùi , sau ñoù tay phaûi ñöa ra phía tröôùc sang beân phaûi + Ñoäng taùc 3 : Töø (Ngaøn hoa … maët trôøi ) HS thöïc hieän gioáng ñoäng taùc 1 GV ghi baûng b ) Noäi dung 2 : Giôùi thieäu moät soá nhaïc cuï GV höôùng daãn nöôùc ngoaøi. -Giôùi thieäu teân, hình daùng, ñaëc ñieåm cuûa nhaïc cuï. -HS taäp ñoïc teân nhaïc cuï. -GV söû duïng tranh aûnh ñeå giôùi thieäu teân hình daùng, ñaëc ñieåm cuûa töøng nhaïc cuï. -Giôùi thieäu veà tö theá bieåu dieãn nhaïc cuï. -Nghe aâm saéc: GV ñaøn phím ñieän töû giôùi thieäu aâm saéc töøng nhaïc cuï. GV ñaøn 1 – 2 Caâu trong baøi Nhöõng boâng hoa nhöõng baøi ca. Hoïc Sinh HS ghi baøi HS oân baøi cuõ HS ghi baøi HS luyeän thanh khôûi ñoäng gioïng HS taäp haùt theo höôùng daãn cuûa GV HS thöïc hieän HS thöïc hieän HS ghi baøi HS thöïc hieän Theo doõi. -Noái tieáp ñoïc. Nghe giôùi thieäu. Nghe. IV / Cuûng coá : - Heä thoáng hoaù kieán thöùc ñaõ hoïc - Caû lôùp haùt laïi baøi haùt Nhöõng boâng hoa nhöõng baøi ca nhieàu laàn , keát hôïp goõ ñeäm theo phaùch V / Daën doø : - Nhaän xeùt tieát hoïc - Gôïi yù cho HS traû lôøi caâu hoûi trong SGK - Hoïc thuoäc baøi vaø chuaån bò baøi cho tieát sau ./. ********** Giaùo aùn aâm nhaïc 5 Ngaøy soaïn : Ngaøy giaûng : Tieát 11 Taäp Ñoïc nhaïc : TÑN soá 3 Nghe nhaïc A / Muïc Tieâu : - HS ñoïc ñuùng giai ñòeâu, gheùp lôøi keát hôïp goõ phaùch baøi TÑN soá 3. - HS nghe baøi haùt ñi hoïc, nhaïc Buøi Ñình Thaûo, lôøi thôi Minh Chính – Buøi Ñình Thaûo. B / Chuaån Bò : Giaùo Vieân : - Nhaïc cuï , baêng ñóa nhaïc , baûng phuï cheùp baøi TÑN soá 3 Hoïc Sinh : - Nhaïc cuï goõ ( thanh phaùch , troáng nhoû , moõ , song loan …) SGK aâm nhaïc 5 , vôû , vieát C / Noäi Dung Tieán Haønh : I / OÅn ñònh lôùp : - Kieåm tra só soá , veä sinh lôùp hoïc II / Kieåm tra baøi cuõ : - Caâu hoûi : Em haõy ñoïc baøi TÑN soá 2? - HS ñöôïc kieåm tra vaø nhaän ñieåm coâng khai III / Baøi môùi : Giaùo Vieân Noäi Dung Hoïc Sinh GV ghi baûng 1. Phaàn môû ñaàu : HS ghi GV höôùng daãn - Caû lôùp haùt oân taäp baøi haùt Nhöõng boâng hoa nhöõng baøi GV ghi baûng GV cho HS luyeän thanh GV höôùng daãn baøi ca. - Baøi TÑN soá 3 Ñi hoïc , Nhaïc vaø lôøi do Buøi Ñình Thaûo saùng taùc. 2 . Phaàn hoaït ñoäng : a) Noäi dung 2 :Taäp Ñoïc Nhaïc Soá 3 Ñi hoïc Nhaïc vaø lôøi : Buøi Ñình Thaûo GV yeâu caàu Caâu hoûi : - Trong baøi TÑN veà cao ñoä coù nhöõng noát nhaïc gì ? ( Noát ........... ) -Baøi TÑN vieát ôû nhòp gì coù maáy nhòp? -Baøi vieát ôû nhòp 2/4 goàm coù 10 nhòp. -Baøi taäp ñoïc nhaïc coù hai caâu moãi caâu Vaø oâ nhòp thöù 6 cuûa 6 oâ nhòp sau laø noát Ñoâ -HS luyeän taäp cao ñoä GV ghi baûng HS oân baøi cuõ HS ghi baøi HS luyeän thanh khôûi ñoäng gioïng HS oân luyeän theo höôùng daãn cuûa GV HS thöïc hieän - HS luyeän taäp tieát taáu GV hoûi - Hs ñoïc T ÑN : + Böôùc 1 : Ñoïc chaäm , roõ raøng töøng noát ôû caâu 1 + Böôùc 2 : Ñoïc töông töï tieáp tuïc caâu coøn laïi + Böôùc 3 : Khi HS ñoïc cao ñoä chính xaùc , GV cho HS gheùp tröôøng ñoä + Böôùc 4 : HS gheùp lôøi ca * GV choïn 2-3 HS hoïc toát trình baøy laïi baøi TÑN b) Noäi dung 2: Nghe nhaïc: Ñi hoïc. Giôùi thieäu baøi ñi hoïc. -Môû ñóa nhaïc laàn thöù nhaát. -Trao ñoåi veà baøi haùt. -HS noùi caûm nhaän veà baøi haùt. -HS noùi nhöõng hình aûnh ñeïp, xuùc ñoäng trong baøi haùt. -HS dieãn taû laïi moät neùt nhaïc. -Môû baêng nhaïc laàn thöù 2. HS ghi baøi -Nghe baøi haùt. HS thöïc hieän. -Thöïc hieän. IV / Cuûng coá : - Heä thoáng hoaù kieán thöùc ñaõ hoïc - Caû lôùp haùt laïi baøi Nhöõng boâng hoa nhöõng baøi ca vaø ñoïc baøi TÑN soá 3 nhieàu laàn , keát hôïp goõ ñeäm theo phaùch , tieát taáu V / Daën doø : - Nhaän xeùt tieát hoïc - Gôïi yù cho HS traû lôøi caâu hoûi trong SGK , cheùp baøi TÑN soá 3 vaøo vôû - Hoïc thuoäc baøi vaø chuaån bò baøi cho tieát sau ./. ********** Giaùo aùn aâm nhaïc 5 Ngaøy soaïn : Ngaøy giaûng : Tieát 12 Hoïc Haùt : Baøi öôùc mô A / Muïc Tieâu : - HS haùt ñuùng giai ñòeâu baøi Öôùc mô. Theå hieän ñuùng nhöõng tieáng haùt luyeán vaø ngaân daøi 2 phaùch, 4 phaùch. - HS trình baøy baøi haùt keát hôïp goõ ñeäm theo thòp chia ñoâi (goõ phaùch maïnh vaø maïnh vöøa cuûa nhòp 4/4). -Goùp phaàn giaùo duïc HS theâm yeâu cuoäc soáng bình yeân vaø bieát ñem nieàm vui ñeán moïi ngöôøi. B / Chuaån Bò : Giaùo Vieân : - Nhaïc cuï , baêng ñóa nhaïc , baûng phuï cheùp baøi haùt Öôùc mô. Hoïc Sinh : - Nhaïc cuï goõ ( thanh phaùch , troáng nhoû , moõ …) , SGK aâm nhaïc 4 C / Noäi Dung Tieán Haønh : I / OÅn ñònh lôùp : - Kieåm tra só soá , veä sinh lôùp hoïc II / Kieåm tra baøi cuõ : - Caâu hoûi : Em haõy ñoïc baøi TÑN soá 3 ? - HS ñöôïc kieåm tra vaø nhaän ñieåm coâng khai III / Baøi môùi : Giaùo Vieân Noäi Dung Hoïc Sinh GV ghi baûng 1 . Phaàn môû ñaàu : HS ghi baøi GV höôùng daãn - OÂn taäp : Caû lôùp oân taäp baøi haùt Nhöõng HS oân baøi cuõ boâng hoa nhöõng baøi ca, vaø baøi TÑN soá 3 GV treo baûn ñoà vaø hoûi nhieàu laàn - Giôùi thieäu tranh minh hoaï HS laéng nghe GV thuyeát trình -Giôùi thieäu qua veà baøi haùt. vaø ghi nhôù -Ñoïc lôøi ca. - Baøi haùt Öôùc mô: GV ghi baûng GV cho HS luyeän thanh GV ñoïc lôøi baøi haùt , haùt maãu vaø höôùng daãn HS haùt töøng caâu , töøng ñoaïn vaø haùt hoaøn toaøn baøi haùt GV yeâu caàu GV ñaøn hay haùt cho HS nghe 2. Phaàn hoaït ñoäng : a ) Noäi dung 1 : Daïy haùt baøi Öôùc mô ( Baûng phuï ) * Hoaït ñoäng 1 : Daïy haùt - GV haùt maãu caâu 1 töø ( Gioù vôøn … muoân nhaø ) , sau ñoù ñaøn giai ñieäu caâu naøy 2-3 laàn , yeâu caàu HS nghe vaø haùt nhaåm theo - GV tieáp tuïc ñaøn caâu 1 vaø baét nhòp ñeám 12 cho HS haùt cuøng vôùi baøn - Taäp töông töï caùc caâu coøn laïi cho ñeán heát baøi haùt * Hoaït ñoäng 2 :Luyeän taäp - Luyeän taäp theo toå , nhoùm - Luyeän taäp caù nhaân b ) Noäi dung 2 : Haùt keát hôïp hoaït ñoäng * Hoaït ñoäng1:Haùt keát hôïp goõ ñeäm - Haùt keát hôïp goõ ñeäm theo theo phaùch X X X X X - Haùt keát hôïp goõ ñeäm theo nhòp X X X… HS ghi baøi HS luyeän thanh khôûi ñoäng gioïng HS hoïc haùt theo höôùng daãn cuûa GV HS thöïc hieän HS luyeän taäp HS laéng nghe vaø caûm nhaän x x x * Hoaït ñoäng 2 : Taäp bieåu dieãn baøi haùt - Hai daõy baøn ñöùng haùt vaø nhuùn thei nhòp 2/4 - Hai nhoùm leân baûng bieåu dieãn baøi haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoa IV / Cuûng coá : - Heä thoáng hoaù kieán thöùc ñaõ hoïc - Caû lôùp haùt laïi baøi haùt Öôùc mô nhieàu laàn keát hôïp goõ ñeäm theo phaùch , tieát taáu V / Daën doø : - Nhaän xeùt tieát hoïc - Gôïi yù cho HS traû lôøi caâu hoûi trong SGK - Hoïc thuoäc baøi vaø chuaån bò baøi cho tieát sau ./. ********** Giaùo aùn aâm nhaïc 5 Ngaøy soaïn : Ngaøy giaûng : Tieát 13 OÂn Taäp Baøi Haùt : Öôùc mô Taäp Ñoïc Nhaïc : TÑN soá 4
- Xem thêm -