Tài liệu Giáo án âm nhạc lớp 5 cả năm

  • Số trang: 36 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 116 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

TUAÀ N 1 Tröôøng TH Traàn Höng Ñaïo - Giaùo aùn AÂm Nhaïc khoái 5 Ngaøy soaïn: 19/8/2012 Ngaøy daïy: 21/8/2012 OÂn taäp moät soá baøi haùt ñaõ hoïc I. MUÏ C TIEÂ U CAÀ N ÑAÏ T . - HS oân taäp laïi moät soá baøi haùt ñaõ hoïc ôû lôùp 4. II. CHUAÅ N BÒ CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N . - Nhaïc cuï quen duøng, maùy nghe, baêng ñóa nhaïc lôùp 4. III. CAÙ C HOAÏ T ÑOÄ N G DAÏ Y - HOÏ C CHUÛ YEÁ U . 1. Baø i cuõ : Keát hôïp trong quaù trình oân taäp. 2. Baø i môù i : 30’ HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A HOÏ C SINH Hoaï t ñoä n g 1: OÂ n taä p 3 baø i haù t ôû lôù p 3. - GV cho HS luyeän thanh. - HS thöïc hieän. - GV yeâu caàu HS nhaéc laïi 10 baøi haùt ñaõ hoïc ôû lôùp 3. - HS nhôù teân baøi haùt theo gôïi yù - GV gôïi yù ñeå HS laàn löôït nhôù teân vaø taùc giaû caùc baøi haùt. - GV choïn 3 baøi haùt cho HS oân laïi: Em yeâu hoøa bình, cuûa GV. - HS thöïc hieän oân haùt. - HS bieåu dieãn. - HS thöïc hieän. - HS bieåu dieãn. Chuùc möøng, Thieáu nhi theá giôùi lieân hoan. - Cho HS oân haùt baèng nhieàu hình thöùc keát hôïp voã ñeäm hoaëc vaän ñoäng. - Môøi HS leân bieåu dieãn tröôùc lôùp. - Gv nhaän xeùt. Hoaï t ñoä n g 2: Taä p bieå u dieã n caù c baø i haù t . - GV cho töøng nhoùm HS taäp bieåu dieãn caùc baøi haùt tröôùc lôùp keát hôïp vaän ñoäng phuï hoïa (moãi nhoùm haùt 1 baøi). - GV môøi caù nhaân leân bieåu dieãn. - GV nhaän xeùt. 3. Cuû n g coá : 3’ - GV hoûi hoïc sinh noäi dung vöøa ñöôïc hoïc ? - HS traû lôøi. - GV nhaän xeùt tieát hoïc. - GV cho caû lôùp haùt laïi moät trong caùc baøi haùt vöøa oân taäp. 4. Daë n doø : 2’ - GV daën HS veà nhaø oân laïi taát caû caùc baøi haùt. Giaùo vieân thöïc hieän: Nguyeãn Thò Kim Lieân 1 TUAÀ N 2 28/8/2012 Tröôøng TH Traàn Höng Ñaïo - Giaùo aùn AÂm Nhaïc khoái 5 Ngaøy soaïn: 26/8/2012 Ngaøy daïy: HOÏC HAÙT BAØI: Reo vang bình minh Nhaïc vaø lôøi: Löu Höõu Phöôùc I. MUÏ C TIEÂ U CAÀ N ÑAÏ T . - HS haùt thuoäc lôøi, ñuùng giai ñieäu vaø tieát taáu lôøi ca. Reøn luyeän kó naêng voã ñeäm vaø vaän ñoäng. Giaùo duïc HS nieàm laïc quan, yeâu thieân nhieân, yeâu cuoäc soáng. II. CHUAÅ N BÒ CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N . - Nhaïc cuï quen duøng, maùy nghe, baêng ñóa nhaïc lôùp 5. Baûng phuï cheùp saün lôøi baøi haùt, tranh minh hoaï cho baøi haùt (neáu coù). III. CAÙ C HOAÏ T ÑOÄ N G DAÏ Y - HOÏ C CHUÛ YEÁ U . 1. Baø i cuõ : 3’- GV cho HS oân laïi moät trong caùc baøi haùt ôû lôùp 4. 2. Baø i môù i : 28’ HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A HOÏ C SINH Hoaï t ñoä n g 1: Daï y haù t . - GV giôùi thieäu baøi haùt, taùc giaû, noäi dung baøi haùt. - GV cho HS nghe baêng haùt maãu - GV cho HS ñoïc ñoàng thanh lôøi ca 1 - 2 laàn, sau ñoù GV goïi 1 - 2 HS ñoïc laïi lôøi ca. - GV daïy haùt töøng caâu. - Sau khi taäp xong baøi haùt, GV cho HS haùt ñi haùt laïi nhieàu laàn ñeå thuoäc lôøi vaø giai ñieäu baøi haùt. - GV söûa sai, nhaän xeùt Hoaï t ñoä n g 2: Reø n luyeä n kó naê n g voã ñeä m , vaä n ñoä n g. - GV HD HS haùt keát hôïp voã tay ñeäm theo phaùch. - GV HD HS haùt keát hôïp voã tay theo nhòp 2. - GV HD HS ñöùng haùt nhuùn chaân nheï nhaøng theo nhaïc. - GV môøi nhoùm hoaëc caù nhaân trình baøy laïi baøi haùt. - HS ngoài ngay ngaén, chuù yù nghe. HS laéng nghe. HS ñoïc lôøi ca theo HD cuûa GV. - HS hoïc haùt töøng caâu. HS thöïc hieän: Haùt ñoàng thanh, haùt theo daõy, toå, nhoùm, caù nhaân. HS chuù yù söûa sai. - HS thöïc hieän theo HD cuûa GV. HS thöïc hieän theo HD cuûa GV. HS thöïc hieän theo HD cuûa GV. HS thöïc hieän. 3. Cuû n g coá : 3’ - GV hoûi hoïc sinh noäi dung vöøa ñöôïc hoïc ? - HS traû lôøi. - GV nhaän xeùt tieát hoïc. - GV cho HS haùt laïi baøi haùt keát hôïp vaän ñoäng theo nhaïc 1 - 2 laàn. 4. Daë n doø : 2’ Giaùo vieân thöïc hieän: Nguyeãn Thò Kim Lieân 2 Tröôøng TH Traàn Höng Ñaïo - Giaùo aùn AÂm Nhaïc khoái 5 GV daën HS veà nhaø oân laïi baøi haùt ñeå tieát sau oân taäp ñöôïc toát hôn. TUAÀ N 3 Ngaøy soaïn: 02/9/2012 04/9/2012 - OÂN TAÄP BAØI HAÙT: Ngaøy daïy: Reo vang bình minh TAÄ P ÑOÏ C NHAÏ C : TÑN SOÁ 1 I. MUÏ C TIEÂ U CAÀ N ÑAÏ T . - HS haùt thuoäc lôøi, ñuùng giai ñieäu vaø tieát taáu lôøi ca. Reøn luyeän kyõ naêng voã ñeäm, vaän ñoäng. HS ñoïc nhaïc, gheùp lôøi ñöôïc baøi TÑN soá 1, theå hieän ñuùng ñoä daøi caùc noát ñen, traéng. II. CHUAÅ N BÒ CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N . - Nhaïc cuï quen duøng, maùy nghe, baêng ñóa nhaïc lôùp 5. Chuaån bò moät vaøi ñoäng taùc phuï hoaï ñeå höôùng daãn cho HS. III. CAÙ C HOAÏ T ÑOÄ N G DAÏ Y - HOÏ C CHUÛ YEÁ U . 1. Baø i cuõ : Keát hôïp kieåm tra trong quaù trình oân taäp 2. Baø i môù i : 30’ HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A HOÏ C SINH Hoaï t ñoä n g 1: OÂ n haù t . - GV cho HS luyeän thanh. - GV cho HS oân taäp baøi haùt baèng nhieàu hình thöùc : haùt taäp theå, haùt theo daõy, toå nhoùm, caù nhaân keát hôïp voã tay ñeäm theo phaùch, theo tieát taáu lôøi ca. - GV HD HS vaøi ñoäng taùc vaän ñoäng phuï hoaï cho baøi haùt. - GV cho caû lôùp thöïc hieän. - GV môøi caùc toå, nhoùm, tam ca, song ca vaø caù nhaân leân bieåu dieãn tröôùc lôùp. - GV nhaän xeùt. Hoaï t ñoä n g 2: Taä p ñoï c nhaï c : TÑN soá 1. - GV giôùi thieäu baøi TÑN soá 1 - Cuøng vui chôi. - GV gôïi yù ñeå HS xaùc ñònh teân noát, hình noát. - GV cho HS luyeän ñoïc cao ñoä theo thang aâm. - GV cho HS luyeän taäp tieát taáu baøi TÑN. - GV HD HS TÑN töøng caâu ngaén. - GV HD HS ñoïc nhaïc, gheùp lôøi. - Cho HS ñoïc nhaïc, gheùp lôøi keát hôïp voã tay theo phaùch, nhòp. - GV cho HS luyeän taäp theo daõy toå, nhoùm, caù nhaân. - 3. Cuû n g coá : 3’ GV hoûi hoïc sinh noäi dung vöøa ñöôïc hoïc ? - HS luyeän thanh. HS thöïc hieän oân haùt. - HS thöïc hieän theo HD. HS thöïc hieän. HS bieåu dieãn. - HS laéng nghe. HS xaùc ñònh. HS luyeän cao ñoä. HS luyeän tieát taáu. HS taäp ñoïc nhaïc. HS thöïc hieän HS thöïc hieän. HS thöïc hieän. - HS traû lôøi. Giaùo vieân thöïc hieän: Nguyeãn Thò Kim Lieân 3 - Tröôøng TH Traàn Höng Ñaïo - Giaùo aùn AÂm Nhaïc khoái 5 GV cho HS haùt laïi baøi haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï 1 - 2 laàn. 4. Daë n doø : 2’ - GV daën HS veà nhaø oân laïi baøi haùt vaø baøi TÑN soá 1. TUAÀ N 4 Ngaøy soaïn: 09/9/2012 Ngaøy daïy: 11/9/2012 HOÏC HAÙT BAØI: Haõy giöõ cho em baàu trôøi xanh Nhaïc vaø lôøi: Huy traân I. MUÏ C TIEÂ U CAÀ N ÑAÏ T . - HS haùt thuoäc lôøi, ñuùng giai ñieäu vaø tieát taáu lôøi ca. Reøn luyeän kó naêng voã ñeäm vaø vaän ñoäng. HS caûm nhaän khung caûnh hoøa bình; giaùo duïc HS yeâu cuoäc soáng hoøa bình, leân aùn chieán tranh, baïo löïc. II. CHUAÅ N BÒ CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N . - Nhaïc cuï quen duøng, maùy nghe, baêng ñóa nhaïc lôùp 5. Baûng phuï cheùp saün lôøi baøi haùt, tranh minh hoaï cho baøi haùt (neáu coù). III. CAÙ C HOAÏ T ÑOÄ N G DAÏ Y - HOÏ C CHUÛ YEÁ U . 1. Baø i cuõ : 3’ - GV cho HS luyeän thanh. Môøi 1 - 2 HS leân kieåm tra baøi cuõ. 2. Baø i môù i : 28’ HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A HOÏ C SINH Hoaï t ñoä n g 1: Daï y haù t . - GV giôùi thieäu baøi haùt, taùc giaû, noäi dung baøi haùt. - GV cho HS nghe baêng haùt maãu - GV HD HS ñoïc ñoàng thanh lôøi ca 1 - 2 laàn, sau ñoù GV goïi 1 HS ñoïc laïi lôøi ca. - GV daïy haùt töøng caâu. - Sau khi taäp xong baøi haùt, GV cho HS haùt ñi haùt laïi nhieàu laàn ñeå thuoäc lôøi vaø giai ñieäu baøi haùt. - GV söûa sai, nhaän xeùt Hoaï t ñoä n g 2: Reø n luyeä n kó naê n g voã ñeä m , vaä n ñoä n g. - GV HD HS haùt keát hôïp voã tay ñeäm theo phaùch. - GV HD HS haùt keát hôïp voã tay theo tieát taáu lôøi ca. - GV HD HS ñöùng haùt nhuùn chaân nheï nhaøng theo nhaïc. - GV môøi nhoùm hoaëc caù nhaân trình baøy laïi baøi haùt. - GV nhaän xeùt. - HS ngoài ngay ngaén, chuù yù nghe. HS laéng nghe. HS ñoïc lôøi ca theo HD cuûa GV. - HS hoïc haùt töøng caâu. HS thöïc hieän: Haùt ñoàng thanh, haùt theo daõy, toå, nhoùm, caù nhaân. HS chuù yù söûa sai. - HS thöïc hieän theo HD cuûa GV. HS thöïc hieän theo HD cuûa GV. HS thöïc hieän. HS trình baøy. 3. Cuû n g coá : 3’ - GV hoûi hoïc sinh noäi dung vöøa ñöôïc hoïc ? - HS traû lôøi. GV nhaän xeùt tieát hoïc vaø cho HS haùt laïi baøi haùt keát hôïp vaän ñoäng theo nhaïc 1 - 2 laàn. Giaùo vieân thöïc hieän: Nguyeãn Thò Kim Lieân 4 Tröôøng TH Traàn Höng Ñaïo - Giaùo aùn AÂm Nhaïc khoái 5 - 4. Daë n doø : 2’ GV daën HS veà nhaø oân laïi baøi haùt ñeå tieát sau oân taäp ñöôïc toát hôn. Ngaøy soaïn: 16/9/2012 TUAÀ N 5 18/9/2012 OÂN TAÄP BAØI HAÙT: Ngaøy daïy: Haõy giöõ cho em baàu trôøi xanh TAÄP ÑOÏC NHAÏC: TÑN SOÁ 2 I. MUÏ C TIEÂ U CAÀ N ÑAÏ T . - HS haùt ñuùng tính chaát vui töôi cuûa baøi haùt. - Trình baøy baøi haùt vaø taäp bieåu dieãn theo nhoùm, caù nhaân. - HS theå hieän ñuùng cao ñoä, tröôøng ñoä baøi TÑN soá 2. II. CHUAÅ N BÒ CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N . - Nhaïc cuï quen duøng, maùy nghe, baêng ñóa nhaïc lôùp 5. Baûng phuï cheùp baøi TÑN soá 2. - Chuaån bò moät vaøi ñoäng taùc phuï hoaï ñeå höôùng daãn cho HS. III. CAÙ C HOAÏ T ÑOÄ N G DAÏ Y - HOÏ C CHUÛ YEÁ U . 1. Baø i cuõ : Keát hôïp kieåm tra trong quaù trình oân haùt. 2. Baø i môù i : 30’ HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A HOÏ C SINH Hoaï t ñoä n g 1: OÂ n taä p baø i haù t Haù t möø n g. - GV cho HS luyeän thanh. - GV cho HS oân taäp baøi haùt baèng nhieàu hình thöùc: haùt taäp theå, haùt theo daõy, toå nhoùm, caù nhaân keát hôïp moät soá caùch haùt taäp theå nhö: ñoái ñaùp, ñoàng ca. - GV HD HS keát hôïp moät vaøi ñoäng taùc phuï hoaï. - GV söûa sai, nhaän xeùt. Hoaï t ñoä n g 2: Taä p ñoï c nhaï c : TÑN soá 2. - GV giôùi thieäu baøi TÑN soá 2 -– Maët trôøi leân. - GV gôïi yù ñeå HS xaùc ñònh teân noát, hình noát. - GV cho HS luyeän ñoïc cao ñoä theo thang aâm. - GV cho HS luyeän taäp tieát taáu baøi TÑN. - GV HD HS TÑN töøng caâu ngaén. - GV HD HS ñoïc nhaïc, gheùp lôøi. - Cho HS ñoïc nhaïc, gheùp lôøi voã tay theo phaùch, nhòp. - GV cho HS luyeän taäp theo daõy toå, nhoùm, caù nhaân. - 3. Cuû n g coá : 3’ GV hoûi hoïc sinh noäi dung vöøa ñöôïc hoïc ? - HS luyeän thanh. HS thöïc hieän oân haùt: Haùt ñoàng thanh, haùt theo daõy, toå, nhoùm, caù nhaân. HS thöïc hieän theo HD cuûa GV. HS chuù yù söûa sai. - HS laéng nghe. HS xaùc ñònh. HS luyeän cao ñoä. HS luyeän tieát taáu. HS taäp ñoïc nhaïc. HS thöïc hieän HS thöïc hieän. HS thöïc hieän. - - HS traû lôøi. Giaùo vieân thöïc hieän: Nguyeãn Thò Kim Lieân 5 - Tröôøng TH Traàn Höng Ñaïo - Giaùo aùn AÂm Nhaïc khoái 5 GV nhaän xeùt tieát hoïc vaø cho HS haùt laïi baøi haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï 1 - 2 laàn. 4. Daë n doø : 2’ GV daën HS veà nhaø oân laïi baøi haùtvaø baøi TÑN soá 2. TUAÀ N 6 Ngaøy soaïn: 23/9/2012 Ngaøy daïy: 25/9/2012 HOÏC HAÙT BAØI: Con chim hay hoùt Nhaïc: Phan Huyønh Ñieåu Lôøi: Theo ñoàng dao I. MUÏ C TIEÂ U CAÀ N ÑAÏ T . - HS haùt thuoäc lôøi, ñuùng giai ñieäu vaø tieát taáu lôøi ca. Bieát theå hieän tình caûm cuûa baøi. HS bieát theâm moät vaøi baøi ñoàng dao ñöôïc phoå nhaïc thaønh baøi haùt, tính chaát vui töôi, dí doûm. Giaùo duïc HS theâm gaén boù vôùi thieân nhieân. II. CHUAÅ N BÒ CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N . - Nhaïc cuï quen duøng, maùy nghe, baêng ñóa nhaïc lôùp 5. III. CAÙ C HOAÏ T ÑOÄ N G DAÏ Y - HOÏ C CHUÛ YEÁ U . 1. Baø i cuõ : 3’ - GV cho HS luyeän thanh. - Môøi 2 HS leân kieåm tra baøi cuõ. 2. Baø i môù i : 28’ HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A HOÏ C SINH Hoaï t ñoä n g 1: Daï y haù t . - GV giôùi thieäu baøi haùt, taùc giaû, noäi dung baøi haùt. - GV cho HS nghe baêng haùt maãu - GV cho HS ñoïc ñoàng thanh lôøi ca 1 - 2 laàn, sau ñoù GV goïi 1 HS ñoïc laïi lôøi ca. - GV daïy haùt töøng caâu. - Sau khi taäp xong baøi haùt, GV cho HS haùt ñi haùt laïi nhieàu laàn ñeå thuoäc lôøi vaø giai ñieäu baøi haùt. - GV söûa sai, nhaän xeùt Hoaï t ñoä n g 2: Reø n luyeä n kó naê n g voã ñeä m , vaä n ñoä n g. - GV HD HS haùt keát hôïp voã tay ñeäm theo phaùch, theo tieát taáu lôøi ca. - GV HD HS trình baøy baøi haùt baèng caùch haùt ñoái ñaùp, ñoàng ca. - GV HD HS ñöùng haùt nhuùn chaân nheï nhaøng theo nhaïc. - GV môøi nhoùm hoaëc caù nhaân trình baøy laïi baøi haùt. - 3. Cuû n g coá : 3’ GV hoûi hoïc sinh noäi dung vöøa ñöôïc hoïc ? - HS ngoài ngay ngaén, chuù yù nghe. HS laéng nghe. HS ñoïc lôøi ca theo HD cuûa GV. - HS hoïc haùt töøng caâu. HS thöïc hieän: Haùt ñoàng thanh, haùt theo daõy, toå, nhoùm, caù nhaân. HS chuù yù söûa sai. - HS thöïc hieän theo HD cuûa GV. - HS thöïc hieän theo HD cuûa GV. - HS thöïc hieän. HS trình baøy. - HS traû lôøi. Giaùo vieân thöïc hieän: Nguyeãn Thò Kim Lieân 6 - Tröôøng TH Traàn Höng Ñaïo - Giaùo aùn AÂm Nhaïc khoái 5 GV nhaän xeùt tieát hoïc vaø cho HS haùt laïi baøi haùt keát hôïp vaän ñoäng theo nhaïc 1 - 2 laàn. 4. Daë n doø : 2’ GV daën HS veà nhaø oân laïi baøi haùt ñeå tieát sau oân taäp ñöôïc toát hôn. Ngaøy soaïn: 30/9/2012 TUAÀ N 7 02/10/2012 OÂN TAÄP BAØI HAÙT: Ngaøy daïy: Con chim hay hoùt OÂN TAÄP TÑN SOÁ 1, SOÁ 2 I. MUÏ C TIEÂ U CAÀ N ÑAÏ T . - HS haùt ñuùng tính chaát vui töôi cuûa baøi haùt. - Trình baøy baøi haùt vaø taäp bieåu dieãn baøi haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoïa. - HS naém vöõng 2 baøi TÑN soá 1 vaø soá 2. II. CHUAÅ N BÒ CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N . - Nhaïc cuï quen duøng, maùy nghe, baêng ñóa nhaïc lôùp 5. - Chuaån bò moät vaøi ñoäng taùc phuï hoaï ñeå höôùng daãn cho HS. III. CAÙ C HOAÏ T ÑOÄ N G DAÏ Y - HOÏ C CHUÛ YEÁ U . 1. Baø i cuõ : Keát hôïp kieåm tra trong quaù trình oân haùt. 2. Baø i môù i : 30’ HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A HOÏ C SINH Hoaï t ñoä n g 1: OÂ n taä p baø i haù t Haù t möø n g. - GV cho HS luyeän thanh. - HS luyeän thanh. - GV cho HS oân taäp baøi haùt baèng nhieàu hình thöùc: haùt taäp - HS thöïc hieän oân haùt: Haùt ñoàng theå, haùt theo daõy, toå nhoùm, caù nhaân keát hôïp moät soá caùch thanh, haùt theo daõy, toå, nhoùm, haùt taäp theå nhö: ñoái ñaùp, ñoàng ca. caù nhaân. - GV HD HS keát hôïp moät vaøi ñoäng taùc phuï hoaï. - HS thöïc hieän theo HD. - GV söûa sai, nhaän xeùt. - HS chuù yù söûa sai. Hoaï t ñoä n g 2: OÂ n taä p TÑN soá 1, soá 2. - GV cho HS luyeän cao ñoä vaø tieát taáu. - HS thöïc hieän. - GV cho HS oân taäp baøi TÑN soá 1. - HS thöïc hieän. - GV cho HS ñoïc nhaïc, gheùp lôøi voã tay theo phaùch, nhòp. - HS thöïc hieän. - GV cho HS luyeän taäp theo daõy, toå, nhoùm, caù nhaân. - HS thöïc hieän. - GV nhaän xeùt. 3. Cuû n g coá : 3’ Giaùo vieân thöïc hieän: Nguyeãn Thò Kim Lieân 7 Tröôøng TH Traàn Höng Ñaïo - Giaùo aùn AÂm Nhaïc khoái 5 - GV hoûi hoïc sinh noäi dung vöøa ñöôïc hoïc ? - HS traû lôøi. - GV nhaän xeùt tieát hoïc vaø cho HS haùt laïi baøi haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï 1 - 2 laàn. 4. Daë n doø : 2’ - GV daën HS veà nhaø oân laïi baøi haùt, 2 baøi TÑN soá 1, số 2. TUAÀ N 8 Ngaøy soaïn: 07/10/2012 Ngaøy daïy: 09/10/2012 Reo vang bình minh, Haõy giöõ cho em baàu trôøi xanh OÂN TAÄP 2 BAØI HAÙT: NGHE NHAÏC I. MUÏ C TIEÂ U CAÀ N ÑAÏ T . - HS haùt thuoäc lôøi, ñuùng giai ñieäu vaø ñuùng nhòp. - HS theå hieän baøi haùt keát hôïp voã ñeäm vaø caùch haùt hoaø gioïng, ñoái ñaùp, haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï. - HS coù nhöõng caûm nhaän veà baûn nhaïc ñöôïc nghe. II. CHUAÅ N BÒ CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N . - Nhaïc cuï quen duøng, maùy nghe, baêng ñóa nhaïc lôùp 5. III. CAÙ C HOAÏ T ÑOÄ N G DAÏ Y - HOÏ C CHUÛ YEÁ U . 1. Baø i cuõ : Keát hôïp kieåm tra trong quaù trình oân haùt. 2. Baø i môù i : 30’ HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A HOÏ C SINH Hoaï t ñoä n g 1: OÂ n taä p 2 baø i haù t . - GV cho HS luyeän thanh. - GV cho HS oân taäp 2 baøi haùt baèng nhieàu hình thöùc: haùt taäp theå, haùt theo daõy, toå nhoùm, caù nhaân keát hôïp voã ñeäm vaø haùt hoaø gioïng, ñoái ñaùp. - GV HD HS moät vaøi ñoäng taùc phuï hoaï cho baøi haùt. - GV söûa sai, nhaän xeùt. Hoaï t ñoä n g 2: Nghe nhaï c . - GV cho HS nghe moät baøi haùt thieáu nhi choïn loïc. - GV giôùi thieäu teân baøi haùt, taùc giaû vaø hoûi HS veà giai ñieäu cuûa baøi haùt. - GV cho HS nghe laïi baøi haùt laàn 2. - GV hoûi HS caûm nhaän veà baøi haùt ñöôïc nghe. - GV nhaän xeùt. - HS luyeän thanh. HS thöïc hieän oân haùt: Haùt ñoàng thanh, haùt theo daõy, toå, nhoùm, caù nhaân. HS thöïc hieän theo HD. HS chuù yù söûa sai. - HS laéng nghe. HS nghe vaø traû lôøi. - HS laéng nghe. HS traû lôøi. - 3. Cuû n g coá : 3’ Giaùo vieân thöïc hieän: Nguyeãn Thò Kim Lieân 8 Tröôøng TH Traàn Höng Ñaïo - Giaùo aùn AÂm Nhaïc khoái 5 - GV hoûi hoïc sinh noäi dung vöøa ñöôïc hoïc ? - HS traû lôøi. - GV nhaän xeùt tieát hoïc vaø cho HS haùt laïi 2 baøi haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï 1 - 2 laàn. 4. Daë n doø : 2’ GV daën HS veà nhaø oân laïi 2 baøi haùt vaø baøi TÑN soá 1. TUAÀ N 9 16/10/2012 - HOÏC HAÙT BAØI: Nhöõng Ngaøy soaïn: 14/10/2012 Ngaøy daïy: boâng hoa nhöõng baøi ca Nhaïc vaø lôøi: Hoaøng Long I. MUÏ C TIEÂ U CAÀ N ÑAÏ T . - HS haùt thuoäc lôøi, ñuùng giai ñieäu vaø tieát taáu lôøi ca. Reøn luyeän kó naêng voã ñeäm vaø vaän ñoäng. Thoâng qua baøi haùt giaùo duïc HS theâm kính troïng vaø bieát ôn thaày, coâ giaùo. II. CHUAÅ N BÒ CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N . - Nhaïc cuï quen duøng, maùy nghe, baêng ñóa nhaïc lôùp 5. Baûng phuï cheùp saün lôøi baøi haùt, tranh minh hoaï cho baøi haùt (neáu coù). III. CAÙ C HOAÏ T ÑOÄ N G DAÏ Y - HOÏ C CHUÛ YEÁ U . - 1. Baø i cuõ : 3’ 2. Baø i môù i : 28’ GV cho HS luyeän thanh. Môøi 1 - 2 HS leân kieåm tra baøi cuõ. HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N Hoaï t ñoä n g 1: Daï y haù t . - GV giôùi thieäu baøi haùt, taùc giaû, noäi dung baøi haùt. - GV cho HS nghe baêng haùt maãu - GV HD HS ñoïc ñoàng thanh lôøi ca 1 - 2 laàn, sau ñoù GV goïi 1 HS ñoïc laïi lôøi ca. - GV daïy haùt töøng caâu. - Sau khi taäp xong baøi haùt, GV cho HS haùt ñi haùt laïi nhieàu laàn ñeå thuoäc lôøi vaø giai ñieäu baøi haùt. - GV söûa sai, nhaän xeùt Hoaï t ñoä n g 2: Reø n luyeä n kó naê n g voã ñeä m , vaä n ñoä n g. - GV HD HS haùt keát hôïp voã tay ñeäm theo phaùch. - GV HD HS haùt keát hôïp voã tay theo tieát taáu lôøi ca. - GV HD HS ñöùng haùt nhuùn chaân nheï nhaøng theo nhaïc. - GV môøi nhoùm hoaëc caù nhaân trình baøy laïi baøi haùt. - GV nhaän xeùt. Giaùo vieân thöïc hieän: Nguyeãn HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A HOÏ C SINH - HS ngoài ngay ngaén, chuù yù nghe. HS laéng nghe. HS ñoïc lôøi ca theo HD cuûa GV. - HS hoïc haùt töøng caâu. HS thöïc hieän: Haùt ñoàng thanh, haùt theo daõy, toå, nhoùm, caù nhaân. HS chuù yù söûa sai. - HS thöïc hieän theo HD cuûa GV. HS thöïc hieän theo HD cuûa GV. HS thöïc hieän. HS trình baøy. Thò Kim Lieân 9 3. - Tröôøng TH Traàn Höng Ñaïo - Giaùo aùn AÂm Nhaïc khoái 5 Cuû n g coá : 3’ GV hoûi hoïc sinh noäi dung vöøa ñöôïc hoïc ? - HS traû lôøi. GV nhaän xeùt tieát hoïc vaø cho HS haùt laïi baøi haùt keát hôïp vaän ñoäng theo nhaïc 1 - 2 laàn. 4. - Daë n doø : 2’ GV daën HS veà nhaø oân laïi baøi haùt ñeå tieát sau oân taäp ñöôïc toát hôn. TUAÀ N 10 Ngaøy soaïn: 21/10/2012 OÂN TAÄP BAØI HAÙT: Ngaøy daïy: 23/10/2012 Nhöõng boâng hoa nhöõng baøi ca GIÔÙ I THIEÄ U MOÄ T SOÁ NHAÏ C CUÏ NÖÔÙ C NGOAØ I I. MUÏ C TIEÂ U CAÀ N ÑAÏ T . - HS haùt ñuùng tính chaát vui töôi cuûa baøi haùt. - Trình baøy baøi haùt vaø taäp bieåu dieãn theo nhoùm, caù nhaân. - HS nhaän bieát ñöôïc hình daùng, aâm thanh cuûa moät soá nhaïc cuï nöôùc ngoaøi. II. CHUAÅ N BÒ CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N . - Nhaïc cuï quen duøng, maùy nghe, baêng ñóa nhaïc lôùp 5. Baûng phuï cheùp baøi TÑN soá 2. - Chuaån bò moät vaøi ñoäng taùc phuï hoaï ñeå höôùng daãn cho HS. III. CAÙ C HOAÏ T ÑOÄ N G DAÏ Y - HOÏ C CHUÛ YEÁ U . 1. Baø i cuõ : Keát hôïp kieåm tra trong quaù trình oân haùt. 2. Baø i môù i : 30’ HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A HOÏ C SINH Hoaï t ñoä n g 1: OÂ n taä p baø i haù t . - GV cho HS luyeän thanh. - HS luyeän thanh. - GV cho HS oân taäp baøi haùt baèng nhieàu hình thöùc: haùt - HS thöïc hieän oân haùt: Haùt ñoàng taäp theå, haùt theo daõy, toå nhoùm, caù nhaân keát hôïp moät thanh, haùt theo daõy, toå, nhoùm, soá caùch haùt taäp theå nhö: ñoái ñaùp, ñoàng ca. caù nhaân. - GV HD HS keát hôïp moät vaøi ñoäng taùc phuï hoaï. - HS thöïc hieän theo HD cuûa GV. - GV söûa sai, nhaän xeùt. - HS chuù yù söûa sai. Hoaï t ñoä n g 2: Gi ới thiệu một số nhạc cụ nước ngoài. - GV giôùi thieäu từng loại nhạc cụ, cho HS xem 4 loại - HS quan saùt, laéng nghe. - nhạc cụ qua tranh. GV cho HS nghe để làm quen vôùi 4 âm sắc của 4 - HS nghe. - loại nhạc cụ bằng đàn phím điện tử. GV cho HS nghe baøi haùt Nhöõng boâng hoa nhöõng baøi ca - HS laéng nghe. theå hieän 4 loaïi nhaïc cuï. Giaùo vieân thöïc hieän: Nguyeãn Thò Kim Lieân 10 Tröôøng TH Traàn Höng Ñaïo - Giaùo aùn AÂm Nhaïc khoái 5 3. Cuû n g coá : 3’ - GV hoûi hoïc sinh noäi dung vöøa ñöôïc hoïc ? - HS traû lôøi. - GV nhaän xeùt tieát hoïc vaø cho HS haùt laïi baøi haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï 1 - 2 laàn. 4. Daë n doø : 2’ - GV daën HS veà nhaø oân laïi baøi haùt vöøa oân. TUAÀ N 11 30/11/2012 Ngaøy soaïn: 28/10/2012 Ngaøy daïy: TAÄ P ÑOÏ C NHAÏ C : TÑN SOÁ 3 NGHE NHAÏ C I. MUÏ C TIEÂ U CAÀ N ÑAÏ T . - HS ñoïc ñuùng cao ñoä, tröôøng ñoä baøi TÑN soá 3. Ñoïc nhaïc, gheùp lôøi keát hôïp voã tay theo phaùch, nhòp. HS nghe vaø caûm nhaän moät baøi daân ca. II. CHUAÅ N BÒ CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N . - Nhaïc cuï quen duøng, maùy nghe, baêng ñóa nhaïc lôùp 5. Baûng phuï cheùp baøi TÑN soá 3. III. CAÙ C HOAÏ T ÑOÄ N G DAÏ Y - HOÏ C CHUÛ YEÁ U . Baø i cuõ : Keát hôïp kieåm tra trong quaù trình oân haùt. Baø i môù i : 30’ 1. 2. HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A HOÏ C SINH Hoaï t ñoä n g 1: Taä p ñoï c nhaï c : TÑN soá 3. - GV giôùi thieäu baøi TÑN soá 3 – Toâi haùt Son La Son. - HS laéng nghe. - GV gôïi yù ñeå HS xaùc ñònh teân noát, hình noát. - HS xaùc ñònh. - GV cho HS luyeän ñoïc cao ñoä theo thang aâm. - HS luyeän cao ñoä. - GV cho HS luyeän taäp tieát taáu baøi TÑN. - HS luyeän tieát taáu. - GV HD HS TÑN töøng caâu ngaén. - HS taäp ñoïc nhaïc. - GV HD HS ñoïc nhaïc, gheùp lôøi. - HS thöïc hieän - Cho HS ñoïc nhaïc, gheùp lôøi voã tay theo phaùch, nhòp. - HS thöïc hieän. - GV cho HS luyeän taäp theo daõy toå, nhoùm, caù nhaân. - HS thöïc hieän. Hoaï t ñoä n g 2: Nghe nhaï c . - GV giôùi thieäu xuaát xöù, noäi dung baøi haùt. - HS chuù yù laéng nghe. - GV cho HS nghe taùc phaåm laàn thöù nhaát. - HS laéng nghe. - GV môøi HS phaùt bieåu caûm nhaän veà baøi haùt (giai ñieäu, - HS phaùt bieåu. - HS chuù yù nghe. lôøi ca, noäi dung, …). - GV cho HS nghe baøi haùt laàn 2. Giaùo vieân thöïc hieän: Nguyeãn Thò Kim Lieân 11 Tröôøng TH Traàn Höng Ñaïo - Giaùo aùn AÂm Nhaïc khoái 5 - GV nhaän xeùt, choát yù. Cuû n g coá : 3’ 3. - GV hoûi hoïc sinh noäi dung vöøa ñöôïc hoïc ? - GV nhaän xeùt tieát hoïc vaø cho HS ñoïc laïi baøi TÑN soá 3 töø 1 - 2 laàn. Daë n doø : 2’ 4. - - HS traû lôøi. GV daën HS veà nhaø oân laïi baøi haùtvaø baøi TÑN soá 3. TUAÀ N 12 Ngaøy soaïn: 04/11/2012 HOÏC HAÙT BAØI: Öôùc mô Ngaøy daïy: 06/11/2012 Nhaïc Trung Quoác Lôøi Vieät: An Hoøa I. MUÏ C TIEÂ U CAÀ N ÑAÏ T . - HS haùt thuoäc lôøi, ñuùng giai ñieäu vaø tieát taáu lôøi ca. Reøn luyeän kó naêng voã ñeäm vaø vaän ñoäng. Giaùo duïc HS yeâu cuoäc soáng bình yeân vaø bieát ñem nieàm vui ñeán vôùi moïi ngöôøi. II. CHUAÅ N BÒ CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N . - Nhaïc cuï quen duøng, maùy nghe, baêng ñóa nhaïc lôùp 5. Baûng phuï cheùp saün lôøi baøi haùt, tranh minh hoaï cho baøi haùt (neáu coù). III. CAÙ C HOAÏ T ÑOÄ N G DAÏ Y - HOÏ C CHUÛ YEÁ U . - 1. Baø i cuõ : 3’ 2. Baø i môù i : 28’ GV hoûi HS noäi dung tieát hoïc tröôùc? - HS traû lôøi. GV cho HS haùt laïi baøi Nhöõng boâng hoa nhöõng baøi ca vöøa ñeå khôûi ñoäng gioïng vöøa oân laïi baøi. GV nhaän xeùt. HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N Hoaï t ñoä n g 1: Daï y haù t . - GV giôùi thieäu baøi haùt, taùc giaû, noäi dung baøi haùt. - GV cho HS nghe baêng haùt maãu - GV HD HS ñoïc ñoàng thanh lôøi ca 1 - 2 laàn, sau ñoù GV goïi 1 HS ñoïc laïi lôøi ca. - GV daïy haùt töøng caâu. - Sau khi taäp xong baøi haùt, GV cho HS haùt ñi haùt laïi nhieàu laàn ñeå thuoäc lôøi vaø giai ñieäu baøi haùt. - GV söûa sai, nhaän xeùt Hoaï t ñoä n g 2: Reø n luyeä n kó naê n g voã ñeä m , vaä n ñoä n g. - GV HD HS haùt keát hôïp voã tay ñeäm theo nhòp 2. Giaùo vieân thöïc hieän: Nguyeãn HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A HOÏ C SINH - HS ngoài ngay ngaén, chuù yù nghe. HS laéng nghe. HS ñoïc lôøi ca theo HD cuûa GV. - HS hoïc haùt töøng caâu. HS thöïc hieän: Haùt ñoàng thanh, haùt theo daõy, toå, nhoùm, caù nhaân. HS chuù yù söûa sai. - HS thöïc hieän theo HD cuûa GV. Thò Kim Lieân 12 - Tröôøng TH Traàn Höng Ñaïo - Giaùo aùn AÂm Nhaïc khoái 5 GV HD HS ñöùng haùt nhuùn chaân nheï nhaøng theo nhaïc. - HS thöïc hieän theo HD cuûa GV. GV môøi nhoùm hoaëc caù nhaân trình baøy laïi baøi haùt. - HS trình baøy. 3. Cuû n g coá : 3’ 4. Daë n doø : 2’ GV hoûi hoïc sinh noäi dung vöøa ñöôïc hoïc ? - HS traû lôøi. GV nhaän xeùt tieát hoïc vaø cho HS haùt laïi baøi haùt keát hôïp vaän ñoäng theo nhaïc 1 - 2 laàn. GV daën HS veà nhaø oân laïi baøi haùt ñeå tieát sau oân taäp ñöôïc toát hôn. TUAÀ N 13 Ngaøy soaïn: 11/11/2012 13/11/2012 - OÂN TAÄP BAØI HAÙT: Ngaøy daïy: Öôùc mô TAÄP ÑOÏC NHAÏC: TÑN SOÁ 4 I. MUÏ C TIEÂ U CAÀ N ÑAÏ T . - HS haùt ñuùng tính chaát vui töôi cuûa baøi haùt. Trình baøy baøi haùt vaø taäp bieåu dieãn theo nhoùm, caù nhaân. HS theå hieän ñuùng cao ñoä, tröôøng ñoä baøi TÑN soá 4. II. CHUAÅ N BÒ CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N . - Nhaïc cuï quen duøng, maùy nghe, baêng ñóa nhaïc lôùp 5. Baûng phuï cheùp baøi TÑN soá 4. Chuaån bò moät vaøi ñoäng taùc phuï hoaï ñeå höôùng daãn cho HS. III. CAÙ C HOAÏ T ÑOÄ N G DAÏ Y - HOÏ C CHUÛ YEÁ U . Baø i cuõ : Keát hôïp kieåm tra trong quaù trình oân haùt. Baø i môù i :: 30’ 1. 2. HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A HOÏ C SINH Hoaï t ñoä n g 1: OÂ n taä p baø i haù t Haù t möø n g. - GV cho HS luyeän thanh. - GV cho HS oân taäp baøi haùt baèng nhieàu hình thöùc: haùt taäp theå, haùt theo daõy, toå nhoùm, caù nhaân keát hôïp moät soá caùch haùt taäp theå nhö: ñoái ñaùp, ñoàng ca. - GV HD HS keát hôïp moät vaøi ñoäng taùc phuï hoaï. - GV söûa sai, nhaän xeùt. Hoaï t ñoä n g 2: Taä p ñoï c nhaï c : TÑN soá 4. - GV giôùi thieäu baøi TÑN soá 4 -– Nhớ ơn Bác. - GV gôïi yù ñeå HS xaùc ñònh teân noát, hình noát. - GV cho HS luyeän ñoïc cao ñoä theo thang aâm. - GV cho HS luyeän taäp tieát taáu baøi TÑN. - GV HD HS TÑN töøng caâu ngaén. Giaùo vieân thöïc hieän: Nguyeãn - HS luyeän thanh. HS thöïc hieän oân haùt: Haùt ñoàng thanh, haùt theo daõy, toå, nhoùm, caù nhaân. HS thöïc hieän theo HD cuûa GV. HS chuù yù söûa sai. - HS laéng nghe. HS xaùc ñònh. HS luyeän cao ñoä. HS luyeän tieát taáu. HS taäp ñoïc nhaïc. - Thò Kim Lieân 13 - Tröôøng TH Traàn Höng Ñaïo - Giaùo aùn AÂm Nhaïc khoái 5 GV HD HS ñoïc nhaïc, gheùp lôøi. - HS thöïc hieän Cho HS ñoïc nhaïc, gheùp lôøi voã tay theo phaùch, nhòp. - HS thöïc hieän. GV cho HS luyeän taäp theo daõy toå, nhoùm, caù nhaân. - HS thöïc hieän. 3. Cuû n g coá : 3’ GV hoûi hoïc sinh noäi dung vöøa ñöôïc hoïc ? - HS traû lôøi. GV nhaän xeùt tieát hoïc vaø cho HS haùt laïi baøi haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï 1 - 2 laàn. 4. Daë n doø : 2’ GV daën HS veà nhaø oân laïi baøi haùtvaø baøi TÑN soá 4. TUAÀ N 14 Ngaøy soaïn: 18/11/2012 Ngaøy daïy: 20/11/2012 OÂN TAÄP 2 BAØI HAÙT: Nhöõng NGHE NHAÏ C Öôùc mô boâng hoa nhöõng baøi ca, I. MUÏ C TIEÂ U CAÀ N ÑAÏ T . - HS trình baøy thuaàn thuïc 2 baøi haùt. HS taäp bieåu dieãn 2 baøi haùt tröôùc lôùp theo caùch haùt toáp ca, haùt lónh xöôùng vaø hoaø gioïng. HS ñöôïc nghe caâu chuyeän aâm nhaïc: Khuùc nhaïc döôùi traêng ñeå bieát veà nhaïc só Beùt-toâ-ven. Giaùo duïc HS tình yeâu thöông con ngöôøi. II. CHUAÅ N BÒ CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N . - Nhaïc cuï quen duøng, maùy nghe, baêng ñóa nhaïc lôùp 5. III. CAÙ C HOAÏ T ÑOÄ N G DAÏ Y - HOÏ C CHUÛ YEÁ U . 1. Baø i cuõ : Keát hôïp kieåm tra trong quaù trình oân haùt. 2. Baø i môù i : 30’ HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N Hoaï t ñoä n g 1: OÂ n taä p 2 baø i haù t . - GV cho HS luyeän thanh. - GV cho HS oân taäp baøi haùt baèng nhieàu hình thöùc : haùt taäp theå, haùt theo daõy, toå nhoùm, caù nhaân keát hôïp voã tay ñeäm theo phaùch, theo tieát taáu lôøi ca. - GV HD HS caùch haùt lónh xöôùng vaø hoaø gioïng. - GV cho HS bieåu dieãn tröôùc lôùp. - GV söûa sai, nhaän xeùt. Hoaï t ñoä n g 2: Nghe nhaï c . HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A HOÏ C SINH - HS luyeän thanh. HS thöïc hieän oân haùt: Haùt ñoàng thanh, haùt theo daõy, toå, nhoùm, caù nhaân. HS thöïc hieän. HS bieåu dieãn. - - GV giôùi thieäu xuaát xöù, noäi dung baøi haùt. - HS chuù yù laéng nghe. - GV cho HS nghe taùc phaåm laàn thöù nhaát. - HS laéng nghe. Giaùo vieân thöïc hieän: Nguyeãn Thò Kim Lieân 14 Tröôøng TH Traàn Höng Ñaïo - Giaùo aùn AÂm Nhaïc khoái 5 GV môøi HS phaùt bieåu caûm nhaän veà baøi haùt (giai ñieäu, - - HS phaùt bieåu. - HS chuù yù nghe. lôøi ca, noäi dung, …). GV cho HS nghe baøi haùt laàn 2. GV nhaän xeùt, choát yù. - 3. Cuû n g coá : 3’ GV nhaän xeùt tieát hoïc vaø cho HS haùt laïi moät trong 2 baøi haùt vöøa oân taäp. 4. Daë n doø : 2’ GV daën HS veà nhaø oân laïi 2 baøi haùt vaø oân laïi 2 baøi taäp ñoïc nhaïc soá 3, soá 4 ñeå tieát sau oân taäp. TUAÀ N 15 Ngaøy soaïn: 25/11/2012 Ngaøy daïy: 27/11/2012 OÂ N TAÄ P TÑN SOÁ 3, SOÁ 4 KEÅ CHUYEÄN AÂM NHAÏC I. MUÏ C TIEÂ U CAÀ N ÑAÏ T . - HS ñoïc nhaïc, gheùp lôøi 2 baøi TÑN soá 3, soá 4 keát hôïp voã ñeäm theo phaùch, nhòp. HS nghe caâu chuyeän Ngheä só Cao Vaên Laàu vaø taäp keå sô löôïc noäi dung caâu chuyeän. HS laøm quen vôùi baûn Daï coå hoaøi lang cuûa Cao Vaên Laàu. II. CHUAÅ N BÒ CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N . - Nhaïc cuï quen duøng, maùy nghe, baêng ñóa nhaïc lôùp 5. III. CAÙ C HOAÏ T ÑOÄ N G DAÏ Y - HOÏ C CHUÛ YEÁ U . 1. Baø i cuõ : Keát hôïp kieåm tra trong quaù trình oân haùt. 2. Baø i môù i : 30’ HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A HOÏ C SINH Hoaï t ñoä n g 1: OÂ n taä p TÑN soá 3, soá 4 - GV cho HS oân luyeän laïi 2 thang aâm: Ñoà - Reâ - Mi - Son - La vaø Ñoà - Reâ - Mi – Son – La - Ñoâ. - GV cho HS oân laïi baøi TÑN soá 3 moät vaøi löôït. - GV cho HS luyeän taäp baøi TÑN theo daõy, toå, nhoùm, caù nhaân. - GV cho HS oân laïi baøi TÑN soá 4 moät vaøi löôït. - GV cho HS luyeän taäp theo daõy toå, nhoùm, caù nhaân. - GV nhaän xeùt. Hoaï t ñoä n g 2: Keå chuyeä n aâ m nhaï c . - GV ñoïc qua caâu chuyeän moät laàn. GV chæ ñònh 1 -– 2 HS ñoïc laïi caâu chuyeän. GV ñaët moät soá caâu hoûi cho HS traû lôøi. GV yeâu caàu HS keå laïi caâu chuyeän vaø noùi leân suy nghó, Giaùo vieân thöïc hieän: Nguyeãn - HS oân TÑN soá 3. HS thöïc hieän. - HS oân TÑN soá 4. HS thöïc hieän. - HS laéng nghe. HS thöïc hieän. HS traû lôøi. HS thöïc hieän theo yeâu caàu cuûa GV. Thò Kim Lieân 15 - Tröôøng TH Traàn Höng Ñaïo - Giaùo aùn AÂm Nhaïc khoái 5 tình caûm cuûa mình veà caâu chuyeän. - HS chuù yù laéng nghe. GV neâu yù nghóa caâu chuyeän. - HS laéng nghe. GV cho HS nghe baêng ñóa baøi Daï coå hoaøi lang. 3. Cuû n g coá : 3’ - GV hoûi hoïc sinh noäi dung vöøa ñöôïc hoïc ? - HS traû lôøi. - GV nhaän xeùt tieát hoïc. - GV cho HS ñoïc laïi 2 baøi TÑN. 4. Daë n doø : 2’ - GV daën HS veà nhaø oân laïi 2 baøi TÑN vaø oân laïi caùc baøi haùt ñaõ hoïc. TUAÀ N 16 Ngaøy soaïn: 02/12/2012 04/12/2012 HOÏC HAÙT BAØI TÖÏ CHOÏN: Ngaøy daïy: Ngoâi nhaø cuûa chuùng ta Nhaïc vaø lôøi: Hình Phöôùc Lieân I. MUÏ C TIEÂ U CAÀ N ÑAÏ T . - HS haùt thuoäc lôøi, ñuùng giai ñieäu vaø tieát taáu lôøi ca. - Reøn luyeän kó naêng voã ñeäm vaø vaän ñoäng. - HS bieát theâm moät baøi haùt ngoaïi khoùa. II. CHUAÅ N BÒ CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N . - Nhaïc cuï quen duøng, maùy nghe, baêng ñóa nhaïc baøi haùt. - Baûng phuï cheùp saün lôøi baøi haùt, tranh minh hoaï cho baøi haùt (neáu coù). III. CAÙ C HOAÏ T ÑOÄ N G DAÏ Y - HOÏ C CHUÛ YEÁ U . 1. Baø i cuõ : 3’ - GV cho HS luyeän thanh vaø môøi 1 - 2 HS leân KTBC. 2. Baø i môù i : 28’ HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A HOÏ C SINH Hoaï t ñoä n g 1: Daï y haù t . - GV giôùi thieäu baøi haùt, taùc giaû, noäi dung baøi haùt. - GV cho HS nghe baêng haùt maãu - GV cho HS ñoïc ñoàng thanh lôøi ca 1 - 2 laàn, sau ñoù GV goïi 1 - 2 HS ñoïc laïi lôøi ca. - GV daïy haùt töøng caâu. - Sau khi taäp xong baøi haùt, GV cho HS haùt ñi haùt laïi nhieàu laàn ñeå thuoäc lôøi vaø giai ñieäu baøi haùt. - GV söûa sai, nhaän xeùt Hoaï t ñoä n g 2: Reø n luyeä n kó naê n g voã ñeä m , vaä n ñoä n g. Giaùo vieân thöïc hieän: Nguyeãn - HS ngoài ngay ngaén, chuù yù nghe. HS laéng nghe. HS ñoïc lôøi ca theo HD cuûa GV. - HS hoïc haùt töøng caâu. HS thöïc hieän: Haùt ñoàng thanh, haùt theo daõy, toå, nhoùm, caù nhaân. HS chuù yù söûa sai. - Thò Kim Lieân 16 - Tröôøng TH Traàn Höng Ñaïo - Giaùo aùn AÂm Nhaïc khoái 5 GV HD HS haùt keát hôïp voã tay ñeäm theo phaùch. - HS thöïc hieän theo HD cuûa GV. GV HD HS haùt keát hôïp voã tay theo nhòp 2. - HS thöïc hieän theo HD cuûa GV. GV HD HS ñöùng haùt nhuùn chaân nheï nhaøng theo nhaïc. - HS thöïc hieän theo HD cuûa GV. GV môøi nhoùm hoaëc caù nhaân trình baøy laïi baøi haùt. - HS thöïc hieän. 3. Cuû n g coá : 3’ - GV hoûi hoïc sinh noäi dung vöøa ñöôïc hoïc ? - HS traû lôøi. - GV nhaän xeùt tieát hoïc. - GV cho HS haùt laïi baøi haùt keát hôïp vaän ñoäng theo nhaïc 1 - 2 laàn. 4. Daë n doø : 2’ - GV daën HS veà nhaø oân laïi baøi haùt. TUAÀ N 17 Ngaøy soaïn: 09/12/2012 11/12/2012 Ngaøy daïy: OÂ N TAÄ P 2 BAØ I TAÄ P ÑOÏ C NHAÏ C SOÁ 2, SOÁ 4 I. MUÏ C TIEÂ U CAÀ N ÑAÏ T . - HS ñoïc nhaïc, gheùp lôøi 2 baøi TÑN . - HS theå hieän baøi haùt keát hôïp voã tay theo phaùch, nhòp vaø tieát taáu lôøi ca. II. CHUAÅ N BÒ CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N . - Nhaïc cuï quen duøng, maùy nghe, baêng ñóa nhaïc lôùp 5. - Chuaån bò moät vaøi ñoäng taùc phuï hoaï ñeå höôùng daãn cho HS. III. CAÙ C HOAÏ T ÑOÄ N G DAÏ Y - HOÏ C CHUÛ YEÁ U . 1. Baø i cuõ : Keát hôïp kieåm tra trong quaù trình oân haùt. 2. Baø i môù i : 30’ HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A HOÏ C SINH Hoaï t ñoä n g 1: OÂ n taä p 2 baø i taä p ñoï c nhaï c . - GV cho HS luyeän thanh. - HS luyeän thanh. - GV cho HS oân taäp baèng nhieàu hình thöùc : ñoïc nhaïc, - HS thöïc hieän oân haùt: gheùp lôøi ñoàng thanh, theo daõy, toå nhoùm, caù nhaân keát + Haùt ñoàng thanh hôïp voã ñeäm theo phaùch, nhòp vaø tieát taáu lôøi ca. + Haùt theo daõy, toå, nhoùm + Haùt caù nhaân - GV söûa sai, nhaän xeùt. - HS chuù yù söûa sai. Hoaï t ñoä n g 2: Taä p bieå u dieã n caù c baø i TÑN. - GV chæ ñònh 3 - 5 HS laøm ban giaùm khaûo (BGK). - HS thöïc hieän. - Toå chöùc thaønh töøng nhoùm töø 5 - 7 HS leân bieåu dieãn - HS bieåu dieãn laàn löôït theo Giaùo vieân thöïc hieän: Nguyeãn Thò Kim Lieân 17 Tröôøng TH Traàn Höng Ñaïo - Giaùo aùn AÂm Nhaïc khoái 5 tröôùc lôùp laàn löôït caùc baøi taäp ñoïc nhaïc. - nhoùm. GV ñoäng vieân caùc nhoùm ñoïc ñuùng, ñeàu gioïng, bieåu - HS thöïc hieän. - BGK coâng boá ñieåm, lôùp voã tay. dieãn ñeïp, ñeà nghò BGK coäng theâm ñieåm. - GV ñeà nghò BGK coâng boá ñieåm cuûa caùc nhoùm. Cuû n g coá : 3’ 3. - GV hoûi hoïc sinh noäi dung vöøa ñöôïc hoïc ? - HS traû lôøi. - GV nhaän xeùt tieát hoïc. - GV cho HS ñoïc nhaïc, gheùp lôøi laïi moät trong 2 baøi TÑN keát hôïp voã ñeäm theo phaùch 1 - 2 laàn. 4. Daë n doø : 2’ - GV daën HS veà nhaø oân laïi 2 baøi TÑN vöøa oân. TUAÀ N 18 18/12/2012 Ngaøy soaïn: 16/12/2012 Ngaøy daïy: Taäp bieåu dieãn caùc baøi haùt ñaõ hoïc I. MUÏ C TIEÂ U CAÀ N ÑAÏ T . - HS haùt thuoäc lôøi, ñuùng giai ñieäu vaø tieát taáu lôøi ca caùc baøi haùt ñaõ hoïc. HS maïnh daïn tham gia bieåu dieãn caùc baøi haùt tröôùc lôùp. II. CHUAÅ N BÒ CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N . - Nhaïc cuï quen duøng, maùy nghe, baêng ñóa nhaïc lôùp 4. Nghieân cöùu kyõ troø chôi. III. CAÙ C HOAÏ T ÑOÄ N G DAÏ Y - HOÏ C CHUÛ YEÁ U . 1. - Baø i cuõ : 3’ GV cho HS luyeän thanh. GV cho HS nhaéc laïi teân caùc baøi haùt vaø taùc giaû ñaõ hoïc. 2. Baø i môù i : 28’ HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A HOÏ C SINH Hoaï t ñoä n g 1: OÂ n taä p caù c baø i haù t ñaõ hoï c . - GV cho HS luyeän thanh. - GV cho HS oân taäp baøi haùt baèng nhieàu hình thöùc : haùt taäp theå, haùt theo daõy, toå nhoùm, caù nhaân. - GV HD HS haùt keát hôïpvaän ñoäng nhòp nhaøng theo nhaïc. GV nhaän xeùt. Hoaï t ñoä n g 2: Taä p bieå u dieã n caù c baø i haù t ñaõ hoï c . Giaùo vieân thöïc hieän: Nguyeãn - HS thöïc hieän. HS thực hiện. - HS thöïc hieän. Thò Kim Lieân 18 Tröôøng TH Traàn Höng Ñaïo - Giaùo aùn AÂm Nhaïc khoái 5 - GV chæ ñònh 3 - 5 HS laøm ban giaùm khaûo (BGK). - HS thöïc hieän. - Toå chöùc thaønh töøng nhoùm töø 5 - 7 HS leân bieåu dieãn - HS bieåu dieãn laàn löôït theo tröôùc lôùp laàn löôït caùc baøi haùt. nhoùm. - GV ñoäng vieân caùc nhoùm haùt ñuùng, ñeàu gioïng, bieåu - HS thöïc hieän. dieãn ñeïp, ñeà nghò BGK coäng theâm ñieåm. - GV ñeà nghò BGK coâng boá ñieåm cuûa caùc nhoùm. - BGK coâng boá ñieåm, lôùp voã tay. GV nhaän xeùt. 3. Cuû n g coá : 3’ - GV hoûi hoïc sinh noäi dung vöøa ñöôïc hoïc ? - GV nhaän xeùt tieát hoïc. - GV cho HS haùt laïi moät trong caùc baøi haùt vöøa oân keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï 1 - 2 laàn. 4. - - HS traû lôøi. Daë n doø : 2’ GV daën HS veà nhaø oân laïi caùc baøi haùt vöøa bieåu dieãn. TUAÀ N 19 10/01/2014 Ngaøy soaïn: 08/01/2014 HOÏC HAÙT BAØI: Haùt Ngaøy daïy: möøng Daân ca Hreâ (Taây Nguyeân) Ñaët lôøi: Leâ Toaøn Huøng I. MUÏ C TIEÂ U CAÀ N ÑAÏ T . - HS haùt thuoäc lôøi, ñuùng giai ñieäu vaø tieát taáu lôøi ca. Bieát theå hieän tình caûm cuûa baøi. HS bieát baøi haùt laø moät baøi haùt cuûa ñoàng baøo Hreâ (Taây Nguyeân). Giaùo duïc caùc em bieát yeâu daân ca, yeâu cuoäc soáng hoaø bình, aám no haïnh phuùc. II. CHUAÅ N BÒ CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N . - Nhaïc cuï quen duøng, maùy nghe, baêng ñóa nhaïc lôùp 5. III. CAÙ C HOAÏ T ÑOÄ N G DAÏ Y - HOÏ C CHUÛ YEÁ U . 1. - Baø i cuõ : 3’ GV cho caû lôùp haùt laïi moät trong caùc baøi haùt ñaõ hoïc ôû HK1 ñeå khôûi ñoäng gioïng. GV baét gioïng. 2. Baø i môù i : 28’ HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A HOÏ C SINH Hoaï t ñoä n g 1: Daï y haù t . - GV giôùi thieäu baøi haùt, taùc giaû, noäi dung baøi haùt. - GV cho HS nghe baêng haùt maãu - GV cho HS ñoïc ñoàng thanh lôøi ca 1 - 2 laàn, sau ñoù GV goïi 1 HS ñoïc laïi lôøi ca. - GV daïy haùt töøng caâu. Giaùo vieân thöïc hieän: Nguyeãn - HS ngoài ngay ngaén, chuù yù nghe. HS laéng nghe. HS ñoïc lôøi ca theo HD cuûa GV. - HS hoïc haùt töøng caâu. Thò Kim Lieân 19 Tröôøng TH Traàn Höng Ñaïo - Giaùo aùn AÂm Nhaïc khoái 5 - Sau khi taäp xong baøi haùt, GV cho HS haùt ñi haùt laïi - HS thöïc hieän: Haùt ñoàng thanh, nhieàu laàn ñeå thuoäc lôøi vaø giai ñieäu baøi haùt. haùt theo daõy, toå, nhoùm, caù nhaân. - GV söûa sai, nhaän xeùt - HS chuù yù söûa sai. Hoaï t ñoä n g 2: Reø n luyeä n kó naê n g voã ñeä m , vaä n ñoä n g. - GV HD HS haùt keát hôïp voã tay ñeäm theo phaùch, theo - HS thöïc hieän theo HD cuûa GV. tieát taáu lôøi ca. - GV HD HS trình baøy baøi haùt baèng caùch haùt ñoái ñaùp, - HS thöïc hieän theo HD cuûa GV. ñoàng ca. - GV HD HS ñöùng haùt nhuùn chaân nheï nhaøng theo nhaïc. - HS thöïc hieän. - GV môøi nhoùm hoaëc caù nhaân trình baøy laïi baøi haùt. - HS trình baøy. - 3. Cuû n g coá : 3’ 4. Daë n doø : 1’ GV hoûi hoïc sinh noäi dung vöøa ñöôïc hoïc ? - HS traû lôøi. GV nhaän xeùt tieát hoïc vaø cho HS haùt laïi baøi haùt Haùt möøng keát hôïp vaän ñoäng theo nhaïc 1 - 2 laàn. GV daën HS veà nhaø oân laïi baøi haùt Haùt möøng ñeå tieát sau oân taäp ñöôïc toát hôn. TUAÀ N 20 Ngaøy soaïn: 15/01/2014 Ngaøy daïy: 17/01/2014 OÂN TAÄP BAØI HAÙT: Haùt möøng TAÄP ÑOÏC NHAÏC: TÑN SOÁ 5 I. MUÏ C TIEÂ U CAÀ N ÑAÏ T . - HS haùt ñuùng tính chaát vui töôi cuûa baøi haùt. Trình baøy baøi haùt vaø taäp bieåu dieãn theo nhoùm, caù nhaân. HS theå hieän ñuùng cao ñoä, tröôøng ñoä baøi TÑN soá 5. II. CHUAÅ N BÒ CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N . - Nhaïc cuï quen duøng, maùy nghe, baêng ñóa nhaïc lôùp 5. Baûng phuï cheùp baøi TÑN soá 5. Chuaån bò moät vaøi ñoäng taùc phuï hoaï ñeå höôùng daãn cho HS. III. CAÙ C HOAÏ T ÑOÄ N G DAÏ Y - HOÏ C CHUÛ YEÁ U . 1. 2. Baø i cuõ : Keát hôïp kieåm tra trong quaù trình oân haùt. Baø i môù i : 30’ HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A HOÏ C SINH Hoaï t ñoä n g 1: OÂ n taä p baø i haù t Haù t möø n g. - GV cho HS luyeän thanh. - GV cho HS oân taäp baøi haùt baèng nhieàu hình thöùc: haùt taäp theå, haùt theo daõy, toå nhoùm, caù nhaân keát hôïp moät soá caùch haùt taäp theå nhö: ñoái ñaùp, ñoàng ca. - GV HD HS keát hôïp moät vaøi ñoäng taùc phuï hoaï. - GV söûa sai, nhaän xeùt. Giaùo vieân thöïc hieän: Nguyeãn - - HS luyeän thanh. HS thöïc hieän oân haùt: Haùt ñoàng thanh, haùt theo daõy, toå, nhoùm, caù nhaân. HS thöïc hieän theo HD cuûa GV. HS chuù yù söûa sai. Thò Kim Lieân 20
- Xem thêm -