Tài liệu Giáo án âm nhạc lớp 4 cả năm_cktkn_bộ 9

  • Số trang: 80 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 88 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Trường Tiểu học Ngãi Hùng TUẦN: 1 TIẾT: 1 GV: Nguyễn Tấn Tài Ngày soạn: 10.08.2009 Ngày dạy: 17.08.2009 + Ôn tập 3 bài hát: Quốc ca Việt Nam Bài ca đi học Cùng múa hát dưới trăng + Ký hiệu ghi nhạc ở lớp 3 I-MỤC TIÊU - Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca của 3 bài hát đã học ở lớp 3: Quốc ca Việt Nam, Bài ca đi học, Cùng múa hát dưới trăng. - Biết hát kết hợp vỗ tay (gõ đệm) hoặc vận động theo bài hát. - Ghi chú: + Biết hát đúng giai điệu và thuộc lời ca. + Nhớ một số kí hiệu ghi nhạc đã học. II-CHUẨN BỊ * Giáo viên -Máy nghe băng đĩa nhạc bài hát lớp 4 -Nhạc cụ quen dùng -Tranh ảnh minh hoạ một số bài hát lớp 3 * Học sinh -SGK Aâm nhạc 4 -Nhạc cụ gõ đệm -Vở ghi bài III-HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1.Ổn định lớp: Nhắc học sinh ngồi ngay ngắn, khởi động giọng . 2.Ôn bài cũ:Tiết đầu thông qua 3.Bài mới : a. Phần mở đầu: -Giới thiệu nội dung tiết học gồm 2 phần: Oân tập bài hát lớp 3 và một sồ ký hiệu ghi nhạc b. Phần hoạt động: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH * Hoạt động 1: Ôn tập 3 bài hát lớp 3 -Gv treo 3 bức tranh minh họa cho 3 bài hát: -Hs ngoài ngay ngaén xem tranh Quốc ca Việt Nam, Bài ca đi học, Cùng múa vaø traû lôøi hát dười trăng. Kết hợp cho Hs nghe giai điệu Môn: Aâm Nhạc - Lớp 4 Trang 1 Trường Tiểu học Ngãi Hùng từng bài đễ hs đoán tên bài hát và tác giả -Hướng dẫn hs lần lượt ôn từng bài hát + Quốc ca Việt Nam: Oân hát thuộc 2 lời ca, hát đúng giai điệu tiết tấu, thể hiện tính chất hành khúc. Tập cho hs đứng hát Chào cờ với tư thế nghiêm trang. + Bài ca đi học: hs hát thuộc lời ca, hát kết hợp gõ đệm theo nhịp, phách, tiết tấu lời ca. + Cùng múa hát dười trăng: Hs hát kết hợp gõ đệm theo nhịp 3, hát kết hợp vận động nhẹ nhàng. Nhận xét * Hoạt động 2: Oân tập một số ký hiệu ghi GV: Nguyễn Tấn Tài -OÂn haùt theo höôùng daãn. -Ñöùng haùt thuoäc lôøi, theå hieän tö theá nghieâm trang. -Haùt keát hôïp goõ ñeäm. - Haùt keát hôïp goõ ñeäm theo nhòp, haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï. nhạc -Đặt câu hỏi: 1. Ở lớp 3 em đã được ký ghi nhạc gì? -Nghe vaø traû lôøi caùc caâu hoûi -Khoùa Son, khuoâng nhaïc, 7 noát nhaïc cô baûn 2. Hãy kể tên một số nốt nhạc em đã học? 3. Em đã học được những hình nốt nào? -Ñoâ-Reâ-Mi-Fa-Son-La-Si -Noát traéng, noát ñen, noát moùc ñôn, noát moùc keùp, daáu laëng -Gv kết kợp treo bảng phụ và lần lượt ôn cho ñen, daáu laëng ñôn. hs các kiến thức: Khuông nhạc, khoá son, tên các nốt nhạc, hình nốt và vị trí nốt trên -Oân vaø naém laïi caùc kyù hieäu ghi nhaïc. khuông +Khuông nhạc: gồm 5 dòng kẽ và 4 khe,… -Ghi nhôù +Khoá son: đặt ở đầu khuông nhạc +Tên các nốt nhạc: Đô-Rê-Mi-Fa-Son-La-Si. ( có thể chỉ vị trí các nốt trên khuông bằng tay hoặc trên khuông nhạc ) +Các hình nốt: Nốt trắng , nốt đen , nốt móc đơn , nốt móc kép , dấu lặng đen , dấu lặng đơn . -Hướng dẫn hs tập nói tên nốt nhạc trên khuông ( Bao gồm hình nốt và tên nốt ). Ví -Luyeän noùi teân noát treân dụ: Son đen, La trắng, Mi móc đơn, … khuoâng -Hướng dẫn hs tập viết một số nốt nhạc trên khuông ( kẻ một khuông nhạc, viết khoá son đầu khuông nhạc, viết một số nốt nhạc trong -Luyeän vieát teân noát treân đó thể hiện đủ các hình nốt) khuoâng -Gv xem và nhận xét một số vở của hs * Củng cố-Dặn dò Môn: Aâm Nhạc - Lớp 4 Trang 2 Trường Tiểu học Ngãi Hùng GV: Nguyễn Tấn Tài -Hoûi hs nhaéc laïi teân baøi haùt ñaõ ñöôïc oân, taùc giaû saùng taùc. -Haùt laïi moät soá caùc baøi haùt ñoù. -Daën doø hs veà oân laïi caùc kyù hieäu ghi nhaïc -Hs traû lôøi. ñaõ hoïc ñeå chuaån bò toát cho caùc tieát TÑN seõ hoïc ôû naêm hoïc naøy. -Thöïc hieän theo yeâu caàu. -Laéng nghe vaø ghi nhôù  Những điều cần rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………...... ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………...... ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………......  Giáo viên bộ môn TUẦN: 2 TIẾT: 2 Khối trưởng BGH Ngày soạn: 17.08.2009 Ngày dạy: 24.08.2009 Học hát bài: EM YÊU HOÀ BÌNH Nhạc và lời: Nguyễn Đức Toàn I-MỤC TIÊU - Biết hát thoe giai điệu và lời ca. - Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát. Môn: Aâm Nhạc - Lớp 4 Trang 3 Trường Tiểu học Ngãi Hùng GV: Nguyễn Tấn Tài - Ghi chú: + Biết tác giả bài hát là nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn. + Biết gõ đệm theo phách, theo nhịp. II-CHUẨN BỊ * Giáo viên * Học sinh -SGK Âm nhạc 4 -Nhạc cụ gõ đệm -Vở ghi bài -Hát chuẩn xác bàu hát. -Máy nghe băng đĩa nhạc bài hát lớp 4, bảng phụ. -Nhạc cụ quen dùng. -Tranh ảnh minh hoạ bài hát. -Tiết tấu chủ đạo: III-HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1.Ổn định lớp: Nhắc học sinh ngồi ngay ngắn, khởi động giọng . 2.Ôn bài cũ: -Cho HS nhắc lại tên và vị trí 7 nốt nhạc trên khuông. -Chữa 2 bài tập ở tiết học trước ( HS trình bài trên bảng, GV chấm một số vở ) -GV nhận xét. 3.Bài mới : a. Phần mở đầu: -Giới thiệu nội dung tiết học gồm 2 phần: Học hát : Em yêu hoà bình b. Phần hoạt động: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH * Hoạt động 1: Dạy hát bài Em yêu hoà bình -Hỏi HS có thể kể một vài bài hát có chủ đề hoà bình -GV giới thiệu và hát 1 bài hát có chủ đề hoà bình . VD: Hoà bình cho bé -GV giới thiệu tên bài hát, tác giả nội dung bài hát -Giới thiệu đôi nét về nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn -GV cho HS nghe hát mẫu -Cho HS luyện thanh -GV hướng dẫn đọc lời ca theo tiết tấu -Chia bài hát thành 8 câu để tập -Dạy hát: dạy hát từng nối tiếp đến hết bài -Hs trả lời -HS lắng nghe -HS nghe -Nghe hát mẫu -Luyện thanh -Tập đọc lời ca theo tiết tấu -Tập hát từng câu theo hướng dẫn -Lưu ý những chỗ có luyến: tre, đường, yêu, xóm, rã, của GV lắng, cánh, thơm, hương, có để hướng dẫn HS hát -Cần thể hiện đúng đúng Môn: Aâm Nhạc - Lớp 4 Trang 4 Trường Tiểu học Ngãi Hùng GV: Nguyễn Tấn Tài -Chú ý chỗ đảo phách: câu…dòng sông hai bên bờ… -Chú ý phát âm rõ lời,gọn tiếng -Tập xong cho Hs hát lại nhiều lần để thuộc lời và giai điệu, GV giữ nhịp đều cho HS trong quá trình luyện hát. -Luyện hát: đồng thanh từng dãy -Nhận xét tổ. Hát thể hiện tính chất vui tươi rộn rã. * Hoạt động 2: Hát kết hợp gõ đệm -Hướng dẫn HS hát và gõ đệm theo nhịp: Em yêu hoà bình yêu đất nước Việt Nam x x x x -Hướng dẫn HS hát và gõ đệm tiết tấu lời ca: Em yêu hoà bình yêu đất nước Việt Nam X x x x x x x x x -GV nhận xét -Xem GV thực hiện mẫu -HS hát và gõ đệm theo nhịp ( cả lớp,từng dãy, cá nhân ) -HS hát và gõ đệm theo tiết tấu lời ca ( cả lớp,từng dãy, cá nhân ) * Củng cố-Dặn dò -Hoûi hs nhaéc laïi teân baøi haùt, teân taùc giaû, noäi dung baøi haùt -Hs traû lôøi. -Cho caû lôùp oân laïi baøi haùt Em yeâu hoaø binh -GV nhaän xeùt tieát hoïc -Daën doø hs veà hoïc thuoäc lôøi ca vaø taäp haùt keát hôïp -HS haùt oân baøi haùt ñaõ taäp -Laéng nghe vaø ghi nhôù voã goõ ñieäm ñuùng phaùch, tieát taáu lôøi ca. -Ghi noäi dung baøi hoïc vaøo vôû.  Những điều cần rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………...... ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………...... ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………......  Giáo viên bộ môn Khối trưởng BGH Nguyễn Tấn Tài Môn: Aâm Nhạc - Lớp 4 Trang 5 Trường Tiểu học Ngãi Hùng TUẦN: 3 TIẾT: 3 GV: Nguyễn Tấn Tài Ngày soạn: 24.08.2009 Ngày dạy: 31.08.2009 Ôn tập: EM YÊU HOÀ BÌNH Bài tập cao độ tiết tấu I-MỤC TIÊU - Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca. - Biết hát kết hợp vận động phụ họa. - Ghi chú: + Nhận biết các nốt Đô, Mi, Son, La trên khuông nhạc. + Biết đọc nốt nhạc theo cao độ và tiết tấu. II-CHUẨN BỊ * Giáo viên * Học sinh -SGK Âm nhạc 4 -Nhạc cụ gõ đệm -Vở ghi bài -Máy nghe băng đĩa nhạc bài hát lớp 4, bảng phụ. -Nhạc cụ quen dùng. -Một số động tác vận động phụ hoạ theo bài hát. -Bảng phụ chép sẵn bài tập cao độ và bài tập tiết tấu. III-HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1.Ổn định lớp: Nhắc học sinh ngồi ngay ngắn, khởi động giọng . 2.Ôn bài cũ: Môn: Aâm Nhạc - Lớp 4 Trang 6 Trường Tiểu học Ngãi Hùng GV: Nguyễn Tấn Tài -Cho HS nghe giai điệu bài hát vừa học ở tiết trước, HS nhắc lại tên bài hát, tác giả sáng tác. -HS hát đồng thanh bái hát -GV nhận xét. 3.Bài mới : a. Phần mở đầu: -Giới thiệu nội dung tiết học gồm 2 phần: Oân tập : Em yêu hoà bình, Bài tập cao độ và tiết tấu b. Phần hoạt động: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH * Hoạt động 1: Ôn tập: Em yêu hoà bình -Hướng dẫn cả lớp hát kết hợp tập gõ đệm theo tiết tấu lơì ca -Hướng dẫn HS một vài động tác vận động phụ họa theo bài hát -GV chia lớp 2 nhóm: 1 nhóm gõ đệm tiết tấu lời ca một nhóm hát, ngược lại -GV đệm đàn -Nhận xét -HS hát kết hợp tập gõ đệm theo tiết tấu lơì ca -Tập các động tác vận động phụ họa theo hướng dẫn -HS thực hiện theo hướng dẫn -Hát đồng thanh * Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ -Hướng dẫn HS một số động tác vận động phụ họa ( -HS thực hiện theo hướng dẫn bài hát 8 câu) +Câu 1, 2: Nhún chân nhịp nhàng bên trái, bên phải theo nhịp. Đặt tay trái chồng lên khuỷu tay phải, tay phải đặt dưới tay trái. +Câu 3, 4: Tiếp tục nhún chân, tay trái đưa qua bên trái, lòng bàn tay mở nhẹ ra, nghiêng người nhẹ nhàng bên trái ; sau đó đổi bên phải, thực hiện theo nhịp +Câu 5, 6: Thực hiện như câu 1, 2 +Câu 7, 8: Thực hiện như câu 3, 4 -Luyện tập -Từng nhóm, từng dãy lên hát kết hợp vận động nhịp nhành theo bài hát -Mời HS lên biểu diễn -HS biểu diễn ( Nhóm, cá nhân,…) * Hoạt động 3: Luyện đọc cao độ các nốt -Hướng dẫn HS đọc Đô-Mi-Son-La -Treo bảng phụ chép sẵn vị trí các nốt -Hướng dẫn HS đọc cao độ các nốt -Treo bảng phụ chép sẵn 2 bài tập tiết tấu Môn: Aâm Nhạc - Lớp 4 Trang -Theo dõi bảng -Luyện đọc cao độ các nốt -Luyện đọc tiết tấu 7 Trường Tiểu học Ngãi Hùng GV: Nguyễn Tấn Tài -Hướng dẫn HS đọc và gõ theo tiết tấu trên. Có thể -HS thực hiện theo hướng dẫn thay thế bằng các â tương thanh khác ( tiếng chuông, trống…) -Nhận xét * Hoạt động 4: Làm quen bài tập âm nhạc -Treo bảng phụ chép sẵn bài luyện tập cao độ -Cho HS đọc tên nốt theo tiết tấu -GV đàn cao độ cả bài một lần -Hướng dẫn HS đọc bài tập âm nhạc ( vừa đọc vừa gõ theo phách, nốt đen ứng với 1 phách, dấu lặng nghỉ 1 phách ) -Nhận xét * Củng cố-Dặn dò -Theo dõi trên bảng phụ -Nói tên nốt theo tiết tấu -Lắng nghe GV đàn -HS thực hiện theo hướng dẫn -Cho caû lôùp oân haùt: Em yeâu hoaø bình ( vöøa haùt -Thöïc hieän theo höôùng daãn vöøa goõ ñeäm theo phaùch ) -GV nhaän xeùt tieát hoïc -Laéng nghe vaø ghi nhôù -Daën doø hs veà oân laïi baøi haùt, baøi taäp cao ñoä, baøi -Ghi baøi vaøo vôû taäp tieát taáu  Những điều cần rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………...... ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………...... ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………......  Giáo viên bộ môn Khối trưởng BGH Nguyễn Tấn Tài TUẦN: 4 TIẾT: 4 Môn: Aâm Nhạc - Lớp 4 Trang Ngày soạn: 31.08.2009 Ngày dạy: 07.09.2009 8 Trường Tiểu học Ngãi Hùng GV: Nguyễn Tấn Tài Học hát: BẠN ƠI LẮNG NGHE Kể chuyện âm nhạc I-MỤC TIÊU - Biết đây là bài dân ca. - Biết hát theo giai điệu và lời ca. - Biết nội dung câu chuyện Tiếng hát Đào Thị Huệ. - Ghi chú: + Biết đây là bài dân ca của dân tộc Ba-na ở Tây Nguyên. + Biết gõ đệm theo phách, theo tiết tấu lời ca II-CHUẨN BỊ * Giáo viên * Học sinh -SGK Âm nhạc 4 -Nhạc cụ gõ đệm -Vở ghi bài -Hát chuẩn xác bài hát -Máy nghe băng đĩa nhạc bài hát lớp 4, bảng phụ. -Nhạc cụ quen dùng. -Tranh ảnh minh họa cho bài hát -Đọc hoặc kể diễn cảm câu chuyện trong SGK -Tiết tấu chủ đạo: III-HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1.Ổn định lớp: Nhắc học sinh ngồi ngay ngắn. Khởi động giọng 2.Ôn bài cũ: -HS nhắc lại tên bài hát đã học ở tiết trước -Oân bài hát Em yêu hoà bình ( cả lớp, cá nhân ) -Cho HS nghe cao độ các nốt Đô-Mi-Son-La ( GV dùng đàn hoặc đọc ) và ôn đọc lại bài tập cao độ và bài tập tiết tấu ( đọc đồng thanh, cá nhân ) -GV nhận xét. 3.Bài mới : a. Phần mở đầu: -Giới thiệu nội dung tiết học gồm 2 phần: Học hát: Bạn ơi lắng nghe và Kể chuyện âm nhạc b. Phần hoạt động: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH -Ngồi ngay ngắn, lắng nghe. -Nghe hát mẫu Môn: Aâm Nhạc - Lớp 4 Trang 9 Trường Tiểu học Ngãi Hùng GV: Nguyễn Tấn Tài - Đọc lời ca theo tiết tấu -Tâp hát theo hướng dẫn -Luyện hát: Đồng thanh, dãy cá nhân,…Chia dãy hát nối tiếp từng câu,… -Xem giáo viên thực hiện mẫu -HS thực hiện hát kết hợp gõ đệm theo phách, nhịp, tiết tấu lời ca -Nghe kể và đọc kại để nắm nội dung vâu chuyện -Trả lời -Đào Thị Huệ. Quê ở thôn Đào Đặng, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng yên. Cô hát rất hay +Để ghi nhớ công ơn người con gái đã đem tiếng hát góp phần giải phóng quê hương +Giai đoạn giặc Minh sang xâm chiếm nước ta -Ghi nhớ -HS haùt oân laïi baøi haùt vöøa taäp -Laéng nghe ghi nhôù -Ghi noäi dung baøi hoïc vaøo vôû * Hoạt động 1: Dạy hát Bạn ơi lắng nghe Môn: Aâm Nhạc - Lớp 4 Trang 10 Trường Tiểu học Ngãi Hùng GV: Nguyễn Tấn Tài -Giới thiệu tên bài hát, tác giả, nội dung bài hát. -Giới thiệu đôi nét về núi rứng Tây nguyên. -Hát mẫu -Đọc lời ca theo tiết tấu -Dạy hát từng câu nối tiếp cho đến hết bài ( Lưu ý những chỗ nửa cung: Đô Si Đô ; Pha Mi ; Si Đô ) Hỡi bạn ơi, tiếng dòng suối, vui đùa, trôi xuôi, ào ào, có nhìn thấy, bay về, rì rào. -Luyện tập -Nhận xét * Hoạt động 2: Hát kết hợp gõ đệm -Hướng dẫn HS hát kết hợp gõ đệm theo phách: Hỡi bạn ơi cùng nhau lắng nghe x x x x Nhịp: Hỡi bạn ơi cùng nhau lắng nghe x x Tiết tấu lời ca: Hỡi bạn ơi cùng nhau lắng nghe x x x x x x x -Nhận xét * Hoạt động 3: kể chuyện âm nhạc: Tiếng hát Đào Thị Huệ -Đọc hoặc kể câu chuyện. Sau đó cho HS đọc lại 1 lần -Đặt câu hỏi +Nhân vật chính trong câu chuyện tên là gì? Quê ở đâu? Có khả năng gì? +Vì sao nhân dân lập đền thờ người con gái có giọng hát hay đó? +Chuyện xảy ra ở giai đoạn nào trong lịch sử nước ta? *Kết luận: Tiếng hát cô Đào Thị Huệ đã góp phần cùng dân làng đành đuổi giặc Minh giải phóng quê hương mình. ( Trong thời bình âm nhạc đem đến niềm vui cho mọi người ; trong thời chiến, âm nhạc cũng có khi là vũ khí đấu tranh chống kẻ thù ) Môn: Aâm Nhạc - Lớp 4 Trang 11 Trường Tiểu học Ngãi Hùng GV: Nguyễn Tấn Tài * Củng cố-Dặn dò -Cho caû lôùp oân laïi baøi haùt -GV nhaän xeùt tieát hoïc -Daën doø hs veà hoïc thuoäc lôøi ca vaø taäp haùt keát hôïp voã, goõ ñeäm ñuùng phaùch, tieát taáu lôøi ca  Những điều cần rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………...... ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………...... ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………......  Giáo viên bộ môn Khối trưởng BGH Nguyễn Tấn Tài TUẦN: 5 TIẾT: 5 Ngày soạn: 07.09.2009 Ngày dạy: 14.09.2009 Ôn tập: BẠN ƠI LẮNG NGHE Giới thiệu hình nốt trắng Bài tập tiết tấu I-MỤC TIÊU - Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca. - Tập biểu diễn bài hát. - Ghi chú: Biết giá trị độ dài của hình nốt trắng. Biết thể hiện hình tiết tấu có nốt đen và nốt trắng. Môn: Aâm Nhạc - Lớp 4 Trang 12 Trường Tiểu học Ngãi Hùng GV: Nguyễn Tấn Tài II-CHUẨN BỊ * Giáo viên -Máy nghe băng đĩa nhạc bài hát lớp 4, bảng phụ. -Nhạc cụ quen dùng. -Một số động tác vận động phụ hoạ theo bài hát. -Bảng phụ chép sẵn bài tập tiết tấu. * Học sinh -SGK Âm nhạc 4 -Nhạc cụ gõ đệm -Vở ghi bài III-HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1.Ổn định lớp: Nhắc học sinh ngồi ngay ngắn, khởi động giọng . 2.Ôn bài cũ: -Cho HS nghe giai điệu bài hát vừa học ở tiết trước, HS nhắc lại tên bài hát, tác giả sáng tác. -HS hát đồng thanh cá nhân bài hát -GV nhận xét. 3.Bài mới : a. Phần mở đầu: -Giới thiệu nội dung tiết học gồm3phần: Oân tập : Bạn ơi lắng nghe, Giới thiệu hình nốt trắng và bài tập tiết tấu b. Phần hoạt động: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH * Hoạt động 1: Ôn tập và vận động phụ hoạ bài: Bạn ơi lắng nghe -Hướng dẫn cả lớp hát kết hợp tập gõ đệm theo tiết tấu lơì ca -Hướng dẫn HS một vài động tác vận động phụ họa theo bài hát +Câu 1: Nghiêng người sang bên trái, bàn tay trái đưa lên đặt sau tai như đống tác lắng nghe, nhún chân theo phách (Lời 2: đưa ngón trỏ tay trái chỉ bên trái, phải) +Câu 2: thực hiện như câu 1 nhưng đổi bên (Lời 2: đổi tay phải) +Câu 3: Tay trái đưa xuống thả mềm diễn tả dòng suới chảy (Lời 2: Hai tay đưa ngang giả động tác chim bay) +Câu 4: Như câu 3 nhưng đổi tay phải (Lời 2: hai tay lên cao đưa qua trái rồi qua phải nhẹ nhàng theo phách) -Tập xong, cho cả lớp thực hiện hát kết hợp vận động phụ họa vài lần chu thuần thục các động tác Môn: Aâm Nhạc - Lớp 4 Trang -HS haùt keát hôïp taäp goõ ñeäm theo tieát taáu lôì ca -Taäp caùc ñoäng taùc vaän ñoäng phuï hoïa theo höôùng daãn -HS thöïc hieän theo höôùng daãn 13 Trường Tiểu học Ngãi Hùng GV: Nguyễn Tấn Tài -Mời HS lên biểu diễn -Nhận xét -Töøng nhoùm töøng daõy leân haùt keát hôïp vaän ñoäng nhòp nhaønh theo baøi * Hoạt động 2: GT hình nốt trắng haùt -GV treo bảng có ghi hình dạng nốt trắng và độ dài -HS bieåu dieãn ( Nhoùm, caù nhaân,…) của nốt (bằng hai nốt đen) +Nếu ta quy ước độ dài nốt đen là 1 phách thì nốt trắng bằng 2 phách +Nốt trắng đọc tắt là trắng, nốt đen đọc tắt là đen -Theo doõi -Hướng dẫn HS thể hiện hình nốt trắng và nốt đen bằng cách nói kết hợp vỗ tay : Nốt đen vỗ 1 cái, nốt -Theo doõi vaø ghi nhôù trắng vỗ 2 cái * Hoạt động 3: Bài tập tiết tấu -Hướng dẫn HS đọc bài tập tiết tấu -Dựa trên các hình tiết tấu đó, GV thay thế bằng các âm tượng thanh hoặc dùng lời để đọc theo -Nhận xét -Taäp theå hieän ñoä daøi noát traéng vaø noát ñen * Củng cố-Dặn dò -Cho caû lôùp thöïc hieän baøi taäp tieát taáu -GV nhaän xeùt tieát hoïc -Daën doø hs veà oân laïi baøi haùt, baøi taäp tieát taáu -Thöïc haønh ñoïc baøi taäp tieát taáu -Ñoïc baøi taäp tieát taáu baèng aâm töôïng thanh -Thöïc hieän theo höôùng daãn -Laéng nghe vaø ghi nhôù -Ghi baøi vaøo vôû  Những điều cần rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………...... ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………...... ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………......  Giáo viên bộ môn Môn: Aâm Nhạc - Lớp 4 Trang Nguyễn Tấn Tài Khối trưởng BGH 14 Trường Tiểu học Ngãi Hùng TUẦN: 6 TIẾT: 6 GV: Nguyễn Tấn Tài Ngày soạn: 14.09.2009 Ngày dạy: 21.09.2009 Tập đọc nhạc: TĐN số 1 Giới thiệu một vài nhạc cụ dân tộc I-MỤC TIÊU -Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca của 2 bài hát đã học. - Nhận biết một vài nhạc cụ dân tộc; đàn nhị, đàn tam, đàn tứ, đàn tì bà. - Ghi chú: Biết đọc bài TĐN II-CHUẨN BỊ * Giáo viên Môn: Aâm Nhạc - Lớp 4 Trang * Học sinh 15 Trường Tiểu học Ngãi Hùng GV: Nguyễn Tấn Tài -SGK Âm nhạc 4 -Nhạc cụ gõ đệm -Vở ghi bài -Máy nghe băng đĩa nhạc các đoạn trích đoạn âm thanh các nhạc cụ dân tộc. - Bảng phụ chép bài TĐN số 1. -Nhạc cụ quen dùng. -Tranh minh họa hình dáng các nhạc cụ dân tộc III-HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1.Ổn định lớp: Nhắc học sinh ngồi ngay ngắn, khởi động giọng . 2.Ôn bài cũ: -Oân lại các bài tập tiết tấu đã học ở tiết trước (vừa đọc vừa kết hợp vỗ, gõ theo tiết tấu) -GV nhận xét. 3.Bài mới : a. Phần mở đầu: -Giới thiệu nội dung tiết học gồm 2 phần: Oân tập : TĐN số 1 và giới thiệu 1 vài nhạc cụ dân tộc b. Phần hoạt động: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH * Hoạt động 1: Tập đọc nhạc: TĐN số 1 -Treo bảng phụ chép sẵn bài TĐN số 1 -Cho HS nhận biết tên các nốt nhạc có trong bài TĐN -Hướng dẫn HS luyện cao độ các nốt: Đô-Rê-MiSon-La (GV đọc mẫu kết hợp đàn cao độ, sau đó chỉ nốt trên khuông cho HS đọc đúng cao độ) -Cho HS nhận biết các hình nốt trong bài TĐN -Hướng dẫn HS luyện tiết tấu chính của bài TĐN trong SGK (Đọc và vỗ tiết tấu trong nhịp 2/4 nốt đen bằng 1 phách-vỗ tay 1 cái ; nốt trắng bằng 2 phách-vỗ tay rồi mở rrất -Hướng dẫn HS đọc bài TĐN số 1 – Son La Son. Chia 4 bước: +Bước 1: Nói tên nốt trên khuông +Bước 2: Vỗ hoặc gõ tiết tấu bài TĐN Môn: Aâm Nhạc - Lớp 4 Trang -HS theo dõi -Trả lời -Luyện đọc cao độ nốt theo hướng dẫn -Trả lời -Luyện tập đọc và gõ đệm tiết tấu trong SGK -Thực hiện các bước tập đọc nhạc theo hướng dẫn của GV: 1. Đọc tên nốt: Son La Son-La La Son-Mi Son Mi-Mi Rê Đô 2. Đọc vỗ tiết tấu: Đen đen đen đen đen đen trắng (nốt đen vỗ 1 phách, nốt trắng vỗ 2 phách)- Thực hiện 2 lần giống 16 Trường Tiểu học Ngãi Hùng GV: Nguyễn Tấn Tài nhau +Bước 3: Đọc cao độ ghép với hình tiết tấu (GV đàn 3. Đọc cao độ và tiết tấu sau khi cao độ các nốt) nghe giai điệu +Bước 4: Đọc nhạc kết hợp ghép lời ca (GV đàn giai 4. Nghe giai điệu ghép lời ca, sau điệu bài TĐN, HS nghe và ghép lời ca theo từng nốt đó tự đọc nhạc và ghép lời ca nhạc) -Hướng dẫn HS luyện đọc bài TĐN -HS luyện tập: Dãy, nhóm, cá -Nhận xét nhân, chia 2 dãy: 1 dãy đọc nhạc, 1dãy ghép lời và ngược lại,… * Hoạt động 2: Giới thiệu nhạc cụ dân tộc: Đàn nhị, đàn tam, đàn tứ, đàn tỳ bà -GV treo tranh minh hoạ các nhạc cụ dân tộc và giới thiệu cho HS biết hình dáng, tên gọi, và đặc điểm cơ bản của từng loại -Cho HS nghe âm thanh từng loại nhạc cụ qua băng trích đoạn nhạc. Sau đó cho HS nghe lại 2 lần để tập nhận biết và phân biệt âm sắc từng nhạc cụ dân tộc -Nhận xét * Củng cố-Dặn dò -Höôùng daãn HS oân ñoïc baøi TÑN soá 1 Son La Son (Ñoïc keát hôïp goõ ñeäm vaø gheùp lôøi ca) -Chæ vaøo tranh vaø cho HS nhaéc laïi teân töøng nhaïc cuï daân toäc vöøa ñöôïc bieát -GV nhaän xeùt tieát hoïc -Daën doø hs veà taäp ñoïc baøi TÑN soá 1, cheùp baøi TÑN soá 1 vaøo vôû theo höôùng daãn cuûa GV -Xem tranh vaø laéng nghe -Nghe aâm thanh töøng nhaïc cu ñeå taäp nhaän bieát vaø phaân bieät aâm saéc töøng nhaïc cuï -Oân ñoïc baøi TÑN soá 1 theo höôùng daãn -Noùi ñuùng teân caùc nhaïc cuï daân toäc ñaõ hoïc -Laéng nghe vaø ghi nhôù -Ghi baøi vaøo vôû  Những điều cần rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………...... ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………...... ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………......  Giáo viên bộ môn Môn: Aâm Nhạc - Lớp 4 Trang Nguyễn Tấn Tài Khối trưởng BGH 17 Trường Tiểu học Ngãi Hùng TUẦN: 7 TIẾT: 7 GV: Nguyễn Tấn Tài Ngày soạn: 21.09.2009 Ngày dạy: 28.09.2009 Ôn tập: EM YÊU HOÀ BÌNH BẠN ƠI LẮNG NGHE Ôn tập: TĐN số 1 I-MỤC TIÊU - Biết vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát. - Biết hát kết hợp vận động phụ họa. - Tập biểu diễn bài hát. - Ghi chú: + Biết hát đúng giai điệu và thuộc lời ca. + Biết đọc nhạc và ghép lời ca bài TĐN số 1. II-CHUẨN BỊ * Giáo viên * Học sinh -SGK Âm nhạc 4 -Nhạc cụ gõ đệm -Vở ghi bài -Máy nghe băng đĩa nhạc bài hát lớp 4, bảng phụ. -Nhạc cụ quen dùng. - Bảng phụ chép sẵn cao độ các nốt nhạc cần ôn. -Bảng phụ chép sẵn bài TĐN số 1 Môn: Aâm Nhạc - Lớp 4 Trang 18 Trường Tiểu học Ngãi Hùng GV: Nguyễn Tấn Tài III-HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1.Ổn định lớp: Nhắc học sinh ngồi ngay ngắn, khởi động giọng . 2.Ôn bài cũ: -Có thể tiến hành trong quá trình ôn tập các bài hát và phần ôn TĐN 3.Bài mới : a. Phần mở đầu: -Giới thiệu nội dung tiết học gồm 2 phần: Oân tập 2 bài hát và ôn tập bài TĐN số 1 b. Phần hoạt động: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH * Hoạt động 1: Ôn tập: Em yêu hoà bình -Cho HS nghe giai điệu bài hát, yêu cầu HS nhắc tên -HS lắng nghe trả lời bài hát, tác giả -Hướng dẫn cả lớp ôn với nhiều hình thức: Dãy, nhóm, -HS hát ôn theo hướng dẫn cá nhân, … hát nối tiếp -Hướng dẫn HS ôn hát kết hợp vận động phụ hoạ -Nhận xét. * Hoạt động 2: Ôn tập: Bạn ơi lắng nghe -Cho HS xem tranh hoặc nghe giai điệu để đoán tên bài hát -Hướng dẫn HS ôn hát kết hợp gõ đệm theo nhịp, phách, tiết tấu lời ca -Lần lượt hát với 3 tốc độ khác nhau -Mời HS lên biểu diễn trước lớp -Đoán tên bài hát -Hát ôn kết hợp gõ đệm theo hướng dẫn -Hát với 3 tốc độ khác nhau -Lên biểu diễn trước lớp: Nhóm, cá nhân * Hoạt động 2: Ôn tập TĐN số 1 -Treo bảng phụ ghi sẵn cao độ các nốt: Đô, Rê, Mi, -Theo doõi vaø nhôù laïi vò trí caùc Son, La. -Hướng dẫn HS đọc cao độ các nốt (GV đọc mẫu hoặc noát nhaïc treân khuoâng -Ñoïc theo höôùng daãn dùng đàn) -Hướng dẫn HS ôn tập bài tập tiết tấu -Taäp ñoïc vaø voã tieát taáu chính cuûa baøi TÑN soá 1 theo höôùng -Hướng dẫn HS ôn đọc bài TĐN số 1: Son La Son (đọc daãn nhạc ghép lời ca) bằng nhiều hình thức -OÂn ñoïc baøi TÑN soá 1: Son La Son: Ñoàng thanh, daõy, caù nhaân, -Nhận xét moät daõy ñoïc nhaïc, moät daõy gheùp lôøi ca,…(Goõ ñeäm theo * Củng cố-Dặn dò phaùch) -Cho caû lôùp oân haùt laïi baøi haùt Em yeâu hoaø bình vaø Môn: Aâm Nhạc - Lớp 4 Trang 19 Trường Tiểu học Ngãi Hùng GV: Nguyễn Tấn Tài Baïn ôi laéng nghe (haùt nhaïc keát hôïp goõ ñeäm vaän ñoäng phuï hoaï) -GV nhaän xeùt tieát hoïc -Thöïc hieän theo höôùng daãn -Daën doø hs veà oân laïi 2 baøi haùt vaø baøi TÑN soá 1 -HS laéng nghe vaø ghi nhôù -Laéng nghe, ghi nhôù -Ghi baøi vaøo vôû  Những điều cần rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………...... ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………...... ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………......  Giáo viên bộ môn Khối trưởng BGH Nguyễn Tấn Tài Môn: Aâm Nhạc - Lớp 4 Trang 20
- Xem thêm -