Tài liệu Giáo án âm nhạc lớp 4 cả năm_cktkn_bộ 7

  • Số trang: 47 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 66 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

TIEÁT 1 OÂN TAÄP 3 BAØI HAÙT VAØ KÍ HIEÄU GHI NHAÏC ÑAÕ HOÏC ÔÛ LÔÙP BA I. Muïc tieâu: -HS nhôù laïi vaø theå hieän toát 3 baøi haùt : Quoác ca Vieät Nam, Baøi ca ñi hoïc, Cuøng muùa haùt döôùi traêng.Taäp trình baøy theo toå, caù nhaân. OÂn taäp ñeå cuûng coá moät soá kí hieäughi nhaïc ñaõ hoïc Taïo khoâng khí hoïc taäp vui töôi, soâi noåi töø tieát hoïc ñaàu tieân trong CT aâm nhaïc lôùp 4 II.Chuaån bò cuûa giaùo vieân: Nhaïc cuï quen duøng, baêng ñóa nhaïc Tôø tranh minh hoaï caùc kí hieäu aâm nhaïc. III,Hoaït ñoäng daïy hoïc: Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Hoaït ñoäng 1 OÂn taäp 3 baøi haùt ñaõ hoïc ôû HS oân theo höôùng daãn cuûa GV lôùp 3 - Quoáùc ca Vieät Nam - Baøi ca ñi hoïc - Cuøng muùa haùt döôùi traêng GV höôùng daãn HS haùt nhöõng choã haùt HS trình baøy coøn chöa ñaït Haùt keát hôïp vaän ñoäng GV chæ ñònh toå nhoùm hoaëc caù nhaân HS laéng nghe trình baøy HS traû lôøi Nhaän xeùt , ñaùnh giaù Hoaït ñoäng 2: OÂn taäp moät soá kyù hieäu ghi HS taäp keû khuoâng nhaïc nhaïc Keå teân nhöõng kí hieäu ghi nhaïc ñaõ ñöôïc HS thöïc hieän giôùi thieäu ôû lôùp 3 ? HS taäp vieát khoaù Son OÂn taäp veà khuoâng nhaïc. GV duøng khuoâng nhaïc baøn tay, yeâu caàu HS thöïc hieän HS noùi teân doøng khe Höôùng daãn HS vieát khoaù Son ôû ñaàu khuoâng nhaïc, höôùng daãn caùc em söûa HS taäp vieát noát nhaïc nhöõng choã coøn sai Giaùo aâm nhaïc khoái 4 1 GV yeâu caàu HS taäp noùi teân caùc noát nhaïc trong baøi taäp soá 1. HS ghi nhôù GV kieåm tra vaø ñaùnh giaù HS taäp vieát leân khuoâng nhaïc caùc noát nhaïc trong baøi taäp soá 2 Cuûng coá daën doø: TIEÁT 2 Hoïc haùt : EM YEÂU HOAØ BÌNH I.Muïc tieâu: HS haùt ñuùng giai ñieäu vaø thuoäc lôøi ca baøi Em yeâu hoaø bình . Theå hieän ñuùng nhöõng choã luyeán laùy, ñaûo phaùch vaø noát chaám doâi Qua baøi haùt giaùo duïc caùc em tình yeâu queâ höông ñaát nöôùc , yeâu hoaø bình. II.Chuaån bò cuûa giaùo vieân: Nhaïc cuï quen duøng, baêng ñóa nhaïc Tôø tranh minh hoaï baøi Em yeâu hoaø bình. III,Hoaït ñoäng daïy hoïc: Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Hoaït ñoäng 1: Daïy baøi haùt : Em yeâu hoaø bình HS traû lôøi - Giôùi thieäu baøi haùt, noäi dung baøi haùt - Cho HS nghe baêng - Höôùng daãn HS ñoïc lôøi ca Haùt theo daõy, theo nhoùm , - Daïy haùt töøng caâu(baøi chia thaønh 8 caù nhaân caâu ñeå taäp cho HS) Giaùo aâm nhaïc khoái 4 2 - Cho HS haùt nhieàu laàn ñeå thuoäc lôøi vaø giai ñieäu baøi haùt - GV söûa cho HS neáu haùt chöa ñuùng, nhaän xeùt . Hoaït ñoäng 2: Haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï Haùt keát hôïp voã goõ ñeäm theo phaùch, tieát taáu lôøi ca Höôùng daãn HS haùt vaø voã tay hoaëc goõ ñeäm theo phaùch vaø tieát taáu lôøi ca. Höôùng daãn HS vöøa ñöùng haùt vöøa nhuùn chaân nhòp nhaøng Haùt keát hôïp voã goõ ñeäm theo phaùch, tieát taáu lôøi ca Thöïc hieän theo höôùng daãn Caù nhaân leân ñaùnh nhòp HS goõ theo Thöïc hieän theo nhoùm 4 em Nhaän xeùt caùc nhoùm HS ghi nhôù Cuûng coá – daën doø Cuûng coá baèng caùch hoûi teân baøi haùtvöøa hoïc, teân taùc giaû.caû lôùp ñöùng haùt vaø voã tay theo nhòp, phaùch GV nhaän xeùt ,daën doø TIEÁT 3 OÂN TAÄP : EM YEÂU HOAØ BÌNH Baøi taäp cao ñoä vaø tieát taáu I.Muïc tieâu: Giaùo aâm nhaïc khoái 4 3 HS haùt ñuùng giai ñieäu vaø thuoäc lôøi ca baøi Em yeâu hoaø bình . Theå hieän ñuùng nhöõng choã luyeán laùy, ñaûo phaùch vaø noát chaám doâi HS trình baøy baøi haùt theo caùch haùt lónh xöôùng, noái tieáp HS thöïc hieän 3 baøi taäp cao ñoä vaø tieát taáu. II.Chuaån bò cuûa giaùo vieân: Nhaïc cuï quen duøng, baêng ñóa nhaïc Tôø tranh minh hoaï baøi Em yeâu hoaø bình. III,Hoaït ñoäng daïy hoïc: Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Hoaït ñoäng 1: Oân taäp haùt Em yeâu hoaø Haùt keát hôïp voã goõ ñeäm bình - Höôùng daãn HS oân taäp baøi haùt chuù yù theo nhòp giöõ ñuùng nhòp vaø ñeàu - GV höôùng daãn HS haùt keát hôïp voã hoaëc goõ ñeäm theo nhòp - GV nhaän xeùt vaø söûa ñoåi vôùi nhöõng em chöa voã, haùt ñuùng nhòp Hoaït ñoäng 2: Töøng toáp ñöùng haùt theo - Taäp bieåu dieãn baøi haùt - GV chæ ñònh töøng toå nhoùm ñöùng taïi höôùng daãn cuûa GV HS haùt vôùi toác ñoä vöøa choã trình baøy baøi haùt - Höôùng daãn HS vaøi ñoäng taùc phuï phaûi, haùt nheï nhaøng, theå tình caûm vui töôi. hoaï. Hoaït ñoäng 3: Baøi taäp cao ñoä vaø tieát HS thöïc hieän theo . taáu a) Vò trí caùc noát nhaïc Ñoâ, Mi, Son, La treân khuoâng nhaïc: GV cho HS chæ töøng noátnhaïc em khaùc ñöùng noùi teân noát nhaïc b) Luyeän taäp tieát taáu c) Luyeän taäp cao ñoä vaø tieát taáu GV ñaøn giai ñieäu töøng chuoåi aâm thanh HS nghe vaø ñoïc theo tieáng ñaøn Cuûng coá – daën doø Giaùo aâm nhaïc khoái 4 HS nghe vaø ghi nhôù. 4 Cuûng coá baèng caùch hoûi teân baøi haùtvöøa hoïc, teân taùc giaû.caû lôùp ñöùng haùt vaø voã tay theo nhòp, phaùch GV nhaän xeùt ,daën doø TIEÁT 4 Hoïc haùt : BAÏN ÔI LAÉNG NGHE KEÅ CHUYEÄN AÂM NHAÏC I.Muïc tieâu: HS bieát baøi Baïn ôilaéng nghe laø daân ca cuûa daân toäc Ba na(Taây Nguyeân). Haùt ñuùng giai ñieäu vaø thuoäc lôøi ca baøi haùt Taäp trình baøy baøi haùt keát hôïp vaän ñoäng theo nhaïc Nghe, ghi nhôù vaø taäp keå caâu chuyeän Tieáng haùt Ñaøo Thò Hueä. HS coù theâm hieåu bieát veà taùc duïng cuûa aâm nhaïc ñoái vôùi cuoäc soáng II.Chuaån bò cuûa giaùo vieân: Nhaïc cuï quen duøng, baêng ñóa nhaïc Tôø tranh minh hoaï baøi Baïn ôi laéng nghe Tranh veõ minh hoaï cho caâu chuyeän Tieáng haùt Ñaøo Thò Hueä III. Hoaït ñoäng daïy hoïc. Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Hoaït ñoäng 1: Daïy baøi haùt Baïn ôi laéng Ngoài ngay ngaén, chuù yù nghe nghe - Giôùi thieäu baøi haùt - Cho HS nghe baêng Taäp ñoïc lôøi ca - Hd HS ñoïc lôøi ca Taäp haùt töøng caâu theo Hd - Daïy haùt töøng caâu - Cho HS haùt nhieàu laàn ñeå thuoäc lôøi cuûa GV Haùt laïi nhieàu laàn vaø giai ñieäu baøi haùt Hoaït ñoäng 2: Haùt keát hôïp voã goõ ñeäm Haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï Haùt keát hôïp voã goõ ñeäm theo phaùch, tieát theo phaùch, tieát taáu lôøi ca taáu lôøi ca Giaùo aâm nhaïc khoái 4 5 Höôùng daãn HS haùt vaø voã tay hoaëc goõ Töøng toáp ñöùng haùt theo ñeäm theo phaùch vaø tieát taáu lôøi ca. höôùng daãn cuûa GV Hoaït ñoäng 3: Keå chuyeän aâm nhaïc Tieáng haùt Ñaøo Thò Hueä GV keå chuîeân theo tranh veõ Chæ ñònh HS xung phong döïa vaøo tranh veõ ñeå keå laïi caâu chuyeän GV ñeà nghò HS noùi leân caûm xuùc, suy nghó cuûa mình veà caâu chuyeän GV neâu yù nghóa caâu chuyeän Cuûng coá – daën doø Cuûng coá baèng caùch hoûi teân baøi haùt vöøa hoïc, teân taùc giaû. Caû lôùp ñöùng haùt vaø voã tay theo nhòp, phaùch GV nhaän xeùt, daën doø HS laéng nghe theo doõi HS keå laïi caâu chuyeän theo tranh veõ HS noùi leân caûm nhaän HS ghi nhôù TIEÁT 5 OÂN TAÄP : Baïn ôi laéng nghe Giôùi thieäu hình noát traéng Baøi taäp tieát taáu I.Muïc tieâu: HS haùt ñuùng giai ñieäu vaø thuoäc lôøi ca baøi Baïn ôi laéng nghe . HS nhaän bieát ñöôïc noát traéng vaø taäp theå hieän ñoä daøicuûa noù Thöïc hieän ñuùng 2 baøi taäp tieát taáu : ñoïc ñuùng hình noát , goõ ñuùng tieát taáu . II.Chuaån bò cuûa giaùo vieân: Nhaïc cuï quen duøng, baêng ñóa nhaïc Tôø tranh minh hoaï baøi Baïn ôi laéng nghe. III,Hoaït ñoäng daïy hoïc: Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Hoaït ñoäng 1: Oân taäp haùt Baïn ôi laéng Haùt keát hôïp voã goõ ñeäm nghe Giaùo aâm nhaïc khoái 4 6 - Höôùng daãn HS oân taäp baøi haùt chuù yù giöõ ñuùng nhòp vaø ñeàu - GV höôùng daãn HS haùt keát hôïp voã hoaëc goõ ñeäm theo nhòp - GV nhaän xeùt vaø söûa ñoåi vôùi nhöõng em chöa voã, haùt ñuùng nhòp Hoaït ñoäng 2: - Taäp bieåu dieãn baøi haùt - GV chæ ñònh töøng toå nhoùm ñöùng taïi choã trình baøy baøi haùt - Höôùng daãn HS vaøi ñoäng taùc phuï hoaï. Hoaït ñoäng 3: Giôùi thieäu hình noát traéng GV giôù i thieäu veà hình thöùc, giaù trò ñoä daøi GV vieát hình noát traéng leân baûng , höôùng daãn HS taäp vieát Baøi taäp tieát taáu : GV vieát baøi taäp leân baûng Hoûi HS baøi taäp coù hình noát naøo ? Cho HS ñoïc hình noát Höôùng daãn HS taäp voã tay theå hieän hình noát traéng Cuûng coá – daën doø Cuûng coá baèng caùch hoûi teân baøi haùtvöøa hoïc, teân taùc giaû. Caû lôùp ñöùng haùt vaø voã tay theo nhòp, phaùch GV nhaän xeùt, daën doø Giaùo aâm nhaïc khoái 4 theo nhòp Töøng toáp ñöùng haùt theo höôùng daãn cuûa GV HS haùt vôùi toác ñoä vöøa phaûi, haùt nheï nhaøng, theå tình caûm vui töôi. HS thöïc hieän theo . HS nghe vaø ghi nhôù HS taäp vieát hình noát HS traû lôøi HS thöïc hieän theo yeâu caàu HS nghe vaø ghi nhôù. 7 TIEÁT 6 TAÄP ÑOÏC NHAÏC :TÑN SOÁ 1 GIÔÙI THIEÄU MOÄT VAØI NHAÏC CUÏ DAÂN TOÄC I.Muïc tieâu: HS böôùc ñaàu laøm quen vôùi phaân moân taäp ñoïc nhaïc (TÑN), ñoïc ñuùng giai ñieäu vaø gheùp lôøi baøi TÑN soá 1- Son La Son. Nhaän bieát ñöôïc hình daùng caùc loaïi nhaïc cuï daân toäc: ñaøn nhò, ñaøn tam, ñaøn töù, ñaøn tì baø Ñöôïc nghe aâm thanh 4 loaïi nhaïc cuï . II.Chuaån bò cuûa giaùo vieân: Nhaïc cuï quen duøng, baêng ñóa nhaïc Baûn nhaïc baøi TÑN soá 1 Son La Son . Tranh aûnh 4 loaïi nhaïc cuï : Ñaøn nhò, ñaøn tam, ñaøn töù, ñaøn tí baø . III.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Hoaït ñoäng 1: Taäp ñoïc nhaïc : Son La HS nghe Son GV giôùi thieäu baøi TÑN – Treo baøi TÑN 1-2 HS noùi teân noát leân baûng Cho HS xaùc ñònh teân noát trong baøi TÑN HS traû lôøi Cho HS taäp noùi teân noát HS thöïc hieän. GV vieát tieát taáu Hoûi tieát taáu taáu naøy coù nhöõng hình noát HS noùi teân noát goõ tieát taáu naøo ? GV goõ tieát taáu treân , yeâu caàu HS laéng nghe vaø thöïc hieän laïi GV höôùng daãn HS nhìn vaøo baøi TÑN , HS luyeän ñoïc cao ñoä noùi teân noát nhaïc trong baøi keát hôïp goõ tieát taáu vöøa taäp. GV vieát 5 noát Ñoâ Reâ Mi Son La leân HS taäp ñoïc töøng caâu theo khuoâng nhaïc GV yeâu caàu HS ñoïc cao ñoä 5 noát nhaïc höôùng daãn theo thöù töï ñi töø thaáp ñeán cao. GV ñaøn, HS nghe . GV baét nhòp HS ñoïc hoaø theo HS ñoïc nhaïc caû baøi tieáng ñaøn . Giaùo aâm nhaïc khoái 4 8 GV ñaøn chuoåi aâm thanh HS nghe , baét nhòp HS ñoïc hoaø theo tieáng ñaøn GV cho HS ñoïc nhaïc caû baøi GV ñaøn giai ñieäu caû baøi HS ñoïc nhaïc hoaø theo tieáng ñaøn , vöøa ñoïc vöøa goõ tieát taáu GV ñaøn giai ñieäu caû baøi hai laàn . Laàn thöù nhaát HS ñoïc nhaïc, laàn thöù hai gheùp lôøi , vöøa haùt vöøa goõ ñeäm theo phaùch. Hoaït ñoäng 2: Giôùi thieäu moät vaøi nhaïc cuï daân toäc: GV treo tranh , giôùi thieäu. GV yeâu caàu HS chæ töøng nhaïc cuï vaø noùi teân GV hoûi Ñaøn nhò coù maáy daây ? Ñaøn tam? Ñaøn Töù? Ñaøn tì baø? Cuûng coá daën doø HS gheùp lôøi baøi TÑN HS theo doõi NoÙi teân töøng nhaïc cuï HS traû lôøi HS ghi nhôù TIEÁT 7 OÂN TAÄP 2 BAØI HAÙT : Em yeâu hoaø bình, Baïn ôi laéng nghe OÂN TAÄP TÑN soá 1 I.Muïc tieâu: HS haùt thuoäc lôøi , ñuùng giai ñieäu, trình baøy 2 baøi haùt Em yeâu hoaø bình vaø Baïn ôi laéng nghe, keát hôïp goõ ñeäm hoaëc muùa phuï hoaï Ñoïc ñuùng cao ñoä vaø tröôøng ñoä baøi TÑN soá 1 keát hôïp goõ ñeäm theo phaùch . Taäp ñoïc nhaïc dieãn caûm, theå hieän tính chaát meàm maïi cuûa giai ñieäu II.Chuaån bò cuûa giaùo vieân: Nhaïc cuï quen duøng, baêng ñóa nhaïc Baûn nhaïc baøi TÑN soá 1 Son La Son . Taäp kyû naêng haùt nhaéc laïi trong baøi Baïn ôi laéng nghe. III.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Hoaït ñoäng 1: OÂn taäp haùt Em yeâu hoaø Haùt keát hôïp voã goõ ñeäm bình Höôùng daãn HS oân taäp baøi haùt chuù yù giöõ theo nhòp Giaùo aâm nhaïc khoái 4 9 ñuùng nhòp vaø ñeàu GV höôùng daãn HS haùt keát hôïp voã hoaëc goõ ñeäm theo nhòp GV nhaän xeùt vaø söûa ñoåi vôùi nhöõng em chöa voã, haùt ñuùng nhòp Taäp bieåu dieãn baøi haùt GV chæ ñònh töøng toå nhoùm ñöùng taïi choã trình baøy baøi haùt Höôùng daãn HS vaøi ñoäng taùc phuï hoaï. OÂn taäp baøi haùt Baïn ôi laéng nghe GV höôùng daãn HS nhö baøi Em yeâu hoaø bình Taäp kyû naêng haùt nhaéc laïi trong baøi Baïn ôi laéng nghe Hoaït ñoäng 2: OÂn taäp TÑN soá 1 HS taäp noùi teân noát GV goõ tieát taáu , HS thöïc hieän laïi GV ñaøn giai ñieäu, HS ñoïc nhaïc, haùt lôøi keát hôïp goõ ñeäm theo phaùch. Yeâu caàu HS ñoïc TÑN dieãn caûm, theå hieän tính chaát meàm maïi cuûa giai ñieäu Cuûng coá – daën doø Cuûng coá baèng caùch hoûi teân baøi haùtvöøa hoïc, teân taùc giaû. Caû lôùp ñöùng haùt vaø voã tay theo nhòp, phaùch GV nhaän xeùt, daën doø Töøng toáp ñöùng haùt theo höôùng daãn cuûa GV HS haùt vôùi toác ñoä vöøa phaûi, haùt nheï nhaøng, theå tình caûm vui töôi. HS thöïc hieän theo . HS nghe vaø ghi nhôù HS noùi teân noát HS ñoïc nhaïc , haùt lôøi goõ phaùch HS trình baøy HS nghe vaø ghi nhôù. TIEÁT 8 Hoïc haùt : TREÂN NGÖÏA TA PHI NHANH I.Muïc tieâu: HS haùt ñuùng giai ñieäu vaø thuoäc lôøi ca baøi haùt Treân ngöïa ta phi nhanh Giaùo aâm nhaïc khoái 4 10 Taäp trình baøy baøi haùt keát hôïp vaän ñoäng theo nhaïc II.Chuaån bò cuûa giaùo vieân: Nhaïc cuï quen duøng, baêng ñóa nhaïc Tôø tranh minh hoaï baøi Treân ngöïa ta phi nhanh III. Hoaït ñoäng daïy hoïc. Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Hoaït ñoäng 1: Daïy baøi haùt Treân ngöïa ta Ngoài ngay ngaén, chuù yù phi nhanh nghe - Giôùi thieäu baøi haùt - Cho HS nghe baêng Taäp ñoïc lôøi ca - Hd HS ñoïc lôøi ca Taäp haùt töøng caâu theo Hd - Daïy haùt töøng caâu - Cho HS haùt nhieàu laàn ñeå thuoäc lôøi cuûa GV Haùt laïi nhieàu laàn vaø giai ñieäu baøi haùt Hoaït ñoäng 2: Haùt keát hôïp voã goõ ñeäm Haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï Haùt keát hôïp voã goõ ñeäm theo phaùch, tieát theo phaùch, tieát taáu lôøi ca taáu lôøi ca Höôùng daãn HS haùt vaø voã tay hoaëc goõ Töøng toáp ñöùng haùt theo höôùng daãn cuûa GV ñeäm theo phaùch vaø tieát taáu lôøi ca. Hoaït ñoäng 3: Taäp kyõ naêng haùt ñoái ñaùp Chia lôùp thaønh hai nöûa: Nöûa lôùp haùt :Treân ñöôøng gaäp gheành Nöûa kia haùt : Ngöïa phi nhanh nhanh Tieáp tuïc cho ñeán baïn beø yeâu meán. Töø caâu Toå quoác meï hieàn ñeán heát baøi, caû lôùp haùt hoaø gioïng . GV höôùng daãn HS haùt keát hôïp goõ hai aâm saéc Cuûng coá – daën doø Cuûng coá baèng caùch hoûi teân baøi haùt vöøa hoïc, teân taùc giaû. Caû lôùp ñöùng haùt vaø voã tay theo nhòp, phaùch GV nhaän xeùt, daën doø Giaùo aâm nhaïc khoái 4 HS taäp haùt haùt ñoái ñaùp HS taäp haùt goõ ñeäm theo hai aâm saéc HS ghi nhôù 11 TIEÁT 9 OÂN TAÄP BAØI HAÙT : Treân ngöïa ta phi nhanh TAÄP ÑOÏC NHAÏC: TÑN soá 2 I.Muïc tieâu: HS haùt thuoäc lôøi , ñuùng giai ñieäu vaø theå hieän saéc thaùi cuûa baøi Treân ngöïa ta phi nhanh Ñoïc ñuùng cao ñoä vaø tröôøng ñoä baøi TÑN soá 2 keát hôïp goõ ñeäm theo phaùch . Taäp ñoïc nhaïc dieãn caûm, theå hieän tính chaát meàm maïi cuûa giai ñieäu II.Chuaån bò cuûa giaùo vieân: Nhaïc cuï quen duøng, baêng ñóa nhaïc Baûn nhaïc baøi TÑN soá 2: Naéng vaøng Taäp goõ ñeäm vôùi hai aâm saéc III.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Hoaït ñoäng 1: OÂn taäp haùt Treân ngöïa Haùt keát hôïp voã goõ ñeäm ta phi nhanh Höôùng daãn HS oân taäp baøi haùt chuù yù giöõ theo nhòp ñuùng nhòp vaø ñeàu GV höôùng daãn HS haùt keát hôïp voã hoaëc Töøng toáp ñöùng haùt theo goõ ñeäm theo nhòp GV nhaän xeùt vaø söûa ñoåi vôùi nhöõng em höôùng daãn cuûa GV HS haùt vôùi toác ñoä vöøa chöa voã, haùt ñuùng nhòp phaûi, haùt nheï nhaøng, theå Taäp bieåu dieãn baøi haùt GV chæ ñònh töøng toå nhoùm ñöùng taïi choã tình caûm vui töôi. trình baøy baøi haùt HS thöïc hieän theo . Höôùng daãn HS vaøi ñoäng taùc phuï hoaï. Giaùo aâm nhaïc khoái 4 12 OÂn kyõ naêng haùt ñoái ñaùp GV kieåm tra HS trình baøy baøi haùt tröôùc lôùp vôùi caùc hình thöùc :ñôn ca, song ca , toáp ca, trình baøy baøi haùt keát hôïp goõ ñeäm theo hai aâm saéc. Hoaït ñoäng 2: Taäp ñoïc nhaïc : TÑN soá 2 HS taäp noùi teân noát GV goõ tieát taáu , HS thöïc hieän laïi GV ñaøn giai ñieäu, HS ñoïc nhaïc, haùt lôøi keát hôïp goõ ñeäm theo phaùch. Yeâu caàu HS ñoïc TÑN dieãn caûm, theå hieän tính chaát meàm maïi cuûa giai ñieäu Cuûng coá – daën doø Cuûng coá baèng caùch hoûi teân baøi haùt vöøa hoïc, teân taùc giaû. Caû lôùp ñöùng haùt vaø voã tay theo nhòp, phaùch GV nhaän xeùt, daën doø HS haùt goõ ñeäm HS noùi teân noát HS ñoïc nhaïc , haùt lôøi goõ phaùch HS trình baøy HS nghe vaø ghi nhôù. TIEÁT 10 Hoïc haùt : KHAÊN QUAØNG THAÉM MAÕI VAI EM I.Muïc tieâu: HS haùt ñuùng giai ñieäu vaø thuoäc lôøi ca baøi Khaên quaøng thaém maõi vai em . Trình baøy baøi haùt Khaên quaøng thaém maõi vai em theo caùch haùt lónh xöôùng , hoøa gioïng, trình baøy baøi haùt keát hôïp goõ ñeäm theo phaùch vaø goõ ñeäm vôùi hai aâm saéc. Trình baøy baøi haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï. II.Chuaån bò cuûa giaùo vieân: Nhaïc cuï quen duøng, baêng ñóa nhaïc Tranh aûnh minh hoaï baøi Khaên quaøng thaém maõi vai em III.Hoaït ñoäng daïy hoïc Giaùo aâm nhaïc khoái 4 13 Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng 1: Daïy baøi haùt : Khaên quaøng thaém maõi vai em - Giôùi thieäu baøi haùt, noäi dung baøi haùt - Cho HS nghe baêng - Höôùng daãn HS ñoïc lôøi ca - Daïy haùt töøng caâu(baøi chia thaønh 8 caâu ñeå taäp cho HS) - Cho HS haùt nhieàu laàn ñeå thuoäc lôøi vaø giai ñieäu baøi haùt - GV söûa cho HS neáu haùt chöa ñuùng, nhaän xeùt . Hoaït ñoäng cuûa HS HS chuù yù nghe HS thöïc hieän theo höôùng daãn HS traû lôøi Haùt theo daõy, theo nhoùm , caù nhaân Haùt keát hôïp voã goõ ñeäm theo phaùch, tieát taáu lôøi ca Hoaït ñoäng 2: Haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï Haùt keát hôïp voã goõ ñeäm theo phaùch, tieát Thöïc hieän theo höôùng daãn taáu lôøi ca Höôùng daãn HS haùt vaø voã tay hoaëc goõ Caù nhaân leân ñaùnh nhòp ñeäm theo phaùch vaø tieát taáu lôøi ca. Höôùng daãn HS vöøa ñöùng haùt vöøa nhuùn chaân nhòp nhaøng GV chæ ñònh töøng nhoùm leân trình baøy baøi HS goõ theo haùt keát hôïp goõ ñeäm hai aâm saéc Thöïc hieän theo nhoùm 4 em Nhaän xeùt caùc nhoùm Cuûng coá – daën doø Cuûng coá baèng caùch hoûi teân baøi haùtvöøa hoïc, teân taùc giaû. Caû lôùp ñöùng haùt vaø voã HS ghi nhôù tay theo nhòp, phaùch GV nhaän xeùt ,daën doø Giaùo aâm nhaïc khoái 4 14 TIEÁT 11 OÂN TAÄP BAØI HAÙT : Khaên quaøng thaém maõi vai em TAÄP ÑOÏC NHAÏC: TÑN soá 3 I.Muïc tieâu: HS haùt thuoäc lôøi, ñuùng giai ñieäu vaø theå hieän saéc thaùi cuûa baøi Khaên quaøng thaém maõi vai em Ñoïc ñuùng cao ñoä vaø tröôøng ñoä baøi TÑN soá 3 keát hôïp goõ ñeäm theo phaùch . Taäp ñoïc nhaïc dieãn caûm, theå hieän tính chaát meàm maïi cuûa giai ñieäu II.Chuaån bò cuûa giaùo vieân: Nhaïc cuï quen duøng, baêng ñóa nhaïc Baûn nhaïc baøi TÑN soá 3: Cuøng böôùc ñeàu. III.Hoaït ñoäng daïy hoïc Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Hoaït ñoäng 1: OÂn taäp haùt Khaên quaøng Haùt keát hôïp voã goõ ñeäm thaém maõi vai em Höôùng daãn HS oân taäp baøi haùt chuù yù giöõ theo nhòp ñuùng nhòp vaø ñeàu GV höôùng daãn HS haùt keát hôïp voã hoaëc Töøng toáp ñöùng haùt theo goõ ñeäm theo nhòp GV nhaän xeùt vaø söûa ñoåi vôùi nhöõng em höôùng daãn cuûa GV HS haùt vôùi toác ñoä vöøa chöa voã, haùt ñuùng nhòp phaûi, haùt nheï nhaøng, theå Taäp bieåu dieãn baøi haùt GV chæ ñònh töøng toå nhoùm ñöùng taïi choã tình caûm vui töôi. trình baøy baøi haùt HS thöïc hieän theo . Höôùng daãn HS vaøi ñoäng taùc phuï hoaï. OÂn kyõ naêng haùt ñoái ñaùp GV kieåm tra HS trình baøy baøi haùt tröôùc lôùp vôùi caùc hình thöùc :ñôn ca, song ca , toáp ca, trình baøy baøi haùt keát hôïp goõ ñeäm HS haùt goõ ñeäm theo hai aâm saéc. Hoaït ñoäng 2: Taäp ñoïc nhaïc : TÑN soá HS noùi teân noát 3 HS taäp noùi teân noát Giaùo aâm nhaïc khoái 4 15 GV goõ tieát taáu , HS thöïc hieän laïi GV ñaøn giai ñieäu, HS ñoïc nhaïc, haùt lôøi keát hôïp goõ ñeäm theo phaùch. Yeâu caàu HS ñoïc TÑN dieãn caûm, theå hieän tính chaát meàm maïi cuûa giai ñieäu Cuûng coá – daën doø Cuûng coá baèng caùch hoûi teân baøi haùt vöøa hoïc, teân taùc giaû. Caû lôùp ñöùng haùt vaø voã tay theo nhòp, phaùch GV nhaän xeùt, daën doø HS ñoïc nhaïc , haùt lôøi goõ phaùch HS trình baøy HS nghe vaø ghi nhôù. Tieát 12 HOÏC HAÙT :COØ LAÛ ( Daân ca Baéc Boä ) I.Muïc tieâu: Haùt thuoäc lôøi ca, ñuùng giai ñieäu , ñeàu gioïng. Bieát baøi haùt naøy laø daân ca Baéc boä . Taäp trình baøy baøi haùtm theo caùch haùt lónh xöôùng vaø hoaø gioïng. Giaùo duïc HS yeâu quyù caùc laøn ñieäu daân ca vaø traân troïng ngöôøi lao ñoäng II.Chuaån bò cuûa GV: Haùt chuaån baøi haùt Coø laû Nhaïc cu ïñeäm, goõ. Baêng nhaïc III.Caùc hoaït ñoäng chuû yeáu: 1.OÅn ñònh toå chöùc, nhaéc HS söûa tö theá ngoài ngay ngaén 2.Kieåm tra baøi cuõ:HS oân laïi 3 baøi haùt ñaõ hoïc 3.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Hoaït ñoäng 1: Daïy baøi haùt Coø laû Ngoài ngay ngaén, chuù yù - Giôùi thieäu baøi haùt, noäi dung baøi haùt nghe - Cho HS nghe baêng - Höôùng daãn HS ñoïc lôøi ca töøng caâu ngaén Taäp ñoïc lôøi ca (Baøi chia thaønh 6 caâu). Hai caâu cuoái laëp Giaùo aâm nhaïc khoái 4 16 laïi gioáng nhau. Coù theå ñoïc theo tieát taáu lôøi ca - Daïy haùt töøng caâu , moãi caâu cho HS haùt 2, 3 laàn ñeå HS thuoäc lôøi vaø giai ñieäu baøi haùt - Cho HS haùt nhieàu laàn ñeå thuoäc lôøi vaø giai ñieäu baøi haùt Hoaït ñoäng 2:Haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï Höôùng daãn HS haùt keát hôïp voã goõ ñeäm theo phaùch Höôùng daãn HS haùt vaø voã tay hoaëc goõ ñeäm theo tieát taáu lôøi ca. Höôùng daãn HS haùt keát hôïp nhuùn chaân nhòp nhaøng theo nhòp , phaùch maïnh nhuùn chaân traùi 2 tay choáng hoâng Cuûng coá – daën doø Cuûng coá baèng caùch hoûi teân baøi haùtvöøa hoïc, teân taùc giaû.caû lôùp ñöùng haùt vaø voã tay theo nhòp, phaùch GV nhaän xeùt ,daën doø Taäp haùt töøng caâu theo Hd cuûa GV Haùt laïi nhieàu laàn Haùt keát hôïp voã goõ ñeäm theo phaùch Haùt goõ ñeäm theo tieát taáu lôøi ca Hs thöïc hieän theo höôùng daãn GV HS ghi nhôù TIEÁT 13 OÂN TAÄP BAØI HAÙT : Coø laû TAÄP ÑOÏC NHAÏC: TÑN soá 4 I.Muïc tieâu: HS haùt thuoäc lôøi , ñuùng giai ñieäu vaø theå hieän saéc thaùi cuûa baøi Coø laû Giaùo aâm nhaïc khoái 4 17 Ñoïc ñuùng cao ñoä vaø tröôøng ñoä baøi TÑN soá 4 keát hôïp goõ ñeäm theo phaùch . Taäp ñoïc nhaïc dieãn caûm, theå hieän tính chaát meàm maïi cuûa giai ñieäu II.Chuaån bò cuûa giaùo vieân: Nhaïc cuï quen duøng, baêng ñóa nhaïc Baûn nhaïc baøi TÑN soá 4: Con chim ri III.Hoaït ñoäng daïy hoïc: 1.OÅn ñònh toå chöùc, nhaéc HS söûa tö theá ngoài ngay ngaén 2.Kieåm tra baøi cuõ: 3.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng 1: OÂn taäp haùt Coø laû Höôùng daãn HS oân taäp baøi haùt chuù yù giöõ ñuùng nhòp vaø ñeàu GV höôùng daãn HS haùt keát hôïp voã hoaëc goõ ñeäm theo nhòp GV nhaän xeùt vaø söûa ñoåi vôùi nhöõng em chöa voã, haùt ñuùng nhòp Taäp bieåu dieãn baøi haùt GV chæ ñònh töøng toå nhoùm ñöùng taïi choã trình baøy baøi haùt Höôùng daãn HS vaøi ñoäng taùc phuï hoaï. OÂn kyõ naêng haùt ñoái ñaùp GV kieåm tra HS trình baøy baøi haùt tröôùc lôùp vôùi caùc hình thöùc :ñôn ca, song ca , toáp ca, trình baøy baøi haùt keát hôïp goõ ñeäm theo hai aâm saéc. Hoaït ñoäng 2: Taäp ñoïc nhaïc : TÑN soá 4 HS taäp noùi teân noát GV goõ tieát taáu , HS thöïc hieän laïi GV ñaøn giai ñieäu, HS ñoïc nhaïc, haùt lôøi keát hôïp goõ ñeäm theo phaùch. Yeâu caàu HS ñoïc TÑN dieãn caûm, theå hieän tính chaát meàm maïi cuûa giai ñieäu Giaùo aâm nhaïc khoái 4 Hoaït ñoäng cuûa HS Haùt keát hôïp voã goõ ñeäm theo nhòp Töøng toáp ñöùng haùt theo höôùng daãn cuûa GV HS haùt vôùi toác ñoä vöøa phaûi, haùt nheï nhaøng, theå tình caûm vui töôi. HS thöïc hieän theo . HS haùt goõ ñeäm HS noùi teân noát HS ñoïc nhaïc , haùt lôøi goõ phaùch HS trình baøy 18 Cuûng coá – daën doø Cuûng coá baèng caùch hoûi teân baøi haùt vöøa hoïc, teân taùc giaû. Caû lôùp ñöùng haùt vaø voã HS nghe vaø ghi nhôù. tay theo nhòp, phaùch GV nhaän xeùt, daën doø TIEÁT 14 - OÂN TAÄP 3 BAØI HAÙT : Treân ngöïa ta phi nhanh Khaên quaøng thaém maõi vai em, Coø laû. Nghe nhaïc I.Muïc tieâu: HS haùt thuoäc lôøi , ñuùng giai ñieäu vaø dieãn caûm 3 baøi haùt Treân ngöïa ta phi nhanh, Khaên quaøng thaém maõi vai em, Coø laû. Trình baøy baøi baøi haùt theo nhoùm keát hôïp goõ ñeäm hoaëc vaän ñoäng phuï hoaï theo nhaïc HS nghe nhaïc , tìm hieåu veà baøi Ru em- daân ca Xô ñaêng II.Chuaån bò cuûa giaùo vieân: Nhaïc cuï quen duøng, baêng ñóa nhaïc Chuaån bò baêng ñóa baøi Ru em III.Hoaït ñoäng daïy hoïc: 1.OÅn ñònh toå chöùc, nhaéc HS söûa tö theá ngoài ngay ngaén 2.Kieåm tra baøi cuõ: 3.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Hoaït ñoäng 1 OÂn taäp 3 baøi haùt ñaõ hoïc HS oân theo höôùng daãn cuûa - Treân ngöïa ta phi nhanh - Khaên quaøng thaém maõi vai GV em - Coø laû GV höôùng daãn HS haùt nhöõng choã haùt coøn chöa ñaït HS trình baøy Haùt keát hôïp vaän ñoäng GV chæ ñònh toå nhoùm hoaëc caù nhaân trình baøy baøi haùt tröôùc lôùp keát hôïp vaän Giaùo aâm nhaïc khoái 4 19 ñoäng phuï hoaï. Nhaän xeùt , ñaùnh giaù Hoaït ñoäng 2: Nghe nhaïc Ru em HS laéng nghe GV giôùi thieäu baøi haùt GV môû baêng ñóa baøi Ru em Höôùng daãn HS coù thaùi ñoä chaêm chuù, taäp HS traû lôøi trung khi nghe nhaïc . Caùc em coù nhaän xeùt gì khi nghe baøi Ru HS ghi nhôù em Cuûng coá daën doø: Tieát 15 HOÏC BAØI HAÙT TÖÏ CHOÏN Vaàng traêng coå tích I.Muïc tieâu: Haùt thuoäc lôøi ca, ñuùng giai ñieäu , ñeàu gioïng baøi Vaàng traêng coå tích . Trình baøy baøi haùt theo nhoùm keát hôïp goõ ñeäm hoaëc vaän ñoäng phuï hoaï II.Chuaån bò cuûa GV: Haùt chuaån baøi haùt Vaàng traêng coå tích Nhaïc cu ïñeäm, goõ. Baêng nhaïc III.Caùc hoaït ñoäng chuû yeáu: 1.OÅn ñònh toå chöùc, nhaéc HS söûa tö theá ngoài ngay ngaén 2.Kieåm tra baøi cuõ: 3.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giaùo aâm nhaïc khoái 4 20
- Xem thêm -