Tài liệu Giáo án âm nhạc lớp 4 cả năm_cktkn_bộ 6

  • Số trang: 86 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 57 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Tröôøng Tieåu hoïc Ngaõi Huøng GV: Nguyeãn Taán Taøi TUAÀN: 1 Ngaøy soaïn: 10.08.2009 TIEÁT: 1 Ngaøy daïy: 17.08.2009 + OÂn taäp 3 baøi haùt: Quoá c ca Vieä t Nam Baø i ca ñi hoï c Cuø n g muù a haù t döôù i traê n g + Kyù hieäu ghi nhaïc ôû lôùp 3 I-MUÏC TIEÂU - Bieát haùt theo giai ñieäu vaø ñuùng lôøi ca cuûa 3 baøi haùt ñaõ hoïc ôû lôùp 3: Quoác ca Vieät Nam, Baøi ca ñi hoïc, Cuøng muùa haùt döôùi traêng. - Bieát haùt keát hôïp voã tay (goõ ñeäm) hoaëc vaän ñoäng theo baøi haùt. - Ghi chuù: + Bieát haùt ñuùng giai ñieäu vaø thuoäc lôøi ca. + Nhôù moät soá kí hieäu ghi nhaïc ñaõ hoïc. II-CHUAÅN BÒ * Giaùo vieân -Maùy nghe baêng ñóa nhaïc baøi haùt lôùp 4 -Nhaïc cuï quen duøng -Tranh aûnh minh hoaï moät soá baøi haùt lôùp 3 * Hoïc sinh -SGK Aâm nhaïc 4 -Nhaïc cuï goõ ñeäm -Vôû ghi baøi III-HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC 1.OÅn ñònh lôùp: Nhaéc hoïc sinh ngoài ngay ngaén, khôûi ñoäng gioïng . 2.OÂn baøi cuõ:Tieát ñaàu thoâng qua 3.Baøi môùi : a. Phaàn môû ñaàu: -Giôùi thieäu noäi dung tieát hoïc goàm 2 phaàn: Oân taäp baøi haùt lôùp 3 vaø moät soà kyù hieäu ghi nhaïc b. Phaàn hoaït ñoäng: Moân: Aâm Nhaïc - Lôùp 4 Trang 1 Tröôøng Tieåu hoïc Ngaõi Huøng HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN GV: Nguyeãn Taán Taøi HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH * Hoaït ñoäng 1: OÂn taäp 3 baøi haùt lôùp 3 -Gv treo 3 böùc tranh minh hoïa cho 3 baøi haùt: Quoác ca Vieät Nam, Baøi ca ñi hoïc, Cuøng muùa haùt döôøi traêng. Keát hôïp cho Hs nghe giai ñieäu töøng baøi ñeã hs ñoaùn teân baøi haùt vaø taùc giaû -Höôùng daãn hs laàn löôït oân töøng baøi haùt + Quoác ca Vieät Nam: Oân haùt thuoäc 2 lôøi ca, haùt ñuùng giai ñieäu tieát taáu, theå hieän tính chaát haønh khuùc. Taäp cho hs ñöùng haùt Chaøo côø vôùi tö theá nghieâm trang. + Baøi ca ñi hoïc: hs haùt thuoäc lôøi ca, haùt keát hôïp goõ ñeäm theo nhòp, phaùch, tieát taáu lôøi ca. + Cuøng muùa haùt döôøi traêng: Hs haùt keát hôïp goõ ñeäm theo nhòp 3, haùt keát hôïp vaän ñoäng nheï nhaøng. Nhaän xeùt * Hoaït ñoäng 2: Oân taäp moät soá kyù hieäu ghi nhaïc -Ñaët caâu hoûi: 1. ÔÛ lôùp 3 em ñaõ ñöôïc kyù ghi nhaïc gì? 2. Haõy keå teân moät soá noát nhaïc em ñaõ hoïc? 3. Em ñaõ hoïc ñöôïc nhöõng hình noát naøo? -Hs ngoài ngay ngaén xem tranh vaø traû lôøi -OÂn haùt theo höôùng daãn. -Ñöùng haùt thuoäc lôøi, theå hieän tö theá nghieâm trang. -Haùt keát hôïp goõ ñeäm. - Haùt keát hôïp goõ ñeäm theo nhòp, haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï. -Nghe vaø traû lôøi caùc caâu hoûi -Khoùa Son, khuoâng nhaïc, 7 noát nhaïc cô baûn -Ñoâ-Reâ-Mi-Fa-Son-La-Si -Noát traéng, noát ñen, noát moùc ñôn, noát moùc keùp, daáu laëng ñen, daáu laëng ñôn. -Oân vaø naém laïi caùc kyù hieäu ghi nhaïc. -Gv keát kôïp treo baûng phuï vaø laàn löôït oân -Ghi nhôù cho hs caùc kieán thöùc: Khuoâng nhaïc, khoaù son, teân caùc noát nhaïc, hình noát vaø vò trí noát treân khuoâng +Khuoâng nhaïc: goàm 5 doøng keõ vaø 4 khe,… +Khoaù son: ñaët ôû ñaàu khuoâng nhaïc +Teân caùc noát nhaïc: Ñoâ-Reâ-Mi-Fa-Son-LaSi. ( coù theå chæ vò trí caùc noát treân khuoâng -Luyeän noùi baèng tay hoaëc treân khuoâng nhaïc ) khuoâng Moân: Aâm Nhaïc - Lôùp 4 teân noát treân Trang 2 Tröôøng Tieåu hoïc Ngaõi Huøng GV: Nguyeãn Taán Taøi +Caùc hình noát: Noát traéng , noát ñen , noát moùc ñôn , noát moùc keùp , daáu laëng ñen , daáu laëng ñôn . -Luyeän vieát teân noát treân -Höôùng daãn hs taäp noùi teân noát nhaïc treân khuoâng khuoâng ( Bao goàm hình noát vaø teân noát ). Ví duï: Son ñen, La traéng, Mi moùc ñôn, … -Höôùng daãn hs taäp vieát moät soá noát nhaïc treân khuoâng ( keû moät khuoâng nhaïc, vieát khoaù son ñaàu khuoâng nhaïc, vieát moät soá noát nhaïc trong ñoù theå hieän ñuû caùc hình noát) -Gv xem vaø nhaän xeùt moät soá vôû cuûa hs -Hs traû lôøi. * Cuûng coá-Daën doø -Thöïc hieän theo yeâu caàu. -Hoûi hs nhaéc laïi teân baøi haùt ñaõ ñöôïc oân, taùc -Laéng nghe vaø ghi nhôù giaû saùng taùc. -Haùt laïi moät soá caùc baøi haùt ñoù. -Daën doø hs veà oân laïi caùc kyù hieäu ghi nhaïc ñaõ hoïc ñeå chuaån bò toát cho caùc tieát TÑN seõ hoïc ôû naêm hoïc naøy.  Nhöõng ñieàu caàn ruùt kinh nghieäm: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………......  Giaùo vieân boä moân Khoái tröôûng BGH Nguyeãn Taán Taøi Moân: Aâm Nhaïc - Lôùp 4 Trang 3 Tröôøng Tieåu hoïc Ngaõi Huøng GV: Nguyeãn Taán Taøi TUAÀN: 2 Ngaøy soaïn: 17.08.2009 TIEÁT: 2 24.08.2009 Ngaøy daïy: Hoïc haùt baøi: EM YEÂU HOAØ BÌNH Nhaïc vaø lôøi: Nguyeãn Ñöùc Toaøn I-MUÏC TIEÂU - Bieát haùt thoe giai ñieäu vaø lôøi ca. - Bieát haùt keát hôïp voã tay hoaëc goõ ñeäm theo baøi haùt. - Ghi chuù: + Bieát taùc giaû baøi haùt laø nhaïc só Nguyeãn Ñöùc Toaøn. + Bieát goõ ñeäm theo phaùch, theo nhòp. II-CHUAÅN BÒ * Giaùo vieân -Haùt chuaån xaùc baøu haùt. -Maùy nghe baêng ñóa nhaïc baøi haùt lôùp 4, baûng phuï. -Nhaïc cuï quen duøng. -Tranh aûnh minh hoaï baøi haùt. -Tieát taáu chuû ñaïo: * Hoïc sinh -SGK AÂm nhaïc 4 -Nhaïc cuï goõ ñeäm -Vôû ghi baøi III-HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC 1.OÅn ñònh lôùp: Nhaéc hoïc sinh ngoài ngay ngaén, khôûi ñoäng gioïng . 2.OÂn baøi cuõ: -Cho HS nhaéc laïi teân vaø vò trí 7 noát nhaïc treân khuoâng. -Chöõa 2 baøi taäp ôû tieát hoïc tröôùc ( HS trình baøi treân baûng, GV chaám moät soá vôû ) -GV nhaän xeùt. 3.Baøi môùi : a. Phaàn môû ñaàu: Moân: Aâm Nhaïc - Lôùp 4 Trang 4 Tröôøng Tieåu hoïc Ngaõi Huøng GV: Nguyeãn Taán Taøi -Giôùi thieäu noäi dung tieát hoïc goàm 2 phaàn: Hoïc haùt : Em yeâu hoaø bình b. Phaàn hoaït ñoäng: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH * Hoaït ñoäng 1: Daïy haùt baøi Em yeâu hoaø bình -Hoûi HS coù theå keå moät vaøi baøi haùt coù chuû ñeà hoaø bình -GV giôùi thieäu vaø haùt 1 baøi haùt coù chuû ñeà hoaø bình . VD: Hoaø bình cho beù -GV giôùi thieäu teân baøi haùt, taùc giaû noäi dung baøi haùt -Giôùi thieäu ñoâi neùt veà nhaïc só Nguyeãn Ñöùc Toaøn -GV cho HS nghe haùt maãu -Cho HS luyeän thanh -GV höôùng daãn ñoïc lôøi ca theo tieát taáu -Chia baøi haùt thaønh 8 caâu ñeå taäp -Daïy haùt: daïy haùt töøng noái tieáp ñeán heát baøi -Hs traû lôøi -HS laéng nghe -HS nghe -Nghe haùt maãu -Luyeän thanh -Taäp ñoïc lôøi ca theo tieát taáu -Taäp haùt töøng caâu theo höôùng daãn cuûa GV -Löu yù nhöõng choã coù luyeán: tre, ñöôøng, yeâu, xoùm, -Caàn theå hieän ñuùng raõ, laéng, caùnh, thôm, höông, coù ñeå höôùng daãn HS -Chuù yù phaùt aâm roõ lôøi,goïn tieáng haùt ñuùng -Chuù yù choã ñaûo phaùch: caâu…doøng soâng hai beân bôø… -Taäp xong cho Hs haùt laïi nhieàu laàn ñeå thuoäc lôøi vaø -Luyeän haùt: ñoàng thanh töøng daõy giai ñieäu, GV giöõ nhòp ñeàu cho HS trong quaù trình toå. Haùt theå hieän tính chaát vui töôi roän raõ. luyeän haùt. -Nhaän xeùt * Hoaït ñoäng 2: Haùt keát hôïp goõ ñeäm -Höôùng daãn HS haùt vaø goõ ñeäm theo nhòp: Em yeâu hoaø bình yeâu ñaát nöôùc Vieät Nam x x x x -Höôùng daãn HS haùt vaø goõ ñeäm tieát taáu lôøi ca: Em yeâu hoaø bình yeâu ñaát nöôùc Vieät Nam X x x x x x x x x -GV nhaän xeùt -Xem GV thöïc hieän maãu -HS haùt vaø goõ ñeäm theo nhòp ( caû lôùp,töøng daõy, caù nhaân ) -HS haùt vaø goõ ñeäm theo tieát taáu lôøi ca ( caû lôùp,töøng daõy, caù nhaân ) * Cuûng coá-Daën doø -Hoûi hs nhaéc laïi teân baøi haùt, teân taùc giaû, noäi dung -Hs traû lôøi. baøi haùt -HS haùt oân baøi haùt ñaõ taäp Moân: Aâm Nhaïc - Lôùp 4 Trang 5 Tröôøng Tieåu hoïc Ngaõi Huøng GV: Nguyeãn Taán Taøi -Cho caû lôùp oân laïi baøi haùt Em yeâu hoaø binh -Laéng nghe vaø ghi nhôù -GV nhaän xeùt tieát hoïc -Ghi noäi dung baøi hoïc vaøo vôû. -Daën doø hs veà hoïc thuoäc lôøi ca vaø taäp haùt keát hôïp voã goõ ñieäm ñuùng phaùch, tieát taáu lôøi ca.  Nhöõng ñieàu caàn ruùt kinh nghieäm: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………......  Giaùo vieân boä moân Khoái tröôûng BGH Nguyeãn Taán Taøi Moân: Aâm Nhaïc - Lôùp 4 Trang 6 Tröôøng Tieåu hoïc Ngaõi Huøng GV: Nguyeãn Taán Taøi TUAÀN: 3 Ngaøy soaïn: 24.08.2009 TIEÁT: 3 Ngaøy daïy: 31.08.2009 OÂn taäp: EM YEÂU HOAØ BÌNH Baøi taäp cao ñoä tieát taáu I-MUÏC TIEÂU - Bieát haùt theo giai ñieäu vaø ñuùng lôøi ca. - Bieát haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoïa. - Ghi chuù: + Nhaän bieát caùc noát Ñoâ, Mi, Son, La treân khuoâng nhaïc. + Bieát ñoïc noát nhaïc theo cao ñoä vaø tieát taáu. II-CHUAÅN BÒ * Giaùo vieân -Maùy nghe baêng ñóa nhaïc baøi haùt lôùp 4, baûng phuï. -Nhaïc cuï quen duøng. -Moät soá ñoäng taùc vaän ñoäng phuï hoaï theo baøi haùt. -Baûng phuï cheùp saün baøi taäp cao ñoä vaø baøi taäp tieát taáu. * Hoïc sinh -SGK AÂm nhaïc 4 -Nhaïc cuï goõ ñeäm -Vôû ghi baøi III-HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC 1.OÅn ñònh lôùp: Nhaéc hoïc sinh ngoài ngay ngaén, khôûi ñoäng gioïng . 2.OÂn baøi cuõ: -Cho HS nghe giai ñieäu baøi haùt vöøa hoïc ôû tieát tröôùc, HS nhaéc laïi teân baøi haùt, taùc giaû saùng taùc. -HS haùt ñoàng thanh baùi haùt -GV nhaän xeùt. 3.Baøi môùi : a. Phaàn môû ñaàu: Moân: Aâm Nhaïc - Lôùp 4 Trang 7 Tröôøng Tieåu hoïc Ngaõi Huøng GV: Nguyeãn Taán Taøi -Giôùi thieäu noäi dung tieát hoïc goàm 2 phaàn: Oân taäp : Em yeâu hoaø bình, Baøi taäp cao ñoä vaø tieát taáu b. Phaàn hoaït ñoäng: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH * Hoaït ñoäng 1: OÂn taäp: Em yeâu hoaø bình -Höôùng daãn caû lôùp haùt keát hôïp taäp goõ ñeäm theo tieát taáu lôì ca -Höôùng daãn HS moät vaøi ñoäng taùc vaän ñoäng phuï hoïa theo baøi haùt -GV chia lôùp 2 nhoùm: 1 nhoùm goõ ñeäm tieát taáu lôøi ca moät nhoùm haùt, ngöôïc laïi -GV ñeäm ñaøn -Nhaän xeùt -HS haùt keát hôïp taäp goõ ñeäm theo tieát taáu lôì ca -Taäp caùc ñoäng taùc vaän ñoäng phuï hoïa theo höôùng daãn -HS thöïc hieän theo höôùng daãn -Haùt ñoàng thanh * Hoaït ñoäng 2: Haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï -HS thöïc hieän theo höôùng daãn -Höôùng daãn HS moät soá ñoäng taùc vaän ñoäng phuï hoïa ( baøi haùt 8 caâu) +Caâu 1, 2: Nhuùn chaân nhòp nhaøng beân traùi, beân phaûi theo nhòp. Ñaët tay traùi choàng leân khuyûu tay phaûi, tay phaûi ñaët döôùi tay traùi. +Caâu 3, 4: Tieáp tuïc nhuùn chaân, tay traùi ñöa qua beân traùi, loøng baøn tay môû nheï ra, nghieâng ngöôøi nheï nhaøng beân traùi ; sau ñoù ñoåi beân phaûi, thöïc hieän theo nhòp +Caâu 5, 6: Thöïc hieän nhö caâu 1, 2 -Töøng nhoùm, töøng daõy leân haùt keát +Caâu 7, 8: Thöïc hieän nhö caâu 3, 4 hôïp vaän ñoäng nhòp nhaønh theo baøi -Luyeän taäp haùt -HS bieåu dieãn ( Nhoùm, caù nhaân,…) -Môøi HS leân bieåu dieãn * Hoaït ñoäng 3: Luyeän ñoïc cao ñoä caùc noát -Höôùng daãn HS ñoïc Ñoâ-Mi-Son-La -Treo baûng phuï cheùp saün vò trí caùc noát -Höôùng daãn HS ñoïc cao ñoä caùc noát Moân: Aâm Nhaïc - Lôùp 4 -Theo doõi baûng -Luyeän ñoïc cao ñoä caùc noát -Luyeän ñoïc tieát taáu -HS thöïc hieän theo höôùng daãn Trang 8 Tröôøng Tieåu hoïc Ngaõi Huøng GV: Nguyeãn Taán Taøi -Treo baûng phuï cheùp saün 2 baøi taäp tieát taáu -Höôùng daãn HS ñoïc vaø goõ theo tieát taáu treân. Coù theå thay theá baèng caùc aâ töông thanh khaùc ( tieáng chuoâng, troáng…) -Nhaän xeùt -Theo doõi treân baûng phuï * Hoaït ñoäng 4: Laøm quen baøi taäp aâm nhaïc -Noùi teân noát theo tieát taáu -Laéng nghe GV ñaøn -Treo baûng phuï cheùp saün baøi luyeän taäp cao ñoä -HS thöïc hieän theo höôùng daãn -Cho HS ñoïc teân noát theo tieát taáu -GV ñaøn cao ñoä caû baøi moät laàn -Höôùng daãn HS ñoïc baøi taäp aâm nhaïc ( vöøa ñoïc vöøa goõ theo phaùch, noát ñen öùng vôùi 1 phaùch, daáu laëng nghæ 1 phaùch ) -Nhaän xeùt -Thöïc hieän theo höôùng daãn * Cuûng coá-Daën doø -Cho caû lôùp oân haùt: Em yeâu hoaø bình ( vöøa haùt -Laéng nghe vaø ghi nhôù vöøa goõ ñeäm theo phaùch ) -Ghi baøi vaøo vôû -GV nhaän xeùt tieát hoïc -Daën doø hs veà oân laïi baøi haùt, baøi taäp cao ñoä, baøi taäp tieát taáu  Nhöõng ñieàu caàn ruùt kinh nghieäm: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………......  Giaùo vieân boä moân Khoái tröôûng BGH Nguyeãn Taán Taøi Moân: Aâm Nhaïc - Lôùp 4 Trang 9 Tröôøng Tieåu hoïc Ngaõi Huøng TUAÀN: 4 GV: Nguyeãn Taán Taøi Ngaøy soaïn: 31.08.2009 TIEÁT: 4 Ngaøy daïy: 07.09.2009 Hoïc haùt: BAÏN ÔI LAÉNG NGHE Keå chuyeän aâm nhaïc I-MUÏC TIEÂU - Bieát ñaây laø baøi daân ca. - Bieát haùt theo giai ñieäu vaø lôøi ca. - Bieát noäi dung caâu chuyeän Tieáng haùt Ñaøo Thò Hueä. - Ghi chuù: + Bieát ñaây laø baøi daân ca cuûa daân toäc Ba-na ôû Taây Nguyeân. + Bieát goõ ñeäm theo phaùch, theo tieát taáu lôøi ca II-CHUAÅN BÒ * Giaùo vieân -Haùt chuaån xaùc baøi haùt -Maùy nghe baêng ñóa nhaïc baøi haùt lôùp 4, baûng phuï. -Nhaïc cuï quen duøng. -Tranh aûnh minh hoïa cho baøi haùt -Ñoïc hoaëc keå dieãn caûm caâu chuyeän trong SGK -Tieát taáu chuû ñaïo: * Hoïc sinh -SGK AÂm nhaïc 4 -Nhaïc cuï goõ ñeäm -Vôû ghi baøi III-HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC 1.OÅn ñònh lôùp: Nhaéc hoïc sinh ngoài ngay ngaén. Khôûi ñoäng gioïng 2.OÂn baøi cuõ: -HS nhaéc laïi teân baøi haùt ñaõ hoïc ôû tieát tröôùc -Oân baøi haùt Em yeâu hoaø bình ( caû lôùp, caù nhaân ) -Cho HS nghe cao ñoä caùc noát Ñoâ-Mi-Son-La ( GV duøng ñaøn hoaëc ñoïc ) vaø oân ñoïc laïi baøi taäp cao ñoä vaø baøi taäp tieát taáu ( ñoïc ñoàng thanh, caù nhaân ) -GV nhaän xeùt. 3.Baøi môùi : a. Phaàn môû ñaàu: Moân: Aâm Nhaïc - Lôùp 4 Trang 10 Tröôøng Tieåu hoïc Ngaõi Huøng GV: Nguyeãn Taán Taøi -Giôùi thieäu noäi dung tieát hoïc goàm 2 phaàn: Hoïc haùt: Baïn ôi laéng nghe vaø Keå chuyeän aâm nhaïc b. Phaàn hoaït ñoäng: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH * Hoaït ñoäng 1: Daïy haùt Baïn ôi laéng nghe -Giôùi thieäu teân baøi haùt, taùc giaû, noäi dung baøi haùt. -Giôùi thieäu ñoâi neùt veà nuùi röùng Taây nguyeân. -Haùt maãu -Ñoïc lôøi ca theo tieát taáu -Daïy haùt töøng caâu noái tieáp cho ñeán heát baøi ( Löu yù nhöõng choã nöûa cung: Ñoâ Si Ñoâ ; Pha Mi ; Si Ñoâ ) Hôõi baïn ôi, tieáng doøng suoái, vui ñuøa, troâi xuoâi, aøo aøo, coù nhìn thaáy, bay veà, rì raøo. -Luyeän taäp -Nhaän xeùt -Ngoài ngay ngaén, laéng nghe. -Nghe haùt maãu - Ñoïc lôøi ca theo tieát taáu -Taâp haùt theo höôùng daãn -Luyeän haùt: Ñoàng thanh, daõy caù nhaân,…Chia daõy haùt noái tieáp töøng caâu,… * Hoaït ñoäng 2: Haùt keát hôïp goõ ñeäm -Höôùng daãn HS haùt keát hôïp goõ ñeäm theo phaùch: Hôõi baïn ôi cuøng nhau laéng nghe x x x x Nhòp: -Xem giaùo vieân thöïc hieän maãu -HS thöïc hieän haùt keát hôïp goõ ñeäm theo phaùch, nhòp, tieát taáu lôøi ca Hôõi baïn ôi cuøng nhau laéng nghe x x Tieát taáu lôøi ca: Hôõi baïn ôi cuøng nhau laéng nghe x x x x x x x -Nhaän xeùt * Hoaït ñoäng 3: keå chuyeän aâm nhaïc: Tieáng haùt Ñaøo Thò Hueä -Ñoïc hoaëc keå caâu chuyeän. Sau ñoù cho HS ñoïc laïi 1 -Nghe keå vaø ñoïc kaïi ñeå naém noäi dung vaâu chuyeän laàn -Traû lôøi -Ñaët caâu hoûi Moân: Aâm Nhaïc - Lôùp 4 Trang 11 Tröôøng Tieåu hoïc Ngaõi Huøng GV: Nguyeãn Taán Taøi +Nhaân vaät chính trong caâu chuyeän teân laø gì? Queâ ôû -Ñaøo Thò Hueä. Queâ ôû thoân Ñaøo ñaâu? Coù khaû naêng gì? Ñaëng, huyeän Tieân Löõ, tænh Höng yeân. Coâ haùt raát hay +Vì sao nhaân daân laäp ñeàn thôø ngöôøi con gaùi coù gioïng +Ñeå ghi nhôù coâng ôn ngöôøi con haùt hay ñoù? gaùi ñaõ ñem tieáng haùt goùp phaàn giaûi phoùng queâ höông +Chuyeän xaûy ra ôû giai ñoaïn naøo trong lòch söû nöôùc +Giai ñoaïn giaëc Minh sang ta? xaâm chieám nöôùc ta *Keát luaän: Tieáng haùt coâ Ñaøo Thò Hueä ñaõ goùp phaàn -Ghi nhôù cuøng daân laøng ñaønh ñuoåi giaëc Minh giaûi phoùng queâ höông mình. ( Trong thôøi bình aâm nhaïc ñem ñeán nieàm vui cho moïi ngöôøi ; trong thôøi chieán, aâm nhaïc cuõng coù khi laø vuõ khí ñaáu tranh choáng keû thuø ) * Cuûng coá-Daën doø -HS haùt oân laïi baøi haùt vöøa taäp -Cho caû lôùp oân laïi baøi haùt -Laéng nghe ghi nhôù -GV nhaän xeùt tieát hoïc -Daën doø hs veà hoïc thuoäc lôøi ca vaø taäp haùt keát hôïp voã, -Ghi noäi dung baøi hoïc vaøo vôû goõ ñeäm ñuùng phaùch, tieát taáu lôøi ca  Nhöõng ñieàu caàn ruùt kinh nghieäm: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………......  Giaùo vieân boä moân Khoái tröôûng BGH Nguyeãn Taán Taøi Moân: Aâm Nhaïc - Lôùp 4 Trang 12 Tröôøng Tieåu hoïc Ngaõi Huøng TUAÀN: 5 Ngaøy soaïn: 07.09.2009 TIEÁT: 5 14.09.2009 GV: Nguyeãn Taán Taøi Ngaøy daïy: OÂn taäp: BAÏN ÔI LAÉNG NGHE Giôùi thieäu hình noát traéng Baøi taäp tieát taáu I-MUÏC TIEÂU - Bieát haùt theo giai ñieäu vaø ñuùng lôøi ca. - Taäp bieåu dieãn baøi haùt. - Ghi chuù: Bieát giaù trò ñoä daøi cuûa hình noát traéng. Bieát theå hieän hình tieát taáu coù noát ñen vaø noát traéng. II-CHUAÅN BÒ * Giaùo vieân -Maùy nghe baêng ñóa nhaïc baøi haùt lôùp 4, baûng phuï. -Nhaïc cuï quen duøng. -Moät soá ñoäng taùc vaän ñoäng phuï hoaï theo baøi haùt. -Baûng phuï cheùp saün baøi taäp tieát taáu. * Hoïc sinh -SGK AÂm nhaïc 4 -Nhaïc cuï goõ ñeäm -Vôû ghi baøi III-HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC 1.OÅn ñònh lôùp: Nhaéc hoïc sinh ngoài ngay ngaén, khôûi ñoäng gioïng . 2.OÂn baøi cuõ: -Cho HS nghe giai ñieäu baøi haùt vöøa hoïc ôû tieát tröôùc, HS nhaéc laïi teân baøi haùt, taùc giaû saùng taùc. -HS haùt ñoàng thanh caù nhaân baøi haùt -GV nhaän xeùt. 3.Baøi môùi : a. Phaàn môû ñaàu: Moân: Aâm Nhaïc - Lôùp 4 Trang 13 Tröôøng Tieåu hoïc Ngaõi Huøng GV: Nguyeãn Taán Taøi -Giôùi thieäu noäi dung tieát hoïc goàm3phaàn: Oân taäp : Baïn ôi laéng nghe, Giôùi thieäu hình noát traéng vaø baøi taäp tieát taáu b. Phaàn hoaït ñoäng: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH * Hoaït ñoäng 1: OÂn taäp vaø vaän ñoäng phuï hoaï baøi: Baïn ôi laéng nghe -Höôùng daãn caû lôùp haùt keát hôïp taäp goõ ñeäm theo tieát taáu lôì ca -Höôùng daãn HS moät vaøi ñoäng taùc vaän ñoäng phuï hoïa theo baøi haùt +Caâu 1: Nghieâng ngöôøi sang beân traùi, baøn tay traùi ñöa leân ñaët sau tai nhö ñoáng taùc laéng nghe, nhuùn chaân theo phaùch (Lôøi 2: ñöa ngoùn troû tay traùi chæ beân traùi, phaûi) +Caâu 2: thöïc hieän nhö caâu 1 nhöng ñoåi beân (Lôøi 2: ñoåi tay phaûi) +Caâu 3: Tay traùi ñöa xuoáng thaû meàm dieãn taû doøng suôùi chaûy (Lôøi 2: Hai tay ñöa ngang giaû ñoäng taùc chim bay) +Caâu 4: Nhö caâu 3 nhöng ñoåi tay phaûi (Lôøi 2: hai tay leân cao ñöa qua traùi roài qua phaûi nheï nhaøng theo phaùch) -Taäp xong, cho caû lôùp thöïc hieän haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoïa vaøi laàn chu thuaàn thuïc caùc ñoäng taùc -Môøi HS leân bieåu dieãn -Nhaän xeùt -HS haùt keát hôïp taäp goõ ñeäm theo tieát taáu lôì ca -Taäp caùc ñoäng taùc vaän ñoäng phuï hoïa theo höôùng daãn -HS thöïc hieän theo höôùng daãn -Töøng nhoùm töøng daõy leân haùt keát hôïp vaän ñoäng nhòp nhaønh theo baøi haùt -HS bieåu dieãn ( Nhoùm, caù nhaân,…) * Hoaït ñoäng 2: GT hình noát traéng -GV treo baûng coù ghi hình daïng noát traéng vaø ñoä daøi cuûa noát (baèng hai noát ñen) +Neáu ta quy öôùc ñoä daøi noát ñen laø 1 phaùch thì noát traéng baèng 2 phaùch +Noát traéng ñoïc taét laø traéng, noát ñen ñoïc taét laø ñen -Höôùng daãn HS theå hieän hình noát traéng vaø noát ñen baèng caùch noùi keát hôïp voã tay : Noát ñen voã 1 caùi, noát traéng voã 2 caùi Moân: Aâm Nhaïc - Lôùp 4 -Theo doõi -Theo doõi vaø ghi nhôù -Taäp theå hieän ñoä daøi noát traéng vaø noát ñen Trang 14 Tröôøng Tieåu hoïc Ngaõi Huøng GV: Nguyeãn Taán Taøi * Hoaït ñoäng 3: Baøi taäp tieát taáu -Thöïc haønh ñoïc baøi taäp tieát taáu -Höôùng daãn HS ñoïc baøi taäp tieát taáu -Döïa treân caùc hình tieát taáu ñoù, GV thay theá baèng -Ñoïc baøi taäp tieát taáu baèng aâm töôïng thanh caùc aâm töôïng thanh hoaëc duøng lôøi ñeå ñoïc theo -Nhaän xeùt * Cuûng coá-Daën doø -Cho caû lôùp thöïc hieän baøi taäp tieát taáu -GV nhaän xeùt tieát hoïc -Daën doø hs veà oân laïi baøi haùt, baøi taäp tieát taáu -Thöïc hieän theo höôùng daãn -Laéng nghe vaø ghi nhôù -Ghi baøi vaøo vôû  Nhöõng ñieàu caàn ruùt kinh nghieäm: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………......  Giaùo vieân boä moân Khoái tröôûng BGH Nguyeãn Taán Taøi Moân: Aâm Nhaïc - Lôùp 4 Trang 15 Tröôøng Tieåu hoïc Ngaõi Huøng TUAÀN: 6 GV: Nguyeãn Taán Taøi Ngaøy soaïn: 14.09.2009 TIEÁT: 6 Ngaøy daïy: 21.09.2009 Taäp ñoïc nhaïc: TÑN soá 1 Giôùi thieäu moät vaøi nhaïc cuï daân toäc I-MUÏC TIEÂU -Bieát haùt theo giai ñieäu vaø ñuùng lôøi ca cuûa 2 baøi haùt ñaõ hoïc. - Nhaän bieát moät vaøi nhaïc cuï daân toäc; ñaøn nhò, ñaøn tam, ñaøn töù, ñaøn tì baø. - Ghi chuù: Bieát ñoïc baøi TÑN II-CHUAÅN BÒ * Giaùo vieân * Hoïc sinh -Maùy nghe baêng ñóa nhaïc caùc ñoaïn trích -SGK AÂm nhaïc 4 ñoaïn aâm thanh caùc nhaïc cuï daân toäc. -Nhaïc cuï goõ ñeäm - Baûng phuï cheùp baøi TÑN soá 1. -Vôû ghi baøi -Nhaïc cuï quen duøng. -Tranh minh hoïa hình daùng caùc nhaïc cuï daân toäc III-HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC 1.OÅn ñònh lôùp: Nhaéc hoïc sinh ngoài ngay ngaén, khôûi ñoäng gioïng . Moân: Aâm Nhaïc - Lôùp 4 Trang 16 Tröôøng Tieåu hoïc Ngaõi Huøng GV: Nguyeãn Taán Taøi 2.OÂn baøi cuõ: -Oân laïi caùc baøi taäp tieát taáu ñaõ hoïc ôû tieát tröôùc (vöøa ñoïc vöøa keát hôïp voã, goõ theo tieát taáu) -GV nhaän xeùt. 3.Baøi môùi : a. Phaàn môû ñaàu: -Giôùi thieäu noäi dung tieát hoïc goàm 2 phaàn: Oân taäp : TÑN soá 1 vaø giôùi thieäu 1 vaøi nhaïc cuï daân toäc b. Phaàn hoaït ñoäng: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH * Hoaït ñoäng 1: Taäp ñoïc nhaïc: TÑN soá 1 -Treo baûng phuï cheùp saün baøi TÑN soá 1 -Cho HS nhaän bieát teân caùc noát nhaïc coù trong baøi TÑN -Höôùng daãn HS luyeän cao ñoä caùc noát: Ñoâ-Reâ-MiSon-La (GV ñoïc maãu keát hôïp ñaøn cao ñoä, sau ñoù chæ noát treân khuoâng cho HS ñoïc ñuùng cao ñoä) -Cho HS nhaän bieát caùc hình noát trong baøi TÑN -Höôùng daãn HS luyeän tieát taáu chính cuûa baøi TÑN trong SGK (Ñoïc vaø voã tieát taáu trong nhòp 2/4 noát ñen baèng 1 phaùch-voã tay 1 caùi ; noát traéng baèng 2 phaùch-voã tay roài môû rraát -Höôùng daãn HS ñoïc baøi TÑN soá 1 – Son La Son. Chia 4 böôùc: +Böôùc 1: Noùi teân noát treân khuoâng -HS theo doõi -Traû lôøi -Luyeän ñoïc cao ñoä noát theo höôùng daãn -Traû lôøi -Luyeän taäp ñoïc vaø goõ ñeäm tieát taáu trong SGK -Thöïc hieän caùc böôùc taäp ñoïc nhaïc theo höôùng daãn cuûa GV: 1. Ñoïc teân noát: Son La Son-La La Son-Mi Son Mi-Mi Reâ Ñoâ 2. Ñoïc voã tieát taáu: +Böôùc 2: Voã hoaëc goõ tieát taáu baøi TÑN Ñen ñen ñen ñen ñen ñen traéng (noát ñen voã 1 phaùch, noát traéng voã 2 phaùch)- Thöïc hieän 2 laàn gioáng nhau +Böôùc 3: Ñoïc cao ñoä gheùp vôùi hình tieát taáu (GV 3. Ñoïc cao ñoä vaø tieát taáu sau khi nghe giai ñieäu ñaøn cao ñoä caùc noát) +Böôùc 4: Ñoïc nhaïc keát hôïp gheùp lôøi ca (GV ñaøn 4. Nghe giai ñieäu gheùp lôøi ca, sau giai ñieäu baøi TÑN, HS nghe vaø gheùp lôøi ca theo ñoù töï ñoïc nhaïc vaø gheùp lôøi ca töøng noát nhaïc) -HS luyeän taäp: Daõy, nhoùm, caù -Höôùng daãn HS luyeän ñoïc baøi TÑN nhaân, chia 2 daõy: 1 daõy ñoïc nhaïc, -Nhaän xeùt 1daõy gheùp lôøi vaø ngöôïc laïi,… Moân: Aâm Nhaïc - Lôùp 4 Trang 17 Tröôøng Tieåu hoïc Ngaõi Huøng GV: Nguyeãn Taán Taøi * Hoaït ñoäng 2: Giôùi thieäu nhaïc cuï daân toäc: Ñaøn nhò, ñaøn tam, ñaøn töù, ñaøn tyø baø -GV treo tranh minh hoaï caùc nhaïc cuï daân toäc vaø giôùi thieäu cho HS bieát hình daùng, teân goïi, vaø ñaëc ñieåm cô baûn cuûa töøng loaïi -Cho HS nghe aâm thanh töøng loaïi nhaïc cuï qua baêng trích ñoaïn nhaïc. Sau ñoù cho HS nghe laïi 2 laàn ñeå taäp nhaän bieát vaø phaân bieät aâm saéc töøng nhaïc cuï daân toäc -Nhaän xeùt * Cuûng coá-Daën doø -Höôùng daãn HS oân ñoïc baøi TÑN soá 1 Son La Son (Ñoïc keát hôïp goõ ñeäm vaø gheùp lôøi ca) -Chæ vaøo tranh vaø cho HS nhaéc laïi teân töøng nhaïc cuï daân toäc vöøa ñöôïc bieát -GV nhaän xeùt tieát hoïc -Daën doø hs veà taäp ñoïc baøi TÑN soá 1, cheùp baøi TÑN soá 1 vaøo vôû theo höôùng daãn cuûa GV -Xem tranh vaø laéng nghe -Nghe aâm thanh töøng nhaïc cu ñeå taäp nhaän bieát vaø phaân bieät aâm saéc töøng nhaïc cuï -Oân ñoïc baøi TÑN soá 1 theo höôùng daãn -Noùi ñuùng teân caùc nhaïc cuï daân toäc ñaõ hoïc -Laéng nghe vaø ghi nhôù -Ghi baøi vaøo vôû  Nhöõng ñieàu caàn ruùt kinh nghieäm: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………......  Giaùo vieân boä moân Khoái tröôûng BGH Nguyeãn Taán Taøi Moân: Aâm Nhaïc - Lôùp 4 Trang 18 Tröôøng Tieåu hoïc Ngaõi Huøng TUAÀN: 7 GV: Nguyeãn Taán Taøi Ngaøy soaïn: 21.09.2009 TIEÁT: 7 Ngaøy daïy: 28.09.2009 OÂn taäp: EM YEÂU HOAØ BÌNH BAÏN ÔI LAÉNG NGHE OÂn taäp: TÑN soá 1 I-MUÏC TIEÂU - Bieát voã tay hoaëc goõ ñeäm theo baøi haùt. - Bieát haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoïa. - Taäp bieåu dieãn baøi haùt. - Ghi chuù: + Bieát haùt ñuùng giai ñieäu vaø thuoäc lôøi ca. + Bieát ñoïc nhaïc vaø gheùp lôøi ca baøi TÑN soá 1. II-CHUAÅN BÒ * Giaùo vieân -Maùy nghe baêng ñóa nhaïc baøi haùt lôùp 4, baûng phuï. -Nhaïc cuï quen duøng. - Baûng phuï cheùp saün cao ñoä caùc noát nhaïc caàn oân. -Baûng phuï cheùp saün baøi TÑN soá 1 Moân: Aâm Nhaïc - Lôùp 4 * Hoïc sinh -SGK AÂm nhaïc 4 -Nhaïc cuï goõ ñeäm -Vôû ghi baøi Trang 19 Tröôøng Tieåu hoïc Ngaõi Huøng GV: Nguyeãn Taán Taøi III-HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC 1.OÅn ñònh lôùp: Nhaéc hoïc sinh ngoài ngay ngaén, khôûi ñoäng gioïng . 2.OÂn baøi cuõ: -Coù theå tieán haønh trong quaù trình oân taäp caùc baøi haùt vaø phaàn oân TÑN 3.Baøi môùi : a. Phaàn môû ñaàu: -Giôùi thieäu noäi dung tieát hoïc goàm 2 phaàn: Oân taäp 2 baøi haùt vaø oân taäp baøi TÑN soá 1 b. Phaàn hoaït ñoäng: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH * Hoaït ñoäng 1: OÂn taäp: Em yeâu hoaø bình -Cho HS nghe giai ñieäu baøi haùt, yeâu caàu HS nhaéc teân -HS laéng nghe traû lôøi baøi haùt, taùc giaû -Höôùng daãn caû lôùp oân vôùi nhieàu hình thöùc: Daõy, -HS haùt oân theo höôùng daãn nhoùm, caù nhaân, … haùt noái tieáp -Höôùng daãn HS oân haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï -Nhaän xeùt. * Hoaït ñoäng 2: OÂn taäp: Baïn ôi laéng nghe -Cho HS xem tranh hoaëc nghe giai ñieäu ñeå ñoaùn teân baøi haùt -Höôùng daãn HS oân haùt keát hôïp goõ ñeäm theo nhòp, phaùch, tieát taáu lôøi ca -Laàn löôït haùt vôùi 3 toác ñoä khaùc nhau -Môøi HS leân bieåu dieãn tröôùc lôùp -Ñoaùn teân baøi haùt -Haùt oân keát hôïp goõ ñeäm theo höôùng daãn -Haùt vôùi 3 toác ñoä khaùc nhau -Leân bieåu dieãn tröôùc lôùp: Nhoùm, caù nhaân * Hoaït ñoäng 2: OÂn taäp TÑN soá 1 -Treo baûng phuï ghi saün cao ñoä caùc noát: Ñoâ, Reâ, Mi, Son, La. -Höôùng daãn HS ñoïc cao ñoä caùc noát (GV ñoïc maãu hoaëc duøng ñaøn) -Höôùng daãn HS oân taäp baøi taäp tieát taáu -Theo doõi vaø nhôù laïi vò trí caùc noát nhaïc treân khuoâng -Ñoïc theo höôùng daãn -Taäp ñoïc vaø voã tieát taáu chính cuûa baøi TÑN soá 1 theo höôùng daãn -Höôùng daãn HS oân ñoïc baøi TÑN soá 1: Son La Son -OÂn ñoïc baøi TÑN soá 1: Son La Son: Ñoàng thanh, daõy, caù nhaân, (ñoïc nhaïc gheùp lôøi ca) baèng nhieàu hình thöùc moät daõy ñoïc nhaïc, moät daõy Moân: Aâm Nhaïc - Lôùp 4 Trang 20
- Xem thêm -