Tài liệu Giáo án âm nhạc lớp 4 cả năm_cktkn_bộ 5

  • Số trang: 31 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 77 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

 - Gi¸o ¸n m«n ©m nh¹c líp 4 -  Thø 3 ngµy 19 th¸ng 8 n¨m 2008 TiÕt 1 «n tËp 3 bµi h¸t vµ kÝ hiÖu ghi nh¹c líp 3 I. Môc tiªu: - H nhí l¹i vµ thÓ hiÖn tèt 3 bµi h¸t : Quèc ca ViÖt Nam; Bµi ca ®i häc; Cïng móa h¸t díi tr¨ng. - ¤n tËp ®Ó cñng cè mét sè kÝ hiÖu ghi nh¹c ®· häc. - T¹o kh«ng khÝ häc tËp vui t¬i, s«i næi tõ tiÕt häc ®Çu tiªn trong ch¬ng tr×nh ©m nh¹c líp 4. II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn. - §µn organ, b¨ng ®Üa nh¹c, m¸y nghe. Mét sè nh¹c cô gâ. Mét sè ®éng t¸c minh ho¹ cho bµi h¸t. ®µn vµ h¸t thuÇn thôc 3 bµi h¸t trªn. Tê tranh minh ho¹ c¸c kÝ hiÖu ghi nh¹c. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu. Néi dung Ho¹t ®éng cña thÇy 1.æn ®Þnh tæ chøc: 2. KiÓm tra bµi cò: 3. D¹y bµi míi: - T giíi thiÖu bµi míi - T tæ chøc trß ch¬i “Nghe tiÕng h¸t t×m ®å vËt” - Lßng ghÐp bµi d¹y. - Nh vËy chóng ta ®· kÕt thóc ch¬ng tr×nh ©m nh¹c líp 3. - VËy b¹n nµo cã thÓ cho T biÕt, trong ch¬ng tr×nh ©m nh¹c líp 3 chóng ta ®îc häc bao nhiªu bµi h¸t? H·y kÓ tªn nh÷ng bµi h¸t ®ã? Ho¹t ®éng cña trß - H tham gia trß ch¬i. - H l¾ng nghe, theo dâi. - Gåm 11 bµi h¸t: Quèc ca ViÖt Nam, Bµi ca ®i häc, §Õm sao, Gµ g¸y, Líp chóng ta ®oµn kÕt, Con chim non, Ngµy mïa vui, Em yªu trêng em, Cïng móa h¸t díi tr¨ng, ChÞ Ong N©u vµ em bÐ, TiÕng h¸t b¹n bÌ m×nh. Ho¹t ®éng1. - Em nµo cã thÓ nhí vµ nh¾c l¹i, - Khi tiÕn hµnh lµm lÔ ¤n tËp bµi h¸t “Quèc ca ViÖt chóng ta h¸t “Quèc ca”vµo khi chµo cê. nµo? Nam”. - Trong khi h¸t “Quèc ca” t thÕ - Nghiªm trang, m¾t híng vÒ Quèc k×. cña chóng ta ph¶i nh thÕ nµo? - T yªu cÇu líp trëng tæ chøc cho - H ®øng nghiªm trang, chµo cê vµ h¸t Quèc ca. líp Chµo cê vµ h¸t Quèc ca Ho¹t ®éng 2. - T ®¸nh giai ®iÖu c©u ®Çu tiªn - H l¾ng nghe. ¤n tËp bµi h¸t “Bµi ca ®i häc”. cña bµi h¸t. - H¸t kÕt hîp gâ - Em h·y cho biÕt ®©y lµ giai - §©y lµ giai ®iÖu cña bµi ®iÖu cña bµi h¸t nµo mµ c¸c em h¸t “Bµi ca ®i häc”. ®Öm theo nhÞp.  - NguyÔn ¸nh S¸ng - Trêng tiÓu häc Kim §ång -  -1- - Trß ch¬i  - Gi¸o Ho¹t ®éng 3. ¤n tËp bµi h¸t : “Cïng móa h¸t díi tr¨ng”. - Tr×nh bµy h×nh thøc h¸t nèi tiÕp - H¸t kÕt hîp vËn ®éng phô ho¹ Ho¹t ®éng 4: ¤n tËp mét sè kÝ hiÖu ghi nh¹c - Ph¸t vÊn 4. HÖ thèng bµi häc - Ph¸t vÊn - DÆn dß - NhËn xÐt  - NguyÔn ¸n m«n ©m nh¹c líp 4 -  ®· ®îc häc trong ch¬ng tr×nh ©m nh¹c líp 3. - T ®Öm ®µn, b¾t nhÞp cho H «n l¹i toµn bµi. - T nhËn xÐt vµ söa sai(nÕu cã). - T chia líp thµnh 2 nhãm: Nhãm 1: H¸t toµn bé bµi h¸t. Nhãm 2: Vç ®Öm theo ph¸ch - T nhËn xÐt vµ ®¸nh gi¸. - H thùc hiÖn. - H l¾ng nghe va söa sai theo yªu cÇu cña T. - H thùc hiÖn theo yªu cÇu cña T. - H l¾ng nghe vµ nhËn xÐt phÇn tr×nh bµy cña nhãm b¹n. - T gâ tiÕt tÊu c©u 1 cña bµi h¸t - H l¾ng nghe. “Cïng móa h¸t díi tr¨ng”. - Em nµo choT biÕt ®©y lµ tiÕt tÊu - C©u 1 cña bµi: “Cïng cña bµi h¸t nµo? móa h¸t díi tr¨ng” - T ®Öm ®µn cho c¶ líp h¸t kÕt - H tr×nh diÔn tËp thÓ. hîp tr×nh diÔn c¸c ®éng t¸c móa phô ho¹ ®· ®îc häc . - T tæ chøc luyÖn tËp vµ thi ®ua - H luyÖn tËp vµ tr×nh diÔn theo tæ tr×nh diÔn theo tæ. - T nhËn xÐt, so s¸nh gi÷a c¸c tæ. - H nhËn xÐt tæ b¹n. - T b¾t nhÞp cho c¶ líp h¸t «n kÕt - H h¸t kÕt hîp gâ ®Öm hîp gâ ®Öm theo ph¸ch cña nhÞp theo ph¸ch. 3/4. - T tæ chøc trß ch¬i kÕt hîp víi - H l¾ng nghe T híng dÉn vµ T lµm mÉu. Sau bµi h¸t: Tõng ®«i b¹n quay mÆt vµo nhau, ®ã cïng lµm theo sù hmiÖng ®Õm 1-2-3 nhÞp nhµng. íng dÉn cña T Bµn tay ch¹m vµo bµn tay ngêi ngåi ®èi diÖn, lÇn lît tay ph¶i råi tay tr¸i theo tr×nh tù. Chó ý: Khi h¸t kÕt hîp trß ch¬i ph¶i ®óng ph¸ch m¹nh vµ 2 ph¸ch nhÑ cña nhÞp 3, thùc hiÖn nhÞp nhµng theo giai ®iÖu bµi h¸t. - H·y kÓ tªn nh÷ng kÝ hiÖu ghi - Khu«ng nh¹c, kho¸ nh¹c ®· ®îc häc ë líp 3? son, tªn nèt(®«, rª, mi, fa, son, la, si) vµ h×nh - ¤n tËp vÒ khu«ng nh¹c. nèt(tr¾ng, ®en, mãc ®¬n) - T híng dÉn H kÎ khu«ng nh¹c - H tËp vÏ khu«ng nh¹c, lªn b¶ng. nãi tªn dßng kÎ, khe. - Em h·y dïng khu«ng nh¹c bµn - H thùc hiÖn. tay ®Ó nãi tªn dßng vµ khe? - Mét H lªn b¶ng viÕt kho¸ Son? - H viÕt kho¸ Son. - Em nµo h·y cho T biÕt tiÕt häc - ¤n tËp 3 bµi h¸t: néi dung cña tiÕt häc h«m nay? “Quèc ca ViÖt Nam”; “Bµi ca ®i häc”; “Cïng - T dÆn dß vÒ nhµ häc thuéc 3 bµi móa h¸t díi tr¨ng” - H l¾ng nghe. h¸t vµ tËp l¹i c¸c ®éng t¸c vËn ®éng phô ho¹ theo bµi. ¸nh S¸ng - Trêng tiÓu häc Kim §ång -  -2-  - Gi¸o ¸n m«n ©m nh¹c líp 4 -  - T nhËn xÐt giê häc vµ líp nghØ. - H l¾ng nghe. Thø 3 ngµy 26 th¸ng 8 n¨m 2008 TiÕt 2 häc h¸t: bµi “em yªu hoµ b×nh” NguyÔn §øc Toµn I. Môc tiªu: - H h¸t ®óng giai ®iÖu vµ thuôoc lêi ca bµi h¸t “Em yªu hoµ b×nh”. - ThÓ hiÖn ®óng nh÷ng chæ luyÕn, ®¶o ph¸ch vµ nèt ®en chÊm d«i. - Qua bµi h¸t gi¸o dôc c¸c em t×nh yªu quª h¬ng ®Êt níc, yªu hoµ b×nh. II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn. - §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi h¸t “Em yªu hoµ b×nh”. B¶ng phô cã chÐp s½n bµi h¸t “Em yªu hoµ b×nh”. §µn organ, b¨ng ®Üa nh¹c, m¸y nghe. Mét sè nh¹c cô gâ. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu. Néi dung Ho¹t ®éng cña thÇy 1. æn ®Þnh tæ chøc: - T tæ chøc h¸t tËp thÓ. - 2-3 H tr×nh diÔn bµi h¸t 2. KiÓm tra bµi cò: “Cïng móa h¸t díi tr¨ng”. - T nhËn xÐt. 3. D¹y bµi míi: - T giíi thiÖu bµi - T treo tranh vÏ nh¹c sÜ NguyÔn §øc Toµn. míi ¤ng lµ mét trong nh÷ng nh¹c sÜ næi tiÕng cña ViÖt Nam, ®· ®îc tÆng gi¶i thëng Hå ChÝ Minh. Ngoµi nh÷ng bµi h¸t cña «ng viÕt cho ngêi lín rÊt quen thuéc víi c«ng chóng yªu ©m nh¹c nh BiÕt ¬n chÞ Vâ ThÞ S¸u... «ng cßn viÕt mét sè bµi h¸t cho thiÕu nhi nh Chó mÌo con, §êng lµng em, BÐ nhÌ vµ bµi h¸t Em yªu hoµ b×nh. Ho¹t ®éng1. - T treo b¶ng phô cã chÐp s½n D¹y h¸t bµi “Em yªu hoµ b×nh”. bµi h¸t “Em yªu hoµ b×nh”. - T giíi thiÖu tÝnh chÊt, giai - B¶ng phô ®iÖu toµn bµi. - ThuyÕt tr×nh  - NguyÔn Ho¹t ®éng cña trß - H h¸t tËp thÓ. - H tr×nh diÔn. - H l¾ng nghe. - Hquan s¸t. - H l¾ng nghe, theo dâi - H quan s¸t. - H l¾ng nghe ¸nh S¸ng - Trêng tiÓu häc Kim §ång -  -3- - Nghe mÉu  - Gi¸o - Ph¸t vÊn - Chia c©u - §äc lêi ca theo tiÕt tÊu - TËp h¸t tõng c©u - GhÐp giai ®iÖu toµn bµi Ho¹t ®éng 2. H¸t kÕt hîp gâ ®Öm - H¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch - Trß ch¬i ©m nh¹c 4. HÖ thèng bµi  - NguyÔn ¸n m«n ©m nh¹c líp 4 -  - H l¾ng nghe vµ c¶m nhËn tÝnh chÊt bµi h¸t. - Bµi h¸t cã giai ®iÖu vui t¬i, tÝnh chÊt ©m nh¹c ªm ¸i. - T tiÕn hµnh chia bµi h¸t hµnh - H l¾ng nghe, quan s¸t 8 c©u h¸t ng¾n. vµ ph©n biÖt gi÷a c¸c c©u h¸t. - T ®äc mÉu vµ gâ lêi ca theo - H l¾ng nghe. tiÕt tÊu. - T híng dÉn H ®äc theo tiÕng - H ®äc ®ång thanh c¶ gâ. líp. - T chØ ®Þnh mét vµi c¸ nh©n thùc hiÖn. - H thùc hiÖn. - T nhËn xÐt vµ söa sai (nÕu cã). - H nhËn xÐt b¹n. - T ®¸nh giai ®iÖu c©u 1 vµ h¸t - H l¾ng nghe vµ h¸t theo mÉu 2-3 lÇn. Sau ®ã b¾t nhÞp tiÕng ®µn. cho c¶ líp cïng h¸t - T ®¸nh giai ®iÖu c©u 2. - H l¾ng nghe. - Em nµo cã thÓ xung phong - H thùc hiÖn theo giai h¸t l¹i c©u 2? ®iÖu tiÕng ®µn. - T híng dÉn H ghÐp c©u 1-2. - H ghÐp 2 c©u h¸t l¹i víi nhau. - T kiÓm tra theo tæ. - H thùc hiÖn theo tæ. - C¸c c©u tiÕp theo tËp t¬ng tù - H tËp h¸t tõng c©u mét nh c©u 1 vµ 2. TËp h¸t theo lèi theo lèi mãc xÝch. mãc xÝch. - Sau mçi c©u h¸t T tiÕn hµnh - H thùc hiÖn vµ söa sai kiÓm tra mét vµi H ®Ó söa sai (nÕu cã) kÞp thêi. Chó ý: Nh÷ng c©u cã dÊu luyÕn, T h¸t mÉu mét vµi lÇn ®Ó cho H thùc hiÖn ®óng. - T ®Öm ®µn híng dÉn c¶ líp - H ghÐp giai ®iÖu vµ lêi ca toµn bµi díi sù híng ghÐp toµn bµi. dÉn cña T. T chän ®iÖu Pop, tempo = 116 Chó ý: T chØnh söa cho H - H l¾ng nghe. nh÷ng chæ h¸t cha tèt, nh¾c H lÊy h¬i tríc mçi c©u h¸t, h¸t râ lêi ca. -Trong khi h¸t cã bao nhiªu - Cã 3 c¸ch gâ ®Öm: Gâ c¸ch gâ ®Öm? §ã lµ nh÷ng theo nhÞp, ph¸ch, tiÕt tÊu lêi ca. c¸ch nµo? - T tæ chøc cho c¶ líp h¸t theo - H tËp h¸t lÜnh xíng vµ h×nh thøc ®ång ca, lÜnh xíng. hoµ giäng. Gäi 1 H kh¸ h¸t tõ c©u 1-4. 4 c©u cßn l¹i c¶ líp cïng h¸t. - Trong qu¸ tr×nh 1H lÜnh xíng - H l¾ng nghe vµ vç tay c¶ líp l¾ng nghe cïng kÕt hîp theo ph¸ch. vç tay theo ph¸ch. - T më b¨ng cã b×a h¸t “Em yªu hoµ b×nh”. - Em h·y ph¸t biÓu c¶m nghÜ sau khi nghe xong bµi h¸t? ¸nh S¸ng - Trêng tiÓu häc Kim §ång -  -4- häc - Ph¸t vÊn  - Gi¸o ¸n m«n ©m nh¹c líp 4 -  - Em h·y cho biÕt néi dung cña - Cuéc sèng thiªn thiªn bµi h¸t nãi lªn ®iÒu g×? nhiªn vµ con ngêi cña ®Êt níc ta thËt lµ t¬i ®Ñp. - DÆn dß - Em h·y cho biÕt ý nghÜa cña bµi h¸t? - T dÆn H vÒ nhµ h¸t thuéc bµi h¸t “Em yªu hoµ b×nh”. - T nhËn xÐt giê häc ,líp nghØ. - NhËn xÐt - Ph¶i biÕt yªu hoµ b×nh, yªu quª h¬ng ®Êt níc. - H l¾ng nghe. - H l¾ng nghe. Thø 3 ngµy 9 th¸ng 9 n¨m 2008 I. Môc tiªu: TiÕt 3 - «n tËp bµi h¸t: “em yªu hoµ b×nh” -Bµi tËp cao ®é vµ tiÕt tÊu - H h¸t ®óng giai ®iÖu vµ thuéc lêi ca bµi h¸t “Em yªu hoµ b×nh”. - Tr×nh bµy bµi h¸t víi c¸c h×nh thøc gâ ®Öm vµ kÕt hîp vËn ®éng phô ho¹. - H thùc hiÖn 3 bµi tËp cao ®é vµ tiÕt tÊu. II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn. - §µn organ, b¨ng ®Üa nh¹c, m¸y nghe. Mét sè nh¹c cô gâ. Mét sè ®éng t¸c minh ho¹ cho bµi h¸t. TËp thÓ hiÖn tiÕt tÊu dÊu lÆng ®en III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu. Néi dung Ho¹t ®éng cña thÇy 1. æn ®Þnh tæ chøc: - T tæ chøc cho H h¸t tËp thÓ. 2. KiÓm tra bµi cò: - Lßng ghÐp bµi d¹y. 3. D¹y bµi míi: - T giíi thiÖu bµi - T ®µn giai ®iÖu c©u 2 - §©y lµ bµi h¸t nµo, s¸ng t¸c míi cña ai? Ho¹t ®éng1. ¤n tËp bµi h¸t “Em yªu hßa b×nh”.  - NguyÔn Ho¹t ®éng cña trß - H h¸t tËp thÓ 1-2 bµi. - H l¾ng nghe. - §©y lµ bµi h¸t Em yªu hoµ b×nh s¸ng t¸c nh¹c sÜ NguyÔn §øc Toµn. -TiÕt tríc líp chóng ta ®· ®îc - H l¾ng nghe, theo dâi. lµm quen víi giai ®iÖu bµi h¸t “Em yªu hoµ b×nh”. Trong tiÕt häc nµy T sÏ tiÕp tôc híng dÉn H «n l¹i bµi h¸t vµ tËp mét sè ®éng t¸c minh ho¹ theo bµi h¸t. Bªn c¹nh ®ã T sÏ giíi thiÖu Bµi tËp cao ®é vµ tiÕt tÊu. - T b¾t nhÞp cho H «n l¹i toµn bµi. - H l¾ng nghe vµ thÓ hiÖn - T më b¨ng cho H nghe l¹i bµi ®óng tÝnh chÊt bµi h¸t. ¸nh S¸ng - Trêng tiÓu häc Kim §ång -  -5- - Nghe b¨ng  - Gi¸o - Ph¸t vÊn - H¸t «n theo h×nh thøc lÜnh xíng -Tr×nh bµy bµi h¸t kÕt hîp gâ ®Öm. -Tr×nh bµy bµi h¸t kÕt hîp vËn ®éng phô ho¹. Ho¹t ®éng 2. Bµi tËp cao ®é vµ tiÕt tÊu - Trùc quan - Ph¸t vÊn 4. HÖ thèng bµi häc - Tr×nh diÔn - DÆn dß - NhËn xÐt  - NguyÔn ¸n m«n ©m nh¹c líp 4 -  - H l¾ng nghe vµ ®èi chiÕu víi c¸ch h¸t cña - Em nµo cã thÓ ®èi chiÕu gi÷a m×nh. c¸ch h¸t cña m×nh víi trong - H nhËn xÐt. b¨ng? - T «n l¹i ®ång thêi söa sai cho - H söa sai theo yªu cÇu H. - T yªu cÇu 1H nh¾c l¹i lèi h¸t cña T. lÝnh xíng hoµ giäng ë tiÕt tríc. - H nh¾c l¹i. - T tæ chøc cho c¶ líp «n l¹i bµi h¸t theo h×nh thøc lÜnh xíng hoµ giäng. - H tr×nh bµy theo h×nh thøc h¸t lÜnh xíng. - T chia líp thµnh 3 nhãm Nhãm 1: H¸t gâ ®Öm theo - H h¸t kÕt hîp c¶ 3 h×nh ph¸ch. Nhãm 2: Gâ ®Öm theo tiÕt tÊu thøc gâ ®Öm. lêi ca. Nhãm 3: Gâ ®Öm theo nhÞp. - H thùc hiÖn. - T nhËn xÐt vµ söa sai nÕu cã. - T tæ chøc cho c¸c tæ h¸t kÕt hîp vËn ®éng phô ho¹ c¸c tæ ®· - H nhËn xÐt tæ b¹n. chuÈn bÞ tríc. - H tr×nh diÔn theo tæ. - T nhËn xÐt, ®¸nh gi¸. *VÞ trÝ nèt §«, Mi, Son, La trªn - H nhËn xÐt tæ b¹n khu«ng nh¹c. - T treo khu«ng nh¹c lªn b¶ng, yªu cÇu 1 H lªn b¶ng chØ vµo tõng nèt nh¹c, em kh¸c ®øng - H quan s¸t b¶ng phô. - H thùc hiÖn bµi tËp theo t¹i chæ nãi tªn nèt nh¹c ®ã. *LuyÖn tËp tiÕt tÊu. sù híng dÉn cña T. - T viÕt tiÕt tÊu lªn b¶ng. - Bµi tËp nµy cã h×nh nèt vµ kÝ - H quan s¸t. hiÖu g×? - T híng dÉn H c¸ch ng¾t nghØ - Cã h×nh nèt ®en vµ dÊu lÆng ®en. dÊu lÆng ®en. * LuyÖn tËp cao ®é vµ tiÕt tÊu. - H l¾ng nghe vµ ghi - T ®µn giai ®iÖu tõng chuçi Êm nhí. thanh ng¾n. - H l¾ng nghe ®äc theo tiÕng ®µn võa ®äc võa gâ - T chØ ®Þnh mét H kh¸. tiÕt tÊu. - T nhËn xÐt vµ söa sai (nÕu cã) - T ®Öm ®µn cho c¶ líp h¸t vµ - H thùc hiÖn. tr×nh diÔn l¹i ®éng t¸c móa phô - H nhËn xÐt b¹n. ho¹ theo bµi h¸t “Em yªu hoµ - H tr×nh diÔn tËp thÓ. b×nh” - T dÆn dß vÒ nhµ häc thuéc bµi h¸t vµ tËp l¹i c¸c ®éng t¸c vËn ®éng phô ho¹ theo bµi. - H l¾ng nghe. - T nhËn xÐt giê häc vµ líp nghØ. - H l¾ng nghe. h¸t “Em yªu hoµ b×nh” ¸nh S¸ng - Trêng tiÓu häc Kim §ång -  -6-  - Gi¸o ¸n m«n ©m nh¹c líp 4 -  Thø 6 ngµy 19 th¸ng 9 n¨m 2008 TiÕt 4 I. Môc tiªu: - häc h¸t: bµi “b¹n ¬i l¾ng nghe” - KÓ chuyÖn ©m nh¹c - BiÕt bµi “B¹n ¬i l¾ng nghe” lµ d©n ca cña d©n téc Ba-na(T©y Nguyªn). H¸t ®óng giai ®iÖu vµ thuéc lêi ca bµi h¸t. - TËp tr×nh bµy bµi “B¹n ¬i l¾ng nghe” kÕt hîp vËn ®éng theo nh¹c. - Nghe, ghi nhí vµ tËp kÓ l¹i c©u chuyÖn “TiÕng h¸t §µo ThÞ HuÖ”. H cã thªm hiÓu biÕt vÒ t¸c dông cña ©m nh¹c ®èi víi cuéc sèng. II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn. - §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi h¸t “B¹n ¬i l¾ng nghe”. B¶ng phô cã chÐp s½n bµi h¸t “B¹n ¬i l¾ng nghe”. §µn organ, b¨ng ®Üa nh¹c, m¸y nghe. Mét sè nh¹c cô gâ. Tranh vÏ minh ho¹ cho c©u chuyÖn “TiÕng h¸t §µo ThÞ HuÖ” III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu. Néi dung Ho¹t ®éng cña thÇy 1. æn ®Þnh tæ chøc: - T tæ chøc h¸t tËp thÓ. - 2-3 H tr×nh diÔn bµi h¸t “Em 2. KiÓm tra bµi cò: yªu hoµ b×nh”. - T nhËn xÐt. 3. D¹y bµi míi: - T giíi thiÖu bµi - ë T©y Nguyªn cã d©n téc nh: Ba-na, £-®ª, Gia-rai, H¬-rª, míi X¬-®¨ng... Ngêi d©n T©y Nguyªn rÊt dòng c¶m trong cuéc sèng ®Êu tranh chèng ngo¹i x©m ®ång thêi còng lµ nh÷ng ngêi yªu lao ®éng, yªu hoµ b×nh, yªu ca h¸t. Nh÷ng bµi d©n ca T©y Nguyªn quen thuéc víi thiÕu nhi nh: §i c¾t lóa, Ru em, H¸i hoa bªn rõng. - T treo b¶ng phô cã chÐp s½n Ho¹t ®éng1. bµi h¸t “B¹n ¬i l¾ng nghe”. D¹y h¸t bµi “B¹n ¬i l¾ng nghe”. - T giíi thiÖu tÝnh chÊt, giai ®iÖu toµn bµi. - B¶ng phô - T më b¨ng cã b×a h¸t “B¹n ¬i - ThuyÕt tr×nh l¾ng nghe”. - Nghe mÉu - Em h·y ph¸t biÓu c¶m nghÜ - Ph¸t vÊn sau khi nghe xong bµi h¸t?  - NguyÔn Ho¹t ®éng cña trß - H h¸t tËp thÓ. - H tr×nh diÔn. - H l¾ng nghe. - H l¾ng nghe, theo dâi - H quan s¸t. - H l¾ng nghe - H l¾ng nghe vµ c¶m nhËn tÝnh chÊt bµi h¸t. - Bµi h¸t cã giai ®iÖu nhÑ nhµng, trong s¸ng, vui t- ¸nh S¸ng - Trêng tiÓu häc Kim §ång -  -7-  - Gi¸o ¸n m«n ©m nh¹c líp 4 -  - Chia c©u - T tiÕn hµnh chia bµi h¸t hµnh 4 c©u h¸t ng¾n. C1: Hìi b¹n ¬i... l¾ng nghe. C2: TiÕng dßng suèi... th× thµo. C3:TiÕng ®µn c¸... ®¸y c¸t. C4:TiÕng lµn sãng... µo µo. - §äc lêi ca theo tiÕt - T ®äc mÉu vµ gâ lêi ca theo tÊu tiÕt tÊu. - T híng dÉn H ®äc theo tiÕng gâ vïa ®äc võa gâ ®Öm. - T chØ ®Þnh mét vµi c¸ nh©n thùc hiÖn. - T nhËn xÐt vµ söa sai (nÕu cã). - T dÞch giäng (-2) - TËp h¸t tõng c©u - T ®¸nh giai ®iÖu c©u 1 vµ h¸t mÉu 2-3 lÇn. Sau ®ã b¾t nhÞp cho c¶ líp cïng h¸t. - T tiÕn hµnh tËp tiÕp c©u 2. - T mêi 1 tæ thùc hiÖn c©u 2. ¬i. - H l¾ng nghe, quan s¸t vµ ph©n biÖt gi÷a c¸c c©u h¸t. - H l¾ng nghe. - H ®äc ®ång thanh c¶ líp. - H thùc hiÖn. - H nhËn xÐt b¹n. - H l¾ng nghe vµ h¸t theo tiÕng ®µn. - H l¾ng nghe. - H thùc hiÖn theo giai ®iÖu tiÕng ®µn. - T híng dÉn H ghÐp c©u 1-2. - H ghÐp 2 c©u h¸t l¹i víi nhau. - T kiÓm tra theo tæ. - H thùc hiÖn theo tæ. - C¸c c©u tiÕp theo tËp t¬ng tù - H tËp h¸t tõng c©u mét nh c©u 1 vµ 2. TËp h¸t theo lèi theo lèi mãc xÝch. mãc xÝch. - Sau mçi c©u h¸t T tiÕn hµnh - H thùc hiÖn vµ söa sai kiÓm tra mét vµi H ®Ó söa sai (nÕu cã) kÞp thêi. - H¸t lêi 2: T chia líp theo 2 - H tËp h¸t lêi 2 theo sù nöa, nöa líp h¸t giai diÖu b»ng híng dÉn cña T nguyªn ©m U, ®ång htêi nöa líp kia h¸t lêi 2. - GhÐp giai ®iÖu - T chän ®iÖu Reggae, - H ghÐp giai ®iÖu vµ lêi ca toµn bµi kÕt hîp gâ toµn bµi tempo=90 - T ®Öm ®µn ghÐp c¶ 2 lêi, võa ®Öm theo ph¸ch. h¸t võa gâ ®Öm theo ph¸ch. - T chia líp thµnh 2 d·y mét - H l¾ng nghe. d·y mét d·y h¸t cån d·y kai vËn ®éng theo nh¹c. - T treo 4-5 bøc tranh ®· chuÈn - H nghe chuyÖn, quan Ho¹t ®éng 2. KÓ chuyÖn ©m nh¹c bÞ theo néi dung trong truyÖn, s¸t tranh vÏ. “TiÕng h¸t §µo ThÞ kÓ chuyÖn lÇn thø nhÊt. - §µo ThÞ HuÖ cã kh¶ n¨ng g× - Cã giäng h¸t rÊt hay. HuÖ” - KÓ chuyÖn theo mµ ®em ®Õn niÒm vui cho d©n lµng. tranh - V× sao d©n lµng quª h¬ng c« - BÞ giÆc Minh x©m - Ph¸t vÊn chiÕm. r¬i vµo c¶nh khæ cùc? - §µo ThÞ HuÖ dïng c¸ch g× ®Ó  - NguyÔn ¸nh S¸ng - Trêng tiÓu häc Kim §ång -  -8-  - Gi¸o ¸n m«n ©m nh¹c líp 4 -  tr¶ thï cho quª h¬ng? - Dïng giäng h¸t ®Ó mª - Em h·y cho biÕt néi dung cña hoÆc qu©n lÝnh, lîi dông bµi h¸t nãi lªn ®iÒu g×? sù tin tëng cña chóng. C« ®· ®em trai lµng giÕt tõng tªn giÆc. - V× sao qu©n giÆc ph¶i rót hÕt - Nã nghÜ r»ng cã quû khái lµng? thÇn ¸m h¹i. - T chØ ®Þnh H kÓ l¹i c©u - H kÓ l¹i c©u chuyÖn. 4. HÖ thèng bµi chuyÖn. - T nhËn xÐt, ®¸nh gi¸. - H nhËn xÐt b¹n. häc - T ®Öm ®µn cho H tr×nh diÔn - H tr×nh diÔn tËp thÓ. - Tr×nh diÔn l¹i toµn bé bµi h¸t. - DÆn dß - T dÆn H vÒ nhµ h¸t thuéc bµi - H l¾ng nghe. - NhËn xÐt h¸t “B¹n ¬i l¾ng nghe”. - T nhËn xÐt giê häc vµ líp - H l¾ng nghe. nghØ. Thø 6 ngµy 26 th¸ng 9 n¨m 2008 TiÕt 5 - «n tËp bµi h¸t: “b¹n ¬i l¾ng nghe” - giíi thiÖu h×nh nèt tr¾ng -Bµi tËp tiÕt tÊu I. Môc tiªu: - H h¸t ®óng lêi ca vµ s¾c th¸i bµi h¸t “B¹n ¬i l¾ng nghe”. Tr×nh bµy bµi h¸t kÕt hîp gâ ®Öm víi 2 ©m s¾c, kÕt hîp víi mét vµi ®éng t¸c phô ho¹ theo bµi h¸t. - H nhËn biÕt ®îc h×nh nèt tr¾ng vµ tËp thÓ hiÖn ®é dµi cña nã. - Thùc hiÖn ®óng 2 bµi tËp tiÕt tÊu: §äc ®óng hinhhf nèt, ggâ ®óng tiÕt tÊu vµ kÕt hîp 2 ho¹t ®éng trªn. II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn. - §µn organ, b¨ng ®Üa nh¹c, m¸y nghe. Mét sè nh¹c cô gâ. Mét sè ®éng t¸c minh ho¹ cho bµi h¸t. B¶ng phô cã h×nh nèt tr¾ng vµ bµi tËp tiÕt tÊu. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu. Néi dung Ho¹t ®éng cña thÇy 1. æn ®Þnh tæ chøc: - T tæ chøc cho H h¸t tËp thÓ. 2. KiÓm tra bµi cò: - Lßng ghÐp bµi d¹y. 3. D¹y bµi míi: - T giíi thiÖu bµi - TiÕt tríc chóng ta ®· ®îc häc bµi h¸t nµo? míi - §©y lµ bµi h¸t thuéc d©n ca cña d©n téc nµo?  - NguyÔn Ho¹t ®éng cña trß - H h¸t tËp thÓ 1-2 bµi. - “B¹n ¬i l¾ng nghe”. - §©y lµ bµi h¸t B¹n ¬i l¾ng nghe d©n ca Ba na ¸nh S¸ng - Trêng tiÓu häc Kim §ång -  -9-  - Gi¸o Ho¹t ®éng1. ¤n tËp bµi h¸t “B¹n ¬i l¾ng nghe”. - Nghe b¨ng - H¸t kÕt gâ ®Öm ¸n m«n ©m nh¹c líp 4 -  -TiÕt tríc líp chóng ta ®· ®îc - H l¾ng nghe, theo dâi. lµm quen víi giai ®iÖu bµi h¸t “B¹n ¬i l¾ng nghe”. Trong tiÕt häc nµy T sÏ tiÕp tôc híng dÉn H «n l¹i bµi h¸t vµ tËp mét sè ®éng t¸c minh ho¹ theo bµi h¸t. Bªn c¹nh ®ã T sÏ giíi thiÖu H×nh nèt tr¾ng vµ Bµi tËp tiÕt tÊu. - T më b¨ng cho H nghe l¹i bµi - H l¾ng nghe vµ ®èi h¸t “B¹n ¬i l¾ng nghe” chiÕu víi c¸ch h¸t cña m×nh. - T tæ chøc «n bµi h¸t kÕt hîp - H h¸t kÕt hîp gâ ®Öm gâ ®Öm víi 2 ©m s¾c. víi 2 ©m s¾c. - T chØ ®Þnh 4-5 H tr×nh bµy tr- - H tr×nh bµy theo nhãm. íc líp. - T nhËn xÐt vµ söa sai (nÕu cã) - H nhËn xÐt. - H¸t «n theo h×nh - T híng dÉn H tr×nh bµy bµi - H l¾ng nghe vµ tr×nh h¸t theo lèi h¸t nh¾c l¹i: bµy theo sù híng dÉn cña thøc nh¾c l¹i Chia líp thµnh 2 nöa líp, nöa T. h¸t tríc, nöa h¸t nh¾c l¹i. Sau dã ®æi l¹i c¸ch tr×nh bµy. - H¸t kÕt hîp vËn * H¸t kÕt hîp vËn ®éng phô - H quan s¸t T móa mÉu. häa: ®éng phô ho¹. C1: §Çu nghiªng sang tr¸i, - H tËp móa tõng ®éng ngãn trá tay tr¸i chØ ngang tai, t¸c díi sù híng dÉn cña ch©n nhón nhÑ nhµng. T. C2: bµn tay ph¶i ngöa, ®a ra tríc mÆt, tay tr¸i chèng ngang sên. C3: Gièng c©u 2 nhng ®æi tay ngîc l¹i. C4: Hai bµn tay óp thÊp phÝa tríc, lµm ®éng t¸c lîn sãng b»ng cæ tay. Lêi 2 ®éng t¸c gièng lêi 1. - T tæ chøc tr×nh diÔn tËp thÓ. - H tr×nh diÔn tËp thÓ. - T nhËn xÐt vµ söa sai nÕu cã. - H l¾ng nghe. Ho¹t ®éng 2. Giíi thiÖu h×nh nèt - VÒ h×nh thøc: Gåm th©n nèt - H quan s¸t, l¾ng nghe tr¾ng vµ bµi tiÕt tÊu vµ ®u«i nèt. Th©n nèt h×nh bÇu vÏ tËp viÕt h×nh nèt tr¾ng dôc n»m nghiªng, ®u«i nèt vµo b¶ng con. - H×nh nèt tr¾ng. ch¹m vµo bªn ph¶i th©n nèt. - VÒ gi¸ trÞ ®é dµi: §é dµi cña - H quan s¸t b¶ng. +ThuyÕt tr×nh h×nh nèt tr¾ng b»ng 2 nèt ®en. - H ghi vµo vë. *NÕu ta quy ®iÞnh ®é dµi cña - H l¾ng nghe. mçi nèt ®en b»ng mét ph¸ch th× ®é dµi cña h×nh nèt tr¾ng 2 ph¸ch. - T ®a ra 1 bµi tËp cã h×nh nèt - H thùc hiÖn.  - NguyÔn ¸nh S¸ng - Trêng tiÓu häc Kim §ång -  - 10 -  - Gi¸o - Bµi tËp tiÕt tÊu. - Ph¸t vÊn - Thùc hµnh - Ph¸t vÊn ¸n m«n ©m nh¹c líp 4 -  r¾ng ®äc tªn ®Çy ®ñ cae cao ®é(tªn nèt) vµ trêng ®é(h×nh nèt). - T treo b¶ng phô cã bµi tËp tiÕt tÊu. Bµi tËp tiÕt tÊu cã nh÷ng h×nh nèt nµo? - T vç tay vµ thÓ hiÖn h×nh nèt tr¾ng: Ph¸ch mét vç 2 tay, ph¸ch 2 xoÌ 2 tay, lßng bµn tay ngöa lªn cao. Quy íc víi H ®ã lµ c¸ch thÓ hiÖn h×nh nèt tr¾ng. - T vç mÉu 6 nèt. - T vç tay 13 nèt, chØ ®Þnh H thùc hiÖn. - Ai cã thÓ cho biÕt, tiÕt tÊu c©u trªn gièng víi tiÕt tÊu trong bµi h¸t nµo? - H thùc hµnh. - H quan s¸t. - H×nh nèt ®en vµ h×nh nèt tr¾ng. - H nghe vµ ghi nhí. - H nghe vµ thùc hiÖn. - H nghe vµ thùc hiÖn. - Gièng tiÕt tÊu c©u “Vµo ®©y ch¬i rõng hoa t¬i chim lÝu lo nghe vui vui” c¶u bµi h¸t “Vµo rõng hoa”. - TiÕt tÊu trªn còng tiÕt tÊu - H l¾ng nghe. trong c©u h¸t T«i lµ l¸ téi lµ 4. HÖ thèng bµi hoa t«i lµ hoa l¸ hoa mïa xu©n. trong b×a h¸t “Hoa l¸ häc mïa xu©n” - Tr×nh diÔn - T ®Öm ®µn cho c¶ líp h¸t vµ - H tr×nh diÔn tËp thÓ. tr×nh diÔn l¹i ®éng t¸c móa phô ho¹ theo bµi h¸t “Em yªu hoµ - DÆn dß b×nh” - T dÆn dß vÒ nhµ häc thuéc bµi - H l¾ng nghe. h¸t vµ tËp l¹i c¸c ®éng t¸c vËn - NhËn xÐt ®éng phô ho¹ theo bµi. - T nhËn xÐt giê häc vµ líp - H l¾ng nghe. nghØ. Thø 6 ngµy 3 th¸ng 10 n¨m 2008 TiÕt 6 - tËp ®äc nh¹c: t®n sè 1 - giíi thiÖu mét vµi nh¹c cô d©n téc I. Môc tiªu:  - NguyÔn ¸nh S¸ng - Trêng tiÓu häc Kim §ång -  - 11 -  - Gi¸o ¸n m«n ©m nh¹c líp 4 -  - H bíc ®Çu lµm quen víi ph©n m«n tËp ®äc nh¹c, ®äc ®óng giai ®iÖu vµ ghÐp lêi ca bµi T§N sè 1 Son la son. - NhËn biÕt ®îc h×nh d¸ng c¸c laäi nh¹c cô d©n téc: ®µn nhÞ, ®µn tam, ®µn tø, ®µn t× bµ. - §îc nghe ©m thanh cña 4 lo¹i nh¹c cô dËn téc trªn. II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn. - §µn organ, b¨ng ®Üa nh¹c, m¸y nghe. B¶n nh¹c bµi T§N sè 1- Son la son §µn giai ®iÖu, ®äc nh¹c vµ h¸t lêi bµi T§N sè 1. Tranh ¶nh 4 lo¹i nh¹c cô: §µn nhÞ, ®µn tam, ®µn tø, ®µn t× bµ. B¨ng ©m thanh trÝch ®o¹n c¸c lo¹i nh¹c cô d©n téc. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu. Néi dung Ho¹t ®éng cña thÇy 1. æn ®Þnh tæ chøc: - T tæ chøc cho H h¸t tËp thÓ. 2. KiÓm tra bµi cò: - 2-3 H tr×nh diÔn bµi h¸t “B¹n ¬i l¾ng nghe”. - T nhËn xÐt. - ë líp 1,2,3 c¸c em chØ ®îc 3. D¹y bµi míi: - T giíi thiÖu bµi häc 2 néi dung lµ häc h¸t vµ ph¸t triÓn kh¶ n¨ng ©m nh¹c, míi ®Õn líp 4 míi ®îc häc T§N. Néi dung T§N rÊt cÇn thiÕt v× ph©n m«n nµy sÏ gióp c¸c em hiÓu biÕt nhiÒu h¬n vÒ nghÖ thuËt ©m nh¹c th«ng qua viÖc ghi nhí nèt nh¹c, thÓ hiÖn cao ®é vµ trêng ®é. T§N cßn nh»m ph¸t triÓn tai nghe, c¶m thô ©m nh¹c vµ hæ trî cho viÖc häc h¸t cña c¸c em. H«m nay chóng ta sÏ lµm quen víi bµi T§N ®Çu tiªn trong ch¬ng tr×nh líp 4, bµi T§N sè 1- Son la son. - T treo b¶ng phô cã bµi T§N Ho¹t ®éng1. sè 1 TËp ®äc nh¹c - T ®¸nh toµn bé giai ®iÖu bµi T§N sè 1 tËp ®äc nh¹c trªn ®µn. - B¶ng phô - Quan s¸t vµo bµi T§N, em - Ph¸t vÊn nµo cã thÓ cho biÕt tªn nèt nh¹c ®îc sö dông trong bµi? - T ®¸nh giai ®iÖu 5 ©m ®«-rª- LuyÖn cao ®é. mi-son-la theo thø tù tõ díi lªn vµ tõ trªn xuèng. - H·y cho biÕt trong bµi cã sö dông nh÷ng h×nh nèt nh¹c nµo? - Ph¸t vÊn - T rót ra ©m h×nh tiÕt tÊu chÝnh  - NguyÔn Ho¹t ®éng cña trß - H h¸t tËp thÓ 1-2 bµi. - H tr×nh diÔn - H nhËn xÐt b¹n. - H l¾ng nghe, theo dâi. - H quan s¸t. - H l¾ng nghe. - §«, rª, mi, son, la. - H luyÖn thang 5 ©m theo tiÕng ®µn. - H×nh nèt ®en vµ h×nh nèt tr¾ng. ¸nh S¸ng - Trêng tiÓu häc Kim §ång -  - 12 - - LuyÖn tiÕt tÊu  - Gi¸o - Nghe mÉu - TËp ®äc nh¹c - GhÐp toµn bµi ¸n m«n ©m nh¹c líp 4 -  cña bµi. - T ®äc mÉu vµ gâ theo tiÕt tÊu. - T gäi mét H ®äc tªn nèt toµn bµi. - T tæ chøc cho c¶ líp ®äc ®ång thanh - T ®µn giai ®iÖu c¶ bµi cho H nghe l¹i thªm 1 lÇn n÷a. - T tiÕn hµnh tËp tõng c©u. Mçi c©u ®µn giai ®iÖu 3 lÇn sau ®ã b¾t nhÞp cho c¶ líp thùc hiÖn. - Sau khi tËp xong mçi c©u T tiÕn hµnh kiÓm tra theo nhãm, tæ, c¸ nh©n ®Ó söa sai lÞp thêi cho H. - T híng dÉn H ghÐp toµn bµi. - T chia líp thµnh 2 nöa: Mét nöa ®äc nh¹c, nöa kia ghÐp lêi ca. Sau ®ã ®æi l¹i. T nhËn xÐt vµ söa sai(nÕu cã). - T híng dÉn H ®äc nh¹c h¸t lêi ca kÕt hîp gâ ®Öm. - T kiÓm tra mét vµi c¸ nh©n ®iÓn h×nh. - T nhËn xÐt vµ tuyªn d¬ng nÕu tèt. Ho¹t ®éng 2. Giíi thiÖu mét vµi - T treo tranh cña 4 lo¹i nh¹c cô d©n téc: §µn nhÞ, ®µn tam, ®µn nh¹c cô d©n téc tø, ®µn t× bµ. - B¶ng phô - Em nµo cã thÓ nãi lªn sè d©y - Ph¸t vÊn cña tõng lo¹i nh¹c cô trªn? - ThuyÕt tr×nh  - NguyÔn - H quan s¸t. - H ®äc tªn nèt vµ thùc hiÖn theo tiÕt tÊu. - H thùc hiÖn. - H ®äc ®ång thanh tªn nèt nh¹c toµn bµi. - H l¾ng nghe. - H ®äc nèt nh¹c theo giai ®iÖu tiÕng ®µn. - H thùc hiÖn theo yªu cÇu cña T. - H ®äc nh¹c c¶ bµi. - H ®äc nh¹c vµ ghÐp lêi ca. - H l¾ng nghe vµ söa sai theo yªu cÇu cña T. - H h¸t kÕt hîp gâ ®Öm. - H thùc hiÖn. - H nhËn xÐt b¹n. - H quan s¸t b¶ng phô. - §µn nhÞ cã 2 d©y, ®µn tam cã 3 d©y, ®µn t× bµ - T giíi thiÖu ®Æc ®iÓm vµ c¸ch vµ ®µn tø cã 4 d©y. sö dông cô 4 lo¹i nh¹c cô trªn. - H l¾ng nghe vµ ghi vë. + §µn nhÞ dïng vÜ ®Ó kÐo, ngêi biÓu diÔn thêng ngåi trªn ghÕ, th©n ®µn ®Æt trªn ®ïi, cÇn ®µn híng th¼ng lªn phÝa trªn. §µn nhÞ cã ©m thanh mÒm m¹i, gÇn gièng giäng ngêi. + §µn tam dïng mãng g¶y vµo d©y, ngêi biÓu diÔn thêng ngåi trªn ghÕ, th©n ®µn ®Æt trªn ®ïi, cÇn ®µn n»m ngang hoÆc h¬i chÕch lªn cao. §µn tam cã ©mthanh t¬i s¸ng, gißn gi·. + §µn tø gÇn gièng ®µn nguyÖt nhng cÇn ®µn ng¾n h¬n, còng dïng mãng g¶y vµo d©y, th©n ¸nh S¸ng - Trêng tiÓu häc Kim §ång -  - 13 -  - Gi¸o ¸n m«n ©m nh¹c líp 4 -  ®µn thêng ®Æt trªn ®ïi ngêi biÓu diÔn, cÇn ®µn n»m ngang. D©y ®µn tø b¨ng kim lo¹i cho nªn ©m thanh trong, h¬i ®anh. + §µn t× bµ dïng mãng g¶y vµo d©y, th©n thêng ®Æt trªn ®ïi ngêi biÓu diÔn, cÇn ®µn ®øng th¼ng. ®µn t× bµ thêng do phô n÷ biÓu diÔn. - Nghe b¨ng - T më b¨ng, ®Üa cho H xem h×nh thøc biÓu diÔn cña c¸c lo¹i - Trß ch¬i ©m nh¹c nh¹c cô trªn. - T tæ chøc trß ch¬i nghe ©m s¾c ®o¸n tªn nh¹c cô. - Nghe b¨ng 4. HÖ thèng bµi - T më mét ®o¹n nh¹c hoµ tÊu nh¹c cô d©n téc cã 4 lo¹i ®µn häc trªn cho H nghe. - Ph¸t vÊn - H·y cho biÕt néi dung cña bµi - DÆn dß häc h«m nay? - H xem b¨ng. - H tham gia trß ch¬i. - H l¾ng nghe vµ c¶m nhËn. - TËp ®äc nh¹c vµ giíi thiÖu mét vµi nh¹c cô - T dÆn dß vÒ nhµ häc thuéc bµi d©n téc. T§N vµ n¨m v÷ng c¸c lo¹i - H l¾ng nghe. nh¹c cô d©n téc ®· ®îc häc. - T nhËn xÐt giê häc vµ líp nghØ. - H l¾ng nghe. - NhËn xÐt Thø 6 ngµy 10 th¸ng 10 n¨m 2008 I. Môc tiªu: TiÕt 7 - «n tËp bµi h¸t: “em yªu hoµ b×nh” “b¹n ¬i l¾ng nghe” -Bµi «n bµi tËp ®äc nh¹c: T®n sè 1 - H h¸t thuéc lêi, ®óng giai ®iÖu, tr×nh bµy 2 bµi h¸t Em yªu hoµ b×nh vµ B¹n ¬i l¾ng nghe kÕt hîp gâ ®Öm vµ móa phô ho¹. - §äc ®óng cao ®é vµ trêng ®é bµi tËp ®äc nh¹c sè 1- Son la son kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch. - TËp ®äc diÔn c¶m, thÓ hiÖn tÝnh chÊt mÒm m¹i cña giai ®iÖu. II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn. - §µn organ, b¨ng ®Üa nh¹c, m¸y nghe. - B¶ng phô cã bµi T§N sè 1. - §µn giai ®iÖu vµ ®Öm h¸t bµi “Em yªu hoµ b×nh”, “B¹n ¬i l¾ng nghe” vµ T§N sè 1. - ThÓ hiÖn thuÇn thôc kØ n¨ng h¸t nh¾c l¹i trong bµi h¸t “B¹n ¬i l¾ng nghe”. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu.  - NguyÔn ¸nh S¸ng - Trêng tiÓu häc Kim §ång -  - 14 -  - Gi¸o Néi dung ¸n m«n ©m nh¹c líp 4 -  Ho¹t ®éng cña thÇy 1. æn ®Þnh tæ chøc: 2. KiÓm tra bµi cò: 3. D¹y bµi míi: - T giíi thiÖu bµi míi Ho¹t ®éng1. ¤n tËp bµi h¸t “Em yªu hßa b×nh”. - Trùc quan - Ph¸t vÊn - T tæ chøc cho H h¸t tËp thÓ. - Lßng ghÐp bµi d¹y. - TiÕt häc nµy T sÏ «n l¹i cho c¶ líp 2 bµi h¸t Em yªu hoµ b×nh , B¹n ¬i l¾ng nghe vµ bµi T§N sè 1. - Quan s¸t vµo bøc tranh, th× em thÊy bøc tranh gîi nhí cho em h×nh ¶nh trong bµi h¸t nµo mµ chóng ta ®· ®îc häc? - H·y cho biÕt ai lµ t¸c gi¶ cña bµi h¸t nµy? - H¸t «n vµ gâ ®Öm - T ®Öm ®µn cho H tr×nh bµy bµi h¸t kÕt hîp víi 2 ©m s¾c. víi 2 h×nh thøc - T kiÓm tra tõng tæ. - T nhËn xÐt vµ ®¸nh gi¸. - T chØ dÞnh mét vµi c¸ nh©n tr×nh bµy tríc líp. - T nhËn xÐt H Ho¹t ®éng 2. ¤n tËp bµi h¸t : - T ®Öm ®µn cho c¶ líp tr×nh “B¹n ¬i l¾ng nghe” bµy l¹i bµi h¸t víi c¸c ®éng t¸c móa phô ho¹ theo bµi. - T nhËn xÐt vµ nh¾c l¹i tÝnh chÊt bµi h¸t. Yªu cÇu H thÓ hiÖn ®óng tÝnh chÊt cña bµi. - Tr×nh diÔn - T cho mçi tæ 5 phót ®Ó chuÈn bÞ tr×nh diÔn theo tæ. - T tæ chøc cho c¸c tæ lÇn lît lªn tr×nh diÔn. - «n tËp bµi h¸t theo - T nhËn xÐt tõng tæ vµ tuyªn d¬ng nh÷ng tæ thùc hiÖn tèt. lèi h¸t nh¾c l¹i - T tæ chøc «n l¹i kØ n¨ng h¸t nh¾c l¹i trong bµi “B¹n ¬i l¾ng nghe”. +H n÷ tr×nh bµy bµi h¸t(2 lêi), H nam tËp h¸t nh¾c l¹i. TÊt c¶ võa h¸t võa gâ ®Öm theo ph¸ch. +H n÷ tr×nh bµy bµi h¸t, võa h¸t võa gâ ®Öm theo ph¸ch. H nam nh¾c l¹i, võa h¸t võa gâ ®Öm theo tiÕt tÊu lêi ca. - T gäi H víi tinh thÇn xung phong tr×nh bµy lèi h¸t nh¾c l¹i. Ho¹t ®éng 3 ¤n tËp T§N sè 1 - T nhËn xÐt vµ ®¸nh gi¸. “Son la son” - T gäi 1H tËp nãi tªn nèt nh¹c. - LuyÖn cao ®é. - T tæ chøc cho c¶ líp ®äc tªn - LuyÖn tiÕt tÊu  - NguyÔn Ho¹t ®éng cña trß - H h¸t tËp thÓ 1-2 bµi. - H l¾ng nghe, theo dâi. - §ã lµ bøc tranh gîi lªn néi dung trong bµi h¸t “Em yªu hßa b×nh”. - §ã lµ nh¹c sÜ NguyÔn §øc Toµn. - H tr×nh bµy bµi h¸t kÕt hîp gâ ®Öm. - H tr×nh bµy theo tæ. - H nhËn xÐt tæ b¹n. - H h¸t kÕt hîp vËn ®éng phô ho¹ theo bµi h¸t. - H nhËn xÐt b¹n. - H tr×nh diÔn tËp thÓ. - H l¾ng nghe c¶m nhËn tÝhn chÊt cña bµi. - H s¾p xÕp vµ chuÈn bÞ tr×nh diÔn. - H tr×nh diÔn theo tæ. - H l¾ng nghe. - H h¸t vµ tr×nh bµy l¹i kØ n¨ng h¸t theo lèi nh¾c l¹i. - H tr×nh bµy lèi h¸t nh¾c l¹i. - H nhËn xÐt b¹n. - H thùc hiÖn. ¸nh S¸ng - Trêng tiÓu häc Kim §ång -  - 15 -  - Gi¸o ¸n m«n ©m nh¹c líp 4 -  nèt nh¹c toµn bµi. - T gâ tiÕt tÊu vµ yªu cÇu H thùc hiÖn l¹i. - ¤n tËp ®äc nh¹c - T ®µn l¹i toµn bé giai ®iÖu bµi T§N sè 1 - T híng dÉn H «n l¹i bµi T§N sè 1 theo giai ®iÖu tiÕng ®µn. - Tr×nh bµy theo tæ - T yªu cÇu tõng tæ tr×nh bµy bµi T§N sè 1- Son la son kÕt hîp gâ ®Öm theo tiÕt tÊu lêi ca. - TËp ®Æt lêi míi cho bµi tËp 4. HÖ thèng bµi ®äc nh¹c - H·y cho biÕt bµi häc h«m nay häc gåm mÊy néi dung? - Tr×nh diÔn - Nghe mÉu - H tËp ®äc tªn nèt nh¹c. - H thùc hiÖn l¹i c©u tiÕt tÊu cña T. - H l¾ng nghe vµ nhÈm theo. - H ®äc nh¹c, h¸t lêi ca vµ kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch. - H tr×nh bµy lêi míi do tæ ®Æt. - Gåm 2 néi dung: - T ®Öm ®µn cho c¶ líp h¸t vµ +¤n tËp 2 bµi h¸t:...... tr×nh diÔn l¹i ®éng t¸c móa phô +¤n tËp ®äc nh¹c. ho¹ theo bµi h¸t “Em yªu hoµ - H tr×nh diÔn tËp thÓ. b×nh” - T dÆn dß vÒ nhµ häc thuéc bµi h¸t vµ bµi tËp ®äc nh¹c. - T nhËn xÐt giê häc vµ líp - H l¾ng nghe. nghØ. - H l¾ng nghe. - DÆn dß - NhËn xÐt Thø 6 ngµy 17 th¸ng 10 n¨m 2008 TiÕt 8 häc h¸t: bµi “trªn ngùa ta phi nhanh” Phong Nh· I. Môc tiªu: - H h¸t ®óng giai ®iÖu vµ thuôoc lêi ca bµi h¸t “Trªn ngùa ta phi nhanh”. - H tr×nh bµy bµi h¸t theo h×nh thøc h¸t ®èi ®¸p. Tr×nh bµy bµi h¸t kÕt hîp gâ ®Öm víi 2 ©m s¾c. - Qua bµi h¸t gi¸o dôc c¸c em lßng yªu quª h¬ng, ®Êt níc. II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn. - §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi h¸t “Trªn ngùa ta phi nhanh”. B¶ng phô cã chÐp s½n bµi h¸t “Trªn ngùa ta phi nhanh”. §µn organ, b¨ng ®Üa nh¹c, m¸y nghe. Mét sè nh¹c cô gâ. Tranh ¶nh minh ho¹ néi dung bµi h¸t. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu.  - NguyÔn ¸nh S¸ng - Trêng tiÓu häc Kim §ång -  - 16 - Néi dung  - Gi¸o ¸n m«n ©m nh¹c líp 4 -  Ho¹t ®éng cña thÇy 1. æn ®Þnh tæ chøc: - T tæ chøc trß ch¬i ©m nh¹c - 2-3 H tr×nh diÔn bµi h¸t “B¹n 2. KiÓm tra bµi cò: ¬i l¾ng nghe”. - T nhËn xÐt. 3. D¹y bµi míi: - T giíi thiÖu bµi - Phong Nh· lµ nh¹c sÜ rÊt th©n thuéc ®èi víi thiÕu nhi ViÖt míi Nam. Nh÷ng bµi h¸t «ng s¸ng t¸c ®îc nhiÒu thÕ hÖ thiÕu nhi ®ãn nhËn, nh bµi: Ai yªu B¸c Hå ChÝ Minh h¬n thiÕu niªn nhi ®ång, Bµi ca sum häp, Chi ®éi em lµm kÕ ho¹ch nhá, §éi ta lín lªn cïng ®Êt níc.... - T treo tranh minh ho¹ bµi h¸t Ho¹t ®éng1. “Trªn ngùa ta phi nhanh lªn D¹y h¸t bµi “Em yªu hoµ b×nh”. b¶ng” - Bµi h¸t trªn ngùa ta phi nhanh - Trùc quan gîi lªn h×nh ¶nh nh÷ng em bÐ - ThuyÕt tr×nh ®ang phi ngùa b¨ng qua ®åi nói, vît lªn phÝa tríc. Nh¹c sÜ ®· pháng theo h×nh ¶nh anh hïng Th¸nh Giãng cìi ngùa ®¸nh giÆc ®Ó s¸ng t¸c nªn bµi h¸t nµy. - T më b¨ng ®Üa cã bµi h¸t - Nghe mÉu “Trªn ngùa ta phi nhanh” - Em cã c¶m nhËn nh thÕ nµo - Ph¸t vÊn sau khi nghe bµi h¸t “Trªn ngùa ta phi nhanh” - T tiÕn hµnh chia bµi h¸t thµnh - Chia c©u 8 c©u h¸t. - §äc lêi ca theo tiÕt - T ®äc mÉu lêi ca theo tiÕt tÊu vµ gi¶i thÝch mét sè tõ khã nh: tÊu “Vã c©u” nghÜa lµ vã ngùa. - T tæ chøc cho c¶ líp tËp ®äc lêi ca theo tiÕt tÊu tõng c©u 1. - T gäi mét H ®iÓn h×nh ®äc l¹i toµn bé lêi ca theo tiÕt tÊu. - T nhËn xÐt vµ söa sai nÕu cã. - T ®¸nh giai ®iÖu c©u 1 vµ h¸t - TËp h¸t tõng c©u mÉu 2-3 lÇn. Sau ®ã b¾t nhÞp cho c¶ líp cïng h¸t Chó ý: C¸c tõ luyÕn trong c©u nh: §êng, gËp, ghÒnh. Ho¹t ®éng cña trß - H tham gia trß ch¬i. - H tr×nh diÔn. - H l¾ng nghe. - H l¾ng nghe, theo dâi - H quan s¸t. - H l¾ng nghe - H l¾ng nghe. - Bµi h¸t cã giai ®iÖu hay vui t¬i, rén r·. - H l¾ng nghe, quan s¸t vµ ph©n biÖt gi÷a c¸c c©u h¸t. - H l¾ng nghe. - H ®äc ®ång thanh c¶ líp. - H thùc hiÖn. - H nhËn xÐt b¹n. - H l¾ng nghe vµ h¸t theo tiÕng ®µn. - H l¾ng nghe vµ luyÕn - T yªu cÇu H kh¸ thùc hiÖn l¹i. chÝnh x¸c nh÷ng tõ cã sö - T nhËn xÐt vµ söa sai kÞp thêi. dông dÊu luyÕn. - T ®¸nh giai ®iÖu c©u 2. - H thùc hiÖn. - T gäi mét tæ thùc hiÖn mÉu - H nhËn xÐt b¹n.  - NguyÔn ¸nh S¸ng - Trêng tiÓu häc Kim §ång -  - 17 -  - Gi¸o - GhÐp giai ®iÖu toµn bµi Ho¹t ®éng 2. H¸t kÕt hîp gâ ®Öm - H¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch TËp thÓ hiÖn lèi h¸t ®èi ®¸p hoµ giäng kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch ¸n m«n ©m nh¹c líp 4 -  c©u h¸t trªn. - T híng dÉn H ghÐp c©u 1-2. Chó ý: H¸t gän tiÕng vµ luyÕn chÝnh x¸c nh÷ng tõ luyÕn. - C¸c c©u tiÕp theo tËp t¬ng tù nh c©u 1 vµ 2. TËp h¸t theo lèi mãc xÝch. - Sau mçi c©u h¸t T tiÕn hµnh kiÓm tra mét vµi H ®Ó söa sai kÞp thêi. Chó ý: Xö lÝ ®óng nh÷ng chæ cã dÊu lÆng ®¬n. - T ®Öm ®µn híng dÉn c¶ líp ghÐp toµn bµi. T chän ®iÖu Pasodoble, tempo = 124 Bµi h¸t cã tÝnh chÊt vui nhén v× vËy khi h¸t c¸c em cÇn thÓ hiÖn ®óng tÝnh chÊt bµi h¸t. - T ®Öm ®µn b¾t nhÞp cho H h¸t vµ thùc hiÖn c¸ch gâ ®Öm theo ph¸ch. - T kiÓm tra tõng tæ, yªu cÇu c¸c tæ quan s¸t lÉn nhau ®Ó nhËn xÐt. - T tæ chøc cho c¶ líp h¸t theo h×nh thøc h¸t ®èi ®¸p kÕt hîp vç ®Öm theo tiÕt tÊu lêi ca. 4. HÖ thèng bµi - T nhËn xÐt, ®¸nh gi¸. - Em h·y cho biÕt néi dung cña häc bµi h¸t nãi lªn ®iÒu g×? - Ph¸t vÊn - Em h·y cho biÕt ý nghÜa cña bµi h¸t? - DÆn dß - NhËn xÐt - T dÆn H vÒ nhµ h¸t thuéc bµi h¸t “Trªn ngùa ta phi nhanh”. - T nhËn xÐt giê häc vµ líp nghØ. - H thùc hiÖn theo yªu cÇu cña T. - H ghÐp 2 c©u h¸t. - H xö lÝ ®óng c¸c kÝ hiÖu ©m nh¹c. - H tËp h¸t tõng c©u mét theo lèi mãc xÝch. - H thùc hiÖn vµ söa sai (nÕu cã) - H l¾ng nghe. - H ghÐp giai ®iÖu vµ lêi ca toµn bµi díi sù híng dÉn cña T. - H thÓ hiÖn ®óng tÝnh chÊt cña bµi. - H tr×nh bµy bµi h¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch. - H tr×nh bµy theo tæ vµ nhËn xÐt tæ b¹n. Nöa líp h¸t: Trªn ®êng gËp ghÒnh.Nöa líp kia h¸t:Ngùa phi nhanh nhanh nhanh nhanh. TiÕp tôc cho ®Õn b¹n bÌ yªu mÕn. Tõ c©u Tæ quèc mÑ hiÒn cho ®Õn hÕt bµi, c¶ líp h¸t hoµ giäng. - H l¾ng nghe. - Gîi lªn h×nh ¶nh nh÷ng em bø ®ang phi ngùa b¨ng qua ®åi nói, vît lªn phÝa tríc. - Sèng ph¶i cã chÝ híng, cã ý chÝ phÊn ®Êu vµ v¬n lªn trong cuéc sèng. - H l¾ng nghe. - H l¾ng nghe. Thø 6 ngµy 24 th¸ng10 n¨m 2008  - NguyÔn ¸nh S¸ng - Trêng tiÓu häc Kim §ång -  - 18 -  - Gi¸o ¸n m«n ©m nh¹c líp 4 -  TiÕt 9 - «n tËp bµi h¸t: “Trªn ngùa ta phi nhanh” - tËp ®äc nh¹c : T®n sè 2 “n¾ng vµng” I. Môc tiªu: - H h¸t ®óng giai ®iÖu, thuéc lêi ca vµ thÓ hiÖn s¾c th¸i cña bµi “Trªn ngùa ta phi nhanh”. - Tr×nh bµy bµi h¸t theo h×nh thøc h¸t ®èi ®¸p kÕt hîp gâ ®Öm víi 2 ©m s¾c. - H h¸t ®óng giai ®iÖu vµ ghÐp lêi ca bµi T§N sè 2- N¾ng vµng. II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn. - §µn organ,m¸y nghe. b¨ng ®Üa nh¹c bµi h¸t “Trªn ngùa ta phi nhanh” Mét sè nh¹c cô gâ. Mét sè ®éng t¸c minh ho¹ cho bµi h¸t. B¶ng phô cã bµi T§N sè 2. ®µn vµ ®äc, h¸t thuÇn thôc bµi T§N sè 2. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu. Néi dung Ho¹t ®éng cña thÇy 1. æn ®Þnh tæ chøc: - T tæ chøc cho H h¸t tËp thÓ. 2. KiÓm tra bµi cò: - Lßng ghÐp bµi d¹y. 3. D¹y bµi míi: - T giíi thiÖu bµi - T bøc tranh minh ho¹ cho néi dung bµi h¸t. míi - Bøc tranh nµy phï hîp víi néi dung bµi h¸t nµo mµ chóng ta ®· ®îc häc, h·y cho biÕt t¸c gi¶ cña bµi ®ã? -TiÕt tríc líp chóng ta ®· ®îc lµm quen víi giai ®iÖu bµi h¸t “Trªn ngôa ta phi nhanh”. Trong tiÕt häc nµy T sÏ tiÕp tôc híng dÉn H «n l¹i bµi h¸t vµ tËp mét sè ®éng t¸c minh ho¹ theo bµi h¸t. Bªn c¹nh ®ã T sÏ giíi thiÖu Bµi tËp ®äc nh¹c sè 2. Ho¹t ®éng1. - T gäi 1 H tr×nh bµy l¹i toµn bé ¤n tËp bµi h¸t “Trªn ngùa ta phi bµi h¸t. - T nhËn xÐt. nhanh”. - T më b¨ng cho H nghe l¹i bµi - Nghe b¨ng h¸t “Trªn ngùa ta phi nhanh.” - Em nµo cã thÓ ®èi chiÕu gi÷a - Ph¸t vÊn c¸ch h¸t cña m×nh víi trong b¨ng? - T «n l¹i ®ång thêi söa sai cho - H¸t «n theo h×nh H. - T yªu cÇu 1H nh¾c l¹i lèi h¸t thøc h¸t ®èi ®¸p.  - NguyÔn Ho¹t ®éng cña trß - H h¸t tËp thÓ 1-2 bµi. - H l¾ng nghe. - Bøc tranh minh ho¹ néi dung bµi h¸t Trªn ngùa ta phi nhanh s¸ng t¸c nh¹c sÜ Phong Nh·. - H l¾ng nghe, theo dâi. - H thùc hiÖn - H nhËn xÐt b¹n. - H l¾ng nghe vµ ®èi chiÕu víi c¸ch h¸t cña m×nh. - H nhËn xÐt. - H söa sai theo yªu cÇu ¸nh S¸ng - Trêng tiÓu häc Kim §ång -  - 19 -  - Gi¸o ¸n m«n ©m nh¹c líp 4 -  ®èi ®¸p ë tiÕt tríc. - T tæ chøc cho c¶ líp «n l¹i bµi h¸t theo h×nh thøc h¸t ®èi ®¸p. - H¸t kÕt hîp vËn - T cho H tr×nh bµy ý tëng phô ®éng phô ho¹ theo ho¹ cho bµi h¸t. bµi h¸t. - T tæng hîp ý cña H vµ bæ sung thªm mét sè ®éng t¸c cho phï hîp víi bµi h¸t . - T móa mÉu toµn bµi sau ®ã híng dÉn H tËp tõng ®éng t¸c mét. - T kiÓm tra tõng tæ mét. - T nhËn xÐt, ®¸nh gi¸. Ho¹t ®éng 2. TËp ®äc nh¹c - T treo b¶ng phô cã bµi tËp ®äc T§N sè 2 nh¹c sè 2. “N¾ng vµng” - Quan s¸t bµi T§N em h·y cho - Trùc quan biÕt tªn nèt cã sö dông trong - Ph¸t vÊn bµi? - T ®¸nh cao ®é 4 nèt trªn cho - LuyÖn cao ®é H luyÖn tõ díi lªn vµ tõ trªn xuèng. - Ph¸t vÊn - Bµi T§N cã sö dông nh÷ng h×nh nèt nh¹c nµo? - Em thÊy tiÕt tÊu c©u 1 vµ c©u 2 nh thÕ nµo? - T rót ra ©m h×nh tiÕt tÊu chÝnh cña bµi T§N. - LuyÖn tiÕt tÊu - T ®äc tªn h×nh nèt vµ gâ theo tiÕt tÊu. - T b¾t nhÞp cho H luyÖn c©u tiÕt tÊu trªn. - T yªu cÇu c¶ líp ®äc tªn nèt toµn bµi. - Nghe mÉu. - T ®¸nh mÉu toµn bé giai ®iÖu - TËp ®äc nh¹c bµi T§N sè 2 trªn ®µn. - T tiÕn hµnh tËp tõng c©u. C1: T ®¸nh giai ®iÖu 3 lÇn sau b¾t nhÞp. Sau khi ®äc nh¹c xong T yªu cÇu H ghÐp lêi ca cña c©u1. C2: T còng ®¸nh giai ®iÖu 3 lÇn vµ b¾t nhÞp. - T yªu cÇu ghÐp lêi ca nhng - GhÐp toµn bµi ®æi bªn. - T híng dÉn H ghÐp toµn bµi T§N vµ ghÐp lêi ca. - T tæ chøc luyÖn tËp theo tæ 4. HÖ thèng bµi sau ®ã thi ®ua thùc hiÖn theo tæ. häc - T nhËn xÐt vµ söa sai nÕu cã. - Tr×nh diÔn  - NguyÔn cña T. - H nh¾c l¹i. - H tr×nh bµy theo h×nh thøc h¸t ®èi ®¸p. - H tr×nh bµy. - H thùc hiÖn. - H nhËn xÐt tæ b¹n. - H tËp móa theo sù híng dÉn cña T. - H tr×nh diÔn theo tæ. - H nhËn xÐt tæ b¹n - H quan s¸t b¶ng phô. - §«- Rª- Mi- Son. - H luyÖn cao ®é 4 ©m:§«- Rª- Mi- Son. - H×nh nèt ®en vµ h×nh nèt tr¾ng. - Hoµn toµn gièng nhau - H quan s¸t. - H l¾ng nghe. - H thùc hiÖn - H ®äc tªn nèt toµn bµi. - H l¾ng nghe. - H ®äc nh¹c theo ®µn. - Nöa líp ®ä nh¹c vµ nöa líp ghÐp lêi ca c©u1. - H thùc hiÖn. - H ®äc nh¹c vµ ghÐp lêi ca c©u 2. - H ®äc nh¹c vµ ghÐp lêi ca toµn bµi. - H thi ®ua tr×nh bµy theo tæ. ¸nh S¸ng - Trêng tiÓu häc Kim §ång -  - 20 -
- Xem thêm -