Tài liệu Giáo án âm nhạc lớp 4 cả năm_cktkn_bộ 4

  • Số trang: 34 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 64 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Phßng GD - §T §øc Thä Trêng TiÓu häc ThÞ TrÊn Tæ 1 M«n: ¢m nh¹c líp 4 Thø 3 ngµy 25 th¸ng 08 n¨m 2009 TuÇn 1: ¤n tËp ba bµi h¸t ký hiÖu ghi nh¹c ®· häc ë líp 3 I. Môc tiªu: - Häc sinh nhí l¹i vµ thÓ hiÖn tèt 3 bµi h¸t: Quèc ca ViÖt Nam, Bµi ca ®i häc vµ cïng móa h¸t díi tr¨ng. - ¤n tËp ®Ó cñng cè mét sè ký hiÖu ghi nh¹c ®· häc - T¹o kh«ng khÝ häc tËp vui t¬i, s«i næi tõ tiÕt häc ®Çu tiªn trong ch¬ng tr×nh ¢m nh¹c líp 4. II. Gi¸o viªn chuÈn bÞ: - Nh¹c cô ®µn oocgan. Tranh minh ho¹ c¸c bµi h¸t - TËp ®Öm ®µn mét sè bµi h¸t: Quèc ca ViÖt Nam; Bµi ca ®i häc; Cïng móa h¸t díi tr¨ng. III. Ho¹t ®éng d¹y vµ häc: 1 – Bµi cò: KiÓm tra ®an xen trong giê häc 2 – Bµi míi: H§ cña GV Néi dung H§ cña HS GV ghi néi A - ¤n tËp 3 bµi h¸t ®· häc ë líp 3. HS ghi bµi vµ 1 – Quèc ca ViÖt Nam dung chuÈn bÞ ®å 2- Bµi ca ®i häc dïng 3- Cïng móa h¸t díi tr¨ng ? ë líp 3 c¸c em ®· ®îc häc 11 bµi h¸t, ®ã lµ HS theo dâi GV ®Æt vÊn ®Ò nh÷ng bµi h¸t nµo? Tõng tæ th¶o luËn (2-3phót) sau ®ã tæ trëng HS th¶o luËn GV yªu cÇu lªn b¶ng ghi tªn bµi h¸t lªn b¶ng. HS theo dâi GV ®¸nh gi¸ kÕt GV ®¸nh gi¸ vµ nªu tªn 11 bµi h¸t ®· häc qu¶ cña tõng tæ Trong tiÕt häc nµy chóng ta sÏ «n 3 bµi h¸t ®· GV giíi thiÖu nªu trªn * ¤n bµi h¸t: Quèc ca ViÖt Nam - GV ®µn giai ®iÖu mét ®o¹n nh¹c vµ cho hs GV ®Öm ®µn nãi ®o¹n nh¹c ®ã n»m trong bµi bµi h¸t nµo? - HS ®øng nghiªm, tr×nh bµy bµi h¸t. HS tr×nh bµy GV söa nh÷ng chæ c¸c em h¸t cßn cha ®¹t GV híng dÉn HS thùc hiÖn * ¤n bµi h¸t: Bµi ca ®i häc HS nghe Gv gâ mét ®o¹n tiÕt tÊu vµ ®o¸n tªn HS gâ l¹i vµ GV gâ tiÕt tÊu bµi h¸t ®o¸n tªn b.h¸t HS h¸t bµi h¸t: Bµi ca ®i häc kÕt hîp gâ ®Öm HS thùc hiÖn GV ®Öm ®µn theo c¸c kiÓu H§ cña GV GV chØ ®Þnh GV nhËn xÐt GV gthiÖu tranh GV ®Öm ®µn GV ghi n.dung GV hái Néi dung -Mêi tõng tæ thùc hiÖn l¹i bµi h¸t - GV híng dÉn nh÷ng chç h¸t cßn sai * ¤n bµi h¸t: Cïng móa h¸t díi tr¨ng - HS quan s¸t tranh vÏ ®Ó ®o¸n tªn bµi h¸t - HS h¸t kÕt hîp vËn ®éng theo nh¹c B - ¤n tËp mét sè ký hiÖu ghi nh¹c ? KÓ tªn nh÷ng kÝ hiÖu ghi nh¹c ®· ®îc häc ë líp 3? Ngêi thùc hiÖn: Hoµng ThÞ H¹nh Dung – N¨m häc 2009 - 2010 H§ cña HS Tæ thùc hiÖn HS thùc hiÖn HS quan s¸t tr¶ lêi. HS thùc hiÖn HS theo dâi HS tr¶ lêi 1 Phßng GD - §T §øc Thä Trêng TiÓu häc ThÞ TrÊn GV yªu cÇu GV híng dÉn Tæ 1 M«n: ¢m nh¹c líp 4 (Gåm: Khu«ng nh¹c, kho¸ son, tªn nèt nh¹c vµ h×nh nèt) - Cho hs tù kÎ vµo vë khu«ng nh¹c HS thùc hiÖn - Gäi hs sinh vµ yªu cÇu nãi tªn dßng, tªn khe - Cho viÕt kho¸ son vµo ®Çu khu«ng nh¹c - TËp nãi tªn nèt nh¹c ë bµi tËp sè 1 - TËp viÕt lªn khu«ng nh¹c c¸c nèt nh¹c ë bµi tËp sè 2, Cuèi tiÕt häc mêi c¶ líp cïng h¸t bµi: Bµi ca ®i häc Thø 3 ngµy 08 th¸ng 9 n¨m 2009 TuÇn 2: Häc bµi h¸t: Em yªu hoµ b×nh Nh¹c vµ lêi: NguyÔn §øc Toµn I. Môc tiªu: - Häc sinh h¸t ®óng giai ®iÖu vµ thuéc lêi ca bµi Em yªu hoµ b×nh. ThÓ hiÖn ®óng nh÷ng chæ cã luyÕn, ®¶o ph¸ch vµ nèt ®en cã chÊm d«i. - Qua bµi h¸t gi¸o dôc c¸c em t×nh yªu quª h¬ng ®Êt níc, yªu hoµ b×nh. II. Gi¸o viªn chuÈn bÞ: - Nh¹c cô ®µn oocgan. - B¶ng phô chÐp nh¹c vµ lêi ca bµi h¸t. - TËp ®µn chuÈn x¸c bµi Em yªu hoµ b×nh III. Ho¹t ®éng d¹y vµ häc: 1 – Bµi cò: KiÓm tra ®an xen trong giê häc 2 – Bµi míi: H§ cña GV Néi dung H§ cña HS GV ghi n.dung * Häc bµi h¸t: Em yªu hoµ b×nh HS ghi bµi Ngêi thùc hiÖn: Hoµng ThÞ H¹nh Dung – N¨m häc 2009 - 2010 2 Phßng GD - §T §øc Thä Trêng TiÓu häc ThÞ TrÊn Tæ 1 M«n: ¢m nh¹c líp 4 Ho¹t ®éng 1 Gv treo tranh §Æt c©u hái Giíi thiÖu bµi: - GV treo tranh cho hs quan s¸t vµ ®Æt c©u hái vÒ bøc tranh. L. hÖ víi bµi h¸t Em yªu hoµ b×nh GV thùc hiÖn - GV nªu néi dung bµi h¸t vµ giíi thiÖu t¸c gi¶ NguyÔn §øc Toµn. - GV cho hs nghe giai ®iÖu cña bµi h¸t vµ h¸t mÉu §¸nh giai ®iÖu - Cho ®äc tiÕt tÊu lêi ca vµ khëi ®éng giäng theo nguyªn ©m La vµ h¸t mÉu - GV chia bµi h¸t ra lµm c¸c c©u ng¾n - TËp c©u 1: §µn giai ®iÖu c©u 1 kho¶ng 2 lÇn, gv h¸t mÉu sau ®ã b¾t nhÞp cho hs tËp Gv híng dÉn - Hs lÊy h¬i ë ®Çu c©u h¸t tËp - TËp t¬ng tù c¸c c©u tiÕp theo GV söa sai - GV cho c¶ líp h¸t vµ l¾ng nghe ®Ó ph¸t hiÖn chç sai råi híng dÉn HS söa l¹i. GV h¸t mÉu nh÷ng chæ cÇn thiÕt. - Nh¾c nhë h¸t ®óng nh÷ng tiÕng cã luyÕn vµ chæ cã ®¶o ph¸ch vµ nèt ®en cã chÊm d«i Cñng cè – dÆn dß Ho¹t ®éng 3 C¶ líp tr×nh bµy bµi h¸t kÕt hîp gâ ®Öm GV cho hs nãi lªn ndung bµi h¸t vµ l.hÖ víi thùc tÕ HS quan s¸t tranh Nghe giai ®iÖu vµ c¶m nhËn TËp tõng c©u HS nghe vµ söa sai HS thùc hiÖn Thø 3 ngµy 15 th¸ng 9 n¨m 2009 TuÇn 3: ¤n bµi h¸t: Em yªu hoµ b×nh Bµi tËp cao ®é vµ tiÕt tÊu I. Môc tiªu: - Häc sinh h¸t thuéc lêi ca vµ truyÒn c¶m bµi Em yªu hoµ b×nh. Tr×nh bµy bµi h¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch, theo nhÞp, theo tiÕt tÊu lêi ca. - TËp h¸t cã lÜnh xíng, ®èi ®¸p ®ång ca vµ kÕt hîp vËn ®éng phô ho¹. - Häc sinh thùc hiÖn 3 bµi tËp cao ®é vµ tiÕt tÊu. II. Gi¸o viªn chuÈn bÞ - Nh¹c cô Oãcgan. B¶ng phô chÐp nh¹c. - T×m ®éng t¸c phï hîp ®Ó híng dÉn. III. Ho¹t ®éng d¹y vµ häc: 1 – Bµi cò: Bµi h¸t Em yªu hoµ b×nh do nh¹c sü nµo s¸ng t¸c? Em h·y h¸t l¹i bµi h¸t ®ã? 2 – Bµi míi: H§ cña GV Ho¹t ®éng 1 GV thùc hiÖn GV ®Öm ®µn GV híng dÉn Néi dung * ¤n bµi h¸t: Em yªu hoµ b×nh - §¸nh ®µn cho häc sinh nghe ®Ó nhí l¹i giai ®iÖu bµi h¸t. - Yªu cÇu häc sinh nhí tªn bµi h¸t vµ t¸c gi¶ - B¾t nhÞp cho häc sinh h¸t tËp thÓ vµi ba lÇn. - Gi¸o viªn ®Öm ®µn, häc sinh «n tËp bµi h¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo nhÞp. - Híng dÉn häc sinh tr×nh bµy bµi h¸t b»ng c¸ch cã lÜnh xíng, ®ång ca kÕt hîp gâ ®Öm. Ngêi thùc hiÖn: Hoµng ThÞ H¹nh Dung – N¨m häc 2009 - 2010 H§ cña HS HS ghi bµi HS nghe HS thùc hiÖn 3 Phßng GD - §T §øc Thä Trêng TiÓu häc ThÞ TrÊn GV híng dÉn Ho¹t ®éng 2 GV chØ ®Þnh H§ cña GV GV treo b¶ng phô vµ ®Æt c©u hái GV chØ b¶ng GV híng dÉn GV ®¸nh giai ®iÖu GV chØ ®Þnh GV thùc hiÖn Tæ 1 M«n: ¢m nh¹c líp 4 - Häc sinh tr×nh bµy c¸ch h¸t trªn theo nhãm tæ - GV híng dÉn líp h¸t ®èi ®¸p, ®ång ca kÕt hîp gâ ®Öm: - Hs xung phong tr×nh bµy bµi h¸t kÕt hîp gâ ®Öm * Bµi tËp cao ®é vµ tiÕt tÊu a. VÞ trÝ c¸c nèt: §«, mi, son, la - GV treo khu«ng nh¹c vµ gäi mét sè häc sinh lªn nãi tªn c¸c nèt nh¹c a. LuyÖn tËp tiÕt tÊu: GV viÕt tiÕt tÊu lªn b¶ng Néi dung - BT trªn cã h×nh nèt vµ ký hiÖu g×? HS ®äc tªn nèt vµ dÊu lÆng ®en - Quy íc c¸ch vç tay thÓ hiÖn dÊu lÆng ®en - GV lµm mÉu võa vç võa ®äc. - B¾t nhÞp ®Ó häc sinh cïng vç - Cho tõng tæ vç tay vµ ®äc. c. LuyÖn tËp cao ®é - GV ®µn giai ®iÖu tõng chuçi ©m thanh ng¾n cho hs nghe vµ ®äc hoµ theo giäng ®µn - Häc sinh võa ®äc võa væ tay theo tiÕt tÊu - ChØ ®Þnh häc sinh kh¸ ®äc lµm mÉu cho c¸c b¹n theo dâi. * Cñng cè – kiÓm tra §µn giai ®iÖu bµi h¸t Em yªu hoµ b×nh cho c¶ líp cïng h¸t. Ngêi thùc hiÖn: Hoµng ThÞ H¹nh Dung – N¨m häc 2009 - 2010 HS tr×nh bµy C¸ nh©n thùc hiÖn H§ cña HS HS theo dâi 1-2 em tr¶ lêi C¶ líp thùc hiÖn HS thùc hiÖn Tæ nhãm thùc hiÖn C¸ nh©n thùc hiÖn HS thùc hiÖn 4 Phßng GD - §T §øc Thä Trêng TiÓu häc ThÞ TrÊn Tæ 1 M«n: ¢m nh¹c líp 4 Thø 3 ngµy 22 th¸ng 09 n¨m 2009 TuÇn 4: Häc bµi h¸t: B¹n ¬i l¾ng nghe KÓ chuyÖn ©m nh¹c I. Môc tiªu: - Häc sinh h¸t ®óng giai ®iÖu vµ thuéc lêi ca cña bµi h¸t. - BiÕt h¸t kÕt hîp vËn ®éng theo nh¹c - Nghe, ghi nhí vµ tËp kÓ l¹i c©u chuyÖn TiÕng h¸t §µo ThÞ HuÖ. HS cã thªm hiÓu biÕt vÒ t¸c dông cña ©m nh¹c ®èi víi cuéc sèng. II. Gi¸o viªn chuÈn bÞ: - Nh¹c cô ®µn oocgan, b¶ng phô chÐp nh¹c vµ lêi ca bµi h¸t. - B¶n ®å ViÖt nam vµ mét s« tranh ¶nh vÒ d©n téc Ba – na - Tranh vÏ minh ho¹ cho c©u chuyÖn TiÕng h¸t §µo ThÞ HuÖ III. Ho¹t ®éng d¹y vµ häc: 1 – Bµi cò: KiÓm tra ®an xen trong giê häc 2 – Bµi míi: H§ cña GV Néi dung H§ cña HS HS ghi bµi Ho¹t ®éng 1 * Häc bµi h¸t: B¹n ¬i l¾ng nghe HS theo dâi GV treo Giíi thiÖu bµi: tranh - GV treo tranh vµ cho hs quan s¸t. ë T©y Nguyªn cã nh÷ng d©n téc nh: Ba- na, £Gv thuyÕt ®ª, Gia -rai, H¬ - rª,X¬- ®¨ng…Ngêi d©n T©y tr×nh Nguyªn rÊt dòng c¶m trong cuéc ®Êu tranh chèng ngo¹i x©m ®ång thêi còng lµ nh÷ng ngêi yªu lao ®éng, yªu hoµ b×nh, yªu ca h¸t. Nh÷ng bµi d©n ca T©y Nguyªn quen thuéc víi thiÕu nhi nh: §I c¾t lóa, Ru em, H¸i hoa bªn rõng…H«m Nghe giai nay c« giíi thiÖu víi c¸c em bµi h¸t B¹n ¬i l¾ng ®iÖu vµ c¶m nhËn nghe d©n ca Ba - na GV thùc hiÖn - GV cho hs nghe giai ®iÖu cña bµi h¸t vµ h¸t mÉu GV lµm mÉu - Cho ®äc lêi ca theo tiÕt tÊu vµ khëi ®éng giäng TËp tõng c©u theo nguyªn ©m La - GV chia bµi h¸t ra lµm 4 c©u vµ tiÕn hµnh tËp tõng c©u. C©u 1: GV ®µn hai lÇn sau ®ã b¾t nhÞp cho hs h¸t HS thùc hiÖn TiÕn hµnh tËp hoµ cïng tiÕng ®µn võa h¸t võa gâ theo tiÕt tÊu 2 hs thùc hiÖn cña bµi. - GV gäi 2 hs h¸t c¶ lêi 1 c¶ líp l¾ng nghe H§ cña GV GV thùc hiÖn Ho¹t ®éng 2 GV treo tranh Néi dung - ë lêi 2 gv tËp t¬ng tù - Chia thµnh hai nöa líp cïng thùc hiÖn - Híng dÉn thùc hiÖn vËn ®éng theo nhÞp cña bµi. *KÓ chuyÖn ©m nh¹c: TiÕng h¸t §µo ThÞ HuÖ Ngêi thùc hiÖn: Hoµng ThÞ H¹nh Dung – N¨m häc 2009 - 2010 H§ cña GV HS theo dâi HS thùc hiÖn TËp vËn ®éng HS theo dâi 5 Phßng GD - §T §øc Thä Tæ 1 Trêng TiÓu häc ThÞ TrÊn vµ kÓ chuyÖn theo tranh GV ®Æt c©u hái GV chØ ®Þnh GV ®iÒu khiÓn GV kÕt luËn M«n: ¢m nh¹c líp 4 - Gi¸o viªn kÓ lÇn thø nhÊt GV ®Æt vµi c©u hái ®Ó cñng cè néi dung c©u chuyÖn + C« §µo ThÞ HuÖ cã kh¶ n¨ng g× mµ l¹i ®em niÒm vui ®Õn cho d©n lµng? + V× sao d©n lµng quª h¬ng c« r¬i vµo c¶nh khæ cùc? + C« §µo ThÞ HuÖ dïng c¸ch g× ®Ó tr¶ thï cho quª h¬ng? + V× sao qu©n giÆc ph¶i rót hÕt khái lµng? - GV gäi hs lªn b¶ng, dùa vµo c¸c b¾c tranh kÓ l¹i c©u chuyÖn. - Cho HS nãi l¹i c¶m xóc, suy nghÜ cña m×nh vÒ c©u chuyÖn. - GV nªu ý nghÜa c©u chuyÖn: ¢m nh¹c cã rÊt nhiÒu t¸c dông trong cuéc sèng. HS theo dâi vµ tr¶ lêi c©u hái. C¸ nh©n lªn b¶ng HS ghi nhí Thø 3 ngµy 29 th¸ng 09 n¨m 2009 TuÇn 5: ¤n bµi h¸t: B¹n ¬i l¾ng nghe Giíi thiÖu h×nh nèt tr¾ng Bµi tËp tiÕt tÊu I. Môc tiªu: - Häc sinh h¸t thuéc lêi ca vµ h¸t truyÒn c¶m b×a h¸t B¹n ¬i l¾ng nghe. - Tr×nh bµy bµi h¸t b»ng c¸ch h¸t ®èi ®¸p vµ kÕt hîp c¸c ®éng t¸c phô ho¹ thuÇn thôc. - Häc sinh nhËn biÕt ®îc nèt tr¾ng vµ thÓ hiÖn ®óng ®é dµi cña nã - Thùc hiÖn ®óng 2 bµi tËp tiÕt tÊu: §äc ®óng h×nh nèt, gâ ®óng tiÕt tÊu vµ kÕt hîp ®îc hai ho¹t ®éng trªn. II. Gi¸o viªn chuÈn bÞ: - Nh¹c cô oocgan. Ngêi thùc hiÖn: Hoµng ThÞ H¹nh Dung – N¨m häc 2009 - 2010 6 Phßng GD - §T §øc Thä Trêng TiÓu häc ThÞ TrÊn Tæ 1 M«n: ¢m nh¹c líp 4 - B¶ng phô chÐp bµi tËp ®äc nh¹c. - C¸c ®éng t¸c móa phô ho¹ III. Ho¹t ®éng d¹y vµ häc: 1 – Bµi cò: KiÓm tra ®an xen trong giê häc 2 – Bµi míi: H§ cña GV Néi dung Ho¹t ®éng 1 * ¤n tËp bµi h¸t: B¹n ¬i l¾ng nghe GV hái - GV ®Æt c©u hái ®Ó hs nhí l¹i giai ®iÖu cña bµi h¸t - B¾t nhÞp cho häc sinh h¸t tËp thÓ vµi ba lÇn. Híng dÉn - Gi¸o viªn ®Öm ®µn, häc sinh «n tËp bµi h¸t kÕt hîp gâ ®Öm, ®o¹n 1 h¸t vµ gâ ®Öm theo nhÞp, ®o¹n 2 gâ ®Öm theo ph¸ch. - Híng dÉn häc sinh tr×nh bµy bµi h¸t b»ng c¸ch h¸t ®èi ®¸p: - Häc sinh tr×nh bµy c¸ch h¸t trªn theo nhãm tæ. - HS h¸t kÕt hîp vËn ®éng theo nh¹c - HS xung phong tr×nh bµy bµi h¸t kÕt hîp vËn C¶ líp thùc ®éng theo nh¹c. Em nµo cã ®éng t¸c vËn ®éng hiÖn GV ®Öm ®µn ®Ñp, phï hîp sÏ híng dÉn c¶ líp tËp theo. - Tr×nh bµy bµi h¸t theo nhãm . H§ cña GV Ho¹t ®éng 2 GV giíi thiÖu GV híng dÉn Ho¹t ®éng 3 Hd hs luyÖn tËp Hd tËp ®äc Néi dung * Giíi thiÖu h×nh nèt tr¾ng - GV viÕt h×nh nèt tr¾ng lªn b¶ng cho hs quan s¸t. Gåm th©n nèt vµ ®u«I nèt, th©n nèt h×nh bÇu dôc n»m nghiªng, ®u«I nèt ch¹m vµo bªn ph¶I th©n nèt. - GV híng dÉn hs viÕt nèt tr¾ng - VÒ gi¸ trÞ ®é dµi: §é dµi cña nèt tr»ng b»ng 2 nèt ®en: * Bµi tËp tiÕt tÊu Bµi tËp 1: GV viÕt lªn b¶ng - Cho hs ®äc h×nh nèt - GV vç tay vµ thÓ hiÖn h×nh nèt tr¾ng cho hs xem - GV cho hs võa vç tay võa ®äc h×nh nèt - Bµi tËp 2 gv còng d¹y t¬ng tù bµi tËp 1 - Gäi tæ, nhãm, c¸ nh©n thùc hiÖn l¹i bµi tËp tiÕt tÊu võa häc. - Mét sè c¸ nh©n ®äc tríc líp. Ngêi thùc hiÖn: Hoµng ThÞ H¹nh Dung – N¨m häc 2009 - 2010 H§ cña HS HS ghi bµi HS thùc hiÖn Nhãm thùc hiÖn 4 – 5 hs thùc hiÖn H§ cña HS HS ghi bµi Tr¶ lêi c©u hái §äc tiÕt tÊu cña bµi C¶ líp thùc hiÖn Nhãm thùc hiÖn C¸ nh©n ®äc 7 Phßng GD - §T §øc Thä Trêng TiÓu häc ThÞ TrÊn Tæ 1 M«n: ¢m nh¹c líp 4 Thø 3 ngµy 6 th¸ng 10 n¨m 2009 TiÕt 6: TËp ®äc nh¹c: T§N sè 1 Giíi thiÖu mét vµi nh¹c cô d©n téc I Môc tiªu : - HS bíc ®Çu lµm quen víi ph©n m«n T§N, ®äc ®óng giai ®iÖu vµ ghÐp lêi bµi T§N sè 1 – Son La Son. - NhËn biÕt ®îc h×nh d¸ng c¸c lo¹i nh¹c cô d©n téc: §µn nhÞ, §µn tam, §µn tø, ®µn t× bµ. §îc nghe ©m thanh 4 lo¹i nh¹c cô ®ã. II chuÈn bÞ cña gi¸o viªn - Nh¹c cô ®µn oãc gan. - B¶ng phô chÐp nh¹c vµ lêi ca bµi T§N sè 1 - Tranh ¶nh 4 lo¹i nh¹c cô trªn. III . Ho¹t ®éng d¹y häc: 1 – Bµi cò: Bµi h¸t “ B¹n ¬i l¾ng nghe thuéc d©n ca vïng nµo? Em h·y thÓ hiÖn l¹i bµi h¸t ®ã? 2 – Bµi míi: H§ cña GV Néi dung H§ cña HS HS ghi bµi vµ Ho¹t ®éng 1 theo dâi giíi GV ghi n.dung * TËp ®äc nh¹c: T§N sè 1 – Son La Son thiÖu GV thuyÕt 1 - Giíi thiÖu: tr×nh - ë líp 1, 2, 3 c¸c em chØ häc 2 néi dung lµ häc h¸t vµ ph¸t triÓn kh¶ n¨ng nghe nh¹c. §Õn líp 4 chóng ta míi ®îc häc T§N. Qua néi dung nµy gióp cho chóng ta hiÓu h¬n vÒ nghÖ thuËt ¢m nh¹c th«ng qua viÖc ghi nèt nh¹c, thÓ hiÖn cao ®é vµ trêng ®é. T§N cßn nh»m ph¸t triÓn tai nghe, c¶m thô ©m nh¹c vµ hç trî cho viÖc häc h¸t cña c¸c em. H«m nay chóng ta sÏ lµm quen víi bµi T§N ®Çu tiªn trong ch¬ng tr×nh líp 4. - GV treo bµi T§N sè 1 lªn b¶ng 2 – X¸c ®Þnh tªn nèt trong bµi T§N GV thùc hiÖn ? Em nµo cã thÓ nãi tªn c¸c nèt cã trong HS nãi tªn nèt GV hái Ngêi thùc hiÖn: Hoµng ThÞ H¹nh Dung – N¨m häc 2009 - 2010 8 Phßng GD - §T §øc Thä Tæ 1 Trêng TiÓu häc ThÞ TrÊn Gv thùc hiÖn H§ cña GV GV thùc hiÖn GV hái GV chØ ®Þnh GV thùc hiÖn GV b¾t nhÞp GV chØ ®Þnh GV nghe vµ söa sai Ho¹t ®éng 2 GV giíi thiÖu TiÕt 7: M«n: ¢m nh¹c líp 4 khu«ng nh¹c - GV chØ vµo tõng nèt nh¹c trong bµi. HS nãi C¶ líp thùc hiÖn tªn nèt Néi dung 3 - TËp tiÕt tÊu: GV viÕt tiÕt tÊu lªn b¶ng - TiÕt tÊu nµy cã nh÷ng h×nh nèt nµo?. - GV chØ b¶ng HS nãi tªn nèt: ®en, ®en, tr¾ng, ®en, ®en, tr¾ng - GV gâ tiÕt tÊu trªn, hs nghe vµ thùc hiÖn l¹i - HS gâ tiÕt t©ó - Võa ®äc tªn nèt võa gâ tiÕt tÊu. 4 - §äc cao ®é - Cho hs tù ®äc, gv l¾ng nghe vµ híng dÉn thªm. - Gv b¾t nhÞp c¶ líp cïng hoµ theo tiÕng ®µn theo tõng khu«ng nh¹c. - Gäi mét vµi hs ®äc c¶ hai khu«ng nh¹c - C¶ líp ®äc c¶ bµi mét vµi lÇn 5 – GhÐp lêi - Gv ®µn giai ®iÖu c¶ bµi hai lÇn. LÇn thø nhÊt c¶ líp ®äc nh¹c, lÇn thø hai c¶ líp tù ghÐp lêi. Võa h¸t võa gâ ®Öm theo ph¸ch - Gv chia líp thµnh hai nhãm. Mét nhãm ®äc nh¹c vµ mét nhãm ®äc lêi. Sau ®ã ®æi ngîc l¹i. Giíi thiÖu nh¹c cô d©n téc - Gv giíi thiÖu tranh 4 nh¹c cô d©n téc - Hs chØ tõng nh¹c cô vµ nãi tªn - Gv giíi thiÖu thªm vÒ sè d©y, ®Æc ®iÓm vµ c¸ch sö dông mçi lo¹i nh¹c cô - Më ®Üa cho hs xem h×nh thøc biÓu diÔn cña mçi lo¹i nh¹c cô. Trß ch¬i: Nghe ©m s¾c ®o¸n tªn nh¹c cô. - GV cho c¸c em nghe vµ nãi ®óng tªn ©m s¾c võa nghe lµ cña nh¹c cô nµo? GV tæng kÕt H§ cña HS HS theo dâi HS tr¶ lêi HS thùc hiÖn HS thùc hiÖn C¸ nh©n thùc hiÖn HS ghÐp lêi Hai nhãm thùc hiÖn HS theo dâi C¸ nh©n thùc hiÖn Líp thùc hiÖn Thø 3 ngµy 13 th¸ng 10 n¨m 2009 ¤n hai bµi h¸t: Em yªu hoµ b×nh B¹n ¬i l¾ng nghe Ngêi thùc hiÖn: Hoµng ThÞ H¹nh Dung – N¨m häc 2009 - 2010 9 Phßng GD - §T §øc Thä Trêng TiÓu häc ThÞ TrÊn Tæ 1 M«n: ¢m nh¹c líp 4 ¤n tËp ®äc nh¹c sè 1 I. Môc tiªu - Gióp häc sinh h¸t tèt 2 bµi h¸t, kÕt hîp vËn ®éng theo nh¹c vµ móa phô ho¹ cho bµi h¸t - §äc ®óng cao ®é vµ trêng ®é bµi T§N sè 1, kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch. II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: - Nh¹c cô: §µn ãc gan - TËp c¸c kü n¨ng h¸t nh¾c l¹i cña bµi B¹n ¬i l¾ng nghe III. Ho¹t ®éng d¹y vµ häc: 1 – Bµi cò: KiÓm tra ®an xen trong giê häc 2 – Bµi míi: H§ cña GV Néi dung H§ cña HS GV ghi néi * ¤n tËp bµi h¸t: Em yªu hoµ b×nh HS chuÈn bÞ dung Cho hs nhËn biÕt bµi h¸t b»ng c¸ch gv ®µn giai GV l¾ng nghe GV ®iÒu khiÓn ®iÖu c©u h¸t ®Çu tiªn trong bµi. GV hái ? §ã lµ giai ®iÖu cña bµi h¸t nµo? HS tr¶ lêi GV ®Öm ®µn - Cho c¸c nhãm tæ luyÖn tËp vµ tËp h¸t ®èi ®¸p, HS thùc hiÖn ®ång ca. - Cho mét vµi nhãm lªn b¶ng biÓu diÔn. Nhãm thùc hiÖn - Cho hs xung phong h¸t tríc líp C¸ nh©n thùc hiÖn GV ghi néi * ¤n tËp bµi h¸t: B¹n ¬i l¾ng nghe dung - Gv ®Öm ®µn hs tr×nh bµy bµi h¸t kÕt hîp gâ HS thùc hiÖn ®Öm theo ph¸ch cña bµi - Tõng tæ tr×nh bµy bµi h¸t kÕt hîp vËn ®éng Tæ thùc hiÖn GV chØ ®Þnh theo nh¹c cña bµi h¸t. - TËp cho c¸c em kü n¨ng h¸t nh¾c l¹i bµi h¸t C¶ líp thùc hiÖn + HS n÷ tr×nh bµy bµi h¸t , hs nam tËp nh¾c l¹i * ¤n tËp bµi T§N sè 1 GV thùc hiÖn - Cho hs nh¾c l¹i tªn nèt nh¹c C¶ líp thùc hiÖn - C¶ líp thùc hiÖn theo tiÕng ®µn võa ®äc nh¹c võa ghÐp lêi ca - GV yªu cÇu ®äc nh¹c diÔn c¶m Thø 2 ngµy 19 th¸ng 10 n¨m 2009 TiÕt 8: Häc bµi h¸t: Trªn ngùa ta phi nhanh Nh¹c vµ lêi: Phong Nh· I. Môc tiÖu: - Gióp häc sinh h¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca bµi h¸t Trªn ngùa ta phi nhanh. - BiÕt tr×nh bµy bµi h¸t theo c¸c c¸ch kh¸c nhau II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: - Nh¹c cô : ®µn ãc gan - B¶ng phô chÐp nh¹c vµ lêi ca III. Ho¹t ®éng d¹y häc: 1 – Bµi cò: KiÓm tra ®an xen trong giê häc 2 – Bµi míi: Ngêi thùc hiÖn: Hoµng ThÞ H¹nh Dung – N¨m häc 2009 - 2010 10 Phßng GD - §T §øc Thä Trêng TiÓu häc ThÞ TrÊn H§ cña GV Ho¹t ®éng 1 GV thùc hiÖn GV ®Öm ®µn Cho ®äc tiÕt tÊu vµ nghe h¸t mÉu TËp tõng c©u GV nh÷ng h¸t sai söa chæ Tæ 1 M«n: ¢m nh¹c líp 4 Néi dung * Häc bµi h¸t: Phong Nh· lµ nh¹c sü rÊt th©n thuéc víi thiÕu nhi ViÖt Nam. Nh÷ng bµi h¸t «ng s¸ng s¸ng t¸c ®îc nhiÒu thÕ hÖ thiÕu nhi ®ãn nhËn, yªu thÝch, nh bµi: Ai yªu B¸c Hå ChÝ Minh…, Bµi ca sum häp… - GV treo bµi vµ treo tranh minh ho¹. - GV cho hs nghe giai ®iÖu cña bµi h¸t vµ h¸t mÉu - Cho ®äc tiÕt tÊu lêi ca vµ khëi ®éng giäng theo nguyªn ©m La - GV chia bµi h¸t ra lµm 6 c©u ng¾n - TËp c©u 1: §µn giai ®iÖu c©u 1 kho¶ng 2 lÇn, gv h¸t mÉu sau ®ã b¾t nhÞp cho hs tËp - Hs lÊy h¬i ë ®Çu c©u h¸t - TËp t¬ng tù c¸c c©u tiÕp theo HS h¸t c¶ bµi - Trong bµi nh÷ng tiÕng cã dÊu luyÕn lµ chç khã h¸t nªn gv h¸t mÉu ®Ó c¸c em h¸t theo - HS tr×nh bµy bµi h¸t kÕt hîp gâ ®Öm, hs h¸t ®óng nhÞp ®é vµ thÓ hiÖn s¾c th¸i t¬i vui - GV ®Öm ®µn HS h¸t c¶ bµi kÕt hîp gâ ®Öm theo tiÕt tÊu lêi ca. * Cñng cè bµi: - GV chia líp thµnh hai nöa tËp kü n¨ng h¸t ®èi ®¸p. H§ cña HS HS ghi bµi HS nghe vµ c¶m nhËn §äc tiÕt tÊu TËp tõng c©u Söa sai HS thùc hiÖn Thø 2 ngµy 02 th¸ng 11 n¨m 2009 TiÕt 9: ¤n bµi h¸t: Trªn ngùa ta phi nhanh. TËp ®äc nh¹c: T§N sè 2 I. Môc tiªu: - HS thÓ hiÖn ®óng giai ®iÖu vµ h¸t thuéc lêi ca, thÓ hiÖn s¾c th¸i cña bµi.. Tr×nh bµy bµi h¸t theo c¸ch ®èi ®¸p. - HS ®äc ®óng giai ®iÖu vµ ghÐp lêi bµi T§N sè 2. §äc nh¹c kÕt hîp gâ ph¸ch. II. ChuÈn bÞ cña GV: - Nh¹c cô : §µn ãc gan . - B¶ng phô chÐp bµi T§N sè 2. III. Ho¹t ®éng d¹y vµ häc: 1 – Bµi cò: Bµi h¸t “Trªn ngùa ta phi nhanh” do nh¹c sÜ nµo s¸ng t¸c? Gäi 1- 2 hs thùc hiÖn bµi h¸t ®ã? 2 – Bµi míi: H§ cña Gv Néi dung H§ cña HS HS ghi bµi Ho¹t ®éng 1 ¤n bµi h¸t: Trªn ngùa ta phi nhanh HS quan s¸t GV treo tranh - GV treo tranh cho hs quan s¸t vµ nhËn ra bµi h¸t. GV híng HS h¸t víi tèc ®é: H¬i chËm, h¬i nhanh, võa ph¶i HS thùc dÉn - GV chØ ®Þnh mét sè em tr×nh bµy vµ söa nh÷ng hiÖn chæ c¸c em h¸t cha ®óng - GV cho c¶ líp ®øng dËy cïng thùc hiÖn. Nhãm, tæ Ngêi thùc hiÖn: Hoµng ThÞ H¹nh Dung – N¨m häc 2009 - 2010 11 Phßng GD - §T §øc Thä Trêng TiÓu häc ThÞ TrÊn Tæ 1 M«n: ¢m nh¹c líp 4 - Cho luyÖn tËp nhiÒu lÇn theo nhãm tæ. - Cho mét vµi nhãm tiªu biÓu lªn b¶ng biÔu diÔn * TËp ®äc nh¹c. Ho¹t ®éng 2 GV thùc hiÖn - GV treo b¶ng phô cã bµi tËp ®äc nh¹c sè 2. - ? Em nµo cã thÓ nãi tªn nèt nh¹c trong bµi T§N? GV hái GV chØ ®Þnh - GV chØ vµo tõng nèt cho c¶ líp ®äc * LuyÖn tiÕt tÊu: GV thùc hiÖn - GV viÕt tiÕt tÊu ë b¶ng vµ cho häc sinh nãi tªn h×nh nèt: §en, ®en, ®en, ®en, ®en, ®en, tr¾ng - GV gâ mÉu vµ cho hs gâ l¹i. Sau ®ã gv cho c¶ líp võa gâ tiÕt tÊu võa ®äc tªn nèt cña bµi nh¹c. * §äc cao ®é ? Em nµo cã thÓ nãi thø tù c¸c nèt nh¹c trong bµi tËp tõ thÊp ®Õn cao ? - GV viÕt c¸c nèt nh¹c cã trong bµi theo thø tù tõ thÊp ®Õn cao thùc hiÖn H§ cña GV GV h.dÉn H§ cña HS C¶ líp thùc hiÖn Nghe vµ ®äc - gv ®µn GV chØ ®Þnh GV thùc hiÖn Söa sai GV chØ ®Þnh Néi dung - HS luyÖn giäng theo thang ©m 4 nèt §, R, M, S * TËp ®äc tõng c©u - GV ®µn c©u thø nhÊt hai lÇn cho hs nghe vµ sau ®ã ®äc nhÈm theo tiÕng ®µn. - Gäi mèt vµi hs ®äc l¹i c©u 1 cho c¶ líp cïng nghe - TËp c©u thø hai t¬ng tù nh c©u 1 * §äc c¶ bµi - GV b¾t nhÞp cho c¶ líp cïng thùc hiÖn bµi T§N - GV söa sai nh÷ng chç c¸c em cha ®äc ®îc. -¤n luyÖn theo nhãm, tæ, c¸ nh©n. * KÕt hîp h¸t lêi ca. - GV ®Öm ®µn cho c¶ líp ®äc nh¹c lÇn 1 vµ h¸t lêi ca lÇn 2 * Cñng cè – kiÓm tra - Gv cho c¸ nh©n ®äc, h¸t lêi kÕt hîp gâ ®Öm - C¶ líp thùc hiÖn Ngêi thùc hiÖn: Hoµng ThÞ H¹nh Dung – N¨m häc 2009 - 2010 HS quan s¸t C¸ nh©n thùc hiÖn HS quan s¸t Nghe vµ thùc hiÖn l¹i HS tr¶ lêi C¸ nh©n thùc hiÖn C¶ líp thùc hiÖn C¸ nh©n thùc hiÖn 12 Phßng GD - §T §øc Thä Trêng TiÓu häc ThÞ TrÊn Tæ 1 M«n: ¢m nh¹c líp 4 Thø 2 ngµy 09 th¸ng 11 n¨m 2009 TiÕt 10 : Häc bµi h¸t : Kh¨n quµng th¾m m·i vai em I. Môc tiªu: - Häc sinh h¸t ®óng giai ®iÖu vµ thuéc lêi ca bµi Kh¨n quµng th¾m m·i vai em - Tr×nh bµy bµi h¸t theo c¸ch h¸t lÜnh xíng, hoµ giäng. KÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch vµ vËn ®éng theo nh¹c. II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: - §µn, thanh ph¸ch - Tranh ¶nh minh ho¹ cho bµi h¸t. III. Ho¹t ®éng d¹y häc: H§ cña GV Néi dung H§ cña HS GV ghi n.dung HS chuÈn bÞ Häc h¸t : Kh¨n quµng th¾m m·i vai em GV thùc hiÖn - Giíi thiÖu: GV treo tranh minh ho¹ lªn. HS quan s¸t tranh vµ l¾ng Tuæi th¬ víi m¸i trêng lµ mét ®Ò tµi ®îc nhiÒu nhµ th¬, nhµ v¨n, nh¹c sÜ...quan t©m vµ cã nhiÒu nghe bµi h¸t ®îc viÕt vÒ ®Ò tµi nµy. Bµi h¸t Kh¨n quµng th¾m m·i vai em cña t¸c gi¶ Ng« Ngäc B¸u lµ bµi h¸t viÕt vÒ ®Ò tµi ®ã. Giai ®iÖu cña bµi vui t¬i, rén r·, gîi lªn niÒm tù hµo cña tuæi häc trß ®îc mang trªn vai chiÕc kh¨n quµng th¾m t¬i. Gv thùc hiÖn - GV cho hs nghe giai ®iÖu cña bµi h¸t vµ h¸t HS nghe nµi mÉu h¸t - Cho ®äc tiÕt tÊu lêi ca vµ khëi ®éng giäng theo nguyªn ©m La - GV chia bµi h¸t ra lµm c¸c c©u ng¾n HS thùc hiÖn GV ®Öm ®µn - TËp c©u 1: §µn giai ®iÖu c©u 1 kho¶ng 2 lÇn, gv h¸t mÉu sau ®ã b¾t nhÞp cho hs tËp - Hs lÊy h¬i ë ®Çu c©u h¸t - TËp t¬ng tù c¸c c©u tiÕp theo Chó ý söa sai - GV cho c¶ líp h¸t vµ l¾ng nghe ®Ó ph¸t hiÖn chç sai råi híng dÉn HS söa l¹i. GV h¸t mÉu nh÷ng chæ cÇn thiÕt. GV nh¾c nhë - Nh¾c nhë h¸t ®óng nh÷ng tiÕng khã trong bµi. - GV ®Öm ®µn HS h¸t c¶ bµi kÕt hîp gâ ®Öm theo tiÕt tÊu lêi ca. * Cñng cè bµi: - GV cho c¸c em tËp h¸t lÜnh xíng kÕt hîp gâ TËp lÜnh xíng ®Öm theo ph¸ch cña bµi. - DÆn dß vÒ nhµ h¸t thuéc bµi h¸t. Thø 2 ngµy 16 th¸ng 11 n¨m 2009 Ngêi thùc hiÖn: Hoµng ThÞ H¹nh Dung – N¨m häc 2009 - 2010 13 Phßng GD - §T §øc Thä Trêng TiÓu häc ThÞ TrÊn TiÕt 11 : Tæ 1 M«n: ¢m nh¹c líp 4 ¤n bµi h¸t : Kh¨n quµng th¾m m·i vai em TËp ®äc nh¹c: T§N sè 3 I. Môc tiªu: - Häc sinh «n tËp ®Ó h¸t ®óng giai ®iÖu vµ thuéc lêi ca vµ thÓ hiÖn tèt s¾c th¸i bµi Kh¨n quµng th¾m m·i vai em - Häc sinh ®äc ®óng giai ®iÖu, ghÐp lêi ca bµi T§N 3. TËp ®äc diÔn c¶m, thÓ hiÖn tÝnh chÊt mÒm m¹i cña giai ®iÖu. II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: - Nh¹c cô: ®µn, thanh ph¸ch - C¸c ®éng t¸c móa ®¬n gi¶n - §äc tèt bµi T§N sè 3. III. Ho¹t ®éng d¹y häc : H§ cña GV Néi dung H§ cña HS GV ghi nd HS chuÈn bÞ ¤n bµi h¸t : Kh¨n quµng th¾m m·i vai em HS tr¶ lêi. GV ®iÒu khiÓn - GV ®¸nh mét c©u nh¹c vµ cho hs nhËn biÕt ®ã lµ c©u nh¹c cña bµi h¸t nµo? (Kh¨n quµng th¾m m·i vai em GV chØ ®Þnh - GV chØ ®Þnh mét sè em tr×nh bµy vµ söa nh÷ng Söa sai chæ c¸c em h¸t cha ®óng C¶ líp thùc - GV cho c¶ líp ®øng dËy cïng thùc hiÖn. hiÖn - Cho luyÖn tËp nhiÒu lÇn theo nhãm tæ. - Cho mét vµi nhãm tiªu biÓu lªn b¶ng biÔu diÔn. Tæ thùc hiÖn - GV híng dÉn c¸ch h¸t nèi tiÕp vµ mét sè ®éng GV híng dÉn t¸c móa ®¬n gi¶n. Nhãm biÓu - Mçi tæ chän 4-5 em lªn biÓu diÕn tríc líp diÔn * TËp ®äc nh¹c. - GV treo b¶ng phô cã bµi tËp ®äc nh¹c sè 3. HS quan s¸t GV thùc hiÖn - ? Em nµo cã thÓ nãi tªn nèt nh¹c trong bµi C¸ nh©n tr¶ - GV chØ vµo tõng nèt cho c¶ líp ®äc GV hái lêi * LuyÖn tiÕt tÊu: - GV viÕt tiÕt tÊu ë b¶ng vµ cho häc sinh nãi tªn §äc tiÕt tÊu h×nh nèt: §en ®en ®en ®en tr¾ng - GV gâ mÉu vµ cho hs gâ l¹i. Sau ®ã gv cho c¶ GV thùc hiÖn líp võa gâ tiÕt tÊu võa ®äc tªn nèt cña bµi nh¹c. * §äc cao ®é ? Em nµo cã thÓ nãi thø tù c¸c nèt nh¹c trong bµi HS nghe vµ thùc hiÖn tËp tõ thÊp ®Õn cao ? GV hái H§ cña GV GV thùc hiÖn GV h.dÉn - gv ®µn GV chØ ®Þnh GV thùc hiÖn Néi dung - GV viÕt c¸c nèt nh¹c cã trong bµi theo thø tù tõ thÊp ®Õn cao - HS luyÖn giäng theo thang ©m 5 nèt §, R, M, P, S * TËp ®äc tõng c©u - GV ®µn c©u thø nhÊt hai lÇn cho hs nghe vµ sau ®ã ®äc nhÈm theo tiÕng ®µn. - Gäi mèt vµi hs ®äc l¹i c©u 1 cho c¶ líp cïng nghe Ngêi thùc hiÖn: Hoµng ThÞ H¹nh Dung – N¨m häc 2009 - 2010 H§ cña HS C¶ líp thùc hiÖn Nghe vµ ®äc C¸ nh©n thùc hiÖn C¶ líp thùc hiÖn 14 Phßng GD - §T §øc Thä Trêng TiÓu häc ThÞ TrÊn Söa sai GV chØ ®Þnh Tæ 1 M«n: ¢m nh¹c líp 4 - TËp c©u thø hai t¬ng tù nh c©u 1 * §äc c¶ bµi - GV b¾t nhÞp cho c¶ líp cïng thùc hiÖn bµi T§N - GV söa sai nh÷ng chç c¸c em cha ®äc ®îc. -¤n luyÖn theo nhãm, tæ, c¸ nh©n. C¸ nh©n thùc * KÕt hîp h¸t lêi ca. hiÖn - GV ®Öm ®µn cho c¶ líp ®äc nh¹c lÇn 1 vµ h¸t lêi ca lÇn 2 * Cñng cè – kiÓm tra - Gv cho c¸ nh©n ®äc, h¸t lêi kÕt hîp gâ ®Öm - C¶ líp thùc hiÖn Thø 2 ngµy 23 th¸ng 11 n¨m 2009 TiÕt 12 : Häc bµi h¸t: Cß l¶ I. Môc tiªu: - Häc sinh h¸t ®óng giai ®iÖu vµ thuéc lêi ca bµi Cß l¶ - d©n ca ®ång b»ng B¾c Bé. TËp tr×nh bµy bµi h¸t theo c¸ch lÜnh xíng vµ hoµ giäng. - Gi¸o dôc häc sinh yªu quý c¸c lµn ®iÖu d©n ca vµ tr©n träng ngêi lao ®éng II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: - Nh¹c cô: ®µn, thanh ph¸ch - B¶n ®å ViÖt Nam vµ tranh ¶nh minh ho¹ bµi h¸t Cß l¶ III. Ho¹t ®éng d¹y häc : H§ cña GV Néi dung H§ cña HS GV ghi néi HS chuÈn bÞ Häc bµi h¸t: Cß l¶ dung HS nghe gi¶ng - G. thiÖu: Nh÷ng c¸nh cß bay rËp rên trªn ®ång lóa mªnh m«ng trong buæi chiÒu lµ h×nh ¶nh rÊt th©n thuéc víi ngêi n«ng d©n GV thùc hiÖn - GV cho hs nghe giai ®iÖu cña bµi h¸t - Cho ®äc tiÕt tÊu lêi ca vµ khëi ®éng giäng §äc lêi ca theo nguyªn ©m La Ngêi thùc hiÖn: Hoµng ThÞ H¹nh Dung – N¨m häc 2009 - 2010 15 Phßng GD - §T §øc Thä Trêng TiÓu häc ThÞ TrÊn TËp tõng c©u GV h¸t mÉu vµ hd häc sinh h¸t ®óng GV ®Æt c©u hái GV thuyÕt tr×nh HD hs h¸t gv chØ ®Þnh TiÕt 13: Tæ 1 M«n: ¢m nh¹c líp 4 - GV chia bµi h¸t ra lµm c¸c c©u ng¾n - TËp c©u 1: §µn giai ®iÖu c©u 1 kho¶ng 2 lÇn, gv h¸t mÉu sau ®ã b¾t nhÞp cho hs tËp - Hs lÊy h¬i ë ®Çu c©u h¸t - TËp t¬ng tù c¸c c©u tiÕp theo -Trong bµi nµy cã nhiÒu tiÕng luyÕn l¸y rÊt tinh tÕ nªn gv h¸t mÉu vµ h.dÉn c¸c em kü ë nh÷ng ®o¹n nµy - GV ®Öm ®µn HS h¸t c¶ bµi kÕt hîp gâ ®Öm theo tiÕt tÊu lêi ca. - ? C¸c em cã c¶m nhËn g× vÒ bµi h¸t? - GV kÕt luËn c¸c ý kiÕn cña c¸c em vµ qua ®ã gi¸o dôc c¸c em yªu d©n ca vµ tr©n trong nh÷ng ngêi lao ®éng - TËp cho mét hs h¸t lÜnh xíng 2 c©u ®Çu, c¸c c©u cßn l¹i c¶ líp cïng h¸t. - GV chØ ®Þnh tõng tæ tr×nh bµy bµi h¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch cña bµi. HS thùc hiÖn Söa sai C¸ nh©n tr¶ lêi Nghe gv gi¸o dôc TËp lÜnh xíng Thø 2 ngµy 30 th¸ng 11 n¨m 2009 ¤n bµi h¸t : Cß l¶ TËp ®äc nh¹c: T§N sè 4 I. Môc tiªu: - Häc sinh «n tËp bµi Cß l¶ theo c¸ch h¸t lÜnh xíng vµ hoµ giäng. kÕt hîp mét vµi ®éng t¸c móa phô ho¹. - Häc sinh ®äc ®óng giai ®iÖu, ghÐp lêi ca bµi T§N 4. TËp ®äc diÔn c¶m, thÓ hiÖn tÝnh chÊt mÒm m¹i cña giai ®iÖu. II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: - Nh¹c cô: ®µn, thanh ph¸ch - C¸c ®éng t¸c móa ®¬n gi¶n - §äc tèt bµi T§N sè 4. III. Ho¹t ®éng d¹y häc : H§ cña GV Néi dung H§ cña HS Ho¹t ®éng 1 HS chuÈn bÞ ¤n bµi h¸t : Cß l¶ HS tr¶ lêi. GV ghi nd - GV cho c¸c em nghe l¹i bµi h¸t qua b¨ng GV ®iÒu khiÓn - GV chØ ®Þnh mét sè em tr×nh bµy vµ söa nh÷ng chæ c¸c em h¸t cha ®óng - GV cho c¶ líp ®øng dËy cïng thùc hiÖnvõa Söa sai GV chØ ®Þnh h¸t võa gâ ®Öm theo ph¸ch. GV b¾t nhÞp ®Ó C¶ líp thùc c¸c em kh«ng h¸t qu¸ véi vµng hiÖn - Cho mét vµi nhãm tiªu biÓu lªn b¶ng biÔu Tæ thùc hiÖn diÔn. Nhãm biÓu - GV cho tr×nh bµy c¸ch h¸t lÜnh xíng GV híng dÉn - GV híng dÉn mét sè ®éng t¸c móa phô ho¹ diÔn vµ chän mçi tæ 4-5 em lªn biÓu diÕn tríc líp. * TËp ®äc nh¹c. Ho¹t ®éng 2 Ngêi thùc hiÖn: Hoµng ThÞ H¹nh Dung – N¨m häc 2009 - 2010 16 Phßng GD - §T §øc Thä Tæ 1 Trêng TiÓu häc ThÞ TrÊn GV thùc hiÖn GV ®Æt c©u hái GV thùc hiÖn H§ cña GV GV ®Æt c©u hái GV h.dÉn - gv ®µn GV chØ ®Þnh GV thùc hiÖn Söa sai GV chØ ®Þn M«n: ¢m nh¹c líp 4 - GV treo b¶ng phô cã bµi tËp ®äc nh¹c sè 4. - ? Em nµo cã thÓ nãi tªn nèt nh¹c trong bµi - GV chØ vµo tõng nèt cho c¶ líp ®äc * LuyÖn tiÕt tÊu: - GV viÕt tiÕt tÊu ë b¶ng vµ cho häc sinh nãi tªn h×nh nèt: §en ®en tr¾ng ®en tr¾ng - GV gâ mÉu vµ cho hs gâ l¹i. Sau ®ã cho c¶ líp võa gâ tiÕt tÊu võa ®äc tªn nèt cña bµi. Néi dung * §äc cao ®é ? Em nµo cã thÓ nãi thø tù c¸c nèt nh¹c trong bµi tËp tõ thÊp ®Õn cao ? - GV viÕt c¸c nèt nh¹c cã trong bµi theo thø tù tõ thÊp ®Õn cao - HS luyÖn giäng theo thang ©m 5 nèt §, R, M, P, S * TËp ®äc tõng c©u - GV ®µn c©u thø nhÊt hai lÇn cho hs nghe vµ sau ®ã ®äc nhÈm theo tiÕng ®µn. - Gäi mèt vµi hs ®äc l¹i c©u 1 cho c¶ líp cïng nghe - TËp c©u thø hai t¬ng tù nh c©u 1 * §äc c¶ bµi - GV b¾t nhÞp cho c¶ líp cïng thùc hiÖn bµi T§N - GV söa sai nh÷ng chç c¸c em cha ®äc ®îc. -¤n luyÖn theo nhãm, tæ, c¸ nh©n. * KÕt hîp h¸t lêi ca. - GV ®Öm ®µn cho c¶ líp ®äc nh¹c lÇn 1 vµ h¸t lêi ca lÇn 2 * Cñng cè – kiÓm tra - Gv cho c¸ nh©n ®äc, h¸t lêi kÕt hîp gâ ®Öm - C¶ líp thùc hiÖn Ngêi thùc hiÖn: Hoµng ThÞ H¹nh Dung – N¨m häc 2009 - 2010 HS quan s¸t C¸ nh©n tr¶ lêi §äc tiÕt tÊu HS nghe vµ thùc hiÖn H§ cña HS HS tr¶ lêi C¶ líp thùc hiÖn Nghe vµ ®äc C¸ nh©n thùc hiÖn C¶ líp hiÖn thùc C¸ nh©n thùc hiÖn 17 Phßng GD - §T §øc Thä Trêng TiÓu häc ThÞ TrÊn TiÕt 14: ¤n 3 bµi h¸t : Nghe nh¹c Tæ 1 M«n: ¢m nh¹c líp 4 Trªn ngùa ta phi nhanh Kh¨n quµng th¾m m·i vai em Cß l¶ I. Môc tiªu: - Häc sinh thuéc lêi, h¸t ®óng giai ®iÖu vµ diÔn c¶m 3 bµi h¸t ®· häc - Tr×nh bµy 3 bµi h¸t theo nhãm, kÕt hîp gâ ®Öm hoÆc vËn ®éng theo nh¹c. - Häc sinh nghe nh¹c, t×m hiÓu vÒ bµi h¸t “Ru em” d©n ca X¬ - ®¨ng. II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: - Nh¹c cô quen dïng, b¨ng ®Üa nh¹c. - §µn giai ®iÖu vµ ®Öm 3 bµi h¸t. - ChuÈn bÞ b¨ng ®Üa ®Ó nghe bµi h¸t Ru em. III. Ho¹t ®éng d¹y häc: H§ cña GV Néi dung H§ cña HS GV ®iÒu khiÓn HS nghe * Giíi thiÖu bµi häc : GV ®Æt c©u hái H«m nay chóng ta sÏ «n l¹i 3 bµi h¸t võa míi HS quan s¸t tranh. häc. GV treo tranh vµ cho hs quan s¸t. ? Bøc tranh vÏ néi dung bµi h¸t nµo? Tr¶ lêi c©u hái (Trªn Ngùa ta phi nhanh). GV ghi n. dung * ¤n bµi h¸t : Trªn Ngùa ta phi nhanh Tæ thùc hiÖn - GV h. dÉn - Mçi tæ tr×nh bµy bµi h¸t víi mét lo¹i tèc ®é kh¸c nhau. C¶ líp th.hiÖn - C¶ líp tr×nh bµy víi tèc ®é võa ph¶i. – 2 hs thùc GV chØ ®Þnh - GV chØ ®Þnh mét vµi hs tr×nh bµy, söa nh÷ng 1hiÖn. chæ c¸c em h¸t cha ®óng. - Chia líp ®Ó h¸t ®èi ®¸p. * ¤n bµi h¸t : Kh¨n quµng th¾m m·i vai em Hs quan s¸t GV thùc hiÖn - Gv ®¸nh giai ®iÖu mét ®o¹n trong bµi h¸t vµ tranh vµ tr¶ lêi cho hs ®o¸n xem ®ã lµ bµi h¸t nµo? C¶ líp th.hiÖn - Gv cho c¶ líp cïng «n tËp bµi h¸t. Söa nh÷ng em h¸t cha ®óng C¸c tæ thùc GV chØ ®Þnh - Chia líp ra lµm 4 tæ vµ cho c¸c tæ h¸t nèi hiÖn theo y/c Yªu cÇu thùc tiÕp, ®Õn ®o¹n cuèi cho h¸t hoµ giäng. HS thùc hiÖn hiÖn ®óng. - Yªu cÇu hs h¸t râ lêi, thuéc vµ diÔn c¶m. - GV h dÉn - GV hd HS h¸t kÕt hîp vËn ®éng theo nh¹c. - Gäi c¸c nhãm lªn biÓu diÔn tríc líp. H§ cña GV GV ®Æt c©u hái GV b¾t nhÞp Néi dung ? Bµi h¸t d©n ca ®ång b»ng B¾c Bé chóng ta võa häc cã tªn lµ g×? (Cß l¶) - HS «n l¹i bµi h¸t víi tèc ®é võa ph¶i. Võa h¸t võa væ tay ®Öm theo nhÞp cña bµi GV chØ ®Þnh - Cho hs tr×nh bµy theo c¸ch lÜnh xíng vµ h¸t phÇn x«. GV thùc hiÖn - GV híng dÉn mét sè ®éng t¸c móa phô ho¹ cho Ngêi thùc hiÖn: Hoµng ThÞ H¹nh Dung – N¨m häc 2009 - 2010 H§ cña HS HS nghe C¶ líp thùc hiÖn 18 Phßng GD - §T §øc Thä Trêng TiÓu häc ThÞ TrÊn Tæ 1 M«n: ¢m nh¹c líp 4 bµi h¸t. - ChØ ®Þnh vµi nhím lªn biÓu diÔn tríc líp. * Nghe nh¹c: Bµi Ru em - GV giíi thiÖu: §©y lµ mét trong nh÷ng lµn ®iÖu d©n ca hay nhÊt cña ngêi X¬ - ®¨ng, mét d©n téc sèng ë T©y Nguyªn. Bµi h¸t cã giai ®iÖu du d¬ng vµ tha thiÕt, thÓ hiÖn t×nh th¬ng yªu, g¾n bã gi÷a cha mÑ vµ c¸c con, gi÷a anh chÞ em víi nhau. Mêi c¸c em cïng l¾ng nghe bµi h¸t nµy. GV thùc hiÖn - GV më b¨ng cho c¶ líp cïng nghe GV ®Æt c©u - Híng dÉn c¸c em ch¨m chó, tËp trung nghe. hái. ? C¸c em cã c¶m nhËn g× khi nghe bµi h¸t? GV thùc hiÖn - Cho c¶ líp nghe l¹i mét lÇn n÷a. GV chØ ®Þnh GV thuyÕt tr×nh Nhãm biÓu diÔn. HS theo dâi HS l¾ng nghe HS tù nãi c¶m nhËn HS nghe vµ h¸t hoµ theo Ngµy 09 th¸ng 12 n¨m 2008 TiÕt 15: Häc bµi h¸t: Em h¸t gäi mÆt trêi Nh¹c vµ lêi: NguyÔn Thóy LiÔu I. Môc tiÖu: - Gióp häc sinh h¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca bµi h¸t Em h¸t gäi mÆt trêi. - BiÕt tr×nh bµy bµi h¸t theo c¸c c¸ch kh¸c nhau II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: - Nh¹c cô : ®µn ãc gan - B¶ng phô chÐp nh¹c vµ lêi ca III. Ho¹t ®éng d¹y häc: 1 – Bµi cò: KiÓm tra ®an xen trong giê häc 2 – Bµi míi: H§ cña GV Néi dung H§ cña HS GV ghi bµi HS ghi nd Häc h¸t : Em h¸t gäi mÆt trêi Ngêi thùc hiÖn: Hoµng ThÞ H¹nh Dung – N¨m häc 2009 - 2010 19 Phßng GD - §T §øc Thä Trêng TiÓu häc ThÞ TrÊn Tæ 1 M«n: ¢m nh¹c líp 4 GV thuyÕt tr×nh - Giíi thiÖu: H«m nay chóng ta sÏ häc mét bµi h¸t tù chän. C« giíi thiÖu víi c¸c em bµi h¸t Em h¸t gäi mÆt trêi cña nh¹c sÜ NguyÔn Thuý LiÔu. GV thùc hiÖn - GV cho hs nghe giai ®iÖu cña bµi h¸t vµ h¸t mÉu GV híng dÉn - Cho ®äc tiÕt tÊu lêi ca vµ khëi ®éng giäng theo nguyªn ©m La Chia bµi hat ra - GV chia bµi h¸t ra lµm c¸c c©u ng¾n lµm c¸c c©u - TËp c©u 1: §µn giai ®iÖu c©u 1 kho¶ng 2 ng¾n vµ tËp lÇn, gv h¸t mÉu sau ®ã b¾t nhÞp cho hs tËp - Hs lÊy h¬i ë ®Çu c©u h¸t - TËp t¬ng tù c¸c c©u tiÕp theo GV b¾t nhÞp vµ - GV cho c¶ líp h¸t vµ l¾ng nghe ®Ó ph¸t chó ý l¾ng hiÖn chç sai råi híng dÉn HS söa l¹i. GV h¸t nghe ®Ó söa sai mÉu nh÷ng chæ cÇn thiÕt. - C¶ líp thùc hiÖn vµ kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch cña bµi. GV chØ ®Þnh - Gäi mét sè c¸ nh©n thÓ hiÖn * Cñng cè bµi: Híng dÉn vµ - GV cho c¸c em tËp h¸t lÜnh xíng kÕt hîp gâ dÆn dß ®Öm theo ph¸ch cña bµi. - DÆn dß vÒ nhµ h¸t thuéc bµi h¸t. Hs theo dâi Nghe giai ®iÖu C¶ líp thùc hiÖn TËp tõng c©u C¶ líp thùc hiÖn vµ söa sai C¸ nh©n thÓ hiÖn Theo dâi vµ thùc hiÖn Ngµy 16 th¸ng 12 n¨m 2008 TiÕt 16, 17: ¤n tËp I. Môc tiªu: - Häc sinh «n tËp ®Ó h¸t thuéc lêi, ®óng giai ®iÖu, tr×nh bµy 5 bµi h¸t vµ 4 bµi tËp ®äc nh¹c ®· häc trong kú mét theo tæ, nhãm, c¸ nh©n. II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: - Nh¹c cô quen dïng, b¨ng ®Üa - TËp ®Öm 5 bµi h¸t ®· häc vµ ®¸nh giai ®iÖu 4 bµi T§N III. Ho¹t ®éng d¹y häc: 1 – Bµi cò : KiÓm tra ®an xen trong giê häc 2 – Bµi míi: H§ cña GV Néi dung H§ cña HS * ¤n h¸t HS tr¶ lêi GV nªu c©u hái ? ë häc k× I chóng ta ®· häc ®îc bao nhiªu bµi h¸t? §ã lµ nh÷ng bµi nµo? GV thuyÕt H«m nay chóng ta sÏ cïng «n l¹i c¸c bµi h¸t HS c¸c tæ thùc tr×nh ®· häc ®ã vµ «n l¹i 4 bµi T§N ®· häc. GV híng dÉn, - LÇn lît cho tõng tæ tr×nh bµy bµi h¸t Em hiÖn ®iÒu khiÓn yªu hoµ b×nh kÕt hîp gâ ®Öm theo 2 ©m s¾c. Tæ trëng b¾t nhÞp. - Tõng tæ tr×nh bµy bµi B¹n ¬i l¾ng nghe, kÕt hîp vËn ®éng theo nh¹c - LÇn lît gv cho hs «n l¹i 5 bµi h¸t ®· häc. Ngêi thùc hiÖn: Hoµng ThÞ H¹nh Dung – N¨m häc 2009 - 2010 20
- Xem thêm -