Tài liệu Giáo án âm nhạc lớp 4 cả năm_cktkn_bộ 2

  • Số trang: 61 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 59 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Trêng TiÓu häc A Yªn Nh©n – ý Yªn TrÇn Xu©n Trêng Ngaøy soaïn 15/8/09 Tuaàn:1 Ngaøy daïy;17/8/09 Moân :AÂM NHAÏC Tieát : 1 OÂn taäp 3 baøi haùt vaø kí hieäu ghi nhaïc ñaõ hoïc ôû lôùp 3 I Muïc tieâu: -Bieát haùt theo giai ñieäu vaø ñuùng lôøi ca cuøa 3 baøi haùt ñaõ hoïc ôû lôùp 3:Quoác ca,Vieät nam,Baøi ca ñi hoïc,Cuøng muùa haùt döôùi traêng -Bieát haùt vaø keát hôïp voã tay (goõ ñeäm)hoaïc vaän ñoäng theo baøi haùt -Nhôù moät soá kyù hieäu ghi nhaïc ñaõ hoïc II .Ñoà duøng daïy hoïc : - GV: - Nhaïc cuï, Baêng nhaïc,maùy nghe,tranh aûnh… - HS: - SGK,Nhaïc cuï goõ. III. Hoaït ñoäng daïy hoïc : 1. Khôûi ñoäng: Luyeän gioïng : Mi ,Meâ ,Ma ,Moâ,Mu. 2. Kieåm tra baøi cuõ: Khoâng kieåãm Baøi môùi: OÂn taäp 3 baøi haùt vaø kí hieäu ghi nhaïc ñaõ hoïc Thôøi löôïng 10 p 8P Hoaït Ñoäng GV Hoaït Ñoäng HS Hoaït ñoäng 1 : OÂn taäp 3 baøi haùt. Muïc tieâu : OÂn caùc baøi haùt ñaõ hoïc. CTH: - Quoác ca Vieät Nam. - Baøi ca ñi hoïc. -Cuøng muùa haùt döôùi traêng. - GV. Nhaéc laïi baøi teân baøi haùt ,teân taùc giaû cho HS naém. -Töøng toå ,nhoùm,caù nhaân sau ñoù caû lôùp thöïc hieän.keát hôïp goõ ñeäm theo phaùch… GV quan saùt söûa saieá thuïc hieän Hoaït ñoäng 2: Oân taäp caùc kí hieäu ghi nhaïc. Khuoâng nhaïc Khoaù nhaïc Gi¸o ¸n ¢m nh¹c líp 4 1 -HS thöc hieän theo höôùng daãn. -Haùt Keát hôïp goõ ñeäm. TrÇn Xu©n Trêng Trêng TiÓu häc A Yªn Nh©n – ý Yªn Khoùa sol Teân 7 noát nhaïc treân khuoâng Ñoâ,reâ.mi,pha,sol,la,si. Muïc tieâu : OÂn caùc baøi haùt ñaõ hoïc. -HS quan saùt theo doõi baøi. CTH: -GV duøng baûng phuï keû saún cuûng coá laïi cho HS nhôù. 4. Cuûng coá : - Cho caû lôùp haùt laïi caùc baøi haùt ñaõ oân taäp keát hôïp goõ ñeäm. - GV hoûi moät vai caâu hoûi veà nhaïc lí ñaõ oân. IV Hoaït ñoäng noái tieáp - GV nhaän xeùt tieát hoïc öu khuyeát ñieåm ,tuyeân döông HS hoïc toát - Daën hoïc sinh xem baøi tröôùc vaø chuaån bò caùc ñoà duøng hoïc taäp,phaùch tre . Giaùo vieân töï ruùt kinh nghieäm …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… BGH duyeät Khoái Tröôûng Ngaøy soaïn:23/8/09 Gi¸o ¸n ¢m nh¹c líp 4 Ngöôøi soaïn Ngaøy daïy:24/8/09 2 Trêng TiÓu häc A Yªn Nh©n – ý Yªn TrÇn Xu©n Trêng Tuaàn: 2 Moân :Aâm nhaïc Tieát 2 Hoïc haùt baøi :Em yeâu hoøa bình Nhaïc: Nguyeãn Ñöùc Toaøn I MUÏC TIEÂU: -HS bieát haùt theo giai ñieäu vaø lôøi ca -Bieát haùt keát hôïp voã tay hoaëc goõ ñeäm theo baøi haùt -Thoâng qua baøi haùt giaùo duïc cho caùc em loøng yeâu hoøa bình ,yeâu queâ höông ñaát nöôùc. II / GV CHUAÅN BÒ : 1.GV: -Nhaïc cuï, Baêng nhaïc,maùy nghe,tranh aûnh phong caûnh queâ höông ñaát nöôùc… 2.HS: -SGK,Nhaïc cuï goõ. III/ TIEÁN TRÌNH DAÏY HOÏC : 1/ OÅn ñònh: -HS Luyeän gioïng Maø na ma na maø 2/ KT Baøi cuõ:GV goïi 2,3 em leân traû baøi GV nhaän xeùt 3/ Baøi môùi: Thôøi löôïng 15p 15p Hoaït Ñoäng GV Hoaït Ñoäng HS -GV ñaøn aâm maãu * Hoaït ñoäng 1: -Hoïc haùt baøi:Em yeâu hoøa bình: *Muïc tieâu: Hoïc sinh haùt dieãn caûm CTH: -GV giôùi thieäu: -GV haùt maãu,baêng nhaïc -GV höôùng daån ñoïc lôøi ca theo tieát taáu. -GV ñeäm ñaøn höôùng daån töøng caâu theo loái moùc xích -GV kieåm tra toå, caù nhaân * Hoaït ñoäng 2: -Goõ ñeäm theo tieát taáu lôøi ca: *Muïc tieâu: Hoïc sinh haùt dieãn caûm -HS Luyeän gioïng Maø na ma na maø Gi¸o ¸n ¢m nh¹c líp 4 3 -HS xem tranh vaø laéng nghe -HS phaùt bieåu yù kieán sau khi nghe -caû lôp ñoïc lôøi ca -Lôùp haùt nhieàu laàn töøng caâu vaø caû baøi. -Caû lôùp thöïc hieän vaøi laàn. -Caû lôùp thöïc hieän vaøi laàn Trêng TiÓu häc A Yªn Nh©n – ý Yªn TrÇn Xu©n Trêng CTH:: -Goõ ñeäm theo nhòp 2: -HS thöïc hieän vaøi laàn -GV gôïi yù ôû baûng phuï -GV kieåm tra söûa sai -GV giôùi thieäu -GV chæ ñònh 1hs -GV giaùo duïc thaùi ñoä cho HS bieát hoøa bình. -GV ñeäm ñaøn 4. Cuûng coá: -Cho caû lôùp haùt laïi caùc baøi haùt . IVHoaït ñoäng noái tieáp: -GV nhaän xeùt tieát hoïc öu khuyeát ñieåm ,tuyeân döông HS - Daën hoïc sinh xem baøi tröôùc vaø chuaån bò caùc ñoà duøng hoïc taäp,phaùch tre . BHGD :boài döôõng HS loøng yeâu hoøa bình yeâu toå Quoác ,töï haøo vaø gaèn boù vôùi queâ höông theo taám göông ñaïo ñöùc Baùc Hoà * Giaùo vieân töï ruùt kinh nghieäm : …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… BGH duyeät Khoái Tröôûng Ngöôøi soaïn Ngaøy soaïn:28/8/09 Gi¸o ¸n ¢m nh¹c líp 4 Ngaøy daïy:31/8/09 4 Trêng TiÓu häc A Yªn Nh©n – ý Yªn TrÇn Xu©n Trêng Tuaàn ; 3 Moân : Aâm nhaïc Tieát 3 OÂn taäp baøi haùt:Em yeâu hoøa bình Baøi taäp cao ñoä vaø tieát taáu I.MUÏC TIEÂU: - Bieát haùt theo giai ñieäu vaø ñuùng lôøi ca - Bieát haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoïa -Taäp ñöôïc baøi taäp cao ñoä vaø baøi taäp tieát taáu II / CHUAÅN BÒ : 1.GV: -Nhaïc cuï, Baêng nhaïc,maùy nghe,tranh aûnh… -Chuaån bò ñoäng taùc phuï hoïa -Cheùp saún baøi taäp cao ñoä,baøi taäp tieát taáu. 2.HS:-SGK,Nhaïc cuï goõ. III/ TIEÁN TRÌNH DAÏY HOÏC : 1/ OÅn ñònh: -Hoïc sinh haùt vui baøi yeâu thích 2 /KT Baøi cuõ: Kieåm tra 1-2 Hoïc sinh,nhaân xeùt…. 3 /Baøi môùi: -Giôùi thieäu tieát hoïc THÔØI Hoaït ñoäng GV LÖÔÏNG 15p 15P Hoaït ñoäng HS -GV ñaøn aâm maãu *Hoaït ñoâng1 -OÂn taäp baøi haùt Em yeâu hoøa bình *Muïc tieâu: Hoïc sinh haùt dieãn caûm CTH: -GV giôùi thieäu -GV giôùi thieäu tranh -Haùt keát hôïp vaän ñoäng: -GV ñaøn -GV chia lôùp ra 2 nhoùm -Haùt keát hôïp vaän ñoäng: -GV giôùi thieäu -GV höôùng daãn ñoäng taùc -GV kieåm tra söûa sai *Hoaït ñoäng 2:Baøi taäp cao ñoä vaø tieát taáu Gi¸o ¸n ¢m nh¹c líp 4 5 -HS Luyeän gioïng Ma na ma na ma -HS xem tranh nhaän ra tranh baøi haùt Em yeâu hoøa bình -Caû lôùp haùt vaøi laàn -Nhoùm1 haùt lôøi ca, nhoùm 2 goõ tieát taáu vaø ngöôïc laïi -HS quan saùt Trêng TiÓu häc A Yªn Nh©n – ý Yªn TrÇn Xu©n Trêng +Nhaän bieát noát nhaïc treân khuoâng + Baøi taäp tieát *Muïc tieâu: Hoïc sinh haùt dieãn caûm CTH: -GV ñính baøi taäp cao ñoä vaø giôùi thieäu -GV ñaøn+Luyeän taäp cao ñoä vaø tieát taáu -GV thò phaïm,giôùi thieäu -HS thöïc hieän nhieàu laàn -Toå ,caù nhaân trình dieån tröôùc lôùp. -HS quan saùt xaùc ñònh teân noát,hình noát -HS ñoïc cao ñoä vaøi laàn -Caû lôùp thöïc hieän -GV thöïc hieän maãu -GV höôùng daãn -Caû lôùp thöïc hieän -Toå caù nhaân thöïc hieän. GV kieåm tra toå, caù nhaân -GV höôùng daãn -HS nhaéc laïi töïa baøi ñaõ hoïc -Caû lôùp haùt laïi baøi haùt vaøi laàn. -GV kieåm tra toå, caù nhaân 4. Cuûng coá: -Cho caû lôùp haùt laïi caùc baøi haùt . -Hoïc sinh ñoïc laïi TÑN soá 5-6 IVHoaït ñoäng noái tieáp: -GV nhaän xeùt tieát hoïc öu khuyeát ñieåm ,tuyeân döông HS hoïc toát - Daën hoïc sinh xem baøi tröôùc vaø chuaån bò caùc ñoà duøng hoïc taäp,phaùch tre . * Giaùo vieân töï ruùt kinh nghieäm : …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………….. BGH duyeät Khoái Tröôûng Ngaøy soaïn: 5/9/09 Tuaàn :4 Ngöôøi soaïn Ngaøy daïy: 7/9/09 Moân :Aâm nhaïc Tieát 4 Hoïc haùt baøi :Baïn ôi laéng nghe Gi¸o ¸n ¢m nh¹c líp 4 6 TrÇn Xu©n Trêng Trêng TiÓu häc A Yªn Nh©n – ý Yªn Keå chuyeän aâm nhaïc I.MUÏC TIEÂU: -Bieát ñaây laø baøi daân ca -Bieát haùt theo giai ñieäu vaø lôøi ca -Bieát noäi dung caâu chuyeän Tieáng haùt Ñaøo Thò Hueä II / GV CHUAÅN BÒ 1.GV: Nhaïc cuï,Baêng nhaïc,maùy nghe,tranh aûnh daân toäc Ba Na Taây Nguyeân 2.HS: -SGK,Nhaïc cuï goõ. III/ TIEÁN TRÌNH DAÏY HOÏC : 1/ OÅn ñònh: -HS Luyeän gioïng Maø na ma na maø 2 /KT Baøi cuõ: GV goïi 3,4em lean traû baøi GV nhaän xeùt 3 /Baøi môùi: Thôøi Hoaït Ñoäng GV Hoaït Ñoäng HS löôïng -GV ñaøn aâm maãu -HS Luyeän gioïng Maø na ma 15 * Hoaït ñoäng 1: -Hoïc haùt baøi: Baïn na maø phuùt ôi laéng nghe: *Muïc tieâu: Hoïc sinh haùt dieãn caûm CTH -HS xem tranh vaø laéng nghe Daïy haùt töøng caâu -GV giôùi thieäu tranh -HS phaùt bieåu yù kieán sau khi -GV haùt maãu,baêng nhaïc nghe -GV höôùng daån ñoïc lôøi ca theo -caû lôp ñoïc lôøi ca tieát taáu. -GV ñeäm ñaøn höôùng daån töøng caâu -Lôùp haùt nhieàu laàn töøng caâu theo loái moùc xích vaø caû baøi. -GV kieåm tra toå, caù nhaân -Caû lôùp thöïc hieän vaøi laàn. -GV gôïi yù ôû baûng phuï 5P -GV nhaän xeùt -GV giôùi thieäu -GV höôùng daãn Keát luaän:HS haùt ñuùng giai ñieäu vaø lôøi ca Gi¸o ¸n ¢m nh¹c líp 4 7 -HS nhaän xeùt söï gioáng vaø khaùc nhau cuûa 2 ñoaïn nhaïc -HS nhaän xeùt -Caû lôùp thöïc hieän vaøi laàn -Toå, caù nhaân thöïc hieän -HS quan saùt Trêng TiÓu häc A Yªn Nh©n – ý Yªn TrÇn Xu©n Trêng 10p * Hoaït ñoäng 2:-Goõ ñeäm theo phaùch *Muïc tieâu: Hoïc sinh haùt dieãn caûm CTH: -GV giôùi thieäu -GV höôùng daãn Hoaït ñoäng 3 Keå chuyeän aâm nhaïc “ Ca só ñaøo thò Hueä” *Muïc tieâu: Hoïc sinh naém ñöôïc coát truyeän CTH: -GV giôùi thieäu tranh -GV keå sô toùm caâu chuyeän. -GV ñaët caâu hoûi -HS thöïc hieän vaøi laàn -HS laéng nghe -HS traû lôøi caâu hoûi -HS keå laïi caâu chuyeän theo tranh -GV nhaän xeùt -GV giaùo duïc hs -GV chæ ñònh 1hs -GV giaùo duïc thaùi ñoä cho HS. -GV ñeäm ñaøn Keát luaân: HS naém ñöôïc coát truyeän sau khi nghe 4.Cuûng coá: -Cho caû lôùp haùt laïi caùc baøi haùt . IVHoaït ñoäng noái tieáp -GV nhaän xeùt tieát hoïc öu khuyeát ñieåm ,tuyeân döông HS hoïc toát - Daën hoïc sinh xem baøi tröôùc vaø chuaån bò caùc ñoà duøng hoïc taäp,phaùch tre . * Giaùo vieân töï ruùt kinh nghieäm ………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… BGH duyeät Khoái Tröôûng Ngöôøi soaïn Ngaøy soaïn:12/9/09 Tuaàn:5 Ngaøy daïy:14/9/09 Moân:Aâm nhaïc Tieát 5 OÂn taäp haùt baøi :Baïn ôi laéng nghe Gi¸o ¸n ¢m nh¹c líp 4 8 TrÇn Xu©n Trêng Trêng TiÓu häc A Yªn Nh©n – ý Yªn Giôùi thieäu hình noát traéng Baøi taäp tieát taáu I.MUÏC TIEÂU: -HS bieá haùt theo giai ñieäu vaø ñuùng lôøi ca -Bieát vaø theå hieän ñoä daøi noát traéng.Bieát theå hieän hình tieát taáu coù noát ñen vaønoát traéng -Taäp bieåu dieãn baøi haùt II / GV CHUAÅN BÒ : -Nhaïc cuï, Baêng nhaïc,maùy nghe,tranh aûnh… - Chuaån bò vaøi ñoäng taùc phuï hoïa - Cheùp saún baøi tieát taáu vaøo baûng phuï. III/ TIEÁN TRÌNH DAÏY HOÏC : 1/ OÅn ñònh: -HS Luyeän gioïng Maø na ma na maø 2 /KT Baøi cuõ: : GV goïi 3,4em lean traû baøi GV nhaän xeùt 3 /Baøi môùi: Thôøi löôïng 15P Hoaït Ñoäng GV Hoaït Ñoäng HS -GV ñaøn aâm maãu *Hoaït ñoäng 1: -OÂn baøi haùt Baïn ôi laéng nghe keát hôïp goõ ñeäm theo phaùch, nhòp: *Muïc tieâu: Hoïc sinh haùt dieãn caûm CTH: -Vaän ñoäng phuï hoïa -GV giôùi thieäu: -GV ñeäm ñaøn -HS Luyeän gioïng Maø na ma na maø -GV giôùi thieäu -GV höôùng daån ñoäng taùc phuï hoïa -GV kieåm tra toå, caù nhaân -GV chæ ñònh -Caû lôùp thöïc hieän -Toå, nhoùm thöïc hieän -GV nhaän xeùt tuyeân döông. Gi¸o ¸n ¢m nh¹c líp 4 HS xem tranh -Caû lôùp haùt vaøi laàn keát hôïp goõ ñeäm theo phaùch, nhòp. 9 Trêng TiÓu häc A Yªn Nh©n – ý Yªn TrÇn Xu©n Trêng -GV chæ ñònh -Toå, caù nhaân trình dieån tröôùc lôùp -GV nhaän xeùt -HS nhaän xeùt Keát luaän:HS haùt ñuùng giai ñieäu vaø lôøi ca * Hoaït ñoäng 1:-Giôùi thieäu hình 10P noát traéng *Muïc tieâu: Nhaän bieát noát traéng CTH -HS laéng nghe vaø ghi vôû -GV giôùi thieäu höôùng daãn -GV söûa sai -Caù nhaân nhaéc laïi baøi -GV chæ ñònh -HS nhaän xeùt -GV giaùo duïc thaùi ñoä cho HS. -Caû lôùp thöïc hieän -GV ñeäm ñaøn Keát luaän:HS naém ñöïoc caùc hình noát 4. Cuûng coá: -Cho caû lôùp haùt laïi caùc baøi haùt . IVHoaït ñoäng noái tieáp: - GV nhaän xeùt tieát hoïc öu khuyeát ñieåm ,tuyeân döông HS hoïc toát -Daën hoïc sinh xem baøi tröôùc vaø chuaån bò caùc ñoà duøng hoïc taäp,phaùch tre . * Giaùo vieân töï ruùt kinh nghieäm : ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… BGH duyeät Khoái Tröôûng Ngaøy daïy:20/9/09 Tuaàn:6 Ngöôøi soaïn Ngaøy soaïn:21/9/09 Moân:Aâm nhaïc Tieát 6 Taäp ñoïc nhaïc soá 1 Giôùi thieäu nhaïc cuï daân toäc I/ MUÏC TIEÂU: -Bieát haùt theo giai ñieäu vaø ñuùng lôøi ca cuûa 2 baøi haùt ñaõ hoïc Gi¸o ¸n ¢m nh¹c líp 4 10 TrÇn Xu©n Trêng Trêng TiÓu häc A Yªn Nh©n – ý Yªn -Nhaän bieát moät vaøi nhaïc cuï daân toäc nhö: ñaøn nhò, tam ,töù, tì baø. - Bieát ñoïc baøi TÑN soá 1 II / GV CHUAÅN BÒ : 1.GV: -Cheùp saún baøi TÑN soá 1 -Nhaïc cuï, Baêng nhaïc,maùy nghe,tranh aûnh caùc nhaïc cuï… 2.HS -SGK,Nhaïc cuï goõ. III/ TIEÁN TRÌNH DAÏY HOÏC : 1/ OÅn ñònh: -HS Luyeän gioïng Maø na ma na maø 2 /KT Baøi cuõ: : GV goïi 3,4em lean traû baøi GV nhaän xeùt 3 /Baøi môùi: Thôøi Hoaït Ñoäng GV Hoaït Ñoäng HS Löôïng 15p -GV ñaøn aâm maãu *Hoaït ñoäng1:-TÑN soá 1: *Muïc tieâu: Hoïc sinh haùt dieãn caûm CTH: -GV ñính baøi TÑN vaø giôùi thieäu -GV chæ ñònh -GV höôùng daån -GV ñeäm ñaøn thang aâm -GV höôùng daån töøng caâu -GV ñaøn -GV kieåm tra toå, caù nhaân 15p -HS Luyeän gioïng Maø na ma na maø -HS quan saùt laéng nghe -HS xaùc ñònh teân noát, hình noát -HS nhaän xeùt baïn -HS taäp theå hieän tieát taáu vaøi laàn -HS ñoïc cao ñoä theo thang aâm -HS taäp ñoïc töøng caâu theo ñaøn -HS haùt caû baøi vaøi laàn -HS taäp gheùp lôøi ca keát hôïp goõ theo phaùch. -Toå caù nhaân thöïc hieän *Hoaït ñoäng2:Giôùi thieäu nhaïc cuï daân toä *Muïc tieâu: Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc caùc nhaïc cuï CTH: -GV ñính tranh giôùi thieäu töøng loaïi nhaïc -HS quan saùt laéng nghe cuï -HS phaùt bieåu caûm -GV ñaøn aâm saéc giaû cuûa caùc loaïi nhaïc nghó sau khi nghe cuï nhaïc. Gi¸o ¸n ¢m nh¹c líp 4 11 Trêng TiÓu häc A Yªn Nh©n – ý Yªn TrÇn Xu©n Trêng -GV nhaän xeùt -GV chæ ñònh -HS xaùc ñònh teân caùc nhaïc cuï ñaõ ñöôïc giôùi thieäu -HS nhaän xeùt -GV nhaän xeùt -GV môû nhaïc -GV nhaän xeùt -GV giaùo duïc thaùi ñoä cho HS -GV chæ ñònh -GV môû nhaïc -HS nghe trích ñoaïn trình dieån cuûa caùc nhaïc cuï -HS nhaän xeùt -Caû lôùp ñoïc vaøi laàn baøi TÑN -HS xem tranh xaùc ñònh teân caùc nhaïc cuï -HS nghe laïi 1 laàn. 4.Cuûng coá: -Cho caû lôùp haùt laïi caùc baøi haùt . IVHoaït ñoäng noái tieáp -GV nhaän xeùt tieát hoïc öu khuyeát ñieåm ,tuyeân döông HS hoïc toát - Daën hoïc sinh xem baøi tröôùc vaø chuaån bò caùc ñoà duøng hoïc taäp,phaùch tre * Giaùo vieân töï ruùt kinh nghieäm ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… BGH duyeät Khoái Tröôûng Ngaøy soaïn :25/9/09 Tuaàn: 7 Ngöôøi soaïn Ngaøy daïy:28/9/09 Moân:AÂm Nhaïc Tieát 7 -OÂn taäp 2 baøi haùt: Em yeâu hoøa bình, Baïn ôi laéng nghe Gi¸o ¸n ¢m nh¹c líp 4 12 TrÇn Xu©n Trêng Trêng TiÓu häc A Yªn Nh©n – ý Yªn -OÂn taäp TÑN soá 1 I.MUÏC TIEÂU: -Bieát voã tay vaø goõ ñeäm theo baøi haùt -Bieát haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï - Taäp bieåu dieãn baøi haùt II / GV CHUAÅN BÒ : 1.GV:-Nhaïc cuï, Baêng nhaïc,maùy nghe,tranh aûnh… -Cheùp saún 2 baøi haùt, baøi TÑN soá 1 2.HS -SGK,Nhaïc cuï goõ. III/ TIEÁN TRÌNH DAÏY HOÏC : 1/ OÅn ñònh: -HS Luyeän gioïng Maø na ma na maø 2 /KT Baøi cuõ:Kieàm tra trong xuyeát quaù trình oân 3 /Baøi môùi: -Giôùi thieäu tieát hoïc Hoaït Ñoäng GV Hoaït Ñoäng HS THÔØI LÖÔÏNG -GV ñaøn aâm maãu -HS Luyeän gioïng Maø 15p * Hoaït ñoäng 1:OÂn taäp baøi haùt Em yeâu na ma na maø hoøa bình *Muïc tieâu: Hoïc sinh haùt dieãn caûm CTH +Baïn ôi laéng nghe -HS xem tranh xaùc -GV giôùi thieäu tranh ñònh tranh baøi haùt Em yeâu hoøa bình -Caû lôùp haùt vaøi laàn -GV ñeäm ñaøn - 2 Nhoùm haùt ñuoåi theo -GV chia lôùp ra 2 nhoùm höôùng daån GV -Toå , caù nhaân trình -GV kieåm tra toå, caù nhaân dieån tröôùc lôùp. -GV ñaøn 1 ñoaïn -GV ñaøn -HS xaùc ñònh teân baøi -GV höôùng daãn haùt -GV kieåm tra toå ,caù nhaân -Caû lôùp haùt vaøi laàn. -GV nhaän xeùt -HS haùt vôùi toác ñoä -GV ñính baøi cao ñoä chaäm leï khaùc nhau -GV ñaøn -Toáp leân bieåu dieån Keát luaän:HS haùt ñuùng giai ñieäu vaø lôøi ca Gi¸o ¸n ¢m nh¹c líp 4 13 TrÇn Xu©n Trêng 15P Trêng TiÓu häc A Yªn Nh©n – ý Yªn *Hoaït ñoäng 2:OÂn taäp cao ñoä vôùi caùc noát ñoà, reâ ,mi, son, la. *Muïc tieâu: Hoïc sinh haùt dieãn caûm CTH: -OÂn taäp ñoïc nhaïc soá1 -GV ñính baøi TÑN soá 1 -GV ñaøn -GV chia lôùp ra 2 nhoùm -Goõ ñeäm theo phaùch -GV chæ ñònh -HS quan saùt -HS laéng nghe -Caû lôùp ñoïc baøi cao ñoä. -HS quan saùt xaùc ñònh teân noát,hình noát -Caû lôùp ñoïc laïi baøi TÑN soá1 vaøi laàn -Nhoùm 1ñoïc nhaïc, nhoùm 2 goõ ñeäm theo phaùch vaø ngöôïc laïi -Nhoùm Xung phong trình dieån baøi haùt. Keát luaän:HS naém ñuùng cao ñoä vaø tröôøng ñoä 4 Cuûng coá: -Cho caû lôùp haùt laïi caùc baøi haùt . -Hoïc sinh ñoïc laïi TÑN IV Hoaït ñoäng noái tieáp -GV nhaän xeùt tieát hoïc öu khuyeát ñieåm ,tuyeân döông HS hoïc toát -Daën hoïc sinh xem baøi tröôùc vaø chuaån bò caùc ñoà duøng hoïc taäp,phaùch tre . * Giaùo vieân töï ruùt kinh nghieäm : ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… BGH duyeät Khoái Tröôûng Ngöôøi soaïn Ngaøy soaïn:3/10/09 Ngaøy daïy:5/10/09 Tuaàn 8 Moân:Aâm nhaïc Tieát 8 Hoïc haùt baøi :Treân ngöïa ta phi nhanh I.MUÏC TIEÂU: -HS haùt theo giai ñieäu vaø lôøi ca -Bieát haùt keát hôïp voã tay hoaëc goõ ñeäm theo baøi haùt -Bieát taùc giaû baøi haùt laø nhaïc só Phong Nhaõ II / GV CHUAÅN BÒ : 1.GV: -Nhaïc cuï, Baêng nhaïc,maùy nghe,tranh aûnh… Gi¸o ¸n ¢m nh¹c líp 4 14 TrÇn Xu©n Trêng Trêng TiÓu häc A Yªn Nh©n – ý Yªn 2.HS -SGK,Nhaïc cuï goõ. III/ TIEÁN TRÌNH DAÏY HOÏC : 1/ OÅn ñònh: -HS Luyeän gioïng Maø na ma na maø 2 /KT Baøi cuõ:Goïi 3,4 em lean haùt keát hôïp voã tay GV nhaän xeùt nheï nhaønh 3 /Baøi môùi: -Giôùi thieäu tieát hoïc THÔØI Hoaït Ñoäng GV Hoaït Ñoäng HS LÖÔÏ NG -GV ñaøn aâm maãu -HS Luyeän gioïng Maø na ma 15p * Hoaït ñoäng 1: -Hoïc haùt baøi: Treân na maø ngöïa ta phi nhanh *Muïc tieâu: Hoïc sinh haùt dieãn caûm CTH;: -HS xem tranh vaø laéng nghe -GV giôùi thieäu tranh -HS phaùt bieåu yù kieán sau khi -GV haùt maãu,baêng nhaïc -GV höôùng daån ñoïc lôøi ca theo tieát nghe taáu. -GV ñeäm ñaøn höôùng daån töøng caâu -caû lôp ñoïc lôøi ca -Lôùp haùt nhieàu laàn töøng caâu theo loái moùc xích vaø caû baøi. . -HS haùt vôùi ñaøn theo toå, caù -GV kieåm tra toå, caù nhaân nhaân -Caû lôùp thöïc hieän vaøi laàn -GV ñeäm ñaøn HS nhaän xeùt -GV nhaän xeùt 15p Keát luaän: Hs haùt ñuùng giai ñieäu vaø lôøi ca * Hoaït ñoäng 2:-Haùt keát hôïp goõ ñeäm theo tieát taáu lôøi ca. *Muïc tieâu: Hoïc sinh haùt dieãn caûm CTH -GV giôùi thieäu -GV höôùng daãn -GV nhaän xeùt -GV chæ ñònh 1hs Gi¸o ¸n ¢m nh¹c líp 4 15 -Caû lôùp thöïc hieän vaøi laàn -Toå, caù nhaân thöïc hieän -HS quan saùt -HS thöïc hieän vaøi laàn -HS nhaän xeùt TrÇn Xu©n Trêng Trêng TiÓu häc A Yªn Nh©n – ý Yªn -GV giaùo duïc thaùi ñoä cho HS. -GV ñeäm ñaøn Keát luaän: Hs haùt ñuùng giai ñieäu vaø lôøi ca 4 Cuûng coá: -Cho caû lôùp haùt laïi caùc baøi haùt . IVHoaït ñoäng noái tieáp -GV nhaän xeùt tieát hoïc öu khuyeát ñieåm ,tuyeân döông HS hoïc toát - Daën hoïc sinh xem baøi tröôùc vaø chuaån bò caùc ñoà duøng hoïc taäp,phaùch tre . BHGD:Giaùo duïc HS tình yeâu vaø loøng töï haøo veà ñaát nöôùc ,con ngöôøi Vieät Nam ,töø ñoù gaéng hoïc haønh sau naøy goùp coâng xaây döïng Toå Quoác theo lôøi daïy Baùc Hoà * Giaùo vieân töï ruùt kinh nghieäm : ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… BGH duyeät Khoái Tröôûng Ngöôì soaïn Ngaøy soaïn:10/10/09 Tuaàn:9 Ngaøy daïy:12/10/09 Moân: AÂm Nhaïc Tieát 9 OÂn taäp haùt baøi :Treân ngöïa ta phi nhanh -Taäp ñoïc nhaïc TÑN soá2 I.MUÏC TIEÂU: Gi¸o ¸n ¢m nh¹c líp 4 16 TrÇn Xu©n Trêng Trêng TiÓu häc A Yªn Nh©n – ý Yªn -Bieát haùt theo giai ñuùng giai ñieäu vaø lôøi ca -Bieát haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoïa -Ñoïc ñuùng cao ñoä vaø tröôøng ñoä baøi TÑN soá 2 II / CHUAÅN BÒ : 1/ GV: -Nhaïc cuï quen duøng, maùy nghe, baêng nhaïc , tranh aûnh… -Chuaån bò vaøi ñoäng taùc phuï hoïa -Cheùp saún baøi TÑN soá 2. 2/ HS: -SGK ,nhaïc cuï goõ… III/ TIEÁN TRÌNH DAÏY HOÏC : 1/ OÅn ñònh: -HS Luyeän gioïng Maø na ma na maø 2 /KT Baøi cuõ:gọi 2,3 em leân traû baøi GV nhaän xeùt 3 /Baøi môùi: -Giôùi thieäu tieát hoïc THÔØI Hoaït Ñoäng GV Hoaït Ñoäng HS LÖÔÏNG 15p Hoaït ñoäng 1:OÂn baøi haùt Treân ngöïa ta phi nhanh *Muïc tieâu: Hoïc sinh haùt dieãn caûm CTH -HS xem tranh -GV giôùi thieäu: -Caû lôùp haùt vaøi laàn keát hôïp goõ -GV ñeäm ñaøn ñeäm theo phaùch, nhòp. -GV giôùi thieäu -GV höôùng daån ñoäng taùc phuï hoïa -GV kieåm tra toå, caù nhaân 15p -GV nhaän xeùt Keát luaän: HS haùt thuoäc baøi ñuùng cao ñoä *Hoaït ñoäng 2:Daïy baøi TÑN soá 2: *Muïc tieâu: Hoïc sinh haùt dieãn caûm CTH -GV ñính baøi TÑN vaø giôùi thieäu -GV chæ ñònh Gi¸o ¸n ¢m nh¹c líp 4 17 -Caû lôùp thöïc hieän -Toå, nhoùm trình dieån tröôùc lôùp -HS quan saùt laéng nghe -HS xaùc ñònh teân noát, hình noát -HS nhaän xeùt baïn -HS taäp theå hieän tieát taáu Vaøi laàn -HS ñoïc cao ñoä theo thang aâm TrÇn Xu©n Trêng Trêng TiÓu häc A Yªn Nh©n – ý Yªn -GV ñeäm ñaøn thang aâm -HS taäp ñoïc töøng caâu theo ñaøn -Caû lôùp ñoïc baøi TÑN vaøi laàn -GV höôùng daån töøng caâu -GV kieåm tra toå, caù nhaân -GV nhaän xeùt tuyeân döông. -GV giaùo duïc thaùi ñoä cho HS. -GV ñeäm ñaøn Keát luaän:HS naém ñöôïc cao ñoä vaø tröôøng ñoä 4. Cuûng coá: -Cho caû lôùp haùt laïi caùc baøi haùt . -Hoïc sinh ñoïc laïi TÑN IVHoaït ñoäng noái tieáp -GV nhaän xeùt tieát hoïc öu khuyeát ñieåm ,tuyeân döông HS hoïc toát - Daën hoïc sinh xem baøi tröôùc vaø chuaån bò caùc ñoà duøng hoïc taäp,phaùch tre . ruùt kinh nghieäm : …………………………………………………………………………………………………………………………… ……… …………………………………………………………………………………………………………………… BGH duyeät Khoái Tröôûng Ngaøy soạn:16/10/09 Tuaàn: 10 Ngöôì soaïn Ngaøy dạy:19/10/09 Moân:Aâm nhaïc Tieát 10 Hoïc haùt baøi : KHAÊN QUAØNG THAÉM MAÕI VAI EM I.MUÏC TIEÂU: -Bieát haùt theo giai ñieäu vaø lôøi ca Gi¸o ¸n ¢m nh¹c líp 4 18 TrÇn Xu©n Trêng Trêng TiÓu häc A Yªn Nh©n – ý Yªn -Bieát haùt keát hôïp voã tayhoaëc goõ ñeäm theo baøi haùt II / GV CHUAÅN BÒ : 1.GV: -Nhaïc cuï, Baêng nhaïc,maùy nghe,tranh aûnh… 2.HS -SGK,Nhaïc cuï goõ. III/ TIEÁN TRÌNH DAÏY HOÏC : 1/ OÅn ñònh: -HS Luyeän gioïng Maø na ma na maø 2 /KT Baøi cuõ: GV goïi vaøi 3m leân traû baøi GV nhaän xeùt 3 /Baøi môùi: -Giôùi thieäu tieát hoïc THÔØI Hoaït Ñoäng GV Hoaït Ñoäng HS LÖÔÏNG -GV ñaøn aâm maãu -HS Luyeän gioïng Maø na ma na * Hoaït ñoäng 1: maø 15p -Hoïc haùt baøi: Khaên quaøng thaém maõi vai em *Muïc tieâu: Hoïc sinh haùt dieãn caûm CTH -HS xem tranh vaø laéng nghe -Daïy haùt töøng caâu -HS phaùt bieåu yù kieán sau khi -GV giôùi thieäu tranh nghe -GV haùt maãu,baêng nhaïc -caû lôp ñoïc lôøi ca -Lôùp haùt nhieàu laàn töøng caâu vaø -GV höôùng daån ñoïc lôøi ca caû baøi. theo tieát taáu. -GV ñeäm ñaøn höôùng daån töøng -Caû lôùp thöïc hieän vaøi laàn. -HS haùt vôùi ñaøn theo toå, caù nhaân caâu theo loái moùc xích -HS nhaän xeùt -GV kieåm tra toå, caù nhaân Caû lôùp thöïc hieän vaøi laàn -GV ñeäm ñaøn -GV nhaän xeùt söûa sai -GV giôùi thieäu -GV höôùng daãn -GV kieåm tra -Toå, caù nhaân thöïc hieän Keát luaän: HS haùt chính xaùc dieãn caûm 15p * Hoaït ñoäng 2:Goõ ñeäm theo phaùch *Muïc tieâu: Hoïc sinh haùt dieãn caûm -HS quan saùt CTH; -HS thöïc hieän vaøi laàn -GV giôùi thieäu Gi¸o ¸n ¢m nh¹c líp 4 19 Trêng TiÓu häc A Yªn Nh©n – ý Yªn TrÇn Xu©n Trêng -GV höôùng daãn -GV nhaän xeù -GV giôùi thieäu ñoäng taùc phuï hoïa -GV höôùng daãn -GV kieåm tra toå, caù nhaân -HS nhaän xeùt -HS quan saùt -Caû lôùp thöïc hieän -Toå, caù nhaân trình dieån tröôùc lôùp. -Nhoùm Xung phong trình dieån baøi haùt keát hôïp goõ ñeäm. -GV chæ ñònh 1hs GV giaùo duïc thaùi ñoä cho HS. -GV ñeäm ñaøn Keát luaän HS goõ chính xaùc 4. Cuûng coá: -Cho caû lôùp haùt laïi caùc baøi haùt . IV Hoạt động nối tiếp -GV nhaän xeùt tieát hoïc öu khuyeát ñieåm ,tuyeân döông HS hoïc toát - Daën hoïc sinh xem baøi tröôùc vaø chuaån bò caùc ñoà duøng hoïc taäp,phaùch tre . * ruùt kinh nghieäm : ………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… BGH duyeät Khoái Tröôûng Ngöôì soaïn Ngaøy soaïn: Tuaàn 11 Ngaøy daïy: Moân:AÂm nhaïc Tieát 11 OÂn taäp haùt baøi : Khaên quaøng thaém maõi vai em Taäp ñoïc nhaïc: TÑN soá 3 I.MUÏC TIEÂU: -Bieát haùt theo giai ñieäu vaø ñuùng lôøi ca Gi¸o ¸n ¢m nh¹c líp 4 20
- Xem thêm -