Tài liệu Giáo án âm nhạc lớp 4 cả năm_cktkn_bộ 14

  • Số trang: 39 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 67 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

TIEÁT 4: AÂM NHAÏC . BAØI: OÂN TAÄP 3 BAØI HAÙT VAØ KÍ HIEÄU GHI NHAÏC ÑAÕ HOÏC ÔÛ LÔÙP 3 I. MUÏC TIEÂU : - HS oân taäp, nhôù laïi moät soá baøi haùt ñaõ hoïc ôû lôùp 3. - Nhôù moät soá kí hieäu ghi nhaïc ñaõ hoïc II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : * Giaùo vieân : - Baûng phuï ; Tranh aûnh phong caûnh queâ höông , ñaát nöôùc . Baêng ñóa baøi haùt , nhaïc cuï. * Hoïc sinh : SGK ;Vôû vieát . III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH 1.Phaàn môû ñaàu: Giôùi thieäu noäi dung tieát hoïc: OÂn taäp caùc baøi haùt vaø moät soá kí hieäu ghi nhaïc ñaõ hoïc ôû lôùp 3. 2. Phaàn hoaït ñoäng : Noäi dung 1: OÂn taäp 3 baøi haùt lôùp 3. Hoaït ñoäng 1: Choïn 3 baøi ñeå HS oân laïi: Quoác ca Vieät Nam, Baøi Hoïc sinh haùt. ca ñi hoïc, Cuøng muùa haùt döôùi traêng. Hoaït ñoäng 2: Haùt keát hôïp vôùi goõ ñeäm. Noäi dung 2: OÂn taäp moät soá kí hieäu ghi nhaïc. Hoaït ñoäng 1: Hoûi moät soá kí hieäu ghi nhaïc ñaõ hoïc HS traû lôøi. ôû lôùp 3? (Kí hieäu ghi nhaïc gì? Keå teân caùc noát nhaïc? Em bieát nhöõng hình noát nhaïc naøo?) Hoaït ñoäng 2: Hoïc sinh taäp noùi teân noát nhaïc treân khuoâng. HS taäp vieát moät soá noát nhaïc treân khuoâng (VD: Son ñen, Son traéng) HS haùt. 3. Phaàn keát thuùc: HS haùt laïi moät baøi haùt. Daën doø, nhaän xeùt tieát hoïc. 1 TIEÁT 4 : AÂM NHAÏC. BAØI: OÂN TAÄP BAØI HAÙT EM YEÂU HOAØ BÌNH BAØI TAÄP CAO ÑOÄ VAØ TIEÁT TAÁU I MUÏC TIEÂU : HS thuoäc baøi haùt, taäp bieåu dieãn töøng nhoùm, keát hôïp ñoäng taùc phuï hoïa. Ñoïc ñöôïc baøi taäp cao ñoä vaø theå hieän toát baøi taäp tieát taáu. II ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : Giaùo vieân : Nghieân cöùu 1 vaøi ñoäng taùc phuï hoïa phuø hôïp vôùi baøi haùt ; Baûng cheùp saün BT cao ñoä , BT tieát taáu ; Nhaïc cuï. Hoïc sinh : 1 soá nhaïc cuï goõ . II HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN 1.Phaàn môû ñaàu: Giôùi thieäu noäi dung tieát hoïc: OÂn baøi cuõ: Nhaän bieát teân vaø vò trí 7 noát nhaïc treân khuoâng. Baøi môùi: Giôùi thieäu baøi. 2. Phaàn hoaït ñoäng : Noäi dung 1: Hoaït ñoäng 1: Goïi 2 HS ñoïc lôøi ca roõ raøng, dieãn caûm baøi haùt trong SGK. Hoaït ñoäng 2: Goõ theo nhòp theo tieát taáu sau: Noäi dung 2: Hoaït ñoäng 1: Daïy haùt töøng caâu. Löu yù nhöõng choã luyeán hai noát nhaïc ôû caùc chöõ: tre, ñöôøng, yeâu, xoùm, raõ, laéng, caùnh thôm, höông, coù. Hoaït ñoäng 2: Haùt keát hôïp goõ ñeäm theo nhòp 2 vaø theo tieát taáu lôøi ca. 3. Phaàn keát thuùc: Chia lôùp thaønh 4 nhoùm, moãi nhoùm haùt moät caâu töø caâu 1 ñeán caâu 4, roài taát caû cuøng haùt töø caâu 5 cho 2 HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH HS ñoïc lôøi ca. HS goõ nhòp. HS haùt töøng caâu. HS haùt vaø goõ ñeäm theo tieát taáu. HS caùc nhoùm haùt. HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN ñeán heát baøi. HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH TIEÁT 4 : AÂM NHAÏC BAØI: OÂN TAÄP BAØI HAÙT EM YEÂU HOAØ BÌNH BAØI TAÄP CAO ÑOÄ VAØ TIEÁT TAÁU . I MUÏC TIEÂU : HS thuoäc baøi haùt, taäp bieåu dieãn töøng nhoùm, keát hôïp ñoäng taùc phuï hoïa. Ñoïc ñöôïc baøi taäp cao ñoä vaø theå hieän toát baøi taäp tieát taáu. IIÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : Giaùo vieân : Nghieân cöùu 1 vaøi ñoäng taùc phuï hoïa phuø hôïp vôùi baøi haùt ; Baûng cheùp saün BT cao ñoä , BT tieát taáu ; Nhaïc cuï. Hoïc sinh : 1 soá nhaïc cuï goõ . III HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN 1.Phaàn môû ñaàu: Haùt vaø voã tay theo nhòp baøi : Em yeâu hoaø bình Giôùi thieäu noäi dung tieát hoïc. 2. Phaàn hoaït ñoäng : Noäi dung 1: Hoaït ñoäng 1: Chia lôùp thaønh 2 nöûa, moät nuûa lôùp haùt, moät nöûa goõ ñeäm theo tieát taáu lôøi ca. Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn haùt keát hôïp caùc ñoäng taùc phuï hoaï nhö gôïi yù ôû phaàn thoâng tin cho GV hoaëc töï saùng taïo caùc ñoäng taùc phuø hôïp. Noäi dung 2: Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu cho HS nhaän bieát caùc noát Ñoâ, Mi, Son, La treân khuoâng nhaïc vaø taäp ñuùng cao ñoä. Höôùng daãn goõ baèng thanh phaùch hoaëc voã tay theo “Baøi taäp tieát taáu ” trong SGK. Hoaït ñoäng 2: Laøm quen vôùi baøi taäp aâm nhaïc. Goïi HS noùi teân noát. GV ñoïc maãu, HS ñoïc theo, ngoùn tay goõ theo phaùch (töông öùng noát ñen vaø laëng ñen). Thöïc hieän baøi “Luyeän taäp cao ñoä trong SGK” 3. Phaàn keát thuùc: Haùt laïi baøi haùt em yeâu hoaø bình, voã tay hoaëc nhuùn chaân chuyeån ñoäng theo nhòp. 3 HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH HS haùt. HS thöïc hieän. Hs theo doõi gv höôùng daãn veà hình noát. HS voã tay. HS thöïc hieän. HS haùt vaø voã tay. TIEÁT 4 :AÂM NHAÏC BAØI: BAÏN ÔI LAÉNG NGHE KEÅ CHUYEÄN AÂM NHAÏC I MUÏC TIEÂU : HS haùt ñuùng vaø thuoäc baøi Baïn ôi laéng nghe. Bieát baøi naøy laø daân ca cuûa daân toäc Ba_Na(Taây Nguyeân) II ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : Giaùo vieân : Cheùp baøi haùt leân baûng phuï ; baûn ñoà Vieät Nam ; baêng baøi haùt vaø nhaïc cuï Hoïc sinh : SGK, vôû cheùp nhaïc . III HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN 1.Phaàn môû ñaàu: Giôùi thieäu noäi dung tieát hoïc Nghe cao ñoä caùc noát Ñoâ, Mi, Son, La. Giôùi thieäu vaøi haùt Baïn ôi laéng nghe. Khôûi ñoäng gioïng tröôùc khi taäp haùt. 2. Phaàn hoaït ñoäng : Noäi dung 1: Daïy baøi haùt Baïn ôi laéng nghe. Hoaït ñoäng 1: Daïy haùt töøng caâu. Hoaït ñoäng 2: Gôïi yù co HS nhaän xeùt: Baøi haùt nhoû naøy goàm 4 tieát nhaïc. Tieát 1 vaø 2 gaàn gioáng nhau. Tieát 3 vaø 4 gaàn gioáng nhau. Noäi dung 2: Hoaït ñoäng 1: Haùt keát hôïp goõ ñeäm hoaëc goõ ñeäm theo tieát taáu. Hoaït ñoäng 2: Haùt keát hôïp voã tay hoaëc goõ ñeäm theo nhòp, theo phaùch. Noäi dung 3: GV höôùng daãn HS ñoïc töøng ñoaïn trong caâu chuyeän Tieáng haùt Ñaøo Thò Hueä vaø tìm hieåu noäi dung yù nghóa caâu chuyeän naøy. Coù theå duøng moät soá caâu hoûi gôïi yù sau: Vì sao nhaân daân laïi laäp ñeàn thôø ngöôøi con gaùi coù gioïng haùt hay aáy? Caâu chuyeän xaûy ra ôû giai ñoaïn naøo trong lòch söû nöôùc ta? 3. Phaàn keát thuùc: Caû lôùp haùt vôùi phaàn ñeäm ñaøn cuûa GV hoaëc haùt cuøng vôùi 4 HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH Hs theo doõi ,laéng nghe HS taäp haùt töøng caâu. Haùt keát hôïp goõ ñeäm Hs nghe gv keå vaø traû lôøi caâu hoûi. Caû lôùp haùt HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH baêng nhaïc. TIEÁT 4 : AÂM NHAÏC BAØI Tieát: 5 : OÂÂN TAÄP BAØI HAÙT BAÏN ÔI LAÉNG NGHE GIÔÙI THIEÄU HÌNH NOÁT TRAÉNG BAØI TAÄP TIEÁT TAÁU I/ MUÏC TIEÂU : HS haùt thuoäc vaø töøng nhoùm trình dieãn baøi haùt , vôùi moät soá ñoäng taùc phuï hoïa Bieát vaø theå hieän gía trò vaø ñoä daøi cuûa noát traéng II/ ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : Giaùo vieân :Tìm moät vaøi ñoäng taùc phuï hoïa ñôn giaûn khi trình baøy baøi haùt ; cheùp saün baøi taäp tieát taáu vaøo baûng phuï ; nhaïc cuï Hoïc sinh :Moät soá nhaïc cuï goõ, saùch vôû hoïc nhaïc . III/ HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN 1.Phaàn môû ñaàu: Giôùi thieäu noäi dung tieát hoïc Caû lôùp haùt baøi Baïn ôi laéng nghe. GV vöøa haùt vöøa voã tay hoaëc goõ ñeäm theo nhòp, theo phaùch. GV hoûi: Baøi Baïn ôi laéng nghe laø daân ca cuûa daân toäc naøo? Ñoàng baøo ôû Taây Nguyeân coù loaïi nhaïc cuï gì ñaëc bieät laøm töø tre, nöùa? 2. Phaàn hoaït ñoäng : Noäi dung 1: Hoaït ñoäng 1: Haùt keát hôïp vôùi moät vaøi ñoäng taùc phuï hoaï. Gv höôùng daãn rieâng caùc ñoäng taùc cho caùc em thöïc hieän thuaàn thuïc. Vöøa haùt vöøa keát hôïp vôùi ñoäng taùc. Hoaït ñoäng 2: Töøng nhoùm leân bieåu dieãn tröôùc lôùp. GV nhaän xeùt, ñaùnh giaù. Noäi dung 2: Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu hình noát traéng. Ñoä daøi cuûa hình noát traéng baèng hai hình noát ñen. Hoaït ñoäng 2: HS theå hieän laàn löôït caùc baøi taäp tieát taáu trong SGK Thöïc hieän ñoäng taùc ñeàu ñaën, nhòp nhaøng. Sau ñoù thay theá baèng caùc aâm töôïng thanh hoaëc duøng lôøi ñeå ñoïc caùc hình tieát taáu ñoù. 3. Phaàn keát thuùc: 5 HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH Caû lôùp haùt vaø voã tay. HS traû lôøi. HS haùt vaø thöïc hieän ñoäng taùc phuï hoaï. HS caùc nhoùm leân bieåu dieãn tröôùc lôùp. HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN Caû lôùp voã tay moãi hình tieát taáu moät laàn. GV laøm maãu tröôùc, HS thöïc HS voã tay theo tieát taáu. hieän theo, maét nhìn theo tay cuûa GV chæ vaøo hình noát nhaïc. TIEÁT 4 : AÂM NHAÏC Tieát:6 BAØI: TAÄP ÑOÏC NHAÏC T Ñ N SOÁ 1 GIÔÙI THIEÄU MOÄT VAØI NHAÏC CUÏ DAÂN TOÄC I/ MUÏC TIEÂU : HS ñoïc ñöôïc baøi T Ñ N soá 1 , theå hieän ñuùng ñoä daøi caùc noát ñen , noát traéng _ Phaân bieät ñöôïc hình daùng caùc loaïi nhaïc cuï daân toäc vaø goïi ñuùng teân : ñaøn nhò , ñaøn tam , ñaøn töù , ñaøn tì baø II/ ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : Giaùo vieân :Nhaïc cuï; cheùp saün caùc baøi taäp cao ñoä, tieát taáu, TÑN soá 1 vaøo baûng phuï ; Hình veõ caùc nhaïc cuï : ñaøn nhò, ñaøn tam, ñaøn töù, ñaøn tì baø ñöôïc phoùng to. Hoïc sinh :Thanh phaùch, saùch vôû nhaïc . III /HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN 1.Phaàn môû ñaàu: Giôùi thieäu noäi dung tieát hoïc OÂn laïi caùc baøi taäp tieát taáu laàn tröôùc. Giôùi thieäu baøi taäp ñoïc nhaïc soá 1 – Son La Son. 2. Phaàn hoaït ñoäng : Noäi dung 1: Hoaït ñoäng 1: Tröôùc khi vaøo baøi TÑN soá 1 – Son La Son, cho HS luyeän taäp cao ñoä: Ñoâ – Reâ – Mi – Son – La. Chia laøm 3 böôùc: Böôùc 1: HS noùi teân noát treân khuoâng theo tay chæ cuûa GV. Böôùc 2: GV ñoïc maãu 5 laàn. Böôùc 3: GV chæ noát treân khuoâng cho HS ñoïc ñuùng cao ñoä. Hoaït ñoäng 2: Luyeän taäp tieát taáu TÑN soá 1- Son La Son vaø baøi taäp phaùt trieån, voã tay hoaëc goõ thanh phaùch, coù theå duøng tieáng töôïng thanh. Höôùng daãn HS laøm quen vôùi baøi TÑN soá 1 – Son La Son. Chia laøm 4 böôùc? Böôùc 1: Noùi teân noát. Böôùc 2: Voã hoaëc goõ tieát taáu. Böôùc 3: Ñoïc caû cao ñoä gheùp vôùi hình tieát taáu. Böôùc 4: Gheùp lôøi ca. Noäi dung 2: Giôùi thieäu nhaïc cuï daân toäc: Ñaøn nhò, ñaøn tam, ñaøn töù, ñaøn tì baø. Hoaït ñoäng 1: Duøng tranh veõ, giôùi thieäu cho HS bieát hình daùng töøng nhaïc cuï. 6 HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH HS haùt oân laïi caùc baøi ñaõ hoïc. HS ñoïc. HS thöïc hieän. HS haùt vaø goõ ñeäm baøi TÑN. HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH Hoaït ñoäng 2: Cho HS nghe baêng trích ñoaïn nhaïc do töøng loaïi nhaïc cuï dieãn taáu. Nghe baêng 2 laàn, löu yù HS phaân bieät aâm saéc töøng loaïi nhaïc cuï, sau ñoù GV hoûi laïi. 3. Phaàn keát thuùc: Haùt lôøi vaø goõ ñeäm baøi TÑN soá 1 – Son La Son. TIEÁT 4: AÂM NHAÏC Tieát: 7 BAØI: OÂN EM YEÂU HOAØ BÌNH , BAÏN ÔI LAÉNG NGHE OÂN TAÄP T Ñ N SOA 1 I- MUÏC TIEÂU : HS haùt toát hai baøi , thuoäc lôøi vaø bieåu dieãn thuaàn phuïc , theå hieän saéc thaùi tình caûm töøng baøi. Naém vöõng cao ñoä caùc noát Ñoâ , Reâ , Mi , Son , La , theå hieän caùc hình tieát taáu , phaân bieät tröôøng ñoä noát traéng , noát ñen , noát moùc ñôn . Bieát ñoïc baøi T Ñ N soá 1 _ Son La Son II-ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : Baûng phuï cheùp saün hai baøi haùt, caùc hình tieát taáu, baøi TÑN soá 1 – Son La Son…; nhaïc cuï, Maùy nghe, baêng nhaïc. SGK, moät soá nhaïc cuï goõ . III-HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH 1.Phaàn môû ñaàu: Giôùi thieäu noäi dung tieát hoïc GV toùm taét noäi dung ñaõ hoïc töø baøi 1 ñeán baøi 6. Cuõng coù theå ñaët caâu hoûi ñeå HS nhôù laïi nhöõng noäi dung ñoù (caùc em ñaõ hoïc maáy baøi haùt, caùc noát nhaïc gì, caùc hình noát naøo?) 2. Phaàn hoaït ñoäng : Noäi dung 1: HS haùt. Hoaït ñoäng 1: OÂn taäp baøi Em yeâu hoaø bình. Hình thöùc haùt: Caû lôùp, töøng nhoùm hoaëc caù nhaân. Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn HS haùt ñuùng saéc thaùi tình caûm ñeå hoøa gioïng caûlôùp vôùi tieáng haùt ñeïp, goïn, naåy, theå hieän tính chaát vui töôi. Laàn löôït haùt 3 laàn vôùi toác ñoä khaùc nhau. Noäi dung 2: Hoaït ñoäng 1: OÂn taäp cao ñoä caùc noát Ñoâ, Reâ, Mi, Son, La. Chia laøm 3 böôùc: Böôùc 1: GV ñoïc maãu. HS ñoïc cao ñoä Böôùc 2: HS ñoïc. Böôùc 3: Taäp gheùp lôøi ca. Hoaït ñoäng 2: HS taäp ñoïc nhaïc. OÂn baøi taäp ñoïc tieát taáu . SGK trang 9. Coù theå ñaët lôøi ñeå ñoïc tieát taáu, khoâng yeâu caàu coù cao ñoä. 7 HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH Hoaït ñoäng 3: OÂn baøi TÑN soá 1 – Son La Son, taäp haùt lôøi, GV ñaøn hoaëc ñoïc nhaïc vaø haùt tröôùc 1-2 löôït. Sau ñoù HS ñoïc, haùt theo. HS haùt theo GV. HS ñoïc hoaëc haùt lôøi vaø voã tay ñeäm theo phaùch. Cuõng coù theå chia thaønh caùc nhoùm ñoïc ñoâi ñaùp. 3. Phaàn keát thuùc: Cho HS haùt vaø vaän ñoäng phuï hoaï moät trong hai baøi haùt ñaõ oân HS haùt vaø coù ñoäng taùc phuï hoïa. TIEÁT 4: AÂM NHAÏC Tieát: 8 BAØI: TREÂN NGÖÏA TA PHI NHANH I -MUÏC TIEÂU : HS bieát noäi dung baøi haùt , caûm nhaän tính chaát vui töôi vaø nhöõng hình aûnh ñeïp , sinh ñoäng trong lôøi ca. Haùt ñuùng giai ñieäu vaø lôøi ca , bieát theå hieän tình caûm baøi haùt. Giaùo duïc hoïc sinh loøng yeâu queâ höông ñaát nöôùc. II- ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : Giaùo vieân : Nhaïc cuï, maùy nghe, baêng nhaïc caùc baøi haùt lôùp 4 ; Moät soá tranh aûnh minh hoïa cho noäi dung baøi haùt . Hoïc sinh : SGK; moät soá nhaïc cuï goõ. III- HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN 1.Phaàn môû ñaàu: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH OÂn taäp Goïi hai HS haùt laïi baøi Em yeâu hoaø bình, Baïn ôi laéng nghe. Goïi hai HS ñoïc laïi baøi TÑN soá 1, GV nhaän xeùt. Giôùi thieäu baøi môùi 2. Phaàn hoaït ñoäng : Noäi dung 1: Daïy haùt baøi Treân ngöïa ta phi nhanh. Hoaït ñoäng 1: Daïy haùt. Nghe baêng nhaïc baøi haùt Treân ngöïa ta phi nhanh 2 laàn. Hs ñoïc lôøi ca theo söï höôùng daãn cuûa GV. GV daïy haùt töøng caâu, ñaùnh ñaøn theo giai ñieäu. Hoaït ñoäng 2: Luyeän taäp. Luyeän taäp theo toå, nhoùm. Luyeän taäp haùt caù nhaân. Noäi dung 2: Haùt keát hôïp goõ ñeäm. Haùt keát hôïp goõ ñeäm theo tieát taáu lôøi ca. Haùt keát hôïp goõ ñeäm theo phaùch. 8 HS haùt. HS haùt töøng caâu. Haùt vaøkeát hôïp goõ ñeäm. HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH 3. Phaàn keát thuùc: Caû lôùp haùt hai laàn. Caû lôùp haùt laïi baøi haùt 2 laàn. Cho HS keå teân moät soá baøi haùt khaùc cuûa nhaïc só Phong Nhaõ. HS nghe laïi baêng maãu baøi haùt 1 laàn. Daën doø: HS veà nhaø hoïc thuoäc lôøi vaøtaäp bieåu dieãn baøi haùt. TIEÁT 4: AÂM NHAÏC Tieát: 9 BAØI: OÂN TAÄP TREÂN NGÖÏA TA PHI NHANH TAÄP ÑOÏC NHAÏC TÑN SOÁ 2 I MUÏC TIEÂU : HS haùt ñuùng giai ñieäu vaø thuoäc lôøi ca , bieát theå hieän tình caûm cuûa baøi HS bieát haùt , goõ ñeäm theo tieát taáu , nhòp , phaùch . Taäp bieåu dieãn baøi haùt Ñoïc ñuùng cao ñoä , tröôøng ñoä vaø gheùp lôøi baøi T Ñ N soá 2 : Naéng vaøng II ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : Giaùo vieân : Nhaïc cuï, maùy nghe, baêng nhaïc caùc baøi haùt lôùp 4 ; moät soá ñoäng taùc phuï hoïa cho baøi haùt ; Baûng phuï coù cheùp baøi TÑN soá 2 Naéng vaøng vaø moät soá tranh minh hoaï. Hoïc sinh : SGK; moät soá nhaïc cuï goõ ; hoïc thuoäc lôøi vaø taäp bieåu dieãn baøi haùt Treân ngöïa ta phi nhanh . III HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH 1.Phaàn môû ñaàu: Giôùi thieäu noäi dung tieát hoïc: OÂn taäp baøi haùt Treân ngöïa ta phi nhanh vaø TÑN soá 2. 2. Phaàn hoaït ñoäng : Noäi dung 1: OÂn taäp baøi haùt Treân ngöïa ta phi nhanh. HS nghe laïi baøi haùt trong baêng nhaïc moät laàn. HS haùt HS haùt ñoàng ca baøi haùt 2 laàn. Chia lôùp hoïc thaønh 2 nhoùm, nhoùm 1 haùt, nhoùm 2 goõ ñeäm vaø ngöôïc laïi. Toå chöùc caùc toáp ca, moãi toáp 5 em leân bieåu dieãn baøi haùt keát hôïp moät soá ñoäng taùc phuï hoïa. Noäi dung 2: Hoïc baøi TÑN soá 2: Naéng vaøng (troïng taâm cuûa tieát hoïc) GV treo baûng phuï ñaõ cheùp saün baøi TÑN soá 2 vaø hoûi HS: Noát nhaïc thaáp nhaát, cao nhaát trong baøi. HS traû lôøi. Baøi coù nhöõng noát gì? 9 HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH HS luyeän ñoïc cao ñoä theo thang aâm caùc noát coù trong baøi. HS luyeän ñoïc theo tieát taáu: ñen, traéng. HS ñoïc. Böôùc 1: Ñoïc vôùi toác ñoä chaäm töøng caâu nhaïc. Böôùc 2: Vöøa ñoïc vöøa goõ ñeäm theo phaùch vôùi toác ñoä trung bình. Böôùc 3: Vöøa ñoïc vöøa goõ ñeäm vôùi toác ñoä nhanh hôn. Böôùc 4: Sau khi ñoïc xong caû hai caâu nhaïc seõ gheùp lôøi ca. 3. Phaàn keát thuùc: GV cho caû lôùp ñoïc laïi baøi 2 laàn, sau ñoù GV nhaän xeùt vaø Caû lôùp ñoïc. daën HS thöïc hieän baøi taäp ôû nhaø. TIEÁT 4: AÂM NHAÏC Tieát: 10 BAØI: KHAÊN QUAØNG THAÉM MAÕI VAI EM I MUÏC TIEÂU : HS naém ñöôïc giai ñieäu , tính chaát nhòp nhaøng vui töôi cuûa baøi haùt Haùt ñuùng giai ñieäu vaø lôøi ca , theå hieän tình caûm baøi haùt Giaùo duïc HS vöôn leân trong hoïc taäp II ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : Giaùo vieân : Nhaïc cuï, maùy nghe, baêng nhaïc ; moät soá tranh aûnh minh hoïa theo noäi dung baøi haùt . Hoïc sinh : SGK; moät soá nhaïc cuï goõ nhö thanh phaùch, song loan, moõ … III HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH 1.Phaàn môû ñaàu: OÂn taäp:Goïi 2 HS ñoïc baøi TÑN soá 2 Naéng vaøng. HS ñoïc TÑN Goïi moä nhoùm khoaûng 5 em haùt baøi Treân ngöïa ta phi nhanh. Giôùi thieäu baøi haùt môùi Em haõy keå teân vaø haùt moät vaøi baøi haùt vieát veà khaên quaøng ñoû. Sau khi HS traû lôøi vaø trình baøy baøi haùt, GV nhaän xeùt vaø ñoäng vieân caùc em. GV giôùi thieäu baøi Khaên quaøng thaém maõi vai em cuûa taùc giaû Ngoâ Ngoïc Baùu, baøi haùt coù tính chaát nhòp nhaøng, vui töôi, nhí nhaûnh, hoàn nhieân vaø raát deã thöông. 2. Phaàn hoaït ñoäng : Noäi dung 1: Daïy baøi haùt Khaên quaøng thaém maõi vai em. Hoaït ñoäng 1: Daïy haùt HS nghe nhaïc. HS hoïc töøng caâu haùt. 10 HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH Hoaït ñoäng 2: Luyeän taäp. Luyeän taäp baøi haùt theo daõy baøn , theo nhoùm. Luyeän taäp caù nhaân. Noäi dung 2: Haùt keát hôïp hoaït ñoäng. HS haùt töøng caâu theo GV. Hoaït ñoäng 1: Haùt keát hôïp goõ ñeäm. Haùt keát hôïp vôùi goõ ñeäm theo phaùch. Hoaït ñoäng 2: Taäp bieåu dieãn baøi haùt.2 daõy baøn ñöùng haùt vaø nhuùn theo nhòp 2. 2 nhoùm leân baûng bieåu dieãn baøi haùt keát hôïp vaän ñoäng HS haùt vaø phuï hoaï ñoäng taùc. Caû lôùp haùt. phuï hoaï. 3. Phaàn keát thuùc: Caû lôùp haùt laïi baøi 2 laàn, GV ñeäm ñaøn. Daën doø HS oân luyeän baøi haùt, taäp haùt ñuùng vaø thuoäc lôøi ca. TIEÁT 4: AÂM NHAÏC TIEÁT: 11 BAØI: OÂN TAÄP KHAÊN QUAØNG THAÉM MAÕI VAI EM TAÄP ÑOÏC NHAÏC TÑN SOÁ 3 I MUÏC TIEÂU : HS haùt ñuùng giai ñieäu vaø thuoäc lôøi ca , bieát theå hieän tình caûm cuûa baøi haùt HS bieát vöøa haùt vöøa goõ ñeäm theo tieát taáu , phaùch , nhòp vaø bieát bieåu dieãn baøi eâ1t ñoïc ñuùng cao ñoä , tröôøng ñoä vaø gheùp lôøi baøi T Ñ N soá 3 Cuøng böôùc ñeàu II ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : Giaùo vieân : Nhaïc cuï, maùy nghe, baêng nhaïc baøi haùt lôùp 4 ; moät soá ñoäng taùc phuï hoïa cho noäi dung baøi haùt _ Baûng phuï coù cheùp baøi TÑN soá 3 : Cuøng böôùc ñeàu . Hoïc sinh : SGK; moät soá nhaïc cuï goõ . III HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH 1.Phaàn môû ñaàu: Giôùi thieäu noäi dung tieát hoïc: OÂn baøi haùt : Khaên quaøng thaém maõi vai em. TÑN soá 3: Cuøng böôùc ñeàu. 2. Phaàn hoaït ñoäng : Noäi dung 1: OÂn baøi khaên quaøng thaém maõi vai em. GV trình baøy baøi haùt hoaëc cho caùc em nghe baêng nhaïc. Caû lôùp haùt laïi 2 laàn. Caû lôùp haùt laïi 2 laàn. Cho 2 nhoùm haùt: Nhoùm 1 haùt, nhoùm 2 goõ ñeäm theo nhòp vaø ngöôïc laïi. GV höôùng daãn HS vöøa haùt vaø vaän ñoäng theo moät soá ñoäng taùc ñôn giaûn. 11 HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH Noäi dung 2: TÑN soá 3 Cuøng böôùc ñeàu. GV treo baûng phuï ñaõ cheùp baøi TÑN soá 3 Cuøng böôùc ñeàu HS taäp ñoïc nhaïc. vaø ñaët caâu hoûi: Trong baøi TÑN coù nhöõng hình noát gì? So saùnh 6 nhòp ñaàu vaø 6 nhòp sau coù choã naøo gioáng nhau, khaùc nhau? HS luyeän cao ñoä. HS luyeän taäp cao ñoä. HS luyeän taäp tieát taáu. 3. Phaàn keát thuùc: GV choïn 1-2 HS hoïc gioûi trình baøy laïi baøi TÑN soá 3 Cuøng HS trình baøy tröùôc lôùp. böôùc ñeàu, GV nhaän xeùt vaø daën vaø caùc em veà nhaø laøm baøi taäp. TIEÁT 4:AÂM NHAÏC Tieát: 12 BAØI: HAÙT COØ LAÛ I MUÏC TIEÂU : HS caûm nhaän tính chaát aâm nhaïc vui töôi trong saùng , möôït maø cuûa baøi Coø Laû daân ca ñoàng baèng Baéc Boä vaø tinh thaàn lao ñoäng laïc quan yeâu ñôøi cuûa ngöôøi noâng daân ñöôïc theå hieän ôû lôøi ca HS haùt ñuùng giai ñieäu vaø lôøi ca , theå hieän nhöõng choã coù luyeán trong baøi haùt . Giaùo duïc HS yeâu quyù daân ca , traân troïng ngöôøi lao ñoäng II ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : Giaùo vieân : Nhaïc cuï, maùy nghe, baêng nhaïc ; Tranh, aûnh phong caûnh laøng queâ ñoàng baèng Baéc Boä, baûn ñoà Vieät Nam. Hoïc sinh : SGK; moät soá nhaïc cuï goõ . III HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH 1.Phaàn môû ñaàu: Giôùi thieäu noäi dung tieát hoïc OÂn taäp: Goïi 2 HS bieåu dieãn baøi Khaên quaøng thaém HS haùt tröôùc lôùp. maõi vai em. Giôùi thieäu baøi haùt môùi. 2. Phaàn hoaït ñoäng : Noäi dung 1: Daïy baøi haùt Coø laû. Hoaït ñoäng 1: Daïy haùt. 12 HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH HS ñoïc lôøi ca theo tieát taáu . HS ñoïc lôøi ca. GV daïy töøng caâu haùt. HS haùt töøng caâu. Hoaït ñoäng 2: Luyeän taäp. Luyeän taäp theo toå, nhoùm. Luyeän taäp caù nhaân. Noäi dung 2: Nghe nhaïc baøi Troáng côm-daân ca ñoàng baèng Baéc Boä. GV haùt cho Hs nghe. Giôùi thieäu caùi troáng côm. 3. Phaàn keát thuùc: HS haùt. Haùt laïi baøi Coø laû. Cho HS keå teân moät soá baøi haùt daân ca. TIEÁT : AÂM NHAÏC : Tieát: 13 BAØI: OÂN TAÄP BAØI HAÙT COØ LAÛ Taäp ñoïc nhaïc TÑN soá 4 I/ MUÏC TIEÂU : HS haùt ñuùng giai ñieäu vaø thuoäc lôøi ca baøi Coø Laû.Theå hieän tính chaát meàm maïi cuûa baøi daân ca Bieáât ñoïc ñuùng cao ñoä , tröôøng ñoä baøi T Ñ N soá 4 Con chim Ri vaø gheùp lôøi II/ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : Giaùo vieân : Nhaïc cuï, maùy nghe, baêng nhaïc caùc baøi haùt ; Daïy HS bieát theå hieän caùch haùt theo phaàn xöôùng vaø phaàn xoâ trong baøi Coø laû ; Baûng phuï coù cheùp baøi TÑN soá 4 Con chim ri . Hoïc sinh : SGK; moät soá nhaïc cuï goõ thöôøng duøng . III/ HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN 1.Phaàn môû ñaàu: Giôùi thieäu noäi dung tieát hoïc: OÂn taäp baøi haùt Coø laû. TÑN soá 4 Con chim ri. 2. Phaàn hoaït ñoäng : Noäi dung 1: OÂn taäp baøi haùt Coø laû. GV trình baøy laïi baøi haùt Coø laû hoaëc môû baêng cho Hs nghe laïi. 13 HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN Caû lôùp haùt laïi baøi moät laàn, GV ñeäm ñaøn. Moät soá HS trình baøy baøi haùt. GV höôùng daãn HS haùt theo hình thöùc xöôùng vaø xoâ. Noäi dung 2: Hoïc baøi TÑN soá 4 Con chim ri. GV cheùp saün baøi TÑN soá 4 Con chim ri vaøo baûng phuï. HS luyeän taäp cao ñoä. HS luyeän taäp tieát taáu: Böôùc 1: HS taäp ñoïc chaäm, roõ raøng töøng noát ôû caâu 1. Ñoïc xong chuyeån sang caâu 2. Böôùc 2: Gheùp cao ñoä vôùi tröôøng ñoä, ñoïc ôû toác ñoä hôi chaäm. Böôùc 3: Ñoïc caû hai caâu vaøi laàn roài gheùp lôøi ca. 3. Phaàn keát thuùc: GV cho caû lôùp ñoïc laïi 2 laàn baøi TÑN soá 4 Con chim ri vaø keát hôïp goõ ñeäm. Cho hai daõy cuøng taäp, moät daõy ñoïc nhaïc, ñoàng thôøi moät daõy gheùp lôøi ca. GV nhaän xeùt vaø daën HS veà nhaø thöïc hieän . HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH Caû lôùp haùt HS luyeän cao ñoä. HS luyeän tieát taáu. Caû lôùp ñoïc 2 laàn. TIEÁT : AÂM NHAÏC TIEÁT: 14 BAØI: OÂÂN TAÄP 3 BAØI HAÙT TREÂN NGÖÏA TA PHI NHANH KHAÊN QUAØNG THAÉM MAÕI VAI EM VAØ COØ LAÛ NGHE NHAÏC I/ MUÏC TIEÂU : HS haùt ñuùng cao ñoä , tröôøng ñoä 3 baøi haùt . Thuoäc lôøi ca , haùt dieãn caûm . H S haêng haùi tham gia caùc hoaït ñoäng , maïnh daïn leân bieåu dieãn tröôùc lôùp . II/ ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : Giaùo vieân : Nhaïc cuï ; maùy nghe ; baêng nhaïc caùc baøi haùt . Hoïc sinh : SGK, nhaïc cuï goõ . III/ HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN 1.Phaàn môû ñaàu: Giôùi thieäu noäi dung tieát hoïc 14 HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH 2. Phaàn hoaït ñoäng : Noäi dung 1: OÂn taäp vaø bieåu dieãn baøi Treân ngöïa ta HS haùt. phi nhanh. Noäi dung 2: OÂn taäp vaø bieåu dieãn baøi Khaên quaøng HS haùt. thaém maõi vai em. HS haùt. Noäi dung 3: OÂn taäp vaøi Coø laû. Töøng nhoùm leân tröôùc lôùp bieåu dieãn 2 baøi haùt (choïn trong 3 baøi ñaõ oân taäp). Khi haùt keát hôïp ñoäng taùc phuï hoaï. Noäi dung 4: Nghe nhaïc GV cho HS nghe baøi Ru em, nghe qua baêng, ñóa hoaëc GV töï trình baøy. 3. Phaàn keát thuùc: Nhaän xeùt tieát hoïc MOÂN : HAÙT TIEÁT: 15 BAØI: HAÙT TÖÏ CHOÏN MUÏC TIEÂU : HS bieát haùt baøi töï choïn Giaùo duïc hoïc sinh yeâu thích ca haùt ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : Giaùo vieân : Nhaïc cuï ; Baêng nhaïc caùc baøi haùt . maùy nghe . Hoïc sinh : SGK , Nhaïc cuï goõ . HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN 1.Phaàn môû ñaàu: Giôùi thieäu noäi dung tieát hoïc: 2. Phaàn hoaït ñoäng : Noäi dung 1: Hoaït ñoäng 1: Hoaït ñoäng 2: Noäi dung 2: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH 15 HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN 3. Phaàn keát thuùc: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH MOÂN : HAÙT TIEÁT: 16 BAØI: OÂN TAÄP MUÏC TIEÂU : HS hoïc thuoäc caùc baøi haùt Em yeâu hoøa bình , Baïn ôi laéng nghe , Treân ngöïa ta phi nhanh , Khaên quaøng thaém maõi vai em , Coø Laû HS haùt ñuùng giai ñieäu , lôøi ca vaø haùt dieãn caûm ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : Giaùo vieân : Nhaïc cuï ; Baêng nhaïc caùc baøi haùt , maùy nghe . Hoïc sinh : SGK, Nhaïc cuï goõ . HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH 1.Phaàn môû ñaàu: Giôùi thieäu noäi dung tieát hoïc. 2. Phaàn hoaït ñoäng : HS haùt. Noäi dung 1: OÂn taäp 5 baøi haùt. GV cho HS haùt laïi 5 baøi, moãi baøi 2 löôït, coù theå vaän ñoäng phuï hoaï. GV coù theå goïi nhöõng HS chöa ñöôïc kieåm tra ôû tieát tröôùc, töøng em töï choïn 1 trong 5 baøi haùt ñeå theå hieän roài cho caùc baïn trong lôùp nhaän xeùt. GV ñaùnh giaù, keát luaän. Noäi dung 2: HS taäp ñoïc nhaïc. OÂn taäp TÑN soá 1,2,3, vaø 4. Hoaït ñoäng 1: GV cho HS oân taäp caùc hình tieát taáu cuûa töøng baøi TÑN. Hoaït ñoäng 2: HS ñoïc töøng baøi TÑN theo ñaøn, keát hôïp goõ ñeäm theo phaùch hoaëc theo nhòp. HS ñoïc töøng baøi TÑN sau ñoù gheùp lôøi ca. GV kieåm tra, ñaùnh giaù. 3. Phaàn keát thuùc: Nhaän xeùt tieát hoïc. 16 HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN TIEÁT : AÂM NHAÏC HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH TIEÁT: 17 BAØI: OÂN TAÄP I MUÏC TIEÂU : HS hoïc thuoäc caùc baøi haùt Em yeâu hoøa bình , Baïn ôi laéng nghe , Treân ngöïa ta phi nhanh , Khaên quaøng thaém maõi vai em , Coø Laû HS haùt ñuùng giai ñieäu , lôøi ca vaø haùt dieãn caûm IIÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : Giaùo vieân : Nhaïc cuï : Baêng nhaïc caùc baøi haùt , maùy nghe . Hoïc sinh : SGK , Nhaïc cuï goõ . III HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN 1.Phaàn môû ñaàu: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH 17 HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH Giôùi thieäu noäi dung tieát hoïc. 2. Phaàn hoaït ñoäng : Noäi dung 1: OÂn taäp 5 baøi haùt. GV cho HS haùt laïi 5 baøi, moãi baøi 2 löôït, coù theå vaän ñoäng HS haùt. phuï hoaï. GV coù theå goïi nhöõng HS chöa ñöôïc kieåm tra ôû tieát tröôùc, töøng em töï choïn 1 trong 5 baøi haùt ñeå theå hieän roài cho caùc baïn trong lôùp nhaän xeùt. GV ñaùnh giaù, keát luaän. Noäi dung 2: HS taäp ñoïc nhaïc. OÂn taäp TÑN soá 1,2,3, vaø 4. Hoaït ñoäng 1: GV cho HS oân taäp caùc hình tieát taáu cuûa töøng baøi TÑN. Hoaït ñoäng 2: HS ñoïc töøng baøi TÑN theo ñaøn, keát hôïp goõ ñeäm theo phaùch hoaëc theo nhòp. HS ñoïc töøng baøi TÑN sau ñoù gheùp lôøi ca. GV kieåm tra, ñaùnh giaù. 3. Phaàn keát thuùc: Nhaän xeùt tieát hoïc. TIEÁT : AÂM NHAÏC Tieát: 18 BAØI: KIEÅM TRA HOÏC KÌ 1 I MUÏC TIEÂU : Kieåm tra töøng nhoùm taäp ñoïc nhaïc hoaëc trình baøy baøi haùt HS haùt ñuùng giai ñieäu , lôøi ca vaø haùt dieãn caûm II ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : Hoïc sinh Thuoäc caùc baøi haùt ñaõ hoïc . III HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : 18 HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH 1.Phaàn môû ñaàu: Giôùi thieäu noäi dung tieát hoïc: Kieåm tra HK I 2. Phaàn hoaït ñoäng : HS haùt baøi haùt maømình thích nhaát. (Trong HK I) Ñaùnh giaù: Hoaøn thaønh toát, Hoaøn thaønh, Chöa hoaøn thaønh. 3. Phaàn keát thuùc: Nhaän xeùt tieát hoïc. MOÂN : HAÙT Tieát: 19 BAØI: HAÙT CHUÙC MÖØNG MOÄT SOÁ HÌNH THÖÙC TRÌNH BAØY BAØI HAÙT MUÏC TIEÂU : HS haùt ñuùng giai ñieäu vaø thuoäc lôøi ca ,Böôùc ñaàu nhaän bieát söï khaùc nhau giöõa nhòp 3 vaø nhòp 2. Bieát baøi haùt Chuùc Möøng laø baøi haùt Nga , tính chaát aâm nhaïc nhòp nhaøng , vui töôi ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : Giaùo vieân : Nhaïc cuï ; Taäp haùt vaø ñaøn thaønh thaïo baøi haùt ; Cheùp nhaïc vaø lôøi baøi haùt ra baûng phuï ; Baûn ñoà vaø moät vaøi tranh aûnh veà nöôùc Nga ; Baêng ñóa nhaïc . Hoïc sinh : Nhaïc cuï goõ , thanh phaùch , song loan … ; Ñoïc tröôùc lôøi ca trong SGK . HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : 19 HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN 1.Phaàn môû ñaàu: Giôùi thieäu noäi dung tieát hoïc: Giôùi thieäu baøi haùt. GV söû duïng tranh aûnh, baûn ñoà nöôùc Nga ñeå giôùi thieäu baøi. 2. Phaàn hoaït ñoäng : Noäi dung 1: Daïy baøi haùt Chuùc möøng. Hoaït ñoäng 1: Daïy haùt töøng caâu ngaén. Hoaït ñoäng 2: GV cho HS haùt keát hôïp goõ ñeäm theo phaùch. GV cho HS haùt keát hôïp goõ ñeäm theo phaùch. GV chæ huy cho HS haùt, chuù yù nhaán maïnh ôû phaùch thöù nhaát. Hoaït ñoäng 3: GV cho HS haùt keát hôïp vaän ñoäng theo nhòp 3. Gôïi yù vaän ñoäng theo nhòp 3 nhö sau: Phaùch maïnh (oâ nhòp thöù nhaát ) nhuùn chaân veà beân traùi. Phaùch maïnh (oâ nhòp thöù hai ) nhuùn chaân veà beân phaûi. Phaùch maïnh (oâ nhòp thöù ba) nhuùn chaân veà beân traùi… Vöøa haùt, toaøn thaân ñung ñöa nhòp nhaøng, uyeån chuyeån cho ñeán heát baøi. Noäi dung 2: Moät soá hình thöùc trình baøy baøi haùt. Giaûng phaàn naøy, GV caàn cho caùc em bieát yù nghóa caùc thuaät ngöõ chæ hình thöùc bieåu dieãn nhö : ñôn ca, song ca….. 3. Phaàn keát thuùc: GV gôïi yù cho HS traû lôøi caâu hoûi trong SGK. Keå teân nhöõng baøi haùt nöôùc ngoaøi (Ñaøn gaø con, Chuùc möøng sinh nhaät, Con chim non. ) HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH HS haùt vaø goõ ñeäm. HS haùt vaø vaän ñoäng. HS nhaéc laïi ñeå hieåu theá naøo laøñôn ca, song ca. MOÂN : HAÙT Tieát: 20 BAØI: OÂN TAÄP BAØI HAÙT CHUÙC MÖØNG TAÄP ÑOÏC NHAÏC TÑN SOÁ 5 MUÏC TIEÂU : HS haùt ñuùng tính chaát nhòp nhaøng vui töôi cuûa baøi haùt . Taäp trình dieãn baøi haùt , keát hôïp phuï hoaï . H S ñoïc thang aâm : Ñoâ_ Reâ _ Mi _ Son _ La , ñoïc ñuùng baøi T Ñ N ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : Giaùo vieân : Nhaïc cuï ; Taäp tröôùc 1 vaøi ñoäng taùc vaän ñoäng phuï hoïa cho baøi haùt ; Cheùp baøi TÑN soá 5 ra baûng phuï . 20
- Xem thêm -