Tài liệu Giáo án âm nhạc lớp 4 cả năm_cktkn_bộ 13

  • Số trang: 49 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 65 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

ChiÒu thø ba ngµy 1 th¸ng 9 n¨m 2009 ¢m nh¹c tiÕt 1 ¤n tËp 3 bµi h¸t vµ kÝ hiÖu ghi nh¹c ®· häc ë líp 3 - I. Môc tiªu HS «n tËp, nhí l¹i mét sè bµi h¸t ®· häc ë líp 3 Nhí l¹i mét sè kÝ hiÖu ghi nh¹c ®· häc. II. §å dïng d¹y häc Nh¹c cô Thanh ph¸ch SGK ©m nh¹c 4 III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc. Ho¹t ®éng cña GV 1 . KiÓm tra KÓ tªn c¸c bµi h¸t ®· häc ë líp 3? 2 . Bµi míi a. PhÇn më ®Çu - Gv giíi thiÖu néi dung tiÕt häc b. PhÇn ho¹t ®éng * Néi dung 1 : ¤n tËp 3 bµi h¸t líp 3. + Bµi Quèc ca ViÖt Nam - GV lÊy ®iÖu + Bµi h¸t : Bµi ca ®i häc - GV híng dÉn HS h¸t Ho¹t ®éng cña HS - 1 HS - HS viÕt vë - HS h¸t toµn bµi - HS ®øng nghiªm trang h¸t. - HS l¾ng nghe - HS h¸t vµ gâ ®Öm theo ph¸ch. B×nh minh d©ng lªn ¸nh trªn giät * * * * s¬ng long lanh * * * - HS h¸t vµ vËn ®éng phô ho¹. - GV nhËn xÐt khen ngîi. + Bµi : Cïng móa h¸t díi tr¨ng. - GV lÊy ®iÖu HS h¸t. - HS thùc hiÖn 1 - HS võa h¸t võa gâ ®Öm theo nhÞp 3. MÆt tr¨ng trßn nh« lªn. * * - HS vËn ®éng phô ho¹. - GV gäi tõng nhãm lªn biÓu diÔn. * Néi dung 2 : ¤n tËp mét sè kÝ hiÖu ghi nh¹c. - GV ®Æt c©u hái: ë líp 3 ®· häc nh÷ng kÝ hiÖu ghi nh¹c g× ? H·y kÓ tªn c¸c nèt nh¹c? Cã nh÷ng h×nh nèt g× ? - GV híng dÉn HS tËp nãi nèt nh¹c trªn khu«ng nh¹c. - HS tr¶ lêi Khu«ng nh¹c vµ kho¸ son §å, rª, mi, pha, son, la, si. Tr¾ng, ®en, mãc ®¬n, lÆng ®en. - HS thùc hiÖn - HS tËp viÕt nèt nh¹c trªn khu«ng. - H¸t l¹i mét bµi h¸t ®· «n tËp - VÒ nhµ ghi nhí nèt nh¹c. 3. Cñng cè, dÆn dß Thø t ngµy 9 th¸ng 9 n¨m 2009 ¢m nh¹c tiÕt 2 Häc h¸t : Bµi Em yªu hßc b×nh Nh¹c vµ lêi : NguyÔn §øc Toµn i.Môc tiªu - HS h¸t ®óng vµ thuéc lêi bµi h¸t Em yªu hßa b×nh - Qua bµi h¸t GD c¸c em lßng yªu hßa b×nh, yªu quª h¬ng ®Êt níc. I. §å dïng - B¶ng phô, tranh ¶nh. - SGK ©m nh¹c 4 II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng cña GV 1. KiÓm tra bai cò : - GV nhËn xÐt, khen ngîi 2. Bµi míi Ho¹t ®éng cña HS - 1 HS h¸t bµi “ Bµi ca ®I häc 2 - GV giíi thiÖu bµi: Cã rÊt nhiÒu c¸c bµi h¸t nãi vÒ hßa b×nh, h«m nay c« sÏ giíi thiÖu cho c¶ líp bµi h¸t rÊt hay cña nh¹c sÜ NguyÔn §øc Toµn viÕt vÒ hßa b×nh . §ã lµ bµi :Em yªu hßa b×nh. - GV h¸t mÉu - GV yªu cÇu HS ®äc lêi ca. - HS l¾ng nghe - HS nghe - HS ®äc Em yªu hßa b×nh yªu ®Êt níc ViÖt Nam. Yªu tõng gèc ®a bê tre ®êng lµng. Em yªu xãm lµng n¬I mµ em kh«n lín……………………………………... ………………………………………... Gi÷a ®¸m m©y vµng cã ®µn cß tr¾ng bay xa. - GV d¹y h¸t tõng c©u. - GV d¹y h¸t nh÷ng tiÕng cã luyÕn 2 nèt : Tre, ®êng, yªu, xãm, l¾ng, c¸nh, th¬n, h¬ng, cã.. - Gv híng dÉn HS h¸t vµ gâ ®Öm theo nhÞp 2 - Hs häc h¸t - HS h¸t ®óng - HS thùc hiÖn: Em yªu hßa b×nh yªu ®Êt níc ViÖt Nam. * * * * - HS h¸t gâ ®Öm theo tiÕt tÊu lêi ca: Em yªu hßa b×nh yªu ®Êt níc ViÖt Nam. * * * * * * * * * 3. Cñng cè, dÆn dß - Líp h¸t TT l¹i bµi h¸t - GV chia líp thµnh 4 nhãm h¸t nèi tiÕp. - VN «n bµi 3 Thø 4 ngµy 16 th¸ng 9 n¨m 2009 ¢m nh¹c tiÕt 3 ¤n bµi h¸t: Em yªu hoµ b×nh. Bµi tËp ®é cao vµ tiÕt tÊu I/ Môc tiªu: - HS thuéc bµi h¸t, tËp biÓu diÔn tõng nhãm tríc líp kÕt hîp §T phô häa. - §äc ®îc BT ®é cao vµ thÓ hiÖn tèt BT tiÕt tÊu. II/ §å dung d¹y häc - GV : §T móa phô ho¹ cho bµi h¸t. B¶ng phô chÐp s½n BT. - HS : thanh ph¸ch. III/ C¸c H§ d¹y- häc: Ho¹t ®éng cña GV 1. KiÓm tra bµi cò - GV nhËn xÐt, ghi ®iÓm 2. Bµi míi: a. PhÇn më ®Çu: Giíi thiÖu bµi b. PhÇn néi dung * ND1: ¤n bµi h¸t : Em yªu hoµ b×nh. - GV lÊy ®iÖu - GV chia líp thµnh 2 nhãm chia líp thµnh 2 nhãm, 1 nhãm gâ ph¸ch. - HD h¸t kÕt hîp c¸c §T phô ho¹: tõ c©u 1-> c©u 4 h¸t kÕt hîp kiÔng 2 bµn ch©n lªn råi h¹ 2 bµn ch©n xuèng. Tõ c©u 5 ®Õn hÕt: Nghiªng ngêi sang tr¸i råi sang ph¶i theo nhÞp. *. Néi dung 2 : Bµi tËp cao ®é tiÕt tÊu. - GV chÐp BT trªn b¶ng phô treo b¶ng phô. ? Nªu vÞ trÝ cña nèt §«, mi, son, la, trªn khu«ng nh¹c? - Gv ®äc mÉu. Ho¹t ®éng cña HS - 2HS h¸t bµi Em yªu hoµ b×nh - HS h¸t TT 3 lÇn - Tõng d·y h¸t - 2 c¸ nh©n h¸t. + Nhãm 1 : h¸t + Nhãm 2 : Gâ ®Öm theo ph¸ch. Em yªu hoµ b×nh yªu ®Êt níc ViÖt Nam * * * * * * * - HS quan s¸t - C¶ líp thùc hiÖn theo híng dÉn - Tõng nhãm lªn biÓu diÔn. - Quan s¸t. - Nèt ®« n»m trªn dßng kÎ phô. - " mi '' thø 1. - " son " " 2. - '' la " khe 2. - §«, mi, son, la. 4 - HD gâ thanh ph¸ch theo BT tiÕt tÊu trong SGK. * H§2: Lµm quen c¸c BT ©m nh¹c. - GV treo b¶ng phô. ? §äc tªn nèt nh¹c trªn khu«ng? - Gv ®äc mÉu. - Gv söa sai. 3. Cñng cè , dÆn dß - NX giê häc - VÒ nhµ «n bµi. - HS ®äc ®é cao c¸c nèt. - Thùc hµnh. - §äc tªn: Son, La, Son, Son m×, Son, Son, La, Son, M×, Son. - M×, Son, L¸, L¸, Son, M×, M×, Son, L¸, Son,§å. - HS nghe - HS ®äc theo ngãn tay gâ theo ph¸ch t¬ng øng víi nèt ®en vµ lÆng ®en. Thø t ngµy 14 th¸ng 10 n¨m 2009 ¢m nh¹c tiÕt 7 ¤n tËp 2 bµi h¸t : Em yªu hoµ b×nh, b¹n ¬i l¾ng nghe ¤n tËp : T§N s« 1 I.Môc tiªu - HS h¸t tèt 2 bµi h¸t, thuéc lêi vµ biÓu diÔn thuÇn thôc víi yªu cµu thÓ hiÖn s¾c th¸I t×nh c¶m tõng bµi 5 - N¾m v÷ng cao ®é c¸c nèt §«, rª, mi, son, la thÓ hiÖn c¸c h×nh tiÕt tÊu, ph©n biÖt t¬ng quan trêng ®é nèt tr¾ng, nèt ®en, nèt mãc ®¬n. BiÕt ®äc bµi T§N sè 1 II. §å dïng d¹y häc - Nh¹c cô - B¶ng phô III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS 1. KiÓm tra :Trong qóa tr×nh häc 2. Bµi míi GV tãm t¾t néi dung häc tõ ®Çu n¨m. a. Néi dung 1 : Ho¹t ®éng 1 : «n bµi Em yªu hoµ b×nh - Líp h¸t TT - GV híng dÉn HS h¸t víi tèc ®é võa - Nhãm h¸t ph¶I t×nh c¶m tha thiÕt ®»m th¾m. - CN h¸t - HS tËp h¸t. - GV híng dÉn HS h¸t ®uæi ë 4 c©u ®Çu tiªn. Ho¹t ®éng 2 : ¤n bµi B¹n ¬i l¾ng nghe - HS h¸t víi tÝnh chÊt hån nhiªn, m¹ch - GV lÊy ®iÖu l¹c ©m thanh gän gµng. - HS h¸t : - GV yªu cÇu + LÇn 1 : Tèc ®é võa ph¶i + LÇn 2 : Tèc ®é chËm + LÇn 3 : Tèc ®é nhanh b. Néi dung 2 Ho¹t ®éng 1 : «n tËp cao ®é - HS «n tËp - GV cho HS «n bµi tËp cao ®é Ho¹t ®éng 2 : ¤n bµi TTT - HS ®äc kÕt hîp gâ ®Öm bµi tËp tiÕt - GV yªu cÇu tÊu ( SGK T9) Ho¹t ®éng 3 : «n bµi T§N sè 1 - HS quan s¸t - GV treo b¶ng phô - HS ®äc theo - GV ®äc nèt nh¹c tríc - HS ghÐp lêi ca - HS «n luyÖn nhiÒu lÇn 3. Cñng cè, dÆn dß 6 - NhËn xÐt giê - VÒ nhµ «n bµi. Thø t ngµy 21 th¸ng 10 n¨m 2009 ¢m nh¹c tiÕt 8 Häc h¸t : bµi Trªn ngùa ta phi nhanh Nh¹c vµ lêi : Phong Nh· I.Môc tiªu - HS biÕt néi dung bµi h¸t, c¶m nhËn tÝnh chÊt vui t¬I vµ nh÷ng h×nh ¶nh ®Ñp, sinh ®éng ®îc thÓ hiÖn trong lêi ca. - H¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca, biÕt thÓ hiÖn t×nh c¶m cña bµi h¸t. - Qua bµi h¸t gi¸o dôc HS lßng yªu quª h¬ng ®Êt níc. II.§å dïng d¹y häc - Thanh ph¸ch - Nh¹c cô III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS 1. KiÓm tra bµi cò : HS h¸t bµi em yªu - 2 HS hoµ b×nh vµ B¹n ¬i l¾ng nghe - GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸. 2. Bµi míi - HS quan s¸t vµ tr¶ lêi : Cã c¶nh chó - GV giíi thiÖu bµi ( GV treo tranh) vµ bÐ ®ang phi ngùa qua rÊt nhiÒu c¶nh ®Æt c©u hái: Trong bøc tranh ¶nh cã ®Ñp. nh÷ng c¶nh g×? - GV nhËn xÐt : §ã chÝnh lµ h×nh ¶nh ®Êt 7 níc t¬i ®Ñp hoµ quyÖn víi con ngêi t¹o thµnh bøc tranh sinh ®éng trong bµi h¸t mµ h«m nay c¸c em sÏ ®îc häc,bµi TRªn ngùa ta phi nhanh. - GV h¸t mÉu - GV d¹y h¸t tõng c©u - GV ®Öm ®µn - GV yªu cÇu HS h¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo tiÕt tÊu lêi ca - HS l¾ng nghe - HS ®äc lêi ca Trªn ®êng ghËp ghÒnh ngùa phi nhanh nhanh nhanh nhanh……………………. …………………………………………. Cho toµn §éi ta phi nhanh nhanh nhanh.Ta phi nhanh nhanh nhanhnhanh - HS häc h¸t tõng c©u. - HS luyÖn tËp theo d·y, nhãm - CN h¸t - HS thùc hiÖn Trªn ®êng ghËp ghÒnh ngùa phi nhanh * * * * * * * nhanh nhanh nhanh * * * - HS h¸t gâ ®Öm theo ph¸ch Trªn ®êng ghËp ghÒnh ngùa phi nhanh * * ** * Nhanh nhanh nhanh * ** 3.Cñng cè, dÆn dß - GV cho HS nghe l¹i bµi h¸t qua b¨ng mÉu - C¶ líp h¸t lai 2 lÇn - HS kÓ mét sè tªn bµi h¸t cña nh¹c sÜ Phong Nh· - HS vÒ nhµ thuéc lêi vµ tËp biÓu diÔn bµi h¸t. Thø t ngµy 28 th¸ng 10 n¨m 2009 ¢m nh¹c tiÕt 9 8 ¤n tËp bµi h¸t : Trªn ngùa ta phi nhanh TËp ®äc nh¹c : T§N sè 2 I.Môc tiªu - HS h¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca , biÕt thÓ hiÖn t×nh c¶m cña bµi h¸t. - HS biÕt h¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo tiÕt tÊu, nhÞp, ph¸ch. TËp biÓu diÔn bµi h¸t. - §äc ®óng cao ®é trêng ®é vf ghÐp lêi bµi T§N sè 2 : N¾ng vµng. II.§å dïng d¹y häc - Nh¹c cô - B¶ng phô - SGK ©m nh¹c 4 - Thanh ph¸ch. III.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS -1 HS 1. KiÓm tra bµi cò : HS h¸t bµi Trªn ngùa ta phi nhanh 2. Bµi míi a. Néi dung 1: ¤n tËp bµi h¸t Trªn ngùa ta phi nhanh - HS nghe - GV h¸t mÉu cho HS l¹i 1 lît - HS h¸t ®ång ca 2 lît - GV ®Öm ®µn - HS thùc hiÖn - GV chia líp thµnh 2 nhãm : Nhãm 1 : h¸t Nhãm 2 : Gâ ®Öm - HS quan s¸t - GV híng dÉn vËn ®«ng phô häa: §éng t¸c 1 : ( C©u 1,2,3) : ®éng t¸c phi ngùa ®a ra phÝa tríc, sang bªn tr¸i(c©u 4), tay ph¶i ®a ra phÝa tríc sang bªn ph¶i( c©u 5). §éng t¸c 3 : (c©u 6,c©u 7): Nh ®éng t¸c - HS biÓu diÔn theo h×nh thøc tèp ca( Mçi tèp 5 em). 1 b. Néi dung 2 : Häc bµi T§N sè 2 - HS quan s¸t - GV treo b¶ng phô Nèt nh¹c thÊp nhÊt cao nhÊt trong bµi lµ - Nèt : §« thÊp nhÊt - Nèt : Son cao nhÊt nèt nµo ? - Trong bµi cã nh÷ng nèt nh¹c nµo ? - §å, rª, mi, son 9 - GV luyÖn cao ®é cho HS - GV híng dÉn HS ®äc bµi T§N - GV híng dÉn HS ®äc víi tèc ®é chËm 3,Cñng cè, dÆn dß - NhËn xÐt giê - VÒ nhµ «n bµi - HS luyÖn cao ®é HS luyÖn tiÕt tÊu: ®en, ®en, ®en, ®en, ®en,®en, tr¾ng. HS ®äc HS luyÖn ®äc HS ®äc vµ gâ ®Öm theo ph¸ch HS ghÐp lêi ca Tõng nhãm luyÖn ®äc nh¹c Thø t ngau 4 th¸ng 11 n¨m 2009 ¢m nh¹c tiÕt 10 Häc h¸t : bµi Kh¨n quµng th¾m m·i vai em Nh¹c vµ lêi : Ng« Ngäc B¸u I.Môc tiªu - HS n¾m ®îc giai ®iÖu, tÝnh chÊt nhÞp nhµng vui t¬I cña bµi h¸t. - H¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca, tËp thÓ hiÖn t×nh c¶m cña bµi h¸t. - Qua bµi h¸t, gi¸o dôc c¸c em v¬n lªn trong häc tËp, xøng ®¸ng lµ thÕ hÖ t¬ng lai cña ®Êt níc, II.§å dïng d¹y häc - B¶ng phô - Tranh ¶nh minh ho¹ III.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS 2 HS 1. KiÓm tra bµi cò : -HS ®äc bµi T§N 10 n¾ng vµng. – 5 em lªn biÓu diÔn bµi Trªn ngùa ta phi nhanh - GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸. 2. Bµi míi - Giíi thiÖu bµi h¸t : Em h·y kÓ tªn mét vai bµi h¸t nãi vÒ kh¨n quµng ®á? Bµi h¸t Kh¨n quµng th¾m m·i vai em cña t¸c gi¶ Ng« Ngäc B¸u cã tÝnh chÊt vui tu¬i, nhÝ nh¶nh, hån nhiªn vµ rÊt dÔ th¬ng.Lêi ca gi¶n dÞ gîi lªn niÒm vui síng tù hµo vµ nh÷ng íc m¬ t¬i ®Ñp cña tuæi häc trß ®îc mang trªn vai chiÕc kh¨n quµng t¬i th¾m. Ho¹t ®éng 1 : D¹y bµi h¸t - GV h¸t mÉu - GV yªu cÇu HS ®äc lêi ca - GV d¹y h¸t tõng c©u Ho¹t ®éng 2 : H¸t kÕt hîp ho¹t ®éng - GV yªu cÇu HS h¸t vµ vç tay theo ph¸ch - GV yªu cÇu 2 d·y bµn ®øng h¸t vµ nhón ch©n theo nhÞp 2 3.Cñng cè, dÆn dß - HS h¸t l¹i bµi h¸t 2 lît - M¬ íc ngµy mai - Kh¨n quµng th¾p s¸ng b×nh minh - HS l¾ng nghe - HS l¾ng nghe - HS ®äc lêi ca : Khi tr«ng ph¬ng ®«ng võa hÐ ¸nh d¬ng……………………………… ……………………………………….. Kh¨n quµng th¾m m·i vai em. - HS häc h¸t tõng c©u - HS luyÖn h¸t TT - Tõng d·y luyÖn h¸t - C¸ nh©n h¸t. - HS thùc hiÖn Khi tr«ng ph¬ng ®«ng võa hÐ ¸nh d¬ng * * * * * * - HS h¸t kÕt h¬p gâ ®Öm theo nhÞp Khi tr«ng ph¬ng ®«ng võa hÐ ¸nh d¬ng * * * - HS thùc hiÖn - 2 nhãm lªn b¶ng biÓu diÔn 11 - HS vÒ nhµ «n luyÖn bµi h¸t. Thø t ngµy 11 th¸ng 11 n¨m 2009 ¢m nh¹c tiÕt 11 ¤n tËp bµi h¸t : Kh¨n quµng th¾m m·i vai em TËp ®äc nh¹c : T§N sè 3 I.Môc tiªu - HS h¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca, biÕt thÓ hiÖn t×nh c¶m cña bµi h¸t - HS biÕt võa h¸t võa gâ ®Öm theo tiÕt tÊu lêi ca, ph¸ch, nhÞp vµ biÕt biÓu diÔn bµi h¸t - BiÕt ®äc ®óng cao ®é trêng ®é vµ ghÐp lêi ca bµi T§N sè 3 Cïng bíc ®Òu. II.§å dïng d¹y häc - Nh¹c cô - B¶ng phô - Thanh ph¸ch III.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS 1. KiÓm tra bµi cò : KiÓm tra trong qua tr×nh «n tËp 2. Bµi míi - Giíi thiÖu néi dung tiÕt häc. Néi dung 1 : ¤n bµi kh¨n quµng th¾m n·I vai em. - GV h¸t l¹i bµi h¸t - GV ®Öm ®µn c¶ líp h¸t l¹i bµi h¸t 2 lît - GV lµm mÉu : §éng t¸c 1 : ( C©u 1 ).: §a hai tay tõ díi lªn vÒ phÝa tríc, nghiªng ®Çu phÝa tr¸i vµ nhón ch©n theo nhÞp 2. - HS nghe - HS nghe - HS thùc hiÖn - HS h¸t vµ vËn ®éng theo sù híng dÉn cña GV 12 §éng t¸c 2 : ( c©u 2) : Hai t©y tõ tõ ®Ó trªn vai ®Çu ®a sang ph¶i, theo nhÞp 2. §éng t¸c 3 ( C©u 3-4) : Hai tay tõ tõ ®a xuèng n¾m vµo nhau ®Ó tríc ngùc ch©n nhón nhÞp nhµng. §éng t¸c 4 ( C©u 5 – 9 ): Ngêi ®u ®a, ch©n nhón theo nhÞp 2. §éng t¸c 5 ( c©u 10) : Tay ®a lªn vai, ch©n nhón theo nhÞp nhµng. Néi dung 2 : Bµi T§N sè 3 - GV treo b¶ng phô cã bµi T§N vµ ®Æt c©u hái : + Trong bµi T§N cã nh÷ng h×nh nèt g× + So s¸nh 6 nhÞp ®Çu vµ 6 nhÞp sau cã g× kh¸c gièng vµ kh¸c nhau? - GV híng dÉn HS ®äc râ rµng tõng nèt trong bµi - Tõng nhãm HS lªn biÓu diÔn - Tr¾ng vµ ®en Gièng nhau : vÒ tiÕt tÊu Kh¸c nhau : VÒ cao ®é HS luyÖn cao ®é HS luyÖn tiÕt tÊu HS ®äc HS ghÐp cao ®é vµ trêng ®é HS ®äc toµn bµi HS ghÐp lêi ca 3. Cñng cè, dÆn dß - VÒ nhµ chÐp bµi T§N vµo vë - Häc thuéc bµi h¸t Kh¨n quµng th¾m m·i vai em. Thø t ngµy 18 th¸ng 11 n¨m 2009 ¢m nh¹c tiÕt 12 Häc h¸t : Bµi Cß l¶ D©n ca ®ång b»ng B¾c Bé 13 I.Môc tiªu - HS c¶m nhËn ®îc tÝnh chÊt ©m nh¹c vui t¬i, trong s¸ng, mît mµ cña bµi Cß l¶, d©n ca ®ång b»ng B¾c Bé vµ tinh thÇn lao ®éng l¹c quan, yªu ®êi cña ngêi n«ng d©n ®îc thÓ hiÖn ë lêi ca - HS h¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca, biªt thÓ hiÖn nh÷ng chç luyÕn cã trong bai - GD HS lßng yªu quý nh÷ng lµn ®iÖu d©n ca vµ tr©n träng ngêi lao ®éng. II.§å dïng d¹y häc - Nh¹c cô - Tranh ¶nh lµng quª ®ång b»ng B¾c Bé - Nh¹c cô gâ III.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS - 2 HS 1. KiÓm tra bµi cò: HS h¸t vµ biÓu diÔn bµi h¸t Kh¨n quµng th¾m m·i vai em. - GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ 2. Bµi míi - GV cho HS xem tranh vµ ®Æt c©u hái : - HS quan s¸t vµ tr¶ lêi Bøc tranh vÏ c¶nh g× ? VÏ c¶nh ®ång lóa bao la cã nh÷ng c¸nh - GV qua tranh giíi thiÖu bµi h¸t cß bay lîn. Néi dung 1 : D¹y h¸t bµi cß l¶ - GV cho HS nghe b¨ng h¸t mÉu - HS l¾ng nghe - HS ®äc lêi ca theo tiÕt tÊu Con cß cß bay l¶ l¶ bay la ………………………… R»ng cã biÕt biÕt hay ch¨ng? - GV d¹y h¸t tõng c©u - HS häc h¸t tõng c©u - Tõng d·y luyÖn h¸t - Mét vµi c¸ nh©n h¸t Néi dung 2 : Nghe nh¹c bµi Trèng c¬m - GV cho HS nghe b¨ng - GV giíi thiÖu vÒ bµi h¸t vµ nh¹c cô trèng - HS nghe c¬m . 3. Cñng cè, dÆn dß - VÒ nhµ «n bµi 14 Thø t ngµy 25 th¸ng 11 n¨m 2009 ¢m nh¹c tiÕt 13 ¤n tËp bµi h¸t Cß l¶ TËp ®äc nh¹c : T§N sè 4 I/ Môc tiªu - HS h¸t ®óng giai ®iÖu vµ thuéc lêi ca bµi cß l¶. ThÓ hiÖn ®îc tÝnh chÊt mÒm m¹i cña bµi h¸t. - §äc ®óng cao ®é, trêng ®é bµi T§N sè 4 Con chim ri vµ ghÐp lêi ca - GD HS lßng yªu quý c¸c lµn ®iÖu d©n ca. II/ §å dïng d¹y häc - Nh¹c cô - B¶ng phô - Thanh ph¸ch III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS - 1 HS 1. KiÓm tra bµi cò : Bµi Cß l¶ lµ bµi d©n ca thuéc vïng miÒn nµo ? - GV NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ 15 2. Bµi míi - GV giíi thiÖu néi dung tiÕt häc Néi dung 1 : ¤n tËp bµi h¸t Cß l¶ - GV h¸t l¹i bµi h¸t Cß l¶ - GV ®Öm ®µn cho HS h¸t - GV huíng dÉn HS h¸t theo h×nh thøc xíng vµ x« : PhÇn 1 : ( xíng) : Mét HS h¸t “ con cß… ra c¸nh ®ång” PhÇn 2 : ( x«) : C¶ líp h¸t ®o¹n cßn l¹i - GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ Néi dung 2:Häc bµi T§N sè 4 Con chim ri - GV treo b¶ng phô - HS nghe - HS nghe - HS h¸t c¶ líp - Tõng d·y luyÖn h¸t - Mét sè HS tr×nh bµy bµi h¸t - HS nghe vµ h¸t theo h×nh thøc xíng vµ x« - Mét d·y luyÖn h¸t theo h×nh thøc trªn. - HS quan s¸t - HS luyÖn cao ®é : §« rª mi pha son - HS luyÖn tiÕt tÊu 2 4 ®en ®en tr¾ng ®en ®en tr¾ng - HS ®äc - GV yªu cÇu HS ®äc chËm tõng nèt ë c©u 1 råi ®äc xong c©u 2 3. Cñng cè, dÆn dß - HS ®äc bµi T§N 2 lÇn - VÒ nhµ häc bµi. - HS ghÐp cao ®é víi trêng ®é - HS ®äc bµi T§N nhiÒu lÇn råi ghÐp lêi ca 16 Thø t ngµy 2 th¸ng 12 n¨m 2009 ¢m nh¹c tiÕt 14 ¤n tËp 3 bµi h¸t : Trªn ngùa ta phi nhanh, kh¨n quµng th¾m m·i vai em vµ Cß l¶ . Nghe nh¹c I/ Môc tiªu - HS h¸t ®óng cao ®é, trêng ®é 3 bµi h¸t. Häc thuéc lêi ca. TËp h¸t diÔn c¶m. - HS h¨ng h¸itham gia c¸c ho¹t ®éng kÕt hîp víi bµi h¸t vµ m¹nh d¹n biÓu diÔn tríc líp - GD HS lßng yªu thÝch m«n häc II/ §å dïng d¹y häc - Nh¹c cô - Thanh ph¸ch III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS - 2 HS 1. KiÓm tra bµi cò : HS h¸t bµi Cß l¶ - GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ 2. Bµi míi Ho¹t ®éng 1 : ¤n bµi Trªn ngùa ta phi nhanh - HS h¸t tËp thÓ - GV lÊy ®iÖu cho HS h¸t c¶ líp - HS «n luyÖn theo d·y - HS h¸t vµ gâ ®Öm theo ph¸ch Trªn ®êng ghËp ghÒnh ngùa phi nhanh * * ** * nhanh nhanh nhanh * ** - GV yªu cÇu HS h¸t vµ biÓu diÔn tríc líp - Tõng nhãm HS lªn vËn ®éng vµ biÓu diÔn tríc líp. theo híng dÉn ë tiÕt 9. - GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ Ho¹t ®éng 2 : «n bµi Kh¨n quµng th¾m - HS h¸t c¶ líp m·i vai em. 17 - GV cho HS «n luyÖn 3 lÇn - GV yªu cÇu HS h¸t vµ gâ ®Öm theo ph¸ch Ho¹t ®éng 3 : «n bµi Cß l¶ - GV cho HS h¸t TT 2 lÇn - GV yªu cÇu HS h¸t theo h×nh thøc xíng vµ x« - Tõng d·y luyÖn h¸t - 2 C¸ nh©n h¸t - HS thùc hiÖn Khi tr«ng ph¬ng ®«ng võa hÐ ¸nh d¬ng * * * * * *** - HS h¸t vµ gâ ®Öm theo nhÞp Khi tr«ng ph¬ng ®«ng võa hÐ ¸nh d¬ng * * * - HS h¸t c¶ líp +1 HS h¸t phÇn xíng:Con cß…c¸nh ®ång + C¶ líp h¸t phÇn x« ( phÇn cßn l¹i) - HS nghe vµ c¶m nhËn Ho¹t ®éng 4 : nghe nh¹c - GV h¸t bµi : Ru em ( D©n ca X¬-§¨ng) - GV giíi thiÖu vÒ bµi h¸t : Lµ bµi d©n ca cña d©n téc X¬- ®¨ng ë T©y nguyªn. 3. Cñng cè, dÆn dß - C¶ líp ®øng t¹i chç ®ång ca bµi Trªn ngùa ta phi nhanh - VÒ nhµ thuéc bµi Thø t ngµy 9 th¸ng 12 n¨m 2009 ¢m nh¹c tiÕt 15 Häc bµi h¸t tù chän Häc h¸t: Bµi Kh¨n quµng th¾p s¸ng b×nh minh Nh¹c vµ lêi : TrÞnh C«ng S¬n I/ Môc tiªu - Hs h¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca - BiÕt h¸t kÕt hîp gâ ®Öm II/ §å dïng d¹y häc - B¶ng phô - Thanh ph¸ch 18 III/C¸c ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng cña GV 1. KiÓm tra bµi cò : HS h¸t vµ biÓu diÔn bai h¸t Kh¨n quµng th¾m m·i vai em vµ Trªn ngùa ta phi nhanh - GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ 2. Bµi míi - GV giíi thiÖu bµi h¸t : Kh¨n quµng ®á lµ ®Ò tµi ®îc rÊt nhiÒu t¸c gi¶ viÕt lªn thµnh bµi h¸t rÊt hay.. H«m nay c« sÏ giíi thiÖu cho c¸c em mét bµi h¸t cña nh¹c sÜ TrÞnh C«ng S¬n vÒ kh¨n quµng ®á . §ã lµ bµi Kh¨n……b×nh minh. - GV yªu cÇu HS më SGK ph©n phô lôc - GV h¸t mÉu - GV yªu cÇu HS ®äc lêi ca - GV d¹y h¸t tõng c©u - GV yªu cÇu HS h¸t vµ gâ ®Öm theo ph¸ch - GV yªu cÇu tõng nhãm HS lªn biÓu diÔn 3. Cñng cè, dÆn dß - 2 HS Ho¹t ®éng cña HS - HS l¾ng nghe - HS më SGK - HS nghe vµ c¶m nhËn - HS ®äc lêi ca K×a cã con chim non, chim ch¬i ë s©n trêng. å chó chim xinh ®Ñp hãt chµo mïa xu©n…………………………. §oµn thiÕu nhi em lµ hi väng ViÖt Nam - HS häc h¸t tng c©u - HS h¸t c¶ líp 2 lît - Tõng d·y luyÖn h¸t - C¸ nh©n h¸t - HS thùc hiÖn K×a cã con chim non, chim ch¬i ë s©n * * ** * * trêng ** - HS h¸t vµ gâ ®Öm theo nhÞp K×a cã con chim non, chim ch¬i ë s©n * * * trêng * - HS thùc hiÖn 19 - HS vÒ nhµ häc bµi Thø t ngµy 16 th¸ng 12 n¨m 2009 ¢m nh¹c tiÕt 16 ¤n tËp 5 bµi h¸t I/ Môc tiªu - Häc thuéc c¸c bµi h¸t - H¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca vµ tËp h¸t diÔn c¶m II/ §å dïng d¹y häc - Thanh ph¸ch - Nh¹c cô III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y hoc Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS - HS kÓ 1. KiÓm tra bµi cò : HS kÓ tªn vµ + Em yªu hoµ b×nh t¸c gi¶ nh÷ng bµi h¸t ®· häc + B¹n ¬i l¾ng nghe +Trªn ngùa ta phi nhanh + Kh¨n quµng th¾m m·i vai em + Cß l¶ 2. Bµi míi + Bµi Em yªu hoµ b×nh - C¶ líp h¸t - GV lÊy ®iÖu HS h¸t TT 2 lît - Tõng nhãm h¸t - HS thùc hiÖn - GV cho 2 nhãm lªn v©n ®éng - HS h¸t vµ gâ ®Öm theo ph¸ch Em yªu hoµ b×nh yªu ®Êt níc ViÖt Nam * * * * * * * * * - HS luyÖn h¸t theo d·y + Bµi B¹n ¬i l¾ng nghe - Mét vµi c¸ nh©n h¸t - GV Cho HS luyÖn h¸t theo d·y 20
- Xem thêm -