Tài liệu Giáo án âm nhạc lớp 4 cả năm_cktkn_bộ 10

  • Số trang: 35 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 88 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Ngaøy soaïn: 19/8/2012 TUAÀ N 1 Ngaøy daïy: 21/8/2012 OÂn taäp ba baøi haùt vaø kí hieäu ghi nhaïc ôû lôùp 3 I. MUÏ C TIEÂ U CAÀ N ÑAÏ T . - HS oân taäp laïi moät soá baøi haùt ñaõ hoïc ôû lôùp 3. Nhôù moät soá kí hieäu ghi nhaïc ñaõ hoïc. II. CHUAÅ N BÒ CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N . - Nhaïc cuï quen duøng, maùy nghe, baêng ñóa nhaïc lôùp 3. Baûng gh kí hieäu nhaïc hoaëc duøng tranh AÂm nhaïc lôùp 3. III. CAÙ C HOAÏ T ÑOÄ N G DAÏ Y - HOÏ C CHUÛ YEÁ U . 1. Baø i cuõ : Keát hôïp trong quaù trình oân taäp. 2. Baø i môù i : 30’ HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N Hoaï t ñoä n g 1: OÂ n taä p 3 baø i haù t ôû lôù p 3. - GV cho HS luyeän thanh. - GV yeâu caàu HS nhaéc laïi 10 baøi haùt ñaõ hoïc ôû lôùp 3. - GV gôïi yù ñeå HS laàn löôït nhôù teân vaø taùc giaû caùc baøi haùt. - GV choïn 3 baøi haùt cho HS oân laïi: Quoác ca Vieät Nam, Baøi ca ñi hoïc, Cuøng muùa haùt döôùi traêng. - Cho HS oân haùt baèng nhieàu hình thöùc keát hôpk voã ñeäm hoaëc vaän ñoäng. - Môøi HS leân bieåu dieãn tröôùc lôùp. - GV nhaän xeùt. Hoaï t ñoä n g 2: OÂ n taä p moä t soá kí hieä u ghi nhaï c . - GV ñaët caâu hoûi gôïi yù ñeå HS traû lôøi: + Nhöõng kí hieäu ghi nhaïc ñaõ hoïc. + Keå teân caùc noát nhaïc vaø hình noát. - GV cho HS taäp noùi teân noát nhaïc treân khuoâng (duøng baøn tay hoaëc chæ treân khuoâng). - GV HD HS taäp vieát moät soá noát nhaïc treân khuoâng (bao goàm teân noát, hình noát). - Chæ cho HS caùch ghi nhaïc roõ raøng, saïch ñeïp. - - HS thöïc hieän. HS nhôù teân baøi haùt theo gôïi yù cuûa GV. - HS thöïc hieän oân haùt. - HS bieåu dieãn. - HS traû lôøi. - HS taäp noùi teân noát nhaïc theo yeâu caàu cuûa GV. HS thöïc hieän theo HD cuûa GV. - 3. Cuû n g coá : 3’ GV hoûi hoïc sinh noäi dung vöøa ñöôïc hoïc ? - HS traû lôøi. GV cho caû lôùp haùt laïi moät trong caùc baøi haùt vöøa oân taäp. 4. Daë n doø : 2’ - HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A HOÏ C SINH GV daën HS veà nhaø oân laïi taát caû caùc baøi haùt vaø taäp ghi nhôù noát nhaïc ñeå chuaån bò cho caùc tieát hoïc sau. 1 Ngaøy soaïn: 26/8/2012 TUAÀ N 2 28/8/2012 HOÏC HAÙT BAØI: Ngaøy daïy: Em yeâu hoøa bình Nhaïc vaø lôøi: Nguyeãn Ñöùc Toaøn I. MUÏ C TIEÂ U CAÀ N ÑAÏ T . - HS haùt thuoäc lôøi, ñuùng giai ñieäu vaø tieát taáu lôøi ca. Reøn luyeän kó naêng voã ñeäm vaø vaän ñoäng. Giaùo duïc HS loøng yeâu hoøa bình, yeâu queâ höông, ñaát nöôùc. II. CHUAÅ N BÒ CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N . - Nhaïc cuï quen duøng, maùy nghe, baêng ñóa nhaïc lôùp 4 Baûng phuï cheùp saün lôøi baøi haùt, tranh minh hoaï cho baøi haùt (neáu coù). III. CAÙ C HOAÏ T ÑOÄ N G DAÏ Y - HOÏ C CHUÛ YEÁ U . 1. Baø i cuõ : 3’ - GV môøi 1 -– 2 HS nhaän bieát teân vaø vò trí 7 noát nhaïc treân khuoâng. 2. Baø i môù i : 28’ HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A HOÏ C SINH Hoaï t ñoä n g 1: Daï y haù t . - GV giôùi thieäu baøi haùt, taùc giaû, noäi dung baøi haùt. - GV cho HS nghe baêng haùt maãu - GV cho HS ñoïc ñoàng thanh lôøi ca 1 - 2 laàn, sau ñoù GV goïi 1 - 2 HS ñoïc laïi lôøi ca. - GV daïy haùt töøng caâu. - Sau khi taäp xong baøi haùt, GV cho HS haùt ñi haùt laïi nhieàu laàn ñeå thuoäc lôøi vaø giai ñieäu baøi haùt. - GV söûa sai, nhaän xeùt Hoaï t ñoä n g 2: Reø n luyeä n kó naê n g voã ñeä m , vaä n ñoä n g. - GV HD HS haùt keát hôïp voã tay ñeäm theo phaùch. - GV HD HS haùt keát hôïp voã tay theo nhòp 2. - GV HD HS ñöùng haùt nhuùn chaân nheï nhaøng theo nhaïc. - GV môøi nhoùm hoaëc caù nhaân trình baøy laïi baøi haùt. - 3. Cuû n g coá : 3’ GV hoûi hoïc sinh noäi dung vöøa ñöôïc hoïc ? - HS traû lôøi. GV nhaän xeùt tieát hoïc. GV cho HS haùt laïi baøi haùt keát hôïp vaän ñoäng theo nhaïc 1 - 2 laàn. 4. Daë n doø : 2’ GV daën HS veà nhaø oân laïi baøi haùt ñeå tieát sau oân taäp ñöôïc toát hôn. 2 - HS ngoài ngay ngaén, chuù yù nghe. HS laéng nghe. HS ñoïc lôøi ca theo HD cuûa GV. - HS hoïc haùt töøng caâu. HS thöïc hieän: Haùt ñoàng thanh, haùt theo daõy, toå, nhoùm, caù nhaân. HS chuù yù söûa sai. - HS thöïc hieän theo HD cuûa GV. HS thöïc hieän theo HD cuûa GV. HS thöïc hieän theo HD cuûa GV. HS thöïc hieän. Ngaøy soaïn: 02/9/2012 TUAÀ N 3 04/9/2012 OÂN TAÄP BAØI HAÙT: Ngaøy daïy: Em yeâu hoøa bình BAØ I TAÄ P CAO ÑOÄ VAØ TIEÁ T TAÁ U I. MUÏ C TIEÂ U CAÀ N ÑAÏ T . - HS haùt thuoäc lôøi, ñuùng giai ñieäu vaø tieát taáu lôøi ca. Reøn luyeän kyõ naêng voã ñeäm, vaän ñoäng. Ñoïc ñöôïc baøi taäp cao ñoä vaø theå hieän toát baøi taäp tieát taáu. II. CHUAÅ N BÒ CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N . - Nhaïc cuï quen duøng, maùy nghe, baêng ñóa nhaïc lôùp 4 Chuaån bò moät vaøi ñoäng taùc phuï hoaï ñeå höôùng daãn cho HS. III. CAÙ C HOAÏ T ÑOÄ N G DAÏ Y - HOÏ C CHUÛ YEÁ U . 1. Baø i cuõ : Keát hôïp kieåm tra trong quaù trình oân taäp 2. Baø i môù i : 30’ HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N Hoaï t ñoä n g 1: OÂ n haù t . - GV cho HS luyeän thanh. - GV cho HS oân taäp baøi haùt baèng nhieàu hình thöùc : haùt taäp theå, haùt theo daõy, toå nhoùm, caù nhaân keát hôïp voã tay ñeäm theo phaùch, theo tieát taáu lôøi ca. - GV HD HS vaøi ñoäng taùc vaän ñoäng phuï hoaï cho baøi haùt. - GV cho caû lôùp thöïc hieän. - GV môøi caùc toå, nhoùm, tam ca, song ca vaø caù nhaân leân bieåu dieãn tröôùc lôùp. - GV nhaän xeùt. Hoaï t ñoä n g 2: Baø i taä p cao ñoä vaø tieá t taá u . - GV cho HS taäp nhaän bieát vò trí caùc noát Ñoà, Mi, Son, La treân khuoâng nhaïc. - Cho HS luyeän taäp tieát taáu. - HD HS luyeän taäp cao ñoä. - Cho HS keát hôïp ñoïc cao ñoä vaø goõ tieát taáu. - GV nhaän xeùt - 3. Cuû n g coá : 3’ GV hoûi hoïc sinh noäi dung vöøa ñöôïc hoïc ? - HS traû lôøi. GV cho HS haùt laïi baøi haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï 1 - 2 laàn. 4. Daë n doø : 2’ GV daën HS veà nhaø oân laïi baøi haùt vừa ôn. 3 HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A HOÏ C SINH - HS luyeän thanh. HS thöïc hieän oân haùt. - HS thöïc hieän theo HD cuûa GV. HS thöïc hieän. HS bieåu dieãn. - HS taäp nhaän bieát. - HS thöïc hieän. HS thöïc hieän. HS thöïc hieän. Ngaøy soaïn: 09/9/2012 TUAÀ N 4 HOÏC HAÙT BAØI: I. MUÏ C TIEÂ U CAÀ N ÑAÏ T . - Ngaøy daïy: 11/9/2012 Baïn ôi laéng nghe Keå chuyeän AÂm nhaïc HS haùt thuoäc lôøi, ñuùng giai ñieäu vaø tieát taáu lôøi ca. Reøn luyeän kó naêng voã ñeäm vaø vaän ñoäng. HS bieát baøi haùt laø cuûa daân toäc Ba - na (Taây Nguyeân). Giaùo duïc HS bieát yeâu caûnh ñeïp thieân nhieân cuûa queâ höông, ñaát nöôùc mình. HS nghe caâu chuyeän vaø coù theâm hieåu bieát veà taùc duïng cuûa aâm nhaïc ñoái vôùi cuoäc soáng. II. CHUAÅ N BÒ CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N . - Nhaïc cuï quen duøng, maùy nghe, baêng ñóa nhaïc lôùp 4. Tranh aûnh minh hoaï cho baøi haùt vaø caâu chuyeän. III. CAÙ C HOAÏ T ÑOÄ N G DAÏ Y - HOÏ C CHUÛ YEÁ U . 1. Baø i cuõ : 3’ GV cho HS luyeän thanh. Môøi 1 - 2 HS leân kieåm tra baøi cuõ baøi haùt Em yeâu hoøa bình. 2. Baø i môù i : 28’ HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A HOÏ C SINH Noä i dung 1: Hoï c haù t baø i Baï n ôi laé n g nghe. Hoaï t ñoä n g 1: Daï y haù t . - GV giôùi thieäu baøi haùt, taùc giaû, noäi dung baøi haùt. - GV cho HS nghe baêng haùt maãu. - GV daïy haùt töøng caâu. - Sau khi taäp xong baøi haùt, GV cho HS haùt luyeän taäp. - GV söûa sai, nhaän xeùt Hoaï t ñoä n g 2: Reø n luyeä n kó naê n g voã ñeä m , vaä n ñoä n g. - GV HD HS haùt keát hôïp voã tay ñeäm theo phaùch, nhòp. - GV HD HS ñöùng haùt nhuùn chaân nheï nhaøng theo nhaïc. - GV môøi nhoùm hoaëc caù nhaân trình baøy laïi baøi haùt. Noä i dung 2: Keå chuyeä n AÂ m nhaï c . - GV ñoïc qua caâu chuyeän moät laàn. GV chæ ñònh 1 -– 2 HS ñoïc laïi caâu chuyeän. GV ñaët moät soá caâu hoûi cho HS traû lôøi. GV yeâu caàu HS keå laïi caâu chuyeän vaø noùi leân suy nghó, tình caûm cuûa mình veà caâu chuyeän. GV neâu yù nghóa caâu chuyeän. 3. Cuû n g coá : 3’ GV cho HS haùt laïi baøi haùt keát hôïp vaän ñoäng theo nhaïc 1 - 2 laàn. 4. Daë n doø : 2’ GV daën HS veà nhaø oân laïi baøi haùt ñeå tieát sau oân taäp ñöôïc toát hôn. 4 - HS ngoài ngay ngaén, chuù yù nghe. HS laéng nghe. HS hoïc haùt töøng caâu. HS thöïc hieän. HS chuù yù söûa sai. - HS thöïc hieän theo HD cuûa GV. HS thöïc hieän theo HD cuûa GV. HS thöïc hieän. - HS laéng nghe. HS thöïc hieän. HS traû lôøi. HS thöïc hieän. - HS chuù yù laéng nghe. Ngaøy soaïn: 16/9/2012 TUAÀ N 5 18/9/2012 OÂN TAÄP BAØI HAÙT: Ngaøy daïy: Baïn ôi laéng nghe GIÔÙ I THIEÄ U HÌNH NOÁ T TRAÉ N G. BAØ I TAÄ P TIEÁ T TAÁ U I. MUÏ C TIEÂ U CAÀ N ÑAÏ T . - HS haùt thuoäc lôøi, ñuùng giai ñieäu vaø tieát taáu lôøi ca. HS taäp bieåu dieãn baøi haùt vôùi moät soá ñoäng taùc phuï hoïa tröôùc lôùp. Bieát vaø theå hieän giaù trò ñoä daøi cuûa noát traéng. II. CHUAÅ N BÒ CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N . - Nhaïc cuï quen duøng, maùy nghe, baêng ñóa nhaïc lôùp 4. Chuaån bò moät vaøi ñoäng taùc phuï hoïa cho baøi haùt. III. CAÙ C HOAÏ T ÑOÄ N G DAÏ Y - HOÏ C CHUÛ YEÁ U . 1. Baø i cuõ : Keát hôïp kieåm tra trong quaù trình oân haùt. 2. Baø i môù i : 30’ HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A HOÏ C SINH Hoaï t ñoä n g 1: OÂ n haù t . - GV cho HS luyeän thanh - GV cho HS oân taäp baøi haùt baèng nhieàu hình thöùc : haùt taäp theå, haùt theo daõy, toå nhoùm, caù nhaân keát hôïp voã tay ñeäm theo phaùch, theo tieát taáu lôøi ca. - GV HD HS ñöùng haùt nhuùn chaân nheï nhaøng theo nhaïc. - Môøi HS bieåu dieãn tröôùc lôùp. - GV nhaän xeùt. Hoaï t ñoä n g 2: Haù t keá t hôï p vaä n ñoä n g phuï hoaï . - GV HD HS vaøi ñoäng taùc vaän ñoäng phuï hoaï cho baøi haùt. - GV cho caû lôùp thöïc hieän. - GV môøi caùc toå, nhoùm, tam ca, song ca vaø caù nhaân leân bieåu dieãn tröôùc lôùp. - GV nhaän xeùt. Hoaï t ñoä n g 3: Giôù i thieä u hình noá t traé n g. Baø i taä p tieá t taá u . - GV giôùi thieäu hình noát traéng: hình daùng, giaù trò ñoä daøi. - GV HD HS thöïc hieän baøi taäp tieát taáu keát hôïp voã ñeäm. - GV chæ ñònh nhoùm, caù nhaân theå hieän laïi baøi taäp tieát taáu. - GV nhaän xeùt. - 3. Cuû n g coá : 3’ GV hoûi hoïc sinh noäi dung vöøa ñöôïc hoïc ? 4. Daë n doø : 2’ - HS traû lôøi. 5 - HS luyeän thanh HS thöïc hieän oân haùt: Haùt ñoàng thanh, haùt theo daõy, toå, nhoùm, caù nhaân. HS thöïc hieän. HS bieåu dieãn. - HS thöïc hieän theo HD cuûa GV. HS thöïc hieän. HS bieåu dieãn - HS quan saùt vaø chuù yù laéng nghe. HS thöïc hieän. HS thöïc hieän. - - GV daën HS veà nhaø oân laïi baøi haùt vaø oân laïi baøi taäp tieát taáu vöøa hoïc. TUAÀ N 6 Ngaøy soaïn: 23/9/2012 Ngaøy daïy: 25/9/2012 TAÄ P ÑOÏ C NHAÏ C : TÑN SOÁ 1 GIÔÙ I THIEÄ U MOÄ T VAØ I NHAÏ C CUÏ DAÂ N TOÄ C I. MUÏ C TIEÂ U CAÀ N ÑAÏ T . - HS ñoïc ñöôïc baøi TÑN soá 1, theå hieän ñuùng ñoä daøi caùc noát ñen, traéng. Phaân bieät ñöôïc hình daùng caùc loaïi nhaïc cuï daân toäc vaø goïi ñuùng teân: Ñaøn nhò, ñaøn tam, ñaøn töù, ñaøn tì baø. II. CHUAÅ N BÒ CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N . - Nhaïc cuï quen duøng, maùy nghe, baêng ñóa nhaïc lôùp 4. Baûng phuï baøi TÑN soá 1, tranh minh hoaï caùc loaïi nhaïc cuï (neáu coù). III. CAÙ C HOAÏ T ÑOÄ N G DAÏ Y - HOÏ C CHUÛ YEÁ U . - 1. Baø i cuõ : 3’ GV cho HS luyeän thanh. Môøi 1 - 2 HS leân kieåm tra baøi cuõ baøi haùt Baïn ôi laéng nghe. 2. Baø i môù i : 28’ HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N Hoaï t ñoä n g 1: Taä p ñoï c nhaï c : TÑN soá 1. - GV giôùi thieäu baøi TÑN soá 1 - Son la son. - GV gôïi yù ñeå HS xaùc ñònh teân noát, hình noát. - GV cho HS luyeän ñoïc cao ñoä theo thang aâm. - GV cho HS luyeän taäp tieát taáu baøi TÑN. - GV HD HS TÑN töøng caâu ngaén. - GV HD HS ñoïc nhaïc, gheùp lôøi. - Cho HS ñoïc nhaïc, gheùp lôøi keát hôïp voã tay theo phaùch, nhòp. - GV cho HS luyeän taäp theo daõy toå, nhoùm, caù nhaân. Hoaï t ñoä n g 2: Giôù i thieä u nhaï c cuï daâ n toä c . - GV giôùi thieäu cho HS bieát hình daùng töøng nhaïc cuï qua tranh veõ. - Cho HS nghe baêng trích ñoaïn do töøng loaïi nhaïc cuï dieãn taáu. - GV cho HS nghe baêng laàn 2, yeâu caàu HS phaân bieät aâm saéc töøng loaïi nhaïc cuï. - GV hoûi laïi aâm thanh cuûa töøng loaïi nhaïc cuï. - 3. Cuû n g coá : 3’ GV hoûi hoïc sinh noäi dung vöøa ñöôïc hoïc ? - HS traû lôøi. GV nhaän xeùt tieát hoïc vaø cho HS ñoïc laïi baøi TÑN soá 1 vaøi laàn. 4. Daë n doø : 2’ GV daën HS veà nhaø oân laïi baøi. 6 HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A HOÏ C SINH - HS laéng nghe. HS xaùc ñònh. HS luyeän cao ñoä. HS luyeän tieát taáu. HS taäp ñoïc nhaïc. HS thöïc hieän HS thöïc hieän. HS thöïc hieän. - HS quan saùt. HS laéng nghe. HS nghe vaø phaân bieät. - HS traû lôøi. Ngaøy soaïn: 30/9/2012 TUAÀ N 7 02/10/2012 Ngaøy daïy: OÂN TAÄP 2 BAØI HAÙT: Em yeâu hoøa bình, Baïn ôi laéng nghe OÂN TAÄP TÑN SOÁ 1 I. MUÏ C TIEÂ U CAÀ N ÑAÏ T . - HS haùt thuoäc lôøi, ñuùng giai ñieäu vaø ñuùng nhòp. - HS theå hieän baøi haùt keát hôïp voã ñeäm vaø caùch haùt hoaø gioïng, ñoái ñaùp, haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï. - HS ñoïc nhaïc, gheùp lôøi keát hôïp voã ñeäm theo phaùch baøi TÑN soá 1. II. CHUAÅ N BÒ CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N . - Nhaïc cuï quen duøng, maùy nghe, baêng ñóa nhaïc lôùp 4. III. CAÙ C HOAÏ T ÑOÄ N G DAÏ Y - HOÏ C CHUÛ YEÁ U . 1. Baø i cuõ : Keát hôïp kieåm tra trong quaù trình oân haùt. 2. Baø i môù i : 30’ HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A HOÏ C SINH Hoaï t ñoä n g 1: OÂ n taä p 2 baø i haù t . - GV cho HS luyeän thanh. - HS luyeän thanh. - GV cho HS oân taäp 2 baøi haùt baèng nhieàu hình thöùc: haùt - HS thöïc hieän oân haùt: Haùt ñoàng taäp theå, haùt theo daõy, toå nhoùm, caù nhaân keát hôïp voã ñeäm thanh, haùt theo daõy, toå, nhoùm, vaø haùt hoaø gioïng, ñoái ñaùp. caù nhaân. - GV HD HS moät vaøi ñoäng taùc phuï hoaï cho baøi haùt. - HS thöïc hieän theo HD cuûa GV. - GV söûa sai, nhaän xeùt. - HS chuù yù söûa sai. Hoaï t ñoä n g 2: OÂ n taä p TÑN soá 1. - GV cho HS luyeän cao ñoä vaø tieát taáu. - HS thöïc hieän. - GV cho HS oân taäp baøi TÑN soá 1. - HS thöïc hieän. - GV cho HS ñoïc nhaïc, gheùp lôøi voã tay theo phaùch, nhòp. - HS thöïc hieän. - GV cho HS luyeän taäp theo daõy, toå, nhoùm, caù nhaân. - HS thöïc hieän. - GV nhaän xeùt. 3. Cuû n g coá : 3’ - GV hoûi hoïc sinh noäi dung vöøa ñöôïc hoïc ? - HS traû lôøi. - GV nhaän xeùt tieát hoïc vaø cho HS haùt laïi 2 baøi haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï 1 - 2 laàn. 4. Daë n doø : 2’ - GV daën HS veà nhaø oân laïi 2 baøi haùt vaø baøi TÑN soá 1. 7 Ngaøy soaïn: 07/10/2012 TUAÀ N 8 HOÏC HAÙT BAØI: Ngaøy daïy: 09/10/2012 Treân ngöïa ta phi nhanh Nhaïc vaø lôøi: Phong Nhaõ I. MUÏ C TIEÂ U CAÀ N ÑAÏ T . - HS haùt thuoäc lôøi, ñuùng giai ñieäu vaø tieát taáu lôøi ca. - Reøn luyeän kó naêng voã ñeäm vaø vaän ñoäng. - Giaùo duïc HS tình caûm ñoái vôùi queâ höông, ñaát nöôùc mình. II. CHUAÅ N BÒ CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N . - Nhaïc cuï quen duøng, maùy nghe, baêng ñóa nhaïc lôùp 4 - Baûng phuï cheùp saün lôøi baøi haùt, tranh minh hoaï cho baøi haùt (neáu coù). III. CAÙ C HOAÏ T ÑOÄ N G DAÏ Y - HOÏ C CHUÛ YEÁ U . 1. Baø i cuõ : 3’ - GV cho HS luyeän thanh vaø môøi 1 – 2 HS leân KTBC. 2. Baø i môù i : 28’ HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A HOÏ C SINH Hoaï t ñoä n g 1: Daï y haù t . - GV giôùi thieäu baøi haùt, taùc giaû, noäi dung baøi haùt. - GV cho HS nghe baêng haùt maãu - GV cho HS ñoïc ñoàng thanh lôøi ca 1 - 2 laàn, sau ñoù GV goïi 1 - 2 HS ñoïc laïi lôøi ca. - GV daïy haùt töøng caâu. - Sau khi taäp xong baøi haùt, GV cho HS haùt ñi haùt laïi nhieàu laàn ñeå thuoäc lôøi vaø giai ñieäu baøi haùt. - GV söûa sai, nhaän xeùt Hoaï t ñoä n g 2: Reø n luyeä n kó naê n g voã ñeä m , vaä n ñoä n g. - GV HD HS haùt keát hôïp voã tay ñeäm theo phaùch. - GV HD HS haùt keát hôïp voã tay theo nhòp 2. - GV HD HS ñöùng haùt nhuùn chaân nheï nhaøng theo nhaïc. - GV môøi nhoùm hoaëc caù nhaân trình baøy laïi baøi haùt. - 3. Cuû n g coá : 3’ GV hoûi hoïc sinh noäi dung vöøa ñöôïc hoïc ? - HS traû lôøi. GV nhaän xeùt tieát hoïc. GV cho HS haùt laïi baøi haùt keát hôïp vaän ñoäng theo nhaïc 1 - 2 laàn. 4. Daë n doø : 2’ GV daën HS veà nhaø oân laïi baøi haùt ñeå tieát sau oân taäp ñöôïc toát hôn. 8 - HS ngoài ngay ngaén, chuù yù nghe. HS laéng nghe. HS ñoïc lôøi ca theo HD cuûa GV. - HS hoïc haùt töøng caâu. HS thöïc hieän: Haùt ñoàng thanh, haùt theo daõy, toå, nhoùm, caù nhaân. HS chuù yù söûa sai. - HS thöïc hieän theo HD cuûa GV. HS thöïc hieän theo HD cuûa GV. HS thöïc hieän theo HD cuûa GV. HS thöïc hieän. Ngaøy soaïn: 14/10/2012 TUAÀ N 9 16/10/2012 OÂN TAÄP BAØI HAÙT: Ngaøy daïy: Treân ngöïa ta phi nhanh TAÄ P ÑOÏ C NHAÏ C : TÑN SOÁ 2 I. MUÏ C TIEÂ U CAÀ N ÑAÏ T . - HS haùt thuoäc lôøi, ñuùng giai ñieäu vaø tieát taáu lôøi ca. Reøn luyeän kyõ naêng voã ñeäm, vaän ñoäng. HS ñoïc nhaïc vaø gheùp lôøi ñöôïc baøi taäp ñoïc nhaïc soá 2. II. CHUAÅ N BÒ CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N . - Nhaïc cuï quen duøng, maùy nghe, baêng ñóa nhaïc lôùp 4 Chuaån bò moät vaøi ñoäng taùc phuï hoaï ñeå höôùng daãn cho HS. III. CAÙ C HOAÏ T ÑOÄ N G DAÏ Y - HOÏ C CHUÛ YEÁ U . 1. 2. Baø i cuõ : Keát hôïp kieåm tra trong quaù trình oân taäp Baø i môù i : 30’ HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A HOÏ C SINH Hoaï t ñoä n g 1: OÂ n haù t . - GV cho HS luyeän thanh. - GV cho HS oân taäp baøi haùt baèng nhieàu hình thöùc : haùt taäp theå, haùt theo daõy, toå nhoùm, caù nhaân keát hôïp voã tay ñeäm theo phaùch, theo tieát taáu lôøi ca. - GV HD HS vaøi ñoäng taùc vaän ñoäng phuï hoaï cho baøi haùt. - GV cho caû lôùp thöïc hieän. - GV nhaän xeùt. Hoaï t ñoä n g 2: Taä p ñoï c nhaï c : TÑN soá 2 –- Naé n g vaø n g. - GV giôùi thieäu baøi TÑN soá 2. - GV gôïi yù ñeå HS xaùc ñònh teân noát, hình noát. - GV cho HS luyeän ñoïc cao ñoä theo thang aâm. - GV cho HS luyeän taäp tieát taáu baøi TÑN. - GV HD HS TÑN töøng caâu ngaén. - GV HD HS ñoïc nhaïc, gheùp lôøi. - Cho HS ñoïc nhaïc, gheùp lôøi keát hôïp voã tay theo phaùch, nhòp. - GV cho HS luyeän taäp theo daõy toå, nhoùm, caù nhaân. - 3. Cuû n g coá : 3’ GV hoûi hoïc sinh noäi dung vöøa ñöôïc hoïc ? - HS traû lôøi. GV cho HS haùt laïi baøi haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï 1 - 2 laàn. 4. Daë n doø : 2’ GV daën HS veà nhaø oân laïi baøi haùt vừa ôn. 9 - HS luyeän thanh. HS thöïc hieän oân haùt. - HS thöïc hieän theo HD cuûa GV. HS thöïc hieän. - HS laéng nghe. HS xaùc ñònh. HS luyeän cao ñoä. HS luyeän tieát taáu. HS taäp ñoïc nhaïc. HS thöïc hieän HS thöïc hieän. HS thöïc hieän. Ngaøy soaïn: 21/10/2012 TUAÀ N 10 HOÏC HAÙT BAØI: Ngaøy daïy: 23/10/2012 Khaên quaøng thaém maõi vai em Nhaïc vaø lôøi: Ngoâ Ngoïc Baùu I. MUÏ C TIEÂ U CAÀ N ÑAÏ T . - HS haùt thuoäc lôøi, ñuùng giai ñieäu vaø tieát taáu lôøi ca. Reøn luyeän kó naêng voã ñeäm vaø vaän ñoäng. Giaùo duïc HS bieát vöôn leân trong hoïc taäp, xöùng ñaùng laø theá heä töông lai cuûa ñaát nöôùc. II. CHUAÅ N BÒ CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N . - Nhaïc cuï quen duøng, maùy nghe, baêng ñóa nhaïc lôùp 4 Baûng phuï cheùp saün lôøi baøi haùt, tranh minh hoaï cho baøi haùt (neáu coù). III. CAÙ C HOAÏ T ÑOÄ N G DAÏ Y - HOÏ C CHUÛ YEÁ U . 1. Baø i cuõ : 3’ - GV cho HS luyeän thanh vaø môøi 1 – 2 HS leân KTBC. 2. Baø i môù i : 28’ HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A HOÏ C SINH Hoaï t ñoä n g 1: Daï y haù t . - GV giôùi thieäu baøi haùt, taùc giaû, noäi dung baøi haùt. - HS ngoài ngay ngaén, chuù yù nghe. - GV cho HS nghe baêng haùt maãu - HS laéng nghe. - GV cho HS ñoïc ñoàng thanh lôøi ca 1 - 2 laàn, sau ñoù GV - HS ñoïc lôøi ca theo HD cuûa GV. goïi 1 - 2 HS ñoïc laïi lôøi ca. - GV daïy haùt töøng caâu. - HS hoïc haùt töøng caâu. - Sau khi taäp xong baøi haùt, GV cho HS haùt ñi haùt laïi - HS thöïc hieän: Haùt ñoàng thanh, nhieàu laàn ñeå thuoäc lôøi vaø giai ñieäu baøi haùt. - haùt theo daõy, toå, nhoùm, caù nhaân. GV söûa sai, nhaän xeùt - HS chuù yù söûa sai. Hoaï t ñoä n g 2: Reø n luyeä n kó naê n g voã ñeä m , vaä n ñoä n g. - - GV HD HS haùt keát hôïp voã tay ñeäm theo phaùch. - HS thöïc hieän theo HD cuûa GV. - GV HD HS haùt keát hôïp voã tay theo nhòp 2. - HS thöïc hieän theo HD cuûa GV. - GV HD HS ñöùng haùt nhuùn chaân nheï nhaøng theo nhaïc. - HS thöïc hieän theo HD cuûa GV. - GV môøi nhoùm hoaëc caù nhaân trình baøy laïi baøi haùt. - HS thöïc hieän. 3. Cuû n g coá : 3’ GV hoûi hoïc sinh noäi dung vöøa ñöôïc hoïc ? - HS traû lôøi. GV nhaän xeùt tieát hoïc. GV cho HS haùt laïi baøi haùt keát hôïp vaän ñoäng theo nhaïc 1 - 2 laàn. 4. Daë n doø : 2’ GV daën HS veà nhaø oân laïi baøi haùt ñeå tieát sau oân taäp ñöôïc toát hôn. 10 Ngaøy soaïn: 28/10/2012 TUAÀ N 11 30/11/2012 OÂN TAÄP BAØI HAÙT: Khaên Ngaøy daïy: quaøng thaém maõi vai em TAÄ P ÑOÏ C NHAÏ C : TÑN SOÁ 3 I. MUÏ C TIEÂ U CAÀ N ÑAÏ T . - HS haùt thuoäc lôøi, ñuùng giai ñieäu vaø tieát taáu lôøi ca. Reøn luyeän kyõ naêng voã ñeäm, vaän ñoäng. HS ñoïc nhaïc vaø gheùp lôøi ñöôïc baøi taäp ñoïc nhaïc soá 3. II. CHUAÅ N BÒ CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N . - Nhaïc cuï quen duøng, maùy nghe, baêng ñóa nhaïc lôùp 4 Chuaån bò moät vaøi ñoäng taùc phuï hoaï ñeå höôùng daãn cho HS. III. CAÙ C HOAÏ T ÑOÄ N G DAÏ Y - HOÏ C CHUÛ YEÁ U . 1. 2. Baø i cuõ : Keát hôïp kieåm tra trong quaù trình oân taäp Baø i môù i : 30’ HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A HOÏ C SINH Hoaï t ñoä n g 1: OÂ n haù t . - GV cho HS luyeän thanh. - GV cho HS oân taäp baøi haùt baèng nhieàu hình thöùc : haùt taäp theå, haùt theo daõy, toå nhoùm, caù nhaân keát hôïp voã tay ñeäm theo phaùch, theo tieát taáu lôøi ca. - GV HD HS vaøi ñoäng taùc vaän ñoäng phuï hoaï cho baøi haùt. - GV cho caû lôùp thöïc hieän. - GV nhaän xeùt. Hoaï t ñoä n g 2: Taä p ñoï c nhaï c : TÑN soá 3 - Cuø n g böôù c ñeà u . - GV giôùi thieäu baøi TÑN soá 3. - GV gôïi yù ñeå HS xaùc ñònh teân noát, hình noát. - GV cho HS luyeän ñoïc cao ñoä theo thang aâm. - GV cho HS luyeän taäp tieát taáu baøi TÑN. - GV HD HS TÑN töøng caâu ngaén. - GV HD HS ñoïc nhaïc, gheùp lôøi. - Cho HS ñoïc nhaïc, gheùp lôøi keát hôïp voã tay theo phaùch, nhòp. - GV cho HS luyeän taäp theo daõy toå, nhoùm, caù nhaân. - 3. Cuû n g coá : 3’ GV hoûi hoïc sinh noäi dung vöøa ñöôïc hoïc ? - HS traû lôøi. GV cho HS haùt laïi baøi haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï 1 - 2 laàn. 4. Daë n doø : 2’ 11 - HS luyeän thanh. HS thöïc hieän oân haùt. - HS thöïc hieän theo HD cuûa GV. HS thöïc hieän. - HS laéng nghe. HS xaùc ñònh. HS luyeän cao ñoä. HS luyeän tieát taáu. HS taäp ñoïc nhaïc. HS thöïc hieän HS thöïc hieän. HS thöïc hieän. - GV daën HS veà nhaø oân laïi baøi haùt vừa ôn. TUAÀ N 12 Ngaøy soaïn: 04/11/2012 HOÏC HAÙT BAØI: Coø laû Ngaøy daïy: 06/11/2012 Daân ca Baéc Boä - I. MUÏ C TIEÂ U CAÀ N ÑAÏ T . HS haùt thuoäc lôøi, ñuùng giai ñieäu vaø tieát taáu lôøi ca. Reøn luyeän kó naêng voã ñeäm vaø vaän ñoäng. Giaùo duïc HS yeâu quyù caùc laøn ñieäu daân ca vaø traân troïng nhöõng ngöôøi lao ñoäng. II. CHUAÅ N BÒ CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N . - Nhaïc cuï quen duøng, maùy nghe, baêng ñóa nhaïc lôùp 4 Baûng phuï cheùp saün lôøi baøi haùt, tranh minh hoaï cho baøi haùt (neáu coù). III. CAÙ C HOAÏ T ÑOÄ N G DAÏ Y - HOÏ C CHUÛ YEÁ U . 1. Baø i cuõ : 3’ - GV cho HS luyeän thanh vaø môøi 1 – 2 HS leân KTBC. 2. Baø i môù i : 28’ HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A HOÏ C SINH Hoaï t ñoä n g 1: Daï y haù t . - GV giôùi thieäu baøi haùt, taùc giaû, noäi dung baøi haùt. - HS ngoài ngay ngaén, chuù yù nghe. - GV cho HS nghe baêng haùt maãu - HS laéng nghe. - GV cho HS ñoïc ñoàng thanh lôøi ca 1 - 2 laàn, sau ñoù GV - HS ñoïc lôøi ca theo HD cuûa GV. goïi 1 - 2 HS ñoïc laïi lôøi ca. - GV daïy haùt töøng caâu. - HS hoïc haùt töøng caâu. - Sau khi taäp xong baøi haùt, GV cho HS haùt ñi haùt laïi - HS thöïc hieän: Haùt ñoàng thanh, nhieàu laàn ñeå thuoäc lôøi vaø giai ñieäu baøi haùt. - haùt theo daõy, toå, nhoùm, caù nhaân. GV söûa sai, nhaän xeùt - HS chuù yù söûa sai. Hoaï t ñoä n g 2: Reø n luyeä n kó naê n g voã ñeä m , vaä n ñoä n g. - - GV HD HS haùt keát hôïp voã tay ñeäm theo phaùch. - HS thöïc hieän theo HD cuûa GV. - GV HD HS haùt keát hôïp voã tay theo nhòp 2. - HS thöïc hieän theo HD cuûa GV. - GV HD HS ñöùng haùt nhuùn chaân nheï nhaøng theo nhaïc. - HS thöïc hieän theo HD cuûa GV. - GV môøi nhoùm hoaëc caù nhaân trình baøy laïi baøi haùt. - HS thöïc hieän. 3. Cuû n g coá : 3’ GV hoûi hoïc sinh noäi dung vöøa ñöôïc hoïc ? - HS traû lôøi. GV nhaän xeùt tieát hoïc. GV cho HS haùt laïi baøi haùt keát hôïp vaän ñoäng theo nhaïc 1 - 2 laàn. 4. Daë n doø : 2’ GV daën HS veà nhaø oân laïi baøi haùt ñeå tieát sau oân taäp ñöôïc toát hôn. 12 Ngaøy soaïn: 11/11/2012 TUAÀ N 13 13/11/2012 OÂN TAÄP BAØI HAÙT: I. MUÏ C TIEÂ U CAÀ N ÑAÏ T . - Ngaøy daïy: Coø laû TAÄ P ÑOÏ C NHAÏ C : TÑN SOÁ 4 HS haùt thuoäc lôøi, ñuùng giai ñieäu vaø tieát taáu lôøi ca. Reøn luyeän kyõ naêng voã ñeäm, vaän ñoäng. HS ñoïc nhaïc vaø gheùp lôøi ñöôïc baøi taäp ñoïc nhaïc soá 4. II. CHUAÅ N BÒ CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N . - Nhaïc cuï quen duøng, maùy nghe, baêng ñóa nhaïc lôùp 4 Chuaån bò moät vaøi ñoäng taùc phuï hoaï ñeå höôùng daãn cho HS. III. CAÙ C HOAÏ T ÑOÄ N G DAÏ Y - HOÏ C CHUÛ YEÁ U . 1. 2. Baø i cuõ : Keát hôïp kieåm tra trong quaù trình oân taäp Baø i môù i : 30’ HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N Hoaï t ñoä n g 1: OÂ n haù t . - GV cho HS luyeän thanh. - GV cho HS oân taäp baøi haùt baèng nhieàu hình thöùc : haùt taäp theå, haùt theo daõy, toå nhoùm, caù nhaân keát hôïp voã tay ñeäm theo phaùch, theo tieát taáu lôøi ca. - GV HD HS vaøi ñoäng taùc vaän ñoäng phuï hoaï cho baøi haùt. - GV cho caû lôùp thöïc hieän. - GV nhaän xeùt. Hoaï t ñoä n g 2: Taä p ñoï c nhaï c : TÑN soá 4 -– Con chim ri.. - GV giôùi thieäu baøi TÑN soá 4. - GV gôïi yù ñeå HS xaùc ñònh teân noát, hình noát. - GV cho HS luyeän ñoïc cao ñoä theo thang aâm. - GV cho HS luyeän taäp tieát taáu baøi TÑN. - GV HD HS TÑN töøng caâu ngaén. - GV HD HS ñoïc nhaïc, gheùp lôøi. - Cho HS ñoïc nhaïc, gheùp lôøi keát hôïp voã tay theo phaùch, nhòp. - GV cho HS luyeän taäp theo daõy toå, nhoùm, caù nhaân. - 3. Cuû n g coá : 3’ GV hoûi hoïc sinh noäi dung vöøa ñöôïc hoïc ? - HS traû lôøi. GV cho HS haùt laïi baøi haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï 1 - 2 laàn. 4. Daë n doø : 2’ GV daën HS veà nhaø oân laïi baøi haùt vừa ôn. 13 HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A HOÏ C SINH - HS luyeän thanh. HS thöïc hieän oân haùt. - HS thöïc hieän theo HD cuûa GV. HS thöïc hieän. - HS laéng nghe. HS xaùc ñònh. HS luyeän cao ñoä. HS luyeän tieát taáu. HS taäp ñoïc nhaïc. HS thöïc hieän HS thöïc hieän. HS thöïc hieän. Ngaøy soaïn: 18/11/2012 TUAÀ N 14 OÂN TAÄP 2 BAØI HAÙT: Treân I. MUÏ C TIEÂ U CAÀ N ÑAÏ T . - Ngaøy daïy: 20/11/2012 ngöïa ta phi nhanh, Khaên quaøng thaém maõi vai em HS haùt thuoäc lôøi, ñuùng giai ñieäu vaø ñuùng nhòp. HS theå hieän baøi haùt keát hôïp voã ñeäm vaø caùch haùt hoaø gioïng, ñoái ñaùp, haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï. II. CHUAÅ N BÒ CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N . - Nhaïc cuï quen duøng, maùy nghe, baêng ñóa nhaïc lôùp 4. Chuaån bò moät vaøi ñoäng taùc phuï hoaï ñeå höôùng daãn cho HS. III. CAÙ C HOAÏ T ÑOÄ N G DAÏ Y - HOÏ C CHUÛ YEÁ U . 1. Baø i cuõ : Keát hôïp kieåm tra trong quaù trình oân haùt. 2. Baø i môù i : 30’ HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N Hoaï t ñoä n g 1: OÂ n taä p baø i haù t : Treâ n ngöï a ta phi nhanh. - GV cho HS luyeän thanh. - GV cho HS oân taäp baøi haùt baèng nhieàu hình thöùc : haùt taäp theå, haùt theo daõy, toå nhoùm, caù nhaân keát hôïp voã ñeäm vaø haùt hoaø gioïng, ñoái ñaùp. GV HD HS keát hôïp moät vaøi ñoäng taùc phuï hoaï cho baøi haùt. - GV söûa sai, nhaän xeùt. Hoaï t ñoä n g 2: OÂ n taä p baø i haù t : Khaê n quaø n g thaé m maõ i vai em. - GV cho HS oân taäp baøi haùt baèng nhieàu hình thöùc : haùt taäp theå, haùt theo daõy, toå nhoùm, caù nhaân keát hôïp voã ñeäm vaø haùt hoaø gioïng, ñoái ñaùp. - - GV HD HS keát hôïp moät vaøi ñoäng taùc phuï hoaï cho baøi haùt. GV söûa sai, nhaän xeùt. HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A HOÏ C SINH - HS luyeän thanh. HS thöïc hieän oân haùt: + Haùt ñoàng thanh + Haùt theo daõy, toå, nhoùm + Haùt caù nhaân HS thöïc hieän theo HD cuûa GV. - HS chuù yù söûa sai. - - HS thöïc hieän oân haùt: + Haùt ñoàng thanh + Haùt theo daõy, toå, nhoùm + Haùt caù nhaân HS thöïc hieän theo HD cuûa GV. - HS chuù yù söûa sai. - 3. Cuû n g coá : 3’ GV hoûi hoïc sinh noäi dung vöøa ñöôïc hoïc ? - HS traû lôøi. GV nhaän xeùt tieát hoïc vaø cho HS haùt laïi moät trong 2 baøi haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï 1 - 2 laàn. 4. Daë n doø : 2’ GV daën HS veà nhaø oân laïi 2 baøi haùt vöøa oân. 14 Ngaøy soaïn: 25/11/2012 TUAÀ N 15 HOÏC HAÙT BAØI TÖÏ CHOÏN: Ngaøy daïy: 27/11/2012 Giaác mô cuûa beù Nhaïc vaø lôøi: Xuaân Giao I. MUÏ C TIEÂ U CAÀ N ÑAÏ T . - HS haùt thuoäc lôøi, ñuùng giai ñieäu vaø tieát taáu lôøi ca. - Reøn luyeän kó naêng voã ñeäm vaø vaän ñoäng. - HS bieát theâm moät baøi haùt ngoaïi khoùa. Giaùo duïc HS tình caûm, thaùi ñoä thoâng qua baøi haùt. II. CHUAÅ N BÒ CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N . - Nhaïc cuï quen duøng, maùy nghe, baêng ñóa nhaïc lôùp 4 - Baûng phuï cheùp saün lôøi baøi haùt, tranh minh hoaï cho baøi haùt (neáu coù). III. CAÙ C HOAÏ T ÑOÄ N G DAÏ Y - HOÏ C CHUÛ YEÁ U . 1. Baø i cuõ : 3’ - GV cho HS luyeän thanh vaø môøi 1 - 2 HS leân KTBC. 2. Baø i môù i : 28’ HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A HOÏ C SINH Hoaï t ñoä n g 1: Daï y haù t . - GV giôùi thieäu baøi haùt, taùc giaû, noäi dung baøi haùt. - GV cho HS nghe baêng haùt maãu - GV cho HS ñoïc ñoàng thanh lôøi ca 1 - 2 laàn, sau ñoù GV goïi 1 - 2 HS ñoïc laïi lôøi ca. - GV daïy haùt töøng caâu. - Sau khi taäp xong baøi haùt, GV cho HS haùt ñi haùt laïi nhieàu laàn ñeå thuoäc lôøi vaø giai ñieäu baøi haùt. - GV söûa sai, nhaän xeùt Hoaï t ñoä n g 2: Reø n luyeä n kó naê n g voã ñeä m , vaä n ñoä n g. - GV HD HS haùt keát hôïp voã tay ñeäm theo phaùch. - GV HD HS haùt keát hôïp voã tay theo nhòp 2. - GV HD HS ñöùng haùt nhuùn chaân nheï nhaøng theo nhaïc. - GV môøi nhoùm hoaëc caù nhaân trình baøy laïi baøi haùt. - 3. Cuû n g coá : 3’ GV hoûi hoïc sinh noäi dung vöøa ñöôïc hoïc ? - HS traû lôøi. GV nhaän xeùt tieát hoïc. GV cho HS haùt laïi baøi haùt keát hôïp vaän ñoäng theo nhaïc 1 - 2 laàn. 4. Daë n doø : 2’ GV daën HS veà nhaø oân laïi baøi haùt. 15 - HS ngoài ngay ngaén, chuù yù nghe. HS laéng nghe. HS ñoïc lôøi ca theo HD cuûa GV. - HS hoïc haùt töøng caâu. HS thöïc hieän: Haùt ñoàng thanh, haùt theo daõy, toå, nhoùm, caù nhaân. HS chuù yù söûa sai. - HS thöïc hieän theo HD cuûa GV. HS thöïc hieän theo HD cuûa GV. HS thöïc hieän theo HD cuûa GV. HS thöïc hieän. Ngaøy soaïn: 02/12/2012 TUAÀ N 16 04/12/2012 Ngaøy daïy: OÂN TAÄP 3 BAØI HAÙT: Em yeâu hoøa bình, Khaên quaøng thaém maõi vai em, Coø laû I. MUÏ C TIEÂ U CAÀ N ÑAÏ T . - HS haùt thuoäc lôøi, ñuùng giai ñieäu vaø ñuùng nhòp. HS theå hieän 3 baøi haùt keát hôïp voã ñeäm vaø caùch haùt hoaø gioïng, ñoái ñaùp, haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï. II. CHUAÅ N BÒ CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N . - Nhaïc cuï quen duøng, maùy nghe, baêng ñóa nhaïc lôùp 4. Chuaån bò moät vaøi ñoäng taùc phuï hoaï ñeå höôùng daãn cho HS. III. CAÙ C HOAÏ T ÑOÄ N G DAÏ Y - HOÏ C CHUÛ YEÁ U . 1. 2. Baø i cuõ : Keát hôïp kieåm tra trong quaù trình oân haùt. Baø i môù i : 30’ HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A HOÏ C SINH Hoaï t ñoä n g 1: OÂ n haù t . - GV cho HS luyeän thanh. - GV cho HS oân taäp baøi haùt baèng nhieàu hình thöùc : haùt taäp theå, haùt theo daõy, toå nhoùm, caù nhaân keát hôïp voã ñeäm vaø haùt hoaø gioïng, ñoái ñaùp. GV HD HS keát hôïp moät vaøi ñoäng taùc phuï hoaï cho baøi haùt. - GV söûa sai, nhaän xeùt. Hoaï t ñoä n g 2: Taä p bieå u dieã n 3 baø i haù t vöø a oâ n . - GV chæ ñònh 3 - 5 HS laøm ban giaùm khaûo (BGK). - Toå chöùc thaønh töøng nhoùm töø 5 - 7 HS leân bieåu dieãn tröôùc lôùp laàn löôït caùc baøi haùt. - GV ñoäng vieân caùc nhoùm haùt ñuùng, ñeàu gioïng, bieåu dieãn ñeïp, ñeà nghò BGK coäng theâm ñieåm. - GV ñeà nghò BGK coâng boá ñieåm cuûa caùc nhoùm. - - - HS luyeän thanh. HS thöïc hieän oân haùt: + Haùt ñoàng thanh + Haùt theo daõy, toå, nhoùm + Haùt caù nhaân HS thöïc hieän theo HD cuûa GV. - HS chuù yù söûa sai. - HS thöïc hieän. HS bieåu dieãn laàn löôït theo nhoùm. HS thöïc hieän. - BGK coâng boá ñieåm, lôùp voã tay. - 3. Cuû n g coá : 3’ GV hoûi hoïc sinh noäi dung vöøa ñöôïc hoïc ? - HS traû lôøi. GV nhaän xeùt tieát hoïc. GV cho HS haùt laïi moät trong 3 baøi haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï 1 - 2 laàn. 4. Daë n doø : 2’ GV daën HS veà nhaø oân laïi 3 baøi haùt vöøa oân. 16 Ngaøy soaïn: 09/12/2012 TUAÀ N 17 11/12/2012 Ngaøy daïy: OÂN TAÄP 2 BAØI TAÄP ÑOÏC NHAÏC I. MUÏ C TIEÂ U CAÀ N ÑAÏ T . - HS ñoïc nhaïc, gheùp lôøi 2 baøi TÑN . - HS theå hieän baøi haùt keát hôïp voã tay theo phaùch, nhòp vaø tieát taáu lôøi ca. II. CHUAÅ N BÒ CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N . - Nhaïc cuï quen duøng, maùy nghe, baêng ñóa nhaïc lôùp 4. - Chuaån bò moät vaøi ñoäng taùc phuï hoaï ñeå höôùng daãn cho HS. III. CAÙ C HOAÏ T ÑOÄ N G DAÏ Y - HOÏ C CHUÛ YEÁ U . 1. 2. Baø i cuõ : Keát hôïp kieåm tra trong quaù trình oân haùt. Baø i môù i : 30’ HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A HOÏ C SINH Hoaï t ñoä n g 1: OÂ n taä p 2 baø i taä p ñoï c nhaï c . - GV cho HS luyeän thanh. - HS luyeän thanh. - GV cho HS oân taäp baèng nhieàu hình thöùc : ñoïc nhaïc, - HS thöïc hieän oân haùt: gheùp lôøi ñoàng thanh, theo daõy, toå nhoùm, caù nhaân keát + Haùt ñoàng thanh hôïp voã ñeäm theo phaùch, nhòp vaø tieát taáu lôøi ca. + Haùt theo daõy, toå, nhoùm + Haùt caù nhaân - GV söûa sai, nhaän xeùt. - HS chuù yù söûa sai. Hoaï t ñoä n g 2: Taä p bieå u dieã n caù c baø i TÑN. - GV chæ ñònh 3 - 5 HS laøm ban giaùm khaûo (BGK). - HS thöïc hieän. - Toå chöùc thaønh töøng nhoùm töø 5 - 7 HS leân bieåu dieãn - HS bieåu dieãn laàn löôït theo tröôùc lôùp laàn löôït caùc baøi taäp ñoïc nhaïc. - nhoùm. GV ñoäng vieân caùc nhoùm ñoïc ñuùng, ñeàu gioïng, bieåu - HS thöïc hieän. - BGK coâng boá ñieåm, lôùp voã tay. dieãn ñeïp, ñeà nghò BGK coäng theâm ñieåm. - 3. GV ñeà nghò BGK coâng boá ñieåm cuûa caùc nhoùm. Cuû n g coá : 3’ - GV hoûi hoïc sinh noäi dung vöøa ñöôïc hoïc ? - HS traû lôøi. - GV nhaän xeùt tieát hoïc. - GV cho HS ñoïc nhaïc, gheùp lôøi laïi moät trong 2 baøi TÑN keát hôïp voã ñeäm theo phaùch 1 - 2 laàn. 4. Daë n doø : 2’ - GV daën HS veà nhaø oân laïi 2 baøi TÑN vöøa oân. 17 Ngaøy soaïn: 16/12/2012 TUAÀ N 18 18/12/2012 Ngaøy daïy: Taäp bieåu dieãn caùc baøi haùt ñaõ hoïc I. MUÏ C TIEÂ U CAÀ N ÑAÏ T . - HS haùt thuoäc lôøi, ñuùng giai ñieäu vaø tieát taáu lôøi ca caùc baøi haùt ñaõ hoïc. HS maïnh daïn tham gia bieåu dieãn caùc baøi haùt tröôùc lôùp. II. CHUAÅ N BÒ CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N . - Nhaïc cuï quen duøng, maùy nghe, baêng ñóa nhaïc lôùp 4. Nghieân cöùu kyõ troø chôi. III. CAÙ C HOAÏ T ÑOÄ N G DAÏ Y - HOÏ C CHUÛ YEÁ U . 1. - Baø i cuõ : 3’ GV cho HS luyeän thanh. GV cho HS nhaéc laïi teân caùc baøi haùt vaø taùc giaû ñaõ hoïc. 2. Baø i môù i : 28’ HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A HOÏ C SINH Hoaï t ñoä n g 1: OÂ n taä p caù c baø i haù t ñaõ hoï c . - GV cho HS luyeän thanh. - GV cho HS oân taäp baøi haùt baèng nhieàu hình thöùc : haùt taäp theå, haùt theo daõy, toå nhoùm, caù nhaân. - GV HD HS haùt keát hôïpvaän ñoäng nhòp nhaøng theo nhaïc. GV nhaän xeùt. Hoaï t ñoä n g 2: Taä p bieå u dieã n caù c baø i haù t ñaõ hoï c . - GV chæ ñònh 3 - 5 HS laøm ban giaùm khaûo (BGK). - Toå chöùc thaønh töøng nhoùm töø 5 - 7 HS leân bieåu dieãn tröôùc lôùp laàn löôït caùc baøi haùt. - GV ñoäng vieân caùc nhoùm haùt ñuùng, ñeàu gioïng, bieåu dieãn ñeïp, ñeà nghò BGK coäng theâm ñieåm. - GV ñeà nghò BGK coâng boá ñieåm cuûa caùc nhoùm. GV nhaän xeùt. 3. - - HS thöïc hieän. HS thực hiện. - HS thöïc hieän. - HS thöïc hieän. HS bieåu dieãn laàn löôït theo nhoùm. HS thöïc hieän. - BGK coâng boá ñieåm, lôùp voã tay. Cuû n g coá : 3’ GV hoûi hoïc sinh noäi dung vöøa ñöôïc hoïc ? - HS traû lôøi. GV nhaän xeùt tieát hoïc. GV cho HS haùt laïi moät trong caùc baøi haùt vöøa oân keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï 1 - 2 laàn. 4. Daë n doø : 2’ 18 - GV daën HS veà nhaø oân laïi caùc baøi haùt vöøa bieåu dieãn. TUAÀ N 19 10/01/2014 HOÏC HAÙT BAØI: Ngaøy soaïn: 08/01/2014 Ngaøy daïy: Chuùc möøng MOÄT SOÁ HÌNH THÖÙC TRÌNH BAØY BAØI HAÙT I. MUÏ C TIEÂ U CAÀ N ÑAÏ T . - HS haùt thuoäc lôøi, ñuùng giai ñieäu vaø tieát taáu lôøi ca. Böôùc ñaàu HS nhaän bieát ñöôïc söï khaùc nhau giöõa nhòp 3 vaø nhòp 2. HS bieát baøi haùt laø moät baøi haùt Nga, tính chaát aâm nhaïc nhòp nhaøng, vui töôi. Reøn luyeän kó naêng voã ñeäm vaø vaän ñoäng. - II. CHUAÅ N BÒ CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N . - Nhaïc cuï quen duøng, maùy nghe, baêng ñóa nhaïc lôùp 4. III. CAÙ C HOAÏ T ÑOÄ N G DAÏ Y - HOÏ C CHUÛ YEÁ U . Baø i cuõ : 3’ 1. - GV cho caû lôùp haùt laïi moät trong caùc baøi haùt ñaõ hoïc ôû HK1 ñeå khôûi ñoäng gioïng. GV baét gioïng, ñeäm ñaøn. 2. Baø i môù i : 28’ HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A HOÏ C SINH Hoaï t ñoä n g 1: Daï y haù t . - GV giôùi thieäu baøi haùt, taùc giaû, noäi dung baøi haùt. - GV cho HS nghe baêng haùt maãu - GV cho HS ñoïc ñoàng thanh lôøi ca 1 - 2 laàn, sau ñoù GV goïi 1 HS ñoïc laïi lôøi ca. - GV daïy haùt töøng caâu. - Sau khi taäp xong baøi haùt, GV cho HS haùt ñi haùt laïi nhieàu laàn ñeå thuoäc lôøi vaø giai ñieäu baøi haùt. - GV söûa sai, nhaän xeùt Hoaï t ñoä n g 2: Reø n luyeä n kó naê n g voã ñeä m , vaä n ñoä n g. - GV HD HS haùt keát hôïp voã tay ñeäm theo phaùch. - GV HD HS ñöùng haùt nhuùn chaân nheï nhaøng theo nhaïc. - GV môøi nhoùm hoaëc caù nhaân trình baøy laïi baøi haùt. Hoaï t ñoä n g 3: Moä t soá hình thöù c trình baø y baø i haù t . - GV HD moät soá hình thöùc trình baøy baøi haùt nhö: ñôn ca, song ca, tam ca, ……… 3. - - HS ngoài ngay ngaén, chuù yù nghe. HS laéng nghe. HS ñoïc lôøi ca theo HD cuûa GV. - HS hoïc haùt töøng caâu. HS thöïc hieän: Haùt ñoàng thanh, haùt theo daõy, toå, nhoùm, caù nhaân. HS chuù yù söûa sai. - HS thöïc hieän theo HD cuûa GV. HS thöïc hieän. HS trình baøy. - HS thöïc hieän theo HD cuûa GV. Cuû n g coá : 3’ GV hoûi hoïc sinh noäi dung vöøa ñöôïc hoïc ? - HS traû lôøi. GV nhaän xeùt tieát hoïc vaø cho HS haùt laïi baøi haùt Chuùc möøng keát hôïp vaän ñoäng theo nhaïc 1 - 2 laàn. 4. Daë n doø : 1’ 19 - GV daën HS veà nhaø oân laïi baøi haùt Chuùc möøng ñeå tieát sau oân taäp ñöôïc toát hôn. TUAÀ N 20 Ngaøy soaïn: 15/01/2014 Ngaøy daïy: 17/01/2014 OÂN TAÄP BAØI HAÙT: Chuùc möøng TAÄP ÑOÏC NHAÏC: TÑN SOÁ 5 I. MUÏ C TIEÂ U CAÀ N ÑAÏ T . - HS haùt ñuùng tính chaát vui töôi cuûa baøi haùt. Trình baøy baøi haùt vaø taäp bieåu dieãn theo nhoùm. HS ñoïc thang aâm: Ñoâ - Reâ - Mi - Son - La vaø ñoïc ñuùng baøi TÑN. II. CHUAÅ N BÒ CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N . - Nhaïc cuï quen duøng, maùy nghe, baêng ñóa nhaïc lôùp 4. Chuaån bò moät vaøi ñoäng taùc phuï hoaï ñeå höôùng daãn cho HS. Baûng phuï cheùp baøi TÑN soá 5. III. CAÙ C HOAÏ T ÑOÄ N G DAÏ Y - HOÏ C CHUÛ YEÁ U . 1. 2. Baø i cuõ : Keát hôïp kieåm tra trong quaù trình oân haùt. Baø i môù i : 30’ HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A HOÏ C SINH Hoaï t ñoä n g 1: OÂ n taä p baø i haù t Chuù c möø n g. - GV cho HS luyeän thanh. - GV cho HS oân taäp baøi haùt baèng nhieàu hình thöùc: haùt taäp theå, haùt theo daõy, toå nhoùm, caù nhaân keát hôïp voã ñeäm. - GV HD HS keát hôïp moät vaøi ñoäng taùc phuï hoa. - GV söûa sai, nhaän xeùt. Hoaï t ñoä n g 2: Taä p ñoï c nhaï c : TÑN soá 5. - GV giôùi thieäu baøi TÑN soá 5 - Hoa beù ngoan. - GV gôïi yù ñeå HS xaùc ñònh teân noát, hình noát. - GV cho HS luyeän ñoïc cao ñoä theo thang aâm. - GV cho HS luyeän taäp tieát taáu baøi TÑN. - GV HD HS TÑN töøng caâu ngaén. - GV HD HS ñoïc nhaïc, gheùp lôøi. - Cho HS ñoïc nhaïc, gheùp lôøi keát hôïp voã tay theo phaùch, nhòp. - GV cho HS luyeän taäp theo daõy toå, nhoùm, caù nhaân. 3. - HS luyeän thanh. HS thöïc hieän oân haùt. - HS thöïc hieän theo HD. HS chuù yù söûa sai. - HS laéng nghe. HS xaùc ñònh. HS luyeän cao ñoä. HS luyeän tieát taáu. HS taäp ñoïc nhaïc. HS thöïc hieän HS thöïc hieän. - HS thöïc hieän. GV hoûi hoïc sinh noäi dung vöøa ñöôïc hoïc ? - HS traû lôøi. GV nhaän xeùt tieát hoïc vaø cho HS haùt laïi baøi haùt Chuùc möøng keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï 1 - 2 laàn. 4. - Cuû n g coá : 3’ - Daë n doø : 2’ GV daën HS veà nhaø oân laïi baøi haùt Chuùc möøng, baøi TÑN soá 5ø vaø ñoïc tröôùc lôøi ca baøi haùt Baøn tay meï. 20
- Xem thêm -