Tài liệu Giáo án âm nhạc lớp 4 cả năm_cktkn_bộ 1

  • Số trang: 60 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 69 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Tieát 1: OÂn Taäp : - Ba Baøi Haùt Ñaõ Hoïc - Kyù Hieäu Ghi Nhaïc I/Muïc tieâu: - Haùt thuoäc lôøi vaø ñuùng giai ñieäu cuûa ba baøi haùt ñaõ hoïc. - Bieát haùt keát hôïp voå tay theo nhòp vaø tieát taáu cuûa baøi haùt, haùt ñeàu gioïng, to roû lôøi ñuùng cao ñoä cuûa baøi haùt. - Cuõng coá moät soá kyù hieäu ghi nhaïc. - Taïo khoâng khí hoïc taäp vui töôi. II/Chuaån bò cuûa giaùo vieân: - Nhaïc cuï ñeäm. - Baêng nghe maãu. - Haùt chuaån xaùc baøi haùt. III/Hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu: - OÅn ñònh toå chöùc lôùp, nhaéc hoïc sinh söûa tö theá ngoài ngay ngaén. - Kieåm tra baøi cuõ: Goïi 2 ñeán 3 em leân baûng haùt laïi baøi haùt ñaõ hoïc. - Baøi môùi: Hoaït Ñoäng Cuûa Giaùo Vieân HÑ Cuûa Hoïc Sinh * Hoaït ñoäng 1: OÂn taäp ba baøi haùt ñaõ hoïc + Quoác Ca Vieät Nam. + Baøi Ca Ñi Hoïc. + Cuøng Muùa Haùt Döôùi Traêng. -Giaùo vieân cho hoïc sinh haùt laïi ba baøi haùt treân döôùi - HS thöïc hieän. nhieàu hình thöùc ñeå nhôù laïi lôøi ca vaø giai ñieäu cuûa + Haùt ñoàng thanh + Haùt theo daõy caùc baøi haùt. + Haùt caù nhaân. - HS nhaän xeùt. - Cho hoïc sinh töï nhaän xeùt: - Giaùo vieân nhaän xeùt: - Giaùo vieân söûa cho hoïc sinh haùt chuaån xaùc lôøi ca vaø giai ñieäu cuûa baøi haùt. - Giaùo vieân hoûi hoïc sinh tö theá vaø taùc phong cuûa - HS traû lôøi. ngöôøi hoïc sinh khi chaøo côø phaûi nhö theá naøo? + Nghieâm trang. + Khoâng noâ ñuøa. - Hoûi hoïc sinh taùc giaû cuûa ba baøi haùt treân laø ai? - HS traû lôøi. + Vaên cao +Phan Traàn Baûng +Hoaøng Laân. * Hoaït ñoäng 2: OÂn taäp caùc kyù hieäu ghi nhaïc. - Giaùo vieân ghi caùc noát nhaïc (Ñoâ, Reâ, Mi, Fa, Sol, - HS traû lôøi. La, Si) leân baûng vaø hoûi hoïc sinh teân cuûa caùc noát nhaïc treân khuoâng nhaïc. - Giaùo vieân ghi caùc aâm hình noát (Troøn, Traéng, Ñen, - HS traû lôøi. Moùc ñôn, Moùc ñoâi) hoûi hoïc sinh teân cuûa caùc aâm hình noát. - HS nhaän xeùt - Giaùo vieân cho hoïc sinh nhaän xeùt. - giaùo vieân nhaän xeùt. - Giaùo vieân cho hoïc sinh taäp keû khuoâng nhaïc vaø noát - HS thöïc hieän nhaïc vaøo vôû. * Cuõng coá daën doø: - Cho hoïc sinh haùt laïi baøi haùt:Baøi Ca Ñi Hoïc moät - HS thöïc hieän. laàn tröôùc khi keát thuùc tieát hoïc. - Khen nhöõng em haùt toát, bieãu dieãn toát trong giôø - HS chuù yù. hoïc, nhaéc nhôû nhöõng em haùt chöa toát, chöa chuù yù trong giôø hoïc caàn chuù yù hôn. - HS ghi nhôù. - Daën hoïc sinh veà nhaø oân laïi baøi haùt ñaõ hoïc. Tieát 2: Hoïc Haùt Baøi: Em Yeâu Hoaø Bình (Nhaïc vaø lôøi : Nguyeãn Ñöùc Toaøn) I/Muïc tieâu: - Haùt thuoäc lôøi ca vaø ñuùng giai ñieäu cuûa baøi haùt. - Bieát haùt keát hôïp voå tay theo nhòp vaø tieát taáu cuûa baøi haùt, haùt ñeàu gioïng, to roû lôøi ñuùng cao ñoä cuûa baøi haùt. - Bieát baøi haùt naøy laø baøi haùt do nhaïc só Nguyeãn Ñöùc Toaøn vieát. II/Chuaån bò cuûa giaùo vieân: - Nhaïc cuï ñeäm. - Baêng nghe maãu. - Haùt chuaån xaùc baøi haùt. III/Hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu: - OÅn ñònh toå chöùc lôùp, nhaéc hoïc sinh söûa tö theá ngoài ngay ngaén. - Kieåm tra baøi cuõ: Goïi 2 ñeán 3 em leân baûng haùt laïi baøi haùt ñaõ hoïc. - Baøi môùi: Hoaït Ñoäng Cuûa Giaùo Vieân HÑ Cuûa Hoïc Sinh * Hoaït ñoäng 1 Daïy haùt baøi: Em Yeâu Hoaø Bình - HS laéng nghe. - Giôùi thieäu baøi haùt, taùc giaû. - HS nghe maãu. - GV cho hoïc sinh nghe baøi haùt maãu. - Höôùng daãn hoïc sinh taäp ñoïc lôøi ca theo tieát taáu - HS thöïc hieän. cuûa baøi haùt . - Taäp haùt töøng caâu, moãi caâu cho hoïc sinh haùt laïi töø - HS thöïc hieän. 2 ñeán 3 laàn ñeå hoïc sinh thuoäc lôøi ca vaø giai ñieäu cuûa baøi haùt. - Sau khi taäp xong giaùo vieân cho hoïc sinh haùt laïi baøi - HS thöïc hieän. haùt nhieàu laàn döôùi nhieàu hình thöùc. + Haùt ñoàng thanh + Haùt theo daõy + Haùt caù nhaân. - HS nhaän xeùt. - Cho hoïc sinh töï nhaän xeùt: - Giaùo vieân nhaän xeùt: - Giaùo vieân söûa cho hoïc sinh haùt chuaån xaùc lôøi ca - HS chuù yù. vaø giai ñieäu cuûa baøi haùt. * Hoaït ñoäng 2: Haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï. - Yeâu caàu hoïc sinh haùt baøi haùt keát hôïp voã tay theo - HS thöïc hieän. nhòp cuûa baøi . - Yeâu caàu hoïc sinh haùt baøi haùt keát hôïp voã tay theo - HS thöïc hieän. tieát taáu cuûa baøi - Giaùo vieân hoûi hoïc sinh, baøi haùt coù teân laø gì?Lôøi - HS traû lôøi. + Baøi :Em Yeâu Hoaø cuûa baøi haùt do ai vieát? Bình. + Nhaïc só: Nguyeãn Ñöùc Toaøn - HS nhaän xeùt - HS nhaän xeùt: - Giaùo vieân nhaän xeùt: - Giaùo vieân vaø HS ruùt ra yù nghóa vaø söï giaùo duïc cuûa baøi haùt * Cuõng coá daën doø: - Cho hoïc sinh haùt laïi baøi haùt vöøa hoïc moät laàn tröôùc - HS thöïc hieän khi keát thuùc tieát hoïc. - Khen nhöõng em haùt toát, bieãu dieãn toát trong giôø - HS chuù yù. hoïc, nhaéc nhôû nhöõng em haùt chöa toát, chöa chuù yù trong giôø hoïc caàn chuù yù hôn. -HS ghi nhôù. - Daën hoïc sinh veà nhaø oân laïi baøi haùt ñaõ hoïc. Tieát 3: OÂn Taäp Baøi Haùt: Em Yeâu Hoaø Bình (Nhaïc vaø lôøi : Nguyeãn Ñöùc Toaøn) Baøi Taäp Cao Ñoä Vaø Tieát Taáu I/Muïc tieâu: - Haùt thuoäc lôøi ca vaø ñuùng giai ñieäu cuûa baøi haùt. - Bieát haùt keát hôïp voå tay theo nhòp vaø tieát taáu cuûa baøi haùt, haùt ñeàu gioïng, to roû lôøi ñuùng cao ñoä cuûa baøi haùt. - Bieát baøi haùt naøy laø baøi haùt do nhaïc só Nguyeãn Ñöùc Toaøn vieát. - OÂn laïi caùc vò trí caùc noát nhaïc, vaø tieát taáu. II/Chuaån bò cuûa giaùo vieân: - Nhaïc cuï ñeäm. - Baêng nghe maãu. - Haùt chuaån xaùc baøi haùt. III/Hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu: - OÅn ñònh toå chöùc lôùp, nhaéc hoïc sinh söûa tö theá ngoài ngay ngaén. - Kieåm tra baøi cuõ: Goïi 2 ñeán 3 em leân baûng haùt laïi baøi haùt ñaõ hoïc. - Baøi môùi: Hoaït Ñoäng Cuûa Giaùo Vieân HÑ Cuûa Hoïc Sinh * Hoaït ñoäng 1: OÂn taäp baøi haùt: Em Yeâu Hoaø Bình - Giaùo vieân ñeäm ñaøn cho hoïc sinh haùt laïi baøi haùt - HS thöïc hieän. + Haùt ñoàng thanh döôùi nhieàu hình thöùc. + Haùt theo daõy + Haùt caù nhaân. - HS nhaän xeùt. - Cho hoïc sinh töï nhaän xeùt: - HS chuù yù. - Giaùo vieân nhaän xeùt: - Giaùo vieân hoûi hoïc sinh, baøi haùt coù teân laø gì?Lôøi - HS traû lôøi: + Baøi :Em Yeâu Hoaø cuûa baøi haùt do ai vieát? Bình + Nhaïc só: Nguyeãn Ñöùc Toaøn - Cho hoïc sinh töï nhaän xeùt: - Giaùo vieân nhaän xeùt: - Giaùo vieân söûa cho hoïc sinh haùt chuaån xaùc lôøi ca vaø giai ñieäu cuûa baøi haùt. * Hoaït ñoäng 2: Taäp cao ñoä vaø tieát taáu: - Giaùo vieân keû khuoâng nhaïc vaø ghi caùc noát nhaïc töø Ñoâ1 ñeán Ñoâ2 leân baûng. - Hoûi hoïc sinh teân cuûa caùc noát nhaïc ñöôïc vieát treân baûng. - Luyeän Tieát taáu giaoù vieân vieát tieát taáu leân baûng: - Hoûi hoïc sinh ñoaïn tieát taáu coù aâm hình vaø kyù hieäu gì? - Luyeän cao ñoä vaø tieát taáu: - Giaùo vieân ñaøn giai ñieäu töø 3 ñeán 5 aâm yeâu caàu hoïc sinh nghe vaø ñoïc hoaø theo tieáng ñaøn. - Cho hoïc sinh xung phong ñoïc laïi. * Cuõng coá daën doø: - Cho hoïc sinh haùt laïi baøi haùt vöøa hoïc moät laàn tröôùc khi keát thuùc tieát hoïc. - Khen nhöõng em haùt toát, bieãu dieãn toát trong giôø hoïc, nhaéc nhôû nhöõng em haùt chöa toát, chöa chuù yù trong giôø hoïc caàn chuù yù hôn. - Daën hoïc sinh veà nhaø oân laïi baøi haùt ñaõ hoïc. Tieát 4 - HS nhaän xeùt - HS chuù yù. - HS traû lôøi. - HS traû lôøi. - HS thöïc hieän. - HS thöïc hieän. - HS thöïc hieän. - HS thöïc hieän. - HS chuù yù. -HS ghi nhôù. Hoïc Haùt Baøi : Baïn Ôi Laéng Nghe (Daân ca: Bana- Lôøi Toâ Ngoïc Thanh) Keå Chuyeän AÂm Nhaïc I/Muïc tieâu: - Haùt thuoäc lôøi ca vaø ñuùng giai ñieäu cuûa baøi haùt. - Bieát haùt keát hôïp voå tay theo nhòp vaø tieát taáu cuûa baøi haùt, haùt ñeàu gioïng, to roû lôøi ñuùng giai ñieäu cuûa baøi haùt. - Bieát baøi haùt naøy laø baøi Daân Ca Bana, lôøi baøi haùt do nhaïc só Toâ Ngoïc Thanh vieát. - Nghe vaø keå laïi ñöôïc caâu chuyeän, giuùp hoïc sinh hieåu bieát theâm veà taùc duïng cuûa aâm nhaïc. II/Chuaån bò cuûa giaùo vieân: - Nhaïc cuï ñeäm. - Baêng nghe maãu. - Haùt chuaån xaùc baøi haùt. III/Hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu: - OÅn ñònh toå chöùc lôùp, nhaéc hoïc sinh söûa tö theá ngoài ngay ngaén. - Kieåm tra baøi cuõ: Goïi 2 ñeán 3 em leân baûng haùt laïi baøi haùt ñaõ hoïc. - Baøi môùi: Hoaït Ñoäng Cuûa Giaùo Vieân HÑ Cuûa Hoïc Sinh * Hoaït ñoäng 1: Daïy haùt baøi: Baïn Ôi Laéng Nghe - HS laéng nghe. - Giôùi thieäu baøi haùt, taùc giaû. - HS nghe maãu. - GV cho hoïc sinh nghe baøi haùt maãu. - Höôùng daãn hoïc sinh taäp ñoïc lôøi ca theo tieát taáu - HS thöïc hieän. cuûa baøi haùt . - Taäp haùt töøng caâu, moãi caâu cho hoïc sinh haùt laïi töø - HS thöïc hieän. 2 ñeán 3 laàn ñeå hoïc sinh thuoäc lôøi ca vaø giai ñieäu cuûa baøi haùt. - Sau khi taäp xong giaùo vieân cho hoïc sinh haùt laïi baøi - HS thöïc hieän. haùt nhieàu laàn döôùi nhieàu hình thöùc. + Haùt ñoàng thanh + Haùt theo daõy + Haùt caù nhaân. - HS nhaän xeùt. - Cho hoïc sinh töï nhaän xeùt: - Giaùo vieân nhaän xeùt: - Giaùo vieân söûa cho hoïc sinh haùt chuaån xaùc lôøi ca - HS chuù yù. vaø giai ñieäu cuûa baøi haùt. * Hoaït ñoäng 2: Haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï. - Höôùng daãn hoïc sinh haùt baøi haùt keát hôïp voã tay - HS thöïc hieän. theo nhòp cuûa baøi haùt. - Höôùng daãn hoïc sinh haùt baøi haùt keát hôïp voã tay - HS thöïc hieän. theo tieát taáu cuûa baøi haùt. - Giaùo vieân hoûi hoïc sinh, baøi haùt coù teân laø gì?Lôøi - HS traû lôøi: + Baøi :Baïn Ôi Muùa cuûa baøi haùt do ai vieát? Ca + Lôøi cuûa Nhaïc só: Toâ Ngoïc Thanh. - HS nhaän xeùt. - Giaùo Vieân môøi hoïc sinh nhaän xeùt: - Giaùo vieân nhaän xeùt: - Giaùo vieân vaø HS ruùt ra yù nghóa vaø baøi hoïc kinh nghieäm cuûa baøi haùt. * Hoaït ñoäng 3 :Keå chuyeän aâm nhaïc: Tieáng Haùt Ñaøo Thò Hueä - Giaùo vieân treo tranh maãu vaø keå chuyeän cho hoïc - HS laéng nghe sinh nghe laàn thöùc nhaát. - Giaùo vieân ñaët moät vaøi caâu hoûi lieân quan ñeå cuõng - HS thaûo luaän traû lôøi . coá noäi dung caâu chuyeän. - HS nhaän xeùt. - Giaùo vieân cho hoïc sinh nhaän xeùt. - Giaùo vieân nhaän xeùt. - Cho hoïc sinh neâu yù nghóa cuûa baøi. - Giaùo vieân söûa vaø cuõng coá yù nghóa cuûa baøi. * Cuõng coá daën doø: - Cho hoïc sinh haùt laïi baøi haùt vöøa hoïc moät laàn tröôùc khi keát thuùc tieát hoïc. - Khen nhöõng em haùt toát, bieãu dieãn toát trong giôø hoïc, nhaéc nhôû nhöõng em haùt chöa toát, chöa chuù yù trong giôø hoïc caàn chuù yù hôn. - Daën hoïc sinh veà nhaø oân laïi baøi haùt ñaõ hoïc. - HS thöïc hieän - HS laéng nghe. - HS thöïc hieän. - HS chuù yù. -HS ghi nhôù. Tieát 5: OÂn Taäp Baøi Haùt: Baïn Ôi Laéng Nghe (Daân ca: Bana- Lôøi Toâ Ngoïc Thanh) Giôùi Thieäu: AÂm Hình Noát Traéng – Baøi Taäp Tieát Taáu I/Muïc tieâu: - Haùt thuoäc lôøi ca vaø ñuùng giai ñieäu cuûa baøi haùt. - Bieát haùt keát hôïp voå tay theo nhòp vaø tieát taáu cuûa baøi haùt, haùt ñeàu gioïng, to roû lôøi ñuùng giai ñieäu cuûa baøi haùt. - Bieát baøi haùt naøy laø baøi haùt do nhaïc só Löu Höõu Phöôùc vieát. II/Chuaån bò cuûa giaùo vieân: - Nhaïc cuï ñeäm. - Baêng nghe maãu. - Haùt chuaån xaùc baøi haùt. III/Hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu: - OÅn ñònh toå chöùc lôùp, nhaéc hoïc sinh söûa tö theá ngoài ngay ngaén. - Kieåm tra baøi cuõ: Goïi 2 ñeán 3 em leân baûng haùt laïi baøi haùt ñaõ hoïc. - Baøi môùi: Hoaït Ñoäng Cuûa Giaùo Vieân HÑ Cuûa Hoïc Sinh * Hoaït ñoäng 1: OÂn taäp baøi haùt: Baïn Ôi Laéng Nghe - Giaùo vieân ñeäm ñaøn cho hoïc sinh haùt laïi baøi haùt - HS thöïc hieän. + Haùt ñoàng thanh döôùi nhieàu hình thöùc. + Haùt theo daõy + Haùt caù nhaân. - HS nhaän xeùt. - Cho hoïc sinh töï nhaän xeùt: - HS chuù yù. - Giaùo vieân nhaän xeùt: - Giaùo vieân hoûi hoïc sinh, baøi haùt coù teân laø gì?Daân - HS traû lôøi: + Baøi :Baïn Ôi Laéng ca Daân Toäc Naøo? Lôøi cuûa baøi haùt do ai vieát? Nghe. + Daân ca Thaùi. + Nhaïc só: Toâ Ngoïc Thanh. - HS nhaän xeùt - Cho hoïc sinh töï nhaän xeùt: - Giaùo vieân nhaän xeùt: - Giaùo vieân söûa cho hoïc sinh haùt chuaån xaùc lôøi ca vaø giai ñieäu cuûa baøi haùt. * Hoaït ñoäng 2: Baøi Taäp Tieát Taáu. - Baøi Taäp 1: - HS quan saùt. - Giaùo vieân vieát baøi taäp leân baûng. - Giaùo vieân hoûi hoïc sinh baøi taäp coù nhöõng aâm hình noát gì? - Giaùo vieân goõ maãu quy öôùc vôùi hoïc sinh vaø yeâu caàu hoïc sinh goõ laïi keát hôïp ñoïc aâm hình noát. - Cho hoïc sinh töï nhaän xeùt: - Giaùo vieân nhaän xeùt: - Baøi Taäp 2: - Giaùo vieân vieát baøi taäp leân baûng - HS traû lôøi - Giaùo vieân hoûi hoïc sinh baøi taäp coù nhöõng aâm hình noát gì? - Giaùo vieân goõ maãu quy öôùc vôùi hoïc sinh vaø yeâu caàu hoïc sinh goõ laïi keát hôïp ñoïc aâm hình noát. - Giaùo vieân nhaän xeùt: * Cuõng coá daën doø: - Cho hoïc sinh haùt laïi baøi haùt vöøa hoïc moät laàn tröôùc khi keát thuùc tieát hoïc. - Khen nhöõng em haùt toát, bieãu dieãn toát trong giôø hoïc, nhaéc nhôû nhöõng em haùt chöa toát, chöa chuù yù trong giôø hoïc caàn chuù yù hôn. - Daën hoïc sinh veà nhaø oân laïi baøi haùt ñaõ hoïc. Tieát 6: Taäp Ñoïc Nhaïc: TÑN Soá 1 - HS traû lôøi - HS thöïc hieän - HS nhaän xeùt. - HS quan saùt - HS thöïc hieän - HS thöïc hieän - HS chuù yù. -HS ghi nhôù. (Nhaïc vaø lôøi : Nguyeãn Ñöùc Toaøn) Giôùi Thieäu Moät Vaøi Nhaïc Cuï Daân Toäc I/Muïc tieâu: - Hoïc sinh böôùc ñaàu laøm quen vôùi phaân moân taäp ñoïc nhaïc. - Ñoïc ñuùng giai ñieäu vaø gheùp ñöôïc lôøi baøi TÑN soá 1. - Nhaän bieát ñöôïc hình daùng caùc loaïi nhaïc cuï daân toäc. II/Chuaån bò cuûa giaùo vieân: - Nhaïc cuï ñeäm. - Baêng nghe maãu. - Haùt chuaån xaùc baøi haùt. III/Hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu: - OÅn ñònh toå chöùc lôùp, nhaéc hoïc sinh söûa tö theá ngoài ngay ngaén. - Kieåm tra baøi cuõ: Goïi 2 ñeán 3 em leân baûng haùt laïi baøi haùt ñaõ hoïc. - Baøi môùi: Hoaït Ñoäng Cuûa Giaùo Vieân HÑ Cuûa Hoïc Sinh * Hoaït ñoäng 1: TÑN Soá 1: “Son Laù Son” - HS laéng nghe. - Giôùi thieäu baøi TÑN Soá 1. - HS thöïc hieän. - Giaùo vieân cho hoïc sinh taäp cao ñoä töø 1-2 phuùt. - Taäp tieát taáu : Giaùo vieân ghi maãu tieát taáu leân baûng: - HS chuù yù. - Giaùo vieân goõ maãu vaø yeâu caàu hoïc sinh goõ laïi. - Giaùo vieân cho hoïc sinh xung phong goõ laïi. - TaÄp ñoïc nhaïc: Giaùo vieân ñaøn maãu giai ñieäu caû baøi. - Giaùo vieân ñoïc maãu töøng caâu moät vaø cho hoïc sinh ñoïc laïi, moãi caâu cho hoïc sinh ñoïc laïi töø 2 ñeán 3 laàn ñeå thuoäc tieát taáu. - Sau khi taäp xong giaùo vieân cho hoïc sinh ñoïc caû baøi - HS thöïc hieän. - HS thöïc hieän. - HS laéng nghe. - HS thöïc hieän. - HS thöïc hieän. vaø gheùp lôøi baøi TÑN Soá 1. - Cho caùc toå chuaån bò vaø cöû ñaïi dieän leân baûng ñoïc laïi. - Giaùo vieân nhaän xeùt. * Hoaït ñoäng 2: Giôùi thieäu moät vaøi nhaïc cuï daân toäc. - Giaùo vieân giôùi thieäu tranh aûnh cuûa boán loaïi nhaïc cuï nhö : “Ñaøn Nhò, Ñaøn Tranh, Ñaøn Töù, Ñaøn Tì Baø” - Giaùo vieân mieâu taû veà ñaëc ñieåm vaø caùch dieãn taáu cuûa caùc nhaïc cuï noùi treân. - Giaùo vieân cho hoïc sinh nghe aâm thanh thanh cuûa töøng nhaïc cuï vaø döôùng daãn cho hoïc sinh caùch nhaän bieát töøng nhaïc cuï. - Giaùo vieân cho hoïc sinh chæ vaø ñoïc teân laïi caùc nhaïc cuï vöøa ñöôïc hoïc. - Giaùo vieân cho hoïc sinh nhaän xeùt. - Giaùo vieân nhaän xeùt. * Cuõng coá daën doø: - Cho hoïc sinh ñoïc laïi baøi TÑN vöøa hoïc moät laàn tröôùc khi keát thuùc tieát hoïc. - Khen nhöõng em haùt toát, bieãu dieãn toát trong giôø hoïc, nhaéc nhôû nhöõng em haùt chöa toát, chöa chuù yù trong giôø hoïc caàn chuù yù hôn. - Daën hoïc sinh veà nhaø oân laïi baøi haùt ñaõ hoïc. - HS thöïc hieän - HS theo doõi - HS laéng nghe - HS chuù yù nhaän bieát. - HS thöïc hieän - HS nhaän xeùt. - HS thöïc hieän. - HS chuù yù. - HS ghi nhôù. Tieát 7 OÂn Taäp Hai Haùt Baøi : - Em Yeâu Hoaø Bình - Baïn Ôi Laéng Nghe OÂn Taäp: Baøi Taäp Ñoïc Nhaïc Soá 1 I/Muïc tieâu: - Haùt thuoäc lôøi ca vaø ñuùng giai ñieäu cuûa hai baøi haùt. - Bieát haùt keát hôïp voå tay theo nhòp vaø tieát taáu cuûa baøi haùt, haùt ñeàu gioïng, to roû lôøi ñuùng giai ñieäu cuûa baøi haùt.. - Ñoïc ñuùng cao ñoä vaø raùp ñöôïc lôøi cuûa baøi TÑN soá 1. II/Chuaån bò cuûa giaùo vieân: - Nhaïc cuï ñeäm. - Baêng nghe maãu. - Haùt chuaån xaùc baøi haùt. III/Hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu: - OÅn ñònh toå chöùc lôùp, nhaéc hoïc sinh söûa tö theá ngoài ngay ngaén. - Kieåm tra baøi cuõ: Goïi 2 ñeán 3 em leân baûng haùt laïi baøi haùt ñaõ hoïc. - Baøi môùi: Hoaït Ñoäng Cuûa Giaùo Vieân HÑ Cuûa Hoïc Sinh * Hoaït ñoäng 1: OÂn taäp baøi haùt: Em Yeâu Hoaø Bình - Giaùo vieân ñeäm ñaøn cho hoïc sinh haùt laïi baøi haùt - HS thöïc hieän. + Haùt ñoàng thanh döôùi nhieàu hình thöùc. + Haùt theo daõy + Haùt caù nhaân. - HS nhaän xeùt. - Cho hoïc sinh töï nhaän xeùt: - HS chuù yù. - Giaùo vieân nhaän xeùt: - Giaùo vieân hoûi hoïc sinh, baøi haùt coù teân laø gì?Lôøi - HS traû lôøi: + Baøi :Em Yeâu Hoaø cuûa baøi haùt do ai vieát? Bình + Nhaïc só: Nguyeãn Ñöùc Toaøn - Cho hoïc sinh töï nhaän xeùt: - HS nhaän xeùt - Giaùo vieân nhaän xeùt: - Giaùo vieân söûa cho hoïc sinh haùt chuaån xaùc lôøi ca vaø giai ñieäu cuûa baøi haùt. * Hoaït ñoäng 2: OÂn taäp baøi haùt: Baïn Ôi Laéng Nghe - Giaùo vieân ñeäm ñaøn cho hoïc sinh haùt laïi baøi haùt - HS thöïc hieän. döôùi nhieàu hình thöùc. + Haùt ñoàng thanh + Haùt theo daõy + Haùt caù nhaân. - Cho hoïc sinh töï nhaän xeùt: - HS nhaän xeùt. - Giaùo vieân nhaän xeùt: - HS chuù yù. - Giaùo vieân hoûi hoïc sinh, baøi haùt coù teân laø gì?Daân - HS traû lôøi: ca Daân Toäc Naøo? Lôøi cuûa baøi haùt do ai vieát? + Baøi :Baïn Ôi Laéng Nghe. + Daân ca Thaùi. + Nhaïc só: Toâ Ngoïc Thanh. - Cho hoïc sinh töï nhaän xeùt: - HS nhaän xeùt - Giaùo vieân nhaän xeùt: - Giaùo vieân söûa cho hoïc sinh haùt chuaån xaùc lôøi ca vaø giai ñieäu cuûa baøi haùt. * Hoaït ñoäng 3: TÑN Soá 2: “Son La Son” - Giaùo vieân cho hoïc sinh taäp cao ñoä töø 1-2 phuùt. - HS thöïc hieän. - Giaùo vieân yeâu caàu hoc sinh ñoïc laïi baøi TÑN soá 1 - HS thöïc hieän. keát hôïp voå tay theo tieát taáu cuûa baøi TÑN. - Cho caùc toå chuaån bò vaø cöû ñaïi dieän leân baûng ñoïc - HS thöïc hieän. laïi. - Giaùo vieân nhaän xeùt * Cuõng coá daën doø: - Cho hoïc sinh haùt laïi baøi haùt Ban Ôi Laéng Nghe - HS thöïc hieän moät laàn tröôùc khi keát thuùc tieát hoïc. - Khen nhöõng em haùt toát, bieãu dieãn toát trong giôø - HS chuù yù hoïc, nhaéc nhôû nhöõng em haùt chöa toát, chöa chuù yù trong giôø hoïc caàn chuù yù hôn. -HS ghi nhôù. - Daën hoïc sinh veà nhaø oân laïi baøi haùt ñaõ hoïc. Tieát 8: Hoïc Haùt Baøi: Treân Ngöïa Ta Phi Nhanh (Nhaïc vaø lôøi : Phong Nhaõ) I/Muïc tieâu: - Haùt thuoäc lôøi ca vaø ñuùng giai ñieäu cuûa baøi haùt. - Bieát haùt keát hôïp voå tay theo nhòp vaø tieát taáu cuûa baøi haùt, haùt ñeàu gioïng, to roû lôøi ñuùng giai ñieäu cuûa baøi haùt. - Bieát baøi haùt naøy laø baøi haùt do nhaïc só Phong Nhaõ vieát. II/Chuaån bò cuûa giaùo vieân: - Nhaïc cuï ñeäm. - Baêng nghe maãu. - Haùt chuaån xaùc baøi haùt. III/Hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu: - OÅn ñònh toå chöùc lôùp, nhaéc hoïc sinh söûa tö theá ngoài ngay ngaén. - Kieåm tra baøi cuõ: Goïi 2 ñeán 3 em leân baûng haùt laïi baøi haùt ñaõ hoïc. - Baøi môùi: Hoaït Ñoäng Cuûa Giaùo Vieân HÑ Cuûa Hoïc Sinh * Hoaït ñoäng 1 Daïy haùt baøi: Treân Ngöïa Ta Phi Nhanh. - HS laéng nghe. - Giôùi thieäu baøi haùt, taùc giaû. - GV cho hoïc sinh nghe baøi haùt maãu. - HS nghe maãu. - Höôùng daãn hoïc sinh taäp ñoïc lôøi ca theo tieát taáu - HS thöïc hieän. cuûa baøi haùt . - Taäp haùt töøng caâu, moãi caâu cho hoïc sinh haùt laïi töø - HS thöïc hieän. 2 ñeán 3 laàn ñeå hoïc sinh thuoäc lôøi ca vaø giai ñieäu cuûa baøi haùt. - Sau khi taäp xong giaùo vieân cho hoïc sinh haùt laïi baøi - HS thöïc hieän. haùt nhieàu laàn döôùi nhieàu hình thöùc. + Haùt ñoàng thanh + Haùt theo daõy + Haùt caù nhaân. - Cho hoïc sinh töï nhaän xeùt: - HS nhaän xeùt. - Giaùo vieân nhaän xeùt: - Giaùo vieân söûa cho hoïc sinh haùt chuaån xaùc lôøi ca - HS chuù yù. vaø giai ñieäu cuûa baøi haùt. * Hoaït ñoäng 2: Haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï. - Yeâu caàu hoïc sinh haùt baøi haùt keát hôïp voã tay theo - HS thöïc hieän. nhòp cuûa baøi . - Yeâu caàu hoïc sinh haùt baøi haùt keát hôïp voã tay theo - HS thöïc hieän. tieát taáu cuûa baøi - Giaùo vieân hoûi hoïc sinh, baøi haùt coù teân laø gì?Lôøi - HS traû lôøi. + Baøi :Treân Ngöïa cuûa baøi haùt do ai vieát? Ta Phi Nhanh. + Nhaïc só: Phong Nhaõ. - HS nhaän xeùt - HS nhaän xeùt: - Giaùo vieân nhaän xeùt: - Giaùo vieân vaø HS ruùt ra yù nghóa vaø baøi hoïc kinh nghieäm cuûa baøi haùt. * Cuõng coá daën doø: - Cho hoïc sinh haùt laïi baøi haùt vöøa hoïc moät laàn tröôùc - HS thöïc hieän khi keát thuùc tieát hoïc. - Khen nhöõng em haùt toát, bieãu dieãn toát trong giôø - HS chuù yù. hoïc, nhaéc nhôû nhöõng em haùt chöa toát, chöa chuù yù trong giôø hoïc caàn chuù yù hôn. -HS ghi nhôù. - Daën hoïc sinh veà nhaø oân laïi baøi haùt ñaõ hoïc. Tieát 9: OÂn Taäp Baøi Haùt: Treân Ngöïa Ta Phi Nhanh (Nhaïc vaø lôøi : Phong Nhaõ) Taäp Ñoïc Nhaïc: TÑN Soá 2 I/Muïc tieâu: - Haùt thuoäc lôøi ca vaø ñuùng giai ñieäu cuûa baøi haùt. - Bieát haùt keát hôïp voå tay theo nhòp vaø tieát taáu cuûa baøi haùt, haùt ñeàu gioïng, to roû lôøi ñuùng giai ñieäu cuûa baøi haùt. - Bieát baøi haùt naøy laø baøi haùt do nhaïc só Phong Nhaõ vieát. - Ñoïc vaø raùp ñöôïc lôøi baøi TÑN soá2 II/Chuaån bò cuûa giaùo vieân: - Nhaïc cuï ñeäm. - Baêng nghe maãu. - Haùt chuaån xaùc baøi haùt. III/Hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu: - OÅn ñònh toå chöùc lôùp, nhaéc hoïc sinh söûa tö theá ngoài ngay ngaén. - Kieåm tra baøi cuõ: Goïi 2 ñeán 3 em leân baûng haùt laïi baøi haùt ñaõ hoïc. - Baøi môùi: Hoaït Ñoäng Cuûa Giaùo Vieân HÑ Cuûa Hoïc Sinh * Hoaït ñoäng 1: OÂn taäp baøi haùt: Treân Ngöïa Ta Phi Nhanh - Giaùo vieân ñeäm ñaøn cho hoïc sinh haùt laïi baøi haùt - HS thöïc hieän. + Haùt ñoàng thanh döôùi nhieàu hình thöùc. + Haùt theo daõy + Haùt caù nhaân. - HS nhaän xeùt. - Cho hoïc sinh töï nhaän xeùt: - HS chuù yù. - Giaùo vieân nhaän xeùt: - Giaùo vieân hoûi hoïc sinh, baøi haùt coù teân laø gì?Lôøi - HS traû lôøi: + Baøi :Treân Ngöïa cuûa baøi haùt do ai vieát? Ta Phi Nhanh + Nhaïc só: Phong Nhaõ - HS nhaän xeùt - Cho hoïc sinh töï nhaän xeùt: - Giaùo vieân nhaän xeùt: - Giaùo vieân söûa cho hoïc sinh haùt chuaån xaùc lôøi ca vaø giai ñieäu cuûa baøi haùt. * Hoaït ñoäng 2: TÑN Soá 2: “Naéng Vaøng” - HS laéng nghe. - Giôùi thieäu baøi TÑN Soá 2. - HS thöïc hieän. - Giaùo vieân cho hoïc sinh taäp cao ñoä töø 1-2 phuùt. - Taäp tieát taáu : Giaùo vieân ghi maãu tieát taáu leân baûng: - HS chuù yù. - Giaùo vieân goõ maãu vaø yeâu caàu hoïc sinh goõ laïi. - Giaùo vieân cho hoïc sinh xung phong goõ laïi. - TaÄp ñoïc nhaïc: Giaùo vieân ñaøn maãu giai ñieäu caû baøi. - Giaùo vieân ñoïc maãu töøng caâu moät vaø cho hoïc sinh ñoïc laïi, moãi caâu cho hoïc sinh ñoïc laïi töø 2 ñeán 3 laàn ñeå thuoäc tieát taáu. - Sau khi taäp xong giaùo vieân cho hoïc sinh ñoïc caû baøi vaø gheùp lôøi baøi TÑN Soá 2. - Cho caùc toå chuaån bò vaø cöû ñaïi dieän leân baûng ñoïc laïi. - Giaùo vieân nhaän xeùt. * Cuõng coá daën doø: - Cho hoïc sinh haùt laïi baøi haùt vöøa hoïc moät laàn tröôùc khi keát thuùc tieát hoïc. - Khen nhöõng em haùt toát, bieãu dieãn toát trong giôø hoïc, nhaéc nhôû nhöõng em haùt chöa toát, chöa chuù yù trong giôø hoïc caàn chuù yù hôn. - Daën hoïc sinh veà nhaø oân laïi baøi haùt ñaõ hoïc. - HS thöïc hieän. - HS thöïc hieän. - HS laéng nghe. - HS thöïc hieän. - HS thöïc hieän. - HS thöïc hieän. - HS thöïc hieän. - HS chuù yù. -HS ghi nhôù.
- Xem thêm -