Tài liệu Giáo án âm nhạc lớp 3 trọn bộ năm học 2014 - 2015

  • Số trang: 69 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 96 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Gi¸o ¸n líp 3 Trêng TiÓu häc Sai Nga TuÇn 1 Thø ba, ngµy 26 th¸ng 8 n¨m 2014 M«n : ¢m nh¹c TiÕt 1 : Học Hát: BÀI QUỐC CA VIỆT NAM I. Môc tiªu: - BiÕt h¸t theo giai ®iÖu vµ lêi 1. - Cã ý thøc nghiªm trang khi chµo cê. - KNS: RÌn kü n¨ng h¸t quèc ca. II. ChuÈn bÞ : 1.Gi¸o viªn: - Đàn và hát thuần thục lời một bài hát Quốc ca Việt Nam - Tranh vẽ lá cờ Việt Nam tung bay trên sân trường. 2. Häc sinh: - S¸ch gi¸o khoa..... III. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc chñ yÕu: Hoạt động của Học sinh Hoạt động của Giáo viên 1. PhÇn më ®Çu: - Nh¾c häc sinh söa t thÕ ngåi ngay - Häc sinh söa t thÕ ngåi ngay ng¾n. ng¾n. - KiÓm tra bµi cò: Không - Bµi míi: 2. PhÇn ho¹t ®éng. Hoạt động 1: Học hát: Quốc ca Việt Nam - Giới thiệu:Bài Quốc ca Việt Nam do - HS ghi bài nhạc sĩ Văn Cao sáng tác năm 1944, được tác giả đặt tên là Tiến quân ca. Bài hát đã kêu gọi, thúc giục nhân nhân Việt - HS theo dõi Nam anh dũng đứng lên đấu tranh chống thực dân Pháp, Tại kỳ họp đầu tiên của quốc hội khóa I, bài hát này đã được Bác Hồ đề nghị chọn làm Quốc ca Việt Nam. - HS nghe và cảm nhận - GV hát mẫu ( hoặc mở băng). - 1-2 HS đọc lời ca. - GV hướng dẫn đọc lời ca theo tiết tấu - GV hỏi: Trong bài có từ “ Sa trường” - HS trả lời em nào có thể giải thích ý của từ này? GV giải thích từ này nghĩa là chiến - HS theo dõi trường. - HS thực hiện - Đọc lời theo tiết tấu lời ca. - HS nghe và ghi nhớ Tập gõ hình thiết tấu câu thứ nhất - GV gõ hình thiết tấu làm mẫu khoảng - HS thực hiện 2 –3 lần - GV chỉ định một vài HS gõ lại tiêt tấu - Luyện thanh - Luyện thanh: 1 – 2 phút - HS tập hát theo hướng dẫn của GV - Tập hát từng câu: - GV hát mẫu,đàn giai điệu 2-3 lần, HS - HS tập hát tương tự nghe và nhẩm theo. Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hång Nhung N¨m häc : 2014 - 2015 Gi¸o ¸n líp 3 - GV tiếp tục đàn câu tiếp và bắt nhịp ( đếm 2-3) cho HS hát cùng với đàn. Tập tương tự với các câu tiếp theo. - GV chỉ định 1-2 HS hát lại hai câu này. Dạy những câu tiếp theo tương tự như trên. - GV nhắc các em hát mạnh mẽ, rõ lời, tư thế đứng nghiêm trang. 3. Ho¹t ®éng nèi tiÕp: - Từng tổ đứng tại chỗ trình bày bài hát, tổ trưởng của một HS bắt nhịp. - GV dặn HS về nhà tiếp tục tập hát để thuộc lời ca và hát tự nhiên, rõ lời hơn Trêng TiÓu häc Sai Nga - 1-2 HS trình bày - HS thực hiện - HS thực hiện - Nghe vµ lµm theo híng dÉn. TuÇn 2 Thø ba, ngµy 9 th¸ng 9 n¨m 2014 M«n : ¢m nh¹c TiÕt 2: Học Hát Bài: QUỐC CA VIỆT NAM (tiếp theo) I. Môc tiªu: Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hång Nhung N¨m häc : 2014 - 2015 Gi¸o ¸n líp 3 Trêng TiÓu häc Sai Nga - BiÕt h¸t theo giai ®iÖu vµ ®óng lêi 2. - TËp nghi thøc chµo cê vµ h¸t quèc ca. - KNS: RÌn kü n¨ng lµm viÖc nhãm. II. ChuÈn bÞ : 1.Gi¸o viªn: - Đàn và hát thuần thục hai bài Quốc ca Việt Nam - Chép lời hai lên bảng, mỗi dòng là một câu hát. 2. Häc sinh: - S¸ch gi¸o khoa, nh¹c cô gâ. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc chñ yÕu: Hoạt động của Giáo viên 1. PhÇn më ®Çu: - Nh¾c häc sinh söa t thÕ ngåi ngay ng¾n. - KiÓm tra bµi cò: Gọi 2 em học sinh hát lời một của bài hát Quốc ca Việt Nam.? Nhạc và lời? - Bµi míi: 2. PhÇn ho¹t ®éng. *Học hát Quốc ca Việt Nam (tiếp) - Em nào có thể giới thiệu về tác giả và nội dung bài Quốc ca Việt Nam? - Nghe bài hát:HS nghe bài hát qua băng điã hoặc nghe GV trình bày. - Trình bày lại lời một: Lớp trưởng lên điều khiển chào cờ và bắt nhịp lời một bài Quốc ca Việt Nam -. Tập hát lời hai:- Học sinh đọc lời ca. - GV hỏi: Trong lời hai có từ nào các em chưa hiểu? Nếu không có, GV giải thích từ khó. - Giáo viên dạy từng câu như lời một, đàn gia điệu và bắt nhịp ( đếm 2-3) cho HS hát cùng với đàn. Trong qua trình tập lời hai, GV chỉ định một số HS trình bày, nếu các em hát chưa đúng. GV hướng dẫn để các em hát chính xác hơn. - Hát lời hai: Hát đầy đủ lời hai, GV nhắc các em lấy hơi . GV làm mẫu về cách lấy hơi * Trình bày bài hát GV yêu cầu HS trình bày bài hát ở tư thế đứng nghiêm trang, nhắc các em hát mạnh mẽ, rõ lời. 3. Ho¹t ®éng nèi tiÕp. Hoạt động của Học sinh - Häc sinh söa t thÕ ngåi ngay ng¾n. - HS thùc hiÖn - HS ghi bài - HS trả lời - HS nghe và cảm nhận - HS thực hiện - HS thực hiện - HS trả lời (nếu được) - HS theo dõi, ghi nhớ - HS tập hát - HS hát theo hướng dẫn - HS hát cả bài - HS thực hiện - Từng tổ đứng tại chổ trình bày bài hát, Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hång Nhung N¨m häc : 2014 - 2015 Gi¸o ¸n líp 3 Trêng TiÓu häc Sai Nga tổ trưởng cử một HS bắt nhịp. - HS thùc hiÖn - GV dặn HS về nhà tiếp tục tập hát để thuộc lời ca và hát tự nhiên, rõ lời hơn. - Nghe vµ lµm theo híng dÉn. TuÇn 3 Thø ba, ngµy 16 th¸ng 9 n¨m 2014 M«n : ¢m nh¹c TiÕt 3: Học Hát: BÀI CA ĐI HỌC Nhạc và lời: Phan Trần Bảng I. Môc tiªu: - BiÕt h¸t theo giai ®iÖu vµ ®óng lêi 2. - BiÕt h¸t kÕt hîp vç tay hoÆc gâ ®Öm theo bµi h¸t. - KNS: RÌn kü n¨ng giao tiÕp. II. ChuÈn bÞ : 1.Gi¸o viªn: - Đàn và hát thuần thục bài Bài ca đi học - Băng nhạc, máy nghe. Tranh vẽ cảnh những em bé trên đường tới trường, SGK tập bài hát lớp 3. 2. Häc sinh: - S¸ch gi¸o khoa, nh¹c cô gâ. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc chñ yÕu: Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của Học sinh - Häc sinh söa t thÕ ngåi ngay ng¾n. - 2 HS lªn b¶ng Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hång Nhung N¨m häc : 2014 - 2015 Gi¸o ¸n líp 3 Trêng TiÓu häc Sai Nga - HS ghi bài - HS theo dõi - HS nghe và cảm nhận - 1-2 em đọc lời ca - HS thực hiện - Khëi ®éng giäng - HS tập hát theo hướng dẫn của GV - 1-2 HS trình bày - HS hát cả bài - HS trình bày - HS thực hiện - HS tham gia - HS thực hiện - Nghe vµ lµm theo híng dÉn 1. PhÇn më ®Çu: - Nh¾c häc sinh söa t thÕ ngåi ngay ng¾n. - KiÓm tra bµi cò: Gọi 2 em học sinh hát lời một của bài hát Quốc ca Việt Nam.? Nhạc và lời? - Bµi míi: 2. PhÇn ho¹t ®éng. *Học hát: Bài ca đi học Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hång Nhung N¨m häc : 2014 - 2015 Gi¸o ¸n líp 3 - Giới thiệu: Bài ca đi học là bài hát do nhạc sĩ Phan Trần Bảng sáng tác, ông là người rất tâm huyết và có nhiều đóng góp trong việc giáo dục âm nhạc ở trường phổ thông. Bài ca đi học là một ca khúc ngắn gọn trong sáng, nói lên niềm vui của những em bé ngày ngày được tới trường trong khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp. - Nghe bài hát: HS nghe băng hát mẫu - Đọc lời theo tiết tấu lời ca: HS đọc lời trên bảng. Mỗi lời gồm 4 câu hát HS tập đọc lời và kết hợp gõ tiết tấu lời ca. Trêng TiÓu häc Sai Nga - Khëi ®éng giäng: 1-2 phút - Tập hát từng câu: GV hát mẫu một câu, sau đó đàn giai điệu câu này 2-3 lần, yêu cầu HS nghe và nhẩm theo. Tập tương tự với các câu tiếp theo. Tập xong hai câu, GV cho hát nối liền hai câu với nhau. GV hát hai câu, đàn giai điệu và yêu cầu HS hát cùng với đàn. GV nhắc HS lấy hơi khi nghỉ ở dấu lặng đơn. GV chỉ định 1-2 HS hát lại hai câu này. Tiến hành dạy hai câu còn lại tương tự. - Hát lời một: Hát hai lần Nửa lớp hát hai câu đầu, nửa kia hát hai câu sau, rồi đổi ngược lại. 3. Ho¹t ®éng nèi tiÕp. - Từng tổ đứng tại chỗ trình bày bài hát, tổ trưởng cử một HS bắt nhịp. - GV dặn HS về nhà tiếp tục tập hát để thuộc lời ca và hát tự nhiên, rõ lời hơn. Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hång Nhung N¨m häc : 2014 - 2015 Gi¸o ¸n líp 3 Trêng TiÓu häc Sai Nga TuÇn 4 Thø ba, ngµy 23 th¸ng 9 n¨m 2014 M«n : ¢m nh¹c TiÕt 4 : Học Hát: BÀI CA ĐI HỌC (tiếp theo) Nhạc và lời: Phan Trần Bảng I. Môc tiªu: - BiÕt h¸t theo giai ®iÖu vµ ®óng lêi 2. - BiÕt h¸t kÕt hîp vç tay hoÆc gâ ®Öm theo bµi h¸t. - BiÕt h¸t ®óng giai ®iÖu. - KNS: RÌn kü n¨ng giao tiÕp. II. ChuÈn bÞ : 1.Gi¸o viªn: - Nhạc cụ quen dùng. Băng nhạc, máy nghe. - Đàn và hát thuần thục Bài ca đi học - Tranh ảnh minh hoạ và một vài động tác vận động phụ họa. 2. Häc sinh: - S¸ch gi¸o khoa, nh¹c cô gâ. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc chñ yÕu: Hoạt động của Giáo viên 1. PhÇn më ®Çu: - Nh¾c häc sinh söa t thÕ ngåi ngay ng¾n. - KiÓm tra bµi cò: KÕt hîp trong qu¸n tr×nh tËp h¸t. - Bµi míi: 2. PhÇn ho¹t ®éng. *Ho¹t ®éng 1: Học hát " Bài ca đi học " (tiếp) HS nghe toàn bộ bài hát qua băng đĩa hoặc do GV trình bày - Trình bày lời một đã học: Theo cách hát đối đáp:GV chia lớp thành hai nửa, mỗi nửa hát một câu đối đáp nhau đến hết lời một. Theo cách hát nối tiếp:GV chia lớp thành 4 tổ, mỗi tổ hát một câu nối tiếp đến hết bài. - Tập hát lời hai. - Học sinh đọc lời ca trên bảng. - GV chia lớp thành hai nửa. Nửa lớp hát lời một bằng nguyên âm “ La”, đồng thời nửa kia hát lời hai. GV hướng dẫn một vài chỗ cần thiết, sau đó đổi lại phần trình bày. GV nhắc nhở HS lấy hơi khi hết mỗi câu hát. GV chỉ định 1-2 HS hát lời hai, GV nhận Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hång Nhung Hoạt động của Học sinh - Häc sinh söa t thÕ ngåi ngay ng¾n. - HS ghi bài - HS nghe - HS thực hiện - HS thực hiện - 1-2 em đọc lời ca - HS thực hiện - HS nghe, ghi nhớ N¨m häc : 2014 - 2015 Gi¸o ¸n líp 3 xét và hướng dẫn những chỗ cần thiết. * Ho¹t ®éng 2. Hát đầy đủ cả hai lời. - Cả lớp hát hoà giọng cả hai lời, GV nhận xét. - Nửa lớp hát lời một, nửa kia hát lời hai, rồi đổi ngược lại. - Tập một vài cách hát tập thể Tập hát đối đáp Chia lớp thnàh hai nửa, mỗi nửa hát một câu đối đáp nhau. Đổi lại phần trình bày Gv nhận xét. Tập hát nối tiếp. Chia lớp thành 4 tổ, mỗi tổ hát một câu nối tiếp đến hết bài. Đổi lại phần trình bày của từng tổ, GV nhận xét. - Trình bày bài hát: GV yêu cầu các em thể hiện sự trong sáng và sôi nổi trong bài hát. * Ho¹t ®éng 3: Hát kết hợp vận động - GV mời 1-2 HS học khá lên trước lớp, hát và vận động phụ họa cho bài hát - GV hướng dẫn HS hát kết hợp vận động phụ họa. - Một vài nhóm HS lên hát và vận động phụ họa. 3. Ho¹t ®éng nèi tiÕp : GV dặn HS về nhà tiếp tục tập hát để thuộc cả hai lời và hát tự nhiên, rõ lời hơn. Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hång Nhung Trêng TiÓu häc Sai Nga - HS thực hiện - HS thực hiện - HS thực hiện - HS trình bày - HS thực hiện - HS ghi nhớ - HS thực hiện - HS thực hiện - HS thực hiện - Nghe vµ lµm theo híng dÉn. N¨m häc : 2014 - 2015 Gi¸o ¸n líp 3 TuÇn 5 Trêng TiÓu häc Sai Nga Thø ba, ngµy 30 th¸ng 9 n¨m 2014 M«n : ¢m nh¹c TiÕt 5 : Học Hát Bài: ĐẾM SAO. ( Nh¹c vµ lêi : V¨n Chung ) I. Môc tiªu: - BiÕt h¸t theo giai ®iÖu vµ lêi ca. - BiÕt h¸t kÕt hîp vç tay hoÆc gâ ®Öm theo bµi h¸t. - BiÕt gâ ®Öm theo ph¸ch. - KNS: RÌn kü n¨ng hîp t¸c. II. ChuÈn bÞ : 1.Gi¸o viªn: - Chép lời lên bảng thành 4 dòng, tương đương với 4 câu hát. - Nhạc cụ quen dùng. - Đàn và hát thuần thục bài Đếm sao. 2. Häc sinh: - S¸ch gi¸o khoa, nh¹c cô gâ. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc chñ yÕu: Hoạt động của Giáo viên 1. PhÇn më ®Çu: - Nh¾c häc sinh söa t thÕ ngåi ngay ng¾n. - KiÓm tra bµi cò: Gäi 2 HS lªn h¸t bµi " Bài ca đi học ". - Bµi míi: 2. PhÇn ho¹t ®éng. * Học hát: Đếm sao 1. Giới thiệu về bài hát Bầu trời cao vời vợi gợi cho chúng ta ước mơ bay bổng vào không gian, tới những hành tinh xa tít. Trong đêm hè gió mát được ngắm nhìn bầu trời đầy sao, mối người đều có những cảm xúc thật dễ chịu. Nhạc sĩ Văn Chung đã viết bài hát Đếm sao. Bài hát có giai điệu du dương, lời ca giản dị, trong sáng như bức tranh vẽ nên cuộc sông thanh bình với những ước mơ cao đẹp. 2. Nghe bài hát: HS nghe bài hát qua đĩa 3. đọc lời theo tiết tấu lời ca: đọc lời trên bảng. Câu 1-2-3 có âm hình tiết tấu. GV gõ hình thiết tấu làm mẫu khoảng 2 –3 lần. GV chỉ định một vài HS gõ lại tiết tấu. HS tập đọc lời và kết hợp gõ tiết tấu lời ca. 4. Luyện thanh: 1-2 phút. Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hång Nhung Hoạt động của Học sinh - HS thùc hiÖn. HS theo dõi HS nghe vµ c¶m nhËn 1-2 em ®äc lêi ca HS theo dâi HS nghe HS thùc hiÖn HS thùc hiÖn HS tËp h¸t theo híng dÉn cña GV HS h¸t hai c©u N¨m häc : 2014 - 2015 Gi¸o ¸n líp 3 5. Tập hát từng câu GV hát mẫu một câu, sau đó đàn giai điệu câu này vài lần, yêu cầu HS nghe và hát nhẩm theo. Tương tự với các câu tiếp theo. GV hát hai câu, đàn giai điệu và yêu cầu HS hát cùng với đàn. GV nhắc HS lấy hơi sau những chỗ ngân dài. Câu 4 khác câu 1-2-3 về tiết tấu. GV cần hướng dẫn các em kĩ hơn. 6. Hát cả bài:Nửa lớp hát hai câu đầu, nữa kia hát hai câu sau, rồi đổi ngược lại. 7. Trình bày bài hát Hát cả bài hai lần, kết bằng cách nhắc lại câu 4 thêm hai lần nửa. 8. Tập hát đối đáp-Tập hát nối tiếp: Tập hát lính xướng và hoà giọng - Cử một HS hát câu 1 và câu 3, tất cả hát hoà giọng câu 2 và câu 4. 9. Củng cố bài:Từng tổ đứng tạo chỗ trình bày bài hát, tổ trưởng cử một HS bắt nhịp. GV dặn HS về nhà tiếp tục tập hát để thuộc lời ca và hát tự nhiên rõ ràng hơn. 3. Ho¹t ®éng nèi tiÕp. - GV củng cố bằng cách hỏi HS lại tên bài hát vừa học, tác giả? Cho cả lớp đứng lên hát và vỗ tay theo phách và tiết tấu của bài hát một lần trước khi kết thức tiết học. - GV nhận xét, dặn dò. Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hång Nhung Trêng TiÓu häc Sai Nga HS thùc hiÖn HS thùc hiÖn HS h¸t c¶ bµi Häc sinh thùc hiÖn HS trình bày HS thực hiện HS trình bày HS ghi nhớ - HS nghe vµ tr¶ lêi - HS nghe vµ lµm theo híng dÉn N¨m häc : 2014 - 2015 Gi¸o ¸n líp 3 TuÇn 6 Trêng TiÓu häc Sai Nga Thø ba, ngµy 7 th¸ng 10 n¨m 2014 M«n : ¢m nh¹c TiÕt 6 : Ôn tập bài: ĐẾM SAO Trò chơi Âm Nhạc I. Môc tiªu: - BiÕt h¸t theo giai ®iÖu vµ ®óng lêi ca. - BiÕt h¸t kÕt hîp vç tay hoÆc gâ ®Öm theo bµi h¸t. - BiÕt h¸t kÕt hîp vËn ®éng phô häa. - BiÕt gâ ®Öm theo nhÞp. - KNS: RÌn kü n¨ng hîp t¸c. II. ChuÈn bÞ : 1.Gi¸o viªn: - Nhạc cụ quen dùng. Băng đĩa, máy nghe. - Đàn và hát thuần thục bài Đếm sao. - GV tập một vài động tác minh họa cho bài hát: Vỗ tay theo nhịp 3 và bước chân theo nhịp 3. 2. Häc sinh: - S¸ch gi¸o khoa, nh¹c cô gâ. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc chñ yÕu: Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của Học sinh 1. PhÇn më ®Çu: - Nh¾c häc sinh söa t thÕ ngåi ngay ng¾n. - KiÓm tra bµi cò: KÕt hîp kiÓm tra trong khi HS thực hiện «n tËp. - Bµi míi: 2. PhÇn ho¹t ®éng. + Ôn tập bài hát: Đếm sao 1. Hát kết hợp gõ đệm - Hát kết hợp gõ theo phách; HS ghi bài GV làm mẫu câu 1 và câu 2, HS hát và tập gõ HS thực hiện đệm cả bài hát. GV chỉ định từng tổ đứng lại chỗ trình bày. - Hát kết hợp gõ theo nhịp; GV làm mẫu câu 1 và câu 2, HS hát và tập gõ HS trình bày đệm cả bài hát. HS thực hiện GV chỉ định từng tổ đứng tại chỗ trình bày. 2. hát kết hợp vận động: - Vỗ tay theo nhịp 3: HS trình bày Hai HS ngồi đối diện, phách 1 hai em vỗ bàn thay vào nhau, phách 1 và 3 mỗi em tự vỗ hai HS thực hiện tay của mình. - Bước chân theo nhịp 3: - GV hướng dẫn HS một vài động tác vận động đã chuẩn bị. HS trình bày - HS trình bày bài hát và vận động. Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hång Nhung N¨m häc : 2014 - 2015 Gi¸o ¸n líp 3 - GV mời HS lên trình bày trước lớp theo nhóm 2-4 em hoặc cá nhân. 3. Biểu diễn bài hát theo một vài hình thức GV nêu yêu cầu thi đua biểu diễn bài hát theo nhóm 3-4 em hoặc theo tổ, GV chấm điểm  Trò chơi âm nhạc Đếm sao. Nói theo tiết tấu, đếm từ 1 đến 10 ông sao. - Hát bằng một nguyên âm Dùng một nguyên âm để hát thay cho lời ca. Ví dụ Tổ 1 hát câu 1 bằng âm A Tổ 2 hát câu 2 bằng âm U Tổ 3 hát câu 3 bằng âm Ư Tổ 4 hát câu 4 bằng âm A GV nhắc HS: Về nhà tiếp tục tập hát cho thuần thục hơn. 3. Ho¹t ®éng nèi tiÕp. - NhËn xÐt chung (khen nh÷ng em h¸t thuéc lêi, gâ ph¸ch vµ tiÕt tÊu ®óng yªu cÇu; nh¾c nhë nh÷ng em cha tËp trung trong tiÕt häc cÇn cè g¾ng h¬n). - DÆn häc sinh vÒ h¸t «n l¹i bµi h¸t võa häc cho thuÇn thôc. Trêng TiÓu häc Sai Nga HS tham gia HS thực hiện HS ghi nhớ - HS nghe, tiÕp thu - Nghe vµ lµm theo híng dÉn. Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hång Nhung N¨m häc : 2014 - 2015 Gi¸o ¸n líp 3 TuÇn 7 Trêng TiÓu häc Sai Nga Thø ba, ngµy 14 th¸ng 10 n¨m 2014 M«n : ¢m nh¹c TiÕt 7 : Học Hát Bài: GÀ GÁY I. Môc tiªu: - BiÕt ®©y lµ bµi d©n ca. - BiÕt h¸t theo giai ®iÖu vµ lêi ca. - BiÕt h¸t kÕt hîp vç tay hoÆc gâ ®Öm theo bµi h¸t. - BiÕt gâ ®Öm theo nhÞp. - KNS: RÌn kü n¨ng l¾ng nghe tÝch cùc. II. ChuÈn bÞ : 1.Gi¸o viªn: - Nhạc cụ quen dùng. - Đàn và hát thuần thục bài Gà gáy. - Băng nhạc, máy nghe, tranh vẽ cảnh chú gà trống cất tiếng gáy trong buổi sớm giống trang 10 trong tập bài hát lớp 3. 2. Häc sinh: - S¸ch gi¸o khoa, nh¹c cô gâ. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc chñ yÕu: Hoạt động của Giáo viên 1. PhÇn më ®Çu: - Nh¾c häc sinh söa t thÕ ngåi ngay ng¾n. - KiÓm tra bµi cò: HS «n l¹i c¸c bµi h¸t cña giê tríc. - Bµi míi: 2. PhÇn ho¹t ®éng. * Học hát: Gà gáy - Giới thiệu bài hát: Tiếng gà gáy là âm thanh báo hiệu bình minh lên, một ngày mới bắt đầu. Nó đem đến cho con người cảm giác về một cuộc sống thanh bình và no đủ. - Nội dung bài hát - Nghe hát :HS nghe bài hát qua băng đĩa . - Đọc lời ca: HS đọc lời ca trên bảng. GV giải thích tiếng gà gáy ở mỗi nơi được người dân ở đó miêu tả bằng âm thanh khác nhau. Có nơi dùng “ Cúc cu” Nơi khác là “ ò ó o”. Đồng bào Cống ở Lai Châu lại dùng “ Le te”để miêu tả tiếng gà gáy. Bài hát làm chúng ta liên tưởng đến hình ảnh buổi sáng Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hång Nhung Hoạt động của Học sinh - HS thùc hiÖn. HS ghi bài HS theo dõi HS nghe và cảm nhận 1-2 em đọc lời ca HS theo dõi GV giải thích N¨m häc : 2014 - 2015 Gi¸o ¸n líp 3 mát lạnh ở miền núi, những giọt sương còn động trên lá cây, mặt cỏ, cuộc sống thật phẳng lặng, yên bình. Từ “Le te” gợi cho ta cảm giác đó như là tiếng gáy vang lên từ phía rất xa của chú gà trống choai dậy sớm, đang chào mừng một ngày mới bắt đầu. - Luyện thanh: là la lá la là 1-2 phút - Tập hát từng câu: GV hát mẫu câu 1, sau đó đàn giai điệu câu này 2-3 lần, yêu cầu HS nghe và hát nhẩm theo. GV tiếp tục đàn câu một và bắt nhịp (đếm 12) cho HS hát cùng với đàn. Tập tương tự với các câu tiếp theo. Khi tập xong hai câu thì GV cho hát nối liền hai câu với nhau. Tiến hành dạy hai câu theo cách tương tự. - Sử dụng một vài cách hát tập thể: Tập hát lĩnh xướng: - Câu 1-3: Một HS hát lĩnh xướng. - Câu 2-4: Cả lớp hát hoà giọng Tập hát đối đáp: Chia lớp thành hai nửa, nửa lớp hát câu 1-3, nửa kia hát câu 2-4, sau đó đổi cách trình bày. - Trình bày hoàn chỉnh bài hát: GV dạo nhạc, lần thứ nhất hát đối đáp, GV dạo nhạc giữa bài, lần thứ hai hát lĩnh xướng. Kết thúc bài bằng cách hát câu cuối thêm một lần. 4. Ho¹t ®éng nèi tiÕp. - Từng tổ đứng tại chỗ trình bày bài hát, tổ trưởng cử một HS bắt nhịp. - GV dặn HS về nhà tập hát để thuộc lời ca và hát tự nhiên, trôi chảy hơn. Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hång Nhung Trêng TiÓu häc Sai Nga HS luyện thanh HS tập hát HS trình bày HS tập hát lĩnh xướng và hoà giọng HS tập trình bày bài hát HS thùc hiÖn HS nghe vµ lµm theo híng dÉn N¨m häc : 2014 - 2015 Gi¸o ¸n líp 3 Trêng TiÓu häc Sai Nga Thø ba, ngµy 21 th¸ng 10 n¨m 2014 M«n : ¢m nh¹c TiÕt 8 : Ôn Tập Bài Hát: GÀ GÁY I. Môc tiªu: - BiÕt h¸t theo giai ®iÖu vµ ®óng lêi ca. - BiÕt h¸t kÕt hîp vËn ®éng phô ho¹. - TËp biÓu diÔn bµi h¸t. - KNS: RÌn kü hîp t¸c. II. ChuÈn bÞ : 1.Gi¸o viªn: - Nhạc cụ quen dùng - Đàn và hát thuần thục bài Gà gáy - Băng nhạc, máy nghe, tranh vẽ. - Chuẩn bị một vài động tác vận động phụ hoạ cho bài hát. 2. Häc sinh: - S¸ch gi¸o khoa, nh¹c cô gâ. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc chñ yÕu: Hoạt động của Giáo viên 1. PhÇn më ®Çu: - Nh¾c häc sinh söa t thÕ ngåi ngay ng¾n. - KiÓm tra bµi cò: HS «n l¹i c¸c bµi h¸t cña giê tríc. - Bµi míi: 2. PhÇn ho¹t ®éng. Ôn tập bài hát: GÀ GÁY Hoạt động của Học sinh HS ghi bài * Ho¹t ®éng 1: Hát kết hợp gõ đệm - Hát kết hợp gõ theo phách: HS thực hiện GV làm mẫu câu 1 và 2, HS hát và tập gõ đệm cả bài hát. GV chỉ định từng tổ đứng lại chỗ trình bày. HS trình bày HS thực hiện cá nhân HS thực hiện - Hát kết hợp gõ theo nhịp: GV làm mẫu câu 1 và 2 , HS hát và tập gõ HS trình bày Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hång Nhung N¨m häc : 2014 - 2015 Gi¸o ¸n líp 3 đệm cả bài hát. Trêng TiÓu häc Sai Nga - GV chỉ định từng tổ đứng lại chỗ trình bày. * Ho¹t ®éng 1: Hát kết hợp vận động: - Hướng dẫn hát và vận động theo phần chuẩn HS tập hát và vận động bị của GV. - Từng tổ đứng tại chỗ trình bày bài hát kết HS trình bày hợp vận động - GV mêi HS lªn tr×nh bày tríc líp theo nhãm HS thực hiện 2- 4 hoÆc c¸ nh©n. 3. Ho¹t ®éng nèi tiÕp: - HS trình bày bài hát theo hình thức tốp ca - Gọi một nhóm lên trình bày - Dặn dò HS về nhà tập biểu diễn bài hát. TuÇn 9 Thø ba, ngµy 28 th¸ng 10 n¨m 2014 M«n : ¢m nh¹c TiÕt 9 : Ôn Tập 3 Bài Hát: BÀI CA ĐI HỌC, ĐẾM SAO, GÀ GÁY I. Môc tiªu: - BiÕt h¸t theo giai ®iÖu vµ ®óng lêi ca cña 3 bµi h¸t. - BiÕt vç tay hoÆc gâ ®Öm theo bµi h¸t. - TËp biÓu diÔn bµi h¸t. - KNS: RÌn kü hîp t¸c. Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hång Nhung N¨m häc : 2014 - 2015 Gi¸o ¸n líp 3 II. ChuÈn bÞ : 1.Gi¸o viªn: Trêng TiÓu häc Sai Nga - Nhạc cụ quen dùng. - Đàn và hát thuần thục ba bài hát: bài ca đi học, Đếm sao, Gà gáy. Ôn lại các động tác vận động phụ hoạ. 2. Häc sinh: - S¸ch gi¸o khoa, nh¹c cô gâ. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc chñ yÕu: Hoạt động của Giáo viên 1. PhÇn më ®Çu: - Nh¾c häc sinh söa t thÕ ngåi ngay ng¾n. - KiÓm tra bµi cò: HS «n l¹i c¸c bµi h¸t cña giê tríc. - Bµi míi: 2. PhÇn ho¹t ®éng. * Ôn tập bài hát: Bài ca đi học 1. Hát kết hợp gõ đệm theo phách. - GV chỉ định từng tổ đứng tại chỗ trình bày. - Hát kết hợp gõ theo nhịp. GV chỉ định từng tổ đứng tại chỗ trình bày 2. Hát kết hợp vận động: Cả lớp trình bày bài hát kết hợp vận động phụ hoạ - GV chỉ định hai nhóm lên trình bày trước lớp, mỗi nhóm 3 – 4 HS * Ôn tập bài hát: Đếm sao 1. Trình bày bài bằng cách hát đối đáp: - Chia lớp thành hai nửa, mỗi bên hát một câu đối đáp cả hai lời. - GV cho hai tổ hát đối đáp với nhau. 2. Trình bày bằng cách hát nối tiếp. - Chia lớp theo 4 tổ, mỗi tổ hát một câu. Hát cả bài hai lần. - Chia lớp theo 4 tổ, mỗi tổ hát một câu bằng một nguyên âm A – U - Ư - A. 3. Hát kết hợp vận động: - Cả lớp đứng tại chổ trình bày bài hát, kết hợp bước chân theo nhịp 3. Động tác uyển chuyển, nhịp nhàng, mềm dẻo. - GV chỉ định hai nhóm lên trình bày trước lớp, mỗi nhóm 3 – 4 HS  Ôn tập bài hát: Gà gáy 1. Hát kết hợp gõ đệm: Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hång Nhung Hoạt động của Học sinh - Nh¾c häc sinh söa t thÕ ngåi ngay ng¾n. - HS thùc hiÖn. HS ghi bài HS thực hiện HS trình bày HS thực hiện HS thực hiện HS trình bày HS thực hiện HS tham gia N¨m häc : 2014 - 2015 Gi¸o ¸n líp 3 - Hát kết hợp gõ theo phách: Cả lớp thực hiện rồi giáo viên chỉ định từng tổ trình bày. - Hát kết hợp gõ theo nhịp: Cả lớp thực hiện rồi GV chỉ định một vài HS trình bày. 2. Hát kết hợp vận động: Cả lớp trình bày bài hát kết hợp vận động phụ hoạ. - GV chỉ định hai nhóm lên trình bày trước lớp, mỗi nhãm 3-4 HS 3. Ho¹t ®éng nèi tiÕp: - Từng tổ đứng tại chỗ trình bày c¸c bài hát, tổ trưởng cử một HS bắt nhịp. - GV dặn HS về nhà tập hát để thuộc lời ca và hát tự nhiên, trôi chảy hơn. Trêng TiÓu häc Sai Nga HS thực hiện HS trình bày HS hát và gõ đệm Từng tổ trình bày HS trình bày HS ghi nhớ TuÇn 10 Thø s¸u, ngµy 8 th¸ng 11 n¨m 2013 M«n : ¢m nh¹c TiÕt 10 : Học Hát Bài: LỚP CHÚNG TA ĐOÀN KẾT (Nhạc Và Lời: Mộng Lân) I. YÊU CẦU: - Biết hát theo giai điệu và lời ca. Biết gõ đệm theo nhịp, theo tiết tấu lời ca. - KNS: RÌn kü n¨ng hîp t¸c II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN: - Nhạc cụ quen dùng. Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hång Nhung N¨m häc : 2014 - 2015 Gi¸o ¸n líp 3 Trêng TiÓu häc Sai Nga - Đàn và hát thuần thục bài Lớp chúng ta đoàn kết. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động của Giáo viên 1. PhÇn më ®Çu: - Nh¾c häc sinh söa t thÕ ngåi ngay ng¾n. - KiÓm tra bµi cò: HS «n l¹i c¸c bµi h¸t cña giê tríc. - Bµi míi: 2. PhÇn ho¹t ®éng.  Học hát: Lớp chúng ta đoàn kết - Giới thiệu về bài hát: - Nghe bài hát: HS nghe bài hát qua băng đĩa hoặc do giáo viên trình bày. - Đọc lời ca: Bài hát có hai lời, HS đọc lời ca. GV hỏi: từ “keo sơn” em nào có thể giải thích ý của từ này? Nếu HS không thực hiện được, GV giải thích - Đọc lời theo tiết tấu: GV gõ hình tiết tấu mẫu khoảng 2- 3 lần câu 1,3,5,7 GV chỉ định một vài HS gõ lại tiết tấu. HS tập đọc lời và kết hợp gõ tiết tấu lời ca. Với câu 2 - 4 - 6 - 8, GV vừa gõ tiết tấu vừa hướng dẫn HS đọc lời theo. - Luyện thanh: 1- 2 phút - Tập hát từng câu: GV hát mẫu một câu, sau đó đàn giai điệu câu này 2 - 3 lần, yêu cầu HS nghe và hát nhẩm theo. GV tiếp tục đàn câu một và bất nhịp (đếm 2 - 1) cho HS hát cùng với đàn. Tập tương tự với các câu tiếp theo. Khi tập xong hai câu. GV cho hát nối hai câu với nhau. GV hát hai câu, đàn giai điệu và yêu cầu HS hát cùng với đàn. GV nhắc HS lấy hơi trước mỗi câu hát. GV chỉ định 1- 2 HS hát lại hai câu này. Tiến hành dạy những câu còn lại theo cách tương tự. Hai câu 7 - 8 là câu hát khó. GV Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hång Nhung Hoạt động của Học sinh - HS thùc hiÖn HS ghi bài. HS theo dõi HS nghe và cảm nhận 1-2 em đọc lời ca. HS trả lời HS theo dõi HS thực hiện HS nghe và ghi nhớ HS thực hiện HS đọc lời Luyện thanh HS tập hát theo hướng dẫn của GV - HS lắng nghe và hát cùng với đàn. - 1-2 HS thực hiện - HS trình bày theo yêu cầu HS thực hiện N¨m häc : 2014 - 2015 Gi¸o ¸n líp 3 cần đàn, hát mẫu kĩ hơn để HS hát đúng cao độ HS hát cả bài hai lần - Sử dụng một vài cách hát tập thể: - Tập hát lĩnh xướng: Một HS hát từ câu 14, cả lớp hát 4 câu tiếp theo. - Trình bày hoàn chỉnh bài hát: GV dạo nhạc, lần thứ nhất hát đối đáp, GV dạo nhạc giữa bài, lần hai dùng cách hát lĩnh xướng. 3. Ho¹t ®éng nèi tiÕp. - Từng tổ đứng tại chỗ trình bày bài hát, tổ trưởng cử một HS bắt nhịp. Trêng TiÓu häc Sai Nga HS trình bày Từng tổ trình bày Từng tổ trình bày HS ghi nhớ - GV dặn HS về nhà tiếp tục tập hát để thuộc lời ca và hát tự nhiên. Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hång Nhung N¨m häc : 2014 - 2015
- Xem thêm -