Tài liệu Giáo án âm nhạc lớp 3 trọn bộ_cktkn

  • Số trang: 39 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 62 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Ngµy so¹n: 22/8/2009 Ngµy d¹y: Thø năm, ngµy 27/8/2009 ©m nh¹c 3: TiÕt 1 Häc h¸t :Bµi Quèc ca ViÖt Nam I.Yêu cầu: Biết hát theo giai điệu lời 1 của bài hát. Biết tác giả bài hát là nhạc sĩ Văn Cao. -Có ý thức nghiêm trang khi chào cờ. II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: - Nh¹c cô quen dïng. - §µn vµ h¸t thuÇn thôc lêi mét bµi h¸t Quèc ca ViÖt Nam - Tranh vÏ l¸ cê ViÖt Nam tung bay trªn s©n trêng. III. Ho¹t ®éng d¹y häc: 1. æn ®Þnh tæ chøc: Nh¾c nhë HS t thÕ ngåi häc h¸t. 2. kiÓm tra bµi cò: Kh«ng 3. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS  Ho¹t ®éng 1: Häc h¸t: Quèc ca ViÖt Nam HS ghi bµi - Giíi thiÖu:Bµi Quèc ca ViÖt Nam do nh¹c sÜ V¨n Cao HS theo dâi s¸ng t¸c n¨m 1944, ®îc t¸c gi¶ ®Æt tªn lµ TiÕn qu©n ca. Bµi h¸t ®· kªu gäi, thóc giôc nh©n nh©n ViÖt Nam anh dòng ®øng lªn ®Êu tranh chèng thùc d©n Ph¸p, T¹i kú häp ®Çu tiªn cña quèc héi khãa I, bµi h¸t nµy ®· ®îc B¸c Hå ®Ò nghÞ chän lµm Quèc ca ViÖt Nam. -GV h¸t mÉu ( hoÆc më b¨ng). HS nghe vµ c¶m nhËn -GV híng dÉn ®äc lêi ca theo tiÕt tÊu 1-2 HS ®äc lêi ca. GV hái: Trong bµi cã tõ “ Sa trêng” em nµo cã thÓ gi¶i HS tr¶ lêi thÝch ý cña tõ nµy? GV gi¶i thÝch tõ nµy nghÜa lµ chiÕn trêng. HS theo dâi - §äc lêi theo tiÕt tÊu lêi ca. TËp gâ h×nh thiÕt tÊu c©u thø nhÊt HS thùc hiÖn GV gâ h×nh thiÕt tÊu lµm mÉu kho¶ng 2 –3 lÇn GV chØ ®Þnh mét vµi HS gâ l¹i tiªt tÊu HS nghe vµ ghi nhí -. LuyÖn thanh: 1 – 2 phót HS thùc hiÖn - TËp h¸t tõng c©u: -LuyÖn thanh GV h¸t mÉu,®µn giai ®iÖu 2-3 lÇn, HS nghe vµ nhÈm theo. HS tËp h¸t theo híng dÉn cña GV GV tiÕp tôc ®µn c©u tiÕp vµ b¾t nhÞp ( ®Õm 2-3) cho HS h¸t cïng víi ®µn. TËp t¬ng tù víi c¸c c©u tiÕp theo. HS tËp h¸t t¬ng tù GV chØ ®Þnh 1-2 HS h¸t l¹i hai c©u nµy. 1-2 HS tr×nh bµy D¹y nh÷ng c©u tiÕp theo t¬ng tù nh trªn. GV nh¾c c¸c em h¸t m¹nh mÏ, râ lêi, t thÕ ®øng nghiªm trang - Cñng cè dÆn dß: - Líp trëng ®iÒu khiÓn c¸c b¹n chµo cê vµ b¾t nhÞp cho c¶ HS h¸t c¶ bµi líp h¸t quèc ca. - Tõng tæ ®øng t¹i chç tr×nh bµy bµi h¸t, tæ trëng cña mét HS tr×nh bµy HS b¾t nhÞp.- GV dÆn HS vÒ nhµ tiÕp tôc tËp h¸t ®Ó thuéc HS ghi nhí lêi ca vµ h¸t tù nhiªn, râ lêi h¬n Ngµy so¹n: 6/9/2009 Ngµy d¹y:Thø tư, ngµy 9/9/2009 ©m nh¹c 3: TiÕt 2 Häc h¸t: Bµi Quèc ca ViÖt Nam(TiÕp) I.Yêu cầu: Biết hát đúng giai điệu lời 2. -Tập nghi thức chào cờ và hát Quốc ca II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: - Nh¹c cô quen dïng. - §µn vµ h¸t thuÇn thôc hai bµi Quèc ca ViÖt Nam - Tranh vÏ l¸ cß ViÖt Nam tung bay trªn s©n trêng. - ChÐp lêi hai lªn b¶ng, mçi dßng lµ mét c©u h¸t. III. Ho¹t ®éng d¹y häc 1. KiÓm tra bµi cò: Gäi 2 em häc sinh h¸t lêi mét cña bµi h¸t Quèc ca ViÖt Nam.? Nh¹c vµ lêi? 2. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS  Häc h¸t: Quèc ca ViÖt Nam (tiÕp) HS ghi bµi - Em nµo cã thÓ giíi thiÖu vÒ t¸c gi¶ vµ néi dung bµi HS tr¶ lêi Quèc ca ViÖt Nam? - Nghe bµi h¸t:HS nghe bµi h¸t qua b¨ng ®i· hoÆc HS nghe vµ c¶m nhËn nghe GV tr×nh bµy. - Tr×nh bµy l¹i lêi mét: Líp trëng lªn ®iÒu khiÓn HS thùc hiÖn chµo cê vµ b¾t nhÞp lêi mét bµi Quèc ca ViÖt Nam -. TËp h¸t lêi hai:- Häc sinh ®äc lêi ca. -HS thùc hiÖn - GV hái: Trong lêi hai cã tõ nµo c¸c em cha hiÓu? -HS tr¶ lêi (nÕu ®îc) NÕu kh«ng cã, GV gi¶i thÝch tõ khã. -HS theo dâi, ghi nhí - Gi¸o viªn d¹y tõng c©u nh lêi mét, ®µn gia ®iÖu vµ HS tËp h¸t b¾t nhÞp ( ®Õm 2-3) cho HS h¸t cïng víi ®µn. Trong qua tr×nh tËp lêi hai, GV chØ ®Þnh mét sè HS tr×nh bµy, nÕu c¸c em h¸t cha ®óng. GV híng dÉn ®Ó c¸c em h¸t chÝnh x¸c h¬n. - H¸t lêi hai: H¸t ®Çy ®ñ lêi hai, GV nh¾c c¸c em HS h¸t theo híng dÉn cña GV lÊy h¬i . GV lµm mÉu vÒ c¸ch lÊy h¬i * Tr×nh bµy bµi h¸t GV yªu cÇu HS tr×nh bµy bµi h¸t ë t thÕ ®øng HS h¸t c¶ bµi nghiªm trang, nh¾c c¸c em h¸t m¹nh mÏ, râ lêi. * Cñng cè bµi: - Líp trëng ®iÒu khiÓn c¸c b¹n chµo cê vµ b¾t nhÞp HS thùc hiÖn cho c¶ líp h¸t Quèc ca. - Tõng tæ ®øng t¹i chæ tr×nh bµy bµi h¸t, tæ trëng cö mét HS b¾t nhÞp. - GV dÆn HS vÒ nhµ tiÕp tôc tËp h¸t ®Ó thuéc lêi ca HS ghi nhí, vÒ nhµ thùc hiÖn vµ h¸t tù nhiªn, râ lêi h¬n. Ngµy so¹n: 12/9/2009 Ngµy d¹y:Thø tư, ngµy 16/9/2009 ©m nh¹c 3: TiÕt 3 Häc h¸t: Bµi ca ®i häc Nh¹c vµ lêi: Phan TrÇn B¶ng I.Yêu cầu: Biết hát theo giai điệu, biết hát kết hợp vỗ tay đệm theo bài hát, đệm theo phách lời 1 II.Chuẩn bị của GV - Nh¹c cô quen dïng. - §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi Bµi ca ®i häc - B¨ng nh¹c, m¸y nghe. Tranh vÏ c¶nh nh÷ng em bÐ trªn ®êng tíi trêng, gièng trang 6 trong TËp bµi h¸t líp 3. - ChÐp mét lêi lªn b¶ng thµnh 4 dßng, t¬ng ®¬ng 4 c©u h¸t. III. Hoạt động dạy và học HĐ của GV H§ cña HS  Häc h¸t: Bµi ca ®i häc HS ghi bµi 1. Giíi thiÖu: Bµi ca ®i häc lµ bµi h¸t do nh¹c sÜ Phan TrÇn B¶ng s¸ng HS theo dâi t¸c, «ng lµ ngêi rÊt t©m huyÕt vµ cã nhiÒu ®ãng gãp trong viÖc gi¸o dôc ©m nh¹c ë trêng phæ th«ng. Bµi ca ®i häc lµ mét ca khóc ng¾n gän trong s¸ng, nãi lªn niÒm vui cña nh÷ng em bÐ ngµy ngµy ®îc tíi trêng trong khung c¶nh thiªn nhiªn t¬i ®Ñp. 2. Nghe bµi h¸t: HS nghe b¨ng h¸t mÉu HS nghe vµ c¶m nhËn 3. §äc lêi theo tiÕt tÊu lêi ca: HS ®äc lêi trªn b¶ng. 1-2 em ®äc lêi ca Mçi lêi gåm 4 c©u h¸t, h×nh thiÕt tÊu chÝnh cña bµi h¸t lµ: HS thùc hiÖn HS tËp ®äc lêi vµ kÕt hîp gâ tiÕt tÊu lêi ca. 4. LuyÖn thanh: 1-2 phót LuyÖn thanh 5. TËp h¸t tõng c©u: GV h¸t mÉu mét c©u, sau ®ã ®µn giai ®iÖu c©u nµy 2-3 lÇn, yªu cÇu HS tËp h¸t theo híng dÉn cña HS nghe vµ nhÈm theo. GV TËp t¬ng tù víi c¸c c©u tiÕp theo. TËp xong hai c©u, GV cho h¸t nèi liÒn hai c©u víi nhau. GV h¸t hai c©u, ®µn giai ®iÖu vµ yªu cÇu HS h¸t cïng víi ®µn. GV nh¾c HS lÊy h¬i khi nghØ ë dÊu lÆng ®¬n. GV chØ ®Þnh 1-2 HS h¸t l¹i hai c©u nµy. TiÕn hµnh d¹y hai c©u cßn l¹i 1-2 HS tr×nh bµy t¬ng tù. 6. H¸t lêi mét: H¸t hai lÇn HS h¸t c¶ bµi Nöa líp h¸t hai c©u ®Çu, nöa kia h¸t hai c©u sau, råi ®æi ngîc l¹i. 7. Tr×nh bµy bµi h¸t HS tr×nh bµy - dïng tiÕt tÊu Country 2/4, tèc ®é = 105. GV yªu cÇu c¸c em thÓ hiÖn sù trong s¸ng vµ s«i næi trong bµi h¸t. HS thùc hiÖn 8. Sö dông mét vµi c¸ch h¸t tËp thÓ:Chia líp thµnh hai nöa, mét nöa h¸t mét c©u ®èi ®¸p nhau. §æi l¹i phÇn tr×nh bµy, GV nhËn xÐt. HS tham gia 9. Cñng cè bµi - Tõng tæ ®øng t¹i chç tr×nh bµy bµi h¸t, tæ trëng cö mét HS b¾t nhÞp. - GV dÆn HS vÒ nhµ tiÕp tôc tËp h¸t ®Ó thuéc lêi ca vµ h¸t tù nhiªn, râ HS ghi nhí lêi h¬n. Ngµy so¹n:20/9/2009 Ngµy d¹y:Thø t, ngµy 23/9/2009 ©m nh¹c 3: TiÕt 4 Häc h¸t: Bµi ca ®i häc ( TiÕp) I.Yªu cÇu: -HS biÕt h¸t ®óng giai ®iÖu bµi h¸t -BiÕt h¸t kÕt hîç¹g ®Öm vµ vËn ®éng phô ho¹ II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: - Nh¹c cô quen dïng. B¨ng nh¹c, m¸y nghe. - §µn vµ h¸t thuÇn thôc Bµi ca ®i häc - Tranh ¶nh minh ho¹ vµ mét vµi ®éng t¸c vËn ®éng phô häa. - ChÐp lêi hai lªn b¶ng. III. Ho¹t ®éng d¹y häc H§ cña GV H§ cña HS  Häc h¸t: Bµi ca ®i häc (tiÕp) HS ghi bµi HS nghe toµn bé bµi h¸t qua b¨ng ®Üa hoÆc do GV tr×nh bµy HS nghe 2. Tr×nh bµy lêi mét ®· häc: Theo c¸ch h¸t ®èi ®¸p:GV chia líp thµnh hai nöa, mçi nöa h¸t mét c©u HS thùc hiÖn ®èi ®¸p nhau ®Õn hÕt lêi mét. Theo c¸ch h¸t nèi tiÕp:GV chia líp thµnh 4 tæ, mçi tæ h¸t mét c©u nèi tiÕp ®Õn hÕt bµi. 3. TËp h¸t lêi hai. HS thùc hiÖn - Häc sinh ®äc lêi ca trªn b¶ng. 1-2 em ®äc lêi ca - GV chia líp thµnh hai nöa. Nöa líp h¸t lêi mét b»ng nguyªn ©m “ La”, HS thùc hiÖn ®ång thêi nöa kia h¸t lêi hai. GV híng dÉn mét vµi chç cÇn thiÕt, sau ®ã ®æi l¹i phÇn tr×nh bµy. GV nh¾c nhë HS lÊy h¬i khi hÕt mçi c©u h¸t. GV chØ ®Þnh 1-2 HS h¸t lêi hai, GV nhËn xÐt vµ híng dÉn nh÷ng chç cÇn thiÕt. HS nghe, ghi nhí 4. H¸t ®Çy ®ñ c¶ hai lêi. HS thùc hiÖn - C¶ líp h¸t hoµ giäng c¶ hai lêi, GV nhËn xÐt. - Nöa líp h¸t lêi mét, nöa kia h¸t lêi hai, råi ®æi ngîc l¹i. HS thùc hiÖn 5. TËp mét vµi c¸ch h¸t tËp thÓ TËp h¸t ®èi ®¸p Chia líp thnµh hai nöa, mçi nöa h¸t mét c©u ®èi ®¸p nhau. §æi l¹i phÇn tr×nh bµy Gv nhËn xÐt. HS thùc hiÖn TËp h¸t nèi tiÕp. Chia líp thµnh 4 tæ, mçi tæ h¸t mét c©u nèi tiÕp ®Õn hÕt bµi. §æi l¹i phÇn tr×nh bµy cña tõng tæ, GV nhËn xÐt. 6. Tr×nh bµy bµi h¸t: HS tr×nh bµy GV yªu cÇu c¸c em thÓ hiÖn sù trong s¸ng vµ s«i næi trong bµi h¸t. 7. H¸t kÕt hîp vËn ®éng - GV mêi 1-2 HS häc kh¸ lªn tríc líp, h¸t vµ vËn ®éng phô häa cho bµi h¸t HS thùc hiÖn - GV híng dÉn HS h¸t kÕt hîp vËn ®éng phô häa. - Mét vµi nhãm HS lªn h¸t vµ vËn ®éng phô häa. 8. C¨n dÆn: GV dÆn HS vÒ nhµ tiÕp tôc tËp h¸t ®Ó théc c¶ hai lêi vµ h¸t tù nhiªn, râ HS ghi nhí lêi h¬n. Ngµy so¹n:26/9/2009 Ngµy d¹y:Thø t, ngµy 30/9/2009 ¢m nh¹c 3: TiÕt 5 Häc h¸t: Bµi §Õm sao I.Yêu cầu: -Biết hát theo giai điệu và lời ca. -Biết hát kết hợp vỗ tay và gõ đệm theo phách của bài hát. II. Chuẩn bị của GV - Nh¹c cô quen dïng. - §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi §Õm sao. - B¨ng nh¹c, m¸y nghe, tranh vÏ c¶nh bÇu trêi ®ªm vµ nh÷ng ng«i sao hoÆc gièng trang 8 tËp bµi h¸t líp 3. -ChÐp lêi lªn b¶ng thµnh 4 dßng, t¬ng ®¬ng víi 4 c©u h¸t. III. Hoạt động dạy-học HĐ của GV H§ cña HS  Häc h¸t: §Õm sao HS theo dâi 1. Giíi thiÖu vÒ bµi h¸t BÇu trêi cao vêi vîi gîi cho chóng ta íc m¬ bay bæng vµo kh«ng gian, tíi nh÷ng hµnh tinh xa tÝt. Trong ®ªm hÌ giã m¸t ®îc ng¾m nh×n bÇu trêi ®Çy sao, mèi ngêi ®Òu cã nh÷ng c¶m xóc thËt dÔ chÞu. Nh¹c sÜ V¨n Chung ®· viÕt bµi h¸t §Õm sao. Bµi h¸t cã giai ®iÖu du d¬ng, lêi ca gi¶n dÞ, trong s¸ng nh bøc tranh vÏ nªn cuéc s«ng thanh b×nh víi nh÷ng íc m¬ cao ®Ñp. 2. Nghe bµi h¸t: HS nghe bµi h¸t qua ®Üa HS nghe vµ c¶m nhËn 3. ®äc lêi theo tiÕt tÊu lêi ca: ®äc lêi trªn b¶ng. 1-2 em ®äc lêi ca C©u 1-2-3 cã ©m h×nh tiÕt tÊu. HS theo dâi GV gâ h×nh thiÕt tÊu lµm mÉu kho¶ng 2 –3 lÇn. GV chØ ®Þnh mét vµi HS gâ l¹i tiÕt tÊu. HS tËp ®äc lêi vµ kÕt hîp gâ tiÕt tÊu lêi ca. 4. LuyÖn thanh: 1-2 phót. 5. TËp h¸t tõng c©u GV h¸t mÉu mét c©u, sau ®ã ®µn giai ®iÖu c©u nµy vµi lÇn, yªu cÇu HS nghe vµ h¸t nhÈm theo. T¬ng tù víi c¸c c©u tiÕp theo. GV h¸t hai c©u, ®µn giai ®iÖu vµ yªu cÇu HS h¸t cïng víi ®µn. GV nh¾c HS lÊy h¬i sau nh÷ng chç ng©n dµi. C©u 4 kh¸c c©u 1-2-3 vÒ tiÕt tÊu. GV cÇn híng dÉn c¸c em kÜ h¬n. 6. H¸t c¶ bµi:Nöa líp h¸t hai c©u ®Çu, n÷a kia h¸t hai c©u sau, råi ®æi ngîc l¹i. 7. Tr×nh bµy bµi h¸t H¸t c¶ bµi hai lÇn, kÕt b»ng c¸ch nh¾c l¹i c©u 4 thªm hai lÇn nöa. 8. TËp h¸t ®èi ®¸p-TËp h¸t nèi tiÕp: TËp h¸t lÝnh xíng vµ hoµ giäng - Cö mét HS h¸t c©u 1 vµ c©u 3, tÊt c¶ h¸t hoµ giäng c©u 2 vµ c©u 4. 9. Cñng cè bµi:Tõng tæ ®øng t¹o chç tr×nh bµy bµi h¸t, tæ trëng cö mét HS b¾t nhÞp. GV dÆn HS vÒ nhµ tiÕp tôc tËp h¸t ®Ó thuéc lêi ca vµ h¸t tù nhiªn râ rµng h¬n. HS nghe HS thùc hiÖn HS thùc hiÖn HS tËp h¸t theo híng dÉn cña GV HS h¸t hai c©u HS thùc hiÖn HS thùc hiÖn HS h¸t c¶ bµi Häc sinh thùc hiÖn HS tr×nh bµy HS thùc hiÖn HS tr×nh bµy HS ghi nhí Ngµy so¹n:10/10/2009 Ngµy d¹y:Thø t, ngµy 14/10/2009 ©m nh¹c 3: TiÕt 6 ¤n tËp bµi h¸t: §Õm sao Trß ch¬i ©m nh¹c I. YÊU CẦU: Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca -Biết gõ đệm theo nhịp, theo phách, kết hợp vận động phụ hoạ -Biết chơi trò chơi âm nhạc II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: - Nh¹c cô quen dïng. B¨ng ®Üa, m¸y nghe. - §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi §Õm sao. - GV tËp mét vµi ®éng t¸c minh häa cho bµi h¸t: Vç tay theo nhÞp 3 vµ bíc ch©n theo nhÞp 3. III. Ho¹t ®éng d¹y häc HĐ của GV H§ cña HS  ¤n tËp bµi h¸t: §Õm sao HS ghi bµi 1. H¸t kÕt hîp gâ ®Öm HS thùc hiÖn - H¸t kÕt hîp gâ theo ph¸ch; GV lµm mÉu c©u 1 vµ c©u 2, HS h¸t vµ tËp gâ ®Öm c¶ bµi h¸t. GV chØ ®Þnh tõng tæ ®øng l¹i chç tr×nh bµy. - H¸t kÕt hîp gâ theo nhÞp; HS tr×nh bµy GV lµm mÉu c©u 1 vµ c©u 2, HS h¸t vµ tËp gâ ®Öm c¶ bµi h¸t. HS thùc hiÖn GV chØ ®Þnh tõng tæ ®øng t¹i chç tr×nh bµy. 2. h¸t kÕt hîp vËn ®éng: - Vç tay theo nhÞp 3: HS tr×nh bµy Hai HS ngåi ®èi diÖn, ph¸ch 1 hai em vç bµn thay vµo nhau, ph¸ch 1 vµ 3 mçi em tù vç hai tay cña m×nh. HS thùc hiÖn - Bíc ch©n theo nhÞp 3: - GV híng dÉn HS mét vµi ®éng t¸c vËn ®éng ®· chuÈn bÞ. - HS tr×nh bµy bµi h¸t vµ vËn ®éng. - GV mêi HS lªn tr×nh bµy tríc líp theo nhãm 2-4 em hoÆc c¸ HS tr×nh bµy nh©n. 3. BiÓu diÔn bµi h¸t theo mét vµi h×nh thøc GV nªu yªu cÇu thi ®ua biÓu diÔn bµi h¸t theo nhãm 3-4 em hoÆc theo tæ, GV chÊm ®iÓm  Trß ch¬i ©m nh¹c HS tham gia §Õm sao. Nãi theo tiÕt tÊu, ®Õm tõ 1 ®Õn 10 «ng sao. - H¸t b»ng mét nguyªn ©m Dïng mét nguyªn ©m ®Ó h¸t thay cho lêi ca. VÝ dô HS thùc hiÖn Tæ 1 h¸t c©u 1 b»ng ©m A Tæ 2 h¸t c©u 2 b»ng ©m U Tæ 3 h¸t c©u 3 b»ng ©m ¦ Tæ 4 h¸t c©u 4 b»ng ©m A GV nh¾c HS: VÒ nhµ tiÕp tôc tËp h¸t cho thuÇn thôc h¬n. HS ghi nhí  Cñng cè, dÆn dß : HS vÒ nhµ «n tËp vµ biÓu diÔn tèt bµi h¸t Ngµy so¹n:17/10/2009 Ngµy d¹y: Thø t, ngµy 21/10/2009 ©m nh¹c 3: TiÕt 7 Häc h¸t: Bµi Gµ g¸y I. YÊU CẦU: Biết đây là một bài hát dân ca của dân tộc Côống ở Lai Châu. -Biết hát kết hợp gõ đệm theo nhịp, theo phách của bài hát. II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn - Nh¹c cô quen dïng.- §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi Gµ g¸y. - B¨ng nh¹c, m¸y nghe, tranh vÏ c¶nh chó gµ trèng cÊt tiÕng g¸y trong buæi sím gièng trang 10 trong tËp bµi h¸t líp 3. - ChÐp lêi ca lªn b¶ng thµnh 4 dßng, t¬ng ®¬ng 4 c©u h¸t. III. Ho¹t ®éng d¹y häc HĐ của GV H§ cña HS HS ghi bµi  Häc h¸t: Gµ g¸y 1. Giíi thiÖu bµi h¸t: HS theo dâi TiÕng gµ g¸y lµ ©m thanh b¸o hiÖu b×nh minh lªn, 6. Sö dông mét vµi c¸ch h¸t tËp thÓ: TËp h¸t lÜnh xíng: HS tËp h¸t lÜnh xíng vµ hoµ - C©u 1-3: Mét HS h¸t lÜnh xíng. giäng -C©u 2-4: C¶ líp h¸t hoµ giäng TËp h¸t ®èi ®¸p: Chia líp thµnh hai nöa, nöa líp h¸t c©u 1-3, nöa kia h¸t c©u 2-4, sau ®ã ®æi c¸ch tr×nh bµy. 7. Tr×nh bµy hoµn chØnh bµi h¸t: GV d¹o nh¹c, lÇn thø nhÊt h¸t ®èi ®¸p, GV d¹o nh¹c gi÷a bµi, lÇn HS tËp tr×nh bµy bµi h¸t thø hai h¸t lÜnh xíng. KÕt thóc bµi b»ng c¸ch h¸t c©u cuèi thªm mét lÇn. 8. Cñng cè bµi:- Tõng tæ ®øng t¹i chç tr×nh bµy bµi h¸t, tæ trëng cö HS thùc hiÖn mét HS b¾t nhÞp. - GV dÆn HS vÒ nhµ tËp h¸t ®Ó thuéc lêi ca vµ h¸t tù nhiªn, tr«i ch¶y HS ghi nhí h¬n. HS nghe vµ c¶m nhËn 1-2 em ®äc lêi ca HS theo dâi GV gi¶i thÝch HS luyÖn thanh HS tËp h¸t HS tr×nh bµy mét ngµy míi b¾t ®Çu. Nã ®em ®Õn cho con ngêi c¶m gi¸c vÒ mét cuéc sèng thanh b×nh vµ no ®ñ. -Néi dung bµi h¸t 2. Nghe h¸t :HS nghe bµi h¸t qua b¨ng ®Üa . 3. §äc lêi ca: HS ®äc lêi ca trªn b¶ng. GV gi¶i thÝch tiÕng gµ g¸y ë mçi n¬i ®îc ngêi d©n ë ®ã miªu t¶ b»ng ©m thanh kh¸c nhau. Cã n¬i dïng “ Cóc cu” N¬i kh¸c lµ “ ß ã o ”. §ång bµo Cèng ë Lai Ch©u l¹i dïng “ Le te”®Ó miªu t¶ tiÕng gµ g¸y. Bµi h¸t lµm chóng ta liªn tëng ®Õn h×nh ¶nh buæi s¸ng m¸t l¹nh ë miÒn nói, nh÷ng giät s¬ng cßn ®éng trªn l¸ c©y, mÆt cá, cuéc sèng thËt ph¼ng lÆng, yªn b×nh. Tõ “Le te” gîi cho ta c¶m gi¸c ®ã nh lµ tiÕng g¸y vang lªn tõ phÝa rÊt xa cña chó gµ trèng choai dËy sím, ®ang chµo mõng mét ngµy míi b¾t ®Çu. 4. LuyÖn thanh: lµ la l¸ la lµ 1-2 phót 5. TËp h¸t tõng c©u: GV h¸t mÉu c©u 1, sau ®ã ®µn giai ®iÖu c©u nµy 2-3 lÇn, yªu cÇu HS nghe vµ h¸t nhÈm theo. GV tiÕp tôc ®µn c©u mét vµ b¾t nhÞp (®Õm 1-2) cho HS h¸t cïng víi ®µn. TËp t¬ng tù víi c¸c c©u tiÕp theo. Khi tËp xong hai c©u th× GV cho h¸t nèi liÒn hai c©u víi nhau. TiÕn hµnh d¹y hai c©u theo c¸ch t¬ng tù. Ngµy so¹n:24/10/2009 Ngµy d¹y:Thø t, ngµy 28/10/2009 ©m nh¹c 3: TiÕt 8 ¤n tËp bµi h¸t gµ g¸y I.YÊU CẦU: -Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca. Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ đơn giản. -Biết biểu diễn bài hát. II. CHUẨN BỊ: - Nh¹c cô quen dïng - §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi Gµ g¸y - B¨ng nh¹c, m¸y nghe, tranh vÏ. - ChuÈn bÞ mét vµi ®éng t¸c vËn ®éng phô ho¹ cho bµi h¸t. III.HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC CHỦ YẾU : HĐ của GV  ¤n tËp bµi h¸t: Gµ g¸y 1. H¸t kÕt hîp gâ ®Öm - H¸t kÕt hîp gâ theo ph¸ch: GV lµm mÉu c©u 1 vµ 2, HS h¸t vµ tËp gâ ®Öm c¶ bµi h¸t. GV chØ ®Þnh tõng tæ ®øng l¹i chç tr×nh bµy. HS thùc hiÖn c¸ nh©n - H¸t kÕt hîp gâ theo nhÞp: GV lµm mÉu c©u 1 vµ 2 , HS h¸t vµ tËp gâ ®Öm c¶ bµi h¸t. - GV chØ ®Þnh tõng tæ ®øng l¹i chç tr×nh bµy. 2. H¸t kÕt hîp vËn ®éng: - Híng dÉn h¸t vµ vËn ®éng theo phÇn chuÈn bÞ cña GV. - Tõng tæ ®øng t¹i chç tr×nh bµy bµi h¸t kÕt hîp vËn ®éng - GV mêi HS lªn tr×nh bµy tríc líp theo nhãm 2- 4 hoÆc c¸ nh©n. *Cñng cè: HS tr×nh bµy bµi h¸t theo h×nh thøc tèp ca Gäi mét nhãm lªn tr×nh bµy DÆn dß HS vÒ nhµ tËp biÓu diÔn bµi h¸t. HĐ của HS HS ghi bµi HS thùc hiÖn HS tr×nh bµy HS thùc hiÖn HS tr×nh bµy HS tËp h¸t vµ vËn ®éng HS tr×nh bµy HS thùc hiÖn Ngµy so¹n:1/11/2009 Ngµy d¹y:Thø t, ngµy 4/11/2009 ©m nh¹c 3: TiÕt 9 ¤n tËp ba bµi h¸t: Bµi ca ®i häc, §Õm sao, Gµ g¸y. I. YÊU CẦU: -Biết hát đúng giai điệu và thuộc lời ca 3 bài hát. -Biết gõ đệm theo tiết tấu, theo phách, theo nhịp bài hát. -Tập biểu diễn bài hát. II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn - Nh¹c cô quen dïng. - §µn vµ h¸t thuÇn thôc ba bµi h¸t: bµi ca ®i häc, §Õm sao, Gµ g¸y. ¤n l¹i c¸c ®éng t¸c vËn ®éng phô ho¹. III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC. HĐ của GV H§ cña HS  ¤n tËp bµi h¸t: Bµi ca ®i häc HS ghi bµi 1. H¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch. HS thùc hiÖn - GV chØ ®Þnh tõng tæ ®øng t¹i chç tr×nh bµy. HS tr×nh bµy - H¸t kÕt hîp gâ theo nhÞp. HS thùc hiÖn GV chØ ®Þnh tõng tæ ®øng t¹i chç tr×nh bµy 2. H¸t kÕt hîp vËn ®éng: HS thùc hiÖn C¶ líp tr×nh bµy bµi h¸t kÕt hîp vËn ®éng phô ho¹ - GV chØ ®Þnh hai nhãm lªn tr×nh bµy tríc líp, mçi nhãm 3 – 4 HS tr×nh bµy HS  ¤n tËp bµi h¸t: §Õm sao 1. Tr×nh bµy bµi b»ng c¸ch h¸t ®èi ®¸p: - Chia líp thµnh hai nöa, mçi bªn h¸t mét c©u ®èi ®¸p c¶ hai lêi. HS thùc hiÖn - GV cho hai tæ h¸t ®èi ®¸p víi nhau. 2. Tr×nh bµy b»ng c¸ch h¸t nèi tiÕp. - Chia líp theo 4 tæ, mçi tæ h¸t mét c©u. H¸t c¶ bµi hai lÇn. - Chia líp theo 4 tæ, mçi tæ h¸t mét c©u b»ng mét nguyªn ©m A – HS tham gia U - ¦ - A. 3. H¸t kÕt hîp vËn ®éng: - C¶ líp ®øng t¹i chæ tr×nh bµy bµi h¸t, kÕt hîp bíc ch©n theo nhÞp 3. §éng t¸c uyÓn chuyÓn, nhÞp nhµng, mÒm dÎo. - GV chØ ®Þnh hai nhãm lªn tr×nh bµy tríc líp, mçi nhãm 3 – 4 HS thùc hiÖn HS  ¤n tËp bµi h¸t: Gµ g¸y 1. H¸t kÕt hîp gâ ®Öm: HS tr×nh bµy - H¸t kÕt hîp gâ theo ph¸ch: HS h¸t vµ gâ ®Öm C¶ líp thùc hiÖn råi gi¸o viªn chØ ®Þnh tõng tæ tr×nh bµy. Tõng tæ tr×nh bµy - H¸t kÕt hîp gâ theo nhÞp: HS thùc hiÖn C¶ líp thùc hiÖn råi GV chØ ®Þnh mét vµi HS tr×nh bµy. HS tr×nh bµy 2. H¸t kÕt hîp vËn ®éng: C¶ líp tr×nh bµy bµi h¸t kÕt hîp vËn ®éng phô ho¹. HS h¸t vµ vËn ®éng - GV chØ ®Þnh hai nhãm lªn tr×nh bµy tríc líp, mỗi nhóm 3-4 HS tr×nh bµy HS GV nhắc nhở HS về nhà tiếp tục tập 3 bài hát cho thành thục -HS ghi nhớ Ngµy so¹n:7/11/2009 Ngµy d¹y:Thø t, ngµy 11/11/2009 ©m nh¹c 3 TiÕt 10 Häc h¸t: Bµi líp chóng ta ®oµn kÕt (Nh¹c vµ lêi: Méng L©n) I. YÊU CẦU:-Biết hát theo giai điệu và lời ca. Biết gõ đệm theo nhịp, theo tiết tấu lời ca. II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: - Nh¹c cô quen dïng. - §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi Líp chóng ta ®oµn kÕt. - B¨ng nh¹c, m¸y nghe, tranh vÏ c¶nh c¸c em HS c¾p s¸ch tíi trêng ( Gièng trang 12 trong tËp bµi h¸t líp 3) - ChÐp lêi ca lªn b¶ng thµnh 8 dßng, t¬ng ®¬ng 8 c©u h¸t. III. Ho¹t ®éng d¹y häc: HĐ của GV H§ cña HS  Häc h¸t: Líp chóng ta ®oµn kÕt HS ghi bµi. 1. Giíi thiÖu vÒ bµi h¸t: HS theo dâi 2. Nghe bµi h¸t: HS nghe vµ c¶m nhËn HS nghe bµi h¸t qua b¨ng ®Üa hoÆc do gi¸o viªn tr×nh bµy. 3. §äc lêi ca: Bµi h¸t cã hai lêi, HS ®äc lêi ca. 1-2 em ®äc lêi ca. GV hái: tõ “keo s¬n” em nµo cã thÓ gi¶i thÝch ý cña tõ nµy? HS tr¶ lêi NÕu HS kh«ng thùc hiÖn ®îc, GV gi¶i thÝch HS theo dâi 4. §äc lêi theo tiÕt tÊu: GV gâ h×nh tiÕt tÊu mÉu kho¶ng 2- 3 lÇn c©u 1,3,5,7 HS thùc hiÖn GV chØ ®Þnh mét vµi HS gâ l¹i tiÕt tÊu. HS nghe vµ ghi nhí HS tËp ®äc lêi vµ kÕt hîp gâ tiÕt tÊu lêi ca. HS thùc hiÖn Víi c©u 2 - 4 - 6 - 8, GV võa gâ tiÕt tÊu võa híng dÉn HS ®äc lêi HS ®äc lêi theo. 4. LuyÖn thanh: 1- 2 phót LuyÖn thanh 5. TËp h¸t tõng c©u: GV h¸t mÉu mét c©u, sau ®ã ®µn giai ®iÖu c©u nµy 2 - 3 lÇn, yªu cÇu HS tËp h¸t theo híng dÉn cña HS nghe vµ h¸t nhÈm theo. GV GV tiÕp tôc ®µn c©u mét vµ bÊt nhÞp (®Õm 2 - 1) cho HS h¸t cïng víi ®µn. TËp t¬ng tù víi c¸c c©u tiÕp theo. Khi tËp xong hai c©u. GV cho h¸t nèi hai c©u víi nhau. GV h¸t hai c©u, ®µn giai ®iÖu vµ yªu cÇu HS h¸t cïng víi ®µn. GV - HS l¾ng nghe vµ h¸t cïng víi nh¾c HS lÊy h¬i tríc mçi c©u h¸t. ®µn. GV chØ ®Þnh 1- 2 HS h¸t l¹i hai c©u nµy. - 1-2 HS thùc hiÖn TiÕn hµnh d¹y nh÷ng c©u cßn l¹i theo c¸ch t¬ng tù. Hai c©u 7 - 8 lµ c©u h¸t khã. GV cÇn ®µn, h¸t mÉu kÜ h¬n ®Ó HS h¸t ®óng cao ®é HS h¸t c¶ bµi hai lÇn 7. Sö dông mét vµi c¸ch h¸t tËp thÓ: - TËp h¸t lÜnh xíng: Mét HS h¸t tõ c©u 1- 4, c¶ líp h¸t 4 c©u tiÕp - HS tr×nh bµy theo yªu cÇu theo. 8. Tr×nh bµy hoµn chØnh bµi h¸t: HS thùc hiÖn GV d¹o nh¹c, lÇn thø nhÊt h¸t ®èi ®¸p, GV d¹o nh¹c gi÷a bµi, lÇn HS tr×nh bµy hai dïng c¸ch h¸t lÜnh xíng. 9. Cñng cè bµi: - Tõng tæ ®øng t¹i chç tr×nh bµy bµi h¸t, tæ trëng cö mét HS b¾t Tõng tæ tr×nh bµy nhÞp. - GV dÆn HS vÒ nhµ tiÕp tôc tËp h¸t ®Ó thuéc lêi ca vµ h¸t tù nhiªn, HS ghi nhí râ rµng lêi h¬n Ngµy so¹n:14/11/2009 Ngµy d¹y:Thø t, ngµy 18/11/2009 ¢m nh¹c 3: TiÕt 11 ¤n tËp bµi h¸t: Líp chóng ta ®oµn kÕt I.YÊU CẦU:-Biết hát theo gia điệu và đúng lời cavà kết hợp với vận động phụ hoạ. -Tập biểu diễn - Kết hợp với các hoạt động II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: - Nh¹c cô quen dïng. - §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi Líp chóng ta ®oµn kÕt. - B¨ng nh¹c, m¸y nghe, tranh vÏ c¶nh c¸c em HS ch¬i ®ïa trong s©n trêng. - Mét vµi ®éng t¸c minh ho¹ cho bµi h¸t. III. Ho¹t ®éng d¹y häc: 1. æn ®Þnh tæ chøc: Nh¾c nhë HS t thÕ ngåi häc h¸t. 1. kiÓm tra bµi cò: Gäi 2 HS h¸t bµi Líp chóng ta ®oµn kÕt GV ®µn giai ®iÖu bµi h¸t HS nhËn xÐt - GV nhËn xÐt bæ sung 3. Bµi míi: HĐ của GV  ¤n tËp bµi h¸t: Líp chóng ta ®oµn kÕt 1. ¤n tËp GV ®Öm ®µn, HS h¸t. Yªu cÇu HS thÓ hiÖn s¾c th¸i khoÎ m¹nh, vui t¬i, h¸t víi sù s«i næi nhiÖt t×nh. - ¤n tËp c¸ch h¸t lÜnh xíng: Mét HS h¸t tõ c©u 1- 4, c¶ líp h¸t 4 c©u tiÕp theo. - ¤n tËp c¸ch h¸t nèi tiÕp: Chia líp theo 4 tæ, mçi tæ h¸t mét c©u nèi tiÕp ®Õn hÕt bµi. - ¤n tËp c¸ch h¸t ®èi ®¸p: Chia líp thµnh hai nöa, mçi bªn h¸t mét c©u ®èi ®¸p ®Õn hÕt bµi. 2. Tr×nh bµy bµi h¸t kÕt hîp gâ ®Öm. LÇn thø nhÊt, c¶ líp cïng thùc hiÖn. LÇn thø hai, Chia líp häc thµnh hai nöa, mçi bªn thùc hiÖn theo c¸ch h¸t ®èi ®¸p. LÇn thø ba, chia líp thµnh 4 tæ, mçi tæ thùc hiÖn theo c¸ch h¸t nèi tiÕp. 3. Tr×nh bµy bµi h¸t kÕt hîp vËn ®éng - GV híng dÉn HS võa h¸t võa kÕt hîp mét vµi ®éng t¸c ®· chuÈn bÞ. - GV chØ ®Þnh mét vµi nhãm lªn tr×nh bµy tríc líp. GV nh¾c HS: VÒ nhµ tiÕp tôc h¸t cho thuÇn thôc h¬n H§ cña HS HS ghi bµi HS tr×nh bµy. HS thùc hiÖn HS tr×nh bµy HS tËp h¸t kÕt hîp gâ ®Öm HS thùc hiÖn HS tr×nh bµy theo nhãm HS ghi nhí Ngµy so¹n:21/11/2009 Ngµy d¹y:Thø t, ngµy 25/11/2009 ©m nh¹c 3: TiÕt 12: Häc h¸t: Bµi Con chim Non( D©n ca Ph¸p) I. YÊU CẦU:-Biết hát theo giai điệu và lời ca. Biết đây là bài hát dân ca của nước Pháp. - Biết hát kết hợp gõ đệm theo nhịp của bài hát. II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: - Nh¹c cô quen dïng - §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi Con chim non. - Híng dÉn HS gâ ®Öm theo nhÞp 3: III. Ho¹t ®éng d¹y häc HĐ của GV  Häc h¸t: Con chim non 1. giíi thiÖu bµi h¸t: Bµi h¸t Con chim non lµ bµi d©n ca Ph¸p cã nÐt nh¹c uyÓn chuyÓn, mÒm m¹i. Bµi h¸t miªu t¶ tiÕng chim hãt say sa vµ thiÕt tha trong buæi s¸ng. TiÕng chim yªu ®êi nh¾n nhñ chóng ta biÕt yªu quý cuéc sèng, biÕt b¶o vÖ c¸c loµi vËt 2. Nghe bµi h¸t: HS nghe bµi h¸t nghe b¨ng ®Üa hoÆc do GV T/ bµy. 3. §äc lêi ca: HS ®äc lêi ca trªn b¶ng GV gâ h×nh tiÕt tÊu lµm mÉu kho¶ng 2 - 3 lÇn. GV chØ ®Þnh mét vµi HS gâ l¹i tiÕt tÊu. HS tËp ®äc lêi vµ kÕt hîp gâ tiÕt tÊu lêi ca. HS ®äc lêi theo tiÕt tÊu lêi ca. 4. LuyÖn thanh: 1- 2 phót 5. TËp h¸t tõng c©u: GV h¸t mÉu c©u mét, sau ®ã ®µn giai ®iÖu c©u nµy 2-3 lÇn, yªu cÇu HS nghe vµ h¸t nhÈm theo. TËp t¬ng tù víi c¸c c©u tiÕp theo. Khi tËp xong 4 c©u , cho h¸t nèi víi nhau. GV nh¾c HS lÊy h¬i tríc khi h¸t tõng c©u. GV chØ ®Þnh 1 –2 HS h¸t l¹i bèn c©u nµy. TiÕn hµnh d¹y bèn c©u cßn l¹i theo c¸ch t¬ng tù. 6. H¸t ®Çy ®ñ c¶ bµi. - H¸t c¶ bµi hai lÇn, võa h¸t võa gâ ph¸ch, sau ®ã mçi tæ tr×nh bµy mét lÇn. - H¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo nhÞp 3: GV híng dÉn - H¸t kÕt hîp vËn ®éng theo nhÞp 3: GV híng dÉn 7. Tr×nh bµy bµi h¸t ë møc ®é hoµn chØnh. 8.TËp h¸t lÜnh xíng: Mét HS h¸t 4 c©u ®Çu, c¶ líp h¸t 4 c©u tiÕp theo. 9. Cñng cè bµi:- HS lªn tr×nh bµy bµi h¸t DÆn dß HS vÒ häc bµi H§ cña HS HS ghi bµi HS theo dâi HS nghe vµ c¶m nhËn 1 2 em ®äc lêi ca HS gâ l¹i tiÕt tÊu HS ®äc lêi vµ gâ tiÕt tÊu HS luyÖn thanh HS tËp h¸t HS thùc hiÖn HS h¸t, tËp lÊy h¬i HS tr×nh bµy HS thùc hiÖn HS h¸t vµ gâ ®Öm HS h¸t vµ vËn ®éng HS thùc hiÖn HS tham gia Tr×nh bµy theo tæ HS ghi nhí Ngµy so¹n: 29/11/2009 Ngµy d¹y:Thø t, ngµy 2/12/2009 ©m nh¹c 3: TiÕt 13 ¤n tËp bµi h¸t :Con Chim non I. YÊU CẦU: - Biết hát đúng giai điệu và lời ca. -Biết hát kết hợp vận động theo nhịp 3/4 II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn. - Nh¹c cô quen dïng - §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi: Con chim non - Híng dÉn HS vç tay theo nhÞp 3 III. Ho¹t ®éng d¹y häc 1. æn ®Þnh tæ chøc: Nh¾c nhë HS t thÕ ngåi häc h¸t. 2.kiÓm tra bµi cò: Gäi 2 HS h¸t bµi Con chim non. Hái d©n ca g×? GV ®µn giai ®iÖu bµi h¸t HS nhËn xÐt - GV nhËn xÐt bæ sung 3. Bµi míi: HĐ của GV  ¤n tËp bµi h¸t: Con chim non 1. h¸t kÕt hîp gâ ®Öm - H¸t kÕt hîp gâ theo ph¸ch: GV lµm mÉu 4 c©u. HS h¸t vµ tËp gâ ®Öm c¶ bµi h¸t. GV chØ ®Þnh tõng tæ ®øng t¹i chç tr×nh bµy. - H¸t kÕt hîp gâ theo nhÞp. GV lµm mÉu 4 c©u, HS h¸t vµ tËp gâ ®Öm c¶ bµi h¸t. GV chØ ®Þnh tõng tæ ®øng t¹i chç tr×nh bµy. 2. H¸t kÕt hîp vËn ®éng - Vç tay theo nhÞp 3: Hai HS ngåi ®èi diÖn, ph¸ch 1 hai em vâ tay vµo nhau. Ph¸ch 2 vµ 3, mçi em tù vç hay tai cña m×nh. - Bíc ch©n theo nhÞp 3: - GV híng dÉn HS mét vµi ®éng t¸c vËn ®éng ®· chuÈn bÞ. - HS tr×nh bµy bµi h¸t vµ vËn ®éng. - GV mêi HS lªn tr×nh bµy tríc líp theo nhãm 2-4 em hoÆc c¸ nh©n. 3.BiÓu diÔn bµi h¸t theo mét vµi h×nh thøc: HS nªu yªu cÇu thi ®ua biÓu diÔn bµi h¸t theo tæ. Mçi tæ tr×nh bµy bµi h¸t kÕt hîp gâ theo ph¸ch, theo nhÞp hoÆc vËn ®éng. GV chÊm ®iÓm  Cñng cè: HS nh¾c l¹i tªn bµi h¸t, tÝnh chÊt cña bµi. DÆn dß HS vÒ nhµ tËp biÓu diÔn bµi h¸t ©m nh¹c 3: H§ cña HS HS ghi bµi HS thùc hiÖn HS tr×nh bµy HS thùc hiÖn HS tr×nh bµy HS thùc hiÖn HS h¸t vµ vËn ®éng HS tr×nh bµy HS tham gia HS thùc hiÖn HS nh¾c l¹i tªn bµi h¸t: Con chim non, d©n ca Ph¸p. Bµi h¸t cã tÝnh chÊt nhÑ nhµng uyÓn chuyÓn -HS ghi nhí Ngµy so¹n: 5/12/2009 Ngµy d¹y:Thø t, ngµy 9/12/2009 TiÕt 14 Häc h¸t: Bµi Ngµy mïa vui D©n ca Th¸i I. YÊU CẦU: Biết hát theo giai điệu và thuộc lời 1. -Biết đây là bài hát của dân tộc Thái ở Tây Bắc. -Biết hát kết hợp gõ đệm theo nhịp, phách, tiết tấu lời ca. II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: - Nh¹c cô quen dïng - §µn vµ h¸t thu©n thôc bµi Ngµy mïa vui - B¨ng nh¹c, m¸y nghe, tranh vÏ néi dung bµi h¸t -ChÐp lêi mét lªn b¶ng thµnh 8 dßng, t¬ng ®¬ng 8 c©u h¸t. III. Ho¹t ®éng d¹y häc: HĐ của GV H§ cña HS  Häc h¸t: Ngµy mïa vui HS ghi bµi 1. Giíi thiÖu: H¬ng lóa chÝn vµ tiÕng chim hãt trong vên, gîi lªn HS theo dâi phong c¶nh thiªn nhiªn thanh b×nh. §ã lµ phong c¶nh cña vïng n«ng th«n, n¬i ®ang cã cuéc sèng Êm no h¹nh phóc, n¬i cã nh÷ng con ngêi ch¨m chØ lao ®éng vµ biÕt yªu quª h¬ng. §ã lµ né dung bµi h¸t: Ngµy mïa vui, d©n ca Th¸i (T©y B¾c) 2. Nghe bµi h¸t HS nghe bµi h¸t qua b¨ng ®Üa hoÆc do GV tr×nh bµy. HS nghe vµ c¶m nhËn 3. §äc lêi ca: 1-2 em ®äc lêi ca HS ®äc lêi ca trªn b¶ng. GV hái: Trong bµi h¸t cã tõ nµo c¸c em cha hiÓu? NÕu cã, GV gi¶i HS nªu c©u hái thÝch tõ khã. VÝ dô tõ “ n« nøc” NÕu HS kh«ng hiÓu, GV gi¶i thÝch tõ nµy cã ý nghÜa lµ sù ®«ng vui, nhén nhÞp. 4. LuyÖn thanh: 1- 2 phót. HS luyÖn thanh 5. TËp h¸t tõng c©u: HS tËp h¸t GV h¸t mÉu c©u mét, sau ®ã ®µn giai ®iÖu c©u nµy 2 - 3 lÇn, yªu cÇu HS nghe vµ h¸t nhÈm theo. GV tiÕp tôc ®µn c©u mét vµ b¾t nhÞp ( ®Õm 1-2) cho HS h¸t cïng víi ®µn TËp t¬ng tù víi c¸c c©u tiÕp theo Khi tËp xong 2 c©u th× GV cho h¸t nèi liÒn hai c©u víi nhau HS thùc hiÖn GV h¸t hai c©u, ®µn giai ®iÖu vµ yªu cÇu HS h¸t cïng víi ®µn. GV HS tËp lÊy h¬i khi h¸t nh¾c HS lÊy h¬i tríc mçi c©u h¸t, ë dÊu lÆng ®¬n. GV chØ ®Þnh 1-2 HS h¸t l¹i hai c©u nµy TiÕn hµnh d¹y nh÷ng c©u cßn l¹i t¬ng tù nh trªn. HS tr×nh bµy 6. H¸t ®Èy ®ñ c¶ bµi. - C¶ líp h¸t lêi mét HS thùc hiÖn - Nöa líp h¸t c©u 1 - 4, nöa kia h¸t tõ c©u 5 - 8, råi ®¶o l¹i. 7. Tr×nh bµy bµi h¸t ë møc ®é hoµn chØnh. GV yªu cÇu HS khi h¸t thÓ hiÖn sù rén rµng, s«i næi. HS h¸t ®óng s¾c th¸i 8. Sö dông mét vµi c¸ch h¸t tËp thÓ: - TËp h¸t nèi tiÕp: Mçi tæ h¸t 2 c©u, nèi tiÕp nhau ®Õn hÕt bµi. HS tr×nh bµy - TËp h¸t ®èi ®¸p: Hai tæ h¸t ®èi ®¸p, mçi tæ h¸t mét c©u. HS thùc hiÖn GV chØ ®Þnh tõng cÆp HS h¸t ®èi ®¸p. * Cñng cè bµi - Tõng tæ ®øng t¹i chç tr×nh bµy bµi h¸t, tæ trëng cö mét HS b¾t nhÞp. HS tr×nh bµy - GV dÆn HS vÒ nhµ tiÕp tôc tËp h¸t ®Ó thuéc lêi ca vµ h¸t tù nhiªn, râ HS ghi nhí lêi h¬n. Ngµy so¹n: 6/12/2008 Ngµy d¹y:Thø t, ngµy 10/12/2008 ¢m nh¹c 3: TiÕt 15 Häc h¸t: Bµi Ngµy mïa vui ( TiÕp) Giíi thiÖu mét vµi nh¹c cô d©n téc I. YÊU CẦU: -Biết hát theo giai điệu và đúng lời 2 và kết hợp vận động phụ hoạ. -Nhận biết một vài nhạc cụ dân tộc. II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn. - Nh¹c cô quen dïng. - Tranh ¶nh ®µn bÇu, ®µn nguyÖt, ®µn tranh, chuÈn bÞ m¸y nghe, b¨ng ®Üa nh¹c cã ©m thanh cña nh÷ng nh¹c cô nµy. - §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi Ngµy mïa vui. ChuÈn bÞ ®éng t¸c phô ho¹ cho bµi h¸t. III. Ho¹t ®éng d¹y häc. HĐ của GV  Häc h¸t: Ngµy mïa vui 1. Nghe bµi h¸t HS nghe toµn bé bµi h¸t qua b¨ng ®Üa hoÆc do GV tr×nh bµy 2. Tr×nh bµy lêi mét ®· häc. GV chia líp thµnh hai nöa, mçi nöa h¸t mét c©u ®èi ®¸p nhau ®Õn hÕt lêi mét. GV chia líp thµnh 4 tæ, mçi tæ h¸t mét c©u nèi tiÕp ®Õn hÕt bµi. 3- HS ®äc lêi trªn b¶ng - GV chia líp thµnh hai nöa. Nöa líp h¸t lêi mét b»ng nguyªn ©m “La”, ®ång thêi nöa kia h¸t lêi hai. - TËp h¸t lêi hai theo c¸ch h¸t ®èi ®¸p. GV chØ ®Þnh 2 HS tr×nh bµy 4. H¸t ®Çy ®ñ c¶ hai lêi - C¶ líp h¸t hoµ giäng c¶ hai lêi, GV nhËn xÐt - Nöa líp h¸t lêi mét , nöa kia h¸t lêi hai, råi ®æi ngîc l¹i. - C¶ líp h¸t hai lêi theo c¸ch h¸t ®èi ®¸p. 5. H¸t kÕt hîp vËn ®éng. - GV mêi 1 –2 HS häc kh¸ lªn tríc líp, h¸t vµ vËn ®éng phô ho¹ cho bµi h¸t. - GV híng dÉn HS h¸t kÕt hîp vËn ®éng phô häa. - Mét vµi nhãm HS lªn h¸t vµ vËn ®éng phô ho¹, GV nhËn xÐt, cho ®iÓm tîng trng. * Giíi thiÖu mét vµi nh¹c cô d©n téc. * §µn bÇu:GV cho HS xem tranh vµ thuyÕt tr×nh: §µn bÇu chØ cã mét d©y, nã cßn cã tªn lµ ®éc huyÒn cÇm. ¢m thanh cña ®µn bÇu ng©n nga, th¸nh thãt. * §µn nguyÖt:HS xem tranh, GV thuyÕt tr×nh: C©y ®µn nµy cã th©n ®µn h×nh trßn, gièng nh mÆt tr¨ng trßn nªn ®îc gäi lµ ®µn nguyÖt. Mét sè n¬i cßn gäi lµ ®µn k×m. §µn nguyÖt cã hai d©y. *§µn tranh:GV cho HS xem tranh vµ thuyÕt tr×nh: §µn tranh cã 16 d©y v× vËy cßn cã tªn lµ ®µn thËp lôc. * Cñng cè – DÆn dß: Nh¾c l¹i néi dung võa häc. - DÆn dß HS vÒ nhµ tËp h¸t tèt bµi h¸t. H§ cña HS HS ghi bµi HS nghe HS thùc hiÖn - H¸t theo tæ - §äc lêi ca theo tiÕt tÊu - HS tËp lÊy h¬i sau mçi c©u h¸t. - H¸t theo kiÓu ®èi ®¸p - 2 HS tr×nh bµy theo yªu cÇu HS thùc hiÖn HS tr×nh bµy HS h¸t vµ vËn ®éng HS thùc hiÖn HS ghi bµi HS theo dâi HS nh¾c l¹i ND bµi häc H¸t «n bµi h¸t Ghi nhí Ngµy so¹n: 13/12/2008 Ngµy d¹y:Thứ tư, ngày 17/12/2008 ¢m nh¹c 3: TiÕt 16: KÓ chuyÖn ©m nh¹c: C¸ Heo víi ©m nh¹c Giíi thiÖu tªn nèt nh¹c qua trß ch¬i I. YÊU CẦU: -Biết nội dung câu chuyện -Biết tên gọi của các nốt nhạc và tìm vị trí nốt nhạc qua trò chơi. II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: - Mét vµi tranh ¶nh ®Ó giíi thiÖu vÒ loµi c¸ heo. - TËp chØ nèt nh¹c trªn bµn tay cho thuÇn thôc. III. Ho¹t ®éng d¹y häc: HĐ của GV H§ cña HS  KÓ chuyÖn ©m nh¹c C¸ heo víi ©m nh¹c - Trong tiÕt häc h«m nay, c¸c em sÏ nghe c©u chuyÖn C¸ heo víi ©m nh¹c. Em nµo cã thÓ nãi hiÓu biÕt cña m×nh vÒ loµi c¸ heo? - GV treo tranh ¶nh vÒ c¸ heo vµ thuyÕt tr×nh: C¸ heo lµ loµi c¸ sèng ë biÓn kh¬i. Chóng cã träng lîng kh¸ lín nhng l¹i rÊt hiÒn lµnh vµ th«ng minh. Trong c¸c loµi c¸, c¸ heo lµ loµi th«ng minh nhÊt. Chóng sèng kh¸ th©n thiÖn víi con ngêi, ®· cã nhiÒu c©u chuyÖn kÓ vÒ c¸c heo cøu gióp nh÷ng ngêi bÞ n¹n trªn biÓn. Con ngêi ®· nghiªn cøu vµ nhËn thÊy nh÷ng kh¶ n¨ng ®Æc biÖt cña c¸c heo. Trªn thÕ giíi cã nhiÒu trung t©m huÊn luyÖn c¸ heo ®Ó biÓu diÔn hoÆc ®Ó cøu n¹n trªn biÓn. B©y giê c¸c em nghe c©u chuyÖn. - GV ®äc c©u chuyÖn mét lÇn, sau ®ã mêi HS xung phong ®äc l¹i. - §iÒu g× ®· khiÕn ®µn c¸ heo b¬i theo con tµu ra biÓn. - Em nµo cã thÓ kÓ l¹i c©u chuyÖn võa nghe?  Giíi thiÖu tªn nèt nh¹c qua trß ch¬i. Giíi thiÖu vÒ c¸c nèt nh¹c: Trªn thÕ giíi cã hµng triÖu bµi h¸t, nhng hÇu hÕt nh÷ng bµi h¸t ®ã chØ sö dông 7 nèt nh¹c mµ chóng ta lµm quen h«m nay. Còng gièng nh víi c¸c ch÷ c¸i mµ tõ ®ã ngêi ta cã thÓ viÕt nªn hµng ngµn c©u chuyÖn, 7 nèt nh¹c nµy cã thÓ viÕt nªn nh÷ng b¶n nh¹c diÔn t¶ ®îc mäi niÒm vui, nçi buån, mäi t×nh c¶m, suy nghÜ, t©m tr¹ng cña con ngêi. Ch¼ng lÏ 7 nèt nh¹c nµy l¹ic ã phÐp mµu thÇn kú nh vËy sao? Kh«ng ph¶i nh vËy. Nh÷ng nèt nh¹c nµy kh«ng cã phÐp thuËt g×, sù thÇn kú chÝnh ë tµi n¨ng cña nh÷ng nh¹c sÜ, nh÷ng ngêi biÕt c¸ch sö dông nh÷ng nèt nh¹c nµy. B¶y nèt nh¹c lµ: §« Rª Mi Pha Son La Si - GV cho HS tËp ®äc kÜ tªn 7 nèt nh¹c, híng dÉn c¸ch ph¸t ©m chuÈn x¸c. Yªu cÇu c¸c em tËp viÕt vµo vë råi míi tiÕn hµnh trß ch¬i “ b¶y anh em” vµ “ Khu«ng nh¹c bµn tay” HS ghi bµi HS theo dâi HS ph¸t biÓu HS theo dâi HS nghe vµ c¶m nhËn HS tr¶ lêi HS theo dâi HS nghe HS tËp viÕt tªn nèt nh¹c vµo vë HS tham gia Ngµy so¹n:20/12/2008 Ngµy d¹y:Thø t, ngµy 24/12/2008 ©m nh¹c 3: TiÕt 17: ¤n tËp ba bµi h¸t: Líp chóng ta ®oµn kÕt, Con chim non, Ngµy mïa vui. I. YÊU CẦU:- Biết hát đúng giai điệu và đúng lời ca. -Biết hát kết hợp vận động theo nhạc II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: - Nh¹c cô quen dïng, b¨ng nh¹c, m¸y nghe. - §µn vµ h¸t thuÇn thôc ba bµi h¸t Líp chóng ta ®oµn kÕt, Con chim non, Ngµy mïa vui. - Tranh ¶nh minh ho¹ cho ba bµi h¸t. - Mét vµi ®éng t¸c minh ho¹ cho ba bµi h¸t. III. Ho¹t ®éng d¹y häc: HĐ của GV  ¤n tËp bµi h¸t: Líp chóng ta ®oµn kÕt - H¸t kÕt hîp gâ theo ph¸ch: GV lµm mÉu c©u 1 vµ 2 HS h¸t vµ tËp gâ ®Öm c¶ bµi h¸t GV chØ ®Þnh tõng tæ ®øng t¹i chç tr×nh bµy. - H¸t kÕt hîp gâ theo nhÞp: GV lµm mÉu c©u 1 vµ 2, HS h¸t vµ tËp gâ ®Öm c¶ bµi h¸t. GV chØ ®Þnh 2 HS song ca kÕt hîp gâ theo nhÞp.  ¤n tËp bµi h¸t: Con chim non - H¸t kÕt hîp vËn ®éng: + h¸t vµ vç tay theo nhÞp 3: GV chØ ®Þnh tõng tæ ®øng t¹i chç tr×nh bµy. + H¸t vµ bíc ch©n theo nhÞp 3: GV chØ ®Þnh mét vµi nhãm lªn tr×nh bµy tríc líp. + H¸t vµ tËp ®¸nh nhÞp 3: GV híng dÉn ®¸nh nhÞp H§ cña HS HS ghi bµi HS thùc hiÖn HS tr×nh bµy HS thùc hiÖn HS tr×nh bµy HS ghi bµi HS thùc hiÖn HS tËp ®¸nh nhÞp 3.®éng t¸c thùc tÕ mÒm m¹i vµ uyÓn chuyÓn h¬n so víi s¬ ®å. GV h¸t vµ ®¸nh nhÞp lµm mÉu råi híng dÉn HS thùc hiÖn. Sau ®ã chØ ®Þnh mét vµi HS tr×nh bµy.  ¤n tËp bµi h¸t: Ngµy mïa vui: - H¸t kÕt hîp gâ theo ph¸ch: GV lµm mÉu c©u 1 vµ 2, HS h¸t vµ tËp gâ ®Öm c¶ bµi h¸t. GV chØ ®Þnh tõng tæ ®øng t¹i chç tr×nh bµy. - H¸t kÕt hîp gâ theo nhÞp vµ vËn ®éng: GV lµm mÉu c©u 1 vµ 2, HS h¸t vµ tËp gâ ®Öm c¶ bµi h¸t GV yªu cÇu HS tËp biÔu diÔn bµi h¸t b»ng c¸c h×nh thøc song ca, tèp ca. * Cñng cè – DÆn dß: - DÆn dß HS vÒ nhµ tËp biÓu diÔn tèt h¬n n÷a c¸c bµi h¸t ®· «n. HS thùc hiÖn HS tr×nh bµy HS tËp h¸t kÕt hîp gâ ®Öm vµ vËn ®éng HS tr×nh bµy - L¾ng nghe, ghi nhí Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: ©m nh¹c 3: TiÕt 18 tËp biÓu diÔn c¸c bµi h¸t ®· häc I. YÊU CẦU: - HS biÓu diÔn mét c¸ch tù nhiªn c¸c bµi h¸t ®· häc trong häc kú I. - KhuyÕn khÝch HS sù tù tin khi tr×nh bµy c¸c bµi h¸t. §éng viªn c¸c em nhiÖt t×nh trong ho¹t ®éng ©m nh¹c ë trong vµ ngoµi líp häc. - GV ®¸nh gi¸ c«ng b»ng, chÝnh x¸c kÕt qu¶ häc tËp cña c¸c em. II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: - Sæ ®iÓm c¸ nh©n. III. Ho¹t ®éng d¹y häc: HĐ của GV  BiÓu diÔn c¸c bµi h¸t ®· häc - Mçi HS sÏ tr×nh bµy hai bµi h¸t, mét bµi ®¬n ca, mét bµi h¸t theo tæ: - H×nh thøc ®¬n ca, mçi em tù chän mét bµi h¸t ®· häc vµ lªn tr×nh bµy tríc líp. H§ cña HS HS ghi bµi HS ghi nhí c¸ch tr×nh bµy Khi tr×nh bµy bµi h¸t, c¸c em cã thÓ vËn ®éng phô HS ghi nhí c¸ch tr×nh bµy ho¹ hoÆc dïng nh¹c cô tù gâ ®Öm theo ph¸ch, theo nhÞp. Tr×nh bµy theo tæ, tæ trëng sÏ chän bµi h¸t vµ b¾t nhÞp cho c¸c b¹n cïng tr×nh bµy. Khi tr×nh bµy bµi h¸t, c¸c em cã thÓ vËn ®éng phô ho¹ hoÆc dïng nh¹c cô tù gâ ®Öm theo ph¸ch, theo nhÞp. - GV ®¸nh gi¸ c«ng b»ng, chÝnh x¸c kÕt qu¶ häc tËp cña c¸c em. - KhuyÕn khÝch GV sù tù tin khi tr×nh bµy c¸c bµi h¸t. §éng viªn c¸c em nhiÖt t×nh trong ho¹t ®éng ©m nh¹c ë trong vµ ngoµi líp häc. HS tr×nh bµy bµi h¸t HS thùc hiÖn * NhËn xÐt : Tuyªn d¬ng nh÷ng HS h¸t hay, móa ®Ñp. Nh¾c nhë - L¾ng nghe GV nhËn xÐt nh÷ng HS h¸t cha tèt. Thứ tư ngày 13 tháng 1 năm 2010 ©m nh¹c TiÕt 19: Häc h¸t: Bµi Em yªu trêng em Nh¹c vµ lêi: Hoµng V©n I. YÊU CẦU: -Biết hát theo giai điệu và thuộc lời 1, biết tác giả bài hát là nhạc sĩ Hoàng Vân. -Biết hát kết hợp gõ đệm theo pháhc và theo tiết tấu lời ca. II.ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn. - Nh¹c cô quen dïng. - §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi: Em yªu trêng em - B¨ng nh¹c, m¸y nghe,tranh vÏ c« gi¸o vµ c¸c HS qu©y quÇn trong s©n trêng. - ChÐp lêi mét lªn b¶ng (hai dßng lµ mét c©u h¸t) III. Ho¹t ®éng d¹y häc: 1. æn ®Þnh tæ chøc: Nh¾c HS söa t thÕ ngåi ngay ng¾n. 2. KiÓm tra bµi cò: TiÕn hµnh trong tiÕt d¹y 3. Bµi míi: H§ cña GV  Hoạt động 1: Häc h¸t: Em yªu trêng em * Giíi thiÖu vÒ bµi h¸t:M¸i trêng th©n th¬ng gièng nh mét gia ®×nh, n¬i cã b¹n bÌ vµ thÇy c« gi¸o,n¬i chóng ta häc tËp, rÌn luyÖn ®Ó trë thµnh nh÷ng ngêi tèt, mai sau x©y dùng cuéc sèng. H×nh ¶nh vÒ m¸i trêng víi b¹n bÌ, thÇy c«,líp häc,s¸ch vë,bót mùc,b¶ng ®en,phÊn tr¾ng sÏ m·i kh«ng phai mê trong t©m trÝ cña chóng ta.§ã lµ néi dung bµi h¸t Em yªu trêng em mµ chóng ta sÏ häc trong tiÕt nµy. * Nghe bµi h¸t: HS nghe bµi h¸t qua b¨ng ®Üa hoÆc do GV tr×nh bµy. * §äc lêi theo tiÕt tÊu lêi caGV gâ h×nh tiÕt tÊu lµm mÉu kho¶ng 2-3 lÇn HS tËp ®äc lêi vµ kÕt hîp gâ tiÕt tÊu lêi ca. * LuyÖn thanh: 1-2 phót. * TËp h¸t tõng c©u: GV h¸t mÉu c©u mét, sau ®ã ®µn giai ®iÖu c©u nµy2-3 lÇn, yªu cÇu HS nghe vµ h¸t nhÈm theo. GV tiÕp tôc ®µn c©u mét vµ b¾t nhÞp(1-2) cho häc sinh h¸t cïng víi ®µn. TËp t¬ng tù víi c¸c c©u tiÕp theo. GV h¸t hai c©u,®µn giai ®iÖu vµ yªu cÇu HS h¸t cïng víi ®µn. GV nh¾c häc sinh lÊy h¬i mçi c©u h¸t . GV chØ ®Þnh 1-2 HS h¸t l¹i hai c©u nµy. TiÕn hµnh d¹y nh÷ng c©u tiÕp theo t¬ng tù. * H¸t ®Çy ®ñ lêi mét: - C¶ líp cïng h¸t hoµ giäng. * Tr×nh bµy bµi h¸t ë møc ®é hoµn chØnh: GV yªu cÇu HS h¸t thÓ hiÖn sù s«i næi, vui t¬i vµ nhÝ nh¶nh. * Sö dông mét vµi c¸ch h¸t tËp thÓ: - Mét HS h¸t tõ ®Çu ®Õn “mu«n vµn yªu th¬ng”, tÊt c¶ h¸t hoµ giäng phÇn tiÕp theo. - TËp h¸t ®èi ®¸p: Chia líp thµnh hai n÷a,mæi bªn h¸t mét c©u, ®èi ®¸p ®Õn hÕt bµi(lêi 1). - TËp h¸t vµ gâ tiÕt tÊulêi ca: chia líp thµnh hai nöa, mét bªn h¸t c©u 1-3-5-7, mmét bªn gâ theo tiÕt tÊu lêi ca c©u 2-4-6-8. Sau ®ã ®æi l¹i c¸ch tr×nh bµy. * Tr×nh bµy hoµn chØnh: GV d¹o nh¹c, lêi mét dïng c¸ch h¸t ®èi ®¸p. GV d¹o nh¹c giöa bµi, lÇn hai dïng c¸ch h¸t lÜnh xíng. KÕt thóc bµi b»ng c¸ch h¸t c©u cuèi thªm mét lÇn. * Hoạt động 2: Cñng cè bµi: - Tõng tæ ®øng t¹i chæ tr×nh bµy bµi h¸t, tæ trëng cö mét häc sinh b¾t nhÞp. - GV dÆn HS vÒ nhµ tiÕp tôc tËp h¸t ®Ó thuéc lêi cavµ h¸t tù nhiªn,râ lêi H§ cña HS HS ghi bµi HS theo dâi HS nghe vµ c¶m nhËn 1-2 em ®äc lêi ca HS theo dâi HS ®äc lêi HS luyÖn thanh HS tËp h¸t HS thùc hiÖn HS tËp lÊy h¬i HS tr×nh bµy HS h¸t lêi 1 HS tr×nh bµy HS h¸t ®óng s¾c th¸i t×nh c¶m HS thùc hiÖn HS thùc hiÖn HS tr×nh bµy HS thùc hiÖn - HS ghi nhí
- Xem thêm -