Tài liệu Giáo án âm nhạc lớp 3 năm học 2014 - 2015 (4 cột)

  • Số trang: 45 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 781 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Giáo án Âm nhạc lớp 3 Năm học 2014 - 2015 Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 1: Học hát bài: Quốc ca Việt Nam I. Mục tiêu: Biết hát theo giai điệu và lời ca. Có ý thức nghiêm trang khi chào cờ II. Chuẩn bị Nhạc cụ băng đĩa hạc III. Hoạt động dạy học Thời gian Nội dung Hoạt động của GV 1. ổn định : Nhắc HS tư thế ngồi học bài 2. KT bài cũ Không KT vì bài đầu năm 3. Bài mới Giới thiệu bài hát: Quốc ca là HĐ 1: bài hát trong nghi lễ chào cờ. Dạy hát Quốc Khi hát hoặc cử nhạc phải đứng ca Việt Nam nghiêm trang và hướng nhìn về lá Quốc kì. Giới thiệu về Quốc kì là lá cờ đỏ sao vàng ở giữa có ngôi sao Nghe hát mẫu năm cánh. Khởi động - Cho HS nghe băng giọng - Giải thích từ khó: “ Sa trường” Dạy từng câu nghĩa là “chiến trường”. - Đàn giai điệu từng hát mẫu từng câu và bắt nhịp cho HS hát. Mỗi câu cho HS hát 2-3 lần để thuộc lời và giai điệu - Dạy xong bài hát cho HS hát HĐ 2: HD hát lai bài hát nhều lần để và chào cờ thuộc lời và giai điệu 4. Cuûng coá daën doø Hoạt động của HS Ngåi ngay ng¾n chó ý l¾ng nghe Nghe b¨ng mÉu Tập hát lời ca theo tiết tấu Tập hát theo GV HD H¸t đồng thanh, dãy, nhóm, cá nhân Thöïc hieän theo höôùng daãn Nhắc HS hát rõ lời, rõ lời, tư thế cuûa GV đứng trang nghiêm. Cho lớp trưởng điều khiển các bạn chào cờ Cho từng tổ đứng tại chỗ trình bày bài hát do tổ trưởng điều khiển -Hỏi tên bài hát vừa học, tên tác Laéng nghe . giả. Cả lớp đứng hát và vỗ tay theo Ghi nhôù nhịp, phách Nhận xét, dặn dò VÒ nhµ «n bµi cho thuéc Giáo viên: Trương Thị Mai Hương 1 Giáo án Âm nhạc lớp 3 Năm học 2014 - 2015 Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 2: Học hát bài Quốc ca Việt Nam I.Mục tiêu: - Biết hát theo giai điệu lời ca lời 2. - Tập nghi thức chào cờ và hát Quốc ca II.Chuẩn bị Nhạc cụ băng đài, đĩa nhạc III. Hoạt động dạy học Thời gian Nội dung Hoạt động của GV Nh¾c HS t thÕ ngåi ngay ng¾n 1 æn ®Þnh KT trong khi «n bµi 2 KT baøi cuõ: Giíi thiÖu bµi – Ghi bảng 3 Baøi môùi : H§ 1: ¤n lêi Giờ trước chúng ta học lời 1 hôm nay chúng ta học lời 2. 1: Quèc ca Cho HS nghe b¨ng ViÖt Nam HD HS «n lêi 1 H§ 2: Taäp haùt Cho lôùp tröôûng leân ñieàu khieån lôøi chaøo côø vaø baét nhòp lôøi 1 haiQuoác Höôùng daãn HS ñoïc lôøi 2 ca Vieät Höôùng daãn haùt töøng caâu nhö lôøi Nam moät Trong quaù trình taäp lôøi hai, chæ ñònh moät soá HS trình baøy , neáu caùc em haùt chöa ñuùng. Cuûng coá – daën L¾ng nghe vµ höôùng daãn ñeå HS doø haùt chính xaùc hôn Yeâu caàu HS trình baøy baøi haùt ôû tö theá ñöùng nghieâm trang, nhaéc caùc em haùt maïnh meõ, roõ lôøi Cho lôùp tröôûng ñieàu khieån lôùp chaøo côø vaø baét nhòp cho caû lôùp haùt Quoác ca C¶ líp h¸t l¹i 2 lêi bµi h¸t Daën HS veà nhaø tieáp tuïc taäp haùt ñeå thuoäc lôøi ca vaø haùt töï nhieân, roõ lôøi hôn Tiết 3: Học hát bài: Bài Giáo viên: Trương Thị Mai Hương ca đi học 2 Hoạt động của HS Ngåi ngay ng¾n chó ý l¾ng nghe L¾ng nghe Thùc hiÖn theo HD cña GV Taäp ñoïc lôøi ca TËp h¸t tong c©u theo HD cña GV H¸t l¹i nhiÒu lÇn §öùng haùt Quoác ca vôùi tö theá nghieâm trang, haùt roõ lôøi, Thöïc hieän theo yeâu caàu Ghi nhôù Giáo án Âm nhạc lớp 3 Năm học 2014 - 2015 Nhạc và lời Phan Trần Bảng I.Mục tiêu: - Biết hát theo giai điệu và lời 1. - Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát. II.Chuẩn bị - Hát thuần thục bài Bài ca đi học -Nhạc cu ïđệm, gõ. III.Các hoạt động dạy học Thời gian Nội dung Hoạt động của GV 1.Ổn định Nhắc HS sửa tư thế ngồi học bài 2.KT bài cũ: Cả lớp hát bài Quốc ca gọi nhóm 3.Bài mới : lên tập chào cờ HĐ 1: Dạy bài Giới thiệu bài hát : Bài ca đi học - Giới thiệu bài hát: Là một ca khúc ngắn nói lên niềm vui của những em bé ngày ngày được tới Nghe hát mẫu trường trong khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp. Khởi động giọng - Cho HS nghe băng - Hướng dẫn HS đọc lời ca - Dạy hát từng câu (bài chia thành 4 câu để tập cho HS) - Đàn giai điệu và hát mẫu từng câu bắt nhịp cho cả lớp hát mỗi câu cho HS hát 2-3 lần để thuộc lời và giai điệu . - Dạy xong bài hát cho HS hát lại bài hát nhiều lần để thuộc lời và giai điệu. Lắng nghe sửa sai Hướng dẫn HS hát và vỗ tay HĐ 2:Hát kết hợp hoặc gõ đệm theo phách: vỗ gõ đệm Bình minh dâng lên ánh trên giọt * * * * sương long lanh. * * * Hoạt động của HS Sửa tư thế ngồi Thực hiện Lắng nghe Thực hiện theo GV hướng dẫn Hát theo dãy, theo nhóm , cá nhân Hát kết hợp vỗ gõ đệm theo phách, tiết tấu lời ca Thực hiện theo hướng dẫn Cá nhân lên đánh nhịp Gõ theo Thực hiện theo nhóm 4 em Nhận xét các nhóm Ghi nhớ Thực hiện Củng cố – dặn dò Hướng dẫn HS hát và vỗ tay hoặc gõ đệm theo tiết tấu lời ca. Bình minh dâng lên ánh trên giọt * * * * * * * Thực hiện sương long lanh. * * * Trả lời Höôùng daãn HS vöøa ñöùng haùt Giáo viên: Trương Thị Mai Hương 3 Giáo án Âm nhạc lớp 3 Năm học 2014 - 2015 vöøa nhuùn chaân nhòp nhaøng ?Teân baøi haùtvöøa hoïc, teân taùc giaû.caû lôùp ñöùng haùt vaø voã tay Ghi nhớ theo nhòp, phaùch Nhaän xeùt ,daën doø Ngày dạy: Tiết 4: Ôn tập bài hát: Bài ca đi học I.Mục tiêu: - Biết hát theo giai điệu và đúng lời 2. - Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát. II.Chuẩn bị - Nhạc cụ : đệm, gõ. III.Các hoạt động dạy học Thời gian Nội dung Hoạt động của GV 1.Ổn định Nhaéc HS söûa tö theá ngoài học bài 2.KT bài cũ: Giáo viên: Trương Thị Mai Hương 4 Hoạt động của HS Ngồi ngay ngắn, chú ý nghe Giáo án Âm nhạc lớp 3 3.Bài mới : Tiến hành trong khi ôn bài Hoạt động 1: Dạy Giíi thiÖu bµi- Ghi bảng: bài hát lời 2 - Cho HS nghe baêng h¸t mÉu - Höôùng daãn HS ñoïc lôøi ca - Daïy haùt töøng caâu(baøi chia thaønh 4 caâu ñeå taäp cho HS) - D¹y t¬ng tù nh lêi 1 - Cho HS haùt nhieàu laàn ñeå thuoäc lôøi vaø giai ñieäu baøi haùt HĐ2: Haùt keát hôïp L¾ng nghe söûa sai, nhaän xeùt. goõ ñeäm Híng dẫn h¸t keát hôïp voã goõ ñeäm theo phaùch, tieát taáu lôøi ca Höôùng daãn HS haùt vaø voã tay hoaëc goõ ñeäm theo phaùch vaø tieát taáu lôøi ca nh ®· híng dÉn ë lêi 1 Höôùng daãn HS vöøa ñöùng haùt vöøa nhuùn chaân nhòp nhaøng - Taäp moät vaøi caùch haùt taäp thÓ + Höôùng daãn HS haùt ñoái ñaùp: Chia lôùp thaønh hai nöûa, moãi nöûa haùt moät caâu ñoái ñaùp nhau, Nhaän xeùt + Taäp haùt noái tieáp Cuûng coá – daën doø Chia lôùp thaønh 4 toå, moãi toå haùt moät caâu noái tieáp ñeán heát baøi ? Teân baøi haùtvöøa hoïc, teân taùc giaû H¸t l¹i mét lÇn Nhaän xeùt ,daën doø VÒ nhµ «n bµicho thuéc Năm học 2014 - 2015 Tập đọc lời ca Tập hát từng câu theo hướng dẫn của GV Hát lại nhiều lần Hát kết hợp vỗ gõ đệm theo phách, tiết tấu lời ca Hát theo hướng dẫn của GV Thực hiện theo hướng dẫn của GV Từng tổ thực hiện Nêu tên bài hát, tên tác giả Ghi nhôù Ngày dạy: 09/10/2014 Tiết 5: Học hát bài : Đếm sao Nhạc và lời Văn Chung I.Mục tiêu: - Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca. - Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát. II.Chuẩn bị : - Hát chuẩn bài hát Đếm sao - Nhạc cu ïđệm, gõ. III.Các hoạt động dạy học Thời gian Nội dung Hoạt động của GV Giáo viên: Trương Thị Mai Hương 5 Hoạt động của HS Giáo án Âm nhạc lớp 3 2p 1.Ổn định 3p 2.KTbài cũ: 20p 3.Bài mới : HĐ1: Dạy bài hát Đếm sao Nghe bài hát mẫu Khởi động giọng Dạy hát từng câu 10p HĐ2: Hát kết hợp vỗ gõ đệm HĐ3: Hướng dẫn hát tập thể 5p 4.Củng cố – dặn dò Nhắc HS sửa tư thế ngồi học bài Cả lớp hát bài hát và gọi HS lên trình bày bài hát. Nhận xét - chấm điểm Giới thiệu bài : - Giới thiệu tác giả , nội dung bài hát : Dựa trên những lời đồng dao nhạc sĩ Văn Chung đã sang tác bài hát đếm sao. Bài hát có giai điệu du dương lời ca giản dị như bức tranh vẽ nên cuộc sống thanh bình với những ước mơ cao đẹp - Cho HS nghe băng - HD HS đọc lời ca - Đàn giai điệu và hát mẫu từng câu và bắt nhịp cho HS hát . Mỗi câu cho HS hát 2-3 lần đẻ thuộc lời và giai điệu - Dạy xong cho HS hát bài hát nhiều lần để thuộc lời và giai điệu . Hát kết hợp vỗ tay(gõ đệm) theo phách: Một ông sao sáng hai ông ság * * * * * * * sao * + Tập hát đối đáp: Chia lớp thành hai nửa, mỗi nửa hát một câu đối đáp nhau, Nhận xét + Tập hát nối tiếp: Chia lớp thành 4 nhóm mỗi nhóm hát một câu nối tiếp đến hết bài . Nhận xét. + Tập hát lĩnh xướng và hoà giọng: Cử một HS hát câu 1 và 3 tất cả hát hoà giọng câu 2 và Cả lớp hát bài hát Nhaän xeùt ,daën doø Giáo viên: Trương Thị Mai Hương 6 Năm học 2014 - 2015 Ngoài ngay ngaén, chuù yù nghe 1-2 em trình bày Theo dõi Taäp ñoïc lôøi ca theo Höôùng daãn Taäp haùt töøng caâu theo Höôùng daãn cuûa GV Haùt laïi nhieàu laàn theo Höôùng daãn cuûa GV Haùt keát hôïp voã goõ ñeäm theo phaùch, tieát taáu lôøi ca Töøng toáp ñöùng haùt theo höôùng daãn cuûa GV Thöïc hieän theo höôùng daãn cuûa GV Ghi nhôù Giáo án Âm nhạc lớp 3 Năm học 2014 - 2015 Ngày dạy:16/10/2014 Tiết 6 : Ôn tập bài: ĐẾM SAO Nhạc và lời: Văn Chung I.Mục tiêu: - Biết gõ đệm theo nhịp. - Biết trò chơi âm nhạc. II.Chuẩn bị Nhạc cu ïđệm, gõ. III.Các hoạt động dạy học: Thời gian 2p Nội dung 1.OÅn ñònh Hoạt động của GV Nhaéc HS söûa tö theá ngoài học 3p 2.KT baøi cuõ: bài 15p 3.Baøi môùi : Kt trong khi ôn bài HÑ1: OÂn baøi Gøiôùi thiÖu baøi haùt Ñeám sao HD HS oân laïi baøi haùt baèng nhieàu hình thöùc : haùt theo nhoùm , toå , caù nhaân, keát hôïp Giáo viên: Trương Thị Mai Hương 7 Hoạt động của HS Giáo án Âm nhạc lớp 3 Năm học 2014 - 2015 nhaïc cuï ñeäm theo phaùch, nhòp, tieát taáu lôøi ca 10p HÑï2: Troø chôi Cho HS bieåu dieãn tröôùc lôùp . aâm nhaïc Nhaän xeùt + Haùt baèng nguyeân aâm: Duøng moät nguyeân aâm ñeå haùt thay cho lôøi ca Chæ ñònh : Nhoùm moät haùt baèng aâm A Nhoùm hai haùt baèng aâm U Nhoùm ba haùt baèng aâm I 7p Cuûng coá – daën doø: Nhoùm boán haùt baèng aâm O Cuûng coá baèng caùch hoûi teân baøi haùt vöøa hoïc, teân taùc giaû.caû lôùp ñöùng haùt vaø voã tay theo nhòp, phaùch Nhaän xeùt ,daën doø Sửa tư thế ngồi OÂn laïi baøi haùt theo höôùng daãn cuûa GV à Xem GV laøm maãu Bieåu dieãn tröôùc lôùp: Giáo viên: Trương Thị Mai Hương 8 Giáo án Âm nhạc lớp 3 Năm học 2014 - 2015 - töøng toå nhoùm - caù nhaân Nghe höôùng daãn vaø thöïc hieän theo höôùng daãn cuûa GV Töøng nhoùm leân bieåu dieãn Nhaän xeùt Tham gia Ghi nhôù Ngày dạy: 23/10/2014 Tiết 7 Học hát bài : Gà gáy Dân ca : Cống (Lai Châu) Lời mới : Huy trân I.Mục tiêu: -Biết đây là bài dân ca Cống (Lai Châu). - Biết hát theo giai điệu và lời ca. - Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát. II.Chuẩn bị của GV: - Nhạc cu ïđệm, gõ. III.Hoạt động dạy học : Giáo viên: Trương Thị Mai Hương 9 Giáo án Âm nhạc lớp 3 Thời gian Nội dung 2p 1.Ổn định 3p 2.KT bài cũ: Năm học 2014 - 2015 Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nhắc HS sửa tư thế ngồi học Sửa tư thế ngồi học bài bài 1 em trình bày - Cả lớp hát bài Đếm sao, mời HS lên trình bày bài hát Ghi bài 3.Bài mới : 20p Nhận xét chấm điểm HĐ 1: Dạy bài hát - Giới thiệu bài -Ghi bảng Gà gáy Giới thiệu bài hát: Buổi Lắng nghe sáng ở miền núi thật là đẹp .Sương sớm tan dần trên những mái nhà sàn. Đỉnh núi phía xa đã hửng lên sắc vàng của nắng sớm, Nghe hát mẫu khắp bản làng vang lên Khởi động giọng tiếng gà gáy.Tiếng gọi mặt Dạy hát từng câu trời và dân làng đi làm Taäp ñoïc lôøi ca nương. - Cho HS nghe băng - Hướng dẫn HS đọc lời ca Đàn giai điệu, hát mẫu và Taäp haùt töøng caâu theo Hd cuûa GV bắt nhịp cho HS hát. Mỗi HĐ 2: Hát kết hợp 10p vỗ gõ đệm câu hát lại 2-3 lần để thuộc Haùt laïi nhieàu laàn lời và giai điệu. - Cho HS hát nhiều lần để thuộc lời và giai điệu bài hát Híng dÉn HS hát kết hợp vỗ gõ đệm theo phách: Con gà gáy le té le sáng rồi * * * * Haùt keát hôïp voã goõ ñeäm theo phaùch, tieát taáu lôøi ca Ai ơi ** Hát HS hát kết hợp vỗ gõ Giáo viên: Trương Thị Mai Hương 10 Töøng toáp ñöùng haùt theo höôùng daãn cuûa Giáo án Âm nhạc lớp 3 Năm học 2014 - 2015 GV đệm tiết tấu lời ca Con gà gáy le té le sáng rồi * * * * * * * Ghi nhôù Ai ơi 5p Củng cố – dặn dò * * ? Tên bài hátvừa học, tên tác giả.cả lớp đứng hát và vỗ tay theo nhịp, phách Nhận xét ,dặn dò Ngày dạy: 30/10/2014 Tiết 8: Ôn tập bài hát : Gà gáy Dân ca : Cống (Lai Châu) Lời mới : Huy trân I.Mục tiêu: - Biết hát kết hợp với gõ theo nhịp , phách - Biết hát kết hợp vận động phụ họa. II.Chuẩn bị Nhạc cu ïđệm, gõ. III.Các hoạt động dạy học Thời gian 2p 3p Nội dung 1.Ổn định. 2Kiểm tra bài cũ Giáo viên: Trương Thị Mai Hương Hoạt động của GV Cho HS hát 1 bài Đàn bài hát Cho cả lớp hát bài gà gáy 11 Hoạt động của HS Sửa tư thế ngồi Trả lời tên : gà gáy Cả lớp hát Giáo án Âm nhạc lớp 3 20p Năm học 2014 - 2015 3.Bài mới: Giới thiệu bài – Ghi bảng Hoạt động 1: Cho HS nghe bài hát mẫu Ôn tập bài hát Gà gáy Hướng dẫn HS ôn tập bài hát chú ý giữ đúng nhịp và đều Hướng dẫn HS hát kết hợp vỗ hoặc gõ đệm theo nhịp Nhận xét và sửa đổi với những em chưa vỗ, hát đúng nhịp 10p Hoạt động 2: Hướng dẫn HS vài động tác phụ hoạ. ĐT1: Đưa tay lên miệng thành hình loa ngẩng cao đầu chân nhún nhịp nhàng (gà gáy sáng). ĐT2: Đưa tay lên cao rồi thả dần Tập biểu diễn xuống chân nhún nhịp nhàng( Đi bài hát lên nương). Chỉ định từng tổ nhóm đứng tại chỗ trình bày bài hát Hát kết hợp vỗ gõ đệm theo nhịp Từng tốp đứng hát theo hướng dẫn của GV Theo dõi vaø thöïc hieän theo . Haùt vôùi toác ñoä vöøa phaûi, haùt nheï nhaøng, theå tình caûm vui töôi. Củng cố – dặn Củng cố bằng cách hỏi tên bài dò hát vừa học, tên tác giả.cả lớp đứng hát và vỗ tay theo nhịp, Nghe vaø ghi nhôù. phách. 5p Nhận xét ,dặn dò Ngày dạy: Tiết 9: Ôn tập 3 bài hát: Bài ca đi học, Gà gáy, Đếm sao I.Mục tiêu: - Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca của 3 bài hát. - Biết vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát. Giáo viên: Trương Thị Mai Hương 12 Giáo án Âm nhạc lớp 3 - Tập biểu diễn các bài hát II.Chuẩn bị Nhạc cu ïđệm, gõ. III.Các hoạt động chủ yếu: Thời gian Nội dung 1.Ổn định 2.KT bài cũ 3.Bài mới : Hoạt động 1: Ôn bài hát 3 bài hát Hoạt động 2: Tập biểu diễn Củng cố – dặn dò Năm học 2014 - 2015 Hoạt động của GV nhắc HS sửa tư thế ngồi học bài Tiến hành trong quá trình ôn tập Giới thiệu bài –Ghi bảng -¤n bài hát Bài ca đi học §ệm đàn cho HS nghe lại giai điệu sau đó hỏi tên bài hát, tên tác giả? Hướng dẫn HS ôn lại bài hát bằng nhiều hình thức : Hướng dẫn một vài động tác phụ hoạ cho bài hát Cho HS biểu diễn trước lớp Nhận xét - ¤n bài hát Đếm sao Hướng dẫn HS ôn lại bài hát bằng nhiều hình thức : Hát kết hợp vài động tác phụ hoạ - Oân bài hát Gà gáy Hướng dẫn HS ôn lại bài hát bằng nhiều hình thức : Hoạt động của HS Sửa tư thế ngồi học bài Lắng nghe Nghe giai điệu Haùt theo nhoùm , toå , caù nhaân, keát hôïp nhaïc cuï ñeäm theo phaùch, nhòp, tieát taáu lôøi ca Xem GV laøm maãu Bieåu dieãn tröôùc lôùp: Töøng toå nhoùm Caù nhaân Haùt theo nhoùm , toå , caù nhaân, keát hôïp nhaïc cuï ñeäm theo phaùch, nhòp, tieát taáu lôøi ca Nghe höôùng daãn vaø thöïc hieän theo höôùng daãn cuûa GV Haùt theo nhoùm , toå , caù Hát kết hợp vài động tác phụ nhaân, keát hôïp nhaïc cuï ñeäm hoạ theo phaùch, nhòp, tieát taáu lôøi Nhận xét Củng cố bằng cách hỏi tên bài ca Hát vừa học, tên tác giả.cả lớp Töøng nhoùm, caù nhaân leân đứng hát và vỗ tay theo nhịp, bieåu dieãn phách Haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï Nhận xét ,dặn dò hoaï Ghi nhôù Ngày soạn: Ngày dạy: Giáo viên: Trương Thị Mai Hương 13 Giáo án Âm nhạc lớp 3 Tiết10: Học hát bài: Năm học 2014 - 2015 Lớp chúng ta đoàn kết Nhạc và lời Mộng Lân I.Mục tiêu: - Biết hát theo giai điệu và lời ca. - Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát. II.Chuẩn bị : - Hát chuẩn bài hát Lớp chúng ta đoàn kết - Nhạc cu ïđệm, gõ. III-Hoạt động dạy học Thời gian Nội dung Hoạt động của GV 1.Ổn định Nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn 2.KT bài cũ: 3.Bài mới : Giới thiệu bài – Ghi bảng Hoạt động 1: - Giới thiệu bài hát: Lớp học của Dạy bài hát chúng ta rất đơng vui. Hàng ngày Lớp chúng ta các em đều chăm chỉ ngoan ngỗn đoàn kết thương yêu giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Nhạc sĩ Mộng Lân đã sang tác bài hát nĩi lên tình cảm của các bạn Nghe bài hát trong lớp nhắc nhở chúng ta đồn kết mẫu thân ái cố gắng học tập để xứng Khởi động đáng con ngoan trị giỏi. giọng - Cho HS nghe băng Dạy hát từng - Hướng dẫn HS đọc lời ca. câu Đàn giai điệu, hát mẫu từng câu bắt nhịp cho HS hát.Dạy nối mĩc xích. Dạy xong cho HS hát nhiều lần để thuộc lời và giai điệu bài hát Hoạt động 2: Hướng dẫn HS hát và vỗ tay hoặc gõ Hát gõ đệm theo phách: đệm Líp chĩng m×nh rÊt rÊt vui anh em ta * * * * * * chan hoµ t×nh th©n * * Hướng dẫn HS hát và vỗ tay hoặc gõ đệm theo tiết tấu lời ca. Líp chĩnh m×nh rÊt rÊt vui anh em ta * * * * * * * * * chan hoµ t×nh th©n * * * * Hát kết hợp vận động phụ hoạ Giáo viên: Trương Thị Mai Hương 14 Hoạt động của HS Ngồi ngay ngắn, chú ý nghe Tập đọc lời ca Tập hát từng câu theo hướng dẫn của GV Hát lại nhiều lần Hát kết hợp vỗ gõ đệm theo phách, tiết tấu lời ca Từng tốp đứng hát theo hướng dẫn của GV Giáo án Âm nhạc lớp 3 Củng cố – dặn dò Năm học 2014 - 2015 Hát tập thể + Tập hát lĩnh xướng Một HS hát từ câu1-4, cả lớp hát 4 câu tiếp theo +Tập hát nối tiếp + Tập hát đối đáp Nhận xét Củng cố bằng cách hỏi tên bài hátvừa học, tên tác giả.cả lớp đứng hát và vỗ tay theo nhịp, phách GV nhận xét ,dặn dò Hát theo hướng dẫn của GV Nghe và ghi nhớ Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 11: Ôn tập bài hát: Lớp chúng ta đoàn kết I.Mục tiêu: - Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca. - Biết hát kết hợp vận động phụ họa. II.Chuẩn bị : Nhạc cu ïđệm, gõ. III.Hoạt động dạy học: Thời gian Nội dung Hoạt động của GV 1.Ổn định nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn 2.KT bài cũ: 3.Bài mới : Gợi ý để HS nhớ lại tên bài hát, tác giả. HĐ 1:¤n tập Hướng dẫn ôn bài hát . nhắc hat đúng bài hát Lớp giọng,rõ lời, đúng nhịp chúng ta Hướng dẫn HS hát kết hợp sữ dụng các Giáo viên: Trương Thị Mai Hương 15 Hoạt động của HS Đoán tên bài hát, tên tác giả Lần lượt ôn bài hát theo hướng dẫn của GV Giáo án Âm nhạc lớp 3 đoàn kết HĐ2:Hát tập thể Củng cố – dặn dò nhạc cụ gõ đệm theo nhịp, phách, tiết tấu lời ca +Ôn tập cách hát lĩnh xướng Một HS hát câu 1-4, cả lớp hát 4 câu tiếp theo + Ôn tập cách hát nối tiếp Chia lớp thành 4 nhóm , mỗi nhóm hát 2 câu nối tiếp đến hết bài + Ôn tập cách hát đối đáp Chia lớp thành 2 dãy, mỗi bên hát một câu đối đáp đến hết bài Mời HS lên biểu diễn trước lớp Mời HS nhận xét. HD hát kết hợp vận động :Chia lớp thành 2 vịng trịn. Vịng lớn ở ngồi, vịng nhỏ ở trong. ĐT1: Bước đi 4 bước chân phải đứng làm trụ chân trái hất ra phía trước, vịng trong đi ngược lại. ĐT2: Giơng ĐT1 nhưng đi tiến lên phía trước tay đưa cao lên đầu. ĐT3: Tay vỗ theo phách ở trên cao Nhận xét chung Dặn HS về ôn hát thuộc bài hát đã học Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 12 Học hát: Con chim non (Dân ca Pháp) I.Mục tiêu: Giáo viên: Trương Thị Mai Hương 16 Năm học 2014 - 2015 + Hát đồng thanh + Hát theo nhóm + hát cá nhân Hát kết hợp gõ đệm theo hướng dẫn HS thực hiện theo yêu cầu HS nhận xét nhóm nào biểu diễn hay nhất HS ghi nhớ. Giáo án Âm nhạc lớp 3 - Biết hát theo giai điệu và lời ca. - Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát. II.Chuẩn bị : - Hát chuẩn bài hát Con chim non - Nhạc cu ïđệm, gõ. III.Các hoạt động chủ yếu: Thời gian Nội dung Hoạt động của GV 1.Ổn định Nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay 2.KT bài cũ: ngắn 3.Bài mới : Hoạt động 1: Dạy bài hát Giới thiệu tác giả, nội dung bài Con chim non hát Cho HS nghe băng hát mẫu Hướng dẫn HS đọc lời ca theo tiết tấu Dạy hát từng câu, nhắc HS hát dứt khoát từng tiếng, không kéo dài các tiếng. Chú ý lấy hơi Hoạt động 2: những chỗ cuối câu hát . Hát kết Cho HS hát nhiều lần để thuộc hợp gõ lời và giai điệu , tiết tấu bài hát vỗ đệm theo phách và tiết tấu lời ca Hướng dẫn hát, vỗ gõ đệm theo phách Hướng dẫn HS hát , và vỗ tay hoặc đệm theo tiết tấu lời ca . Củng cố – dặn Sử dụng thanh phách. dò Hướng dẫn đứng hát, chân bước đều tại chỗ, tay đánh như động tác đi đều Nhận xét chung Dặn HS về ôn hát thuộc bài hát đã học Giáo viên: Trương Thị Mai Hương 17 Năm học 2014 - 2015 Hoạt động của HS Ngồi ngay ngắn , chú ý nghe. §ọc lời ca theo tiết tấu Tập hát theo hướng dẫn của GV Hát: theo nhóm , cá nhân. Theo dõi lắng nghe Hát kết hợp gõ đệm theo phách HS thực hiện hát và vỗ, gõ theo tiết tấu lời ca HS hát theo hướng dẫn của GV HS lắng nghe HS ghi nhớ Giáo án Âm nhạc lớp 3 TIẾT 13: Năm học 2014 - 2015 Ôn tập bài hát: Con chim non I.Mục tiêu: - Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca. - Biết hát kết hợp vận động phụ họa. II.Chuẩn bị của GV: Nhạc cu ïđệm, gõ. III.Các hoạt động chủ yếu: Thời gian Nội dung Hoạt động của GV 1.Ổn định nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay 2.KT bài cũ: ngắn 3.Bài míi H§1:¤ân tập bài Giíi thiƯu bµi hát Con chim Gợi ý để HS nhớ lại tên bài non hát, tác giả. Hướng dẫn HS hát kết hợp sử dụng các nhạc cụ gõ đệm theo nhịp, phách, tiết tấu lời H§ 2: Hát kết ca. hợp vận động Cho HS hát Con chim non kết hợp vận động phụ hoạ. +Vỗ tay theo nhịp 3 Híng dÉn cho HS c¸ch vç Hai HS ngồi đối diện nhau , phách 1 hai em vỗ bàn tay vào nhau . Phách 2,3 mỗi em tự vỗ hai tay của mình +Tập bước chân theo nhịp 3 Nhận xét và sửa sai cho HS trong quá trình ôn hát , kết Củng cố – dặn dò hợp kiểm tra Nhận xét chung Dặn HS về ôn hát thuộc bài hát đã học Giáo viên: Trương Thị Mai Hương 18 Hoạt động của HS Xem tranh và nghe giai điệu bài hát Trả lời Luyện hát theo nhóm , cá nhân Hát kết hợp vỗ gõ đệm theo nhịp, và tiết tấu lời ca Hát kết hợp vận động phụ hoạ. Tập trình diễn trước lớp Nghe và ghi nhớ Giáo án Âm nhạc lớp 3 Năm học 2014 - 2015 Tiết 14 Học hát bài:Ngày mùa vui ( Dân ca Thaí) I.Mục tiêu: - Biết hát theo giai điệu và lời 1. - Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát. II.Chuẩn bị của GV: - Hát chuẩn bài hát Ngày mùa vui - Nhạc cu ïđệm, gõ. III.Các hoạt động dạy học Thời gian Nội dung Hoạt động của GV 1.Ổn định nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay 2.KT bài cũ: ngắn 3.Bài mới : HĐ 1: Dạy bài hát Giới thiệu bài Ngày mùa vui - Giới thiệu bài hát - Cho HS nghe băng - Hướng dẫn HS đọc lời ca - Dạy hát từng câu - Cho HS hát nhiều lần HĐ2: Hát kết hợp để thuộc lời và giai vỗ gõ đệm điệu bài hát Hướng dẫn HS hát và vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách và tiết tấu lời ca. Củng cố – dặn dò Củng cố bằng cách hỏi tên bài hátvừa học, tên tác Giáo viên: Trương Thị Mai Hương 19 Hoạt động của HS Ngồi ngay ngắn, chú ý nghe Tập đọc lời ca Tập hát từng câu theo Hướng dẫn của GV Hát lại nhiều lần Hát kết hợp vỗ gõ đệm theo phách, tiết tấu lời ca Từng tốp đứng hát theo hướng dẫn của GV Giáo án Âm nhạc lớp 3 giả.cả lớp đứng hát và vỗ tay theo nhịp, phách Nhận xét ,dặn dò Năm học 2014 - 2015 Ghi nhớ Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 15: ÔN TẬP BÀI HÁT: NGÀY MÙA VUI GIỚI THIỆU MỘT VÀI NHẠC CỤ DÂN TỘC I.Mục tiêu: - Biết hát theo giai điệu và đúng lời 2. - Nhận biết một vài nhạc cụ dân tộc. II.Chuẩn bị của : Nhạc cu ïđệm, gõ. III.Các hoạt động dạy học Thời gian Nội dung Hoạt động của GV 1.OÅn ñònh nhaéc HS söûa tö theá ngoài 2.KT baøi cuõ: ngay ngaén 3.Baøi môùi : Hoaït ñoäng 1: Oân Höôùng daãn HS oân taäp baøi taäp haùt Ngaøy muøa haùt chuù yù giöõ ñuùng nhòp vaø vui ñeàu Höôùng daãn HS haùt keát hôïp voã hoaëc goõ ñeäm theo nhòp Nhaän xeùt vaø söûa ñoåi vôùi nhöõng em chöa voã, haùt Hoaït ñoäng 2: ñuùng nhòp Taäp bieåu dieãn baøi Chæ ñònh töøng toå nhoùm ñöùng haùt taïi choã trình baøy baøi haùt Höôùng daãn HS vaøi ñoäng taùc phuï hoaï. Ñaøn baàu: Cho xem tranh Giáo viên: Trương Thị Mai Hương 20 Hoạt động của HS Haùt keát hôïp voã goõ ñeäm theo nhòp Töøng toáp ñöùng haùt theo höôùng daãn cuûa GV Haùt vôùi toác ñoä vöøa phaûi, haùt nheï nhaøng, theå tình caûm vui töôi.
- Xem thêm -