Tài liệu Giáo án âm nhạc lớp 3 cả năm_cktkn_bộ 1

  • Số trang: 23 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 65 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Giáo án âm nhạc lớp 3 Trường tiểu học Cao Dương Ngµy so¹n: Ngµy gi¶ng: / / 2012 / / 2012 TiÕt 1 Häc H¸t: Bµi Quèc ca ViÖt Nam Nh¹c vµ lêi: V¨n Cao I. Môc tiªu: - HS biÕt bµi Quèc ca ViÖt Nam lµ bµi h¸t nghi lÔ cña níc ViÖt Nam, ®îc h¸t vµ cö nh¹c khi chµo cê. - H¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi 1 của bài Quốc ca. - Gi¸o dôc HS cã ý thøc nghiªm trang khi chµo cê vµ h¸t Quèc ca. II. ChuÈn bÞ: 1. Gi¸o viªn: - §µn phÝm ®iÖn tö, ®Üa nh¹c líp 3. - Cê tæ quèc. 2. Häc sinh: - TËp bµi h¸t ( TBH). III. Ho¹t ®éng D¹y - Häc: Ho¹t ®éng cña ThÇy 1. æn ®Þnh tæ chøc: - KiÓm tra sÜ sè HS. - Nh¾c HS t thÕ ngåi häc h¸t. 2. Bµi cò: - KT ®a xen trong giê häc. 3. Bµi míi: Ho¹t ®éng 1: Dạy hát bài Quốc ca(lời 1) + Giíi thiÖu bµi h¸t ( Dïng l¸ cê tæ quèc, giíi thiÖu t¸c gi¶, t¸c phÈm), ghi ®Çu bµi. + H¸t mÉu hoặc mở băng mẫu. - Cho HS nhËn xÐt giai ®iÖu bµi h¸t. + §äc lêi ca: - Chia c©u h¸t híng dÉn HS ®äc lêi ca. + Khëi ®éng giäng: - §µn chuçi ©m CDEGA huíng dÉn HS khëi ®éng giäng theo ©m La. + D¹y h¸t: - §µn tõng c©u h¸t híng dÉn HS tËp h¸t theo. - Híng dÉn HS ng©n ®óng ë nh÷ng chç cã 3 ph¸ch, chç cã dÊu chÊm d«i. - Híng dÉn h¸t ®óng cao ®é cña tiÕng “ thï, ngõng” cao ®é kh¸c nhau. - Cho hs hát cả bài, gv nghe và sửa sai cho hs. + LuyÖn tËp: - Cho HS h¸t theo nhãm, GV quan s¸t söa sai. Ho¹t ®éng 2: Tr¶ lêi c©u hái. - Yªu cÇu HS nghe c©u hái vµ th¶o luËn nhãm ( 3p) . ?1. Bµi Quèc ca ViÖt Nam ®îc h¸t khi nµo? 2. Ai lµ t¸c gi¶ cña bµi Quèc ca ViÖt Nam? 3.Khi chµo cê vµ h¸t Quèc ca chóng ta ph¶i cã Giáo viên: Lê thị minh nghĩa Ho¹t ®éng cña Trß - HS chào + hát - Quan s¸t, nghe. - Nghe. - NhËn xÐt. - §äc ®ång thanh. - Líp ®ång thanh thùc hiÖn. - TËp h¸t theo HD cña GV. - HS hát cả bài - Tõng nhãm h¸t - Tõng nhãm th¶o luËn. Giáo án âm nhạc lớp 3 Trường tiểu học Cao Dương th¸i ®é nh thÕ nµo? - Yªu cÇu nhãm cö ®¹i diÖn tr¶ lêi c©u hái. 4. Cñng cè- Dăn dò: - Cho HS tËp ®ứng chµo cê vµ h¸t Quèc ca. - NhËn xÐt giê häc. - Nh¾c HS vÒ nhµ häc thuéc lêi 1 vµ tËp h¸t tríc lêi 2. - Cho HS ghi bµi. - C¸ nh©n ®¹i diÖn tr¶ lêi. - Líp t/h. - Nghe. - Ghi bµi. Ngµy so¹n: Ngµy gi¶ng: TiÕt 2 Häc h¸t: Bµi Quèc ca ViÖt Nam (tiÕp) / / / 2012 / 2012 I. Môc tiªu: - H¸t ®óng lêi 2 bµi h¸t, h¸t ®ång ®Òu, râ lêi. - Gi¸o dôc HS ý thøc nghiªm trang khi chµo cê vµ h¸t Quèc ca. II. ChuÈn bÞ: 1. Gi¸o viªn: - §µn phÝm ®iÖn tö, ®µi, ®Üa nh¹c líp 3. - T×m hiÓu mét sè tõ khã trong bµi h¸t. 2. Häc sinh:. - TBH, thanh ph¸ch. III. Ho¹t ®éng D¹y - Häc: Ho¹t ®éng cña ThÇy 1. æn ®Þnh tæ chøc: - KiÓm tra sÜ sè HS. Giáo viên: Lê thị minh nghĩa Ho¹t ®éng cña Trß Giáo án âm nhạc lớp 3 Trường tiểu học Cao Dương - Nh¾c HS t thÕ ngåi häc h¸t. 2. Bµi cò: - KiÓm tra h¸t lêi 1 bµi Quèc ca ViÖt Nam. 3. Bµi míi: * Ho¹t ®éng 1: TËp hát Quốc ca(lời 2). + Giíi thiÖu néi dung tiÕt häc, ghi ®Çu bµi. + Cho hs nghe lại lời bài Quốc ca. - Bắt nhịp cho hs ôn lại lời 1. - Chia c©u h¸t cho HS ®äc ®ång thanh lêi 2 của bài. - Gi¶i thÝch mét sè tõ khã: d¾t gièng nßi, nuèt c¨m hên…. + Khëi ®éng giäng: - §µn chuçi ©m giäng Cdus (-1) cho HS khëi ®éng theo mÉu ©m La. + TËp h¸t từng câu theo lối móc xích giống lời 1. - B¾t nhÞp cho HS h¸t , GV söa sai ( nÕu cã). + LuyÖn tËp: - Cho HS h¸t tËp thÓ, nhãm h¸t. * Ho¹t ®éng 2: TËp chµo cê vµ h¸t Quèc ca. - Híng dÉn HS thùc hiÖn nh sau: + GV h«: “ Chµo cê! Chµo! Quèc ca!” + HS thùc hiÖn chµo cê vµ h¸t Quèc ca. - Cho HS thùc hiÖn 1, 2 lÇn. 4. Cñng cè- Dặn dò: - Hái HS: 1. Quèc ca ®îc h¸t khi nµo? 2. Khi h¸t Quèc ca ph¶i cã th¸i ®é nh thÕ nµo? - NhËn xÐt phÇn tr¶ lêi cña HS vµ nhËn xÐt tiÕt häc. - Nh¨c HS vÒ häc thuéc bµi h¸t, xem tríc bµi Bµi ca ®i häc. - Cho HS ghi bµi. TiÕt 3 Giáo viên: Lê thị minh nghĩa - HS ngồi ngay ngắn - 1, 2 HS tr¶ bµi. - Nghe. - Nghe. - Líp t/h - HS đọc - Nghe. - Líp thùc hiÖn. - TËp h¸t theo HD cña GV. - Líp, nhãm thùc hiÖn. - Nghe. - Líp thùc hiÖn. - Tr¶ lêi. - Nghe. - Nghe. - Ghi ®Çu bµi. Ngµy so¹n : Ngµy gi¶ng: / / 2012 / / 2012 Giáo án âm nhạc lớp 3 I. Môc tiªu: Trường tiểu học Cao Dương Häc h¸t: Bµi Bµi ca ®i häc Nh¹c vµ lêi: Phan TrÇn B¶ng - HS biÕt tªn bµi h¸t, t¸c gi¶, néi dung bµi h¸t. - H¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi 1 của bài hát. - Gi¸o dôc HS t×nh c¶m g¾n bã díi m¸i trêng, kÝnh träng thÇy c«, yªu quý b¹n bÌ. II. ChuÈn bÞ: 1. Gi¸o viªn: - §µn phÝm ®iÖn tö, ®Üa nh¹c líp 3, máy nghe -Tranh minh häa néi dung bµi h¸t. 2. Häc sinh: - TBH, thanh ph¸ch. III. Ho¹t ®éng D¹y - Häc: Ho¹t ®éng cu¶ ThÇy 1. æn ®Þnh tæ chøc: - KiÓm tra sÜ sè HS. - Nh¨c HS t thÕ ngåi häc h¸t. 2. Bµi cò: - KiÓm tra h¸t bµi Quèc ca ViÖt Nam. 3. Bµi míi: * Ho¹t ®éng 1:Dạy hát bài Bài ca đi học(lời 1) + Giíi thiÖu bµi h¸t: ( Dïng tranh minh ho¹), ghi ®Çu bµi. + H¸t mÉu ( ®Üa mÉu). + §äc lêi ca: - Chia c©u h¸t cho HS ®äc lời ca của bài. + Khëi ®éng giäng ( PhÇn KT bµi cò c¶ líp h¸t tËp thÓ ®· thùc hiÖn) + TËp h¸t: - §µn giai ®iÖu tõng c©u h¸t, híng dÉn HS tËp h¸t theo lối móc xich. + Lu ý: Khi d¹y h¸t ®Õn c©u 3 GV cho HS so s¸nh c©u 1 vµ c©u 3 (vÒ cao ®é, TT, lêi ca). + Cho hs ghép cả bài, gv sửa sai ngay cho hs + LuyÖn tËp: - Cho c¸c nhãm h¸t, nếu thấy hs hát sai thì sửa ngay * Ho¹t ®éng 2: H¸t kÕt hîp gâ ®ªm. - Híng dÉn HS: B×nh minh d©ng lªn ¸nh trªn giät s¬ng long lanh. > > > > - Gi¶i thÝch cho HS biÕt bµi h¸t b¾t ®Çu b»ng ph¸ch nhÑ nªn khi gâ ®Öm c¸c em lu ý ph¸ch m¹nh ®Çu tiªn cña bµi h¸t r¬i vµo tiÕng minh.. - Cho HS thùc hiÖn theo nhãm: N1: h¸t lêi. N2: Gâ nhÞp. N3; Gâ ph¸ch. => 3 nhãm ®æi nhau thùc hiÖn. 4. Cñng cè- Dặn dò: Giáo viên: Lê thị minh nghĩa Ho¹t ®éng cña Trß -HS chào + hát - Líp h¸t tËp thÓ. - Quan s¸t, nghe. - Nghe. - Líp ®äc ®ång thanh. - TËp h¸t theo HD cña GV. - HS so s¸nh c©u h¸t. - HS hát cả bài - Nhãm h¸t. - Nghe vµ thùc hiÖn theo HD. - Nghe và t/h theo - Nhãm thùc hiÖn: Bình minh dâng lên ánh trên * * > > > > Giáo án âm nhạc lớp 3 Trường tiểu học Cao Dương - Hái HS: Néi dung lêi 1 bµi h¸t Bµi ca ®i häc nãi ®Õn ®iÒu g×? Qua bµi h¸t em c¶m nhËn ®îc nh÷ng g×? - NhËn xÐt giê häc. - Nh¾c HS vÒ nhµ häc thuéc lêi 1 xem tríc lêi 2. - Cho HS ghi bµi. - Tr¶ lêi. - Nghe. - Nghe. - Ghi bµi. Ngµy so¹n: Ngµy gi¶ng: I. Môc tiªu: TiÕt 4 Häc h¸t: Bµi Bµi ca ®i häc (TiÕp) / / / 2012 / 2012 - H¸t ®óng giai ®iÖu lêi 2 và thuéc c¶ bµi. - Gi¸o dôc HS yªu quý b¹n bÌ, trêng líp. II. ChuÈn bÞ: 1. Gi¸o viªn: - §µn phÝm ®iÖn tö, ®Üa nh¹c líp 3. - Hát chuẩn xác và truyền cảm -TËp mét sè ®éng t¸c phô ho¹. 2. Häc sinh: - TBH, thanh ph¸ch. III. Ho¹t ®éng D¹y - Häc: Ho¹t ®éng cña ThÇy 1. æn ®Þnh tæ chøc: - KiÓm tra sÜ sè HS. - Nh¨c HS t thÕ ngåi häc h¸t. Giáo viên: Lê thị minh nghĩa Ho¹t ®éng cña Trß - Lớp chào+hát Giáo án âm nhạc lớp 3 Trường tiểu học Cao Dương 2. Bµi cò: - KiÓm tra h¸t lêi 1 Bµi ca ®i häc. 3. Bµi míi: * Ho¹t ®éng 1: Dạy h¸t lêi 2, ôn luyện cả bài + H¸t mÉu ( ®Üa mÉu). - Cho HS nhËn xÐt so s¸nh gi÷a lêi 1 vµ lêi 2. + §äc lêi ca: - Nhắc hs chia câu hát như lời 1 - §µn giai ®iÖu bµi h¸t ( 1lÇn). - Cho hs hát lại lời 1 - B¾t nhÞp cho Hs h¸t lu«n lêi 2 ( GV nghe vµ söa nÕu HS h¸t sai). - Cho c¸c nhãm h¸t, võa h¸t võa gâ ®Öm ( nh HD lêi 1). * Ho¹t ®éng 2: H¸t kÕt hîp vËn ®éng phô ho¹. - Híng dÉn hs h¸t kÕt hîp mét sè ®éng t¸c phô hoạ - Chia lớp thành các nhóm nhỏ tập luyện. - Gv quan xát và sửa động tác. - Cho HS biÓu. GV ®Öm ®µn, nhËn xÐt, tuyªn d¬ng. 4. Cñng cè- Dặn dò. - Hái HS: Qua bµi h¸t em cã c¶m nhËn nh thÕ nµo vÒ trêng líp, b¹n bÌ, thÇy c«? - NhËn xÐt giê häc. - Nh¾c HS vÒ nhµ tËp h¸t vµ biÓu diÔn thµnh th¹o bµi h¸t. Xem tríc bµi §Õm sao. - Cho HS ghi bµi. - Líp h¸t tËp thÓ. - Nghe. - NhËn xÐt. - 1, 2 hs đọc - HS hát lời 1 - Tù h¸t lêi 2. - Nhãm thùc hiÖn. - TËp ®/t phô ho¹ theo HD. - Nhóm t/h - C¸ nh©n biÓu diÔn. - Tr¶ lêi. - Nghe. - Ghi bµi Ngµy so¹n: Ngµy gi¶ng: / / / 2012 / 2012 Tiết 5 Häc h¸t: Bµi §Õm sao Nh¹c vµ lêi: V¨n Chung I. Môc tiªu: - HS biÕt tªn t¸c gi¶ bµi h¸t, biÕt tÝnh chÊt nhÞp nhµng cña bµi h¸t víi nhÞp 3 4 - H¸t ®óng giai ®iÖu thuéc lêi ca, thùc hiÖn mét sè ®/t phô ho¹ ®¬n gi¶n. - Gi¸o dôc HS yªu thiªn nhiªn. II. ChuÈn bÞ: 1. Gi¸o viªn: - §µn phÝm ®iÖn tö, ®Üa nh¹c líp 3. -Tranh minh häa néi dung bµi h¸t. - Biết hát kết hợp gõ đệm theo phách. - Tiểu sử về nhạc sĩ Văn chung 1 vài bài hát của ông. - Động tác phụ họa. 2. Häc sinh: - TBH, thanh ph¸ch. III. Ho¹t ®éng D¹y - Häc: Ho¹t ®éng cu¶ ThÇy Giáo viên: Lê thị minh nghĩa Ho¹t ®éng cña Trß Giáo án âm nhạc lớp 3 1. æn ®Þnh tæ chøc: - KiÓm tra sÜ sè HS. - Nhắc HS t thÕ ngåi häc h¸t. 2. Bµi cò: - KiÓm tra h¸t bµi Bµi ca ®i häc 3. Bµi míi: * Ho¹t ®éng 1:Học hát bài Đếm sao + Giíi thiÖu bµi h¸t: ( Dïng tranh minh ho¹), ghi ®Çu bµi. + H¸t mÉu hoặc mở băng mẫu + §äc lêi ca: - Chia c©u h¸t cho HS ®äc ®ång thanh. + Khëi đéng giäng + TËp h¸t: - Gv daỵ hát tõng c©u , nối tiếp nhau cho đến hết bài + Lu ý: GV ®Õm sè ph¸ch ë cuèi c¸c tiÕng h¸t: “ sao, vµng, s¸ng” gióp HS h¸t ®Òu vµ ®óng nhÞp3/4 - Cho hs hát cả bài, Gv nghe và sửa sai. + LuyÖn tËp: - Cho c¸c nhãm h¸t, GV nghe vµ söa nÕu HS h¸t sai. * Ho¹t ®éng 2: H¸t kÕt hîp gâ ®Öm: - Híng dÉn hs hát kết hợp gõ đệm theo nhịp và phách: - Gi¶i thÝch: NhÞp 3/4 lµ nhÞp cã 3 ph¸ch trong mçi ô nhịp, mçi ph¸ch ®îc tÝnh b»ng 1 nèt ®en, khi vç ®Öm ta vç ph¸ch m¹nh vµo ph¸ch 1, ph¸ch nhÑ vµo ph¸ch 2,3. - Híng dÉn HS tËp ®Õm nhÞp vµ thùc hiÖn vµo h¸t lêi. - Cho HS thùc hiÖn theo nhãm: * Ho¹t ®éng 3:Hát kết hợp vËn ®éng phô ho¹. - Híng dÉn Hs tËp 1sè ®/t móa ®¬n gi¶n. - Cho tõng tèp lªn biÓu diÔn. Gv ®Öm ®µn, nhËn xÐt, tuyªn d¬ng. 4. Cñng cè- Dặn dò: - Hái HS: Em cã nhËn xÐt g× vÒ thiªn nhiªn qua bµi h¸t? - NhËn xÐt giê häc. - Nh¾c HS vÒ nhµ häc thuéc lêi bµi h¸t vµ tËp biÓu diÔn cho thµnh th¹o. - Cho HS ghi bµi. Trường tiểu học Cao Dương - Nhắc hs ngồi đúng tư thế - Líp h¸t tËp thÓ. - Quan s¸t, nghe. - Nghe. - Líp ®äc ®ång thanh. - HS t/h - TËp h¸t theo HD cña GV. - HS lưu ý - HS h¸t. - Nhóm hát - Nghe vµ thùc hiÖn theo HD. Mét «ng sao s¸ng hai «ng s¸ng > > > * * * ** * ** * - HS nghe - HS đếm nhịp1,2,3 - HS tập theo HD - Tèp biÓu diÔn. - Tr¶ lêi. - Nghe. - Nghe. - Ghi bµi. Giáo viên: Lê thị minh nghĩa Giáo án âm nhạc lớp 3 Trường tiểu học Cao Dương Ngµy so¹n: Ngµy gi¶ng: TiÕt 6 ¤n tËp bµi h¸t: §Õm sao / / / 2012 / 2012 I. Môc tiªu: - HS h¸t ®óng vµ thuéc lêi víi s¾c th¸i vui t¬i. - HS hµo høng tham gia trß ch¬i AN vµ biÓu diÔn bµi h¸t. - Gi¸o dôc HS tinh thÇn tËp thÓ trong ho¹t ®éng líp häc. II. ChuÈn bÞ: 1. Gi¸o viªn: - §µn phÝm ®iÖn tö, ®Üa nh¹c líp 3, máy nghe - 4 chiÕc mò g¾n h×nh «ng sao. - C¾t mét sè h×nh «ng sao b»ng giÊy, nam ch©m. 2. Häc sinh: - TBH, thanh ph¸ch. III. Ho¹t ®éng D¹y - Häc: Ho¹t ®éng cu¶ ThÇy 1. æn ®Þnh tæ chøc: - KiÓm tra sÜ sè HS. - Nh¨c HS t thÕ ngåi häc h¸t. 2. Bµi cò: - KiÓm tra ®an xen trong giê häc. 3. Bµi míi: * Ho¹t ®éng 1: ¤n h¸t. + Giíi thiÖu néi dung tiÕt häc , ghi ®Çu bµi. - Cho HS nghe giai ®iÖu bµi h¸t (1lÇn). + Khëi déng giäng: - §µn chuçi ©m CDEGA cho HS khëi ®éng giäng theo mÉu ©m La. + ¤n tËp: - Cho HS h¸t tËp thÓ (2lÇn). - Gäi tõng tèp, mçi tèp 4 em lªn b¶ng biÓu diÔn bµi Giáo viên: Lê thị minh nghĩa Ho¹t ®éng cña Trß - HS ngồi ngay ngắn - Nghe. - Nghe. - Líp t/h - Líp h¸t. - 2, 3 tèp t/h. Giáo án âm nhạc lớp 3 h¸t( G¾n mò h×nh «ng sao lªn ®Çu). - GV ®Öm ®µn cho HS biÓu diÔn, yªu cÇu díi líp theo dâi vµ nhËn xÐt. * Ho¹t ®éng 2: Trß ch¬i ©m nh¹c a. Trß ch¬i 1: §Õm sao. - Híng dÉn HS c¸ch ch¬i: Nãi tªn thø tù tõ 1 ®Õn 10 «ng sao. Nãi theo TT sau: 3/4: đen-đen-đen/ trắng-đen/ trắng-đen/trắng chấm/ 1 2 3 45 6 78 9 10 Mét «ng sao s¸ng hai «ng s¸ng sao… - Cho HS ch¬i thö (1lÇn). - Cho c¸c nhãm thi nhau ch¬i. b. Trß ch¬i 2: H¸t theo nguyªn ©m. - Híng dÉn HS c¸ch ch¬i: Mét «ng sao s¸ng hai «ng s¸ng sao… a…… u…… - GV dïng bµn tay quy ®Þnh ký hiÖu ©m vµ cho HS ch¬i. 4. Cñng cè: - HÖ thèng néi dung tiÕt häc. - NhËn xÐt giê häc. 5. DÆn dß: - Nh¾c HS vÒ nhµ häc bµi vµ c¾t s½n 1sè h×nh «ng sao b»ng giÊy. - Cho HS ghi bµi Trường tiểu học Cao Dương - Hs chú ý - T/ h trß ch¬i 1 theo HD. - HS t/h - T/ h trß ch¬i 2 theo HD. - Nghe. - Nghe. - Nghe. - Ghi bµi. Giáo viên: Lê thị minh nghĩa Giáo án âm nhạc lớp 3 Trường tiểu học Cao Dương Ngµy so¹n: Ngµy gi¶ng: TiÕt 7 Häc h¸t: Bµi Gµ g¸y D©n ca: Cèng (Lai Châu) Lêi míi: Huy Tr©n / / / 2012 / 2012 I. Môc tiªu: - HS biÕt bµi h¸t lµ bµi d©n ca cña d©n téc Cèng ë tØnh Lai Ch©u. - H¸t ®óng giai ®iÖu thuéc lêi ca, biÕt lÊy h¬i ë ®Çu c©u h¸t, h¸t liÒn m¹ch trong mçi c©u. - Biết hát kết hợp gõ đệm theo nhịp và phách. - Gi¸o dôc HS biết yêu quý và bảo vệ dân ca. II. ChuÈn bÞ: 1. Gi¸o viªn: - Hát chuẩn xác và thể hiện rõ tính chất vui tươi, linh hoạt. - §µn phÝm ®iÖn tö, ®Üa nh¹c líp 3, máy nghe. -Tranh minh họa về núi cao, nhà sàn, mặt trời lên. . . - B¶n ®å hµnh chÝnh VN. 2. Häc sinh: - TBH, thanh ph¸ch. III. Ho¹t ®éng D¹y - Häc: Ho¹t ®éng cu¶ ThÇy 1. æn ®Þnh tæ chøc: - KiÓm tra sÜ sè HS. - Nh¨c HS t thÕ ngåi häc h¸t. 2. Bµi cò: - KiÓm tra h¸t bµi §Õm sao. 3. Bµi míi: * Ho¹t ®éng 1: Dạy hát bài Gà gáy + Giíi thiÖu bµi h¸t: ( Dïng tranh minh ho¹, b¶n ®å hµnh chÝnh VN), ghi ®Çu bµi. + H¸t mÉu hoặc mở băng mẫu. + §äc lêi ca: - chia c©u h¸t, cho HS ®äc ®ång thanh. + Khëi ®éng giäng: - Cho hs luyện mẫu âm La + TËp h¸t - §µn giai ®iÖu tõng c©u h¸t, híng dÉn HS tËp h¸t từng câu theo lối móc xích đến hết bài. + Nhắc HS lÊy h¬i ë chç nghØ cuèi mçi c©u h¸t. H¸t liÒn m¹ch vµ ph©n biÖt cao ®é 4 c©u h¸t “ ai ¬i” . Ho¹t ®éng cña Trß - HS chào + hát - Líp h¸t tËp thÓ. - Quan s¸t, nghe. - Nghe. - Cá nhân đọc - HS luyện thanh - TËp h¸t theo HD cña GV. - HS chú ý + LuyÖn tËp: - Cho c¸c nhãm h¸t, GV nghe vµ söa nÕu HS h¸t sai. * Ho¹t ®éng 2: H¸t kÕt hîp gâ ®ªm. - Nhãm h¸t. - Híng dÉn HS hát kết hợp gõ đệm theo nhịp và phách: Con gµ g¸y le tÐ le s¸ng råi ai ¬i… - Nghe vµ thùc hiÖn theo HD. > > > > Giáo viên: Lê thị minh nghĩa Giáo án âm nhạc lớp 3 Trường tiểu học Cao Dương * * * * ** ** - Cho HS thùc hiÖn theo nhãm. 4. Cñng cè- Dặn dò: - Hái HS : TiÕng gµ g¸y gióp chóng ta ®iÒu g×? - GV kÕt luËn: DËy sím kháe ngêi, lµm viÖc cã hiÖu qu¶. - NhËn xÐt giê häc. - Nh¾c HS vÒ nhµ häc thuéc lêi bµi h¸t vµ tËp biÓu diÔn cho thµnh th¹o. - Cho HS ghi bµi. - Nhãm thùc hiÖn. - Tr¶ lêi. - Nghe. - Nghe. - Ghi bµi. Ngµy so¹n: Ngµy gi¶ng: TiÕt 8 ¤n tËp bµi h¸t: Gµ g¸y I. Môc tiªu: - HS h¸t ®óng vµ thuéc lêi víi s¾c th¸i vui t¬i. - TËp h¸t kÕt hîp vËn ®éng phụ họa. II. ChuÈn bÞ: 1. Gi¸o viªn: - §µn phÝm ®iÖn tö, ®Üa nh¹c líp 3, - §Üa nh¹c thiÕu nhi.máy nghe. - TËp 1sè ®éng t¸c phô häa cho bµi h¸t. 2. Häc sinh: - TBH, thanh ph¸ch. III. Ho¹t ®éng D¹y - Häc: Giáo viên: Lê thị minh nghĩa / / / 2012 / 2012 Giáo án âm nhạc lớp 3 Ho¹t ®éng cña ThÇy - Hs chào+hát - Nghe. - Nghe. - Líp t/ h - HS hát - HS t/h - Cá nhân t/h - TËp theo HD. Tèp biÓu diÔn. - Cá nhân biểu diễn - Nghe. - Tr¶ lêi. -Nghe, h¸t theo. - Nghe . - Nghe. - Ghi bµi. 1. æn ®Þnh tæ chøc: - KiÓm tra sÜ sè HS. - Nh¨c HS t thÕ ngåi häc h¸t. 2. Bµi cò: - KiÓm tra ®an xen trong giê häc. 3. Bµi míi: * Ho¹t ®éng 1: ¤n h¸t. + Giíi thiÖu néi dung tiÕt häc ghi ®Çu bµi. - Cho HS nghe giai ®iÖu bµi h¸t (1lÇn). + Khëi ®éng giäng: - §µn chuçi ©m CDEGA cho HS khëi ®éng giäng theo mÉu ©m La. + ¤n tËp: - Cho HS h¸t tËp thÓ (2lÇn). - GV nhận xét- sửa sai - Cho HS h¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo nhãm. - Mời 1, 2 nhóm lên biểu diễn trước lớp. * Ho¹t ®éng 2: TËp biÓu diÔn bµi h¸t. Giáo viên: Lê thị minh nghĩa Trường tiểu học Cao Dương Ho¹t ®éng cña Trß Giáo án âm nhạc lớp 3 Trường tiểu học Cao Dương - Híng dÉn HS tËp mét sè ®éng t¸c thô häa - Gäi tèp biÓu diÔn tại chỗ, GV ®Öm ®µn, nhËn xÐt. - Mời 1 vài cá nhân lên biểu diễn. * Ho¹t ®éng 3: Nghe h¸t. - Cho HS nghe lÇn 1 bµi h¸t Em lµ mÇm non cña §¶ng( ®Üa nh¹c). - Hái HS: Em h·y nãi tªn bµi h¸t. - Cho HS nghe lÇn 2 ( yªu cÇu HS h¸t theo, nÕu thuéc). 4. Cñng cè- Dặn dò: - HÖ thèng néi dung tiÕt häc. - NhËn xÐt giê häc. - Nh¾c HS vÒ nhµ häc bµi. - Cho HS ghi bµi Ngµy so¹n: Giáo viên: Lê thị minh nghĩa / / 2012 Giáo án âm nhạc lớp 3 Trường tiểu học Cao Dương Ngµy gi¶ng: / / 2012 TiÕt 9 ¤n tËp 3 bµi h¸t: Bµi ca ®i häc, §Õm sao, Gµ g¸y I. Môc tiªu: - HS h¸t ®óng vµ thuéc lêi 3 bµi h¸t, ®óng s¾c th¸i t×nh c¶m. - BiÕt h¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo 3 c¸ch : Theo phách, nhịp, TT lời ca. - TËp biÓu diÔn 3 bµi h¸t. II. ChuÈn bÞ: 1. Gi¸o viªn: - §µn phÝm ®iÖn tö, ®Üa nh¹c líp 3, máy nghe. 2. Häc sinh: - TBH, thanh ph¸ch. III. Ho¹t ®éng D¹y - Häc: Ho¹t ®éng cña ThÇy 1. æn ®Þnh tæ chøc: - KiÓm tra sÜ sè HS. - Nh¨c HS t thÕ ngåi häc h¸t. 2. Bµi cò: - KiÓm tra ®an xen trong giê häc. 3. Bµi míi: + Giíi thiÖu néi dung tiÕt häc ghi ®Çu bµi. + Khëi ®éng giäng: - §µn chuçi ©m CDEGA cho HS khëi ®éng giäng theo mÉu ©m La. * Ho¹t ®éng 1: ¤n tËp bµi h¸t: Bµi ca ®i häc. - Cho HS nghe l¹i bµi h¸t ( 1lÇn). - Cho HS h¸t tËp thÓ (2lÇn). - Cho HS h¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo nhãm. - Gäi 1,2 HS lªn h¸t kÕt hîp vËn ®éng phô häa. - NX- Xếp loại: * Ho¹t ®éng 2: ¤n tËp bµi h¸t: §Õm sao. - Hái HS: Bµi h¸t §Õm sao viÕt ë nhÞp mÊy? Bµi h¸t nµy h¸t víi s¾c th¸i nh thÕ nµo? - Cho HS h¸t tËp thÓ ( 2lÇn). + Trß ch¬i: - Híng dÉn HS c¸ch ch¬i: 2 ngêi ngåi quay mÆt vµo nhau, ph¸ch m¹nh vç 2 lßng bµn tay vµo ngêi ®èi diÖn, ph¸ch nhÑ tù vç tay vµ h¸t bµi §Õm sao. - Cho tõng cÆp ch¬i trß ch¬i. * Ho¹t ®éng 3:¤n tËp bµi h¸t: Gµ g¸y. - Hái HS: bµi h¸t Gµ g¸y lµ bµi d©n ca cña d©n téc nµo? - Cho HS nghe l¹i bµi h¸t ( 1lÇn). - Cho HS h¸t tËp thÓ (1lÇn). - Cho c¸c nhãm h¸t nèi tiÕp. - Cho HS biÓu diÔn tèp ca. 4. Cñng cè- Dặn dò: - HÖ thèng néi dung tiÕt häc. - NhËn xÐt giê häc. Giáo viên: Lê thị minh nghĩa Ho¹t ®éng cña Trß - HS ngồi đúng tư thế - Nghe. - Líp t/ h - Nghe. - Líi h¸t. - Nhãm h¸t. - C¸ nh©n biÓu diÔn. - Tr¶ lêi. - Líp h¸t. - Nghe và làm theo - T/ h trß ch¬i. - Tr¶ lêi. - Nghe . - Líp h¸t. - Nhãm h¸t. - 1, 2 tèp biÓu diÔn. Giáo án âm nhạc lớp 3 - Nh¾c HS vÒ nhµ häc bµi. - Cho HS ghi bµi Trường tiểu học Cao Dương - Nghe. - Nghe. - Ghi bµi. Ngµy so¹n: Ngµy gi¶ng: / / TiÕt 10 Häc h¸t: Bµi líp chóng ta ®oµn kÕt Nh¹c vµ lêi: Méng L©n /2012 / 2012 I. Môc tiªu: - Hs nhận biết được tính chất vui tươi, sôi nổi của bài hát. - H¸t ®óng giai ®iÖu thuéc lêi ca, h¸t ®óng chç cã b¸n ©m (nöa cung). - Biết hát kết hợp gõ đệm theo nhịp và theo TT lời ca. - Gi¸o dôc HS tinh thÇn ®oµn kÕt, th¬ng yªu gióp ®ì b¹n bÌ. II. ChuÈn bÞ: 1. Gi¸o viªn: - §µn phÝm ®iÖn tö, ®Üa nh¹c líp 3, máy nghe. - Đàn và hát chuẩn xác bài hát. - Tư liệu về N/S Mộng Lân, ảnh và 1 số bài hát của ông. 2. Häc sinh: - TBH, thanh ph¸ch. III. Ho¹t ®éng D¹y - Häc: Giáo viên: Lê thị minh nghĩa Giáo án âm nhạc lớp 3 Trường tiểu học Cao Dương Ho¹t ®éng cu¶ ThÇy 1. æn ®Þnh tæ chøc: - KiÓm tra sÜ sè HS. - Nh¨c HS t thÕ ngåi häc h¸t. Ho¹t ®éng cña Trß 2. Bµi cò: - KiÓm tra h¸t bµi ®an xen trong giê häc. 3. Bµi míi: * HĐ 1: Dạy hát bài Lớp chúng ta đoàn kết. + Giíi thiÖu bµi h¸t (néi dung, t¸c gi¶), ghi ®Çu bµi. + H¸t mÉu hoặc mở băng mẫu. + §äc lêi ca: - Chia c©u h¸t, cho HS ®äc ®ång thanh. + Khëi ®éng giäng: - еn chuçi ©m giäng Gdus cho HS khëi ®éng giäng theo mÉu ©m La. + TËp h¸t: - §µn giai ®iÖu tõng c©u h¸t híng dÉn HS tËp h¸t theo lối móc xích đến hêt bài. + Híng dÉn HS h¸t ®óng chç nöa cung: “ chan hßa, trß ngoan”, h¸t ®óng tÝnh chÊt vui nhén. - Cho hs hát ghép cả bài, gv nghe và sửa sai. + LuyÖn tËp: - Cho lớp h¸t dưới nhiều hình thức: - HS chào + hát - Nghe. - Nghe. - Líp ®äc ®ång thanh. - Líp t/ h. - TËp h¸t theo HD cña GV. - HS chú ý - HS t/h - HS hát theo: tổ nhóm cá nhân * HĐ 2: H¸t kÕt hîp gâ ®ªm. - Híng dÉn HS hát kết hợp gõ đệm theo nhịp, TT lời - Nghe vµ thùc hiÖn theo HD. ca: Líp chóng m×nh rÊt rÊt vui anh em ta chan hßa… > > > * * * * * * * * * * *. . . - Cho HS thùc hiÖn theo nhãm. - NX: 4. Cñng cè- Dặn dò: - Cho hs hát kết hợp gõ đệm theo TT lời ca. - Hái HS : Bµi h¸t ®· gi¸o dôc c¸c em ®iÒu g×? - NhËn xÐt giê häc. - Nh¾c HS vÒ nhµ häc thuéc lêi bµi h¸t, chuẩn bị 1 số động tác phụ họa cho bài hát. - Cho HS ghi bµi. Giáo viên: Lê thị minh nghĩa - Nhãm thùc hiÖn. - HS t/h - Tr¶ lêi. - Nghe. - Nghe. - Ghi bµi. Giáo án âm nhạc lớp 3 Trường tiểu học Cao Dương TiÕt 11 Ngµy so¹n: Ngµy gi¶ng: / / /2012 / 2012 ¤n tËp bµi h¸t: Líp chóng ta ®oµn kÕt I. Môc tiªu: - HS h¸t ®óng vµ thuéc lêi víi s¾c th¸i vui t¬i. - TËp h¸t kÕt hîp gâ ®Öm vµ mét sè ®éng t¸c phô ho¹. II. ChuÈn bÞ: 1. Gi¸o viªn: - §µn phÝm ®iÖn tö, ®Üa nh¹c líp 3. 2. Häc sinh: - TBH, thanh ph¸ch. III. Ho¹t ®éng D¹y - Häc: Ho¹t ®éng cña ThÇy 1. æn ®Þnh tæ chøc: - KiÓm tra sÜ sè HS. Giáo viên: Lê thị minh nghĩa Ho¹t ®éng cña Trß 3A: Giáo án âm nhạc lớp 3 - Nh¨c HS t thÕ ngåi häc h¸t. 2. Bµi cò: - KiÓm tra ®an xen trong giê häc. 3. Bµi míi: * Ho¹t ®éng 1: ¤n h¸t. + Giíi thiÖu néi dung tiÕt häc ghi ®Çu bµi. - Cho HS nghe giai ®iÖu bµi h¸t (1lÇn). + Khëi ®éng giäng: - §µn ©m gi¶ng giäng Gdus cho HS khëi ®éng giäng theo mÉu ©m La. + ¤n tËp: - Cho HS h¸t tËp thÓ (2lÇn). - Cho c¸c nhãm thc nhiÖn nh sau: + N1: H¸t lêi. + N2: Gâ nhÞp. + N3: Gâ ph¸ch. => 3 nhãm ®æi nhau thùc hiÖn. - Cho c¸c nhãm h¸t ®èi ®¸p 3 nhãm h¸t nh sau: + N1: H¸t c©u 1, 4. + N2: H¸t c©u 2, 5. + N3: H¸t c©u 3, 6. + C¶ líp h¸t c©u 7, 8. * Ho¹t ®éng 2: §è vui. - GV gâ TT sau: …………………………………………………….. …………………………………………………….. - Hái HS: §©y lµ TT trong bµi h¸t nµo? ( Hoa l¸ mïa xu©n, Líp chóng ta ®oµn kÕt) * Ho¹t ®éng 3: TËp biÓu diÔn. - Híng dÉn c¸c nhãm th¶o luËn tù t×m ®éng t¸c phï hîp ®Ó biÓu diÔn bµi h¸t (th¶o luËn 5phót). - Gäi ®¹i diÖn tõng nhãm lªn biÓu diÔn. 4. Cñng cè: - HÖ thèng néi dung tiÕt häc. - NhËn xÐt giê häc. 5. DÆn dß: - Nh¾c HS vÒ nhµ häc bµi. - Cho HS ghi bµi Giáo viên: Lê thị minh nghĩa Trường tiểu học Cao Dương 3B: 3C: - Nghe. - Nghe. - Líp t/ h - Líp h¸t. - Nhãm t/h. - Nhãm t/h. - Nghe . - Tr¶ lêi. - Th¶o luËn nhãm. - C¸ nh©n, tèp biÓu diÔn. - Nghe. - Nghe. - Ghi bµi. Giáo án âm nhạc lớp 3 Trường tiểu học Cao Dương TiÕt 12 Ngµy so¹n: Ngµy gi¶ng: / / /2012 / 2012 Häc h¸t: Bµi Con chim non D©n ca: Ph¸p I. Môc tiªu: - H¸t ®óng giai ®iÖu thuéc lêi ca - C¶m nhËn ®îc tÝnh chÊt nhÞp nhµng cña nhÞp 3 4 - Qua bµi h¸t biÕt thªm mét bµi d©n ca níc ngoµi. II. ChuÈn bÞ: 1. Gi¸o viªn: - §µn phÝm ®iÖn tö, ®Üa nh¹c líp 3. - B¶n ®å thÕ giíi, Th¸p Epphen. 2. Häc sinh: - TBH, thanh ph¸ch. III. Ho¹t ®éng D¹y - Häc: Ho¹t ®éng cu¶ ThÇy 1. æn ®Þnh tæ chøc: - KiÓm tra sÜ sè HS. - Nh¨c HS t thÕ ngåi häc h¸t. 2. Bµi cò: - KiÓm tra h¸t bµi ®an xen trong giê häc. 3. Bµi míi: * Ho¹t ®éng 1: T©p h¸t lêi 1. + Giíi thiÖu bµi h¸t: - Dïng tranh minh ho¹ ®Ó gi¬Ý thiÖu, ghi ®Çu bµi. + H¸t mÉu ( GV thùc hiÖn). - Cho HS nhËn xÐt giai ®iÖu bµi h¸t. + §äc lêi ca: - Chia c©u h¸t, cho HS ®äc ®ång thanh. + Khëi ®éng giäng: - §µn chuçi ©m giäng Gdus cho HS khëi ®éng giäng theo mÉu ©m La. + TËp h¸t: - §µn giai ®iÖu tõng c©u h¸t híng dÉn HS tËp h¸t theo. + Híng dÉn HS h¸t ®óng tÝnh chÊt nhÞp 3, ph¶i ng©n c¸c c©u h¸t sao cho ®óng TT. 4 Giáo viên: Lê thị minh nghĩa Ho¹t ®éng cña Trß 3A: 3B: 3C: - Nghe. - Quan s¸t, nghe. - Nghe. - NhËn xÐt. - Líp ®äc ®ång thanh. - Líp t/ h. - TËp h¸t theo HD cña GV. Giáo án âm nhạc lớp 3 Trường tiểu học Cao Dương + LuyÖn tËp: - Cho c¸c nhãm h¸t, GV nghe vµ söa nÕu HS h¸t sai. * Ho¹t ®éng 2: H¸t kÕt hîp gâ nhÞp 3 4. - Nh¾c l¹i kh¸i niÖm nhÞp 3 4 - Cho HS ®äc: 1 2 3 (sè 1 nhÊn m¹nh h¬n sè 2,3) > - - Híng dÉn HS: B×nh minh lªn cã con chim non…. > -- > - Cho HS thùc hiÖn theo nhãm. * Ho¹t ®éng 2: Trß ch¬i vç ®Öm nhÞp 3 4 - Híng dÉn HS c¸ch ch¬i: Hai ngêi ngåi ®èi diÖn nhau võa h¸t võa vç tay nh sau: + Ph¸ch 1: Tù vç 2 tay vµo nhau. + Ph¸ch 2, 3: Vç 2 tay vµo 2 tay ngêi ®èi diÖn. - Cho HS thùc hiÖn trß ch¬i theo nhãm ®«i. 4. Cñng cè: - Gi¸o dôc HS : Qua bµi h¸t Con chim non d©n ca Ph¸p em ®îc biÕt thªm mét bµi h¸t níc ngoµi. - NhËn xÐt giê häc. 5. DÆn dß: - Nh¾c HS vÒ nhµ häc thuéc lêi bµi h¸t. - Cho HS ghi bµi. TiÕt 13 - Nhãm h¸t. - Nghe - Thùc hiÖn theo HD. - Nhãm thùc hiÖn. - Nghe. - T/h trß ch¬i theo nhãm ®«i. - Nghe. - Nghe. - Ghi bµi. Ngµy so¹n: Ngµy gi¶ng: / / /2012 / 2012 ¤n tËp bµi h¸t: Con chim non I. Môc tiªu: - HS h¸t ®óng vµ thuéc lêi víi s¾c th¸i vui t¬i. - BiÕt gâ ®Öm theo nhÞp bµi h¸t, tËp h¸t nhÊn ®óng ph¸ch m¹nh nhÞp 3 II. ChuÈn bÞ: 4 1. Gi¸o viªn: - §µn phÝm ®iÖn tö, ®Üa nh¹c líp 3. - Nh¹c cô gâ. Giáo viên: Lê thị minh nghĩa
- Xem thêm -