Tài liệu Giáo án âm nhạc lớp 3

  • Số trang: 20 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 121 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

**** Thø ngµy t h¸ng n¨m 2011( 3A) Thø ngµy th¸ng n¨m 2011 ( 3B) TuÇn 22 ¤n tËp bµi h¸t:Cïng móa h¸t díi tr¨ng Giíi thiÖu khu«ng nh¹c vµ khãa Son I.Môc tiªu: - HS biÕt h¸t theo giai ®iÖu vµ lêi ca. - BiÕt h¸t kÕt hîp vËn ®éng phô häa. - (§èi víi HS n¨ng khiÕu: BiÕt khu«ng nh¹c, khãa Son vµ c¸c nèt trªn khu«ng.) II.§å dïng day häc: - §µn Oocgan vµ bé gâ. - B¶ng phô kÎ s½n Khu«ng nh¹c, khãa Son. III.Ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung-tg Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS 1.¤n ®Þnh tæ chøc: - Gäi 2 HS lªn b¶ng h¸t bµi Cïng móa - 2 HS thùc hiÖn. - KiÓm tra bµi cò: h¸t díi tr¨ng. (3 phót) - GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸. - HS l¾ng nghe - GV giíi thiÖu néi dung tiÕt häc. - HS theo dâi. 2.Bµi míi: PP Trùc quan,thuyÕt tr×nh,lµm mÉu. Ho¹t ®éng 1: ¤n tËp - Cho HS nghe giai ®iÖu bµi h¸t, hái - HS tr¶ lêi . bµi h¸t Cïng móa HS tªn bµi h¸t, t¸c gi¶ ? h¸t díi tr¨ng. - GV ®µn luyÖn thanh. - HS luyÖn thanh, (15 phót) - GV híng dÉn HS «n h¸t vµ thÓ hiÖn - C¶ líp «n l¹i bµi h¸t tÝnh chÊt vui t¬i, nhÞp nhµng. Cã thÓ theo híng dÉn. chia líp thµnh 3 nhãm, mçi nhãm h¸t 2 c©u. C¸c c©u cßn l¹i c¶ líp cïng h¸t. - Híng dÉn HS h¸t hßa giäng, nh¾c HS - H¸t ®ång thanh, d·y, kh«ng h¸t qu¸ to ®Ó tr¸nh l¹c giäng. nhãm,c¸ nh©n. - H¸t kÕt hîp vç tay theo nhÞp 3 : Ph¸ch - HS thùc hiÖn. m¹nh vç xuèng bµn, hai ph¸ch nhÑ vç tay vµo nhau. Thùc hiÖn thËt ®Òu ®Æn vµ nhÞp nhµng. - GV nhËn xÐt ,chØnh söa. - GV treo b¶ng phô vµ giíi thiÖu : - HS theo dâi vµ ghi Ho¹t ®éng 2 : Giíi 1. Khu«ng nh¹c : gåm 5 dßng kÎ n»m nhí. thiÖu khu«ng nh¹c ngang song song vµ c¸ch ®Òu nhau. vµ khãa Son. Gi÷a 2 dßng kÎ t¹o thµnh mét khe ( cã (15 phót) tÊt c¶ 4 khe ). Sè thø tù cña dßng vµ khe ®îc tÝnh tõ díi lªn trªn. 2. Khãa Son : ®îc ®Æt ë ®Çu khu«ng nh¹c, nèt Son n»m ë dßng kÎ thø 2. - Híng dÉn HS nhËn biÕt c¸c nèt trªn - HS ghi nhí. khu«ng nh¹c khãa Son : GV chØ vµo b¶ng phô ghi s½n vÞ trÝ thø - NhËn biÕt c¸c nèt trªn tù c¸c nèt : §«, Rª, Mi, Pha, Son, La, khu«ng nh¹c khãa Son. Si trªn khu«ng nh¹c ®Ó giíi thiÖu cho HS. Trß ch¬i : Cho HS thùc hiÖn trß ch¬i tËp nhËn biÕt c¸c nèt trªn khu«ng nh¹c b»ng c¸ch chØ vµo tõng nèt ®Ó HS nãi tªn nèt. - GV cho c¶ líp h¸t ®ång thanh l¹i bµi h¸t Cïng móa h¸t díi tr¨ng kÕt hîp vç tay theo ph¸ch. - NhËn xÐt tiÕt häc. 3.Cñng cè dÆn dß: - DÆn HS : VÒ nhµ häc thuéc bµi h¸t (2 phót) Cïng móa h¸t díi tr¨ng, tËp nhËn biÕt c¸c nèt trªn khu«ng nh¹c. Thø Thø - Tham gia trß ch¬i nhËn biÕt c¸c nèt nh¹c theo híng dÉn. - H¸t tËp thÓ. - HS l¾ng nghe. - HS ghi nhí. ngµy t h¸ng n¨m 2011( 3A) ngµy th¸ng n¨m 2011 ( 3B) TuÇn 23 Giíi thiÖu mét sè h×nh nèt nh¹c Bµi ®äc thªm:Du B¸ Nha – Chung Tö K×. I.Môc tiªu: - TËp biÓu diÔn mét sè bµi ®· häc. - BiÕt néi dung c©u chuyÖn. - (§èi víi HS n¨ng khiÕu:NhËn biÕt mét sè h×nh nèt nh¹c .TËp viÕt c¸c h×nh nèt nh¹c.) - Qua c©u chuyÖn “ Du B¸ Nha- Chung Tö K× ” gi¸o dôc HS lßng say mª ©m nh¹c. II.§å dïng day häc : - §µn Oocgan vµ bé gâ. - B¶ng phô ghi h×nh nèt . III.Ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung-tg Ho¹t ®éng cña GV 1.¤n ®Þnh tæ chøc: - KiÓm tra bµi cò: - 2 HS tr×nh bµy bµi h¸t Cïng móa h¸t (3 phót) díi tr¨ng. - GV nhËn xÐt,®¸nh gi¸. - GV giíi thiÖu néi dung tiÕt häc. 2. Bµi míi: PP Trùc quan ,thuyÕt tr×nh. Ho¹t ®éng 1: Giíi - GV treo b¶ng phô ghi s½n c¸c h×nh ®Ó thiÖu mét sè h×nh giíi thiÖu cho HS : Trong ¢m nh¹c ®Ó nèt nh¹c. ghi chÐp ®é dµi, ng¾n cña ©m thanh, (8 phót) ngêi ta dïng c¸c h×nh nèt nh¹c sau : + H×nh nèt tr¾ng. + H×nh nèt ®en. + H×nh nèt mãc ®¬n. Ho¹t ®éng cña HS - 2 HS thùc hiÖn. - HS l¾ng nghe - HS theo dâi. - HS l¾ng nghe. - HS chó ý vµ ghi nhí. + H×nh nèt mãc kÐp. + DÊu lÆng ®¬n. + DÊu lÆng ®en. - GV chØ vµo tõng h×nh nèt vµ yªu cÇu - HS nh¾c l¹i c¸c h×nh HS nh¾c l¹i ®óng c¸c h×nh nèt nh¹c võa nèt ®· häc theo yªu cÇu ®îc giíi thiÖu. cña GV. Ho¹t ®éng 2 : TËp - Sau khi giíi thiÖu c¸c h×nh nèt GV hviÕt c¸c h×nh nèt íng dÉn HS luyÖn viÕt c¸c h×nh nèt vµo - HS viÕt h×nh nèt nh¹c. nh¹c.(12 phót) vë. - GV cã thÓ quy ®Þnh c¸ch viÕt vµ kÝch - HS thùc hiÖn theo hcì tõng nèt trong vë cho thèng nhÊt. íng dÉn. + PhÇn nèt: H×nh bÇu dôc 1 « li. + PhÇn ®u«i m¾t: Cao 3 « li. Tæng ®é cao nèt nh¹c:4 « li. - GV theo dâi vµ híng dÉn HS trong - HS tiÕp thu. qu¸ tr×nh viÕt ®Ó gióp HS viÕt ®óng c¸c h×nh nèt ®óng vµ ®Ñp. - ChÊm vµ nhËn xÐt mét sè vë cña HS. Ho¹t ®éng 3 : KÓ - GV kÓ l¹i c©u chuyÖn trong SGK. - HS l¾ng nghe. chuyÖn ©m nh¹c:Du §Æt mét vµi c©u hái: - HS tr¶ lêi. B¸ Nha-Chung Tö + Du B¸ Nha næi tiÕng vÒ tµi g× ? K×.(10 phót) + Chung Tö K× lµ ai ? C¶ hai ngêi cã ®iÓm g× chung ? +Khi Tö K× mÊt,B¸ Nha nghÜ g×? +¤ng ®· lµm g× khi nghÜ r»ng kh«ng cßn b¹n tri ©m ,tri kØ n÷a? - KÕt luËn : Ai còng cã thÓ nghe nh¹c, - HS l¾ng nghe. nhng ®Ó hiÓu vµ c¶m nhËn ®îc... 3.Cñng cè dÆn dß: - NhËn xÐt chung. - HS l¾ng nghe. (2 phót) - DÆn HS vÒ «n l¹i bµi h¸t võa häc - HS ghi nhí. Thø Thø ngµy ngµy t h¸ng th¸ng n¨m 2011( 3A) n¨m 2011 ( 3B) TuÇn 24 ¤n tËp 2 bµi h¸t: Em yªu trêng em, Cïng móa h¸t díi tr¨ng. TËp nhËn biÕt tªn mét sè nèt nh¹c trªn khu«ng. I.Môc tiªu: - HS biÕt h¸t theo giai ®iÖu vµ ®óng lêi ca 2 bµi h¸t. - TËp biÓu diÔn bµi h¸t. -(§èi víi HS n¨ng khiÕu:BiÕt h¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca cña 2 bµi h¸t.BiÕt gäi tªn nèt trªn khu«ng nh¹c.) - Qua tiÕt häc, HS tham gia biÓu diÔn vµ ho¹t ®éng trß ch¬i thËt tÝch cùc, s«i næi. II.§å dïng d¹y häc : - B¶ng phô cã kÎ s½n khu«ng nh¹c. - ChuÈn bÞ kÜ trß ch¬i ®Ó híng dÉn cho HS tham gia. - §µn Oocgan vµ bé gâ. III.Ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung-tg Ho¹t ®éng cña GV 1.¤n ®Þnh tæ chøc: - KiÓm tra bµi cò: - Nh¾c HS t thÕ ngåi ngay ng¾n. (3 phót) - §an xen. - GV giíi thiÖu néi dung tiÕt häc. 2. Bµi míi: PP ¤n luyÖn. Ho¹t ®éng 1: ¤n tËp - GV ®µn luyÖn thanh. bµi h¸t Em yªu trêng - C¶ líp «n l¹i bµi h¸t, GV ®Öm em. ®µn.Nh¾c HS chó ý ph¸t ©m râ lêi, gän (10 phót) tiÕng. H¸t thÓ hiÖn tÝnh chÊt vui t¬i, nhÞp nhµng. - Híng dÉn HS «n h¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch. - Híng dÉn HS «n h¸t kÕt hîp vËn ®éng phô häa nhÞp ngµng theo bµi h¸t. - Mêi tõng nhãm, d·y hoÆc c¸ nh©n lªn biÓu diÔn h¸t kÕt hîp gâ ®Öm hoÆc vËn ®éng phô häa nhÞp nhµng. - GV nhËn xÐt,chØnh söa. Ho¹t ®éng 2 : ¤n tËp - Cho HS «n h¸t b»ng nh÷ng h×nh thøc: bµi h¸t Cïng móa H¸t ®ång thanh, h¸t theo d·y, nhãm. h¸t díi tr¨ng. c¸ nh©n, h¸t nèi tiÕp. (10 phót) - Híng dÉn gâ ®Öm theo nhÞp : ph¸ch 1 ( ph¸ch m¹nh ) vç xuèng bµn ; ph¸ch 2,3 ( hai ph¸ch nhÑ ) vç 2 c¸i. Thùc hiÖn ®Òu ®Æn, nhÞp nhµng. - Chia líp thµnh hai d·y ( 2 nhãm ), mét bªn h¸t, mét bªn gâ ®Öm theo nhÞp vµ ®æi l¹i. Ho¹t ®éng 3 : TËp nhËn biÕt tªn mét sè nèt nh¹c trªn khu«ng. (10 phót) Ho¹t ®éng cña HS - HS thùc hiÖn - HS l¾ng nghe - HS luyÖn thanh. - ¤n h¸t theo híng dÉn : H¸t ®ång thanh, theo d·y, nhãm,c¸ nh©n. - H¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch. - H¸t kÕt hîp vËn ®éng phô häa. - Tõng nhãm, d·y hoÆc c¸ nh©n lªn biÓu diÔn. - HS «n h¸t theo híng dÉn cña GV. - Thùc hiÖn theo híng dÉn. - Chia hai d·y, mét bªn h¸t, mét bªn gâ ®Öm theo nhÞp. §æi ngîc l¹i. - H¸t kÕt hîp vËn ®éng nhÞp nhµng theo nhÞp 3. - Híng dÉn HS h¸t kÕt hîp vËn ®éng nhÞp nhµng theo nhÞp 3 ( nhón ch©n, nghiªng nhÑ ngêi bªn tr¸i, ph¶i theo nhÞp ). 1. ¤n tªn nèt vµ vÞ trÝ c¸c nèt nh¹c trªn - HS «n nhí tªn nèt vµ khu«ng nh¹c khãa Son : vÞ trÝ c¸c nèt trªn + §Ó ghi ®é cao thÊp, dµi ng¾n cña ©m khu«ng nh¹c khãa thanh trong ©m nh¹c, ngêi ta dïng tªn Son. c¸c nèt : §«- Rª- Mi- Pha- Son – La – Si. + C¸c nèt ®îc ®Æt theo thø tù ë dßng vµ khe cña khu«ng nh¹c. 2. ¤n h×nh nèt : §Ó ghi ®é dµi, ng¾n - ¤n nhí c¸c h×nh nèt cña ©m thanh, ngêi ta dïng c¸c h×nh nèt ®· häc. ( nèt tr¾ng, nèt ®en, nèt mãc ®¬n mµ 3.Cñng cè dÆn dß: (2 phót) c¸c em ®· ®îc häc ). 3. Giíi thiÖu nèt nh¹c : gåm tªn nèt vµ - HS l¾ng nghe vµ h×nh nèt. theo dâi phÇn giíi - GV lÇn lît giíi thiÖu c¸ch gäi tªn tõng thiÖu trªn b¶ng phô. nèt nh¹c trªn khu«ng theo h×nh nèt. VÝ - TËp ®äc theo ®Ó dô : nhí c¸ch gäi tªn c¸c + H×nh nèt tr¾ng n»m ë dßng kÎ thø 2 nèt nh¹c theo h×nh ®äc lµ : nèt Son tr¾ng. nèt. + H×nh nèt ®en n»m ë dßng thø 2 : nèt Son ®en. + H×nh nèt mãc ®¬n n»m ë dßng thø 2: nèt mãc ®¬n. - Cho HS tham gia trß ch¬i Nãi ®óng - Tham gia trß ch¬i tªn nèt : GV chØ trªn b¶ng phô c¸c nèt theo híng dÉn. nh¹c kh¸c vµ cho HS luyÖn tËp nãi tªn c¸c nèt nh¹c trªn khu«ng ®óng víi h×nh nèt. D·y nµo cã nhiÒu c¸ nh©n nãi ®óng tªn nèt nh¹c, ghi ®îc nhiÒu ®iÓm h¬n, d·y ®ã sÏ th¾ng. - GV nhËn xÐt tiÕt häc. - HS l¾ng nghe - DÆn dß HS vÒ nhµ «n bµi. - HS ghi nhí. Thø Thø ngµy ngµy t h¸ng th¸ng n¨m 2011( 3A) n¨m 2011 ( 3B) TuÇn 25 Häc bµi h¸t: ChÞ Ong N©u vµ em bÐ. I.Môc tiªu: - HS biÕt h¸t theo giai ®iÖu vµ lêi ca. - HS biÕt h¸t kÕt hîp vç tay hoÆc gâ ®Öm theo bµi h¸t. -(§èi víi HS n¨ng khiÕu :BiÕt gâ ®Öm theo tiÕt tÊu lêi ca,theo nhÞp.) II.§å dïng d¹y häc: - §µn phÝm vµ bé gâ. III.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung-tg 1.¤n ®Þnh tæ chøc: - KiÓm tra bµi cò: (3 phót) 2.Bµi míi: Ho¹t ®éng 1: D¹y h¸t. bµi ChÞ Ong N©u vµ em bÐ. Ho¹t ®éng cña GV - Yªu cÇu HS lªn b¶ng nªu c¸c h×nh nèt vµ minh häa ë b¶ng . - GV nhËn xÐt ,®¸nh gi¸. - GV giíi thiÖu néi dung tiÕt häc. PP Trùc quan ,thuyÕt tr×nh ,lµm mÉu. - GV giíi thiÖu néi dung ,t¸c gi¶ bµi h¸t. - GV h¸t mÉu. Ho¹t ®éng cña HS - 2 HS lªn b¶ng thùc hiÖn. - HS l¾ng nghe - HS l¾ng nghe. - HS theo dâi. - HS l¾ng nghe. (20 phót) - §äc lêi ca theo tiÕt tÊu. - §äc lêi ca. - GV ®µn thang 5 ©m. - HS luyÖn thanh. - D¹y h¸t tõng c©u : Mçi c©u ®µn 2 – 3 - HS tËp h¸t tõng c©u lÇn cho HS h¸t ,d¹y tõng c©u nèi tiÕp theo híng dÉn. cho ®Õn hÕt bµi. - Chó ý c¸c tiÕng cã luyÕn trong bµi:Chó Gµ Trèng,«ng MÆt Trêi ,GV híng dÉn kÜ ®Ó HS h¸t ®óng yªu cÇu. - TËp xong cho HS h¸t nhiÒu lÇn ®Ó - H¸t c¶ bµi víi nhiÒu thuéc lêi ®óng giai ®iÖu. LuyÖn tËp h×nh thøc:nhãm, tæ, theo d·y, bµn, tæ, nhãm. d·y , bµn c¸ nh©n. - GV theo dâi ,chØnh söa. - HS l¾ng nghe. PP lµm mÉu. Ho¹t ®éng 2 :H¸t kÕt - GV híng dÉn HS h¸t vµ gâ ®Öm - HS theo dâi. theo nhÞp (GV lµm mÉu) hîp gâ ®Öm. ChÞ Ong N©u n©u n©u n©u (10 phót) x x - H¸t vµ gâ ®Öm theo tiÕt tÊu lêi ca. - HS h¸t kÕt hîp gâ ChÞ Ong N©u n©u n©u n©u ®Öm. x x x x x x - Lu ý :HS h¸t nhÊn vµo c¸c ph¸ch - HS l¾ng nghe. m¹nh cña nhÞp 2 vµ gâ ®Öm ®óng yªu cÇu. - GV theo dâi gióp ®ì nh÷ng HS yÕu ch- - HS tiÕp thu. a gâ ®îc . - Cho HS h¸t l¹i toµn bµi kÕt hîp gâ - H¸t tËp thÓ. ph¸ch. - NhËn xÐt chung - HS l¾ng nghe 3.Cñng cè dÆn dß: - DÆn HS vÒ «n l¹i bµi h¸t võa häc - HS ghi nhí (2 phót) Thø Thø ngµy ngµy t h¸ng th¸ng n¨m 2011( 3A) n¨m 2011 ( 3B) TuÇn 26 ¤n tËp bµi h¸t: ChÞ Ong N©u vµ em bÐ. Nghe nh¹c I.Môc tiªu: - HS h¸t theo giai ®iÖu vµ lêi ca cña bµi h¸t ChÞ Ong N©u vµ em bÐ. - HS biÕt h¸t kÕt hîp vËn ®éng phô häa. - Qua nghe nh¹c, HS biÕt thªm mét bµi h¸t thiÕu nhi. II.§å dïng d¹y häc: - §µn Oocgan vµ bé gâ. III.Ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung-tg Ho¹t ®éng cña GV 1.¤n ®Þnh tæ chøc: - KiÓm tra bµi cò: - Yªu cÇu HS h¸t bµi ChÞ Ong N©u vµ (3 phót) em bÐ. - GV ®¸nh gi¸ ,nhËn xÐt. - GV giíi thiÖu bµi vµ ghi ®Ò. 2. Bµi míi: PP ¤n luyÖn. Ho¹t ®éng 1: ¤n - GV ®µn mÉu luyÖn thanh. tËp bµi h¸t ChÞ - Híng dÉn HS «n bµi h¸t thÓ hiÖn tÝnh Ong N©u vµ em bÐ chÊt vui t¬i trong s¸ng. (10 phót) - Híng dÉn HS «n tËp bµi h¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch tiÕt tÊu. - GV chØ ®Þnh HS tr×nh bµy tríc líp b»ng nhiÒu h×nh thøc.(Tæ ,nhãm ,c¸ nh©n.) Ho¹t ®éng 2 :H¸t - GV võa h¸t võa lµm mÉu cho HS. kÕt hîp vËn ®éng C©u 1,2 : Giang 2 tay ra 2 bªn lµm phô häa.(15 phót) ®éng t¸c chim vç c¸nh, hai ch©n nhòn nhÞp nhµng. C©u 3 : §éng t¸c gµ g¸y. C©u 4,5 : §a 2 tay lªn qu¸ ®Çu råi chuyÓn sang ®éng t¸c chim vç c¸nh. C©u 6,7 : Tay tr¸i chèng h«ng, tay ph¶i chØ sang 2 bªn. Ngîc l¹i. C©u 8,9 : Nh c©u 1,2. C©u 10, 11 : 2 tay chÐo tríc ngùc, ®Çu nghiªng. Ho¹t ®éng 3 : - Cho HS nghe bµi h¸t Em lµ b«ng Nghe nh¹c(7 phót) hång nhá ( TrÞnh C«ng S¬n ). - GV ®Æt c©u hái: +Em h·y ph¸t biÓu c¶m nhËn cña em vÒ bµi h¸t. + NhÞp ®iÖu nhanh hay chËm ,vui t¬i s«i næi hay ªm dÞu nhÑ nhµng. - Cho HS h¸t l¹i toµn bµi. 3.Cñng cè dÆn dß; - NhËn xÐt chung. (2 phót) - DÆn HS vÒ «n luyÖn bµi h¸t. Ho¹t ®éng cña HS - 2 HS thùc hiÖn. - 2 HS nhËn xÐt. - HS l¾ng nghe. - HS theo dâi. - HS luyÖn thanh.. - HS thùc hiÖn. - HS h¸t kÕt hîp gâ ®Öm. - H¸t víi nhiÒu h×nh thøc: Tæ,nhãm,c¸ nh©n. - TËp vËn ®éng theo híng dÉn cña GV. - Nghe nh¹c. - HS tr¶ lêi. - H¸t tËp thÓ. - HS l¾ng nghe - HS ghi nhí. Thø Thø ngµy ngµy t h¸ng th¸ng n¨m 2011( 3A) n¨m 2011 ( 3B) TuÇn 27 . Häc bµi h¸t: TiÕng h¸t b¹n bÌ m×nh ( Nh¹c vµ lêi : Lª Hoµng Minh ) I.Môc tiªu: Giup HS: - HS biÕt h¸t theo giai ®iªu vµ lêi ca cña bµi h¸t TiÕng h¸t b¹n bÌ m×nh. - HS biÕt ®©y lµ bµi h¸t do nh¹c sÜ Lª Hoµng Minh s¸ng t¸c. - HS biÕt h¸t kÕt hîp vç tay hoÆc gâ ®Öm theo nhÞp, theo ph¸ch,theo tiÕt tÊu. - Qua bµi h¸t, gi¸o dôc HS lßng yªu hßa b×nh, yªu th¬ng mäi ngêi. II.§å dïng d¹y häc : - B¶ng phô chÐp lêi ca. - §µn Oocgan vµ bé gâ(thanh ph¸ch ,sªnh,song loan,mâ.) III.Ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung-tg Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS 1.¤n ®Þnh tæ chøc: - 2-3 HS tr×nh bµy bµi ChÞ Ong N©u vµ - 2 HS thùc hiÖn. - KiÓm tra bµi cò : em bÐ. - HS kh¸c nhËn xÐt. (3 phót) - GV nhËn xÐt ,®¸nh gi¸. - HS l¾ng nghe. - GV giíi thiÖu bµi vµ ghi b¶ng. - HS theo dâi. 2.Bµi míi: PP Trùc quan ,thuyÕt tr×nh,lµm mÉu. Ho¹t ®éng 1: D¹y - Giíi thiÖu bµi h¸t : Tuæi th¬ lu«n m¬ íc - HS l¾ng nghe. h¸t bµi TiÕng h¸t ®îc sèng trong hßa b×nh, thÕ giíi kh«ng b¹n bÌ m×nh. cã chiÕn tranh vµ cuéc ®êi vang lªn tiÕng (20 phót) h¸t. Néi dung ®ã ®îc thÓ hiÖn trong bµi TiÕng h¸t b¹n bÌ m×nh cña t¸c gi¶ Lª Hoµng Minh víi tÝnh chÊt nh¹c vui t¬i ,trong s¸ng vµ sinh ®éng ®îc viÕt ë nhÞp 2/4. - Treo b¶ng phô chÐp lêi ca. - HS theo dâi. - GV h¸t mÉu. - Híng dÉn HS ®äc lêi ca theo tiÕt tÊu. - Nghe h¸t mÉu. - §äc lêi ca (sö dông bé gâ). - HS luyÖn thanh. - Häc h¸t tõng c©u. - GV ®µn mÉu luyÖn thanh. - D¹y h¸t tõng c©u mçi c©u ®µn 2-3 lÇn ,b¾t nhÞp cho HS h¸t hßa víi tiÕng ®µn .TËp tõng c©u vµ nèi tiÕp cho ®Õn hÕt bµi. - H¸t c¶ bµi víi nhiÒu h×nh thøc: Lu ý nh÷ng chç nöa cung : th©n ¸i, mÑ ru con, - H¸t c¶ bµi : + §ång thanh. chim tung c¸nh...vµ nh÷ng tiÕng ®¶o + D·y, tæ, nhãm. ph¸ch : GÝ©c say, l¸ cµnh.GV nªn h¸t + C¸ nh©n. mÉu cho HS ®Ó HS h¸t theo cho chÝnh x¸c. - GV nhËn xÐt vµ söa sai cho HS nh÷ng - Nghe vµ thùc hiÖn. chç h¸t cha ®óng. PP Lµm mÉu ,thùc hµnh. Ho¹t ®éng 2 : H¸t - Híng dÉn HS h¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo kÕt hîp gâ ®Öm. nhÞp:(GV treo b¶ng phô vµ lµm mÉu c©u - Theo dâi ®Ó thùc hiÖn 1) (15 phót) Trong kh«ng gian bay bay, mét hµnh.. x x x - Sö dông bé gâ. - Híng dÉn HS h¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch :(GV treo b¶ng phô vµ lµm mÉu - HS nghe vµ xem GV c©u 1) thùc hiÖn mÉu. Trong kh«ng gian bay bay, mét hµnh.. x x xx x - HS thùc hiÖn sö dông - Híng dÉn HS h¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo bé gâ. tiÕt tÊu lêi ca:(GV treo b¶ng phô vµ lµm - HS theo dâi . mÉu c©u 1.) Trong kh«ng gian bay bay, mét hµnh.. x x x x x x x - HS thùc hiÖn sö dông - GV mêi 3 nhãm tr×nh bµy. bé gâ. - Mêi 2 HS n¨ng khiÕu h¸t kÕt hîp gâ - 3 nhãm thùc hiÖn. ®Öm theo bµi h¸t. - 2 HS thùc hiÖn. - Híng dÉn HS h¸t c¶ bµi kÕt hîp ®a ngêi 3.Cñng cè dÆn theo nh¹c. - H¸t tËp thÓ. dß: - GV nhËn xÐt tiÕt häc. (2 phót) - DÆn dß HS vÒ nhµ «n bµi. - HS l¾ng nghe. - HS ghi nhí. Thø Thø ngµy ngµy t h¸ng th¸ng n¨m 2011( 3A) n¨m 2011 ( 3B) TuÇn 28 ¤n tËp bµi h¸t: TiÕng h¸t b¹n bÌ m×nh. TËp kÎ khu«ng nh¹c vµ viÕt khãa Son I.Môc tiªu: - HS biÕt h¸t theo giai ®iÖu vµ ®óng lêi ca. - HS biÕt h¸t kÕt hîp vËn ®éng phô häa. - (§èi víi HS n¨ng khiªó:BiÕt kÎ khu«ng nh¹c vµ viÕt ®óng khãa Son.) II.§å dïng d¹y häc: - §µn Oocgan vµ bé gâ. - B¶ng phô kÎ khu«ng nh¹c vµ viÕt khãa Son. III.Ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung-tg Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS 1.¤n ®Þnh tæ chøc: - KiÓm tra bµi cò : - Yªu cÇu HS h¸t bµi “TiÕng h¸t b¹n bÌ - 2 HS thùc hiÖn. (3 phót) m×nh”. - Líp nhËn xÐt. - GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸. - HS l¾ng nghe. - GV giíi thiÖu néi dung tiÕt häc. - HS nghe giíi thiÖu. 2. Bµi míi: PP ¤n luyÖn. Ho¹t ®éng 1: ¤n tËp - GV ®µn mÉu luyÖn thanh. - HS luyÖn thanh. bµi h¸t TiÕng h¸t - Híng dÉn HS «n tËp bµi h¸t b»ng nhiÒu - LuyÖn tËp theo yªu b¹n bÌ m×nh. h×nh thøc:H¸t ®ång thanh,d·y ,c¸ nh©n cÇu cña GV. (10 phót) ,h¸t ®èi ®¸p. - Híng dÉn HS h¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo - HS h¸t kÕt hîp gâ ph¸ch vµ theo tiÕt tÊu lêi ca. ®Öm - Mêi 3 nhãm HS h¸t kÕt hîp gâ ®Öm - 3 nhãm thùc hiÖn. - GV nhËn xÐt chØnh söa. - HS l¾ng nghe. Ho¹t ®éng 2 : H¸t - Híng dÉn HS h¸t kÕt hîp vËn ®éng phô - Xem GV thùc hiÖn kÕt hîp vËn ®éng häa :GV võa h¸t võa thùc hiÖn mÉu. mÉu. phô häa. C©u 1, 2 : Ch©n bíc sang ph¶i ®ång th¬i (10 phót) n©ng 2 bµn tay híng vÒ phÝa tríc quay ngêi sang ph¶i , sang tr¸i. C©u 3, 4 : §éng t¸c chim bay, ch©n nhón nhÞp nhµng. C©u 5, 6 : Hai HS ®èi diÖn nhau, vç tay, nghiªng sang ph¶i, tr¸i, ch©n nhón theo nhÞp 2. C©u 7, 8 : Hai HS n¾m tay nhau ®ung ®a, råi bu«ng tay gi¬ cao vµ l¾c b»ng cæ tay. - Sau khi híng dÉn tõng ®éng t¸c GV cho - LuyÖn h¸t kÕt hîp HS luyÖn tËp vµi lÇn ®Ó HS nhí thùc hiÖn vËn ®éng phô häa. thuÇn thôc h¬n. - Cho HS biÓu diÔn theo nhãm,c¸ nh©n. Ho¹t ®éng 3 : TËp - GV treo b¶ng phô cã kÎ s½n khu«ng - Ngåi ngay ng¾n kÎ khu«ng nh¹c vµ nh¹c vµ khãa Son mÉu ®Ó giíi thiÖu vµ h- theo dâi GV híng viÕt khãa Son. íng dÉn HS: dÉn. (10 phót) +KÎ khu«ng nh¹c gåm 5 dßng,mçi dßng c¸ch nhau 1 « li vë HS vµ n»m trªn mét ®êng li. +Khãa Son ®Æt ë ®Çu khu«ng nh¹c.GV híng dÉn c¸ch vÏ khãa Son. - Yªu cÇu HS thùc hiÖn kÎ khu«ng nh¹c -Yªu cÇu HS thùc vµ viÕt khãa Son vµo vì. hiÖn vµo vë. - GV theo dâi HS thùc hµnh. - H¸t tËp thÓ. - H¸t tËp thÓ. 3.Cñng cè dÆn dß: - NhËn xÐt tiÕt häc. - HS l¾ng nghe. (2 phót) - DÆn dß HS vÒ nhµ «n bµi. - HS ghi nhí. Thø Thø ngµy ngµy t h¸ng th¸ng n¨m 2011( 3A) n¨m 2011 ( 3B) TuÇn 29 TËp viÕt c¸c nèt nh¹c trªn khu«ng. I.Môc tiªu: - HS «n l¹i vµ tËp biÓu diÔn mét sè bµi h¸t ®· häc. - TËp viÕt c¸c nèt trªn khu«ng - Qua tiÕt häc, HS thªm yªu thÝch häc ©m nh¹c. II.§å dïng d¹y häc: - §µn Oocgan vµ bé gâ, b¨ng nh¹c. - B¶ng phô.Trß ch¬i ©m nh¹c. III.Ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung-tg 1.¤n ®Þnh tæ chøc: - KiÓm tra bµi cò : (3 phót) 2. Bµi míi: Ho¹t ®éng 1: TËp ghi nhí tªn nèt, h×nh nèt trªn khu«ng nh¹c. (10 phót) Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS - 2 HS thùc hiÖn. - 2 HS tr×nh bµy bµi TiÕng h¸t b¹n bÌ - Líp nhËn xÐt. m×nh. - GV nhËn xÐt,®¸nh gi¸. - HS l¾ng nghe. - GV giíi thiÖu néi dung tiÕt häc. - HS nghe giíi thiÖu. - GV treo b¶ng phô kÎ khu«ng nh¹c,khãa - HS theo dâi. Son vµ c¸c nèt nh¹c víi h×nh nèt kh¸c nhau. - Cho HS luyÖn nãi tªn nèt nh¹c trªn b¶ng - LuyÖn nãi tªn theo thø tù. nèt,h×nh nèt. - GV ghi díi khu«ng nh¹c tªn c¸c nèt nh¹c - HS lªn b¶ng viÕt c¸c vµ gäi HS lªn viÕt l¹i nèt nh¹c trªn khu«ng nèt nh¹c theo yªu ®óng vÞ trÝ vµ h×nh nèt. cÇu. - Cho HS luyÖn tËp nãi vµ nhí tªn nèt - Thùc hiÖn theo híng ,h×nh nèt ®Ó chuÈn bÞ tèt cho phÇn tËp viÕt dÉn cña GV. nèt trªn khu«ng. Ho¹t ®éng 2 : Trß - GVthùc hiÖn trß ch¬i khu«ng nh¹c bµn - Thùc hiÖn trß ch¬i ch¬i ©m nh¹c. (10 phót) tay ,(®· lµm quen trß ch¬i nµy ë tiÕt 20) ®Ó gióp HS nhí vÞ trÝ c¸c nèt nh¹c trªn khu«ng nh¹c. - GV híng dÉn HS tËp chØ vµo khu«ng nh¹c bµn tay cña m×nh vµ nãi tªn c¸c nèt.Sau ®ã gäi mét sè HS lªn thùc hµnh nãi tªn nèt trªn khu«ng nh¹c bµn tay cña m×nh ,hoÆc dïng khu«ng nh¹c bµn tay ®è c¸c b¹n díi líp. Ho¹t ®éng 3 : TËp - GV híng dÉn HS kÎ khu«ng nh¹c ,khãa viÕt nèt nh¹c trªn Son. khu«ng.(10 phót) - GV lÇn lît ®äc tªn nèt,h×nh nèt ®Ó HS viÕt vµo khu«ng nh¹c. Chó ý híng dÉn HS kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c nèt trªn khu«ng vµ ®é cao c¸c nèt ®Ó gióp c¸c em viÕt ®óng,®Ñp. - GV theo dâi HS thùc hµnh viÕt nèt vµ nh¾c nhë ®Ó HS viÕt ®óng c¸c nèt trªn khu«ng nh¹c. 3.Cñng cè dÆn dß: - H¸t tËp thÓ. (2 phót) - NhËn xÐt tiÕt häc. - DÆn dß HS vÒ nhµ «n bµi. Thø Thø ngµy ngµy t h¸ng th¸ng theo híng dÉn. - LuyÖn tËp nãi tªn c¸c nèt nh¹c trªn khu«ng nh¹c bµn tay vµ ®è c¸c b¹n. - HS thùc hµnh viÕt nèt nh¹c trªn khu«ng theo híng dÉn cña GV. - HS h¸t tËp thÓ. - HS l¾ng nghe. - HS ghi nhí. n¨m 2011( 3A) n¨m 2011 ( 3B) TuÇn 30 KÓ chuyÖn ©m nh¹c: Chµng Oãc – phª vµ c©y ®µn Lia. Nghe nh¹c. I.Môc tiªu: - HS biÕt néi dung c©u chuyÖn. - Nghe mét ca khóc thiÕu nhi qua b¨ng /®Üa hoÆc GV h¸t. - Qua tiÕt häc, gi¸o dôc HS nh÷g t×nh c¶m tèt ®Ñp vÒ ©m nh¹c trong cuéc sèng. II.§å dïng d¹y häc: - §äc kÜ c©u chuyÖn “ Chµng Oãc-phª vµ c©y ®µn Lia ”. - B¨ng nh¹c,tranh minh häa c©y ®µn. III.Ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung-tg Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS 1.¤n ®Þnh tæ chøc: - KiÓm tra bµi cò: - Nh¾c HS t thÕ ngåi häc ngay ng¾n. (5 phót) - HS lªn b¶ng viÕt c¸c nèt nh¹c theo - 2-3 HS thùc hiÖn yªu cÇu cña GV ( GV nãi tªn nèt, h×nh nèt : Mi nèt ®en, Son nèt tr¾ng, Rª nèt ®en, Pha nèt tr¾ng...) GV nhËn xÐt. 2. Bµi míi: Ho¹t ®éng 1: KÓ chuyÖn ©m nh¹c. (20phót) - GV giíi thiÖu néi dung tiÕt häc : TiÕt häc h«m nay, c¸c em sÏ ®îc t×m hiÓu c©u chuyÖn ©m nh¹c : Chµng Oãc-phª vµ c©y ®µn Lia, Nghe nh¹c. - GV ®äc c©u chuyÖn cho HS nghe. - Cho HS xem tranh c©y ®µn Lia. - §Æt mét vµi c©u hái sau khi ®äc xong: + TiÕng ®µn cña chµng Oãc-phª hay nh thÕ nµo ? + V× sao chµng Oãc-phª ®· c¶m hãa ®îc l·o l¸i ®ß vµ Diªm v¬ng ? - GV kÓ l¹i 1 lÇn n÷a cho HS nhí néi dung c©u chuyÖn. KÕt luËn : ¢m nh¹c lu«n t¸c ®éng tíi ®êi sèng t×nh c¶m cña con ngêi, ®em ®Õn cho mäi ngêi niÒm vui vµ h¹nh phóc. Ho¹t ®éng 2 : Nghe - GV nh¾c HS t thÕ vµ th¸i ®é nghiªm nh¹c.(10 phót) tóc khi nghe nh¹c. - GV cho HS nghe mét bµi h¸t thiÕu nhi, giíi thiÖu néi dung bµi h¸t : TiÕng ve gäi hÌ ( TrÞnh C«ng S¬n ). - HS nghe nh¹c lÇn 1. - Hái HS mét sè c©u hái vÒ bµi h¸t : + Bµi h¸t cã néi dung g× ? + NhÞp ®iÖu bµi h¸t nhanh hay chËm, vui t¬i s«i næi hay ªm dÞu, nhÑ nhµng ? Em nghe giai ®iÖu cã hay kh«ng ? - GV tãm lîc vÒ néi dung, h×nh thøc ©m nh¹c cña bµi h¸t ®Ó HS n¾m ®îc. - Cho HS nghe lÇn 2. - H¸t tËp thÓ bµi TiÕng h¸t b¹n bÌ m×nh. - NhËn xÐt chung. 3.Cñng cè dÆn dß: - DÆn HS vÒ «n bµi . (2 phót) Thø Thø ngµy ngµy t h¸ng th¸ng - HS l¾ng nghe. - L¾ng nghe. - Xem tranh. - Tr¶ lêi c©u hái. - L¾ng nghe vµ ghi nhí. - HS thùc hiÖn. - Theo dâi. - HS nghe nh¹c. - HS tr¶ lêi. - HS nghe lÇn 2. - H¸t tËp thÓ. - HS l¾ng nghe - HS ghi nhí n¨m 2011( 3A) n¨m 2011 ( 3B) TuÇn 31 - ¤n tËp 2 bµi h¸t: ChÞ Ong N©u vµ em bÐ. TiÕng h¸t b¹n bÌ m×nh. - ¤n tËp c¸c nèt nh¹c. I.Môc tiªu: - HS biÕt h¸t theo giai ®iÖu vµ thuéc lêi ca cña 2 bµi h¸t. - TËp biÓu diÔn bµi h¸t. - (§èi víi HS n¨ng khiÕu :BiÕt h¸t ®óng giai ®iÖu vµ thuéc lêi ca cña 2 bµi h¸t.¤n tËp c¸c nèt nh¹c.) II.§å dïng d¹y häc: - §µn Oocgan vµ bé gâ. - B¶ng phô. III.Ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung-tg 1.¤n ®Þnh tæ chøc: - KiÓm tra bµi cò: 2.Bµi míi: Ho¹t ®éng 1: ¤n tËp bµi h¸t ChÞ Ong N©u vµ em bÐ. Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS - Yªu cÇu HS h¸t bµi TiÕng h¸t b¹n bÌ - 2 HS thùc hiÖn. m×nh.GV nhËn xÐt ,®¸nh gi¸. - GV giíi thiÖu bµi vµ ghi ®Ò. - Nghe giíi thiÖu - GV ®µn mÉu luyÖn thanh. - HS luyÖn thanh. - Híng dÉn HS «n h¸t b»ng nhiÒu h×nh - HS «n h¸t theo hthøc,h¸t ®ång thanh, h¸t ®Òu giäng,c¸ íng dÉn cña GV. nh©n hoÆc thùc hiÖn h¸t lÜnh xíng.Chó ý ph¸t ©m râ lêi gän tiÕng .H¸t thÓ hiÖn tÝnh chÊt vui t¬i nhÞp nhµng. - Híng dÉn HS h¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo - H¸t kÕt hîp gâ ®Öm nhÞp 2. theo nhÞp. - Híng dÉn HS «n h¸t kÕt hîp vËn ®éng - H¸t kÕt hîp vËn phô häa nhÞp nhµng theo bµi h¸t. ®éng phô häa. - Mêi tõng nhãm ,d·y hoÆc c¸ nh©n lªn - Nhãm ,d·y ,c¸ nh©n biÓu diÔnh¸t kÕt hîp gâ ®Öm hoÆc vËn lªn biÓu diÔn. ®éng phô häa nhÞp nhµng. Ho¹t ®éng 2 : ¤n - Cho HS h¸t «n bµi h¸t b»ng nhiÒu h×nh - HS «n h¸t theo htËp bµi h¸t TiÕng thøc:H¸t ®ång thanh ,nhãm ,d·y ,c¸ nh©n íng dÉn cña GV. h¸t b¹n bÌ m×nh. h¸t nèi tiÕp ...kÕt hîp vç tay hoÆc gâ ®Öm theo ph¸ch theo tiÝet tÊu lêi ca. - Híng dÉn HS h¸t kÕt hîp vËn ®éng phô - Thùc hiÖn vËn ®éng häa nhÞp nhµng . phô häa. - Mêi 2 nhãm vµ c¸ nh©n lªn biÓu diÔn - HS biÓu diÔn. bµi h¸t kÕt hîp vËn ®éng phô häa. Ho¹t ®éng 3: ¤n + GV nhËn xÐt. tËp c¸c nèt nh¹c - GV dïng Khu«ng nh¹c bµn tay cho HS - HS «n nhí tªn nèt trªn khu«ng. luyÖn tËp ghi nhí tªn vµ vÞ trÝ c¸c nèt vµ vÞ trÝ c¸c nèt. nh¹c. - GV chØ trªn b¶ng cho HS tËp nãi tªn c¸c - LuyÖn nãi tªn nèt nh¹c trªn khu«ng. nèt trªn khu«ng nh¹c khãa Son. - Nghe híng dÉn vµ - Trß ch¬i ©m nh¹c:Ph©n biÖt ©m s¾c. tham gia trß ch¬i thËt GV lÊy 3-4 cµi ly dïng thíc kÎ hoÆc thanh kim lo¹i gâ nhÑ vµo tõng c¸i theo tÝch cùc. thø tù .GV gâ nhÑ vµo tõng c¸i theo thø tù .GV gâ vµi lÇn ®Ó HS nghe vµ ghi nhí©m thanh tõng c¸i. - Tõng nhãm lÇn lît cö 1 em lªn tham gia trß ch¬i .Em ®ã ®øng quay lng víi c¸c li.GV gâ vµo 1 trong c¸c li sau ®ã HS quay l¹i ®o¸n xem ©m thanh ®ã ph¸t ra tõ li nµo .§o¸n ®óng th× ®îc ghi ®iÓm ,®o¸n sai th× nhãm kh¸c lªn thay .KÕt thóc trß ch¬i nhãm nµo ghi nhiÒu ®iÓm nhãm ®ã 3.Cñng cè dÆn dß: th¾ng. (2 phót) - C¶ líp tr×nh bµy bµi h¸t TiÕng h¸t b¹n - H¸t tËp thÓ. bÌ m×nh kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch. - NhËn xÐt tiÕt häc - DÆn HS vÒ «n bµi. Thø Thø ngµy ngµy t h¸ng th¸ng - HS nghe vµ ghi nhí. n¨m 2011( 3A) n¨m 2011 ( 3B) TuÇn 32 Häc bµi h¸t: Em lµ b«ng lóa ®iÖn biªn. Nh¹c vµ lêi : Phan Nh©n I.Môc tiªu: - HS biÕt h¸t bµi Em lµ b«ng lóa §iÖn Biªn cña nh¹c sÜ Phan Nh©n. - H¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca .BiÕt h¸t kÕt hîp vç tay hoÆc gâ ®Öm. - Qua bµi h¸t, gi¸o dôc HS lßng yªu thiªn nhiªn, ®Êt níc. II.§å dïng d¹y häc: - §µn Oocgan vµ bé gâ. III.Ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung-tg 1.¤n ®Þnh tæ chøc: - KiÓm tra bµi cò : (3 phót) 2. Bµi míi: Ho¹t ®éng 1: D¹y h¸t bµi Em lµ b«ng lóa §iÖn Biªn. (20 phót) Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS - 2HS tr×nh bµy bµi TiÕng h¸t b¹n bÌ - 2 HS thùc hiÖn. m×nh. - GV nhËn xÐt,®¸nh gi¸. - HS l¾ng nghe. - GV giíi thiÖu néi dung tiÕt häc. - HS l¾ng nghe. PP Trùc quan ,thuyÕt tr×nh ,lµm mÉu. - Giíi thiÖu néi dung bµi h¸t,t¸c gi¶. - GV h¸t mÉu. - Nghe h¸t mÉu. - Híng dÉn HS ®äc lêi ca theo tiÕt tÊu. - HS ®äc lêi ca. - GV ®µn mÉu luyÖn thanh. - HS luyÖn thanh. - D¹y h¸t tõng c©u theo lèi mãc xÝch.Mçi - Häc h¸t tõng c©u. c©u ®µn 2-3 lÇn cho HS nghe vµ b¾t nhÞp - H¸t c¶ bµi : cho HS h¸t hßa tiÕng ®µn. + §ång thanh. - H¸t c¶ bµi : Lu ý nh÷ng chç h¸t + D·y, tæ, nhãm. luyÕn : l¸, m¸t, chim, míi, hoa... + C¸ nh©n. - GV nhËn xÐt vµ söa sai cho HS. - Nghe vµ thùc hiÖn. - Híng dÉn HS h¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo Ho¹t ®éng 2 : H¸t nhÞp : - Sö dông thanh ph¸ch. kÕt hîp gâ ®Öm. Em lµ l¸, lµ cµnh hoa, em lµ suèi m¸t... (10 phót) x x x x x x - H¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo tiÕt tÊu lêi ca: Em lµ l¸, lµ cµnh hoa, em lµ suèi m¸t.. x x x x x x x x x x - H¸t c¶ bµi kÕt hîp vËn ®éng nhÞp nhµng theo nh¹c. 3.Cñng cè dÆn dß: - NhËn xÐt tiÕt häc. (2’) - DÆn dß HS vÒ nhµ «n bµi. Thø Thø ngµy ngµy t h¸ng th¸ng - HS thùc hiÖn. - Sö dông thanh ph¸ch. - H¸t tËp thÓ. - HS l¾ng nghe. - HS ghi nhí. n¨m 2011( 3A) n¨m 2011 ( 3B) TuÇn 33 ¤n tËp c¸c nèt nh¹c. TËp biÓu diÔn bµi h¸t. I.Môc tiªu: - HS biÕt gäi tªn c¸c nèt nh¹c ( h×nh nèt, tªn nèt ) trªn khu«ng nh¹c. - H¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca c¸c bµi h¸t ®· häc . H¸t ®ång ®Òu, hßa giäng, nhÑ nhµng. - Qua tiÕt häc, gi¸o dôc HS thªm yªu thÝch ©m nh¹c. II.§å dïng d¹y häc: - §µn Oocgan vµ bé gâ III.Ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung-tg Ho¹t ®éng cña GV 1.¤n ®Þnh tæ chøc: - Yªu cÇu HS h¸t bµi Em lµ b«ng lóa - KiÓm tra bµi cò : §iÖn Biªn. (3 phót) - GV nhËn xÐt ,®¸nh gi¸. - GV giíi thiÖu néi dung tiÕt häc. 2.Bµi míi: PP ¤n luyÖn. Ho¹t ®éng 1: ¤n - Cho HS «n l¹i c¸c tªn nèt nh¹c gåm 7 tËp c¸c nèt nh¹c. nèt:§å ,Rª,Mi,Fa,Son,La,Si. (10 phót) - Cho HS «n l¹i c¸c h×nh nèt ®· häc: h×nh nèt tr¾ng, ®en, mãc ®¬n, mãc kÐp. - Cho HS luyÖn nãi tªn c¸c nèt nh¹c theo thø tù. - GV chØ ®Þnh nhãm ,d·y ,c¸ nh©n. - Ngîc l¹i ,GV ghi díi khu«ng nh¹c tªn c¸c nèt nh¹c vµ gäi HS lªn viÕt l¹i nèt nh¹c trªn khu«ng ®óng vÞ trÝ vµ h×nh nèt. - GV chØ ®Þnh 3 nhãm, mçi nhãm 5-6 Ho¹t ®éng 2 : TËp em. Mçi nhãm bèc x¨m biÓu diÔn 2-3 biÓu diÔn c¸c bµi bµi h¸t ®· häc. h¸t ®· häc. - C¸c nhãm lªn biÓu diÔn theo thø tù ®· (20 phót) bãc x¨m. Ho¹t ®éng cña HS - 2 HS thùc hiÖn. - 2 HS nhËn xÐt. - HS l¾ng nghe. - HS theo dâi. - HS «n nhí tªn nèt, h×nh nèt, vÞ trÝ nèt nh¹c trªn khu«ng. - LuyÖn nãi tªn nèt ,h×nh nèt. - HS lªn viÕt c¸c nèt trªn khu«ngtheo yªu cÇu. - HS thùc hiÖn. - C¸c nhãm lªn biÓu 3.Cñng cè dÆn dß: (2 phót) + Yªu cÇu HS nhËn xÐt. + GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸. - C¶ líp tr×nh bµy bµi TiÕng h¸t b¹n bÌ m×nh kÕt hîp vËn ®éng phô häa. - NhËn xÐt tiÕt häc. - DÆn dß HS vÒ nhµ «n bµi. diÔn. + HS nhËn xÐt. + HS l¾ng nghe. - H¸t tËp thÓ. - HS l¾ng nghe. - HS ghi nhí. Thø ngµy t h¸ng n¨m 2011( 3A) Thø ngµy th¸ng n¨m 2011 ( 3B) TuÇn 34 ¤n tËp vµ biÓu diÔn bµi h¸t I.Môc tiªu: - HS h¸t thuéc lêi ca vµ giai ®iÖu c¸c bµi h¸t ®· häc. - H¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo nhÞp, ph¸ch vµ tiÕt tÊu lêi ca. - TËp biÓu diÔn nh÷ng bµi ®· häc. - Qua tiÕt häc, HS thªm yªu thÝch häc ©m nh¹c. II.§å dïng d¹y häc: - §µn Oocgan vµ bé gâ. III.Ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung-tg Ho¹t ®éng cña GV 1.¤n ®Þnh tæ chøc. - KiÓm tra bµi cò: - §an xen. 2.Bµi míi: - GV giíi thiÖu néi dung tiÕt häc. Ho¹t ®éng 1: Nh¾c l¹i PP «n luyÖn. tªn c¸c bµi h¸t ®· - GV cho HS nghe giai ®iÖu ®o¸n tªn häc.(10 phót) c¸c bµi h¸t ®· häc : + Ngµy mïa vui. + Em yªu trêng em. + Cïng móa h¸t díi tr¨ng. + ChÞ Ong N©u vµ em bÐ. + TiÕng h¸t b¹n bÌ m×nh. - GV chia líp thµnh hai ®éi, tæ chøc cho HS tham gia trß ch¬i Nghe giai ®iÖu ®o¸n tªn bµi h¸t. - §éi nµo ®o¸n ®óng tªn bµi h¸t sÏ ®îc tr×nh bµy bµi h¸t. - GV chØ ®Þnh 3 – 5 HS lµm ban gi¸m Ho¹t ®éng 2 : ¤n c¸c kh¶o. bµi h¸t.(20 phót) + Tæ chøc líp thµnh tõng nhãm, mçi nhãm tõ 4 – 6 HS lªn biÓu diÔn tríc líp 2 – 3 bµi h¸t tù chän trong ch¬ng tr×nh ®· häc. - GV ®éng viªn c¸c nhãm h¸t ®óng, ®Òu giäng, biÓu diÔn ®Ñp. - Sau khi c¸c nhãm biÓu diÔn xong, Ho¹t ®éng cña HS - HS l¾ng nghe. - HS l¾ng nghe vµ ®o¸n tªn bµi h¸t. - HS thùc hiÖn. - 3 – 5 HS lµm ban gi¸m kh¶o. + Tõng nhãm lªn biÓu diÔn. 3.Cñng cè dÆn dß: (2 phót) BGK sÏ c«ng bè kÕt qu¶. + GV nhËn xÐt, khen thëng c¸c nhãm biÓu diÔn tèt. - H¸t tËp thÓ. - NhËn xÐt tiÕt häc. - DÆn HS vÒ nhµ häc thuéc bµi h¸t. Thø Thø ngµy ngµy t h¸ng th¸ng - HS thùc hiÖn. - H¸t tËp thÓ. - HS l¾ng nghe. - HS ghi nhí. n¨m 2011( 3A) n¨m 2011 ( 3B) TuÇn 35 ¤n tËp vµ biÓu diÔn bµi h¸t. I.Môc tiªu: - HS h¸t thuéc lêi ca vµ giai ®iÖu c¸c bµi h¸t ®· häc. - H¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo nhÞp, ph¸ch vµ tiÕt tÊu lêi ca. - HS tËp biÓu diÔn c¸c bµi ®· häc. - Qua tiÕt häc, HS thªm yªu thÝch häc ©m nh¹c. II.§å dïng d¹y häc: - §µn Oocgan vµ bé gâ.B¨ng nh¹c, m¸y nghe. III.Ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung-tg Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS 1.¤n ®Þnh tæ chøc: - §an xen. - 2-3 HS thùc hiÖn KiÓm tra bµi cò: - GV giíi thiÖu néi dung tiÕt häc. - HS l¾ng nghe. 2.Bµi míi: PP ¤n luyÖn. Ho¹t ®éng 1: - GV cho HS nghe giai ®iÖu ®o¸n tªn - HS l¾ng nghe vµ ®o¸n Nh¾c l¹i tªn c¸c c¸c bµi h¸t ®· häc : tªn bµi h¸t. bµi h¸t ®· häc. + Ngµy mïa vui. (10 phót) + Em yªu trêng em. + Cïng móa h¸t díi tr¨ng. + ChÞ Ong N©u vµ em bÐ. + TiÕng h¸t b¹n bÌ m×nh. - GV chia líp thµnh hai ®éi, tæ chøc cho HS tham gia trß ch¬i Nghe giai - HS thùc hiÖn. ®iÖu ®o¸n tªn bµi h¸t. - §éi nµo ®o¸n ®óng tªn bµi h¸t sÏ ®îc Ho¹t ®éng 2 : tr×nh bµy bµi h¸t. ¤n c¸c bµi h¸t. - GV chØ ®Þnh 3 – 5 HS lµm ban gi¸m (20 phót) 3.Cñng cè dÆn dß:(2’) kh¶o. + Tæ chøc líp thµnh tõng nhãm, mçi nhãm tõ 4 – 6 HS lªn biÓu diÔn tríc líp 2 – 3 bµi h¸t tù chän trong ch¬ng tr×nh ®· häc. - GV ®éng viªn c¸c nhãm h¸t ®óng, ®Òu giäng, biÓu diÔn ®Ñp. - Sau khi c¸c nhãm biÓu diÔn xong, BGK sÏ c«ng bè kÕt qu¶. + GV nhËn xÐt, khen thëng c¸c nhãm biÓu diÔn tèt. - H¸t tËp thÓ. - NhËn xÐt tiÕt häc. - DÆn HS vÒ nhµ häc thuéc bµi h¸t. - 3 – 5 HS lµm ban gi¸m kh¶o. + Tõng nhãm lªn biÓu diÔn. - HS thùc hiÖn. - H¸t tËp thÓ. - HS l¾ng nghe. - HS ghi nhí.
- Xem thêm -