Tài liệu Giáo án âm nhạc lớp 2 trọn bộ (hay)

  • Số trang: 36 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 252 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Tröôøng TH Traàn Höng Ñaïo - Giaùo aùn AÂm Nhaïc Khoái 2 Ngaøy soaïn: 19/8/2012 TUAÀ N 1 OÂn taäp caùc baøi haùt lôùp 1 Nghe Quoác ca Ngaøy daïy: 21/8/2012 I. MUÏ C TIEÂ U CAÀ N ÑAÏ T . - HS nhôù laïi 12 baøi haùt ñaõ hoïc ôû lôùp 1. HS haùt huoäc lôøi, ñeàu gioïng, voã ñeäm vaø bieåu dieãn baøi haùt. Giaùo duïc HS thaùi ñoä khi chaøo côø vaø haùt Quoác ca. II. CHUAÅ N BÒ CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N . - Nhaïc cuï quen duøng, maùy nghe, baêng ñóa baøi haùt Quoác ca. III. CAÙ C HOAÏ T ÑOÄ N G DAÏ Y - HOÏ C CHUÛ YEÁ U . 1. Baø i cuõ : Keát hôïp trong quaù trình oân taäp. 2. Baø i môù i : 30’ HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A HOÏ C SINH Hoaï t ñoä n g 1: OÂ n taä p caù c baø i haù t ôû lôù p 1. - GV cho HS luyeän thanh. - GV HD HS nhôù laïi moät soá baøi haùt ñaõ hoïc ôû lôùp 1. (Gôïi yù ñeå HS laàn löôït nhôù teân caùc baøi haùt) - GV HD HS oân töøng baøi haùt keát hôïp voã ñeäm hoaëc vaän ñoäng. - Môøi HS leân bieåu dieãn tröôùc lôùp. - Gv nhaän xeùt. Hoaï t ñoä n g 1: Nghe Quoá c ca. - GV giôùi thieäu vaøi neùt ngaén goïn veà Quoác ca. - GV giaùo duïc HS thaùi ñoä khi chaøo côø vaø haùt Quoác ca. - GV cho HS nghe Quoác ca qua baêng nhaïc. - GV HD HS ñöùng chaøo côø, nghe Quoác ca vôùi thaùi ñoä trang nghieâm. - GV nhaän xeùt - HS thöïc hieän. HS nhôù teân baøi haùt theo gôïi yù cuûa GV. HS thöïc hieän oân haùt. - Hs bieåu dieãn. - HS ngoài ngay ngaén, chuù yù nghe. HS chuù yù. HS ngoài ngay ngaén, laéng nghe. HS taäp ñöùng chaøo côø vaø nghe Quoác ca nghieâm tuùc. - 3. Cuû n g coá : 3’ - GV hoûi hoïc sinh noäi dung vöøa ñöôïc hoïc ? - GV cho HS nghe laïi Quoác ca 1 - 2 laàn. - HS traû lôøi. 4. Daë n doø : 2’ - GV daën HS veà nhaø oân laïi taát caû caùc baøi haùt vöøa ñöôïc oân. Giaùo vieân thöïc hieän: Nguyeãn Thò Kim Lieân 1 Tröôøng TH Traàn Höng Ñaïo - Giaùo aùn AÂm Nhaïc Khoái 2 Ngaøy soaïn: 26/8/2012 TUAÀ N 2 28/8/2012 HOÏC HAÙT BAØI: Ngaøy daïy: Thaät laø hay Nhaïc vaø lôøi: Hoaøng Laân I. MUÏ C TIEÂ U CAÀ N ÑAÏ T . - HS haùt thuoäc lôøi, ñuùng giai ñieäu vaø tieát taáu lôøi ca. Reøn luyeän kó naêng voã ñeäm vaø vaän ñoäng. HS bieát taùc giaû baøi haùt laø nhaïc só Hoaøng Laân. Giaùo duïc HS tình yeâu thieân nhieân. II. CHUAÅ N BÒ CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N . - Nhaïc cuï quen duøng, maùy nghe, baêng ñóa nhaïc lôùp 2. Baûng phuï cheùp saün lôøi baøi haùt, tranh minh hoaï cho baøi haùt (neáu coù). III. CAÙ C HOAÏ T ÑOÄ N G DAÏ Y - HOÏ C CHUÛ YEÁ U . 1. Baø i cuõ : 3’ - GV cho HS oân laïi moät soá baøi haùt ôû lôùp 1. 2. Baø i môù i : 28’ HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A HOÏ C SINH Hoaï t ñoä n g 1: Daï y haù t . - GV giôùi thieäu baøi haùt, taùc giaû, noäi dung baøi haùt. - GV cho HS nghe baêng haùt maãu - GV cho HS ñoïc ñoàng thanh lôøi ca 1 - 2 laàn, sau ñoù GV goïi 1 - 2 HS ñoïc laïi lôøi ca. - GV daïy haùt töøng caâu. - Sau khi taäp xong baøi haùt, GV cho HS haùt ñi haùt laïi nhieàu laàn ñeå thuoäc lôøi vaø giai ñieäu baøi haùt. - GV söûa sai, nhaän xeùt Hoaï t ñoä n g 2: Reø n luyeä n kó naê n g voã ñeä m , vaä n ñoä n g. - GV HD HS haùt keát hôïp voã tay ñeäm theo phaùch. - GV HD HS haùt keát hôïp voã tay theo nhòp 2. - GV HD HS ñöùng haùt nhuùn chaân nheï nhaøng theo nhaïc. - GV môøi nhoùm hoaëc caù nhaân trình baøy laïi baøi haùt. - - HS ngoài ngay ngaén, chuù yù nghe. HS laéng nghe. HS ñoïc lôøi ca theo HD cuûa GV. - HS hoïc haùt töøng caâu. HS thöïc hieän: Haùt ñoàng thanh, haùt theo daõy, toå, nhoùm, caù nhaân. HS chuù yù söûa sai. - HS thöïc hieän theo HD cuûa GV. HS thöïc hieän theo HD cuûa GV. HS thöïc hieän theo HD cuûa GV. HS thöïc hieän. 3. Cuû n g coá : 3’ GV hoûi hoïc sinh noäi dung vöøa ñöôïc hoïc ? - HS traû lôøi. GV nhaän xeùt tieát hoïc. GV cho HS haùt laïi baøi haùt keát hôïp vaän ñoäng theo nhaïc 1 - 2 laàn. 4. Daë n doø : 2’ Giaùo vieân thöïc hieän: Nguyeãn Thò Kim Lieân 2 Tröôøng TH Traàn Höng Ñaïo - Giaùo aùn AÂm Nhaïc Khoái 2 GV daën HS veà nhaø oân laïi baøi haùt ñeå tieát sau oân taäp ñöôïc toát hôn. TUAÀ N 3 Ngaøy soaïn: 02/9/2012 04/9/2012 - OÂN TAÄP BAØI HAÙT: Ngaøy daïy: Thaät laø hay I. MUÏ C TIEÂ U CAÀ N ÑAÏ T . - HS haùt thuoäc lôøi, ñuùng giai ñieäu vaø tieát taáu lôøi ca. - Reøn luyeän kyõ naêng voã ñeäm. - HS bieát haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï nhòp nhaøng. II. CHUAÅ N BÒ CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N . - Nhaïc cuï quen duøng, maùy nghe, baêng ñóa nhaïc lôùp 2. - Chuaån bò moät vaøi ñoäng taùc phuï hoaï ñeå höôùng daãn cho HS. III. CAÙ C HOAÏ T ÑOÄ N G DAÏ Y - HOÏ C CHUÛ YEÁ U . 1. Baø i cuõ : Keát hôïp kieåm tra trong quaù trình oân haùt. 2. Baø i môù i : 30’ HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A HOÏ C SINH Hoaï t ñoä n g 1: OÂ n haù t . - GV cho HS luyeän thanh. - GV cho HS oân taäp baøi haùt baèng nhieàu hình thöùc : haùt taäp theå, haùt theo daõy, toå nhoùm, caù nhaân keát hôïp voã tay ñeäm theo phaùch, theo tieát taáu lôøi ca. - GV HD HS ñöùng haùt nhuùn chaân nheï nhaøng theo nhaïc. - GV söûa sai, nhaän xeùt. Hoaï t ñoä n g 2: Haù t keá t hôï p vaä n ñoä n g phuï hoaï - GV HD HS vaøi ñoäng taùc vaän ñoäng phuï hoaï cho baøi haùt. - GV cho caû lôùp thöïc hieän. - GV môøi caùc toå, nhoùm, tam ca, song ca vaø caù nhaân leân bieåu dieãn tröôùc lôùp. - GV nhaän xeùt. - - HS luyeän thanh. HS thöïc hieän oân haùt: + Haùt ñoàng thanh + Haùt theo daõy, toå, nhoùm + Haùt caù nhaân HS thöïc hieän. HS chuù yù söûa sai. - HS thöïc hieän theo HD cuûa GV. HS thöïc hieän. HS bieåu dieãn. - 3. Cuû n g coá : 3’ GV hoûi hoïc sinh noäi dung vöøa ñöôïc hoïc ? - HS traû lôøi. GV nhaän xeùt tieát hoïc. GV cho HS haùt laïi baøi haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï 1 - 2 laàn. Giaùo vieân thöïc hieän: Nguyeãn Thò Kim Lieân 3 Tröôøng TH Traàn Höng Ñaïo - Giaùo aùn AÂm Nhaïc Khoái 2 - 4. Daë n doø : 2’ GV daën HS veà nhaø oân laïi baøi haùt Thaät laø hay. TUAÀ N 4 Ngaøy soaïn: 09/9/2012 HOÏC HAÙT BAØI: Xoøe hoa Ngaøy daïy: 11/9/2012 Daân ca Thaùi Lôøi môùi: Phan Duy I. MUÏ C TIEÂ U CAÀ N ÑAÏ T . - HS haùt thuoäc lôøi, ñuùng giai ñieäu vaø tieát taáu lôøi ca. Reøn luyeän kó naêng voã ñeäm vaø vaän ñoäng. HS bieát baøi haùt laø cuûa daân toäc Thaùi. Giaùo duïc HS bieát yeâu caùc laøn ñieäu daân ca. II. CHUAÅ N BÒ CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N . - Nhaïc cuï quen duøng, maùy nghe, baêng ñóa nhaïc lôùp 2. Baûng phuï cheùp saün lôøi baøi haùt, tranh minh hoaï cho baøi haùt (neáu coù). III. CAÙ C HOAÏ T ÑOÄ N G DAÏ Y - HOÏ C CHUÛ YEÁ U . 1. Baø i cuõ : 3’ - GV cho HS luyeän thanh. Môøi 1 - 2 HS leân kieåm tra baøi cuõ baøi haùt Thaät laø hay. 2. Baø i môù i : 28’ HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A HOÏ C SINH Hoaï t ñoä n g 1: Daï y haù t . - GV giôùi thieäu baøi haùt, taùc giaû, noäi dung baøi haùt. - GV cho HS nghe baêng haùt maãu. - GV cho HS ñoïc ñoàng thanh lôøi ca 1 - 2 laàn, sau ñoù GV goïi 1 HS ñoïc laïi lôøi ca. - GV daïy haùt töøng caâu. - Sau khi taäp xong baøi haùt, GV cho HS haùt ñi haùt laïi nhieàu laàn ñeå thuoäc lôøi vaø giai ñieäu baøi haùt. - GV söûa sai, nhaän xeùt Hoaï t ñoä n g 2: Reø n luyeä n kó naê n g voã ñeä m , vaä n ñoä n g. - GV HD HS haùt keát hôïp voã tay ñeäm theo phaùch. - GV HD HS haùt keát hôïp voã tay theo nhòp 2. - GV HD HS ñöùng haùt nhuùn chaân nheï nhaøng theo nhaïc. - GV môøi nhoùm hoaëc caù nhaân trình baøy laïi baøi haùt. - HS ngoài ngay ngaén, chuù yù nghe. HS laéng nghe. HS ñoïc lôøi ca theo HD cuûa GV. - HS hoïc haùt töøng caâu. HS thöïc hieän: Haùt ñoàng thanh, haùt theo daõy, toå, nhoùm, caù nhaân. HS chuù yù söûa sai. - HS thöïc hieän theo HD cuûa GV. HS thöïc hieän theo HD cuûa GV. HS thöïc hieän theo HD cuûa GV. HS thöïc hieän. 3. Cuû n g coá : 3’ - GV hoûi hoïc sinh noäi dung vöøa ñöôïc hoïc ? - HS traû lôøi. GV cho HS haùt laïi baøi haùt keát hôïp vaän ñoäng theo nhaïc 1 - 2 laàn. Giaùo vieân thöïc hieän: Nguyeãn Thò Kim Lieân 4 Tröôøng TH Traàn Höng Ñaïo - Giaùo aùn AÂm Nhaïc Khoái 2 4. Daë n doø : 2’ - GV daën HS veà nhaø oân laïi baøi haùt ñeå tieát sau oân taäp ñöôïc toát hôn. Ngaøy soaïn: 16/9/2012 TUAÀ N 5 18/9/2012 OÂN TAÄP BAØI HAÙT: Ngaøy daïy: Xoøe hoa I. MUÏ C TIEÂ U CAÀ N ÑAÏ T . - HS haùt thuoäc lôøi, ñuùng giai ñieäu vaø tieát taáu lôøi ca. - HS bieát haùt keát hôïp voã tay theo nhòp, phaùch. II. CHUAÅ N BÒ CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N . - Nhaïc cuï quen duøng, maùy nghe, baêng ñóa nhaïc lôùp 2. - Chuaån bò moät vaøi ñoäng taùc phuï hoïa cho baøi haùt. III. CAÙ C HOAÏ T ÑOÄ N G DAÏ Y - HOÏ C CHUÛ YEÁ U . 1. Baø i cuõ : Keát hôïp kieåm tra trong quaù trình oân haùt. 2. Baø i môù i : 30’ HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A HOÏ C SINH Hoaï t ñoä n g 1: OÂ n haù t . - GV cho HS luyeän thanh - HS luyeän thanh - GV cho HS oân taäp baøi haùt baèng nhieàu hình thöùc : haùt - HS thöïc hieän oân haùt: Haùt ñoàng taäp theå, haùt theo daõy, toå nhoùm, caù nhaân keát hôïp voã tay thanh, haùt theo daõy, toå, nhoùm, ñeäm theo phaùch, theo tieát taáu lôøi ca. caù nhaân. - GV HD HS ñöùng haùt nhuùn chaân nheï nhaøng theo nhaïc. - HS thöïc hieän. - Môøi HS bieåu dieãn tröôùc lôùp. - HS bieåu dieãn. - GV nhaän xeùt. Hoaï t ñoä n g 2: Haù t keá t hôï p vaä n ñoä n g phuï hoaï - GV HD HS vaøi ñoäng taùc vaän ñoäng phuï hoaï cho baøi haùt. - HS thöïc hieän theo HD cuûa GV. - GV cho caû lôùp thöïc hieän. - HS thöïc hieän. - GV môøi caùc toå, nhoùm, tam ca, song ca vaø caù nhaân leân - HS bieåu dieãn bieåu dieãn tröôùc lôùp. - GV nhaän xeùt. 3. Cuû n g coá : 3’ - GV hoûi hoïc sinh noäi dung vöøa ñöôïc hoïc ? - HS traû lôøi. Giaùo vieân thöïc hieän: Nguyeãn Thò Kim Lieân 5 Tröôøng TH Traàn Höng Ñaïo - Giaùo aùn AÂm Nhaïc Khoái 2 - GV nhaän xeùt tieát hoïc vaø cho HS haùt laïi baøi haùt 1 - 2 laàn. 4. Daë n doø : 2’ - GV daën HS veà nhaø oân laïi baøi haùt Xoøe hoa. TUAÀ N 6 Ngaøy soaïn: 23/9/2012 HOÏC HAÙT BAØI: Ngaøy daïy: 25/9/2012 Muùa vui Nhaïc vaø lôøi: Löu Höõu Phöôùc I. MUÏ C TIEÂ U CAÀ N ÑAÏ T . - HS haùt thuoäc lôøi, ñuùng giai ñieäu vaø tieát taáu lôøi ca. Reøn luyeän kó naêng voã ñeäm vaø vaän ñoäng. HS bieát baøi haùt do taùc giaû Löu Höõu Phöôùc saùng taùc. Giaùo duïc HS tình caûm baøn beø cuøng vui muùa ca. II. CHUAÅ N BÒ CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N . - Nhaïc cuï quen duøng, maùy nghe, baêng ñóa nhaïc lôùp 2. Baûng phuï cheùp saün lôøi baøi haùt, tranh minh hoaï cho baøi haùt (neáu coù). III. CAÙ C HOAÏ T ÑOÄ N G DAÏ Y - HOÏ C CHUÛ YEÁ U . 1. Baø i cuõ : 3’ - GV cho HS luyeän thanh. Môøi 1 - 2 HS leân kieåm tra baøi cuõ baøi haùt Xoøe hoa. 2. Baø i môù i : 28’ HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A HOÏ C SINH Hoaï t ñoä n g 1: Daï y haù t . - GV giôùi thieäu baøi haùt, taùc giaû, noäi dung baøi haùt. - GV cho HS nghe baêng haùt maãu. - GV cho HS ñoïc ñoàng thanh lôøi ca 1 - 2 laàn, sau ñoù GV goïi 1 HS ñoïc laïi lôøi ca. - GV daïy haùt töøng caâu. - Sau khi taäp xong baøi haùt, GV cho HS haùt ñi haùt laïi nhieàu laàn ñeå thuoäc lôøi vaø giai ñieäu baøi haùt. - GV söûa sai, nhaän xeùt Hoaï t ñoä n g 2: Reø n luyeä n kó naê n g voã ñeä m , vaä n ñoä n g. - GV HD HS haùt keát hôïp voã tay ñeäm theo phaùch. - GV HD HS haùt keát hôïp voã tay theo tieát taáu lôøi ca. - GV HD HS ñöùng haùt nhuùn chaân nheï nhaøng theo nhaïc. - GV môøi nhoùm hoaëc caù nhaân trình baøy laïi baøi haùt. - GV nhaän xeùt. - HS ngoài ngay ngaén, chuù yù nghe. HS laéng nghe. HS ñoïc lôøi ca theo HD cuûa GV. - HS hoïc haùt töøng caâu. HS thöïc hieän: Haùt ñoàng thanh, haùt theo daõy, toå, nhoùm, caù nhaân. HS chuù yù söûa sai. - HS thöïc hieän theo HD cuûa GV. HS thöïc hieän theo HD cuûa GV. HS thöïc hieän. HS trình baøy. 3. Cuû n g coá : 3’ Giaùo vieân thöïc hieän: Nguyeãn Thò Kim Lieân 6 Tröôøng TH Traàn Höng Ñaïo - Giaùo aùn AÂm Nhaïc Khoái 2 - GV hoûi hoïc sinh noäi dung vöøa ñöôïc hoïc ? - HS traû lôøi. GV nhaän xeùt tieát hoïc vaø cho HS haùt laïi baøi haùt keát hôïp vaän ñoäng theo nhaïc 1 - 2 laàn. 4. Daë n doø : 2’ - GV daën HS veà nhaø oân laïi lôøi 1 baøi haùt ñeå tieát sau hoïc lôøi 2 ñöôïc toát hôn. Ngaøy soaïn: 30/9/2012 TUAÀ N 7 02/10/2012 OÂN TAÄP BAØI HAÙT: Ngaøy daïy: Muùa vui I. MUÏ C TIEÂ U CAÀ N ÑAÏ T . - HS haùt thuoäc lôøi, ñuùng giai ñieäu vaø tieát taáu lôøi ca. - HS bieát haùt keát hôïp voã tay theo nhòp, phaùch. II. CHUAÅ N BÒ CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N . - Nhaïc cuï quen duøng, maùy nghe, baêng ñóa nhaïc lôùp 2. - Chuaån bò moät vaøi ñoäng taùc phuï hoïa cho baøi haùt. III. CAÙ C HOAÏ T ÑOÄ N G DAÏ Y - HOÏ C CHUÛ YEÁ U . 1. Baø i cuõ : Keát hôïp kieåm tra trong quaù trình oân haùt. 2. Baø i môù i : 30’ HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A HOÏ C SINH Hoaï t ñoä n g 1: OÂ n haù t . - GV cho HS luyeän thanh - HS luyeän thanh - GV cho HS oân taäp baøi haùt baèng nhieàu hình thöùc : haùt - HS thöïc hieän oân haùt: Haùt ñoàng taäp theå, haùt theo daõy, toå nhoùm, caù nhaân keát hôïp voã tay thanh, haùt theo daõy, toå, nhoùm, ñeäm theo phaùch, theo tieát taáu lôøi ca. caù nhaân. - GV HD HS ñöùng haùt nhuùn chaân nheï nhaøng theo nhaïc. - HS thöïc hieän. - Môøi HS bieåu dieãn tröôùc lôùp. - HS bieåu dieãn. - GV nhaän xeùt. Hoaï t ñoä n g 2: Haù t keá t hôï p vaä n ñoä n g phuï hoaï . - GV HD HS vaøi ñoäng taùc vaän ñoäng phuï hoaï cho baøi haùt. - HS thöïc hieän theo HD cuûa GV. - GV cho caû lôùp thöïc hieän. - HS thöïc hieän. - GV môøi caùc toå, nhoùm, tam ca, song ca vaø caù nhaân leân - HS bieåu dieãn bieåu dieãn tröôùc lôùp. - GV nhaän xeùt. Giaùo vieân thöïc hieän: Nguyeãn Thò Kim Lieân 7 Tröôøng TH Traàn Höng Ñaïo - Giaùo aùn AÂm Nhaïc Khoái 2 3. Cuû n g coá : 3’ - GV hoûi hoïc sinh noäi dung vöøa ñöôïc hoïc ? - HS traû lôøi. - GV nhaän xeùt tieát hoïc vaø cho HS haùt laïi baøi haùt 1 - 2 laàn. 4. Daë n doø : 2’ - GV daën HS veà nhaø oân laïi 3 baøi haùt Thaät laø hay, Xoøe hoa, Muùa vui ñeå tieát sau oân taäp. TUAÀ N 8 Ngaøy soaïn: 07/10/2012 Ngaøy daïy: 09/10/2012 OÂN TAÄP 3 BAØI HAÙT: Thaät laø hay, Xoeø hoa, Muùa vui PHAÂ N BIEÄ T AÂ M THANH CAO – THAÁ P , DAØ I - NGAÉ N I. MUÏ C TIEÂ U CAÀ N ÑAÏ T . - HS haùt thuoäc lôøi, ñuùng giai ñieäu vaø tieát taáu lôøi ca. HS bieát haùt keát hôïp voã tay theo nhòp, phaùch, tieát taáu lôøi ca vaø vaän ñoäng phuï hoaï. HS bieát phaân bieät aâm thanh cao - thaáp, daøi –- ngaén. II. CHUAÅ N BÒ CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N . - Nhaïc cuï quen duøng, maùy nghe, baêng ñóa nhaïc lôùp 2. III. CAÙ C HOAÏ T ÑOÄ N G DAÏ Y - HOÏ C CHUÛ YEÁ U . 1. Baø i cuõ : Keát hôïp kieåm tra trong quaù trình oân haùt. 2. Baø i môù i : 30’ HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A HOÏ C SINH Hoaï t ñoä n g 1: OÂ n taä p 3 baø i haù t Thaä t laø hay, Xoø e hoa, Muù a vui. - GV cho HS luyeän thanh. - GV cho HS oân taäp baøi haùt baèng nhieàu hình thöùc : haùt taäp theå, haùt theo daõy, toå nhoùm, caù nhaân keát hôïp voã ñeäm, vaän ñoäng theo nhaïc. - GV HD HS ñöùng haùt nhuùn chaân nheï nhaøng theo nhaïc. - GV môøi HS leân bieåu dieãn tröôùc lôùp. - GV söûa sai, nhaän xeùt. Hoaï t ñoä n g 2: Phaâ n bieä t aâ m thanh cao - thaá p , daø i –ngaé n .  Phaân bieät aâm thanh cao - thaáp. - GV duøng ñaøn hoaëc gioïng haùt theå hieän aâm thanh cao - – thaáp. - GV ñaøn hoaëc haùt 2 aâm coù ñoä daøi baèng nhau nhöng cao ñoä khaùc nhau ñeå HS phaân bieät. Giaùo vieân thöïc hieän: Nguyeãn - HS luyeän thanh HS thöïc hieän oân haùt theo HD cuûa GV. - HS bieåu dieãn HS chuù yù söûa sai. - HS thöïc hieän. - HS thöïc hieän. - HS thöïc hieän. Thò Kim Lieân 8 Tröôøng TH Traàn Höng Ñaïo - Giaùo aùn AÂm Nhaïc Khoái 2  Phaân bieät aâm thanh daøi - ngaén. - GV ñaøn hoaëc haùt 2 aâm coù cao ñoä baèng nhau nhöng ñoä daøi khaùc nhau, hoûi HS aâm thanh daøi - ngaén. 3. Cuû n g coá : 3’ - GV hoûi hoïc sinh noäi dung vöøa ñöôïc hoïc ? - HS traû lôøi. - GV nhaän xeùt tieát hoïc vaø cho HS haùt laïi moät trong 3 baøi haùt vöøa oân. 4. Daë n doø : 2’ - GV daën HS veà nhaø oân laïi ba baøi haùt vöøa oân. TUAÀ N 9 Ngaøy soaïn: 14/10/2012 16/10/2012 HOÏC HAÙT BAØI: Ngaøy daïy: Chuùc möøng sinh nhaät Nhaïc Anh Lôøi Vieät: Ñaøo Ngoïc Dung I. MUÏ C TIEÂ U CAÀ N ÑAÏ T . - HS haùt thuoäc lôøi, ñuùng giai ñieäu vaø tieát taáu lôøi ca. Reøn luyeän kó naêng voã ñeäm vaø vaän ñoäng. HS bieát theâm moät baøi haùt nhaïc nöôùc ngoaøi (nöôùc Anh) noùi veà moät ngaøy thaät vui ñaày yù nghóa: Ñoù laø ngaøy sinh nhaät cuûa moãi ngöôøi. II. CHUAÅ N BÒ CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N . - Nhaïc cuï quen duøng, maùy nghe, baêng ñóa nhaïc lôùp 2. Baûng phuï cheùp saün lôøi baøi haùt, tranh minh hoaï cho baøi haùt (neáu coù). III. CAÙ C HOAÏ T ÑOÄ N G DAÏ Y - HOÏ C CHUÛ YEÁ U . 1. 2. Baø i cuõ : 3’ - GV cho HS luyeän thanh. Môøi 1 - 2 HS leân kieåm tra baøi cuõ baøi haùt Muùa vui. Baø i môù i : 28’ HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A HOÏ C SINH Hoaï t ñoä n g 1: Daï y haù t . - GV giôùi thieäu baøi haùt, taùc giaû, noäi dung baøi haùt. - GV cho HS nghe baêng haùt maãu. - GV cho HS ñoïc ñoàng thanh lôøi ca 1 - 2 laàn, sau ñoù GV goïi 1 HS ñoïc laïi lôøi ca. - GV daïy haùt töøng caâu. - Sau khi taäp xong baøi haùt, GV cho HS haùt ñi haùt laïi nhieàu laàn ñeå thuoäc lôøi vaø giai ñieäu baøi haùt. - GV söûa sai, nhaän xeùt Hoaï t ñoä n g 2: Reø n luyeä n kó naê n g voã ñeä m , vaä n ñoä n g. - GV HD HS haùt keát hôïp voã tay ñeäm theo phaùch. Giaùo vieân thöïc hieän: Nguyeãn - HS ngoài ngay ngaén, chuù yù nghe. HS laéng nghe. HS ñoïc lôøi ca theo HD cuûa GV. - HS hoïc haùt töøng caâu. HS thöïc hieän: Haùt ñoàng thanh, haùt theo daõy, toå, nhoùm, caù nhaân. HS chuù yù söûa sai. - HS thöïc hieän theo HD cuûa GV. Thò Kim Lieân 9 Tröôøng TH Traàn Höng Ñaïo - Giaùo aùn AÂm Nhaïc Khoái 2 - GV HD HS haùt keát hôïp voã tay theo tieát taáu lôøi ca. GV HD HS ñöùng haùt nhuùn chaân nheï nhaøng theo nhaïc. GV môøi nhoùm hoaëc caù nhaân trình baøy laïi baøi haùt. GV nhaän xeùt. - HS thöïc hieän theo HD cuûa GV. HS thöïc hieän. HS trình baøy. 3. Cuû n g coá : 3’ GV hoûi hoïc sinh noäi dung vöøa ñöôïc hoïc ? - HS traû lôøi. GV nhaän xeùt tieát hoïc vaø cho HS haùt laïi baøi haùt keát hôïp vaän ñoäng theo nhaïc 1 - 2 laàn. 4. Daë n doø : 2’ GV daën HS veà nhaø oân laïi baøi haùt ñeå tieát sau hoïc oân taäp ñöôïc toát hôn. TUAÀ N 10 Ngaøy soaïn: 21/10/2012 Ngaøy daïy: 23/10/2012 OÂN TAÄP BAØI HAÙT: Chuùc möøng sinh nhaät I. MUÏ C TIEÂ U CAÀ N ÑAÏ T . - HS haùt thuoäc lôøi, ñuùng giai ñieäu vaø tieát taáu lôøi ca. - HS bieát haùt keát hôïp voã tay theo nhòp, phaùch. II. CHUAÅ N BÒ CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N . - Nhaïc cuï quen duøng, maùy nghe, baêng ñóa nhaïc lôùp 2. - Chuaån bò moät vaøi ñoäng taùc phuï hoïa cho baøi haùt. III. CAÙ C HOAÏ T ÑOÄ N G DAÏ Y - HOÏ C CHUÛ YEÁ U . Baø i cuõ : Keát hôïp kieåm tra trong quaù trình oân haùt. Baø i môù i : 30’ 1. 2. HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A HOÏ C SINH Hoaï t ñoä n g 1: OÂ n haù t . - GV cho HS luyeän thanh - HS luyeän thanh - GV cho HS oân taäp baøi haùt baèng nhieàu hình thöùc : haùt - HS thöïc hieän oân haùt: Haùt ñoàng taäp theå, haùt theo daõy, toå nhoùm, caù nhaân keát hôïp voã tay thanh, haùt theo daõy, toå, nhoùm, ñeäm theo phaùch, theo tieát taáu lôøi ca. caù nhaân. - GV HD HS ñöùng haùt nhuùn chaân nheï nhaøng theo nhaïc. - HS thöïc hieän. - Môøi HS bieåu dieãn tröôùc lôùp. - HS bieåu dieãn. - GV nhaän xeùt. Hoaï t ñoä n g 2: Haù t keá t hôï p vaä n ñoä n g phuï hoaï . - GV HD HS vaøi ñoäng taùc vaän ñoäng phuï hoaï cho baøi haùt. - HS thöïc hieän theo HD cuûa GV. - GV cho caû lôùp thöïc hieän. - HS thöïc hieän. Giaùo vieân thöïc hieän: Nguyeãn Thò Kim Lieân 10 Tröôøng TH Traàn Höng Ñaïo - Giaùo aùn AÂm Nhaïc Khoái 2 - GV môøi caùc toå, nhoùm, tam ca, song ca vaø caù nhaân leân - HS bieåu dieãn bieåu dieãn tröôùc lôùp. 3. GV nhaän xeùt. Cuû n g coá : 3’ - GV hoûi hoïc sinh noäi dung vöøa ñöôïc hoïc ? - GV nhaän xeùt tieát hoïc vaø cho HS haùt laïi baøi haùt 1 - 2 laàn. 4. - HS traû lôøi. Daë n doø : 2’ GV daën HS veà nhaø oân laïi baøi haùt vaø ñoïc tröôùc lôøi ca baøi haùt Coäc caùch tuøng cheng. TUAÀ N 11 Ngaøy soaïn: 28/10/2012 30/11/2012 - HOÏC HAÙT BAØI: Ngaøy daïy: Coäc caùch tuøng cheng Nhaïc vaø lôøi: Phan Traàn Baûng I. MUÏ C TIEÂ U CAÀ N ÑAÏ T . - HS haùt thuoäc lôøi, ñuùng giai ñieäu vaø tieát taáu lôøi ca. Reøn luyeän kó naêng voã ñeäm vaø vaän ñoäng. Qua baøi haùt HS bieát teân moät soá nhaïc cuï goõ daân toäc nhö: Seânh, thanh la, moõ, troáng. II. CHUAÅ N BÒ CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N . - Nhaïc cuï quen duøng, maùy nghe, baêng ñóa nhaïc lôùp 2. Baûng phuï cheùp saün lôøi baøi haùt, tranh minh hoaï cho baøi haùt (neáu coù). III. CAÙ C HOAÏ T ÑOÄ N G DAÏ Y - HOÏ C CHUÛ YEÁ U . 1. Baø i cuõ : 3’ - GV cho HS luyeän thanh. Môøi 1 - 2 HS leân kieåm tra baøi cuõ baøi haùt Chuùc möøng sinh nhaät. 2. Baø i môù i : 28’ HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A HOÏ C SINH Hoaï t ñoä n g 1: Daï y haù t . - GV giôùi thieäu baøi haùt, taùc giaû, noäi dung baøi haùt. - GV cho HS nghe baêng haùt maãu. - GV cho HS ñoïc ñoàng thanh lôøi ca 1 - 2 laàn, sau ñoù GV goïi 1 HS ñoïc laïi lôøi ca. - GV daïy haùt töøng caâu. - Sau khi taäp xong baøi haùt, GV cho HS haùt ñi haùt laïi nhieàu laàn ñeå thuoäc lôøi vaø giai ñieäu baøi haùt. - GV söûa sai, nhaän xeùt Hoaï t ñoä n g 2: Reø n luyeä n kó naê n g voã ñeä m , vaä n ñoä n g. Giaùo vieân thöïc hieän: Nguyeãn - HS ngoài ngay ngaén, chuù yù nghe. HS laéng nghe. HS ñoïc lôøi ca theo HD cuûa GV. - HS hoïc haùt töøng caâu. HS thöïc hieän: Haùt ñoàng thanh, haùt theo daõy, toå, nhoùm, caù nhaân. HS chuù yù söûa sai. - Thò Kim Lieân 11 Tröôøng TH Traàn Höng Ñaïo - Giaùo aùn AÂm Nhaïc Khoái 2 - GV HD HS haùt keát hôïp voã tay ñeäm theo phaùch. GV HD HS haùt keát hôïp voã tay theo tieát taáu lôøi ca. GV HD HS ñöùng haùt nhuùn chaân nheï nhaøng theo nhaïc. GV môøi nhoùm hoaëc caù nhaân trình baøy laïi baøi haùt. GV nhaän xeùt. - HS thöïc hieän theo HD cuûa GV. HS thöïc hieän theo HD cuûa GV. HS thöïc hieän. HS trình baøy. 3. Cuû n g coá : 3’ GV hoûi hoïc sinh noäi dung vöøa ñöôïc hoïc ? - HS traû lôøi. GV nhaän xeùt tieát hoïc vaø cho HS haùt laïi baøi haùt keát hôïp vaän ñoäng theo nhaïc 1 - 2 laàn. 4. Daë n doø : 2’ GV daën HS veà nhaø oân laïi baøi haùt ñeå tieát oân taäp ñöôïc toát hôn. TUAÀ N 12 Ngaøy soaïn: 04/11/2012 Ngaøy daïy: 06/11/2012 OÂN TAÄP BAØI HAÙT: Coäc caùch tuøng cheng GIÔÙ I THIEÄ U MOÄ T SOÁ NHAÏ C CUÏ GOÕ DAÂ N TOÄ C I. MUÏ C TIEÂ U CAÀ N ÑAÏ T . - HS haùt thuoäc lôøi, ñuùng giai ñieäu vaø tieát taáu lôøi ca. HS bieát haùt keát hôïp voã tay theo nhòp, phaùch. II. CHUAÅ N BÒ CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N . - Nhaïc cuï quen duøng, maùy nghe, baêng ñóa nhaïc lôùp 2. Chuaån bò moät vaøi ñoäng taùc phuï hoïa cho baøi haùt. III. CAÙ C HOAÏ T ÑOÄ N G DAÏ Y - HOÏ C CHUÛ YEÁ U . 1. 2. Baø i cuõ : Keát hôïp kieåm tra trong quaù trình oân haùt. Baø i môù i : 30’ HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N Hoaï t ñoä n g 1: OÂ n haù t . - GV cho HS luyeän thanh - GV cho HS oân taäp baøi haùt baèng nhieàu hình thöùc : haùt taäp theå, haùt theo daõy, toå nhoùm, caù nhaân keát hôïp voã tay ñeäm theo phaùch, theo tieát taáu lôøi ca. - GV HD HS vaøi ñoäng taùc vaän ñoäng phuï hoaï cho baøi haùt. - GV môøi caùc toå, nhoùm, tam ca, song ca vaø caù nhaân leân bieåu dieãn tröôùc lôùp. - GV nhaän xeùt. Hoaï t ñoä n g 2: Haù t keá t hôï p vaä n ñoä n g phuï hoaï . - GV giôùi thieäu teân töøng nhaïc cuï: Thanh la, moõ, troáng, Giaùo vieân thöïc hieän: Nguyeãn HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A HOÏ C SINH - HS luyeän thanh HS thöïc hieän oân haùt: Haùt ñoàng thanh, haùt theo daõy, toå, nhoùm, caù nhaân. HS thöïc hieän. HS bieåu dieãn. - HS chuù yù quan saùt, laéng nghe. - Thò Kim Lieân 12 Tröôøng TH Traàn Höng Ñaïo - Giaùo aùn AÂm Nhaïc Khoái 2 song loan, seânh tieàn, thanh phaùch. - Cho HS nghe aâm thanh töøng nhaïc cuï (neáu coù ñk). Hoaï t ñoä n g 3: Giôù i thieä u moä t soá nhaï c cuï goõ daâ n toä c . - GV giôùi thieäu moät soá nhaïc cuï goõ daân toäc: Seânh, thanh la, moõ, troáng. - GV cho HS nghe aâm thanh töøng loaïi nhaïc cuï goõ. - HS laéng nghe. - HS chuù yù quan saùt. - HS laéng nghe. 3. Cuû n g coá : 3’ - GV hoûi hoïc sinh noäi dung vöøa ñöôïc hoïc ? - HS traû lôøi. - GV nhaän xeùt tieát hoïc vaø cho HS haùt laïi baøi haùt 1 - 2 laàn. 4. Daë n doø : 2’ - GV daën HS veà nhaø oân laïi baøi haùt vaø nhôù teân töøng loaïi nhaïc cuï goõ vöøa hoïc. TUAÀ N 13 Ngaøy soaïn: 11/11/2012 13/11/2012 HOÏC HAÙT BAØI: Ngaøy daïy: Chieán só tí hon Theo baøi Cuøng nhau ñi Hoàng binh Nhaïc: Ñinh Nhu – Lôøi môùi: Vieät Anh I. MUÏ C TIEÂ U CAÀ N ÑAÏ T . - HS haùt thuoäc lôøi, ñuùng giai ñieäu vaø tieát taáu lôøi ca. Reøn luyeän kó naêng voã ñeäm vaø vaän ñoäng. HS bieát baøi haùt döïa treân giai ñieäu nguyeân baûn baøi haùt Cuøng nhau ñi Hoàng binh cuûa taùc giaû Ñinh Nhu, lôøi môùi cuûa Vieät Anh. II. CHUAÅ N BÒ CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N . - Nhaïc cuï quen duøng, maùy nghe, baêng ñóa nhaïc lôùp 2. Baûng phuï cheùp saün lôøi baøi haùt, tranh minh hoaï cho baøi haùt (neáu coù). III. CAÙ C HOAÏ T ÑOÄ N G DAÏ Y - HOÏ C CHUÛ YEÁ U . 1. Baø i cuõ : 3’ - GV cho HS luyeän thanh. Môøi 1 - 2 HS leân kieåm tra baøi cuõ baøi haùt Coïc caùch tuøng cheng. 2. Baø i môù i : 28’ HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A HOÏ C SINH Hoaï t ñoä n g 1: Daï y haù t . - GV giôùi thieäu baøi haùt, taùc giaû, noäi dung baøi haùt. - GV cho HS nghe baêng haùt maãu. - GV cho HS ñoïc ñoàng thanh lôøi ca 1 - 2 laàn, sau ñoù GV goïi 1 HS ñoïc laïi lôøi ca. - GV daïy haùt töøng caâu. - Sau khi taäp xong baøi haùt, GV cho HS haùt ñi haùt laïi Giaùo vieân thöïc hieän: Nguyeãn - HS ngoài ngay ngaén, chuù yù nghe. HS laéng nghe. HS ñoïc lôøi ca theo HD cuûa GV. - HS hoïc haùt töøng caâu. HS thöïc hieän: Haùt ñoàng thanh, Thò Kim Lieân 13 Tröôøng TH Traàn Höng Ñaïo - Giaùo aùn AÂm Nhaïc Khoái 2 nhieàu laàn ñeå thuoäc lôøi vaø giai ñieäu baøi haùt. - GV söûa sai, nhaän xeùt Hoaï t ñoä n g 2: Reø n luyeä n kó naê n g voã ñeä m , vaä n ñoä n g. - GV HD HS haùt keát hôïp voã tay ñeäm theo phaùch. - GV HD HS haùt keát hôïp voã tay theo tieát taáu lôøi ca. - GV HD HS ñöùng haùt nhuùn chaân nheï nhaøng theo nhaïc. - GV môøi nhoùm hoaëc caù nhaân trình baøy laïi baøi haùt. - GV nhaän xeùt. - - haùt theo daõy, toå, nhoùm, caù nhaân. HS chuù yù söûa sai. - HS thöïc hieän theo HD cuûa GV. HS thöïc hieän theo HD cuûa GV. HS thöïc hieän. HS trình baøy. 3. Cuû n g coá : 3’ GV hoûi hoïc sinh noäi dung vöøa ñöôïc hoïc ? - HS traû lôøi. GV nhaän xeùt tieát hoïc vaø cho HS haùt laïi baøi haùt keát hôïp vaän ñoäng theo nhaïc 1 - 2 laàn. 4. Daë n doø : 2’ GV daën HS veà nhaø oân laïi baøi haùt ñeå tieát sau hoïc oân taäp ñöôïc toát hôn. TUAÀ N 14 Ngaøy soaïn: 18/11/2012 Ngaøy daïy: 20/11/2012 OÂN TAÄP BAØI HAÙT: Chieán só tí hon I. MUÏ C TIEÂ U CAÀ N ÑAÏ T . - HS haùt thuoäc lôøi, ñuùng giai ñieäu vaø tieát taáu lôøi ca. - HS haùt ñeàu gioïng, ñuùng hòp, theå hieän ñöôïc tính chaát maïnh meõ traàm huøng cuûa baøi haùt. - HS bieát haùt keát hôïp voã tay theo nhòp, phaùch. II. CHUAÅ N BÒ CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N . - Nhaïc cuï quen duøng, maùy nghe, baêng ñóa nhaïc lôùp 2. - Chuaån bò moät vaøi ñoäng taùc phuï hoïa cho baøi haùt. III. CAÙ C HOAÏ T ÑOÄ N G DAÏ Y - HOÏ C CHUÛ YEÁ U . 1. Baø i cuõ : Keát hôïp kieåm tra trong quaù trình oân haùt. 2. Baø i môù i : 30’ HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A HOÏ C SINH Hoaï t ñoä n g 1: OÂ n haù t . - GV cho HS luyeän thanh - HS luyeän thanh - GV cho HS oân taäp baøi haùt baèng nhieàu hình thöùc : haùt - HS thöïc hieän oân haùt: Haùt ñoàng taäp theå, haùt theo daõy, toå nhoùm, caù nhaân keát hôïp voã tay thanh, haùt theo daõy, toå, nhoùm, ñeäm theo phaùch, theo tieát taáu lôøi ca. caù nhaân. - GV HD HS ñöùng haùt nhuùn chaân nheï nhaøng theo nhaïc. - HS thöïc hieän. - Môøi HS bieåu dieãn tröôùc lôùp. - HS bieåu dieãn. Giaùo vieân thöïc hieän: Nguyeãn Thò Kim Lieân 14 Tröôøng TH Traàn Höng Ñaïo - Giaùo aùn AÂm Nhaïc Khoái 2 - GV nhaän xeùt. Hoaï t ñoä n g 2: Haù t keá t hôï p vaä n ñoä n g phuï hoaï . - GV HD HS vaøi ñoäng taùc vaän ñoäng phuï hoaï cho baøi haùt. - HS thöïc hieän theo HD cuûa GV. - GV cho caû lôùp thöïc hieän. - HS thöïc hieän. - GV môøi caùc toå, nhoùm, tam ca, song ca vaø caù nhaân leân - HS bieåu dieãn bieåu dieãn tröôùc lôùp. - GV nhaän xeùt. 3. Cuû n g coá : 3’ - GV hoûi hoïc sinh noäi dung vöøa ñöôïc hoïc ? - HS traû lôøi. - GV nhaän xeùt tieát hoïc vaø cho HS haùt laïi baøi haùt 1 - 2 laàn. 4. Daë n doø : 2’ - GV daën HS veà nhaø oân laïi 3 baøi haùt: Chuùc möøng sinh nhaät, Coäc caùch tuøng cheng, Chieán só tí hon. TUAÀ N 15 Ngaøy soaïn: 25/11/2012 Ngaøy daïy: 27/11/2012 OÂN TAÄP 2 BAØI HAÙT: Chuùc möøng sinh nhaät, Coäc caùch tuøng cheng I. MUÏ C TIEÂ U CAÀ N ÑAÏ T . - HS haùt thuoäc lôøi, ñuùng giai ñieäu vaø tieát taáu lôøi ca. - HS bieát haùt keát hôïp voã tay theo nhòp, phaùch, tieát taáu lôøi ca vaø vaän ñoäng phuï hoaï. II. CHUAÅ N BÒ CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N . - Nhaïc cuï quen duøng, maùy nghe, baêng ñóa nhaïc lôùp 2. III. CAÙ C HOAÏ T ÑOÄ N G DAÏ Y - HOÏ C CHUÛ YEÁ U . 1. Baø i cuõ : Keát hôïp kieåm tra trong quaù trình oân haùt. 2. Baø i môù i : 30’ HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A HOÏ C SINH Hoaï t ñoä n g 1: OÂ n taä p baø i haù t Chuù c möø n g sinh nhaä t . - GV cho HS luyeän thanh. - HS luyeän thanh - GV cho HS oân taäp baøi haùt baèng nhieàu hình thöùc : haùt - HS thöïc hieän oân haùt theo HD taäp theå, haùt theo daõy, toå nhoùm, caù nhaân. cuûa GV. - GV HD HS haùt keát hôïpvaän ñoäng nhòp nhaøng theo nhaïc. - HS thöïc hieän. - GV môøi HS leân bieåu dieãn tröôùc lôùp. - HS bieåu dieãn Giaùo vieân thöïc hieän: Nguyeãn Thò Kim Lieân 15 Tröôøng TH Traàn Höng Ñaïo - Giaùo aùn AÂm Nhaïc Khoái 2 - GV söûa sai, nhaän xeùt. - HS chuù yù söûa sai. - HS thöïc hieän. Hoaï t ñoä n g 2: OÂ n taä p baø i haù t Coä c caù c h tuø n g cheng. - GV cho HS oân taäp baøi haùt baèng nhieàu hình thöùc : haùt taäp theå, haùt theo daõy, toå nhoùm, caù nhaân keát hôïp voã ñeäm, vaän ñoäng theo nhaïc. - GV söûa sai, nhaän xeùt. 3. Cuû n g coá : 3’ - GV hoûi hoïc sinh noäi dung vöøa ñöôïc hoïc ? - GV nhaän xeùt tieát hoïc vaø cho HS haùt laïi moät trong 3 baøi haùt vöøa oân. Daë n doø : 2’ 4. - - HS traû lôøi. GV daën HS veà nhaø oân laïi ba baøi haùt vöøa oân. TUAÀ N 16 04/12/2012 Ngaøy soaïn: 02/12/2012 Ngaøy daïy: Keå chuyeän aâm nhaïc I. MUÏ C TIEÂ U CAÀ N ÑAÏ T . - HS bieát moät danh nhaân aâm nhaïc theá giôùi: Nhaïc só Moâda. - HS taäp keå laïi caâu chuyeän theo söï hieåu bieát cuûa mình. II. CHUAÅ N BÒ CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N . - Ñoïc dieãn caûm caâu chuyeän Moâda –- thaàn ñoàng aâm nhaïc. - Baêng nhaïc baøi haùt thieáu nhi hoaëc trích ñoaïn moät baûn nhaïc khoâng lôøi. III. CAÙ C HOAÏ T ÑOÄ N G DAÏ Y - HOÏ C CHUÛ YEÁ U . 1. Baø i cuõ : 3’ - GV cho HS luyeän thanh. Môøi 1- 2 HS leân KTBC. 2. Baø i môù i : 28’ HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A HOÏ C SINH Hoaï t ñoä n g 1: Keå chuyeä n Moâ d a –- thaà n ñoà n g aâ m nhaï c . - GV ñoïc chaäm vaø dieãn caûm caâu chuyeän Moâda – thaàn ñoàng - aâm nhaïc. HS ngoài ngay ngaén vaø chuù yù nghe. - GV neâu moät vaøi caâu hoûi ñeå HS traû lôøi. - HS traû lôøi. - GV ñoïc laïi caâu chuyeän vaø giuùp HS ghi nhôù nhaïc só Moâda - HS nghe vaø ghi nhôù. Giaùo vieân thöïc hieän: Nguyeãn Thò Kim Lieân 16 Tröôøng TH Traàn Höng Ñaïo - Giaùo aùn AÂm Nhaïc Khoái 2 laø moät danh nhaân aâm nhaïc theá giôùi. - GV cho HS nghe moät trích ñoaïn nhaïc khoâng lôøi cuûa nhaïc - HS laéng nghe. só Moâda. Hoaï t ñoä n g 2: Taä p keå chuyeä n . - GVHD HS taäp keå laïi caâu chuyeän vöøa nghe. - HS taäp keåù. - GV môøi moät vaøi HS töï keå laïi caâu chuyeän. - HS laéng nghe. - GV ñaët caâu hoûi theo noäi dung caâu chuyeän cho HS traû lôøi. - HS traû lôøi. - GV nhaän xeùt, choát yù. 3. Cuû n g coá : 3’ - GV hoûi hoïc sinh noäi dung vöøa ñöôïc hoïc ? - GV nhaän xeùt tieát hoïc. - HS traû lôøi. 4. Daë n doø : 2’ - GV daën HS veà nhaø oân laïi caùc baøi haùt vöøa bieåu dieãn. TUAÀ N 17 11/12/2012 Ngaøy soaïn: 09/12/2012 Ngaøy daïy: Taäp bieåu dieãn moät vaøi baøi haùt ñaõ hoïc I. MUÏ C TIEÂ U CAÀ N ÑAÏ T . - HS haùt thuoäc lôøi, ñuùng giai ñieäu vaø tieát taáu lôøi ca caùc baøi haùt ñaõ hoïc vaø maïnh daïn tham gia bieåu dieãn caùc baøi haùt tröôùc lôùp. - HS tích cöïc, höùng thuù vôùi troø chôi aâm nhaïc. II. CHUAÅ N BÒ CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N . - Nhaïc cuï quen duøng, maùy nghe, baêng ñóa nhaïc lôùp 2. III. CAÙ C HOAÏ T ÑOÄ N G DAÏ Y - HOÏ C CHUÛ YEÁ U . 1. - Baø i cuõ : 2’ GV cho HS nhaéc laïi teân caùc baøi haùt vaø taùc giaû ñaõ hoïc. 2. Baø i môù i : 28’ HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A HOÏ C SINH Hoaï t ñoä n g 1: OÂ n taä p 2 baø i haù t ñaõ hoï c . - GV cho HS luyeän thanh. - GV cho HS oân taäp baøi haùt baèng nhieàu hình thöùc : haùt taäp theå, haùt theo daõy, toå nhoùm, caù nhaân. Giaùo vieân thöïc hieän: Nguyeãn - HS thöïc hieän. HS thực hiện. Thò Kim Lieân 17 Tröôøng TH Traàn Höng Ñaïo - Giaùo aùn AÂm Nhaïc Khoái 2 - GV HD HS haùt keát hôïpvaän ñoäng nhòp nhaøng theo nhaïc. - GV nhaän xeùt. Hoaï t ñoä n g 2: Taä p bieå u dieã n 2 baø i haù t ñaõ hoï c . - GV chæ ñònh 3 - 5 HS laøm ban giaùm khaûo (BGK). - Toå chöùc thaønh töøng nhoùm töø 5 - 7 HS leân bieåu dieãn tröôùc lôùp laàn löôït caùc baøi haùt. - GV ñoäng vieân caùc nhoùm haùt ñuùng, ñeàu gioïng, bieåu dieãn ñeïp, ñeà nghò BGK coäng theâm ñieåm. - GV ñeà nghò BGK coâng boá ñieåm cuûa caùc nhoùm. - GV nhaän xeùt. 3. - HS thöïc hieän. - HS thöïc hieän. HS bieåu dieãn laàn löôït theo nhoùm. HS thöïc hieän. - BGK coâng boá ñieåm, lôùp voã tay. Cuû n g coá : 3’ - GV hoûi hoïc sinh noäi dung vöøa ñöôïc hoïc ? - GV nhaän xeùt tieát hoïc. - GV cho HS haùt laïi moät trong caùc baøi haùt vöøa oân keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï 1 - 2 laàn. 4. - - HS traû lôøi. Daë n doø : 2’ GV daën HS veà nhaø oân laïi caùc baøi haùt vöøa bieåu dieãn. TUAÀ N 18 18/12/2012 Ngaøy soaïn: 16/12/2012 Ngaøy daïy: Taäp bieåu dieãn caùc baøi haùt ñaõ hoïc I. MUÏ C TIEÂ U CAÀ N ÑAÏ T . - HS haùt thuoäc lôøi, ñuùng giai ñieäu vaø tieát taáu lôøi ca caùc baøi haùt ñaõ hoïc. HS maïnh daïn tham gia bieåu dieãn caùc baøi haùt tröôùc lôùp. II. CHUAÅ N BÒ CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N . - Nhaïc cuï quen duøng, maùy nghe, baêng ñóa nhaïc lôùp 2. Nghieân cöùu kyõ troø chôi. III. CAÙ C HOAÏ T ÑOÄ N G DAÏ Y - HOÏ C CHUÛ YEÁ U . 1. - Baø i cuõ : 2’ GV cho HS nhaéc laïi teân caùc baøi haùt vaø taùc giaû ñaõ hoïc. 2. Baø i môù i : 28’ HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N Hoaï t ñoä n g 1: OÂ n taä p caù c baø i haù t ñaõ hoï c . - GV cho HS luyeän thanh. Giaùo vieân thöïc hieän: Nguyeãn HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A HOÏ C SINH - HS thöïc hieän. Thò Kim Lieân 18 Tröôøng TH Traàn Höng Ñaïo - Giaùo aùn AÂm Nhaïc Khoái 2 GV cho HS oân taäp baøi haùt baèng nhieàu hình thöùc : haùt taäp theå, haùt theo daõy, toå nhoùm, caù nhaân. - GV HD HS haùt keát hôïpvaän ñoäng nhòp nhaøng theo nhaïc. - GV nhaän xeùt. Hoaï t ñoä n g 2: Taä p bieå u dieã n caù c baø i haù t ñaõ hoï c . - GV chæ ñònh 3 - 5 HS laøm ban giaùm khaûo (BGK). - Toå chöùc thaønh töøng nhoùm töø 5 - 7 HS leân bieåu dieãn tröôùc lôùp laàn löôït caùc baøi haùt. - GV ñoäng vieân caùc nhoùm haùt ñuùng, ñeàu gioïng, bieåu dieãn ñeïp, ñeà nghò BGK coäng theâm ñieåm. - GV ñeà nghò BGK coâng boá ñieåm cuûa caùc nhoùm. - GV nhaän xeùt. - - HS thực hiện. - HS thöïc hieän. - HS thöïc hieän. HS bieåu dieãn laàn löôït theo nhoùm. HS thöïc hieän. - BGK coâng boá ñieåm, lôùp voã tay. Cuû n g coá : 3’ 3. - GV hoûi hoïc sinh noäi dung vöøa ñöôïc hoïc ? - GV nhaän xeùt tieát hoïc. - GV cho HS haùt laïi moät trong caùc baøi haùt vöøa oân keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï 1 - 2 laàn. Daë n doø : 2’ 4. - - HS traû lôøi. GV daën HS veà nhaø oân laïi caùc baøi haùt vöøa bieåu dieãn. TUAÀ N 19 10/01/2014 HOÏC HAÙT BAØI: Treân Ngaøy soaïn: 08/01/2014 Ngaøy daïy: con ñöôøng ñeán tröôøng Nhaïc vaø lôøi: Ngoâ Maïnh Thu I. MUÏ C TIEÂ U CAÀ N ÑAÏ T . - HS haùt thuoäc lôøi, ñuùng giai ñieäu vaø tieát taáu lôøi ca. Reøn luyeän kó naêng voã ñeäm vaø vaän ñoäng. HS bieát baøi haùt laø moät saùng taùc cuûa taùc giaû Ngoâ Maïnh Thu. II. CHUAÅ N BÒ CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N . - Nhaïc cuï quen duøng, maùy nghe, baêng ñóa nhaïc lôùp 2. Baûng phuï cheùp saün lôøi baøi haùt, tranh minh hoaï cho baøi haùt (neáu coù). III. CAÙ C HOAÏ T ÑOÄ N G DAÏ Y - HOÏ C CHUÛ YEÁ U . - 1. Baø i cuõ : 3’ GV cho caû lôùp haùt laïi moät trong caùc baøi haùt ñaõ hoïc ôû HK1 ñeå khôûi ñoäng gioïng. GV baét gioïng hoaëc ñeäm ñaøn. 2. Baø i môù i : 25’ Giaùo vieân thöïc hieän: Nguyeãn Thò Kim Lieân 19 Tröôøng TH Traàn Höng Ñaïo - Giaùo aùn AÂm Nhaïc Khoái 2 HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A HOÏ C SINH Hoaï t ñoä n g 1: Daï y haù t . - GV giôùi thieäu baøi haùt, taùc giaû, noäi dung baøi haùt. - GV cho HS nghe baêng haùt maãu. - GV cho HS ñoïc ñoàng thanh lôøi ca 1 - 2 laàn, sau ñoù GV goïi 1 HS ñoïc laïi lôøi ca. - GV daïy haùt töøng caâu. - Sau khi taäp xong baøi haùt, GV cho HS haùt ñi haùt laïi nhieàu laàn ñeå thuoäc lôøi vaø giai ñieäu baøi haùt. - GV söûa sai, nhaän xeùt Hoaï t ñoä n g 2: Reø n luyeä n kó naê n g voã ñeä m , vaä n ñoä n g. - GV HD HS haùt keát hôïp voã tay ñeäm theo phaùch. - GV HD HS haùt keát hôïp voã tay theo tieát taáu lôøi ca. - GV HD HS ñöùng haùt nhuùn chaân nheï nhaøng theo nhaïc. - GV môøi nhoùm hoaëc caù nhaân trình baøy laïi baøi haùt. - 3. Cuû n g coá : 3’ 4. Daë n doø : 2’ - HS ngoài ngay ngaén, chuù yù nghe. HS laéng nghe. HS ñoïc lôøi ca theo HD cuûa GV. - HS hoïc haùt töøng caâu. HS thöïc hieän: Haùt ñoàng thanh, haùt theo daõy, toå, nhoùm, caù nhaân. HS chuù yù söûa sai. - HS thöïc hieän theo HD cuûa GV. HS thöïc hieän theo HD cuûa GV. HS thöïc hieän. HS trình baøy. GV hoûi hoïc sinh noäi dung vöøa ñöôïc hoïc ? - HS traû lôøi. GV nhaän xeùt tieát hoïc vaø cho HS haùt laïi baøi haùt vöøa hoïc keát hôïp vaän ñoäng theo nhaïc 1 - 2 laàn. GV daën HS veà nhaø oân laïi baøi haùt Treân con ñöôøng ñeán tröôøng ñeå tieát sau oân taäp ñöôïc toát hôn. TUAÀ N 20 Ngaøy soaïn: 15/01/2014 Ngaøy daïy: 17/01/2014 OÂN TAÄP BAØI HAÙT: Treân con ñöôøng ñeán tröôøng I. MUÏ C TIEÂ U CAÀ N ÑAÏ T . - HS haùt thuoäc lôøi, ñuùng giai ñieäu vaø tieát taáu lôøi ca. - HS bieát haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï nhòp nhaøng. II. CHUAÅ N BÒ CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N . - Nhaïc cuï quen duøng, maùy nghe, baêng ñóa nhaïc lôùp 2. - Chuaån bò moät vaøi ñoäng taùc phuï hoaï ñeå höôùng daãn cho HS. III. CAÙ C HOAÏ T ÑOÄ N G DAÏ Y - HOÏ C CHUÛ YEÁ U . 1. Baø i cuõ : Keát hôïp kieåm tra trong quaù trình oân haùt. 2. Baø i môù i : 28’ HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A GIAÙ O VIEÂ N Hoaï t ñoä n g 1: OÂ n haù t - GV cho HS luyeän thanh Giaùo vieân thöïc hieän: Nguyeãn HOAÏ T ÑOÄ N G CUÛ A HOÏ C SINH - HS luyeän thanh Thò Kim Lieân 20
- Xem thêm -