Tài liệu Giáo án âm nhạc lớp 2 năm học 2014 - 2015

  • Số trang: 67 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 72 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Gi¸o ¸n líp 2 Trêng TiÓu häc Sai Nga TuÇn 1 Thø t, ngµy 27 th¸ng 8 n¨m 2014 ¢m nh¹c TiÕt 1: - ¤n tËp c¸c bµi h¸t líp 1 - Nghe h¸t Quèc ca I. Môc tiªu: - KÓ ®îc tªn mét vµi bµi h¸t ®· häc ë líp 1. - BiÕt h¸t theo giai ®iÖu vµ lêi ca cña mét vµi bµi h¸t ®· häc ë líp 1. - BiÕt khi chµo cê cã h¸t quèc ca ph¶i ®øng nghiªm trang. - KNS: RÌn kü n¨ng h¸t quèc ca. II. ChuÈn bÞ : 1.Gi¸o viªn: - H¸t tèt c¸c bµi h¸t líp 1. - Nh¹c cô ®Öm, gâ (song loan, thanh ph¸ch). - B¨ng nh¹c bµi Quèc ca. 2. Häc sinh: - S¸ch gi¸o khoa, nh¹c cô gâ. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc chñ yÕu: Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS 1. PhÇn më ®Çu: - Ngåi ngay ng¾n chó ý nghe theo yªu - Nh¾c häc sinh söa t thÕ ngåi ngay cÇu cña GV. ng¾n. - KiÓm tra bµi cò: Kh«ng - Bµi míi: 2. PhÇn ho¹t ®éng. ho¹t ®éng 1: - Híng dÉn HS nhí l¹i mét sè bµi h¸t ®· häc - §o¸n tªn tõng bµi ®· häc: + Quª h¬ng t¬i ®Ñp (D©n ca Nïng). ë líp 1. - Gîi ý ®Ó HS nhí l¹i lÇn lît tªn c¸c bµi h¸t. + LÝ c©y xanh (D©n ca Nam Bé). §µn giai ®iÖu, cho HS xem tranh kÕt + TËp tÇm v«ng (Lª h÷u Léc). hîp víi nghe giai ®iÖu hoÆc tiÕt tÊu. + Hoµ b×nh cho bÐ (Huy tr©n). (Cã thÓ nh¾c cho HS tªn t¸c gi¶ nÕu - Nªu ®îc tªn t¸c gi¶ cµng tèt. c¸c em kh«ng nhí). - Híng dÉn HS «n tõng bµi kÕt hîp sö dông - LÇn lît «n tõng bµi h¸t . nh¹c cô gâ ®Öm theo. - §Õn bµi nµo th× GV yªu cÇu HS nh¾c l¹i - H¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo nhÞp, ph¸ch tªn t¸c gi¶, hoÆc c¸c bµi d©n ca th× ë vïng hoÆc tiÕt tÊu lêi ca b»ng nh¹c cô gâ. miÒn nµo? - Tõng nhãm tæ, c¸ nh©n lªn biÓu diÔn. - GV ®Öm ®µn vµ mêi HS lªn biÓu diÔn tríc líp. - NhËn xÐt c¸c b¹n biÓu diÔn. - Mêi HS nhËn xÐt. ho¹t ®éng 2: Nghe h¸t Quèc ca. - Th¸i ®é nghe nghiªm tóc. - Giíi thiÖu ng¾n gän vÒ Quèc ca (nguyªn lµ bµi TiÕn qu©n ca) do nh¹c sÜ V¨n Cao s¸ng t¸c. - Häc sinh nghe Quèc ca. - GV cho HS nghe b¨ng nh¹c tr×nh bµy bµi Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hång Nhung N¨m häc : 2014 - 2015 Gi¸o ¸n líp 2 Trêng TiÓu häc Sai Nga Quèc ca (hoÆc GV cã thÓ h¸t cho HS nghe). - §Æt c©u hái cho HS: + Quèc ca ®îc h¸t khi nµo? + Khi chµo cê c¸c em ph¶i ®øng nh thÕ nµo? - Híng dÉn häc sinh tËp ®øng chµo cê, nghe h¸t Quèc ca víi th¸i ®é nghiªm tóc mét vµi lµn ®Ó HS ghi nhí. 3. Ho¹t ®éng nèi tiÕp: - C¶ líp h¸t l¹i mét trong c¸c bµi h¸t ®· häc ë líp 1. - NhËn xÐt tiÕt häc. - GV nh¾c HS vÒ «n l¹i c¸c bµi h¸t võa «n tËp. - Tr¶ lêi: + Khi chµo cê. + §øng nghiªm trang, kh«ng cêi ®ïa. - TËp ®øng chµo cê nghiªm trang, t¸c phong chØnh tÒ theo sù chØ dÉn cña GV mét vµi lÇn. - HS thùc hiÖn. - Nghe, tiÕp thu. - Nghe vµ lµm theo híng dÉn TuÇn 2 Thø t, ngµy 10 th¸ng 9 n¨m 2014 TiÕt 2 : ¢m nh¹c Häc h¸t Bµi : ThËt lµ hay Nh¹c vµ lêi: Hoµng L©n I. Môc tiªu: - BiÕt h¸t theo giai ®iÖu vµ lêi ca. - BiÕt h¸t kÕt hîp vç tay hoÆc gâ ®Öm theo bµi h¸t. - BiÕt gâ ®Öm theo ph¸ch. - KNS: L¾ng nghe tÝch cùc. II. ChuÈn bÞ : 1.Gi¸o viªn: - H¸t chuÈn x¸c bµi h¸t ThËt lµ hay. - Nh¹c cô ®Öm, gâ (song loan, thanh ph¸ch). - §µi, ®Üa. 2. Häc sinh: - S¸ch gi¸o khoa, nh¹c cô gâ. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc chñ yÕu: Ho¹t ®éng cña GV Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hång Nhung Ho¹t ®éng cña HS N¨m häc : 2014 - 2015 Gi¸o ¸n líp 2 1. PhÇn më ®Çu: - Nh¾c häc sinh söa t thÕ ngåi ngay ng¾n. - KiÓm tra bµi cò: HS «n l¹i c¸c bµi h¸t cña líp 1. - Bµi míi: 2. PhÇn ho¹t ®éng. ho¹t ®éng 1: D¹y bµi h¸t ThËt lµ hay. - Giíi thiÖu bµi h¸t , t¸c gi¶, néi dung bµi h¸t. Nh¹c sÜ Hoµng L©n cã nhiÒu ca khóc dµnh cho trÎ em cïng víi nh¹c sÜ Hoµng Long (anh em sinh ®«i) nh: §êng vµ ch©n, §i häc vÒ, Nh÷ng b«ng hoa nh÷ng bµi ca... - Cho HS nghe b¨ng h¸t mÉu. - Híng dÉn HS ®äc lêi ca. - D¹y h¸t tõng c©u, mçi c©u cho HS h¸t hai, ba lÇn ®Ó thuéc lêi ca vµ giai ®iÖu bµi h¸t. - Lu ý: HS ng¾t giäng ®óng theo c©u nh¹c cho bµi h¸t ®îc vui t¬i. - Bµi cã 4 c©u h¸t cã chung mét ©m h×nh tiÕt tÊu: - Sau khi tËp xong bµi h¸t, GV ®Öm ®µn cho HS h¸t l¹i nhiÒu lÇn ®Ó thuéc lêi vµ giai ®iÖu bµi h¸t. - Söa cho häc sinh (nÕu c¸c em h¸t cha ®óng yªu cÇu), nhËn xÐt. Ho¹t ®éng 2: H¸t kÕt hîp gâ ®Öm. - Híng dÉn häc sinh h¸t vµ vç tay hoÆc gâ ®Öm theo ph¸ch. - Híng dÉn HS h¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo tiÕt tÊu lêi ca. Chó ý nh÷ng chç cã dÊu lÆng kh«ng gâ nhng vÉn ph¶i gi÷ ®Òu nhÞp. - Híng dÉn häc sinh võa h¸t võa nhón ch©n nhÞp nhµng. - GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸. 3. Ho¹t ®éng nèi tiÕp: - Hái häc sinh nh¾c l¹i tªn bµi h¸t, t¸c gi¶ s¸ng t¸c bµi h¸t? - NhËn xÐt chung (khen nh÷ng em h¸t thuéc lêi, gâ ph¸ch vµ tiÕt tÊu ®óng yªu cÇu; nh¾c nhë nh÷ng em cha tËp trung trong tiÕt häc cÇn cè g¾ng h¬n). - DÆn häc sinh vÒ h¸t «n l¹i bµi h¸t võa Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hång Nhung Trêng TiÓu häc Sai Nga - Ngåi ngay ng¾n, chó ý nghe. - HS thùc hiÖn. - HS trËt tù nghe bµi. - HS nghe b¨ng mÉu. - TËp ®äc lêi ca. - TËp h¸t tõng c©u theo híng dÉn cña GV. - H¸t l¹i nhiÒu lÇn theo híng dÉn cña gi¸o viªn, chó ý ph¸t ©m râ lêi, trßn tiÕng: + H¸t ®ång thanh. + H¸t theo d·y, nhãm. + H¸t c¸ nh©n. - Nghe, tiÕp thu. - H¸t h¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch, sö dông c¸c nh¹c cô gâ: Song loan, thanh ph¸ch, trèng nhá... - H¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo tiÕt tÊu lêi ca b»ng nh¹c cô gâ. - Tõng tèp ®øng h¸t theo híng dÉn cña gi¸o viªn. - Nghe, tiÕp thu - Nghe, tiÕp thu - Nghe vµ lµm theo híng dÉn. N¨m häc : 2014 - 2015 Gi¸o ¸n líp 2 Trêng TiÓu häc Sai Nga häc cho thuÇn thôc. TuÇn 3 Thø t, ngµy 17 th¸ng 9 n¨m 2014 ¢m nh¹c TiÕt 3: ¤n tËp bµi h¸t: ThËt lµ hay Nh¹c vµ lêi: Hoµng L©n I. Môc tiªu: - BiÕt h¸t theo giai ®iÖu vµ lêi ca. - BiÕt h¸t kÕt hîp vËn ®éng phô häa ®¬n gi¶n. - KNS: L¾ng nghe tÝch cùc. II. ChuÈn bÞ : 1.Gi¸o viªn: - Nh¹c cô ®Öm gâ (song loan, thanh ph¸ch). - §µn, ®µi, ®Üa nh¹c. 2. Häc sinh: - S¸ch gi¸o khoa, nh¹c cô gâ. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc chñ yÕu: Hoạt động của HS Hoạt động của GV 1. PhÇn më ®Çu: - Nh¾c häc sinh söa t thÕ ngåi ngay - Ngồi ngay ngắn, chú ý nghe theo ng¾n. - KiÓm tra bµi cò: KÕt hîp kiÓm tra trong yêu cầu của GV. qu¸ tr×nh «n bµi h¸t. - Bµi míi: 2. PhÇn ho¹t ®éng. * Hoạt động 1: Ôn tập bài hát Thật là hay. - Đệm giai điệu bài Thật là hay. - Hỏi HS tên bài hát vừa được nghe giai điệu, tác giả của bài hát. - HS tr¶ lêi: + Thật là hay - Hướng dẫn HS ôn lại bài hát bằng nhiều + Tác giả bài hát: Hoàng Lân hình thức: - Hát theo hướng dẫn của GV: + Bắt giọng cho HS hát (GV giữ nhịp bằng + Hát không có nhạc tay) - Hát theo dãy, nhóm, cá nhân. + Đệm đàn. - Mời HS hát theo dãy, nhóm, cá nhân. - Nhận xét. Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hång Nhung N¨m häc : 2014 - 2015 Gi¸o ¸n líp 2 Trêng TiÓu häc Sai Nga * Hoạt động 2: Hát kết hợp đánh nhịp 2/4. - Hướng dẫn HS cách đánh nhịp 2/4: Có một phách mạnh, một phách nhẹ. Phách mạnh - Thực hiện cách đánh nhịp theo đánh xuống, phách nhẹ kéo lên. Sử dụng hướng dẫn của GV. ngón trỏ để đánh nhịp. - Điều khiển lớp tập đánh nhịp - Tập đánh nhịp: + Cả lớp + Từng dãy, nhóm. - Hướng dẫn HS hát kết hợp đánh nhịp 2/4 + Cá nhân. - Hát kết hợp đánh nhịp 2/4: + Cả lớp. + Từng dãy - Gọi một vài em thực hiện tốt lên đánh nhịp + Cá nhân điều khiển cho cả lớp hát. - Cá nhân lên đánh nhịp cho cả lớp - Nhận xét. hát. * Hoạt động 3: Trò chơi Dùng nhạc đệm bằng một số nhạc cụ gõ. - Hướng dẫn cả lớp sử dụng các nhạc cụ gõ: - Gọi từng nhóm 4 em (Mỗi em một loại - Sử dụng các nhạc cụ gõ theo đúng nhạc cụ gõ khác nhau) lên gõ lại âm hình tiết yêu cầu, hiệu lệnh của GV. tấu trên. - Tập trung lắng nghe, ghi nhớ âm - Cho từng HS thể hiện lại âm hình tiết tấu để hình tiết tấu. kiểm tra khả năng thực hành. - HS gõ theo. - Hỏi HS tiết tấu trên nằm trong bài hát nào Thực hiện theo nhóm 4 em. không? + Bài Thật là hay. - Hỏi tiếp: Trong câu hát nào? + Nghe véo von trong vòm cây… - Hướng dẫn HS dùng nhạc cụ gõ, gõ đệm - Vừa hát kết hợp dùng nhạc cụ gõ theo bài hát thật là hay. - Nhận xét các nhóm vừa thi xong - Gọi HS nhận xét. (Nhóm nào hay nhất, nhóm nào chưa 3. Ho¹t ®éng nèi tiÕp: đều). - Cho HS đứng lên ôn lại bài hát kết hợp vỗ - HS «n bµi. tay - HS nhắc lại tên bài hát, tác giả bài hát? - Nhận xét chung: Khen những em hát thuộc - HS nghe. lời, gõ phách và tiết tấu đúng yêu cầu; nhắc - HS ghi nhớ. nhở những em chưa tập trung trong tiết học cần cố gắng hơn. - Dặn HS về nhà ôn lại bài hát vừa tập - Nghe vµ lµm theo híng dÉn Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hång Nhung N¨m häc : 2014 - 2015 Gi¸o ¸n líp 2 Trêng TiÓu häc Sai Nga TuÇn 4 Thø t, ngµy 24 th¸ng 9 n¨m 2014 TiÕt 4 : ¢m nh¹c Häc h¸t: Bµi XoÌ hoa D©n ca Th¸i Lêi míi: Phan Duy I. Môc tiªu: - BiÕt ®©y lµ bµi d©n ca. - BiÕt h¸t theo giai ®iÖu vµ lêi ca. - BiÕt h¸t kÕt hîp vç tay hoÆc gâ ®Öm theo bµi h¸t. - KNS: RÌn kü n¨ng lµm viÖc nhãm. II. ChuÈn bÞ : 1.Gi¸o viªn: - H¸t chuÈn x¸c bµi h¸t XoÌ hoa. - Nh¹c cô ®Öm, gâ (song loan, thanh ph¸ch). - §µi, ®Üa. 2. Häc sinh: - S¸ch gi¸o khoa, nh¹c cô gâ. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc chñ yÕu: Hoạt động của GV 1. PhÇn më ®Çu: - Nh¾c häc sinh söa t thÕ ngåi ngay ng¾n. - KiÓm tra bµi cò: KÕt hîp khëi ®éng giäng b»ng c¸ch cho HS h¸t ®ång thanh bµi ThËt lµ hay. - Bµi míi: 2. PhÇn ho¹t ®éng. * Hoạt động 1: Dạy bài hát xoè hoa. - Giới thiệu bài hát: Xoè hoa là một trong những bài dân ca hay của đồng bào dân tộc Thái. - Xoè hoa có nghĩa là múa hoa. - GV đệm đàn hát mẫu. - Hỏi HS nhận xét về nhịp điệu của bài hát. (Nhanh, chậm, vui tươi sôi nổi hay nhẹ nhàng?) - Hướng dẫn HS đọc lời ca theo tiết tấu của bài. - Tập hát từng câu. (Bài chia thành 4 câu) - Sau khi tập xong bài hát, cho HS hát lại nhiều lần để nhớ lời ca và giai điệu. - GV sửa cho HS nếu hát chưa đúng, nhận xét. * Hoạt động 2: Hát kết hợp gõ đệm. Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hång Nhung Hoạt động của HS - HS ngồi ngay ngắn, lắng nghe. - Nhắc lại tên bài hát. - Nghe hát mẫu - Nhận xét bài hát: Vui tươi, rộn ràng. - Tập đọc lời ca theo tiết tấu - Tập hát từng câu (có 4 câu) + Chú ý phát âm rõ lời, tròn tiếng khi hát. - HS hát: + Đồng thanh +Nhóm, dãy. + Cá nhân N¨m häc : 2014 - 2015 Gi¸o ¸n líp 2 Trêng TiÓu häc Sai Nga - Hướng dẫn HS hát và gõ đệm theo nhịp Bùng boong bính boong x x Ngân nga tiếng cồng vang vang x x - Hướng dẫn HS hát gõ đệm theo phách: Bùng boong bính boong… x x x - Hướng dẫn HS hát và gõ đệm theo tiết tấu lời ca (Gõ vào tất cả các tiếng theo đúng tiết tấu bài hát) 3. Ho¹t ®éng nèi tiÕp: - Cuối cùng, GV củng cố bài học cho HS bằng cách cho HS hát ôn dưới hình thức nhóm, tổ, cá nhân. - Nhận xét tiết học, khen những em hát và gõ đệm đúng yêu cầu, hoạt động tích cực trong giờ học. Nhắc nhở những em chưa hát đúng hoặc chưa tập trung cần cố gắng hơn. - Hát và gõ đệm theo nhịp. - Hát và gõ đệm theo phách. - Hát và gõ đệm theo tiết tấu lời ca. - HS «n theo tæ. - Nghe vµ lµm theo híng dÉn. TuÇn 5 Thø t, ngµy 1 th¸ng 10 n¨m 2014 ¢m nh¹c TiÕt 5 : ¤n tËp bµi h¸t: XoÌ hoa D©n ca Th¸i Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hång Nhung N¨m häc : 2014 - 2015 Gi¸o ¸n líp 2 Trêng TiÓu häc Sai Nga Lêi míi: Phan Duy I. Môc tiªu: - BiÕt h¸t theo giai ®iÖu vµ ®óng lêi ca. - BiÕt h¸t kÕt hîp vËn ®éng phô ho¹ ®¬n gi¶n. - TËp biÓu diÔn bµi h¸t. - KNS: RÌn kü n¨ng l¾ng nghe tÝch cùc. II. ChuÈn bÞ : 1.Gi¸o viªn: - Nh¹c cô, m¸y nghe, b¨ng nh¹c. - Nh¹c cô ®Öm, gâ (song loan, thanh ph¸ch...). - Mét sè ®éng t¸c móa ®¬n gi¶n. 2. Häc sinh: - S¸ch gi¸o khoa, nh¹c cô gâ. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc chñ yÕu: Hoạt động của GV 1. PhÇn më ®Çu: - Nh¾c häc sinh söa t thÕ ngåi ngay ng¾n. Hoạt động của HS - Häc sinh söa t thÕ ngåi ngay ng¾n. - HS thùc hiÖn. - KiÓm tra bµi cò: + Häc sinh nh¾c l¹i tªn bµi h¸t ®· ®îc häc ë tiÕt tríc. + Bµi d©n ca cña d©n téc nµo? + GV b¾t giäng cho häc sinh h¸t ®ång thanh bµi h¸t ®Ó kÕt hîp khëi ®éng giäng. - Bµi míi: 2. PhÇn ho¹t ®éng. * Hoạt động 1: Ôn tập bài hát Xoè Hoa. - Hướng dẫn HS hát ôn lại bài hát dưới nhiều hình - HS ôn lại bài hát xoè hoa: thức: Hát theo nhóm, tổ, cá nhân, kết hợp sử dụng + Hát đồng thanh + Hát theo dãy, tổ các nhạc cụ gõ đệm theo nhịp, phách tiết tấu. + Hát cá nhân - Hướng dẫn cho HS một vài động tác để minh - HS xem GV làm mẫu. hoạ cho bài hát: - Cho HS tập biểu diễn trước lớp (Vừa hát kết hợp - Thực hiện từng động tác theo hướng dÉn của GV. với vận động phụ hoạ). .- HS làm theo (Thực hiện vài lần để nhớ động tác) - Hỏi HS nhận xét xem nhóm nào, bạn nào biểu - HS biểu diễn trước lớp: + Từng nhóm, tổ. diễn hay nhất? + Cá nhân. - HS nhận xét - GV nhận xét. * Hoạt động 2: Hát kết hợp với trò chơi theo bài hát Xoè Hoa. - Nghe hướng dẫn - Hướng dẫn từng trò chơi: + Trò chơi 1: Nghe tiết tấu đoán câu hát trong bài. (GV gõ tiết tấu từng câu hát, không cần theo thứ - Nghe gõ tiết tấu tự để HS có nhận biết được không) Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hång Nhung N¨m häc : 2014 - 2015 Gi¸o ¸n líp 2 Trêng TiÓu häc Sai Nga Sau đó hỏi HS nhận biết tiết tấu trên của câu hát nào? GV tiếp tục vỗ, gõ các âm hình tiết tấu khác trong bài hát để HS đoán, nếu nhóm, tổ nào nhận biết nhanh và đoán đúng sẽ thắng trong trò chơi này. + Trò chơi 2: hát giai điệu bài hát theo các nguyên âm: o,a,u,i. GV dùng các ngón tay làm kí hiÖu để diễn tả các nguyên âm trên, bắt giọng cho HS hát lại bài hát. lần 1 hát đúng lời ca, lần 2 khi Gv giơ tay theo kí hiệu nguyên âm nào thì HS sẽ hát câu hát theo đúng nguyên âm đó. 3. Ho¹t ®éng nèi tiÕp: - Kết thúc buổi học, cho HS đứng lên hát và vận động phụ hoạ theo bài hát - Nhận xét buổi học, dặn dò HS về ôn thuộc lời ca và động tác vận động phụ hoạ ®· tập ở tiết học này - HS trả lời (Hát lên câu hát theo đúng tiết tÊu đó) - Các nhóm thi đua xem nhóm nào nhận biết nhanh nhất. - Nghe hướng dẫn để thực hiện cho đúng. - HS chú ý các kí hiệu của GV để hát cho đúng. - Thi đua theo nhóm, tổ. - HS hát kết hợp vận động phụ hoạ (cả lớp) - HS lắng nghe, ghi nhớ - HS thùc hiÖn - HS nghe vµ lµm theo híng dÉn TuÇn 6 Thø t, ngµy 8 th¸ng 10 n¨m 2014 ¢m nh¹c TiÕt 6 : Häc h¸t: Bµi Móa vui Nh¹c vµ lêi: Lu H÷u Phíc I. Môc tiªu: - BiÕt h¸t theo giai ®iÖu vµ lêi ca. - BiÕt h¸t kÕt hîp vËn ®éng phô ho¹ ®¬n gi¶n. - TËp biÓu diÔn bµi h¸t. - KNS: RÌn kü n¨ng l¾ng nghe tÝch cùc. II. ChuÈn bÞ : 1.Gi¸o viªn: Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hång Nhung N¨m häc : 2014 - 2015 Gi¸o ¸n líp 2 - H¸t chuÈn x¸c bµi Móa vui. - Nh¹c cô ®Öm gâ (song loan, thanh ph¸ch). - M¸y nghe, b¨ng nh¹c mÉu . 2. Häc sinh: - S¸ch gi¸o khoa, nh¹c cô gâ. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc chñ yÕu: Hoạt động của GV Trêng TiÓu häc Sai Nga Hoạt động của HS 1. PhÇn më ®Çu: - Nh¾c häc sinh söa t thÕ ngåi ngay ng¾n. - Ngồi ngay ngắn chú ý nghe. - KiÓm tra bµi cò: - HS «n l¹i bµi h¸t XoÌ hoa (nghe giai ®iÖu vµ ®o¸n tªn bµi h¸t, sau ®ã h¸t vµ gâ ®Öm theo ph¸ch. - Bµi míi: 2. PhÇn ho¹t ®éng. * Hoạt động 1: Dạy bài hát: Múa vui + Giới thiệu đôi nét về tác giả: Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước (1932 – 1989) quê ở Cần Thơ (Nam bộ) là - Ngồi ngay ngắn chú ý nghe. tác giả nhiều bài hát nổi tiếng: Lãnh tụ ca, giải phóng Miền Nam, Lên đàng…và các bài hát thiếu nhi như: Reo vang bình minh, thiếu nhi thế giới liên hoan… - GV cho HS nghe băng mẫu, sau đó GV đệm đàn và hát lại một lần nữa. - HS nghe băng mẫu - Hỏi HS nhận biết nhịp điệu bài hát. (Nhanh, chậm? Vui, buồn?) - Hướng dẫn HS tập đọc lời ca theo tiết tấu - Dạy hát từng câu, tốc độ vừa phải. Mỗi câu cho HS hát 2-3 lần để thuộc lời và giai điệu. Sau đó tập các câu hát tiếp theo và nối các câu để hoàn chỉnh bài hát. - Hướng dẫn HS hát để nhớ lời ca và giai điệu bằng nhiều hình thức: Hát đồng thanh, nhóm, cá nhân. *Hoạt động 2: Hát kết hợp vỗ, gõ đẹm theo phách hoặc theo nhịp. - GV hát và vỗ tay hoặc gõ đệm mẫu theo phách Cùng nhau múa xung quanh vòng x x x x - Hướng dẫn HS vỗ, gõ đệm theo phách - GV hát kết hợp gõ đẹm theo nhịp Cùng nhau múa xung quanh vòng…. x x Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hång Nhung - HS trả lời: Bài hát vui, tốc độ vừa phải. - Tập đọc lời ca theo tiết tấu. - Tập hát từng câu theo hướng dẫn của GV. - Chú ý tư thế ngồi hát ngay ngắn. - Hát lại nhiều lần theo hướng dẫn của GV, chú ý phát âm rõ lời, tròn tiếng. + Hát đồng thanh + Hát theo dãy, nhóm + Hát cá nhân HS theo dõi và lắng nghe. - HS thực hiện theo hướng dẫn của GV - HS trả lời - HS ôn hát kết hợp vỗ tay theo N¨m häc : 2014 - 2015 Gi¸o ¸n líp 2 Trêng TiÓu häc Sai Nga 3. Ho¹t ®éng nèi tiÕp. nhịp, phách bài hát. - Cuối cùng, GV củng cố bằng cách hỏi lại HS - HS nghe và ghi nhớ tên bài hát vừa học, tác giả? Cho cả lớp đứng lên hát và kết hợp vỗ tay đệm theo nhịp, phách của - HS thùc hiÖn. bài hát. - GV nhận xét, dặn dò. - HS nghe vµ lµm theo híng dÉn TuÇn 7 Thø t, ngµy 15 th¸ng 10 n¨m 2014 ¢m nh¹c TiÕt 7 : ¤n tËp bµi h¸t: Móa vui I. Môc tiªu: - BiÕt h¸t theo giai ®iÖu vµ ®óng lêi ca. - BiÕt h¸t kÕt hîp mét vµi ®éng t¸c phô ho¹ ®¬n gi¶n. - Thuéc lêi ca. - KNS: RÌn kü n¨ng l¾ng nghe tÝch cùc. II. ChuÈn bÞ : 1.Gi¸o viªn: - Nh¹c cô ®Öm, gâ (song loan, thanh ph¸ch). - M¸y nghe, b¨ng nh¹c . - Mét sè ®éng t¸c móa phô ho¹. 2. Häc sinh: - S¸ch gi¸o khoa, nh¹c cô gâ. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc chñ yÕu: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. PhÇn më ®Çu: - Nh¾c häc sinh söa t thÕ ngåi ngay ng¾n. Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hång Nhung - Ngồi ngay ngắn chú ý nghe. N¨m häc : 2014 - 2015 Gi¸o ¸n líp 2 Trêng TiÓu häc Sai Nga - KiÓm tra bµi cò: HS h¸t bµi Móa vui(2 HS). - GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸. - Bµi míi: 2. PhÇn ho¹t ®éng. *Hoạt động 1: Ôn tập bài hát Múa vui - GV đệm đàn cho HS ôn lại bài hát bằng nhiều: - HS ôn lại bài hát: Múa vui Hát theo nhóm, tổ, cá nhân… + Hát đồng thanh + Hát theo dãy, tổ. - Hướng dẫn HS ôn hát kết hợp sử dụng các nhạc + Hát cá nhân - Hát kết hợp gõ đệm theo nhịp, cụ gõ đệm theo nhịp, phách và tiết tấu lời ca. phách tiết tấu lời ca (Sử dụng các - GV nhận xét nhạc cụ gõ) - Thực hiện hát và gõ đệm theo tiết tấu lời ca *Hoạt động 2:Hát với tốc độ khác nhau - GV hướng dẫn HS hát với tốc độ khác nhau. + Lần đầu hát với tốc độ vừa phải , lần hai tốc độ - HS hát với tốc độ khác nhau theo hướng dẫn của GV. nhanh hơn - Đặt câu hỏi: So sánh lần hát đầu tiên và lần hát - HS trả lời thứ hai, lần nào nhanh hơn, lần nào chậm hơn. - Nhận xét và chỉ cho HS thấy nếu hát với tốc độ + Lần đầu hát chậm hơn khác nhau thì khả năng diễn đạt bài hát cũng + Lần thứ hai hát nhanh hơn - HS nghe và nhận thấy nên hát ở khác nhau. tốc độ nào là phù hợp (tốc độ vừa phải) *Hoạt động 3: Hát kết hợp vận động - Hướng dẫn HS hát kết hợp vận động phụ họa. - Nghe hướng dẫn và thực hiện + Cho cả lớp thực hiện kết hợp vận động tại chỗ. theo hướng dẫn cả GV - HS thực hiện theo từng động tác, sau đó nối các động tác lại. Chú ý thực hiện đúng, đều các + Mời từng nhóm (5- 6 em) lên đứng thành vòng động tác. + Hát kết hợp vận động (cả lớp) tròn vừa hát kết hợp vận động phụ họa. - Gọi HS nhận xét xem nhóm nào biểu diễn hay + Từng nhóm lên biểu diễn nhất (hát đúng giai điệu, tiết tấu bài hát, kết hợp - HS nhận xét - HS lắng nghe. các động tác đều đặn nhịp nhàng) - HS ghi nhớ 3. Ho¹t ®éng nèi tiÕp. - Cuối cùng, GV nhận xét, khen ngợi cá nhân và - HS nghe, tiÕp thu các nhóm đã hoàn thành tốt mục tiêu của tiết học đồng thời nhắc nhở những em chưa thuộc lời hát và động tác minh hoạ cần tập trung và cố gắng hơn. - HS nghe vµ lµm theo híng dÉn - Nhắc HS về xem lại các bài hát đã häc Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hång Nhung N¨m häc : 2014 - 2015 Gi¸o ¸n líp 2 Trêng TiÓu häc Sai Nga TuÇn 8 Thø t, ngµy 22 th¸ng 10 n¨m 2014 ¢m nh¹c TiÕt 8 : ¤n tËp 3 bµi h¸t: ThËt lµ hay, XoÌ hoa, Móa vui I. Môc tiªu: - BiÕt h¸t theo giai ®iÖu vµ ®óng lêi ca cña 3 bµi h¸t. - BiÕt vç tay hoÆc gâ ®Öm theo bµi h¸t. - BiÕt h¸t kÕt hîp mét vµi ®éng t¸c phô ho¹ ®¬n gi¶n. - Thuéc lêi ca 3 bµi h¸t. - KNS: RÌn kü n¨ng hîp t¸c. II. ChuÈn bÞ : 1.Gi¸o viªn: - Nh¹c cô ®Öm, gâ (song loan, thanh ph¸ch). - M¸y nghe, b¨ng nh¹c. - Tranh minh ho¹. 2. Häc sinh: - S¸ch gi¸o khoa, nh¹c cô gâ. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc chñ yÕu: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. PhÇn më ®Çu: - Nh¾c häc sinh söa t thÕ ngåi ngay ng¾n. - KiÓm tra bµi cò:TiÕn hµnh trong lóc «n c¸c - HS thùc hiÖn bµi h¸t ®· häc. - GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸. - Bµi míi: 2. PhÇn ho¹t ®éng. * Ho¹t ®éng 1: Ôn bài hát: Thật là hay - GV đệm đàn cho HS nghe lại giai điệu bài hát, sau đó hỏi HS nhận biết tên bài hát? Tác giải bài - HS nghe và nhận biết tên bài hát? Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hång Nhung N¨m häc : 2014 - 2015 Gi¸o ¸n líp 2 Trêng TiÓu häc Sai Nga hát: - Hướng dẫn HS ôn hát lại bài bằng nhiều hình + Thật là hay thức: Hát tập thể, dãy, nhóm, cá nhân (kết hợp + Tác giả: Hoàng Lân kiểm tra đánh giá HS trong quá trình ôn hát). - HS hát theo hướng dẫn của GV + Hát đồng thanh - Hướng dẫn HS ôn hát kết hợp sử dụng các nhạc + Hát theo dãy, tổ cụ gõ đệm theo nhịp, phách và tiết tấu lời ca. + Hát cá nhân - Hát kết hợp gõ đệm theo - H. dẫn HS hát kết hợp vận động phụ họa nhịp, phách, tiết tấu lời ca (Sử - GV nhận xét dụng các nhạc cụ gõ) * Ho¹t ®éng 2: Ôn bài hát: Xoè hoa - Hát kết hợp vận động phụ họa - GV treo tranh minh họa cho bài hát, HS nhìn tranh và đoán tên bài hát - GV hướng dẫn HS ôn lại bài hát, kết hợp võ tay, - HS xem tranh và đoán tên bài gõ đệm theo tiết tấu lời ca. hát: Xoè hoa (Dân ca Thái) - Hướng dẫn HS ôn hát kết hợp vận động phụ họa. - HS ôn bài hát theo hướng dẫn - Mời vài nhóm lên biểu diễn trước lớp- GV nhận xét * Ho¹t ®éng 3: Ôn tập bài hát: Múa vui - GV bắt giọng cho HS hát ôn lại bài hát (GV đệm đàn) - GV gõ tiết tấu lời ca một câu hát trong bài, đố HS nhận ra đó là câu hát nào trong bài? - Hướng dẫn cả lớp hát kết hợp vỗ hoặc gõ theo tiết tấu lời ca. 3. Ho¹t ®éng nèi tiÕp. - Cho HS ôn lại một bài hát đã ôn. - Cuối cùng, GV nhận xét, dặn dò Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hång Nhung - HS hát kết hợp vận động phụ họa - HS lên biểu diễn trước lớp - HS hát tập thể bài Múa vui theo nhạc - HS nghe và nhận biết tiếu tấu đó thể hiện cho câu hát nào. - HS hát và vỗ, gõ theo tiết tấu lời ca (Tập thể, từng nhóm) - HS ôn hát theo hướng dẫn của GV. - HS lắng nghe, ghi nhớ N¨m häc : 2014 - 2015 Gi¸o ¸n líp 2 Trêng TiÓu häc Sai Nga TuÇn 9 Thø t, ngµy 29 th¸ng 10 n¨m 2014 ¢m nh¹c TiÕt 9 : Häc h¸t : Bµi Chóc mõng sinh nhËt I. Môc tiªu: - BiÕt h¸t theo giai ®iÖu vµ lêi ca. - BiÕt h¸t kÕt hîp vç tay hoÆc gâ ®Öm theo bµi h¸t. - BiÕt gâ ®Öm theo ph¸ch. - KNS: RÌn kü n¨ng hîp t¸c. II. ChuÈn bÞ : 1.Gi¸o viªn: - Nh¹c cô ®Öm, gâ (song loan, thanh ph¸ch). - M¸y nghe, b¨ng nh¹c. 2. Häc sinh: - S¸ch gi¸o khoa, nh¹c cô gâ. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc chñ yÕu: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh 1. PhÇn më ®Çu: - Nh¾c häc sinh söa t thÕ ngåi ngay ng¾n. - Häc sinh söa t thÕ ngåi ngay ng¾n. - KiÓm tra bµi cò: H¸t c¸ nh©n bµi Móa vui - 2 HS lªn b¶ng. - GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸. - Bµi míi: 2. PhÇn ho¹t ®éng. Ho¹t ®éng 1: D¹y h¸t bµi Chóc mõng sinh nhËt - Giíi thiÖu bµi h¸t: Lµ bµi h¸t chóc mõng sinh nhËt rÊt hay cña níc Anh - H¸t mÉu - Cho häc sinh ®äc lêi ca - Chia bµi h¸t thµnh 6 c©u h¸t,d¹y h¸t tõng c©u kÕt hîp víi ®µn ocgan - Cho häc sinh luyÖn h¸t kÕt hîp ®µn ocgan - Gäi häc sinh nhËn xÐt - NhËn xÐt chung, uèn söa Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hång Nhung - Quan s¸t, l¾ng nghe - Nghe qua b¨ng nh¹c - §äc ®ång thanh - Häc h¸t tõng c©u theo lèi mãc xÝch ®Õn hÕt bµi h¸t - LuyÖn theo tæ,nhãm 5 - NhËn xÐt c¸ nh©n - Quan s¸t, l¾ng nghe N¨m häc : 2014 - 2015 Gi¸o ¸n líp 2 Trêng TiÓu häc Sai Nga Ho¹t ®éng 2: H¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo tiÕt tÊu lêi ca - Híng dÉn häc sinh : Mõng ngµy sinh mét ®o¸ hoa. . . * * * * * * -Cho häc sinh luyÖn h¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo tiÕt tÊu lêi ca - Gäi häc sinh nhËn xÐt - NhËn xÐt chung, uèn söa - Cho häc sinh nghe bµi h¸t Chóc mõng sinh nhËt - Quan s¸t, l¾ng nghe - LuyÖn theo d·y,c¸ nh©n - NhËn xÐt c¸ nh©n - Quan s¸t, l¾ng nghe - L¾ng nghe, ghi nhí 3. Ho¹t ®éng nèi tiÕp: - Cuối cùng, GV củng cố bài học cho HS bằng - L¾ng nghe, ghi nhí cách cho HS hát ôn dưới hình thức nhóm, tổ, cá nhân. - HS tr¶ lêi. - Nghe, tiÕp thu. - Hỏi HS đã thực hiện các kiểu gõ đệm nào? - Nhận xét tiết học, khen những em hát và gõ đệm đúng yêu cầu, hoạt động tích cực trong giờ học. Nhắc nhở những em chưa hát đúng hoặc chưa tập trung cần cố gắng hơn. TuÇn 10 Thø n¨m, ngµy 7 th¸ng 11 n¨m 2013 ¢m nh¹c TiÕt 10 : ¤n tËp bµi h¸t Chóc mõng I. Môc tiªu : - Häc sinh h¸t ®óng giai ®iÖu vµ thuéc lêi ca bµi h¸t - H¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo nhÞp - H¸t kÕt hîp vËn ®éng phô häa ®¬n gi¶n - KNS: RÌn kü n¨ng c¶m th«ng, chia sÎ. II. ChuÈn bÞ : - Gi¸o viªn : §µn ocgan,mét vµi ®éng t¸c móa phô häa - Häc sinh : Thanh ph¸ch,SGK sinh nhËt III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc chñ yÕu : Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hång Nhung N¨m häc : 2014 - 2015 Gi¸o ¸n líp 2 Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn 1. PhÇn më ®Çu: - Nh¾c häc sinh söa t thÕ ngåi ngay ng¾n. - KiÓm tra bµi cò: H¸t c¸ nh©n bµi Chóc mõng sinh nhËt - GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸. - Bµi míi: 2. PhÇn ho¹t ®éng. *Ho¹t ®éng 1: ¤n tËp bµi h¸t Chóc mõng sinh nhËt - Cho häc sinh nghe bµi h¸t - B¾t nhÞp cho c¶ líp h¸t - NhËn xÐt chung, uèn söa - Cho häc sinh luyÖn h¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch - Gäi häc sinh nhËn xÐt - NhËn xÐt chung, khen thëng nh÷ng häc sinh hoµn thµnh tèt *Ho¹t ®éng 2: TËp biÓu diÔn bµi h¸t - Híng dÉn häc sinh mét vµi ®éng t¸c móa ®¬n gi¶n - Cho häc sinh luyÖn h¸t kÕt hîp víi vËn ®éng phô häa - Gäi häc sinh nhËn xÐt - Gäi 3 häc sinh biÓu diÔn h¸t vµ móa phô häa - NhËn xÐt chung, ®éng viªn khen thëng nh÷ng häc sinh hoµn thµnh tèt 3. Ho¹t ®éng nèi tiÕp - NhËn xÐt giê häc - DÆn dß häc sinh vÒ nhµ häc thuéc bµi h¸t Trêng TiÓu häc Sai Nga Ho¹t ®éng cña häc sinh - HS lªn b¶ng. - Nghe qua b¨ng nh¹c - H¸t ®ång thanh - Quan s¸t, l¾ng nghe - LuyÖn theo tæ, d·y - NhËn xÐt tõng tæ - Quan s¸t, l¾ng nghe - Quan s¸t, l¾ng nghe - LuyÖn nhãm ®«i - NhËn xÐt tõng nhãm - Tù s¸ng t¹o ®éng t¸c móa - Quan s¸t, l¾ng nghe TuÇn 11 Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hång Nhung N¨m häc : 2014 - 2015 Gi¸o ¸n líp 2 TiÕt 11 : Trêng TiÓu häc Sai Nga Thø t, ngµy 12 th¸ng 11 n¨m 2014 ¢m nh¹c Häc h¸t : Bµi Céc c¸ch tïng cheng Nh¹c vµ lêi :Phan TrÇn B¶ng I Môc tiªu : - Häc sinh h¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca bµi h¸t - Häc sinh biÕt h¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch - Qua bµi h¸t häc sinh biÕt tªn mét sè nh¹c cô gâ d©n téc( sªnh,thanh la,mâ,trèng ) vµ thªm yªu c¸c nh¹c cô d©n téc. - KNS: RÌn kü n¨ng l¾ng nghe tÝch cùc. II ChuÈn bÞ : 1. Gi¸o viªn : - §µn,b¨ng nh¹c,b¶ng phô ghi s½n lêi ca. 2 Häc sinh : - Thanh ph¸ch,SGK III C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc chñ yÕu : Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh 1. PhÇn më ®Çu: - HS thùc hiÖn - Nh¾c häc sinh söa t thÕ ngåi ngay ng¾n. - KiÓm tra bµi cò: H¸t c¸ nh©n bµi Chóc mõng sinh nhËt - GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸. - Bµi míi: 2. PhÇn ho¹t ®éng. Ho¹t ®éng 1 : - Quan s¸t,l¾ng nghe D¹y h¸t bµi Céc c¸ch tïng cheng - Giíi thiÖu bµi : Lµ mét s¸ng t¸c rÊt vui t¬i vÒ c¸c lo¹i nh¹c cô d©n téc cña nh¹c sÜ Phan TrÇn - L¾ng nghe B¶ng - §äc ®ång thanh - H¸t mÉu - Häc h¸t tõng c©u theo lèi mãc - Cho häc sinh ®äc lêi ca xÝch ®Õn hÕt bµi - Chia bµi h¸t thµnh 6 c©u h¸t,d¹y h¸t tõng c©u - LuyÖn theo tæ,nhãm . kÕt hîp ®µn ocgan - NhËn xÐt c¸ nh©n - Cho häc sinh luyÖn h¸t kÕt hîp ®µn. - Quan s¸t,l¾ng nghe - Gäi häc sinh nhËn xÐt - NhËn xÐt chung, söa sai. - Quan s¸t,l¾ng nghe Ho¹t ®éng 2 : H¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch HS h¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo - Híng dÉn häc sinh Sªnh kªu nghe tiÕng vui nhÊt c¸ch c¸ch c¸ch... ph¸ch. * * * * * * - Cho häc sinh luyÖn h¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo - LuyÖn nhãm ®«i ph¸ch - NhËn xÐt chung,uèn söa khen thëng nh÷ng häc sinh hoµn thµnh tèt. - Quan s¸t,l¾ng nghe. 4 Ho¹t ®éng nèi tiÕp. - Cho HS ôn lại một bài hát đã häc. - NhËn xÐt giê häc,dÆn dß. Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hång Nhung N¨m häc : 2014 - 2015 Gi¸o ¸n líp 2 Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hång Nhung Trêng TiÓu häc Sai Nga N¨m häc : 2014 - 2015 Gi¸o ¸n líp 2 Trêng TiÓu häc Sai Nga TuÇn 12 Thø t, ngµy 19 th¸ng 11 n¨m 2014 ¢m nh¹c TiÕt 12 : ¤n tËp bµi h¸t: Céc c¸ch tïng cheng I Môc tiªu : - BiÕt h¸t theo giai ®iÖu vµ ®óng lêi ca. - BiÕt h¸t kÕt hîp ®éng t¸c phô ho¹ ®¬n gi¶n. - KNS: RÌn kü n¨ng l¾ng nghe tÝch cùc. II ChuÈn bÞ : 1. Gi¸o viªn : §µn ,mét vµi ®éng t¸c móa phô häa . 2. Häc sinh : Thanh ph¸ch,SGK. III C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc chñ yÕu : Ho¹t ®éng cña GV 1. PhÇn më ®Çu: - Nh¾c häc sinh söa t thÕ ngåi ngay ng¾n. - KiÓm tra bµi cò: TiÕn hµnh trong qu¸ tr×nh häc tËp cña HS. - GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸. - Bµi míi: 2. PhÇn ho¹t ®éng. *Ho¹t ®éng 1: ¤n tËp bµi h¸t Céc c¸ch tïng cheng. - GV cho HS nghe b¨ng mÉu. - Gîi ý ®Ó HS nhí l¹i tªn bµi h¸t b»ng nhiÒu c¸ch: + §µn giai ®iÖu mét c©u nh¹c trong bµi ®Ó HS ®o¸n tªn. + Hái HS bµi h¸t nµo cã nhiÒu ©m thanh cña c¸c nh¹c cô gâ vang lªn thËt vui tai? + Ai lµ t¸c gi¶ cña bµi h¸t? - Híng dÉn HS «n l¹i c¸c bµi h¸t b¨ng nhiÒu h×nh thøc. - GV híng dÉn h¸t cã sö dông nh¹c cô gâ Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hång Nhung Ho¹t ®éng cña HS - HS söa t thÕ ngåi ngay ng¾n. - HS nghe b¨ng mÉu. - HS l¾ng nghe. - Tr¶ lêi: + Bµi Céc c¸ch tïng cheng. + T¸c gi¶: Phan trÇn B¶ng. - LÇn lît «n tõng bµi theo híng dÉn cña GV. + H¸t ®ång thanh. + H¸t theo d·y, nhãm. + C¸ nh©n. N¨m häc : 2014 - 2015
- Xem thêm -