Tài liệu Giáo án âm nhạc lớp 2 cả năm_cktkn_bộ 8

  • Số trang: 78 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 66 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

TUAÀN: 1 Ngaøy soaïn: 10.08.2009 TIEÁT: 1 Ngaøy daïy: 17.08.2009 OÂ N TAÄ P CAÙ C BAØ I HAÙ T LÔÙ P 1 NGHE HAÙ T QUOÁ C CA I-MUÏC TIEÂU - Keå ñöôïc teân moät vaøi baøi haùt ñaõ hoïc ôû lôùp 1. - Bieát haùt theo giai ñieäu vaø lôøi ca cuûa moät soá baøi haùt ñaõ hoïc ôû lôùp 1. - Bieát khi chaøo côø coù haùt Quoác ca phaûi ñöùng nghieâm trang. - Ghi chuù: Bieát haùt ñuùng giai ñieäu vaø thuoäc lôøi ca. II-CHUAÅN BÒ -Haùt thuaàn thuïc caùc baøi haùt lôùp 1 -Nhaïc cuï quen duøng (Ñaøn ,song loan ,phaùch ,baêng ñóa ,maùy nghe) III-HOAÏT ÑOÄNG - DAÏY HOÏC 1.OÅn ñònh lôùp: Nhaéc hoïc sinh ngoài ngay ngaén. - Khôûi ñoäng gioïng: GV khôûi ñoäng gioïng cho HS baèng aâm: Mì-mi-mí mi- Maø-ma-maù-ma-maø. Moãi laàn leân nöûa cung. 2.Kieåm Tra :Tieát ñaàu thoâng qua 3.Baøi môùi : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH Hoaït ñoäng 1: OÂn taäp caùc baøi haùt lôùp 1 -Höôùng daãn hoïc sinh nhôù vaø oân laïi caùc baøi haùt ñaõ -Nghe theo yeâu caàu cuûa giaùo vieân hoïc ôû lôùp -Gv ñeäm ñaøn -Caû lôùp taäp haùt laïi moät soá baøi haùt lôùp ( Tuøy theo baøi maø gv cho hs haùt keát hôïp voã tay, goõ 1 ñeäm theo phaùch nhòp, tieát taáu lôøi ca ) Moân: Aâm Nhaïc - Lôùp 2 Trang 1 -Choïn moät vaøi baøi haùt -Gv höôùng daãn haùt keát hôïp vaän ñoäng -Gv môøi -Môøi hoïc sinh nhaän xeùt -Nhaän xeùt chung Hoaït ñoäng 2: Nghe Quoác ca -Hs bieåu dieãn tröôùc lôùp ( ñôn ca, toáp ca ) -Haùt keát hôïp vaän ñoäng muùa ñôn giaûn, keát hôïp troø chôi hoaëc haùt ñoái ñaùp -Caù nhaân ,nhoùm ,toå bieåu dieãn -Töï nhaän xeùt -Giôùi thieäu ngaén goïi baøi Quoác ca nguyeân laø baøi Tieán quaân ca (Vaên Cao) -Cho hoïc sinh nghe hoaëc giaùo vieân trình baøy . -Nghe -Ñaët caâu hoûi +Quoác ca ñöôïc haùt khi naøo ?(chaøo côø) -Ngoài nghieâm tuùc nghe +Khi chaøo côø em phaûi ñöùng ntn ? -Höôùng daãn hoïc sinh taäp ñöùng chaøo côø vaø nghe baøi -Traû lôøi haùt Quoác ca vôùi thaùi ñoä trang nghieâm . Cuûng coá –daën doø : -Nhaän xeùt tieát hoïc ,nhaéc hoïc sinh oân laïi nhöõng baøi haùt ñaõ hoïc hoâm nay. Xem tröôùc baøi haùt “Thaät laø hay” -Theo doõi -Nghe vaø ghi nhôù  Nhöõng ñieàu caàn ruùt kinh nghieäm: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………......  Giaùo vieân boä moân Khoái tröôûng BGH Nguyeãn Taán Taøi Moân: Aâm Nhaïc - Lôùp 2 Trang 2 TUAÀN: 2 Ngaøy soaïn: 17.08.2009 TIEÁT: 2 Ngaøy daïy: 24.08.2009 TIEÁT 2 Hoïc haùt : THAÄT LAØ HAY (Nhaïc vaø lôøi : Hoaøng Laân) I-MUÏC TIEÂU - Bieát haùt theo giai ñieäu vaø lôøi ca. Bieát haùt keát hôïp voã tay hoaëc goõ ñeäm theo baøi haùt. Ghi chuù: Bieát goõ ñeäm theo phaùch. II-CHUAÅN BÒ -Ñaøn vaø haùt thuaàn thuïc baøi haùt “Thaät laø hay” -Nhaïc cuï quen duøng (Ñaøn, song loan, phaùch ,baêng ñóa, maùy nghe) III-HOAÏT ÑOÄNG - DAÏY HOÏC 1.OÅn ñònh lôùp : Nhaéc nhôû tö theá ngoài, khôûi ñoäng gioïng: - Khôûi ñoäng gioïng: GV khôûi ñoäng gioïng cho HS baèng aâm: Mì-mi-mí mi- Maø-ma-maù-ma-maø. Moãi laàn leân nöûa cung. 2.Kieåm Tra :Moät soá baøi ñaõ oân ( 2ñeán 3 baøi , cho hoïc sinh haùt keát hôïp goõ ñeäm theo phaùch, nhòp hoaëc tieát taáu lôøi ca ) 3.Baøi môùi : Moân: Aâm Nhaïc - Lôùp 2 Trang 3 HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH Hoaït ñoäng 1 : Daïy baøi haùt “Thaät laø hay” -Giôùi thieäu :Nhaïc só Hoaøng Laân vaø Hoaøng Long laø 2 anh em sinh ñoâi OÂng ñaõ saùng taùc raát nhieàu ca khuùc daønh cho treû em nhö :Ñöôøng vaø chaân,ñi hoïc veà,nhöõng boâng hoa nhöõng baøi ca ... trong ñoù coù baøi “Thaät laø hay” caùc em seõ hoïc hoâm nay . -Cho nghe baêng hoaëc giaùo vieân vöøa ñeäm daøn vöøa haùt maãu. -Höôùng daãn taäp ñoïc lôøi ca theo tieát taáu +Ñoïc maãu +Giôùi thieäu aâm hình tieát taáu chung :Baøi haùt goàm 4 caâu haùt vaø coù chung 1 aâm hình tieát taáu. -Daïy haùt töøng caâu +Haùt 1-2 laàn sau ñoù ñaøn giai ñieäu laïi 2-3 laàn (löu yù caùch ngaét gioïng ) -Sau khi taäp xong cho hoïc sinh haùt laïi nhieàu laàn ñeå thuoäc lôøi vaø giai ñieäu baøi haùt .(haùt roõ lôøi,troøn tieáng ). -Söûa chöõa vaø nhaän xeùt . -Nghe -Nghe haùt maãu . -Theo doõi +Ñoïc theo +Theo doõi -Taäp haùt theo höôùng daãn -Haùt theo höôùng daãn +Haùt ñoàng thanh +Haùt theo daõy ,nhoùm +Haùt caù nhaân Hoaït ñoäng 2: Haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï . *Haùt keát hôïp voã tay theo tieát taáu lôøi ca: -Laøm maãu: 2/4 Nghe veùo von trong voøm caây… x x x x x x… -Daïy goõ töøng caâu ñeán heát baøi *Haùt keát hôïp voã tay theo phaùch: -Laøm maãu: 2/4 Nghe veùo von trong voøm caây … x x x x… -Daïy goõ töøng caâu ñeán heát baøi (Chuù yù nhöõng choã coù daáu laëng khoâng goõ nhöng vaãn giöõ ñeàu nhòp ). -Theo doõi -Thöïc hieän -Theo doõi -Thöïc hieän Cuûng coá – daën doø : Moân: Aâm Nhaïc - Lôùp 2 Trang 4 -Baøi haùt Thaät laø hay do nhaïc só naøo saùng taùc? -Hoaøng Laân -Cho hoïc sinh ñöùng leân oân laïi baøi haùt keát hôïp voã tay -Thöïc hieän hoaëc goõ ñeäm theo phaùch vaø tieát taáu lôøi ca 1 laàn -Nhaän xeùt chung . -Daën caùc em veà oân laïi baøi haùt cho thaät thuoäc. -Ghi nhôù  Nhöõng ñieàu caàn ruùt kinh nghieäm: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………......  Giaùo vieân boä moân Khoái tröôûng BGH Nguyeãn Taán Taøi TUAÀN: 3 Moân: Aâm Nhaïc - Lôùp 2 Ngaøy soaïn: 24.08.2009 Trang 5 TIEÁT: 3 Ngaøy daïy: 31.08.2009 OÂn taäp baøi haùt : THAÄT LAØ HAY I-MUÏC TIEÂU - Bieát haùt theo giai ñieäu vaø ñuùng lôøi ca. Bieát haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoïa ñôn giaûn. Ghi chuù: Thuoäc lôøi ca. II-CHUAÅN BÒ -Haùt chuaån xaùc baøi: Môøi baïn vui muùa ca -Ñaøn, nhaïc cuï goõ ñeäm III-HOAÏT ÑOÄNG - DAÏY HOÏC 1.OÅn ñònh lôùp :Nhaéc hoïc sinh tö theá ngoài, khôûi ñoäng gioïng: GV khôûi ñoäng gioïng cho HS baèng aâm: Mì-mi-mí mi- Maø-ma-maù-ma-maø. Moãi laàn leân nöûa cung. 2.Kieåm Tra :Keát hôïp kieåm tra trong quaù trình oân . 3.Baøi môùi : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH Hoaït ñoäng 1 : OÂn baøi haùt thaät laø hay. -Chuù yù nghe theo yeâu caàu cuûa gv -Ñeäm giai ñieäu sau ñoù neâu caâu hoûi +Caùc em vöøa ñöôïc nghe giai ñieäu baøi haùt naøo ? -Ñoaùn teân vaø traû lôøi caâu hoûi . (Thaät laø hay) +Teân taùc giaû ?( Hoaøng Laân ) -Haùt theo söï höôùng daãn cuûa gv. -Höôùng daãn oân baèng nhieàu hình thöùc -Haùt khoâng coù nhaïc ñeäm . +Baét gioïng cho hoïc sinh haùt. ( giaùo vieân giöõ nhòp baèng tay ) -Haùt theo nhaïc ñeäm (laàn 1 voã tay -Ñeäm ñaøn hoaëc goõ ñeäm theo tieát taáu,laàn 2 theo Moân: Aâm Nhaïc - Lôùp 2 Trang 6 -Môøi hoïc sinh haùt theo daõy, nhoùm,caù nhaân -Nhaän xeùt . phaùch toác ñoä nhanh hôn ) -Thöïc hieän Hoaït ñoäng 2 :Haùt keát hôïp ñaùnh nhòp 2/4 -Höôùng daãn ñaùnh nhòp: Coù 1 phaùch maïnh vaø 1 phaùch -Thöïc hieän theo höôùng daãn nheï ,phaùch maïnh ñaùnh xuoáng ,phaùch nheï keùo leân . -Taäp ñaùnh nhòp -Ñieàu khieån caû lôùp cuøng ñaùnh nhòp . +Caù nhaân ,nhoùm ,daõy baøn ... -Höôùng daãn vöøa haùt vöøa ñaùnh nhòp -Haùt keát hôïp ñaùnh nhòp -Goïi moät soá em leân thöïc hieän . +Caù nhaân ,nhoùm ,daõy baøn ... -Leân thöïc hieän tröôùc lôùp. -Nhaän xeùt . Hoaït ñoäng 3 :Duøng nhaïc ñeäm baèng 1 soá nhaïc cuï goõ . -Hd caû lôùp söû duïng caùc nhaïc cuï goõ :Song loan -Theo doõi vaø thöïc hieän theo höôùng daãn cuûa giaùo vieân. ,phaùch ,troáng nhoû ,moõ. -Moät nhoùm 4 Hs -Gv chia nhoùm +Hs1: Song loan +Hs2: Troáng con +Hs3: Thanh phaùch +Hs4: Moõ -Theo doõi -Laøm maãu : -Taäp trung ghi nhôù ñeå thöïc hieän 2/4 -Goïi töøng nhoùm ,caù nhaân thöïc hieän laïi ñeå kieåm tra -Thöïc hieän . khaû naêng thöïc hieän . +Caùc em coù nhaän ra aâm hình tieát taáu treân naèm trong baøi haùt naøo khoâng ? +Traû lôøi +Trong caâu haùt naøo ?(Nghe veùo von...) -Höôùng daãn hoïc sinh duøng nhaïc cuï goõ, goõ ñeäm theo -Theo doõi thöïc hieän. baøi haùt thaät laø hay . -Goïi caù nhaân toåâ ,nhoùm thöïc hieän -Töï nhaän xeùt . -Hs töï nhaän xeùt Cuûng coá – daën doø -Nghe -Nhaän xeùt tieát hoïc -Daën hoïc sinh veà oân laïi baøi haùt thaät laø hay vaø taäp -Ghi nhôù ñaùnh nhòp 2 theo baøi haùt cho ñuùng vaø ñeàu . Moân: Aâm Nhaïc - Lôùp 2 Trang 7  Nhöõng ñieàu caàn ruùt kinh nghieäm: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………......  Giaùo vieân boä moân Khoái tröôûng BGH Nguyeãn Taán Taøi TUAÀN: 4 Ngaøy soaïn: 31.08.2009 TIEÁT: 4 Ngaøy daïy: 07.09.2009 Hoïc haùt : XOEØ HOA Daân ca Thaùi Moân: Aâm Nhaïc - Lôùp 2 Trang 8 Lôøi môùi :Phaïm Duy I-MUÏC TIEÂU - Bieát ñaây laø baøi daân ca. - Bieát haùt theo giai ñieäu vaø lôøi ca. - Bieát haùt keát hôïp voã tay hoaëc goõ ñeäm theo baøi haùt. - Ghi chuù: + Bieát ñaây laø baøi daân ca cuûa daân toäc Thaùi ôû Taây Baéc. + Bieát goõ ñeäm theo phaùch, theo nhòp. II-CHUAÅN BÒ -Ñaøn vaø haùt chuaån xaùc baøi haùt . -Nhaïc cuï quen duøng,baêng ñóa nhaïc maùy nghe ,phaùch ,song loan ... -Moät soá tranh aûnh veà daân toäc Thaùi . III-HOAÏT ÑOÄNG - DAÏY HOÏC 1.OÅn ñònh lôùp : Nhaéc hoïc sinh ngoài ngay ngaén . 2.Kieåm Tra : Cho hoïc sinh haùt laïi baøi haùt thaät laø hay. 3.Baøi môùi : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH Hoaït ñoäng 1: Daïy baøi haùt Xoeø hoa -Giôùi thieäu : Treo tranh daân toäc Thaùi. Ñaát nöôùc ta coù 54 -Ngoài ngay ngaén ,nghe . daân toäc anh em trong ñoù coù daân toäc Thaùi. Xoeø hoa laø moät baøi haùt hay cuûa ñoàng baøo Thaùi . Xoøe tieán Thaùi laø muùa. Vaäy Xoøe hoa laø muùa hoa. Hoâm nay coâ seõ daïy cho caùc em baøi Xoøe hoa ( daân ca Thaùi; Nhaïc vaø lôøi Phan Duy ) -Haùt maãu hoaëc cho nghe baêng. -Gv höôùng daãn khôûi ñoäng gioïng: GV khôûi ñoäng gioïng cho HS baèng aâm: Mì-mi- -Nghe haùt maãu . mí mi- Maø-ma-maù-ma-maø. Moãi laàn leân nöûa cung. -Hs khôûi ñoäng gioïng -Nhaän xeùt . -Taäp ñoïc theo höôùng daãn . -Taäp haùt töøng caâu (chuù yù phaùt aâm roõ lôøi troøn tieáng ) -Cho hoïc sinh nhaän xeùt veà nhòp ñieäu cuûa baøi haùt (nhanh -Thöïc hieän chaäm,vui töôi hay nheï nhaøng trong saùng ). -Haùt ñoàng thanh :Daõy nhoùm ... -Höôùng daãn ñoïc lôøi ca theo tieát taáu . -Taäp haùt töøng caâu (chia baøi haùt thaønh 4 caâu haùt) Moân: Aâm Nhaïc - Lôùp 2 Trang 9 -Giaùo vieân haùt maãu töøng caâu sau ñoù ñaøn giai ñieäu laïi 2-3 laàn cho hoïc sinh nghe ñeå caùc em haùt laïi . -Theo doõi -Sau khi taäp xong cho hoïc sinh haùt laïi nhieàu laàn ñeå thuoäc lôøi vaø giai ñieäu . -Nhaän xeùt söûa sai . -Thöïc hieän Hoaït ñoäng 2 : Haùt keát hôïp goõ ñeäm . nhaân,daõy. *Haùt keát hôïp goõ ñeäm theo nhòp -Laøm maãu: -Theo doõi 2/4 nhoùm ,caù nhoùm ,caù nhoùm ,caù Buøng boong bính boong ngaân nga tieáng coàng vang vang… -Daïy goõ töøng caâu ñeán heát baøi *Haùt keát hôïp goõ ñeäm theo phaùch -Laøm maãu: 2/4 -Thöïc hieän nhaân,daõy. Buøng boong bính boong ngaân nga tieáng coàng vang vang… -Daïy goõ töøng caâu ñeán heát baøi *Haùt keát hôïp goõ ñeäm theo tieát taáu lôøi ca -Laøm maãu: 2/4 -Theo doõi -Thöïc hieän nhaân,daõy. Buøng boong bính boong ngaân nga tieáng coàng vang vang… -Daïy goõ töøng caâu ñeán heát baøi -Caû lôùp thöïc hieän . -Traû lôøi Cuûng coá - daën doø -Cho hoïc sinh haùt oân laïi theo nhoùm toå ,caù nhaân ... -Keå teân -Cho hoïc sinh nhaéc laïi teân baøi haùt ,cuûa daân toäc naøo ?... -Nghe -Keå teân nhöõng caùch goõ ñeäm ñaõ hoïc . -Nghe vaø ghi nhôù . -Nhaän xeùt tieát hoïc . -Veà nhaø oân laïi baøi haùt cho thaät thuoäc ñeå haùt toát ôû tieát sau .Chuaån bò baøi tôùi oân taäp .  Nhöõng ñieàu caàn ruùt kinh nghieäm: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………......  Giaùo vieân boä moân Moân: Aâm Nhaïc - Lôùp 2 Nguyeãn Taán Taøi Khoái tröôûng BGH Trang 10 TUAÀN: 5 Ngaøy soaïn: 07.09.2009 TIEÁT: 5 Ngaøy daïy: 14.09.2009 OÂn taäp baøi haùt: XOEØ HOA I-MUÏC TIEÂU - Bieát haùt theo giai ñieäu vaø ñuùng lôøi ca. - Bieát haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoïa ñôn giaûn. - Ghi chuù: Taäp bieåu dieãn baøi haùt. Moân: Aâm Nhaïc - Lôùp 2 Trang 11 II-CHUAÅN BÒ -Nhaïc cuï quen duøng,baêng ñóa nhaïc maùy nghe ,phaùch ,song loan ... -Moät soá ñoäng taùc muùa ñôn giaûn . III-HOAÏT ÑOÄNG - DAÏY HOÏC 1.OÅn ñònh lôùp :Nhaéc hoïc sinh ngoài ngay ngaén . - Khôûi ñoäng gioïng: GV khôûi ñoäng gioïng cho HS baèng aâm: Mì-mi-mí mi- Maø-ma-maù-ma-maø. Moãi laàn leân nöûa cung. 2.Kieåm Tra : +Nhaéc laïi teân baøi haùt ñaõ hoïc ôû tieát tröôùc . +Baøi haùt daân ca naøy cuûa daân toäc naøo ? +Baét gioïng cho caû lôùp haùt ñoàng thanh . 3.Baøi môùi : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH Hoaït ñoäng 1: OÂn baøi haùt xoeø hoa -Höôùng daãn hoïc sinh oân laïi baøi haùt vôùi nhieàu hình thöùc ,keát hôïp goõ ñeäm theo nhòp,phaùch ,tieát taáu ... -Höôùng daãn vaøi ñoäng taùc muùa minh hoaï . +Caâu 1vaø 2 nhuùn chaân beân traùi ,phaûi ñaàu nghieâng cuøng beân ,tay giaû nhö ñang caàm coàng chieâng ,tay giaû caàm duøi ñaùnh . +Caâu 3 tay ñöa leân mieäng nhö ñang thoåi keøn hoaëc saùo . +Caâu 4 tay ñöa leân beân traùi ,phaûi nhö ñang xoeø hoa . -Cho hoïc sinh haùt vaø keát hôïp bieåu dieãn tröôùc lôùp . -Cho hoïc sinh nhaän xeùt . -Giaùo vieân nhaän xeùt . Moân: Aâm Nhaïc - Lôùp 2 -OÂn haùt noái tieáp ,ñoái ñaùp,ñoàng thanh ,caù nhaân ... -Xem laøm maãu . -Thöïc hieän theo höôùng daãn. -Thöïc hieän tröôùc lôùp theo toå ,nhoùm,caù nhaân. -Töï nhaän xeùt Trang 12 Hoaït ñoäng 2: -Nghe höôùng daãn. -Höôùng daãn töøng troø chôi . +Troø chôi 1 : Nghe goõ tieát taáu ñoaùn caâu haùt trong -Nghe goõ ,ñoaùn caâu haùt ñeå traû lôøi. -Caùc nhoùm thi ñua traû lôøi. baøi (Gv goõ maãu töøng caâu): -Nhaän xeùt . +Troø chôi 2 :Haùt giai ñieäu baøi haùt theo caùc -Nghe höôùng daãn. nguyeân aâm o,a,u,i ... -Laàn 1 haùt ñuùng lôøi ,laàn 2 haùt baèng nguyeân aâm -Chuù yù theo kyù hieäu ñeå haùt ñuùng . theo kyù hieäu tay cuûa gv . -Caùc nhoùm thi haùt . (Chia lôùp thaønh nhieàu nhoùm ñeå thi nhau haùt). -Nhaän xeùt . Cuûng coá-daën doø -Keát thuùc buoåi hoïc cho hoïc sinh ñöùng leân haùt vaø -Thöïc hieän . phuï hoaï theo baøi haùt 1 laàn . -Nhaän xeùt tieát hoïc ,daën doø hoïc sinh veà nhaø oân laïi -Laéng nghe vaø ghi nhôù . baøi haùt cho thuoäc lôøi sau ñoù taäp vaän ñoäng minh hoaï cho thuaàn thuïc .  Nhöõng ñieàu caàn ruùt kinh nghieäm: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………......  Giaùo vieân boä moân Khoái tröôûng BGH Nguyeãn Taán Taøi Moân: Aâm Nhaïc - Lôùp 2 Trang 13 TUAÀN: 6 Ngaøy soaïn: 14.09.2009 TIEÁT: 6 21.09.2009 Ngaøy daïy: Hoïc haùt baøi : MUÙA VUI Nhaïc vaø lôøi :Löu Höõu Phöôùc) I-MUÏC TIEÂU - Bieát haùt theo giai ñieäu vaø lôøi ca. - Bieát haùt keát hôïp voã tay hoaëc goõ ñeäm theo baøi haùt. - Ghi chuù: Bieát goõ ñeäm theo phaùch, theo tieát taáu lôøi ca. II-CHUAÅN BÒ -Ñaøn vaø haùt chuaån xaùc baøi Muùa vui . -Nhaïc cuï quen duøng (Ñaøn ,song loan ,phaùch ,baêng ñóa ,maùy nghe). -Tranh minh hoaï treû em ñang muùa (neáu coù). Moân: Aâm Nhaïc - Lôùp 2 Trang 14 III-HOAÏT ÑOÄNG - DAÏY HOÏC 1.OÅn ñònh lôùp : Nhaéc hoïc sinh söûa tö theá ngoài ,hoaëc khôûi ñoäng gioïng . 2.Kieåm Tra :OÂn laïi baøi xoeø hoa (cho hoïc sinh nghe giai ñieäu ñoaùn teân baøi haùt sau ñoù haùt vaø goõ ñeäm theo tieát taáu ,phaùch ,nhòp .Giaùo vieân ñeäm ñaøn cho hoïc sinh haùt). Nhaän xeùt 3.Baøi môùi : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH Hoaït ñoäng 1: Daïy baøi haùt muùa vui -Giôùi thieäu : +Nhaïc só Löu Höõu Phöôùc(1921-1989)laø taùc giaû cuûa nhieàu baøi haùt noåi tieáng :Laõnh tuï ca ,Giaûi phoùng mieàn Nam,Leân ñaøng... vaø caùc baøi haùt thieáu nhi nhö : Reo vang bình minh ,Thieáu nhi theá giôùi lieân hoan ... -Haùt maãu hoaëc cho nghe baêng. -Cho hoïc sinh nhaän xeùt veà nhòp ñieäu baøi haùt (nhanh,chaäm,vui,buoàn) . -Chia caâu (4 caâu haùt , 2caâu ñaàu vaø 2 caâu sau coù aâm hình tieát taáu gioáng nhau). -Höôùng daãn ñoïc lôøi ca theo tieát taáu (moãi caâu chia thaønh 2 caâu nhoû ñeå ñoïc sau ñoù noái laïi). -Daïy Haùt töøng caâu toác ñoä vöøa phaûi. Moãi caâu haùt 2-3 laàn sau ñoù noái laïi töông töï nhö theá cho ñeán heát baøi . -Höôùng daãn…haùt theo nhieàu hình thöùc nhoùm toå ,caù nhaân ñeå hoïc sinh thuoäc lôøi . -Hoaït ñoäng 2 : Haùt keát hôïp voã tay vaø goõ ñeäm theo phaùch ,nhòp ... *Haùt keát hôïp goõ ñeäm theo nhòp -Laøm maãu: 2/4 Cuøng nhau muùa xung quanh voøng… x x -Daïy goõ ñeäm töøng caâu ñeán heát baøi *Haùt keát hôïp goõ ñeäm theo phaùch -Laøm maãu: 2/4 Cuøng nhau muùa xung quanh voøng… x x x x… -Daïy goõ ñeäm töøng caâu ñeán heát baøi *Haùt keát hôïp goõ ñeäm theo tt lôøi ca Moân: Aâm Nhaïc - Lôùp 2 -Laéng nghe -Laéng nghe -Nhaän xeùt -Taäp ñoïc theo höôùng daãn cuûa giaùo vieân. -Haùt theo höôùng daãn. -Haùt ñoàng thanh ,toå nhoùm ,caù nhaân... -Theo doõi -Thöïc hieän -Theo doõi -Thöïc hieän Trang 15 -Laøm maãu: 2/4 Cuøng nhau muùa xung quanh voøng… x x x x x x… -Daïy goõ ñeäm töøng caâu ñeán heát baøi -Theo doõi nhaän xeùt . -Theo doõi -Thöïc hieän Cuûng coá-daën doø -Hoûi laïi teân baøi haùt .Teân taùc giaû . -Traû lôøi -Cho caû lôùp ñöùng leân haùt vaø voã tay theo phaùch ,nhòp -Thöïc hieän cuûa baøi. -Nhaän xeùt tieát hoïc . -Nghe vaø ghi nhôù -Veà nhaø oân laïi baøi haùt vöøa hoïc . TUAÀN: 7 TIEÁT: 7  Nhöõng ñieàu caàn ruùt kinh nghieäm: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………......  Giaùo vieân boä moân Khoái tröôûng BGH Ngaøy soaïn: 21.09.2009 28.09.2009 Ngaøy daïy: OÂn taäp baøi haùt: MUÙA VUI I-MUÏC TIEÂU - Bieát haùt theo giai ñieäu vaø ñuùng lôøi ca. - Bieát haùt keát hôïp moät vaøi ñoäng taùc phuï hoïa ñôn giaûn. - Ghi chuù: Thuoäc lôøi ca. II-CHUAÅN BÒ -Nhaïc cuï quen duøng (Ñaøn, song loan, phaùch, baêng ñóa, maùy nghe, …) . -Moät soá ñoäng taùc muùa phuï hoaï . III-HOAÏT ÑOÄNG - DAÏY HOÏC 1.OÅn ñònh lôùp : nhaéc hoïc sinh tö theá ngoài ngay ngaén . 2.Kieåm Tra : +Hoïc sinh nhaéc laïi teân baøi haùt ñaõ hoïc ôû tieát tröôùc. +Neâu teân taùc giaû saùng taùc baøi haùt. +Giaùo vieân baét gioïng cho hoïc sinh haùt toaøn baøi ñeå keát hôïp khôûi ñoäng gioïng. Moân: Aâm Nhaïc - Lôùp 2 Trang 16 3.Baøi môùi : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH Hoaït ñoäng 1: OÂn taäp baøi haùt muùa vui. -Ñeäm ñaøn cho caùc em oân laïi baøi haùt baèng nhieàu hình -Thöïc hieän. thöùc :Nhoùm, toå ,caù nhaân ... -Höôùng daãn hs keát hôïp nhaïc cuï goõ ñeäm theo nhòp -Thöïc hieän. ,phaùch vaø tieát taáu lôøi ca . -Nhaän xeùt . Hoaït ñoäng 2 : Haùt vôùi nhieàu toác ñoä -Laàn 1(tempo 90,laàn 2 tempo 110) -Thöïc hieän. -Ñaët caâu hoûi ch hoïc sinh so saùnh 2 laàn haùt toác ñoä ntn -Traû lôøi . ? -Nhaän xeùt cho hs bieát neáu haùt vôùi toác ñoä nhanh thì -Nghe . khaû naêng dieãn ñaït cuõng khaùc nhau .(Neáu nhanh seõ khoâng roõ lôøi khoâng theå hieän heát caùc ñoäng taùc ). Hoaït ñoäng 3 :Haùt keát hôïp vaän ñoäng -Höôùng daãn vaøi ñoäng taùc haùt keát hôïp vaän ñoäng . -Cho caû lôùp thöïc hieän haùt keát hôïp vaän ñoäng taïi choã . (nhoùm 5-6 em) +Töøng nhoùm leân ñöùng thaønh voøng haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï . -Nghe vaø thöïc hieän +Cho caùc em nhaän xeùt caùc nhoùm . -Thöïc hieän . Cuûng coá –daën doø -Thöïc hieän theo nhoùm . -Nhaän xeùt khen ngôïi caù nhaân xuaát saéc vaø ñoäng vieân -Töï nhaän xeùt . caùc em trung bình yeáu coá gaéng hôn. -Veà nhaø xem laïi caùc baøi haùt ñaõ hoïc töø ñaàu naêm ñeán nay ñeå chuaån bò tieát sau oân taäp .  -Laéng nghe . Nhöõng ñieàu caàn ruùt kinh nghieäm: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... -Nghe vaø ghi nhôù .  Giaùo vieân boä moân Moân: Aâm Nhaïc - Lôùp 2 Nguyeãn Taán Taøi Khoái tröôûng BGH Trang 17 TUAÀN: 8 Ngaøy soaïn: 21.09.2009 TIEÁT: 8 05.10.2009 Ngaøy daïy: - OÂn taäp 3 baøi haùt : THAÄT LAØ HAY,XOEØ HOA,MUÙA VUI - Phaân bieät aâm thanh cao –thaáp, daøi – ngaén I-MUÏC TIEÂU - Bieát haùt theo giai ñieäu vaø ñuùng lôøi ca cuûa 3 baøi haùt. - Bieát voã tay hoaëc goõ ñeäm theo baøi haùt. - Bieát haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoïa ñôn giaûn. - Ghi chuù: + Thuoäc lôøi ca cuûa 3 baøi haùt. + Taäp bieåu dieãn baøi haùt. II-CHUAÅN BÒ -Nhaïc cuï quen duøng (Ñaøn ,song loan ,phaùch ,baêng ñóa ,maùy nghe …). III-HOAÏT ÑOÄNG - DAÏY HOÏC 1.OÅn ñònh lôùp: Nhaéc hoïc sinh tö theá ngoài ngay ngaén. Moân: Aâm Nhaïc - Lôùp 2 Trang 18 2.Kieåm Tra :Tieán haønh trong quaù trình oân. 3.Baøi môùi : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH Hoaït ñoäng 1: OÂn taäp 3 baøi haùt -Gv höôùng daãn khôûi ñoäng gioïng: - Khôûi ñoäng gioïng: GV khôûi ñoäng gioïng cho HS baèng aâm: Mì-mi-mí mi- Maø-ma-maù-ma-maø. Moãi laàn leân nöûa cung. -Hs khôûi ñoäng gioïng -Nghe, nhaän bieát vaø traû lôøi -Haùtù theo höôùng daãn. -Thöïc hieän . -Thöïc hieän . 1.OÂn baøi haùt Thaät laø hay. -Ñeäm ñaøn cho hoïc sinh nghe laïi giai ñieäu baøi haùt .Sau ñoù cho hoïc sinh nhaän bieát teân baøi haùt ?ø taùc giaû ? -Ñeäm ñaøn höôùng daãn oân laïi baøi baèng nhieàu hình thöùc (caù nhaân , nhoùm, daõy) keát hôïp ñaùnh giaù. -Höôùng daãn oân keát hôïp goõ ñeäm . -Höôùng daãn haùt keát hôïp vaän ñoäng . -Nhaän xeùt. .2OÂn baøi haùt xoeø hoa -Treo tranh minh hoaï vaø cho caùc em ñoaùn teân baøi haùt . -Ñeäm ñaøn höôùng daãn oân .Laàn 1 cho caùc em nghe ,laàn 2 cho haùt thaàm theo vaø keát hôïp voã tay hoaëc goõ ñeäm theo tieát taáu lôøi ca -Höôùng daãn oân keát hôïp vaän ñoäng . -Môøi vaøi nhoùm leân trình baøy . -Nhaän xeùt . -Xem tranh vaø traû lôøi . -OÂn theo höôùng daãn. -Haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï . -Leân bieåu dieãn tröôùc lôùp . -Thöïc hieän . -Traû lôøi. .3OÂn baøi haùt muùa vui. -Ñeäm ñaøn vaø baét gioïng cho hoïc sinh haùt -Haùt keát hôïp goõ ñeäm. -Goõ tieát taáu 1 caâu trong baøi vaø cho hoïc sinh nhaän bieát caâu naøo ? -2 Caâu ñaàu: 2/4 -2 caâu sau: -Nghe nhaän bieát vaø traû lôøi. 2/4 Moân: Aâm Nhaïc - Lôùp 2 Trang 19 -Höôùng daãn caû lôùp haùt keát hôïp goõ ñeäm. -Nhaän xeùt . Hoaït ñoäng 2 :Phaân bieät aâm thanh. -Nghe nhaän bieát vaø traû lôøi. +Phaân bieät aâm thanh cao-thaáp. -Ñaøn aâm thanh daøi baèng nhau cao ñoä gioáng nhau ,keát hôïp hoûi hoïc sinh . -Ñaøn aâm thanh daøi baèng nhau nhöng cao ñoä khaùc nhau ,keát hôïp hoûi hoïc sinh . +Phaân bieät aâm thanh daøi- ngaén. -Thöïc hieän. -Ñaøn 2 aâm coù cao ñoä baèng nhau nhöng ñoä daøi khaùc nhau ,keát hôïp hoûi hoïc sinh . -Nghe vaø ghi nhôù . -Nhaän xeùt . Cuûng coá-daën doø -Cho hoïc sinh haùt laïi 1 trong nhöõng baøi haùt ñaõ hoïc 1 laàn . -Nhaän xeùt chung vaø daën caùc em veà oân laïi caùc baøi ñaõ hoïc ñeå haùt chính xaùc vaø thuoäc lôøi ñoàng thôøi theå hieän ñöôïc saéc thaùi baøi haùt GVBM Toå tröôûng BGH  Nhöõng ñieàu caàn ruùt kinh nghieäm: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………......  Giaùo vieân boä moân Khoái tröôûng BGH Nguyeãn Taán Taøi Moân: Aâm Nhaïc - Lôùp 2 Trang 20
- Xem thêm -