Tài liệu Giáo án âm nhạc lớp 2 cả năm_cktkn_bộ 6

  • Số trang: 57 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 74 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Trêng tiÓu häc Giao ThiÖn B Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 2  Thöù ngaøy thaùng naêm KEÁ HOAÏCH DAÏY HOÏC O Â n taäp caùc baøi haùt lôùp 1 Nghe QUO ÁC CA. Moân : AÂm nhaïc,Tuaàn 1 ,Tieát 1. Lôùp 2. I MUÏC TIE Â U : - Gaây khoâng khí vui töôi haøo höùng hoïc aâm nhaïc. - Nhôù laïi caùc baøi haùt lôùp. - HS haùt chuaån vaø ñeàu chuaån xaùc baøi haùt. II CHUAÅN BÒ CU ÛA GIAÙO VIE Â N : - Haùt vaø ñeäm ñaøn chuaån xaùc caùc baøi haùt lôùp 1. - Duïng cuï : Ñaøn, phaùch tre, tranh baøi haùt, baûng phuï. III CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH VIE Â N 1.oån ñònh lôùp: Haùt vui taäp theå haùt 2. Kieåm tra baøi cuõ: Kieåm tra xuyeân suoát trong quaù trình Daïy- Hoïc. 3.Baøi môùi: * Hoaït ñoäng 1: Haùt oân caùc baøi haùt lôùp 1. HS ñöùng ñoïc : AØ A AÙ A AØ Luyeän thanh : - Baàu trôøi xanh. Nguyeãn Vaên Quyø Hoûi teân taùc giaû va øtieán HS traû lôøi taùc giaû cuûa töøng haønh cho hoïc sinh oân taäp caù baøi haùt Hs oân haùt laïi baøi baøi haùt. haùt keát hôïp goõ ñeäm GV ñeäm ñaøn Baàu trôøi xanh. Taäp taàm voâng. Tìm baïn thaân . Lí caây xanh. Chuù yù kieåm tra söõa sai * Hoaït ñoäng 2: Nghe haùt Quoác Ca. Hoâm nay thaày giôùi thieäu cho caùc em baøi haùt chung cuûa nöôùc Vieät Nam ñoù laø baøi Quoác Ca Vieät Nam hay laø baøi Tieán Quaân Ca do nhaïc só Vaên Cao saùng taùc. Baøi haùt naøy ñöôïc haùt khi leã chaøo côø khi haùt thì tö theá phaûi nghieâm N¨m häc 2011- 2012 GV: ®inh thi xu©n Trêng tiÓu häc Giao ThiÖn B trang khoâng ñuøa giôõn vaø döùng höôùng veà côø nöôùc Cho HS nghe haùt Quoác Ca. Caâu hoûi + Baøi Quoác ca ñöôïc haùt khi naøo? +Khi nghe haùt thì tö theá nhö theá naøo? Cho hoïc sinh nghe Quoác Ca vaø taäp chaøo côø. 4.Cuûng coá : Hoâm nay caùc em hoïc baøi gì? Haùt laïi 1 baøi. 5. Daën doø: Veà taäp haùt laïi caùc baøi haùt cho thaät toát. Xem baøi môùi. * Nhaän xeùt : Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 2 HS laéng nghe. Chaøo côø Nghieâm HS thöïc hieän. 1 HS  Thöù ngaøy thaùng naêm KEÁ HOAÏCH DAÏY HOÏC Hoïc haùt baøi: Thaät Laø Hay Nhaïc vaø lôøi: Hoaøng Laân Moân : AÂm nhaïc,Tuaàn 2 ,Tieát 2. Lôùp 2. I MUÏC TIE Â U : - Hoïc sinh haùt ñuùng giai ñieäu,thuoäc lôøi ca. - Hoïc sinh haùt doàng ñeàu roõ lôøi - Bieát taùc giaû cuûa baøi haùt laø cuûa Hoaøng Laân II CHUAÅN BÒ CUÛA GIAÙO VIE Â N : - Haùt vaø ñeäm ñaøn chuaån xaùc baøi haùt. - Duïng cuï : Ñaøn, phaùch tre, tranh, baûng phuï. III CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO SINH VIE Â N N¨m häc 2011- 2012 GV: ®inh thi xu©n Trêng tiÓu häc Giao ThiÖn B 1.oån ñònh lôùp: Haùt vui 2. Kieåm tra baøi cuõ: Kieåm tra xuyeân suoát trong quaù trình Daïy- Hoïc. 3.Baøi môùi: * Hoaït ñoäng 1: Daïy haùt. a. Trình dieãn giôùi thieäu baøi haùt : Cho HS xem tranh vaø hoûi vaø giôùi thieäu baøi haùt. Haùt maãu laàn 1 Ñoù laø baøi Thaät Laø Hay nhaïc vaø lôøi Hoaøng Laân Caùc chuù chim ñang laøm gì? Baây giôø thaày haùt laïi caùc em nghe coù caùc chuù chim naøo? Haùt maãu laàn 2 Caùc em thaáy baøi haùt coù caùc chuù chim naøo? Baây giôø thaày seõ daïy caùc em haùt b. Daïy haùt. Luyeän thanh: Ñoïc lôøi ca. Tieán haønh daïy haùt theo phöông phaùp moùc xích. Hieäu leänh 1-2 Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 2 TT HS laéng nghe GV giôùi thieäu. HS laéng nghe. Ñang hoùt. HS Laéng nghe. Hoaï Mi, Chim Oanh, Chim Khuyeân HS ñöùng ñoïcAØ A AÙ A AØ HS ñoïc lôøi ca 2-3 laàn. C1 Nghe. . . . . . . . . . . . . . oanh. C2 Hai . . . . . . . . . . . . . . . löøng. C3 Bay . . . . . . . . . . . . . . theo. C4 Li . . . . . . . . . . . . . . . hay. HS haùt theo ñeán chuaån. HS haùt caû baøi. GV haùt töøng caâu GV ñeäm ñaøn. Chuù yù kieåm tra söõa sai. HS thöïc hieän. * Hoaït ñoäng 2 : Haùt keát hôïp vaän ñoäng. Haùt keát hôïp goõ theo phaùch, tieát taáu. Chuù yù kieåm tra söûa sai theo toå 1 HS. nhoùm caù nhaân. 4. Cuûng coá : Hoâm nay caùc em hoïc baøi gì? Taùc giaû cuûa ai?Haùt laïi. BHGD: Loøng yeâu thieân nhieân vaø baûo veä thieân nhieân. 5. Daën doø : Veà taäp haùt laïi baøi haùt cho toát * Nhaän xeùt N¨m häc 2011- 2012 GV: ®inh thi xu©n Trêng tiÓu häc Giao ThiÖn B Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 2  Thöù ngaøy thaùng naêm KEÁ HOAÏCH DAÏY HOÏC OÂn taäp baøi haùt : Thaät Laø Hay Moân : AÂm nhaïc,Tuaàn 3, Tieát 3. Lôùp 2 I MUÏC TIE Â U : - Hoïc sinh haùt ñuùng giai ñieäu,thuoäc lôøi ca, keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï. - Troø chôi duøng nhaïc cuï goõ ñeäm theo baøi haùt - Taäp bieåu dieãn baøi haùt. II CHUAÅN BÒ CUÛA GIAÙO VIE Â N : - Haùt vaø ñeäm ñaøn chuaån xaùc baøi haùt. - Duïng cuï : Ñaøn, phaùch tre, tranh, baûng phuï. III CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH VIE Â N 1.oån ñònh lôùp: Haùt vui TT 2. Kieåm tra baøi cuõ: Kieåm tra xuyeân suoát trong quaù trình Daïy- Hoïc 3. Baøi môùi: * Hoaït ñoäng 1 : oân taäp baøi haùt Thaät Laø Hay. GV ñeäm ñaøn . HS haùt oân. Thöôøng xuyeân kieåm tra söõa sai. * Hoaït ñoäng 2: ñaùnh nhòp 2/4. Sô ñoà ñaùnh nhòp. Phaùch 1 tay töø döôùi taàm maét ñaùnh cheát xuoáng ra phía ngoaøi ( phaùch maïnh ) Phaùch 2 ñöa tay nheï töø döôùi veà vò trí ban ñaàu. GV thöïc hieän maãu. GV thöïc hieän Haùt keát hôïp vôùi ñaùnh nhòp. Chuù yù kieåm tra söûa sai N¨m häc 2011- 2012 HS quan saùt. HS thöïc hieän ñeán chuaån. HS thöïc hieän ñeán chuaån. GV: ®inh thi xu©n Trêng tiÓu häc Giao ThiÖn B Cho HS ñaùnh nhòp. Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 2 * Hoaït ñoäng 3: Haùt keát hôïp goõ ñeäm Haùt keát hôïp goõ ñeäm Chuù yù kieåm tra söõa sai. 4.Cuûng coá: Hoïc baøi gì? taùc giaû? Haùt laïi. 5. Daën doø: Veà caùc em taäp haùt laïi baøi haùt nhieàu laàn cho thaät toát. Xem baøi môùi ôû nhaø. * Nhaän xeùt HS haùt oân.( laàn ñaàu haùt vôùi toác ñoä vöøa phaûi, laàn hai vôùi toác ñoä nhanh hôn) HS thöïc hieän Em thöù 1: song loan. Em thöù 2: troáng con. Em thöù 3: thanh phaùch. Em thöù 4: moõ. 1 HS.  Thöù ngaøy thaùng naêm KEÁ HOAÏCH DAÏY HOÏC Hoïc haùt baøi: Xoeø Hoa. Daân ca : Thaùi Moân : AÂm nhaïc,Tuaàn 4, Tieát 4. Lôùp 2 I MUÏC TIE Â U : - Hoïc sinh haùt ñuùng giai ñieäu,thuoäc lôøi ca. - HS bieát baøi Xoeø Hoa laø dc Thaùi - HS bieát goõ ñeäm theo:phaùch, nhòp, TT II CHUAÅN BÒ CUÛA GIAÙO VIE Â N : - Haùt vaø ñeäm ñaøn chuaån xaùc baøi haùt. - Haùt keát hôïp goõ ñeäm - Duïng cuï : Ñaøn, phaùch tre, tranh, baûng phuï, que chæ baûng. III CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU N¨m häc 2011- 2012 GV: ®inh thi xu©n Trêng tiÓu häc Giao ThiÖn B HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIE Â N 1.oån ñònh lôùp: Haùt vui 2. Kieåm tra baøi cuõ: Kieåm tra xuyeân suoát trong quaù trình Daïy- Hoïc 3. Baøi môùi: * Hoaït ñoäng 1:Daïy haùt a. Trình dieãn giôùi thieäu baøi haùt: Cho HS xem tranh vaø ñaët caâu hoûi. Haùt maãu laàn 1 Ñoù laø baøi Xoeø Hoa daân ca Thaùi soáng ôû vuøng Taây Baéc Caùc em thaáy caùc baïn muùa haùt coù vui khoâng? Baây giôø thaày seõ haùt laïi 1 laàn Haùt maãu laàn 2 Caùc em thaáy baøi haùt coù vui khoâng? Baây giôø thaày seõ daïy caùc em haùt. b. Daïy haùt : Luyeän thanh: Ñoïc lôøi ca. Tieán haønh daïy haùt theo phöông phaùp moùc xích. Hieäu leänh 1-2. GV haùt töøng caâu . GV ñeäm ñaøn. Thöôøng xuyeân kieåm tra söûa sai. * Hoaït ñoäng 2 : Haùt keát hôïp vaän ñoäng. Haùt keát hôïp goõ ñeäm theo phaùch, TT, nhòp. Chuù yù kieåm tra söõa sai 4.Cuûng coá : Hoïc baøi gì ? Daân ca naøo ? Haùt laïi. BHGD: Tình ñoaøn keát giöõa caùc daân toäc. 4. Daën doø : Veà taäp haùt laïi baøi haùt cho thaät toát. * Nhaän xeùt : N¨m häc 2011- 2012 Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 2 HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH TT HS quan saùt tranh vaøtraû lôøi HS laéng nghe. vui HS laéng nghe. Vui. HS ñöùng ñoïc AØ A AÙ A AØ. HS ñoïc lôøi ca 2-3 laàn . Chia baøi haùt ra 4 caâu. C1 Buøng . . . . . . . . . . . . . . . . vang C2 Nghe . . . . . . . . . . . . . . .raøng. C3 Theo . . . . . . . . . . . . . . . .löøng. C4 Tay . . . . . . . . . . . . . . . . .hoa. HS haùt theo ñeán chuaån. HS haùt caû baøi ñeán chuaån. HS thöïc hieän. HS thöïc hieän. 1 HS. GV: ®inh thi xu©n Trêng tiÓu häc Giao ThiÖn B Ngµy so¹n:19 / 9/ 2010 Ngµy d¹y:20, 21, 22/ 9/ 2010 Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 2 TuÇn 5 ©m nh¹c OÂn haùt baøi: Xoeø Hoa. I MUÏC TIE Â U : - Hoïc sinh haùt ñuùng giai ñieäu,thuoäc lôøi ca, dieãn caûm baøi haùt. - HS bieát goõ ñeäm theo:phaùch, nhòp, TT. - Haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï. II CHUAÅN BÒ CUÛA GIAÙO VIE Â N : - Haùt vaø ñeäm ñaøn chuaån xaùc baøi haùt. - Haùt keát hôïp goõ ñeäm. - Chuaån bò vaøi ñoäng taùc phuï hoaï. - Duïng cuï : Ñaøn, phaùch tre, tranh, que chæ baûng. III CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO SINH VIE Â N 1.oån ñònh lôùp: Haùt vui TT 2. Kieåm tra baøi cuõ: Kieåm tra xuyeân suoát trong quaù trình Daïy- Hoïc 3. Baøi môùi: * Hoaït ñoäng 1: OÂn haùt. GV ñeäm ñaøn. HS haùt oân. Haùt keát hôïp goõ ñeäm theo HSthöïc hieän. phaùch, nhòp, TT. Haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï HSthöïc hieän. hoaï. Haùt nhuùn chaân theo nhòp. Chuù yù kieåm tra söõa sai . N¨m häc 2011- 2012 GV: ®inh thi xu©n Trêng tiÓu häc Giao ThiÖn B * Hoaït ñoäng 2: Haùt keát hôïp vôùi troø chôi theo baøi Xoeø Hoa. Troø chôi 1 : nghe goõ TT ñoùn caâu haùt. GVgoõ TT vaøi caâu haùt trong baøi Troø chôi 2: Haùt giai ñieäu cuûa baøi baèng caùc nguyeân aâm: O, A, U, I Caâu 1 thay baèng aâm O. Caâu 2 thay baèng aâm A. Caâu 3 thay baèng aâm U. Caâu 3 thay baèng aâm I. GV duøng kí hieäu. Chuù yù kieåm tra söõa sai. 4. Cuûng coá : Hoâm nay caùc em hoïc baøi gì? Thay lôøi baøi haùt baèng gì ? haùt laïi. 5. Daën doø: Veà taäp haùt laïi baøi haùt cho thaät toát vaø thay lôøi baøi haùt baèng caùc nguyeân aâm thaày ñaõ daïy. Xem baøi môùi ôû nhaø. * Nhaän xeùt : Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 2 HS nghe vaø ñoùn laø caâu haùt naøo. HS nhìn vaøo kí hieäu ñeå haùt. 1 HS. Ban gi¸m hiÖu kÝ duyÖt N¨m häc 2011- 2012 GV: ®inh thi xu©n Trêng tiÓu häc Giao ThiÖn B Ngµy so¹n:26/ 09/ 2010 Ngµy d¹y: Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 2 TuÇn 6 Hoïc haùt baøi : Muùa Vui. Nhaïc vaø lôøi: Löu Höõu Phöôùc. I MUÏC TIEÂU: - Hoïc sinh haùt ñuùng giai ñieäu,thuoäc lôøi ca. - Bieát taùc giaû baøi haùt laø LÖU HÖÕU PHÖÔÙC. II CHUAÅN BÒ CUÛA GIAÙO VIEÂN: - Haùt vaø ñeäm ñaøn chuaån xaùc baøi haùt. - Duïng cuï : Ñaøn, phaùch tre, tranh, que chæ baûng. III CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH VIE Â N 1.oån ñònh lôùp: Haùt vui 2. Kieåm tra baøi cuõ: Kieåm tra xuyeân suoát trong quaù trình Daïy- Hoïc 3. Baøi môùi: * Hoaït ñoäng 1:Daïy haùt . a. Trình dieãn giôùi thieäu baøi - HS quan saùt vaø traû lôøi. haùt : - HS laéng nghe. Treo tranh vaø ñaët caâu hoûi. - HS laéng nghe. Haùt maãu laàn 1 Ñoù laø baøi Muùa Vui nhaïc vaø lôøi cuûa Löu Höõu Phöôùc. OÂng sinh 1921 maát 1989 Queâ huyeän oâmoân tænh Caàn Thô.OÂng laø taùc giaû cuûa nhieàu baøi haùt noåi tieáng : Laõnh Tuï Ca, Hoàn Töû Só, Giaûi Phoùng Mieàn Nam, Leân Ñaøng vaø nhieàu baøi haùt thieáu nhi : - HS l¾ng nghe Reo Vang Bình Minh, Thieáu Nhi Theá Giôùi Lieân Hoan vaø hoâm - HS tr¶ lêi nay chuùng ta ñöôïc hoïc baøi Muùa Vui. Baây giôø thaày seõ haùt laïi 1 laàn. HS ñöùng ñoïc : AØ A AÙ A AØ. C1 Cuøng . . . . . . . . . . . . . . vui. Haùt maãu laàn 2 Caùc em thaáy baøi haùt coù hay C2 Cuøng . . . . . . . . . . . . ñeàu. khoâng? C3 Naém . . . . . . . . . . . . . . ca Baây giôø thaày seõ daïy caùc em C4 Naém . . . . . . . . . . . . . .ñeàu. haùt. HS haùt theo cho ñeán chuaån. b. Daïy haùt HS haùt caû baøi. N¨m häc 2011- 2012 GV: ®inh thi xu©n Trêng tiÓu häc Giao ThiÖn B Luyeän thanh. Tieán haønh daïy haùt theo phöông phaùp moùc xích. Hieäu leänh 1-2 GV haùt töøng caâu GV ñeäm ñaøn Chuù yù kieåm tra söõa sai . * Hoaït ñoäng 2 : Haùt keát hôïp goõ ñeäm - Haùt keát hôïp goõ theo phaùch, nhòp. Chia lôùp ra 2 nhoùm 1 nhoùm goõ ñeäm 1 nhoùm haùt . Chuù yù kieåm tra söõa sai. 4 Cuûng coá: Hoâm nay thaày ñaõ daïy caùc em baøi gì ? Nhaïc vaø lôøi cuûa ai ? Haùt laïi. 5 Daën doø : Veà caùc em taäp haùt laïi baøi haùt nhieàu laàn haùt cho thaät toát. Veà tìm vaøi ñoäng taùc phuï hoaï cho baøi haùt. * Nhaän xeùt: Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 2 HS thöïc hieän. HS thöïc hieän. - 1 HS tr¶ lêi - HS ghi nhí Ban gi¸m hiÖu kÝ duyÖt  Thöù ngaøy thaùng naêm KEÁ HOAÏCH DAÏY HOÏC OÂn taäp baøi haùt : Muùa Vui. Moân : AÂm nhaïc,Tuaàn 7, Tieát 7. Lôùp 2 I MUÏC TIE Â U : - Hoïc sinh haùt ñuùng dieãn caûm vaø thuoäc lôøi ca. - Taäp bieåu dieãn baøi haùt. II CHUAÅN BÒ CUÛA GIAÙO VIE Â N : - Haùt vaø ñeäm ñaøn chuaån xaùc baøi haùt vaø chuaån bò vaøi ñoäng taùc phuï hoaï. N¨m häc 2011- 2012 GV: ®inh thi xu©n Trêng tiÓu häc Giao ThiÖn B Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 2 - Duïng cuï : Ñaøn, phaùch tre. III CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH VIE Â N 1.oån ñònh lôùp: Haùt vui TT 2. Kieåm tra baøi cuõ: Kieåm tra xuyeân suoát trong quaù trình Daïy- Hoïc 3. Baøi môùi: * Hoaït ñoäng 1: OÂn haùt baøi Muùa vui. GV ñeäm ñaøn HS haùt keát hôïp goõ theo TT. Chuù yù kieåm tra söõa sai. * Hoaït ñoäng 2 : Haùt baøi haùt vôùi 2 toác ñoä HS haùt khaùc nhau. Laàn 1 : vôùi toác ñoä vöøa phaûi. Laàn 2 : haùt vôùi toác ñoä nhanh. HS haùt. Chuù yù kieåm tra söõa sai. * Hoaït ñoäng 3 :Taäp bieåu dieãn baøi haùt. Töøng nhoùm 3 - 4 HS. Cho töøng nhoùm bieåu dieån tröôùc lôùp GV khen ngôïi HS thöïc hieän toát söõa sai nhöõng HS chöa toát. 4 Cuûng coá : Hoâm nay thaày ñaõ oân cho caùc 1 HS. em baøi haùt gì ? Taùc giaû ? HS haùt laïi baøi haùt . 5 Daën doø : Veà caùc em taäp haùt laïi baøi haùt . Xem baøi môùi ôû nhaø. * Nhaän xeùt: Ban gi¸m hiÖu kÝ duyÖt N¨m häc 2011- 2012 GV: ®inh thi xu©n Trêng tiÓu häc Giao ThiÖn B Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 2 TuÇn 6 ©m nh¹c OÂn taäp baøi haùt : Thaät laø hay,Xoeø hoa, Muùa Vui. I. MUÏC TIEÂU: - Hoïc sinh haùt ñuùng dieãn caûm vaø thuoäc lôøi ca 3 baøi haùt oân. - Taäp bieåu dieãn baøi haùt. - Bieát phaân bieät aâm thanh cao – thaáp,daøi –ngaén . II .CHUAÅN BÒ CUÛA GIAÙO VIEÂN: - Haùt vaø ñeäm ñaøn chuaån xaùc 3 baøi haùt vaø chuaån bò vaøi ñoäng taùc phuï hoaï. - Duïng cuï : Ñaøn, phaùch tre. III .CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH VIE Â N 1.oån ñònh lôùp: Haùt vui TT 2. Kieåm tra baøi cuõ: Kieåm tra xuyeân suoát trong quaù trình Daïy- Hoïc 3. Baøi môùi: * Hoaït ñoäng 1: OÂn 3 baøi haùt -OÂn taäp baøi haùt Thaät Laø Hay GV ñeäm ñaøn HS haùt oân haùt keát hôïp vôùi goõ theo phaùch, theo nhòp. Haùt keát hôïp phuï hoaï Chuù yù kieåm tra söõa sai. -OÂn taäp baøi haùt Xoeø hoa GV ñeäm ñaøn HS haùt oân haùt keát hôïp vôùi goõ theo phaùch, theo TT. Haùt keát hôïp phuï hoaï Chuù yù kieåm tra söõa sai . * Hoaït ñoäng 2 : Haùt baøi haùt vôùi 2 toác ñoä HS thöïc hieän. khaùc nhau. HS thöïc hieän. Laàn 1 : vôùi toác ñoä vöøa phaûi. HS thöïc hieän. Laàn 2 : haùt vôùi toác ñoä nhanh. Chuù yù kieåm tra söõa sai. * Hoaït ñoäng 3 :Taäp bieåu dieãn HS bieåu dieãn theo nhoùm 3 – 4 baøi haùt. em. Cho töøng nhoùm bieåu dieån N¨m häc 2011- 2012 GV: ®inh thi xu©n Trêng tiÓu häc Giao ThiÖn B tröôùc lôùp GV khen ngôïi HS thöïc hieän toát söõa sai nhöõng HS chöa toát. 4 Cuûng coá : Cho HS haùt laïi baøi haùt . TT 5 Daën doø : Veà caùc em taäp haùt laïi baøi haùt . Xem baøi môùi ôû nhaø. * Nhaän xeùt: Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 2  Thöù ngaøy thaùng naêm KEÁ HOAÏCH DAÏY HOÏC Hoïc haùt baøi: Chuùc möøng sinh nhaät. Nhaïc : Anh. Moân : AÂm nhaïc,Tuaàn 9, Tieát 9. Lôùp 2 I MUÏC TIE Â U : - Hoïc sinh haùt ñuùng dieãn caûm vaø thuoäc lôøi ca, chuù yù nhöõng choã nöõa cung. - Bieát baøi haùt cuûa Anh. II CHUAÅN BÒ CUÛA GIAÙO VIE Â N : - Haùt vaø ñeäm ñaøn chuaån xaùc baøi haùt . - Duïng cuï : Ñaøn, phaùch tre, tranh, que chæ baûng. III CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO SINH VIE Â N. N¨m häc 2011- 2012 GV: ®inh thi xu©n Trêng tiÓu häc Giao ThiÖn B 1.oån ñònh lôùp: Haùt vui 2. Kieåm tra baøi cuõ: Kieåm tra xuyeân suoát trong quaù trình Daïy- Hoïc 3. Baøi môùi: * Hoaït ñoäng 1: Hoïc haùt baøi Chuùc möøng sinh nhaät. a. Trình dieãn giôùi thieäu baøi haùt : Treo tranh vaø ñaët caâu hoûi. Haùt maãu laàn 1. Ñoù laø baøi chuùc möøng sinh nhaät nhaïc cuûa Anh. Caùc baïn möøng sinh nhaät coù vui khoâng? Baây giôø thaày seõ haùt laïi 1 laàn. Haùt maãu laàn 2. Caùc em thaáy baøi haùt coù hay khoâng ? Baây giôø thaày seõ daïy caùc em haùt. b. Daïy haùt: Cho HS ñoïc lôøi ca. Luyeän thanh : AØ A AÙ A AØ. Tieán haønh daïy haùt theo phöông phaùp moùc xích. Hieäu leänh 1-2. Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 2 TT Quan saùt tranh vaø traû lôøi. HS laéng nghe. Vui. Hay. HS ñoïc lôøi ca 2-3 laàn. HS ñöùng LT. C1 : Möøng . . . . . . . . . . . .. . . ca. C2 : Möøng . . . . . . . . . . . . . . rôõ. C3 : Cuoäc . . . . . . . . . . . . . . .ca. C4 : Cuoäc . . . . . . . . . . . . . . hoa. HS haùt theo ñeán chuaån. HShaùt caû baøi. GV haùt töøng caâu . GVñeäm ñaøn. Chuù yù kieåm tra söõa sai . * Hoaït ñoäng :Haùt keát hôïp goõ ñeäm. Haùt keát hôïp goõ theo phaùch, TT . Chia lôùp ra 2 nhoùm 1 nhoùm goõ 1 nhoùm haùt HS thöïc hieän. Chuù yù kieåm tra söõa sai theo toå nhoùm caù nhaân. 4. Cuûng coá : Hoâm nay thaày daïy caùc em baøi 1 HS. gì ? Nhaïc cuûa ai ? Haùt laïi. BHGD : qua baøi haùt naøy muoán nhaén nhuû vôùi caùc em laø chuùng ta laø nhöõng boâng hoa töôi thaém neân caùc em phaûi coá gaéng hoïc taäp thaät toát ñeå khoâng phuï taám loøng thöông yeâu cuûa cha meï. 5. Daën doø: Veà caùc em taäp haùt laïi nhieàu laàn haùt cho thaät toát baøi haùt. N¨m häc 2011- 2012 GV: ®inh thi xu©n Trêng tiÓu häc Giao ThiÖn B * Nhaän xeùt : Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 2 TuÇn 11 Ngµy so¹n: 31/10/2009 Ngµy d¹y: 4/11/2009 OÂn taäp baøi haùt: Chuùc möøng sinh nhaät nh¹c: anh I. MUÏC TIE Â U : - Hoïc sinh haùt ñuùng dieãn caûm vaø thuoäc lôøi ca. - Bieát goõ ñeäm theo nhòp 3. II.CHUAÅN BÒ CUÛA GIAÙO VIE Â N : - Haùt vaø ñeäm ñaøn chuaån xaùc baøi haùt . - Duïng cuï : Ñaøn, phaùch tre. III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO SINH. VIE Â N. 1.oån ñònh lôùp: Haùt vui TT 2. Kieåm tra baøi cuõ: Kieåm tra xuyeân suoát trong quaù trình Daïy- Hoïc 3. Baøi môùi: * Hoaït ñoäng 1: OÂn haùt baøi haùt: Chuùc möøng sinh nhaät. GVñeäm ñaøn. HS haùt oân 2-3 laàn. Taäp haùt ñoái ñaùp. Chia lôùp ra 4 toå. T1 haùt caâu 1. T2 haùt caâu 2. T3 haùt caâu 3. T4 haùt caâu 4. Chuù yù kieåm tra söûa sai. Haùt keát hôïp goõ theo nhòp 3. N¨m häc 2011- 2012 GV: ®inh thi xu©n Trêng tiÓu häc Giao ThiÖn B Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 2 HS quan saùt. GV thöïc hieän maãu 1 laàn. GV thöïc hieän goõ theo nhòp ñeám. HS cuøng thöïc hieän 2-3 laàn. Phaùch maïnh 2 tay voã vaøo nhau. Hai phaùch nheï 2 tay dang ra. Soá 1 phaùch maïnh. Soá 2,3 laø 2 phaùch nheï. GV thöïc hieän haùt vaø goõ theo HS cuøng thöïc hieän ñeán baøi haùt. chuaån. Chuù yù kieåm tra söõa sai. * Hoaït ñoäng 2 :Taäp bieåu dieãn baøi haùt. Cho töøng nhoùm bieåu dieãn tröôùc HS bieåu dieãn theo nhoùm 3-4 lôùp. HS. GV nhaän xeùt khen ngôïi HS thöïc hieän toát. * Hoaït ñoäng 3 :Troø chôi ñoá vui. GV haùt vaøi baøi haùt nhòp 2 vaø nhòp 3 Nhòp 2 Thaät laø hay, muùa vui. HS laéng nghe nhaän ra nhòp cuûa Nhòp 3 Ñeám sao, nhaïc röøng. baøi haùt. 4. Cuûng coá : Hoâm nay caùc em oân taäp baøi gì? taäp haùt keát hôïp laøm gì? Thöïc hieän laïi. 5. Daën doø : Veà taäp haùt laïi baøi haùt cho toát vaø xem baøi môùi ôû nhaø. * Nhaän xeùt : 1 HS Ban gi¸m hiÖu kÝ duyÖt  Thöù N¨m häc 2011- 2012 ngaøy thaùng naêm GV: ®inh thi xu©n Trêng tiÓu häc Giao ThiÖn B Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 2 KEÁ HOAÏCH DAÏY HOÏC Hoïc haùt baøi: Coäc caùch tuøng cheng. Nhaïc vaø lôøi : Phan Traàn Baûng. Moân : AÂm nhaïc,Tuaàn 11, Tieát 11. Lôùp 2 I MUÏC TIE Â U : - Hoïc sinh haùt ñuùng giai ñieäu,thuoäc lôøi ca. - Qua baøi haùt HS bieát teân 1 soá nhaïc cuï goõ cuûa Daân Toäc ( Seânh, Thanh La, Moõ , Troáng). II CHUAÅN BÒ CUÛA GIAÙO VIE Â N : - Haùt vaø ñeäm ñaøn chuaån xaùc baøi haùt. - Duïng cuï : Ñaøn, phaùch tre, tranh, baûng phuï, que chæ baûng. III CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO SINH VIE Â N 1.oån ñònh lôùp: Haùt vui TT 2. Kieåm tra baøi cuõ: Kieåm tra xuyeân suoát trong quaù trình Daïy- Hoïc 3. Baøi môùi: * Hoaït ñoäng 1 :Daïy haùt baøi Coäc caùch tuøng cheng. a.Trình dieãn giôùi thieäu baøi haùt : Treo tranh vaø giôùi thieäu caùc loaïi nhaïc cuï goõ: Seânh, Thanh HS quan saùt vaø laéng nghe. La, Moõ, Troáng. Thaày coù 1 baøi haùt noùi veà caùc HS laéng nghe. loaïi nhaïc cuï goõ naøy. Haùt maãu laàn 1. Seânh keâu caùch. Caùc em nghe caùc loaïi nhaïc cuï Thanh La keâu cheng. keâu nhö theá naøo? Moõ keâu coäc. Troáng keâu tuøng. Baây giôø thaày seõ haùt laïi 1 laàn. Caùc em thaáy baøi haùt coù vui khoâng? Baáy giôø thaày seõ daïy caùc en haùt. b. Daïy haùt : Ñ oïc lôøi ca. Luyeän thanh: MAØ MA MAÙ MA MAØ. Tieán haønh daïy haùt theo phöông phaùp moùc xích. Hieäu leänh 2-1. N¨m häc 2011- 2012 Hay. HS ñoïc lôøi ca 2-3 laàn. HS LT. C1 : Seânh . . . . . . . . . . . . . . . caùch. C1 : Thanh . . . . . . . . . . . . .cheng. C3 : Moõ . . . . . . . . . . . . . . . . .coäc. C4 : Troáng . . . . . . . . . . . . . . GV: ®inh thi xu©n Trêng tiÓu häc Giao ThiÖn B GV haùt töøng caâu. GV ñeäm ñaøn. Chuù yù kieåm tra söõa sai ôû töøng caâu töøng phaàn. Haùt keát hôïp goõ theo phaùch. Chuù yù kieåm tra söõa sai. * Hoaït ñoäng : Troø chôi vôùi baøi haùt. Taäp haùt noái tieáp. Chuù yù kieåm tra söõa sai. 4. Cuûng coá : Hoâm nay thaày ñaõ daïy caùc em baøi haùt gì? Nhaïc vaø lôøi cuûa ai? Haùt laïi. BHGD :yeâu meán aâm nhaïc daân toäc. 5 .Daën doø : Veà taäp haùt laïi baøi haùt cho thaät toát. * Nhaän xeùt : Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 2 .tuøng C5 : Nghe . . . . . . . . . . . . . . vang. C6 : Cuøng . . . . . . . . . . . . . . .vang. HS haùt theo ñeán chuaån. HS haùt caû baøi. HS thöïc hieän. Chia lôùp ra 4 toå. T1 haùt C1. T2 haùt C2. T3 haùt C3 T4 haùt C4. C56 TT haùt. 1 HS.  Thöù ngaøy thaùng naêm KEÁ HOAÏCH DAÏY HOÏC OÂn taäp baøi haùt: Coäc caùch tuøng cheng. Giôùi thieäu moät soá nhaïc cuï goõ. Moân : AÂm nhaïc,Tuaàn 12, Tieát 12. Lôùp 2 I MUÏC TIE Â U : - Hoïc sinh haùt ñuùng giai ñieäu,thuoäc lôøi ca vaø dieãn caûm baøi haùt. - Bieát teân 1 soá nhaïc cuï goõ cuûa Daân Toäc . II CHUAÅN BÒ CUÛA GIAÙO VIE Â N : - Haùt vaø ñeäm ñaøn chuaån xaùc baøi haùt. - Duïng cuï : Ñaøn, phaùch tre,caùc loaïi nhaïc cuï goõ. III CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIE Â N. VIE Â N . 1.oån ñònh lôùp: Haùt vui TT 2. Kieåm tra baøi cuõ: Kieåm tra xuyeân suoát trong quaù N¨m häc 2011- 2012 GV: ®inh thi xu©n Trêng tiÓu häc Giao ThiÖn B Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 2 trình Daïy- Hoïc 3. Baøi môùi: * Hoaït ñoäng 1 : OÂn taäp baøi haùt Coäc caùch tuøng cheng. GVñeäm ñaøn. HS haùt oân 2-3 laàn. Chia toå haùt. HS haùt nhö ôû tuaàn tröôùc. T1 haùt C1. T2 haùt C2. T3 haùt C3 T4 haùt C4. GVchuù yù kieåm tra söõa sai ( neáu C5,6 TT haùt. coù). * Hoaït ñoäng 2 : Giôùi thieäu nhaïc cuï. GV treo tranh töøng loaïi nhaïc cuï vaø giôùi thieäu cho HS veà ñaëc HS laéng nghe vaø ghi nhôù teân tính töøng loaïi nhaïc cuï vaø chaát nhaïc cu lieäu laøm neân caùc loaïi nhaïc cuï. 4. Cuûng coá : Hoâm nay thaày ñaõ oân taäp cho caùc em baøi haùt gì ? Nhaïc vaø lôøi cuûa ai? haùt laïi.Giôùi thieäu caùc loaïi nhaïc cuï gì ? 5. Daën doø : Veà caùc em taäp haùt laïi baøi hatyù cho thaät toát. Xem baøi môùi ôû nhaø. * Nhaän xeùt. N¨m häc 2011- 2012 1 Moõ. 2 troáng. 3 song loan. 4 troáng con. 5 thanh phaùch 6 seânh tieàn. 1 HS GV: ®inh thi xu©n Trêng tiÓu häc Giao ThiÖn B Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 2  Thöù ngaøy thaùng naêm KEÁ HOAÏCH DAÏY HOÏC Hoïc haùt baøi: Chieán só tí hon. Theo baøi cuøng nhau ñi hoàng binh. Nhaïc : Vieät Anh. Moân : AÂm nhaïc,Tuaàn 13, Tieát 13. Lôùp 2 I MUÏC TIE Â U : - Hoïc sinh haùt ñuùng giai ñieäu,thuoäc lôøi ca vaø dieãn caûm baøi haùt. - Haùt ñeàu vaø roõ lôøi baøi haùt. - HSbieát ñaây laø baøi naùt döïa vaøo giai ñieäu cuûa baøi Cuøng nhau ñi hoàng binh nhaïc cuûa Ñ inh Nhu lôøi Vieät Anh. II CHUAÅN BÒ CUÛA GIAÙO VIE Â N : - Haùt vaø ñeäm ñaøn chuaån xaùc baøi haùt. - Duïng cuï : Ñaøn, phaùch tre, tranh, baûng phuï, que chæ baûng. III CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH VIE Â N 1.oån ñònh lôùp: Haùt vui TT 2. Kieåm tra baøi cuõ: Kieåm tra xuyeân suoát trong quaù trình Daïy- Hoïc 3. Baøi môùi: * Hoaït ñoäng 1 :Daïy haùt baøi Chieán só tí hon. a. Trình dieãn giôùi thieäu baøi haùt : HS quan saùt tranh vaø traû lôøi Treo tranh vaø ñaët caâu hoûi. caâu hoûi. Tronh tranh caùc baïn ñang laøm Caùc baïn mang suùng ñi theo laù gì ? côø ñoû sao vaøng. Thaày coù baøi noùi veà caùc baïn HS laéng nghe nhoû naøy caùc em chuù yù laéng nghe . Haùt maãu laàn 1. Tuoåi thô caùc em coù nhieàu coù öôùc mô. Coù em öôùc mô laøm chieán só do ñoù nhaïc só Vieät Anh ñaõ vieát lôøi baøi chieán só tí hon theo nhaïc cuûa Ñinh Nhu taëng rieâng cho caùc em. Baây giôø thaày seõ haùt laïi 1 HS laéng nghe. laàn. N¨m häc 2011- 2012 GV: ®inh thi xu©n
- Xem thêm -