Tài liệu Giáo án âm nhạc lớp 2 cả năm_cktkn_bộ 4

  • Số trang: 55 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 54 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Gi¸o ¸n ©m nh¹c - 2 N¨m häc: 2010 - 2011 Ngµy so¹n:.................. Ngµy dËy:.................... TiÕt 1: - «n tËp c¸c bµi h¸t líp 1 - Nghe quèc ca I. Môc tiªu : - G©y kh«ng khÝ hµo høng häc ©m nh¹c. - Nhí l¹i c¸c bµi h¸t ®· häc ë líp 1. - H¸t ®óng, h¸t ®Òu, hoµ giäng. - Gi¸o dôc th¸i ®é nghiªm trang khi chµo cê, nghe Quèc ca. II. Gi¸o viªn chuÈn bÞ . - Nh¹c cô : §µn, thanh ph¸ch . - Tranh minh ho¹ c¸c bµi h¸t. III. Ho¹t ®éng d¹y häc . Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh 1. æn ®Þnh tæ chøc . 2. KiÓm tra bµi cò . 3. Néi dung bµi míi : * Ho¹t ®éng 1: ¤n tËp c¸c bµi h¸t líp 1. - Gv cho Hs luyÖn thanh . - Gv ®Öm giai ®iÖu c¸c bµi h¸t, cho Hs quan s¸t tranh ®Ó Hs lÇn lît nhí tªn c¸c bµi h¸t ®· häc ë líp 1. - Gv nh¾c l¹i tªn t¸c gi¶ cña tõng bµi h¸t. - Gv cho Hs h¸t l¹i mét sè bµi h¸t theo tæ, nhãm kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch, theo nhÞp hoÆc theo tiÕt tÊu lêi ca. - Khi h¸t cÇn kÕt hîp vËn ®éng phô ho¹ hoÆc móa ®ín gi¶n, cã bµi kÕt hîp trß ch¬i hoÆc h¸t ®èi ®¸p. - Gv chän mét vµi bµi cho Hs biÓu diÔn theo c¸c h×nh thøc: §¬n ca, tèp ca. - Gv khen ®éng viªn nh÷ng Hs biÓu diÔn tèt. * Ho¹t ®éng 2 : Nghe Quèc ca. - Gv giíi thiÖu: Bµi Quèc ca nguyªn lµ bµi TiÕn qu©n ca do nh¹c sÜ V¨n cao s¸ng t¸c. - Gv cho Hs nghe b¨ng nh¹c tr×nh bµy bµi Quèc ca. - Gv hái Hs: + Quèc ca ®îc h¸t khi nµo? + Khi chµo cê c¸c em ph¶i ®øng thÕ nµo? - Gv cho Hs tËp ®øng chµo cê, nghe h¸t Quèc ca. Gv h« “nghiªm” vµ tÊt c¶ ®øng nghiªm trang l¾ng nghe Quèc ca. Vò Thuý Hµ 1 - Hs luyÖn thanh . - Hs nghe, quan s¸t vµ nªu tªn c¸c bµi h¸t. - Hs nghe. - Tæ, nhãm h¸t kÕt hîp gâ ®Öm. - Hs thùc hiÖn. - Hs biÓu diÔn. - Hs nghe. - Hs tr¶ lêi: H¸t khi chµo cê. - §øng nghiªm trang, kh«ng cêi ®ïa. - Hs tËp ®øng chµo cê, nghe Quèc ca. Trêng PTCS §¹i Thµnh Gi¸o ¸n ©m nh¹c - 2 N¨m häc: 2010 - 2011 4. Cñng cè : -? Em nµo cho c« biÕt h«m nay líp chóng ta häc nh÷ng néi dung nµo ? - Gv cñng cè l¹i néi dung bµi häc . - Gv ®µn cho Hs h¸t l¹i bµi h¸t . 5. DÆn dß : - Nh¾c Hs vÒ häc bµi . - Xem tríc bµi míi . - Gv nhËn xÐt giê häc . ***************** Ngµy so¹n:.................. Ngµy dËy:.................... TiÕt 2 : Häc h¸t : bµi thËt lµ hay Nh¹c vµ lêi:Hoµng L©n I. Môc tiªu : - Hs h¸t ®óng giai ®iÖu vµ thuéc lêi ca. - H¸t ®Òu, giäng ªm ¸i, nhÑ nhµng. - BiÕt bµi h¸t ThËt lµ hay lµ s¸ng t¸c cña nh¹c sÜ Hoµng L©n. II. Gi¸o viªn chuÈn bÞ . - Nh¹c cô : §µn, thanh ph¸ch . - Tranh ¶nh minh häa bµi h¸t . III. Ho¹t ®éng d¹y häc . Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn 2 Vò Thuý Hµ Ho¹t ®éng cña häc sinh Trêng PTCS §¹i Thµnh Gi¸o ¸n ©m nh¹c - 2 1. æn ®Þnh tæ chøc . 2. KiÓm tra bµi cò : 3. Néi dung bµi míi : * Ho¹t ®éng1 : D¹y h¸t: Bµi ThËt lµ hay. - Giíi thiÖu bµi: NhiÒu loµi chim cã giäng h¸t rÊt hay. Chóng thêng thi nhau h¸t rÝu rÝt. TiÕng h¸t hoµ quyÖn víi nhau nghe thËt vui tai. Bµi h¸t ThËt lµ hay cña nh¹c sÜ Hoµng L©n sÏ kÓ vÒ diÒu ®ã. - Gv treo tranh minh ho¹ bµi h¸t . -? Bøc tranh vÏ nh÷ng g× ? - Gv h¸t mÉu . - Gv híng dÉn Hs ®äc lêi ca theo lèi mãc xÝch. - D¹y h¸t tõng c©u : C©u 1 : Nghe vÐo von trong … chim oanh. + Gv h¸t mÉu . + Gv ®µn giai ®iÖu c©u1 cho Hs h¸t . + Gv söa sai cho Hs ( nÕu cã ) C©u 2 : Hai chó chim cao … vang lõng. + Gv h¸t mÉu . + Gv ®µn giai ®iÖu c©u 2 cho Hs h¸t . + Gv söa sai cho Hs ( nÕu cã ) - Gv cho Hs h¸t ghÐp c©u1 vµ c©u 2 . - Gv cho tæ, bµn h¸t ghÐp c©u 1 vµ c©u 2 . C©u 3 : Vui rÊt vui bay tõ … h¸t theo. + Gv h¸t mÉu . + Gv ®µn giai ®iÖu c©u 3 cho Hs h¸t . + Gv söa sai cho Hs ( nÕu cã ) C©u 4 : Li lÝ li lÝ l× li thËt lµ hay hay hay. + Gv h¸t mÉu . + Gv ®µn giai ®iÖu c©u 4 cho hs h¸t . + Gv söa sai cho Hs ( nÕu cã ) - Gv cho Hs h¸t ghÐp c©u 3 vµ c©u 4 . - Gv cho Hs h¸t ghÐp toµn bµi . - Gv cho nhãm, bµn h¸t toµn bµi . - Gv nhËn xÐt . * Ho¹t ®éng 2 : H¸t kÕt hîp gâ ®Öm . - Gv híng dÉn Hs h¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch. Nghe vÐo von trong vßm c©y ho¹ mi … x x x x x - Gv cho tæ 1 h¸t, tæ 2 gâ ®Öm theo ph¸ch vµ ngîc l¹i . - Gv söa sai cho Hs ( nÕu cã ) - Gv cho nhãm, bµn h¸t vµ gâ ®Öm theo ph¸ch. - Gv cho Hs lªn b¶ng biÓu diÔn . - Gv nhËn xÐt, tuyªn d¬ng. N¨m häc: 2010 - 2011 - Hs nghe . - Hs quan s¸t . - Hs tr¶ lêi - Hs nghe . - Hs ®äc lêi ca. - Hs nghe . - Hs h¸t . - Hs nghe . - Hs h¸t . - Hs h¸t ghÐp . - Tæ, bµn h¸t ghÐp . - Hs nghe . - Hs h¸t . - Hs nghe . - Hs h¸t . - Hs h¸t ghÐp. - Hs h¸t toµn bµi . - Nhãm, bµn h¸t . - Hs h¸t vµ gâ ®Öm theo ph¸ch. Tæ h¸t vµ gâ ®Öm theo ph¸ch. - Hs biÓu diÔn . 4. Cñng cè : -? Em nµo cho c« biÕt h«m nay líp chóng ta häc nh÷ng néi dung nµo ? 3 Vò Thuý Hµ Trêng PTCS §¹i Thµnh Gi¸o ¸n ©m nh¹c - 2 N¨m häc: 2010 - 2011 - Gv cñng cè l¹i néi dung bµi häc . - Gv ®µn cho Hs h¸t l¹i bµi h¸t . 5. DÆn dß : - Nh¾c Hs vÒ häc thuéc bµi h¸t. -xem l¹i 3 c¸ch gâ ®Öm vµ t×m 1 sè ®éng t¸c phô ho¹ cho bµi h¸t giê sau «n tËp. - Gv nhËn xÐt tiÕt häc . ***************** Ngµy so¹n:.................. Ngµy dËy:.................... TiÕt 3 : «n tËp bµi h¸t: thËt lµ hay I. Môc tiªu : - Hs h¸t thuéc lêi, diÔn c¶m vµ lµm ®éng t¸c phô ho¹ theo néi dung bµi h¸t. - Trß ch¬i Dïng nh¹c ®Öm víi mét sè nh¹c cô gâ. - TËp biÓu diÔn. II. .Gi¸o viªn chuÈn bi - Nh¹c cô : §µn, thanh ph¸ch . - Mét vµi ®éng t¸c vËn ®éng phô ho¹ . III. Ho¹t ®éng d¹y häc . Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh 1. æn ®Þnh tæ chøc . 2. KiÓm tra bµi cò : - Gäi 3 Hs lªn b¶ng biÓu diÔn . - Gv nhËn xÐt. 3. Néi dung bµi míi : * Ho¹t ®éng1 : ¤n tËp bµi h¸t : ThËt lµ hay. - Gv ®µn cho Hs h¸t . - Gv cho bµn, nhãm h¸t . - Gv híng dÉn Hs h¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo nhÞp . - Gv cho tæ 1 h¸t, tæ 2 gâ ®Öm theo nhÞp vµ ngîc l¹i - Gv söa sai cho Hs ( nÕu cã ) - Gv cho nhãm, bµn h¸t vµ gâ ®Öm theo nhÞp. - Gv nhËn xÐt, tuyªn d¬ng. * Ho¹t ®éng 2 : H¸t kÕt hîp ®¸nh nhÞp. - Gv híng dÉn Hs: NhÞp cã 2 ph¸ch, mét ph¸ch m¹nh, mét ph¸ch nhÑ. Ph¸ch m¹nh ®¸nh tay xuèng, ph¸ch m¹nh ®¸nh tay lªn. - Gv cho Hs tËp ®¸nh nhÞp, sau ®ã võa h¸t võa ®¸nh nhÞp. LÇn lît gäi mét vµi hs lªn ®iÒu khiÔn cho c¶ líp h¸t. - Gv söa sai cho Hs (nÕu cã). Vò Thuý Hµ 4 - 3 Hs biÓu diÔn . - Hs h¸t . - Bµn, nhãm h¸t . - Hs h¸t vµ gâ ®Öm theo nhÞp - Nhãm, bµn h¸t vµ gâ ®Öm theo nhÞp . - Hs quan s¸t vµ l¾ng nghe. - Hs thùc hiÖn. Trêng PTCS §¹i Thµnh Gi¸o ¸n ©m nh¹c - 2 N¨m häc: 2010 - 2011 * Ho¹t ®éng3: Trß ch¬i Dïng nh¹c ®Öm víi mét sè nh¹c cô gâ. - Gv ph©n thµnh 3 nhãm gåm 3 Hs sö dông nh¹c cô gâ: - Gv thùc hiÖn mÉu. - Gv gäi 3 Hs lªn thùc hiÖn. Em thø 1: sö dông song loan. Em thø 2: sö dung trèng con. Em thø 3: sö dông thanh ph¸ch. - Gv cho Hs gâ theo ©m h×nh tiÕt tÊu: - Hs quan s¸t. - Hs thùc hiÖn. - Hs gâ ©m h×nh tiÕt tÊu. - Gv cho tõng Hs thùc hiÖn ©m h×nh tiÕt tÊu - C¸ nh©n thùc hiÖn. trªn. - C¸c nhãm biÓu diÔn. - Gv cho Hs biÓu diÔn theo nhãm: 1 nhãm h¸t 3 Hs gâ ®Öm. - Gv nhËn xÐt, tuyªn d¬ng. 4. Cñng cè : -? Em nµo cho c« biÕt h«m nay líp chóng ta häc nh÷ng néi dung nµo ? - Gv cñng cè l¹i néi dung bµi häc . - Gv ®µn cho Hs h¸t l¹i bµi h¸t . 5. DÆn dß : - Nh¾c Hs vÒ nhµ tiÕp tôc häc thuéc bµi h¸t,tËp l¹i 3 c¸ch gâ ®Öm cho tèt h¬n n÷a. - Xem tríc lêi ca bµi “ XoÌ hoa” giê sau häc h¸t. - Gv nhËn xÐt tiÕt häc . ***************** Ngµy so¹n:.................. Ngµy dËy:.................... TiÕt 4 : Häc BµI h¸t : xoÌ hoa D¢N CA TH¸I LêI MíI: PHAN DUY I. Môc tiªu : - BiÕt bµi h¸t XoÌ hoa lµ mét bµi d©n ca cña ®ång bµo Th¸i ë T©y B¾c. 5 Vò Thuý Hµ Trêng PTCS §¹i Thµnh Gi¸o ¸n ©m nh¹c - 2 N¨m häc: 2010 - 2011 - Hs h¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca. - Hs bÕt gâ ®Öm theo ph¸ch, theo nhÞp, theo tiÕt tÊu lêi ca. II. Gi¸o viªn chuÈn bÞ . - Nh¹c cô : §µn, thanh ph¸ch . - Tranh ¶nh minh häa bµi h¸t . III. Ho¹t ®éng d¹y häc . Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh 1. æn ®Þnh tæ chøc . 2. KiÓm tra bµi cò : 3. Néi dung bµi míi : * Ho¹t ®éng1 : D¹y h¸t: Bµi XoÌ hoa . - Giíi thiÖu bµi: XoÌ hoa lµ mét trong nh÷ng bµi d©n ca hay cña d©n téc Th¸i. XoÌ tiÕng Th¸I lµ móa. XoÌ hoa lµ móa hoa. - Gv treo tranh minh ho¹ bµi h¸t . -? Bøc tranh vÏ nh÷ng g× ? - Gv h¸t mÉu . - Gv cho Hs ®äc lêi ca . - Gv cho Hs luyÖn thanh . - D¹y h¸t tõng c©u : C©u 1 : Bïng boong bÝnh …vang vang. + Gv h¸t mÉu . + Gv ®µn cho Hs h¸t . + Gv söa sai cho Hs ( nÕu cã ) C©u 2 : Nghe tiÕng chiªng … rén rµng . + Gv h¸t mÉu . + Gv ®µn cho Hs h¸t . + Gv söa sai cho Hs ( nÕu cã ) - Gv cho Hs h¸t ghÐp c©u1 vµ c©u 2 . - Gv cho tæ, bµn h¸t ghÐp c©u 1 vµ c©u 2 . C©u 3 : Theo tiÕng khÌn tiÕng … vang lõng. + Gv h¸t mÉu . + Gv ®µn cho Hs h¸t . + Gv söa sai cho Hs ( nÕu cã ) C©u 4 : Tay n¾m tay ta … xoÌ hoa . + Gv h¸t mÉu . + Gv ®µn cho Hs h¸t . + Gv söa sai cho Hs ( nÕu cã ) - Gv cho Hs h¸t ghÐp c©u 3 vµ c©u 4 . - Gv cho Hs h¸t ghÐp toµn bµi . - Gv cho nhãm, bµn h¸t toµn bµi . - Gv nhËn xÐt . * Ho¹t ®éng 2 : H¸t kÕt hîp gâ ®Öm . - Gv híng dÉn Hs h¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch. Bïng boong bÝnh boong ng©n nga tiÕng… x x x x x - Gv híng dÉn Hs võa h¸t võa gâ ®Öm theo nhÞp. Vò Thuý Hµ 6 - Hs nghe . - Hs quan s¸t . - Hs tr¶ lêi . - Hs nghe . - Hs ®äc lêi ca . - Hs luyÖn thanh . - Hs nghe . - Hs h¸t . - Hs nghe . - Hs h¸t . - Hs h¸t ghÐp . - Tæ, bµn h¸t ghÐp . - Hs nghe . - Hs h¸t . - Hs nghe . - Hs h¸t . - Hs h¸t ghÐp. - Hs h¸t toµn bµi . - Nhãm, bµn h¸t . - Hs h¸t vµ gâ ®Öm theo ph¸ch. - Hs h¸t vµ gâ ®Öm theo nhÞp. Trêng PTCS §¹i Thµnh Gi¸o ¸n ©m nh¹c - 2 N¨m häc: 2010 - 2011 Bïng boong bÝnh boong ng©n nga tiÕng… x x x - Gv híng dÉn Hs võa h¸t võa gâ ®Öm theo tiÕt tÊu lêi ca. Bïng boong bÝnh boong ng©n nga tiÕng… x x x x x x x - Gv cho Hs lªn b¶ng biÓu diÔn . - Gv nhËn xÐt . - Hs h¸t vµ gâ ®Öm theo tiÕt tÊu lêi ca. - Hs biÓu diÔn . 4. Cñng cè : -? Em nµo cho c« biÕt h«m nay líp chóng ta häc nh÷ng néi dung nµo ? - Gv cñng cè l¹i néi dung bµi häc . - Gv ®µn cho Hs h¸t l¹i bµi h¸t . 5. DÆn dß : - Nh¾c Hs vÒ häc bµi . - Xem tríc bµi míi . - Gv nhËn xÐt giê häc . Ngµy so¹n:.................. Ngµy dËy:.................... TiÕt 5 «n tËp bµi h¸t: xoÌ hoa I. Môc tiªu : - Hs h¸t ®óng giai ®iÖu vµ thuéc lêi ca . - TËp biÓu diÔn bµi h¸t . II. Gi¸o viªn chuÈn bÞ . - Nh¹c cô : §µn, thanh ph¸ch . - Mét vµi ®éng t¸c vËn ®éng phô ho¹ . III. Ho¹t ®éng d¹y häc . Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh 1. æn ®Þnh tæ chøc . 2. KiÓm tra bµi cò : - Gäi 3 Hs lªn b¶ng biÓu diÔn . - Gv nhËn xÐt. 3. Néi dung bµi míi : * Ho¹t ®éng 1: ¤n tËp bµi h¸t : XoÌ hoa. - ? Tríc khi vµo häc h¸t chóng ta ph¶i lµm g×? - Gv cho Hs luyÖn thanh . - Gv ®µn cho Hs h¸t . - Gv cho bµn, nhãm h¸t . - Gv híng dÉn Hs h¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo nhÞp . - Gv cho tæ 1 h¸t, tæ 2 gâ ®Öm theo nhÞp vµ Vò Thuý Hµ 7 - 3 Hs biÓu diÔn . - Hs tr¶ lêi : LuyÖn thanh . - Hs luyÖn thanh . - Hs h¸t . - Bµn, nhãm h¸t . - Hs h¸t vµ gâ ®Öm theo nhÞp - Nhãm, bµn h¸t vµ gâ ®Öm theo Trêng PTCS §¹i Thµnh Gi¸o ¸n ©m nh¹c - 2 N¨m häc: 2010 - 2011 ngîc l¹i . - Gv söa sai cho Hs ( nÕu cã ) - Gv cho nhãm, bµn h¸t vµ gâ ®Öm theo nhÞp. - Gv vËn ®éng phô ho¹ mÉu . - Gv híng dÉn Hs tõng ®éng t¸c ®ång thêi thùc hµnh cïng Hs . -Gv cho Hs h¸t vµ vËn ®éng . - Gv söa sai cho Hs ( nÕu cã ) . - Gv cho nhãm, tæ h¸t vµ vËn ®éng . - Gv cho tæ 1 h¸t, tæ 2 vËn ®éng phô ho¹ vµ ngîc l¹i . - Gv cho Hs lªn b¶ng biÓu diÔn . - Gv nhËn xÐt . * Ho¹t ®éng 2: H¸t kÕt hîp víi trß ch¬i theo bµi XoÌ hoa . a. Trß ch¬i 1: Nghe gâ tiÕt tÊu ®o¸n c©u h¸t trong bµi. nhÞp . - Hs quan s¸t - Hs h¸t vµ vËn ®éng. - Tæ h¸t vµ vËn ®éng. - Hs biÓu diÔn. - Hs nghe. - Gv gâ : - Gv cho Hs nhËn biÕt ®ã lµ ©m h×nh tiÕt tÊu cña 3 c©u h¸t 2, 3, 4 trong bµi XoÌ hoa . b. Trß ch¬i 2: H¸t giai ®iÖu cña bµi b»ng c¸c nguyªn ©m: o; a; u; i . - Gv h¸t mÉu thay lêi ca b»ng c¸c nguyªn ©m. Bïng boong bÝnh boong ng©n nga tiÕng…. O o ã o o o ã Nghe tiÕng chiªng reo vui rén rµng A ¸ a a µ µ µ Theo tiÕng khÌn tiÕng s¸o vang lõng U ó ï u ó u ï Tay n¾m tay ta cïng xoÌ hoa I Ý i i × × i - Gv cho Hs biÕt c¸c nguyªn ©m sÏ sö dông, khi h¸t Gv dïng tay lµm dÊu hiÖu chØ c¸c nguyªn ©m ®ã ®Ó Hs h¸t theo - Gv cho mét vµi Hs lªn ®iÒu khiÓn trß ch¬i. - Gv nhËn xÐt. - Hs nghe . - Hs ch¬i trß ch¬i. - Hs nghe - Hs nghe - Hs nghe - Hs ®iÒu khiÓn trß ch¬i 4. Cñng cè : -? Em nµo cho c« biÕt h«m nay líp chóng ta häc nh÷ng néi dung nµo ? - Gv cñng cè l¹i néi dung bµi häc . - Gv ®µn cho Hs h¸t l¹i bµi h¸t . 5. DÆn dß : - Nh¾c Hs vÒ häc bµi . - Xem tríc bµi míi . - Gv nhËn xÐt giê häc . Vò Thuý Hµ 8 Trêng PTCS §¹i Thµnh Gi¸o ¸n ©m nh¹c - 2 N¨m häc: 2010 - 2011 ***************** TiÕt 6 : Ngµy so¹n:.................. Ngµy dËy:.................... Häc bµi h¸t : móa vui NH¹C Vµ LêI: L¦U H÷U PH¦íC I. Môc tiªu : - Hs h¸t ®óng giai ®iÖu vµ thuéc lêi ca. - BiÕt bµi h¸t Móa vui lµ s¸ng t¸c cña nh¹c sÜ Lu H÷u Phíc. II. Gi¸o viªn chuÈn bÞ . - Nh¹c cô : §µn, thanh ph¸ch . - Tranh ¶nh minh häa bµi h¸t . III. Ho¹t ®éng d¹y häc . Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh 1. æn ®Þnh tæ chøc . 2. KiÓm tra bµi cò : - Gv gäi 3 Hs lªn b¶ng biÓu diÔn. - Gv nhËn xÐt. 3. Néi dung bµi míi : * Ho¹t ®éng1 : D¹y h¸t: Bµi Móa vui. - Giíi thiÖu bµi. - Gv treo tranh minh ho¹ bµi h¸t . -? Bøc tranh vÏ nh÷ng g× ? - Gv h¸t mÉu . - Gv cho Hs ®äc lêi ca . - Gv cho Hs luyÖn thanh . - D¹y h¸t tõng c©u : C©u 1 : Cïng nhau móa xung .... cïng vui. + Gv h¸t mÉu . + Gv ®µn cho Hs h¸t . + Gv söa sai cho Hs ( nÕu cã ) C©u 2 : Cïng nhau móa xung ..... móa ®Òu. + Gv h¸t mÉu . + Gv ®µn cho Hs h¸t . + Gv söa sai cho Hs ( nÕu cã ) - Gv cho hs h¸t ghÐp c©u1 vµ c©u 2 . - Gv cho tæ, bµn h¸t ghÐp c©u 1 vµ c©u 2 . C©u 3 : N¾m tay nhau b¾t tay .... móa ca. + Gv h¸t mÉu . + Gv ®µn cho Hs h¸t . + Gv söa sai cho Hs ( nÕu cã ) C©u 4 : N¾m tay nhau b¾t tay … móa ®Òu. + Gv h¸t mÉu . + Gv ®µn cho Hs h¸t . + Gv söa sai cho Hs ( nÕu cã ) - Gv cho Hs h¸t ghÐp c©u 3 vµ c©u 4 . - Gv cho Hs h¸t ghÐp toµn bµi . - Gv cho nhãm, bµn h¸t toµn bµi . - Gv nhËn xÐt . * Ho¹t ®éng 2 : H¸t kÕt hîp gâ ®Öm . Vò Thuý Hµ 9 - Hs nghe . - Hs quan s¸t . - Hs tr¶ lêi - Hs nghe . - Hs ®äc lêi ca . - Hs luyÖn thanh . - Hs nghe . - Hs h¸t . - Hs nghe . - Hs h¸t . - Hs h¸t ghÐp . - Tæ, bµn h¸t ghÐp . - Hs nghe . - Hs h¸t . - Hs nghe . - Hs h¸t . - Hs h¸t ghÐp. - Hs h¸t toµn bµi . - Nhãm, bµn h¸t . Trêng PTCS §¹i Thµnh Gi¸o ¸n ©m nh¹c - 2 N¨m häc: 2010 - 2011 - Gv híng dÉn Hs h¸t kÕt hîp vç tay theo ph¸ch: Cïng nhau x móa x - Hs h¸t vµ vç tay theo ph¸ch. xung quanh vßng … x x - Gv cho tæ 1 h¸t, tæ 2 gâ ®Öm theo ph¸ch vµ ngîc l¹i. - Gv cho Hs h¸t kÕt hîp vç tay theo nhÞp. Cïng nhau x móa - Tæ h¸t vµ vç tay theo ph¸ch. - Hs h¸t vµ vç tay theo nhÞp. xung quanh vßng … x - Hs biÓu diÔn . - Gv cho Hs lªn b¶ng biÓu diÔn . - Gv nhËn xÐt . 4. Cñng cè : -? Em nµo cho c« biÕt h«m nay líp chóng ta häc nh÷ng néi dung nµo ? - Gv cñng cè l¹i néi dung bµi häc . - Gv ®µn cho Hs h¸t l¹i bµi h¸t . 5. DÆn dß : - Nh¾c Hs vÒ häc bµi . - Xem tríc bµi míi . - Gv nhËn xÐt giê häc . Ngµy so¹n:................. NgµydËy:................... TiÕt 7 : «n tËp bµi h¸t : Móa vui I. Môc tiªu : - Thuéc bµi h¸t, kÕt hîp h¸t, móa víi ®éng t¸c ®¬n gi¶n. - TËp biÓu diÔn bµi h¸t. II. Gi¸o viªn chuÈn bÞ . - Nh¹c cô : §µn, thanh ph¸ch . - Mét vµi ®éng t¸c vËn ®éng phô ho¹ . III. Ho¹t ®éng d¹y häc . Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh 1. æn ®Þnh tæ chøc . 2. KiÓm tra bµi cò : - Gäi 3 Hs lªn b¶ng biÓu diÔn . - Gv nhËn xÐt. 3. Néi dung bµi míi : Vò Thuý Hµ - 3 Hs biÓu diÔn . 10 Trêng PTCS §¹i Thµnh Gi¸o ¸n ©m nh¹c - 2 N¨m häc: 2010 - 2011 * Ho¹t ®éng 1: ¤n tËp bµi h¸t : Móa vui. - ? Tríc khi vµo häc h¸t chóng ta ph¶i lµm g×? - Gv cho H luyÖn thanh . - Gv ®µn cho H h¸t . - Gv cho bµn, nhãm h¸t . - Gv híng dÉn H h¸t kÕt hîp vç tay theo tiÕt tÊu. - Gv cho tæ 1 h¸t, tæ 2 vç tay theo tiÕt tÊu vµ ngîc l¹i . - Gv söa sai cho Hs( nÕu cã ) - Gv cho nhãm, bµn h¸t vµ vç tay theo tiÕt tÊu. - Gv nhËn xÐt . * Ho¹t ®éng 2 : H¸t kÕt hîp vËn ®éng phô ho¹ . - Gv vËn ®éng phô ho¹ mÉu . - Gv híng dÉn Hs tõng ®éng t¸c ®ång thêi thùc hµnh cïng Hs. - Gv cho Hs h¸t vµ vËn ®éng . - Gv söa sai cho Hs ( nÕu cã ) . - Gv cho nhãm, tæ h¸t vµ vËn ®éng . - Gv cho tæ 1 h¸t, tæ 2 vËn ®éng phô ho¹ vµ ngîc l¹i . - Gv cho Hs lªn b¶ng biÓu diÔn . - Gv nhËn xÐt . - Hs tr¶ lêi : LuyÖn thanh . - Hs luyÖn thanh . - Hs h¸t . - Bµn, nhãm h¸t . - Hs h¸t vµ vç tay theo tiÕt tÊu. - Nhãm, bµn h¸t vµ vç tay theo tiÕt tÊu. - Hs quan s¸t . - Hs vËn ®éng phô ho¹ . - Hs h¸t vµ vËn ®éng . - Nhãm, tæ thùc hiÖn . - Tæ thùc hiÖn . - Hs biÓu diÔn . 4. Cñng cè : - Gv cñng cè l¹i néi dung bµi häc . - Gv ®µn cho Hs h¸t l¹i bµi h¸t . 5. DÆn dß : - Nh¾c Hs vÒ häc bµi . ***************** Vò Thuý Hµ 11 Trêng PTCS §¹i Thµnh Gi¸o ¸n ©m nh¹c - 2 N¨m häc: 2010 - 2011 Ngµy so¹n:.................. Ngµy dËy:.................... TiÕt 8: «n tËp 3 bµi h¸t:thËt lµ hay, xoÌ hoa, móa vui - Ph©n biÖt ©m thanh cao -thÊp, dµi - NG¾N I. Môc tiªu. - Hs h¸t ®óng giai ®iÖu vµ thuéc lêi ca . - BiÕt kÕt hîp víi gâ ®Öm hoÆc vËn ®éng phô ho¹. - BiÕt ph©n biÖt ©m thanh cao - thÊp, dµi - ng¾n. II. Gi¸o viªn chuÈn bÞ . - Nh¹c cô : §µn, thanh ph¸ch . III. Ho¹t ®éng d¹y häc . Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn 1. æn ®Þnh tæ chøc . 2. KiÓm tra bµi cò 3. Néi dung bµi míi : * Ho¹t ®éng 1 : ¤n tËp 3 bµi h¸t . a. ¤n tËp bµi h¸t: ThËt lµ hay. - Gv cho Hs luyÖn thanh - Gv ®µn cho Hs h¸t bµi h¸t . - Gv cho nhãm, bµn h¸t . - Gv híng dÉn Hs h¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch. - Gv cho tæ 1 h¸t, tæ 2 gâ ®Öm theo ph¸ch vµ ngîc l¹i . - Gv söa sai cho Hs ( nÕu cã ) - Gv cho Hs h¸t kÕt hîp vËn ®éng phô ho¹ . - Gv cho Hs lªn b¶ng biÓu diÔn . b. ¤n tËp bµi h¸t: XoÌ hoa. - Gv ®µn cho Hs h¸t bµi h¸t . - Gv cho nhãm, bµn h¸t . - Gv híng dÉn Hs h¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo tiÕt tÊu lêi ca. - Gv cho tæ 1 h¸t, tæ 2 gâ ®Öm theo tiÕt tÊu vµ ngîc l¹i . - Gv söa sai cho Hs ( nÕu cã ) - Gv cho Hs h¸t kÕt hîp vËn ®éng phô ho¹ . - Gv cho Hs lªn b¶ng biÓu diÔn . c. ¤n tËp bµi h¸t: Móa vui. Vò Thuý Hµ 12 Ho¹t ®éng cña häc sinh - Hs luyÖn thanh . - HS thùc hiÖn. - Hs h¸t vµ gâ ®Öm theo ph¸ch. - Hs h¸t vµ vËn ®éng . - Hs biÓu diÔn . - Hs h¸t . - Nhãm, bµn h¸t . - Tæ h¸t vµ gâ theo tiÕt tÊu. - Hs h¸t vµ vËn ®éng. - Hs biÓu diÔn . Trêng PTCS §¹i Thµnh Gi¸o ¸n ©m nh¹c - 2 - Gv ®µn cho Hs h¸t bµi h¸t . - Gv cho nhãm, bµn h¸t . - Gv híng dÉn Hs h¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo tiÕt tÊu lêi ca. - Gv cho tæ 1 h¸t, tæ 2 gâ ®Öm theo tiÕt tÊu vµ ngîc l¹i . - Gv söa sai cho Hs ( nÕu cã ) - Gv cho Hs h¸t kÕt hîp vËn ®éng phô ho¹ . - Gv cho Hs lªn b¶ng biÓu diÔn . * Ho¹t ®éng 2 : Ph©n biÖt ©m thanh cao thÊp, dµi - ng¾n. a. Ph©n biÖt ©m thanh cao - thÊp. - Gv dïng ®µn thÓ hiÖn ©m thanh cao – thÊp, cã ®é dµi b»ng nhau nhng cao ®é kh¸c nhau: Mi – La; Pha – Si -? ¢m nµo cao? ¢m nµo thÊp? N¨m häc: 2010 - 2011 - Hs h¸t. - Nhãm, bµn h¸t. - Tæ h¸t vµ gâ ®Öm theo tiÕt tÊu. - Hs h¸t vµ vËn ®éng. - Hs biÓu diÔn. - Hs nghe. - ¢m Mi thÊp, ©m La cao. - ¢m Pha thÊp, ©m Si cao b. Ph©n biÖt ©m thanh dµi - ng¾n. - Gv ®µn 2 ©m cã cao ®é b»ng nhau( Son ) nhng - Hs nghe. ®é dµi kh¸c nhau( lÇn 1 ng©n 5 ph¸ch, lÇn 2 ng©n 2 ph¸ch ). -? LÇn nµo ng©n dµi? LÇn nµo ng©n ng¾n? - LÇn 1 ng©n dµi, lÇn 2 ng©n ng¾n. - Gv nhËn xÐt. 4. Cñng cè : -? Em nµo cho c« biÕt h«m nay líp chóng ta häc nh÷ng néi dung nµo ? - Gv cñng cè l¹i néi dung bµi häc . - Gv ®µn cho Hs h¸t l¹i bµi h¸t . 5. DÆn dß : - Nh¾c Hs vÒ häc bµi . - Xem tríc bµi míi . - Gv nhËn xÐt giê häc . ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................ Ngµy so¹n:................... Ngµy gi¶ng:.................. TiÕt 9 : Häc bµi h¸t : chóc mõng sinh nhËt NH¹C ANH I. Môc tiªu : - Hs h¸t ®óng giai ®iÖu vµ thuéc lêi ca, ®Æc biÖt chó ý nh÷ng chç nöa cung trong bµi. - BiÕt mét bµi h¸t cña níc Anh. II. Gi¸o viªn chuÈn bÞ . 13 Vò Thuý Hµ Trêng PTCS §¹i Thµnh Gi¸o ¸n ©m nh¹c - 2 N¨m häc: 2010 - 2011 - Nh¹c cô : §µn, thanh ph¸ch . - Tranh ¶nh minh häa bµi h¸t . III. Ho¹t ®éng d¹y häc . Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn 1. æn ®Þnh tæ chøc . 2. KiÓm tra bµi cò : - Gäi 5 Hs lªn b¶ng biÓu diÔn . - Gv nhËn xÐt. 3. Néi dung bµi míi : * Ho¹t ®éng 1 : D¹y h¸t: Bµi Chóc mõng sinh nhËt. - Giíi thiÖu bµi: Mçi ngêi ®Òu cã mét ngµy sinh, ®ã lµ mét ngµy vui ®Çy ý nghÜa. Cã mét bµi h¸t ®Î chóng ta cïng h¸t chóc mõng nhau. - Gv treo tranh minh ho¹ bµi h¸t . -? Bøc tranh vÏ nh÷ng g× ? - Gv h¸t mÉu . - Gv cho Hs ®äc lêi ca . - Gv cho Hs luyÖn thanh . - D¹y h¸t tõng c©u : C©u 1 : Mõng ngµy sinh mét ... khóc ca. + Gv h¸t mÉu . + Gv ®µn cho Hs h¸t . + Gv söa sai cho Hs ( nÕu cã ) C©u 2 : Mõng ngµy ®· sinh … rùc rì. + Gv h¸t mÉu . + Gv ®µn cho Hs h¸t . + Gv söa sai cho Hs ( nÕu cã ) - Gv cho Hs h¸t ghÐp c©u1 vµ c©u 2 . - Gv cho tæ, bµn h¸t ghÐp c©u 1 vµ c©u 2 . C©u 3 : Cuéc ®êi em lµ ®o¸ … khóc ca. + Gv h¸t mÉu . + Gv ®µn cho Hs h¸t . + Gv söa sai cho Hs ( nÕu cã ) C©u 4 : Cuéc ®êi sÏ thªm t¬i … ®o¸ hoa. + Gv h¸t mÉu . + Gv ®µn cho Hs h¸t . + Gv söa sai cho Hs ( nÕu cã ) - Gv cho Hs h¸t ghÐp c©u 3 vµ c©u 4 . - Gv cho Hs h¸t ghÐp toµn bµi . - Gv cho nhãm, bµn h¸t toµn bµi . - Gv nhËn xÐt . * Ho¹t ®éng 2 : H¸t kÕt hîp gâ ®Öm . - Gv híng dÉn Hs h¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch. - Gv cho tæ 1 h¸t, tæ 2 gâ ®Öm theo ph¸ch vµ ngîc l¹i . - Gv söa sai cho Hs ( nÕu cã ) - Gv cho nhãm, bµn h¸t vµ gâ ®Öm theo ph¸ch. - Gv cho Hs lªn b¶ng biÓu diÔn . - Gv nhËn xÐt . Vò Thuý Hµ 14 Ho¹t ®éng cña häc sinh - 5 Hs biÓu diÔn . - Hs nghe . - Hs quan s¸t . - Hs tr¶ lêi . - Hs nghe . - Hs ®äc lêi ca . - Hs luyÖn thanh . - Hs nghe . - Hs h¸t . - Hs nghe . - Hs h¸t . - Hs h¸t ghÐp . - Tæ, bµn h¸t ghÐp . - Hs nghe . - Hs h¸t . - Hs nghe . - Hs h¸t . - Hs h¸t ghÐp. - Hs h¸t toµn bµi . - Nhãm, bµn h¸t . - Hs h¸t vµ gâ ®Öm theo ph¸ch. - Nhãm, bµn h¸t vµ gâ ®Öm - Hs biÓu diÔn . Trêng PTCS §¹i Thµnh Gi¸o ¸n ©m nh¹c - 2 N¨m häc: 2010 - 2011 4. Cñng cè : -? Em nµo cho c« biÕt h«m nay líp chóng ta häc nh÷ng néi dung nµo ? - Gv cñng cè l¹i néi dung bµi häc . - Gv ®µn cho Hs h¸t l¹i bµi h¸t . 5. DÆn dß : - Nh¾c Hs vÒ häc bµi . - Gv nhËn xÐt giê häc . Ngµy so¹n:................... Ngµy gi¶ng:.................. TiÕt 10 : «n tËp bµi h¸t : chóc mõng sinh nhËt I. Môc tiªu : - Hs h¸t thuéc bµi, tËp h¸t diÔn c¶m. - BiÕt gâ ®Öm theo nhÞp. II. Gi¸o viªn chuÈn bÞ . - Nh¹c cô : §µn, thanh ph¸ch . III. Ho¹t ®éng d¹y häc . Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn 1. æn ®Þnh tæ chøc . 2. KiÓm tra bµi cò : - Gäi 3 Hs lªn b¶ng biÓu diÔn . - Gv nhËn xÐt. 3. Néi dung bµi míi : * Ho¹t ®éng 1 : ¤n tËp bµi h¸t : Chóc mõng sinh nhËt. - Gv cho Hs luyÖn thanh . - Gv ®µn cho Hs h¸t . - Gv cho bµn, nhãm h¸t . - Gv híng dÉn Hs h¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo nhÞp: Ho¹t ®éng cña häc sinh - 3 Hs biÓu diÔn . - Hs luyÖn thanh . - Hs h¸t . - Bµn, nhãm h¸t . - Hs h¸t vµ gâ ®Öm theo nhÞp Mõng ngµy sinh mét ®o¸ hoa. Mõng ngµy sinh mét khóc ca. x x x x - Gv cho tæ 1 h¸t, tæ 2 gâ ®Öm theo nhÞp vµ ngîc l¹i Vò Thuý Hµ 15 - Tæ h¸t vµ gâ ®Öm theo nhÞp . Trêng PTCS §¹i Thµnh Gi¸o ¸n ©m nh¹c - 2 N¨m häc: 2010 - 2011 - Gv söa sai cho Hs ( nÕu cã ) - Gv cho nhãm, bµn h¸t vµ gâ ®Öm theo nhÞp. - Gv nhËn xÐt . * Ho¹t ®éng 2 : TËp biÓu diÔn bµi h¸t. - Gv cho Hs lªn b¶ng biÓu diÔn theo c¸c h×nh thc: §¬n ca, tèp ca. - Gv cho Hs h¸t kÕt hîp vËn ®éng theo nhÞp 3. - Gv nhËn xÐt . * Ho¹t ®éng 3 : Trß ch¬i ®è vui. - Gv ph©n biÖt l¹i nhÞp 2/4 vµ nhÞp 3/4 . - Gv dïng thanh ph¸ch gâ l¹i nhÞp 2/4 vµ 3/4 cho hs ®o¸n. - Gv h¸t mét bµi h¸t nhÞp 2/4 vµ mét bµi h¸t nhÞp 3/4 cho Hs nhËn xÐt . - Gv söa sai cho Hs (nÕu cã). - Nhãm, bµn h¸t - Hs biÓu diÔn . - Hs h¸t kÕt hîp vËn ®éng. - Hs nghe. - Hs quan s¸t vµ tr¶ lêi. - Hs nhËn xÐt. 4. Cñng cè : -? Em nµo cho c« biÕt h«m nay líp chóng ta häc nh÷ng néi dung nµo ? - Gv cñng cè l¹i néi dung bµi häc . - Gv ®µn cho Hs h¸t l¹i bµi h¸t . 5. DÆn dß : - Nh¾c Hs vÒ häc bµi . - Xem tríc bµi míi . - Gv nhËn xÐt giê häc . Vò Thuý Hµ 16 Ngµy so¹n:................... Trêng PTCS §¹i Thµnh Gi¸o ¸n ©m nh¹c - 2 N¨m häc: 2010 - 2011 Ngµy gi¶ng:.................. TiÕt 11 : Häc BµI h¸t : céc c¸ch tïng cheng NH¹C Vµ LêI: PHAN TRÇN B¶NG I. Môc tiªu : - Hs h¸t ®óng giai ®iÖu vµ thuéc lêi ca . - Qua bµi h¸t c¸c em biÕt mét sè nh¹c cô gâ d©n téc ( sªnh, thanh la, mâ, trèng). II. Gi¸o viªn chuÈn bÞ . - Nh¹c cô : §µn, thanh ph¸ch . - Tranh ¶nh minh häa bµi h¸t . III. Ho¹t ®éng d¹y häc . Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn 1. æn ®Þnh tæ chøc . 2. KiÓm tra bµi cò : - Gäi 5 Hs lªn b¶ng biÓu diÔn . - Gv nhËn xÐt. 3. Néi dung bµi míi : * Ho¹t ®éng 1 : D¹y h¸t: Bµi Céc c¸ch tïng cheng. - Giíi thiÖu bµi. - Gv treo tranh minh ho¹ bµi h¸t . ? Bøc tranh vÏ nh÷ng g× ? - Gv h¸t mÉu . - Gv cho Hs ®äc lêi ca . - Gv cho Hs luyÖn thanh . - D¹y h¸t tõng c©u : C©u 1 : Sªnh kªu nghe tiÕng … c¸ch c¸ch. + Gv h¸t mÉu . + Gv ®µn cho Hs h¸t . + Gv söa sai cho Hs ( nÕu cã ) C©u 2 : Thanh la kªu tiÕng … cheng cheng. + Gv h¸t mÉu . + Gv ®µn cho Hs h¸t . + Gv söa sai cho Hs ( nÕu cã ) - Gv cho Hs h¸t ghÐp c©u1 vµ c©u 2 . - Gv cho tæ, bµn h¸t ghÐp c©u 1 vµ c©u 2 . C©u 3 : Mâ kªu nghe sao … tïng tïng. + Gv h¸t mÉu . + Gv ®µn cho Hs h¸t . + Gv söa sai cho Hs ( nÕu cã ) C©u 4 : Nghe sªnh thanh la … tïng cheng. + Gv h¸t mÉu . + Gv ®µn cho Hs h¸t . + Gv söa sai cho Hs ( nÕu cã ) - Gv cho Hs h¸t ghÐp c©u 3 vµ c©u 4 . - Gv cho Hs h¸t ghÐp toµn bµi . - Gv cho nhãm, bµn h¸t toµn bµi . - Gv híng dÉn Hs h¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch . - Gv cho tæ 1 h¸t, tæ 2 gâ ®Öm theo ph¸ch vµ ngîc l¹i . 17 Vò Thuý Hµ Ho¹t ®éng cña häc sinh - 5 Hs biÓu diÔn . - Hs nghe . - Hs quan s¸t . - Hs tr¶ lêi . - Hs nghe . - Hs ®äc lêi ca . - Hs luyÖn thanh . - Hs nghe . - Hs h¸t . - Hs nghe . - Hs h¸t . - Hs h¸t ghÐp . - Tæ, bµn h¸t ghÐp . - Hs nghe . - Hs h¸t . - Hs nghe . - Hs h¸t . - Hs h¸t ghÐp. - Hs h¸t toµn bµi . - Nhãm, bµn h¸t . - Hs h¸t vµ gâ ®Öm theo ph¸ch. Trêng PTCS §¹i Thµnh Gi¸o ¸n ©m nh¹c - 2 N¨m häc: 2010 - 2011 - Gv söa sai cho Hs ( nÕu cã ) - Gv cho nhãm, bµn h¸t vµ gâ ®Öm theo ph¸ch. . - Gv cho Hs lªn b¶ng biÓu diÔn . - Gv nhËn xÐt . * Ho¹t ®éng 2: Trß ch¬i víi bµi h¸t Céc c¸ch tïng cheng. - Gv chia líp thµnh 4 nhãm, mçi nhãm tîng trng cho 1 lo¹i nh¹c cô gâ. C¸c nhãm lÇn lît h¸t tõng c©u (theo tªn nh¹c cô). Khi h¸t ®Õn c©u “Nghe sªnh thanh la mâ trèng” th× tÊt c¶ cïng h¸t, råi nãi “ Céc c¸ch tïng cheng” - Thùc hiÖn - Hs biÓu diÔn . - Hs ch¬i trß ch¬i. 4. Cñng cè : -? Em nµo cho c« biÕt h«m nay líp chóng ta häc nh÷ng néi dung nµo ? - Gv cñng cè l¹i néi dung bµi häc . - Gv ®µn cho Hs h¸t l¹i bµi h¸t . 5. DÆn dß : - Nh¾c Hs vÒ häc bµi . - Xem tríc bµi míi . - Gv nhËn xÐt giê häc . Ngµy gi¶ng:.................. Ngµy so¹n:................... TiÕt 12 : - «n tËp bµi h¸t : céc c¸ch tïng cheng - Giíi thiÖu mét sè nh¹c cô gâ d©n téc I. Môc tiªu : - Hs h¸t chuÈn x¸c vµ tËp biÓu diÔn. - BiÕt gäi tªn vµ h×nh d¸ng mét sè nh¹c cô gâ d©n téc. II. Gi¸o viªn chuÈn bÞ . - Nh¹c cô : §µn, thanh ph¸ch . - H×nh ¶nh mét sè nh¹c cô gâ d©n téc. III. Ho¹t ®éng d¹y häc . Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn 1. æn ®Þnh tæ chøc . 2. KiÓm tra bµi cò : - Gäi 3 Hs lªn b¶ng biÓu diÔn . - Gv nhËn xÐt. 3. Néi dung bµi míi : * Ho¹t ®éng 1 : ¤n tËp bµi h¸t : Céc c¸ch tïng cheng. 18 Vò Thuý Hµ Ho¹t ®éng cña häc sinh - 3 Hs biÓu diÔn . Trêng PTCS §¹i Thµnh Gi¸o ¸n ©m nh¹c - 2 N¨m häc: 2010 - 2011 - Gv cho Hs luyÖn thanh . - Gv ®µn cho Hs h¸t . - Gv cho bµn, nhãm h¸t . - Gv híng dÉn Hs h¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo nhÞp . - Gv cho tæ 1 h¸t, tæ 2 gâ ®Öm theo nhÞp vµ ngîc l¹i - Gv söa sai cho Hs ( nÕu cã ) - Gv cho nhãm, bµn h¸t vµ gâ ®Öm theo nhÞp. - Gv chia líp thanh 4 nhãm, h¸t kÕt hîp trß ch¬i. - Gv cho Hs lªn b¶ng biÓu diÔn. - Gv nhËn xÐt . * Ho¹t ®éng 2 : Giíi thiÖu mét sè nh¹c cô gâ d©n téc. - Gv treo tranh cã h×nh ¶nh mét sè nh¹c cô gâ d©n téc: Thanh la, mâ, trèng, song loan, thanh ph¸ch. - Gv giíi thiÖu tªn tõng lo¹i nh¹c cô. - Gv chØ lªn tranh cho Hs nh¾c l¹i tªn tõng nh¹c cô. - Gv cho Hs h¸t l¹i bµi h¸t “ Céc c¸ch tïng cheng’’ víi c¸c nh¹c cô. - Gv nhËn xÐt - Hs luyÖn thanh . - Hs h¸t . - Bµn, nhãm h¸t . - Hs h¸t vµ gâ ®Öm theo nhÞp - Nhãm, bµn h¸t vµ gâ ®Öm - Hs biÓu diÔn. - Hs quan s¸t. - Hs nghe. - Hs quan s¸t vµ tr¶ lêi. - Hs h¸t 4. Cñng cè : -? Em nµo cho c« biÕt h«m nay líp chóng ta häc nh÷ng néi dung nµo ? - Gv cñng cè l¹i néi dung bµi häc . - Gv ®µn cho Hs h¸t l¹i bµi h¸t . 5. DÆn dß : - Nh¾c Hs vÒ häc bµi . - Xem tríc bµi míi . - Gv nhËn xÐt giê häc . ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. Vò Thuý Hµ 19 Trêng PTCS §¹i Thµnh Gi¸o ¸n ©m nh¹c - 2 N¨m häc: 2010 - 2011 Ngµy so¹n:................... Ngµy gi¶ng:.................. TiÕt 13 : Häc BµI h¸t: chiÕn sÜ tÝ hon THEO BµI CïNG NHAU §I HåNG BINH NH¹C: §INH NHU LêI MíI: VIÖT ANH I. Môc tiªu : - Hs h¸t ®óng giai ®iÖu vµ thuéc lêi ca . - H¸t ®ång ®Òu, râ lêi. - BiÕt bµi ChiÕn sÜ tÝ hon dùa trªn giai ®iÖu nguyªn b¶n bµi h¸t Cïng nhau ®i Hång binh cña t¸c gi¶ §inh Nhu, lêi míi cña ViÖt Anh. * TÝch hîp néi dung häc tËp vµ lµm theo tÊm gi¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh - Båi dìng cho Hs ®øc tÝnh dòng c¶m theo n¨m ®iÒu B¸c Hå d¹y II. Gi¸o viªn chuÈn bÞ . - Nh¹c cô : §µn, thanh ph¸ch . - Tranh ¶nh minh häa bµi h¸t . III. Ho¹t ®éng d¹y häc . Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh 1. æn ®Þnh tæ chøc . 2. KiÓm tra bµi cò : 3. Néi dung bµi míi : * Ho¹t ®éng 1 : D¹y h¸t: Bµi ChiÕn sÜ tÝ hon. - Giíi thiÖu bµi: Tuæi th¬ cã nhiÒu íc m¬ thËt thó vÞ. Cã mét bµi h¸t kÓ vÒ íc m¬ ®îc lµm chiÕn sÜ tÝ hon. C¸c em vai mang song bíc theo l¸ cê ®á soa vµng tung bay trong tiÕng trèng nhÞp nhµng. - Gv treo tranh minh ho¹ bµi h¸t . -? Bøc tranh vÏ nh÷ng g× ? - Gv h¸t mÉu . - Gv cho Hs ®äc lêi ca . - Gv cho Hs luyÖn thanh . - D¹y h¸t tõng c©u : C©u 1 : KÌn vang ®©y ®oµn … cïng bíc. + Gv h¸t mÉu . + Gv ®µn cho Hs h¸t . + Gv söa sai cho Hs ( nÕu cã ) C©u 2 : Cê sao ®i ®»ng tríc … theo sau. + Gv h¸t mÉu . + Gv ®µn cho Hs h¸t . + Gv söa sai cho Hs ( nÕu cã ) Vò Thuý Hµ 20 - Hs nghe . - Hs quan s¸t . - Hs tr¶ lêi - Hs nghe . - Hs ®äc lêi ca . - Hs luyÖn thanh . - Hs nghe . - Hs h¸t . - Hs nghe . - Hs h¸t . Trêng PTCS §¹i Thµnh
- Xem thêm -