Tài liệu Giáo án âm nhạc lớp 2 cả năm_cktkn_bộ 3

  • Số trang: 35 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 63 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Gi¸o ¸n ¢m nh¹c líp 2 ššš Tieát 1 OÂN TAÄP CAÙC BAØI HAÙT LÔÙP 1 NGHE QUOÁC CA I. Muïc tieâu: HS nhôù laïi 12 baøi haùt ñaõ hoïc ôû lôùp 1 Haùt thuoäc lôøi , ñeàu gioïng, goõ ñuùng nhòp, bieát bieåu dieãn baøi haùt Giaùo duïc HS thaùi ñoä nghieâm trang khi chaøo côø, nghe Quoác ca. II. Chuaån bò cuûa GV: Haùt toát caùc baøi haùt ôû lôùp 1 Nhaïc cu ïñeäm, goõ. Baêng nhaïc baøi Quoác ca III. Caùc hoaït ñoäng chuû yeáu: 1. OÅn ñònh toå chöùc, nhaéc HS söûa tö theá ngoài ngay ngaén 2. Kieåm tra baøi cuõ: Khoâng tieán haønh vì baøi ñaàu tieân 3. Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Hoaït ñoäng 1: Oân taäp caùc baøi haùt lôùp 1 - Ngoài ngay ngaén, chuù yù nghe -Höôùng daãn HS nhôù vaø oân laïi moät soá baøi haùt ñaõ hoïc ôû lôùp 1 - Laàn köôït oân töøng baøi haùt Höôùng daãn HS oân töøng baøi keát hôïp nhaïc cuï goõ , ñeäm - Haùt keát hôïp voã tay hoaëc goõ ñeäm -Môøi HS bieåu dieãn tröôùc lôùp theo phaùch, nhòp hay tieát taáu lôì ca -Môøi HS nhaän xeùt - Naém caùch söû duïng caùc duïng cuï goõ -Nhaän xeùt chung ñeäm. -Nhaän xeùt caùc baïn haùt. Hoaït ñoäng 2: Nghe Quoâùc ca Giôùi thieäu veà baøi Quoác ca Thaùi ñoä nghe nghieâm tuùc Cho HS nghe nhaïc trình baøy baøi Quoác ca Ñaët caâu hoûi cho HS: Traû lôøi -Quoác ca ñöôïc haùt khi naøo ? + Khi chaøo côø -Khi chaøo côø phaûi ñöùng nhö theá naøo? + Ñöùng nghieâm trang, khoâng cöôøi Höôùng daãn HS taäp ñöùng chaøo côø , nghe vôùi thaùi ñoä ñuøa nghieâm tuùc Taäp ñöùng chaøo côø nghieâm trang, taùc phong chænh teà Cuûng coá – daën doø - Ghi nhôù Cuûng coá baèng caùch hoûi teân baøi haùtvöøa hoïc, teân taùc giaû.caû lôùp ñöùng haùt vaø voã tay theo nhòp, phaùch GV nhaän xeùt ,daën doø 1 Gi¸o ¸n ¢m nh¹c líp 2 ššš Tieát 2 HOÏC HAÙT THAÄT LAØ HAY (Nhaïc vaø lôøi Hoaøng Laân) I.Muïc tieâu: Haùt thuoäc lôøi ca, ñuùng giai ñieäu Haùt ñeàu gioïng, ñuùng nhòp, bieát keát hôïp haùt vôùi voã tay hoaëc goõ ñeäm theo tieát taáu lôøi ca Bieát teân taùc giaû baøi haùt laø Nhaïc só Hoaøng Laân II.Chuaån bò cuûa GV: Haùt chuaån baøi haùt Thaät laø hay Nhaïc cu ïñeäm, goõ. Baêng nhaïc III.Caùc hoaït ñoäng chuû yeáu: 1. OÅn ñònh toå chöùc, nhaéc HS söûa tö theá ngoài ngay ngaén 2. Kieåm tra baøi cuõ: 3. Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Hoaït ñoäng 1: Daïy baøi haùt : Thaät laø hay Ngoài ngay ngaén, chuù yù nghe - Giôùi thieäu baøi haùt, taùc giaû , noäi dung baøi haùt - Cho HS nghe baêng Taäp ñoïc lôøi ca - Höôùng daãn HS ñoïc lôøi ca Taäp haùt töøng caâu theo Hd cuûa GV - Daïy haùt töøng caâu ( theo loái moùc xích) Haùt laïi nhieàu laàn - Cho HS haùt nhieàu laàn ñeå thuoäc lôøi vaø giai ñieäu baøi haùt - Söûa cho HS neáu caùc em haùt chöa ñuùng theo yeâu caàu , nhaän xeùt. Hoaït ñoäng 2: Haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï Haùt keát hôïp voã goõ ñeäm theo phaùch, tieát taáu lôøi ca Höôùng daãn HS haùt vaø voã tay hoaëc goõ ñeäm theo phaùch vaø tieát taáu lôøi ca. Höôùng daãn HS vöøa ñöùng haùt vöøa nhuùn chaân nhòp nhaøng Cuûng coá – daën doø Cuûng coá baèng caùch hoûi teân baøi haùtvöøa hoïc, teân taùc giaû.caû lôùp ñöùng haùt vaø voã tay theo nhòp, phaùch GV nhaän xeùt ,daën doø 2 Haùt keát hôïp voã goõ ñeäm theo phaùch, tieát taáu lôøi ca Töøng toáp ñöùng haùt theo Hd cuûa GV HS ghi nhôù Gi¸o ¸n ¢m nh¹c líp 2 ššš Tieát 3 OÂN BAØI HAÙT THAÄT LAØ HAY I.Muïc tieâu: HS Haùt thuoäc lôøi ca,dieãn caûm vaø bieát bieåu dieãn theo baøi haùt. Haùt ñeàu gioïng, ñuùng nhòp, bieát keát hôïp haùt vôùi voã tay hoaëc goõ ñeäm theo tieát taáu lôøi ca II.Chuaån bò cuûa GV Nhaïc cu ïñeäm, goõ. Baêng nhaïc III.Caùc hoaït ñoäng chuû yeáu: 1.OÅn ñònh toå chöùc, nhaéc HS söûa tö theá ngoài ngay ngaén 2.Kieåm tra baøi cuõ: 3.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Hoaït ñoäng 1: OÂn baøi haùt : Thaät laø hay Ñeäm giaiñieäu baøi haùt HS traû lôøi Hoûi teân baøi haùt, teân taùc giaû Höôùng daãn HS oân laïi baøi haùt baèng nhieàu hình thöùc : Môøi HS haùt theo daõy, theo nhoùm, caù nhaân. Haùt theo daõy, theo nhoùm , caù nhaân Haùt keát hôïp voã goõ ñeäm theo phaùch, Hoaït ñoäng 2: tieát taáu lôøi ca Höôùng daãn ñaùnh nhòp 2/4 Thöïc hieän theo höôùng daãn Ñieàu khieån lôùp ñaùnh nhòp 2/4 Hd HS haùt keát hôïp ñaùnh nhòp 2/4 Goïi moät vaøi em thöïc hieän toát leân ñaùnh nhòp ñieàu khieån Caù nhaân leân ñaùnh nhòp lôùp Nhaän xeùt: Hoaït ñoäng 3: Troø chôiduøng nhaïc ñeäm baèng moät soá HS goõ theo nhaïc cuï Thöïc hieän theo nhoùm 4 em Höôùng daãn caû lôùp söû duïng caùc nhaïc cuï Nhaän xeùt caùc nhoùm Goïi töøng nhoùm 4 em leân goõ theo aâm hình tieát taáu Nhaän xeùt Cuûng coá – daën doø Cuûng coá baèng caùch hoûi teân baøi haùtvöøa hoïc, teân taùc HS ghi nhôù giaû. Caû lôùp ñöùng haùt vaø voã tay theo nhòp, phaùch GV nhaän xeùt ,daën doø 3 Gi¸o ¸n ¢m nh¹c líp 2 ššš Tieát 4 HOÏC HAÙT XOEØ HOA (Daân ca Thaùi –Lôøi môùi Phan Duy) I.Muïc tieâu: Haùt thuoäc lôøi ca, ñuùng giai ñieäu Haùt ñeàu gioïng, ñuùng nhòp, bieát keát hôïp haùt vôùi voã tay hoaëc goõ ñeäm theo tieát taáu lôøi ca Bieát baøi Xoeø hoa laø moät baøi Daân ca cuûa ñoàng baøo Thaùiôû vuøng Taây Baéc II.Chuaån bò cuûa GV: Haùt chuaån baøi haùt Xoeø hoa Nhaïc cu ïñeäm, goõ. Baêng nhaïc III.Caùc hoaït ñoäng chuû yeáu: 1.OÅn ñònh toå chöùc, nhaéc HS söûa tö theá ngoài ngay ngaén 2.Kieåm tra baøi cuõ: 3.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Hoaït ñoäng 1: Daïy baøi haùt : Xoeø hoa Ngoài ngay ngaén, chuù yù nghe - Giôùi thieäu baøi haùt, noäi dung baøi haùt - Cho HS nghe baêng Taäp ñoïc lôøi ca - Höôùng daãn HS ñoïc lôøi ca Taäp haùt töøng caâu theo höôùng daãn - Daïy haùt töøng caâu(baøi chia thaønh 4 caâu ñeå taäp cuûa GV cho HS) Haùt laïi nhieàu laàn - Cho HS haùt nhieàu laàn ñeå thuoäc lôøi vaø giai ñieäu baøi haùt - GV söûa cho HS neáu haùt chöa ñuùng, nhaän xeùt . Hoaït ñoäng 2: Haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï Haùt keát hôïp voã goõ ñeäm theo phaùch, tieát taáu lôøi ca Höôùng daãn HS haùt vaø voã tay hoaëc goõ ñeäm theo phaùch vaø tieát taáu lôøi ca. Höôùng daãn HS vöøa ñöùng haùt vöøa nhuùn chaân nhòp nhaøng Cuûng coá – daën doø Cuûng coá baèng caùch hoûi teân baøi haùtvöøa hoïc, teân taùc giaû. Caû lôùp ñöùng haùt vaø voã tay theo nhòp, phaùch GV nhaän xeùt , daën doø 4 Haùt keát hôïp voã goõ ñeäm theo phaùch, tieát taáu lôøi ca Töøng toáp ñöùng haùt theo Höôùng daãn cuûa GV HS ghi nhôù Gi¸o ¸n ¢m nh¹c líp 2 ššš Tieát 5 OÂN BAØI HAÙT XOEØ HOA I.Muïc tieâu: HS Haùt thuoäc lôøi ca,dieãn caûm vaø bieát bieåu dieãn theo baøi haùt. Haùt ñeàu gioïng, ñuùng nhòp, bieát keát hôïp haùt vôùi voã tay hoaëc goõ ñeäm theo tieát taáu lôøi ca II.Chuaån bò cuûa GV Nhaïc cu ïñeäm, goõ. Baêng nhaïc III.Caùc hoaït ñoäng chuû yeáu: 1.OÅn ñònh toå chöùc, nhaéc HS söûa tö theá ngoài ngay ngaén 2.Kieåm tra baøi cuõ: 3.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS HS oân laïi baøi haùt Xoeø hoa Hoaït ñoäng 1: OÂn baøi haùt : Xoeø hoa Höôùng daãn HS oân laïi baøi haùt baèng nhieàu hình thöùc : haùt theo nhoùm , toå , caù nhaân, keát hôïp nhaïc cuï ñeäm theo HS xem GV laøm maãu phaùch, nhòp, tieát taáu lôøi ca HS bieåu dieãn tröôùc lôùp: Höôùng daãn moät vaøi ñoäng taùc phuï hoaï cho baøi haùt - töøng toå nhoùm Cho HS bieåu dieãn tröôùc lôùp ( vöøa haùt vöùa keát hôïp vaän - caù nhaân ñoäng phuï hoaï ) Hoaït ñoäng 2: Haùt keát hôïp troø chôi Höôùng daãn töøng troø chôi: Troø chôi 1 : - Nghe goõ tieát taáu ñoaùn caâu haùt trong baøi Nghe goõ tieát taáu HS traû lôøi (Haùt leân caâu haùt theo ñuùng tieát taáu) HS chuù yù caùc kyù hieäu cuûa GV ñeå Troø chôi 2 : Haùt giai ñieäu baøi haùt theo caùc nguyeân aâm haùt cho ñuùng . o,a,u, i. HS ghi nhôù Cuûng coá – daën doø Cuûng coá baèng caùch hoûi teân baøi haùtvöøa hoïc, teân taùc giaû. Caû lôùp ñöùng haùt vaø voã tay theo nhòp, phaùch GV nhaän xeùt , daën doø 5 Gi¸o ¸n ¢m nh¹c líp 2 ššš Tieát 6 HOÏC HAÙT MUÙA VUI (Nhaïc vaø lôøi : Löu Höõu Phöôùc ) I.Muïc tieâu: Haùt thuoäc lôøi ca, ñuùng giai ñieäu Haùt ñeàu gioïng, ñuùng nhòp, bieát keát hôïp haùt vôùi voã tay hoaëc goõ ñeäm theo tieát taáu lôøi ca Bieát taùc giaû saùng taùc baøi haùt laø nhaïc só Löu Höõu Phöôùc II.Chuaån bò cuûa GV: Haùt chuaån baøi haùt Muùa vui Nhaïc cu ïñeäm, goõ. Baêng nhaïc III.Caùc hoaït ñoäng chuû yeáu: 1.OÅn ñònh toå chöùc, nhaéc HS söûa tö theá ngoài ngay ngaén 2.Kieåm tra baøi cuõ: 3.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Hoaït ñoäng 1: Daïy baøi haùt Muùa vui Ngoài ngay ngaén, chuù yù nghe - Giôùi thieäu baøi haùt, taùc giaû , noäi dung baøi haùt - Cho HS nghe baêng Taäp ñoïc lôøi ca - Hd HS ñoïc lôøi ca Taäp haùt töøng caâu theo Hd cuûa GV - Daïy haùt töøng caâu - Cho HS haùt nhieàu laàn ñeå thuoäc lôøi vaø giai ñieäu Haùt laïi nhieàu laàn baøi haùt Hoaït ñoäng 2: Haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï Haùt keát hôïp voã goõ ñeäm theo Haùt keát hôïp voã goõ ñeäm theo phaùch, tieát taáu lôøi ca Hd HS haùt vaø voã tay hoaëc goõ ñeäm theo phaùch vaø tieát phaùch, tieát taáu lôøi ca taáu lôøi ca. Töøng toáp ñöùng haùt theo Hd cuûa GV Cuûng coá – daën doø Cuûng coá baèng caùch hoûi teân baøi haùtvöøa hoïc, teân taùc HS ghi nhôù giaû. Caû lôùp ñöùng haùt vaø voã tay theo nhòp, phaùch GV nhaän xeùt , daën doø 6 Gi¸o ¸n ¢m nh¹c líp 2 ššš Tieát 7 OÂN BAØI HAÙT MUÙA VUI I.Muïc tieâu: HS Haùt thuoäc lôøi ca,dieãn caûm vaø bieát bieåu dieãn theo baøi haùt. Haùt ñeàu gioïng, ñuùng nhòp, bieát keát hôïp haùt vôùi voã tay hoaëc goõ ñeäm theo tieát taáu lôøi ca II.Chuaån bò cuûa GV Nhaïc cu ïñeäm, goõ. Baêng nhaïc III.Caùc hoaït ñoäng chuû yeáu: 1.OÅn ñònh toå chöùc, nhaéc HS söûa tö theá ngoài ngay ngaén 2.Kieåm tra baøi cuõ: 3.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Hoaït ñoäng 1: OÂn baøi haùt : Muùa vui Höôùng daãn HS oân laïi baøi haùt baèng nhieàu hình thöùc : haùt HS oân laïi baøi haùt Muùa vui theo nhoùm , toå , caù nhaân, keát hôïp nhaïc cuï ñeäm theo phaùch, nhòp, tieát taáu lôøi ca HS xem GV laøm maãu Höôùng daãn moät vaøi ñoäng taùc phuï hoaï cho baøi haùt Cho HS bieåu dieãn tröôùc lôùp ( vöøa haùt vöøa keát hôïp vaän HS bieåu dieãn tröôùc lôùp: - töøng toå nhoùm ñoäng phuï hoaï ) - caù nhaân GV nhaän xeùt Hoaït ñoäng 2: Haùt vôùi toác ñoä khaùc nhau GV höôùng daãn haùt vôùi 2 toác ñoä khaùc nhau .HS haùt theo höôùng daãn GV vôùi 2 toác ñoä khaùc nhau HS nghe vaø thaáy neân haùt ôû toác ñoä naøo laø phuø hôïp. Hoaït ñoäng 3: Haùt keát hôïp vaän ñoäng Höôùng daãn HS haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï GV höôùng daãn HS vaøi ñoäng taùc vaän ñoäng phuï hoaï Nghe höôùng daãn vaø thöïc hieän theo höôùng daãn cuûa GV Töøng nhoùm leân bieåu dieãn HS nhaän xeùt Cuûng coá – daën doø: Cuûng coá baèng caùch hoûi teân baøi haùtvöøa hoïc, teân taùc HS ghi nhôù giaû. Caû lôùp ñöùng haùt vaø voã tay theo nhòp, phaùch GV nhaän xeùt ,daën doø 7 Gi¸o ¸n ¢m nh¹c líp 2 ššš Tieát 8 OÂN 3 BAØI HAÙT THAÄT LAØ HAY, XOEØ HOA,MUÙA VUI PHAÂN BIEÄT AÂM THANH CAO - THAÁP , DAØI - NGAÉN I.Muïc tieâu: HS Haùt thuoäc lôøi ca, ñuùng giai ñieäu 3 baøi haùt Haùt ñeàu gioïng, ñuùng nhòp, bieát keát hôïp haùt vôùi voã tay hoaëc goõ ñeäm theo tieát taáu lôøi ca Bieát phaân bieät aâm thanh cao - thaáp, daøi - ngaén II.Chuaån bò cuûa GV Nhaïc cu ïñeäm, goõ. Baêng nhaïc III.Caùc hoaït ñoäng chuû yeáu: 1.OÅn ñònh toå chöùc, nhaéc HS söûa tö theá ngoài ngay ngaén 2.Kieåm tra baøi cuõ:Tieán haønh trong quaù trình oân taäp 3.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Hoaït ñoäng 1: OÂn baøi haùt 3 baøi haùt HS oân laïi baøi haùt Thaät laø hay 1. Oân baøi haùt Thaät laø hay GV ñeäm ñaøn cho HS nghe laïi giai ñieäu sau ñoù hoûi teân baøi haùt, teân taùc giaû? Höôùng daãn HS oân laïi baøi haùt baèng nhieàu hình thöùc : haùt HS xem GV laøm maãu HS bieåu dieãn tröôùc lôùp: theo nhoùm , toå , caù nhaân, keát hôïp nhaïc cuï ñeäm theo - töøng toå nhoùm phaùch, nhòp, tieát taáu lôøi ca - caù nhaân Höôùng daãn moät vaøi ñoäng taùc phuï hoaï cho baøi haùt Cho HS bieåu dieãn tröôùc lôùp ( vöøa haùt vöùa keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï ) . GV nhaän xeùt : 2.Oân baøi haùt Xoeø hoa 3. Oân baøi haùt Muùa vui Höôùng daãn HS oân laïi baøi haùt baèng nhieàu hình thöùc : haùt Nghe höôùng daãn vaø thöïc hieän theo höôùng daãn cuûa GV theo nhoùm , toå , caù nhaân, keát hôïp nhaïc cuï ñeäm theo Töøng nhoùm, caù nhaân leân bieåu dieãn phaùch, nhòp, tieát taáu lôøi ca HS haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï Haùt keát hôïp vaøi ñoäng taùc phuï hoaï Môøi vaøi nhoùm leân bieåu dieãn HS nhaän xeùt GV nhaän xeùt HS laéng nghe vaø nhaän bieát Hoaït ñoäng 2: Phaân bieät aâmcao- thaáp, daøi – ngaén HS taäp trung, traät töï Hoaït ñoäng 3: Nghe nhaïc Cuûng coá – daën doø Cuûng coá baèng caùch hoûi teân baøi haùtvöøa hoïc, teân taùc giaû.caû lôùp ñöùng haùt vaø voã tay theo nhòp, phaùch GV nhaän xeùt ,daën doø 8 HS ghi nhôù Gi¸o ¸n ¢m nh¹c líp 2 ššš Tieát 9 HOÏC HAÙT CHUÙC MÖØNG SINH NHAÄT ( Nhaïc Anh ) I.Muïc tieâu: Haùt thuoäc lôøi ca, ñuùng giai ñieäu , ñeàu gioïng. Bieát theâm moät baøi haùt nöôùc ngoaøi(nöôùc Anh) noùi veà moät ngaøy vui ñaày yù nghóa : Ñoù laø ngaøy sinh nhaät cuûa moãi ngöôøi Bieát keát hôïp haùt vôùi voã tay hoaëc goõ ñeäm theo tieát taáu lôøi ca II.Chuaån bò cuûa GV: Haùt chuaån baøi haùt Chuùc möøng sinh nhaät Nhaïc cu ïñeäm, goõ. Baêng nhaïc Baûn ñoà theá giôùi. III.Caùc hoaït ñoäng chuû yeáu: 1.OÅn ñònh toå chöùc, nhaéc HS söûa tö theá ngoài ngay ngaén 2.Kieåm tra baøi cuõ:HS oân laïi 3 baøi haùt ñaõ hoïc 3.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Hoaït ñoäng 1: Daïy baøi haùt Chuùc möøng sinh nhaät Ngoài ngay ngaén, chuù yù nghe - Giôùi thieäu baøi haùt - Cho HS nghe baêng Taäp ñoïc lôøi ca - Hd HS ñoïc lôøi ca Taäp haùt töøng caâu theo Hd cuûa GV - Daïy haùt töøng caâu - Cho HS haùt nhieàu laàn ñeå thuoäc lôøi vaø giai ñieäu Haùt laïi nhieàu laàn baøi haùt Hoaït ñoäng 2: Haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï Haùt keát hôïp voã goõ ñeäm theo phaùch, Haùt keát hôïp voã goõ ñeäm theo phaùch, tieát taáu lôøi ca Hd HS haùt vaø voã tay hoaëc goõ ñeäm theo phaùch vaø tieát tieát taáu lôøi ca taáu lôøi ca. Töøng toáp ñöùng haùt theo Hd cuûa GV HS ghi nhôù Cuûng coá – daën doø Cuûng coá baèng caùch hoûi teân baøi haùtvöøa hoïc, teân taùc giaû. Caû lôùp ñöùng haùt vaø voã tay theo nhòp, phaùch GV nhaän xeùt , daën doø 9 Gi¸o ¸n ¢m nh¹c líp 2 ššš Tieát 10 OÂN TAÄP BAØI HAÙT CHUÙC MÖØNG SINH NHAÄT I.Muïc tieâu: Haùt thuoäc lôøi ca, ñuùng giai ñieäu , ñeàu gioïng. Bieát haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï theo nhòp ¾ Bieát phaân bieät giöõa nhòp 2/4 vaø nhòp ¾ thoâng qua hoaït ñoäng troø chôi II.Chuaån bò cuûa GV: Nhaïc cu ïñeäm, goõ. Baêng nhaïc III.Caùc hoaït ñoäng chuû yeáu: 1.OÅn ñònh toå chöùc, nhaéc HS söûa tö theá ngoài ngay ngaén 2.Kieåm tra baøi cuõ: 3.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Hoaït ñoäng 1: Oân taäp haùt Chuùc möøng sinh nhaät - Höôùng daãn HS oân taäp baøi haùt chuù yù giöõ ñuùng nhòp vaø ñeàu - GV höôùng daãn HS haùt keát hôïp voã hoaëc goõ ñeäm theo nhòp 3 - GV nhaän xeùt vaø söûa ñoåi vôùi nhöõng em chöa voã, haùt ñuùng nhòp Hoaït ñoäng 2: - Taäp bieåu dieãn baøi haùt - Höôùng daãn HS vaøi ñoäng taùc phuï hoaï. Hoaït ñoäng 3: Troø chôi ñoaùn nhòp - GV caàn phaân bieät laïi nhòp 2/4 vaø nhòp 3/4tröôùc khi thöïc hieän troø chôi - GV duøng nhaïc cuï goõ nhòp 2/4, nhòp ¾ ñeå HS laàn löôït ñoaùn - GV haùt hoaëc cho HS nghe baøi haùt nhòp 2/4 vaø 1 baøi haùt nhòp 3/4keát hôïp goõ theo phaùch maïnh, nheï ñeå HS ñoaùn Cuûng coá – daën doø Cuûng coá baèng caùch hoûi teân baøi haùtvöøa hoïc, teân taùc giaû.caû lôùp ñöùng haùt vaø voã tay theo nhòp, phaùch GV nhaän xeùt ,daën doø 10 Haùt keát hôïp voã goõ ñeäm theo nhòp 3 Töøng toáp ñöùng haùt theo höôùng daãn cuûa GV HS haùt vôùi toác ñoä vöøa phaûi, haùt nheï nhaøng, theå tình caûm vui töôi. HS xem vaø thöïc hieän theo . HS taäp vaøi laàn ñeå nhôù ñoäng taùcvaø ñeàu nhòp. HS phaân bieät nhòp 2/4, nhòp ¾ HS nghe vaø taäp ñoaùn nhòp HS nghe baøi haùt vaø ñoaùn nhòp. HS nghe vaø ghi nhôù. Gi¸o ¸n ¢m nh¹c líp 2 ššš Tieát 11 HOÏC HAÙT COÄC CAÙCH TUØNG CHENG (Nhaïc vaø lôøi :Phan Traàn Baûng ) I.Muïc tieâu: Haùt thuoäc lôøi ca, ñuùng giai ñieäu Qua baøi haùt HS bieát teân moät soá nhaïc cuï goõ daân toäc nhö: seânh, thanh la, moõ, troáng. Bieát taùc giaû saùng taùc baøi haùt laø nhaïc só Phan Traàn Baûng II.Chuaån bò cuûa GV: Haùt chuaån baøi haùt Coäc caùch tuøng cheng Nhaïc cu ïñeäm, goõ. Baêng nhaïc III.Caùc hoaït ñoäng chuû yeáu: 1.OÅn ñònh toå chöùc, nhaéc HS söûa tö theá ngoài ngay ngaén 2.Kieåm tra baøi cuõ: 3.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Hoaït ñoäng 1: Daïy baøi haùt Coäc caùch tuøng cheng Ngoài ngay ngaén, chuù yù nghe - Giôùi thieäu baøi haùt, taùc giaû , noäi dung baøi haùt - Cho HS nghe baêng Taäp ñoïc lôøi ca - Höôùng daãn HS ñoïc lôøi ca Taäp haùt töøng caâu theo höôùng daãn - Daïy haùt töøng caâu - Cho HS haùt nhieàu laàn ñeå thuoäc lôøi vaø giai ñieäu cuûa GV Haùt laïi nhieàu laàn baøi haùt Haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï Haùt keát hôïp voã goõ ñeäm theo Haùt keát hôïp voã goõ ñeäm theo phaùch, tieát taáu lôøi ca Höôùng daãn HS haùt vaø voã tay hoaëc goõ ñeäm theo phaùch phaùch, tieát taáu lôøi ca vaø tieát taáu lôøi ca. Hoaït ñoäng 2 : Troø chôi vôùi baøi haùt Coäc caùch tuøng Töøng toáp ñöùng haùt theo höôùng daãn cuûa GV cheng GV chia lôùp theo 4 nhoùm , moãi nhoùm töôïng tröng cho moät nhaïc cuï goõ trong baøi haùt HS thöïc hieän troø chôi theo höôùng daãn GV nhaän xeùt Cuûng coá – daën doø Cuûng coá baèng caùch hoûi teân baøi haùtvöøa hoïc, teân taùc HS nghe vaø ghi nhôù giaû. Caû lôùp ñöùng haùt vaø voã tay theo nhòp, phaùch GV nhaän xeùt , daën doø 11 Gi¸o ¸n ¢m nh¹c líp 2 ššš Tieát12 OÂN TAÄP BAØI HAÙT COÄC CAÙCH TUØNG CHENG GIÔÙI THIEÄU MOÄT SOÁ NHAÏC CUÏ GOÕ DAÂN TOÄC I.Muïc tieâu: Haùt thuoäc lôøi ca, ñuùng giai ñieäu Bieát teân vaø hình daùng moät soá nhaïc cuï goõ daân toäc Bieát bieåu dieãn theo nhoùm nhaïc cuï ñaõ phaân coâng II.Chuaån bò cuûa GV: Nhaïc cu ïñeäm, goõ. Baêng nhaïc III.Caùc hoaït ñoäng chuû yeáu: 1.OÅn ñònh toå chöùc, nhaéc HS söûa tö theá ngoài ngay ngaén 2.Kieåm tra baøi cuõ: 3.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Hoaït ñoäng 1:Oân taäp baøi haùt Coäc caùch tuøng cheng Ñoaùn teân baøi haùt, teân taùc giaû Gôïi yù ñeå HS nhôù laïi teân baøi haùt, taùc giaû. Höôùng daãn oân baøi haùt . nhaéc hat ñuùng gioïng,roõ lôøi, ñuùng Laàn löôït oân baøi haùt theo höôùng daãn cuûa GV nhòp Höôùng daãn HS haùt keát hôïp söõ duïng caùc nhaïc cuï goõ ñeäm + Haùt ñoàng thanh + Haùt theo nhoùm theo nhòp, phaùch, tieát taáu lôøi ca. + haùt caù nhaân Cho HS haùt keát hôïp troø chôi Coäc caùch tuøng cheng Haùt keát hôïp troø chôi theo höôùng Hoaït ñoäng 2: Giôùi thieäu moät soá nhaïc cuï goõ daân toäc GV treo tranh coù hình aûnh moät soá nhaïc cuï goõ daân toäc daãnHS quan saùt Traû lôøi nhö :Thanh la, moõ, troáng, thanh phaùch, seânh tieàn. Giôùi thieäu teân töøng nhaïc cuï HS haùt keát hôïp goõ ñeäm theo nhòp. GV chæ leân tranh hoõi HS nhaéc laïi teân töøng nhaïc cuï ? Cho caû lôùp haùt laïi baøi Coäc caùch tuøng cheng vôùi caùc Töøng nhoùm haùt vaø goõ ñeäm theo nhaïc cuï goõ ñeäm theo Môøi HS leân bieåu dieãn tröôùc lôùp , haùt goõ ñeäm theo phaùch phaùch Môøi HS nhaän xeùt. HS nhaän xeùt nhoùm naøo bieåu dieãn hay nhaát Cuûng coá – daën doø Nhaän xeùt chung HS ghi nhôù. Daën HS veà oân haùt thuoäc baøi haùt ñaõ hoïc 12 Gi¸o ¸n ¢m nh¹c líp 2 ššš Tieát 13 HOÏC HAÙT CHIEÁN SÓ TÍ HON I.Muïc tieâu: Haùt thuoäc lôøi ca, ñuùng giai ñieäu Haùt ñeàu gioïng , ñuùng nhòp, theå hieän ñöôïc tính chaát maïnh meõ traàm huøng cuûa baøi haùt Bieát baøi haùt Chieán só tí hon döïa treân giai ñieäu nguyeân baûn baøi haùt Cuøng nhau ñi hoàng binh cuûa taùc giaû Ñinh Nhu, lôøi môùi cuûa Vieät Anh II.Chuaån bò cuûa GV: Haùt chuaån baøi haùt Chieán só tí hon Nhaïc cu ïñeäm, goõ. Baêng nhaïc Tranh veà caùc chuù boä ñoäi ñang haønh quaân III.Caùc hoaït ñoäng chuû yeáu: 1.OÅn ñònh toå chöùc, nhaéc HS söûa tö theá ngoài ngay ngaén 2.Kieåm tra baøi cuõ: 3.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Hoaït ñoäng 1: Daïy baøi haùt Chieán só tí hon Ngoài ngay ngaén , chuù yù nghe. Giôùi thieäu baøi haùt , taùc giaû, noäi dung baøi haùt GV cho HS nghe baêng haùt maãu HS ñoïc lôøi ca theo tieát taáu Höôùng daãn HS ñoïc lôøi ca theo tieát taáu Daïy haùt :Daïy töøng caâu, nhaéc HS haùt döùt khoaùt töøng HS taäp haùt theo höôùng daãn cuûa GV tieáng, khoâng keùo daøi caùc tieáng. Chuù yù laáy hôi nhöõng choã cuoái caâu haùt . Cho HS haùt nhieàu laàn ñeå thuoäc lôøi vaø giai ñieäu , tieát taáu HS haùt: theo nhoùm , caù nhaân. baøi haùt Hoaït ñoäng 2: Haùt keát hôïp goõ voã ñeäm theo phaùch vaø HS theo doõilaéng nghe tieát taáu lôøi ca GV haùt vaø voã ñeäm maãu theo phaùch HS thöïc hieän haùt keát hôïp goõ ñeäm Höôùng daãn HS haùt , voã goõ ñeäm theo phaùch Höôùng daãn HS haùt , vaø voã tay hoaëc ñeäm theo tieát taáu lôøi theo phaùch HS thöïc hieän haùt vaø voã, goõ theo ca . Söû duïng thanh phaùch. Höôùng daãn ñöùng haùt, chaân böôùc ñeàu taïi choã, tay ñaùnh tieát taáu lôøi ca HS haùt theo höôùng daãn cuûa GV nhö ñoäng taùc ñi ñeàu Cuûng coá – daën doø Nhaän xeùt chung Daën HS veà oân haùt thuoäc baøi haùt ñaõ hoïc HS laéng nghe HS ghi nhôù 13 Gi¸o ¸n ¢m nh¹c líp 2 ššš Tieát 14 OÂN TAÄP BAØI HAÙT CHIEÁN SÓ TÍ HON TAÄP ÑOÏC THÔ THEO TIEÁT TAÁU I.Muïc tieâu: Haùt thuoäc lôøi ca, dieãn caûm Bieát haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï Taäp ñoïc thô ñuùng theo aâm hiønh tieát taáu baøi haùt Chieán só tí hon II.Chuaån bò cuûa GV: Nhaïc cu ïñeäm, goõ. Baêng nhaïc Tranh veà caùc chuù boä ñoäi ñang haønh quaân Söu taàm moät soá baøi thô naêm chöõ III.Caùc hoaït ñoäng chuû yeáu: 1.OÅn ñònh toå chöùc, nhaéc HS söûa tö theá ngoài ngay ngaén 2.Kieåm tra baøi cuõ: 3.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Hoaït ñoäng 1:Oân taäp baøi haùt Chieán só tí hon Gôïi yù ñeå HS nhôù laïi teân baøi haùt, taùc giaû. Höôùng daãn HS haùt keát hôïp söû duïng caùc nhaïc cuï goõ ñeäm theo nhòp, phaùch, tieát taáu lôøi ca. Cho HS haùt Chieán só tí hon keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï. HS xem tranh vaø nghe giai ñieäu baøi haùt HS traû lôøi HS luyeän haùt theo nhoùm , caù nhaân HS haùt keát hôïp voã goõ ñeäm theo nhòp, vaø tieát taáu lôøi ca HS haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï GV nhaän xeùt vaø söûa sai cho HS trong quaù trình oân haùt , hoaï(ñöùng haùt, daäm chaân taïi choå, tay ñaùnh nhòp nhaøng . keát hôïp kieåm tra Taäp trình dieãn tröôùc lôùp Hoaït ñoäng 2:Taäp ñoïc thô theo tieát taáu Tröôùc khi höôùng daãn ñoïc thô theo tieát taáu, GV cho HS HS taäp goõ tieát taáu theo höôùng daãn cuûa GV luyeän goõ tieát taáu cô baûn cuûa baøi Chieán só tí hon Coù theå vöøa goõ keát hôïp ñoïc soá thöù GVhöôùng daãn HS taäp ñoïc thô theo tieát taáu töï ñeå nhôù tieát taáu ( Caùch ñoïc: 1,2GV ñoïc thô keát hôïp goõ theo tieát taáu ( thöïc hieän maãu) 3,4,5. Cho HS vaän duïng ñoïc nhöõng ñoaïn thô khaùc 1,2- 3,4,5… ) HS taäp ñoïc nhöõng ñoaïn thô theo aâm hình tieát taáu ñaõ taäp Hoaït ñoäng 3: Troø chôi Ban nhaïc tí hon Döïa treân baøi haùt Chieán só tí hon nhöng thay aâm thanh HS ñoïc keát hôïp goõ tieát taáu HS haùt baøi haùt baèng aâm töông töôïng tröng cho tieáng keøn, tieáng troáng tieáng ñaøn thanh theo höôùng daãn cuûa GV HS nghe vaø ghi nhôù Cuûng coá – daën doø 14 Gi¸o ¸n ¢m nh¹c líp 2 ššš TIEÁT 15 OÂN TAÄP 3 BAØI HAÙT : CHUÙC MÖØNG SINH NHAÄT, COÄC CAÙCH TUØNG CHENG, CHIEÁN SÓ TÍ HON I.Muïc tieâu: Haùt thuoäc lôøi ca, dieãn caûm Bieát haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï Nghe haùt ñeå boài döôõng khaû naêng caûm thuï aâm nhaïc II.Chuaån bò cuûa GV: Nhaïc cu ïñeäm, goõ. Baêng nhaïc III.Caùc hoaït ñoäng chuû yeáu: 1.OÅn ñònh toå chöùc, nhaéc HS söûa tö theá ngoài ngay ngaén 2.Kieåm tra baøi cuõ: 3.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Hoaït ñoäng 1: Oân taäp 3 baøi haùt HS nghe traû lôøi 1. Oân taäp Chuùc möøng sinh nhaät GV ñeäm ñaøn cho HS nghe giai ñieäu, sau ñoù hoûi HS nhaän bieát teân baøi haùt?Nhaïc cuûa nöôùc naøo?Baøi haùt vieát ôû nhòp HS haùt theo höôùng daãn cuûa GV: 2/4 hay nhòp ¾ ? HS haùt keát hôïp goõ ñeäm theo nhòp, Höôùng daãn HS oân theo nhieàu hình thöùc phaùch Höôùng daãn HS haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï ( söû duïng caùc nhaïc cuï goõ) GV nhaän xeùt HS oân baøi haùt theo höôùng daãn 2. Oân taäp baøiCoäc caùch tuøng cheng Chia nhoùm, moãi nhom theå hieän Höôùng daãn HS oân baøi haùt keát hôïp troø chôi goõ nhaïc cuï moät nhaïc cuï Môøi vaøi nhoùm leân bieåu dieãn tröôùc lôùp HS leân bieåu dieãn tröôùc lôùp GV nhaän xeùt 3. Oân baøi Chieán só tí hon GV baét gioïng cho HS haùt keát hôïp goõ ñeäm theo phaùch, HS haùt vaø voã , goõ ñeäm theo tieát taáu lôøi ca. ñeäm theo nhòp 2. Coù theå chia 2 lôùp ñeå haùt ñoái ñaùp Chia 2 daõy thi haùt ñoái ñaùp Hoaït ñoäng 2: Nghe nhaïc GV oån ñònh tö theá , thaùi ñoä cho HS khi nghe nhaïc Cho HS nghe qua taùc phaåm, sau ñoù nhaän xeùt qua taùc HS nghe vaø nhaän xeùt phaåm HS laéng nghe vaø ghi nhôù. Cuûng coá daën doø : 15 Gi¸o ¸n ¢m nh¹c líp 2 ššš TIEÁT 16 KEÅ CHUYEÄN AÂM NHAÏC - NGHE NHAÏC I.Muïc tieâu: HS bieát moät danh nhaân aâm nhaïc theá giôùi: Nhaïc só Moâ–da. Nghe nhaïc ñeå boài döôõng naêng löïc caûm thuï aâm nhaïc .Tham gia troø chôi “Nghe tieáng haùt tìm ñoà vaät” thaät vui, soâi noåi II.Chuaån bò cuûa Giaùo vieân Ñoïc dieãn caûm caâu chuyeän Moâ-da – thaàn ñoàng aâm nhaïc Aûnh Moâ-da, baûn ñoà theá giôùi Baêng nhaïc thieáu nhi hoaëc trích ñoaïn baûn nhaïc khoâng lôøi cuûa Moâ-da III.Caùc hoaït ñoäng chuû yeáu: 1.OÅn ñònh toå chöùc, nhaéc HS söûa tö theá ngoài ngay ngaén 2.Kieåm tra baøi cuõ:3. Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS 16 Gi¸o ¸n ¢m nh¹c líp 2 ššš Hoaït ñoäng 1: Keå chuyeän Moâ-da – Thaành ñoàng aâm nhaïc GV ñoïc chaäm vaø dieãn caûm caâu chuyeän Cho HS xem aûnh nhaïc só Moâ-da, chæ treân baûn ñoà theá giôùi vò trí nöôùc Aùo Neâu caâu hoûi ñeå HS traû lôøi sau khi nghe caâu chuyeän (Giaûi thích töø thaàn ñoàng) Ñoïc laïi caâu chuyeän vaø giuùp HS ghi nhôù nhaïc só Moâ-da – moät danh nhaân aâm nhaïc theá giôùi Hoaït ñoäng 2: Nghe nhaïc Giôùi thieäu moät khuùc ca thieáu nhi(hoaëc moät ñoaïn nhaïc cuûa Moâ-da) GV ñaët caâu hoûi: +Baûn nhaïc naøy vui töôi, soâi noåi hay nheï nhaøng ? GV nhaän xeùt ngaén goïn veà khuùc ca Cho HS nghe laïi moät laàn nöõa Hoaït ñoäng 3: Troø chôi aâm nhaïc “nghe tieáng haùt tìm ñoà vaät” GV cho HS ñöùng thaønh voøng troøn quanh lôùp Em seõ ñi tìm ñoà vaät ra ngoaøi lôùp . GV ñöa moät vaät nhoû cho em HS A giöõ kín. Caû lôùp cuøng haùt moät baøi haùt (moät trong nhöõng baøi haùt ) Em tìm ñoà vaät vaøo lôùp vaø baét ñaàu tìm baïn ñang giöõ ñoà vaät theo tieáng haùt ñaõ ñöôïc quy ñònh (tieáng haùt nhoû laø baïn ôû xa ñoà vaät,tieáng haùt to laø baïn ñang gaàn ñoà vaät . Khi tìm ra ñoà vaät GV coù theå môøi moät em khaùc tieáp tuïc chôi. Nhaän xeùt – daën doø : HS ngoài ngay ngaén vaø chuù yù nghe caâu chuyeän HS xem aûnh nhaïc só Moâ-da vaø quan saùt vò trí nöôùc Aùo treân baûn ñoà Nghe vaø traû lôøi caùc caâu hoûi cuûa GV HS nghe vaø ghi nhôù HS ngoài ngay ngaén vaø laéng nghe HS traû lôøi caâu hoûi HS laéng nghe vaø ghi nhôù HS nghe höôùng daãn ñeå tham gia toát troø chôi HS tham gia troø chôi tích cöïc, soâi noåi. HS ghi nhôù TIEÁT 17 TAÄP BIEÅU DIEÃN 3 BAØI HAÙT ÑAÕ HOÏC: CHUÙC MÖØNG SINH NHAÄT, COÄC CAÙCH TUØNG CHENG, CHIEÁN SÓ TÍ HON TROØ CHÔI AÂM NHAÏC I.Muïc tieâu: HS bieát bieåudieãn thaønh thaïo, ñeïp maét caû 3 baøi haùt HS tích cöïc vaø höùng thuù vôùi troø chôi aâm nhaïc II.Chuaån bò cuûa Giaùo vieân Taäp baøi haùt lôùp hai Nhaïc cuï Maùy nghe, baêng nhaïc Nghieân cöùu kyõ troø chôi III.Caùc hoaït ñoäng chuû yeáu: 1.OÅn ñònh toå chöùc, nhaéc HS söûa tö theá ngoài ngay ngaén 17 Gi¸o ¸n ¢m nh¹c líp 2 ššš 2.Kieåm tra baøi cuõ: 3.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng 1: Taäp bieåu dieãn 3 baøi haùt - GV chæ ñònh 3-5 em laøm giaùm khaûo - Toå chöùc lôùp thaønh töøng nhoùm leân bieåu dieãn tröôùc lôùp laàn löôït 3 baøi haùt - GV ñoäng vieân caùc nhoùm hat ñuùng, ñeàu gioïng, bieåu dieãn ñeïp, ñeà nghò BGK coäng theâm ñieåm - GV ñeà nghò BGK coâng boá ñieåm cuûa caùc nhoùm Hoaït ñoäng 2 : Troø chôi aâm nhaïc Böôùc ñi theo tieáng troáng . GV söû duïng troáng nhoû goõ theo aâm hình tieát taáu, sau ñoù höôùng daãn HS thöïc hieän troø chôi baèng caùch vöøa haùt vöøa daäm chaân taïi choã baøi Chieán só tí hon . Khi GV goõ troáng maïnh , HS seõ böôùc leân phía tröôùc 1,2 böôùc. Khi GV goõ tieáng troáng nheï caùc em böôùc luøi 1,2 böôùc. Khi GV goõ vaøo tang troáng caùc seõ giaäm chaân taïi choã Cuûng coá– daën doø : - GV nhaän xeùt , daën doø - Daën HS veà oân laïi caùc baøi haùt vuøa taäp. Hoaït ñoäng cuûa HS Thöïc hieän theo höôùng daãn cuûa GV Caùc nhoùm laàn löôït leân bieåu dieãn , caùc nhoùm coøn laïi ngoài xem caùc baïn bieåu dieãn, voã tay ñoäng vieân . Nhoùm laøm BGK coâng boá ñieåm, caû lôùp voã tay. HS theo doõi, laéng nghe. HS tham gia troø chôi theo höôùng daãn . Chia thaønh nhieàu nhoùm , moãi nhoùm daøn thaønh haøng ngang khoaøng 4 em ñeå tham gia troø chôi Maïnh daïn , tích cöïc tham gia troø chôi. HS laéng nghe HS ghi nhôù . TIEÁT 18 KIEÅM TRA HOÏC KYØ I I.Muïc tieâu: Giuùp HS oân nhôù laïi caùc baøi haùt ñaõ ñöôïc hoïc trong hoïc kyø I Haùt ñeàu gioïng, ñuùng nhòp, Bieát haùt keát hôïp voã tay hoaëc goõ ñeäm theo baøi haùt, bieát vaän ñoäng phuï hoaï theo baøi haùt Thaùi ñoä tích cöïc trong caùc hoaït ñoäng cuûa tieát hoïc. II.Chuaån bò cuûa Giaùo vieân Tranh minh hoaï caùc baøi haùt ñaõ hoïc trong Hoïc kyø I Nhaïc cuï Maùy nghe, baêng nhaïc III.Caùc hoaït ñoäng chuû yeáu: 1.OÅn ñònh toå chöùc, nhaéc HS söûa tö theá ngoài ngay ngaén 2.Kieåm tra baì cuõ: Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS 18 Gi¸o ¸n ¢m nh¹c líp 2 ššš - - - OÂn taäp 6 baøi haùt ñaõ hoïc GV coù theå duøng tranh aûnh minh hoaï , baêng nhaïc khoâng lôøi 6 baøi haùt cuûa Hoïc kyø I cho HS xem, nghe. Yeâu caàu HS nhôù laàn löôït caùc baøi haùt ñaõ hoïc. GV môøi töøng nhoùm leân haùt söû duïng caùc nhaïc cuï goõ ñeäm vaø vaän ñoäng phuï hoaï hoaëc caùc troø chôi theo töøng baøi haùt . Ñoäng vieân caùc em HS maïnh daïn, töï tin khi leân bieåu dieãn . Cuûng coá– daën doø : - GV nhaän xeùt , daën doø - Cuoái tieát hoïc GV bieåu döông , khen ngôïi nhöõng em tích cöïc hoaït ñoäng trong giôø hoïc , nhaéc nhôû nhöõng em chöa tích cöïc caàn coá gaéng hôn. Traû lôøi ñuùng teân caùc baøi haùt ñaõ hoïc khi xem tranh hoaëc nghe giai ñieäu caùc baøi haùt ñaõ hoïc : + Thaät laø hay (Hoaøng Laân) +Xoeø hoa (Daân ca Thaùi) +Muùa vui (Löu Höõu Phöôùc ) + Chuùc möøng sinh nhaät ( Nhaïc Anh) +Coäc caùch tuøng cheng(Phan Traàn Baûng) +Chieán só tí hon (Nhaïc: Ñinh Nhu - lôøi : Vieät Anh) _Töøng nhoùm leân bieåu dieãn baøi haùt theo yeâu caàu cuûa GV. Chuù yù laéng nghe GV nhaän xeùt , daën doø . Tieát 19 HOÏC HAÙT TREÂN CON ÑÖÔØNG ÑEÁN TRÖÔØNNG ( Nhaïc vaø lôøi : Ngoâ maïnh Thu ) I.Muïc tieâu: Haùt thuoäc lôøi, ñuùng giai ñieäu vaø tieát taáu Haùt ñeàu gioïng, ñuùng nhòp, roõ lôøi, bieát goõ ñeäm thaønh thuïc theo nhòp, phaùch. Bieát baøi haùt laø moät saùng taùc cuûa taùc giaû Ngoâ Maïnh Thu II.Chuaån bò cuûa GV: Haùt chuaån baøi haùt Treân con ñöôøng ñeán tröôøng Nhaïc cu ïñeäm, goõ. Tranh veõ caûnh HS ñang treân ñöôøng ñi hoïc III.Caùc hoaït ñoäng chuû yeáu: 1.OÅn ñònh toå chöùc, nhaéc HS söûa tö theá ngoài ngay ngaén 2.Kieåm tra baøi cuõ ( khoâng kieåm tra vì laø baøi ñaàu cuûa hoïc kyø II 19 Gi¸o ¸n ¢m nh¹c líp 2 ššš 3.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng 1:Daïy baøi haùt Treân con ñöôøng ñeán tröôøng - Giôùi thieäu baøi haùt, taùc giaû, noäi dung baøi haùt Cho HS xem tranh minh hoaï caûnh ñi ñeán tröôøng cuûa caùc em HS . - GV cho HS nghe baêng haùt maãu, sau ñoù GV ñeäm ñaøn haùt laïi moät laàn nöõa . - Höôùng daãn HS ñoïc lôøi ca theo tieát taáu. Baøi chia thaønh 4 caâu haùt. Moãi caâu chia laøm 2 caâu ngaén ñeå HS deã thuoäc lôøi. - Daïy haùt: Daïy töøng caâu, chuù yù caùch laáy hôinhöõng choã cuoái caâu. - Cho HS haùt laïi nhieàu laàn ñeå thuoäc giai ñieäu, tieát taáu baøi haùt. Nhaéc HS haùt roõ lôøi ñeàu gioïng Hoaït ñoäng 2: Haùt keát hôïp voã goõ ñeämtheo phaùch vaø tieát taáu lôøi ca. - GV haùt vaø voã tay hoaëc goõ ñeäm maãu theo phaùch - Höôùng daãn HS haùt vaø voã, goõ ñeäm theo phaùch. - GV höôùng daãn HS haùt vaø voã tay hoaëc goõ ñeäm theo tieát taáu lôøi ca. - Höôùng daãn HS ñöùng haùt, nhuùn chaân nhòp nhaøng beân traùi- phaûi theo nhòp baøi haùt Cuûng coá – daën doø: Hoaït ñoäng cuûa HS Ngoài ngay ngaén , chuù yù nghe HS xem tranh Nghe baêng maãu Taäp ñoïc lôøi ca theo tieát taáu Taäp haùt theo höôùng daãn cuûa GV HS haùt : Ñoàng thanh Daõy, nhoùm Caù nhaân HS theo doõi vaø laéng nghe HS thöïc hieän haùt keát hôïp goõ ñeäm theo phaùch HS haùt vaø goõ ñeäm theo tieát taáu lôøi ca HS thöïc hieän theo höôùng daãn cuûa GV HS laéng nghe , ghi nhôù. TIEÁT 20 OÂN BAØI HAÙT TREÂN CON ÑÖÔØNG ÑEÁN TRÖÔØNNG I.Muïc tieâu: H S haùt thuoäc lôøi, ñuùng giai ñieäu vaø ñuùng nhòp Bieát haùt keát hôïp vôùi vaøi ñoäng taùc muùa ñôn giaûn. Coù theå tham gia tích cöïc hoaëc ñoïc ñöôïc caùc caâu ñoàng dao theo ñuùng aâm hình tieát taáu II.Chuaån bò cuûa GV: Nhaïc cuï maùy nghe, baêng nhaïc Nhaïc cu ïñeäm, goõ vaø vaøi ñoäng taùc phuï hoaï Troø chôi “ Roàng raén leân maây” hoaëc caùc baøi thô 4 chöõ. III.Caùc hoaït ñoäng chuû yeáu: 1.OÅn ñònh toå chöùc, nhaéc HS söûa tö theá ngoài ngay ngaén 2.Kieåm tra baøi cuõ :Keát hôïp trong quaù trình oân taäp baøi haùt 20
- Xem thêm -